You are on page 1of 12

INSTALAłII DE STINGERE A INCENDIILOR CU SPRINKLERE CU

RĂSPUNS RAPID (ESFR)
Cpt. dr. ing. IONEL – PUIU GOLGOJAN
Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă
E-mail: puiugolgojan@yahoo.com

Abstract
This article content specifies requirements and recommendations for the design and
installation of ESFR sprinkler systems in buildings. It covers occupancies, storage
arrangements, installation design, building requirements and the management of protected
buildings which is essential to ensure satisfactory performance of ESFR sprinkler systems.

Introducere
Articolul prezintă principalele cerinŃe şi recomandări pentru proiectarea şi executarea
instalaŃiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid în clădiri. În articol se prezintă
categoriile de spaŃii care se pot echipa cu aceste instalaŃii, moduri de depozitare a bunurilor,
elementele privind proiectarea, cerinŃe constructive precum şi elemente de management
pentru a asigura funcŃionarea şi eficienŃa instalaŃiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns
rapid.

Keywords: ESFR, design sprinkler, fire safety
Cuvinte cheie: ESFR, proiectare instalaŃii cu sprinklere, securitate la incendiu

1. GeneralităŃi

Prezentul articol este o consecinŃă a preocupărilor pentru cunoaşterea şi identificarea
progresului tehnic în domeniul instalaŃiilor de stingere a incendiilor şi un prim demers pentru
crearea unui cadrul de discuŃii pentru implementarea acestora în noile reglementări. Nevoia de
cercetare şi inovare a condus la faptul că majoritatea instalaŃiilor de stingere a incendiilor au
apărut, cum era şi firesc, înaintea elaborării unor norme tehnice de proiectare sau a altor
reglementări. În aceste condiŃii, în lipsa unor repere prescriptive de proiectare, se poate spune
că este deosebit de dificil de exprimat un punct de vedere obiectiv asupra utilităŃii şi mai ales
asupra eficienŃei unei instalaŃii de stingere a incendiilor pentru o anumită situaŃie dată.
Totodată, pentru elaborarea unui prim cadru normativ necesar proiectării instalaŃiilor cu
sprinklere cu răspuns rapid s-au luat drept referinŃă prescripŃiile din reglementarea emisă de
Comisia Europeană a Asigurărilor, Sprinkler Systems : Planning and Installation (CEA 4001:
2006) [1] şi ESFR sprinkler protection [9] şi [10], singurele metodologii cunoscute de autor
ca fiind publicate ca documente oficiale la nivelul Uniunii Europene. Articolul prezintă o
metodologie adaptată şi integrată conformă şi cu alte cerinŃe tehnice existente în legislaŃia
naŃională şi internaŃională, referinŃe listate în bibliografie.

1.1. Scop

Definirea principalelor cerinŃe pentru instalaŃiile de stingere a incendiilor cu sprinklere
cu răspuns rapid (ESFR). Sprinklerele cu răspuns rapid fac parte din categoria sprinklerelor
performante care sunt în măsură să stingă un incendiu fără alte riscuri complementare.
Trebuie subliniat faptul că există diferenŃe majore între proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere
cu răspuns rapid şi proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere standard.
De asemenea trebuie menŃionat faptul că se pot echipa construcŃiile cu astfel de instalaŃii
numai cu acordul autorităŃilor. O altă prevedere care este la latitudinea autorităŃilor naŃionale
este cea reprezentată de echiparea instalaŃiei cu un generator de curent pentru acŃionarea
pompelor sau numărul de racorduri şi de numărul de surse de alimentare cu apă.
În general, sprinklerele cu răspuns rapid sunt utilizate în situaŃia în care sprinklerele de
raft nu pot fi utilizate din motive tehnice. În faza de proiectare trebuie să se ia în considerare
dacă acestea sunt indicate pentru protecŃia bunurilor depozitate şi a construcŃiei propriu zise.

