(PROPOSITIO AD

)
ANTIPHONALE µROMANUM
SECUNDUM LITURGIAM HORARUM
ORDINEMQUE CANTUS OFFICII DISPOSITUM
A µ GEROLITO µ AMMOSAULICO µPRÆPARATUM
TOMUS PRIOR
LIBER
ANTIPHONARIUS
PARS PRIMA
PSALTERIUM PER QUATTUOR HEBDOMADAS
DISTRIBUTUM
EDITIO IUSSU ARCHIDIŒCESIS COLONIENSIS
ET µAµ CONGREGATIONE PRO CULTO DIVINO
CLEMENTER PROBANDA
BONNÆ AD RHENUM MMII
Hebdomada I — Dominica
1
HEBDOMADA I
DOMINICA
Ad I Vesperas
HPS
1
œ
I-µri-gá-tur, Dómi-ne,* o-µrá-ti- o me- a µ sic-ut incén-
° Œ Œ
sum in conspéctu tu-µo. E U O U A E. Psalmus 140, 1–9
HPS
2
œ
U es re-fúgi- um me- um,* Dómine, pórti- µo me- µa
Œ Œ
in ter-ra vi- µvénti- um. E U O U A E. Psalmus 141
HPS
3
œ
Umi- li- ávit* semet- ípsum Dóminus Je-sus, propter
Œ Œ
quod et Deus ex-altávit µillum in sª-cu-la. µE U O U A E.
Canticum (Phil. 2, 6–11)
Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag. 179.
1. Ant.
VIII.g
D
2. Ant.
VII.c
T
3. Ant.
I.f
H
Hebdomada I — Dominica
2
Ad OI Icium lectionis
HPS
4

Ignum vi-µtæ* in cruce Dómi-ni mani-µfe- stá-µtum
Œ Œ
est. µE U O U A E. Psalmus 1.
HPS
Œ
- Go constí-tu- µi* Regem me- µum super Si- on.
Œ
E U O U A E. Psalmus 2.
HPS
œ
U, Dómine,* protéctor me- us, et ex-µáltans ca-µput
Œ Œ
me- um. µE U O U A E. Psalmus 3.
Ad Laudes matutinas
H142
œ
D te de luce vígi-µlo, De- µus, ut víde- am virtútem
1. Ant.
III.a
L
2. Ant.
VIII.c
E
3. Ant.
VIII.g2
T
1. Ant.
VII.a
A
Hebdomada I — Dominica
3
Œ Œ
tu- am, alle-µlú-ja. E U O U A E. µPsalmus 62, 2–9
H
5
`
Res ex µuno o- re* clamá- µbant µin cámi-no µignis
œ Œ Œ
et psallé- bant: Bene-díctus De-µus, al-le-lú-ja. E U O U A E.
µCanticum (Dan. 3, 57–88. 56)
HPS
Œ
I- µli- i Si- on* µexsúltent in re-ge su- o, µal-le-lú-ja.
Œ
E U O U A E. µPsalmus 146
Ad Horam mediam
HPS
6
œ
Onum est confúgere* ad Dó-mi-µnum; in sª-µcu-lum
Œ Œ
mi-se-µri-córdi- a µe-µjus, al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 117 I
2. Ant.
VIII.g
T
3. Ant.
IV.a
F
1. Ant.
VIII.g
B
Hebdomada I — Dominica
4
HPS
7
œ
Orti- túdo me- a* µ et laus me-µµa µDómi-µnus, al-
Œ Œ
le-lú-ja. E U O U A E. Psalmus 117 II
H138

Oni-tébor* ti-bi Dómine, quóni- am exaudísti me,
Œ Œ
al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 117 III
Ad II Vesperas
HPS
8

Ir-µgam po-tén-ti- æ su- æ* µemíttet Dó-mi-nus µex
œ Œ Œ
Si- µon, µet regnábit in æ-térnum, al-le-µµlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 109, 1–5. 7
HPS
9
Œ
Fá-ci- e* Dómini mo-ta est terra, alle-µlú-ja.
2. Ant.
VI.f
F
3. Ant.
VIII.g
C
1. Ant.
I.a
V
2. Ant.
VIII.g
A
Hebdomada I — Feria II
5
Œ
E U O U A E. Psalmus 113 A
HPS
10

Egnávit* Dóminus De- µus no-ster omní-po-tens, al-
Œ Œ
le-µµlú-ja. E U O U A E. Canticum (Ap. 19, 1–7)
Canticum Salus et glória, ut in Psalterio Monastico, pag. 365.
FERIA II
Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag.179.
Ad OI Icium lectionis
HPS

Alvum me fac,* Dómine, propter mi-se- µµri-cór-di-
Œ Œ Œ
am tu- am. t.p. Alle-lú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 6.
HPS

Actus est* Dómi- nus re- µfúgi- um páupe- ri µin tri-
3. Ant.
I.f
R
1. Ant.
II.
S
2. Ant.
VII.c
F
Hebdomada I — Feria II
6
Œ Œ Œ
bu-la-µti- ó-ne. t.p. Alle- lú-ja. µ µE U O U A E. Psalmus 9µa I
HPS
œ
Nnunti- á- bo* laudati- ónes tu- as in portis fí-µli-
Œ Œ Œ
æ Si- on. t.p. Alle-lú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 9 a II
Ad Laudes matutinas
. HPS
11

D te o-rábo,* Dómine, ma-ne ex-áudi- es vo-µcem
Œ Œ
me- am. E U O U A E. Psalmus 5, 2–10. 12–13
HPS
12
Œ
Audámus* nomen tu-um ínclitum, De-µus noster.
Œ
E U O U A E. Canticum (1. Chr. 29, 10–13)
3. Ant.
VIII.a
A
1. Ant.
VII.a
A
2. Ant.
I.g2
L
Hebdomada I — Feria II
7
H90
Œ
D-µo-rá- te Dóminum* in aula sancta e-µjus.
Œ
E U O U A E. Psalmus 28
Ad Benedictus
HPS
13
- Œ
E-µne-dí- ctus* Dóminus De-µus no-ster.
Œ
E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
14
œ
Ex Dómi-ni* læ-µtí-i-cat corda µet il-lúminat ó- cu-
Œ Œ
los. µ E U O U A E. Psalmus 18 B
HPS

Xsúrget Dómi-nus* ju-di-cá-re pó-pu-los in ju-stí-µti-
3. Ant.
VIII.g
A
Ant.
VI.f
B
1. Ant.
III.a
L
2. Ant.
V.a
E
Hebdomada I — Feria II
8
Œ Œ
µa. E U O U A E. Psalmus 7 I
Bud.
118
108µr.
œ
E-µus judex* justus et fortis, qui salvos facit rectos
Œ Œ
corde. E U O U A E. Psalmus 7 II
Ad Vesperas
HPS
15
Œ
- Culi Dómini *µ in páupe-rem re-spí-µci- unt.
Œ
E U O U A E. Psalmus 10
H363
œ
E- á-ti mundo corde,* quóni- am i-psi µDe- um vi-
Œ Œ
de-bunt. E U O U A E. Psalmus 14
3. Ant.
VIII.g
D
1. Ant.
VII.a
O
2. Ant.
I.a
B
Hebdomada I — Feria III
9
HPS
16

N Fí-µli- o su- o* µel- µé-µgit nos De- us in adopti-
Œ Œ
ó-µnem i- li- ó-rum. E U O U A E. Canticum (Eph. 1, 3-10)
Ad Magnii icat
AM137
17
œ
Agní- i- cat* ánima me- µa Dómi- num, qui- a respé-
Œ Œ
xit De- us humi- li-tátem me- am. E U O U A E.
Canticum Magniicat
FERIA III
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
Œ
Udicá-bit Dóminus* in justí-µti- a µpáupe-res.
Œ Œ
t.p. Alle- µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 9 b I
3. Ant.
V.µa
I
Ant.
VIII.g
M
3. Ant.
I.g
J
Hebdomada I — Feria III
10
HPS
Œ
U, Dómine,* la-µbó-rem et do-ló-rem con-sí-de-ras.
Œ Œ
t.p. Alle-lú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 9 b II
HPS
œ
- Lóqui- a Dómi-ni* e-µlóqui- a ca-sta, argéntum i-
Œ Œ Œ
gne exami-µná-tum. t.p. Alle- lú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 11
Ad Laudes matutinas
HPS
18
¸ œ
Nno-cens máni-bus * et mun- do corde µa-scéndet
Œ Œ
in mon-tem Dómini. µ E U O U A E. Psalmus 23
AM49
Œ
X- altá- te* Regem sæculó-rum in opé- µribus vestris.
2. Ant.
VIII.g
T
3. Ant.
I.f
E
1. Ant.
I.d
I
2. Ant.
VII.a
E
Hebdomada I — Feria III
11
Œ
E U O U A E. Canticum (Tob. 13, 1-10)
Ps.M.85
19
Œ Œ
Ectos de-cet* collaudá-ti- µo. E U O U A E.
Psalmus 32
Ad Benedictus
HPS
20
œ
- Ré-xit nobis Dóminus* cornu sa- lú-tis, sic- ut lo-
Œ Œ
cútus est per os prophe- tá-rum su- órum. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
Ps.M.261
21
Œ
E- á-ti qui µámbu-lant* in lege tu-µa, Dómine
Œ
E U O U A E. Psalmus 118, 1-8
3. Ant.
IV.µeµ2
R
Ant.
VII.a
E
1. Ant.
VIII.g
B
Hebdomada I — Feria III
12
HPS
22
Œ
X-sultábit* cor me- um in sa- lu-tári tu-o.
Œ
E U O U A E. Psalmus 12
HPS
23
œ
Onclú-sit De-µus ómni- a* sub peccá-to, ut ómni-
Œ Œ
um mi-se- µre- á-tur. E U O U A E. Psalmus 13
Ad Vesperas
HPS
24
- Œ
Rí-bu-µit Dóminus* vi- ctó-ri- am Christo su-µo.
Œ
E U O U A E. Psalmus 19
Ps.M.31
Œ
Antábimus* et psallémus virtútes tu- as, Dómine.
2. Ant.
I.f
E
3. Ant.
I.f
C
1. Ant.
pereg.
T
2. Ant.
VIII.c
C
Hebdomada I — Feria IV
13
Œ
E U O U A E. Psalmus 20
HPS

E-císti nos, Dómi-ne,* regnum et sacerdó-tes De-o
Œ Œ
nostro. E U O U A E. Canticum (Ap. 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Ad Magnii icat
H424

X-súltet* spí-ri- tus me-µus µin Dómino De- o, sa-lu-
Œ Œ
tá- ri nostro. µE U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA IV
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
Œ Œ
Illi-gam te,* Dómi-ne, virtus me-µa. t.p. Alle-lú-ja.
3. Ant.
II.µd
F
Ant.
V.a
E
1.Ant.
VI.f
D
Hebdomada I — Feria IV
14
Œ
E U O U A E. Psalmus 17 I
HPS
Œ
Alvum me fe-cit* Dóminus, quóni- am vó-µlu- it me.
Œ Œ
t.p. Alle- lú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 17 II
HPS
œ
U, Dómine,* accénde lucérnam me- am; µilluminá-
Œ Œ Œ
bis té-nebras me- µas. t.p. Alle-lú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 17 III
Ad Laudes matutinas
HPS
25
‰ Œ
E- µus,* in lúmine tu-µo vidé-bimus lumen.
Œ
E U O U A E. Psalmus 35
2. Ant.
I.d
S
3. Ant.
III.b
T
1. Ant.
I.g
D
Hebdomada I — Feria IV
15
AM55
œ
Omine,* magnus µes tu, et præ-clá-rus in virtú-te
Œ Œ
tu- a. E U O U A E. Canticum (Jud. 16, 2-3. 15-19)
Ps.M.120
Œ
Ubi-lá- te De- o* µ in vo- ce exsul-ta-ti- µónis.
Œ
E U O U A E. Psalmus 46
Ad Benedictus
HPS
26
œ
Ac nobíscum* mi-µse-ri-córdi- am, Dómi-ne, et me-
Œ Œ
mo-rá-re µ testaménti tu- i µsancti. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
27
œ
Enedíctus es,* Dómine; doce me justi-i-ca-µti- ónes
2. Ant.
IV.d
D
3. Ant.
VII.a
J
Ant.
VII.µc
F
1. Ant.
I.a2
B
Hebdomada I — Feria IV
16
Œ Œ
tu- as. E U O U A E. Psalmus 118 II
HPS
28
Œ
E-ti-ne gressus me-µos* µin sémi-tis tu-µis, Dómine.
Œ
E U O U A E. Psalmus 16 I
HPS
29
Œ
X-súrge, Dómine,* µé- ri-pe µá-nimam me- µam.
Œ
E U O U A E. Psalmus 16 II
Ad Vesperas
HPS
30
‡ œ
Ominus* il-lumi-ná-ti-µo me- a et salus me- a,
Œ Œ
quem timé-bo? E U O U A E. µ Psalmus 26 I
2. Ant.
I.f
R
3. Ant.
I.gµ5
E
1. Ant.
II.d
D
Hebdomada I — Feria V
17
HPS
œ
Ultum tu- um, Dómine,* requí-ram; ne µa- vér- tas
Œ Œ
fá-ci- em tu- am a me. µE U O U A E. Psalmus 26 II
HPS
31
œ
- Pse primo-géni-tus* omnis cre-a- tú-ræ, µ in ómni-
Œ Œ
bus primá-tum tenens. E U O U A E. Canticum (Col. 1, 12-20)
Ad Magnii icat
AM278
œ
E-cit* mihi magna qui po-tens est, et sanctum
Œ Œ
nomen e-µjus. µE U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA V
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
2. Ant.
VIII.c
V
3. Ant.
IV.a*
I
Ant.
VIII.gµ2
F
Hebdomada I — Feria V
18
HPS

- Lóqui- um Dómi- ni* scu-tum est ómni-µum spe-
Œ Œ Œ
ránti- um in e- um. t.p. Al-le-lú-ja. µµE U O U A E.
Psalmus 17 IV.
HPS
Œ Œ
Exte-ra tu-µa,* Dómine, suscépit me. t.p. Al-le-lú-ja.
Œ
µE U O U A E. Psalmus 17 V.
HPS

I- vat Dóminus,* et ex-alté- tur De-µus sa-lú-tis me-µ
Œ Œ Œ
æ. t.p. µAlle-lú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 17 VI.
Ad Laudes matutinas
HPS
32
œ
X-súr-ge,* psalté-ri- µum et cí-tha-ra; exci-tá- bo au-
1. Ant.
VIII.g
E
2. Ant.
irreg.
D
3. Ant.
VII.d
V
1. Ant.
I.µf
E
Hebdomada I — Feria V
19
Œ Œ
ró-ram. E U O U A E. Psalmus 56
HPS
33
œ
Opu-lus me- us,* a- it Dóminus, bonis me- is ad-
Œ Œ
implébi-tur. µ E U O U A E. Canticum (Jer. 31, 10-14)
HPS
34
œ
Agnus Dóminus* et laudábi-lis nimis, in ci-µ µvi-
Œ Œ
tá-te De- i nostri. µE U O U A E. Psalmus 47
Ad Benedictus
H423
œ
N sancti- tá- te* servi- ámus Dómino, et li-be-rábit
Œ Œ
nos ab inimí-µcis nostris. E U O U A E.
Canticum Benedictus
2. Ant.
IV.a*
P
3. Ant.
I.aµ2
M
Ant.
VII.a
I
Hebdomada I — Feria V
20
Ad Horam mediam
HPS
35
‡ œ
E-µve-µla µó-µcu-los* me- os, Dómi- ne, et consi-de-
‰ Œ Œ
rábo mi-ra-µbí- li- µa de le-geµ tu- a. E U O U A E.
Psalmus 118 III
HPS
36
Œ
µI-µrige me* in ve-µri-tá-te tu- a, Dómine.
Œ
E U O U A E. Psalmus 24 I
HPS
37
œ
Espice in me* et é- ru- µe me, Dómine, qui- a
Œ Œ
únicus et pauper sum e-go. E U O U A µE. Psalmus 24 II
Ad Vesperas
HPS
38
œ
Lamá-vi µad te,* et sanásti me, Dómine; in æ-tér-
1. Ant.
I.µf
R
2. Ant.
VIII.gµ2
D
3. Ant.
VIII.gµ2
R
1. Ant.
I.µg
C
Hebdomada I — Feria V
21
Œ Œ
num coni- µtébor. E U O U A E. Psalmus 29
HPS
39

E- á- tus vir,* cu- i non impu- tá-vit Dóminus peccá-
Œ Œ
tum. E U O U A µE. Psalmus 31
HPS
40
œ
E-µdit e- i* Dóminus po-testá-tem µet µhonó-rem et
œ Œ Œ
regnum, µet omnes pópu-µ li µµipsi sérvi- µent. E U O U A E.
Canticum (Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Ad Magnii icat
HPS
œ
Epósu- it Dóminus* potén- tes de se-de, µet µex-al-
Œ Œ
tá-vit húmi-les. µE U O U A E. Canticum Magniicat
2. Ant.
VIII.gµ2
B
3. Ant.
VIII.g
D
Ant.
I.f
D
Hebdomada I — Feria VI
22
FERIA VI
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
HPS
Œ
Xsúrge,* Dómine, in µad-ju-tó-ri- um mi- hi.
Œ Œ
t.p. Al-le-lú-ja. µ µE U O U A E. Psalmus 34 I.
HPS
œ
Udi-ca* causam me- am: de-fénde, µ qui- a po-tens es,
Œ Œ Œ
Dómine. t.p. µAl-le-lú-ja. µ µE U O U A E. Psalmus 34 II.
HPS

Ingua me- a,* tota di- e, me-di-µtábi-tur ju-stí-ti- µµam
Œ Œ Œ
tu- µam. t.p. Al-le-lú-ja. µ µE U O U A E. Psalmus 34 III.
Ad Laudes matutinas
HPS
41
‡ ‡
Cceptá- bis* sacri- µfí-ci- um justí-µti- æ super altá-
1. Ant.
VI.f
E
2. Ant.
VIII.g
J
1. Ant.
II.
L
1. Ant.
VI.c
A
Hebdomada I — Feria VI
23
Œ Œ
re µ tu-um, Dómi- ne. E U O U A E. Psalmus 50
HPS
42
œ
N Dómino* µjusti-µi- cá-bi-tur et laudá-bi-tur omne
Œ Œ
semen Is-ra- ël. µE U O U A E. Canticum (Is. 45, 15-26)
HPS

Ntro- í- te* in conspéctu Dómi-ni µin exsul-ta-ti-
Œ Œ
ó-ne. E U O U A E. Psalmus 99
Ad Benedictus
H422

I-si-tá-vit* et fe-µcit redempti- ónem Dóminus plebis
Œ Œ
su- æ. E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
2. Ant.
IV.µaµ*
I
3. Ant.
I.µgµ2
I
Ant.
V.a
V
Hebdomada I — Feria VI
24
HPS
43
œ
I- am* manda-tó-rum tu-µó-rum curram, qui- a di-
Œ Œ
la- tásti cor me- µum. E U O U A E. Psalmus 118 IV
HPS
44
Œ
N Dómino spe-rans,* non inirmábor.
Œ
E U O U A E. Psalmus 25
HPS
45
Œ
N Dómino* spe-rá-µvit cor me- um, et adjútus sum.
Œ
E U O U A E. Psalmus 27, 1-3. 6-9
Ad Vesperas
H93
œ
Ana, Dómine,* á-nimam me- am, qui- a pec-cá-vi
1. Ant.
VIII.gµ2
V
2. Ant.
VIII.a
I
3. Ant.
V.a
I
1. Ant.
II.d
S
Hebdomada I — Feria VI
25
Œ Œ
ti- bi. µE U O U A E. Psalmus 40
HPS
46
† œ
Omi-nus* virtútum nobís-cum, re-fúgi- um nobis
Œ Œ
De- us Jacob. E U O U A E. Psalmus 45
HPS
47
-
Mnes gen-tes* vé-ni- µentµ et µadorábunt co-ram te,
Œ Œ
Dómine. E U O U A E. Canticum (Ap. 15, 3-4)
Ad Magnii icat
HPS
48
œ
Uscé- pit nos* Dóminus pú- µe-ros su-os, re-cordá-tus
Œ Œ
mi-se- ri- µcórdi- æ su- æ. µ E U O U A E.
Canticum Magniicat
2. Ant.
I.µf
D
3. Ant.
VIII.µc
O
Ant.
VII.a
S
Hebdomada I — Sabbato
26
SABBATO
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
‡ œ
Ui- a humi- li- á- ve-rit* se sicut párvulus, hic ma-jor
Œ Œ Œ
est in regno cœló-rum. t.p. µAlle- lú-µja. E U O U µA µE.
Psalmus 130
HPS
‰ œ
E- us me-µus,* in simpli-ci-µtá- µte cor-dis me- i, læ-
Œ Œ Œ
tus óbtuli u-ni-vérsa. t.p. µAl-le-lú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 131 I
HPS
œ
Urá- vit Dóminus* David ve-µri- µtá-tem: µirmá-vit
Œ Œ Œ
regnum e-jus in æ- µtérnum. t.p. µAlle- lú-ja. µ E U O U A E.
Psalmus 131 II
1. Ant.
IV.d
Q
2. Ant.
VIII.g
D
3. Ant.
I.f
J
Hebdomada I — Sabbato
27
Ad Laudes matutinas
HPS
49
Œ
Rævené-runt* ó- µcu-li me- i ad te di-lúcu-lo.
Œ
E U O U A E. Psalmus 118 XIX
AR152
œ
Orti-µtúdo me- µa* et laus me- µa Dóminus, et factus
Œ Œ
est mi- hi µin sa-lú-tem. E U O U µA µE.
Canticum (Ex. 15, 1-4a. 8-13. 17-18)
AR72
Œ Œ
Audá-µte Dóminum,* omnes gentes. µE U O U A E.
Psalmus 116
Ad Benedictus
AR191
50

L-lúmina, Dó-mi-ne,* se-déntes in té-nebris µ et um-
Œ Œ
bra mortis. E U O U A E. Canticum Benedictus
1. Ant.
VII.c
P
2. Ant.
IV.eµ2
F
3. Ant.
irreg.
L
Ant.
VIII.g
I
Hebdomada I — Sabbato
28
Ad Horam mediam
Ps.M.264
51

Educ me, Dómine,* in sémi-tam manda-tórum tu-
Œ Œ
ó-rum. E U O U A E. Psalmus 118 V
HPS
52

Nqui-réntes Dóminum* non de-fí-µci- µent omni bo-
Œ Œ
no. E U O U A E. Psalmus 33 I
HPS
53
Œ
Nquí-re pacemµ* et perséque-re e- am.
Œ
E U O U A E. Psalmus 33 II
1. Ant.
II.d
D
2. Ant.
VIII.g
I
3. Ant.
VII.µc
I
Hebdomada II — Dominica
29
HEBDOMADA II
DOMINICA
Ad I Vesperas
HPS
54
œ ‡
U-µcér- na pé-dibus me-µis* verbum tu- µum, Dómine,
Œ Œ
al- le- µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 118 XIV
HPS
55
œ
D- implé-bis me læ- µtí-ti- a* µcum vultu tu- o, Dó-
Œ Œ
mi-ne, al-le-lú-ja. E U O U A E. Psalmus 15
HPS
56
œ ‡
N nómine Je- µsu omne ge- nu le-µctá-tur µin cœ-µlo
Œ Œ
µet in ter- ra, Alle-µ lú-ja. E U O U A E. Canticum (Phil 2, 6-11)
Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag. 179.
1. Ant.
VIII.g
L
2. Ant.
VIII.g
A
3. Ant.
II.µd
I
Hebdomada II — Dominica
30
Ad OI Icium lectionis
HPS
57

Omine De-µus me- us, * confes-si- ó-nem et decó-rem
œ Œ
indu- µísti, µamíctus lúmi- ne sic-ut vestimento, alle- µlú-ja.
Œ
E U O U A E. µPsalmus 103 I
HPS
58
œ
- Dúxit Dóminus* pa-nem de terra, et vi-num læ-
Œ Œ
tí-i- cans cor hómi-nis, alle- lú-ja. E U O U A E.
Psalmus 103 II
HPS
59
œ
µI-dit* De-us cuncta quæ féce- rat, et e-µrant val-
- Œ Œ
de bo- µna, alle-µµlú-µja. E U O U A E. Psalmus 103 III
1. Ant.
I.g2
D
2. Ant.
VIII.g
E
3. Ant.
I.a2
V
Hebdomada II — Dominica
31
Ad Laudes matutinas
HPS
60

Enedíctus* qui venit in nómine Dómi-ni, al-le-lú-
Œ Œ
ja. µE U O U A E. Psalmus 117
H420

Ymnum di-cámus* Dómi- no De- o nostro, µ µal-
Œ Œ
le-µlú-ja. µE U O U A E. Canticum (Dan. 3, 52-57)
HPS
61

Audá-te Dóminum* se-cúndum mul- ti- túdinem
Œ Œ
magni- túdinis µe-jus, al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 150
Ad Horam mediam
HPS
62
œ
N pá- scu- is vi- µrén- tibus* Dóminus me col-
1. Ant.
VIII.g2
B
2. Ant.
VIII.g
H
3. Ant.
VIII.µg
L
1. Ant.
II.µa
I
Hebdomada II — Dominica
32
Œ Œ
locá- µvit, alle-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 22
HPS
63
Œ
N I-sra- µël* magnum no-men Dómini, al-le-lú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 75 I
H180
64
° œ °
Er-ra trému-it* et qui-µé- vit, µcum exsúrge-rent in
Œ Œ
judí-ci- um De- us, µalle-µlú-ja. µ µE U O U A E Psalmus 75 II
Ad II Vesperas
AR525
œ
Acérdos in æ-térnum* Christus Dóminus µse-cún-
Œ Œ
dum órdinem Melchí-se-µdech, µal-le-µµµlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 109, 1-5. 7
2. Ant.
VIII.a
I
3. Ant.
VIII.c
T
1. Ant.
I.f
S
Hebdomada II — Feria II
33
HPS
65
œ
E- us noster* in cœlo; µómni- a quæcúmque µvó-lu-
Œ Œ
it, fe-cit, al-le-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 113 B
HPS
66
œ
Au- dem dí-ci-µte De- o,* µomnes servi µe-jus, pu-
Œ Œ
µsíl- li et magni, µal-le-µµ µlú-ja. µE U O U A E.
Canticum Salus et glória, ut in Psalterio Monastico, pag. 365.
FERIA II
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
67

Nclína ad me, Dómine,* au- rem tu-µam, ut é-ru-µas
Œ Œ Œ
me. t.p. Al-le-µµlú- ja. µE U O U A E. Psalmus 30 I
2. Ant.
VIII.µgµ2
D
3. Ant.
VI.f
L
1. Ant.
IVII.µc
I
Hebdomada II — Feria II
34
HPS
68

L-lúmi- na fá-ci- em tu- am* super servum tu- um,
Œ Œ Œ
Dómine. t.p. Al-le-µµµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 30 II
HPS
69
œ
Enedíctus Dóminus,* quó-ni- µam mi-µri-µi- cá-vit
Œ Œ
mi-se-µri- córdi- am su- am † mi-hi. t.p. † mihi, µalle-µµlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 30 III
Ad Laudes matutinas
HPS
70

Uando véni- am* et appa- µrébo µante fá-ci- em Dó-
Œ Œ
mi-ni? µE U O U A E. Psalmus 41
AM78
71

- Sténde nobis,* Dómi- ne, lu-cem mi-se-ra-µti- ó-num
2. Ant.
I.µf
I
3. Ant.
VII.d
B
1. Ant.
III.a2
Q
2. Ant.
III.a
O
Hebdomada II — Feria II
35
Œ Œ
tu- á-rum. E U O U A E. Canticum (Sir. 36, 1-7. 13-16)
HPS
72
Œ
Ene-díctus es,* Dómi-ne, µin irmaménto cœ- li.
Œ
E U O U A E. Psalmus 18 A
Ad Benedictus
H422

Enedíctus Dómi- nus,* qui- a vi-µsi-tá-vit et li- be-
Œ Œ
rá-vit nos. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
W99
73
œ
E- á-ti* qui µáudi- unt verbum De- µi µet custó-
Œ Œ
di- unt il-lud. E U O U A E. Psalmus 118 V
3. Ant.
I.a2
B
Ant.
IV.e
B
1. Ant.
VIII.a
B
Hebdomada II — Feria II
36
H158
74

E-µus ci-bus est* ut fáci- µam voluntá-tem Patris me-
Œ Œ
µi. E U O U A E. Psalmus 39 I
HPS
75
œ Œ
Auper sum e- go;* Dóminus sol-lí-ci- tus est me- µ i.
Œ
E U O U A E. Psalmus 39 II
Ad Vesperas
HPS
76
œ
Pe- ci- ó-µsus forma* præ fí-µli- is hóminum, dif-fú-
Œ Œ
sa est gráti- a µin lábi- µis tu- is. E U O U A E.
Psalmus 44 I
HPS
77
Œ
C-ce Sponsus venit:* ex-µí-te óbvi-µam e- µi.
2. Ant.
II.µd
M
3. Ant.
VIII.c
P
1. Ant.
VIII.g
S
2. Ant.
I.aµ2
E
Hebdomada II — Feria III
37
Œ
E U O U A E. Psalmus 44 II
HPS
78
œ
Ropó- su- it De- us* in ple-ni- túdine témporum µin-
Œ Œ
staurá-µre ómni- µa µin Christo. E U O U A E.
Canticum (Eph. 1, 3-10)
Ad Magnii icat
H424
79
· Œ
Agní- µi-cét te semper* µá-nima me- a, De- us me-µus.
Œ
E U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA III
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
80
œ Œ
Ommítte Dómino* vi- am tu- µam, µet ipse fá-ci- et.
3. Ant.
I.f
P
Ant.
IV.e
M
1. Ant.
VII.c
C
Hebdomada II — Feria III
38
Œ Œ
t.p. Al-le-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 36 I
HPS
81
œ
Eclí-na a malo* et fac bo-num; µconfírmat justos
Œ Œ Œ
Dóminus. t.p. Al-le-µµlú-ja. µ E U O U A E. Psalmus 36 II
HPS
82
Œ
Xspécta Dóminum,* µet custódi vi- am e- jus.
Œ Œ
t.p. Al-le-lú-ja. µE U O U A E. Psalmus 36 III
Ad Laudes matutinas
HPS
83

- Mítte lu-cem tu- am* et ve-ri- tátem tu-am, Dómi-
Œ Œ
ne. E U O U µA µE. Psalmus 42
2. Ant.
I.f
D
3. Ant.
peregr.
E
1. Ant.
IV.e2
E
Hebdomada II — Feria III
39
H95
84

Unctis di- µébus* vi-tæ nostræ salvos nos fac, Dómi-
Œ Œ
ne. µE U O U A E. Canticum (Is. 38, 10-14. 17-20)
H96
85
Œ Œ
E decet* hymnus, De-µus, in Si- µon. µE U O U A E.
Psalmus 64
Ad Benedictus
H423
86
œ
E manu ómni- um* qui µo-dé-runt nos, µlí-be-µra nos,
Œ Œ
Dómine. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
87
œ
N lo-co* pe-regrina-ti- µónis me- µæ mandá- ta tu-a
2. Ant.
irreg.
C
3. Ant.
VIII.a
T
Ant.
I.g5
D
1. Ant.
I.g
I
Hebdomada II — Feria III
40
Œ Œ
ser-µvá-vi. µE U O U A E. Psalmus 118 VII
HPS
88
œ
Onvértet Dóminus * capti-vi- tá- tem plebis su- æ,
Œ Œ
et nos læ-tá-bi-tur. E U O U A E. Psalmus 52
AR135
œ
E-us ádjuvat me,µ* µet Dóminus suscéptor est á-ni-
Œ Œ
mæ me- æ. µE U O U A E. Psalmus 53, 1-6. 8-9
Ad Vesperas
HPS
89
Œ
On poté-stis* De- o serví-re et mammónæ.
Œ
E U O U A E. Psalmus 48 I
2. Ant.
VIII.g
C
3. Ant.
VIII.g
D
1. Ant.
III.g
N
Hebdomada II — Feria IV
41
HPS
90

Hesauri-zá-te vobis* the-sáuros in cœlo, di-cit Dó-
Œ Œ
mi-nus. µE U O U A E. Psalmus 48 II
HPS
91
œ
I- gnus est Agnus,* qui µoccísus est, accípe-re gló-
Œ Œ
ri- am et honó- rem. E U O U A E.
Canticum (Ap, 11; 5,9. 10. 12)
Ad Magnii icat
H424
92
œ
Ac nobíscum,* Dómine, µmagna, qui- µa potens es,
Œ Œ
et sanctum nomen µtu-µum. E U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA IV
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
2. Ant.
IV.a
T
3. Ant.
VIII.µg
D
Ant.
I.f
F
Hebdomada II — Feria IV
42
HPS
93

- Psi intra nos gémimus,* exspectántes re-dempti-
Œ Œ Œ
ónem cór- po-ris nostri. t.p. Al-le-µlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 38 I
HPS
94
œ
X- áudi o-ra- ti- ónem me- am, Dómine; µ pérci-µpe
Œ Œ Œ
lácrimas me- as. t.p. Alle-lú-ja. E U O U A E. Psalmus 38 II
HPS
95
œ ‡
- Go autem spe-rá- µvi* in mi-se-µri-córdi- a De- µi
Œ Œ Œ
in ætérnum. t.p. Al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 51
Ad Laudes matutinas
HPS
96
· œ -
E- us, in san-cto vi- a tu- a;* quis De- µus magnus
1. Ant.
V.a
I
2. Ant.
VIII.g
E
3. Ant.
II.d
E
1. Ant.
VII.µa
D
Hebdomada II — Feria IV
43
Œ Œ
sicut De- us noster. E U O U A E. µ Psalmus 76
HPS
97
œ
X-sultávit* cor me- um in Dómino, qui humí-µli- at
Œ Œ
et súb-levat. E U O U A E. Canticum (1 Sam. 2, 1-10)
HPS
98
œ Œ
Ominus regná-vit, * exsúltet ter-ra.
Œ
E U O U A E. Psalmus 96
Ad Benedictus
HPS
99

N sancti-µtá-te servi- ámus Dómi-no ómnibus di- é-
Œ Œ
bus nostris. E U O U A E. Canticum Benedictus
2. Ant.
VIII.c
E
3. Ant.
irreg.
D
Ant.
VII.a
I
Hebdomada II — Feria IV
44
Ad Horam mediam
HPS
100
œ
Ogi-tá- vi vi- as me- as* µet convér-ti pedes me- µos
Œ Œ
in testimóni- a tu-µa. E U O U A E. Psalmus 118 VIII
HPS
101
œ
Imor et tremor* vené-runt super me; inténde mi-
Œ Œ
hi et exáudi me, Dómi-ne. µE U O U A E. Psalmus 54, I
HPS
102
Œ
D De- um clamábo,* et Dóminus salvábit me.
Œ
E U O U A E. Psalmus 54 II
Ad Vesperas
HPS
103
œ
Xspe-ctámus be- á-tam spem* et advéntum gló-ri- æ
1. Ant.
III.g
C
2. Ant.
VIII.g
T
3. Ant.
IV.g
A
1. Ant.
VIII.g
E
Hebdomada II — Feria IV
45
Œ Œ
Salva-tó-ris nostri. E U O U A E. Psalmus 61
HPS
104
‡ œ
L- lúmi-net vultum su-µum* super nos De- us, µet
Œ Œ
be-ne- dí-cat nobis. E U O U A E. Psalmus 66
HPS
105
œ
N ipso cóndi-ta sunt µunivérsa,* et ómni- a µin i-
Œ Œ
pso constant. E U O U A E. Canticum (Col. 1, 12-20)
Ad Magnii icat
H425
106
œ
Ac, De- µus,* po-tén-ti- am in bráchi- o tu-µo; µdispér-
Œ Œ
de supérbos et exál-ta húmi-les. E U O U A E.
Canticum Magniicat
2. Ant.
II.d
I
3. Ant.
VIII.g
I
Ant.
VII.c
F
Hebdomada II — Feria V
46
FERIA V
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
AR119
107
œ
Alvá-sti nos, Dómine, * µet in nómine tu- o coni-µté-
Œ Œ Œ
bimur in sªcu-lum. t.p. Al-le-µµlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 43 I
HPS
108

Arce, Dómine, µ* et ne des he-re-di-tá-tem tu- am in
Œ Œ Œ
oppróbri- um. t.p. µAl-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 43 II
HPS
109

X-súrge, Dómine,* et rédi- me nos propter mi-se- ri-
Œ Œ Œ
córdi- am tu- am. t.p. Alle-µµlú-µja. E U O U A E.
Psalmus 43 III
1. Ant.
II.d
S
2. Ant.
I.f
P
3. Ant.
I.g5
E
Hebdomada II — Feria V
47
Ad Laudes matutinas
AR175
110
œ
X-ci-ta, Dómine,* poténti- am tu- am, µut salvos fá-
Œ Œ
ci- µas nos. µE U O U A µE. Psalmus 79
HPS
111
œ
Agní- i-µce fecit Dóminus;* µannunti- á-te hoc µin
Œ Œ
u- ni-vérsa ter-ra. E U O U A E. Canticum (Is. 12, 1-6)
H97
112
† Œ Œ
Xsultáte De- o,* adju-tóri µµnostro. E U O U A E.
Psalmus 80
Ad Benedictus
HPS
113
œ
A sci- énti- am* sa-lú-tis plebis tu-µæ, Dómine,
Œ Œ
et dimítte nobis peccáta nostra. E U O U A E.
Canticum Benedictus
1. Ant.
I.a2
E
2. Ant.
VIII.g
M
3. Ant.
I.a
E
Ant.
I.µg
D
Hebdomada II — Feria V
48
Ad Horam mediam
HPS
114
œ
Onum mi-hi lex* oris tu- i, Dómi- µne, µsuper mí-
Œ Œ
li- a µauri et argén-µti. E U O U A E. µPsalmus 118 IX
HPS
115

N De- o spe- rá-µvi,* non timébo quid fá- µci- at mi-
Œ Œ
hi homo. µE U O U A E. Psalmus 55, 2-7b. 9-14
HPS
116
œ
Agni-i-cá- ta est* µusque µad cœlos mi-µse-ri-córdi- a
Œ Œ
tu- a, Dómi-ne. µ E U O U A E. Psalmus 56
Ad Vesperas
HPS
117
œ
O-su- i te µµin lu-µcem génti- um,* µut sis sa-lus me-
1. Ant.
VI.f
B
2. Ant.
III.a
I
3. Ant.
I.f
M
1. Ant.
I.g
P
Hebdomada II — Feria V
49
Œ Œ
a usque ad extrémum terræ. E U O U A E. Psalmus 71 I
HPS
118
œ
Alvos fá-µci- et Dóminus* fí-µli- os páupe- rum; ex o-
Œ Œ
pressi- µóne rédimet á-µni-mas e- ó-rum. E U O U A E.
Psalmus 71 II
HPS
119
Œ
Unc facta est sa-lus*µ et regnum De- i nostri.
Œ
E U O U A E. Canticum (Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Ad Magnii icat
HPS
120
œ
- Su-µri- éntes ju-stí- ti- am* Dóminus satu-rá- vit et
Œ Œ
implé-vit bo-nis. µE U O U A E. Canticum Magniicat
2. Ant.
I.f
S
3. Ant.
VIII.c
N
Ant.
I.g
E
Hebdomada II — Feria VI
50
FERIA VI
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
Of f.m.h.180
121
Œ
E in i- ra tu- a* corrípi- as me, Dómi-ne.
Œ Œ
t.p. Al-le-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 37 I
HPS
122
Œ
Omine,* ante te omne de- si-dé-ri- µum me- µum.
Œ Œ
t.p. Al-le-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 37 II
HPS
123
œ
- Niqui-tá-tem me- am* annunti- ábo ti-bi, ne dere-
Œ Œ
línquas me, Dó-mi-ne, sa-lus me- a. t.p. µAl-le-µµlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 37 III
1. Ant.
VI.f
N
2. Ant.
VIII.g2
D
3. Ant.
VIII.g
I
Hebdomada II — Feria VI
51
Ad Laudes matutinas
AR170

