You are on page 1of 56
Ugradbena pecnica Uputstvo za upotrebu BIE22301X BS | PL 285.4439,82/R.AD/13.06.2016/7-7 Molimo prvo protitajte ovaj priruénik za korisnika! PoStovani Korisniée, Hvala vam &to ste izabrali Beko proizvod. Nadamo se da Cete ufivati u najboljim rezultatima vaSeg proizvoda koji je proizveden pomocu najmodernije tehnologije visoke kvalitete. Stoga, molimo vas paiijivo protitajte ovaj cijeli priruznik Za korisnika i sve druge pratece dokumente prije upotrebe proizvoda i Cuvajte ih kao referencu za buducu upoterbu. ‘Ako uruCite ovaj proizvod nekom drugom, takoder mu/joj predajte i ovaj prirucnik za korisnika. Slijedite sva pozorenja i informacije u ovom priruéniku za korisnika. Zapamtite da se ovaj priruénik za korisnika moze primijenit biti identifikovane u ovim uputstvima. Pojasnjenje simbola Sliededi simboli su koriSteni u ovom priruéniku za korisnika: Vagne informacije il Korisni savjeti za upotrebu, Upozorenje za opasne situacije po pitanju Zivota i imovine. Mp Upozorenje u vezi elektro Soka. Q Upozorenje u vezi rizika od pozara. i Upozorenje na vruge povrsine Arcelik A.S. Karaagag caddesi No:2-6 34445 Sitliice/Istanbul/TURKEY Made in TURKEY Za nekoliko drugih modela. Razlike izmedu modela ce ce This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions. a Vazna uputstv: jpozorenja za sigurnost i okoliS 4 Opce mjere sigumosti.... Elektriéna sigurnost. Sigurnost proizvoda. Predvidena upotrebé Sigurnost za djecu Odlaganje starog proizvoda. Odlaganje materijala za pakovanje .. a Opée informacije NNN Noa Pregled 8 Sadr¥aj pakovanja... 9 Tehnicke specifikacije g Instalaci 1 Prife instalacije........ . 10 Instalacija i povezivanie .. a 12 Odlaganje starog proizvoda. Priprema 15 Savjeti za utedu energije 15 Prva upotreba..... 15 PodeSavanje vremena 15 Prvo Gi8cenje uredaja. . Poéetno zagrijavanje 15 Kako rukovati peénicom Opée informacije o petenju, préeniu i rostijanju.... Kako rukovati elektriénom pecnicom.. Nagini rada Upotreba sata pecnice. Tabela vremena kuhanja. Kako rukovati rogtiljom Vrijeme pripremanja hrane koriStenjem funkcije rostilia ere . 22 OdrZavanje i njega 23 Opste informacie..... cra 23 Ci8cenje kontrolne ploée.... 23 Gieenje peénice..... 23 Skidanje vrata pecnice. sev 23 Uxlanjanje unutragnjeg stakla na vratim 24 Zamiena svjetla u petnici 25 RjeSavanje problema 26 3/BS