You are on page 1of 257

NÖVÉNYVÉDŐ

SZEREK,
TERMÉSNÖVELŐ
ANYAGOK
AZ ÖKOLÓGIAI
TERMESZTÉSBE N

2012

Szerkesztette
Dr. Ocskó Zoltán

V fejezet
Dr. Túróczi György

VI. fejezet
Dr. Erdős Gyula
Dr. Molnár Jenő

Lektorálta:
Dr. Lucskai Attila
Dr. Nyéki József
Dr. Rózsás Attila
Dr. Roszik Péter
Dr. Soltész Miklós
Dr. Szabó Zoltán

Első kiadás

A kiadványt a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. szakmai támogatásával az Agrinex Bt., Budapest gondozza

Nyomtatta és kötötte a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelős vezető: Vágó Magdolna vezérigazgató

TARTALOM

oldal

Bevezetés 4

I. Engedélyezett növényvédő szerek fontosabb adatai
és felhasználási területük 8

II. Engedélyezett termésnövelő anyagok fontosabb adatai és
felhasználási területük 93

III. Növényi kivonatok, biolevek 201

IV. Növényvédő szer hatóanyag- termék index 208

V. Egyes koltúrák főbb károsítói ellen használható fontosabb
növényvédőszerek 210

VI. Termésnövelő anyagok és felhasználási területük 229

VII. Elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezés esetén 234

VIII. Tájékoztatók, címjegyzékek 240
Osztályozás, szimbólumok, jelek 240
Kivonat az "R" és "S" mondatokból 241
Növényvédelmi szakhatóságok címjegyzéke 244
Gyártók címjegyzéke 245
Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett anyagok listája 249

BEVEZETÉS
A kiadvány tartalmáról
Új kiadvánnyal jelentkezünk ebben az évben. Az ökológiai gazdálkodásban
használható növényvédő szerekről, termésnövelő anyagokról adunk tájékoztatást,
elsősorban a különféle rendszerekben gazdálkodó termelők részére. Reméljük
azonban, hogy rajtuk kívül azok a gazdálkodók is hasznos információkhoz
jutnak, akik környezettudatos megfontolásokból elsősorban természetes, a
környezetet kevésbé terhelő anyagokat szeretnének gazdaságukban, kertjük-
ben használni.
Magyarországon csak olyan növényvédő szereket és termésnövelő anyagokat
lehet forgalomba hozni és felhasználni, amelyekre az engedélyező hatóság
(Nemzeti Élelmiszerlánc -biztonsági Hivatal INÉBIHI, Növény- Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság) engedélyokiratot adott ki. Ez vonatkozik
mindenfajta anyagra, biológiai készítményre, sőt élő szervezetre is. Ez a kiad-
vány a NÉBIH által engedélyezett termékek közül azokat tartalmazza, amelyek
az elérhető információk, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok
alapján ökológiai termesztésben is alkalmazhatók.
A különböző ellenőrző szervezetek által jóváhagyott termékeket *, illetve
alapján
..!:?--jellel jelöljük. A meg nem jelölt, de hatóanyaguk, összetételük
szakmailag ide sorolható készítmények nem kerültek besorolásra, vagy azért,
mert az engedélytulajdonos nem kérte, vagy mert a regisztráláshoz valamilyen
adat (pl. GMO mentesség igazolás, alapanyag eredet, állattartás körülményei
stb.) nem állt rendelkezésre. Ezeket a készítményeket a termelők csak saját
felelősségükre használhatják, amennyiben maguk is meggyőződtek arról,
hogy megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. A terméklista hiányosságai
elsősorban ebből az adatbizonytalan ságból erednek.
Fontos azonban megjegyezni, hogy esetleges ellenőrzés során a termék használ-
hatósága is elbírálásra kerül. Az ellenőrző rendszerben dolgozó termelők ezért
mindenképpen kérjék ki az illetékes szakmai szervezet véleményét, mielőtt
ilyen termékeket használnának

Más feltételrenszerek szerinti tanúsításnál (Demeter, Bio Suisse, NOP, JAS)
külön figyelmet kell fordítani az ezekre vonatkozó előírások megismerésére
és maradéktalan betartására.
Külfóldről származó, Magyarországon nem engedélyezett készítményekre a
termelő eseti felhasználási engedélyt kérhet az engedélyező hatóságtól. Az
engedély kiadására azonban csak megadott feltételek esetén kerülhet sor,
célszerűbb ezért az adott termék hazai engedélyezési eljárását lefolytatni.

