You are on page 1of 60
TAPVMA BYZANTINHG MOVCIKOAOPIAG 1 q T nuciespg tice cost MITAAACIOC. IePeEVG KAT NOMO®YAAZ, (6 pisy IZ axicavag ) Moverxonofixt darpeasioe TP.0. CTAOH ene Awo Th ee THY HErKAwv Kexeafegiov > . Kofevguysileo # TWegeeuxt poo” + ‘ ios dL Ne, j & 1 S ON I IEE RS RR te le € ev Sy wx tev Sw Se wk - << a SM SSR Se c 16 wow lee . y Re ee BR wow Ww mM owe wk He wo oR yw ww B) 4 Le Se z a I ~ , ~~ 1 wh S$ Se BIR = 4 © 0 © 0 © ce ec ee ee € «+ @ 5 ro SRO SS rr sry Sr e€ ec e€ ccece ¢ HH ow # TeO OO 2 MMAAACHC fEPEye 2 foe - 4 c c x - a c © ew fF ISS ig I ON re S '= TA => Xm SAS. © 00 0 % 0 # e000 6 ee wan @ @ J Sve 23s Svs IBA SS tS Nea nt 4 oN ow & How Ho mgo ceu BH OH HH > rc Sa a ~ SN pS Oe SNS Sy SP # oe Ho HOH | YQUOV oD %v CVAD ow @ iwi a ~ 16 Da tS IS 32 = ae > wines wl af 2S > w «Sve Mere ot tte wx Su wt » ! 2 toe Re pr A oS SH eR aap te 6¢ © ww e€ € eee €€ @; z \ ~~ ss een = BS >> = Nas St e e€¢€ €€€ € € wee 6 w we + iw x Kit ~ NLa syria Ow Ste SS a 7 ° Ww o € Ww mm moe oo 0