You are on page 1of 2

ΑΔΑ: Ω3Γ5Η-Α72

INFORMATICS Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
T AGENCY
Date: 2018.03.12 09:46:28
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 9/3/2018
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2/18079/ΔΠΓΚ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢
Σμήματα B και Ε’
Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 37
Σ.Κ. 101 65, Ακινα
Πλθροφορίεσ : Γ. Ροκαδάκθ, Δ. Καπονικολόσ
Σθλζφωνο : 210 33 38 369, 8397
FAX : 210 33 38 206
E-mail : g.rokadaki@glk.gr
d.kaponikolos@glk.gr

ΘΕΜΑ : «Σροποποίηςη κώδικα κατάταξησ εςόδων & εξόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ».

ΑΠΟΦΑ΢Η
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (Ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α.143).
2. Σθν αρικ. Y29/8.10.2015 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι
Τπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ» (Β.2168).
3. Σθν αρικμ. 2/68151/0004/23.10.2015 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν
«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και τθσ εξουςίασ υπογραφισ «Με εντολι Αναπλθρωτι Τπουργοφ» ςτο
Γενικό Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ κτλ» ( Β.2310).
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 45 παρ. 6 και 62 παρ.1 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 7/ τ. Ά /2018) «Ρυκμίςεισ
για τθν εφαρμογι των Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων του Προγράμματοσ Οικονομικισ
Προςαρμογισ και άλλεσ διατάξεισ».
5. Σο αρικμ. 4090/1.3.2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν
του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
6. Σθν ανάγκθ για ορκι τιρθςθ και εμφάνιςθ των εςόδων και εξόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.
ΑΔΑ: Ω3Γ5Η-Α72

ΑΠΟΦΑ΢ΙΖΟΤΜΕ

΢τον κϊδικα κατάταξθσ εςόδων και εξόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (αρικμ. εγκυκλίου
2/50418/0020/17.9.2002), όπωσ ιςχφει, επιφζρουμε τισ κάτωκι μεταβολζσ ςτο ςκζλοσ των εςόδων και των
εξόδων του τακτικοφ προχπολογιςμοφ:

Εγγράφουμε νζουσ κωδικοφσ ωσ εξισ:
α) ςτο ςκζλοσ των εςόδων
2226 «Ποςοςτό 5% των πάγιων και αναλογικϊν μιςκωμάτων των δθμόςιων λατομείων αδρανϊν υλικϊν
(άρκρ. 45, παρ. 6 ν.4512/2018)»
3753 «Ποςοςτό επί των ειςπραττόμενων παραβόλων για τθ χοριγθςθ εγκρίςεων και τθν άςκθςθ
προςφυγϊν που αφοροφν τθ μεταλλευτικι και λατομικι νομοκεςία (άρκρ. 62, παρ. 1
ν.4512/2018)».
β) ςτο ςκζλοσ των εξόδων
5259 «Δαπάνεσ για δράςεισ που ςχετίηονται με τθν αξιοποίθςθ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν (άρκρο 45
παρ. 6 και άρκρο 62 παρ. 1 του ν. 4512/2018)».
O ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢
ΧΡΗ΢ΣΟ΢ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ΢

ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΕΝΟ΢ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ΢ ΓΡΑΦΕΙΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΤ

Εςωτερική διανομή:
ΔΠΓΚ/ Σμήμα Β’, Δ’, Ε’

ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΕΝΟ΢ ΔΙΕΚ/΢Η΢
& ΑΡΧΕΙΟΤ