Or contrí-tum* et humi- li- á-tum, De- us, non de-
Œ Œ
spí-ci- µes. E U O U A E. Psalmus 50
HPS
124
œ
Um i- rátus fú-µe-ris,* Dómi- ne, mi-se-µri-córdi- æ re-
Œ Œ
cordá-be-ris. E U O U A E. Canticm (Hab. 3, 2-4. 13a. 15-19)
AM162
125
Œ Œ
Auda,* Je-rú-sa-lem, Dóminum. E U O U A E.
Psalmus 147
Ad Benedictus
H429
126
œ
Er vísce- ra* mi- µse-µri-córdi- æ De- i nostri, vi-µsi-
Œ Œ
távit nos O-ri- ens ex alto. µE U O U A E. Cant. Benedictus
1. Ant.
VI.f
C
2. Ant.
I.µf
C
3. Ant.
irreg.
L
Ant.
VIII.g
P
Hebdomada II — Feria VI
52
Ad Horam mediam
HPS
œ
I- at mi-se-ri- µcórdi- a tu- a* µut conso-lé- µtur me,
Œ Œ
secúndum e-µlóqui- um tu- um. E U O U A E. Psalmus 118 X
H219
127
œ
B insurgéntibus in me* lí-be-µra me, Dómi- ne, qui-
Œ Œ
a occupa-vé-runt ánimam me- µam. E U O U A E
Psalmus 58, 1-5. 10-11. 17-18
HPS
128
œ
E- á-tus homo,* qui corrí- µpi-tur a De- o: i-pse
Œ Œ
vúlne-rat et me-dé-tur. E U O U A E. Psalmus 59
Ad Vesperas
HPS
129
œ
Omine,* líbe- ra µá-nimam me- am de morte, pedes
1. Ant.
VIII.g
F
7.Ant.
I.g
A
3. Ant.
VIII.µg
B
1. Ant.
VII.µc
D
Hebdomada II — Feria VI
53
Œ Œ
me- os a lapsu. E U O U A E. Psalmus 114
AR100
130
œ
Uxí- li- um me- um a Dómi- no,* qui fe-cit cœlum
Œ Œ
et terram. E U O U A E. Psalmus 120
HPS
131
œ Œ
Ustæ µet veræ* sunt vi- æ tu- æ, rex sæcu-lórum.
Œ
E U O U A E. Canticum (Ap. 15, 3-4)
Ad Magnii icat
HPS
132
œ
Ecordáre,* Dómine, µmi-se-µricórdi- æ tu- æ, sic- µut
Œ Œ
locú-µtus es ad patres nostros. µ E U O U A E.
Canticum Magniicat
2. Ant.
I.f
A
3. Ant.
VIII.g
J
Ant.
I.µf
R
Hebdomada II — Sabbato
54
SABBATO
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
133
- œ
Ominus* facit mi-ra-bí-li- a magna so- lus, in æ-
Œ Œ Œ
térnum mi-µse-ri-córdi- a µe-jus. t.p. Alle-µlú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 135 I
HPS
134
œ
- µDúxit Isra- ël* de mé-µdi- µo Ægýpti, µµin ma-nu po-
Œ Œ Œ
ténti et bráchi-µo µexténto. t.p. Alle-µµlú-µja. E U O U A E.
Psalmus 135 II
HPS
135
‰ œ
Oni-témini De- o µcœ-li;µ* ipse redémit nos µab
Œ Œ Œ
in- imí-cis nostris. t.p. Alle-µµlú-ja. E U O U A E. Ps. 135 III
1. Ant.
VIII.g
D
2. Ant.
I.f
E
3. Ant.
I.f
C
Hebdomada II — Sabbato
55
Ad Laudes matutinas
HPS
136

Nnunti- ámus mane * mi-se-ri-córdi- am tu- am, Dó-
œ Œ Œ
mi- ne, et ve-ri-µtá-tem tu- am per noctem. E U O U A E.
Psalmus 91
HPS
137
Œ
A-te* magni-i-cénti- am De- o nostro.
Œ
E U O U A E. Canticum (Deut. 32, 1-12)
HPS
138
‡ œ
uam admirá- µbi-µle* est nomen tu-µum, Dómine,
Œ Œ
in u-nivérsa ter-ra. µE U O U A E. Psalmus 8
Ad Benedictus
HPS
139
‡ ‡ œ
I-µri- µge, Dómi-ne, µpe- des nostros in vi- µam pa-
1. Ant.
VIII.g
A
2. Ant.
VI.f
D
3. Ant.
I.µaµ2
Q
Ant.
II.d
D
Hebdomada II — Sabbato
56
Œ Œ
cis. E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
140
¸
Œ-lum et terra transíbunt,* µverba autem me- a
Œ Œ
non præter-í-bunt, di-cit Dóminus. E U O U A E.
Psalmus 118 XI
HPS
141
œ
U, Dómine,* spes me- a, turris µforti-µtú-di- µnis µa
Œ Œ
fá-µci- e in-imí-ci. E U O U A E. Psalmus 60
H96
142

Timó-re* inimí- µci µcustódi, Dómine, ánimam
Œ Œ
me- am. E U O U A E. Psalmus 63
1. Ant.
I.d
C
2. Ant.
II.µd
T
3. Ant.
II.µd
A
Hebdomada III — Dominica
57
HEBDOMADA III
DOMINICA
Ad I Vesperas
Bud.122:µ63µv.
143
œ
So- lis ortu* usque ad occá- sum, laudá-bi-µle no-
Œ Œ
men Dómi-ni. E U O U A E. Psalmus 112
H182
144
‡ œ
A- li-cem salu-tá- ris accí-pi- am, µet nomen Dó-mi-
Œ Œ
ni invo- cábo. µE U O U A E. Psalmus 115
HPS
145
œ
Umi- li- ávit* semet- ípsum Dóminus Je-sus, propter
Œ Œ
quod et Deus ex-altávit µillum in sª-cu-la. µE U O U A E.
Canticum (Phil. 2, 6–11)
1. Ant.
VII.c
A
2. Ant.
II.d
C
3. Ant.
I.f
H
Hebdomada III — Dominica
58
Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag. 179.
Ad OI Icium lectionis
H99
146

Er síngu-los di- es* bene-dícam te Dómi-µne, al-le-µµ
Œ Œ
lú-ja. µE U O U A E. Psalmus 144 I
H100
147

Egnum tu-µum,* Dó-µmi-ne, regnum ómni- um sæ-
Œ Œ
cu-lórum, al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 144 II
AR205
œ
I-µde-lis Dóminus* µin ómni-bus verbis su- is, µet san-
Œ
ctus in ómni-bus opé-ribus su- is, alle-µµlú-µja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 144 III
1. Ant.
VIII.a
P
2. Ant.
VII.c2
R
3. Ant.
IV.g
F
Hebdomada III — Dominica
59
Ad Laudes matutinas
HPS
148
Œ
I-rá-bi- lis in al-tis* Dómi- nus, al- le-µlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 92
HPS
149

Audábi-µlis es, Dómine,* µet super-ex-altátus in sª-µcu-
Œ Œ
la, alle-µlú-ja. E U O U A E. µCanticum (Dan. 3, 57-88. 56)
H138
150
Œ
Audá-te* Dóminum de cœ-µlis, µalle- µlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 148
Ad Horam mediam
HPS
151
œ
E tri-bu-la- µti- ó-ne* µinvo-cávi Dó- minum, et ex-au-
1. Ant.
I.f
M
2. Ant.
VIII.g
L
3. Ant.
I.a
L
1. Ant.
I.µg
D
Hebdomada III — Dominica
60
Œ Œ
dí-vit me, al-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 117 I
HPS
152
Œ
Exte- ra Dómi-ni* µex-altá-vit me, al-le-µlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 117 II
HPS
153
Œ
E- us Dómi-nus* il-lú-xit no-bis, al-le- lú-ja.
Œ
E U O U A µE. Psalmus 117 III
Ad II Vesperas
H91
154
œ
µI-xit Dóminus Dó-mino me- o: µSede µa dextris me-
Œ Œ
µis, alle-µlú-ja. µE U O U µA E. Psalmus 109, 1-5. 7
2. Ant.
VIII.a
D
3. Ant.
IV.µeµ2
D
1. Ant.
VII.cµ2
D
Hebdomada III — Feria II
61
E611:µ121µr.
155
œ
Emó- ri- µam fe- cit* mi-rabí-µli- µum su-µó- µrum mi-
Œ Œ
se- rá-tor Dóminus, al-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 110
HPS
156

Egnávit* Dóminus De- µus no-ster omní-po-tens, al-
Œ Œ
le-µµlú-ja. E U O U A E. Canticum (Ap. 19, 1–7)
FERIA II
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
157
œ Œ
E- us noster* mani-féste vé-ni- et, µet non si- µµlé-bit.
Œ Œ
t.p. Al-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 49 I
2. Ant.
I.g
M
3. Ant.
I.f
R
1. Ant.
I.g
D
Hebdomada III — Feria II
62
NR62
Œ
Mmó-la De- o sacri- fí- ci- um lau-dis.
Œ Œ
t.p. Alle-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 49 II
HPS
158
œ
I-se-ri-córdi- am vó-lu- i, * µet non sacri- µfí-µci- um,
Œ Œ
et sci- énti- am De- i plus quam ho-locáusta. t.p. Alle-µlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 49 III
Ad Laudes matutinas
HPS
159
Œ
E- á-ti qui hábi-µtant* in domo tu- a, Dómi-ne.
Œ
µE U O U A E. Psalmus 83
3. Ant.
irreg.
I
3. Ant.
VII.c
M
1. Ant.
VIII.g
B
Hebdomada III — Feria II
63
HPS
160
Œ
Ení-µte et ascendámus ad montem Dómi-ni.
Œ
E U O U A E. Canticum (Is. 2, 2-5)
HPS
161
Œ
Antá-te Dómino,* bene-dí-ci-te nómini µe-jus.
Œ
µE U O U A E. Psalmus 95
Ad Benedictus
HPS
162
- Œ
E-µne-dí- ctus* Dóminus De-µus no-ster.
Œ
E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
163
œ
Andá-ta tu- a * exqui-sí-vi, Dómine; in ipsis vi-µvi-
2. Ant.
VIII.g
V
3. Ant.
VII.a
C
Ant.
VI.f
B
1. Ant.
VII.a
M
Hebdomada III — Feria II
64
Œ Œ
i-µcá-sti me. E U O U A µE. Psalmus 118 XII
HPS
164
Œ
Omine, * spes me- a a juventú- te me- a.
Œ
E U O U µA µ E. Psalmus 70 I
HPS
165
Œ
Sque in senéctam, De- us, * ne de-µre- µlínquas me.
Œ
E U O U A E. Psalmus 70 II
Ad Vesperas
HPS
166
œ
- cu- li nostri * semper ad Dóminum, µdonec mi-se-
Œ Œ
re- µá-µtur nostri. E U O U A E. Psalmus 122
2. Ant.
IV.µeµ2
D
3. Ant.
II.µd
U
1. Ant.
IV.µeµ2
O
Hebdomada III — Feria III
65
HPS
167
œ
D-ju-tóri- um nostrum * in nómine Dómini, µqui
Œ Œ
fe-cit cœlum et terram. E U O U A E. Canticum (Eph. 1, 3-10)
HPS
168

N Fí-µli- o su- o* µel- µé-µgit nos De- us in adopti-
Œ Œ
ó-µnem i- li- ó-rum. E U O U A E. Canticum (Eph. 1, 3-10)
Ad Magnii icat
AM137
169
œ
Agní- i- cat* ánima me- µa Dómi- num, qui- a respé-
Œ Œ
xit De- us humi- li-tátem me- am. E U O U A E.
Canticum Magniicat
FERIA III
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
2. Ant.
I.g
A
3. Ant.
V.a
I
Ant.
VIII.g
M
Hebdomada III — Feria III
66
HPS
170
· œ
Xsúrgit De- us, * µet fúgi- unt qui µodé- runt e- um
Œ Œ Œ
a fá- ci- µe e-jus. t.p. Alle-µlú-µja. E U O U A E. Psalmus 67 I
HPS
171
œ
E-µus noster, * De- µus ad salvándum; µet Dómi-ni
Œ Œ Œ
sunt éx-i-tus mortis. t.p. Alle-lú-ja. E U O U A E.
Psalmus 67 II
HPS
172
Œ
Egna terræ, * µcantá-te De- o; psál-li-te Dómino.
Œ Œ
t.p. Al-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 67 III
Ad Laudes matutinas
AR166
œ
Ene-di-xísti, * Dómine, terram tu- am; remi-µsí-µsti
1. Ant.
VII.a
E
2. Ant.
VIII.c
D
3. Ant.
I.aµ2
R
1. Ant.
VII.a
B
Hebdomada III — Feria III
67
Œ Œ
i-µníqui-tá-tem ple-bis tu- æ. E U O U A E. Psalmus 84
HPS
173
- œ
- Nima* me- a de-si-de-rávit te µin no-cte, de mane
Œ Œ
ví- gi-lans ad te. E U O U A E. Canticum (Is. 26, 1-4. 7-9. 12)
AR107
Œ
L-lúmina Dómine * vultum tu- um su-per nos.
Œ
E U µO U µA E. Psalmus 66
Ad Benedictus
HPS
174
œ
- Ré-xit nobis Dóminus* cornu sa- lú-tis, sic- ut lo-
Œ Œ
cútus est per os prophe- tá-rum su- órum. E U O U A E.
Canticum Benedictus
2. Ant.
VIII.µgµ2
A
3. Ant.
irreg.
I
Ant.
VII.a
E
Hebdomada III — Feria III
68
Ad Horam mediam
HPS
175
Œ Œ
Leni-túdo legis * est di-lécti- o. E U O U A E.
Psalmus 118 XIII
Ps.M.174
176
œ
Emor esto * congre-ga-µti- ónis tu-æ, Dómine, quam
Œ Œ
possedísti ab i-ní-µti- o. E U O U A E. Psalmus 73 I
HPS
177
Œ
Xsúrge, Dó-mine, * µet júdi-µca causam tu- am.
Œ
µE U O U A E. Psalmus 73 II
Ad Vesperas
HPS
178
Œ
Omi- µnus * in circú- i- tu pópu-li su- i.
Œ
E U O U A E. Psalmus 124
1. Ant.
VIII.µg
P
2. Ant.
V.a
M
3. Ant.
I.gµ5
E
1. Ant.
I.gµ2
D
Hebdomada III — Feria IV
69
HPS
179
œ
µI-µsi eI-µci- ámi- ni * sicut párvu-li, non intrá-bi-tis
Œ Œ
in regnum cœ-ló-rum. E U O U A E. Psalmus 130
HPS

E-císti nos, Dómi-ne,* regnum et sacerdó-tes De-o
Œ Œ
nostro. E U O U A E. Canticum (Ap. 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Ad Magnii icat
H424

X-súltet* spí-ri- tus me-µus µin Dómino De- o, sa-lu-
Œ Œ
tá- ri nostro. µE U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA IV
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
Ps.M.208
œ
I-se- ricórdi- a et vé-ri-µtas præ-cé-µdent fá-µci- µem tu-
2. Ant.
V.µa
N
3. Ant.
II.µd
F
Ant.
V.a
E
1. Ant.
I.µaµ2
M
Hebdomada III — Feria IV
70
Œ Œ Œ
am, Dómi-ne. t.p. µAlle-µµlú-ja. E U O U A µE. Psalmus 88 I
HPS
180

I- µli- us* De- i factus µest rex ex sémi-ne Da- vid
Œ Œ Œ
secúndum carnem. t.p. Al-le-µµlú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 88 II
HPS
181
œ
Emel ju-rá-vi David * servo me-µo: Semen e- µjus in
Œ Œ Œ
ætérnum mané-bit. t.p. Alle-µlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 88 III
Ad Laudes matutinas
HPS
182
œ
Ætí- i- ca * á-nimam me- am servi tu- i; ad te,
œ Œ Œ
Dómi-ne, ánimam me- am le-vá-vi. µE U O U A E. Ps. 85
2. Ant.
I.gµ2
F
3. Ant.
VII.µc
S
1. Ant.
V.a
L
Hebdomada III — Feria IV
71
HPS
183
œ
µE-µá-tus vir, * qui µámbulat in justí-µti- µa µ µet loqué-
Œ Œ
tur ve-ri-µtá-tem. E U O U A E. Canticum (Is. 33, 13-16)
AR145
Œ
Ubi-lá-µte µ * µin conspéctu regis Dómini.
Œ
E U O U A E. Psalmus 97
Ad Benedictus
HPS
184
œ
Ac nobíscum* mi-µse-ri-córdi- am, Dómi-ne, et me-
Œ Œ
mo-rá-re µ testaménti tu- i µsancti. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
H375
185
œ
Ui séqui-tur me µ* non ámbu-lat µin té-nebris, µ sed
2. Ant.
VII.µc
B
3. Ant.
VIII.g
J
Ant.
VII.µc
F
1. Ant.
III.a
Q
Hebdomada III — Feria IV
72
Œ Œ
ha-bébit lumen vi-tæ, di-cit Dóminus. E U O U A E.
Psalmus 118 XIV
HPS
186
œ Œ
- Go egé- nus * et pauper sum: De- us, ádjuva me.
Œ
E U O U A E. Psalmus 69
HPS
187

On secúndum vi-µsi- µónem * ocu-µlórum ju-di-cá-bit
œ Œ Œ
De- us, sed justí-ti- µa µet æqui- µtá-te. µ E U O U A E. Ps. 74
Ad Vesperas
HPS
188
‡ œ
Ui sémi- nant * in lácrimis, in exsulta-ti- µó- ne
Œ Œ
me-tent. E U O U A E. Psalmus 125
2. Ant.
VIII.c
E
3. Ant.
I.f
N
1. Ant.
II.d
Q
Hebdomada III — Feria V
73
HPS
189
œ
Ominus ædí- i-cet nobis do-mum * et custó-di- at
Œ Œ
ci-µvi-tá-µtem. µE U O U A E. Psalmus 126
HPS
190
œ
- Pse primo-géni-tus* omnis cre-a- tú-ræ, µ in ómni-
Œ Œ
bus primá-tum tenens. E U O U A E. Canticum (Col. 1, 12-20)
Ad Magnii icat
AM278
œ
E-cit* mihi magna qui po-tens est, et sanctum
Œ Œ
nomen e-µjus. µE U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA V
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
2. Ant.
VII.µcµ2
D
3. Ant.
IV.a*
I
Ant.
VIII.gµ2
F
Hebdomada III — Feria V
74
HPS
191
œ
Ntu- é-re, Dómine, * et réspice oppró-bri- µum no-
Œ Œ Œ
strum. t.p. Alle-µµµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 88 IV
HPS
192
œ
- Go sum ra-µdix * µet genus Da- vid, stella spléndi-
Œ Œ Œ
da et ma-tu-tí- na. t.p. Al-le-lú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 88 V
HPS
193
· œ
Nni no- stri * sic-ut herba tránse- unt: a sª-cu- lo
Œ Œ Œ
tu µes, De- us t.p. Alle-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 89
Ad Laudes matutinas
NR245*
Œ
Lo-ri- ó- sa* di-cta sunt de te µcí- vi- tas De-µ i.
1. Ant.
I.gµ2
I
2. Ant.
VI.f
E
3. Ant.
VII.a
A
1. Ant.
VI.f
G
Hebdomada III — Feria V
75
Œ
E U O U A E. Psalmus 86
HPS
194
œ
Ominus in forti-túdine vé-ni- et, * et merces e-jus
Œ Œ
cum e- µo. µE U O U A E. Canticum (Is. 40, 10-17)
AM219
195
œ
X- al-tá-te * Dóminum De- um nostrum, µet ado-rá-
Œ Œ
te µad montem sanctum e- jus. E U O U A E. Psalmus 98
Ad Benedictus
H423
œ
N sancti- tá- te* servi- ámus Dómino, et li-be-rábit
Œ Œ
nos ab inimí-µcis nostris. E U O U A E.
Canticum Benedictus
2. Ant.
I.dµ2
D
3. Ant.
VI.f
E
Ant.
VII.a
I
Hebdomada III — Feria V
76
Ad Horam mediam
HPS
196

Usci-pe me, Dómi-ne, * se-cúndum e- lóqui- um tu-
Œ Œ
um, et vi-vam. E U O U A E. Psalmus 118 XV
NRµ87
‡ œ
Dju-va nos, De-µus,* salu- tá-ris noster: et pro-pí- ti-
Œ Œ
us esto peccátis nostris. E U O U A E.
Psalmus 78, 1-5. 8-11. 13
HPS
197
œ
E- us virtú-tum, * réspice µde cœ-µlo, et ví- si- ta
Œ Œ
víne- µam i- stam. E U O U A E. Psalmus 79
Ad Vesperas
HPS
198
œ
Ancti tu- i * exsúltent, Dómine, µintrántes in ta-
1. Ant.
I.gµ2
S
2. Ant.
VIII.g
A
3. Ant.
V.a
D
1. Ant.
IV.b
S
Hebdomada III — Feria V
77
Œ Œ
bernácu-lum tu-µum. µE U O U A E. Psalmus 131 I
HPS
199
Œ
- Lé-git Dóminus Si- on * in ha-bi-ta-µti- ónem si-bi.
Œ
E U O U A E. Psalmus 131 II
HPS
200
œ
E-µdit e- i* Dóminus po-testá-tem µet µhonó-rem et
œ Œ Œ
regnum, µet omnes pópu-µ li µµipsi sérvi- µent. E U O U A E.
Canticum (Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Ad Magnii icat
HPS
œ
Epósu- it Dóminus* potén- tes de se-de, µet µex-al-
Œ Œ
tá-vit húmi-les. µE U O U A E. Canticum Magniicat
2. Ant.
VIII.g
E
3. Ant.
VIII.g
D
Ant.
I.f
D
Hebdomada III — Feria VI
78
FERIA VI
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
201

Abo- µrá-vi clamans * dum spe- ro in µDe- um me-
Œ Œ Œ
um. t.p. Al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 68 I
HPS
202
œ
E-dérunt * in escam me- am fel, µ et in si-ti me- a
Œ Œ Œ
pota-vérunt me µa- cé-µto. t.p. Alle-µµlú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 68 II
H96
203
Œ
Uæ-ri-te Dóminum,* et vivet ánima ve-stra.
Œ Œ
t.p. Al-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 68 III
1. Ant.
VIII.g
L
2. Ant.
III.a
D
1. Ant.
VIII.g
Q
Hebdomada III — Feria VI
79
Ad Laudes matutinas
K46
204
Œ
I-bi so-li peccá-vi, * Dómine; mi- seré- re me- i.
Œ
E U O U A E. Psalmus 50
HPS
205
œ
Ognó- µvimus, * Dómine, i-niqui-µtá-tes no- stras,
‡ Œ Œ
qui- a peccá-vimus ti- bi. E U O U A E.
Canticum (Ier 14, 17-21)
HPS
206
œ
Ominus ipse µest De- us; * nos po-pu- los e-jus, et
Œ Œ
o- ves páscu- æ µe-µjus. E U O U A E. Psalmus 99
Ad Benedictus
H422

I-si-tá-vit* et fe-µcit redempti- ónem Dóminus plebis
1. Ant.
VIII.gµ2
T
2. Ant.
VIII.g
C
3. Ant.
VIII.gµ2
D
Ant.
V.a
V
Hebdomada III — Feria VI
80
Œ Œ
su- æ. E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
207
œ
µI-dimus e- um despéctum, * vi-µrum do-ló- rum, µet
Œ Œ
sci- éntem inirmi-tá- µtem. E U O U A E. Psalmus 21 I
HPS
208
Œ
I-vidén-tes * vestiménta Je- su, mi-sé-runt sortem.
Œ
E U O U A E. Psalmus 21 II
HPS
209
œ
D-or-á-bunt * in conspéctu Dómi-ni u-ni-vér-
Œ Œ
sæ famí- li-µæ génti- µum. E U O U A E. Psalmus 21 III
1. Ant.
IV.µeµ2
V
2. Ant.
I.µgµ2
D
3. Ant.
I.µg
A
Hebdomada III — Feria VI
81
Ad Vesperas
HPS
210

Agnus est Dómi-nus, * et De- us noster præ ómni-
Œ Œ
bus di- is. E U O U A E. Psalmus 134 I
HPS
211
œ
Omus Isra-µël, * bene-dí-ci- te Dómino; psálli-µte nó-
Œ Œ
mine e-jus, quóni- µam su-µá-ve. µE U O U A E. Ps. 134 II
HPS
212
-
Mnes gen-tes* vé-µni- entµ et µadorábunt co-ram te,
Œ Œ
Dómine. E U O U A E. Canticum (Ap. 15, 3-4)
Ad Magnii icat
HPS
213
œ
Uscé- pit nos* Dóminus pú- µe-ros su-os, re-cordá-tus
Œ Œ
mi-se- ri- µcórdi- æ su- æ. µ E U O U A E. Cant. Magniicat
1. Ant.
VIII.gµ2
M
2. Ant.
VII.cµ2
D
3. Ant.
VIII.µc
O
Ant.
VII.a
S
Hebdomada III — Sabbato
82
SABBATO
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
214
‰ œ
Oni-te- án-tur Dómino * mi-se-ricór-di- µæ µµe-jus, et
Œ Œ
mi-ra-bí- li- a e- jus fí- µli- is µhóminum. t.p. Al-le- lú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 106 I
Ps.M.248
215
œ
- Psi vi-dé-runt* ó-pe- ra De- i, et mira-bí- li- a
Œ Œ Œ
µe- jus. t.p. Al-le-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 106 II
NR105
œ
I-débunt recti,* et læ-tabúntur: et intél-li-gent mi-se-
Œ Œ Œ
ri-córdi-as Dómi- ni. t.p. Alle-µµlú-ja. µE U O U A E. Ps. 106 III
1. Ant.
I.f
C
2.Ant.
VIII.c
I
3.Ant.
I.f
V
Hebdomada III — Sabbato
83
Ad Laudes matutinas
HPS
216

Rope es tu, Dómine, * et omnes vi-µæ tu- æ µvé-µri-
Œ Œ
tas. µE U O U A E. µPsalmus 118 XIX
HPS
217
œ
Ecum sit, Dómine * sa-pi- énti- a µtu- µa et mecum
Œ Œ
la- bó-ret. E U O U A E. Canticum (Sap. 9, 1-6. 9-11)
HPS
218
Œ
E- ri-tas Dómini * manet in æ-térnum.
Œ
E U O U A E. Psalmus 116
Ad Benedictus
AR191
219

L-lúmina, Dó-mi-ne,* se-déntes in té-nebris µ et um-
1. Ant.
I.f
P
2. Ant.
I.µaµ2
M
3. Ant.
VIII.c
V
Ant.
VIII.g
I
Hebdomada III — Sabbato
84
Œ Œ
bra mortis. E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
220
Œ
Uscipe, * Dómi-ne, servum tu- um in bonum.
Œ
E U O U A E. Psalmus 118 XVI
HPS
221
Œ
Espi-ce ad Dóminum, * µet il-luminámi-ni.
Œ
E U O U A E. Psalmus 33 I
HPS
222
‰ ‰ œ Œ
Uxta est Dóminus his µ* qui contrí-to sunt corde.
Œ
E U O U A E. Psalmus 33 II
1. Ant.
I.gµ2
S
2. Ant.
I.gµ2
R
3. Ant.
I.µg
J
Hebdomada IV — Dominica
85
HEBDOMADA IV
DOMINICA
Ad I Vesperas
HPS
223
Œ
Ogá-te * quæ ad pa-cem sunt Je-rú-sa-lem
Œ
E U O U A E. Psalmus 121
HPS
224
œ
Custódi- µa ma-tu- µtína * µusque ad noctem, spe-
Œ Œ
rá-vit ánima me- a in Dómino. µE U O U A E. Psalmus 129
HPS
225
œ ‡
N nómine Je- µsu omne ge- nu le-µctá-tur µin cœ-µlo
Œ Œ
µet in ter- ra, Alle-µ lú-ja. E U O U A E. Canticum (Phil 2, 6-11)
Ad Invitatorium
Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag. 179.
1. Ant.
VI.f
R
2. Ant.
I.µaµ2
A
3. Ant.
II.µd
I
Hebdomada IV — Dominica
86
Ad OI Icium lectionis
HPS
226
œ
Uis ascéndet µin montem Dómini, * aut quis sta-µbit
Œ Œ Œ
in loco sancto e-jus? t.p. Al-le-µlú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 23
HPS
227

E-nedí- µci-te, gentes,* De- um no-strum, qui pó- µsu-
Œ Œ
it ánimam nostram ad vi- µtam, al-le-µlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 65 I
Ps.M.149
228
œ
U-díte, omnes,* qui timé-tis De- um, quanta fe-cit
Œ Œ
á-ni-mæ me-µæ, al-le-lú-ja. E U O U A E. Psalmus 65 II
1. Ant.
IV.a*
Q
2. Ant.
I.f
B
3.Ant.
II.d
A
Hebdomada IV — Dominica
87
Ad Laudes matutinas
HPS
229
œ
Onitémi-ni Dómino, * quóni- am in sªcu-lum mi-
Œ Œ
seri-cór-di- a µe-jus, al-le-µµµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 117
HPS
230

L- le-lú- ja, * bene-dí-ci-te, ómni- a ópera Dómini,
Œ Œ
Dómino, al-le-µµµlú-ja. E U O U A E. µCanticum (Dan. 3, 52-57)
AM1165
Œ
- Mnis spí- ri-tus * laudet Dóminum, alle-µlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 150
Ad Horam mediam
HPS
231

Ui mandúcat* ex hoc pa- ne, vi-vet in æ-térnum, al-
1. Ant.
III.gµ2
C
2. Ant.
VI.f
A
3. Ant.
VII.a
O
1. Ant.
VIII.µg
Q
Hebdomada IV — Dominica
88
Œ Œ
le-lú-ja. µE U O U A E. Psalmus 22
HPS
232
œ
E-ni- et Dóminus, * glori- i- cá-ri µet µadmi-rá-bi-lis
Œ Œ
fí- e-µri in sanctis su- is, µal-le-µµlú-µja. E U O U A E.
Psalmus 75 I
HPS
233

O- vé-te, * µet múne-ra µafér-te Dómino De-o vestro,
Œ Œ
al-le-lú-ja. E U O U A E. Psalmus 75 II
Ad II Vesperas
HPS
234

N splendó-ribus sanctis, * ante lu- cí-fe- rum génu- i
Œ Œ
te, al-le-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 109, 1–5. 7
2. Ant.
I.a
V
3. Ant.
VIII.g
V
1. Ant.
VI.f
I
Hebdomada IV — Feria II
89
HPS
235
‰ œ
E- á-ti qui µe-sú-ri- unt * et sí-ti- unt justí-µti- am,
Œ Œ
quóni- am ipsi sa-turabúntur. E U O U A E. Psalmus 111
HPS
236
œ
Au- dem dí-ci-µte De- o,* µomnes servi µe-jus, pu-
Œ Œ
µsíl- li et magni, µal-le-µµ µlú-ja. µE U O U A E.
Canticum Salus et glória, ut in Psalterio Monastico, pag. 365.
FERIA II
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
AR155

Uam bo-nus * Is-ra- ël De- us, his qui re- cto sunt
Œ Œ Œ
corde. t.p. Al-le-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 72 I
2. Ant.
VIII.g
B
3. Ant.
VI.f
L
1. Ant.
VIII.c
Q
Hebdomada IV — Feria II
90
HPS
237
œ
µI-sus µe- ó-rum* in luctum converté- tur, et gáudi-
Œ Œ Œ
um µin mæ-ró-rem. t.p. Alle- lú-ja. E U O U A E. Ps. 75 II
HPS
238
œ
ui e-lóngant se a te, * per-µí-bunt; mihi µautem ad-
Œ Œ Œ
hæré-re De- µo bonum est. t.p.µ Alle-µlú-ja. µE U O U A E.
Psalmus 75 III
Ad Laudes matutinas
HPS
239

Eplé- ti sumus * mane mi-se-ri-córdi- a tu- a, Dó-
Œ Œ
mine. E U O U A E. Psalmus 89
HPS
240
Œ Œ
Aus Dómini * ab extrémis terræ. E U O U A E.
Canticum (Is. 42, 10–16)
2. Ant.
I.g
R
3. Ant.
V.a
Q
1. Ant.
VIII.g
R
2. Ant.
VIII.g
L
Hebdomada IV — Feria II
91
Ps.M.325
241
œ
Audáte nomen Dómini, * qui sta- tis in domo Dó-
Œ Œ
mi-ni. µE U O U A E. Psalmus 134, 1–12
Ad Benedictus
H422

Enedíctus Dómi- nus,* qui- a vi-µsi-tá-vit et li- be-
Œ Œ
rá-vit nos. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
242

Ressus me- os µdí-ri-ge * se- cúndum µ e-µlóqui- um
Œ Œ
tu- um, Dómi-ne. E µU O U A E. Psalmus 118 XVII
HPS
243
· œ
- Nus est le- gislá-tor * etµ ju- dex; tu µautem
3. Ant.
II.d
L
Ant.
IV.e
B
1. Ant.
I.dµ2
G
2. Ant.
II.d
U
Hebdomada IV — Feria II
92
Œ Œ
quis es, qui jú-dicas próximum. µE U O U A E. Psalmus 81
H95
244
Œ
Lamá-vi, * et Dó-mi-nus ex- au-dí- vit me.
Œ
E U O U A µE. Psalmus 119
Ad Vesperas
AR158
œ
Onitémi-ni Dómino, * quóni- am in æ-térnum mi-
Œ Œ
seri-cór-di- a µe-jus. E U O U A E. Psalmus 135 I
HPS
245

Agna et mira-bí-µli- a * sunt ópera tu- a, Dómine,
Œ Œ
De- us me- us. E U O U A E. Psalmus 135 II
3. Ant.
irreg.
C
1. Ant.
III.g
C
2. Ant.
III.a
M
Hebdomada IV — Feria III
93
HPS
246
œ
Ropó- su- it De- us* in ple-ni- túdine témporum µin-
Œ Œ
staurá-µre ómni- µa µin Christo. E U O U A E.
Canticum (Eph. 1, 3-10)
Ad Magnii icat
H424
247
· Œ
Agní- µi-cét te semper* µá-nima me- a, De- us me-µus.
Œ
E U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA III
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
AR198
œ
Lamor me- us, Dómi- µne, * ad te pervéni- at; µ non
Œ Œ
abscóndas fá-ci- em tu- am a me. t.p. Alle-µlú-ja.
3. Ant.
I.f
P
Ant.
IV.e
M
1. Ant.
VIII.c
C
Hebdomada IV — Feria III
94
Œ
E U O U A E. Psalmus 101 I
Ps.M.90
Œ
Espice, Dómi- ne, * in o-ra-ti- ónem humí-µli- um.
Œ Œ
t.p. Alle-µlú-ja. µE U O U A E. Psalmus 101 II
HPS
248

U, Dómine, * terram fundá- sti, et ópe-ra má-nu-
Œ Œ Œ
um tu-µárum sunt cœ-li. µt.p. Al-le-µµlú-ja. µ E U O U A E.
Psalmus 101 III
Ad Laudes matutinas
HPS
249
œ
I-µbi, Dómine, psal- lam, * et intéllegam in vi- µa
Œ Œ
immacu- lá-tam. E U O U A E. Psalmus 100
2. Ant.
VI.µf
R
3. Ant.
III.µa
T
1. Ant.
VI.f
T
Hebdomada IV — Feria III
95
HPS
250

E áufe- ras, Dómine, * mi-se-ri-cór-di- am tu- am a
Œ Œ
nobis. µ E U O U A E. Canticum (Dan. 3, 26. 27. 29. 34–41)
HPS
251
Œ
E- us, cánticum no- vum * cantá-bo ti-bi.
Œ
E U O U A E. Psalmus 134, 1–10
Ad Benedictus
H423
252
œ
E manu ómni- um* qui µo-dé-runt nos, µlí-be-µra nos,
Œ Œ
Dómine. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
253
Œ
I hæc sci-tis, * be- µá-µti é-µri-µtis si µfe-cé-ri-µtis e- µa.
2. Ant.
VIII.g
N
3. Ant.
VII.µcµ2
D
Ant.
I.µgµ5
D
1. Ant.
VIII.µgµ2
S
Hebdomada IV — Feria III
96
Œ
E U O U A E. Psalmus 118 XVIII
AM59
Œ
Ntret o-rá-ti- o me- a µ* in conspéctu tu-µo Dómine.
Œ
E U O U A E. Psalmus 87 I
HPS
254
œ
D te, Dómine, * cla-má-vi, ne abscóndas fáci- µem
Œ Œ
tu- am a me. E U O U A E. Psalmus 87 II
Ad Vesperas
HPS
255
œ
µI oblí-tus fú- e-ro tu- i, Je- rúsa-lem, * obli-vi- ó-ni
Œ Œ
de-tur déxtera me- a. E U O U A E. Psalmus 136, 1–6
2. Ant.
V.µa
I
3. Ant.
IV.µc
A
1. Ant.
VII.a
S
Hebdomada IV — Feria IV
97
H97

N conspéctu ange-ló- rum psallam ti-bi, De- us me-
Œ Œ
us. E U O U A E. Psalmus 137
HPS
256
œ
I- gnus est Agnus,* qui µoccísus est, accípe-re gló-
Œ Œ
ri- am et honó- rem. E U O U A E.
Canticum (Ap. 4, 11; 5,9. 10. 12)
Ad Magnii icat
H424
257
œ
Ac nobíscum,* Dómine, µmagna, qui- µa potens es,
Œ Œ
et sanctum nomen µtu-µum. E U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA IV
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
2. Ant.
V.µa
I
3. Ant.
VIII.µg
D
Ant.
I.f
F
Hebdomada IV — Feria IV
98
Ad OI Icium lectionis
HPS
258
œ ‰
E- nedic, á-nima me- a, Dómino, µ* µet no-µli obli-ví-
Œ Œ
sci omnes retribu-ti- µónes e-µjus. t.p. Al-le-µµlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 102 I
HPS
259
œ
Uómodo mise-ré-tur * pater i- li- ó- rum, mi- sér-
Œ Œ
tus est Dóminus timén-ti-bus se. t.p. Alle-lú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 102 II
HPS
260
Œ
Ene-dí-ci-te Dómino, * ómni- a ó- pe-ra e- jus.
Œ Œ
t.p. Al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 102 III
1. Ant.
I.µf
B
2. Ant.
VII.a
Q
3. Ant.
VIII.µg
B
Hebdomada IV — Feria IV
99
Ad Laudes matutinas
HPS
261
œ
A-rá-tum * cor me- um, De- us, pará-tum cor me-
Œ Œ
µum. µE U O U A E. Psalmus 107
HPS
262

Ndu-µit me Dóminus * induménto sa-lú-tis et ju-
Œ Œ
stí-µti- æ. E U O U A E. Canticum (Is. 61, 10 — 62,5)
AM160
Œ
Audá- bo * De- um me- um in vi-ta me- a.
Œ
E U O U A µE. Psalmus 145
Ad Benedictus
HPS
263

N sancti-µtá-te servi- ámus Dómi-no ómnibus di- é-
1. Ant.
III.a
P
2. Ant.
VII.µc
I
3. Ant.
IV.µeµ2
L
Ant.
VII.a
I
Hebdomada IV — Feria IV
100
Œ Œ
bus nostris. E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
264
œ
Lamá- vi ad te, Dómine; * µin verba tu-µa superspe-
Œ Œ
rávi. E U O U A E. Psalmus 118 XIX
HPS
265
œ
Ominus * scit co-gi-µta-ti- ónes µhó-mi-num quó-µni- µ
Œ Œ
am vanæ sunt. E U O U A E. Psalmus 93 I
HPS
266
œ
Actus est mi-hi Dóminus * µin præ-sí-di- um et in
Œ Œ
adju-tó-ri- um spe-i me- æ. µE U O U A E. Psalmus 93 II
1. Ant.
VIII.a
C
2. Ant.
VIII.gµ2
D
3. Ant.
VIII.µgµ2
F
Hebdomada IV — Feria IV
101
Ad Vesperas
HPS
267

µI-ra-bí-µli- a fa-cta µest * sci-µ énti- a tu-µa super me,
Œ Œ
Dómine. E U O U A E. Psalmus 138, 1–8. 24–24
HPS
268
œ
- µGo Dóminus * scrutans cor et probans re-nes;
Œ Œ
qui do uni-cu- íque secúndum vi- am su- am. E U O U A E.
Psalmus 138 II
HPS
269
œ
N ipso cóndi-ta sunt µunivérsa,* et ómni- a µin i-
Œ Œ
pso constant. E U O U A E. Canticum (Col. 1, 12-20)
Ad Magnii icat
H425
270
œ
Ac, De- µus,* po-tén-ti- am in bráchi- o tu-µo; µdispér-
1. Ant.
I.f
M
2. Ant.
I.µaµ2
E
3. Ant.
VIII.g
I
Ant.
VII.c
F
Hebdomada IV — Feria V
102
Œ Œ
de supérbos et exál-ta húmi-les. E U O U A E.
Canticum Magniicat
FERIA V
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
271
œ
Rácchi- um e- ó- rum * non salvábit e- µos, µsed déx-
Œ Œ
te-ra tu- µa et il-lumi-ná-ti- o vultus tu- i. t.p. Al-le-µlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 43 I
HPS
272
œ
On a- vértet Dóminus * fá-ci- em su- am a vobis, si
Œ Œ Œ
revérsi fu- é-µri-tis ad e- um. t.p. Alle-µ lú-ja. E U O U A E.
Psalmus 43 II
1. Ant.
VIII.a
B
2. Ant.
I.f
N
Hebdomada IV — Feria V
103
HPS
273
Œ
Xsúrge, Dómi-µne, * et ne repél- las in inem.
Œ Œ
t.p. Al-le-µlú-ja. E U O U A E. Psalmus 43 III
Ad Laudes matutinas
HPS
274

Udí-tam fac * mihi ma-ne mi-µse-ri-córdi- am tu- am,
Œ Œ
Dómine. µE U O U A E. Psalmus 142, 1–11
HPS
275

Eclinábit Dóminus * super Je-rú-sa-lem lúvi- um
Œ Œ
pacis. µE U O U A E. Canticum (Is. 66, 10–14a)
AM161
Œ
E-µo nostro * ju-cúnda sit laudá-ti- o.
3. Ant.
VI.f
E
1. Ant.
VIII.g
A
2. Ant.
I.µgµ2
D
3. Ant.
VIII.a
D
Hebdomada IV — Feria V
104
Œ
E U O U A E. Psalmus 146
Ad Benedictus
HPS
276
œ
A sci- énti- am* sa-lú-tis plebis tu-µæ, Dómine,
Œ Œ
et dimítte nobis peccáta nostra. E U O U A E.
Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
277

