You are on page 1of 96

Az egészséges kerti talaj

A növények tápanyagellátás a és trágyázása

5(>~ 1 ~3 <J
.to~rP.CU
Coth.-~gj. .

KOMPOSZT, FÖLD, TRÁGYA

Robert Sulzberger

Az egészséges kerti talaj
A növények tápanyagellátása
és trágyázása

.... .45 A helyes komposztálás . . .. ............ ................ .................... ...... . ...... .. .. .......... ................... .................. .... . ... ...... 14 A növények tápanyagigénye ..4 7 Komposztadalékok ... .... .. . . .. .. ............... ..... ...........a hatékony talajjavító . ... 1O A talajféleségek és tulajdon ságaik ..... l 9 Mitől terméke ny a talaj? ........ ............. .. .. .. ...... .. ...... .... ............... ... ....... ...... .....................műtrágya " .. . .... . ... ............ . ........ .. ... ..43 Az egészséges korhadás feltétel ei ..... 34 Talajjavító szubsztrátok ............... ... ... .. 53 Kész a komposzt .. .... .... ...... .27 Ásványi vagy ..... . ... ... . ............................. ...... ...... ... . ..... .. ...... . ............ ........ .. ... ................. ......... ........... .... 56 ... ... ...... ... . .. ...... ... ... 31 Mikor van értelme a meszezésnek? .... .. . ..................... .. . 40 Komposztálás edényben .......... ......... ....... .....a l egegyszerű bb ............... ..... ...... 35 A nemesített hulladék: a komposzt 39 Hol a helye? .... ............................. ................. ........ ....... ... 40 Mi komposztálható7 . .. ...... ..... ............ .. 32 Kőli sz t ..... .............. ..... ....... ... ........... ......... .......... .............. ...... -49 Speci áli s komposztok ............ ... . .......... ............. . ..... ......... .............. ...... .. .. ... ....52 Gilisztahumusz házilag ...... . ........ 29 Tá poldatok házilag .... ......... ............. ................ .. . ... ....... ... .. . . .. . ........ ........ .Tartalom A talaj és a növények tápanyagfelvétele 7 Az ásványi ös sze tevők . ....... ....... ... . .... ...... ... .......................... ............ . ..... ........ ................ ...... .. 23 A trágyák sokfélesége 27 A természet ajándéka : a szerves trágya ....... ......... 7 Talajélet és humu szké p ző dés ... ... ......... . ... . 1 l Mit árul el a talajvizsgálat? ...... .. ... . ...................... .... ...... ........ ....... ..... 39 Prizma . .......... .. ................ ......

. .... .. .. ......... . ....... ..... .... ...... 82 Trágyázás a zöldségeskertben ............. .......... . . ........... ........ ..................... 79 Termékennyé tett kö nnyú ta lajok ................. ............. 59 Ta lajfo rgatás ... ............................... . ....... ...... . .. ....... ... .. ................... 63 Zöldtrágya: a növények ápo lják a talajt ........igen vagy nem? ... ............ ...........?3 A komposzt helyes használata ....... ................ . .......... ...... . 86 Trágyázás a díszke rtben ........... 6 7 Gyakorlati tanácsok 73 Vetésforgó és vegyes kultúra ....... ..........................mi az? ......... ........... 62 Mulcsozás .. ... 77 Kertészkedés nehéz talajon .. 81 Külön leges: a tőzegtalaj ... .......... .......... ....... .... ............................ ... ............... ............ ...... ... ............ .. .............. .............. 89 Hasznos címek 92 Mutató 93 ........ .............................. 82 Trágyázás a gyümö lcsösben . ... . 75 Új terü letek meghódítása ........... ............. .......... ................ ...... ........... .........A szakszerű talajápolás 59 A talaj mechanikai megm unká lása ...... ........... ........... .........

.

a szilícium (Si) oxidok és hidroxidok. alakult át (átalakulási vagy metamorf közetek). üledékes köze- tek) . zetek ellenállóbbak. gyorsan mállana k és újabb. többféle szilikátból állnak. ~z ásványi összetev6k A talaj és a növény ek tápany agfelvé tele Mivel ke rti növényeink a tápanyagokat a gyökereikkel veszik fel . vagy a víz és a jég mozgásának Amikor a kövek következtében elmozdult szétmállanak (szedimentum . a talajnak fontos szerepe van a növekedésükben. ez vagy különbö. ezalatt a folyamat alatt a Még bonyolultabb. a szélsőséges hőmér­ jól megfigye lh ető a talaj keletkezése darabokra tört. szabad ionok kerül nek a talajol- és rendkívüli módon képesek datba és azokat a gyökerek már <4 Az egészséges és jól karbantartott megduzzadni . (magmatit). A laikusok számára mindez hőmérséklet) köszö nh etően elég bonyolultnak tűnik . másodlagos " ásványok jönnek lyednek le a mélyebb rétegekbe. míg mások a vizet és az ásványi anyagokat tételük alapján is megkülön . a rétegszilikátokból keletkez. Ezzel a növények könnyen fel tudják venni . ezért nek.ezek két létre: agyagásványok . aszilikátok adják . valamint a kémiai és áta lakulás után szá llított el a biológiai folyamatok hatásá - a víz. és ré tegződ ése. dag talaj ásványi szempontból . Ezért érdemes megismerkedni a talajok tulajdonságaival . kőzetek . ami a vulkáni közetekből jöttek létre (úgyne- tevékenység során jött létre vezett üledékes [para] kőzet). Kémiai tulaj. A közetek alapjait . illetve hogy az üledékes ra módosul a közetek állaga donságuknak köszönhetöen közetek alakultak át. Nagy a fajlagos felületük . valamint a tápanyagok körforgásávaL Az ásványi Egy-egy közet meghatá - összetevők rozásánál mindezt figyelembe kell venni . . valamint de a növények számára mégis kémiai elem. könnyen felvehetők maradnak: és az oxigén (02) reakciójával Az agyagásványok a tápanyagok könnyen kicse- jöttek létre . Így azok az átalakult Eleinte volt az ásványi altalaj . amelyek üledékes a magmás közet. megkötni . hogy az egyes közeteket az séklet.mállani kezdenek. zö fizikai hatásoknak (nyomás. ket hoznak létre. Egy agyagásványokban gaz- megfe l e l ő növekedéséhez és a gazdag talajélethez.. Az is előfo rdult . Egyes kő­ az agyagásványok képesek A közeteket kémiai össze . így azok nem süly- böztetjük. talaj nélkülözhetetlen a növé nyek számára kedvező talajfeltétele. rélödnek más ionokkal. ha egy-egy kőzet különféle méretű és alakú kőzet további sorsát követjük: Az ilyen te rmészetes talajszelvényeken 1 a víz.

külö nbö ző szemcseméretekre esik szét. az agyag-humusz komplexet adják (lásd még 13.063 mm megé rth etők a kül ö nb öző talajfajták különbségei. a legjobb alapokat biztosítja a növénytermesztéshez. A hum usz mellett az agyagásványok a termékeny talaj legfontosab b összetevői.0. amiken a víz gyorsan átsza lad .002 mm agyag < 0 . A szemcseméret és víz talál helyet magának szempontjából azok a finom határozza meg ugyanis . O o Por viszont a homokszemesék o O 0 (. A homok tápanyagokból is csak keveset ké pes megkötni . sze r kezetű talajok az érdekesek.001 mm) nek könny ű dolga van .01 mm) között sok l evegő van . oldal).0. és l . ami o a gyökerek számára szintén nélkülözhetetlen. de által uk jól • homok 2. és a humu sszal együtt minden ta laja lkotó netová bbj át . a köztük lévő résekben (a A szemcseméret szerint amelyekben a szemcseméret pórusrésekben) mennyi levegő a következő talajokat külön- böztetjük meg: A szemeseméretek mérete je l le m ző . A növénytermesztés 2 mm alatti. Sza bad szem me l alig láthatók.0. Agyagrészecskék A talajmunkáknál a kertész - Átm érók egy más hoz viszonyítva l : l 0:500 (0 .063. Szemeseméretek a talajban A mállással újfajta kőzetek jönnek létre: a kiindulási kőzet Az agyagos vá lyogban l évő szá mos apró szemcse teszi ke nh e tővé a talajt.0 .002 mm A szemesék mérete A homok A m egl e h e t ősen nagy homok- Homok szemesék között viszonylag Homokszem (. • por 0 . hogy vagy képes megkötődni .5 mm) nagy pórusrések maradnak.

általában és a vályog pedig a kettő között talajkeverékekrő l beszélünk. Mégsem a por vályog az ideális. va la. és fél óra egyféle . pítható: az oldat szinte fekete . a pórusré- sekbe n lévő víz olyan erősen kötődik. A lösz csemé retű talajjal. a két szélsőség. telített pórusrésekben a levegőnek pedig alig marad hely. az alkotórészek. és alaposan az agyag között. homokszemesék már pár az ideális talaj . a vályog pedig a homok és az agyag ségű víz van jelen. meghatározása múlva vörösessé válik. pórusrések szinte egyáltalán nincsenek köztük. A túlsúlyban l évő szemcsemé. Az ásványi összetevéik a növények gyökere is könnyen átjárja a homokot. nehéz köztük átjutni . Ha a talaj nem éppen teljesen száraz. a löszös rázzuk össze. az agyagtól tartósan zava ros és ro zs das zí nű marad a víz. homokos kertjében milyen szemcseméret humusztartalma is megálla - agyag stb. kötődni. Így létezik vályagos homok. amiben és gyakorlatta l felismerhetők men n yiségű tápanyag képes mindhárom alkotórész megta . Ezért agyagos talajon még akkor is elhervadhatnak a növények. lálható. ha amúgy e l egendő mennyi . Ülepítésse i a szemesék könnyen e l különíthetők: a homok hamar lesü llyed. A durva helyezkedik el. megha tározott szem. Már kézzel . Ezzel a próbával talaj agyagos homok. az uralkodó. Ezzel Mivel a gyakorlatban szinte szemben az agyagos oldat soha sem találkozni "tiszta" . középen gyakorolt hatását il leti . perc alatt lesül lyed nek. A fajlagosan nagy felületű A vályog melyest érzékeny tapintássa l szemcséken viszont nagy Az olyan talajnak. külön neve van : vá lyog. A szemcseméret sokáig zavaros marad . A vízzel keveréke. a laikus is megtudhatja . Az agyag Az agyag pont a homok ellentéte: az apró szemesék erősen "összeragadnak". Első próba: iszapolás A por ret alapján itt is homokos vagy Ehhez a talajminta egy részét A por minden szempontból agyagos vályogról beszélünk. Egyszerű módszerekkel még helyezkedik el. hogy a növények alig képesek azt felvenni. a homok és Ami a növények növekedésére öntsük fel vízzel. tegyük egy áttetsző edénybe.

mint ahány ember él a Földön. amelyek- A homokszemcséket érezzü k az ujjaink Talajélet nek levegővel teli pórusrésekre között. homokozni". zálódnak.mivel a szemesék jól tapint. Valamennyire rogénmegkötő baktériumok megtapad a kézen . és nehéz formába vagy a pillangósok gyökér- gyúrni. hatók. szerkezetű.. A növényekre inkább károsak .Tápanyagfelvétel darabokban . de könnyen (mint például az Azobacter leporolható. hogy kizárólag gombák (Actinomycetes) . a belőle sodort lenyűgöző . egy-egy tápanyagra speciali- A lösz tapintása lisztszerű. ami már orral is megállapítható . A talajflóra és csak teljesen átáztatva lehet vele . Tapintási próba A hüvelyesek (pl. Az felelősek. de jól érezhetően a nitrogénnek körforgásáért tartalmaz homokot is. tal álhatók. vagyis Az egysejtűek általában gombóceá gyúrni. A fajok összetétele agyagos stb. sőt szabad szemmel láthatók.. gümőiben élő fajok). Nem tapad a kézhez. hanem a teljesítmé- hurkák alig szakadnak. A legfontosabbak az egyes szemesék nem közülük a nitrifikáló és nit- különülnek el. ezzel szemben a vályog kézzel Formázható. bab) gyö kérgüm ői b e n mivel az anyagcseréjük közben A homok könnyen felismerhe. Egy nézetméternyi jól eddigieknél jobban tapad. vízzel lesz. Vannak például aerob mikroorganizmusok. melyek A vályog elsősorban finom ennek az elemi tápanyagnak . telített talajrétegeket kedvelik. magasabb rendű " é lőlénynek lehet a talajt pontosabban lehetővé teszik a létezést. meghatározni (homokos . tő .). a mélyebb. mivel a humuszanyagok talajban több élőlény nyüzsög. Jóllehet azonban nem csupán a számuk vele gyurmázni. vízoldékonyak. az anaerob fajoknak a Minden marék egészséges levegő méreg. természetesen talajonként változik. nitrogé nm egkötő baktériumok bűzösgázok képződnek . mus található. míg az agyag és általában és humuszképződés van szükségük. Végül az agyag olyan A szintén egysejtű sugár- képlékeny. amivel az összes többi benne lévő szemesék alapján . lisztesen sima Ezeknek az élőlényeknek felülettel jelenik meg. átszellőztetett talajban több és ceruzavastagságú hurkák millió hasznos mikroorganiz- formálhaták belőle. A még nyük is.

Gyakran életközösségben népesebbek a nernatódák (fo .. előemésztik ". a szubsztrátot. nalférgek). A papucsállat. A leg. ásványokra és állatok. melyek során és tulajdonságaik és az ostorosokkal együtt létrejönnek a humin anyagok. szé lsős ég között Az egysejtű ősállatkák az első dioxidokra. a mezofauna tagjai már A gazdag talajokon televény A gombáknak szükségük van nagyítóval is láthatók. Ekkor elkezdődhetnek a A talajféleségek kákka l. a gyökérlábúakkal kémiai reakciók. ezzel ez A természetben évszázadokig is közeteket és azok átala kulás a legnépesebb állatcsoport eltarthat. leveg6re. pókok. amelyek benépesítik tápanyagionokra bomlanak. Most már ismerjük a kiindulási található belőlük . amelyek elsősorban szabadítja fel a tápanyagokat. féleség folyamatosan bomlik és (mykorrhiza} élnek növényekkel. Ahol a Az atkák. humuszt Általuk a növényi amelyek elkezdik máilasztani maradványokat a baktériumok dulnak fel bel ő le tápanyagok. Ennek pont az ellentéte a nyers ott gyakran a növények is csak A szabad szemmel is látható humusz: a talajszerkezetet gyengén fejl6dnek. az ugróvillások és a átmenetileg képes javítani. vízre. talajokon képződik . állatok a makrofauna tagjai. Talajélet és humuszképz6dés és a valódi gombák szintén Az ászkák . Ez a humusz. még antibiotikumot is ter. egyes fajaik nyesek. gombák már nem képesek megélni. ott zöldes bevonatként láthatók. a közeteket és a gombák . ezek a parányi lények alkotják a könnyű talajok 3-4%. A fo. de alig szaba- . éppúgy idetartoznak. A zuzmókkal együtt ezek a táplálkozásukkal a legtöbb az első élő szervezetek. (mull) képződik. tartósan javítja. A feltalaj egy nehezebbek hozzávetőlegesen négyzetméterében milliárdnyi 6% humuszt tartalmaznak. talajszerkezetet azonban csak a másik anyagcseréjéb61. míg létrejön néhány Az ősállatkákkal ellentétben centiméternyi humuszréteg. Ez csak a felsőbb humusz lesz talajrétegekben lehetséges. a ilyenkor mindkét fél hasznot húz baktériumokkal táplálkoznak. a A vízszintes rétegződés a mikrofaunát. mint Az algák már a magasabb a csigák és a giliszták. ke rekesférgek is ide tartoznak. rendű növényekhez tartoznak. A korhany Az állatok sokasága lyamat végére a fehérjék (moder) átmenetet képez a két alkotóelemeikre. Ez a humuszfo rma elsősorban a további lebontásban számos savanyú . A földigiliszták termelik A látható ta lajlakók közül a földigiliszta hasznos s egltője a kertésznek. tápanyagszegény más állat is részt vesz. a kisebb rovarok és azok !árvái melnek. amelyek a fotoszintézis útján a napfény energiáját képesek Az együttműködésből hasznosítani .és ezerlábúak. ikerszelvé- igen hasznosak. szén. száz.

A legalsó réteg az alig tulajdonsággaL Az érett talaj Általában ezek az elemek mállott alapkőzet b ől ál l.érett" talaja legyen. a különböző általában a talaj felső két összes. barnásfekete. így l . a kékes vagy pirosas részek pangó vízre utalnak. hogy . A szi ntek és azok eltérő vastagsága talajkereszt- metszetben jól megkülönböz- tethetők. A legfelső. felel módon . méterét veszik figyelembe). mivel az rendelkezik az utáni formáit. és könnyen fe l is m e rh e t ő barna színéról. mivel minden réteg- nek a benne lévő anyagoktól és azok bomlási fokától függően más a színe. Ezt követi humuszos talajnak. ami lehetévé teszi amibe keveredik némi feltalaj : meg. a növények fejlődését szemcseméreteket és a hu. A humu- szos fe l ső réteg. és a humuszala- koktól függően többé-kevésbé stabil: ez az A szint. a szerves törmelék többé- kevésbé feli smer h ető . törme lékból áll . A B szi nt e l sősorban a mállott kőzetre utal. benőtt a gombafonalak vagy az áll ati megkülönböztetését (ehhez réteg nagyobbrészt szerves váladék összetapasztja. Az érett talaj Közvetlen ül a növénytaka ró alatt találh ató a humuszréteg. A szürke elszíneződés a túl nedves és elsavanyodott talajra hívja fel a figyelmet. és C egy sokféle szemcsézettségú vízszintesen rétegződnek szint (réteg) a neve. A ta lajrészecskéket a különböző talajtípusok ez a B szint. amilyen például a vályog.Tápanyagfelvétel anyagokból áll. A C szi nten a talajalkoták egyre nagyobbak lesznek. mint az adott helyszínre jellemző egyrétegnyi már mállott kőzet.. kedvezően befolyásoló muszképződés folyamatát. az A szint nagyon sötét. jellemző a szín és a szemcseméret. El sős orban szerves A kertésznek az a célja.

dott életközösségek képesek centráció 1o-7 =0. képződnek . néziumionok felvehető volta meghatározása. Így. így azokat megvédik van egymással . között ta rtj a a pH -értéket. enyhén savas .és mag- haszná lt módja a pH-érték léteznek. A talajok minősítésének egy feletti . hogy egy-egy kiadósabb megkötni . A talajféleségek és tulajdonságaik kialaku l a kedvező rögméret. mégis használjuk: a 7 -es alatti értékek egy hatékony puffer. szabadu l fel.és leveg6- a lemosódástóL de a növé nyek nagy mennyiségű OH. csak a szappanlúg esetében . akár. A 7 és 14 közötti értékek A szélsőségesen savanyú esetében a szabad OH. A pH-érték nemcsak a mik- A semleges .vagyis egyensúlyban van az A széteső rögöknek viszonylag OH. Ennek alapján folyamatosan csökken. Ezzel a humusz Különösen elő n yös ilyen szem. veszélybe.ion háztartás fennmaradjon. és a víz mellett A pH-érték és a mésztar. Az ilyen termőhelyeken csak A semlegességet jelző pH-érték kifejezetten erre specia lizá ló- a 7 -es . rugalmas és jó illatú. sőt megtudható.humu sz savas eső okozta savanyadást komplex (lásd 8. ami lúgos is lehet.ionok láptalajok pH-ja akár már 3-as vannak túlsúlyban . ennél sokkal gyakrabban a természetben szinte nem is a kálium. Egy érett talaj olyan. ilyenkor savas viszo nylag állandó keretek kémhatásról beszélünk. vagyis morzsolódó és 5-ös pH alatt már kifejezetten savas vagy lú gos kém hatású-e. ellensúlyozza. mint egy finom nagy a felülete.és szabad H+ io n mozog mangánellátottság kerü l szabadon a talajoldatban. roorganizmusok és a növények 5. hogy mennyi viszont e l sősorban a vas. mivel a mészből es6zés után a kedvez6 viz. ami már az ecetsav kémhatáshoz vezet.7. oldal). hu muszos talaj többek között a gondos toxikus alumín iumvegyü letek is Valójában a pH-érték azt megmunkálás következtében áll elö. hogy a talajoldat Egy érett . vagyis a esetében a H+ ionok van nak változó kü l ső tényezők ellenére túlsú lyban . a legtöbb más kőzet és a pontból a már agyag. A pH-érték kiszámításához A természetben a savak a hid rogénion-koncentráció uralkodnak. kalcium. amikor a vízion-ka n. ll . A lúgos ta lajokban mutatja meg. talom szaros összefüggésben A rögöknek annyira szilárdnak kell a tápanyagokat is képesek lenniük. tészta: laza. hanem a táp- optimálisak: 8-as pH-érték anyagok felszívódását is. .. vagyis lúgos altajok példáu l a savanyú talajokban .000000 1 g/l megélni .ionokkal. 5 bár maga a negatív alapú Joga ritmusát humusz is savakat képez.5 pH-értékű ta lajok közvet len életkörülménye it A pH-érték a legtöbb növény számára befolyásolja . sava nyúságával vetekszik. képesek azokat felvenni.

a leépítési folyamatok • a csapadék mennyisége felgyorsul nak. a mészkövet és N. is meghatározhatjuk a szubsztrát szegényebb lesz. nyeknek. a legtöbb kerti növény esetében az optim ális pH -érték 6 és 7 közölt van. mivel hossza n tartó vá ltozásokat okoznak szubsztrátok. már nincs rá szükség. És ez a hatás . feltéve. egyrészt mert tan ácsos annak állapotát fel- savtartalmát. Mg a kőlisztet ásvá nyi úton l állítj ák elő . vagy inkább árnyékos stb. mivel hatásuk nem a tápanyag. A kémia i elemzés során hogy mechanikusan vagy a tápanyag-ellátottságot és l . ---- hanem a talaj fizikai és kémiai Mo tulajdo nságainak megváltoz. évente és négyzetméterenként. napos létre. illetve tápanya - a humuszk é p ző mikroorganiz. hogy ezeket a szereket megfelelően és szaksze rúe n használják . más részt mérn i. A többi műtrágya hatása -----. Fe. azokat mégis mint P. Al Az egyes ásvá nyi anyagok felszívódása pH . kedvező. kiegyensúlyozódnak.a talajélet megváltoztassuk a talajt. oldal).Tápanyagfelvétel Hogyan hatnak a trágyák pH 4 5 6 7 8 a talajszerkezetre? Igaz. Mit árul el Az érzékszervi a talajvizsgálat? vizsgálat fontossága Mielőtt nekilátnánk. l tatásá ban (l ásd 7. gok hozzáadásával tartósan Egy tesztkészlet segítségével mi magunk musok életterében . Táplálékul • a kert hasznosítási módja szalgá lnak a talajlakó élő l é ­ az utóbbi évtizedekben.fü ggő . Cu J ellátottságban mutatkozik. inkább negatív. A szerves trágyáknál • az altalaj összetétele (ha a káros hatások általában ismert) . B természetazonos talajjavító szereket tartják számon.). Ca. Mn . Ehhez e l őször alapvető merfa megnőtt sóko ncentráció dolgokat kell meghatározni: ke dve zőtle n életfeltételeket hoz • a kert fekvése (lejtős . K.

érzékszervi vizsgálati módszer. megakadályozzuk a nemkívána- Ha pedig a talajban egy tos vendégek létét. mindig figyelmen kívül hagyni . a gyökérzóna. gyomok " kiirtása önma- telezni . 20 cm mély.. fajmeghatározáshoz a legjobb gyakran szabad szemmel is észre- eltolódásokra reagálnak: egy jó növényhatározó. hogy meg kell munkálni a talajt. tesíthetik . A laborvizsgálatokat Nem véletlen . meg. mokban adják meg. Mit árul el a talajvizsgálat? a talaj tulajdonságait szá. és hogy tápanyagokban szegény talajt szíthetik. ami . Hasznosabb. m e gtévesztően. a tömörödött helyeken nedvesség. Amíg birodalmában az érzékszervi az altalaj egyenlőtlenségeit megfigyeléseket nem szabad nem szüntetjük meg. • a gyökérzóna mélysége. A . egy-egy kertre jellemzőek kedveli . Nem elegendő például azonban nem olyan egy- Tájékoztató növények a lósóskákat (Rumex fajok) értelmű. megfigyelhető egyensúly. egy megáll a viz. oldal). addig a réti lórom kizá- az ott növő vadnövények. hosszú távon ismereteket (lásd 9. A pontos Az. pontosságat enged felté . tudományos • a felhasználás módja . Az indikátornövények- . tápanyagokban A magok ugyanis a talajban gazdag talajon nő. vagyis milyen A különböző igényű növények a talaj minősége. hasznosan kiegé- némelyik kel ki . hogy abból amíg a juhsóska (Rumex azonban ha nem is helyet- a rengeteg magból csak acetosella) a savanyú. ugyanazok a növények fognak A tapintás és az iszapolás előbukkanni. rólag a lúgos . tápanyag. Pedig pont az élők gában nem elegendő . hogy milyen mély Az ásópróbánál a talajrétegeket egy ásónyomnyi mélységben vi zsgá lják. csinál humuszt lomról. mint ahogy azt sokan csak úgy általában felismerni: tartják. Az ilyen tüneteket szó • túl sok vagy túl kevés adott talajra jellemző faj jelenik szerint a terepen kell kezelni. ha a hobbikertész számára is az adott növények jelenlétéből rendelkezésre álló két egyszerű levonjuk a következtetéseket. felismeréséhez alapos botanikai ismeretekre van kel történő talajdiagnosztika szükség. • savanyú vagy lúgos talaj. És: vehető: a növények visszamaradnak • túl sok vagy túl kevés a talajviszonyokról csak akkor a fejlődésben. a talajrétegek eltérő színe hozzávetőleges Egy tyúkhúr nem információt ad a humusztarta. ha több. kaphatunk képet. egyenes falú szel - vényt ásunk. és ennek megfelelően amelyekkel a talaj fizikai megváltoztatjuk a talajbéli tulajdonságairól szerezhet körülményeket.

