You are on page 1of 4

Tanauan School of Craftsmanship and Home Industries

Tanauan, Leyte

PRE-OBSERVATION FORM
Name of the Teacher: ________________________________________
School: ____________________________________________________
DISTRICT: _________________________________________________
DIVISION: __________________________________________________
Observation Date: __________________

I will be visiting your classroom on __________________ for a classroom


observation.
To best help us prepare for the observation and post conference, I’d appreciate it if
you could spend a few minutes responding to the following questions.
After the observation, I’ve scheduled a conference for us to discuss the lesson.
Please, feel free to discuss with me any questions/concerns you may have about the
process of this particular observation.
A.
1. What are the general characteristics of this class?

____ Fast Group ____ Average ____Below Average ____Slow Group


2. What should the observer know about them as a group?

Grade _____ Section _____ Heterogeneously Grouped _____Homogeneously Grouped ____

3. What general academic progress has the class made?

___________________________________________________________________
4. In range score of 1-10, where is the class in relation to your goals for the year?

___________________________________________________________________
B.
1. Subject area of the observation. _______________________________________
2. What are the objectives of your lesson?

___________________________________________________________________________________________

3. What procedure or methods do you intend to use?

___________________________________________________________________
4. What are the materials to be used?

___________________________________________________________________
Tanauan School of Craftsmanship and Home Industries
Tanauan, Leyte

5. What means of evaluation do you intend to use to assess effectiveness of this


lesson?

___________________________________________________________________

6. To what aspect of your teaching would you like me to give particular attention?

_____ Presentation _____ Classroom Management _____ Questioning Technique


_____ Working with Individual _____ Lesson Pace _____ Pupil Involvement
_____ Use of Instructional Aid _____ Motivational Technique _____ Arrow of recitation
_____ Teacher delivery _____ Lesson Sequence _____ Time Management
_____Others ____________________________________________________________________________

7. Additional non-curriculum matter to be observed:

_____ Bulletin Boards _____ Material selection and placement


_____ Behavioral code of the class _____ Housekeeping procedures
_____ Pupils self-direction _____Others___________________________________________

Teacher’s Signature over Printed Name Observer’s Signature over Printed Name
Tanauan School of Craftsmanship and Home Industries
Tanauan, Leyte

PANIMULANG PAKIKIPAGPULONG BAGO MAGMASID

Pangalan ng Guro: _____________________________________________

Paaralan: _____________________________________________________

Purok: _______________________________________________________

Sangay: ______________________________________________________

Petsa: _______________________________________________________

Dadalawin kita sa iyong silid-aralan sa ________________________upang mamasid


ko ang iyong pagtuturo.

Para magkaroon ka ng lalong kahandaan sa pagtuturo at sa gagawin nating


pantapos na pagpupulong, mas makabubuti na tayo ay makapag-usap ng ilang minute at
masagutan ang mga sumusunod na katanungan.

Pagkatapos ng aking pagmamasid ay magkakaroon tayo ng muling pagpupulong


para matalakay natin ang mga bagay ukol sa iyong pagtuturo o itinurong aralin.

Malaya kang makapagtanong at talakayin ang mga bagay-bagay na may kinalaman


sa proseo ng pagmamasid.

A.

1. Anong masasabi mo sa pangkabuuang kalagayan o katangian ng iyong klase?

___ Mabilis Matuto ___ Katamtaman ___ Mababa sa Katamtaman ___ Mabagal Matuto

2. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa iyong mga mag-aaral bilang grupo?

Baitang_______ Pangkat__________ Heterogeneous na Pangkat _____ Homogeneous na Pangkat

3. Anong pang-akademyang pag-unlad ang nagawa ng klase?

4. Sa markang 1-10, nasaan na kaya ang klase base sa iyong nilalayon sa taong ito?

B.

1. Asignatura na oobserbahan o ipapakitang turo ____________________________


2. Ano ang mga layunin ng iyong paksang aralin?____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Anong pamamaraan ng pagtuturo ang iyong gagamitin?_____________________


Tanauan School of Craftsmanship and Home Industries
Tanauan, Leyte

___________________________________________________________________

4. Ano namang mga kagamitang panturo ang iyong gagamitin para maisakatuparan
ang iyong layunin?__________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Anong paraan ng pagtataya ang iyong inihanda para masukat mo ang kakayahan
at kaalaman ng mga bata sa paksang itinuro?_____________________________

_________________________________________________________________

6. Ano o aling aspeto ng inyong pagtuturo ang gusto mong bigyan ko ng mas
matamang pagmamsid o atensyon?

____ Presentation ____ Classroom Management ____ Questioning Technique

____ Working with Individual ____ Lesson Pace ____ Pupil Involvement

____ Use of Instructional Aid ____ Motivation Technique ____ Arrow of Recitation

____ Teacher Delivery ____ Lesson Sequence ____ Time Management

____ Others _______________________________________________________________

7. Iba pang mga aspeto na dapat pag-ukulan ng pansin:

____ Bulletin Boards ____ Material Selection and Placement

____ Behavioral code of the class ____ Housekeeping Procedures

____ Pupil self-direction ____ Others _________________________________

Teacher’s Signature over Printed Name Observer’s Signature over Printed Name