1.2. DefiniŃii

Sprinkler, model ESFR: duză cu un element termosensibil care permite refularea apei
asigurată de un grup de pompare prin conducte printr-un orificiu, apă care are impuls mai
mare decât este necesar pentru aria protejată proiectată, cu scopul de a realiza stingerea
incendiilor sau limitarea acestora.

1.3. Sprinklere cu răspuns rapid

Sprinklere cu răspuns rapid trebuie să aibă un element de declanşare cu răspuns rapid şi
trebuie să acŃioneze la una din următoarele temperaturi:
Bulb 680C , culoare roşu
930C, culoare verde
Element fuzibil între 680C şi 740C , necolorat
între 930C şi 1040C, culoare albă
Temperaturile ridicate menŃionate trebuie utilizate numai în spaŃiile în care condiŃiile
normale de ambient presupune înregistrarea unor temperaturi mari. Factorul nominal K al
sprinklerelor cu răspuns rapid trebuie să fie între 200 şi 360 [l/min·bar1/2]1. În figura 1 sunt
prezentate principalele diferenŃe între sprinklerele cu răspuns rapid şi celelalte tipuri de
sprinklere, cuprinse în SR EN 12259-1+A1: 2002.

Figura 1 – Sensibilitatea termică a sprinklerelor, indicele timp de răspuns (RTI)
şi factorul de conductivitate (C)

1
Valori între K–14 şi K–25 [GPM/psi1/2]
Factorul de conductivitate [C] reprezintă măsura conductanŃei între elementul sensibil la
căldură al sprinklerului şi racordurile umplute cu apă, exprimat în (metri/secundă)½ (m/s)½.
Indice timp de răspuns [RTI] reprezintă măsura sensibilităŃii termice a sprinklerului
exprimată în (metri/secundă)½ (m/s)½.

1.4. Domeniu de aplicare

1.4.1. ConfiguraŃii de depozitare

1.4.1.1. SpaŃii libere
Depozitele trebuie să aibă între rafturi spaŃii libere longitudinale şi transversale, cu
următoarele caracteristici:
a) continui pe toată înălŃimea de depozitare;
b) aliniate vertical;
c) depozitare liberă.

1.4.1.2. ConfiguraŃii de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 2
ConfiguraŃiile de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 trebuie să aibă spaŃii libere regulate
şi care au următoarele dimensiuni:
a) spaŃiile libere transversale trebuie să aibă o lăŃime de cel puŃin 0,08 m iar distanŃa
între acestea să nu fie mai mare de 3 m (vezi figura 2);
b) spaŃiile libere longitudinale trebuie să aibă o lăŃime de cel puŃin 0,15 m iar distanŃa
între acestea să nu fie mai mare de 3 m.

Figura 2 – Caracteristicile spaŃiilor libere longitudinale şi transversale pentru
configuraŃii de depozitare ST1, ST2, ST3 şi ST4 în cazul utilizării sprinklerelor ESFR

1.4.1.3. ConfiguraŃii de depozitare ST5 şi ST6
Rastelele cu un rând sau cu două rânduri de rafturi trebuie să îndeplinească următoarele:
a) rafturile care au deschideri mai mici cu 50% decât suprafaŃa în plan trebuie să nu fie
mai mari de 2 m2 şi trebuie să fie delimitate pe toate cele patru feŃe de spaŃii libere care vor
avea lăŃimea minimă de 0,15 m2;

2
Identice cu configuraŃiile de depozitare definite în SR EN 12845: 2005 InstalaŃii fixe de luptă împotriva
incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreŃinere
b) rafturile trebuie să aibă poliŃe cu arii deschise, uniform distribuite pentru cel puŃin
50% din suprafaŃa totală. DistanŃa deschiderilor nu trebuie să fie mai mare de 0,15 m; sau
c) grătare sau rafturi tip plasă trebuie să aibă deschideri uniforme pentru cel puŃin 50%
din suprafaŃa în plan a acesteia. DistanŃa măsurată pe orizontală nu trebuie să fie mai mare de
0,15 m.