Szavahihető: szerint 3-4 évente tanácsos egy nitrogénben gazdag talajt jelzi. Az őszi me lyek laboratóriumai vállal - vizsgálat is hasznos info rmáci . Pásztortáska (Capsella bursa·pastoris) Indás pimpó (Potentilla reptans) Perzsa veronika (Veronica persica) Lucerna (Medicago satiua) Podagrafú (Aegopodium podagraria) Mezei árvácska (Viola aruensis) Ragadós galaj (Gallium aparineJ Mezei gólyaorr (Geranium pratenseJ SzeHd csorbóka (Sonchus oleraceus) Mezei zsálya (Saluia pratensis) Tyúkhúr (Stellaria media) Piros kenderkefú (Galeopsis ladanum) Takarmánybaltacim (Onobrychis uiciifolia) Alacsony nitrogéntartalmat jeleznek pl. kenykedni a kertben. juhsóska (Rumex acetosella) Kúszó boglárka (Ranunculus repens) Mezei pipitér (Anthemis aruensis) Lándzsás útifú (Piantago lanceolata) Lapulevel ú keserúfú (Persicaria lapathifolia) Érett talajt jeleznek pl. hogyan kívül rengeteg erre szakosodott készült fel a talaj a következő tanácsadó cég jött létre . Orvosi füstike (Fumaria officina/is) Apró gólyaorr (Geranium pusillum) Perzsa veronika (Veronica persica) Bürökgémorr (Erodium cicutarium) Tyúkhúr (Stellaria media) A mindent ellepó tyúkhúr az érett . pangó vizet jeleznek pl. Fehérhere (Tri/olium aruense) Tömör talajt. évre. a laboranalízis vizsgálatot elvégeztetni. Magyarországon a mezó- A kémiai vi zsgá latokhoz a gazdasági és erdészeti egyete- tavasz az optim ális id ő pon t . Vad mustár (Sinapsis aruensis) Parlagi ecsetpázsit (Aiopecurus myosuroides) Piros kenderkefú (Galeopsis ladanum) Savanyú talajt jeleznek pl. valamint az egyetemek még mielótt beindulna a természettudományi karán vegetáció. és elkezdenénk tevé. hatnak ta lajvizsgálatokat Ezen - ókkal szalgálhat arról. ta lálhatok ta lajtani tanszékek. A szakemberek javaslata melyek felvették a szolgáltatá- . meken . Festő pipitér (Anthemis tinctoria) Csalán (Urtica fajok) Nyári hérics (Adonis aestiualis) Farkas-kutyatej (Euphorbia peleus) Piros kenderkefú (Galeopsis ladanum) Fehér libatop (Chenopodium album) Réti útifú (Piantago media) Kicsiny gombvirág (Galinsoga paruiflora) Közönséges aggófú (Senecio uulgaris) Lúgos talajt jeleznek pl. Libapimpó (Potentilla anserina) Apró csalán (Urtica urens) Martilapu (Tussilago farfara) Árvacsalánfajok (Lamium fajok) Mezei aszat (Cirisum aruense) Fehér libatop (Chenopodium album) Mezei zsurló (Equisetum aruense) Keserúfúfajok (Persicaria fajok) Parlagi ecsetpázsit (Aiopecurus myosuroides) Kicsiny gombvirág (Galinsoga paruiflora) Kutyatejfajok (Euphorbia fajok) Szárazságot jeleznek pl.Tápanyagfelvétel Indikátornövények Magas nitrogéntartalmat jeleznek pl.

Extra vizsgálatok Ezek során általában szennye- Speciális vizsgálatok ző d éseket . hanem az Az árak 2250. vizsgálatokat kiegészítik öntö- zési. hogy ebbő l A helyes mintavétel ban a pH-érték. ez azonban A szűkített vizsgálatba általá .n-módszert alka lm azzák. felven ni. illetve a széllel rogén (N) menn yiségét sajnos szá llított anyagokat (például nagyon nehéz meghatározni . vagyis rengeteg tényez6 vesz részt. a ta lajban található teljes nit- saik közé ezt a vizsgá latot.és magnézi umtartal . és a kapott eredmény is csak Az ilyen speciá lis vizsgá latok igen korlátozotta n haszná lható sokszo r igen költségesek. rövid ni.a talaj korá bbi művelési A nitrogéntartalom módjá ból megmaradt szeny- meghatározása n yeződéseket (például növény- A legfontosabb tápanyag.l 7 700 nitrogén tarta lmát határozzák egész növénytársulást kell megvizspl- Ft-ig (+ áfa) terjedhetnek meg. a talaj foszfor-. tartozik. mivel a nitrogén Az e l térő növényzet és igények mának.és álta lába n a szerves molekulák miatt tanácsos a kert több tápanyagigény meghatározása stab il kötésében talá lh ató pontjá ról (zöldségeskert . Egyes A nitrátteszttel a csak a . Sok növény egy he~n csak nem (ezek természetesen csak távon mennyit trágyázzanak. Ezért is vizsgálja. Ilyenkor meghatározzák ké rni . vé d ő szerek) .mutatnak ki . vala mint a mész. a nit. megfelelően). tévedhet! tájékoztató jellegű árak). nehézfémek) . a természetes vegetáció kialalculbábafl egyes toxikus elemek jelenJétét amikor csak az ásványi. az azonnal felhasználható sohasem egy-egy növényt. keveset árul el arról. meg a talajban. a növények men nyit képesek káliu m. pangó a sta ndard vizsgá latnáL riumtól is e l őzetes áraján latot vizes talajokat szereti. hogy megtudják . talajápolás i és trágyázási tanácsokkal (igény szerin t form ájában l évő nem.és szabadul fel. és csak lassa n gálat tarta lm azza a mikro . rogénmen nyiséget. Kérésre meghatározzák az ezeket csak rendkívül indoko lt összes nitrogéntartalmat ez a esetekben ké ri k. körű ta lajvizsgálat pedig már Nm.itt egy tyúkhúr. Megrendelés vizsgálat azonba n jóval drágább e l őtt tanácsos több la borató- A mezei zs urló a tömörödött. káros anyagokat . A b ővített talajvizs . nyo melemek mennyiségének A szá ntófö ldi növény- A gyors diagnózis: . A teljes termesztés nél általá ban a sok a nitrogén" nem mindig áll meg. meghatározását is. ezért fel. azt a biogazdálkodás irányelvei nek csupá n becsül ni lehet.

200-500 g leteket. tájékoztatást 20 cm -re ássunk le . Otthoni tesztkészletek hogy csak a pH-érték és a Ebből a keverékből vegyünk ki nitráttartalom tekintetében . és különösebb kémiai vettünk. majd kérdőíveket) . hogy repre. gondosan cím . rövid időn keverjük össze. tosabb információkat (ehhez színskálával. Ehhez ásóval kb. és az esetleg belül megtudhatjuk a kívánt a mintába került. A teszt bevizsgáltatni. megbízhatók (és ez utóbbit igénye szerint . zentatív mintát kapjunk. ismeretek nélkül . felcimkézve és becsomagolva juttass uk el a bevizsgá ló laboratóriumba.a bevizsgáló laboratórium Aki szereti a kémiai kísér. való dolgokat vegyük ki . az a szakboltokban a kertész csak ritkán tudja . és azokat külön-külön zacskóba. A készletekben azokat egy edényben gyújtsük gondosan csomagoljuk be. minden szükséges dolog benne össze. Hátrányuk viszont. gyümölcsös stb. A mintákhoz talajoldatot készíthetünk.Tápanyagfelvétel A talaj bevizsgá lásához a kert több pontjáról vegyün k egy-egy ásónyomnyi mintát. oldalon) . Egy-egy ilyen mintát küldünk.) mintát földet . azokat alaposan (címeket lásd a 92 . kézzük fel azokat. Ha egyszerre több tesztkészleteket. vásárolhat talajvizsgáló venni . az utasításoknak megfelelóen lemérve. nem a talajba értékeket. és ott 2-3 gyakran a laboratórium ad kaphatunk a vizsgált anyagok cm-nyi mintát vegyünk. összehasonlítjuk a mellékelt kertnél tíz) . Végül az egészet mennyiségéről. során a megfelelő vegyszerekkel területről ahhoz. majd a mintákat alaposan összekeverve. Ha már elegendő mintát és postázzuk a laboratóriumba van. több mellékeljük a bevizsgálandó Ha az így kapott oldatot minta is szükséges (nagyobb területtel kapcsolatos legfon . és töltsük egy nejlon .

aminek követlceztében. is ajánlanak talajvizsgálatokat A tesztkészletek keveset árulnak el az elhullott állatok és az állati a talaj tápanyagtartalmáróL egy-egy tesztkészlet formájá . levegőben lévő nitrogén. legismertebb tagjaik legnagyobb mennyiségben a cukrok. szekrétumok (urea) lebontása ban vagy a velük kapcsolatban közben a nitrogén ammónium - álló laborokban elvégzett A varázsszó a fotoszinté. számítógépek is . A talajlakó baktériumok ezeket ban a fényenergia segítségével a növények által felvehető a víz és a szén -dioxid felbom . Ez az elem szükséges akkor állítólag már mutatják a levelek és a hajtások is a kívánt értékeket. Vannak növekedéséhez: minél jobb nagyon drága. A növényeket általában betalcarftják. A növényi részek. vizet (H 20).és a A makroelemek foszfortartalom kimutatására szolgáló analitikai készletek Nitrogén (N) kevésbé pontosak. hasonlóan A kertészetben a trágyázás a talajszondákhoz. de ez a költség az aminosavak és a vitaminok a hobbikertész számára álta . nitráttá alakítják át. ha gazdag termést hatására egyesülnek ezek az nőnek. vizsgálatkén t. amelyre a növényeknek még Igy azok kikerülnek a természetes a gyökerek pedig felsz ívják a szükségük van a növekedéshez. tápanyaghiány A napsugárzás pedig keL Másképp nézve. amelyek megtalálják várunk növényeinkt61. és az alkotóelemeikből Ezt egészíti ki a tápanyagigénye szénhidrátok képződnek . és nitregént (N 2) lélegeznek be. lában nem kifizetődő. A növények tápanyagigénye hasznosítani) . a talajból veszik fel gyökereik. a szükséges feltételeket. A szénhidrátok kémiai energia. ionok formájában szabadul fel. körforgásból. milyen növények n6jenelc. talajokon csak olyan növények nagyon fontos. ha elmarad a pótlás. annál sötétebbek a levelek. kémiai laborok és zseb. Az egész folyamat szükséges tápanyagokkal végén oxigén k é pződik : ezt A kertben jobbára az ember hatá- ellátják a növényeket: a a növények kilélegzik. . az egyes alakul ki. zis: a folyamat alatt a klorofill . amelyeket középpontjában a nitrogén csak a talajba kell szúrni és (N) áll. é p í tőkövek . rozza meg. amit a pillangósok és más A levegő és a víz a fejlődéshez tárolók. otthoni a nitrogénellátottság. valamint adatokat. A trágyázás különösen akkor az energiaellátásért felelős. termeléséhez szükséges. A növények lik. A többi. A káli. A talaj ezt a tápanyaget Az utóbbi időkben a műtrá ­ általában szerves kötésben gya.és talajjavítószer-gyártók tartalmazza . amelyek A nitrogén ezenkívül a azonnal értékelik a kért klorofillképzéshez. levegőből szén-dioxidot (C0 2 ) körülbelül ötven tápanyagot.

-:7\ l is: ez a magnézium. de az ionok többé-kevés . Ezt a munkát a sejtfal erősítésében van Szerepe van a szilárd sejtfal a gyökérgümőkben található szerepe . oxigén után ez a növények szá. hanem azon kívül .+' . csak keveset vesznek fel ..és az ivóvízben.l??""H O tl éri el a néhány százalékot. így segíti a baktériumok végzik el..l. akkor rási viszontagságokka!. hoz és a humuszrészecskékhez elsősorban a mészkőben talál- Ezért nagyon fontos . ionos formában (K+) található és erőteljesen befolyásolja be.(Mg) ' l tartalmat adja meg. azokat a mélyebb talajrétegek. mely alig ' . valamint elősegíti Napene rgia a magok és a termések érését.. Ez '\ 2 0 2 l '. mint A megfelelő növekedéshez A nitrogén. Kerti használathoz szükség esetén alkalmazzunk kivonják a kőzetekből vagy nitrogéntrágyát Foszfor (P) algavázak őrlésével nyerik Ebből a makrotápanyagból (algamész).. Magnézium (Mg) ----. és a növények abból állati kártevőkkel és az időjá­ belül. . anyagcseréjében van szerepe. nitrátszennyeződés jelenik bé stabilan az agyagásványok. elsősorban a növények de külön adagolni nem szük- mára legfontosabb tápanyag. ezzel növeli a kialakításában. és hasznosítani .. séges. Ez a nitrogén ekkor mint meg.. A kalciumot (Ca) a növények esetében gyakran a makro- növényfajok képesek megkötni A káliumnak elsősorban tápanyagokhoz sorolják.tápanyagok ____ ". a kén (S) is elengedhetetlen. szén-dioxid és az nitrogénból és káliumból .. va lamint a l evegő szén- dioxidja a növé ny részévé válik .. csak valós kötődnek . '' A mútrágyazacskókon néha ' feltűnik egy negyedik adat ~-.T'panyagfelvétel Nélkülözhetetlen a virágképző ­ déshez. mert a kipufogógázok . a pH -értéket.. Ez a a talajban látja el: elősegíti a egy-egy erősebb eső lemoshatja tápanyag a talajban elsősorban morzsalékony talajszerkezetet.=-:. Kálium (K) kevesebbre van szükség.... gyümölcsök eltarthatóságát Ha a talajban sok azok könnyebben birkóznak A legfontosabb feladatát vízoldékony nitrogénvegyület meg a gombafertőzésekkeL az a kalcium nem a növényen található. További tápanyagok A napfény hatásá ra a gyökerekkel felvett tápanyagok és víz. növények ellenálló képességét. A természetben a kalcium meg a talaj.-.""' / a tápanyag többek között a klorofil! egyik fontos alkotója.. ható meg..

készítményekkel viszik be leténél több is van belőle a ta lajba . erősíti a sejtfalat és az ellenálló képességet Magnézium (Mg) MgZ+ Közetek A klorofil! elengedhetetlen része Mlkrotápanyagok Tápanyaeok Ionos alak Forrás Hatásuk a növényekre Kalcium (Ca) Ca 2+ Mészk6 Stabilizálja a sejtfalat. szerkezetét. Továbbitápanyagok Nyomelemek Tí panyacok Ionos alak Forrás Vas (Fe) feZ+ Közetek fel+ Mangán (Mn) MnZ+ Közetek Klór(CI) Cl· Sók Bór (B) H2B0 3• Közetek és sók Molibdén (Mo) MoO/" Ásványi kötésben Réz (Cu) CuZ+ Ásványi kötésben Balra egy trágyázott . gyökerek növekedése Kén (S) S042· Szulfidok és szulfátok. közetek Sejtfal erősítése és a savas esők miatt a kel . fl . A bioker. növényi fehérje Légköri nitrogén alkotóeleme Foszfor (P) Foszfátos közet Virágképzödés. Ezzel pozitívan A szilícium (Si) a legfonto . A növények tápanyagigénye Tápanyagok és hatásaik Makrotápanyagok Tápanyagok Ionos alak Forrás Hatásuk a növényekre Nitrogén (N) Szerves anyagok A hajUsok és levelek növekedése. szerben és tápoldatban meg- tészek kőliszttel és növényi található . jobbra pedig Cink (Zn) ZnZ+ Ásványi kötésben egy szúkösen ell átott p a r a di cso mtő : a különbség sze mb eö tl ő . ezzel is javítva annak a talajban. Az aminosavak elengedhetetlen része kipufogógázok Szilicium (Si) Si044· Homok. befolyásolható a vízháztartás sabb alkotóeleme a homoknak és a sejtfal stabilitása: ezért (kvarc) és a földfelszín egyik a szilícium számos növényvédő leggyakoribb eleme. enzimek alkotóeleme Kálium (K) Agyagásványokhoz kötve Gyökérképződés.

fejlettségi fokát és anyagnál a túladagolás nem a klímát.nyalánkságként" vonzza időről időre ezeket tudatosan venni a növény elhelyezkedé. de más a túl sok a növény károsodásához ben. A kárt Tápanyaghiány gyakran egy másik tápanyag A Upanyagok pontos adagolása A tápanyagoknak specifikus által való elnyomás okozza. A sok sokat segít" . kevés virág vagy termés kötődés . a növényi anyagcseréhez. cink (Zn) és réz . tápanyag-ellátottságra van hogy a felgyülemlett tápanyag mint a többi tápanyag. a levelek elhalványulása (klorózis). klór (Cl). l . aminek következtében A nyomelemekből . a vélemény gyakran tévútra a gombafonalaknak vagy nyiségre van szükség. Ezért szükség.ugyan csak kis meny. rendellenes fejlődés.nitrogén.hiánya a legszembetűnőbb : mérsé- kelt gyökérképződés. általános lemaradás a növeke- désben. de mégis könnyen felismerhető. a kártevőket A többi táp- pótolni kell . Tápanyag-túladagolás Az ellenálló képesség csökkenése nem minden esetben a tápanyaghiányra vezethető vissza. ellenes sejtnövekedéshez vezet. nagyon fontos: mind a túl kevés. a túlada - golás is okozhatja. és ami azonnal meglátszik. mangán (Mn). amihez figyelembe kell . Erre a nitrogén a legjobb példa: ha A nagy tápanyagigényú angyaltrombita levelein hamar megl átszan ak a káliumhi ány túl sok van belőle. a makrotápanyagok . mind szerepük van az anyagcseré.. A növények anyag túlsúlya a másik hiánya- általános megjelenésén ként jelentkezik. foszfor vagy kálium . faját. mert a megfelelő a kártevő rovarok szívó ugyanolyan nélkülözhetetlenek növekedéshez kiegyensúlyozott szájszervének . sét.ez víz miatt.. az rend - tünetei. ennyire nyilvánvaló. így hiányuknak jellegzetes felhasználási területű táp- vezethet. amikor a hasonló .különösen . így kiváló célpontjai (Cu) . tüneteik vannak. viszont vezet . a bennük felgyülemlő sok molibdén (Mo).vas A megfelelő mennyiség a sejtek fala elvékonyodik (Fe).

majd elbarnulnak. a talaj? zá rul le. rossz részleges öntözés) terméskötés Kálium (K) Gyenge növény. ságoknál . ezért a növény fogékony a betegségekre és a kártevökre Kén (S) A fiatal levelek megsárgulnak Vas (Fe) A fiatallevelek fokozott klorózisa az erek között Bór (B) A hajtáscsúcsok elsárgulnak. a régebbi levelek Túlfejlett. majd elszáradnak Mangán (Mn) Foltok. de minden a természetes tápanyagellátás . Az a maradhat fenn . a régebbi levelek a szélükről Visszafogott növekedés fakulnak. csökkent gyökérképz6dés Magnézium (Mg) A régebbi levelek az erek között elsárgulnak Kártevők iránti fogékonyság Kalcium (Ca) A gyenge sejtfalak miatt a fiatallevelek Gátolja a foszforfelvételt. sztipigesedés") Szilicium (Si) Gyenge sejtfalak. az almák taplófoltosak és a magnéziumot (. elszinez6dését61 kisérve. . zsíros vagy sovány . nyugodta n nemcsak hogy megmarad. hogy a legfelsőbb rétegben van -e élet: ide eresztenek gyökeret a Csak a gazdag talajéletű talajban növények. És mivel közvetlenül múködik a lebontás és ezzel együtt vagy közvetve . é l ő l ény ezekbő l a növényekből Ilyenkor az értékes humuszréteg táplálkozik.a víz pang vagy átfolyik.az A humusz körforgása el lentétjük hozzákeverésével elérhetjük. hogy ez a felső tovább fejlődik. hanem elmondh atj uk. mert a talajban legfontosabb azonban. a fásszárúaknál a régebbi leveleken Réz (Cu) Fehér. kevés termés sejtekkel Foszfor (P) lelassult növekedés a régebbi levelek piros Anyagcserezavarok (mindenekel6tt talaj dúsitása. meszes vagy sava ny ú.. kevés virág. amikor az é lől é ny a halála után újból eggyé A szélsőséges talajtulajdon. hogy kiegyenlített Ez a körforgás csak azért szubsztrátot kapjunk. betegségekre fogékony növények vizeny6s halványak. talajréteg minden élet forrása. sodort levélcsúcsok (t6zegtalajokon) A levéltetvek kedvelik a túl sok nitrogén Mitől termékeny Ez a csodá latos körfo rgás akkor hatásá ra ké pződ ö tt puha. elnyomja a káliumot megbarnulnak. vízzel teli hajtásokat. A növények tápanyagigénye A tápanyagok hatása Tápanyag Hiánytünetek Túltrágyázás Nitrogén (N) Visszafogott növekedés. válik a földdel. világos helyek a levélerek között.

mind a vizet optimális módon köti meg. • az altalaj kedvezőtlen tulaj- donságait csak a humusz képes ilyen sokáig és hatékonya n ellensúlyozni. aki még ma is azt állítja . ha nincs A ta lajlakó mikroo rga nizmu sok biztosítják a fol ya matos tápanyagellátást. elóbb-utóbb elfogy. számtalan apró élőlény él. hogy a növénynek teljesen és aminosavak) is képesek . A humusz azonban. élőlények a nagyobb szerves molekulákat ványokkal .és levegővezető réseket biztosít. • a humusz mind a felvehető tápanyagokat. Ez az anyag .össze- keveredve az ásványi altalajjal és benépesülve a megszám- lálhatatlanul sok szargos kis élőlénnyel . valamint trágyával (ilyenek a vitaminok és az és komposzttal megfelelóen Az. mindegy.. így a m egfe l e l ő növekedést. hisz úgyis csak lombnak és a többi növényi az ionokat veszi fel. utánpótlásróL mulcsozással. • a humusz kedvező szerkezete megfelelő víz. a morzsa lé- kony talajszerkezetet. a humin- pótolhatók a szerves anyagok.a termékenység nyitja: • egy élettel teli felső réteg ideális közeg a gyökerek számára. táplálékát". A természetben a körforgás Ezek az anyagok jelentik a mik. mű. A kertben nagyon maradi. utánpótlás szerves maradvá - nyokból. amelyek a növényi maradvá- nyokat hasznosítják. • a folyamatos lebontási folya - matok tápanyagokkallátják el a növényeket. vagy nincs tudatosan gondoskodjunk az Egy fontos szövetség: birtokában a mai ismereteknek. antibiotikumok . hála a lehulló roorganizmusok .vagy szerves magától működik. mi - közben azokat humusszá alakítják. hogy a növények zöldtrágyával és tarlómarad. trágyát kap -e. a növények és a talajlakó Közismert. vagy maradványnak.

megmérgeződik . . a talaj kalciumtar- elengedhetetlen feltétele túlkínálata folyamatos . vízfelvétellel egészíti ki. illetve különösen kat szükség szerint válogassák a kedvező talajszerkezetet. így mi. hanem minden kerttulaj. Mit61 termékeny a talaj? közvetlenül felvenni . amelyek talajok a legtermékenyebbek: ezek- pedig az élőlények. hogy a tápanyago. összegezve a vízoldékony ionokat donos számára felelősségteljes A tápanyagok közvetlen feladat. képességük kimerü l: a növény a tápanyagfelvételt. Mind a humuszréteg e lt űnik vagy tápanyaghiány. ki és vegyék fel. A szükség • Egyes tápanyagok. másodsorban fehérjéket termel . mind a -túladagolás luxusfogyasztás váltja fel. Az átgondolatlan trágyázás igényei fö lött a kémia törvényei • Különféle módszerekkel megálla- és a vetésforgó elmaradása veszik a hatalmat: a növény píthaták a talaj tulajdonságai és hosszú távon elszegényíti a a magasabb a koncentrációjú tápanyagtartalékai . Ha viszont a • A pH-érték a savtartalom mérésére Ilyen esetekben a jó sz üret vízoldékony ásványi anyagok szolgáló érték. talajt . szerkezetek jönnek létre. • A talaj alapanyagát a kézetek bevitelével ugyan rövid adják. tápanyagokat. mindenekelőtt szerek pedig a talajlakók vezérelte tápanyagfelvételt a nitrogén . ez a talmának függvénye és befolyásolja a trágyázás. a mérgező növényvédő anyagat veszi fel. magas koncentrációját fokozott ben a mikroorganizmusok állítják emberek is veszélybe kerülünk. gazdag talajéletű a növények. elsősorban A növényi sejt táp láló • A humuszos. egyes képességük. nem csupán egy szükséges sérü lékeny növények. nem csak rossz. igényes növények esetében . egyértelműen felismerhető .amikor a talaj problémája anyagokat tartalmazó réteget: még humuszban szegény. Ha a egy kívülről szabályozott a növények fejlődéséhez . talajlakó szervezetek fenntartják időszakokban . elengedhetetlenek létét veszélyeztetik. Az érett talajban a egy-egy tápanyag ritka. időre kiküszöbölhetők a A vízoldékony tápanyagok • A talajélet létrehoz egy szerves hiánytünetek . ha A növényeknek megvan az a a humuszt. Az elő a növények által felvehető Ezért a megfelelő talajkezelés eredmény: vékony sejtfalú. ezek mállásával új kémiai kötések.

.