I di- lí-gi-µtis me, * mandá-ta me- µa µservá-te, di-cit
Œ Œ
Dóminus. E U O U A E. Psalmus 118 XX
HPS
278
œ
Ene-dí-cat tibi Dóminus, * et víde- as pa-cem ómni-
Œ Œ
bus di- é- bus vi-tæ µtu-µæ. E U O U A E. Psalmus 127
Ant.
I.µg
D
1. Ant.
III.a
S
2. Ant.
I.f
B
Hebdomada IV — Feria V
105
HPS
279
Œ
E-us expugnávit pro µte * µin-i-mí-cos tu- os.
Œ
E U O U A E. Psalmus 128
Ad Vesperas
HPS
280
œ
µI-se-µri-córdi- a me-µ a et refú-gi-µum me- um: µ in
Œ Œ
ipso spe-rá-vi. µµE U O U A E. Psalmus 143 I
Ps.M.341
281
Œ
E- á- tus pópulus * cujus Dóminus De- us e-µjus.
Œ
E U O U A E. Psalmus 143 II
HPS
282
Œ
Unc facta est sa-lus*µ et regnum De- i nostri.
3. Ant.
V.µa
D
1. Ant.
I.g
M
2. Ant.
VIII.g
B
3. Ant.
VIII.c
N
Hebdomada IV — Feria VI
106
Œ
E U O U A E. Canticum (Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a)
Ad Magnii icat
HPS
283
œ
- Su-µri- éntes ju-stí- ti- am* Dóminus satu-rá- vit et
Œ Œ
implé-vit bo-nis. µE U O U A E. Canticum Magniicat
FERIA VI
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
284

E- us me- us, * ne despé-xe-ris depre-ca-ti- ónem me-
œ ‡ Œ Œ
am, a µtri-bu-la-ti- ó- ne pecca- tó-ris. t.p.µ Alle-µµµlú-ja.
Œ
E U O U A E. Psalmus 54 I
HPS
285
œ
I-µbe-rábit nos Dóminus * de ma-nu µin-imí-ci et
Ant.
I.g
E
1. Ant.
I.f
D
2. Ant.
VIII.g
L
Hebdomada IV — Feria VI
107
Œ Œ Œ
insi-di- a-tóris. t.p. Al-le-lú-ja. E U O U A E. Psalmus 54 II
HPS
286
œ
Acta super Dóminum * cu- ram tu- am, et i-µpse te
Œ Œ Œ
e- nútri- et. t.p. Alle-µµlú-ja. E U O U A E. Psalmus 54 III
Ad Laudes matutinas
H145
287
œ
Or mundum cre- µa in me, De- us, * µet spí-ri-tum
Œ Œ
rectum ínnova in viscéri-bus me- is. E U O U A E.
Psalmus 50
HPS
288
œ
Æ- táre, µJe-rú-sa-lem, * qui- a per te µomnes congre-
Œ Œ
ga-búntur ad Dóminum. E U O U A E.
Canticum (Tob. 13, 10–15. 17–19)
3. Ant.
I.f
J
1. Ant.
I.µg
C
2. Ant.
VIII.g
L
Hebdomada IV — Feria VI
108
HPS
289
œ
Auda De- µum tu-um, Si- on, * qui µemíttit e-ló-qui-
Œ Œ
um su-µum terræ. E U O U A E. Psalmus 147
Ad Benedictus
H429
290
œ
Er vísce- ra* mi- µse-µri-córdi- æ De- i nostri, vi-µsi-
Œ Œ
távit nos O-ri- ens ex alto. µE U O U A E. Cant. Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
291
Œ
Ax multa * di-µli-gén-tibus le-gem tu- am, Dómine.
Œ
E U O U A E. Psalmus 118 XXI
HPS
292
‡ œ
Ulti-túdi-nis cre-dén-µti- um e- µrat cor unum, et µá-
3. Ant.
VIII.µg
L
Ant.
VIII.g
P
1. Ant.
VIII.g
P
2. Ant.
VIII.c
M
Hebdomada IV — Feria VI
109
Œ Œ
nima µme- a. µE U O U A E. Psalmus 132
HPS
293
œ
Ustódi me de manu pecca- µtó-ris, Dómi-ne, vir-tus
Œ Œ
sa-lútis me-µæ. µ E U O U A E. Psalmus 139, 1–9. 13–14
Ad Vesperas
HPS
294
‡ œ
Er síngulos di- µes * bene-dícam ti- µbi, Dómine, µet
Œ Œ
mi-rabí-µ li- µa tu- a nar-rábo. E U O U A E. Psalmus 144 I
HPS
295
œ
- µCu-li ómni-µum in te spe-rant, Dómine; * prope
Œ Œ
es ómnibus invo-cántibus te. E U O U A E. Psalmus 144 II
3. Ant.
VII.a
C
1. Ant.
I.µf
P
2. Ant.
I.µf
O
Hebdomada IV — Sabbato
110
HPS
296
œ Œ
Ustæ µet veræ* sunt vi- æ tu- æ, µrex sæcu-lórum.
Œ
E U O U A E. Canticum (Ap. 15, 3-4)
Ad Magnii icat
HPS
297
œ
Ecor-dáre, Dómine, *µmi-se-µricórdi- æ tu- æ, µsic- ut
Œ Œ
locú-µtus es ad patres nostros. µ E U O U A E.
Canticum Magniicat
SABBATO
Invitatorium ut in Libro Hymnario.
Ad OI Icium lectionis
HPS
298
œ
Omi- nus * advocá-vit cœlum et terram, ut discér-
Œ Œ Œ
nat pó-pu-lum su- um. t.p. Alle-µµlú-ja. E U O U A E.
Psalmus 49 I
3. Ant.
VIII.g
J
Ant.
I.µf
R
1. Ant.
I.µgµ2
D
Hebdomada IV — Sabbato
111
HPS
299
Œ
Nvoca me * in di-µe tribu-la- ti-µó-µnis, et é-ru-µam te.
Œ Œ
t.p. Al-le-µµlú-ja. µE U O U µA E. Psalmus 49 II
HPS
Œ
Acri-µfíci- um laudis * hono-ri-µi-µcábit me.
Œ Œ
t.p. Al-le-µµlú-ja. E U O U A µE. Psalmus 49 III
Ad Laudes matutinas
HPS
300
œ
Onum est psálle-re * nómini tu- o, Altís- µsi-me, an-
Œ Œ
nunti- á-re mane mi-µse-ri- córdi- am tu- am. E U O U A E.
Psalmus 91
HPS
301
œ
Abo vobis cor novum * µet spí-µri-tum novum in
2. Ant.
IV.eµ2
I
3. Ant.
irreg.
S
1. Ant.
VIII.g
B
2. Ant.
VIII.g
D
Hebdomada IV — Sabbato
112
Œ Œ
mé-di- o vestri. E U O U A E. Canticum (Ez. 36, 24–28)
HPS
302
œ
X µo- re infánti- um * et lacténti- um, Dómine,
Œ Œ
perfecí-sti laudem. µE U O U A E. Psalmus 8
Ad Benedictus
HPS
303
‡ ‡ œ
I-µri- µge, Dómi-ne, µpe- des nostros in vi- µam pa-
Œ Œ
cis. E U O U A E. Canticum Benedictus
Ad Horam mediam
HPS
304
œ
I- at * manus tu-a ut ádjuvet µme, quóni- am man-
Œ Œ
dá-ta tu- µa e- lé- gi. E U O U A E. Psalmus 118 XXII
3. Ant.
VIII.µg
E
Ant.
II.d
D
1. Ant.
I.µaµ2
F
Hebdomada IV — Sabbato
113
HPS
305
Œ
Hronus µtu-µus, * De-µus, µin sªcu-lum sª-cu-li.
Œ
E U O U A E. Psalmus 44 I
HPS
306
œ
I- di * Je-rú-sa-lem novam, µsic-ut sponsam orná-tam
Œ Œ
vi-µro su- o. E U O U A E. Psalmus 44 II
2. Ant.
VI.f
T
3. Ant.
IV.µaµ*
V
Ad Completorium
114
AD COMPLETORIUM
POST I VESPERAS DOMINICÆ
ET SOLLEMNITATUM
AR58
œ
µI- se-rére mi-hi Dómine, * µet µexáudi µo-ra- µti- ónem
Œ Œ
me- am. E U O U A E. Psalmus 4
Ps.M.355
Œ
N nóctibus * bene-dí-ci-te Dóminum.
Œ
E U O U A E. Psalmus 133
Ad Nunc Dimittis
œ
Alva nos,* Dómine, vi-gi- lántes, custódi nos dormi-
œ
éntes: µut vi-gi-µlémus cum Christo, µet requi- esca-mus in
Œ Œ Œ
pace. T.P. Alle- µlú-ja. E U O U A E.
1.Ant.
VIII.g
M
2. Ant.
peregr.
I
Ant.
III.µa
S
Ad Completorium
115
Post II Vesperas Dominicæ et Sollemnitatum
HPS
307
‰ œ
- Lis su- is obumbrábit µti- bi; * non timé-bis a ti-
Œ Œ
mó- re noctúrno. E U O U A E. Psalmus 90
Feria II
HPS
308
‡ œ
U, Dómi- ne * De- us, páti- ens et multæ mi- se-ri-
Œ Œ
córdi- æ. E U O U A E. Psalmus 85
Feria III
HPS
309
œ
On abscón-das * fáci- µem tu- am a me, qui- a in
Œ Œ
te spe- rá-vi. µE U O U A E. Psalmus 142, 1–11
Feria IV
HPS
310

- Sto mi-hi µ* µin De- um protectórem µet in domum
Ant.
I.µg
A
Ant.
VIII.µc
T
Ant.
V.a
N
1. Ant.
I.µaµ2
E
Ad Completorium
116
Œ Œ
re- fú-gi- i. E U O U A E. Psalmus 30, 1–6
AM138
Œ
E pro-fúndis * clamá-vi µad te, Dómine.
Œ
E U O U A E. Psalmus 129
Feria V
HPS
311
Œ Œ
Aro me- a µ* requi- éscet in spe. µE U O U A E.
Psalmus 15
Feria VI
HPS
312
Œ
N di- e clamá-vi * et nocte coram te, Dómi-ne.
Œ
E U O U A E. Psalmus 87
2. Ant.
VIII.µa
D
Ant.
irreg.
C
Ant.
VIII.a
I
Psalmodia complementaris
117
PSALMODIA
COMPLEMENTARIS
PRO TERTIA, SEXTA ET NONA
Series I (Ad Tertiam)
H95
313
Œ
lamá-vi, µ* et Dóminus exaudí-vit me
Œ
E U O U A E. Psalmus 119
HPS
314
œ
Ominus * custódi- at intró- i-tum tu-um µet é-xi-tum
Œ Œ
tu- µum. E U O U A E. Psalmus 120
AR100
315
Œ
Ætá-tus sum * in his quæ dicta sunt mi-hi.
Œ
E U O U A E. Psalmus 121
1. Ant.
irreg.
C
2. Ant.
V.a
D
3. Ant.
IV.g
L
Psalmodia complementaris
118
Series II (Ad Sextam)
H95
316
Œ
Ui hábi-tas * in cœ- lis, mi-se-ré-re no-bis.
Œ
E U O U A E. Psalmus 122
AR120
317
Œ
Dju-tó-ri- um nostrum * in nómi-ne Dómi-ni.
Œ
E U O U A E. Psalmus 123
AR120
œ
N circú- i-µtu pópu-li su-µi µDómi-nus, ex hoc nunc
Œ Œ
et usque µin sªcu-lum. E U O U A E. Psalmus 124
Series III (Ad Nonam)
AR121
318
œ
Agni-µi-cávit Dómi-nus * fá-ce-re nobíscum: facti
1. Ant.
VIII.g
Q
2. Ant.
I.µgµ2
A
3. Ant.
I.f
I
1. Ant.
VII.a
M
Psalmodia complementaris
119
Œ Œ
sumus læ-tántes. µE U O U A E. Psalmus 125
Ps.M.298µ
319

Ominus * æ-dí-i-cet nobis do-mum, et custódi-µat
Œ Œ
ci-vi-tá-tem. µE U O U A E. Psalmus 126
H95µ
320
Œ
E- á-tus omnis * qui timet Dómi-num
Œ
E U O U A E. Psalmus 127
2. Ant.
V.a
D
3. Ant.
II.µd
B
Antiphonæ Tempore Paschali
120
ANTIPHONÆ
TEMPORE PASCHALI
TRIPLICIS ALLELUIA
Antiphonæ ad libitum eligi possunt.
NR22
Œ Œ
L- le-lú-ja,* al-le-lú-µja, al- le-lú- ja. E U O U A E.
NR26
Œ Œ
L- le-lú-ja,* al-le-lú-ja, µal-le-lú-ja. E U O U A E.
NR30
Œ Œ
L- le- lú-ja,* al-le-lú-ja, al- le-lú-ja. µ E U O U A E.
NR36
Œ Œ
L- le-lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú- ja. µE U O U A E.
NR39
Œ Œ
L- le-lú-ja,* al-le- lú-ja, al-le-lú- ja. E U O U A E.
1.Ant.
II.d
A
2.Ant.
VI.f
A
3.Ant.
VIII.g
A
4.Ant.
IV.g
A
5.Ant.
VII.c
A
Antiphonæ Tempore Paschali
121
NR43
Œ Œ
L-le- lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
NR49
Œ Œ
L-le-lú-ja,* al-le-lú- ja, al-le- lú- ja. E U O U A E.
NR53
Œ Œ
L- le-lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le- lú- ja. E U O U A E.
NR57
Œ Œ
L-le- lú- ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
NR65
Œ Œ
L-le- lú-ja,* al-le- lú-ja, al-le-lú- ja. E U O U A E.
NR69
· Œ
L- le-lú- ja,* al-le-lú-ja, al-le- lú-ja.
Œ
E U O U A E.
6.Ant.
VI.f
A
7.Ant.
I.g
A
8.Ant.
IV.e2
A
9.Ant.
VIII.c
A
10.Ant.
IV.e
A
11.Ant.
VII.a
A
Antiphonæ Tempore Paschali
122
NR73
° Œ Œ
L-le- lú- ja,* alle-µlú-ja, al-le-lú-ja. µE U O U A E.
NR80
Œ Œ
Lle-lú-ja,* al-le-lúja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
NR83
Œ Œ
L-le-lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
NR87
‡ Œ Œ
L-le- lú-ja,* al-le-lú- ja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
NR94
Œ Œ
L-le- lú-ja,* al-µle- lú-ja, al-le-lú- ja. E U O U A E.
NR99
Œ
L- le-lú-ja,* al- le-lú- ja,µ al- le-lú-ja.
Œ
E U O U A E.
12.Ant.
VIII.c
A
13.Ant.
VII.a
A
14.Ant.
IV.e
A
15.Ant.
VIII.g
A
16.Ant.
V.a
A
17.Ant.
VIII.c
A
Antiphonæ Tempore Paschali
123
NR103
. Œ
L-le- lú-µja,* al-le- lú- µja, µal-le-lú-ja.
Œ
E U O U A E.
AM45
Œ Œ
L-le-lú-ja,* al-le-lú-ja, alle-lú- ja. E U O Uµ A E.
AM39
Œ Œ
L-µle-lú-ja,* al-le-lú-µja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
AM52
Œ Œ
L-le-lú-ja,* al-le-lú-ja, alle- µlú-ja. E U O U A E.
AM59
Œ Œ
L-µle-lú-ja,* al-le-lú-ja, alle-lú-µja. E U O U A E.
AM66
Œ Œ
L-µle-lú-ja,* al-le-µlú-ja, alle- µlú-ja. E U O U A E.
18.Ant.
VI.f
A
19.Ant.
IV.µeµ2
A
20.Ant.
VI.f
A
21.Ant.
VII.a
A
22.Ant.
VIII.µgµ2
A
23.Ant.
I.µaµ2
A
Antiphonæ Tempore Paschali
124
AM73
Œ Œ
L-le-lú-ja,* al-le-lú-ja, alle- µlú-ja. µE U O Uµ A E.
AM84
Œ Œ
L-µle-lú-ja,* al-le- lú-ja, alle- µlú-ja. E U O U A E.
AM87
Œ Œ
L-µle- lú-ja,* al-le-lú-µja, al-le-lú-ja. E U O U A E.
AM90
Œ Œ
L-µle-lú- ja, * al-le-lú- ja, alle- µlú-ja. µE U O U A E.
AM93
· Œ Œ
L-le- lú- ja,* al-le- lú-ja, alle- lú-µja. µE U O U A E.
AM127
Œ Œ
L-µle-lú-ja,* al-µle-lú-µja, al-µle- µlú-ja. E U O U A E.
24.Ant.
IV.eµ2
A
25.Ant.
VII.µcµ2
A
26.Ant.
VIII.g
A
27.Ant.
I.µaµ2
A
28.Ant.
III.µa
A
29.Ant.
VII.µcµ2
A
Apparatus Musico-Criticus
125
I. Projektentstehung
urch die näheren Gespräche die zwischen dem Kölni-
schen Generalvikariat (GV) und Holger Peter Sandhofe
(HPS) bezüglich des Imprimatur zum Nocturnale Romanum
(NR) geführt wurden, regten Weihbischof Dr. Nikolaus Dick
(ND) und Frau Dr. Anette Sœte (AS) die zusätzliche Aufnah-
me der Antiphonen zu den Nocturnen gemäß Liturgia
Horarum (Lit. Hor.) an. Da aber aus drucktechnisch Gründen
und aus Zeitmangel eine solche Arbeit nicht in Zusammen-
hang mit dem NR geleistet werden konnte, bot HPS eine voll-
ständige Vertonung bzw. Restitution aller Antiphonen des
Vierwochenpsalters der Lit. Hor. in einem eigenständigen Pro-
jekt an. In das NR wurde lediglich eine einseitige Tabelle der
Psalmenverteilung gemäß Lit. Hor. aufgenommen.
II. Projektabsicht
a) Vorgeschichte
Aufgrund der Einführung der Lit. Hor. und deren grundsätz-
lich neuer Struktur, war es den römischen Stellen und den mit
ihnen verbundenen Institutionen nicht geglückt, ein vollstän-
dige Antiphonale zur Lit. Hor. zu erstellen. Insgesamt drei
Vorschläge der Abtei Solesmes (Frankreich) wurden im Laufe
der letzten dreizig Jahre immer wieder von der Gottesdienst-
kongregation (Congregazione per il culto divino = CCD) ab-
gelehnt.
b) Problematik
Die Schwierigkeiten bestehen hauptsächlich darin, daß viele
der eigentlich als Gregorianik zu singenden Teile der Lit. Hor.
nicht historischen Ursprunges sind und in den meisten Fällen
niemals im Verlaufe der Liturgiegeschichte als Gregorianische
Gesänge existiert hatten. Daraus ergeben sich nun nur drei
Möglichkeiten:
1. Alle neuen „Gesangs-Texte“ werden durch historische, aber texlich anderslau-
D
Apparatus Musico-Criticus
126
tende in einem zuküntigen Antiphonale ausgetauscht, dadurch entsteht eine Dis-
krepanz zwischen Lit. Hor. als Textbuch und dem Antiphonale als Gesangsbuch.
2. Diejenigen „Gesangs-Texte“ die nicht als schon historische Gregorianik vorlie-
gen, werden neu vertont, dadurch verlöre jedoch das gregorianische Œvre seinen ge-
schlossenen historischen Wert.
3. Die Lit. Hor. müßte nach Maßstäben der vorliegenden Gregorianischen Ge-
sänge aus historischer Zeit in ihren „musikalischen“ Teilen reformiert werden.
Eine vierte Erwägung, nämlich die, daß die Lit. Hor. zugun-
sten eines historischeren Brevieres wieder abgeschaT werden
könnte, ist derzeit weder liturgiewissenschatlich noch kirchen-
politisch diskutabel bzw. Erwägenswert.
c) Lösungsversuch
Um der CCD in dieser Situation einen sinnvollen Arbeitsan-
satz zu bieten, der eine endgültige Erstellung eines Antiphona-
les zur Lit. Hor. ermöglicht, soll nun wenigstens das Vierwo-
chenschema per Annum, in dem sich die meisten unhistori-
schen „Gesangs-Texte“ beinden, erstellt werden.
III. Proj ektmethode
a) Ausgangspunkt
Bei den Gesängen zum Vierwochenpsalter kommen liturgie-
wissenschatlich betrachtet zwei Gruppen vor:
1. historische Antiphonen:
a) schon im Vorgängerritus (tridentinisch) vorhanden.
b) zu irgendeinem Zeitpunkt im Laufe der Kirchenge-
schichte irgendwo in einem Eigenritus existent.
2. neukompilierte Texte:
a) nie zuvor in der Liturgie in der nun beabsichtigten litur-
gischen Funktion verwendet.
b) zufälligerweise oder absichtlich mit einem historischen
Apparatus Musico-Criticus
127
Gesang ganz oder in Teilen in der nun beabsichtigten liturgi-
schen Funktion identisch.
Zwischen 1.µb und 2.µb zu unterscheiden, hieße, die Absicht
oder die fachlichen Fähigkeiten der Liturgiereformer interpre-
tieren zu wollen. Dies soll an dieser Stelle nicht geschehen.
Die historischen Antiphonen werden den Quellen entnom-
men und entsprechend melodisch restituiert, die neuen Anti-
phonen nachträglich vertont. Um jedoch liturgische Texte gre-
gorianisch zu vertonen, bedarf es näherer Kenntnis der Gesetz-
mäßigkeiten, die dem gregorianischen Gesang strukturell zu-
grunde liegen. Sie können an dieser Stelle nicht erörtert wer-
den. Verschiedene Gesangsgattungen (z.B. Responsorien, Anti-
phonen, Hymnen) verlangen eine jeweils eigene Art des Auf-
baus, Melodik, Modalität und Melodik. In vorliegendem Falle
haben wir es nur mit Antiphonen zu tun.
b) Orientierung am historischen Vorbild
Damit sich die neuvertonten Antiphonen nicht von den we-
nigen noch verbliebenen historischen stilistisch unterscheiden,
werden den neuzuvertonenden Texten die Melodien histori-
scher Antiphonen zugrunde gelegt. Die Auswahl der histori-
schen Melodien für die neuen Texte richtet sich vor allem
nach der formalen Textstruktur. Neue Text und anderslauten-
der Text der historische Melodie sollten nach Möglichkeit so
identisch wie Möglich sein.
Dies sind unter anderem:
1. Textmenge
2. Textstruktur
3. Syntax
4. Satz- und Wortrhythmus
Apparatus Musico-Criticus
128
Tesxtaussage und Inhalt spielen keinerlei Rolle, da in der Gre-
gorianik die Textbedeutung für eine Vertonung einer nur sehr
untergeordnete Rolle spielt; und dies auch nur in Charakter-
gesängen wie Introitus, Ofertorium, Communio einigen
Groß-Responsorien und Tropen. Bei solch kleinen Stücken
wie den Antiphonen zum Wochenpsalter handelt es sich eher
um handwerklich schlüssige denn künstlerisch aussagestarke
Werke. Die Verbindung von Wort und Ton im Choral ist
mehr grammatischer als den Wortsinn wiedergebender Art.
Manierismus im heutigen Sinne ist der klassischen Gregoria-
nik gänzlich fremdµ!
c) historische Quellen
Die Vorlagen der historischen Melodien werden, der allgemei-
nen und durchaus zu rechtfertigenen wissenschatliche Mei-
nung nach, zumeist dem Codex St. Gallen 390/391, dem sog.
Codex Hartker entnommen.
d) Quellenbelege
Um die Nachweisbarkeit der Melodieindung der neuverton-
ten Antiphonen zu erleichtern, ist jede Antiphon mit einer
Fußnote versehen, der sich ein musikkritischer Apparat an-
schließt, aus dem hervorgeht, welche historische Antiphon der
nun neuen Antiphon Pate stand, bzw. inwieweit textlich ver-
wandte Antiphonen nun voneinander abweichen.
IV. Proj ektdiskussion
a) Internet
In Absprache mit Herrn Alexander Schweitzer, Internationale
Gesellschat für Gregorianische Studien (AISCGre), wird nach
Vollendung des gesamten Vierwochenpsalters auf der Internet-
seite der AISCGre eine Downloadmöglichkeit dieser Verto-
nungen angeboten; mit dem Hinweis, daß dies nur ein Vor-
schlag ist, der diskutiert und von kompetenter Hand mit Ver-
besserungsvorschlägen bedacht werden darf.
Apparatus Musico-Criticus
129
b) Fachleute
Zudem haben sich versierte Musik- und Liturgiewissenschat-
ler bereit gefunden, dieses Projekt zu begleiten, bzw. bringen
ihm eine aktives Interesse entgegen.
V. Projektabschluß
Nach einem ausreichenden wissenschatlichen Diskurs soll
dann eine endgültige Version als Vorschlag, nach Möglichkeit
im Namen der Erzdiözese Köln oder des Liturgischen Institu-
tes in Trier, in Rom bei der CCD eingereicht werden. Dieser
Schritt aber bedarf dann noch eigens einer gründlichen Vor-
bereitung. Nach erfolgter Einreichung dieses musikalischen
Vorschlages ist das Projekt als solches beendet und die weitere
Verwendung der in diesem Vorschlag vorhandenen Antipho-
nen liegt bei der CCD.
Bonn am Ostersonntag, den 31. März 2002
Holger Peter Sandhofe
ANSCHRIFT — INSCRIPTIO
Holger Peter Sandhofe
Arndtstraße 5 — 53113 Bonn
Deutschland 00µ49 (0)228 – 24µ20µ368
eMail: Sandhofe@gmx.net
INTERNET – URL
http://www.nocturnale.de
Apparatus Musico-Criticus
130
ABBREVIATURÆ ET COMMENTARIA
A Codex Albensis (xii. s.)
ACµ
d
Antiphonale Cisterciense pro diurnis horis
ACµ
vig
Antiphonale Cisterciense, Vigiliarium (1954)
AM Antiphonale Monasticum (Solesmes 1934)
AR Antiphonale Romanum (Solesmes 1949)
AT Antiphonale Trevirense (Trier 1856)
Bud. CodicesµBudapestiensesµ1019/1020/1021/1022µ(xiv.s.)
CR
vat.
Cantorinus Romanus (Editio Vaticana 1911)
CR
med.
Cantorinus Romanus (Editio Mediæa 1890)
CS Cantus Selecti (Solesmes 1949)

611
Codex Einsidelensis 611 (xiv. s.)
Far. Florentiæ. Bibliotheca Archiepiscopalis s.c. (xii. s.)
Flor. Florentiæ, Bibliotheca Laurentiana 560 (xii. s.)
G Antiphonale “Gottschalk”
GN Graduale Neumaticum (Dom Cardine)
GT Graduale triplex (1979)
GU
1
Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 1 (xv.s.)
GU
2
Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 2 (xv.s.)
GU
28
Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 28 (xiii.s.)
GU
29
Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 29 (xiv.s.)
GU
30
Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 30 (xiv.s.)
GU
273
Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 273 (xii.s.)
H Codex Hartker, S. Galli 390/391 (x.sæc.)
Helv. Antiphonale Monasticum Helveticum (1943)
HPS Holger Peter Sandhofe (xx./xxi. sæc.)
K Codex Coloniensis, Bibl. Cathedr. 215 (xii. sæc.)
KA Codex Karlsruhe, Aug. perg. LX (xiii./xiv. sæc.)
Linz Codex Linciæ 290
LA Liber Antiphonarius (Solesmes 1895)
LH Liber Hymnarius (Solesmes 1983)
LR Liber Responsorialis (Solesmes 1895)
Lc. Antiphonale Luccæ, Codex 601 (xii s.)
N Codex Noyon (x. s.)
NR Nocturnale Romanum (Rom, Florenz, Bonn 2002)
Apparatus Musico-Criticus
131
Of.m.h. OIcium majoris hebdomadæ (1923)
Of.Reg. OIcium et Missa in Festo D.N.J.C. Regis (1926)
Plant. Antiphonale Romanum, Antverpen (Platin 1773)
Pat. Antiphonale Pataviense (xvi. sæc.)
Pr.M. Processionale Monasticum (Solesmes 1893)
Ps.M. Psalterium Monsaticum (Solesmes 1981)
RMB Rituale Monasticum Congr. Beuronensis (1931)
Sar. Antiphonale Sarisburiense (xiii. s.)
Sigib. Bibl.µMon.µS.µMichaëlisµSigiburgensisµMS0001µ(xiv.µs.)
SOP Antiphonarium Sacri Ordinis Prædicatorum (1933)
Strg. Missale notatum Strigoniense (xiii. s.)

44.1
Toledo 44,1

44.2
Toledo 44,2
VC Varii Cantus, Antinici (Endenich 1938)
W Antiphonale Wigorense (xiii. s.)
Z Codex “Zodaicus”, S. Galli 18 (xii. s.)
Ztp. Codex Zutphen (xv. s.)
Apparatus Musico-Criticus
132
COMMENTARIA ANTIPHONARUM
1
H148: Generatio hæc (AM348); H152: Ego principium (AM354).
2
H25: Tu es qui venturus (AM201); H176 Vide Domine (AM407).
3
H81 Deiciente vino (AM306).
4
H24: Ecce Dominus noster (AM197).
5
CAO 5176; Flor. 560: fol. 46v.
6
H162: Bonum esr sperare (AM372); H76: Magi videntes (AM289).
7
Sar.146: Fortitudo mea.
8
Flor. Conv. soppr. 560: fol.196r.
9
H93: Conversus est (AM41).
10
H147: Per arma justitiæ (AM107).
11
H38: Quomodo iet istud (AM225).
12
H25: Dicite Pusillanimes (AM202).
13
H422: Benedíctus Deus Israel (AM45).
14
H24: Ecce Dominus noster (AM197).
15
H338: Oculis ac manibus (AM1116).
16
N74v.: Non in solo pane (AM344).
17
CAO 3669.
18
H203 (m.t.): Cum esset sero (AM475).
19
CAO4580.
20
H422: Erexit nobis Dominus (AM51), CAO2664; K44v.: Amplius lava me (AM52).
21
CAO1589.
22
cfr. Exsultabunt Domino (AM1161).
23
H153: Tradétur enim (AM358).
24
H317: Angeli Domini (AM1059).
25
H39: Deus a Libano (AM218).
26
H283: Tu es Petrus (AM935).
27
H138: Benedictus es (AM312).
28
H75: Pueri Hebræorum vestimenta (AM402).
29
Lc.95: Exsurge Domine (AM17).
30
E
121
316: Dominus illuminatio (Intr.), GN306.
31
H37: Da mercédem, Dómine (AM214).
32
H148: Quod uni ex minimis (AM346).
33
H18: Ece veniet (AM188).
34
H135: Hi novissimi (AM316).
35
H397: Obsecro Domine (AM577).
36
H95: Quoniam in te (AM46).
37
H156: Dominus mihi (AM362).
38
H33: Ecce veniet (AM227).
39
H149: Dominebonum est (AM354).
40
H153: Dixit autem pater (AM361); H167: Ego dæmonium (AM391).
41
H82: Ascendente Jesu (AM308).
42
H152: O mulier (AM350).
43
H81: Fili quid fecisti (AM303).
44
H99: Per singulos dies (AM156).
45
AM70: In Domino justiicabitur.
46
H148: Quod uni (AM346).
47
H354: Omnes gentes per gyrum (AM1146).
48
H425: Suscepit Deus (Ps.M.345).
49
H100: Regnum tuum (AM160).
Apparatus Musico-Criticus
133
50
CAO3181.
51
CAO2137.
52
H177: Dixerunt impii (AM408).
53
H92: Sit nomen Dómini (AM127).
54
H44: Cum ortus fuerit (AM239).
55
H147: Advenerunt nobis (AM112).
56
NR216: In nomine Jesu.
57
H82: Domine puer meus (AM333).
58
H397: Prævaluit David (AM575).
59
H68: Hi sunt qui cum mulieribus (AM262).
60
H138: Conitebor tibi Domine (AM312).
61
K60v.: Cum turba plurima (AM321).
62
H271: Accipite Spiritum (AM523).
63
H99: In Israël (AM66).
64
cfr. NR385.
65
H176: Scriptum est (AM404).
66
Lc.120 p.n.: Pater idei (AM326).
67
H283: Tu es Petrus (AM935).
68
H142: Secundum multitudinem (AM326).
69
AM844: Ipse Jesus erat.
70
H70: Quando natus es (AM271).
71
cfr. AR189.
72
H138: Benedictus es (AM312).
73
cfr. Tol.44.1: 61v.
74
cfr. E611: 65r.; GU29: 121v.; KA 76r; AS465: 129r; W100.
75
W57: Omnes de Saba (AM300).
76
H383: Veni Sponsa Christi (AR744).
77
Lc.89: Fiat manus tua (AM106).
78
H68: Herodes iratus (AM260).
79
cfr. Ps.M.316; Sar.113 (VI modo).
80
H137: Si vere fratres (AM323).
81
H149: Qui me sanum fecit (AM350).
82
H94: Nos qui vivimus (AM132).
83
H100: Benigne fac (AM73).
84
cfr. AM47.
85
cfr. AM53.
86
cfr. AM58. In Liturg. Hor. «...salva nos, Dómine» causa translationis versionis Neo-Vulgatæ, pag.
III, 714.
87
H407: In omnibus his (AM583).
88
H365: Juravit Dominus (AM626).
89
H156: Fac benigne (AM361).
90
H142: Thesaurizate vobis (AM333).
91
H253: Sancti et justi (AM910).
92
H152: Qui me misit (AM356).
93
H243: Sicut novit me Pater (AM485).
94
H157: Audite et intelligite (AM367).
95
H68: A bimatu et infra (AM260).
96
Lc.125: Et qui præibant (AM329); H151: Statuit ea (AM353).
97
cfr. E
611
1149r.: Exsultavit cor meum; GU
29
75r.; KA270r.
98
H95: Clamavi (AM111).
Apparatus Musico-Criticus
134
99
H423: In sanctitate (AM65).
100
H380: Serve bone et idelis (AM658).
101
K125v.: Beata dei Genitrix (AM714).
102
H98: A viro iniquo (AM150).
103
H43: Rex paciicus (AM326).
104
H142: Me etenim (AM335).
105
H365: Juravit Dominus (AM626).
106
crf. AM154.
107
in AR «...in sæcula.».
108
K161v.: Dixit Dóminus (AM598), in AM «Ait dominus».
109
K79v.: Exsurge Domine (AM17); H96: Dominus judicabit (AM54).
110
cfr. Ps.M.186,5.
111
H270: Repleti sunt omnes (AM521); H271: Ego sum ostium (AM527).
112
crf. Ps.M.186,4.
113
Lc.120: Quod autem (AM324).
114
H138 a.m.: Vobis datum est (AM323).
115
H157: Dum fortis armatus (AM363).
116
H162: De quinque panibus (AM374).
117
K164v.: reddite ergo (AM614).
118
K161v.: Ait dominus (AM598). In K «Ait dominus...».
119
H93: Adspice in me (AM101).
120
H38: Ave Maria (AM228).
121
cfr. NR43; Ps.M.93.
122
H235: Spiritus carnem et ossa (AM497).
123
H423: Illuminare Domine (AM586).
124
H148: Cum immundus spiritus (AM364).
125
crf. H69, n.n.
126
cfr. AM73.
127
cfr. NR404; Ps.M.133.
128
Ps.M212: Beátus homo.
129
E
611
24v.: Domine libera animam meam.
130
cfr. Ps.M.287.
131
H237: Data est mihi (AM465).
132
H148: Cum immundus spiritus (AM364).
133
H146: Dominum Deum tuum (AM344).
134
H162: De quinque panibus (AM374).
135
H158: Inclinavit se Jesus (AM370).
136
H176: Inundaverunt aquæ (AM405).
137
AM75: Date magnitudinem.
138
H21: Leva Jerusalem (AM191).
139
juxta H146: O Domine (AM341), sed cfr. Far.52v.; PCsa
65
189v.; CAO2245. Causa Codicum
præsdictorum absentiæ reconstructio antiphonæ per me ipsum facta.
140
H146: Ductus est Jesus (AM342).
141
H40: O Oriens (AM210).
142
cfr. AM52; «...eripe Domine...» in H.
143
in Bud.122: «...nomen Domini gloriicavit».
144
cfr. AM429.
145
H81 Deiciente vino (AM306).
146
cfr. AR156.
147
cfr. AR160.
Apparatus Musico-Criticus
135
148
H99: In tympano (AM71).
149
H422: Tres pueri (AM30).
150
cfr. AM43.
151
AR283: Vocabis nomen ejus
152
H151: Exaltavit me (AM352) in H «Dextera Domini fecit virtutem: dextera Domini exaltavit
me.».
153
H95: Dele Dominus (AM45).
154
cfr. AM125.
155
in E611: Memoriam fecit mirabilium suorum misericors, et miserator Dominus escam de die timenti-
bus se, alleluja.
156
H147: Per arma justitiæ (AM107).
157
H20: Antequam convenirent (191).
158
H124: Gratias tibi ago (AM807).
159
W429: Beati qui habitant, Far.186v.; Pn.lat.1090: 222v.; Pn.lat.15182: 162v.; Rv.C5: 182v.
«Beati qui habitant in domo tua, Domine: in sæcula sæculorum laudabunt te».
160
cfr. AM1049 «Venite ascendamus ad montem Domini, et videte si est dolor sicut dolor meus».
161
H25: Cantate Domino canticum novum (AM202).
162
H422: Benedictus Deus Israel (AM45).
163
H24: De cœlo veniet (AM199).
164
H99: Domine audivi (AM68).
165
H244: Usque modo (AM499).
166
Ps.M.38: Oculi mei; Ps.M.36: Innocens manibus; Ps.M.50: Lætamini in Domino.
167
Ps.M.293: Adjutorium nostrum; HPS.
168
N74v.: Non in solo pane (AM344).
169
CAO 3669.
170
Ps.M.150: Exsurgat Deus; Ps.M.154: Salvum me fac Deus.
171
H142: Deus meus es tu (AM327).
172
H162: Reges terræ (AM373).
173
H146: Dominum Deum (AM344).
174
H422: Erexit nobis Dominus (AM51), CAO2664; K44v.: Amplius lava me (AM52).
175
H147: Advenerunt nobis (AM97).
176
cfr. AR156:
œ
Memor esto congre-ga-ti- ónis tu-æ, Dómine, quam possedísti µab i-ní-µ
Œ
ti- o.
177
K79v: Exsurge Domine (AM17); Lc.95; Sar.217.
178
H96: Dominus judicabit (AM54).
179
H18: Ecce Dominus (AM187).
180
H82 Domine puer meus (AM333).
181
H380: Ecce sacerdos magnus (AM657).
182
H31: Lætamini cum Jerusalem (AM223).
183
H114: Annulo suo (AM786).
184
H283: Tu es Petrus (AM935).
185
CAO4496; olim in Sabbato post Dom. IV. Quadragesima ad Benedictus.
Apparatus Musico-Criticus
136
186
H94: Credidi propter (AM134); H99: Per singulos dies (AM156).
187
H30: Joannes autem (AM197).
188
H146: O Domine (AM341).
189
AM893: Domine ostende.
190
H37: Da mercedem, Dómine (AM214).
191
H94: Inclinavit Dominus (AM133).
192
H138: Vobis datum est (AM323).
193
H371: Sancti mei (AM878).
194
H412: Domine Rex omnipotens (AM587).
195
in AR164: «...in monte sancto ejus.»
196
H158: Domine ut video (AM370).
197
H37: Ecce jam venit (AM213).
198
H18: Ecce veniet (AM188).
199
H428: Audistis quia dictum (AM594).
200
H153: Dixit autem pater (AM361); H167: Ego dæmonium (AM391).
201
H39: Ecce Deus noster (AM217).
202
H37: Tu Bethlehem (AM221).
203
NR76.
204
CAO 5150; AM58.
205
H44: Cum ortus fuerit (AM239).
206
H9: Stephanus vidit (AM251).
207
H77: Vidimus stellam ejus (AM299).
208
H94: Inclinavit Dominus (AM133).
209
Sar.328: Muro tuo inexpugnabili (AM591).
210
H162: Potens es Domine (AM372); H163: Quid me quæritis (AM377).
211
H176: Vide Domine (AM407).
212
H354: Omnes gentes per gyrum (AM1146).
213
H425: Suscepit Deus (Ps.M.345).
214
H101: Gloria tibi Trinitas (AM535).
215
cfr. NR104.
216
H149: Qui me sanum fecit (AM350).
217
cfr. Si mihi Dominus (AM320).
218
H93: Adspice on me (AM101).
219
CAO3181.
220
H82: Domine, salva nos (AM308).
221
H158: Domine, ut video (AM370).
222
H39: Deus a Libano (AM218).
223
H100: In sanctis ejus (AM64).
224
H135: Hi novissimi (AM316).
225
NR216: In nomine Jesu.
226
H24: Ecce rex veniet (AM200):
227
cfr. Dixit dominus (Ait dominus); CAO2291, W188; Lc.313; Sar.335; K215: 161v; AM598.
228
cfr. NR68.
229
cfr. AR158: ...quóniam in ætérnum...
230
solus HPS.
231
H95: Qui habitas (AM116).
232
H29: Veniet Dominus, et non tardabit (AM204).
233
H69: Dum medium (AM265).
234
H95: Salutare vultus tui (AM46).
235
H71: Mirabile mysterium (AM274).
Apparatus Musico-Criticus
137
236
Lc.120 p.n.: Pater idei (AM326).
237
H244: vado ad eum (AM495).
238
H25: Vox clamantis (AM200).
239
H270: Repleti sunt omnes (AM521).
240
H95: Qui habitas (AM116).
241
cfr. AR108.
242
E611: Unus autem ex illis; KA60: 251v.; KN1012: 148r.; KN1018: 148r.; AS465: 237v.;
Bud.119: 79r.; Flor.560: 209v.; Far. 237v.; GU30: 88r.; AM604; AR565.
243
H152: Unus est enim (AM356).
244
cfr. AM111
245
Ps.M.303; AR45.
246
H68: Herodes iratus (AM260).
247
cfr. Ps.M.316; Sar.113 (VI modo).
248
H37: Tu Betlehem (AM221).
249
Ps.M.221; AR126.
250
H19: Ne timeas Maria (AM190).
251
H100: Vivit Dominus (AM24).
252
cfr. AM58. In Liturg. Hor. «...salva nos, Dómine» causa translationis versionis Neo-Vulgatæ, pag.
III, 714.
253
K46r.: Tibi soli peccavi (AM58).
254
H18: Ecce veniet (AM188).
255
H433 m.t.: Cum vocatus fuerit (AM608).
256
H253: Sancti et justi (AM910).
257
H152: Qui me misit (AM356).
258
H20: Angelus Domini (AM191).
259
H38: Quomodo iet istud (AM225).
260
cfr. Benedicite Domino (NR317*).
261
H37: Tu bethelhem (AM221).
262
H111: Induit me Dominus (NR40*).
263
H423: In sanctitate (AM65).
264
H365: Collocet eum (AM626).
265
H25: Dicite Pusillanimes (AM202).
266
H38: Missus est gabriel (AM222).
267
H158: Inclinavit se Jesus (AM370).
268
H21: Ecce veniet (AM193).
269
H365: Juravit Dominus (AM626).
270
crf. AM154.
271
H42: Hodie scietis (AM232).
272
H149: Qui me sanum fecit (AM350).
273
cfr. Exsurge Domine; NR9; Of.m.h.23.
274
H157: Audite et intellígite (AM367).
275
H94: Inclinavit Dominus (AM133).
276
Lc.120: Quod autem (AM324).
277
H268: Si diligitis (AM894).
278
H20: Antequam convenirent (AM191):
279
H97: In conspectu Angelorum (AM146).
280
cfr. Misericordia tua Domine (AR133).
281
cfr. AR203.
282
H93: Adspice in me (AM101).
283
H38: Ave Maria (AM228).
Apparatus Musico-Criticus
138
284
H142: Cæcus magis (AM330).
285
H177: Libera me de sanguinibus (AM409).
286
K60v.: Qui verbum Dei (AM322).
287
cfr. AM341; in H: «...in me Deus: spíritum rectum...»
288
H289: Damasci præpositus (AM793).
289
cfr. Lauda deum tuum (AR172).
290
cfr. AM73.
291
H82: Cum autem descendisset (AM307).
292
H177: Contumnelias et terrores (AM410).
293
H182: Custodi me a laqueo (AM432).
294
H182: Cœnantibus autem (AM434).
295
H20: Angelus Domini (AM191).
296
H237: Data est mihi (AM465).
297
H148: Cum immundus spiritus (AM364).
298
H96: Dominus judicabit (AM54); H64: Ecce puer meus (AM256).
299
H77: Vidimus stellam (AM299).
300
H162: Bonum est sperare (AM372); H168: Rabbi quid peccavit (AM378); H176: Inundave-
runt aquæ (AM405).
301
H370: Dabo Sanctis meis (AM981).
302
H312: Dum sacrum mysterium. (AM1057).
303
juxta H146: O Domine (AM341), sed cfr. Far.52v.; PCsa
65
189v.; CAO2245. Causa Codicum
præsdictorum absentiæ reconstructio antiphonæ per me ipsum facta.
304
Lc.89: Fiat manus tua (AM106).
305
Thronus ejus (NR363*); Of.Reg.44.
306
H188: Ecce veniet (AM188).
307
H134: Quid hic statis (AM314).
308
H36: Dum venerit (AM212).
309
N77v.: Non in solo pane (AM344).
310
H162: Reges terræ (AM373).
311
cfr. Immola Deo: NR62, Off.m.h.231.
312
H93: Adspice in me (AM101).
313
in H sine verbo Dóminus. AM111, CAO1824.
314
cfr. Dominus ædificet: AR121.
315
cfr. Ps.M.288:
Œ Œ
Lætá-tus sum * in his quæ dicta sunt mi-hi. E U O U A E.
316
AM116.
317
Ps.M.293.
318
Ps.M.297.
319
AR121.
320
in H: Beati omnes qui timent Dominum. AM121, Ps.M.297.