4

A kiadványban nem tüntetjük fel azokat a készítményeket, amelyek meg-
felelnek ugyan a termékminősítő uniós rendelkezésekenek, de csak olyan
kultúrákban vannak engedélyezve, illetve olyan termékek, amelyeknek nincs
ökotermesztési vonatkozása ( dísznövények, gyepek, virágföld, dísznövény
termesztő közeg, gyeptrágya stb.).
A jegyzékben szereplő növényvédő szerek és termésnövelő anyagok hatósági
forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkeznek. Ez alól a bio-
levek képeznek kivételt, amelyekről külön fejezetben teszünk említést. Ezek
forgalomba nem hozhatók, csak saját felhasználásra, házilagosan kerülhetnek
előállításra.
Az I. fejezetben a növényvédő szerek ABC sorrendben követik egymást.
A II. fejezetben - ugyancsakABC-ben- a termésnövelő anyagokat soroljuk fel.
A III. fejezetben növényi kivonatokról, biolevekről adunk tájékoztatást.
A IV fejezetben növényvédő szer hatóanyag-engedélyezett szer indexet közlünk.
A V fejezetben növényikultúrák fontosabb károsítói, betegségei ellen használ-
ható növényvédőszereket foglaljuk táblázatba.
A VI. fejezetben típus szerint csoportosítottu k a kiadványban szereplő
termésnövelő anyagokat.
A VII. fejezet az elsősegélynyújtási eljárásokról ad általános tájékoztatást.
A VIII. fejezetben tájékoztatókat és címjegyzékeket találnak.
A kézirat lezárását követően folyamatosan kerülnek engedélyezésre újabb
készítmények, illetve jelennek meg egyéb (pl. eseti) engedélyek, amelyekről
az ellenőrző szervezetek, illetve. az engedélyező hatóság weboldalán kap-
hatnak tájékoztatást. Egyben az engedélytulajdonosokat is ösztönözzük, hogy
termékeik kiadványunkban való megjelenését vizsgálják meg, illetve vizsgálják
felül és tegyenek javaslatot a szükséges módosításokra.
A biostimulátorok fontos szerepet játszanak a gyümölcstermő növények
termésbiztonságának fokozásában, a termésmennyiség és gyümölcsminőség
javításában és a termesztés versenyképességének növelésében.
Az NFÜ TECH 08-A3-2008-0373 (gyum2008) és az NFÜ
TECH_OS-A4/2-2008-0138 (klíma_ 09) pályázatok keretében folytatott
kutatások eredményei nagymértékben hozzájárultak az ökológiai
termesztés fajtahasználatának és termesztéstechnológiájának fejlesztéséhez.
A pályázatok nyilvánosságra hozott eredményei (tudományos és
szakcikkek, szakkönyvek, előadások) segítették a termésnövelő és
minőségjavító anyagok (biostimulátorok) hatékony alkalmazását.
Jelen kiadványban adjuk közre azokat a gyakorlatban bevezethető
technológiákat, amelyek széleskörű érdeklődésre számíthatnak.
5

SP = nedvesíthető. E. vagy munkát végezni. WSC = vízoldható folyékony készítmény FG =finom granulátum FS = vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra FW = vizes törzsszuszpenzió G = granulátum ME = mikroemulzió OD = olajos diszperzió SE = vizes alapú szuszpoemulzió SC= szuszpenzió koncentrátum UL V= csökkentett vízmennyiséggel kijuttatható készítmény WG. = érés előtt 6 . FL. u. LD50: a növényvédő szemek az a kísérleti állatok (leggyakrabban patkány) testtömeg-kilogrammjára számított és milligrammban megadott mennyisége.): az az időtartam napokban.o. amelynek szájon át történő adagolása után az állatok 50 %-a elpusztul. = betakarítás után E = előkészítő ek = evőkanál ér. DF. v. amelyen belül a kezelt területre csak az előírt védőfelszerelésben lehet belépni. SL. e. LC = emulzióképző folyékony permetezőszer EG = emulzióképző granulátum EW = olajemulzió vizes fázisban F. i. Szerformára utaló fontosabb rövidítések AL= felhasználásra készfolyadék (hígítás nélkül alkalmazható) CS =folyékony mikrokapszula DP= porozó EC. amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a szüret (betakarítás) között el kell telnie. illetve amelynek letelte után lehet a kezelt területen védőfelszerelés nélkül tartózkodni. L. vízoldható por alakú permetezőszer ze = cs és sc formulációk keveréke Egyéb rövidítések és jelzések >X= a jelet követő X számmaljelölt évnél idősebb kultúrában bet. i. SG = vízben diszpergálható/oldható granulátum WP. = betakarítás előtt bet. e. v. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é. Munkaegészségügyi várakozási idő (m. DG.): az a napokban megadott időtartam. A kiadványban használt fontosabb alapfogalmak p.

nem tekinthető hivatalos dokumentumnak. = rügypattanás után sz. =kelés előtt kom b. = virágzás után zárt. a. = virágzás előtt vir. =vetés után veg. = munkaegészségügyi várakozási idő nk = nincs korlátozás növ. u.e. = telepítés előtt t. = vetés előtt v. betartandó előírás.u. = vegetációs vir. =ültetés után v. = kiültelés előtt kiü. =szedés előtt szed.e. fólia) Xi = irritatív Xn = ártalmas T= mérgező P = nagyon mérgező *.= telepítés után ü.u. b. Ezeket a készítmények hatóság által kiadott engedélyokiratában találhatja meg. = kiültelés után k.e.p.p. = mérgezés m. Nem szerepel benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi. =zárt termesztő berendezésben (üvegház.= szedés után szf = szabadföldi t.i. term. ellenőrző szervezetek által jóváhagyott termék Ez a jegyzék tájékoztató jellegű.u.e. {.= kombináció k. = növény nsz = az alkalmazott növényvédő szer szerint r. 7 . = érés után F =felhasználó.u. e. e.u. e. u.p. = rügypattanás előtt r.= ültetés előtt ü. rügypattanás idején r. = szerves anyag szed. u. = rügypattanáskor.u.v. =kelés után mérg. kijuttató fnsz =a felhasznált növényvédőszer szerint kiü.ér.e.