Szi ntén lemondani. és csontliszt. az azt igénylő növénynek kellene kij uttatni. majd tartalmazza . trágya. . a szarukészítmények a nitro - biokertészkedésben (lásd 29. az eredeti ásványi példának megfelelően különböző ala panyagokból keverik össze. Ezért higiéniai faszfort és kalciumot tartal- A természetre való odafigyelés okokból nem tanácsos ezeket maznak. ennek eredménye egy komplex Számos. A sza rvakból és a patákból állítják elő a különféle magas nitrogéntartalmú szaruké- A természet Ésszerű szítményeket Minél durvább ajándéka: hulladékfeldolgozás az őrlés. mint A célzott tápanyagellá. A szerves trágyák szükséges . a vérliszt szinte az következtében a szerves az anyagokat csupasz kézzel összes többi tápanyagat is trágyák használata újból megfogni és szétszórni. sok sokat segít" mottó szerint bőkezúen kiszárn i. mennyiségben is. Azonban a egy kicsit gusztustalannak nitrogéntrágya a vérliszt . ~ A mútrágyákat l e h etőség szerint célzotta n. még ha kisebb elterjedt. a hobbikertész a növényeit megfe lelően elláthassa. amely minden táp - anyagat a kellő arányban tarta lmaz és széles körben alka lmazható. általában a különféle állati a szaruliszt (a szarudara tásról senki sem kíván maradványok. hisz azokat sokkal gyorsabban hat. alapanyagai nizmusát. vér. annál lassabban szabadulnak fel a tápanyagok. Számos készítmény áll rendelkezés re.. kokból készítik: szaru. a szerves trágya A leggyakrabban alkalmazott Vagyis a szaruforgács sokkal szerves trágyák alapanyaga lassabban és tovább hat.. Amíg és koncentrál) műtrágyák a elsősorban vágóhídi maradé. ezeknek a növényekre és a talajra gyakorolt hatásának ismeretével optimális Állati alapanyagok növekedés é rhető el. e l térő összetéteiu szerves hulladék áll rendelkezésre. ami (különösen a gyorsan oldódó tűnnek. Ezeket részben leülni ebédelni. ezért olykor egy köztes méret) . A szerves trágya A trágyák sokfélesége Ahhoz. gén mellett elsősorban oldal) rossz hírre tettek szert. nem pedig a . hogy megismerje a leggyakoribb trágyák hatásmecha .

amelyben Az algamész ugyan nem fut nak idegek és ezért e l sősorban a tenge ri é l ő l é ny ek ká ros prionfehérjéket sem ma ra dványa iból áll. és mint trágya.. . anyagokat tartalmaz.. hogy éppen a biogaz- igen ke dvező tulajdonságai dálkodásban használt trágyákat vannak. Más gyá rtók a borkészítés. értékes nyomelemeket. melyek e l sősorban ala panyagokból készítik. és a csontlisztet Ezenkívülléteznek még . hanem trágyá kat. de mivel sikerü lt eddig kimu tatni belőle . viszont csekély ke ll alávetni . Az egyik legismertebb természetes trágya a guanó: Növényi tápanyagok a vízimada rak Peru partjainál A ricinusdara az egyik legel- található száraz ürülékét már terjedtebb növényi alapanyagú évt izedek óta gyűjtik . Ezenkívül ezeket a te rmékeket fehérjéket és a humuszkép. A szerves trágyá kat higiéniai okokból Trágyaadagolóva l könnyebb viszonylag nem tanácsos pu szta kézzel megfogni. a . Természetese n szá mos kezdték el kerülni. ez a betegség. BSE a trágyában? nél visszamaradó szőlőzú­ A BSE -től való félelem ahhoz zalékot ha sznosítják. egyenletesen kijuttatn i a különbözó sza bad ítja a nitrogént. serkenti a humu szképző d ést is .péld áu l a cukorgyártás nál .kizárólag BSE-tesztelt sze rek. veszélyeztetettsége viszonyl ag ke l etkező mel léktermék alacso ny: a szaruliszt eleve használ ható fel ilyen célra. más növény feldolgozásako r A kertészek ilyen irányú . ami nek vezetett. A vérliszt baromfivé rb ő l készül. mivel az mérgező a ma krotápanyag-tarta lmuk. Napjainkban a nyers csontliszthez képes a tyúktenyésztésben ke l etkező jelentős mennyiségű nitragént ürüléket is igyekeznek ilyen is ta rtalm az. oldal) . célokra . nagy nyomáson sterilizálják. elsősorban meszet tartalmaz. A mellékterméket azonban ző d ést előseg í tő anyagokat használat e l őtt hőkezelésnek tartalmaznak. mész" fejezetben tárgyaljuk a baro mfi kat nem betegíti meg (l ásd 33 . A magok sajtolásából visszamaradó melléktermék nemcsak hogy gyorsa n fel.A trágyák sokfélesége A csontliszt is e l sősorba n foszforban és nitrogénban foszforba n és ka lci umban gazdag trágyát értékesítik a gazdag.lega lábbis a fontosabb gyár- te nge ri algákból készült tóknál . A h őkeze lt csontliszt tengerentúlon. megnemesíteni ". halott anyagból ál l.

30 nélkül. s 6 • savanyú .8 vagy meszes talajokhoz. Ha mégis szük- ség van rá . A mesterségesen összeállított A mútrágyáknál is találunk mútrágyákkal e l őállítható .2 20-30 25. 5 6 bináció. Szaruliszt 10. oldal).2 0.2 0. Perui guanó 6 12 2-4 10-20 Ha ugyanakkor a humuszház- tartás megfelelő . I dőközben kiderült.2 • klórmentes vagy klórtartalmú Ricinusdara 5. amire Nitrocéntrál)'ák .30 • lassú vagy gyors hatású. Miután felismerték az egyes a szerves és a mútrágyák tápanyagok fontosságát és elkülönítése nem is olyan azokat a kémiai folyamatok egyszerű . lúgos . szükséglete szerint újból összekeverték. Így az ben a ká lium ásványi kötésben egyes anyagokat a növények talá lható .10 lag könnyú használata el lenére a hobbikertekben Komplex trál)'ák a mútrágyákat csak óvatosan NPK-trágyák.3 1.máitrágya" A szerves trágyák tápanyagtartalma (a teljesség igénye né lkül) Trál)'ázószer N P205 K20 M&() Mész (%-ban) pontosan az a keverék. Egyes esetekben a kertekben egyre ritkábban használj ák.2 25. illetve komplex Az NPK-trágyáka t könnyú túl adagolni . Az ásványi vagy . és 25. ezek Magyarországon bórt.. 2. mely- célzottan haszná lni. (szerves) melléktermékeiből elkezdték a kü l önböző például káliumban gazdag anyagokat a tartalmuk szerint trágyát lehet előál l ítani . A cukorgyártás révén el tudták különíteni. a mú - Komplex szerves trál}'a trágyák káros hatásai kevéssé pl. igény sze- Ásványi egy. Csontliszt (h6kezelt) 4-5 20-30 0.15 kb.6 keve rékek . akkor használjuk ki azok pootos.14 kb.8 0. il letve több tápanyagat vagy műtrágya tartalmazókat. Oscorna Animalin érzékelhetők .13 kb. Ennek és látszó- (ilyen Magyarországon nincs) 7 4 8. trágyákat . szükség van ": Szaruforgács 12. 5 6 • a szükséges tápanyag-kom- Szarudara 11. mészmentes Vérliszt 12. hogy a növényeknek Hatóanyag- csak ásványi anyagokkal való kombinációk ellátása önmagában nem elég- séges (lásd 14. rezet és cinket tartalmaznak még adagoljuk.15 1. FoszfortráCYák • nyomelemekkel vagy azok Csontliszt (nyers) 1..

ha ez a két miből mennyit adjon . klmosódhat Az ilyen kom binációk akkor Mész-nitrogén 22'111 N Ss-60 'No Ca Lassú hatjsú. E l ő­ nyük nyilvá nvaló: a ke rtésznek nem kell többféle zsákocskáva l rin ti adagol hatóságát. v. Genezis NPK verik a sze rves és az ásvá nyi ls-ls-15 Js-Js-15 zatosan engedi ki a tá panya . Osmocote 19-6-12 tú ltelített . termék a talajszerkezet m egfelelő és Ammónium-nitrát 21'MIN Gyors hatúú. és mútrágyák alka lmazása csak bajlódni a. védő b evon ata csak foko- pl. illetve l . szemre·· szór. ta rtamra kiegészít h ető . szerves-ásványi trágyák ható . az ilyen Thomas-foszf~t ls-20'111 p 3s-4S'MICa t rágyák e l ősegít h et i k a további J(jJitrál)'ik humu szképző d ést.c KJeaúzft6k Mqlecyzáelc Nltrocéntrál)'ll Pétisó kb. 60'111 K kloridtartalmú ~limagnézium 2s-30'MI K 6-10'111 Mg klórmentes Minden benne van: Fahamu 6-12'111 3D-SO'MI Ca a komplex trágyák Máz (l~sd 33. akko r ajá nlott. ha a ta lajélet fej lett . Karbamid 46'MIN Gyors hatjsú Ha mi ndezek a tényezők egymás hoz képes egyensúlyi Foszfortrál)'ik áll apotban vannak. oldal) egyes alkotóelemeit komplex trágyává keverik össze. és annak Praktikus: a depóhatású trágyák Mindkettő : Ásványi komplex trágyák A mútrágyák hatása elnyújt. tápanyag hi ányzik. mérgu6 k6ztes hasznosak. NPK depóhatású mútrágyát alkal .lltozó. lú10slt6. lú&Os. ha hosszú hatástartamú. Gyakra n talá lkozn i vegyes Trá&Y'nkált mazunk: ezeknél a szemesék t rágyákkal. ne csak úgy . fog egy zacskót . így a kom plex ellátottság érhető el. alkotóelemeket Ennek ered - Dep6tr6cya gokat. nem kell kiszámoln ia. oldal) A legtöbb nagy gyártó Macnézium igyekszik az emberek ké nyeimét Kesenlsó ls-30'111 mg nyomelemek feny6féléknek szolgá ln i: a szerves trágyák Nyomelemek (lásd k61isztek.. 34. a tápanyagok beépül hetnek bontja a meszet a természetes körforgásba. 27'111 N S'MICa Azonnali a hu muszké p ző d és hatása rövid hatúú. Ezekben összeke. ~lisó 40. so v. Ehelyett juk ki. A ke rttalajok j elentős ményeként viszo nylag Plantacote 14-9-IS része ká liummal és foszforral pontosa n beá llított tápa nyag. Egykomponensű műtrágyák hatóanyagtartalma MOtrál)'ll F6 Upany.

a meze i zsurló.állíthaták elő . a fekete nad á lyt ő (Symphytum alka lmas még folyékony trágya vagy a paradicsom levele más- l . Az ilyen trágyák összetevő i nek variálásával speci ális keveré- kek . A l egmegfele l őbb időpont a május.július közötti időszak .szamócának. kell aratni ". lehet begyűjteni. Tá poldat készítésére alkalmas növények Magas nitrogéntartalma miatt a gyom nak tartott nagy csalánt (Urtica dioica) mintha erre a célra terem - tették volna.a növény minden föld feletti részét . fenyónek. Erre a célra a növény készítéséhez: a pitypang a szár és a levél a legtöbb nagy leveleit tavasztól őszig virága és levele.még virágzása előtt . le Egyes növényekból vízzel teli hordóban ke ll ő érés után gyors hatás ú tápoldat készíth e tő. Tápoldatok házilag tartalmát a haszná lati utasí- tásnak megfelelóen kiszórja. a körömvirág hajtása . Tápoldatok házilag A vegetációs időszak kezdetén a tápanyagok gyors kijutta- tásához a legpraktikusabb megoldást maga a természet szállítja: folyékony tápo ldat növényi részekbóL am i azonna l felhasználható tápanyagokat szolgáltat. az édeskö- tápanyagot. rodode ndronnak vagy gyepnek . Egy másik nitrogénforrás Számos más növény is a cékla . Ehhez .. mény. ilyenkor tartalmazza officina/e). rózsának .

Ennek ell enére a meszet sem Amig például a paradicsomtrágyát lehet nyakló nélkü l és bá rmikor a saját fajtársai . Kettó. így a savasadás növényre l O l vizet öntsünk. erősítés (lásd táblázat). Az elkészítés Mikor van értelme a meszezésnek? A friss . Egy l :SO arányú hígítást már közvetlenül a leve lekre lehet locsolni : azok más felhasználási céllal kedvelt A nitrogéntartalmú csa lán föld feletti a tápanyagokat igen hamar alapanyag. ugya nis ez a . részei t kell begyújteni. dés és a tápoldat beé rett.ellen hatnak. kijuttatni. Növények felhasználása Növény Zöldmassza/liter Hlcftás Hat ása Csal il n 100 g i : IG-1 :20 Nitrogén. Ezenkívül számos növény nem bírja a meszet. pH -érték. Hosszú távon ma és a káposzta is szlvesen fogadja. fe laprított növényré- szeket hideg. le h etőleg A talaj mésztartalmával esővízzel egy nagy edénybe közvetlenü l befolyásolható a tesszük. lágy. nyomelemek agyagedényt vagy fadézsát Fekete nadálytő l OOg 1:20 Nitrogén.amit a környezetszennyezés Erre a célra fé medények nem és a talajban zajlótermészetes alkalmasak: jobb műanyag. nyomelemek Az edényt a kert egy eldu - Paradicsom SG-100 g 1: 15 A paradicsom és gott sarkába állítsuk .négy hét Pitypang ISG-200 g I :S Növekedést serkent mú lva megszűnik a habképző­ Körömvirilg lOOg I : IS Főleg kilposzta. de az uborka. így a növények l . fe lveszik. l kg friss növényre . csodaszer" a addig a céklatrágya a fú ápolására talaj elszegényedéséhez vezet. a hagy. mert a mils növények tápoldat érés közben habzik és erősítése kellemetlen szagú. haszná lni .. A keveréket Káposzta 300 g 1:10 Erősítés tanácsos néha megkeverni Édeskömény l OOg 1:20 Erősltés és megszórni kól iszttel . paradicsom Mielótt a tápoldatot a e rősítése kij uttatás előtt hígítani ke ll Mezei zsurló I OG-200 g 1: 10 Kovasav. A mészkötések bázi- illetve l SO g szárított kus jellegűek . . folyamatok okoznak . használható. ettől Cékla l OOg 1: 10 A gyep növekedését harmonikusabbá vál ik az érési serkenti folyamat.

hidroxidként szabadul fel. termékkel hoz. Mg. mészkő) a legkedve . során a víz hatására kalcium- és tarta lm az magnéziumot. főleg kötöttebb ni. semleges. a meszet állítják e l ő. kötött talajokon cia nid keletkezik. de b őven tarta lmaz meszet is. valamint más nyomelemeket Köztes termékként . gyors hatású kötött talajokon használható. de ugya nakkor agresszívabban A mész flljtjja MennyisérJkémiai képlet Hatás fejti ki a hatását. könnyú átalakulás so rán ni trogén megy talajokra veszen d őbe. karbonát. Ezenkívül a gyo rs Algamész 70% CaC01 Mg-mal. oldal) elsősorban nitrogéntrágyaként használják. ennél nagyobb adagra van szükség. kell venni. A mész az algamészben A legjobb is ka lcium -karbonát alakjában a komposztra szórni találh ató meg. tartalmaz még sok is a Jegjobb a komposztra A mész többféle form ában áll rendelke- kavasavat és nyomelemeket. ami a talajban való áta laku lás zőbb. l 00 g!m2 adagban kö nnyú létrejön a növények által talajon a pH -érték egy egység. mint a kalci um -karbanátot talajokra Az égetett mész e l sőso rb an Oltott mész 60-70%Ca0 Maró. nyomelemekkel A kalcium-szilikátban a Mész-nitrogén SS-60%Ca0 22% nitrogén. valamint a baktéri umoknak való táplá lékot. pél- dául a fenyértalajokra tanácsos kijuttatni. mérgez6 köztes CaO erőse n kötődik a szilícium . szórni. A gyors Kalcium-karbonát 80-90% CaC0 3 lassan. Mikor van értelme a meszezésnek? egyedi igényeit is figyelembe e l sősorban mészé rzékeny. Melyik alakja A mész-nitrogént a legkedvezőbb? (lásd 29. A mésznek ezt az alakját . Viszonylag lassan hat. m é rgező gel emelhető. Kalcium-szilikát 40-50%Ca0 Klméletes. az algamész a l egked vező bb. tgetett mész 70-95%Ca0 Maró. Így az áta lakul ási zésünkre. kovasavval és hatású meszeket csak fele nyomelemekkel mennyiségbe n szabad kij uttat. Mivel az algameszet élő anyagból Akárcsak a kőlisztet . enyhén sava nyú talajokra . gyors hatás. A kertben a CaC0 3 (kalcium. hasznosítható nitrát. például égetett mészként. amíg is. Mint kalci um -oxid . Mésztrágyák és hatásuk a mész gyorsabban.

kátok. Mészból se adagoljunk túl sokat. nem tartalmaz l . nagyrészt alumínium-oxidokból oxigén is tárolódik. amit eredményeként a fajlagos szárazság esetén visszajut- felület a négyszeresére nó . A talajvizsgálat (lásd l 7. végbe. A nitrogén állnak) a fokozott savasságat következtében a talajban a ekkor a leveg6be száll.A trágyák sokfélesége folyamatok alatt a tápanyagok harmonikusan kerülnek be a szubsztrátba. az agyagásványok (amelyek optimális résszerkezetben még kel. A kőliszt eredete és összetevői A kélisztek fó alkotói a szili. oldat) tájékoztatást adhat a pH -értékkel összefüggő mészigényról . Ezek mállása során két ezredmilliméternél kisebb átmérőjű szemesék képződnek: az agyagásványok. Kőliszt- a hatékony talajjavító A kóórlemények trágyázásra és talajjavításra való használata egészen a rómaiakig vezethető vissza . Igaz. A kélisztek szá mos nyomelemet ta rtalmaznak és javítj ák a talaj szerkezetét. Az A meszet nem szabad állati termékek. valamint a talaj mésztartalmáról. folyamatok nem mehetnek ványok képesek megduzzadni . Így tatnak a környezetükbe. f61eg a trágyával együtt kijuttatni. A kijuttatást szélcsendes i dőbe n végezzük el. ami számos kötést képes kialakítani . A folyamat és sok vizet tárolnak. A kóliszt hatékony szerkezetjavító. sikeresen kivédik. és a szúrós gáz vagy a káros anyagok hatását is kedvezőtlen anaerob rothadási megmérgezi a növények gyökérzetét. aminek mert ammónia képz6dhet. Az agyagás.

növények és áll ato k rend kívül lékterméke.és a hő h ázta r tást kü lönösen ke d vezően Milyen talajra milyen befolyásolják. és nagyo n ő rlem é nye val amivel du rvább .bazal t. mivel am ikor egy szubsztrátot ne m . lemetlen szagokat. a baza ltbányákra is. El ősegíti a bom lási A vulkáni közetek folyamatokat. mivel harmonizá lia el. kava rja fel. Igaz. szerkezete. e l őá ll ításá n á l is szinte elenged. amit saját magunk és ká liumtartalmu k az alap- kőze t függvé nye: ezt a kő li szt kiválasztásá nál vegyük fi gye . de belégzéskor a kélisztek is idetartoznak.egy talajjavító szer. hanem kijutta tni . annál kedvezőbb a kőliszt tekhez sorolható. Igen elterjedt módszer. Ilyenkor különb öző értékes biotó pjaiban ta lálhatók. mi nt a benton itbóL A kőliszt közvetlenü l ta lajszerkezet-módosító A durvá bb ki ő rl ésú ké liszteket a ta lajra való kijuttatásánál hatása miatt juttatnak ki . kétszer annyit kell b e l ő l e azokat. gyakran Talajjavításról akkor beszélü nk. használnak. szubsztrátok minél magasabb a szilikátoskovasav- A láva szi ntén a kélisz. A legfontosabb talajjavító gazdagok. és szívesen hasz nálják. homokos A kőliszt kijuttatása ta lajok javításá ra használható. hogy ugya n. méretú törmelékek keletkeznek. hama r beépül a komposztba. a t e rm észetvé d ők ellenzik amiket aztán m egő röln e k . mé nyek ál talában mészben a fin om porszemesék megter. Talajjavító Minél finomabb az őrlemény és lembe. helhetik a légutakaL szubsztrát . fanolit . kötöttebb ta lajoknál érdemes arra ügyeljün k. hogy a kő l iszt tarta lmú őrlem é nyek és A baza lt. hogy a szél ne Tulajdonképpen a mész- használ ni . hogy Jegfeljebb 300 g-ot juttassun k a ké lisztet a komposztra ki b e l ő l e.és di a b asző rl e ­ nem mé rgező. Ahhoz. a tápanyagtartalma. Láva . Ez részben igaz Jegfinomabb ő rl e m é ny a bento. olyan talajjavító hatást érjün k hetetlen.és a h ő h ázta rtás javítására ta rtalmaz. a nagy mennyiségben va ló A kereskedelemben ka pható bányászatát. Magnézium . mint a durvább ő rl e m é nyek . szórj ák. Négyzetméterenként l 00 . Kőliszt sok makrotápanyagot. amit e l sősor­ viszont rengeteg nyomelemet A növényi trágyalevek ban a l evegő. nit. porózus szubsztrátok annál több nyomelemet a levegő . viszont a sötét. megköti a kel- . Mivel azonban kőzetet? le l ő h e lyei a m e l egke dve l ő A kő lis zt a kő feldol go zás mel. és leginkább a könnyú. tartalma. Gyorsabb és hatékonyabb. diabasz.

tápanyagtartalmu k magasabb . . mivel a ke rtben nehezen e l é rh e tő állati e re d e t ű tápanyagokat visznek a rendsze rbe. oldal) . anyagokka l keve rik. Még ha mint hobbi ke rtész szá mára ilye nkor a gyökerek nehezebben járják át. Kéregtermékek A k ülönbö ző kéregterm éke k néhány év alatt ige n kedveltek lettek. és így a És ha figyelembe vesszük növé nyek igé nyét k i e l égi t ő a savas esőke t is. kijuttatása telj esen abszurd . kí nálkozik. amelyek mint a t6zegben. A ke rtekben nem lenn e va nna k növények. mint amilye n a használjunk tőzeg is. használn i. kite rmelé. min t a csak növényi vagy csa k hull a d éke re d e t ű komposzto k esetében. Ez a fafeldolgozás nál ke l e t kező melléktermék három - féle min őség b e sorolható: A tözeg csak feltételesen alka lm as a talajjavítás ra. és mivel a bányászata erósen kö rnyezetpusztító. Természetese n A kéreghumuszban több a tápanyag. A ke rté- szeti sza küzletekben k ül ö nb öző márkaneveken ka pható k. maga a komposzt. A kevert komposztok különösen értékesek . hosszú hatásta rta mú humu sz is rengeteg alternatív megoldás nagyon értékes is. • a l eeső ké rget mint mulcsa lapanyagot hasznosítj ák (l ásd 66 . a tőzeg képes sza bad csak úgy t őzeget tőzege t igé nyeln ek. Igaz.A trágyák sokfélesége is e lő á ll í th a tun k és ugya nakkor trágyázó hatása is va n. egy savanyú szubsztrátot ka pn ak. • a talajjavítás hoz elege nd ő sével rit ka növények és állatok • a komposztá lt kérget más a sim a ké regkomposzt é l ő h e l ye it teszik tönkre. jobb lemond ani a hasz nálatáról. de a vizet tárolni. Mint minden áll at i trágyát tartalm azó anyagna k. Tőzeget csak ritkán szubsztrát. viszont ha kiszárad.

Talajjavitó szubsztrátok Készen kapható veltek példáu l a zsu rlóból komposztok vagy bal dri ánvirágból készült növényi kivonatok. Közked- . a kőliszt és más lebomlani . így a növények gyorsan tartalmaznak kórokozókat felveszik. elkez. A házil ag készített komposzt- összegezve hoz ké pest azonban van egy • Az ásványi trágya könnyen oldódik nagy e lőnyük : által ában nem a vízben . kijuttatni. s zennyező anyagok jelennek meg magvak! A szubsztrátba kevert szintetiku s a ta lajvizekben. sára. komplex áll . szubsztrátok tarta lmaznak a talajt. vagy felhalmozódás . trágyákat a talajlakó mikroor- Szintetikus ganizmusoknak először le kell adalékok bontani uk. keve rék. igy a tápanyagok Növényerő s ít ő fokozatosan szabadulnak fel . Ezeknek a szereknek ugyan tápanyagokat. miatt szokás hygromull. • A mész. viszont gyakran mint és nincsenek bennük gyom . gyógyászati hatásuk. Az Agrosil szi likát-kolloidokból Néhá ny éve kap hatá k ilyen • Ha szükséges. Haszná latukkal elsős orban • A növényi trágyalevek hasznos pelyheket keverni a ta lajba. így már zacskós kiszere l ésű kompos zt és humusz is ka pható.ezek a szubszt rátok a költségkímélés miatt gyakran nem telj esen érettek. dődött az ipa ri mennyi ségű kom po sztkészítés . alapj án választani . mód van egykom- ponensú . de elsősor­ A hygropor egy. amelyeket Mióta a hu lladékkeze lés homeopáti ás adagokban ke ll gondj a egyre nagyobb . valamint tekben . így az jobban sze l l őzik. és mivel nincs vagy szabályozott tápanyag- kapacitás uk . a leg ki t ű n ő bb a folyton változó piacán ban a talajszerkezet javítását ala panya gokból e l őá l l ított érdem es személyes aján lás szolgálják. leadású (depó) trágyák kijuttatá- Ha sonló tulajdonságuk könnyebben engedélyezik. segítséget jelentenek a kisker- Ezek a styromullal (polis ztirol sége erősödik . golyók) ellentétben képesek fokozó dik a növények anyag. Vásár- lásnál fi gyeljün k oda a min ő­ ségre . anyagok is javlthatj ák ann ak • A szerves anyagokból származó szerkezetét. ezzel lazítjá k cseréje. ezért A szi ntetikus szubsztrátok szerek csak ritkán fordul elő túladagolás segítségét is igénybe veh etjük. összetett. a növények ellenálló ké pes. amelyeknek nagy a víztároló term ékek.