1.4.2. Proiectarea instalaŃii cu sprinklere ESFR

Proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să se realizeze în
conformitate cu prevederile din tabelul 1 [1]. O altă metodă este prezentată în tabelul 2.
Debitele de lucru pentru toate situaŃiile prezentate este de 946 l/min iar durata de funcŃionare
este de 60 de minute [3].

1.4.3. Amplasare faŃă de acoperişuri sau tavane

Sprinklerele cu răspuns rapid trebuie instalate în clădiri cu acoperişuri sau tavane cu
următoarele caracteristici:
a) pantă mai mică de 170 mm/m;
b) sunt continui şi nu are deschideri permanente;
c) produsele pentru construcŃii sunt din materiale incombustibile;
d) să fie rezistente la o presiune ascendentă de 150 N/m2.
Pentru acoperişurile sau pantele cu pante mai mari de 170 mm/m, acestea pot fi
compartimentate cu tavane false ancorate şi cu ESFR –urile montate sub nivelul acestor
tavane false. Cele mai uzuale produse pentru construcŃii utilizate pentru tavane false sunt din
ghips carton cu grosimi de 10 mm ondulate sau din panouri sandwich din fibre minerale
acoperite cu foi din tablă metalică. Evident, în funcŃie de mărimea golurilor dintre tavanul fals
şi acoperiş sau planşeu se pot impune reguli suplimentare de protecŃie.

1.4.4. ProtecŃia spaŃiilor închise

Dacă înălŃimea măsurată de la suprafaŃa interioară acoperişului şi suprafaŃa tavanului
suspendat din acest spaŃiu, este mai mare de 0,8 m, aceste spaŃii închise trebuie să fie protejate
cu sprinklere. Dacă înălŃimea acestor spaŃii închise nu este mai mare de 0,8 m, aceste spaŃii
trebuie să fie protejate cu sprinklere numai dacă în acest spaŃiu de găsesc substanŃe
combustibile sau elementele de construcŃie sunt din materiale combustibile. În aceste condiŃii
se permite amplasarea cablurilor electrice cu tensiuni de maxim 250 V, monofazate, cu
maxim 15 cabluri pe jgheab.
În spaŃiile închise trebuie să se asigure riscul de incendiu mic (LH) în situaŃiile în care
spaŃiul protejat este de asemenea în cadrat în risc mic (LH) şi risc mediu grupa 1 (OH 1)
pentru toate celelalte situaŃii3.
Sprinklerele amplasate în spaŃiile închise şi sprinklerele amplasate în spaŃiul protejat se
alimentează din aceeaşi ramificaŃie pentru cazurile în care riscul din spaŃiul protejat este mic
(LH) sau mediu (OH). Pentru celelalte situaŃii se utilizează ramuri diferite. În cazul
instalaŃiilor precalculate, conductele de alimentare de intrare şi de ieşire din spaŃiul închis nu
trebuie să aibă diametrul mai mic de 65 mm. Parametrii de calcul ai elementelor de susŃinere a
conductelor, respectiv ale tijelor de susŃinere şi a colierelor sunt identice cu cele prezentate în
SecŃiunea 17.2 din SR EN 12845: 2005 [2].