"nagyon mérgező ". -A p. illetve ökológiai ellenőrző szervezetek besorolására vonatkozó jelet közöljük. rovatban a munkaegészségügyi várakozási időt napokban közölj ük. Agyártó utáni/. a{ . ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYVÉDŐSZEREK FONTOSABB ADATAI ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÜK A fejezetben a növényvédő szerek ABC sorrendben követik egymást.i. hogy a kezelt területre a permetlé száradását követően (biztonságosan a kezelést követő napon) védőfelszerelés nélkül is be szabad menni. 8 . illetve ott munkát végezni. } jelben az engedélytulaj- donost jelöljük akkor. "mérgező ". LD 50 értékeket mg/kg mértékegységben (hány mg anyag váltja ki. C stb. Ezeket a besorolásokat az engedélyokiratok módosításáig a kiadványban is megtartottuk Veszély és méregjelek (Xi./ jelben a hatóanyag gyártói. " méreg ". T.o. (a készítmény felhasználására vonatkozó technológiai információk) E: védőeszközök előkészítőknek F: védőeszközök felhasználóknak S. I. testtömegre vonatkoztatva a kísérleti állatok felének pusztulást) adjuk meg.. A könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos elrendezésben adjuk meg a fontosabb adatokat a következők szerint: NÖVÉNYVÉDŐ SZER NEVE kultúra károsító dózis é. v. R mondatok Ajelzések cellában a szer speciális alkalmazására utalunk. i.) is ebben a cellában kerülnek feltüntetésre.v.. "gyenge méreg" és "gyakorlatilag nem mérgező" - jelölést tartalmazzák. Xn. illetve "erős méreg ". A O nap azt jelenti. -Az m. ha eltérnek a gyártótóL Egyes engedélyükiratok a korábbi .

az ettől való eltérést esetenként közöljük. é. akkor azt "felhasználás" -sal helyettesítjük (pl. de eltérő dózis) adatokat. azonos károsító. oszlopban "x" jelet alkalmazunk. 9 . Megjelöléssel.v. A"%" megjelölésen a feltüntetett értékű permetlé-koncentrációt kell érteni. illetve a biztonságos felhasználásra.A szer felhasználására szintén táblázatos elrendezésben közlünk adatokat kultúra. cseppnehezítő hozzáadásával végezhető. tapadásfokózó.v. fejezetben található. hogy a csávázott terméket élelmezési. A "zöldségfélék" kultúra csoportban a légi kijuttatás csak bab.i. károsító. Az egymástól eltérő adatokat vonallal választottuk szét. Ha a "károsító" címszó használata a szer jellegéből adódóan nem értelmezhető. F: kijuttató). A vonalak közötti részben vesszők kitételével vagy elhagyásávaljelölünk egészében. v. amelyek szélesebb termelői kört (ökológiai gazdáikadók) érintenek. -A felhasználási részt a szükséges védőfelszerelések felsorolása követi. vagy részben összetartozó (pl. (E: előkészítő. napokban megadva jelezzük. A csávázószereknél az é. illetve a csomagoló burkolat címkéjén találhatók meg. Az élelmezés-egészségügyi várakozási időket az utolsó oszlopban. kiegészítő táblázatban tüntettük fel azokat a címkétől eltérő felhasználásra vonatkozó engedélyeket. . A kijuttatáshoz a szermennyiség et általában kg/ha vagy l/ha mennyiségben adjuk meg. takarmányozási célra felhasználni tilos. illetve jogszabályok tartalmazzák. Légi kijuttatás esetén előírt biztonsági távolságokat nem jelöljük.i.). ott ahol az engedélyokiratban erre vonatkozó előírások vannak. A légi kijuttatásra engedélyezett készítményeket az adott kultúránál + jellel az é. Légi kijuttatás csak l O ha-nál nagyobb egybe- függő területen. A növényvédő szerekkel munkát végzők kötelesek az engedélyokiratban előírt védőeszközöket használni. A "mondatok" jelentése az VIII. pH beállító stb. oszlop előtt jelöljük. az alkalmazás kockázatára utaló "S" és "R" mondatok. dózis. (élelmezés-egé szségügyi várakozási idő) megadásával. utalva arra. Intervallum esetén az alacsonyabb értéket tüntetjük fel. A károsítókra vonatkozó részletesebb információk a szer engedélyokiratában. illetve hagyma kultúrákra vonatkozik. borsó. azokat a szerek okirata.i. konzervipari paprika és paradicsom.

szőlő lisztharmat.és ** (kivéve szamóca) rovarölő szerekhez): 3-41/ha szőlő takácsatkák.v. -szemüveg (sav ellen) S2. S60. gyümölcsös. SP l. S61.i. hatásfo. R50 AGROLPLUS Z 90% paraffin(vazelin)ol aj l {> Agrokémia Sellye Rt. 51/ha ** kozásra (gomba. R31.5% poliszolfidkén +58% paraffinolaj {> l Agroterm Kft.i. pajzstetvek. atkák. védőkalap. l m. körtelevélbolha. R ll. nk csonthéjasok levélbolhák. S24/25. (HU) * lemosó permetezőszer (EC) l N (környezeti veszély) Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) III. S29/56.v. -kesztyű. (HU) * rovarölő szer és segédanyag (EC) 1- .v. S26.:O l 5000 vizekre kifejezetten veszélyes lúg.:O** l 2000 vizekre közepesen veszélyes általános eljárás ** tűzveszélyes koltúra károsító/felhasznál ás dózis é. SPe3. almatermés űek.és ro- varölő szerekhez) 10 . atkák gyérítésére őszibarack tafrinás levélfoltosság E. 25-50 kglha nk levéltetvek.v.i. AGROKÉN 7.és ásványolaj mérgezés tűzveszélyes koltúra károsító dózis é. levéltetvek.i. akác p_ajzstetű 3-4% nk cukorrépa cerkospára. pajzstetvek*: 30-60 l/ha bogyósok hatásfokozásra (gomba. l m. ill. S62. F: munkaruha. S 13. méhekre (nem jelölésköteles) III. S28.