.

míg a másik sítani. hol is legyen a komposzthalomnak!)szilárd mutat. Erre a legmegfelelőbb a ott a komposzt teljesen levélzet védelme. kön nyen megközelíthetővé . zük közvetlenül teraszuk. lában szerényen meghúzódik hogy a komposztálandó anyag a kert végében . ha szem előtt van. ahol járólapok Napra vagy árnyékba? teljesen átázzon. és nedvesség nélkül a komposzthalmot félárnyékba. ha kiszárad . ne helyez- éppen lehull anak.. miért: miközben létrejön . a gyakorlott kertész azt is tudja. ezért hagyjunk elég Hol a helye? helyet a munkához is . a gyepről . és hogy a táp- vagy kis ösvények révén válik anyagok kimosódjanak (lásd 48. Ezért álta. csapadékos vidékeken előnyös . így Tanácsos a csapadék ellen könnyen elérhető. könnyebb a nem túl tartós. a fú zfavesszó azonban sajnos a komposztha lom helye a a burkolata. <ll A szakszerúen összeá llított és kezelt komposzt értékes földet és növényi nem mennek végbe a megfelelő egy fa vagy egy nagyobb bokor tápanyagokat biztosít a kertünknek. és igyekszik Hagyjunk elég helyet! a lebomláshoz optimá lis körü lményeket létrehozni: A komposzt feltöltésénél . szép nyugodtan érik. l . így nem jó. ahol szomszédainkra is. Ezzel megakadályozható. A legjobb . és amikor elkészült. Kerüljük a napos helyeket. a rend. kertben: egyrészt hulladék munka . Ott összeke- veri az anyagokat. ez a komposztálás. folyamatosan keletkezik . Miközben a természetben A komposzthalom elhelye- a levelek ott bomlanak le zésénél gondoljunk a és válnak komposzttá . másrészt az egyiket építheti a friss valami könnyű védelmet bizto- viszont nem feltétlenül a hulladékokkal. forgatásánál gyakran egy talicskára és egy viliára van szükség. vagy kedvenc tartózkodási gyűjti az ágyásokbóL helyük mellé. alá telepítjük. egy értékes és rendkívül jótékony hatású szubsztrát az eredmény. zöld aranynak" is. aktív résztvevője az élet kör- forgásának . szerető kertész ezeket össze . Ha a munkavégzés he lyének (de nem Egy vesszókosá r komposzt nagyon jól jól fontol juk meg. főleg esős időben. az ösvényekrőL és egy helyen gyűjti. oldal) . Hol a helyet A nemesített hulladék: a komposzt A komposztot nevezik . Ezenkívül tanácsos két kom- ezért jó. ez nem csupán az erősen legszebb látvány. folyamatok. ha a komposztha lom posztnak helyet hagyni .

a komposztálóedény a megfelelő megoldás . Léteznek kifejezetten cs inos edények is. miközben elöl már haszná lható Az viszont tény. hogy a prizma állatok. esetleg lefedni . hogy ügyelni kell halom anyja . ha bármeddig tovább építhető. sokan ezért választják ezt a megoldást. Prizma. Har- alapjának szélessége 2 m Komposztálás monikusa n illeszkedi k a kertbe. helyünk van. mát is . . A komposzt. hogy a bomlási folyamatok és a szerves hulladékat is végbemehessenek. de még egy prizma mellett is tanácsos egy kisebb edényt fe láll ítan i. Ez a hatalmas. tökkel benótt hatalm as A komposztpr izma komposztprizma kellemes látvá ny. természetesen a szomszédokat ne zavarják a szagok Elegendő az anyagokat meg. nem tartja rendben a komposztálót A prizma minden komposzt .l . mint közepébe is jusson elég l evegő. valamint hogy nincs l e h etőség a komposztálandó anyag átmozgatására. Ha el ég a szakszerú komposztálásra.is . Ez az alakzat hátrafelé meg a szomszédjának. mind -mind l . elkezdhetü nk egy második priz- vagy a komposzt által odavonzott felelően egymásra halmozni . rozza a magasságát .5 m Ha csak kevés helyünk van. A szúk tér. ahol a végleges el helyezés e l őtt öss z egyűjt h etjük a hull adékat Ha valaki csak nyitott komposztá lóre ndszerrel szerzett tapasztalatot annak eleinte nehéz lehet egy zárt rendszerben elérn i a megfe- lelő eredményt. ez azonnal meghatá. és a tök hatalmas levelei ideá lis klim aviszonyokat kö rüli. egy zárt komposztá lónak. csúcso s vagy klasszikus trapéz prizmának azonban sokkal formájú . hogy a nagyobb a helyigénye . hogy dáshoz nincs szükség ed ényre. az érett komposzt. edényben biztosítanak . az a fontos . kü lönben már nem lenne A komposztálást senki sem tilthatja a legegyszerűbb stabil. akkor sem. nehezebb eltakarni . hiszen a rotha . Mi ndegy. a sze ll őzés hiánya .

. beilleszthető . l A nemesitett hulladék: a komposzt nehezítő tényező . vagy legyen műanyagbó l. hogy szellőzni tudjon. merev falú és olcsó . Ezenkívül az edény a legkülönfélébb igényeket píteni. Ilyeneket elsősorban ahhoz. barkácsáru házban? Legyen kicsi . En nek elkerü lésére kezni . A kert látképébe könnyen bevonhatjuk fóliával vagy mivel a fém jó hővezető . hátránya . ami elöli a kórokozó cs írákat. a gyommagokat és a csigapetéket Ezenkívül a zárt edényekben a humuszgi liszták is bevethetők (lásd 54. A l evegőzésről azonban rothadási folyamatok kikezdik ezeknél sem szabad megfeled - Fa komposztálól áda az anyagát. hogy kellően be tudjon a ládát. így a láda szetesen nem mérgező) favédő időjárásfüggők. legyen elég nyitott ahhoz . hogy élettartamuk Alkalmanként kaphatók kor ró- hogy a komposzt ne potyogjon korlátozott. viszont A faládák legnagyobb Fémtartályok legyen rajta sűrű drótháló. A fát könnyű kezelhetjük a megfelelő (termé. helyigényűek és nem túl legkevesebb l m3 térfogatú a mu nkához kön nyen levehető olcsók a falazott vagy betonfalú legyen. hisz az időjárás. a rothadási folyamatok erősen megmunkálni . Hogyan válasszunk? Ha az edé ny mellett döntöt- tünk. Viszont ha sikerül megteremteni a megfe l e l ő körülményeket. a következő kérdés: mibő l legyen és milyen legyen a szerkezete? Mi magunk ácsoljuk fából vagy vegyünk egy betonp illéres készet valamelyik A különféle ládák e l sősorb a n h e l ysz űke esetén ajá nlotta k. a komposzt belsejében akkora hő keletkezik . oldal) . is elkészítheti ládák. Nagyon tartósak. de egy ügyes Beton . ennyi kell ugyanis oldallapokkal stb. Készen is kaphatók nagy kertekben tanácsos tele- melegedni. hogy a komposzt változtatható magassággal. vagy készülhet . szigete lésekkel kivédhető . kielégítő komposztládák. de nagy legfontosabb. zió ellen védett fémt artályok ki belőle . de azé rt elég nagyok legye nek. Az ilyen ta rtályokban . Ez különféle akár olcsó maradék fából is szerekkel.vagy k ő fal ú ládák falazzuk fel? Minden esetben a barkácsoló a kívánt kü lalakban. a bennük zajlódó is . a nedvesség.

A nemesitett hulladék: a komposzt

A saját kertben végzett komposz-
tálással hozzájárulunk a terme16d6
hulladék mennyiségének csökkentésé-
hez. Egyes önkormányzatok anyagilag
is támogatják az ehhez szükséges
berendezés beszerzését.

Ezek a komposztálótartá lyok
álta lá ban készen kaphatók.
A horga nyzott bádogtartá-
lyokból sok ci nk oldódi k be
a komposztba. ezé rt ilyeneket
ne használjunk.

Dróthálós
komposztálókeretek
Saját kezű l eg a dró thá lós
komposztá lóke ret a legköny-
nye bben e lkészít h e t ő. Igaz.
hogy mind ig kicsit ideiglenes
ki nézete lesz, de szi nte alig

Különféle alapanyagú komposztl ádák
ka phatók. Összeszerelésük egysze rű .
a látványuk rendezett.

A zá rt múa nyag tartályokban egyáltalá n nem látszik a komposztálandó anyag. Még
erkélyeken is használható.

látszik. és nagyon olcsó. Kap- hull adék. Hogy a komposztá -
csoljunk össze a két végén landó anyag ne potyogjon ki.
kb. 3 méter dróthálót Ekkor vagy a szél ne szárítsa ki
egy ke rek komposztálót olya n gyorsa n. a dróthálós
ka pu nk. amibe belefér minde n komposztálót ka rto nnal
háztartási szerves és ke rti vehetjük kö rbe.

Ml komposztálhat6?

Műanyag komposztáJók matlanná válik. Van azonban
Csak ri tkán ka ph ató néhány kórokozó, amely ezt
újrafeldolgozott múanyagból is túléli , ilyenek például
készült komposztálóedény, és a gyökérgolyva , a tűzelhalás
ezek is általában csak a zárt vagy a monília . Az ilyen
rendszerű komposztá lást teszik növényi részeket a legjobb
lehetővé . Ilyen edényekkel kis a normál háztartási szemetet
helyen , akár még az erkélyen is tartalmazó kukába (kivéve ,
komposztálhatunk. ha ezt helyi rendelet tiltja)
tenni , kü lönben a komposzt
kijuttatásakor elterjeszti ezeket
Mi komposztálható? a betegségeket a ke rtben.
Nagy gondot okoznak
Az ideális a sokféle kiindulási még a nemkívá natos gyomok.
anyag. Ezzel k i küszö bölh e t ő az Amennyiben a meleg kom-
egyhangúság, mármint ami a posztálás nem garantá lható, A lenyírt füvet a komposztálás el őtt
tápanyagokat és a szerkezetet minden felmagzott gyomot szikkasztani kell. különben könnyen
illeti (bővebben lásd a 4 7. tartsu nk távol a komposzttól , összeragad és megpenészedik.
oldalon) . De hogy a helyes különben a gyommagvakat
komposztálás módja ne marad- egy mozdulattal visszajut- növényvédő szert tartalmaz,
jon hétpecsétes titok, röviden tatjuk a ke rtbe. De például viszont kimutatták, hogy
ismertetjük, mi komposztál ható a podagrafű vagy a szu lákfélék a rothadást még nagyobb
és mi nem . rizómái nak sincs semmi mennyiségben sem gátolják.
keresnivalója a ko mposztban , A hús-, hal- és ételmaradé-
hisz ezek a gyomok gyökérről kok azonban nem valók a kom-
A kerti hulladék szaporodnak. posztba: kedvezőt l en szerkezet
és a rejtett problémák hoznak létre, és nem kívánatos
vendégeket, egereket és pat-
A levágott fú , a zöldségmarad - Kerti és konyhai kányokat vonzhatnak oda .
ványok, az elszáradt növények, hulladékok A porszívózsák ta rtalma gyak-
a gallyak - folyamatosan
keletkezik egy kertben. és A krum pli - és más zöldséghéj
elméleti leg mind komposztá l- rendkívül gazdag tápanyagok- A gyomok gyökerei és magvai sokat
ható. Gondot a beteg növényi ban. A komposztlakó állatok veszitenek az életképességükb61, ha
részek, valamint a gyomok a gyümölcsmaradékokat és a komposztálás el6tt 14 napig áztatjuk
okozhatnak. kávézaccot pedig kifejezetten 6ket. A gyökereket - megfele16
A legtöbb kórokozó csírája, imádják. id6járás esetén - pár hétig a napon is
fő leg a meleg komposztálás A déligyümölcsök héja szárlthatjuk.
alatt (lásd 48. oldal) ártal - azonban sok tartósító- és

A nemesített hulladék: a komposzt

ran nagyon szennyezett. hisz az több betegséget ter-
Viszont az elhervadt jeszthet.
virágcsokrokat, az elhaszná lt A papírnak jobb helye van a
virágföldet, a levágott hajat , használtpapír- gyűjtő helyeken,
sőt a cellulóza lapú pelenkát azonban az is komposztálható.
is nyugodtan a komposztba A kandallóból csak a tiszta
tehetjük, ez utóbbinál termé- faszenet tanácsos a komposzt-
szetesen távolítsuk el a mű ­ hoz ad ni . A szén- vagy
anyag borítást. briketthamut nehézfémta rtalma
Higiéniai megfontolásból miatt ne tegyük a komposztba.
a felnőttek székletét nem A fa elégetésénél is e r ősen
tanácsos a komposzthoz megnő egyes anyagok koncent-
keverni. A kutyapiszok rációja . így a fahamuval is óva-
nem túl gusztusos , de keve- tosan bánjunk. A kiske rtekben
sebb ell ene a kivetnivaló , a fahamuról teljesen le kellene
mint a macskaürülék ellen . mondani.
Vi gyázzunk a konyhai hulladékkal: va n,
ami nem a komposztba va ló.
Ha a gyomnövények ri zómáit nem t ávolítjuk el. hamar elsza porodn ak
a komposztb an.

Az anyagok alapos
felaprítása

Ha komposztálás előtt minél
ap róbbra aprítjuk a kom-
posztálandó anyagot, az annál
inkább a mikroorganizmusok
.. fogára való ", és annál hama-
rabb lebomlik. Azavartés
az ap róbb ga llyakat akár
a fűnyíróval is felapríthatjuk.
Az üreges maradványokat
elég 5- l O cm hosszúra
tördelni . mivel ezek e l ősegítik
levegőztetést. A vastagabb
ágakná l a fejsze már nem
elég, ilyenkor jó, ha van egy
ágdarálónk. Egy-egy családnak
nem éri meg egy ilyen lármás

többet ér.a következő feltételek szükségesek: • elegendő nedvesség. vagyis oxigén. Mi komposztálható? áramzabá ló megvásárlása. Ez utóbbi faktor tu lajdonkép. • egészséges talajélet. A levegő és víz egyensúlya Ideál is esetben egy közösség pen az előző három függvénye . bőr vagy nem felaprított fa • beteg növényi részek • felmagzott gyomok • fekália . kiste lj esítményű. ez alól gépet csak alka lmanként kikölcsönözni. • levegő . így hasznos adaléka nyagnak minósü l- nagy teljesítményű gép sokka l nek és viszo nylag hamar le is boml anak. Nem mehet a komposztba • múanyagot tartalmazó termék • fémtartalmú hulladék • üveg • kövek • ételmaradék • nehezen lebomló szerves anyagok: csont. nélkülözhetetlen . anaerob rothad áshoz képest . így e l sősorban azokra kell A víz minden é l ő l é n y számára illetve érdemes egy ilyen figyelni. Az egészséges korhadás feltételei Az egészséges korhadáshoz • a kóros . mint egy olcsó. hi szen egy Az ága kat ta nácsos egy ágdarálóva l fela prítani. • megfelelő szén -nitrogé n {C/N) arány. közöse n vásárolhat egyet .

ha a szubsztrát légréseiből kiszo .A nemesített hulladék: a komposzt a korhadást okozó mikroor- ganizmusok sem kivételek. Levegő nélkül csupán az anaerob szervezetek életképesek. egyáltalán nem jön ki víz.70%. jó illatú. ami számos méreg. mint nekünk. . Vagyis a megfelelő összeszorítunk maréknyi kom . Ha ennél több víz jön ki . okozó mikroorganizmusoknak Tyúktrágya (friss) -10:1 kodóvá. Mivel a víz a komposzt túl nedves. nyúlás massza csepp víznek szabad kijönnie. Optimális hulladék 10-25:1 esetben a víztartalom 50. Fú 10-25:1 keletkezik . a sza lm át benépesító gombák látsza nak. éppen csak néhány egy büdös. Komposztalanyok CIN-aránya hanem rothasztanak . akkor Avar/tű levé l 30-80:1 ríthatja a levegőt . akkor Zöld növény 20-60:1 anyagat ta rtalmaz. Gallyak 100-200:1 megfelelő egyensú lyi áll apot Növényi konyhai létrehozására. A munkát elvégző aero b mikroorganizmu sok- nak ugyanúgy szükségük van levegőre . a növény~k fejlődéséhez optimális körülményeket biztosító földet eredményező M egfe l e l ő körülmények között a lebontó szervezetek hamar megjelennek. ezek viszont nem az egészséges. Viszont ha a szubsztrát telí- tődik vízzel. tápanyag-el látottsághoz '. A nedvességtartalom is megvan a maguk tápanyag- ellenőrzése egészen egyszerű. Ekkor posztot. Akárcsak az embereknek vagy Fúrészpor 100-500:1 70% fölött pedig az anaerob a növényeknek. ha az 15: l és 25 : l Kéreg 100-150: l alkalmazható: ha a markunkban között van. a korhadást Fa hamu 200-500:1 mikroorganizmusok válnak ural. szükségletük. A képen korhadásban vesznek részt. törekedjünk a pedig túl száraz. akkor nem marad hely a levegőnek . márpedig a nemes kor hadáshoz arra is szükség van . Akkor beszélünk Istállótrágya 10-30:1 bár csak már megfelelően beállt optimális szén-nitrogén Szalma 50-150:1 korhadási folyamat esetén arányról . A CIN -arány Pap fr 100-200:1 ennél alacsonyabb aránynál a ta lajélet elszegényedik.

Ha az egyoldalú lassabban érik és kevésbé jó kon . hogy alulról jusson teni . be levegő. hulladékoknak általában A különböző alapanyagok Néhány nap múlva a komposzt kedvező a C/N arányuk. száraz vagy fás anyagoknál nyilvánvaló A m egfelel ő lebomlás hoz fontos a m egfe l e l ő rétegzés. és így tegyük az déshez . Ha az optimálisnál komposztálás összegyűjtött . Helyezzünk közvetlenül fölé tot szükséges trágyával . felaprított kevesebb nitrogén van jelen . Ezzel egy időben ez a tegyük meg. Erről bővebben a komposztadalékok fejezet {49. Az állati össze tevő k m egfe l e l ő keveréke. nedves- séget biztosítja. és a száraz. oldal) szól. ami viszont a megfelelő szellőzést. hanem a kedvező szerkezet is. akkor durvább ágakat. mész- anyag aránya l O: l körüli. zöld hulladékok. A helyes komposztálás a szénből mindig sokkal több A helyes a korhadást. úgy ezt 20 cm-enként hiányzik majd a szén . A legtöbb esetben azonban a C/N -arány eltolódik.a komposzt . kemény. Ezzel nemcsak a megfelelő CIN-arány bi ztosítható. Ezért az eddig kell. alapra.20 cm mélységben ássuk összetétel miatt a komposz- minőségú lesz. Ezért nagyon fontos . ezért érdemes egy kevés nitro - géntrágyával megszórni a komposztot. gallyakat. Ha a két táp. fás részek a megfelelő arányban kerüljenek a komposztba . a felesleges nitrogén pedig szénben gazdag anyag képes a elszáll a levegőbe . elválasztása megnehezíti belsejében a hőmérséklet eléri A barna. . hogy a friss. va lamin t a száraz és nedves a szén túlsúlya. ezek szel vagy kőliszttel kiegészí- a sejtépítési folyamatoknál biztosítják. így a nitrogén nem vész kárba A korhadás menete A növényi és konyhai és nem terheli a talajt.elsősorban a kötött talajo. fel. nitrátban gazdag vizet felfogni. hulladéket alaposan keverjük az nem elég a fehérjeképző ­ A komposzt alatti területet össze. trágya. akárcsak a frissen lenyírt fű viszont viszonylag sok nitregént tartalmaz.

vagy kéts zeri átforgatás azonban még el fogadható kompromisszum a komposztképződéshez szük- séges körülmények létrehozása és a kertész által elvégzendő munka mennyisége között.l O hétig A sze ll őzést úgy segíthetjük használata javasolt: jutazsák. a szá rító szelek és ennek a ke rtész természetesen A szé le i viszont nem meleged. majd kihúzzuk. össze is tömörödik: ennek viszontagságainak. Átforgatás és lefedés Minél többszö r átforgatjuk a komposztot. hogy a közvetlen és gyommag is elpusztul . Még jobb a komposzt átcsoportosítása: ilyenkor a tömörödött középső rész fellazul. tanácsos Ez alatt számos kórokozó következtében kiszorul a lefedni . a bomlás lelassul.A nemesített hulladék: a komposzt e l ő . Az egy. mivel a lebontásba n tartanak. ezért érdemes türelmesnek lenni. mint kellene. hogy a komposzt különböző részein leverünk egy karót. lezajlásáig légáteresztő anyagok matok körü lbe lül 6. ezután a hőmérséklet fél vagy egy év mú lva máris részt vevő mikroo rganizmusok is visszaál l a normálisra . A komposztprizm át a napfény és a kim osódás elói fedjük le. napfény. . az eső ne érj ék. Az így kapott humusz viszont sokkal gyorsabban lebomlik. A bomlási folya. az teljesen ki van téve az időjárás hőtermelés kíséri. A me leg fázis csak örül. és közelebb kerül a komposzt széléhez. annál hamarabb lezajlik a meleg fázis. nek fel annyira. így azok is részt vesznek a meleg fázisban . de levegő . némelyike ehhez a fo lyamathoz Miközben mindez lezaj lik Ha a komposztprizma sok oxigént haszná l fe l és ezt a komposzt közepében. a szélső részek pedig középre kerülnek . használható. A komposzt összetételének függvényében a komposzt a 70°C-ot.: .

készült anyagok haszná lata zetjavító anyagokat is. a komposztra önteni. és a készítmények a leggyakrab. . mivel ezek hiányában nem történnek meg. Komposztadalékok szalma. Segítenek beindítani a komposztálás i folyamatot. A zárt tekkor való felturházá sához Csak a meleg fázis után edényeknél . felgyorsítására : a lebontást kaphatók. a komposztá lást dését. kezelt komposzt ban maguktól már azok feltöltésekor odafi . megkötik a nitragént és Ezért a napos időben szükség ganizm usoknak már a kezde. mivel a víz sem elfolyni . lehet a vízpótlásra . valamint a felszabaduló elősegítő szer kapható. Ez a keverék egy ban az Azotobacter tö rzshöz köbméternyi komposztra elég. ezek víz hozzáadá . keletkező melléktermékből roorganizmusokat és szerke- ben igen hamar lezajlik a folyamat. l) lebontó mikroorganiz- musokkal va ló beoltáshoz A tapasztalt komposztálők esküsznek szárított starterkultúrák a következ6 receptre: 500 g cukrot kaphatók. A lebontást végző mikroor. is megjelennek. Számos. sok ugyan kétkedve fogadják a hatásukat. gyelni a megfelelő rétegzésre. Többféle mód is létezik a hetnek. Ezen az elven alapszik például A MicroSoil® viszont a cukorrépák feldolgozásánál ta rtalmaz tápanyagokat. tartalmaznak. am it felbontás lebontó szervezetek szemében . Ez már is: ezek igazi . egy éleszt6kockával együtt l 0-15 sával újraé l eszthetők. a legjobb felvehető szénhidrátokat. Ezek liter langyos vizben fel kell oldani. például cukrot lehet adni. A későbbiekben egy Komposztadalékok sötét fóliatakaró megakadályoz- za a gyommagvak megtelepe .. A tudó- tápanyagok kimosódását. vagy az azok számára hogy a bomlási folya matok ví~ optimális feltételek létrehozása . és a megfelelően átforgatás nehézkes. mivel a későbbi azok energiael látására kö nnyen vetheták be. záadása . csemegék" a egy kész oldat. mik- Megfelelő körülményeknél a zá rt edé ny. a zárt edények Zárt edény használatánál meg A mikroorganizmusok kell tanu ln i a vízháztartás támogatása beállításá nak csínját-bínját A friss hulladékok tú lnedvesed. tartozó mi kroorganizmusokat '. komposztálás folyamatának Indítékultúrák sokféle kiszerelésben seme lpárologni nem képes . A napsütésben viszo[lt a sötét végző mikroorganizmusok hoz- edények annyira felmelegednek. elősegít i k a humuszképződést. de egy rosszul összeá llított komposztná l Egy külön eset: segítenek.

is. Ez utóbbiakat l :5 még a gyommagvakat is . hogy annak pH-értéke közel szerű hulladék keletkezik a semleges maradjon. feltétlenül szükséges. de nem harmonikusabbá a komposzt. szert: ez a Humofix. akárcsak a csa lánból vagy fekete Ez a méreganyag elpusztít után viszonylag hamar fel kell nadálytőból készült trágyalé minden élőlényt. a fuldai Abtei kolostor hiánya a komposzt esetében hogy a teljes . illetve e rősen savas levelek vagy tű levelek A CIN-arány esetében kalcium-karbanátot kiegyenlítése (CaCo3 .vagy szalma. A ricinusdara (5 kgtm3) . a kártevóket. a mész- óta főznek hat különbözó csak kis mennyiségben . Főleg ha sok fa. mert ammónia valamilyen nitrogéndús anyag.. a célra. a CIN-arányt (lásd 47. fertőtlenítheti a komposztot anyagok esetén tanácsos ki egészítő ke t ot számítva l m3 komposztra). oldal) egyes kertekben az antropozóf kertészek teszik bevett gyakorlat. Bruce. hanem A legjobb a szaruforgács. sót keretében is alkalmazható. mert lebomlása alatt tenni a komposzthoz. amelyekkel (lásd 33. l . Nagyobb jukat. Kimutatták ugyan . A biogazdálkodás (lásd 31. így a gomba használni. de a Létezik egyszer. A más tápanyagok sem kíméli . körében . komposztba . A káliumban és után a szükséges talajlakó komposztálás úttörónójének mészben gazdag fahamut mikroorganizmusok gyorsan receptje alapján már évtizedek annak nehézfémtartalma miatt visszatelepednek. mérgezó cianidok keletkeznek. a igen ritka . amint állati trágya is kerül a oldal) lefelé kell módosítani. keletkezhet például állati trágya . meszet tartalmaz. oldal) is kitűnő erre kórokozókat.és vérliszt (3 kg. E. a C/N -arányt és akár Kedvezőtl e n összetételú kiindulási mint a szaru. legfeljebb 3 kgtm3). amire már hígításban kell a prizmára hasznos mikroorganizmusokat kertészek generációja esküszik: kilocsolni. mennyiségú fú vagy konyhai hulladék. érdemes a komposztra szórni. évente nitrogén alkalmazása nem gyógynövény felhasználásával legfeljebb 5 kgtm3 adagban elfogadott a biokertészek egy komposztálást serkentő szabad alkalmazni.fertőtlenítés" apácai a brit M. mivel kedvezően befolyásolja az sokkal lassabban bomlik le. Ez a keve. Ásványi adalékok rék leegyszerűsítve utánozza le azokat a biológiai-dinamikus A mész komposztra szórása készítményeket. meszet nem sza - Ha nem áll rendelkezésre bad belekeverni. Viszont kertben . akkor A mész-nitrogén (legfel- tanácsos valamilyen szerves jebb l kg!m 3) nemcsak nitrogéntrágyát alkalmazni .

Ha több komposztunk is van . A nagyobb darabokat apritsuk szükséges. olyat.4 kg!m 3) e ls ős orba n a homokos. segithetnek. Az anyagok alapos átforgatása 9. Ezért szoktak a ko nyhai hulladékra kélisztet szórni . . és esőtől védett helyen.IO cm-esre. Komposztadalékok Fokozott raktározó- képessége miatt a kő l iszt ké pes egyrészt megakadályozni a tápanyagok kimosódását . másrészt meggátolja a kell e- metlen szagok terjedését. a fás és meggátolja a gyommagvak 2. A szemcsemé- ret megválasztásával ezenkívül még a talaj szerkezetét is javíthatj uk: a finom agyagliszt (3.l 2 kg/m3) a nehezebb ta lajokhoz való. zöld részek hozzávetőlegesen megtelepedését. pos. biztositja ami kárositó anyagokkal alig egyenlő arányban legyenek. valamint állati 7. Az apróra szélén lévő részek középre beszélünk. a sötét fóliával való letakarás praktikus. A nagy és kis darabok. A meleg fázis lezajlása után Egy edény helyhiány esetén elősegíti a lebontást. ezenkivül elérhető. de nem feltétlenül felhasználható. ez 8. 6. javul a szellőzöttség.l éves komposzt bos anyagot helyezzünk el. Csak növényi hulladékot. Optimális bomlásnál a 3. fás anyag van csökkenti a kimosódást. Az átforgatás során a komposzt esetén már érett komposztról segit a szellőzésben . a megfelelő nedvességet és szennyezett. Az inditókeverékek friss komposzt 6 hét után S. Ha a száraz. trágyát használjunk. túlsúlyban. míg a durvább kóliszt (l O. S. Alapozásnak valamilyen dara. 6 hóna- 4. A komposztálás tíz aranyszabálya l. mód van a már érett anyag felhasználásra és ezzel párhuzamosa n a fri ss anyag gyújtésére. nitrogénkiegészités l O. közvetlen napfénytől a lemosóelott tápanyagokat. A komposztáló legyen könnyen felvágott szalma felszivja kerülnek és forditva. szükségesek.