3
Terminologie definită în SR EN 12845: 2005 InstalaŃii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de
stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreŃinere
Tabelul 1
Proiectarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid şi înălŃimi maxime
ÎnălŃimea maximă a ÎnălŃimea maximă a ÎnălŃimea maximă a ÎnălŃimea maximă a
tavanului: 9,1 m tavanului: 9,8 m tavanului: 10,6 m tavanului: 12,2 m
(vezi nota 1) (vezi nota 1) (vezi nota 1) (vezi nota 1)
Produse (metode de ÎnălŃimea Presiunea de ÎnălŃimea Presiunea de ÎnălŃimea Presiunea de ÎnălŃimea Presiunea de
depozitare pentru aplicarea maximă de lucru a maximă de lucru a maximă de lucru a maximă de lucru a
punctului 1.4.2 şi 1.4.3) depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor
(m) (bar) (m) (bar) (m) (bar) (m) (bar)
(vezi nota (vezi nota (vezi nota (vezi nota
K – 200 K – 360 K – 200 K – 360 K – 200 K – 360
6) 6) 6) 6)
Plastic expandat şi cauciuc
spongios în ambalaj de
7,6 3,5 1,4 7,6 4,2 NA NA NA NA NA
carton (mai mult de 15% în
volum cutii de carton)
Categoriile 1, 2, 3 şi 4 (vezi
7,6 3,5 1,4 7,6 4,2 7,6 2,1 10,6 5,2 2,8
notele 2 şi 3)
Suluri de hârtie depozitate
vertical în rânduri deschise
sau închise, stratificate sau
7,6 3,5 1,4 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 9,1 5,2 2,8
nestratificate: hârtie cu
densitate specifică mare
(vezi notele 4 şi 5)
Suluri de hârtie depozitate
vertical în rânduri deschise
sau închise, stratificate sau
nestratificate: hârtie cu
densitate specifică medie şi
6,1 3,5 1,4 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 vezi nota 7 6,1 5,2 2,8
mase plastice ambalate în
hârtii cu densitate specifică
mare (vezi notele 4 şi 5)
ÎnălŃimea maximă a ÎnălŃimea maximă a ÎnălŃimea maximă a ÎnălŃimea maximă a
tavanului: 9,1 m tavanului: 9,8 m tavanului: 10,6 m tavanului: 12,2 m
(vezi nota 1) (vezi nota 1) (vezi nota 1) (vezi nota 1)
Produse (metode de ÎnălŃimea Presiunea de ÎnălŃimea Presiunea de ÎnălŃimea Presiunea de ÎnălŃimea Presiunea de
depozitare pentru aplicarea maximă de lucru a maximă de lucru a maximă de lucru a maximă de lucru a
punctului 1.4.2 şi 1.4.3) depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor depozitare sprinklerelor
(m) (bar) (m) (bar) (m) (bar) (m) (bar)
(vezi nota (vezi nota (vezi nota (vezi nota
K – 200 K – 360 K – 200 K – 360 K – 200 K – 360
6) 6) 6) 6)
Mezanin cu înălŃime ≤ 4,5
m. Se acceptă toate
6 sprinklere care funcŃionează la o presiune de 3,5 bar pentru K = 200 şi la 1,4 bar pentru K = 360 (vezi nota 6)
configuraŃiile de depozitare
sau stocare de bunuri
Mezanin cu înălŃime ≥ 4,5
m. Se acceptă toate
Presiune apropiată pentru bunurile depozitate şi înălŃimea tavanului sau mezaninului (vezi nota 6)
configuraŃiile de depozitare
sau stocare de bunuri

Nota 1: ÎnălŃimea tavanului trebuie să fie măsurată ca distanŃa maximă măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii la suprafaŃa tavanului sau
partea inferioară a acoperişului
Nota 2: AutorităŃile trebuie să fie consultate pentru protecŃia maselor plastice
Nota 3: Masele plastice (expandabile sau neexpandabile) trebuie să fie depozitate în cutii din lemn, carton sau materiale incombustibile. Plasticul
expandabil şi cauciucul celular nu trebuie să ocupe un volum mai mare de 15% din capacitatea cutiei
Nota 4: Cu excepŃia hârtiei uşoare
Nota 5: hârtie uşoară – toate hârtiile cu o greutate mai mică decât 50 g/m2 şi hârtiile cu caracteristici absorbante (cum ar fi hârtia igienică,
prosoape din hârtie, produse din hârtie absorbante) indiferent de greutate. Hârtia cu greutate medie – hârtii fără caracteristici absorbante
cu o mare sau finisaj neted cu greutăŃi specifice între 50 g/m2 şi 100 g/m2. Hârtia cu greutate mare – hârtii fără caracteristici absorbante
sau care au greutatea specifică mai mare de 100 g/m2.
Nota 6: Se va alege valoarea mai mică dintre distanŃa măsurată pe verticală de la nivelul pardoselii la deflectorului unui sprinkler din care se scade
1 metru sau valoarea prezentată în tabel
Nota 7: Trebuie utilizate valorile date pentru înălŃimea maximă a tavanului, respectiv 12,2 m
Tabelul 2
Elemente de proiectare a instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid

ÎnălŃimea ÎnălŃimea
Presiune
maximă maximă a Factorul Orientare
minimă
DestinaŃie de tavanului / sprinklerului cap
de lucru
depozitare acoperişului [l/min·bar1/2] sprinkler
[bar]
[m] [m]
capul în sus
201 3,4
/ capul în jos
capul în sus
242 2,4
/ capul în jos
6,1 7,6
322 capul în jos 1,7

363 capul în jos 1,0
capul în sus
201 3,4
/ capul în jos
capul în sus
9,1 242 2,4
/ capul în jos
7,6 322 capul în jos 1,7
Depozitare produse 363 capul în jos 1,0
din categoriile I, II, capul în sus
201 4,1
III şi IV, containere 9,8 / capul în jos
capsulate (care nu 242 capul în jos 2,9
sunt deschise la capul în sus
201 5,2
partea superioară sau / capul în jos
rastele solide) capul în sus
9,1 10,7 242 3,6
/ capul în jos
322 capul în jos 2,4
363 capul în jos 1,4
capul în sus
201 5,2
/ capul în jos
capul în sus
10,7 12,2 242 3,6
/ capul în jos
322 capul în jos 2,8
363 capul în jos 1,7
322 capul în jos 2,8
10,7 13,7
363 capul în jos 2,8
322 capul în jos 2,8
12,2 13,7
364 capul în jos 2,8

1.4.5. SituaŃii în care nu se recomandă utilizarea sprinklere ESFR

Sprinklerele cu răspuns rapid nu se utilizează în următoarele situaŃii:
– depozitarea în siguranŃă a exponatelor fără performanŃe de comportare la foc cum ar
fi de exemplu sulurile din stofă;
– containere combustibile deschide la partea superioară;
– produse uzuale sau depozitare pentru care nu a fost demonstrată, prin testare sau alte
metode, a fi indicată protecŃia acestora cu sprinklere cu răspuns rapid;
– magazii în care pentru produsele sau materialele depozitate nu se cunoaşte modul de
comportare în caz de incendiu sau în contact cu apa;
– depozitarea substanŃelor care prezintă riscuri speciale: aerosoli, lichide inflamabile,
alcooli precum şi a produselor în ambalaje din polipropilenă sau polistiren;
– cauciucuri.

2. Proiectarea instalaŃiilor de stingere cu sprinklere cu răspuns rapid

2.1. GeneralităŃi

InstalaŃiile cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie proiectate şi realizate numai în
configuraŃie apă – apă. ProtecŃia cu sprinklere cu răspuns rapid se asigură la construcŃii fără
goluri în acoperiş sau alte deschideri în acesta [1], sau goluri destinate evacuării automate a
fumului şi căldurii [4]. Dacă prin construcŃie există totuşi aceste goluri sau deschideri, acestea
trebuie să fie cu prevăzute cu dispozitive de deschidere cu acŃionare manuală. Toate cortinele
utilizate faŃă de golurile sau deschiderile în acoperiş trebuie să fie amplasate cu respectarea
prevederilor din tabelul nr. 3.
Toate golurile sau deschiderile din acoperiş trebuie să fie închise automat preferabil
înainte de intrarea în funcŃiune a primului sprinkler. Se acceptă o întârziere de maxim 30 de
secunde între cele două momente.
Luminatoarele trebuie amplasate la acelaşi nivel sau sub nivelul tavanului.
Luminatoarele trebuie să reziste la o temperatură de 3000C pentru cel puŃin cinci minute. În
situaŃiile în care spaŃiile protejate sunt echipate cu instalaŃii de ventilare, clădirea trebuie să fie
echipată cu o instalaŃie de semnalizare a incendiilor. InstalaŃia de semnalizare are şi rolul de a
opri ventilatoarele acestor instalaŃii şi de comandă a închiderii automate a tuturor clapetelor.