Hebdomada I — Dominica

HEBDOMADA I
DOMINICA
Ad I Vesperas
1. Ant. VIII.g

¾+ µg g +n h g µ$f µgñ+ µ%j l k h + µk jø œ k k k µkl; p± D ¾+ 8O µh 5g g h+ gñ gñ Œ k k j + µk+ h gñ Œ µ±
I-µri-gá-tur, Dómi-ne,* o-µrá-ti- o me- a µ sic-ut incénsum in conspéctu tu-µo. E U O U A E. Psalmus 140, 1–9

HPS1

½+ /j 7jg +j j %h g dð dð + œ µ f+ d f g &h g fñ fñ æz± T ½+ µf d f µ 5gf %d µ+s d ð Œ j + j k j + h + g ñ ø Œ µ±
2. Ant. VII.c

HPS2

U es re-fúgi- um me- um,* Dómine, pórti- µo me- µa

in ter-ra vi- µvénti- um. E U O U A E. Psalmus 141

¾+ s µ 2sa f + $z hø µæ h h mµj h+ +g g g $z gñ œ µg µ g±u H ¾+ d g 6hg $f æ d + 2s s g B d 4f µs+ a µsð µ Œ µh h g f g 5gfðñ ±Œ
3. Ant. I.f

HPS3

Umi- li- ávit* semet- ípsum Dóminus Je-sus, propter

quod et Deus ex-altávit µillum in sª-cu-la.
Canticum (Phil. 2, 6–11) Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag. 179.

µE U O U A E.

1

Hebdomada I — Dominica

Ad OIcium lectionis I
1. Ant. III.a

¾+ µg g + h /j h µk j g + +h gñ æ µg h µ5gf µg µg t± L ¾+ µdð Œ j j k µh +k 7jhñø Œ+ + + µ±
Ignum vi-µtæ* in cruce Dómi-ni mani-µfe- stá-µtum est. µE U O U A E. Psalmus 1.

HPS4

¾+ k µk h &k k / k + æ + k k µ 8 k j + h g h g ñ µ g ñ Œ E ¾+ k µk h k l kõ Œ+ + + ¾+ f f µf &g +h k j µk +µhø +œ g g h h µ 5gf g T ¾+ gñ gñ Œ k k j µ+k h ghgñ Œ+ +
2. Ant. VIII.c

HPS

- Go constí-tu- µi* Regem me- µum super Si- on.

E U O U A E. Psalmus 2.

HPS

3. Ant. VIII.g2

U, Dómine,* protéctor me- us, et ex-µáltans ca-µput

me- um. µE U O U A E. Psalmus 3.

µ± µ± u± µ±

Ad Laudes matutinas
1. Ant. VII.a

½+ µd g h /j /j k j +h hµ6[ gñ œ +h j j 6hgµhjh f $g B t± A
D te de luce vígi-µlo, De- µus, ut víde- am virtútem 2

H142

Psalmus 117 I 3 HPS6 . µal-le-lú-ja. 2–9 µ± H5 T ¾+ g 5gf g h[ k8µJH +h µl k0Ö k(+ µ(Kµ(H f h 8kj 6hg h &gµæu± ¾+ µg g 4fd s𠵜 g+ µh 8kj h µgµ f + µg+ h gñ gñ Œ k k j k h gñ ±Œ et psallé. Ant.o. IV. µCanticum (Dan.g ¾+ f f g g h g+ g µ 5t µf{h6 + 4%fd sð œ s $fg g g u± B ¾+ g g g + %h g h g f æ g h+ gñ gñ Œ k +k j k h gñ Œ µ± Onum est confúgere* ad Dó-mi-µnum. E U O U A E. in sª-µcu-lum mi-se-µri-córdi. 56) HPS 3. VIII.µli. Ant. VIII. E U O U A E. 2.i Si.a Res ex µuno o.bant: Bene-díctus De-µus.am.a µe-µjus. 57–88.µbant µin cámi-no µignis ½+ d f h i jµ7] æ %h +k 7jh M µ$b + 6hg %4fd 4%fd æ s z fñ fñ µŒ µ± F ½+ j h j µk µh + fðñ Œ+ + + µ± I. Ant. E U O U A E. 3.Hebdomada I — Dominica ½+ d s æ+ d f d ð d ð Œ µ j + j k µ j h 5 g f ð ñ Œ + tu. alle-µlú-ja. µPsalmus 62.g E U O U A E. µPsalmus 146 Ad Horam mediam 1. al-le-µlú-ja.on* µexsúltent in re-ge su.re* clamá. al-le-lú-ja.

g ¾+ h f f &g h k + /j æ k h 5gf + µg &g æ z h gñ gñ Œ µ± A Fá-ci. Psalmus 117 III Ad II Vesperas ¾+ mµëj7 + µh µh h[ h h +hµmµ6hgµhµHG æ f h+ g f f d g z± V ¾+ 4fd s µ œ µf f +f + f F g 4 f d s µ æ d + 4 f d + s ð s ð Œ h h g f g h ø ± Œ 1. al-le-µlú-ja. al-le-µµlú-ja. E U O U A E.æ su. VI.f HPS7 Orti- túdo me.µon. Ant. quóni.g H138 Oni-tébor* ti-bi Dómine. Psalmus 109. alle-µlú-ja. 1–5. Ant.+il9 µ.am exaudísti me.e* Dómini mo-ta est terra.a HPS8 Ir-µgam po-tén-ti.æ* µemíttet Dó-mi-nus µex Si. E U O U A E. Psalmus 117 II ¾+ f +f g 5g µh k &k+ k kõ æ k j+ h %j j g f gñ æ±u C ¾+ g h+ gñ gñ Œ k +k j k h gñ Œ+ + µ± 3. 4 HPS9 . +. Ant. VIII. µet regnábit in æ-térnum.µl kµ8 JH j µ7jh &h æ j o± F °+ µj+ hø hø Œ k k h µ+j j hø Œ+ + µ± 2. VIII. Ant. al- le-lú-ja. I. 7 2. E U O U A E.a* µ et laus me-µµa µDómi-µnus.Hebdomada I — Dominica °+ h gh6fµ4fd +h j hø hø œµ.

VII.µus no-ster omní-po-tens. pag. FERIA II Invitatorium ut in Libro Hymnario. t. ut in Psalterio Monastico.Hebdomada I — Feria II ¾+ k k j k h gñ Œ+ 3.µµri-cór-di- am tu. Psalmus 113 A + + µ± HPS10 ¾+ 2s f g h µg f+ $g f 4fd + a s 4fd s s‰ñ æ g z± R ¾ + 4 f d s ð s ð Œ h h g + f g 5gfðñ Œ+ + µ± Egnávit* Dóminus De.am.* Dómine. Ant.179. I.nus re.p. Ad OIcium lectionis I °+ µ 3+e d µfzh6f fñ +æ h µj &h µæ j+ k µ j 6hg µh µ%j h u± S °+ g µfñ µfñ µ Œ d +d f ñ f ñ Œ h + h + h + µ g + d f ñ Œ µ± 1. 1–7) Canticum Salus et glória.µfúgi. Canticum (Ap. HPS Alvum me fac. propter mi-se. Alle-lú-ja. alle-µµlú-ja. µ E U O U A E. 19. pag. E U O U A E. Psalmus 6. II.c ½+ 7/jg + %j µjø %j 6hg +f g h j +hø µæ µJ µj j µ 6h 4fd z± F Actus est* Dómi. Ant.f E U O U A E. 2.ri µin tri5 HPS .um páupe. Ant. 365.

3.ó-ne.ónes tu.* Dómine. 1. VIII. I.am. 10–13) 6 . Alle-lú-ja. Canticum (1.lú-ja. Psalmus 9 a II HPS ½+ d g h j µh µ$f + µh gñ æ $gj7 +6hg f g f d µ 4fd D t± A ½+ dð dð Œ j j k +j µh 5gfðñ Œ+ + µ± D te o-rábo. E U O U A E. 2–10.a Ad Laudes matutinas HPS11 ¾+ f + $g &h h g h +g µ d f + g µf d µsð µ sð Œ µ± L ¾+ h h g f g ghgñ + Œ+ + + µ± 2. ma-ne ex-áudi. µ E U O U A E. t. Psalmus 5.bo* laudati.p. t. Ant. Alle.a Psalmus 9µa I µ± ¾+ k k k 8kj + &6hg N g f +g h + µgñ gñ œ g d µg µh g z± A ¾+ f +$g µgñ Œ f f dð dð + Œ k k j k + h+ gñø Œ µ± Nnunti.as in portis fí-µliæ Si. Chr. Ant.on. De-µus noster. Ant.Hebdomada I — Feria II ½+ f µf f dð µdð +Œ f f dð dð Œ j +j k +j h gñø Œ bu-la-µti.á.p. 12–13 . µ µE U O U A E. 29. VII. E U O U A E.g2 HPS12 Audámus* nomen tu-um ínclitum.es vo-µcem me.

Hebdomada I — Feria II

¾+ g g &g $z k µk /+j æ µk µM +h ; j gñ gñ Œ µ± A ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + µ±
3. Ant. VIII.g

H90

D-µo-rá- te Dóminum* in aula sancta e-µjus.

E U O U A E. Psalmus 28

Ad Benedictus

¾+ f g H f$ µFµS + µf g h g f + µ 5gf fñ Œ 6 B ¾+ h h f µ+g g f ñ Œ + + +
Ant. VI.f

HPS13

E-µne-dí- ctus* Dóminus De-µus no-ster.

E U O U A E. Canticum Benedictus

µ± µ±

Ad Horam mediam
1. Ant. III.a

¾+ g +h j /j µj k h j+ 6hg µg+ñ œ µg h µk j g 6hf $g t± L ¾+ µdð Œ j j k µh +k 7jhøñ Œ+ + + µ±
Ex Dómi-ni* læ-µtí-i-cat corda µet il-lúminat ó- culos. µ E U O U A E.
Psalmus 18 B 2. Ant. V.a

HPS14

½+ f s f h +µ 6hg %f æ h h j h + h g f µ 4f s §d 3ds r± E
Xsúrget Dómi-nus* ju-di-cá-re pó-pu-los in ju-stí-µti7

HPS

Hebdomada I — Feria II

½+ sð Œ h h j g h + fñ Œ+
µa.
3. Ant. VIII.g

E U O U A E. Psalmus 7 I

+ +

µ±
Bud.118 108µr.

¾+ g g µ+h h µ$g g µf g +5gfñð+ œ +µg I j µh g z h u± D ¾+ gñ gñ Œ k k j +k h gñ Œ+ + µ±
E-µus judex* justus et fortis, qui salvos facit rectos corde. E U O U A E. Psalmus 7 II Ad Vesperas
1. Ant. VII.a

½+ d g h j µk jø æ + 7u h g f + &5gf d s dð Œ µ± O ½+ j j k j µh 5gfðñ Œ+ + + µ±
- Culi Dómini *µ in páupe-rem re-spí-µci- unt. E U O U A E.
Psalmus 10

HPS15

¾+ h h h N µf H µ+ h µ œµ h+ h h+ µ&6hg gµ5{ §d µg 4fd r± B ¾+ +µ sð sð Œ h h µg +f g hø +Œ + + µ±
2. Ant. I.a

H363

E- á-ti mundo corde,* quóni- am i-psi µDe- um vi-

de-bunt.

E U O U A E.

Psalmus 14

8

Hebdomada I — Feria III

½+ h f hik8h h µh 6hg+µ/hj/h æ 4fd f d + s µd d µf µh f d z± I ½+ 4fd +s µ§d d s ð s ð Œ + h h j g h + f ñ Œ + µ±
3. Ant. V.µa

HPS16

N Fí-µli-

o su- o*

µel- µé-µgit nos De- us in adopti-

ó-µnem i- li- ó-rum. E U O U A E.

Canticum (Eph. 1, 3-10)

Ad Magniicat i
Ant. VIII.g

¾+ g µ+ n$ 6hg µhø µg h 5gf + g h k µ+ 8kj kµ9lkøõ œ k l j k i± M ¾+ h k gµ/hj/h æ g d + f g h µ gñ gñ Œ+ +k k j k h gñ Œ µ±
Agní- i- cat* ánima me- µa Dómi- num, qui- a respéxit De- us humi- li-tátem me- am. E U O U A E.
Canticum Magniicat

AM13717

FERIA III
Invitatorium ut in Libro Hymnario.

Ad OIcium lectionis I

¾+ f f +g h h g fñ æ f +f f f + 4fd s µa sð Œ µ± J ¾ + d 4 f d s ð s ð Œ + h h g µ f g gñ +Œ + µ±
3. Ant. I.g

HPS

Udicá-bit Dóminus* in justí-µti- a µpáupe-res.

t.p. Alle- µlú-ja.

µE U O U A E. Psalmus 9 b I 9

VII.te* Regem sæculó-rum in opé. 10 AM49 . t. µ E U O U A E.a Dómi-ni* e-µlóqui. Ant.f HPS . Psalmus 11 Ad Laudes matutinas ¾+ a +a s µs f E2 + ð µæ µS"+ µ4fsµf{N + 4fd sð µsð œ 2sa f g i± I ¾+ N 6hg 4fd µs + µa sð Œ h µh g µf + g +g5µFDSð Œ µ± HPS18 1. t. argéntum i- gne exami-µná-tum. Alle.d Nno-cens máni-bus * et mun.Hebdomada I — Feria III ¾+ h µ+f f gñ æ h[ k 8kj +h g &h+ g 5gf g µh gñ Œ µ± T ¾+ h h µgñ gñ + Œ k k j k + h+ gñ Œ+ + µ± 2. I. Psalmus 9 b II ¾+ a+ mµë/ j7 µh h µ 5gf g +&h µh g + µf + g 4fd sð œ f H h N u± E ¾+ g +f f 4fd sð s𠵌 µ+d 4fd sð sð +Œ h+ h g f g 5gfñð Œ µ± 3.g HPS U. Ant.lú-ja.altá. µ E U O U A E.do corde µa-scéndet in mon-tem Dómini.Lóqui.p.* la-µbó-rem et do-ló-rem con-sí-de-ras. µ E U O U A E. Dómine. Alle-lú-ja.µribus vestris. Ant. Psalmus 23 2. Ant. VIII.a ca-sta.p. I.a ½ + d f h [ j ø æ g j + µ h g § d % f + æ µf µh &h6µGF g f dð µdð ± Œ E X.

26121 . 1-8 11 Ps. Dómine E U O U A E. 1-10) + + E U O U A E.ut locútus est per os prophe. 3.a ½+ d g h j h µg + µ%h jø µæ 8k+ µk+ µ 9lk jø jø œ µ/j7µHµF h h o± E ½+ j h gñ µ æ h h + f 3ds §d µ 5g d s + dð Œ j j k j h 5gfñ𠌵± . Canticum Benedictus HPS20 Ad Horam mediam 1. Ad Benedictus Ant. VIII.tá-rum su.órum.M.g ¾+ g + $n h µg N g &g æ+ f +g h+ j 6hg h gñ gñ Œ µ± B ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + µ± E.Hebdomada I — Feria III ½+ j j k µj h 5gfñð Œ+ E U O U A E.Ré-xit nobis Dóminus* cornu sa.á-ti qui µámbu-lant* in lege tu-µa. VII. µ± Ps. E U O U A E. Ant. IV.M.µeµ2 Psalmus 32 Canticum (Tob.8519 ¾+ h g h 5gf µd µ+f g f dð Œ + h g h 7jh 5gf dð Œ µ± R Ectos de-cet* collaudá-ti. 13.lú-tis.µo. Psalmus 118. Ant. sic.

Dómine. I.ctó-ri. E U O U A E. E U O U A E. ut ómni- um mi-se. E U O U A E.31 .as. Ant. HPS24 Rí-bu-µit Dóminus* vi.f HPS23 Onclú-sit De-µus ómni.M.a* sub peccá-to.um in sa.lu-tári tu-o. VIII. Ant. 12 Ps. Ant.Hebdomada I — Feria III ¾+ s +§d g B f + 4fd sð æ +&h +µghg §d g 4fd sð sð Œ µ± E ¾+ h h g f + g 5gfñð Œ+ + + µ± 2.µre.á-tur. Ad Vesperas Psalmus 13 ¾+ µs a s f f gñ + æµ 6U& h g 4fd+ §r g µgñ gñ Œ µ± T ¾+ g g g µs f 3dsðç Œ+ + + + µ± 1.f HPS22 X-sultábit* cor me. I. Ant. Psalmus 19 2.am Christo su-µo. Psalmus 12 ¾+ s s 2sa µf µg µ+V µg hø æµm+ µ7/jh+ µg µ$z gñ œ gµ5{ d g i± C ¾+ 6&h g f 5 g d f s ð s ð + Œ h h g f g + 5 g f ñ ð Œ + µ± 3.c ½+ h h h g µh µ+f d &g æ f +g h f d f d d𠌵± C Antábimus* et psallémus virtútes tu. pereg.

VI. II.o. t. E U O U A E. sa-lutá.Ant. Canticum Magniicat H424 FERIA IV Invitatorium ut in Libro Hymnario.f HPS Illi-gam te. 4.ri nostro. Alle-lú-ja.p.Hebdomada I — Feria IV ½+ h h f µh j hø Œ+ 3.* Dómi-ne. Psalmus 20 + + µ± HPS °+ f $+b j h g §d µf+ñ æ +G f +g z g %d %d æ 5&gd z u± F °+ µ 5gf µfñ Œ h h h + g d fñ Œ+ + µ± E-císti nos. 11. µE U O U A E. 5.µd E U O U A E.tus me-µus µin Dómino De.a ½+ f s f h 6hg f + h &h æ M &h + g f 4%fd %f æ f µ6hf t± E ½+ +d d µsð µsð +Œ h h j g h fñ Œ+ + µ± X-súltet* spí-ri. virtus me-µa. V. Dómi-ne. Ad OIcium lectionis I ¾+ f µ+g µg µ %f g +4fd $s f+ g + µg fñµ Œ g g fñ fñ Œ µ± D 1. 12) Ad Magniicat i Ant. 9. 10. Ant. 13 . Canticum (Ap.* regnum et sacerdó-tes De-o nostro.

* in lúmine tu-µo vidé-bimus lumen. µ E U O U A E.am.* accénde lucérnam me. Psalmus 17 II ¾+ g h j /jµ æ j µk+ h + j+ 8k +h + g gñ œ j k j h i± T ¾+ h 5gf + g µ g dð dð Œ µg + 5gfµ dð µdð+ Œ j + j k h k jø Œ µ± 3. Ant.it me.b HPS U. III. E U O U A E. Dómine. t.lú-ja. Ant.d ¾+ X µs2 a + µf µ $z &h µ5gf µ g + &gh&g + æµ µf+ µg gN µ 4fd s a s𠱌 S ¾+ d 4fd sð sð Œ + µh h g µf + g fµ4 DS+ ð Œ+ + µ± HPS E U O U A E.am vó-µlu. Alle. Psalmus 17 I + + µ± Alvum me fe-cit* Dóminus.p. I. Ant.µus.Hebdomada I — Feria IV ¾+ +h h f g g f Œ + 2. µE U O U A E. quóni. µilluminá- bis té-nebras me. Psalmus 35 14 HPS25 .p. t. Psalmus 17 III Ad Laudes matutinas 1. I. Alle-lú-ja.µas.g ¾+ sµ2‰ a µs + d g 4fd s 2$sa æ + f h g µfµf 4fd s𠵌 µ± D ¾ + h h g f g gñ Œ+ + + µ± E.

d AM55 Omine. Ant.i µsancti.Hebdomada I — Feria IV ½+ µh h+ jµ]7 µ æ µh% 8/kh jø jø+ œ $b µ+ 6&hg 4%fd 4%fd æ s d µf h z± D ½+ f f Œ j h j k+ h jø Œ+ + µ± 2. Dómi-ne.M. doce me justi-i-ca-µti. Canticum Benedictus HPS26 E U O U A E. 2-3.µc ½+ 7/jg j + %j j µj j j j + g 6&hg+ µd d dðµ œ µg µ µghg z± F ½+ f h µg æ f µ f µ+f d f 5gf dð dð +Œ j j k µj h gñø Œ µ± Ac nobíscum* mi-µse-ri-córdi.ónes 15 HPS27 . VII. Ant. E U O U A E. Psalmus 46 Ad Benedictus Ant.a.o* µ in vo. VII.a2 ¾+ f d f d sð f + µg hø œ h g+ µf d f $f d a sµ 4fd r± B Enedíctus es.µónis.a Ps.* Dómine.120 Ubi-lá.te De.am. et memo-rá-re µ testaménti tu. Ad Horam mediam 1. et præ-clá-rus in virtú-te tu. Ant. E U O U A E. 15-19) ½+ d d g µh µ/j /j æ + j µ 7/jh/µï f g µ+ 6&hf g f dð dð Œ µ± J ½+ j j k j h 5gfñð Œ+ + ++ µ± 3.* magnus µes tu.ce exsul-ta-ti. 16. Canticum (Jud. I. IV.

f E U O U A E.ri-pe µá-nimam me. Dómine.gµ5 HPS29 X-súrge. Ant. quem timé-bo? E U O U A E. E U O U A E. µ Psalmus 26 I 16 HPS30 .Hebdomada I — Feria IV ¾+ µsð µ sð Œ h h g µ+f µg g ñ ø Œ + tu. Ant. 2. II. Ant.as. Psalmus 16 II Ad Vesperas 1.a et salus me. Psalmus 118 II + µ± HPS28 ¾+ s f 2sa µf g µ+$z &h æ 6z g + µd f4µDS d 4fd s µa s𠱌 R ¾+ h h g µf +g 5gfðñ Œ+ + + + µ± E-ti-ne gressus me-µos* µin sémi-tis tu-µis. I. E U O U A E.d °+ a+d µd d µf d f h+ j h µf‡+ &h æ F µ%h h 5gf µd𠵜 z± D °+ + B$ 6hg fñ fñ Œ h + h h µg d fñ Œ+ + µ± Ominus* il-lumi-ná-ti-µo me.a.* µé. Psalmus 16 I ¾+ f µ N g h +f gñ æ f µf f $+f d f µsð sð Œ µ± E ¾+ h h h g h gñ Œ+ + + µ± 3. I. Dómine.µam.

um. Canticum (Col. ne µa.a* HPS31 . Ant.gµ2 AM278 E-cit* mihi magna qui po-tens est.vér.* requí-ram.tú-ræ. VIII.tas fá-ci. Psalmus 26 II ½+ d f µh h h j +jµ7] æ h j k+ µ 7jh /j /j œ B h g z± I ½+ 4%fd µs µf h + fñ fñ Œ j+ h j k h fðñ Œ+ µ± 3.Hebdomada I — Feria V ¾+ k k k k µ+h k /j7µ/HG µz+ µ&k kõ œ k k K h o± V ¾+ µj h g µ 6hg f +g µgñ Œ k k h µk + l kõ Œ µ± 2.am a me. 17 . Ant. IV.em tu. µ in ómni- bus primá-tum tenens. µE U O U A E.Pse primo-géni-tus* omnis cre-a. 1. Canticum Magniicat FERIA V Invitatorium ut in Libro Hymnario. VIII. et sanctum nomen e-µjus. E U O U A E. µE U O U A E.c HPS Ultum tu. 12-20) Ad Magniicat i ¾+ f$ g f i µ8kj µ+&g µ g µd f &gµ5 F+& DS& œ s d§ 5gf u± F ¾+ µg h gñ gñ Œ +µk k j k µh ghgñ + Œ+ + µ± Ant. Dómine.

d HPS I.g HPS .um in e.p. Al-le-lú-ja.bo au18 HPS32 .p. t. Psalmus 17 VI.µum et cí-tha-ra.um.vat Dóminus.um Dómi.p. Ant.* Dómine. exci-tá. suscépit me. HPS Exte-ra tu-µa.µf ¾+ s §dtB &g g + g g g µ 5gd 4%fd+ sð sð œ f g 6hg $f µ4%f r± E X-súr-ge.* et ex-alté. ½+ j g µ+j j jø æ µj µj + g 6hg f + g &gµ5 F& D s µ d f dð t± V ½+ dð Œ f + f d ð d ð Œ j j k + j h uñø Œ+ + µ± 3. I. VIII. Ant. µE U O U A E. µµE U O U A E. Psalmus 17 V. Ant. Ad Laudes matutinas 1.tur De-µus sa-lú-tis me-µ æ. VII.Lóqui. Psalmus 17 IV. t. Al-le-lú-ja. µ E U O U A E. Ant. µAlle-lú-ja.ni* scu-tum est ómni-µum spe- ránti. ¾+ h h h g f +g + µh &h g +m j+ g+ hø Œ mµj g jø hø Œ µ± D ¾+ h h +m µj g µj hø Œ+ + + µ± 2. t.Hebdomada I — Feria V ¾+ f+ %i k µklk µ 8kj µ 6hg + hø µæ +µh g+ h L j k 6&hg u± E ¾+ 6h µf g h µgñ gñ + Œ h h gñ gñ Œ +k k j k h gñ Œ µ± 1.* psalté-ri. irreg.

µE U O U A E. IV.Hebdomada I — Feria V ¾+ sð sð Œ h h g + µf + g 5gfðñ Œ+ ró-ram. 2. et li-be-rábit nos ab inimí-µcis nostris. µ E U O U A E. VII. Canticum (Jer. 19 .us. 10-14) ¾+ ë§ µh i hµmµ6hgµ+hjhø æ &h 5g µ§d + g 4fd sð sð œ s 4fd s t± M ¾+ µd f µ 5&g d 4fd sð µ sð+ Œ µh h g µf g g ñ ø + Œ + µ± 3.* a. Canticum Benedictus E U O U A E.ámus Dómino. E U O U A E.i nostri. Psalmus 47 Ad Benedictus ½+ d g h /j /j + j j k h +j h gñ œ h µj j h g t± I ½+ µd µf µg h f f + dð dð Œ µj j k +j µh 5gfñð Œ µ± Ant. Ant.it Dóminus. I.a H423 N sancti. 31. in ci-µ µvi- tá-te De.is adimplébi-tur.aµ2 HPS34 Agnus Dóminus* et laudábi-lis nimis.tá.te* servi.a* Psalmus 56 + µ± HPS33 ½+ f d f + %h jµ7] æ µk + 7jh j µj jø +µ œ $b 6hg µ 4%fd 4%fd s z± P ½+ Z+ f d fñ Œ j h+ j µk h fñð Œ+ + µ± Opu-lus me. bonis me. Ant.

gµ2 HPS36 µI-µrige me* in ve-µri-tá-te tu.a. E U O U A E. Ant. Ant.gµ2 HPS37 Espice in me* et é. Dómine. I.* et sanásti me.ru.µa de le-geµ tu. Ant.os. Dómine. 20 in æ-tér- HPS38 .Hebdomada I — Feria V Ad Horam mediam 1.li. VIII. Dómine. I. E U O U A µE.µg ¾+ 2sa f g +$z µhø µæ µh h i h µ +g +f g gñ œ g µf µ4%fd r± C Lamá-vi µad te. ¾+ f +f g &g µ h k j +k h g µhjh+ g µf gñ Œ D ¾+ k k j µk h ghgñ +Œ + + 2.µf ¾+ 2$sa d f 5&gf s 2$sa + f µg +f‡+ 6hgµmµ/hj/h œ h h g µf z± R ¾+ µf+ 4fd µg 4fd s s‰ 4%f3a æ+ 4fd g 4fd sð sð Œ+ h h µg f g 5gfðñ Œ µ± E-µve-µla µó-µcu-los* me.ne.a únicus et pauper sum e-go. VIII. Psalmus 24 II Ad Vesperas 1. Psalmus 24 I µ± µ± ¾+ f µf+ &g h &g g 5gd +f{h6 4fd + sð œ f µg h µh gu8kjµklk i± R ¾+ h h h h + 6z H µ h gñ gñ + Œ k k µj k+ µh ghgñ Œ µ± 3. Ant. Dómi.µe me.a. et consi-derábo mi-ra-µbí. qui. Psalmus 118 III HPS35 E U O U A E.

tes de se-de. VIII. µet omnes pópu-µ li µµipsi sérvi.µent. E U O U A µE. Ant. 17-18. VIII.á. Ant.f ¾+ s s 2sa f g µ+z hø æ m h 6/hg{ 6hg+ f g{ 6hgøñ œ g µd 2s r± D ¾+ µs µ f4 d µs µ+ a sð Œ h h µg f + g 5gfñð Œ+ µ± Epósu.it Dóminus* potén. Psalmus 29 µ± HPS39 ¾+ f +fg g µgñ µ æ h g µ §F+ g +4fd f gµ5{ æ d µ f g 4fd sð r± B ¾+ sð Œ h h g +µf g ghgñ Œ+ + + µ± E.µtébor. 21 Canticum Magniicat HPS .g HPS40 E-µdit e.i non impu. 12.i* Dóminus po-testá-tem µet µhonó-rem et regnum. 2. µE U O U A E.tá-vit Dóminus peccátum. Psalmus 31 ½+ d÷ f f d µf µ d +s d f dð dð+ œ µ7jgµK j %j j µ%J u± D ½+ +gN dð œ s µd µ f µ&+h µ 6hg f g µ 5 g f d µ + s d ð Œ h h µ g h f d ð ± Œ 3. µet µex-altá-vit húmi-les.gµ2 E U O U A E.Hebdomada I — Feria V ¾+ 2$s a sµ 4fd sð sð + Œ h h g f g gñ +Œ + num coni. Canticum (Ap. E U O U A E. 10b-12a) Ad Magniicat i Ant. 11. I.* cu.tus vir.

VIII. 1.a. Ant.* tota di.bis* sacri. µAl-le-lú-ja.a po-tens es. VI. t. HPS Ingua me.p. t. µ µE U O U A E. Ad Laudes matutinas 1.c ¼+ f g +f‡] h µg ghg fµcµd + %f æ f+ µf f 4fs d 2sa f f‡µ7/jhu± A Cceptá. Psalmus 34 II.f FERIA VI HPS ¾+ f + H µh µh µ g %f æ µ+f h +g +h µg f 5gf fñ Œ µ± E ¾+ g + g f ñ f ñ Œ h h f + g g f ñ Œ + + µ± Xsúrge. t. Al-le-lú-ja. Ant.p.g HPS Udi-ca* causam me. Psalmus 34 I. µ qui.æ super altá22 HPS41 . µ µE U O U A E. µ µE U O U A E.e.am: de-fénde. Al-le-lú-ja. Ant.um justí-µti.p.hi.µfí-ci.* Dómine. II.Hebdomada I — Feria VI Invitatorium ut in Libro Hymnario. Ant. Dómine. ¾+ h f f gµ5g g + h gñ œ µ+z k+ µ 8kjµ(kl(k æ h 5gf g M h u± J ¾+ g µf gñ Œ h h + gñ gñ Œ k k + j k h+ gñ Œ µ± 2. VI. °+ V d f h h + j /j &h æ+ h j j + j h h %h g µh z± L °+ fñ µfñ Œ +d d f ñ f ñ Œ + h h h g d + f ñ Œ µ± 1.µµam tu.um mi. me-di-µtábi-tur ju-stí-ti. Psalmus 34 III.µam. in µad-ju-tó-ri.

Dómi. Ant. 45.µaµ* E U O U A E.ónem Dóminus plebis su.a H422 I-si-tá-vit* et fe-µcit redempti. IV. 2. E U O U A E. Canticum (Is. Psalmus 99 Ad Benedictus ½+ s z h 6hg µ 4f h &h+ h h h +h d f d s µd d r± V ½+ sð sð Œ µh h µj + g h fñ Œ+ + µ± Ant.µgµ2 HPS Ntro. I. 15-26) ¾+ f f +g hø N 5gf µ§d µd + s +‰ aç æ a µs f g µ 4fd r± I ¾+ µ+sð µ µsð Œ µh h g f + g ghgñ Œ+ + + µ± 3.ne. µE U O U A E.í. V. Canticum Benedictus Ad Horam mediam 23 . Psalmus 50 µ± HPS42 ½+ d+ h h jµ7] æ h k + 7jh j j jø œ +$B 6&hg f d 4%fd s d z± I ½+ f µN f + µd µfñ Œ j h j µ +k h +fðñ Œ+ µ± N Dómino* µjusti-µi.Hebdomada I — Feria VI ¼+ 5&gf +u h µg 5gf fñ Œ+ h h f g g+ fñ Œ re µ tu-um. E U O U A E.æ.te* in conspéctu Dómi-ni µin exsul-ta-ti- ó-ne.cá-bi-tur et laudá-bi-tur omne semen Is-ra. Ant.ël.

a di- la.Hebdomada I — Feria VI ¾+ µ+ f$ &g h k h + 5gf + g g + µf + µg gñ œ n µ 8kj h u± V ¾+ µ 5gf §d g µ h g ñ g ñ + Œ k k µ j h g + g h g + ñ Œ µ± 1. E U O U A E. et adjútus sum. Ant.µum. qui. qui. Psalmus 27. 6-9 Ad Vesperas 1. 1-3.am. Ant. V.* á-nimam me.gµ2 HPS43 I.a HPS44 N Dómino spe-rans. VIII. II.* non inirmábor.um. VIII.tásti cor me.d °+ h g µh µ g %f +µh h µg %f+ %f œ f d µf µ h g z± S Ana.am* manda-tó-rum tu-µó-rum curram. Dómine.a pec-cá-vi 24 H93 . Psalmus 25 µ± µ± ½+ f s f &h h + 6hg h j +h µf% æ 4fd s µd d µs𠌱µ I ½+ h h µj g h fñ Œ+ + + µ± 3. E U O U A E. Psalmus 118 IV ½+ h µh µg +d f %d f%d + æ µ S d f + µ d ð d ð Œ I ½ + h h g µ + h f dðñ Œ+ + + + 2. Ant.a HPS45 N Dómino* spe-rá-µvit cor me. E U O U A E. Ant.

VIII.a HPS48 Uscé. µE U O U A E. E U O U A E. I. Ant. VII.µf Psalmus 40 ++ µ± HPS46 ¾+ s §+d† &g g g g µd+ 4%fd sð +œ $f h g g µ$f 4%fd u± D ¾+ g 4fd sð sð Œ+ h h g µf + g 5gfñð Œ+ + µ± Omi-nus* virtútum nobís-cum. Ant. 15. Psalmus 45 ½+ h h hjh +6U& 6hg h %f æ d +f g d 4r d B µf t± O ½+ d+ µs+ dð Œ h h µf + h j hø Œ+ + + µ± 3. 25 .bi.ri.µentµ et µadorábunt co-ram te.µcórdi.us Jacob.µe-ros su-os. Dómine.æ. 3-4) Ad Magniicat i ½+ d+ 6hg J jµkµ8}j k + l k 7jh + j k jø jø œ j g j j i± S ½+ h 4fd fzh6f + 5 g d f µ dð µdð Œ j+ j k µ +j h 5gfðñ Œ µ± Ant.um nobis De.pit nos* Dóminus pú. re-fúgi. Canticum (Ap. E U O U A E. Canticum Magniicat µ E U O U A E.Hebdomada I — Feria VI °+ µfñ fñ Œ h h h g+ d fñ Œ+ ti. 2. re-cordá-tus mi-se.µc HPS47 Mnes gen-tes* vé-ni.æ su.

Ant.p. IV. læ- tus óbtuli u-ni-vérsa.lú-µja.p.g HPS E. I. ¾+ 5g4s +fg &g &g æ g g + g +g 5g4s+ g f{N 4fd s s‰ñ œ a r± D ¾+ µs + f µg 5gf g h gñ µgñ + Œ h µh gñ + gñ + Œ k k j k h gñ Œ µ± 2.Hebdomada I — Sabbato SABBATO Invitatorium ut in Libro Hymnario.µte cor-dis me. Psalmus 130 HPS E U O U µA µE. µAlle.µtérnum.i. µ E U O U A E.li.a humi.us me-µus. Psalmus 131 I µE U O U A E. hic ma-jor est in regno cœló-rum. t.p. µAl-le-lú-ja.lú-ja.* in simpli-ci-µtá. Psalmus 131 II 26 . ¾+ s 2sa f µf g &h + æ g d + f 4fd + sð sð œ a µr µf z± J ¾+ G f f d µB + 4fd sð µ sð Œ +d + 4fd +sð sð Œ h h g µf g 5gfðñ ±Œ 3.µtá-tem: µirmá-vit regnum e-jus in æ. VIII. t. µAlle. Ad OIcium lectionis I 1.vit Dóminus* David ve-µri.ve-rit* se sicut párvulus. Ant.f HPS Urá. Ant.d ¾+ a µs a µs µd d‡+ d d æ µa d + 5gf µd s dð œ d g hµ6[ u± Q ¾+ 5gf d µ 5g 2sa s d+ð dð Œ g 5gf dð +dð + Œ h g h 7jh 5gf 3dsðç Œ±µ Ui.á. t.

µa* et laus me.µa Dóminus.eµ2 AR152 Orti-µtúdo me. 1-4a.i ad te di-lúcu-lo.Hebdomada I — Sabbato Ad Laudes matutinas 1. IV. µE U O U A E. et factus est mi.* se-déntes in té-nebris µ et umbra mortis. irreg.g Psalmus 116 AR72 ¾+ g +n µh 5gf &gh&g f gñ æ + j k l µk+ 8kj h &gh&g §d µH i± I ¾+ h gñ +gñ Œ k k j k h + gñ Œ+ + µ± L-lúmina. 17-18) 3. Ad Benedictus Ant.* omnes gentes. E U O U A E. 15. Canticum Benedictus AR19150 27 . VIII. Ant. E U O U µA µE. 8-13. ¾+ f µ+h mµj g µg f + g mµj µmµj+ hø Œ h hµmµj gµmµj hø ±Œ L Audá-µte Dóminum.c ½+ µh h %h j %/hµH/ G + f h 5gf+ d + 4r µz µf d s dð Œ µ± P ½+ j j k µj h 7jhñø Œ+ + + µ± Rævené-runt* ó. VII. E U O U A E. Ant.hi µin sa-lú-tem. Psalmus 118 XIX HPS49 ¾+ 4%fs d f g µ 5gf d + s D +g f g µh gñ œ g %j h u± F ¾+ g+ 5&gf s d f g + dð Œ +h g h µ 7jh + 5gf dð Œ µ± 2. Canticum (Ex.µcu-li me. Ant. Dó-mi-ne.