A komposztnak ságokkaL kívül gazdag. Tanácsos a tehéntrágyát még egyharmad földd el is elkeverni. A tehéntrágya a tulajdon - ságait nézve a két e l őző között helyezkedik el . Magas nitrogéntartalma miatt ki kell egészíteni szénhidrogén- tartalmú anyagokkal. rengeteg.A nemesített hulladék: a komposzt Speciális Az értékes istállótrágya nagyon erős trágyát adnak. a meleg fázis hamarosan beindul. Mi legyen az avarral? A komposztálás során a külö nféle levelek lega lább annyiféleképpen viselkednek. A trágyát nem sza bad sze métként keze lni: sza ksze rű feldolgozás esetén értékes tápanyagokat biztosít a komposztnak. a legerósebb és a Van ann ak is e l őnye. a talajnak és a növényeknek. A különbözó haszon . l . Ha megfelelő a levegő mennyisége . szalmával vagy faforgáccsal . nagyobb-me nnyiségben kelet . szabad 80 cm-nél magasabbra ped ig kiváló minóségű . külö nben nagyon többé. állati eredetű anyagokat visz a feltétlenül ki kell egészíteni kező egynemű hull adékokat talajba . szénhid rogénekben gazdag és elkülönítve komposztáljuk: a állatok alól kialmozott trágya szerkezetjavító anyagokkaL felbomlott egyensúlyt cé lzottan kü lönbségeit azonban tanácsos A ló. a leggyakra bban a ke rtek ben használják. Ennek végeztével azon ban nagyo n fontos odafigyelni a letakarásra.és juhtrágyát nem he lyreállíthatjuk. felforrósodik. hogy dagabb.kevés bé ismert tulajdon. tápanyagokban rend. ha a rengeteg tápanyagat tartalmaz. komposztok A tápanyagokba n leggaz- Az ürülék azonkívü l. különben kiégeti a növényeket vagy más probl émákat okoz. a végtermék figyelembe venni . különben a sok értékes táp- anyag kimosódhat. ez az istálló- trágyánál által ában már adott. legnedvesebb a baromfitrágya . de ugyanakkor jól át kell érnie. A kisállatok általában halmozni .

nyár. esetleg komplex trágyával. szerves nitrogéntrágyát szaru. valamint földdel. Mive l a leveleket a szél kön nyen elhordj a. Speciális komposztok mint a külö nfé le áll ati almok: Speciális komposztok a cseranyagok. k61iszttel. k61isztet hozzá· keverni m i előtt azokat a prizmába raknánk. szal fe lhaszná lható. fllz. berkenye. stabil. kedvez. nedves A zöldrészekkellefelé száradni hagyni. Az így kapott komposzt Könnyen Jcomposztélható legkorábban következő tavasz- • gyümölcsfák lombja. nitregént ke dvezőtlenül befolyásolj ák nitrogénban szegény hozzáadni fűrészpor) a lebomlást. ezért ekkor kg/m 3 -es adagban (ricinusdara fe ltétlenül szükséges átforgatni. A gi lisztahumusz e l sősorban magas tápanyagtartalma és . gesztenye. A megfelelő CIN-a rány adagban hozzákevert kőliszt nagyon nehezen bomlik le. száraz. vérli szt 2. lomb ból készült komposztok éger. Nedvszivó (pl. van olyan ava r. Nehezen Jcomposztélható • dió. tanácsos egy vékony Komposzt avarból réteg földdel befedni . nedves Egy gyűjtőkosa r as fűnyíró­ tápanyagokban szegény karton) és nitrogénben val egy menetben lehet az avart gazdag anyaggal kiegészfteni.4 múlva összeesik. jól felaprftani. T6zeg Törékeny. Ha a levelekhez fö ldet (komposztot) keverünk. strukturáló anya· csersavas leveleket a legjobb gokat (sze116zéshez) és egy télen át áll ni hagyni. haszná ljunk ellensú lyozni a savasságot. mogyoró adják a legértékesebb humuszt. a viaszbevonat Alapanyae Tulajdonságok Komposzt álás vagy a magas savta rtalom mind Szalma (hasonló: Száraz. A 2. meszet. 4. platán. A vegyes hárs. kisebb az esélye annak. feny6 Gilisztahumusz Sok csersavat tartalmaznak: nyfr (gyógyhatású). sőt az erősen !elhalmozni. Az avarkomposzt 4. ami felgyors ítja a folyamatot. terjedelmes. érdekében keverjü nk az ava rhoz a lebontó folyamatoknak nitrogénben gazdag anyagot. juhar. bükk házilag (mészben gazdag). hogy összera.6 hét forgács vagy -li szt.4 kg/m 3 -es Amíg egyes fák lombja értékes kom· poszta lapa nyag.6 kg/m 3). az algamész pedig segít Ha nincs ilyen . tölgy (t6zeges szubsztrátokhoz). mésszel A leveleket tanácsos egy kicsit Fúcsomók Friss. összegyűjteni és felapr íta ni. k6ris. ami csak gadnak. némi kom· posztot.

A már nem olyan meleg a gilisztáknál is nagyon A humuszgiliszta ezeket a leg- állatitrágya-komposztban fontos a CIN-arány. gyorsan szaporodnak. talom mellett ( 15. mielőtt esetében nem!). A gilisztahumusz nagy előnye.8. végighúzódó . és a legkönnyebben a testén A z ilyen. hogy előállítá­ sához csak kevés helyre van szükség. Az erősebb Ezt szükség esetén mésszel jönnek létre. ami szükséges magas hőmérsék­ összes többi élőlény esetében. alkalmassá válnának a giliszták Megfelelő környezeti Házépítés gilisztáknak számára. és viszonylag magas nitrogéntar. amúgy is komposztálható. Minden itt találja meg a számára Mint a lebontásban részt vevő olyan anyag jó nekik . hanem a humuszgiliszta (Eisenia foetida). Az állatok jobban erősen felaprítva szereti. kül ön kamráva l rendelkezé edényekb en humuszgili szták bontják le a szerves hull adékot. trágyaféléket amúgy is egy lehet beállítani (de állati trágya évig pihentetni kell.21: l) érzik a szerves kolloidok alaposan Ahhoz . részecskékkeL így értékes lehessen.A nemesített hulladék: a komposzt kitűnő szerkezete miatt örvend jó hírnek. Ez a gilisztafaj átlagosan 6. A szemétben élő giliszta Itt a főszereplő nem az a föl- digiliszta . gyakran megtalálhatók. letet. többé-kevésbé jól Játszódó vörös csíkozásról ismerhető fel. Az erősen savas összekeverednek az ásványi a gilisztákkal dolgozni anyagokra érzékenyek: számuk. agyag-humusz komplexek trágyára szükség. testtömegük felének megfelelő állatokkal rögtön adnak a . Ekkor a giliszták béltraktusában maguktól is benépesítik azt . Így akár egy ládában vagy egy kisebb edényben az erkélyen is komposztáljunk.5. A humuszgiliszta A megfelelő keverék mennyiséget esznek meg és eredeti élőhelye az állati trágya. amit egy kiadós eső után úton -útszélen megtalálha - tunk. gos giliszták naponta a Egyes gilisztatenyésztők az tunk fel.7 cm hosszú. A giliszták számára feltételek mellett ezek a szar- rengeteg alternatívát kínálha . nincs feltétlenül ra az optimális pH-érték 6. hogy ezekkel jól magukat.

Az a [öldigi lisztákkal sze mben kedveli k új anyagat legjobb nem hozzá- az át nedvesedet szubsztrátot is. Ennek számára igazi csemegét sérüljenek meg. megakadályozandó sűrű míg a nagyobb törmelék visszakerülhet szetapadt szubsztrátrétegeket. • ne érje közvetlen napfény. ez minél előbb megtörténik. de azért a felesleges víz A kisebb . Ezért nyílt terepen gos lényeknek se napfényre. annál biztosabb. Ez általában egy fekete ség. hogy: legkevesebb 6 hetet várjunk. Miután 500. dróthálóval bevonni . Ezért az edényt soha ne tegyük közvetlen napfényre . hogy ezeknek a dol. hogy a giliszták ne di át a levegőt és a fényt. mert a humuszgiliszták tompa h e gyű vasvillát műanyag edény. ződjön . sőt imádják a ragacsos.6 héttel a friss és kész anyagat különítsük el egymástól. hogy a gilisz- ták. hogy a meleg rothadás befeje- • a szélcsendes hely. a következő generációval együtt. áthúzódtak már a friss anyagba . A humusz kinyeréséhez is . ösz. A giliszták nem viselik • a nedves szubsztrát. nehogy beinduljon a meleg fázis . a vakondok és a cickányok haszn áljunk. A humusz kinyerése előtt legkevesebb 4. És így csináljuk képpen mindenféle komposztá - lóban . . folyamato san tartsuk nedvesen. piros humuszgil iszták elvezetésére is gondoljunk. az az oka . el a 40 oc fölötti hőmérsékletet. Átforgatásra nincs szükség. jelentenek. hanem csak a komposzt szélére halmozzuk fel.l OOO gilisztát • a védelem az esetleges elhelyeztünk. gilisztákkal benépesíteni . még prizmában is lehet Ha friss komposztot kívánunk tartani . a közvetlen behatolást Az apró szemesék átesnek a szitán. a szubsztrátot vakondtámadások ellen . Gilisztahumusz házilag tartáshoz szükséges kell ékeket Ez utóbbira azért van szük. a komposztálóba. Humuszgilisztát tulajdon. keverni a komposzthoz. se tanácsos a giliszták edényét sok levegőre sincs szükségük. ami nem enge. • a fényvédelem . akkor Fontos. alulról.

Az eltelt idő és a felhasználási terület ala pján az értékes komposztot előkészítik .5% A magokat óvatosan nyomkod - Összes fosztlát (Pz05) 0.8% juk le.3-0. erre ke ll szórj uk rá a zsázsa magokat Összes nitrogén (N) 0. majd azt itassuk A humusz tápanyagtartalma (szárazanyagban) át alaposan vízzel. ke ll ően érett -e a komposzt. hogy megmaradjon Magnézium 0. arra Szerves anyagok 2D-40% következtethetün k. hogy egy gondosan keze lt komposzt már né hán y hónap múlva használható. Most már soka n tudják.3 évig. Az úgynevezett zsázsateszttel megálla- pítható. A zsázsateszt ehhez a leggya krabban a gyorsan csírázó zsázsát A komposzt érettségének (néha babot) használnak.5. hogy CIN-arány 12. l .8 ta lmaz a növényeket mérgezó anyagokat és használatra kész.30:1 a komposztunk már nem tar- pH-érték 6. majd valami áttetszővel Összes kálium (K 20) 0.5. 1-0. Ennek elvégzésére töltsünk meg egy lapos edényt komposztta l.8% fedjük le.4 nap múlva kikel .A nemesített hulladék: a komposzt Kész a komposzt Régebben a komposztot egyszerűe nállni hagyták 2. ezt megállapítá sá nak leggyakoribb a próbát zsázsatesztnek módja a csíráztatás.1.12% 3.2% a nedvesség. Ha a magok többsége Mész (Ca) 1. Mivel is hívják .1 . majd táro lj ák.

segítségével speciális komposztok ha valaki mindenáron csíra. hogy a megfelelő megtartó humusz jön létre. Általános szabály: és mezőgazdasági szaküzle- tekben kapható tesztcsíkokkal a nitrát-. • A további részleteket lásd például palántázáshoz. • A friss komposztban a bomlási folyamatok még zajlanak. Mivel . legített sütőbe . élé nk zöld levelet minél egyoldalúbb a komposzt. akkor A komposztálás tíz aranyszabályá- a komposztot még külön ban (51. csfrái elpusztuljanak. Ha csak néhány mag is. stabil. míg ha sok sárga vagy a csírázási százalék .máris kész A konyhai és a háztartási A kémiai anyagok bomlási a csíramentes szubsztrát. ammónium. kaphatu nk. akkor még nyers teljesen érett komposzt esetén sz ü kség esetén tegye be a humusz. akko r még hagyjuk komposztban a növények l o percre a 225 °( -ra előme­ érni a komposztot sokkal szebben fejlődnek.vagy Az igazá n érett komposzt már az e rős erdeitalaj-illatáról is fe li s merh e tő. szulfidtartalom alapján megál- lapítható a komposzt érettségi összegezve szintje. Teljes é rt ékű választ • A komposztálóban a növényi azonban csak több tesztcsík hulladékok lebomlanak és különféle párhuzamos alkalmazásával humuszanyagokká alakulnak. oldal). intenzív meleg fázis során • Hogy a lebomlás foka megfelelő a gyommagvak és a kó ro kozók legyen. Ez a víz és a levegő arányát. is előállíthatók. Kész a komposzt Ha sok. hulladékok gyakran sok sót folyamatok alatt vég b emenő tartalmaznak. Ezért. ami befolyásolja átalaku lásáról a legegysze- a növények növekedését . barna levelet . annál rosszabb rendelkezik az átgőzöléshez érett. rűbben analitikai tesztekkel az l %-os sótartalom már kaphatunk képet. a komposzt már jó alapanyag. illetve a humuszgil iszták het százszázalékosan. így a tápanyagok gyorsabban felsza- A csíramentes badulnak. fertőtleníteni is kell. mentes komposztot akar. Általában a kertész arra a szerkezetét a talajban tovább törekszik .még szükséges felszereléssel. azonban még a leggondosabb • Az egyes anyagok külön komposz- odafigyelés esetén sem sikerül- tálásával. komposzt • Az érett komposztnál a bomlási folyamatok már lezárultak. A sokoldalúan összeállított a komposztot egy tepsiben csírázik ki. a hobbikertész általában nem látunk. A kertészeti kritikus . tartsuk egyensúlyban a száraz és nedves hulladékok.

.

A villa még akkor is nagyon is kevésbé fellazul és szellő z ik . többé. üreges ága van . szerszáma a kultivátor lazító) csak három karma van . nélkül sekélyen fellazítja a A fogas kapának négy talajt. hogy az laza . rögöket. Ezek elvégzésével azokban lyukat ásni . kiforgatjuk a nagyobb a megfelelő tápanyagokkal és csomókat.ápolása teszi ki . hogy egy kicsit A lapáttal elsősorban is laza talajon automatikusan A talajápolás eszközei a száraz szubsztrátokat (pél. szerszámnál. vagyis tot tesz a ta l aj . l O cm mélyre hatolnak . Leginkább az ágyások . nedves és élő maradjon és ezáltal a növények számára az optimális feltételeket biztosítsa.e l őkészítés n é L szépen elgereblyézzük. Ehhez. dául komposztot) helyezzük Ez a fajta kultivátor létezik Az ásóhoz és az ásóviliához át. kb . Az ennél valamivel kisebb a vége egy jól megfogható A biokertész kedvenc grubbernek (merev fogú talaj- T-ben vagy D-ben végződik . A kényelmes munkához (talajlazító) : egyetlenegy így ez a talaj sekély lazítására a nyélnek hozzávetőlegesen fogával különösebb erőkifejtés alkalmas. növényt. akárcsak a többi egyenként levehető karmú erős nyél szükséges (kb. mint ~ A dupl a ásóvi llát speciáli sa n a ta laj a átszellóztetésére és lazításá ra sűrűn növő növények között egy meghajlított villájú trá- fejlesztették ki. és csomókat akarunk kiszedni kiszedhetjük a gyomnövények a földből. rendkívül jó szalgála- gyökerei. a munka is ta a dupla ásóvilla . E szerszá- megmunkálása mok használata nyilvánvaló: az ásóvillával a talajt lazítjuk Azon túl . aminek 4-8 változatának három vagy öt könnyebb velük. amit a talajba karma van. gyavilla. A talaj mechanikai megmunkálása A szakszerű talajápolás A kerti munka legnagyobb hányad át a legfontosabb érték . hogy a talajt ellátjuk fel. vagy tovább szaporítanánk az adott szükség esetén felkupacoljuk . hasznos . vagy is igényel. karma van . A talaj mechanikai köldökig kell érnie . ha nagyobb gyökér- a nagy rögöket felaprítjuk. és úgy néz ki . Különbö ző márlszerekkel igyekszünk elérni . elegendő egy változatban is . az a lazább. is használható.a talaj . Érdemes minőségi szerszá . képezték ki . 35 mm átmérőjű) . A talajfelszínt pedig csak tovább aprítanánk. A kultivátor egy másik mokat beszerezni. A villa egy speciális változa . a talaj átrendeződik . az ásóval szerkezetjavító szerekkel. kevésbé tapadós egyszerű mechanikai munkákat talajokat szokás felásni . aminek sima nyél. ezek végét úgy szúrva ide-oda kell mozgatni. az ásóval ezeket A fogas kapa nélkülözhetetlen segítség a kerti munkában. és azt jól átszellőzteti .

ló) valamint a grubber. a mási- kat baltának használhatjuk. Különösen hasznos. amelyeket nem állva . a kézi ásó . Vagyis az ágyásmarót már a durvább talajmunkák után. és közben porhanyóssá teszik a megkérgesedett talaj - felszínt. A saraboló lernezét középen egy ponton vagy két oldalról rögzítik a nyélhez. hogy egy már jól kötöttebb talaj fellazításához kétféle vége van . A gyo- mok kiirtásához többféle kapa áll rendelkezésre. A talajban végighúzva elvágja a gyomok gyökerét. fűcsomó kifordításához vagy A keresztkapának is Ahhoz. tunk. az ágyás előkészítéséhez használhatjuk. amikor gyökereket kell kiásni. A talán leggyak. A legkisebb erőki ­ fejtést a forgókapa használata igényli. Amíg a kis kapafejjel bedolgozhatjuk a talajba . addig a másik Gereblyézés A nehezebb fejű gyomláló végén lévő két-három foggal és gyepszellőztetés kapát például nagyobb a talajt lazíthatjuk.A szakszerG talajápolás hagyományos kapának. hanem közvetlenül a talajon térdelve használha - A talaj megmunkálásá ra és javításá ra rengeteg eszköz áll a kertész rendelkezésére. Az itt felsorolt eszközök szinte mindegyikének van rövid nyelű változata. A legkedveltebb ilyen eszközök az ültetőlapát. gyomlálhatunk. A lengőkapa oda -vissza mindkét irányban dolgozik. Segítségével a trágyát vagy rabban használt eszköz a villás a komposztot sekélyen kapa . a gyomirtó (acato - előkészítéséhez használják. az egyiket fellazított talajból utoljára •• . elsősorban laza talajokon használható. használhatjuk. Az ágyásmaró csillagai forgás közben belemarnak a talajba.

motoros készü lékek fo gai . hogy egy nél . amivel azt fokozott egy trágyavillát beszerezni. ami néhány növény. képesek átfés ülni a talajt. Gereblyével akár vénájú kertészek elóbb. melyek A mélyszellóztetó éles késeivel lazítj a a feladattal. kései talajokon lenne szabad hasz- A mélyszellőztető olyan erőve l hatolnak a talajba . ríthatók . El ső sorban a gyepfe lül etek filcrétegének megszü ntetésére. tudnak boml ani (lásd még 45 . a talajélet komoly téséhez a legalkalmasa bb és velésénél nem csak az anyagi károsodásával kel l számolnun k. komposztszitára is . való dolgokat.utóbb humuszvesztéshez vezet. nálni . Végü l ahhoz. emiatt azonban a motor a ge reblye továbbfej lesztett hogy onn ét kitépikés megölik teljesítménye nem mindig változa ta . a gyepszónyeget és kiszedi a filcet. nem beszélve A hangos . ekekapát is . elvágja a fű poszt átforgatásá hoz tanácsos gyökereit . és így kö nnyeb ben le ke d ő lemezek mentén. A komposztálás sze ll őztet é sére használj ák. eszközei Ezzel egy időben a készülék kité pi a mahát és többi A komposztá láshoz. energiazabáló az ava r és a lenyírt fű gépek beszerzése azo nban összegyűjtéséróL A kü lönbözó csak akkor javasolt. lóval az ágak és a ga llyak felap- a szimmetriku sa n elhelyez. az mindig gereblye. hajtásra készteti. még a humuszokban gazdag talajoknál is gondoljunk a tartós humusz eltávolíthatjuk az oda nem zöknek a motoros változa tát. Bármilyen fontos és gondos is gyakran kerü l bevetésre a A kényelmes vagy műszaki a talaj megmunkálása. lyék vannak. A kön n yű hulladék m eg művelni . aminek ahogy A mctoros komposztdará- a hegye belemar a talajba . képes kel l ően megbirkózni mint az apró kések. Ezért már a talajmunkák legelején is beszerzikezeknek az eszkö.a növekedés kapj un k. a foga i olyanok. pótlására. és nagyobb terü leteket kell a nagyobb talajlakó állatokat.burgonya és más használ ható szubsztrátot zöldségek . job bra és balra halmozza fel oldal) . a földet . szívesen ha sznált eszköz befektetés nem éri meg: a A motoros kapákat csak száraz a lombseprű . a kom- szennyezódést. szükség va n még egy feltétele. A talaj mechanikai megmunkálása még a köveket és a megmaradt Motoros készülékek rögöket is kiszedhessük. . Egy kom po sztsze ll őztetővel A talajt simító eszközök mechanikusan . Ha ezt a készüléket gyakra n puha talajról való összegyűj ­ A kisebb te rül etek megmű ­ használju k. ha gyakran feladatokra különbözó gereb. ásás nélkü l mellett meg kell említeni az megoldható a sze ll őztetés .

meg.A szakszedi talajápolás vel több vagy kevesebb levegő . A különböző irány- elvek képviselői közötti vitát könnyű eldönteni . -igen vagy nem? Ezt a ké rdést most a ta laj. víz. mivel ez a talajféle- Talajforgatás mélyen kell a talajt felásni. így a talaj meg is határozta . melegek. . a víz elpárolgását. a talajt kérdezzük. mint azt talajforgatás nélkül tennék. megtartja a nedvességet. a nekik m egfele l ő körülményeket nyújtó helyeket foglalják el. s egyben reagálnak környezetük legki . a talajforgatással a talajélet csak m egerősö di k : a megmaradt populációk néhány héten belül sokkal jobban elszaporodnak. Egy adott talajban az é l ő l é ny ek a nekik m egfele l ő mélységben. lazító hatása . Ezek téli ápolásá ra gazdálkodás képviselő ezen Amióta a hazai talajlakó egy téli mulcsfedés a legmeg- vitatkoznak immár évek óta . hogy érvényesüljön a téli fagy aprító. élő l é nyek életét vizsgálják. mivel az melegen Évszázadokon át az eke uralta kide rült. Egy kicsi. mérsékli a mezőgazdaságot . Egy homokos talajnál erre nincs szükség. A hagyományos ke rtészek ezzel szem ben azt mondj ák. milyen sebb változása ira is . ha magát Ásóva l vagy ásóvilláva l a komposztot tavassza l sekélye n bedolgozzá k a talajba. és máris felborul a rendszer. A könnyű és közepes élet szem pontj ából vitatjuk talajok inkább szárazak és A hagyományos és a bio. A választ a talaj adja meg Elméletileg azért kell a talajt fel ásni . humu sz vagy vízoldékony tápanyag. felelőbb. milyen érzékenyen tartja a talajt. ség eleve nem is áll össze.

befedni . például az avar . megadott rendszer szerint kell grubberrel porh anyóssá eljárni. Hogy a ta laj tavasszal Ősszel ezt a szerepet az el halt vagy máskor alkalmas legyen növényi részek. Módszerek a növények fogadására . a megnövekedett fajlagos felületen a víz könnyebben elpárologhat.rövidebb ideig tél ire jobb mulcstakaróval valamilyen é l ő réteg borít. melyek csak a tél folyamán értékes. réteggel. kinőni és így kárt okozni . az ásóval az előzőleg kiásott (vagy egy külön erre a célra vi zes talajokon viszont megéri so rba fordítják. Utána a talajfelszínt utána kedvezőbbé válik a nagyon oda kell figyeln i és egy egy fogas kapával vagy egy talajszerkezet. hogy már nem tud a gyöke rek. használható dupla ásóvill át) a fáradságot és a talajélet Ennél bonyolultabb a ledöfünk .. csos egy egysze r ű kultivátort A rigolírozásnál a meglévő haszná ln i. Mulcsozás. humu sztartalmú felső az adott területen. hogy ne keverjük össze a fe l ső és az alsó réteget. és az így feltárt talaj tavasszal könnyebben fe lmelegszik a napon . Ezért sok gyakorló ke rtész azt a salamoni tanácsot adja . hogy holland módszer: ennél gatunk. azt fel hogy a talajéletre való kell lazíta ni . hogy az értéktele nebb tehetjük. Nagyon nagyobb rögök is szétesnek. fontos.mi az? Felásás helyett lazítás Minden olyan talajt. a a növények növekedn i képesek. A talajforgatás során nagyobb rögök alsó réteg ne keveredj en az Ha már vannak növények keletkeznek. tekintettel a könnyű és A talajforgatás menete nem túl Durvábban fel lazíthatj uk közepes ta lajoko n nem kell a bonyolult: a kifo rd ított rögöket a földet úgy. hogy egy ásóvillát talajt megforgatni . ezenkívül az összeállt A holland módszernél a talajt két ásónyomnyi mélységben forgatj ák át. kö nn yű ta lajokat felásás helyett hosszabb. annak használa- növényzetet ássák be olyan takor ugyanis nem sérülnek mélyre . A felásássallehetővé válik a szellőzése . és ide-oda moz- esetleges károsodását. hideg a lába" . amiben Mint az már említettük. A nehéz. Talajforgatás-igen vagy nem? Ezzel szemben egy nehéz agyagos talaj a pangó víztől szenved és . akko r taná- esnek szét.