SpaŃiul liber sub deflectorul sprinklerului până la materialele depozitate nu trebuie să fie
mai mic de 1 metru.4

2.2. Dimensionare hidraulică

Dimensionarea hidraulică presupune calculul pierderilor de presiune în conducte. Pentru
dimensionarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid se adoptă metoda de calcul similară
sistemelor complet dimensionate a sprinklerelor clasice.
Aria de declanşare se alege ca suma ariilor de stropire a 12 sprinklere de tavan dar
aceasta să fie minimum 90 m2 [1, 3]. Această suprafaŃă trebuie să fie aleasă ca fiind
determinată de sprinklerele cu răspuns rapid cele mai defavorizate din punct de vedere
hidraulic. În calcul trebuie să se cuprindă încă 6 sprinklere suplimentare din afara acestei arii
(de exemplu sprinklere amplasate sub obstacole).
Dimensionarea instalaŃiilor cu sprinklere cu răspuns rapid trebuie să fie realizată astfel
încât să se asigure presiuni minime de lucru conform celor prezentate în tabelul 15.
Rezerva de apă trebuie să asigure alimentarea la debitele normate pentru cel puŃin 60 de
minute [1].

4
NFPA 13-2010 permite ca această distanŃă să fie de maxim 914 mm.
5
NFPA 13-2010 menŃionează faptul că aria protejată a tuturor sprinklerelor cu răspuns rapid nu trebuie să fie
mai mare de 89 m2. Dacă în perimetrul acestei arii protejate sunt amplasate şi alte sprinklere amplasate sub
obstacole se vor lua în calcul şi acestea.
Pentru scopurile calculului hidraulic, se presupune că intră în funcŃiune câte 4 sprinklere
pe trei ramificaŃii diferite. În situaŃiile în care ramificaŃiile au mai puŃin de patru sprinklere, se
presupune că intră în funcŃiune toate sprinklerele de pe acele ramuri iar numărul de ramificaŃii
care se ia în calcul trebuie să fie ales astfel încât să totalizeze 12 sprinklere care intră în
funcŃiune.
În situaŃiile în care sprinklerele cu răspuns rapid sunt instalate sub mezanine cu înălŃimi
de 4,5 m sau mai mici măsurate de la nivelul pardoselii, se presupune că cel puŃin 6 sprinklere
cu răspuns rapid intră în funcŃiune (trei sprinklere cu răspuns rapid pe două ramificaŃii
diferite) la o presiune de lucru de cel puŃin 3,5 bar.
Dacă se asigură protecŃia cu sprinklere standard amplasate sub mezaninul cu înălŃimi de
4,5 m sau mai mici, aria de declanşare trebuie aleasă în conformitate cu cerinŃele normative
specifice. Sprinklerele cu răspuns rapid trebuie să fie amplasate sub nivelul mezaninelor cu
înălŃimi mai mari de 4,5 m . Se presupune în acest caz faptul că intră în funcŃiune 12
sprinklere cu răspuns rapid (patru sprinklere pe trei ramificaŃii diferite). Sprinklerele
amplasate sub pasarele, transportoare, obstacole sau mezanine trebuie să fie luate în
considerare la dimensionarea alimentării cu apă conform celor prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3
Proiectarea sprinklerelor amplasate faŃă de obstacole
Numărul maxim de sprinklere suplimentare a fi
Obstacole în afara ariei de
introduse suplimentar sprinklerelor de tavan şi
stropire proiectate
cerinŃe
Obstacole cu lăŃime mai mică 2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200)
de 3 m 1,4 bar (K = 360)
Obstacole cu lăŃime mai mare
2 sprinklere cu presiuni de 3,5 bar (K = 200)
de 3 m cum ar fi pasarele şi
1,4 bar (K = 360)
transportoare
6 sprinklere cu presiune de lucru egală cu cea de
Mezanin (vezi nota 1)
proiectare (vezi tabelul 1)
Nota 1: CondiŃii:
a) Pentru protecŃia golurilor de la mezaninele deschise se instalează ecrane verticale
incombustibile care asigură protecŃia pentru cel puŃin 1,2 m de la nivelul tavanului;
b) Se menŃine un culoar între feŃele ecranelor şi centrul acestuia de cel puŃin 0,6 m faŃă
de fiecare ecran; nu este necesară introducerea în calcul a rezervei de apă pentru sprinklerele
amplasate suplimentar.