Hebdomada I — Sabbato Ad Horam mediam 1. Psalmus 118 V Ps. II. Psalmus 33 I ½+ jµ7] g h +j 7/jh æ 6hg f µ +$g µf g + dð dð Œ I ½ + j j k µ j h + gñø Œ+ + + 3.d °+ f h g µh µg +%f æ µ f h µ+g +h µg µ4fd f g µh z± D °+ fñ fñ Œ h h + h g d fñ Œ+ + µ± Educ me. E U O U A E.µc HPS53 Nquí-re pacemµ* et perséque-re e. Dómine. E U O U A E. Ant.M.am.26451 ¾+ g µg g f µ s + a aç æ f µg + h 5gf g H µ h µ gñ u± I ¾+ gñ Œ k k j µ+k h gñ Œ+ + + µ± 2.* in sémi-tam manda-tórum tuó-rum.g HPS52 Nqui-réntes Dóminum* non de-fí-µci. Ant. VII. Ant. E U O U A E.µent omni bo- no. VIII. Psalmus 33 II µ± µ± 28 .

nu le-µctá-tur µin cœ-µlo µet in ter. al-le-lú-ja.µµlú-ja.Hebdomada II — Dominica HEBDOMADA II DOMINICA Ad I Vesperas 1. E U O U A E.ra.g ¾+ g5 s4 F& Gµ& N g + µg+ g g µ&h +&g œ 5t +µgµ5{ 4%fd 4fs µ §d µ‡ &h æo± L ¾+ j. Psalmus 118 XIV HPS54 ¾+ g µg h h g + 6hg + %h 5gf fñ µ+œ + N f i µ 8kj 6hg µ g±z A ¾+ + f g æ f g gñ gñ Œ + k k j +k h gñ+ Œ+ + µ± 2. Dó- mi-ne. Dómine. Ant.µtí-ti- a* µcum vultu tu. 29 .µd HPS56 N nómine Je.na pé-dibus me-µis* verbum tu. al. Alle-µ lú-ja. VIII. Psalmus 15 °+ f f +d f fzh6f f 6h µf µ+ 4fd f + ghg fñ fñ œ f µf‡ h u± I °+ 5g µd fzh6f f æ f + µ6hg fñ fñ Œ+ h h h µg + d fñ Œ µ± 3. E U O U A E.g HPS55 D.o. Canticum (Phil 2.µum. 179. Ant.le. Ant. hµ6[ gñ gñ Œ + k k j k h gñ +Œ + + µ± U-µcér. pag.µsu omne ge.implé-bis me læ. E U O U A E. II. VIII. 6-11) Invitatorium ut in Libro Hymnario.

et vi-num læ- tí-i. E U O U A E. Psalmus 103 III 30 .Dúxit Dóminus* pa-nem de terra.a2 HPS59 µI-dit* De-us cuncta quæ féce. VIII. et e-µrant val- de bo.Hebdomada II — Dominica Ad OIcium lectionis I 1. E U O U A E.us. I.lú-ja.cans cor hómi-nis. Ant. alle.ne sic-ut vestimento. alle.µlú-ja. µamíctus lúmi. Ant. ¾+ mµ/ëj7 h µh h h +h µh h h +mµ6hgµhµHGµ{µ œ µf h g N u± V ¾ + 5 g f + 5Z $s æ a 4 f d s ð s ð + Œ µ h h µ g f g g ñ ø + Œ µ± 3. I. Ant.µna. alle-µµlú-µja. * confes-si.µísti.rat.g2 ¾+ f g &h µmµj g h+ &gh&gµ æ µF +g d 4fd s d f g f t± D ¾ + µ d 4 f d s sð œ "a + f + g h 5 g f % f µ æ µ f f + g d µ f µ $ s æ d 4 f d s ð s ð ± Œ ¾+ h h µg f g ghgñ +Œ + ++ µ± Omine De-µus me. µPsalmus 103 I HPS57 ¾+ g µn+ 6hg h g h 6hg + g h +gñ µgñ œ g %j l 8kh p± E ¾+ k k j g +%j h h æ g 5gf g +gñ Œ +k k j k h gñ Œ µ± 2.g HPS58 . Psalmus 103 II E U O U A E.ó-nem et decó-rem indu.

túdinis µe-jus. Psalmus 150 Ad Horam mediam 1. µ µal- le-µlú-ja. VIII. µE U O U A E. Ant.tibus* Dóminus me col31 HPS62 . 3.no De.ti.Hebdomada II — Dominica Ad Laudes matutinas 1.g H420 Ymnum di-cámus* Dómi. VIII. Psalmus 117 HPS60 ¾+ g g h g µf + +&h 8kj &hµ&6[g+ µh µh g µg& µ5 FµS æ f z± H ¾+ µf gñ gñ Œ k k +µj k h+ gñ Œ+ + + µ± 2.µg HPS61 Audá-te Dóminum* se-cúndum mul. Ant.g2 ¾+ f + f g 5gf µh µ&k /k+ æ k k + j h µg f gñ æ h h gñ u± B ¾+ gñ Œ k k µj µk +h ghgñ Œ+ + + µ± Enedíctus* qui venit in nómine Dómi-ni. E U O U A E. 52-57) ¾+ g $n h µg µg &g + æ g H g + µg78kj k l l µ 8kjµ(kl(k i± L ¾+ h 5gf h k 7jh g+ %f æ g h gñ gñ+ Œ k +k j k µh gñ Œ µ± 3. al-le-lúja. II. jø +jø œ j g j µj j. al-le-µlú-ja. Ant.µrén. µE U O U A E.µa ½+ d d56hgµI/j7 µfzhgµFDµf + 4%fd 6hg h)]. Ant. VIII.o nostro.túdinem magni. o± I N pá.scuis vi. Canticum (Dan.

7 32 .c H18064 Er-ra trému-it* et qui-µé. al-le-lú-ja.a Psalmus 22 µ± HPS63 ½+ h 6hg 4fd 4fd d+ µf &g5µFD f + f µd $s æ d µf dð dð Œ µ± I ½+ h h g µh f + dñð Œ + + µ± N I-sra. Psalmus 75 I ¾+ k k k j g µh + µ k klk 8O œ + 8k h µL k 8O 8k u± T ¾+ µg + j h h g %f æ +g h gñ gñ µ+ Œ +k + µ+k h µk l kõ Œ µ± 3. 2. VIII. µ µE U O U A E Psalmus 75 II Ad II Vesperas ¾+ r+ s 2sa f g $z µh+ ø æ %i µhµ6 GF+ g g hø œ h %ilµ9 KµHµj i± S ¾+ µh h h 6hg + 4fd µf 4fd 2$sa æ s µ+ 4fd + sð sð Œ h h g f g 5gfñ𠌵± 1. E U O U A E.Hebdomada II — Dominica ½+ µj 6hg + §d B f µ d ð d ð Œ + µ j j k µ j + h 5 g f + ñ ð Œ locá.f AR525 Acérdos in æ-térnum* Christus Dóminus µse-cún- dum órdinem Melchí-se-µdech. alle-µµlú-ja.vit.us. E U O U A E. Psalmus 109.µvit. Ant. Ant. 1-5. E U O U A E.µël* magnum no-men Dómini. µal-le-µµµlú-ja. Ant.um De. I. VIII. µcum exsúrge-rent in judí-ci. µalle-µlú-ja.

365.µgµ2 HPS65 E.f HPS66 Au.* µomnes servi µe-jus. FERIA II Invitatorium ut in Libro Hymnario. fe-cit.li et magni. VIII.us noster* in cœlo. ut in Psalterio Monastico. IVII. Psalmus 30 I 33 HPS67 .dem dí-ci-µte De.o. t.p. pu- µsíl. Psalmus 113 B ¾+ fµfµ4 SAµf f f g+ ghg fñ fñ æµmµ+h[ µ j+ µ7 HG 5g g H fñ œ fµfµ4 SAz± L ¾+ fµ+ g 5gf f H 5gf f æ g+ µ ghg fñ fñ Œ+ h h µ+f g g f Œ µ± 3. Ant.a quæcúmque µvó-lu- it. pag.ja. µE U O U A E. ut é-ru-µas me. Al-le-µµlú. Canticum Salus et glória. µE U O U A E.rem tu-µam. VI. Ad OIcium lectionis I 1.Hebdomada II — Feria II ¾+ f f µg µg µ g + g fñ œ f g+ i+ k µ 8k µ 6hg h g z± D ¾+ µf µ+ g &h æ h µ h gñ µgñ Œ+ k k j µk h ghgñ + Œ µ± 2. µal-le-µµ µlú-ja. Ant. Ant. Dómine. µómni. µE U O U A E. al-le-µlú-ja.* au.µc ½+ 7u %j j g 6hg + d d dð æ ghg + f µh &g µ æ f §d g f t± I ½+ dð Œ µf µ+f d ð µ d ð Œ + j j k j + h g ñ ø Œ + µ± Nclína ad me.

III.ó-num 34 AM7871 .Sténde nobis. E U O U A E.am su.Hebdomada II — Feria II ¾+ s s 2sa +f f g h i &h æ+ µh µg f d g µ 4f r± I ¾+ +s µa sð Œ s 4fd sð + sð Œ h h g f g+ 5gfðñ Œ µ± 2.ne.cá-vit mi-se-µri.* quó-ni.córdi. † mihi.am* super servum tu. Psalmus 41 2.em tu.µrébo µante fá-ci. VII. Ant. Ant.am* et appa.a HPS70 ¾+ g +J j k 6hg h + 6hg gñ µæ g{ +h g f g µh 5gf g u± O . µalle-µµlú-ja.p. E U O U A E. Ant. t. III.* Dómi. t. Psalmus 30 II ½+ ì§+ $g %j j h h hø + æ h µ f + h µj µj h µj µjø œ t± B ½+ d f 3ds d f d+ µb 6hg + µ dð dð Œ + µd µd B f µdð dð Œ µ± ½ + j j k µ j h uñø Œ+ + + µ± 3.am † mi-hi.em Dómi-ni? µE U O U A E. Al-le-µµµlú-ja.a2 ¾+ d 2ds g + h /j µæ k µj µ 6hg +h ]+ h 5gf g h g f u± Q ¾+ + g dð Œ j j+ µk h h gøñ Œ+ + µ± Uando véni.µam mi-µri-µi.um. Psalmus 30 III Ad Laudes matutinas 1. Ant.na fá-ci.µf HPS68 L-lúmi.d HPS69 Enedíctus Dóminus.p. lu-cem mi-se-ra-µti. Dómine. I.

a vi-µsi-tá-vit et li. E U O U A E.* Dómi-ne. Canticum Benedictus Ad Horam mediam 1.Hebdomada II — Feria II ¾+ 4fd d d Œ j j+ k µ h k 7jhñø +Œ + tu. Ant. E U O U A E.a2 Canticum (Sir. 3.be- rá-vit nos. µin irmaménto cœ. I.e H422 Enedíctus Dómi.á-rum. E U O U A E. Ant. Psalmus 18 A Ad Benedictus ¾+ g f d s + §d 5gf d µf 4fs + d f $g &h æ &h µ 6hg f u± B ¾+ g$+ gµ5{ dð Œ h g +h j g dð Œ+ + µ± Ant.a ¾+ h +f g g N g H + h H + hµ6 GF fñ œ i k kµ8 JHGF u± B ¾+ g+ h gñ gñ Œ + µk k j k h gñø +Œ + + µ± E. Psalmus 118 V 35 W9973 .unt il-lud.unt verbum De.á-ti* qui µáudi.* qui.µi µet custódi.nus. 36. 1-7.li. E U O U A E. VIII. IV. 13-16) µ± HPS72 ¾+ f d f d µs µ + 3ds a $s æ 2s +µf g 6hB d 4fd sð Œ µ± B ¾+ h h g f+ g 5gfðñ Œ+ + + µ± Ene-díctus es.

36 HPS77 .ci.Hebdomada II — Feria II °+ h g h g µf µ æ µ+f g d fµ4‡ +d f µ 6&hf $g µh µ F µfñ z± M °+ fñ Œ h h µh +g d fñ Œ+ + + µ± 2.g ¾+ +gÔ h 6hg f µ $g+ g + j µl k + h k k jø œ lµ9\ k p± S ¾+ k k l l 8kjµklk +æ 6h h k j gñ gñ + Œ + k k j µk h gñ Œ µ± Pe.µam voluntá-tem Patris me- µi. Ant.µ i.µi.µis tu.a Psalmus 44 I 2. Psalmus 39 II Ad Vesperas 1.is. Psalmus 39 I ¾+ /k + 7u µj 6hg fñ œ µ$z + k µk +k j 6hg f g 6hg gñ Œ±µ P ¾+ k k h k µ+l kõ Œ+ + + µ± 3. Ant. E U O U A E. I. E U O U A E.* Dóminus sol-lí-ci.aµ2 HPS76 µin lábi. Ant. dif-fúsa est gráti. ¾+ ë§+ mµ%h 6h f g+ &h æ g h g + f $g 4fd µ sð sð Œ µ± E C-ce Sponsus venit:* ex-µí-te óbvi-µam e. II. VIII. VIII.µd H15874 E-µus ci-bus est* ut fáci.tus est me.ó-µsus forma* præ fí-µli.c HPS75 Auper sum e.go.is hóminum. E U O U A E. Ant.

Hebdomada II — Feria III ¾ + h h g f g + gñø Œ+ 3. IV. De.e ¾+ f 4fd s d +µf G5 B s æ f g + h µh g g g µdð d𠵌µ± M ¾+ h g h µj g dð Œ+ + + µ± Agní.us me-µus.su.it De. µet ipse fá-ci. Ant.túdine témporum µinstaurá-µre ómni.et.c ½+ 7/jg +j j µk µj g µh g+ dð dð + œ h g µf d s d𠌵± C Ommítte Dómino* vi. 1.µa µin Christo. Canticum (Eph. E U O U A E. I.am tu. Canticum Magniicat H42479 FERIA III Invitatorium ut in Libro Hymnario. Ant. 3-10) E U O U A E. VII.µam.µi-cét te semper* µá-nima me. Ad OIcium lectionis I 1. 37 HPS80 .a.f E U O U A E. Ad Magniicat i Ant.us* in ple-ni. Psalmus 44 II + + µ± HPS78 ¾+ s $2sa f g $z h + h h h mµ+j h g µf g gñ œ gµ5{t± P ¾+ T§ 6&hg $f C a + §c d f sð Œ + h h + g f g 5gfðñ Œ µ± Ropó.

f µE U O U A E. Dómine.tátem tu-am.am e. 2. I. µE U O U A E. E U O U µA µE.am* et ve-ri. Psalmus 36 II ¾+ s a s f +f gñ æ hµ mµj µh +g f µH µgñ µgñ Œ µ± E ¾+ g +z g ñ g ñ Œ g g g µ + s f 3 d s ç ð Œ + + µ± 3.jus.p.p.* µet custódi vi. Psalmus 42 38 HPS83 . Al-le-µµlú-ja. t.Hebdomada II — Feria III ½+ f µf dð dð Œ +j j k j +h gñø Œ+ + t. Psalmus 36 III Ad Laudes matutinas 1. peregr. Ant. HPS82 Xspécta Dóminum. Psalmus 36 I µ± HPS81 ¾+ s 2$sa f g µ +$z &h µ f 6hg 4fd sð+ œ h h g f d r± D ¾+ s +a s ð Œ d µ 4 f d s ð s ð + Œ h h g µ + f + g 5 g f ð ñ Œ µ± Eclí-na a malo* et fac bo-num. t.e2 ¾+ f g f d s + 4fd s æ d f + g $g &h µg f g µf t± E ¾+ dð Œ h g h 7jh+ 5gf dð Œ+ + + µ± . Al-le-µlú-ja. Al-le-lú-ja. Ant. IV. µ E U O U A E. Ant.Mítte lu-cem tu. µconfírmat justos Dóminus.p.

µébus* vi-tæ nostræ salvos nos fac.ta tu-a 39 HPS87 . Ad Benedictus Ant.µæ mandá. Canticum Benedictus H42386 Ad Horam mediam 1. Dómine. irreg. 10-14. µE U O U A E. µlí-be-µra nos. Dómi- ne. 38.Hebdomada II — Feria III ¾+ f f f g h + m j g m j + h æ B f g mµh% µg mµj i± C ¾+ hø Œ h hµmµj µgµmµ+ j + hø Œ+ + + µ± 2.µon. Ant.g5 Psalmus 64 H9685 ¾+ f h g N + f &g s f f+ µd fñ œµ g g µd µ 4fd r± D ¾+ s µ+ a sð Œ h h µh g + h gñ Œ+ + µ± E manu ómni. Ant. H9584 Unctis di. Canticum (Is. I. in Si.um* qui µo-dé-runt nos. I.g ¾+ a mµëj7 h h g h +g d f g µ +4fd sð œ µf %f4µDSµ §d µg µghg z± I N lo-co* pe-regrina-ti. VIII.µónis me. µE U O U A E. Ant. De-µus.a ½+ h h µf f µd + µf d + f+ µ+d d µ d Œ µ h h g µ h f dðñ ± Œ T E decet* hymnus. 17-20) 3. E U O U A E.

g AR135 E-us ádjuvat me. 2. Ant.tem plebis su.g HPS89 On poté-stis* De. Ant.µ* µet Dóminus suscéptor est á-ni- mæ me. VIII. et nos læ-tá-bi-tur.tá.æ. E U O U A E. III.g Psalmus 118 VII µ± HPS88 ¾+ u+ l l µk k k + æ k k k+ 8kj h µ %j j gñ µgñ œ u± C ¾+ 5t g f g µh gñ + Œ k k µj+ k µh gñ Œ+ µ± Onvértet Dóminus * capti-vi.Hebdomada II — Feria III ¾+ 4fd sð sð Œ h h+ µg f g gñ Œ+ + ser-µvá-vi. µE U O U A E. Psalmus 52 ¾+ g h+ 5g g h gñ œ f + g h k + j h k µ 7jh µg h i± D ¾+ µh µ gñ gñ Œ k + k j µk h gñ Œ+ + µ± 3. Psalmus 48 I 40 . VIII. µE U O U A E.o serví-re et mammónæ. 1-6. Psalmus 53. E U O U A E. 8-9 Ad Vesperas ¾+ g µh +u /j µ%o µk µj &g &+g æ g+ µ5gf dð µdð Œ µ± N ¾+ j j k +h h gñ Œ+ + + + µ± 1.æ. Ant.

gnus est Agnus. Ad OIcium lectionis I 41 . Ant. Canticum Magniicat H42492 FERIA IV Invitatorium ut in Libro Hymnario. et sanctum nomen µtu-µum. qui.µa potens es. µE U O U A E.a HPS90 Hesauri-zá-te vobis* the-sáuros in cœlo.am et honó. Ant. Canticum (Ap.f ¾+ s µd§+ g 5t µf d +sð æ s + µa f g h g µfñ µ œ z± F ¾+ f d f g + 4fd sð sð Œ h h+ g µf +g 5gfðñ Œ µ± Ac nobíscum. di-cit Dó- mi-nus. IV. E U O U A E. 11.9.µg HPS91 I. Psalmus 48 II ¾+ 5gfµ+5gr d µf µ$g µg& + g g µh + g fñ œ µg µg f h k o± D ¾+ µj g µj k 6hg g+ñ Œ k k µj k µh +gñ Œ µ± 3. 10.rem.Hebdomada II — Feria IV ½+ f d f h h +µ%i jµ7] æ h j +k 7j µ/j /j æ b $f µ h µbµg t± T ½+ µd fñ Œ j h µj+ k + h fñ Œ+ + µ± 2.* Dómine. I. 12) Ad Magniicat i Ant. µmagna.* qui µoccísus est. E U O U A E. VIII. 5. accípe-re gló- ri.

Psalmus 51 Ad Laudes matutinas 1.d HPS95 . Psalmus 38 II °+ f +$g j µj g+ 6&hg fñ+ œ +f f h+ g f h g fµ4‡ %d æ z± E °+ Z µ+g fñ µfñ µŒ d +d fñ fñ Œ h h +h g+ d fñ Œ µ± 3.µus magnus 42 HPS96 . VIII. E U O U A E. VII.ti.Go autem spe-rá.µa ½+ d g µh 7J 8kM /j µ+j j µ 6hg fñ œ + h hjh 6U& µf µg i± D E. t.* quis De.Hebdomada II — Feria IV ½+ s µz+ &h 6&hg 4%fd µ%h µh µ+hø æ +%h µl µ 9(l µ 7jh µj h µh i± I ½+ h%+ %f bµ$fµFD f% µd +sð sð Œ d d sð sð+ Œ h h j g h fñ Œ µ± 1.p. II.µi in ætérnum. E U O U A E.po-ris nostri. in san-cto vi. Dómine. E U O U A E.as.p. Al-le-µlú-ja.p. Ant.* exspectántes re-dempti- ónem cór. Psalmus 38 I ¾+ g /k 7/jg +%j h g h g µf +g + µh µg fñ µœ N µg µh i± E ¾+ h k + j 6hg gñ Œ µh +h µgñ gñ Œ µk+ k j + µk h gñ Œ µ± 2.a tu.g HPS94 X.áudi o-ra.us.ónem me.am. Ant.a De. V.a HPS93 .a. µ pérci-µpe lácrimas me. Ant. t.µvi* in mi-se-µri-córdi. t. Al-le-µlú-ja. Ant. Alle-lú-ja.Psi intra nos gémimus.

Psalmus 96 µ± µ± Ad Benedictus Ant.ébus nostris.ámus Dómi-no ómnibus di. E U O U A E. E U O U A E. Canticum (1 Sam. qui humí-µli.Hebdomada II — Feria IV ½+ h + 4r µd µf dð µdð Œ+ j j k µj +h 5gf+ðñ Œ sicut De.us noster. VII. µ Psalmus 76 µ± HPS97 ¾+ k k +&k h µh h h g+ µh + g fñ œ µh g µh g f u± E ¾+ H+ g f gñ Œ k +k h k l kõ Œ+ + µ± X-sultávit* cor me. * exsúltet ter-ra. irreg.at et súb-levat. 1-10) ¾+ h h h h g fñ + œ h mµj µ+ gµ m+µj µhø Œ D ¾+ h hµmµj gµmµj hø+ Œ+ + + 3. Canticum Benedictus HPS99 43 . 2.a ½+ d g h j j j +j k µh µ+j h &g æ g h 5gf µ§d g z± I ½+ f dð dð Œ +j j k j h 5gfðñ + Œ+ + µ± N sancti-µtá-te servi.c E U O U A E. HPS98 Ominus regná-vit. E U O U A E.um in Dómino. Ant. VIII. Ant. 2.

inténde mi- hi et exáudi me.á-tam spem* et advéntum gló-ri.g HPS102 D De. 8k µ6hg µg u± T ¾+ µg& æ µg g + 5g µh µhjh g f µgñ + Œ k k +j + k h gñ Œ µ± 2. E U O U A E.as me. µE U O U A E.g HPS101 Imor et tremor* vené-runt super me.µos in testimóni. Ant.as* µet convér-ti pedes me. Ant. Psalmus 54.a tu-µa. E U O U A E. Dómi-ne. 8k h µh g z± E Xspe-ctámus be. Psalmus 54 II Ad Vesperas 1. VIII.æ 44 HPS103 . I ¾+ d g µg + h µj/ hø æ g g +f g h µg f µd𠵌 µ± A ¾+ h h h µh h gñ Œ+ + + µ± 3. Psalmus 118 VIII HPS100 ¾+ g g d µ 4fd $s +f g 6hg f µ +f µ gñ œ . III.g ¾+ g h + g{ j j 8kj hµ6[ +gñ œ g + g + %hM h h g 6hg d t± C ¾+ d d d µ§d g 5gf +dð dð Œ j j k µh +h + gñ Œ µ± Ogi-tá. IV.* et Dóminus salvábit me. Ant.um clamábo.Hebdomada II — Feria IV Ad Horam mediam 1.vi vi. VIII.g ¾+ &g 4fs f &g g +h g µfñ œ +5&g $H µ/. Ant.

2. E U O U A E.Hebdomada II — Feria IV ¾+ + 5g µs f f gñ gñ + Œ k k j µk h + gñ + Œ Salva-tó-ris nostri. Canticum Magniicat E U O U A E. II.* et ómni. 12-20) Ad Magniicat i F ½+ j h g h +jkM + h 7/j65d æ %jP´+ ´ µ+ ö( + 9lk j µ%j jø œ g jkM i± ½+ h µf hµ6[ &g æ h f + 4f s §d µf dð Œ µ+j +j k µj h gñø Œ µ± Ant.dí-cat nobis.g HPS105 N ipso cóndi-ta sunt µunivérsa.lúmi-net vultum su-µum* super nos De.us. VIII. 45 . Psalmus 66 ¾+ U l l k µk k µk+ µ8 JH j j gñ gñ + œ 5t g µg f4µDS f µg i± I ¾+ h g ñ g ñ Œ + k k µ j k h g ñ + Œ + µ± 3. Canticum (Col. De. VII. Ant.d Psalmus 61 µ± HPS104 °+ 4%f3a³ f f f µN g + µh g + µh + g f µ$f fµ4‡dð œ %J i± I °+ 6hg 4fd f 6hg fñ fñ + Œ h h h g µd f+ñ Œ µ± L. 1. µet be-ne.o tu-µo.* po-tén-ti.c H425106 Ac. µdispér- de supérbos et exál-ta húmi-les.am in bráchi.a µin i- pso constant.µus. E U O U A E. Ant. E U O U A E.

* µet in nómine tu. Ant.am in oppróbri. Ad OIcium lectionis I 1. Ant. Psalmus 43 II ¾+ f N g µh + µf &g µæ µ+f f ghg h µ+g d µf g f d z± E ¾+ G µd f µsð µsð + Œ d 4fd sð sð Œ+ µh+ h µh g h gñ Œ µ± 3. Psalmus 43 I AR119107 E U O U A E.d °+ f µ 4fd f µ 6&hg d +g µfñ œ f f g + f d &h &h µæ µg µh j i± S °+ h + j µ 6hg µf d fñ Œ + d d µfñ fñ Œ + h h µh µg d fñ Œ µ± Alvá-sti nos. Dómine. Alle-µµlú-µja. Dómine. t.p.am. Psalmus 43 III E U O U A E. µ* et ne des he-re-di-tá-tem tu. Al-le-µµlú-ja. Dómine.* et rédi. ¾+ s +d 5&gd g f4µDS æ f g+ h µg f +f f f µ fµ‡g5 f% µ æ µf z± P ¾+ 4fd µs +a sð Œ µd µ 4fd sð +sð Œ µh h +g f g 5gfðñ Œ µ± 2.am tu.f HPS108 Arce.me nos propter mi-se. E U O U A E. I. 46 .o coni-µtébimur in sªcu-lum.p. t. t.p. I.um. Ant.g5 HPS109 X-súrge. II. µAl-le-µµlú-ja.ri- córdi.Hebdomada II — Feria V FERIA V Invitatorium ut in Libro Hymnario.

á-te hoc µin u. et dimítte nobis peccáta nostra. Ant. E U O U A E.g HPS111 Agní. 47 . Ant. Psalmus 79 AR175110 ¾+ g /uk8 h 5gf $g g + h µg fñ µœ +µg µj k l l µ ö µl p± M ¾+ 8kj h + H 7 j h µ g ñ µ g ñ Œ k k + j µ k h + g ñ Œ + µ± 2.i-µce fecit Dóminus. E U O U A E. Canticum (Is. µut salvos fáci.µas nos.ni-vérsa ter-ra.µg Psalmus 80 H97112 ¾+ a µsmµëj7 h h µ+h h h µh+ +h h µh µh hµmµ6hgµhµHGµ{µ œ z± D ¾+ µf µg h g h µg +§d µg 4fd sð sð Œ+ h h + g f g gñ Œ µ± A sci.énti. I. I.am* sa-lú-tis plebis tu-µæ. VIII.* adju-tóri µµnostro. I.* µannunti. Canticum Benedictus HPS113 E U O U A E. 12. Ant.Hebdomada II — Feria V Ad Laudes matutinas 1.o. µE U O U A µE.am tu.* poténti.a2 ¾+ f d s f µf µg + f N g +G + g sð œ s §d µg f t± E ¾ + d f s ð Œ h h + g µ f g gñø +Œ + + µ± X-ci-ta. Dómine.am. Dómine. Ad Benedictus Ant. 1-6) 3.a ¾+ h + 6h &h g d † g + h +f 4fd sð µ +sð Œ h h g f g hø Œµ± E Xsultáte De.

Ant. I. 9-14 ¾+ $2sa f g f +g &h æµmµj µh 5gf + g gñ œ g d g µN µg Zg5 t± M ¾+ µd µ 4fd s +a s ð Œ h h µ g f + g 5 g f ð ñ Œ + µ± 3. Ant.* µut sis sa-lus me48 HPS117 . µ E U O U A E.f ¾+ f µ+$g µf 4fd s+ d s µa s µ+f fµgµ5{f fñ œ $z µ 6h h u± B ¾+ 5gf f +2s s f H 5gf fñ Œ + h h f g g f+ ñ µŒ µ± Onum mi-hi lex* oris tu. Ant.i te µµin lu-µcem génti.a tu.µci. III.a µauri et argén-µti. µE U O U A E. Psalmus 56 Ad Vesperas 1.um.o spe.rá-µvi.g ¾+ mµëj7 h µh h g 6hg + 4fd s µa sð µ+œ s 4fd s d g u± P O-su. Dómi-ne.f HPS116 Agni-i-cá. I. µPsalmus 118 IX HPS114 ¾+ g + n h gujh j} + jø æ j k + µl +k µj g{ h 5gf §d u± I ¾+ 5gf dð dð Œ j +j k h k 7jhñø Œ+ + µ± 2. Dómi.i. 2-7b.ta est* µusque µad cœlos mi-µse-ri-córdi. µsuper míli.a HPS115 N De.Hebdomada II — Feria V Ad Horam mediam 1.a.µne. E U O U A E. Psalmus 55.* non timébo quid fá.at mi- hi homo. VI. Ant.

VIII.vit et implé-vit bo-nis.et Dóminus* fí-µli.éntes ju-stí.os páupe.g HPS120 . Psalmus 71 II HPS118 ¾+ k k µk j k +hø æ h k µ+g h µ 5gf g gñ Œ µ± N ¾+ k k h k l kõ +Œ + + µ± 3.Su-µri. Ant. Canticum Magniicat 49 . I. 10b-12a) Ad Magniicat i ¾+ d a sµmµ+/ëM/ /h 6hg f $g µh& æ + µh+ g f g g 4fd sð œ g u± E ¾+ µg µg+ 4fd sð µsð Œ h h + g µf g gñ Œ+ µ± Ant. 2. Canticum (Ap.i nostri. 17-18.rum.ti. ex opressi. Ant. 12. E U O U A E.f E U O U A E.am* Dóminus satu-rá. Psalmus 71 I µ± ¾+ s §+d 5&gd g 4fd s µa $+s µf + g 6hg V µghg hø œ µa µs z± S ¾+ µf f +f µf d f g µ 4fd 2sa +s µ 4fd sð sð+ Œ h h µg f g 5gfðñ Œ µ± Alvos fá-µci.ó-rum. E U O U A E.c HPS119 Unc facta est sa-lus*µ et regnum De.µóne rédimet á-µni-mas e. 11.Hebdomada II — Feria V ¾+ ghg d µs d f + g µ 4fd sð sð Œ +h h+ g f g g ñ Œ a usque ad extrémum terræ. µE U O U A E. I.

ábo ti-bi.h.* ante te omne de. t.g HPS123 . Dó-mi-ne.f ¾+ f f d s µf µ%f æµ µ +f f f f g + µg µf µfñ Œ µ± N ¾+ + g µg fñ fñ Œ h +h f g µg fñ + Œ+ + µ± E in i. Ant.as me. Al-le-µlú-ja. µAl-le-µµlú-ja. VIII.a.p.180121 f µE U O U A E. t.µum. VIII. t.ra tu. Psalmus 37 III 50 . Of. VI.m. Al-le-µlú-ja.Niqui-tá-tem me.p.p. sa-lus me. Dómi-ne.g2 HPS122 Omine. Ant. Psalmus 37 I ¾+ f +f g µh k g +N µf gµ h+ µj h g µ6hg gñ Œ µ± D ¾+ h µ+ h gñ gñ Œ k k µj + k h ghgñ +Œ µ± 2. Ad OIcium lectionis I 1. Ant. ne dere- línquas me.si-dé-ri.a* corrípi. E U O U A E.am* annunti. µE U O U A E.µum me.Hebdomada II — Feria VI FERIA VI Invitatorium ut in Libro Hymnario. Psalmus 37 II ¾+ g g +n h 5g g &g æ +j µk µl +k h k jø œ j j k p± I ¾+ N µk g 6hg+ f µg& æ §d $g gñ +gñ Œ +h h gñ gñ Œ µ± ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + µ± 3.

µse-µri-córdi.* Dómi. Cant. vi-µsitávit nos O-ri.i nostri. 15-19) 3. Canticm (Hab.ens ex alto. Ant. Dóminum. 3. mi-se-µri-córdi. VIII. E U O U A E.æ re- cordá-be-ris.Hebdomada II — Feria VI Ad Laudes matutinas ¾+ f a + r %f µæ f µf +µd f g + g gh6f %f æ mµj µh u± C ¾+ g+ 5gf fñ Œ h h µf+ g µg fñ Œ+ + µ± 1. Psalmus 147 ¾+ g µn+ µ 6hg h 5gf g h %+m 8kj +kl(k 8kh 7jh gñ gñ œ g d±u P ¾+ g 4fd s æ µd f Uh6 + h µgñ gñ Œ k k+ j µ+k h gñ Œ µ± Er vísce. ¾+ N g g f g +mµh% g mµj µhø + Œ h h mµj gµmµj hø Œ µ± L Auda. Benedictus H429126 51 .µes.* Je-rú-sa-lem.rátus fú-µe-ris.æ De. VI. Ad Benedictus Ant. 13a.µf HPS124 Um i.li.f AR170 Or contrí-tum* et humi. Ant.á-tum. 2-4. Psalmus 50 ¾+ s µ 2sa f g f +g h i 6hg hø+ œ h g f g g f µg z± C ¾+ + 4f s a µsð Œ h h+ g f g 5gfðñ Œ+ + µ± 2. irreg. Ant. E U O U A E. non de- spí-ci.us. µE U O U A E.g AM162125 E U O U A E. De.ne. I.ra* mi.

qui- a occupa-vé-runt ánimam me. Ant.* líbe.um tu. 10-11.a tu.µpi-tur a De.Hebdomada II — Feria VI Ad Horam mediam ½+ +d÷ f µd f 3ds §F +g f µdð dð æ+ h µ 6h f g[j7 g µdð œ t± F ½+ µd G+ µg g h µf µ5gf + dð dð Œ h +h g µh f dð Œ µ± 1. I. pedes 52 HPS129 . secúndum e-µlóqui.µc ½+ j h + g j h g j µk +j +%h +h h j dð œ r 6hg z± D Omine.µg HPS128 E. VII. Ant.g H219127 B insurgéntibus in me* lí-be-µra me. 17-18 ¾+ g +n h h &g µ+h h µ 5gf g+ g g fñ µfñ œ f µh p± B ¾+ k j k µh +g µh gñ Œ k k j+ k h g+ñ Œ µ± 3. Psalmus 118 X ¾+ s s 2s f µg f µ+H &h mµj h+ g g h µ 4fd sð œ µ g u± A ¾+ µg g h g f d µ+ f d µ V µsð sð Œ+ +h h g f g g Œ µ± 7.µtur me. Ant.µam. E U O U A E. E U O U A E Psalmus 58. E U O U A E.am de morte.á-tus homo.µcórdi.a* µut conso-lé. Psalmus 59 Ad Vesperas 1.o: i-pse vúlne-rat et me-dé-tur. VIII.ra µá-nimam me. Dómi. VIII. 1-5.at mi-se-ri.* qui corrí.g HPS I.Ant.ne.um.

Canticum (Ap. Ant. rex sæcu-lórum. Psalmus 120 ¾+ gµ5{ f h /k 7jg + %j h µg µ 6&hg fñ+ œ f µg h gñ gñ Œ µ± J ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + µ± 3. 3-4) Ad Magniicat i Ant.* Dómine.os a lapsu.g HPS131 Ustæ µet veræ* sunt vi.µut locú-µtus es ad patres nostros. E U O U A E.æ. I.um me.µf ¾+ s 2+s f g f µg &h æ+ h h h I + µh g µz gñ œ gµ5{ d u± R ¾+ g 6&hg $+f µd µa §c µd f + µsð Œ h + h µg + f g 5gfðñ Œ µ± Ecordáre. Canticum Magniicat HPS132 53 .Hebdomada II — Feria VI ½+ 4fd s +µd d ð d ð Œ j j k + j h g ñ ø Œ + + me. 2.no.æ tu.* qui fe-cit cœlum et terram.um a Dómi. E U O U A E.æ.æ tu. VIII. sic.li. Ant. Psalmus 114 µ± AR100130 ¾+ s 2$sa f g µh +B f µg +4fd sð œ s µs a s V t± A ¾+ d sð sð Œ h h + g µf g 5gfðñ Œ+ + µ± Uxí. I. µ E U O U A E.f E U O U A E. µmi-se-µricórdi. 15.

p. t.µo Ægýpti.a µe-jus. Alle-µµlú-µja. I.Hebdomada II — Sabbato SABBATO Invitatorium ut in Libro Hymnario. 135 III . Ad OIcium lectionis I 1.µ* ipse redémit nos µab in.µDúxit Isra. Psalmus 135 I HPS133 ¾+ 2$sa f g f g &h æ +h m+ j h g +f g µgñ œ g &g µd µg u± E ¾+ 6h Zg5 µ 2s §c d+ f d sð sð Œ µ+d 4fd sð + sð Œ µh h µg µf g 5gfðñ ±Œ 2. t. Alle-µµlú-ja. µE U O U A E.f HPS134 . Ps. I.a magna so. in ætérnum mi-µse-ri-córdi. ¾+ s +d g d g µ f4 d %rµs% µ%2‰a + f hø œ s+ 4fd f g g5 f µf% æ µf t± C ¾+ d f g 4fd sð sð + Œ d 4fd sð sð µ Œ µ h + h g f µg 5gfðñ Œ µ± 3. Ant. Ant.o µcœ-li. t. Ant. 54 E U O U A E.ël* de mé-µdi.p.lus.imí-cis nostris.g ¾+ f + f &g h k µh g +h g f + g h 5Z sð œ s µd z± D ¾+ µ+ 4f $s µf g h+ µ N g f g gñ + Œ+ µh h+ gñ gñ Œ k µk j k h gñ ±Œ Ominus* facit mi-ra-bí-li.p. VIII. Psalmus 135 II E U O U A E.f HPS135 Oni-témini De. µµin ma-nu po- ténti et bráchi-µo µexténto. Alle-µlú-ja.

Dómi-ne.am De. 1-12) µ± µ± ¾+ µd µ a sµmµëj7 h +h h i h µ+g &gh&g 4fd f &gµ5 f& µ‡4& µD& Sµœ r± Q ¾+ µs d f 5 t 4 f d + s ð s ð Œ h h µ g + f g + gñø + Œ µ± 3.des nostros in vi. Ant. 32.d HPS139 I-µri.g ¾+ g µf g h j &+g &g µæ µg g g + h µg f h g Ij7 u± A ¾+ 5gf fñ œ f g h +k j +µ6hg 6hg µ +G g + ñ g ñ Œ k k j k h g ñ ± Œ Nnunti.ne. VI. I.am tu. VIII.o nostro. Dómi. Psalmus 91 HPS136 ¾+ f g h g f g +4fd s f +g g µfñ Œ D ¾+ h h µf+ g g f ñ Œ + + + 2.µam pa55 .am per noctem. E U O U A E. E U O U A E.Hebdomada II — Sabbato Ad Laudes matutinas 1.am. µE U O U A E. II. et ve-ri-µtá-tem tu.µbi-µle* est nomen tu-µum. Ant.µge. Dómine. Psalmus 8 Ad Benedictus °+ µh hµ6 GF f‡ 4fd µf +f‡ø œ 6hf h +j µ j/ k/j h µjµ 6hg fñ z± D Ant.µaµ2 HPS138 uam admirá. Ant. in u-nivérsa ter-ra. Canticum (Deut.f HPS137 A-te* magni-i-cénti.ámus mane * mi-se-ri-córdi. µpe.