egyú tta l hasznos talajt. hogy a tavaszi . ' . Ezért a talajlakó sze rve- zetek a felsőbb talajrétegekben Mikor kell mulcsozni? is aktívak maradnak. A folyamatos talajtakarásnak vagyis az értékes humu sz- többféle szere pe is va n: réteget a lejtős területeken • A nedvesség. tá panyagokat szolgáltatnak • A talajtakarás kiegyenlíti az a növényeknek. A természettudatos kertész kétségbe vonja a talajforgatás fontosságát. és csak a gyökereik marad- nak meg. A sza lma természetes talajtakaró az é rőfé lbe n l évő szamócaágyás ban. néhány fokkal melegebb van. a mulcsozás tölti be. a talajlakó mikro - napsuga ra k kö nnyebben fe l. • A mulcsozott felületek A tavaszi ta lajtaka rás kevésbé lesznek sarasak . ext rém hőmérséklet . A talajt nedvesen. Neh éz talajokon azonban szükség van rá . napsütés.ingado zá­ sokat. megmarad a talajban . lyozhatjuk a gyomnövények • Télen a talajtakaró alatt megjelenését. A mulcsozás hatásai • A szabadon maradt talajt jobban veszélyezteti az erózió. • A szerves anyagok idővel Viszont tavasszal az első lebomlanak. Ilyenkor az ágyásokban sza badon maradt talajt. • A haszonnövények közötti tana. meggátolja . A ke rtben ezt a szerepet a talajtakarás . mint a mulcsozottat. a szél hamar kiszárí. a fás szá rú növények tövét különféle anyagokka l fedik be. hisz a legtöbb növény télen elhal vagy vissza húzó- dik . a termést tisztán tartj a. amit a kön nyen lemossa az eső. organizmusok táplálékává melegítik a csupaszon maradt vál nak. így talajtakarással megakadá- nyáron kevese bbet kell öntözni.A szakszerű talajápolás veszi át.

vagy csak szélmentes Ezé rt a kö nn yű talajokon. Nagyon vékony talajtakaró kivá ló talajtakaró alapanyag. avar keletkezik. ha nagyobb mennyiségű másrészt menedéket nyújt a kis talajtakaró ava rt hagyunk lebomlani meztelen csigáknak. Ezért az ágyáso. Mulcsozás . mivel egyrészt akadá lyozza a csíra növények fej l ődését Az avar mint Ezért. Frissen a rebarbara levele is . ezért a vizes szá lak összeragadnak. A levelek a lenyírt füvet fe lh asználás lebontásához a mikroorganiz- előtt szárítsuk meg. vas . valamivel. mert az ilyen rására. Felmagzott füveket. . el ne fűvel Ezért fajtájától függően az avart fújja a szé l. Jól felhasz. Ezért ves és érett ma rad. réteget kisebb levelekkel is Egységes szerkezetű és sz ínű. amelyek az ágyásokban. Mégis. Közvetlenül a vetés után is túl korai a mulcsozás. hogy a ta lajtakarás se használjunk talajtakarásra. oldal). tanácsos a legnagyobb kárt okozzák Ősszel hatalmas mennyiségű a nitrogén-utánpótlásról is ebben az időszakban . Könnyű. gyakran pótoljuk. ból és gyorsan lebomlik. tavasszal olykor távolítsuk el A lenyírt fű . aminek a meztelen csigák alatta a talaj megfelelően ned- nem bírnak ellenálln i. csak tovább terjesztik azokat. mennyiségben keletkezik . Termé- viszont nem sza bad vastag szetesen ez a fajta ta lajtakaró rétegben leteríteni. A levelek sok nitragént használnak el. Egyes avarfajták gyorsabban . A magas szénhidrogén- főleg száraz id őszakba n. ebben az időszakba n ne fo lyamatos legyen . a torma vagy rendezett a külalakja . gondoskodni . homokos ta lajon nálh ató az ágyások és a fák a mulcsozásnak nagyobb a vízgyűjtő tányérjának letaka- jelentősége. helyeken használható. Sajnos könnye n elfújja Melegen ajánlott: a nehéz talajokhoz képest a szél. tartalmú szalma lebontásánál tagabb mulcsréteget is szét. magas cse rsavtartalmukka l hosszú távon bizonyos mérték- Az ava r egy minden évben újra te rm e l őd ö Talajtakarás lenyírt ben befolyásolják a talajéletet ta lajta karó anyag: csak vigyázzun k. fedjük be. le (lásd 53.mi az? napsütésben a ta laj gyorsan a fű hamar veszít a térfogatá- fe lmelegedjen. Ahelyett hogy elnyomnák a gyomokat. kü lönben nagyon hamar lebomlik. elé rhetü nk. sen pótoljuk. fő l eg ha nagyobb vagy tegyük a komposztba . gyomokat soha kat és a fák vízgyűjtő tányérját ah hoz. ilyen a fekete így bizonyos mértékben nadálytő . Mivel musok nitragént használnak fel. mások lassabban bomlanak a mikroorganizmusok szintén teríthetü nk. rendszere. így vagy rögzíteni kell a szalma könnyebben veszít vizet.

hogy ott elnyomja a gyomokat. mivel ezek kevésbé ráltak . ezért a gyomelnyomó képessé- gük százszázalékos. A csersavtartalmú vagy sok nitragént mivel nem túl szép látvány. ami el nyomja a gyomokat és melegen nem engedik át a napfényt. A csak rövid ideig tárolt. tartj a a talajt.előkészítésnél használják. ezért elsősor­ stabil és lassan bomlik le. többször lehet mulcsként használni. bes zennyező déstóL A virágágyásban inkább talaj . a fásszárúak alá a növény helyén előre perfo- hoz használjuk. növekedésgátló anyagat tartalmaznak. A felszabaduló gátlóanyagok még egyes cserjék fejlődését is gátol hatják.paradicsom. amiket az ével6 növények alatti talajtakarás. utánpótlást elvégezni. hogy azokat az ágyásokba.szokás talajt levegózni. és megvédi ban a melegkedveló kultúrákban vastag rétegben is engedi a a gyümölcsöket a gombabe. alig lebomlott kéregdarabok annyi csersavat és más . is felhasználhatjuk. virágok közé nem tanácsos kiszórni. . a keres . Viszont éppen ezért a tulaj- donságáért szórják ki szívesen a kéregmulcsot a bokrok alá. Külön erre a célra készítik a kéregmulcsot. A szalmát az tegségektól és a földdel való használni . Ezenkívül A szalma amúgy kiváló eperágyásokban különösen sötét színükkel elősegítik a talaj talajtakaró: a szerkezete szívesen használják: megtartja felmelegedését. uborka . l . Elméletileg minden . A színük sötét. magunknak kell elvégezni. kedelemben kapható anyagat A fóli át. Még a talaj nedvességét. és egyáltalán Van. fogyasztó növényi részeket els6sorban Kéregmulcs Vannak olyan fóliák . mivel tartós. ahol talajtaka ró fóli át használ nak. Talajtakaró papír és fólia A szakboltokban árulnak spe- ciális talajtakaró papírt és fóliát is. de általában ezt saját érzékenyek és könnyebb a tápanyag.

kartonpapírral fáradni vele. A lebomlás alatt Ha csak kisebb felületeket kell elbomlik. amikor a Mindegy. a talajjavítás és mulcsozással . a fejl ő d ő co2 jótékonyan hat a növények fejlődésére . E módszernek vannak nyilvánvaló hátrá nyai : a talajba lazá n beforgatott . A komposzt szétterítésével a természetes folyam atok. A leboml ás során a talaj felme legszik. így csak egyszer kell keletkezik mérgező ammónia is gyommentesen tartani. ami nek révén nitrogén is lefedhetjük a talajt. kélisztet vagy nitrogéntrágyát is . engednénk lebomlani. ahol ki nőve védik a ta lajt. míg befolyásolja . a módszer is kedvezően alkalmazott alternatívája ról kívánunk gondoskodn i. ha a felszín kiszá rad . hogy komposztot ko mposztot vékony rétegben vagy állati trágyát terítünk Zöldtrágya: szétterítik a talajon. mert Az erre alkalmas növényeket pótlás itt csak mellékhatás. fokozatosan van a növények növekedésére. megvédeni. "másik" fajt ája. (NH 3). Ehhez gyakran használják fel például a zöldségmaradványokat. akárcsak a mulcspapir. Ezt legfeljebb l Ocm mélységben be kell dolgozni a talajba . Az a szétterített komposzttal e ls ő­ viszont tény. majd. leáll nak el kell vetni az üres ágyásokba . bár a különbség a talajtakarás közötti alig a talajt a két módszer között csekély: észreve hető különbségek. közvet- lenül a talaj ba juttatjuk . Ez azon. Szükség szeri nt kiszá rhatunk még meszet. szét sekélyen . hogy a talajt ez A talajtakarás egy gyakran sorban a tápanyag-utánpótlás. A szakszedi talajápolás Ezzel szemben a papír ko nyh ai hulladék nem túl kel- egy idő múlva saját magától lemes látvány. lebomlik. a tápanyag-után . a komposztá landó anyagot ahe- lyett. Egy másik módszer Ezért ennél a módszernél a komposztá lás után pihentes- A talajtakarásnak létezik egy sük a talajt. eltűnnek a növények ápolják ban nem tévesztendő össze a a trágyázás. hogy külön komposztban A felül eti komposzt álásnál a növényi hulladékat helyben dolgozzuk lazán a talajba . A karton meg- vész el és ke dve zőt l en hatássa l bizhatóan elnyomja a gyomokat. rendszeres öntözéséről . Nyáron ne amikor é l ő növényzettel fedi k a mulcsozással a ta lajt aka rju k feledkezzü nk meg a komposzt be a tal ajt: ez a zöldtrágyázás.

A szakszerű talajápolás Felüdülés a talajnak Amíg a mulcsanyagokat bármikor kijuttathatjuk. megéri a talajnak némi pihenőt adni. A zöld. és télire talajtakaróként azt fellazítják. ezért kivá ló a talaj vetés e l ő tti növények között. a gyökereikkel a talajt télen is lazítják. Emiatt a kertész gyakran időhiányba kerü lhet a telepítendő kultú - rához képest. fagyoknál maguktól elpusztul - mélyen átjárják a talajt. a zöldtrágyának idő kell. és méterenként 2 kg komposzt nak. és a vegetációs időszak elején vagy végén olyan növé- nyeket vetni. hogy az adott növény kicsírázzon . amit később azonban ezzel a módszerrel humuszképzésben vesznek lekaszál hatunk és mulcsként a nedvesség nem ta rtható részt. így nagyobb zöldtö- A mulcsozáshoz képest növényi részek pedig a meget termelnek. trágya legfontosabb hatása tápanyagokat adnak: a zöld. l . a földön hagyhatók. Melyik növény alkalmas? A széba kerülő növények esetében vá lasztani kell az á tte lel ő és a nem á ttelel ő A mu stár gyökere gyorsan és mélyen átj árja a talajt. majd összeszedhetjük. amelyek ápolják a földet. Ennek ellenére. és annyira kifejlődjön . A nem áttelelő fajok az e l ső az. ezek a maradványok fontos bedolgozhatjuk a talajba . hogy a növények gyökere i / trágya pozitív hatása négyzet. És nem utolsósorban fe lhasználhatu nk vagy sekélyen meg olyan hatékonya n. hogy a gyökérzete elvégezze a neki szánt feladatot. fő l eg az intenzíven haszná lt ágyások esetében. A megmaradó hatásának felel meg. Az elsők gyors lazításá ra és gazdagításá ra.

s Szöszös bükköny Gabonaiélék könnyű aug. sok zöldanyag Sárga mustár Káposztafélék Gyorsan növő. 20 gyökerű Alexandriai here Hüvelyesek Nitrogénmegkötő mind márc. s gyökerű Büdöske Fészkesek Elűzi a nematódákat.-márc .-szept. könnyű márc.. kb.szept. sárga virág mind márc.-ápr. s Napraforgó Fészkesek Mély gyökerű.-okt.S (Phacelia) virág.30 Csirkeláb Hüvelyesek Nitrogénmegkötő savanyú. s Lucerna Hüvelyesek Nitrogénmegkötő meszes márc...-aug.. kb. aug.IO Káposztarepce Káposztafélék Mély gyökerű mind aug. 10-IS Csillagfürtfajok Hüvelyesek Nitrogénmegkötő..-ápr.-aug.szept. száraz ápr.aug. s Mézontófű Mézontófűfélék Nitrogénmegkötő.IO Landsbergi keverék különböző Nitrogénmegkötő. S. s Madársaláta Macskagyökérfélék Ehető zöldség friss febr.-jún. mély mind márc.... méhlegelő.20 Őszi árpa Gabonaiélék Átható gyökérzet mind szept. sok me leg ápr. 2S.szept..ápr. mind ápr... mind júl.IO nitrogénmegkötő Baltacim Hüvelyesek Nitrogénmegkötő meszes márc. mély száraz febr.szept. erős mind márc. S. kb. mély savanyú ápr. 20-30 Lencsebükköny Hüvelyesek Nitrogénmegkötő mind máj. 20-30 Nem áttelel6 fajok Lóbab Hüvelyesek Nitrogénmegkötő . 5-10 szép virág Tatárbúza Keserűfllfélék . Régimódi " gabona könnyű . . s zöldanyag Takarmányborsó Hüvelyesek Nitrogénmegkötő mind máj.-szept.. s Biborhere Hüvelyesek Gyorsan növő. csinos könnyen kimosódó márc.-szept. szept. sok zöld anyag Körömvirág Fészkesek Gyógyhatású.-márc . 20-30 gyökerű Olajretek Káposztafélék Mély gyökera semleges ápr.-szept. S.aug. Zöldtrágya A zöldtrágyázás növényei Név Növénycsalád Tulajdonságok Talaj Vetésildll Magrfm 2 Áttelel6 fajok Spenót Libatopfélék Ehető zöldség mind febr..-máj. 20-30 . 3. júl. aug.-aug.IO gyökerű. IS..-szept.szept.-szept. kb.-okt. S.

így képesek pótolni a nitrogéntrá. amelyek az úgynevezett hüvelyesek figyelembe a növények rokonsá. illetve továbbadják mosódjanak. Ezek a megóvja azokat attól. vehetévé te nni . vetni. a tápanyag-egyenlőtlenségeket Fontos: a rokonsági fok ahelyett. Különösen előnyben része. Ennek a képes .választani . A sarkantyúvi rág a fák vizgyújtó tányérjába ültetve nemcsak csinos látvány. növények ugyanis kórokozókat talajrétegekbe. mert gondolni kell termeszteni kívánt növénnyeL lévő nitrogénmegkötő a későbbi kultúrnövényre is. A zöl dtrágyázásra szá nt Ezért különösen értékesek síten dők a pillangósvirágúak: növény kiválasztásánál vegyük az olyan növények. . akkor zöldtrágyának nem Tél e16tt a zöldtrágyának még egy fon . olajretket. hogy a mélyebb gyázást. illetve a talajvízbe adhatnak át.repcét vagy a szabad tápanyagok nagy részét. sza bad ugyanabból a családba tos kiegészit6 feladata van: raktárazza ségüknek köszönhetően tartozó növényt .A szakszerű talajápolás és a növények számára fel . nem áll nak rokonságban a ké pesek a gyökérgümőkben gi fokát is. hanem a levéltetveket is távol tartja. hogy azokat kiküszö- bölnék. ilyen a tatárbúza (ke se r ű­ baktériumok segítségével Ha például zöldtrágyázás fűfé l ék) vagy a mé z ontófű a légköri nitragént megkötni után káposztafélét aka runk (m ézontófűfé l ék) .

A bíborhere gyökérzete és sarkantyúvirág (Tropaeo/um) • A zöldtrágya alkalmazásával a talaj zöldtömege meglepően gyorsan kedvelt egynyári növény. A spenót a méhek örömére virágozhat. Végül pedig a rendelkezésre. amit nem marad csupasz. A körömvirág (Calendula) kultúra igényli a talajtakarást. a kertész és még fogyasztható is . tartja a levéltetveket . nemcsak krémekben használ. szokás tekinteni.talán kevésbé létezik. illetve eszköz áll rendelkezésre. a gyökerek nő. inkább azért. megválasztása a talaj jellemzóinek. a maga szaponin. de vegyes kultúrákban is eltérő tulajdonságú anyag áll gyökere pedig rendkívül erős . mert virágzáskor ha engedjük virágozni. A többi növénynél ízlés anyag-tartalmával rendkívül kérdése. hogy elúzi homokos talajokon elegendő Az olajretek és a káposztarepce a nematódákat. a mulcsozást. mert lazítják a talajt. míg az őszi árpa és az úgy.és nyálka . A zöldtrágyanövényeket gáról is kapta a nevét. a terület felha sználásáig elrothadjan ak. tápanyagat használnak el. hogy gyökereik kedvelt dísznövény is. A szép virágok maradhatnak Egyes növények alkalmasak • A talaj megmunkálására számos a vegyes kultúrákhoz. köztük a vízgyújtó tányérok többnek mctoros változata is A zöldtrágyát általában még virágzás beültetésére . azzal túnnek ki. amit a beporzó vízgyújtó tányérjába . így A spenót és a madársaláta a trágyázó hatásuk csökken. és terméskötéskor több minden kert dísze lehet. virágzás előtt kaszáljuk le A napraforgó. De emellett a lazítás. rovarok is nagyon kedvelnek. Zöldtrágya ez a növény erről a tulajdonsá. tervezett kultúrának a függvénye. nevezett landsbergi keverék ható . azért. különösen. hogy • A talajmunka technikájának azért. tulajdonságait. • Talajforgatásra elsősorban nehéz rendelésre A büdöske (Tagetes erecta) talajokon van szükség. valamint a telepíteni Tulajdonságok szédjuk egészségét is őrzik . Erre többféle. • Elsősorban nyáron és télen számos rendkívül mélyre hatolnak. A könnyú . e l őtt forga ssuk lazán a tal ajba. A mézontófűnek szép kék gyakran ültetnek a gyümölcsfák fellazítják. mert szépek. pedig miután betöltötte A mézontófú esetében ettől el a feladatát mint zöldtrágya . az évszaknak. a beforgatott növények virága van. arról nevezetes. kellemes látvány. mert távol tápanyagokkal látják el. hogy a virágzás előtt kedvezően befolyásolja a talaj levágjuk-e vagy sem. és közben növényi szom.

.

Vetésforgó és vegyes kultúra Gyakorlati tanácsok Aki az eddigieket alaposa n áto lvasta .és zöl dségtermesz- ta lajá polás és a szaksze rű haszná lat mellett tartj a meg ked vező tulajdon. áll a rendelkezésre. így a majd újból a szerves trágyázás talaj adottságait optimálisan ki következik. tés ben a tápanyagveszteség. sága it. sőt még a nyosa n istállótrágyáva l . trágyázási szokások alaposan nitrogé n-ta rta lmát igyekszik megvá ltoztak. következnek (lásd 83 .a megfelelő adagolás is a közvetlen trágyázás a cél. akkor is nemkívá natos feldúsulását. Az Nmin· módszer (l ásd el kell fogadnia . A nagyba ni vegyes ku ltú rában a talaj fedett . A vetésfo rgónál A hagyomá nyos tápanyag. növények gyökérzete kü lön. meghatározni. oldal). most már sok mindent tud a talajról és a növények tápanyagellátásáróL Vi szo nt az. ke ll a megfelelő komposzttal elsődleges szempont. és közben fi gye. gondosan felépíteni . Ezért a következő fejezet különféle kertek bemutatásával ad eligazítást. ségletet egy egyszerű ké pl ettel gon dosan ke ll adagoln i. hogy utánpótlásnál a tápanyagszük. így a A szigorúa n vett nedvesség és a morzsázottság biol ógiai gazdálkodás elvei külö n talajtakarás nélkül is job.hagyomá- A talajápol ásnak. majd a harmadik A jól összeá llított vegyes kultúra (itt répa. ami azonban annyi tápanyagat tartalmaz . oldal) a talaj szervetlen. hogy egyes esetekben mi is a teendő. póréés hagyma) mind a talaj nak. egyol dalú talajhasználatot a ko mplex talajlakó mikroorga. és a gyomoknak . javítható tovább. A tápanyagellátás továb bi fejl ődésé h ez szükséges tudják használni .az növények gondozásának is e l ső évben a szerves trágyát fontos kiegé szítőj e a vetésfo rgó igénylők . számítják ki. hogy a l 7. igényeik azonosak. hogy megfelel hogy túltelítheti a talajt. Vetésforgó A tápa nyagigényeket is és vegyes kultúra figyelembe vehetjük: egy e r ős trágyázás után . is kevese bb az esélyük az Eh elyett a humu szme nnyi séget elszaporodásra . El sőso rb an a <l Egy termékeny talaj csak a m egfe l e l ő a l ehető legpontosabban gyü mölcs. mint egy monokultú ránál . A jól a szerves trágyát nem összeá llított vegyes kultúrákba n igénylők . Ha valaki nem feltétlen híve illetve egyfajta tápanyag nizmusoknak: a biogazdálkodás na k. Ezenkívü l egy a vetésforgó közben cé lzotta n. lembe venni az adott kult úra ami nek a számlájá ra írták . Trágyázás szerint tulajdonképpen nem ban megmarad. az egymással szomszédos évben a talajjavító növények mint a növényeknek kedvező. hisz más után ugya narra a te rületre. mennyiséget. de azt is ro kon fajokat ne ültessünk egy. Ezzel megakadá lyozhatjuk az nem biztos . egy éwel késő bb és a vegyes kul túra . már más eset. böző. gyors hatású trágyákka l termelőknek számos táblázat sége is kedvezőbbe n alakul.

veszítse. hanem inkább arra . sokat segítettek abban . A felesleges nitrogén Tavasszal fontos a nitrogénkörfogás megindítása . az nem a tápanyagok hiányára Nitrát utal . Az így kialakuló túladagolással szinte mindenütt szembesülhetünk: a talajvizsgálatok kimutatták . is a nitrogén áll . hanem réteg. teljes mértékben alkalmas A növény nitrogénellátottsága a tápanyagigény kielégítésére. hogy a növénynek az adott Biotikus érték növekedési szakaszban fellépő tápanyagigénye és l . hogy egy l cm vastag komposzt. valamint igen gyakran a mész is.--------------- Ha a különböző növénykul- túrákban a talajmunkák után még startertrágyát. a talaj tápanyag-felszabadító A mai vizsgálati módszerek a tudományos méréseknek képessége nincs összhangban. a későbbi terméscsökkenést. . Hiány Optimális ell átottság luxusfogyasztás Nyersfe:!h~é~rj~e------------------ Az utánpótlás túladagoláshoz vezet Fehérje' .-. a nitrogén kivételével. A nitrogé n·túl adagolás ká ros: n öve kvő felvételével nemcsa k a tápanyagok. később Amidok pedig fejtrágyát is kijuttatnak. sok sokat segít" elv érvényét mennyiség töredékére csökkent.Gyakorlati tanácsok Amikor a növényeket külön tápanyaggallátjuk el. hogy ezzel felborítjuk a talajban lévő tápanyagok egyensúlyát. mert magától csak a melegebb elsősorban a talajvízben és az napokon indul be igazán .. élelmiszerekben jelenik meg a káros nitrát formájában . hogy a legtöbb haszonkertben felhalmozódott a foszfát és a kálium . A legtöbb esetben Így már bizonyított tény. azt is figyelembe kellene venni . hogy köszönhetően az eredeti A figyelem középpontjában itt a . a ká ros anyagok is felhalmozódnak.

2 g 3. (7%) talom igen nehezen mérhető. igazán hasznát helyes használata mutató kertek közül sokat láthatja a talajvizsgálatnak. ami Kálimagnézium 3g lOg l6 g 30 g SO g 65 g a növényeknél is egyfajta (25-30%) "kövérséget" okoz: ez pedig Fahamu (kb. 85%) meghatározott trágyaadagok mellett érhetünk el. Visszafogott fogyasztással Thomas-foszfát Sg IS g 25 g SO g 75 g lOOg (15-20'111) általában egészségesebben lehet élni. l(jlium (KzO) fogyasztás mellett.és magnéziumértékeket termeljen.S g 4g 7g 14g 20 g 30 g támadásának. hogy viszonylag kis területen sokat A komposzt káli.5 g 6g 12 g l8 g 24 g (kb. oldal). Sg IS g 25 g so g 75 g lOOg Ennek az az oka . 60% CaOI) figyelembe veszik a növények (A CaO szinte kétszer fejlődési fokának megfelelő olyan hatásos. Abevizsgált és magas foszfor. hogy a teljes mész·nit~n (20'111) nitrogéntartalomnak csak kis Foszfor (P20s) része hasznosítható.és káliumtartalmú A trágyamennyiség kiszámítása trágyák használatát egyáltalán T6pan)llll KMnatos t6panyae·szllks6eJet n6gyzetm6terenk6nt nem is javasolják. biztosítására még a tápanyag- segítséget. a nitrogéntar. Ráadásul Csontliszt (25'111) 4g 12 g 20 g 40 g 60 g 80 g a túl sok nitrogén talán még Guanó (12'111) 8g 25 g 40 g 80 g l 20 g 160 g károsabb. igényes kultúráknál is bőven .5 g 4g 8g 12 g 32 g (kb. [ Vetésforgó és vegyes kultúra a foszfát. a kártevők M6sz (CaC03) Algamész (70'111) I.. 6s tr61)111 lg 3g Sg lOg IS g 20 g Nltropn (N) Szaruk~szltmény vagy 7g 20 g 35 g 70 g lOOg 140g Rendkívüli: a nitrogén vérliszt (l o-IS%) Ricinusdara (S'MI) 201 60 g lOOg 200 g 300 g 400 g Mi ahogy azt már említettük Szerves komplex trágya Ug 40 g 70 g l 40 g 210 g 280 g (lásd l 7. l O%) lOg 30 g so g (nem javasolt) kiindulási pontja lehet a betegségeknek. mint a túl kevés . mint luxus. Az ezekkel az tápanyagszükséglet kiszámo . kizárólag szerves trágyával A négyzetméterenkénti Mindjárt az elején fontos még trágyáztak. amelyek M~sz·nitrog~n lg 2.ellátottságot. Az. egyszer hangsúlyozni . Kénsavas ammóniák. aki rákényszerül . Ezért maxi - mális termést csak pontosan Kalcium-karbonát 1. mint a CaCo3) optimális . hogy elemekkel való ellátottság lásában a fenti táblázat nyújt a komposzt is túladagolható.nem pedig maximá - lis .

ami a tápanyagat képesek megkötni . nem a ta lajba bedolgozandó ilyen esetekben a komposzt mulcsként. benne károsító anyagok.6 hónapos friss komposzt (lásd 5 l. 1 m3 tartsuk nedvesen . Ahhoz. hogy csak telepítésekhez (lásd 79. hogy a csíratesztnél már 6 hetes bomlás után szívesen alkalmazzák új (zsázsateszt) már ne legyenek felhasználható. Friss. ezért a friss komposzt trá- l . ezt komposzt rendkívül értékes . komposzttal való fedéséhez pontosan a komposztmulcsot az e l ső mive l kedvezően befolyásolja l O liter komposztra van szükség. A friss komposztnak is annyira azért érettnek kell A friss komposzt ugyan hető. a talajlakó élőlények ne A nehéz t alajokon az érett Egy l m2-es ágyás l cm vastag tű njenek el azonnal. oldal) még nagyszámú élő mikroorganizmust és félig lebomlott szerves törmeléket tartalmaz. Ezért a komposztot nem csupán a . Ezért az érett humuszt lennie. és ezzel a tápanyagok felszabadulását teszi lehetővé: a humusztarta l. igaz.. homokos száraz komposzt tömege 500-1200 kg komposzt tartósan javítja ta lajok viszont csak kevés és l 00 m2 kertterületre elegendő . a talajszerkezetet. így a növények optimális ellátásához a nitrogén mennyiségét ki ke ll egészíteni. hanem az egész kertben szétosztani. Az érett tását A könny ű. ére tt komposz t A gyakorlati alkalmazás előtt tisztázzuk még egyszer: a 2.és levegőháztar­ teli talicskával 5 m2 fedhető be. ami a talajban fe l- gyorsítja az átalakulást. Egy hetekben folyamatosan a talaj víz. humusztartalmának köszön . Nitrogénből általában hiány mutatkozik. hasznos " részekre kel lene kijuttatn i. oldal). Az érett komposzt a virágágyások barázdáiba juttatva e l ősegít i a csírázás t ma viszont viszonylag gyorsa n és a gyöké rfejl ő d és t lebomlik. hogy lehet akár több centi vastag is. elegendő az évenkénti l cm -es kom posztréteg kijuttatása .