0-4.0 kg!ha 21 bogyósok levél. 2. mandula.:O l 500 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra káros í tó dózis é. (ES) ~ombaölő szer (por alakú) l N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. 3.v.0 kglha 21 tű ágelhalás. almatermésűek tűzelhalás. -szem üveg** SPI.0-3.) peronoszpóra. pajzstetvek.0-3. O kglha 10 bás eredetű ágelhalás varasodás 2.0 kg/ha 21 (vir. O kg/ha 21 (dió.i.i. E. orbánc 2. g_nomónia őszibarack tafrina 2. 0-3.0 kg/ha 7 paradicsom baktériumos betegségek.paprika vírusvektor levéltetvek 4-5 l/ha nk (szabadföldi.) 3. tavaszi lemosó permetezésre. **ill.0 kg/ha 7 tóra ll . díszcserjék. gom. gombás erede. 0-3. fűszer) dísifák.0 kg!ha paprika baktériumos beteg_ség_ek 2. (vegetáció- takácsatkák ban l%) *téli. 3% dísifaiskola *** platán csipkéspoloska. l m. O kg!ha 21 héjas gyümölcsűek baktériumos-.v.f 2.0-3.0 kg!ha csonthéjasok baktériumos-.0-3. gombás erede. u. F: védőruha. 2.A. e. -kesztyű. tű betegségek (kivéve liszthar- magyoróJ ma t) szőlő (vir. SPe3 ASTRA RÉZOXIKLORID 88 % rézoxiklorid l <} Industrias Quimicas Del Vallés S. levéllyukacsoso- dás. a felhasznált növényvédőszer szerint *** Közterületen is alkalmazható. fito. monília. levéltetvek. baktériumos.és vesszőbeteg_ség_ek 2.

tojásgyü.virágtripsz dinnye (hajtatásban) E. -szemüveg (növényvédelmi). 0. -kesztyű.i. uborka baktériumos betegség.0 kg/ha 21 betegség burgonya fitoftóra 2. 2. SI 3.0-3. F:- S2. paprika.Sl3 El tartható: 6-l O C -on l hét 0 12 .0-3. uborka. (BE) {ÁI'pád Biokontroll Kft. dohánytripsz. Okg/ha 5 sedés. ramuláriás-. félálarc (FFP2) F: védőruha. dísz. l m. R50/53 BIOBEST AMBLYSEIUS 200 db /tasakAmblyseius cucumeris (ragadozó atka) l <C> Biobest NV.3% fa. kaliforniai 5 O-I 00 db/m 2 nk mölcs. Okg/ha 5 kohita. rozsda hagyma peronoszpóra. S45. harmat) közterület) E: védőruha. fen é. S22. 2. vizekre (nem jelölésköteles) . SPo2. (HU)} rovarölő szer (biológiai) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. SPI. R20/22.v.0-3.:O l . 2. -kalap. rozsda borsó baktériumos betegségek.0 kg/ha 5 (konzerv) noszpóra 3 bab baktériumos betegségek. díszcserje (ki. S25. -szemüveg (permetező) S2.i.0 kg/ha 21 fómás levélfoltosság dísznövények.0-3. sárga. nem jelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é. SPe3.v.baktériumos és gombás ere. pero. -kalap. asz.detű betegségek (kivéve liszt- véve erdőtelepítés. baktériumos 2.0 kglha 7 cukorrépa cerkospórás-. S36/37.2-0. -kesztyű. 2.

l m.SI3 El tartható: 6-l O C''-on l hét BIOBEST MACROLO PHUS 5 db/2 cm3 Macrolophus caliginosus (ragadozó poloska) l -<} Biobest NV. takácsatka. bagolylepke.v. do. (HU)} rovarölő szer (biológiai) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.v. vizekre (nem jelölésköteles) . paradicsom.üvegházi molytetű. gerbe- ra (hajtatásban) E. SI 3 Eltartható: 6-l O C"-on l hét 13 . uborka.hány malytetű mölcs. papri-ka. üvegházi molytetű. 5-20 db/10m 2 nk tojásgyümölcs (hajta. do- tásban) hány malytetű E.:O l . (BE) {Árpád Biokontroll Kft. 2-4 dblm 2 nk sárgadinnye. (BE) {Árpád Biokontroll Kft. vizekre (nemjelölésköteles) . (HU)} rovarölő szer (biológiai) Tnem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. tojásgyü.i. paprika. T m. nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. F:- S2.i.i. nem jelölésköteles (G) kultúra káros ító dózis é.:O l . BIOBEST ENCARSIA 50 db/ lap Encarsia formosa (fürkészdarázs) l -<} Biobest NV. paradicsom.v.v.i. F:- S2.