Psalmus 118 XI E U O U A E. ánimam me.* µverba autem me. Ant. II.µnis µa fá-µci. I. E U O U A E. Ant.µd HPS141 U.a. di-cit Dóminus. Dómine.* spes me.µd H96142 Timó-re* inimí. II.e in-imí-ci. Ant. E U O U A E.am. Psalmus 60 °+ h h 6&hg f µh h+ 6&hg fñ æ µd µf g + h µf g h g µ 4f z± A °+ fñ fñ Œ h h h+ g µd fñ Œ+ + + µ± 3. E U O U A E.Hebdomada II — Sabbato °+ fñ Œ h h h µ+g d fñ Œ+ cis. Psalmus 63 56 . turris µforti-µtú-di.µci µcustódi.a non præter-í-bunt. °+ v+ µ6[f 5gf d %f f + f %f æ fµ 4fd+ f g h fµFD dð œ f t± T ¾+ 3da d f + 6h d µg fñ Œ h h+ h g d fñ Œ+ µ± 2.d Canticum Benedictus + + µ± HPS140 Ad Horam mediam ¾+ a +a µs s s s +f E2 +çð µ æ+ s µ 2sa f µg $z 6&hg&µ{ µæ z± C ¾+ f g h h g + µh 4fd s µa sð +Œ + h h g f g g5µFDSð Œ µ± Œ-lum et terra transíbunt. Dómine. 1.

cábo.c ½+ j 7jg +j J /j+ µk µj g+ +j + 6hg + dð œ h h h g f z± A ½+ f µd µ+ s dð Œ µj j k µj +h gñø Œ+ µ± So.ris accí-pi. µet nomen Dó-mi- ni invo. propter quod et Deus ex-altávit µillum in sª-cu-la.ípsum Dóminus Je-sus. I. II.sum.li-cem salu-tá. Psalmus 112 Bud. Ant. 6–11) µE U O U A E. 2. µE U O U A E.143 °+ +f‡ f f f f 4%fd + f g µh +g dð + œ &g /j 6z hµ6[ g i± C ° + h µ M 6 h g f ñ f ñ Œ + h h h µ g d +f ñ Œ + µ± 2. E U O U A E. VII.f HPS145 Umi.Hebdomada III — Dominica HEBDOMADA III DOMINICA Ad I Vesperas 1. Canticum (Phil. Ant.ávit* semet. Ant.am.lis ortu* usque ad occá.li.d H182144 A. 57 . laudá-bi-µle nomen Dómi-ni. Psalmus 115 ¾+ s µ 2sa f + $z hø µæ h h mµj h+ +g g g $z gñ œ µg µ g±u H ¾+ d g 6hg $f æ d + 2s s g B d 4f µs+ a µsð µ Œ µh h g f g 5gfðñ ±Œ 3.122:µ63µv.

* Dó-µmi-ne.is. Psalmus 144 I H99146 ½+ 6hB µf %h j + %/hµ/HG f h µ 5gV+ d V µs d {h6f u± R ½+ g dð dð æ f µf dð + dð Œ+ j j k j h 7jhñø+ Œ µ± 2. VII. Ant. alle-µµlú-µja. µE U O U A E.Hebdomada III — Dominica Invitatorium ut in Libro Hymnario.is.g AR205 I-µde-lis Dóminus* µin ómni-bus verbis su. regnum ómni. Ad OIcium lectionis I 1. µet san- ctus in ómni-bus opé-ribus su.um sæ- cu-lórum. E U O U A E. Psalmus 144 III 58 .c2 H100147 Egnum tu-µum.a ½+ h h µg f f +dfd µs d f B + µd µf 4fd %d æ f µf t± P ½ + µ d ð d ð Œ h h g + h f dðñ Œ+ + µ± Er síngu-los di. al-le-µµ lú-ja. al-le-µlú-ja.es* bene-dícam te Dómi-µne. Ant. pag. IV. 179. VIII. Psalmus 144 II ¾+ d g 6hg µh µ g %d+ æ f µg µ f+ µ 4fd s µa §r fñ œ f dV e± F ¾+ a µs µV µd f + g g f 5gf µdð +dð æ B + 5gf dð dð Œ µ± ¾+ h h µh h h gñ + Œ + + µ± 3. E U O U A E. Ant.

Ant.µg ¾+ f +g µh 6hg h h &h + µ6h µ+d g g +hik8h h hø œ h µg µF u± D E tri-bu-la. al. I. VIII. Psalmus 92 HPS148 ¾+ g µg g + g &hµ6 GF g h gñ æ + f i +k k j k j µ.a H138150 Audá-te* Dóminum de cœ-µlis.µlú-ja. µalle. E U O U A E. µ 6hg f±u L ¾+ µg& æ h + h gñ gñ Œ k k j µ+ k h gñ Œ+ + µ± 2. alle-µlú-ja.* µet super-ex-altátus in sª-µcu- la. Ant. E U O U A E.le-µlú-ja. E U O U A E.nus.f ¾+µ s s µs f µd µs µ 2$sa+ f g 6hg+ fB d sð sð Œ µ± M ¾+ h h g µf + g 5 g f ð ñ Œ + + + µ± I-rá-bi.lis in al-tis* Dómi. 3. Dómine.ó-ne* µinvo-cávi Dó.Hebdomada III — Dominica Ad Laudes matutinas 1. Ant. Ant. Psalmus 148 Ad Horam mediam 1. 57-88. I.g HPS149 Audábi-µlis es. 56) ¾+ h &h &g d f µ+g µ 4fd $s $a +æ C 4fd sð sð Œ µ± L ¾+ h h g µf g hø +Œ + + µ± 3. I. µCanticum (Dan.µti.minum. et ex-au59 HPS151 .

Hebdomada III — Dominica ¾+ g fµ4fd 2$s a s 4fd +sð sð Œ h h µg f +g g ñ Œ dí-vit me. al-le-µµlú-ja. alle-µlú-ja. Ant. al-le-µlú-ja.us Dómi-nus* il-lú-xit no-bis. Psalmus 117 I µ± HPS152 ½+ &h 6hg 4fd +f f %d æ d s d µ 4f + µ$s d f dð dð Œ µ± D ½ + h h g h f + dðñ Œ+ + + µ± Exte. 60 Psalmus 109. Ant. Ant. VIII. al-le. VII. Psalmus 117 II ¾+ d f g [ µg +µN µg µ4fs µf+ &g æ g 5gf dð dð Œ µ± D ¾+ h g h µ 7jh 5gf d +Œ + + µ± 3.µeµ2 HPS153 E.lú-ja.cµ2 ½+ g h j k j + 7jh f h + 5gf+ dð œ f f s z µg d r± D ½+ s µd f dð dð Œ j+ j k j h 7jhñø Œ+ + µ± µI-xit Dóminus Dó-mino me. E U O U A µE.a E U O U A E.o: µSede µa dextris meµis. Psalmus 117 III Ad II Vesperas 1. 7 H91154 . IV. 1-5. µE U O U µA E. 2. E U O U A E.ra Dómi-ni* µex-altá-vit me.

Ant.µus no-ster omní-po-tens.rá-tor Dóminus.155 Emó.µum su-µó.g ¾+ 2sa f µz µh& µh + hµmµj h µg $z + gñ œ §d µB µ 4fd sð µs𠱌 D ¾+ d 4fd sð sð Œ +µh h g µf g gñ Œ+ + µ± E.us noster* mani-féste vé-ni.p. Psalmus 110 ¾+ 2s f g h µg f+ $g f 4fd + a s 4fd s s‰ñ æ g z± R ¾ + 4 f d s ð s ð Œ h h g + f g 5gfðñ Œ+ + µ± 3.µµlé-bit. Ad OIcium lectionis I 1. µet non si.µam fe. al-le-µµlú-ja. Ant. Ant.µrum mi- se.et. HPS157 E U O U A E. t.ri. Al-le-µµlú-ja. I.f HPS156 Egnávit* Dóminus De. Canticum (Ap. Psalmus 49 I 61 . al- le-µµlú-ja.cit* mi-rabí-µli. E U O U A E.g E611:µ121µr. 1–7) FERIA II Invitatorium ut in Libro Hymnario. I.Hebdomada III — Feria II ¾+ s 2sa f g +fg &h µ f g h 5gf +g µg 4fd µsð œ s r± M ¾+ 2sa +f µg µh g d g + 4fd sð sð Œ h + h +g f g gñ Œ µ± 2. E U O U A E. I. 19.

p. NR62 Mmó-la De. irreg.am vó-lu.Hebdomada III — Feria II ¾+ h h g h gµg æ +f g mµj µj+ µg µ mµj µhø Œ I ¾+ mµj g j hø Œ +µh hµmµj g j + hø Œ+ + 3. et sci. µE U O U A E.g ¾+ g $n h 5gf g h +$g æ 5g g + h 8kj h g f gñ Œ µ± B ¾+ k k µj µk h gñ Œ+ + + µ± E. Alle-µlú-ja.um.ci. t.o sacri.c HPS158 I-se-ri-córdi. Dómi-ne. VII. * µet non sacri.am De. VIII.á-ti qui hábi-µtant* in domo tu.i. Alle-µlú-ja. t. Psalmus 49 III Ad Laudes matutinas 1.i plus quam ho-locáusta.µfí-µci. Ant.p.fí.um lau-dis.a.énti. E U O U A E. Ant. Psalmus 49 II µ± µ± ½+ j j j j µg +µj j h /j æ k + j $g µ 7jg d d dð œ u± M ½+ µg g h g f +h &g æ f d $z+ g dð µdð Œ µf f dð d𠌵± ½ + j j k µ j h + gñø Œ+ + + µ± 3. Psalmus 83 62 HPS159 . µE U O U A E. Ant.

E U O U A E. Ant. µE U O U A E. Ant. Canticum (Is.g HPS160 Ení-µte et ascendámus ad montem Dómi-ni. Canticum Benedictus µ± µ± Ad Horam mediam 1. VII. Psalmus 95 Ad Benedictus ¾+ f g H f$ µFµS + µf g h g f + µ 5gf fñ Œ 6 B ¾+ h h f µ+g g f ñ Œ + + + Ant. 2-5) ½+ d g h µj k /j + æµ j j %j h+ f d µg f dð dð Œ µ± C ½+ j j k j 6hg fñ +Œ + + µ± 3.a * exqui-sí-vi.a HPS161 Antá-te Dómino. VIII. Ant. E U O U A E.ctus* Dóminus De-µus no-ster.Hebdomada III — Feria II ½+ f §s %d æ f s f + h 6hg µf +µ6h µf d s dð Œ µ± V ½+ h h g µh f dð +Œ + + µ± 2.a ½+ d µg h +µj /j µk µh j 6hg + d µ d dð œ d µ j h $z g z± M Andá-ta tu. Dómine. VI.f HPS162 E-µne-dí.* bene-dí-ci-te nómini µe-jus. VII. 63 in ipsis vi-µvi- HPS163 . 2.

IV.li nostri * semper ad Dóminum. Ant. II. µdonec mi-sere. Psalmus 70 II Ad Vesperas 1.a. E U O U µA µ E. E U O U A µE.a a juventú. E U O U A E.µlínquas me. 2.us. * spes me. Psalmus 70 I °+ d µ+ d f $g /j 6h +fñ µfñ æ µ+ g$ j 6hg f d fñ ±Œ U °+ h h µh g d fñ +Œ + + µ± 3. Ant. Psalmus 122 64 HPS166 .cu. E U O U A E. IV.µeµ2 ¾+ d s d g &h æ N + g f g + f 3dsðç œ ë h h g z± O ¾+ f g ghg dð dð Œ+ h g µh 7jh 5gf dð + Œ µ± . Ant.µd HPS165 Sque in senéctam.µeµ2 Psalmus 118 XII µ± HPS164 ¾+ f s d f µ+gµ5{ d æ f g N +µ6hg f 5gf dð Œ µ± D ¾+ h g h 7jh 5gf +dð Œ+ + + µ± Omine.Hebdomada III — Feria II ½+ f d +µs µdð Œ j j k µj + µh 5gfðñ +Œ + i-µcá-sti me. De.te me.µá-µtur nostri. * ne de-µre.

I. Ant.Hebdomada III — Feria III ¾+ f g h g f µ g + µ%f æ f +d µg 4fd s d gñ œ g u± A ¾+ µg f µg+ g 4fd sð sð Œ +h h µg f +g gñ Œ µ± 2. Canticum (Eph.a HPS168 N Fí-µli- o su.cat* ánima me. Canticum (Eph.li. µqui fe-cit cœlum et terram.i.g HPS167 D-ju-tóri. E U O U A E. E U O U A E.ó-rum. Ant. 3-10) ½+ h f hik8h h µh 6hg+µ/hj/h æ 4fd f d + s µd d µf µh f d z± I ½+ 4fd +s µ§d d s ð s ð Œ + h h j g h + f ñ Œ + µ± 3. VIII. Ad OIcium lectionis I 65 . qui.us in adopti- ó-µnem i.g ¾+ g µ+ n$ 6hg µhø µg h 5gf + g h k µ+ 8kj kµ9lkøõ œ k l j k i± M ¾+ h k gµ/hj/h æ g d + f g h µ gñ gñ Œ+ +k k j k h gñ Œ µ± Agní.µa Dómi.am.o* µel.li-tátem me.um nostrum * in nómine Dómini. Canticum Magniicat AM137169 FERIA III Invitatorium ut in Libro Hymnario.µé-µgit nos De. E U O U A E.us humi.num. 1. 3-10) Ad Magniicat i Ant. 1. V.a respéxit De.

Ant.c HPS171 E-µus noster.µus ad salvándum. * Dómine. t. Ant.o. I. * µcantá-te De. * De. µet Dómi-ni sunt éx-i-tus mortis.p.p. remi-µsí-µsti 66 AR166 .am. Ant. * µet fúgi.aµ2 HPS172 Egna terræ.runt e. VII. t.p. E U O U A E. Psalmus 67 I ½+ h h h µ 6hgµhjh æ + 6hg f µ%J g +dð dð œ f4µDS d µf h i± D ½+ µ6hgµhjh f h g +dð dð Œ f f dð +dð Œ h+ h f h j hø Œ µ± 2. E U O U A E. VII.ci. Psalmus 67 III Ad Laudes matutinas 1. psál-li-te Dómino.Hebdomada III — Feria III ½+ d g h J7 8kj jø + µœ j k j j+ µj j 6hg §d g h z± E ½+ f 6&hf g f dð dð +Œ g 5gf+ dð dð Œ j j +k j h 5gfñð Œ µ± 1. Ant. Psalmus 67 II ¾+ f d µs µ s æ s +µd f µg gµ5{ æ d+ $f 4fd s µa sð Œ µ± R ¾ + µ d 4 f d s ð s ð Œ + h h g f g gñø Œ+ + µ± 3.a ½+ d g h j +hµHG f h g 4f +f µdð dð œ f µd sd f z± B Ene-di-xísti. VIII. terram tu. E U O U A E. t. Alle-lú-ja.µe e-jus.unt qui µodé.um a fá. Al-le-µµlú-ja.a HPS170 Xsúrgit De- us. Alle-µlú-µja.

um su-per nos. sic. AR107 L-lúmina Dómine * vultum tu. Canticum (Is.æ.a de-si-de-rávit te µin no-cte. E U O U A E. Ant. 12) HPS173 ¾+ h h µg g µh µg +gñ f g m j µ+j g mµj µhø Œ µ± I ¾+ h h mµj g mµj hø +Œ + + µ± 3. Psalmus 66 Ad Benedictus Ant. VII.lú-tis. E U O U A E.Nima* me. 1-4.a ½+ d g h j h µg + µ%h jø µæ 8k+ µk+ µ 9lk jø jø œ µ/j7µHµF h h o± E ½+ j h gñ µ æ h h + f 3ds §d µ 5g d s + dð Œ j j k j h 5gfñ𠌵± . Ant.tá-rum su. 26. de mane ví.µgµ2 Psalmus 84 µ± ¾+ f +f µ&g µh g µh +g µ+f g h µg+ f 5Z sð œ s µd f u± A ¾+ g f %hM µ 6hgµ gñ + Œ + k k µj k h ghgñ + Œ+ + µ± . E U O U A E. 7-9.ut locútus est per os prophe.Ré-xit nobis Dóminus* cornu sa. irreg. E U µO U µA E.órum. VIII.Hebdomada III — Feria III ½+ f h g h+ 4f f f d ð d ð + Œ j j k + µ j h 5 g f ñ ð Œ i-µníqui-tá-tem ple-bis tu.gi-lans ad te. 2. Canticum Benedictus HPS174 67 .

VIII.M.gµ5 HPS177 Xsúrge. µE U O U A E. E U O U A E. Dómine. Psalmus 118 XIII HPS175 ½+ h f µ%h &h h + h j h j +j h 6hg f µd fñ œ µf z± M ½+ µj h g fµ4 DS µ+ d µd s s sð Œ µh+ h j +g h fñ µ Œ µ± 2. * µet júdi-µca causam tu. E U O U A E. Ant.gµ2 HPS178 Omi. I.tu pópu-li su.am. Dó-mine. Psalmus 124 µ± µ± 68 . V.ónis tu-æ.µnus * in circú. Ant.174176 Emor esto * congre-ga-µti.a Ps.Hebdomada III — Feria III Ad Horam mediam 1. I. quam possedísti ab i-ní-µti.o. Psalmus 73 II Ad Vesperas ¾+ f ghg &h h µg + µd f µg µf + d 4fd sð sð Œ D ¾+ h h g f g ghgñ + Œ+ + + 1.i. Ant. Psalmus 73 I ¾+ f N g h +f &g µæ f f f f + µ$fB F sð µsð Œ µ± E ¾+ h h µh µg h gñ Œ+ + + µ± 3.i. Ant.µg ¾+ g g h µh g &g +µ6hg f g h gñ + Œ k k µj k µh gñ Œ±µ P Leni-túdo legis * est di-lécti.o. E U O U A E.

a H424 X-súltet* spí-ri. I.o.M.a et vé-ri-µtas præ-cé-µdent fá-µci.µaµ2 ¾+ µh g f +g µg d 4fd µs s aç µ œ+ µa+ $fµf f f d f g z± M I-se. 11.tus me-µus µin Dómino De. Dómi-ne. E U O U A E.208 . Ant. non intrá-bi-tis µin regnum cœ-ló-rum. 5.ricórdi. V.µa HPS179 µI-µsi eI-µci. Canticum Magniicat FERIA IV Invitatorium ut in Libro Hymnario. II. ½+ f s f h 6hg f + h &h æ M &h + g f 4%fd %f æ f µ6hf t± E ½+ +d d µsð µsð +Œ h h j g h fñ Œ+ + µ± Ant. 10. tá.* regnum et sacerdó-tes De-o E U O U A E. 12) Ad Magniicat i nostro. 4. 9. sa-luµE U O U A E. V.Hebdomada III — Feria IV ½+ h f h g +t f µ 3ds $s s f µ+h j hø œ h h µ h g 6hf r± N ½+ D dV f µ d µsð +µsð Œ h h j µg h + fñ Œ+ µ± 2. Psalmus 130 °+ f $+b j h g §d µf+ñ æ +G f +g z g %d %d æ 5&gd z u± F °+ µ 5gf µfñ Œ h h h + g d fñ Œ+ + µ± 3. Canticum (Ap.ámi.µem tu69 Ps.µd HPS E-císti nos. Ant.ri nostro. Ant.ni * sicut párvu-li. Ad OIcium lectionis I 1.

I. 2.am le-vá-vi. t. t. Alle-µlú-ja. E U O U A µE.µli.p. Ps.i factus µest rex ex sémi-ne Da.us* De.µjus in ætérnum mané-bit.p.gµ2 Psalmus 88 I µ± ¾+ f g µh& µj g h+ µ&gh&g d f µ5gd+ g f f 4fd a t± F ¾+ d§ B µ4fd sð sð + Œ d 4fd sð sð +Œ +h h g µf g ghgñ Œ µ± I.Hebdomada III — Feria IV ¾+ f4 d µs a s𠵌 + d 4fd sð sð Œ µ h +h + g µf g {h6ø Œ am. V. Ant. 70 µE U O U A E.vid secúndum carnem. Ad Laudes matutinas 1. ½+ j j g j k /j + /j æ µ 7u 6hg + dð dð œ g 6z µhµ6 h6 g µd z± S ½+ f f µh g µdð +dð Œ f f dð dð Œ+ j + j k j h gñø Œ µ± 3. Al-le-µµlú-ja. µAlle-µµlú-ja. Dómi-ne.p. ánimam me.i. Dómi-ne.a ½+ h &h 6&hg fñ f d +f f f +µd f h /hµ/jµ/7]h œ 6z h p± L ½+ µ8kj Ij7 fñ œ f d +f µf 3%ds µd sð +sð Œ+ h h j µg h fñ Œ µ± Ætí.ca * á-nimam me. ad te. VII.am servi tu. 85 HPS182 . Ant. Psalmus 88 II HPS180 µE U O U A E.µc HPS181 Emel ju-rá-vi David * servo me-µo: Semen e. Ant.i. t. Psalmus 88 III E U O U A E.

E U O U A E. 13-16) ¾+ h g h 5&g f æ g h+ µj µk µh+ g h µg gñ Œ J ¾+ k k j µk h gñ +Œ + + 3. Dómi-ne. 33. Ant. µ sed 71 H375185 . E U O U A E. Canticum Benedictus HPS184 Ad Horam mediam 1. Psalmus 97 µ± µ± Ad Benedictus Ant.am.a ¾+ µg n+ h guM jø æ µ%j +: µk+ 8kj h 8kj h µgñ œ g i± Q Ui séqui-tur me µ* non ámbu-lat µin té-nebris.i µsancti. VII. III.µc ½+ 7/jg j + %j j µj j j j + g 6&hg+ µd d dðµ œ µg µ µghg z± F ½+ f h µg æ f µ f µ+f d f 5gf dð dð +Œ j j k µj h gñø Œ µ± Ac nobíscum* mi-µse-ri-córdi.µc HPS183 µE-µá-tus vir. VIII. Canticum (Is. Ant. VII. et meE U O U A E.g AR145 Ubi-lá-µte µ * µin conspéctu regis Dómini. mo-rá-re µ testaménti tu.µa µ µet loqué- tur ve-ri-µtá-tem. Ant. * qui µámbulat in justí-µti.Hebdomada III — Feria IV ½+ j j g µj k + j µh j µJ + g µd s dð œ f d µ%f z± B ½ + µ % f h g d ð d ð Œ + j j k j h gñø Œ+ + µ± 2.

µónem * ocu-µlórum ju-di-cá-bit De. 74 Ad Vesperas °+ h h &h6µGF fñ æ +fzN f d f‡ø œ+ 6z h j k j /jk/j µ 6hg z± Q °+ fñ fñ Œ h h h+ µg d fñ Œ+ + µ± 1. µ E U O U A E.d HPS188 Ui sémi. E U O U A E. E U O U A E. Ps.us. sed justí-ti. Ant. ádjuva me.µtá-te. I.µa µet æqui.µó.nus * et pauper sum: De.ne me-tent.nant * in lácrimis. di-cit Dóminus. in exsulta-ti. Psalmus 69 ¾+ µs s X 2sa f+ g $z µhø æ µ+h 6hg h g µd f µg µ 4fd r± N ¾+ sð sð œ a µs f + d s §d g µ 4fd sð +sð Œ+ h h g f g µ5gfðñ Œ µ± 3.f HPS187 On secúndum vi-µsi.¾+ h k j µ h g µh + %h æ g 5gf d s dð + Œ j j k µh k 7jhñø Œ µ± ha-bébit lumen vi-tæ.c HPS186 . II.Go egé. Psalmus 125 72 . Ant. VIII.us. Ant. ¾+ k k k 8kj h g+ µN µ$f gñ +œ f g h j 6hg gñ Œµ± E ¾+ k k h µk l k +Œ + + µ± 2. Psalmus 118 XIV Hebdomada III — Feria IV E U O U A E.

E U O U A E. Psalmus 126 ½+ d f µh h h j +jµ7] æ h j k+ µ 7jh /j /j œ B h g z± I ½+ 4%fd µs µf h + fñ fñ Œ j+ h j k h fðñ Œ+ µ± 3.Pse primo-géni-tus* omnis cre-a. µE U O U A E. VII. Ant. µ in ómni- bus primá-tum tenens.Hebdomada III — Feria V ½+ 6hg h µj µj j g j+ j j hµh+ hø œ h µh 6hf h 6hg i± D ½+ f f d ð d ð Œ j + j k j h 7 j h ø ñ Œ + + µ± 2. VIII.tú-ræ. Ant.µcµ2 HPS189 Ominus ædí.at ci-µvi-tá-µtem.gµ2 AM278 E-cit* mihi magna qui po-tens est.a* HPS190 . Canticum (Col.i-cet nobis do-mum * et custó-di. IV. 12-20) Ad Magniicat i ¾+ f$ g f i µ8kj µ+&g µ g µd f &gµ5 F+& DS& œ s d§ 5gf u± F ¾+ µg h gñ gñ Œ +µk k j k µh ghgñ + Œ+ + µ± Ant. et sanctum nomen e-µjus. µE U O U A E. Ad OIcium lectionis I 73 . 1. Canticum Magniicat FERIA V Invitatorium ut in Libro Hymnario.

lo tu µes. E U O U A E.p. VI.a HPS193 Nni no. Alle-µµµlú-ja.stri * sic-ut herba tránse. Dómine. VI. Psalmus 88 V µE U O U A E. Ant.tas De-µ i.é-re.p. stella spléndi- da et ma-tu-tí. Ant.f ¾+ mµfu h $gµGF µf ïµh[+ 7jhµ 5gf µ g µh& +µmFGujh g f{h6 µ 5gf fñ Œ µ± G Lo-ri. De.µum no- strum.na. NR245* . Ant. Ant. t. E U O U A E.unt: a sª-cu.Go sum ra-µdix * µet genus Da- vid. Psalmus 89 Ad Laudes matutinas 1.p.Hebdomada III — Feria V ¾+ f f g h h g +hø œ +f g +h g f µf f d µsð r± I ¾+ µsð + µ+Œ d 4fd sð sð Œ h +h µg f g +ghgñ Œ µ± 1.us t.sa* di-cta sunt de te µcí74 vi.ó. Al-le-lú-ja. VII.gµ2 HPS191 Ntu. ½+ d g J7 8kj /j æ j +h j k +ö´ 0öl kõ œ j j 6hf g i± A ½+ µh 6hg dð dð Œ f+ f dð dð Œ j j k+ +j h 5gfñð Œ µ± 3. * et réspice oppró-bri. I. t. Alle-µlú-ja.f HPS192 . Psalmus 88 IV ¾+ f $+g V 4fd $s+ æ µ3d + a s + µ+fµgµ5{f fñ µœ µ%f f µ$gN f z± E ¾+ f+ 2s s f 5gf fñ Œ + g g fñ fñ Œ h + h µf g g fñ Œ µ± 2.

Canticum (Is. VII. VI. * et merces e-jus cum e.ámus Dómino.al-tá-te * Dóminum De.Hebdomada III — Feria V ¾+ h h f µ+g g f + ñ Œ + E U O U A E. Psalmus 98 Ad Benedictus ½+ d g h /j /j + j j k h +j h gñ œ h µj j h g t± I ½+ µd µf µg h f f + dð dð Œ µj j k +j µh 5gfñð Œ µ± Ant.a H423 N sancti. 2. 40. Ant. Canticum Benedictus E U O U A E. 10-17) ¾+ h 6hg h 5gf +mµh h 5gf µ g+ µ+h µ 4fd µ sð œ s a s fµf z± E ¾+ µf f f µ 4fd µg + ghg µfñ fñ Œ h h+ f µg g fñ Œ µ± 3.dµ2 Psalmus 86 + + + µ± HPS194 ¾+ a µs f f f f +f f 4fd s a +sð œ 2s f µg µN g z± D ¾+ 4fd sð sð Œ h +h µg f 5gf sð +Œ + µ± Ominus in forti-túdine vé-ni.tá.te* servi. µE U O U A E. Ant. 75 . I. E U O U A E. µet ado-rá- te µad montem sanctum e.f AM219195 X.um nostrum.et. et li-be-rábit nos ab inimí-µcis nostris.µo.jus.

V. Psalmus 79 Ad Vesperas 1.stam. 13 ½+ s f + 6z h &h+ æ h µg f d + 4fd sð œ s d 4fd s t± D ½+ µd d f 3ds µsð +Œ h h j µg h +fñ Œ+ µ± 3.* salu.um tuum. I. Dómi-ne. µintrántes in ta76 HPS198 . * réspice µde cœ-µlo.Hebdomada III — Feria V Ad Horam mediam 1. Ant.us virtú-tum. 7j +µj j +jø œ M µf j µ 6h f t± S Ancti tu.b ½+ d f + h jµ7] h . E U O U A E. Ant.ti- us esto peccátis nostris. et vi-vam. * se-cúndum e.µam i. VIII.g NRµ87 Dju-va nos.tá-ris noster: et pro-pí. IV. Ant. E U O U A E.ta víne. Psalmus 78. De-µus. 8-11. Psalmus 118 XV HPS196 ¾+ g g h h µ&g &g + µæ µ h g h + g f‡ hø µ œ µ f h µk µl o± A ¾+ j k h g g h + µgñ gñ Œ k k j k+ h+ gñ Œ µ± 2. E U O U A E. Ant. Dómine. et ví.si. 1-5.lóqui.a HPS197 E.i * exsúltent.gµ2 ¾+ f g h mµj h µ+g µhø æ µg $g + µg f g µf f a r± S ¾+ s µ 4fd sð sð Œ +h h µg f g ghgñ +Œ + µ± Usci-pe me.

Hebdomada III — Feria V ½+ µd s+ f N fñ fñ Œ +j h j µk h fðñ + Œ bernácu-lum tu-µum. VIII. Canticum (Ap. µE U O U A E.i* Dóminus po-testá-tem µet µhonó-rem et regnum. 11. E U O U A E. Ant. 12. Psalmus 131 II ½+ d÷ f f d µf µ d +s d f dð dð+ œ µ7jgµK j %j j µ%J u± D ½+ +gN dð œ s µd µ f µ&+h µ 6hg f g µ 5 g f d µ + s d ð Œ h h µ g h f d ð ± Œ 3.µent.tes de se-de. Ant. 77 Canticum Magniicat HPS . I. E U O U A E. µet omnes pópu-µ li µµipsi sérvi. µE U O U A E. 2.it Dóminus* potén. VIII.Lé-git Dóminus Si.g Psalmus 131 I µ± HPS199 ¾+ g +n h h g f µ + g g ñ æ h + g f d f g h µ g ñ g ñ ± Œ E ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + µ± .ónem si-bi. 17-18. 10b-12a) Ad Magniicat i Ant. µet µex-altá-vit húmi-les.g HPS200 E-µdit e.f ¾+ s s 2sa f g µ+z hø æ m h 6/hg{ 6hg+ f g{ 6hgøñ œ g µd 2s r± D ¾+ µs µ f4 d µs µ+ a sð Œ h h µg f + g 5gfñð Œ+ µ± Epósu.on * in ha-bi-ta-µti.

Al-le-µµlú-ja.µrá-vi clamans * dum spe.a HPS202 E-dérunt * in escam me.Hebdomada III — Feria VI FERIA VI Invitatorium ut in Libro Hymnario. Ant. t. E U O U A E. VIII. E U O U A E. Ant.am fel. III. Psalmus 68 III 78 .ro in µDe.g ¾+ g 5g4s f + g &g &g æ µg + 6&hg f d g µh gñ u± L ¾+ gñ Œ h +h µgñ gñ Œ µk k+ µj k h+ gñ +Œ µ± Abo. Ad OIcium lectionis I 1.a pota-vérunt me µa. t. Ant.g H96203 Uæ-ri-te Dóminum.cé-µto.p.p. Psalmus 68 I HPS201 ¾+ g +h j µj µk µ+h[ +µk 8/kj +gñ œ g g j j k h o± D ¾+ [+ g h 5gf g 5gf +dð dð Œ µg 5gf + dð +dð Œ j j k h k 7jhñø Œ µ± 2. Psalmus 68 II ¾+ g f h k k µjø µ+ æ g µ j k µh +j h gñ gñ Œ µ± Q ¾+ h h g ñ g ñ Œ + k k j k h g ñ Œ + + µ± 1. Al-le-µlú-ja. µE U O U A E.* et vivet ánima ve-stra.um meum.p. VIII. Alle-µµlú-ja. µ et in si-ti me. t.

VIII.stras. Ant. Canticum (Ier 14. VIII.µvimus. i-niqui-µtá-tes no. Psalmus 50 K46204 ¾+ 5c µFGµh6 g &g +g µg gñ æ f + h g f g hi/k87g µgñ œ z± C ¾+ µ 4fd f µs µ§d ‡ + h g ñ g ñ + Œ k k µ j + k h g ñ Œ µ± 2. V.bi.us. E U O U A E.re me.ónem Dóminus plebis 79 .æ µe-µjus. Ant.a peccá-vimus ti. mi. ¾+ f f µgµ5{ f i kµ8 JH+ j gñ µ œ g + h 5gf g µg& &g æ h[ p± D ¾+ 8kj 6hg d g µh gñ g+ñ Œ k k j k h + ghgñ+ +Œ µ± 3.gµ2 HPS206 Ominus ipse µest De.seré.los e-jus. * Dómine. et o. * Dómine. Ant. Psalmus 99 Ad Benedictus ½+ s z h 6hg µ 4f h &h+ h h h +h d f d s µd d r± V Ant.ves páscu.i. E U O U A E. qui.gµ2 ¾+ µf f+ g 5gf µh[ k /j +µ j µh j + æ µh h j h gñ µgñ Œ µ± T ¾+ k k j µk h ghgñ +Œ + + µ± I-bi so-li peccá-vi. * nos po-pu. VIII. 17-21) E U O U A E.a H422 I-si-tá-vit* et fe-µcit redempti.Hebdomada III — Feria VI Ad Laudes matutinas 1.g HPS205 Ognó.

Ant.su.li-µæ génti.éntem inirmi-tá.µtem. * vi-µrum do-ló. I. I.µum. mi-sé-runt sortem. Psalmus 21 I ¾+ µf f gN &h h g + µh µgµ 6hg %d+ æ f g 4fd µ sð µsð Œ µ± D ¾+ h h g µf g ghgñ +Œ + + µ± 2.µeµ2 Canticum Benedictus + µ± HPS207 Ad Horam mediam ¾+ f µd µs µd f +µg µ$g µgñ + +µg d g 4%fd sð œ g z± V ¾+ µf d a µd f µ+g 4fd dð Œ h g h + 7jh 5gf+ dð Œ µ± µI-dimus e.æ. Psalmus 21 III 80 . E U O U A E. IV. Psalmus 21 II ¾+ µa sµmµëj7 &h µh +h µh µh +h µhµmµ6hgµhµHGµ{ñ œ f µg h u± A ¾+ µg f µ g f d s +µa µsð Œ µh h µg +f +g gñ Œ µ± 3. µet sci. Ant. E U O U A E.Hebdomada III — Feria VI ½+ sð sð Œ µh h µj + g h fñ Œ+ su. E U O U A E.rum.µgµ2 HPS208 I-vidén-tes * vestiménta Je. Ant. 1.um despéctum. E U O U A E.µg HPS209 D-or-á-bunt * in conspéctu Dómi-ni u-ni-vér- sæ famí.

Magniicat . 15. VII. Ps. Dómine.cµ2 HPS210 Omus Isra-µël. VII. 134 II ½+ h h hjh +6U& 6hg h %f æ d +f g d 4r d B µ f t± O ½+ d+ µs+ dð Œ h h µf + h j hø Œ+ + + µ± 3. VIII.us noster præ ómnibus di.a HPS213 Uscé.pit nos* Dóminus pú. Ant. psálli-µte nó- mine e-jus. quóni. * et De.gµ2 ¾+ f f g h f +gñ æ h k + µj µk h 5gf µH µj i± M ¾+ h gñ gñ Œ k k+ j k µ h ghgñ +Œ + µ± ½+ g h j k /j æµ +k µj h h + 5gf + g µh gñ œ f d µf g i± D ½+ h g f %d æµ f + 3ds d f dð dð Œ + j j + k µj h 7jhñø Œ µ± Agnus est Dómi-nus. µE U O U A E.Hebdomada III — Feria VI Ad Vesperas 1.te Dómino. 81 Cant. µ E U O U A E.µc HPS212 Mnes gen-tes* vé-µni.ri. Psalmus 134 I HPS211 2. re-cordá-tus mi-se.entµ et µadorábunt co-ram te.is. * bene-dí-ci.µe-ros su-os. Ant. Ant.æ su. VIII. E U O U A E. Canticum (Ap. 3-4) Ad Magniicat i ½+ d+ 6hg J jµkµ8}j k + l k 7jh + j k jø jø œ j g j j i± S ½+ h 4fd fzh6f + 5 g d f µ dð µdð Œ j+ j k µ +j h 5gfðñ Œ µ± Ant.µam su-µá-ve.æ. E U O U A E.µcórdi.

li.án-tur Dómino * mi-se-ricór-di. Psalmus 106 II ¾+ s s µf s 2$sa f+ g f + g + hø +œ 6h µNµmµj h g g d z± V ¾+ f g g 4fd + s µa +s𠵌 d 4fd sð sð Œ+ h h g µf g µ 5gfñð Œ µ± 3. Alle-µµlú-ja.i. I.p. VIII.jus. E U O U A E.p.Psi vi-dé-runt* ó-pe. Al-le.f ¾+ +s‰ s s sµ2s f + 5gf + g &h µ æ µh +h h h[ h 5gf H hø œ h i± C ¾+ h h +h[lµ9 KµHµj h h 5g Uh6 + 4fd f fgf s a+ sð Œ d 4fd sð s𠌵± ¾+ h h µg f +g 5 g f ñ ð Œ + + + µ± Oni-te.f NR105 I-débunt recti. Ant.a e. 106 III 82 . Psalmus 106 I HPS214 ¾+ k µk µj + h[ /k æ k + 8kj h + h + gñø +µ œ µg µd f gµ5{f g µ h u± I ¾+ µ gñ +µ gñ Œ µh h g ñ g ñ + Œ k k h k l + k ø Œ µ± 2.ra De.lú-ja.M. E U O U A E.Ant.µæ µµe-jus. Al-le-µµlú-ja. µE U O U A E. I.µli.ni.Hebdomada III — Sabbato SABBATO Invitatorium ut in Libro Hymnario. et mira-bí.* et læ-tabúntur: et intél-li-gent mi-se- ri-córdi-as Dómi.jus fí. et mi-ra-bíli.c Ps.p. Ad OIcium lectionis I 1.is µhóminum.248 215 . t. t. t. Ps.a µe.Ant.

Hebdomada III — Sabbato

Ad Laudes matutinas
1. Ant. I.f

¾+ s 2$sa f g µ f µ $+g &h æ h g + f µd f g 3ds s µa r± P ¾+ µsð Œ h h g f +g µ 5gfñð Œ+ + + µ±
Rope es tu, Dómine, * et omnes vi-µæ tu- æ µvé-µritas. µE U O U A E. µPsalmus 118 XIX

HPS216

¾+ f d s f f +g æ g h g f+ g 4fd sð œ f d g z± M ¾ + 4 f d s ð s ð Œ h h + g µ f µ g g Œ+ + + µ±
2. Ant. I.µaµ2

HPS217

Ecum sit, Dómine * sa-pi- énti- a µtu- µa

et mecum

la- bó-ret.

E U O U A E.

Canticum (Sap. 9, 1-6. 9-11)

¾+ k k j µk µj &h + æ h 5gf H + h g ñ g ñ Œ V ¾+ k k h µk l kõ Œ+ + +
3. Ant. VIII.c

HPS218

E- ri-tas Dómini * manet in æ-térnum.

E U O U A E. Psalmus 116

µ± µ±

Ad Benedictus
Ant. VIII.g

¾+ g +n µh 5gf &gh&g f gñ æ + j k l µk+ 8kj h &gh&g §d µH i± I
L-lúmina, Dó-mi-ne,* se-déntes in té-nebris µ et um83

AR191219

Hebdomada III — Sabbato

¾+ h gñ +gñ Œ k k j k h + gñ Œ+
bra mortis. E U O U A E.
1. Ant. I.gµ2

Canticum Benedictus

+

µ±
HPS220

Ad Horam mediam

¾+ f µg &h f g +h æ g + f + 5gf s 4fd sð µ sð Œ µ± S ¾+ h h µg f g ghgñ +Œ + + µ±
Uscipe, * Dómi-ne, servum tu- um in bonum. E U O U A E.
Psalmus 118 XVI

¾+ f g h j h +g &h æ f +H 4fd+ f s a sð Œ µ± R ¾+ h h µg f g ghgñ + Œ+ + + µ±
2. Ant. I.gµ2

HPS221

Espi-ce ad Dóminum, * µet il-luminámi-ni.

E U O U A E.

Psalmus 33 I

¾+ sµ2‰ a s d g+ µ 4fd sµ2‰a œ +µf g h g µF sð µ s𠱌 J ¾+ h h g µf g gñ +Œ + + µ±
3. Ant. I.µg

HPS222

Uxta est Dóminus his µ* qui contrí-to sunt corde.

E U O U A E. Psalmus 33 II

84

Hebdomada IV — Dominica

HEBDOMADA IV
DOMINICA
Ad I Vesperas

¾+ µf g 6hg æ f s + f g +g g h µg fñ Œ R ¾+ h h µf g g f ñ Œ + + +
1. Ant. VI.f

HPS223

Ogá-te * quæ ad pa-cem sunt Je-rú-sa-lem

E U O U A E. Psalmus 121

µ± µ±

¾+ ë+§ h i h mµ6hgµhjh+ h 5gf g h æ +h g 4fd µsð µsð œ µs z± A ¾+ 4fd s d f g 5&gd + f 4fd s µa sð Œ+ h +h g µf g gñø Œ µ±
2. Ant. I.µaµ2

HPS224

Custódi- µa

ma-tu- µtína * µusque ad noctem, spe-

rá-vit ánima me- a in Dómino. µE U O U A E. Psalmus 129

°+ f f +d f fzh6f f 6h µf µ+ 4fd f + ghg fñ fñ œ f µf‡ h u± I °+ 5g µd fzh6f f æ f + µ6hg fñ fñ Œ+ h h h µg + d fñ Œ µ±
3. Ant. II.µd

HPS225

N nómine Je- µsu omne ge- nu le-µctá-tur µin cœ-µlo

µet in ter- ra, Alle-µ lú-ja. E U O U A E. Canticum (Phil 2, 6-11) Ad Invitatorium

Invitatorium ut in Libro Hymnario, pag. 179.