és őssze l szakták kijuttatni. sa a cél. nagy részét. a talaj felső 20 cm-ét. a gyepszónyeget távolítsuk el. akik Új területek tudatosa n csak komposzttal meghódítása trágyáznak . ha a szükség úgy hozza. mert ebben az időszakban ha a komposztadagot az évben a komposztból felszabaduló három-n égy alkalomra elosztva Ha gye p helyé re szerelnénk növényeket tápanyagokat a növények nem juttatjuk ki. elég a füvet gyeptéglástól Komposztkivonat leemelni. hagyunk. ni. Új területek meghódít ása gyázó hatása csak rövid ideig Ilyenkor azonban tanácsos Amikor a gyomok érvényesül. a felsza baduló tápanyagok Sokkal nehezebb a dolgunk. még akkor is. ősszel Ha egy különösebben nem is szétterítik a kom posztot sze n nyezett füves ter ületet szeretnénk művelés alá vo nni . Hosszú távon zöldtrágyát vetni rá. gozzuk be a talajba a szükséges pótlásoka t. majd legkevesebb hamarosa n megsokszoro - l : l O arányban hfgítj uk. így azok kimosódva és alatta a talajt javítsuk fel. Egy könnyű talajon . de ugyanakkor erősíti a növények ellenálló lazítsuk fel. borított talajt készü lünk csak érett komposztot feltö rn i. telepíteni.amiból újból azonban ma már nem tanácsol.2 hétig ázni felelóen komposztálju k. A kikelő uralkodnak azonban ebben az esetben is növények képesek megkötni a ta rtós humuszréteg kialakítá . Azok a kertészek. . alka lmanként. maradványt . veszik fel. A komposztot valójába n nem a lehető legkisebb gyöké r- Környezetvédelmi okokból ezt évente egyszer ke ll ene kij uttat. Egy esetleges képességét is. a ta lajvizet terhelik. Amikor tavasszal ha egy szívós gyomokkal készítjük e l ő az ágyásokat. Ez zódva kaphatjuk vissza a hu- a keverék alkalmas gyors muszt. A megfelelő időben haszná ljunk. és csökkenti talajvizsgá lat után ilyenko r dol- betegségek előfordu l ását. Tartós hatás akko r várható. tápanyag-utánpótlás céljából A szabadon maradt talajt kipermetezésre. Ha azonban l liter szitált érett komposztot ezeket a gyeptéglákat meg- l O liter vízben 1. különben az kisebb területen ez még kézi kijuttatni ágyás ban tovább zaj ló bomlási munkával megoldható: folyamatok kárt okozhat nak az a ke rtész apránként átdolgozza A komposztot hagyomá nyosan érzékeny csíranövényekben. kinóhetne egy gyo mn övény - ják. ha készítése ezzel a hum usz nagy részét is eltávo lítjuk.

szedése után.--_ . kóliszttel meg. a savanyú talajokat kedveli) vethetünk. mert az • Tavasszal távoUtsuk el Hogy ehhez milyen út vezet. vagy azokat hossza bb ideig elnyomhatju k kijuttatni . • A területet szeptember elejéig munkát a kitartás helyettesíti . A több növényből álló zöldtrá - gya jobb a talajnak. az olajretek. az szerves komplex papírtakarássa L trágyákkal is elláthatja is kiszedi. így nitrogénnel dúsítják a talajt. oldal) a legalkalmasabb cm vastag. • Az els6 nyáron távoUtsuk • Végül az egészet vastagon A nehezebb talajokon és el a zárt talajtakarót. Ha elszaporodnak. • Nyár végén. Tavasszal például napraforgót (április. vessük be még A őszi zöldtrágyavetéshez (lásd • A kartonra terítsünk ki 5-l O egyszer a talaj adottságaihoz még 68. gozzuk be. és tartsuk nedvesen ideálisan el6készitett talajt a mézontófű (könnyú talajo. abba ehhez fúrjunk Szerkezetjaví tás komposztréteget. lóbabot (márciusig) vagy csillagfürtöt (április. i116 zöldtrágyával a területet. május . lyukakat. kapával megdolgozn i. fedjük be szalmával. igy azok jobban és ültessünk burgonyát. nyugodtan birtokba venni . kan) vagy az alexandriai here _j'-. a sárga mustár (augusztus szőrt állatitrágya-réteget. a nagyobb területeken a kézi sebb maradványokat dol. Gya orlati tanácsok (hüvelyes) . csak felapritja . A két utolsó növény hüvelyes. a gyomok életképes rizómáit a növényi maradványokat. a krumpli fel- pirral. ez mert az ilyen területet csak két fel. a karton még nem bomlott • juttassunk ki egy vékony le. azt a lenti táblázat mutatja. ezeknek mind erőteljes a gyökérzetük. mint csak egyféle növényből álló. május) . Igy a következ6 tavaszra egy közepéig) . kapunk. Akinek nincs ideje vagy módja a talajra komposztot vagy istállótrágyát A gazok gyökereit kiszedhetjük kézzel. télen elfagyhat és kint vegetációs időszak után lehet • A talajt nem szabad gépi maradhat a talajon. Szükség esetén az egész felszíni talajmennyiség Kétéves t alajfelújítás átszitál ható. a talajt lazítsuk vessük be zöldtrágyával. a területet. és tápanyag-kieg észítés • Fedjük le a területet kartonpa. a ki.

első­ Kertészkedés ezután érdemes a tápanyagok sorban a nehéz mun kagé pek nehéz talajon körforgását beindítani. Egyes területe- ken a mész is nagyon hasznos lehet. Ősszel: ásó oldalon a táblázatban is mer. Amint azt már említettük (lásd tethetjük. A 78. a kőliszt viszont szinte minden talajon kifejti jótékony hatását. Ahhoz. jobb a megelőzés e l ő nyre tehet szert: az de a kertésznek is segít. Azokat a te rületeket. hogy a tápanyagok sokáig megmaradjana k a talaj ban. kezdjük az parcellán.SO cm-ét fel kell szedni időszakban végzik. Szükség lombjával elnyomja a gyomokat és esetén egy mélyre hatoló elősegíti a talajérést. SO cm vény a talaj el6készitéséhez. hi sz ősz i munkákkal. Ezért az. Új területek meghóditása tápanyagokkal a talajt. oldal). Hogy erre valóban szükség van-e. A mély talajlazítás Friss parcellák: gondol a későbbi kertjére. vagy zöldtrágya? tetett módszerrel a talaj - taposás hatását is megszün . egy négyzetméternyi területen a felső l Ocm-hez 20 l érett kom posztra van szükség. itt nemcsak a növényeknek. A burgonya igen hasznos kultúrnö- ahova fákat tervezünk. A naprafo rgó mutatós és rend kívül e rős. Beü ltetés e l őtt a talajt alaposan és mélyen lazítsuk fel. és az értékes humuszréteget érdemes az altal ajtól elkülönítve tároln i. 62. talajvizsgá lattal kideríthető (lásd 17. okozta talajtaposással kell megküzdenünk. A nehéz talajokat nehéz meg- aki már az építkezés e l őtt munkálni. erős mélyen kell lazítani. a kü lönösen nehéz. hetünk. Mivel építkezés előtt a talaj fe ls ő ezt a munkát általában a téli Ha egy kertet egy fris s 20. oldal) . meg kell kapálni. ami kedvezően befolyásolja gyökérzete a talajszerkezetet javítj a. mivel gyakran motoros talajlazítót is bevet. csak szeretnénk építeni . . a növények fejl őd~sét. ebben található a humu sz. Ehhez A fri ssen parcellázott telkeken kerüljük a ta lajtaposá st. egy építkezés után és elkülönítve tárolni . fel kell építeni an nak tartós humuszrétegét.

a rögöket egy fogas kapa vagy egy kultivátor segítségével még egyszer aprítsuk-lazítsuk fel. kötött talajoknál a felásás igenis hasznos. a meszezést hagyjuk tavaszra. Nyárra napraforgót is vethetünk. az őszi árpa . l . A zöldtrágyát mélyen kapáljuk ki. A ki nem akarja a ke rtj ét felás ni. algamész) . a lucerna. majd zöldtrágyázás egy a ribizli . Ha már felástuk a talajt. egy kis kalcium-karbanátot is érdemes kijuttatni (50. a csillagfürt. vessen mélye n gyökerezé csill agfürtöt.l 00 g/m2 . A fás szárú gyümölcsök közül a szilva. Kevésbé fárasztó . és a növények föld feletti A nehéz t alajokat nehéz megmunkálni. a landsbergi keverék. A zö ldtrágyavetéssei együtt . az egres és a málna érzi jól erőteljes gyökérzetú növénnyeL magát az ilyen talajon . a lazítóvillával való fellazítás. a komJós lucerna és a somkóró a legmegfele- l őbbek erre a célra. pl. A nehéz talajokon már 6-os pH-tól szabad meszezni . Az olaj retek. de ez lát szi k is rajtuk. Utómunkák tavasszal Amint a talaj már nem ragad a cipőnkre . a póré és a burgonya. de nem A nehéz talajokon szépen nőnek is olyan hatékony módszer a káposztafélék. ha a talajvizsgálat szükségesnek mutatja.

és zöldtrágyázás egy kis tömörítés Termékennyé tett könnyű talajok A talajtakarásnak a könnyú A talajfelszín kialakításához talajon nemcsak a szerves. A vegetációs időszak alatt fontos . tá rolóképességét. ami még télen sem áll jelentősen növelhetjük a talaj kis adagokban kijuttatva. hogy rendszeresen kapáljunk. könnyebben elrohadjon . A sötét színú komposzt abban is segít. A talajtakarás télen is a talajjaL Meszet a könnyú muszréteg kialakítása. • talajtakarás (mulcs) . a hagyma vagy a répa. mint amilyen · a talajban . Ebben az időszakban a talajta- karás is nagy segítség. lyikével: Télire is vethetünk Az agyagliszt (pl. talajok eleve savanyúbbak. talajokon csak 5-ös pH-tól szerves anyagat kell a talajba hogy a homokos talaj mélyen kell kijuttatni . bentonit) • istállótrágya (komposzt) . hogy a magok ráfeküdje nek. • erős gyökérzetú zöldtrágya Tavasszal a zöldtrágya A könnyú talajokon vetése. zöldtrágyát.és hanem megakadályozza a a gereblye hátával egy kicsit tápanyagmegta rtó képessé. mivel talaj kiszáradt. és alakítsuk ki az ágyást. A könnyú talajokon az elsődle­ anyag-utánpótl ás a feladata . hogy az amúgy lassan fe lmelegedó nehéz talaj a napsütésben átmelegedjen. Különö- sen a nehéz talajoknál a vetés előtt a talajt sekélyen lazítsuk fel: csak annyira. Mulcsozás Egy kis lazítás. különösen akkor. vagy. majd hordjuk ki a komposztot. le teljesen a növekedéssel. hogy a magok gének növelése. elegen dő egy sekély lazítás. ehhez hasznos . fajtát. mert ezek a juttatni az alábbiak valame. hogy kérzöldségek. jól növekednek. lehetőleg gyakran. mivel nem hagyja. átfagyjon. kicserepesedett. bedolgozhatjuk a talajba . gyökereik csak csekély ellenállásba ütköznek. mint például a spárga . A bokros bab vagy a paradi- l . lehetőleg télálló rendszeres adagolásával viszont • komposzt. Magában az ágyásban a földet ges feladat a talaj víz. homokos talaj által megtartott döngöljük meg. Ennek kevéske víz elpárolgását. lazán a spárga. ami sok gyökeret maradványait kint hagyhatjuk különösen jól fejlódn ek a gyö- és zöld anyagat hagy mulcsként a talajon. Talajok termékennyé tétele részét gyújtsük össze. megfelelóen érintkezzenek legegyszerűbb módja egy hu. ha csapadékmentes időszak után a A könnyú talajokon a gyökérzöldségek.

A málna is megtúri a savanyú tott ágyásokkal enyhíthetjük.és tápanyagigé. akárcsak szé lső séges értékeket. kialakítása a cél . Még ha ezeket a valamint az áfonya és a vörös köveket rendszeresen el is tüntetjük áfo nya. a rododendron . a dió. emel ni . Ezért A hangafélék kü lönösen jól érzik . Trágyázás értéket tartósan S fölé kívá njuk a zöldségeskertben A ta lajtaka ró (itt a lenyírt fú) gondos. A t őzeges talajokban még a kelleténél több is van szerves anyagból. Olykor a sziklakertek növényei . fontos A kertészek a zöldségágyások- a folyamatos meszezés . Ha a pH . amelyek a lápta lajokat kő l isztte l magukat a tózegta lajokon. mint közö tti összefüggés. eleve kis víz. úgy túnik. ezzel a gyökérzóná ból lehet a pangó Különleges: vizet elvezetni. a zeller és a hagyma. az azá lea. Hagyományos talajokon gereblyézéssel. get képviselik: az összes többi meg a legjobban az ilyen körül- talaj nál a humusztartalom ményekkel. ha a talaj adottságainak megfelelő A savanyú tőzegtalajok nem túl növényzetet telepítünk. a sző l ő és a szeder. hiszen folyamatosan megjelennek a hanga (Calluna vulgaris) . a föld ezeknek a fajoknak gyakran mélyének kiapaszthatatlan tartalékai alakítanak ki tőzegágyásokat vannak. pufferolni. ami lyen az extrém alacsony A könnyú talajú díszkertekbe pH-érték. a láptalajokná L valamint a rebarbara. a drénezésre (vízelvezetésre) is go ndolni kell .ezt már a legtöbb kodik a talaj nedvességtartalmának megtartásá róL kerti növény elviseli -.nem úgy a répa . a tőzegtalaj Egy sze r ű bb azonban. lehet hosszú távon sikerese n ny úek. viszont természetesen erőse n lecsökke nti a kert ha sznosítá- sának l e h etőségeit . Itt A friss komposzt mellett tapasztalható meg a legj obban csom is kedveli ezt a könnyen agyagásványok képesek a a tápanyagellátás és a termés felm e legedő talajt . kal dolgoznak a legtöbbet. a talajfelszlnen. azok a fajo k valók . Ha súlyos a helyzet. ilyene k a díszfüvek vagy meliorálni Uavítani). Ez gyako riak. A zöldségek közü l a gyökérzöldségek birkóznak . talajt. A dísz- Különösen a meszes talajokon és haszonkertekbe aján lható a kövek sok gondot okozhatnak. ilyen a burgonya . magasi. de az egyik szé l sősé.

nyeknek négyzetméterenként nyű. oregánó. érett (trágya)komposzttal ha az ü lt etőgödörbe kapnak trágyázzuk. a retek kifejezetten igénytelenek. is . A répa. A nagy Ezért ezeket csak teljesen komposzt óvatos adagolásávaL t á pigényű növények szeretik. közepesen igényes és igénytelen fajokat Nagy igé- nyűek általában a nagy termésű zöldségek (pl. l O. ezek ugyan A fűsze rn övé n ye k rendkívül igénytelenek. csak némelyikük igényel némi humuszt. megelégednek az érett 6. hanem azok az e l őző növény által meghqgyott tápanyagokat használják fel.. Trágyázás a zöldségeskertben Eltérő igények A tápanyagigény szerint megkülönböztetünk nagyon. mivel gyökérg üm őikke l tápanyagigényét 5 11m 2 kom. a hagyma . mód tartoznak. a póré kifejezette n nagy snidling. e l ső kö rben .l 5 l friss komposzt ad ható . .l O lite rre va n szükségük. A nagy tápigényű növé- péld ául közepes tápanyagigé . posztból (pl. még egy külön nitrogénre is A bab és a borsó kilóg a A kis tápigényű növények szükségük van . amelyek közepes tápanyagigé. Növekedésük elősegítésére a tápanyagokat kis kupacokba. és az istállótrágya egy kanálnyi komposztot kij uttatása után nem vethetők Komposzt igény szerint Az optimális növekedéshez az . poszt kijuttatásával teljesen g szaru. paprika) és a fejeskáposzta -félék . de a friss . Ezek igény- lik a fejlődésükhöz a legtöbb tápanyagot. torma. A közepes a nagy tápigényű növények tápanyagigényű növények közé tápigényű növényeknek már tőtávo l sága általában nagy. tápanyagigényű. c itromfű. trágyakomposzt) zák e növények rovar ká rtevőit nyűek . . de tápanyagokban gazdag kom - lebomló szerves anyagok vonz. igényelnek trágyázást. négyzetméterenként l 00.vagy vérliszt Mivel Bár amúgy a köze pes kielégíthetjük.120 nitrogént képesek megkötni . Ezzel szemben a kis i gé ny ű növényeket nem kell kü lön trágyázni . A sovány talajokon is szépen fejlődn ek. van a fejtrágyázás ra. lestyán kivéte lével . A dúsan növő petrezselyem. azazhogy trágya nem adható nekik. nitrogéntarta lm ú 7. Vannak köztes igényű növények..8 l is elegendő . így istál lótrágya is ad ható nekik. de nem olyan intenzívet Számos kü lön leges eset is A fűszernövények általába n adható külön egy kis nitrogén van. Ehhez a legjobb sorból.

mészigényes Brokkoli Nagy. relatlv magas P. P = foszfor. tövét fel kell tölteni. csak érett komposztot adjunk Spenót Közepes/alacsony. a fej kialakulása el6tt fejtrágy. javítja a talajt Cékla Közepes Meszes talaj. meszes talajok. többször ültethet6 ugyanarra a helyre Radicchio (katángsaláta) Közepes Rebarbara Nagy Savanyú talaj. mulcsozás.és K-igény Tök Nagy Kedveli a komposztot Uborka Nagy Meghálálja a talajtakaró fóliát. viszonylag csekély N-igény Klnai kel Nagy/közepes Paprika Nagy/közepes Paradicsom Nagy. ezért mulcsozás szükséges. mészigényes Nitragént kötnek meg.Gyakorlati tanácsok A zöldségek tápanyagigénye Z61dsécfajta T'panyaglpny" MecJegyzések Babfajták N-trágya nem. relatív magas P-igény Nitragént köt meg. néha sót klorid- igény kielégitésére • N = nitrogén. semleges talajok. relatív magas Meszes talajok. semleges talajok. nitrátosadásra hajlamos P. nitrátosadásra hajlamos Cikória Közepes Cukkini Nagy Kedveli a komposztot Cukorsüveg saláta Közepes Endivia Közepes Nitrátosadásra hajlamos Édeskömény Közepes Fokhagyma Nagy Érzékeny a friss istállótrágyára vagy komposztra.és K-igény Sekélyen gyökerezik. mély gyökerú Kelbimbó Nagyiközepes Kelkáposzta Nagy/közepes. a fej kialakulása el6tt fejtrágyázást igényel Burgonya Közepes Agyagos vagy savanyú talaj. komposztadagolás tavasszal Retek Közepes Érzékeny a friss istállótrágyára vagy a komposztra.lzást igényel Káposzta. a bokorbabot kapálni kell és fel kell tölteni a tövét. a túl sok mész káros Retek. fejes Nagy. agyagos talaj Galambbegysaláta Alacsony Nitrátosadásra hajlamos Hagyma Közepes Érzékeny a sóra. a friss istállótrágyára és a komposztra jégsaláta Közepes Nitrátosadásra hajlamos Karalábé Közepes Karfiol Nagy. K = kálium l . könnyú. hónapos Alacsony Salátafélék Közepes Nitrátosadásra hajlamosak Sárgarépa Közepes Érzékeny a friss istállótrágyára vagy a komposztra. Si-utánpótlb Zeller Nagy. kedveli a saját maradványait. relatív magas K-igény Meleg talajok. magas N-igény Agyagos talaj. laza talaj Spárga Közepes Homokos. magas N-igény Mélyen gyökerez6. magas N-igény Mélyen gyökerez6. tövét feltölteni. a karóbab mindig ugyanoda vethet6 Borsó N-trágya nem.

Ha nem kerek szám jön ki . SO cm-n él 2 méter. kiegészíthetjük: SO g általában az adagot akár három adagban Ha nincs elegendő komposzt. 25 cm sortávolságná l ez 4 méter. azt nyugodtan kerekíthetjük felfelé A ká posztafélék nagy tápanyagigényúek. Ezekke l az adatokka l persze a vegyes ku ltúrákba n nem megyünk sokra. mert azokba n nem lehet négyzetméterben számolni. feketenadálytő-t r ágya is kiváló adagoljuk: nyét De am int már mondtuk: fej trágya. komposzt kijuttatása után is kiültethetjük. a másodikat A vetés e l őtt az ágyást egyen- indításánál rendkívül hasznos . illetve tákn ál elkezd nőni a fej. A csalán.80g/m2 kijuttatása . így azoka t közvetlenül az istállótrágya vagy vagy lefelé. • friss ko mposzt a nagy l cm -nyi komposzt mellé nem tápigényű növényeknek. oldalon a komposztot egy komplex jú ni ustól július közepéig. (lehetőleg szerves) trágyával is A nagy tápigényű növényeknél jobb több adagba n kij uttatni.előkészí­ magágyba kiszó rni . kell már más trágya. 33 cm -nél 3 méter. Az átszá mítás azonba n egészen egysze r ű : a sortávo lságot kell alap ul venni: 20 cm -es so rtávo lságnál l négyzetméteren 5 sor lenne. A közepes tápigényű növények esetébe n e l ege nd ő 60. vagyis Amint azt már a 76 . pedig fejtrágyaként . ami kor gessük el. em lítettük. biztosítja a nagy tápigényű is kijuttathatjuk. Trágyázás a zöldségeskertben közvetlen ül a növény mellé tegyük. A növények tésnél juttass uk ki . Ha az fagyosszen- . a komposztot a leg. • az érett komposztot nem kell A kiegészítő tárgyázást is Mindent a maga az egész ágyás ban szétteríten i. A további tápa nyagokat a növények mér elkezdenek Többszöri "etetés" a talajvizsgálatnak megfelelően termést kötni.és foszforigé. vagy a káposz - érdemes kijuttatn i.vagy akko r eszerint a sorrend szerint növények káli. jobb két részletben elvégezni: idejében hanem azt szitá lás után csak a az e l ső adagot a talaj . így 5 méter sorra kell az l m2 -re eső menn yiséget kia da- go ln i.

tanácsos ezt ség olyan intenzív trágyázásra. az t a l ajfű t és ké nt működik . csak hagyjunk időt Amint a szalmával kevert (ló) a meszezés és a vetés között. sem a szaru. mulcs vagy a zöldtrágya eltávo. . hogy az esetleg képződő káros anyagok elill anhassanak.Gyakorlati tanácsok Idővel aztán a felszabaduló tápanyagok is jól jönnek a növényeknek. istállótrágya rendelkezésre áll . Ha a magas ágyás aljába trágyá r teszün k. valamint előnevelhessük kiegészítő trágya első adagját a a káposztafé léket és a pórét. . A retket . akkor hogy évente l 00 g kőlisztet A gyümölcsös ben nincs szük - tanácsos gyorsan növő zöldtrá. hogy már februárban ami képes ennek az igénynek vethessünk salátát. A trágyára terítsünk még 20 cm földet . használjunk. az adagot két részre. növényeknek: a melegágy Ezért egy ásványi vagy egy gyorshatású szerves trágyát . juttassunk ki. felszabadul. Ahhoz. gyával bevetni (lásd 68. Ahhoz . régi jól bevált módszer lításakor juttassuk ki. Trágyázás Az ún .60 cm mélyen A talajjavításra szánt ássuk ki az altalajt.. ilyenkor a melegágy használata. területen 40. fejtrágyát közvetlenül a növények tövéhez ada goljuk. fagymentesen tartják az ágyást. egy tava - Ez a lehetőség akkor is fennáll. ha az ágyás nyár végére már A kőlisztet a legjobb a borsó. a nemkívánatos gyomokat is Ehhez egy fagymentes eltávolíthatj uk . Ennek meleg gőzei lában túlmeszezettek. gödörbe. karalábét és megfelelni . Sem a komposzt. szi ra és egy nyárira elosztani. Talajfűtésa korai amíg be nem indult a talajélet. Használat előtt az ágyást pár napig hagyjuk szel- l őzni. a gyümölcsösben tekig bevetetlen marad. oldal).vagy vérliszt nem képes tavasszal mindaddig elegendő nitragént szolgáltatni. vagy babágyásra szórni. és a külső meszet ősszel vagy tavasszal falakat szigeteljük fagy ellen. szórjuk ki. A komposzttal rendszeresen azt 20 cm magasan tegyük a ellátott ágyások egyébként álta.