2.3. Amplasarea sprinklerelor cu răspuns rapid

Aria de acoperire a sprinklerelor cu răspuns rapid nu trebuie să fie mai mică de
7,5 m2 şi nu mai mari de 9 m2. DistanŃa între sprinklere trebuie să fie în concordanŃă cu
prevederile prezentate în tabelul 4.
Tabelul 4
DistanŃa între sprinklere
ÎnălŃimea maximă a DistanŃa între sprinklere (m)
tavanului (m) minim maxim
9,1 2,4 3,7
12,2 2,4 3

Linia care uneşte centrul elementelor sensibile la temperatură ale sprinklerelor trebuie să
fie între 0,1 şi 0,33 faŃă de acoperiş sau tavan pentru sprinklerele cu răspuns rapid care au K =
200. Linia care uneşte centrul elementelor sensibile la temperatură ale sprinklerelor trebuie să
fie între 0,1 şi 0,45 faŃă de acoperiş sau tavan pentru sprinklerele cu răspuns rapid care au K =
360.
În situaŃiile în care acoperişurile sau tavanele sunt alcătuite din grinzi şi ferme metalice
sau panouri profilate, sprinklerele trebuie să fie amplasate în deschideri mai exact sun grinzi.
ÎnălŃimea deschiderilor practicate nu trebuie să fie mai mare de 0,75 m. În situaŃia tavanelor
profilate, distanŃa de la tavan la sprinkler trebuie să fie măsurată de la limitele profilului (vezi
figurile de la 3 la 7).
Unde nu este practică o asemenea soluŃie trebuie să se adopte soluŃia montării unor
tavane suspendate.

Figura 3 – DistanŃe de amplasare a sprinklerelor faŃă de elementele vecine

Figura 4 – DistanŃe de amplasare a sprinklerelor faŃă de marginea inferioară a unei grinzi
sau a altui obstacol

Exemplul din nomograma din figura 5 prezintă faptul că dacă distanŃa măsurată pe
verticală de la deflector la partea inferioară a unui obstacol este de 40 cm. Atunci distanŃa
permisă de la muchia obstacolului până la linia verticală imaginară o centrului orificiului
sprinklerului trebuie să fie 1,25 m.
În situaŃiile în care deflectoarele sprinklerelor sunt amplasate deasupra tălpii grinzilor, a
fermelor metalice, conductelor, dispozitivelor pentru fixarea corpurilor pentru iluminatul
fluorescent sau a altor obstacole amplasate lângă tavan, amplasarea sprinklerelor se va face cu
respectarea distanŃelor faŃă de aceste obstacole în conformitate cu cele prezentate în figurile 4,
5 şi 6.
Obstacolele continui amplasate deasupra sprinklerelor, cum ar fi conductele
sprinklerelor, conductele instalaŃiilor utilitare sau ghenele cu lăŃimi de până la 0,3 m
amplasate la o distanŃă măsurată pe orizontală mai mică de 0,6 m faŃă de verticala
sprinklerului nu necesită protecŃia suplimentară cu alte sprinklere. Sub obstacole cu lăŃimi mai
mari decât cele menŃionate sau a golurilor din elementele de construcŃii trebuie să fie
amplasate sprinklerele suplimentare .
Sprinklerele montate cu capul în sus trebuie să fie amplasate cu deflectorul la o distanŃă
minimă de 0,18 m deasupra conductei de alimentare.