85

E U O U A E. quanta fe-cit á-ni-mæ me-µæ.Hebdomada IV — Dominica Ad OIcium lectionis I ½+ µd f +h µjµ7] J + k µ 7jh + j + j jø œ B µ 6hg µ 4fd f æ t± Q ½+ d s d f h fñ + fñ µŒ + s z fñ fñ Œ+ j h j µk h fðñ Œ µ± 1.µtam.a* HPS226 Uis ascéndet µin montem Dómini. IV.149228 U-díte. I. Psalmus 65 I E U O U A E. * aut quis sta-µbit in loco sancto e-jus? t.µci-te. al-le-µlú-ja. °+ µV d 6hg V µ 4fd æµ + h µj µk j + µ hµ[j7 hø œµ µ g µh µj h i± A °+ h g µh f d f +g fñ fñ Œ + h h h + g d fñ Œ µ± 3. qui pó.um no-strum. Al-le-µlú-ja.f HPS227 E-nedí.* De.M. omnes.Ant. II.* qui timé-tis De. ¾+ s µd+ 5&gd g 4fd $s $+s µ æ +f µh6µGF+ ghg hø Æ µa fµf f z± B ¾+ µ%f f d f g f + f µ 4fd 2sa s + 4fd + sð sð Œ h h µg f g 5gfðñ ± Œ 2. Ant. gentes.d Ps.µsu- it ánimam nostram ad vi.p.um. al-le-lú-ja. Psalmus 23 µE U O U A E. Ant. Psalmus 65 II 86 .

a µe-jus.f HPS230 L. Psalmus 117 ¾+ f f ghg gµg æ f +g h g f B + h h h g f g h &h µæ i± A ¾+ h g 4%fd +g ghg fñ +fñ Œ h h f g µg + fñ Œ µ± 2.gµ2 HPS229 Onitémi-ni Dómino. VII. III. µCanticum (Dan. VI. Dómino. alle-µlú-ja.ri-tus * laudet Dóminum. vi-vet in æ-térnum.a ópera Dómini. al87 HPS231 . Ant. * bene-dí-ci-te. E U O U A E. * quóni. al-le-µµµlú-ja.Hebdomada IV — Dominica Ad Laudes matutinas ¾+ g h k j h µg +µj hø œ g+ h i j h g &h æ µg u± C ¾+ g h 5g g 5gf d f+ g µ 5gf dð dð Œ+ j h+ k j h gñ Œ µ± 1.ne. ómni. E U O U A E. VIII. Ant. 52-57) ½+ d $g j k j æ+ 6z 5&gf µd +f g µ7j f dð dð Œ µ± O ½+ j j k µ j h 5gf +Œ + + µ± 3. Psalmus 150 Ad Horam mediam 1.µg ¾+ µh µ f f+ g µh[ µk + 8/kh %j +æ h h µh µj h 5gf µg i± Q Ui mandúcat* ex hoc pa.am in sªcu-lum mi- seri-cór-di. Ant.ja.a AM1165 . al-le-µµµlú-ja. Ant.Mnis spí. 3.le-lú. E U O U A E.

Psalmus 109.i. * glori.i te.is.vé-te.g HPS233 O. al-le-lú-ja. 2. Ant.rum génu.et Dóminus. VIII.f HPS234 N splendó-ribus sanctis. * µet múne-ra µafér-te Dómino De-o vestro. * ante lu.Hebdomada IV — Dominica ¾+ h gñ gñ Œ + k k j µk h gñ + Œ le-lú-ja. Psalmus 75 II Ad II Vesperas ¾+ f g h g f + H &g æ f + g +6hg h 4fd s µ µf g g±z I ¾+ fñ æ g µ g fñ fñ Œ + h h µf g g fñ +Œ + µ± 1.cí-fe. al-le-µlú-ja. 7 88 .a µE U O U A E. E U O U A E. µal-le-µµlú-µja. 1–5. Psalmus 22 + µ± HPS232 ¾+ h g g µh g d + æ f g 4fd + sð sðµ œµ s d f g g gµ i± V ¾+ µ h g %d f µB f+ µ 4fd 2sa +s µ4fd sð sð + Œ h h g µ f g hø Œ µ± E-ni.e-µri in sanctis su.cá-ri µet µadmi-rá-bi-lis fí. VI. Ant. ¾+ 5g4s fg &g æ g µg +g g g h µg µ+ h µ g f %i %j 6hg f u± V ¾+ g h gñ gñ Œ k +k j k h gñ Œ+ + µ± 3. I. Psalmus 75 I E U O U A E. µE U O U A E. Ant.

pu- µsíl.* µomnes servi µe-jus.us. FERIA II Invitatorium ut in Libro Hymnario.am ipsi sa-turabúntur. Ant. Ant. Canticum Salus et glória.p.á-ti qui µe-sú-ri. µal-le-µµ µlú-ja. µE U O U A E. t. VI.unt justí-µti.c ½+ hµh hjh d f + d s d %f æ+ h h 6&hf g µf t± Q ½+ dð dð Œ f f d ð + d ð Œ h h µ f + h j h ø + Œ + µ± Uam bo-nus * Is-ra.Hebdomada IV — Feria II ¾+ &g g f 4fd s f +d s‰ñ æ+ G µh + g g g %i $g gñø µ œ u± B ¾+ µ&g 5gf g µh f +h k j gñ gñ Œ k+ k + j k h gñ Œ µ± 2. E U O U A E. 365. Ant. his qui re. VIII.g HPS235 E.dem dí-ci-µte De. ut in Psalterio Monastico. µE U O U A E. VIII.am.ël De. Ad OIcium lectionis I 1.cto sunt corde.unt * et sí-ti. Psalmus 72 I 89 AR155 . quóni.li et magni. Al-le-µlú-ja. Psalmus 111 ¾+ fµfµ4 SAµf f f g+ ghg fñ fñ æµmµ+h[ µ j+ µ7 HG 5g g H fñ œ fµfµ4 SAz± L ¾+ fµ+ g 5gf f H 5gf f æ g+ µ ghg fñ fñ Œ+ h h µ+f g g f Œ µ± 3.f HPS236 Au. pag.o.

p. 90 E U O U A E. Canticum (Is.g HPS239 ¾+ h µf µf &g h + h µj h +µgñ gñ Œ k k j µk h gñ ±Œ L Aus Dómini * ab extrémis terræ.g HPS237 µI-sus µe. E U O U A E. VIII. Alle.a HPS238 ui e-lóngant se a te.p. Ant. * per-µí-bunt.a.ó-rum* in luctum converté. Ps. Ad Laudes matutinas 1.lú-ja. Ant. et gáudi- um µin mæ-ró-rem. I.g ¾+ g + µuk8 hµ6 GF g µgñ æ + h h h + g f H h 8kj i k g z± R ¾+ f gñ Œ k k j +k h gñ Œ+ + µ± Eplé. 75 II ½+ s d C +s f + hµh &h j+ h +%fµ4 D% S œ s§ d V d µs t± Q ½+ d h f + µ d µs + d s µ sð µ Œ d +d sð sð + Œ h h j µg h fñ Œ±µ 3. Dómine. t.µo bonum est. VIII.a tu.µ Alle-µlú-ja.ti sumus * mane mi-se-ri-córdi. 42.Hebdomada IV — Feria II ¾+ %f 4fd s d $s µa + µs 4f s + a sµs aç œ &g %f µ 3ds r± R ¾+ µsµ2sa µs µ4fd sð sð + Œ µd 4fd sð sð µ Œ + h + h g f g gñ Œ µ± 2. t.tur. mihi µautem ad- hæré-re De. V. Ant. E U O U A E. 10–16) HPS240 . Psalmus 89 2. Ant. Psalmus 75 III µE U O U A E.

d Ps. Psalmus 134. I.os µdí-ri-ge * se. Ant. µE U O U A E.M.um.be- rá-vit nos.a vi-µsi-tá-vit et li. tu µautem HPS243 . Psalmus 118 XVII 2.dµ2 ¾+ a s + f 4fd a e +sð µæ µ2sa +Z µmµ6hgµhjh f g µg f z± G ¾+ µf µ4fd s µa sð+ Œ h h µg fµ 5gf + sð + Œ µ± Ressus me.cúndum µ e-µlóqui. E µU O U A E.Hebdomada IV — Feria II °+ B µd§ f d µf +%hµh h hø œ +µj 6hg f µ 4fd µf 6&hg d u± L °+ µ g fñ Œ h h h + µg d fñ Œ+ + µ± 3. II.Nus est le.e H422 Enedíctus Dómi.tis in domo Dó- mi-ni.325241 Audáte nomen Dómini. 1–12 Ad Benedictus ¾+ g f d s + §d 5gf d µf 4fs + d f $g &h æ &h µ 6hg f u± B ¾+ g$+ gµ5{ dð Œ h g +h j g dð Œ+ + µ± Ant.* qui.nus. Dómi-ne. E U O U A E.d HPS242 °+ &h h h 6hg d t + fñ µæ hj /kµ8 J/ HG/ µuI+ µh µ œ h 6hg j i± U . IV.gislá-tor * etµ ju91 dex.um tu. Ant. * qui sta. Ant. II. Canticum Benedictus Ad Horam mediam 1.

a * sunt ópera tu. irreg.Hebdomada IV — Feria II °+ µ6hg %d æ µf f h + g f d f ñ Œ + h h + h g d f ñ Œ 3.us me. E U O U A E. III. E U O U A µE. Ant. E U O U A E.au-dí. * et Dó-mi-nus ex.g H95244 ¾+ g h k j h µg +µj hø œ g+ h i j h g &h æ µg u± C ¾+ g h 5 g g 5 g f d ð d ð + Œ + j h + k j h g ñ + Œ µ± Onitémi-ni Dómino. quis es. * quóni.a µe-jus. Psalmus 119 Ad Vesperas 1. III. Psalmus 135 I AR158 ¾+ n$ 8kj h µg h j + 6hg gñ æ +h +h h g df g d f s æ±t M ¾+ dg 5gf µdð dð Œ +j j k h µk + 7jhñø Œ+ + µ± 2.us.a HPS245 Agna et mira-bí-µli. De. Dómine. Ant. Ant.am in æ-térnum miseri-cór-di. µE U O U A E.vit me. Psalmus 135 II 92 . Psalmus 81 µ± µ± µ± ¾+ h h gµg µ$f µh + µh µh hµ mµj+ µgµ mµj hø Œ C ¾+ h hµ mµj gµmµj hø +Œ + + Lamá-vi. qui jú-dicas próximum.a.

su. Ant.us* in ple-ni. t. Dómi.Hebdomada IV — Feria III ¾+ s $2sa f g $z h + h h h mµ+j h g µf g gñ œ gµ5{t± P ¾+ T§ 6&hg $f C a + §c d f sð Œ + h h + g f g 5gfðñ Œ µ± 3. E U O U A E. 93 AR198 . Ad Magniicat i Ant. Canticum (Eph.us me-µus.µne.µa µin Christo. VIII. 1.µi-cét te semper* µá-nima me. µ non abscóndas fá-ci.am a me.em tu. Ant. I.it De.túdine témporum µin- staurá-µre ómni.f HPS246 Ropó.p. * ad te pervéni.e ¾+ f 4fd s d +µf G5 B s æ f g + h µh g g g µdð d𠵌µ± M ¾+ h g h µj g dð Œ+ + + µ± Agní.c ½+ h 6hf b j +h 6hg %d æ+ f h µ$g µf d fñ œ d u± C ½+ g µd f g h j + 6&hf g f µdð + Œ + f f dð dð Œ µ± Lamor me. De.a. Alle-µlú-ja.at.us. Ad OIcium lectionis I 1. IV. 3-10) E U O U A E. Canticum Magniicat H424247 FERIA III Invitatorium ut in Libro Hymnario.

p. * terram fundá.ónem humí-µli. Alle-µlú-ja.sti. psallam. * et intéllegam in vi.µf E U O U A E. Ad Laudes matutinas 1.Hebdomada IV — Feria III ½+ h+ h f h j hø Œ+ 2. Dómine.M.90 ¾+ f µh f g 4fd $s+ æ f µg h h +h g f f r fñ Œ µ± R ¾+ g +g f ñ f ñ Œ h h f + g g f ñ Œ + + µ± Espice. Psalmus 100 94 HPS249 . Ant.µa HPS248 U.µa immacu. t. * in o-ra-ti. Al-le-µµlú-ja. E U O U A E. III. Ant. Psalmus 101 III µ E U O U A E. et ópe-ra má-nu- um tu-µárum sunt cœ-li.ne. Dómi. µ+h[ k 8/kj hø + æ $U h g f µd f u± T ¾+ µg g g g 5gf + dð dð Œ µ g 5gf + dð dð+ Œ j j µk h kµ 7jhñø Œ±µ 3. VI. µt.p. Ant. Psalmus 101 II ¾+ g h j /j .f ¾+ f d µs µa r +%f4µ%f4µgµ5{f fñ µ +œ f g N g f µg 4fd s z± T ¾+ 4f g ghg fñ fñ +Œ h h f g g fñ +Œ + µ± I-µbi. Psalmus 101 I + + µ± Ps. VI. µE U O U A E. Dómine.lá-tam.um.

am a nobis. E U O U A E. VII. 29.vum * cantá-bo ti-bi. E U O U A E. Canticum (Dan. µlí-be-µra nos.um* qui µo-dé-runt nos.µa. 95 HPS253 . Dómine. Psalmus 134. Ant.µcµ2 HPS251 E. Canticum Benedictus Ad Horam mediam 1.g HPS250 E áufe.ras. Dómine. * mi-se-ri-cór-di.µgµ2 ¾+ f f g 5 g f æ µ % h [ + k k j h % j + æ h h j h g µ 6 h g g ñ ± Œ S I hæc sci-tis. * be. µ E U O U A E. VIII.am tu. Ant. 1–10 Ad Benedictus ¾+ f h g N + f &g s f f+ µd fñ œµ g g µd µ 4fd r± D ¾+ s µ+ a sð Œ h h µh g + h gñ Œ+ + µ± Ant. VIII. 27.us. 3. 34–41) ½+ g h j k j + 6hg %4fd s + d f µdð dð Œ µ± D ½+ j j k j h 7jhñø Œ+ + + µ± 3. 26. cánticum no.Hebdomada IV — Feria III ¾+ g N 6hg h µf µ+g &h µ æ g h +g h[: j g 6hg h µhjh u± N ¾+ gñ gñ Œ k k j+ k h gñ Œ+ + µ± 2. Ant.µá-µti é-µri-µtis si µfe-cé-ri-µtis e.µgµ5 H423252 E manu ómni. I.

i. IV.ó-ni de-tur déxtera me. Psalmus 87 II Ad Vesperas ½+ d d µg h µj j +j µj g h j k + jø µœ µj j k j h u± S ½+ g f +µ$g f f d ð d ð Œ + j j µ k j µ h + 5 g f ð ñ Œ µ± 1. ne abscóndas fáci.o me. E U O U A E. Ant.µem tu.µc HPS254 D te. Psalmus 118 XVIII 2.e-ro tu. Je.a. VII.µa µ± AM59 ½+ V µs µf h 6hg f µ+h &h æ h h + h µh µf d µf d s𠱌 I ½+ h h j µg h fñ Œ+ + + + µ± Ntret o-rá-ti. Ant. Dómine.a HPS255 µI oblí-tus fú. Psalmus 87 I ½+ d f h µ h jµ7] + 8kh jø jø + œ f + j µh g f d 4%fd r± A ½+ µs§ z fñ fñ Œ +j j j j j hø Œ+ + µ± 3. V. 1–6 .rúsa-lem.a µ* in conspéctu tu-µo Dómine. E U O U A E. * obli-vi. Ant.am a me. * cla-má-vi. E U O U A E. 96 Psalmus 136.Hebdomada IV — Feria III ¾+ k k j k h ghgñ + Œ + + + E U O U A E.

Psalmus 137 ¾+ 5gfµ+5gr d µf µ$g µg& + g g µh + g fñ œ µg µg f h k o± D ¾+ µj g µj k 6hg g+ñ Œ k k µj k µh +gñ Œ µ± 3.µa potens es. Canticum (Ap. qui.rum psallam ti-bi. 4. De.9.* qui µoccísus est. E U O U A E. 5. Ant. 11. µmagna. Ant. V. I.Hebdomada IV — Feria IV ½+ f d %f 3%ds h + %h 6&hg f æ + f µd µf 3ds d d sð r± I ½+ sð Œ h h µj g h+ fñ Œ+ + µ± 2.gnus est Agnus.µa H97 N conspéctu ange-ló. 10.f ¾+ s µd§+ g 5t µf d +sð æ s + µa f g h g µfñ µ œ z± F ¾+ f d f g + 4fd sð sð Œ h h+ g µf +g 5gfðñ Œ µ± Ac nobíscum. accípe-re gló- ri.µg HPS256 I.rem. 12) Ad Magniicat i Ant. 97 .am et honó.* Dómine. E U O U A E. E U O U A E. VIII. et sanctum nomen µtu-µum.us me- us. Canticum Magniicat H424257 FERIA IV Invitatorium ut in Libro Hymnario.

Alle-lú-ja.µg HPS260 Ene-dí-ci-te Dómino.Hebdomada IV — Feria IV Ad OIcium lectionis I 1.sér- tus est Dóminus timén-ti-bus se.p.li. I. Al-le-µµlú-ja. Ant.p. mi. Ant. * ómni.µónes e-µjus. t.rum. VII. Psalmus 102 III 98 . µ* µet no-µli obli-vísci omnes retribu-ti. Psalmus 102 II ¾+ g g n+ +h 5gf g h gñ æ f + g +h 5gf g h gñ gñ Œ µ± B ¾+ h µ+ h gñ gñ Œ µk k j + µk h gñ Œ+ + µ± 3.ó. Al-le-µlú-ja.p. Dómino. Psalmus 102 I HPS258 ½+ d g h j h z + &g æ &g g +g +g µdtgf ghgñ œ µ$g µM/ i± Q ½+ 6hg f µg f d +d 4fd s dð µdð Œ +µf f dð dð Œ µ± ½+ j j k j h 5gfðñ Œ+ + + + µ± 2. VIII.pe-ra e.nedic.a HPS259 Uómodo mise-ré-tur * pater i.µf ¾+ 2$sa d f 5&gf s µ 2$sa+ f g h µg+ f œ §F µs‰ 4%f3a µd µf g±z B ¾+ µf µf µf f d +s a s µ 4fd sð sð +Œ + µd µ 4fd sð sð Œ µ± ¾+ h h g f + g 5gfñð Œ+ + + µ± E. Ant.jus. E U O U A E. E U O U A E. á-nima me.a. E U O U A E.a ó. t. t.

µeµ2 AM160 Audá.um in vi-ta me. Canticum (Is.um me. IV. Psalmus 107 HPS261 ½+ j g j µk µj + h /j µæ+ j j+ g µh µf d d æ Z µ 5gf t± I ½+ d +s d ð Œ j j k j + h g ñ ø Œ + + µ± 2.5) ¾+ f 4fd s d f + $g g +µf g 5gf dð dð Œ µ± L ¾+ h g h µ7jh 5gf dð +Œ + + µ± 3.Hebdomada IV — Feria IV Ad Laudes matutinas 1. Ant. Psalmus 145 Ad Benedictus Ant.bo * De. VII. pará-tum cor meµum. 10 — 62.µc HPS262 Ndu-µit me Dóminus * induménto sa-lú-tis et ju- stí-µti.um.a ¾+ g h j µ µj +k h[ µ 8/kj +gñ +œ g g g µ 5g dð t± P ¾+ µdð Œ j j µk h µ+k 7jhñø Œ+ + + µ± A-rá-tum * cor me. µE U O U A E.é99 HPS263 . E U O U A E.ámus Dómi-no ómnibus di.a ½+ d g h j j j +j k µh µ+j h &g æ g h 5gf µ§d g z± I N sancti-µtá-te servi. VII. Ant. 61.a. Ant. E U O U A µE.æ. De.us. III.

E U O U A E.um spe-i me. VIII. E U O U A E.gµ2 HPS265 Ominus * scit co-gi-µta-ti. Psalmus 93 I ¾+ f f µgµ5{ µ f %h +µh g fñ œ h+ k µj k µh µk µK i± F ¾+ µh g h 5gf $g j + h gñ µ gñ Œ k k + j µk+ h ghgñ Œ µ± 3. 1. Dómine. * µin verba tu-µa supersperávi. Psalmus 93 II 100 .ónes µhó-mi-num quó-µni.um et in adju-tó-ri.Hebdomada IV — Feria IV ½+ f dð dð Œ +j j k j h 5gfðñ + Œ+ + bus nostris.µgµ2 HPS266 Actus est mi-hi Dóminus * µin præ-sí-di.vi ad te. Ant. VIII. VIII. Ant. Psalmus 118 XIX ¾+ f +g h µ µh µh g +h g+ §d g5µFD+ %sd%s a µsð œ gµ5{ d r± D ¾+ f4 µ s µ+ a µsð Œ h h µg + f g ghgñ +Œ µ± 2.a Canticum Benedictus µ± HPS264 Ad Horam mediam ¾+ k 8kj 6hg + J µ 6hg µh µg gñ œ + µgµ5t µf d fµ s µf g h u± C ¾ + g ñ g ñ Œ k k j k + h gñø Œ + + µ± Lamá. Ant.æ. E U O U A E. µE U O U A E.µ am vanæ sunt.

Hebdomada IV — Feria IV Ad Vesperas 1.o tu-µo.* po-tén-ti.µus. VIII.íque secúndum vi.* et ómni.am. 12-20) Ad Magniicat i F ½+ j h g h +jkM + h 7/j65d æ %jP´+ ´ µ+ ö( + 9lk j µ%j jø œ g jkM i± Ant. I.am in bráchi.c H425270 Ac. µdispér101 .am su.f ¾+ s d g d g 4fd s +%s4f%sµ%2‰a µ æ f + h µg f g h g f d r± M ¾+ s µ a s ð Œ h h + g f g µ 5 g f ð ñ Œ + + µ± µI-ra-bí-µli.a tu-µa super me.g HPS269 N ipso cóndi-ta sunt µunivérsa. 1. De. E U O U A E. E U O U A E.a µin i- pso constant. I.µaµ2 HPS268 . 1–8. 24–24 HPS267 ¾+ mµ/ëj7 h h[ h 6hgµ+hjh æ µh h +h h µ g f µg µsð œ z± E ¾+ 4fd s d f g h µ+g µg 4f 2s µs + 4fd + sð sð Œ h h µg f g gñø ±Œ 2. Ant. Ant. Ant. Dómine.µGo Dóminus * scrutans cor et probans re-nes.a fa-cta µest * sci-µ énti. E U O U A E. VII. qui do uni-cu. Psalmus 138 II ¾+ U l l k µk k µk+ µ8 JH j j gñ gñ + œ 5t g µg f4µDS f µg i± I ¾+ h g ñ g ñ Œ + k k µ j k h g ñ + Œ + µ± 3. Canticum (Col. Psalmus 138.

Canticum Magniicat E U O U A E. Ad OIcium lectionis I 1. µsed déxte-ra tu. µ± HPS271 FERIA V Invitatorium ut in Libro Hymnario.µos.é-µri-tis ad e.i. Ant.vértet Dóminus * fá-ci. Ant.um e.p.f HPS272 On a.rum * non salvábit e.p. E U O U A E. Psalmus 43 II E U O U A E.am a vobis. t.o vultus tu.Hebdomada IV — Feria V ½+ h µf hµ6[ &g æ h f + 4f s §d µf dð Œ µ+j +j k µj h gñø Œ de supérbos et exál-ta húmi-les. si revérsi fu.um.em su. Al-le-µlú-ja.µa et il-lumi-ná-ti. VIII. t.ó. Alle-µ lú-ja. Psalmus 43 I ¾+ s µ2sa f µg µf µ+g h æ µf g h + µg h µ 4fd sð sðµ œ g±i N ¾ + h g f f d f g µ + 4 f d s ð s ð Œ µ d + 4 f d + s ð s ð Œ h h g f g 5gfñð ± Œ 2. 102 .a ¾+ 8kj µh j k µ 7/jh + &g æ µ+g g + g g µfg hø œ µk 8/kj i± B ¾+ h k µ7jh g æ h h+ h µh h g f H h+ µgñ+ gñ Œ h h gñ µgñ Œ µ± ¾ + k k j µ k h gñø Œ + + + µ± Rácchi. I.

* et ne repél. Ant.am. 1–11 ¾+ f f + g h h µg + &6hg+ æ d f g +f d 2sa µs f d r± D ¾+ sð sð Œ h h µ g +f g ghgñ Œ+ + + µ± 2.µgµ2 HPS275 Eclinábit Dóminus * super Je-rú-sa-lem lúvi.g HPS274 Udí-tam fac * mihi ma-ne mi-µse-ri-córdi.o. Ant.um pacis. µE U O U A E.p.f HPS273 Xsúrge. Ant. VIII. I.Hebdomada IV — Feria V ¾+ f G µf 4fd 2sa aç + æ s µa r µ+ 4fd g µ g fñ fñ Œ µ± E ¾+ µg g fñ fñ Œ + µh h f µg g fñ Œ+ + µ± 3. E U O U A E. Al-le-µlú-ja.a AM161 E-µo nostro * ju-cúnda sit laudá-ti. 103 µ± .las in inem. Ant. Dómine. Canticum (Is.am tu. Dómi-µne. 10–14a) ½+ h g h µf µ 3ds +d f µg V +d s d ð Œ D 3. VI. VIII. 66. t. µE U O U A E. Psalmus 142. Psalmus 43 III Ad Laudes matutinas ¾+ g /k 7jg µ%j h + g 6hg f µæ µg +f h µ/k µj g j µh u± A ¾+ µg f+ gñ Œ k k j +k h gñ Œ+ + + µ± 1.

Ant.Hebdomada IV — Feria V ½ + h h g h f + dðñ Œ + Ant. Ant. Psalmus 146 + + µ± HPS276 Ad Benedictus ¾+ a µsmµëj7 h h µ+h h h µh+ +h h µh µh hµmµ6hgµhµHGµ{µ œ z± D ¾+ µf µg h g h µg +§d µg 4fd sð sð Œ+ h h + g f g gñ Œ µ± A sci.f HPS278 Ene-dí-cat tibi Dóminus. E U O U A E.as pa-cem ómni- bus di. Psalmus 118 XX HPS277 ¾+ s s s 2sa f g f + µ$g &h µæ + h mµ+j h g $z µgñ œ gµ5{ d±u B ¾+ g f 4fd 2sa s + 4fd sð sð Œ +h h g f +g 5gfñð Œ µ± 2.a ¾+ g g $n h U µjø µ æ+ µj% µl k + 8kj h g µh h æ g 5gf t± S ¾+ d +s µ d ð Œ j j k h + k 7 j h ñ ø Œ + + µ± I di. Dómine.é.µa µservá-te. I. Canticum Benedictus E U O U A E. E U O U A E. * mandá-ta me. di-cit Dóminus. I. et dimítte nobis peccáta nostra.am* sa-lú-tis plebis tu-µæ. Ad Horam mediam 1.lí-gi-µtis me. III.µg E U O U A E. Psalmus 127 104 . * et víde.énti.bus vi-tæ µtu-µæ.

Ant. E U O U A E.á.g ¾+ s a s f d f + 4fd+ $2sa æ +µf µg h + g 4fd §c gñ œ µg z± M ¾+ h µ g 4fd sð sð Œ +h h +g µf g gñ Œ+ + µ± µI-se-µri-córdi. Ant. Ant. Psalmus 128 Ad Vesperas 1.M. I. Psalmus 143 II 3. Psalmus 143 I HPS280 ½+ h 6hg 4fd f d sð +æ µ d f g µf +g f f dð dð Œ µ± B ½+ h h g h f dð Œ+ + + µ± 2. Ant.c ¾+ k k µk j k +hø æ h k µ+g h µ 5gf g gñ Œ µ± N Unc facta est sa-lus*µ et regnum De.tus pópulus * cujus Dóminus De. µµE U O U A E.i nostri. VIII.um: µ in ipso spe-rá-vi.us e-µjus. 105 HPS282 .Hebdomada IV — Feria V ½+ f d %f µ3%ds µh + %h &6hg fñ æ f + 3ds d d sð sð Œ µ± D ½+ h h j µg h fñ +Œ + + µ± 3.a me-µ a et refú-gi-µum me.g Ps.341281 E. VIII.µa HPS279 E-us expugnávit pro µte * µin-i-mí-cos tu.os. V. E U O U A E.

tó-ris. 10b-12a) Ad Magniicat i + + µ± HPS283 ¾+ d a sµmµ+/ëM/ /h 6hg f $g µh& æ + µh+ g f g g 4fd sð œ g u± E ¾+ µg µg+ 4fd sð µsð Œ h h + g µf g gñ Œ+ µ± . E U O U A E.g HPS284 I-µbe-rábit nos Dóminus * de ma-nu µin-imí-ci 106 et . 17-18. Psalmus 54 I HPS285 2. 11. * ne despé-xe-ris depre-ca-ti.p.ne pecca. Canticum Magniicat FERIA VI Invitatorium ut in Libro Hymnario. a µtri-bu-la-ti.éntes ju-stí.am* Dóminus satu-rá.us. I.f ¾+ s d g &g µæ +g g g g g µ+g g g g g d %4fd r± D ¾+ µsð œ f$ ‡ mµh h h g +&gh&g §d µg 4fd sð sð +µ Œ d 4fd sð sð Œ µ± ¾+ h h g + µf g 5gfðñ Œ+ + + + µ± ¾+ h f + $g g µh µ&k k +kõ æ µk + 8kj+ h [ j gñ gñ œ f u± L E.Su-µri. Ant.ó. µE U O U A E. t.ónem meam.Hebdomada IV — Feria VI ¾+ k k h k l kõ +Œ Ant.vit et implé-vit bo-nis.us me. Ad OIcium lectionis I 1. VIII. 12. I. Canticum (Ap.ti. Ant.g E U O U A E.µ Alle-µµµlú-ja.

a-tóris.nútri.táre.p. Psalmus 54 II µ± ¾+ s 2sa f µg µf + µg+ &h mµ7jh+ g z gñ œ g fµf d µg z± J ¾+ 4fd s + a s µ Œ + µ d 4 f d s ð s ð Œ h + h g f g+ 5 g f ñ ð Œ µ± Acta super Dóminum * cu. t.us.ram tu.et. t. 17–19) 107 .is. De. ½+ µd÷ f 4fd s d f +dð µæ µ g h µj+ µ 6hf h µgñ œ h j u± L ½+ µg N µf 5gf +d µ s d ð Œ h h g + µ h + f d ð Œ µ± 2.Hebdomada IV — Feria VI ¾+ µf g+ h h g ñ g ñ Œ h + h g ñ g ñ Œ + k k j + k h g ñ Œ insi-di.f E U O U A E. E U O U A E. * µet spí-ri-tum rectum ínnova Psalmus 50 in viscéri-bus me. E U O U A E. * qui.g HPS288 Æ. Ant. µJe-rú-sa-lem. 3. et i-µpse te e. Psalmus 54 III HPS286 ¾+ a" µë mµ%h µ 6hg + 6hf $gN µd +f µs𠵜 f %f d s z± C ¾+ µf$ &g µf d a æ + d µf g d f + µsð + sð + Œ h h µg f g gñ Œ µ± H145287 1. 13. E U O U A E. Canticum (Tob. Al-le-lú-ja. Ant.µg Ad Laudes matutinas Or mundum cre. I.am. 10–15. VIII. Ant.a per te µomnes congre- ga-búntur ad Dóminum.p.µa in me. I. Alle-µµlú-ja.

Ant. Cant. Dómine. Psalmus 147 Ad Benedictus Ant.g ¾+ g µn+ µ 6hg h 5gf g h %+m 8kj +kl(k 8kh 7jh gñ gñ œ g d±u P ¾+ g 4fd s æ µd f Uh6 + h µgñ gñ Œ k k+ j µ+k h gñ Œ µ± Er vísce. VIII.c HPS292 Ulti-túdi-nis cre-dén-µti.µg HPS289 Auda De. VIII.i nostri. VIII.Hebdomada IV — Feria VI ¾+ G$ µg g g h + 5gf g $g µ+ œ f h k j k j µh u± L ¾+ g µh 8kj g ñ µ g ñ + Œ k k j µ k h g ñ + Œ + + µ± 3. Psalmus 118 XXI HPS291 ½+ h h &h g d f+ hjN g hø æ+ 6hg+ f ‡ µ g dð œ s µd§ i± M 2.on. E U O U A E. E U O U A E. * qui µemíttit e-ló-qui- um su-µum terræ. Ant.am. µE U O U A E.æ De.um e.µum tu-um.µrat cor unum. Si.ra* mi.ens ex alto. et µá108 . VIII.g ¾+ +g N 5gf µg i+ 8/kM g h + k + h µj µh µg µf gñ Œµ± P ¾+ k k j k h gñ Œ+ + + µ± Ax multa * di-µli-gén-tibus le-gem tu.µse-µri-córdi. Benedictus H429290 Ad Horam mediam 1. Ant. vi-µsitávit nos O-ri.

a. Psalmus 132 µ± HPS293 ½+ d d g j j +h h 6&hf 5gf +dð dð œ µs a µ§á S µd r± C ½+ s d f d ð d ð Œ + j j k µ j h 5 g f ð ñ + Œ + + µ± Ustódi me de manu pecca.µf HPS295 .µa tu. Ant. Psalmus 139. Dómine. VII. E U O U A E. Ant. Ant. I. Psalmus 144 I HPS294 ¾+ $2sa d f &5gf s 2$sa µ+f g h g+ f µg fñ œ f µg t± O ¾+ d§ g f f 4f µ2sa+ s f d µsð +Œ h h +g µf g 5gfðñ Œ µ± 2. 1–9. vir-tus sa-lútis me-µæ.µf ¾+ s 2$s µf g µf‡ &hµ+ æ f h k h + µ 5gf d $g h gñ œ g u± P ¾+ µd g 6&hg d 2sa §c +d 4fd sð sð Œ h h+ g f g 5gfñð Œ µ± Er síngulos di.µes * bene-dícam ti. I.µtó-ris. 13–14 Ad Vesperas 1.a nar-rábo.µbi. µet mi-rabí-µ li. µ E U O U A E.µCu-li ómni-µum in te spe-rant. * prope es ómnibus invo-cántibus te. Psalmus 144 II 109 . Dómine.Hebdomada IV — Feria VI ½+ µ6&h f 5gf dð dð Œ +h h f µh j +hø Œ+ + + nima µme. Dómi-ne. 3.a µE U O U A E. E U O U A E.

VIII. 3-4) Ad Magniicat i Ant. Ant.nus * advocá-vit cœlum et terram. Dómine. Ad OIcium lectionis I 1. Ant.ut locú-µtus es ad patres nostros. 110 .æ. Canticum Magniicat HPS297 SABBATO Invitatorium ut in Libro Hymnario.µgµ2 ¾+ f ghg &h µh µg +d f g µ 4fd+ s+ z gñ œ µg µg d u± D ¾+ g 3%da §r C µs+ð sð Œ d 4fd sð sð+ +Œ h h g f g ghgñ Œ µ± Omi.µf ¾+ s 2+s f g f µg &h æ+ µh h h I + µh g µz gñ œ µ gµ5{ d u± R ¾+ g 6&hg $+f µd µa §c µd sð + µsð Œ h + h µg + f g 5gfðñ Œ µ± Ecor-dáre.Hebdomada IV — Sabbato ¾+ gµ5{ f h /k 7jg + %j h µg µ 6&hg fñ+ œ f µg h gñ gñ Œ µ± J ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + µ± 3. µrex sæcu-lórum.um. µ E U O U A E. ut discérnat pó-pu-lum su.æ. I.g HPS296 Ustæ µet veræ* sunt vi. *µmi-se-µricórdi.æ tu. E U O U A E. t. Canticum (Ap. µsic. I. 15. Psalmus 49 I HPS298 E U O U A E.p. Alle-µµlú-ja.æ tu.

Ant.eµ2 HPS299 Nvoca me * in di-µe tribu-la. Ant. E U O U A µE. et é-ru-µam te. Ant. VIII. Psalmus 91 ¾+ g g h h g µg + %f æ g +h k j %i jø œ N u± D 2. Al-le-µµlú-ja. irreg. Ant.um laudis * hono-ri-µi-µcábit me. µE U O U µA E.ti-µó-µnis. Al-le-µµlú-ja.g HPS300 Onum est psálle-re * nómini tu.am.córdi.Hebdomada IV — Sabbato ¾+ f d s µd µ µf $g + g g g d + g % 4 f d $ s æ µ g f s 4 f d s ð ± Œ I ¾+ g 5gf d d Œ + h g h 7jh 5gf +d Œ+ µ± 2.p. E U O U A E.p. an- nunti. Psalmus 49 II ¾+ h µh h h h gµ5{ +f æ h hµmµ+j g j j µhø Œ µ± S ¾+ m+ µj g j hø Œ h hµmµ+j g mµj hø Œ+ + µ± 3. HPS Acri-µfíci. IV. VIII. t.g HPS301 Abo vobis cor novum * µet spí-µri-tum novum 111 in .o.á-re mane mi-µse-ri.µsi-me.am tu. t. Altís. Psalmus 49 III Ad Laudes matutinas ¾+ f µf µg µh g +g g µg g +g g 5t f{h6 %4fd sð œ µf u± B ¾+ g f g h + µk l+ k h 5gf &g µh + h µgñ+ gñ Œ µk k j k h gñ ±Œ 1.

Dómine.µam pacis.at * manus tu-a ut ádjuvet µme. perfecí-sti laudem. µpe.gi. 36.Hebdomada IV — Sabbato ¾+ g h h g ñ µ g ñ Œ + µ k k j k h g ñ + Œ + mé-di.d HPS302 °+ µh hµ6 GF f‡ 4fd µf +f‡ø œ 6hf h +j µ j/ k/j h µjµ 6hg fñ z± D °+ fñ Œ h h h µ+g d fñ Œ+ + + µ± I-µri.µg E U O U A E. Ant. Psalmus 118 XXII 112 HPS304 . II. Canticum (Ez. VIII.re infánti. Canticum Benedictus HPS303 Ad Horam mediam 1. quóni.o vestri. Ant. I. E U O U A E.um * et lacténti.lé. 24–28) µ± ¾+ 5g4s fg g g µH g +gñ µæ g g + 5t g g f µd sð µ œ u± E ¾+ g f g h g ñ µ g ñ + Œ k k µ j k h g ñ + Œ + µ± X µo.µaµ2 ¾+ µë§ mµ%h h g µh+ g f g µg +f4µDS sð œ d µa s s z± F ¾+ µ$f µf 4fd 2sa µd µ sð + sð Œ h h g f g+ gñø µ+Œ µ± I. Dómi-ne.µge.um. 3. Psalmus 8 Ad Benedictus Ant.des nostros in vi.am mandá-ta tu. E U O U A E.µa e. µE U O U A E.

E U O U A E. IV.o. Psalmus 44 I ½+ h jµ7] µh k j h + jø jø œ +f j h g µ 4fd f d r± V ½+ µs§ $z fñ µfñ Œ j+ h j k h fðñ Œ+ + µ± 3. µin sªcu-lum sª-cu-li.di * Je-rú-sa-lem novam.Hebdomada IV — Sabbato ¾+ f µ ghg h f + g &g æ f $f + h µg f g fñ Œ µ± T ¾+ h h f g g fñ Œ+ + + µ± 2. Ant. Psalmus 44 II 113 . µsic-ut sponsam orná-tam vi-µro su. E U O U A E. * De-µus. VI.f HPS305 Hronus µtu-µus.µaµ* HPS306 I. Ant.

µet requi. E U O U A E. Psalmus 4 ¾+ a f f &g æ mµh+ j h g f µg+ h gñ Œ I ¾+ g g g µs f 3dsðç +Œ + + 2. Psalmus 133 µ± µ± ¾+ g h j o k + 8kj h j N µ +gñ œ g j k l k h p± S ¾+ µ. Ant.se-rére mi-hi Dómine. Ps. Alle. peregr. E U O U A E.* Dómine. * µet µexáudi µo-ra.Ant.Ad Completorium AD COMPLETORIUM POST I VESPERAS DOMINICÆ ET SOLLEMNITATUM ¾+ g g h 5gf g h +g µf gñ œ µh k+ j h h 6hg f g µh u± M ¾+ gñ gñ Œ+ k k j k h gñ + Œ + µ± 1. custódi nos dormi- éntes: µut vi-gi-µlémus cum Christo.ónem me.am. VIII. 114 . T.µa Ad Nunc Dimittis Alva nos. vi-gi.µti. jø œ j µg j l + k h k %j æ + h h µh µh µ 5gf g µ5gf t± ¾+ dð dð Œ µ g 5gf + d d Œ+ j j k h k 7jh + Œ µ± Ant.P.355 N nóctibus * bene-dí-ci-te Dóminum. III.esca-mus in pace.µlú-ja.lántes. E U O U A E.g AR58 µI.M.