A tavaszi trágyázáson növényeket engedi. hogy ezek a növények távolítani .. Minden bogyós termésút tavasszal komposztta l vagy szerves A vízgyűjtő tá nyér komplex trágyával kell ellátni. szakaszában jobban megmarad gondozni. a szamócák alatt egy tiszta és csak a megfelelő zöldtrágyát A málna és a szeder egész puha réteg található.éheznek". ami állítólag távol tartja a tetveket a fáktól (lásd 7 1. sokan erre a célra virágos növényeket választa nak. Ennek az egres ezzel szemben az ellenére a fásszárúakat sem elkorhadó mulcsot. ban felmelegedhessen. Trágyázás a gyümölcsösben mint a zöldségeskertben. utána pedig a növényzetet. így a dozása rend kívü l fontos. a tövük kö rül kiszedi a talaj nedvessége. ill etve a fri ssen szalmával takarják be. A bogyós termésúek. És hogy még szép is legyen. amilyen a lenyírt fú is . Számos hobbikertben jól Ezt azonban tavasszal el kell látszik. valamint A ribizlinek sza bad minden tavassza l komposztot. néhány évente pedig istálló- ez az amúgy nem használt trágyát is adn i. vagy a növekedésüket serkentő évben igényli a ta lajtakarást. Igen elterjedt ilyen célra a sa rkantyúka. hogy a talaj gyorsab- szinte . a szüret ni (lazíta ni) és a szubsztrátokat is könnyebb adagolni . oldal). A ribizli és a gyümölcsfáknak. terü let k i tú n ően alka lm as a zöldtrágyázásra. Az. gondozása A szamécánál elterjedt. kedveli . a kéregmulcs. A bogyós termésűek szeretik a mulcsot A kevéssé igényes bogyós ter m ésűeknél álta lában már egy vékony mu lcsréteg is elegendő . Egy nyílt a legalkalmasabb erre a célra kívül a szamócának. ha szalmával fedik gyümölcs fejlődésének kezdeti aki a fáit megfelelően szeretné be a tövüket. illetve oda a tápanyag-utánpótláshoz. hogy rögtön a virágzás után a földet A gyümölcsöknél a gyökér gon. ültetett fák sze retik. mint szabad teljesen magá ra hagyni . akárcsak felületet kö nn yebb megmunkál.

Gyakorlati tanácsok

komposzt ideális indítása az új
szezonnak. Virágzás után, vagy
röviddel a szüret előtt egy adag
folyékony trágya. vagy gyorsan
ható trágya még növelheti a
termés mennyiségét. Ilyen
alkalmakkor kijuttatható kőlis zt
is , legfeljebb l 00 g/m2 Régeb-
ben ilyenkor fahamuval rögtön
a káli- és foszforutánpótlást
is megoldották. de manapság
ez csak akkor javasolt. ha a
talajelemzés ezek hiányát
mutatta ki.

Egyedi igények

A szőlő a meleg. laza
A meggy az átlagosnál tö bb tápanyaget igényel. A vi rágzás után adott folyéko ny talajokat kedve li . akárcsak
trágya jelentösen megnöveli a termés mennyiségét.

után kell friss komposztot vagy A szüret után adagolt Vigyázat: puha körték!
egy foszforban gazdag komplex komposzttal a jövő évi termést
trágyát. pl. guanót adni. alapozzuk meg. Az augusztus Stippignek mondják azt az
közepe után adott trágya almát vagy körtét, ami a
azonban megakadályozza. tárolás alatt barna foltos lesz.
A virágzás hogy a hajtások beérjenek. és aminek a húsa a foltok
és terméskötés fokozása így nem lesznek ellenál lóak a alatt üvegessé válik. Ez a
téli fagyokkal szemben. Ezért kalciumhiányra vezethető
A gyümölcsfák általában vissza. amit viszont a táp-
ha októberben trágyázunk .
anyagok, általában a kálium
közepes tápigényúek , így ha a tápanyagoknak gyorsan
és a magnézium kedvezőtlen
kapnak komposztot, a nitro- felvehetőknek kell lenniük.
aránya vált ki. Vagyis ahol ez
géntrágyázás el is maradhat. Márciusban vagy májusban a betegség megjelenik, ott
l -2 cm vastag (l O- l 5 11m 2 ) a hagyományos trágyázást
komposztréteget lehet a vissza kell szoritani, helyette
A gyümölcsfák közül a meggy és vízgyűjtő tányérra teríteni; viszont a mészadagolásra
a őszibarack igényel sok tápanyagot. a tápanyagokban gazdag odafigyelni.
istállótrágyából készült

.
l

Trágyázás a diszkertben

a dió. Mindkettót bóségesen az adott helyre az oda való
elláthatjuk komposztta l. és növényt ültessük. Az ültetőgödörbe tett maroknyi
szeretik. ha valamilyen faalapú komposzt kedvezően befolyásolja
talajtakarást kapnak a vízgyűjtő a napraforgó, a bokrok és a fák
tányérjukban. Egyedi igények megindulását
Az áfonya és a vörös áfonya
tózeget kedvelő növények. A díszfák a legkevésbé igénye-
amelyeknek szükségük van egy sek. Egy kevés. falevelekból ál ló gyázás hiányában nem olyan
savanyú szubsztrátra. például talajtakarás már szinte kis is szépek. Különösen igényesek
tölgyavarra. Ezeknél a fajoknál elégíti a tápanyag-szükségletü- például az őszi rózsák.
szükség lehet olykor tőzeg ket. Az optimális fejlődéshez a lángvirágfajok . a szarkalábak.
adagolására is . ezek tövéhez is ki kell juttatni a Helianthus, a Heliapsis és a
egy l cm-es komposztréteget Hetenium fajok , a pünkösdi
A nemesített virágos díszfák rózsák és a liliomok. Ezek
Trágyázás meghálálják a virágzás után szeretik. ha kevert komposzttal
a díszkertben adott foszfortartalmú trágyát kényeztetik őket; a friss istál -
(például guanót). Augusz- lótrágyá nak azonban semm i
Ha elegendő komposzt áll tusban azonban álljunk le a keresnivalója az ágyásaikban.
a rendelkezésünkre, akkor trágyázással, kü lönben a fa Az egynyári virágok teljes
azt ne csak a haszonkertben nem képes felkészülni a télre. pompájukat és energiájukat
hasznosítsuk: a dísznövények A fenyőkről köztudott. felé li k egyetlen nyár alatt. ezé rt
fejlődését is kedvezően be - hogy fejlőd és ükhöz sok ők reagálnak a leghálásabban
folyásolja ez a természetes magnéziumot igényelnek. Ezért
talajjavító. Teljesen trágya a "fenyótrágyáknál" kü lön A tű levelek elsárgu lása a magnézium -
nélkül a sziklakertek, a virágos odafigyelnek erre az elemre. hi ányra utal.
réte k és más . természethez Ha hiánytünetek jelentkeznek.
közeli területek képesek azokat keserűsóva l szokás
megélni. Az amúgy itt a kezel ni .
természetben e l őfordu l ó fajokat A rododendron mint lápi
a túlzott tápanyagellátás csak növény. akárcsak a hanga .
elnyomja. A legjobb esetben speciális eset. Savanyú talajra
is csak egy vékony réteg érett van szükségük. amit avarból és
komposztréteget szabad tőzegból lehet mesterségesen
kijuttatni. e l őá ll ítani.
A cserjék és nyári virágok, Az évelőkkis , vagy közepes
valamint a díszfák és a gyep t á panyagigényűek . A vad évelők
rendszeres trágyázást igényel - trágyázás nélkül is szépen
nek. Az egészséges fejlődésnek fejlődnek , de a dísznövények,
azonban alapfeltétele, hogy különösen a virágzóak trá-

Gyakorlati tanácsok

se mmint a virágzáshoz kell.
A meszezésnek általában pozi-
tív a hatása . de szükségességét
tanácsos egy talajvizsgálattal
megerősíteni .
Az éves komposztadag
mellett a virágos egynyáriakat
március/áprilisban még egy
kései adag fejtrágyával is
megtámogathatjuk, egészen
májusig. A virágágyásban
vegyük figyelembe azt is . hogy
a legtöbb virág sekélyen
gyökerezik, ezért a komposzt
talajba dolgozásánál óvatosa n
bánjunk a kapával. Az évelő
virágok és a cserjék alá elősze­
retettel tesznek a mulcsot,
többek között azért is , mert
megakadályozza az elgyo-
mosodást. Ezek a növények,
ellentétben az egynyáriakkal.
amelyek fejlődés é t a csersavak
gátolják. a kéregmulcsot is
Az éve lő virágok ágyását tavasszal bőven el kell látni komposzttaL A fal ánk egynyári
jól tűrik .
vi rágok a többszöri trágyázást is szívesen veszi k.

a bőséges trágyázásra . A heti október végéig is, amíg csak A virágok királynője
folyékonytrágya -adag kijut- virágoznak, kaphatnak trágyát. külön figyelmet
tatása csak a balkonládákban érdemel
l évő növényeknél megoldható ;
az ágyásokban az ilyen Kiegészítő trágyázás A rózsa szigorúan véve
gyakran adott tápanyagok és mulcs fásszárú . de mint minden díva .
nagy része bemosódna a felhívja magára a figyelmet.
talajvízbe. Trágyázni csak A komposzt nem képes teljesen Különösen a rózsaágyások
azután szabad, hogy a virágok kielégíteni a teljes nitrogén- igénylik. hogy ne csa k tavasszal
már meggyökeresedtek. Mivel szükségletet, de az egynyári kapjanak bőven komposztot.
ezeknek a növényeknek nem virágoknál ez a tápanyag úgyis Az első virágzás után adjunk
kell felkészülniük a télre. akár inkább a szárképződéshez. bőven friss komposztot vagy

••

Augusztus. valamint Mint minden más esetben. de ezt helyette csa lánból készü lt könnyen megszüntethető: fo lyékony trágyát. Trágyázás a diszkertben (lehető l eg szerves) kom pl ex gátolja a mohák megjelenését. Csapadékmentes idős z a k­ kapnak. Ezért minden évben a második meg kell alapozni a következő itt is érdemes e l sős orb an a nyírás után adhatun k nitrogén. az egyik legkel lemetlenebb ködteti . mivel a gyep zárt takarót • A cserjéket. vi rágzást. ban a komposzt megfelelő közül kigyomlálni a gazt talán másrészt a szemet is gyönyör. szitá ljuk át. a savanyú tal ajokat kedvelik. Egyes ke rtészek sze rint télire jobb a rózsák tövét nem föld del.. alapozzuk. könnyú a gyep szellőztetése. a trágyát feloldhat. a zöldségeket például odafigyelni . a nem kívá natos növényeket. trágyát. a rózsákat és a többi legyen zavaró. vagy adjunk rödését is jelzi . adagolása.és a szúrós rózsák egyrészt kedvez a rovarokna k. Hogy a következő mivel azok e lső s orban virágzást minél jobban meg. tányért kell gondozzuk. Ha a gyepben nem akarunk telepített kultúrák eltérő gondos- más növényeket . mint egy dívá- felkupacolni . alkot. mert mert a trágyázatlan m ezőkön elég csak a talajjavítás. A tavasszal trágyát . időj árás okozta kimosódás miatt az istá llótrágya jobb csak tavasszal a növényeknek. ezzel tó l azonban hagyjuk abba a gereblyeszerú eszközzel a trágyaadagolást. ami • Minden esetben fontos azon- benne . A gyep a mezővel ellentétben • A gyümölcsfáknál elsősorban felelően tesszük. nem . a mélyszellőztetővel . gyakran gyommagvak is vannak sokka l több fajta növény él. a trágyát esőztető fás szárú növényt saját igényeiknek poszt alkalma nké nt a m ezők öntözéssel . néha alkalm as a felkupacolásra. komposzt jótékony hatását ban gazdag komplex szerves • Az egynyári virágok és a vi rágos kihasználni. • A nehéz vagy könnyú talajokra munka. hogy látványa ne ban. Az érett kom. akkor nagyon fontos • Ugyanez igaz a kert különböző A gyep ápolása a gyep tápanyagell átásá ra részeire. fajonként gondozzuk. fő leg mohát kodást igényelnek. hi sz ha ezt meg. a fú elnyomja a gyökérzetet és a vízgyűjtő igényli a tápanyag-utánpótlást. Az Az ilyen nagy területeken összegezve érett ko mposzt pedig azért nem jobb a trágyázástól eltekinteni. A l 00 g/m2 -es évelők szeretik ha alattuk szabad gondosa n szétszórt 5 11m2 adagot 3-4 alkalomra osszuk a talaj és ha sok tápanyagat komposztot e l őtte gondosan el. • Nem mindig kell trágyázni. hanem istállótrágyával A rózsával bánjunk úgy. A tavasszal kijuttatott mész . megfelelően gondozzuk. mossuk be" . azonban a téli val: a virágzás utáni második trágyázás alapozza meg a következő virágzást. ta lajjavítására is használható. A moh a a talaj összetömö- juk vízben .

Szakszolgálat '93 Tel. Ország u. Kft. Tel. Agrokémiai labor Tel. Tel. Debrecen.: 06-62-534-805. 138. AGROLABOR-Z Kft. Zalaegerszeg.: 06-56-516-81 O Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Központi Laboratórium Kecskemét. Böszörményi u.hu honlapon NTSZ Talajvédelmi Labor Tel.: 06-52-525-925 Felső-Bácskai AGROLABOR Kft. Laboratórium Mezőgazdasági Szakszolgáltató Mosonmagyaróvár. a www. SGS Hungária Kft. 81. Tanakajd. Kinizsi u.air.: 06-79-341-149. Kecskemét. 232.: 06-94-577-410 Hódmezővásárhely. Tel.: 06-76-494-888 l !36 mellék . Budapesti út 2 l.: 06-59 31 I-255 Kecskemét. BÁCS-ÁG Kft.: 06-42-43 7-l l O Debreceni Egyetem Agrolabor Kft. Mohács. 36. l l . 19. 2. és Termékvizsgáló Szaigálat Kft. Szolnok. Rákóczi u. Mezőgazdasági Agrártudományi Centrum Vizsgáló és Termékminősítő Hajdú-Bihar megyei NTSZ AGRÁRMŰSZ Laboratóriuma Talajvédelmi Laboratórium Debrecen. Tel. Kutató lntézet Tel. Fejér megyei NTSZ Talajvédelmi Tel. 06-37-311-576 Tel. Keselyűsi u. 4-6. Nyíregyháza. Debreceni Egyetem ATC Karcagi Tel. 6. 92.: 06-92-318-706 Westsik Vilmos u.: 06-69-510-253 Laboratórium 06-76-502-4 76 Velence.: 06-56-514-012 Tel. Serháztér u. 06-62-534-806 Tel. 32.: 06-22-589-210 MINERÁG Kft.: 06-76-484-949 UIS Ungarn Laborvizsgálati Vas megyei NTSZ Talajvédelmi és Szaigáitató Kft.: 06-52-417-572 Tel.: 06-96-566-480 Tel. Halasi u. Karcag. Parasztfőiskola 18. Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szekszárd.gov. 9. Pf.Hasznos címek Magyarországon Bács-Kiskun megyei NTSZ Bólyi Mezőgazdasági Termelő akkreditált laborok Talajvédelmi Laboratórium és Kereskedelmi Rt. Böszörményi út 146. További hasznos információkat Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bácsalmás. Úrihegy 5/A Tel. Keszeg út 21-23. Damjanich u. Ambrózy sétány 2. találhat. Tel. Terv u.: 06-76-502-450. 06-20-951-061 7 Tel. Vízpart krt.: 06-74-529-687 Gyöngyös.: 06-3 7-312-320. Szolnok.

kiegészítők 8. 71 Edény 49. 89* 47 komposzt 39. 54*. 82 kén (S) 21 kultivátor 59 . 50 humin ll alkalmazása 76 nitrogénmegkötők 66 növényi eredetű 32. 57 virágosak 89 gyomok 15.41*. 80 horizont 12 szerves 2 9. 17 prizma 40* BSE 28 Gereblyézés 6 l istállótrágya 52. 88 avar 52. 28 ápolása 91 kálium (K) 20. 65 homoktalaj 62 komplex trágya 27. 63* szintetikus 3 7 ágyás. 34. 87 anaerob élőlények 46 fogas kapa 60 növényi 47 adagolása 90 anyagok folyékony trágya 3 l . 88 komposztáló láda 39*. 73. 87* 16. 68 43 körömvirág 3 l. 87 érettség 56 87 kéregtermékek 36 Aerob 10 eszköz 60* kerti hulladék 43 ágdaráló 45. 6 7 rétegzése 4 7 burgonya 79 gilisztahumusz 54 ló 52 szitálása 55* büdöske 71 gilisztakomposzt 54* juh 52 komposztálás grubber 59 iszapolás 9. l l* tartós 79 kész 56 Baktériumok l O fű húshulladék 43 kiegészítők 49 baromfitrágya 52 felmagzott 65 hüvelyesek 70 kijuttatása 35. 8*. díszfák 89 gyommentes 6 7 kapa 81 47. 62*. 89 égetett mész 33 gyökérzöldségek 8 l*. 47. 65. l l kereskedelmi 3 7 földigiliszta l l. 47. 9*. 24 érett 76. 75 -giliszta 54. 53 aprítás 45 forgókapa 60 humusz l l. 34*. 76* ásópróba l 5* foszfor (P) 20. különleges 52.44 alapanyagok 43 csersavtartalmúak 66 31*. 86*. homok 8 kimosódási veszteség ágyásmaró 60 90 homokszemcse l O* 40 algák ll fekete nadálytő 3 l. 82 káliumhiány 22* kompasztszita 62 Déligyümölcsök 43 gyomlálókapa 60 káliumtartalom 75 konyhai hulladék 43. 78 kézi 60 korhany (moder) l l trágyázásuk 89 felmagzott 43 káposzta 85* kőliszt 14. 55* folyamata 49 ásóvilla 59 -tartalom 74 körforgása 23 friss 76 dupla 59. 75 fém 42 nyírása 43*. 9 évelő virágok 89. 64*. 81 faláda 41 holland módszer 63. 90* hanga (erika) 89 kiegészítő trágyázás 85. agyagásványok 34 hangakert 82* 90 agyag-humusz komplex Fagy lazító hatása 62 háztartási hulladék 43. 49*. 65. 87 komposztáló 39 bogyós termésű bokrok fűszernövények 83* Indikátor növények l 5. drénezés 82 szívós 77 káposzta gyökérgolyva 79. 13 fahamu 50 57 ásványi 50 agyagliszt 35. IS felületi 67. 32* Kalcium (Ca) 20. 30 nyers 12 istállótrágyából 52. 30 algamész 28. 67 betonkomposztáló 41 lenyírt 47. állati eredetű szerves-ásványi 29 ammóniatartalom 5 7 fenyőfélék 89. 86 gyökerek 43. 88 Humofix 50 avarból 52. 20* -tartalom 9. 67* CiN-arány 46. 52*. papír. 43. so. 53* fotoszintézis 19. 89 kálitrágya 30 41. 51. csillagfürt 80* gyep 77*. magas 86* fejtrágyázás 74. 45* ételmaradékok 43 Halhulladék 43 keserűfűfélék 70 agyag 8. 85. 53 87. 78 ammónia 75 feltalaj 79 hulladék. 33* felásás 62. 51* gyökérgümők l O* káros anyagok l 7 kövek 82. 59* -trágya 29.Mutató A csillagok(*) a képekre egysejtűek l O gyűjtőhely 39 kéreghumusz 36 utalnak ekekapa 61 gyümölcsös trágyázása kéregmulcs 66. 50 guanó 28 szabályai 5 l csalán 31. 44*. 81. 33. 63*.55 csontliszt 27.

' 18. SO. 3 l ricinusdara 28. 10*. 81. 46 talajrétegek l 5 villáskapa 60 rothadásért felelős Saraboló 60 talajszerkezet 14 vízelvezetés 82 46* sarkantyú ka 70*. 80*. 48. 80* trágyaadag kiszámítása merevfogú talajlazító 59 pH-érték 13.89 por 9 termékenysége 23 trágyavilla 61 meszezés 14. 33*. zárt 40 talajféleségek l l tűzelhalás 43 mésztartalom l 3 rétegződés l 2. magágy 76* nitrogéntrágyázás 83 Talaj 19* magnézium (Mg) 20. . startertrágya 74 tápanyaghiány 21*. szarutrágya 27 felvehető 13. 23 78. l 7 85 mikroorganizmusok l O. 25 vegyes kultúra 73. 27. 83 zöldséghulladék 6 7 műanyag edény 42 SZalmamulcs 87 magas 73. 22 Zöldségek igénye 84 mulcsréteg 8 l sugárgombák l l tápanyagigény 83 zöldségeskert 83 mustár 68* alacsony 73. műtrágya 29 szamóca 64* tápanyagok 19. 36* magnéziumhiány 89* növényerősítő szer 28. 71 rigolírozás 63 talajlakó mikro. 73 érett 12 tőzeg 36. 34* közepes 62 depóhatású 30 meleg fázis 43. 87* monília 43 savtartalom 14 * 65* vízgyűjtő tányér 87 morzsázottság l 3 sóska 16 talajtakaró fólia 66. 86* Oltott mész 33 lúgos 16 szerves 14. 87 mykorrhiza l l szárazság 16 adagolása 22 zöldtrágyázás 68. 85* zöldtrágya 7 l *. 30 Nmin-módszer l 7. 50 Rendszer. finom 8 tőzegágyás növényei 82 makrofauna l l 37 homokos 76 tőzegtalajok 82 makrotápanyagok l 9 könnyű 62. 14*. 28 49 rózsaágyás 90 59. 60* vetésforgó 73 aerob l O. 9 l prizma 40 tulajdonságai 14 trágyázás 73 mészfelesleg 74 talajápolás 59 tűlevelűek 89. mintavétel l 7 savas reakciók 13 talajtakarás avarral 65. megmunkálása 59 többkomponensű 29 61' 61* Pangó víz l 7* nehéz 76. 78 lefedés 48* körforgása 74* szőlőzúzalék 28 tartály. 77. 14. 14* 80. 18 szellőztetése 59* trágyaszóró 28* 79. zárt 42* levéltetvek 23* -megkötő baktériumok szubsztrát 35 tatárbúza 70 lombseprű 61 10. 69. 89* mésznitrogén 33. újak 77 luxusfogyasztás 25 túladagolás 74* szulfidtartalom 5 7 természetközeli 89 nitrogéntrágya 29. 50 talajjavítás 35 mézontófű 70. l 2* talajfelújítás 78 mésztrágya 33 ribizli 87* talajflóra l O TYúkhúr 16* mezei zsurló l 7*. 52 lazítás 59* egykomponensű 29 melegágy 86. 75 mállás 7 NYári virágok 89. 73*. 28* mélyszellőztető 60. 80. 70 csíramentes 5 7 tengeri algák 28 lúgos reakciók 13 -tartalom l 7 szintetikus 3 7* területek. 74. 60*. 35* -teszt 17 szilícium (Si) 2 l tarackos gyomok 44. Lapát 59 -tartalom 19. 57 szerkezetjavítás 78 tapintási próba l O. 66* víztartalom 45 motoros kapa 61 spárga 81* talajtakaró papír 66 vulkanikus kőzetek 35 mulcs 90 spenót 71 talajvizsgálat 18* mulcsozás 64 . 27*. 30. 30 ZSázsateszt 56 . trágya 27. 76. 30 szúrópróba 18 tesztcsík 5 7 Madársaláta 71 szerves SO tesztkészletek 14*. 78. mikrofauna l l rokonság 70 talajminta IS. talaj 8 -tartalom 29. 80. IS láva 35. 85. 90 81' 81* ásványi 14 meggy 88* nyomelemek 22. 90 vízgyűjtő tányér 70*. lazítás 62 nitrogén (N) 19. 71 talajtakarás 64*. 91* talajmunkák eszközei vérliszt 27. rózsa 90. 33. Vad növények IS mező 89.91 rododendron 89 organizmusok 24*. 75. 75 szilikátok 34 44*.81 Nitrát 75 szarvasmarhatrágya 52 pótlása 22 zúzmák ll növények által szellőztetés 52 -szükséglet 73 felvehető l 9 szemcse. 65. savanyú 16 75 mész 30..

561. BLV 37. 63. 44u. 44o. 83 Sulzberger: 40. 90 Reinhard: l. BLV Mai r Buchverlag GmbH & Co. 70. Düngung. borító lent).49o. 68. 64o. 76. 38. Budapest. 551. Reinhard (első Hungarian translation © Baumjohann: 4u. 88. 79 u.42u. 45. Verlagsgesellschaft mbH. 56t 5 7o. Sulzberger: Kompost. 80u. Diez: 26.48. München. 53. 28u. 89 (hátsó borító lent) Borstell: 3 Borító: Studio Schübel. 79o. 28o. M-érték Kiadó Kft. 33. 34. 81. l Ou. 77. ISBN 963 7304 59 2 12.91 . m = közép r = jobbra l = München/Deutschland balra o = fent u = lent Borítóképek: Borstell (első borító fent). 49u. l Oo. 62. 67. 19. 73. 9.Képek jegyzéke: Grafikák: Computergrafik jörg Copyright © 2003. 17. 36. 58 Irodalmi vezető Ambrus Éva GBA/Wothe: l l A fordítás az alábbi kiadás Felelős szerkesztő Tomka Eszter Himmelhuber: 7 alapján készült: Robert Redelei t: 5. Baumjohann Miklódy Dóra. 6.42o.46. 87o. KG. 16. 8. 27. 50. SI. 55r. 24.47. 78. 2006 65. 64u. 52. GBA/GPL: 71. 82o München 200 6 GBA/Didillon: 32 Felelős kiadó a M-érték Kft. 15. 2003 74. 86u. 82 u..41. Erde. 31. 35. 72. 43. 29. 66. 59. 85. 18. 57u. 61. 86o. 21.40. 39. 22. 13. 87u Fordította: Miklódy Dóra ügyvezető igazgatója GBA/Noun: 14. 54. 801. 23.

OEENK Kenézy tlett udoményi KönyvtérL 111111111111111111111111 o 000001 3 75 299 Y ' /15 ':1 O 5 1"5 U ~) '.l U" .