You are on page 1of 3

Funkcja wykładnicza- właściwości, wykresy, zadania praktyczne.

Funkcją wykładniczą jest funkcja postaci , przy czym , .

Dla funkcji wykładniczej charakterystyczne jest to, że nie ma ona miejsc zerowych.
Niezależnie jednak od tego jaki jest parametr , do jej wykresu należy punkt
, ponieważ a0 =1 (zawsze coś do potęgi 0 daje jeden)

Zbiór wartości funkcji wykładniczej stanowią liczby dodatnie, tj. .

Monotoniczność funkcji wykładniczej w zależności od parametru przedstawia


się następująco:
a) funkcja jest rosnąca, gdy a>1
b) funkcja jest malejąca, gdy 0<a<1

Wykresy funkcji:
Wykres funkcji gdzie podstawa potęgi jest ułamkiem możemy narysować jako
wykres symetrycznie odbity względem OY(tzn. te same punkty lądują po
przeciwnej stronie linii Y, w tych samych miejscach. (Przykład 3 z tematu 3.3)

Przesunięcia wykresu:
Przesunięcie względem (prawo/lewo) gdy liczba jest przy wykładniku potęgi.
Np. wykładnik 2x-2– o dwa w prawo, 2x+2- o dwa w lewo
Przesunięcie względem (góra/dół) gdy liczba jest za wykładnikiem potęgi oraz jej
podstawą
Np. 2x -3 – o 3 w dół, 2x +3 o 3 w górę
1.Zbiorem wartości funkcji f określonej wzorem f(x)=3x+2−3 jest zbiór /1pkt

A. (−2;∞) B. (−3;−2) C. (3;∞) D. (−3;∞)

2. Naszkicuj wykres funkcji f(x)=2x-3 -2 /3pkt

3. Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y=−2x-2,


należy punkt /1pkt

A. A=(1,−2) B. B=(2,−1) C. C=(1,12) D. D=(4,4)

4. Na podstawie danych wykresów, gdzie podstawa potęgi jest większa od 1, określ


następujące własności funkcji wykładniczej. W podpunktach niedotyczących funkcji
wykładniczej napisz „brak” /3 pkt

a) Dziedzina:
b) Zbiór wartości:
c) Miejsca zerowe:
d) Monotoniczność:
e) Wartości dodatnie
f) Wartości ujemne:

5. 1. Liczba 420 · 210 jest równa: /1pkt


A. 8200 B. 430 C. 250 D. 830
6.Narysuj wykres funkcji: Podaj dziedzinę, zbiór wartości oraz określ monotoniczność
tej funkcji. /4pkt
7. Wykres funkcji f (x) = 2x przesunięto o 3 jednostki w lewo i o 1 jednostkę w dół. W
ten sposób otrzymano funkcję g, której wzór można zapisać w postaci: /1pkt
A. g(x) = 2x-1− 3 B. g(x) = 2x+3 − 1 C. g(x) = 2x-3 + 1 D. g(x) = 2x+1 – 3
x
1
8. Korzystając z wykresu funkcji f ( x) =   naszkicuj wykresy funkcji: /9 pkt
 3
−x x x−2
1 1 1
a) f ( x) =   b) f ( x) =   − 2 c) f ( x) =  
 3  3  3

Zadanie zamknięte za 1 pkt


9.

10.

11. Punkt P(2,2) należy do wykresu funkcji f(x) =ax . Sprawdź czy następujące punkty
należą również do tego wykresu /2pkt
a) R(8,8) b) Q(6,6)
12. Wskaż funkcję malejącą /1pkt
a) 3 x-4 b) 45-4x -2 c) nie ma poprawnej odpowiedzi.
13. Narysuj wykres funkcji 4x-2 /2pkt
14. Narysuj: /8 pkt
a) f(x)= -2-x b) -3x-1 c) 4x-2 -3 d) 21-x -1
1
15. Wyznacz wzór funkcji f(x)=ax wiedząc, że należy do niego punkt P( − ,8) / 2pkt
2

16 . Naszkicuj wykres f(x)= -26-2x -3 podaj dziedzinę, zbór wartości oraz monotoniczność
funkcji /5pkt