You are on page 1of 1

Ika-1 ng Agosto, 2018

Para kay: Kon._________________________


Lungsod Quezon, Distrito 4

Magandang Araw!
Kami ang Sangguniang Kabataan (SK) ng Brgy. Damayang Lagi ay nakikiisa sa selebrasyon ng Linggo ng Kabataan
ngayong buwan ng Agosto na nilangkapan namin ng sariling temang “Banyuhay: Ang Muling Pagsibol ng Ugnayang SK
at mga Kabataan ng Brgy. Damayang Lagi” . Ang layunin ng paggunita ng selebrasyon na ito ay upang magkaroon ng
magandang panimulang ugnayan ang mga nailuklok na Sangguniang Kabataan at ang mga kabataan ng naturang lugar
gayundin ang pagbuo ng isang matatag na pagkakaisa sa pamamagitan ng mga gawain na aming iniikha.

Kaugnay nito, kami ay buong-pusong lumalapit at kumakatok sa inyong tanggapan upang manghingi ng kahit anomang o
ilang tulong-pinansyal na makakatulong lalo sa ikatatagumpay ng aming programa.

Anomang tulong na inyong maibibigay ay aming tatanggapin nang maluwat at bukal sa aming mga puso.

Maraming Salamat po at Pagpalain!

Lubos na Sumasainyo,
___________________
Camille Casio
(Sangguniang Kabataaan-Chairwoman, Brgy. Damayang Lagi, Lungsod Quezon )