ba.:O l vizekre (nem jelölésköteles) .i.v.v. F:- S2. J m. BIOBEST ORIUS 5 db/ cm3 Orius laevigatus (ragadozó poloska) <C> l Biobest (BE) {Árpád Biokontroll Kft.i. l kaptár/500 sárgadinnye. paprika. terméskötődés foko. tojásgyü. nem jelölésköteles (Gl koltúra felhasználás dózis é. tojásgyü. kaliforniai 5-40 db/10 nk mölcs. dohánytripsz. paradicsom.i.Sl3 El tartható: 6-l O C -on l hét 0 BIOBEST VIRÁGBE PORZÓ 50-60 db/kaptár Bombus terrestris (poszméh) l Biobest (BE) {Árpád Biokontroll Kft. földieper (hajtatás ban) E. uborka virágtripsz.:O . lvizekre (nemjelölésköte les) . F:- S2. m2 (hajtatás ban) galylepke tojásai E. (HU)} rovarölő szer (biológiai) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nemjelölésköt eles) III. nem jelölésköteles (G ) koltúra károsító dózis é.v. S13 Eltartható: l 0-25 C -on l hét 0 14 .zás -2000 m2 mölcs. paprika.v. takácsatka.i. (HU)} * <C> terméskötés fokozó l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. lm.

fólia. gyümölcsös tés).i.v. BIOCERA faggyú + viasz + gyanta + alkohol + pigment l Szolvegy Kft. (előrejelzés) E. rovarkártevők (gyérí. SPI 15 . (HU) fasebkezelő. a sérültfe- fák* tek. ill. l m.<iiz.i.v. R43 BIOCONT SZÍNCSAPDÁS ROVARFOGÓ LAP 74% poliolefiu elegy+ 26% ragasztóanyag l <} Biocont Laboratory (CZ) * színcsapda (rovarfogó lap) l nemjelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. l m. F: védőkesztyű (3-as jelű) S2. lület zett sebek.:O l 7060 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás tűzveszélyes(C) koltúra felhasználás dózis é. S37. metszési-. Sl3. F: védőkesztyű S2. üveg. sérült felületek teljes lefe- lezárására dése *Nem használható citromfák szemzéséné/ 1 E. oltásnál keletke. S 13.i. SPo2.v. S24/25. S24/25. llap/10-100 m2 ház. S37. vizekre (nemjelölésköteles) általános eljárás nemjelölésköteles (G) felhasználás károsító dózis é. vágási felüle.v. oltóviasz (kenőcs) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nemi elölésköteles) III.i.és dí.:O l . kert. SPI.. gyümölcs. RI!.

csillagfürt almatermés űek. BIOKOLLE 15 % fehérje-cink-komplex l Biokoll Kft.v. párolgás csökkentés 3-5% nk zöldségfélék. almatermés űek.5-2% 16 . szeny- nyeződések távoltartása vegetáció előtt 3-5% vegetációban 1. pajzstetvek. R38 BIOLA-AGRO 500 gli napraforgó olaj l Idea-Chem Kft. *) SI/2. illetve mikroroganizmusokkal (pl. -kesztyű. -szemüveg (ill.i. Trichoderma asperelium gomba) történő konbinációbanjavasolt. szőlő. S36/37/39.: O* l 15000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) koltúra felhasználás dózis é.v. S28. -kalap.v. kukori. nk csonthéjasok kák.adalékanyag csávázószerekhez 41/t x ca. E. lm.i. takácsat. dózis é.i.:O l 500 0 vizekre mérsékelten veszélyes általános eljárás<+J nem jelölésköteles (G) koltúra károsító/felh. levéltetvek. (HU) * adalékanyag (folyékony) l nem jelölésköteles Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) III.5-3. S20/21. zöldségfélék magcsávázására réz készítményekkel. (HU) * növényápoló szer (EC) l nemjelölésköteles nem jelölésköteles méhekre kifejezetten kockázatos* III. S26. rovarölő 1. dísznövények *a felhasznált növényvédő sze r szerint Szántóföldi növények.0% * csonthéjasok.v.i. szerekhez) bogyóstermésűek gyümölcsös. l m. -lábbeli. adalékanyag (gomba-. kalászosok. F: védőruha.

szennyező­ 1.) F:- S2. 1. S26.és dések távoltartása fűszernövények szántóföldi levéltetvek. dísz-. levéltet. SP l SPl A növényvédő szerrel.5-2 % nk dísz-.:O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás(+) nem jelölésköteles (G) kultúra károsító/felh. takácsat.5-2% nk gyümölcsűek kák. zárt term. vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket 17 . SPI. R52/53 BIOLA-PLANT 10 g/1 napraforgó olaj l Idea-Chem Kft. dózis é. SPe3. F:- S2.5-2% nk növények dések távoltartása * 2 % alatti koncentrációban nem jelölésköteles Károsítók gyérítésére. távoltartása ber. E.i.v. S57. lm. S24/25.v. levéltetvek.és bogyós. gyógy. SPe8. pajzstetvek. levéltetvek. szennyező­ 1. (HU) növényápoló szer (folyékony) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. szennyeződések (lakás. gyógy. S24/25. S26. szeny- nyeződések távoltartása zöldségfélék. permetezés nk fűszernövények vek.héjas.i.és pajzstetvek.

nk üve házi) gyümölcsös (kerti. S 13.i. S20/2l. (HU) /X-Favorit Kft. BIOSECT 0. S24/25. (HU)/ növényápoló szer (AL) 1- .i.v.v. kártevők gyérítés e fúj va zöldségfélék (kerti. felületre nk üvegházi) kártevők gyérítése fúj va Dísznövényekben keverhetőségi próba javasolt.v.i.:O l 200 0 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás(+) nem jelölésköteles (G) koltúra felhasználás dózis é. SPe8 BIOSECT KONCENTRÁTUM 15 % káliszappan l Florio Rt. (HU) /X-Favorit Kft. káros anyagok távoltar. méhekre mérsékelten kockázatos III. felületre bai. kerti. károsítók távoltartása. E:- F:- S2.:O l 2000 vizekre mérsékelten veszélyes (5) általános eljárás nem jelölésköteles (G ) 18 . dísznövények (sza. l m.3 % káliszappan l Florio Zrt. SPe3. üvegházi) tása. (HU)/ növényápoló szer (SL) 1- Xi (irritatív) méhekre mérsékelten kockázatos III. SP l. l m.