Figura 5 – DistanŃe de amplasare a sprinklerelor faŃă de obstacole care sunt în întregime sub
nivelul deflectorului

(a) distanŃa măsurată pe orizontală de la sprinkler la faŃa unei grinzi sau a unui obstacol
(b) distanŃa maximă între deflectorului amplasat deasupra părŃii inferioare a unei grinzi şi un alt obstacol

Figura 6 – Nomogramă de stabilire a distanŃelor de amplasare a sprinklerelor faŃă de
elementele vecine

Transportoarele cu role şi pasarelele cu grătare care au 50% sau mai mult deschideri
repartizate uniform nu sunt considerate obstacole. Totodată, în situaŃiile în care fiecare alt
transportor sau pasarelă au deschideri de 50 % sau mai mult, trebuie să fie amplasată o linie
de ESFR – uri sub fiecare nivel al acestora începând de la cel de-al doilea nivel de sub tavan
(vezi figura 7).

2.4. Separarea între sprinklerele cu răspuns rapid şi alte sprinklere

Între arii protejate de sprinklerele cu răspuns rapid şi arii protejate de alte tipuri de
sprinklere trebuie să fie instalate ecranele verticale [1, 3, 4]. Acestea se aplică în situaŃiile în
care acoperişul care acoperă două zone protejate sunt la aceeaşi înălŃime sau la înălŃimi
diferite. Ecranele realizate din materiale incombustibile trebuie să coboare cel puŃin 1,2 m sub
nivelul tavanului6. Culoarele de trecere delimitate de astfel de ecrane trebuie să asigure între
feŃele acestora un spaŃiu liber de cel puŃin 1,5 metri.7

6
NFPA 13-2010 permite ca această cortină să coboare cel puŃin 0,6 m.
7
NFPA 13-2010 permite ca această lăŃime să fie de 1,2 m.
Figura 7 – Dispunerea ESFR – urilor în cazul benzilor transportoare şi al pasarelelor

3. Concluzii

InstalaŃiile cu sprinklere rapide fac parte din ansamblul măsurilor de securitate la
incendiu, sunt recunoscute de majoritatea companiilor de asigurări. Este important să
acceptăm faptul că din punct de vedere al protecŃiei la incendiu nu pot fi abordate ca o soluŃie
de înlocuire a sistemelor actuale cu sprinklere standard.
De aceea, având în vedere contextul general şi actualitatea acestor instalaŃii de stingere
este foarte important ca eforturile concentrate ale specialiştilor din domeniu să se regăsească
în noile reglementări pentru asigurarea unor niveluri corespunzătoare de securitate la incendiu
a construcŃiilor funcŃie de particularităŃile specifice şi să ofere un reper legislativ solid pentru
aplicare eficientă, inclusiv în metodele specifice ingineriei securităŃii la incendiu.

4. Bibliografie

[1] Sprinkler Systems : Planning and Installation (CEA 4001: 2006)
[2] SR EN 12845: 2005 InstalaŃii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme
automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreŃinere
[3] SR EN 12259-1+A1:2002 ProtecŃie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă
pulverizată. Partea 1: Sprinklere
[4] NFPA 13 – 2010 : Standard for the Installation of Sprinkler Systems
[5] ICC IFC-2006, 2006 International Fire Code
[6] TECHNICAL BULLETIN 209: 2005: 1 ESFR sprinkler protection, published
by: The Fire Protection Association
[7] Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a
incendiilor”, indicativ NP 086-05
[8] ISO 6182-7:2004 Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 7:
Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR)
sprinklers
[9] ESFR sprinkler protection (Rules for automatic sprinkler installations),
TECHNICAL BULLETIN TB 25: 2001: 1, published by: The Fire Protection
Association
[10] ESFR sprinkler protection, TECHNICAL BULLETIN TB 209: 2005:1
, published by: The Fire Protection Association