µE U O U A E. Psalmus 85 HPS308 Feria III Ant. Ant. qui. I. V.um protectórem µet in domum 115 HPS310 . 1–11 Feria IV 1.Sto mi-hi µ* µin De.us.µaµ2 HPS309 ¾+ f µd s $s æ s + d f g h + g g æ d f g 4f z± E . E U O U A E.am a me.bi.Lis su.re noctúrno. páti.µem tu.is obumbrábit µti.a in te spe.Ad Completorium Post II Vesperas Dominicæ et Sollemnitatum Ant.æ.se-ricórdi. * non timé-bis a timó. VIII. Psalmus 90 Feria II Ant.ens et multæ mi.a ½+ µh µ f µhik8h h µæ +µh h 6hgµ/uj/h +4fd f d µsð œ s d 4f r± N ½+ µs µdfd sð sð Œ +h h j g h fñ Œ+ + µ± On abscón-das * fáci. E U O U A E.µc HPS307 ½+ h h µ 6hg /+hµ7/jh 6hg f ‡+ g +dð œ h N µ6hg 4fd f 3ds t± T ½+ F f dð Œ h h + µf h j hø Œ+ + µ± U. Psalmus 142.ne * De.µg ¾+ a s µëµmµ%h µh g + µh f{h6 4fd +s‰ñ œ a s f d a r z± A ¾+ + fµf f µ 4fd sð sð +Œ h h g f g gñ+ Œ+ µ± . I. Dómi.rá-vi.

1–6 µ± AM138 ½+ h g µN fñ +µ 3ds d f g f + d s µdð Œ D ½ + h h g h f dðñ Œ + + + E pro-fúndis * clamá-vi µad te. µ± µ± ¾+ h g h gµ5{ µæ f +µg mµj g mµj +µhø Œ h hµmµj g mµj hø Œ µ± C Aro me. E U O U A E. 2. Psalmus 15 ½+ h h h g h %f + æ f µh d f +3ds µd d s dð Œ µ± I ½ + h h g h f dðñ +Œ + + µ± N di.Ad Completorium ¾+ µ4fd s+ a s ð Œ h h g µ f + g g ñ ø Œ + + re.e clamá-vi * et nocte coram te. Feria VI Ant.i. Psalmus 87 116 HPS312 . irreg. Psalmus 129 Feria V Ant. VIII.a µ* requi. Ant.µa Psalmus 30. E U O U A E. Dómi-ne. VIII.fú-gi. E U O U A E. Dómine.éscet in spe.a HPS311 µE U O U A E.

Ant. SEXTA ET NONA Series I (Ad Tertiam) PSALMODIA COMPLEMENTARIS ¾+ h h gµ5{ æ + f h h h µh mµ+j g mµj hø Œ C ¾+ h hµmµj g mµj hø Œ+ + ++ 1. µ* et Dóminus exaudí-vit me E U O U A E. E U O U A E. irreg. Psalmus 121 117 .Psalmodia complementaris PRO TERTIA. V. IV.µum.a HPS314 Ominus * custódi. H95313 lamá-vi. Ant.g AR100315 Ætá-tus sum * in his quæ dicta sunt mi-hi. Ant.i-tum tu-um µet é-xi-tum tu. Psalmus 119 µ± µ± ½+ f d f r h j+ h µh µh j +j µhø hø œ 7jh g f 4fd r± D ½+ µsds sð Œ h h +j g h fñ Œ + + µ± 2. Psalmus 120 ¾+ d g+ g µh& µæ h h + g µd +f 5gf dð µdð Œ µ± L ¾+ h h h h h gñ Œ+ + + µ± 3. E U O U A E.at intró.

I.lis. Ant. E U O U A E. Ant. ex hoc nunc et usque µin sªcu-lum. VII. E U O U A E.µgµ2 AR120317 Dju-tó-ri. mi-se-ré-re no-bis. I.a ½+ d g h j $g %j+ k µ/j µ æ µh+ g +h j 6hg dð œ f µ 3ds z± M Agni-µi-cávit Dómi-nus * fá-ce-re nobíscum: facti 118 AR121318 . Psalmus 123 ¾+ s + +§d µg d g f µd s+ d 2$sa +fµf f fñ œ f ghg µh z± I ¾+ f + d µg 4fd µs a s + Œ h h g µf g + 5gfñð Œ µ± 3.um nostrum * in nómi-ne Dómi-ni. Ant. Psalmus 122 µ± µ± ¾+ f g h g f g +µ %f æ f µd +g 4fd s µ a sð Œ µ± A ¾+ h h g µf g +ghgñ Œ+ + + µ± 2.f AR120 N circú.g H95316 Ui hábi-tas * in cœ.Psalmodia complementaris Series II (Ad Sextam) ¾+ µh µ f + f g µ h[ 8/kh %j + æ µ h +h j h gñ µgñ Œ Q ¾+ k k j µk h gñ Œ+ + + 1.i-µtu pópu-li su-µi µDómi-nus. VIII. Ant. Psalmus 124 Series III (Ad Nonam) 1. E U O U A E.

Psalmodia complementaris

½+ %f µ h g dð dð +Œ j j k j h 5gfñð + Œ+
sumus læ-tántes. µE U O U A E.
2. Ant. V.a

Psalmus 125

µ±
Ps.M.298µ319

½+ f d f µr h h + h h j µk8µJ+H &h æ µj h µg f 4fd z± D ½+ f d s ð µ s ð Œ h + h j g h f ñ + Œ + + µ±
Ominus * æ-dí-i-cet nobis do-mum, et custódi-µat ci-vi-tá-tem. µE U O U A E. Psalmus 126

°+ f h h 6hB f + µ gµ h µ 4 f f+ µg µfñ Œ B °+ h h h µg +d f ñ Œ + + +
3. Ant. II.µd

H95µ320

E- á-tus omnis * qui timet Dómi-num

E U O U A E. Psalmus 127

µ± µ±

119

Antiphonæ Tempore Paschali

ANTIPHONÆ TEMPORE PASCHALI
TRIPLICIS ALLELUIA
Antiphonæ ad libitum eligi possunt.

°+ h g N f µg f + F f µæ 4fd+ z + 5g f Œ µh h h µg d f µŒ µ± A
1.Ant. II.d

NR22

L- le-lú-ja,* al-le-lú-µja, al- le-lú- ja. E U O U A E.

¾+ f g g µf µg f +d s f g g +f Œ h h f g g f Œ µ± A
2.Ant. VI.f

NR26

L- le-lú-ja,* al-le-lú-ja, µal-le-lú-ja.

E U O U A E.

¾+ h 5gf g µh µæ µk l 8+k h µ 8kh j g g+ Œ k k j µk h g Œ±µ A
3.Ant. VIII.g

NR30

L- le- lú-ja,* al-le-lú-ja, al- le-lú-ja. µ E U O U A E.

¾+ h h N µ 5gf g h N+ µg æ µd f µ4fd d+ Œ h h h h h g Œ µ± A
4.Ant. IV.g

NR36

L- le-lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú- ja.

µE U O U A E.

½+ 7u j j j æµ 7u 6hg +d d æ µf f d µ+d Œ j j k j h g Œ±µ A
5.Ant. VII.c

NR39

L- le-lú-ja,* al-le- lú-ja, al-le-lú- ja. E U O U A E.

120

Antiphonæ Tempore Paschali

¾+ f f 3ds µf µæ µf f f + fµ µ f g g+ f Œ h h f g µg f Œ µ± A
6.Ant. VI.f

NR43

L-le- lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú-ja.

E U O U A E.

¾+ f g h g æ µf g 4fd+ s æµ f d µs µ+s Œ h h g f g g Œ µ± A
7.Ant. I.g

NR49

L-le-lú-ja,* al-le-lú- ja, al-le- lú- ja.

E U O U A E.

¾+ 6h h g µg æ d f g + f æ H 5gf+ d µd Œµ h g µh 7jh 5gf µd µ Œµ± A
8.Ant. IV.e2

NR53

L- le-lú-ja,* al-le-lú-ja, al-le- lú- ja. E U O U A E.

¾+ k 8kj 6hg h æ g h +j h µæ g f +g µg Œ k k h k l k Œ µ± A
9.Ant. VIII.c

NR57

L-le- lú- ja,* al-le-lú-ja, al-le-lú-ja.

E U O U A E.

10.Ant. IV.e

¾+ V 4fd s d æ F g +µh g æ f+ f + 4fd + d µ Œµ µh g h j g d ± Œ A
L-le- lú-ja,* al-le- lú-ja, al-le-lú- ja. E U O U A E.
NR69

NR65

½+ d µg J7 8k j æ j k + j 6hgµ æ d µ5gf d + µd Œ A ½+ j j µk j µh µ 5gf + Œ +
11.Ant. VII.a

L- le-lú- ja,* al-le-lú-ja, al-le- lú-ja.

E U O U A E.

µ± µ±

121

al-le-lú-ja.* al-le-lú-ja.a ½+ d f h f µæ g h j + f æ µV d s +d Œ j j µk µ j µh µ 5gf Œµ± A Lle-lú-ja.* al-le-lú. NR83 15.Ant. al-le-lú.Ant.c ¾+ k k klk 8O k h+ k jµ7 HG µæ g+ h+ g g Œ k k h k l k ±Œ A L-le.lú-ja. µE U O U A E.ja.* al-µle.* al-le-lúja. NR80 14. VII.a ½+ f µs f h æµ bµg f +bg h æ µf d sds + sµ Œ h h j g h f ±Œ A L-le.Ant.ja.lú.lú-ja.µ al.ja.Antiphonæ Tempore Paschali 12. VIII.le-lú-ja.c L. E U O U A E.g ¾+ g g h g æ h g +f‡ h µæ µg h µg +g Œ k k j k h g Œ±µ A L-le. IV. NR99 NR94 ¾+ k k k k µ æ µ h kµ µ+ j7 h gµ æ hµ6 GF µ g+ g g Œ A ¾+ k k h µ k µl k +Œ + 17.Ant.* alle-µlú-ja.lú-ja.Ant. VIII.* al.ja. VIII.le-lú-ja. NR73 13.le-lú.e ¾+ f d µs dµ æ a s d + f æ µ5g s d d +Œ h g h j g d Œ µ± A L-le-lú-ja. al-le-lú-ja. E U O U A E. al-le-lú-ja. NR87 16. E U O U A E. E U O U A E. E U O U A E. V. µ± µ± 122 . al-le-lú-ja.Ant.

* al-le-lú-µja.* al-le.µlú-ja.f NR103 L-le. alle-lú-µja.f ¾+ f g h f µg f 4fd+ s f g g +f Œ h h f g g f Œ µ± A L-µle-lú-ja. E U O U A E. VIII. E U O U A E. AM66 . AM59 23. alle-lú.µaµ2 ¾+ f d s 2sa µf µg +z 6hg t 4fd s s + Œ h h µg f g g Œ µ± A L-µle-lú-ja.Antiphonæ Tempore Paschali ¾+ f ghg N 5gfµ æ H 4T + sµSAµs s2 aµ æ f+ µg 5g µf Œ A ¾+ µ h h f g g f Œ + ++ 18.lú- µja. VI.ja.* al-le-µlú-ja.Ant. µ± µ± 19.Ant.Ant.a ½+ d g h j h f h + 5gf d 5gf d d + Œ j j µ k µj h 5gf ±Œ A L-le-lú-ja. alle.* al-le-lú-ja.Ant. al-le-lú-ja.* al-le-lú-ja. E U O Uµ A E. µal-le-lú-ja.µlú-ja.µgµ2 ¾+ f f g 5gf µi j h + j h h g g+ Œ k k j k h ghg Œµ± A L-µle-lú-ja. VI.µeµ2 ¾+ d f g g g h g+ 4fs f g d d + Œ h g h 7jh 5gf d Œ±µ A L-le-lú-ja.* al-le-lú-ja. AM45 20. alle. AM52 22. 123 E U O U A E. E U O U A E.lú-µja. AM39 21. E U O U A E. I. IV.Ant.Ant. VII.

lú-ja. I.µa ¾+ g h H6 j7 j µk 6hg +h 5gf g 5gf + d d Œ j j k µh k 7jh ±Œ A L-le.µlú-ja.Ant.Ant. III. AM87 27.µlú-ja.ja. AM90 28.µcµ2 ½+ 7j f J j µj 6hf g+ 4fd f f6hg + d d Œ j j µk µj h 7jh ±Œ A L-µle-lú-ja. E U O U A E.lú-µja. AM73 25. alle.Ant.* al-le-lú-µja. IV. VIII. VII.µlú-ja. µE U O U A E.lú-ja.* al-µle-lú-µja. al-µle. * al-le-lú.µaµ2 ¾+ ë i 6hg g æ h g + 6hg d B 4fd + s s Œ h h g µf g g ±Œ A L-µle-lú. E U O U A E. alle. al-le-lú-ja.µlú-ja. µE U O Uµ A E.Ant. alle.lú-ja.eµ2 ¾+ f g f d s d g +g f 5gf d d + Œ h g h 7jh 5gf d µŒ µ± A L-le-lú-ja.Antiphonæ Tempore Paschali 24. alle.* al-le-lú-ja. E U O U A E. VII.ja.g ¾+ h 5gf g g h µk +6hg f g h g+ g Œ k k j k h g Œµ± A L-µle.* al-le. AM93 29. 124 AM127 .* al-le.lú.µcµ2 ½+ g h j j 7 j h z +5 g f d æ 4 f s f 6 h g + d d Œ j j k j h 7 j h ± Œ A L-µle-lú-ja. µE U O U A E. AM84 26.Ant.ja.Ant.

aber texlich anderslau- 125 . war es den römischen Stellen und den mit ihnen verbundenen Institutionen nicht geglückt. regten Weihbischof Dr. Hor.Apparatus Musico-Criticus I. D II. Anette Sœte (AS) die zusätzliche Aufnahme der Antiphonen zu den Nocturnen gemäß Liturgia Horarum (Lit. Da aber aus drucktechnisch Gründen und aus Zeitmangel eine solche Arbeit nicht in Zusammenhang mit dem NR geleistet werden konnte. In das NR wurde lediglich eine einseitige Tabelle der Psalmenverteilung gemäß Lit. ein vollständige Antiphonale zur Lit. Projektabsicht a) Vorgeschichte Aufgrund der Einführung der Lit. Restitution aller Antiphonen des Vierwochenpsalters der Lit. nicht historischen Ursprunges sind und in den meisten Fällen niemals im Verlaufe der Liturgiegeschichte als Gregorianische Gesänge existiert hatten. Insgesamt drei Vorschläge der Abtei Solesmes (Frankreich) wurden im Laufe der letzten dreizig Jahre immer wieder von der Gottesdienstkongregation (Congregazione per il culto divino = CCD) abgelehnt. Hor. und deren grundsätzlich neuer Struktur. Alle neuen „Gesangs-Texte“ werden durch historische. zu erstellen. Nikolaus Dick (ND) und Frau Dr. Hor. Hor. Hor. Daraus ergeben sich nun nur drei Möglichkeiten: 1.) an. aufgenommen. Projektentstehung urch die näheren Gespräche die zwischen dem Kölnischen Generalvikariat (GV) und Holger Peter Sandhofe (HPS) bezüglich des Imprimatur zum Nocturnale Romanum (NR) geführt wurden. bot HPS eine vollständige Vertonung bzw. daß viele der eigentlich als Gregorianik zu singenden Teile der Lit. in einem eigenständigen Projekt an. b) Problematik Die Schwierigkeiten bestehen hauptsächlich darin. Hor.

erstellt werden. ermöglicht. b) zu irgendeinem Zeitpunkt im Laufe der Kirchengeschichte irgendwo in einem Eigenritus existent.Apparatus Musico-Criticus tende in einem zuküntigen Antiphonale ausgetauscht. zugunsten eines historischeren Brevieres wieder abgeschaT werden könnte. der eine endgültige Erstellung eines Antiphonales zur Lit. Projektmethode a) Ausgangspunkt Bei den Gesängen zum Vierwochenpsalter kommen liturgiewissenschatlich betrachtet zwei Gruppen vor: 1. müßte nach Maßstäben der vorliegenden Gregorianischen Gesänge aus historischer Zeit in ihren „musikalischen“ Teilen reformiert werden. daß die Lit. 2. werden neu vertont. Erwägenswert. als Textbuch und dem Antiphonale als Gesangsbuch. b) zufälligerweise oder absichtlich mit einem historischen 126 . Hor. neukompilierte Texte: a) nie zuvor in der Liturgie in der nun beabsichtigten liturgischen Funktion verwendet. III. 2. Eine vierte Erwägung. nämlich die. in dem sich die meisten unhistorischen „Gesangs-Texte“ beinden. dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen Lit. 3. c) Lösungsversuch Um der CCD in dieser Situation einen sinnvollen Arbeitsansatz zu bieten. Die Lit. Hor. historische Antiphonen: a) schon im Vorgängerritus (tridentinisch) vorhanden. dadurch verlöre jedoch das gregorianische Œvre seinen geschlossenen historischen Wert. Hor. ist derzeit weder liturgiewissenschatlich noch kirchenpolitisch diskutabel bzw. soll nun wenigstens das Vierwochenschema per Annum. Diejenigen „Gesangs-Texte“ die nicht als schon historische Gregorianik vorliegen. Hor.

hieße. Um jedoch liturgische Texte gregorianisch zu vertonen. Responsorien. Dies soll an dieser Stelle nicht geschehen. werden den neuzuvertonenden Texten die Melodien historischer Antiphonen zugrunde gelegt. Die Auswahl der historischen Melodien für die neuen Texte richtet sich vor allem nach der formalen Textstruktur. bedarf es näherer Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten. Textmenge 2. die neuen Antiphonen nachträglich vertont. Verschiedene Gesangsgattungen (z. Satz. In vorliegendem Falle haben wir es nur mit Antiphonen zu tun. Neue Text und anderslautender Text der historische Melodie sollten nach Möglichkeit so identisch wie Möglich sein. Melodik. Dies sind unter anderem: 1. Hymnen) verlangen eine jeweils eigene Art des Aufbaus. die dem gregorianischen Gesang strukturell zugrunde liegen. Zwischen 1. Syntax 4. Die historischen Antiphonen werden den Quellen entnommen und entsprechend melodisch restituiert.B.Apparatus Musico-Criticus Gesang ganz oder in Teilen in der nun beabsichtigten liturgischen Funktion identisch. Textstruktur 3. die Absicht oder die fachlichen Fähigkeiten der Liturgiereformer interpretieren zu wollen. Sie können an dieser Stelle nicht erörtert werden.µb zu unterscheiden. Modalität und Melodik.und Wortrhythmus 127 .µb und 2. b) Orientierung am historischen Vorbild Damit sich die neuvertonten Antiphonen nicht von den wenigen noch verbliebenen historischen stilistisch unterscheiden. Antiphonen.

128 . bzw. Ofertorium. Die Verbindung von Wort und Ton im Choral ist mehr grammatischer als den Wortsinn wiedergebender Art. der sich ein musikkritischer Apparat anschließt.Apparatus Musico-Criticus Tesxtaussage und Inhalt spielen keinerlei Rolle. da in der Gregorianik die Textbedeutung für eine Vertonung einer nur sehr untergeordnete Rolle spielt. d) Quellenbelege Um die Nachweisbarkeit der Melodieindung der neuvertonten Antiphonen zu erleichtern. zumeist dem Codex St. dem sog. mit dem Hinweis. inwieweit textlich verwandte Antiphonen nun voneinander abweichen. und dies auch nur in Charaktergesängen wie Introitus. daß dies nur ein Vorschlag ist. Manierismus im heutigen Sinne ist der klassischen Gregorianik gänzlich fremdµ! c) historische Quellen Die Vorlagen der historischen Melodien werden. ist jede Antiphon mit einer Fußnote versehen. Internationale Gesellschat für Gregorianische Studien (AISCGre). IV. Projektdiskussion a) Internet In Absprache mit Herrn Alexander Schweitzer. wird nach Vollendung des gesamten Vierwochenpsalters auf der Internetseite der AISCGre eine Downloadmöglichkeit dieser Vertonungen angeboten. Communio einigen Groß-Responsorien und Tropen. aus dem hervorgeht. Bei solch kleinen Stücken wie den Antiphonen zum Wochenpsalter handelt es sich eher um handwerklich schlüssige denn künstlerisch aussagestarke Werke. der diskutiert und von kompetenter Hand mit Verbesserungsvorschlägen bedacht werden darf. der allgemeinen und durchaus zu rechtfertigenen wissenschatliche Meinung nach. Gallen 390/391. Codex Hartker entnommen. welche historische Antiphon der nun neuen Antiphon Pate stand.

Apparatus Musico-Criticus b) Fachleute Zudem haben sich versierte Musik. nach Möglichkeit im Namen der Erzdiözese Köln oder des Liturgischen Institutes in Trier. den 31. bzw. V. in Rom bei der CCD eingereicht werden.und Liturgiewissenschatler bereit gefunden. Dieser Schritt aber bedarf dann noch eigens einer gründlichen Vorbereitung. bringen ihm eine aktives Interesse entgegen. Nach erfolgter Einreichung dieses musikalischen Vorschlages ist das Projekt als solches beendet und die weitere Verwendung der in diesem Vorschlag vorhandenen Antiphonen liegt bei der CCD. Projektabschluß Nach einem ausreichenden wissenschatlichen Diskurs soll dann eine endgültige Version als Vorschlag. März 2002 Holger Peter Sandhofe ANSCHRIFT — INSCRIPTIO Holger Peter Sandhofe Arndtstraße 5 — 53113 Bonn Deutschland 00µ49 (0)228 – 24µ20µ368 eMail: Sandhofe@gmx.de 129 .net INTERNET – URL http://www.nocturnale. Bonn am Ostersonntag. dieses Projekt zu begleiten.

CS Eµ611 Far.) Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 29 (xiv.) Antiphonale Monasticum Helveticum (1943) Holger Peter Sandhofe (xx.) Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 30 (xiv. Aug.s. LX (xiii.) Codex Hartker. Bibliotheca Laurentiana 560 (xii.s. sæc. sæc. Codex 601 (xii s. (xii. s. CRvat. Florenz.s. s. S.) Cantorinus Romanus (Editio Vaticana 1911) Cantorinus Romanus (Editio Mediæa 1890) Cantus Selecti (Solesmes 1949) Codex Einsidelensis 611 (xiv. 215 (xii.sæc.s.s. Bonn 2002) 130 ./xxi.) Nocturnale Romanum (Rom. s. s.c.) Codex Linciæ 290 Liber Antiphonarius (Solesmes 1895) Liber Hymnarius (Solesmes 1983) Liber Responsorialis (Solesmes 1895) Antiphonale Luccæ. Flor.s. Vigiliarium (1954) Antiphonale Monasticum (Solesmes 1934) Antiphonale Romanum (Solesmes 1949) Antiphonale Trevirense (Trier 1856) CodicesµBudapestiensesµ1019/1020/1021/1022µ(xiv.) Antiphonale “Gottschalk” Graduale Neumaticum (Dom Cardine) Graduale triplex (1979) Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 1 (xv.) Florentiæ.) Codex Noyon (x.) Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 273 (xii. Galli 390/391 (x.) Codex Coloniensis. CRmed. s.) Antiphonale Cisterciense pro diurnis horis Antiphonale Cisterciense. sæc. Bibliotheca Archiepiscopalis s. HPS K KA Linz LA LH LR Lc./xiv. perg. G GN GT GU1 GU2 GU28 GU29 GU30 GU273 H Helv.s.) Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 28 (xiii.) Florentiæ.) Codex Karlsruhe. Bibl.Apparatus Musico-Criticus ABBREVIATURÆ ET COMMENTARIA A ACµd ACµvig AM AR AT Bud.) Codex Bibliothecæ Universitatis Graciæ 2 (xv. Cathedr. N NR Codex Albensis (xii.

SOP Strg. Pr. s. S.2 VC W Z Ztp. OIcium majoris hebdomadæ (1923) OIcium et Missa in Festo D.m. Pat.M.) Bibl. s.2 Varii Cantus.Apparatus Musico-Criticus Of. Ps. Antinici (Endenich 1938) Antiphonale Wigorense (xiii.Reg. Antverpen (Platin 1773) Antiphonale Pataviense (xvi.µMichaëlisµSigiburgensisµMS0001µ(xiv. Of.J. s.h. Plant.N.µMon. sæc.) 131 . Regis (1926) Antiphonale Romanum. s. Sigib.1 Tµ44. RMB Sar. s.µs.) Processionale Monasticum (Solesmes 1893) Psalterium Monsaticum (Solesmes 1981) Rituale Monasticum Congr.) Codex Zutphen (xv. Tµ44. Beuronensis (1931) Antiphonale Sarisburiense (xiii.) Toledo 44.1 Toledo 44.M.C.) Codex “Zodaicus”. Galli 18 (xii.µS.) Antiphonarium Sacri Ordinis Prædicatorum (1933) Missale notatum Strigoniense (xiii.

34 H135: Hi novissimi (AM316). 30 121 E 316: Dominus illuminatio (Intr. soppr. 33 H18: Ece veniet (AM188). 31 H37: Da mercédem.M. 9 H93: Conversus est (AM41). 132 . H25: Tu es qui venturus (AM201). 40 H153: Dixit autem pater (AM361). 28 H75: Pueri Hebræorum vestimenta (AM402).t. 4 H24: Ecce Dominus noster (AM197).: Non in solo pane (AM344). 47 H354: Omnes gentes per gyrum (AM1146). 8 Flor.). 49 H100: Regnum tuum (AM160). H176 Vide Domine (AM407). K44v. 37 H156: Dominus mihi (AM362). Conv. 42 H152: O mulier (AM350). H81 Deiciente vino (AM306). 25 H39: Deus a Libano (AM218). 29 Lc. 7 Sar.95: Exsurge Domine (AM17). 21 CAO1589. 13 H422: Benedíctus Deus Israel (AM45). 26 H283: Tu es Petrus (AM935). Flor. CAO2664. 22 cfr. 15 H338: Oculis ac manibus (AM1116).345). 18 H203 (m. 560: fol. 41 H82: Ascendente Jesu (AM308). 43 H81: Fili quid fecisti (AM303).): Cum esset sero (AM475). 20 H422: Erexit nobis Dominus (AM51). 11 H38: Quomodo iet istud (AM225). H167: Ego dæmonium (AM391). 44 H99: Per singulos dies (AM156). 24 H317: Angeli Domini (AM1059). 35 H397: Obsecro Domine (AM577). H152: Ego principium (AM354).: Amplius lava me (AM52). 5 CAO 5176. 10 H147: Per arma justitiæ (AM107). H76: Magi videntes (AM289). 6 H162: Bonum esr sperare (AM372).146: Fortitudo mea. 46v. GN306. Dómine (AM214). 23 H153: Tradétur enim (AM358). Exsultabunt Domino (AM1161). 39 H149: Dominebonum est (AM354). 16 N74v. 38 H33: Ecce veniet (AM227). 27 H138: Benedictus es (AM312). 17 CAO 3669. 46 H148: Quod uni (AM346). 45 AM70: In Domino justiicabitur. 560: fol. 32 H148: Quod uni ex minimis (AM346).196r. 19 CAO4580. 48 H425: Suscepit Deus (Ps. 12 H25: Dicite Pusillanimes (AM202).Apparatus Musico-Criticus COMMENTARIA ANTIPHONARUM 1 2 3 H148: Generatio hæc (AM348). 36 H95: Quoniam in te (AM46). 14 H24: Ecce Dominus noster (AM197).

714. Dómine» causa translationis versionis Neo-Vulgatæ..316. 75 W57: Omnes de Saba (AM300).. III. 54 H44: Cum ortus fuerit (AM239). 85 cfr.: Pater idei (AM326).1: 61v. 83 H100: Benigne fac (AM73). 63 H99: In Israël (AM66).. 59 H68: Hi sunt qui cum mulieribus (AM262). 95 H68: A bimatu et infra (AM260). 84 cfr. 64 cfr. 73 cfr. 80 H137: Si vere fratres (AM323). 56 NR216: In nomine Jesu. AM58. 81 H149: Qui me sanum fecit (AM350). 78 H68: Herodes iratus (AM260). Tol. 87 H407: In omnibus his (AM583). 68 H142: Secundum multitudinem (AM326). 52 H177: Dixerunt impii (AM408).113 (VI modo). 72 H138: Benedictus es (AM312). 133 . E611: 65r. AM47. 88 H365: Juravit Dominus (AM626).n. 76 H383: Veni Sponsa Christi (AR744).120 p.89: Fiat manus tua (AM106). 96 Lc. AR189. GU29 75r.. 69 AM844: Ipse Jesus erat. 61 K60v. In Liturg. E6111149r. CAO2137. 77 Lc. H151: Statuit ea (AM353).M. 71 cfr. 62 H271: Accipite Spiritum (AM523). 89 H156: Fac benigne (AM361). pag.125: Et qui præibant (AM329). 98 H95: Clamavi (AM111). 70 H70: Quando natus es (AM271). Ps.Apparatus Musico-Criticus 50 51 CAO3181. 94 H157: Audite et intelligite (AM367). 67 H283: Tu es Petrus (AM935). W100. 93 H243: Sicut novit me Pater (AM485).: Cum turba plurima (AM321). 91 H253: Sancti et justi (AM910). 97 cfr. KA270r. 86 cfr. AM53. 60 H138: Conitebor tibi Domine (AM312).salva nos. AS465: 129r. Sar. 82 H94: Nos qui vivimus (AM132). KA 76r. 53 H92: Sit nomen Dómini (AM127).. 55 H147: Advenerunt nobis (AM112). 79 cfr. 57 H82: Domine puer meus (AM333). 58 H397: Prævaluit David (AM575). NR385.: Exsultavit cor meum. «. 92 H152: Qui me misit (AM356). 66 Lc.44. 90 H142: Thesaurizate vobis (AM333). Hor. 74 cfr. 65 H176: Scriptum est (AM404). GU29: 121v.

: Domine libera animam meam. Ps. 136 H176: Inundaverunt aquæ (AM405). 112 crf. Causa Codicum præsdictorum absentiæ reconstructio antiphonæ per me ipsum facta.5. 105 H365: Juravit Dominus (AM626).52v. 124 H148: Cum immundus spiritus (AM364). H96: Dominus judicabit (AM54). 104 H142: Me etenim (AM335). 111 H270: Repleti sunt omnes (AM521).m. 132 H148: Cum immundus spiritus (AM364). 142 cfr. Ps. H380: Serve bone et idelis (AM658). 131 H237: Data est mihi (AM465). 114 H138 a. 122 H235: Spiritus carnem et ossa (AM497). 119 H93: Adspice in me (AM101).. H271: Ego sum ostium (AM527). H69.M.» in H.: Exsurge Domine (AM17). 117 K164v.. 145 H81 Deiciente vino (AM306). 118 K161v... AR156. 144 cfr. In K «Ait dominus.M212: Beátus homo. 130 cfr. AM52. 102 H98: A viro iniquo (AM150). n. 127 cfr. 134 H162: De quinque panibus (AM374).: Dixit Dóminus (AM598)..M. CAO2245. 139 juxta H146: O Domine (AM341).M.eripe Domine.. 123 H423: Illuminare Domine (AM586).4.: reddite ergo (AM614). 133 H146: Dominum Deum tuum (AM344).: Beata dei Genitrix (AM714).»..M. 141 H40: O Oriens (AM210). 128 Ps. 103 H43: Rex paciicus (AM326).M. sed cfr. in AM «Ait dominus»... AM429. 143 in Bud.122: «. 140 H146: Ductus est Jesus (AM342). 115 H157: Dum fortis armatus (AM363). 137 AM75: Date magnitudinem. 113 Lc. 120 H38: Ave Maria (AM228).186. 121 cfr.133. 125 crf. PCsa65 189v. «. 106 crf. 109 K79v.186. Ps.in sæcula. 129 611 E 24v.Apparatus Musico-Criticus 99 H423: In sanctitate (AM65). NR404. 110 cfr. 108 K161v. 100 134 . 146 cfr.93.. 107 in AR «. 135 H158: Inclinavit se Jesus (AM370).n.». Ps.: Ait dominus (AM598). 126 cfr.: Vobis datum est (AM323). 101 K125v. NR43. Ps.120: Quod autem (AM324). AM73. AM154. 116 H162: De quinque panibus (AM374). Far.. 138 H21: Leva Jerusalem (AM191). AR160.nomen Domini gloriicavit».287. 147 cfr..

Lc. 153 H95: Dele Dominus (AM45).36: Innocens manibus. 162 H422: Benedictus Deus Israel (AM45). H380: Ecce sacerdos magnus (AM657). K44v. 154 cfr.. Ps.15182: 162v. H283: Tu es Petrus (AM935).: Non in solo pane (AM344).50: Lætamini in Domino. 161 H25: Cantate Domino canticum novum (AM202)..lat. Pn. 169 CAO 3669. Pn. 158 H124: Gratias tibi ago (AM807). Quadragesima ad Benedictus.M. Dómine.M.M.293: Adjutorium nostrum. 157 H20: Antequam convenirent (191). 164 H99: Domine audivi (AM68). 155 in E611: Memoriam fecit mirabilium suorum misericors. 171 H142: Deus meus es tu (AM327). 159 W429: Beati qui habitant.217. 173 H146: Dominum Deum (AM344). Ps.38: Oculi mei. Rv. 172 H162: Reges terræ (AM373). olim in Sabbato post Dom. et videte si est dolor sicut dolor meus». AM1049 «Venite ascendamus ad montem Domini. Far. 174 H422: Erexit nobis Dominus (AM51). H31: Lætamini cum Jerusalem (AM223). 176 cfr. 170 Ps.Apparatus Musico-Criticus 148 149 H99: In tympano (AM71).M.C5: 182v. 160 cfr.186v. H18: Ecce Dominus (AM187). Ps.95.1090: 222v. AR156: ½+ µh f µg h gÐ h+ jÑ h j +Ñj h h6 g µf µd fñ µœ µ+ f fÐ f h d3 s d µd sÇ r± ½+ µs sð Œ+ + + + + µ± Memor esto congre-ga-ti.M. IV. 168 N74v. AM125. H82 Domine puer meus (AM333). HPS. 156 H147: Per arma justitiæ (AM107).154: Salvum me fac Deus. 151 AR283: Vocabis nomen ejus 152 H151: Exaltavit me (AM352) in H «Dextera Domini fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me. 175 H147: Advenerunt nobis (AM97). 163 H24: De cœlo veniet (AM199). 167 Ps. 165 H244: Usque modo (AM499). H422: Tres pueri (AM30).o. H114: Annulo suo (AM786).lat. «Beati qui habitant in domo tua. K79v: Exsurge Domine (AM17).M.ónis tu-æ. 166 Ps.. CAO4496. Sar.». 135 . AM43. CAO2664. 150 cfr. Domine: in sæcula sæculorum laudabunt te».: Amplius lava me (AM52).150: Exsurgat Deus. alleluja. et miserator Dominus escam de die timentibus se. quam possedísti µab i-ní-µ 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ti. H96: Dominus judicabit (AM54).

H371: Sancti mei (AM878). H37: Tu Bethlehem (AM221). H153: Dixit autem pater (AM361). H176: Vide Domine (AM407). H163: Quid me quæritis (AM377). H93: Adspice on me (AM101). Sar. H167: Ego dæmonium (AM391). H37: Da mercedem.quóniam in ætérnum. H29: Veniet Dominus. H100: In sanctis ejus (AM64). NR68. AR158: . AM893: Domine ostende. H18: Ecce veniet (AM188). H135: Hi novissimi (AM316).335. Sar. H99: Per singulos dies (AM156). H39: Ecce Deus noster (AM217). cfr. W188. H425: Suscepit Deus (Ps. Dixit dominus (Ait dominus). H9: Stephanus vidit (AM251). H95: Qui habitas (AM116). CAO 5150. H146: O Domine (AM341). H354: Omnes gentes per gyrum (AM1146). ut video (AM370). NR76. H24: Ecce rex veniet (AM200): cfr. Dómine (AM214).Apparatus Musico-Criticus 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 H94: Credidi propter (AM134).» H158: Domine ut video (AM370).. solus HPS. salva nos (AM308).M. H37: Ecce jam venit (AM213). H44: Cum ortus fuerit (AM239). 136 . CAO3181. cfr.. CAO2291.313. H428: Audistis quia dictum (AM594). H101: Gloria tibi Trinitas (AM535). H77: Vidimus stellam ejus (AM299). Lc.. H149: Qui me sanum fecit (AM350).. H39: Deus a Libano (AM218). H82: Domine. NR216: In nomine Jesu.in monte sancto ejus. H94: Inclinavit Dominus (AM133).345). NR104. et non tardabit (AM204).. H158: Domine. H162: Potens es Domine (AM372). AM58.. AM598. H94: Inclinavit Dominus (AM133). H138: Vobis datum est (AM323). H412: Domine Rex omnipotens (AM587). H71: Mirabile mysterium (AM274). H69: Dum medium (AM265). H95: Salutare vultus tui (AM46). Si mihi Dominus (AM320). H30: Joannes autem (AM197). cfr. in AR164: «. cfr. K215: 161v.328: Muro tuo inexpugnabili (AM591).

240 H95: Qui habitas (AM116). 238 H25: Vox clamantis (AM200). pag.. 248 H37: Tu Betlehem (AM221). Hor. 274 H157: Audite et intellígite (AM367). 283 H38: Ave Maria (AM228). AS465: 237v. 266 H38: Missus est gabriel (AM222). 252 cfr.113 (VI modo).m. 275 H94: Inclinavit Dominus (AM133). 277 H268: Si diligitis (AM894).316. AR108. 256 H253: Sancti et justi (AM910).. Exsurge Domine.. 714. H244: vado ad eum (AM495).salva nos. AM154. 237v. 244 cfr. KN1018: 148r.M. 262 H111: Induit me Dominus (NR40*). 246 H68: Herodes iratus (AM260).: Pater idei (AM326). 253 K46r. 260 cfr. NR9. 255 H433 m. Sar. Far.M. 257 H152: Qui me misit (AM356). 254 H18: Ecce veniet (AM188). 247 cfr. KA60: 251v.119: 79r. 267 H158: Inclinavit se Jesus (AM370). 273 cfr.: Cum vocatus fuerit (AM608). KN1012: 148r. 271 H42: Hodie scietis (AM232)... 237 137 . 249 Ps. 251 H100: Vivit Dominus (AM24). In Liturg. 278 H20: Antequam convenirent (AM191): 279 H97: In conspectu Angelorum (AM146). 276 Lc. Bud. 259 H38: Quomodo iet istud (AM225). 264 H365: Collocet eum (AM626).303..221.120: Quod autem (AM324).560: 209v. Benedicite Domino (NR317*). AM111 245 Ps.M. 270 crf. 250 H19: Ne timeas Maria (AM190). Dómine» causa translationis versionis Neo-Vulgatæ.. 263 H423: In sanctitate (AM65). 261 H37: Tu bethelhem (AM221). 280 cfr. 282 H93: Adspice in me (AM101). 241 cfr. Flor. III. 243 H152: Unus est enim (AM356).23. 268 H21: Ecce veniet (AM193). Misericordia tua Domine (AR133). AR565. 265 H25: Dicite Pusillanimes (AM202). AR203. 269 H365: Juravit Dominus (AM626). 239 H270: Repleti sunt omnes (AM521). 272 H149: Qui me sanum fecit (AM350). «. AR45..t. 258 H20: Angelus Domini (AM191). Of. 281 cfr.120 p. AM604.Apparatus Musico-Criticus 236 Lc. Ps.. GU30: 88r. 242 E611: Unus autem ex illis.h..n. AR126.: Tibi soli peccavi (AM58). AM58.

Ps.231. Far. 314 cfr.M.M. 290 cfr. 299 H77: Vidimus stellam (AM299). Immola Deo: NR62.89: Fiat manus tua (AM106).293. Dominus ædificet: AR121. AM341. 306 H188: Ecce veniet (AM188). E U O U A E. 296 H237: Data est mihi (AM465). AM111. 294 H182: Cœnantibus autem (AM434). 315 cfr. 291 H82: Cum autem descendisset (AM307). 289 cfr. 301 H370: Dabo Sanctis meis (AM981).M. 309 N77v.. CAO1824. Of.» 288 H289: Damasci præpositus (AM793).Reg. Ps.in me Deus: spíritum rectum. in H: «. AM121.297. Causa Codicum præsdictorum absentiæ reconstructio antiphonæ per me ipsum facta. 287 cfr. Ps. 303 juxta H146: O Domine (AM341). 305 Thronus ejus (NR363*).: Qui verbum Dei (AM322).: Non in solo pane (AM344). 298 H96: Dominus judicabit (AM54). PCsa65 189v. AM73. 293 H182: Custodi me a laqueo (AM432). (AM1057).52v.297. 138 . AR121. 312 H93: Adspice in me (AM101).m. Lauda deum tuum (AR172).288: ¾+ k k j &Ñh æ g µ+ j µg h µf µh + µgñ µgñ Œ k+ k j k µ h gñ Œ µ± Lætá-tus sum * in his quæ dicta sunt mi-hi. H168: Rabbi quid peccavit (AM378)... 292 H177: Contumnelias et terrores (AM410)..Apparatus Musico-Criticus 284 285 H142: Cæcus magis (AM330). 297 H148: Cum immundus spiritus (AM364). CAO2245. 316 317 318 319 320 AM116. H176: Inundaverunt aquæ (AM405). Off. H64: Ecce puer meus (AM256).. 300 H162: Bonum est sperare (AM372). 307 H134: Quid hic statis (AM314). in H: Beati omnes qui timent Dominum.M.44. 286 K60v.. 304 Lc. H177: Libera me de sanguinibus (AM409). 313 in H sine verbo Dóminus. 310 H162: Reges terræ (AM373). 302 H312: Dum sacrum mysterium. 311 cfr. sed cfr. Ps.h. 295 H20: Angelus Domini (AM191). 308 H36: Dum venerit (AM212).