v. E. Sl3. S57.és gombaölő szerek tapadásfokozó anyagaként 0. gyümölcsjé/ék nk (kerti. GmbH (AT) l * 1 gombaölő szer (WG) (biológiai) 1- Xi (irritatív) méhekre (nemjelöléskötele~ III. tása. und Entw. üveg.i.i. 1-2% bai.i.5- 1. S37/39. -szemüveg BLOSSOM PROTECT 500 g/kg Aureobasidium pullulans (A) + 427 g/ kg citromsav (B) bio-ferm Biotechnologische Pr. kártevők gyérítés e házi). -szemüveg S2. SPe3.v.: O J vizekre közepesen veszélyes általános eljárás (+l * nem tűzveszélyes * a felhasznált növényvédő sze r szerint Felhasználható rovar. SPe8. dísznövények (sza. üvegházi) E: védőkesztyű F: védőkesztyű. l m. S26. S46. F: védőkesztyű. S20/21. S24/25. R36. R52 BIOSOL-KÁLISZAPPAN 30 % káliszappan {> l * Corax-Bioner Zrt. koltúra felhasználás dózis é. zöldségfélék nk (kerti.:O l 200 0 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G ) 19 . R38. (HU) tapadásfokozó anyag (folyékony) l gyakorlatilag nem veszélyes gyakorlatilag nem mérgező méhekre nem veszélyes III.v. üvegházi).0 %-os koncentrációban. SPI. l m. káros anyagok távoltar. kerti.

). -kalap. v. S22.v. -kesztyű (3.25 kglha (A) nk naspolya +8. tip. -lábbeli S2. SPI. tip. körte.:O l 2000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás<+J nemjelölésköte les (G) koltúra károsító dózis é. SI 3. légzésvédő(FFP2D) F: védőruha (6. -lábbeli. -kesztyű (3. -lábbeli. légzésvédő (FFP2D) S2. -szemüveg (3-as jelű). (ES) gombaölő szer l N (környezeti veszély) . S20/21. alma tárolási betegségek 0. tűzelhalás 1.). S46. v.). légzésvédő(FFP2D) F: védőruha (6.A. v. SPo2.). l m. oszt. oszt. SPI.i. -kesztyű (3. S22. -kalap. R36.). R43 BORDÓIEXTRA 20 % réz (bordói keverék) l {-- Indostria Qoim. méhekre (nem jelölésköteles) III. koltúra károsító dózis é. birs.:O l 3243 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes 20 .). R43 BONIPROTECT 500 g/kg Aoreobasidiom poliolaus bio-ferm BPE GmbH (AT) gombaölő szer (biológiai) (WG) l • 1- Xi (irritatív) méhekre (nem ielölésköteles) III. SPo2. SI 3.5-1. S. alma. 75 kg/ha (B) Az A és B komponenseket l: 7 arányban kell adagolni. S24/25. -kalap.i. E: védőruha (6. v.-szemüveg (3-as jelű). SPc3.v. -kalap. -lábbeli.v.i.v. SPe3. tip. S20/21. -szemüveg (3-as jelű).i. l m. oszt. S36/37/39.). S24/25.0 kg/ha nk E: védőruha (6. -kesztyű (3. tip). S36/37/39. V. oszt. -szemüveg (3-as jelű).

i. -kesztyű.v.v. S57. S35. (HU) l * l gombaölőszer (folyékony) l N (környezeti veszély) Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) IlL l m. SPo2. paradi.v. -lábbeli S2. S29/56. szürkerotha- paprika. R41.i. S25. védőkalap. gombabetegségek (kivéve 0. -kesztyű. S20/21. dás) 7 csom E: védőruha. S26. szőlő szőlőorbánc. -kalap. S23. S28. 3 hüvelyesek 5 paprika. -kesztyű. védőkalap. F: munkaruha. SPI. zöldbab. R50/53 21 . paradicsom 7 burgonya burgonyavész. SI 3. S39. légzésvédő l. SPe3. SPe3.5-1. -szemüveg. varasodás 1% + 10 zöldségfélék gombabetegségek (kivéve 0.:O 10000l vizekre kifejezetten veszélyes (50) rézmérgezés nem tűzveszélyes kultúra káros í tó dózis é. -kalap. -szemüveg (por ellen). S3. S24/25. -szemüveg. S36/37/39. -kesztyű. -szemüveg (sav ellen) SI/2. SPI. peronoszpóra 1% + 21 csonthéjasok ágelhalás. szőlő peronoszpóra 51/ha 21 almatermés űek tűzelhalás. S22. alternária 4-6 kglha + 7 rizs bakteriózis 6 kg/ha + 21 E: munkaruha. R22.i.0% + 21 uborka lisztharmat) 5 (konzerv). kultúra káros í tó dózis é. SI 3. S62. levé(fodrosodás 1% + 21 szi!va vörösfoltosság 1% + 21 almatermés űek monília.5-1% 5 zöldborsó lisztharmat. -lábbeli F: védőruha. varasodás 51/ha 10 burgonya burgonyavész 51/ha 21 uborka. S26. S20/21. R50/53 BORDÓILÉ NANO SC {-- 350 g/1 Bordeaux-i keverék Agroterm Kft.

