You are on page 1of 1

DANH SÁCH LINH KIỆN

Modul thực hành KTS

Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi
STT Tên thiết bị
(5 bộ) (VNĐ) (VNĐ) chú
1 Quang trở 5mm 5 1,000 5,000
2 Điện trở ¼ W – 10K 5 500 2,500
3 Điện trở ¼ W – 4K7 5 500 2,500
4 Điện trở ¼ W – 330Ω 70 500 35,000
5 Tụ hóa 100uF/16V 20 300 6,000
6 Tụ hóa 100nF/16V 10 1,000 10,000
7 Led đơn phi 5 80 1,000 80,000
8 IC 8 chân NE555 10 3,000 30,000
9 Đế DIP8 10 500 5,000
10 PIN 9V + jack 5 10,000 50,000
11 Domino 2 chân xanh 20 1,000 20,000
12 Dây điện nối 10 5,000 50,000
13 Board đồng khoan lỗ 15 5,000 75,000
14 Điện trở ¼ W – 470R 10 500 5,000
15 Điện trở ¼ W – 10K 10 500 5,000
16 Transistor BC547 20 800 16,000
17 Công tắc ON-OFF 20 3,000 60,000
18 Diode cầu 2A 5 3,000 15,000
19 Trở 10Ω/10W 5 7,000 35,000
20 Trở ¼ W - 100K 5 500 2,500
21 Biến trở 10K 5 5,000 25,000
22 IRF840 + Tản nhiệt 5 9,000 45,000
23 IC4017 + đế DIP 5 4,000 20,000
24 IC7490 + đế DIP 5 10,000 50,000
25 IC7485 + đế DIP 5 15,000 75,000
26 Tổng 724,500 144,900