l m. S57. lisztharmat 6. levélbetegsé gek 61/ha 21 árpa (őszi) (rozsda kivételével) cukorrépa lisztharmat. búza (őszi). cerkospárás le.gombabeteg ségek 81/ha 21 só p_ermetezésre) uborka p_eronoszp_óra.:O l 10000 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelöléskötele s (G) koltúra káros í tó dózis é.5-81/ha 10 gyümölcsös (lemo. lisztharmat. S35.v.:O l 3243 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszély_es 22 .v. lisztharmat. -lábbeli.v. pa. -kesztyű. RS0/53 BORDÓ IPOR 20 % réz (bordói keverék) l <} Industria Quim. S36/37/39.i. lisztharmat 6. R38. -szemüveg S2. BORDÓILÉ +KÉN NANO SC 215 g/1 Bordeaux-i keverék +290 g/1 kén l Agroterm Kft. 6. S. SPe8. -kalap. 61/ha 21 vélragya burgonya burgonyavé sz 81/ha 7 szőlő p_eronoszp_óra.A. S20/21.i.i.5-81/ha 5 paprika. (HU) gombaölőszer (folyékon_i') l N (környezeti veszély) * Xi (irritatív) méhekre mérsékelten veszélyes III. -kesztyű. SPe3.5-81/ha 7 paradicsom radicsomvés z E: védőruha. R41. -kalap. S25. alternária. SPo2. SPI. l m. -lábbeli.5-81/ha 21 almatermésűek varasodás. V. lisztharmat 6. méhekre (nem jelöléskötele s) III. (ES) gombaölő szer l N (kö~ezeti veszély) . SI 3. -szemüveg F: védőruha. S26.

3 hüvelyesek 5 paprika. szőlőorbánc 4-5 kg/ha 21 borszőlő 30 őszibarack levélfodrosodás. S26. baktériumos betegségek. le. légzésvédő l. S29/56. -szemüveg (sav ellen) Sl/2. alternária 4-6 kg/ha + 7 rizs bakteriózis 6 kg/ha + 21 E: munkaruha. véllyukacso sodás. S28. l m. baktériumo s és gombás eredetű ágelhalások szilva. 5 kg/ha 21 resznye.i. SPI. -kesztyű. -szemüveg (por ellen).:O l 200 0 vizekre közepesen veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes kultúra káros í tó dózis é. védőkalap. S36/37/39. apiognomó- niás levélfoltosság 23 .0% + 21 uborka lisztharmat) 5 (konzerv). varasodás 1% + 10 zöldségfélék gombabeteg ségek (kivéve 0.v. S24/25. RS0/53 BORDÓ MIXDG 20 % réz (bázikus réz(II)szulfát) <} l Cerexagri (FR) * 1 gombaölő szer (granulátum) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre nem veszélyes Ill.v. cse. védőkalap. S22. levéllyuka. szó1ő (csemege) peronoszpóra. S20/21.i.i. paradicsom 7 burgonya burgonyavész.5-1. meggy. S13. monília. kajsziba. kultúra káros í tó dózis é. 5 kg/ha 21 csosodás. szőlő szőlőorbánc. F: munkaruha. peronoszpór a 1% + 21 csonthéjaso k ágelhalás.v. S23. R22. levélfodrosodás 1% + 21 szilva vörösfoltoss ág 1% + 21 almatermés űek monília. S3. S62. -kesztyű. ra ck vörösfoltoss ág. SPe3.

altemáriá s 4-5 kgha 7 levélfOltosság cukorrépa gombás levélbeteg ségek 4-5 kgha 21 (kivéve lisztharmat) E. -lábbeli CARPOVIRUSINE 10 13 db /l Cydia pomonelia Granulo Virus Natural PP S. alterná. (FR) {Arysta LifeScienc e (FR)} rovarölő szer (biológiai) (SC) l * <} 1- Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköt eles) II.F: védőruha.. gombás betegsége k zöldségfélék baktérium os és gombás be. peronoszp óra. E: védőruha. légzésvédő (FFP2D) S2. R43 S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot. véd. 5 kglha 10 elhalás. -kesztyű (3.S. permetező arcvédő.A. kat. zöldborsó burgonya burgonyavész. véd. 3. kabakosok.). SPo2. S36/37/39. 4-5 kgha 21 paprika. l m. tűz. rozsda (kivéve lisztharmat) 5 bab. -kalap. -kesztyű (3. -szemüveg. paradi. zöld.. almatermés űek baktérium os ágelhalás. 3.i. tegségek.). -kesztyű. 7 csom ria. védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni 24 . -lábbeli. fitoftóra.-kalap.i. S24/25. alma almamaly ll/ha 3 Tárolás: 8 hónapon belüli használatnál: 4 "C-fokon.:O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköt eles (G) koltúra károsító dózis é. aszkohíta. kat. SPI. Ezen túli használatnál: mélyhűtve. oszt.-kalap. oszt. hűtve.v. S20/21. permetező arcvédő F: védőruha. Sl3.v.

v. -szemüveg F: védőruha.v. -szemüveg. S36/3 7!39 25 . l m. ringló. -kesztyű. erdészet vadkár megelőzés 2-5 kg!JOOOfa E: védőruha. SPo2. l m.5% 21 rack. S36/37/39. -kalap. -kesztyű.:O l 5000 vizekre mérsékelten veszélyes (20) ásványolaj mérgezés mérsékelten tűzveszélyes kultúra káros í tó dózis é. -kalap.i.v. méhekre (nem jelöléskötele s) III. körte. le- va. mölcsfa-takácsatka. -kesztyű. SPe3. S 13. -szemüveg S2. -lábbeli. piros gyü. alma.:O l 10000 vizekre nem veszélyes általános eljárás mérsékelten tűzveszély_es kultúra felhasználá s dózis é. 1-2. -szemüveg. őszibarack. szil.i. CATANE 795 g/1 paraffinolaj l ~ Total Fluides (FR) rovarölő szer* (EC) 1- . R52 CERVAC OLEXTR A 70 % ásványi anyag l ~ Stahler GmbH & Co. cseresznye. -lábbeli S2. SI 3. i. SPI. véltetvek* meggy *tavaszi lemosó szerként E: védőruha. -kalap. -lábbeli. kajsziba. -kesztyű.i. KG (DE) vadriasztó sze r (kenőcs) l veszélyes gyakorlatilag_ nem mét"g_ező méhekre nem veszélyes III. pajzstetvek. -kalap. -lábbeli F: védőruha.v.

2-3 kg/ha 21 barackban piros. baktériumos betegségek. 2 kg /ha 5 földi) (hajtatott) noszpóra uborka (konzerv) 0.:O l 971 vizekre közepesen veszélyes rézménrezés tűzveszélyes koltúra károsító dózis é. rozsdabetegség ek málna levélbetegségek. peronoszpó- ra.v. alternária. vesszőbeteg­ 3 kglha 5 ségek hagyma baktériumos betegségek. peronoszpóra 2 kg /ha 21 paprika.v.2% kabakosok (szabad. lm. pero. 2 kg /ha 7 csom ségek.2% 3 hüvelyesek aszkohita. paradi. apiognomónia lombhulláskor) bogyóstermés űek őszi tavaszi lemosó: levél. burgonyavész 2 kg !ha 7 26 . ill. baktériumos beteg. 3-4 kg/ha 10 (baktériumos és gombás ágel- halások) tűzelhalás 3-4 kg!ha varasodás 2-3 kg/ha csonthéjasok (őszi­ baktériumos és gombás ágel. 2 kg /ha 21 nosz óra burgonya alternária.i. almatermésűek oszz tavaszi lemosó perm.és 3 kg/ha 21 vesszőbetegségek héjas gyümölcsűek baktériumos és gombás be. CHAMPD P 58 % rézhidroxid T ~ NuFarm (AT) * 20mbaölő szer (granulátum) l veszélyes gyenge méreg/Xn méhekre nem veszélyes III. levéllyukacsosodás. pero. bimbós állapotig. paradicsomvés z (hajtatott) 0. tafrina. 2-3 kg!ha 21 tegségek (kivéve lisztharmat) szó1ő orbánc. 2 kg/ha 5 ségek.i. halások. fenésedés. baktériumos beteg.

cukorrépa cerkospórás. -lábbeli S2.és gombás eredetű 2-3 kg/ha 7 tojásgyümölcs levélbetegségek (kivéve liszthar- ma t uborka.v. R22. egyéb gombabetegsé- gek (kivéve lisztharmat) tűzelhalás 3 kg/ha mandula. ramulá. apiognomóniás levél- foltosság.v. l m.és gombás eredetű 2-3 kg/ha 5 levélbetegségek (kivéve liszthar- mat) 27 . 2-3 kg/ha 21 gyoró. S20/21. kajszi. birs. ágelhalás. szilva monília.és gombás eredetű 2-3 kg/ha 21 őszibarack.i.: O 893 l vizekre kifejezetten veszélyes (20) rézmérgezés nem jelölésköteles _(G) kultúra károsító dózis é. dió. SI 3. gek (kivéve lisztharmat) ten e málna levél.i.és gombás eredetű 2-3 kg/ha 10 naspolya ágelhalás. cukkini baktériumos. szelídgesz. -kesztyű. baktériumos. -kalap. körte. -kalap.és gombabetegsé. 2 kg /ha 21 riás levélfoltosság E: védőruha. tafrina paprika. paradicsom. mo. fómás. levéllyukacsosodás. -kesztyű. RSO CHAMPIONW G 770 g/kg rézhidroxid l * NuFarm (AT) {Nufarm Hungaria Kft. szó1ő reronoszrór~ orbánc 2-3 kg/ha 21 alma. R36. (HU)} gombaölő szer (granulátum) l N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. -szemüveg. baktériumos.és vesszőbetegségek 2-3 kg/ha 5 cseresznye. -lábbeli F: védőruha. baktériumos. meggy. S36/37/39. 546. baktériumos. -szemüveg.

: O . 75-2. 75-2. -kalap. borsó.0 l/ha 21 l. tip. asz- kohifa (kivéve lisztharmat) burgonya burgonyavész. -szemüveg (3 véd. para. védőruha légzésvédő(FFP2D) F: védőruha (4. apiognomóniás levél- foltosság. szőlő p_eronoszp_óra. tafrina paprika. SPI.0 l/ha héjas gyümölcsűek baktériumos. oszt. 2-3 kglha 5 lencse.v. peronoszpóra. RS0/53 CHAMPION 2 FL 36 % rézhidroxid l ~ NuFarm (AT) * gombaölő szer l N (környezeti veszéll') Xn (ártalmas) méhekre (nemjelölésköteles) III. S35. véd.l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles1Gl koltúra káros í tó dózis é.és gombás eredetű 75-2.). lóbab dés.).és Jó. S20/21. szója. ágelhalás.5 kg/ha 21 más levélfoltosság E: (4.v. rozsda. 75-2.0-3.bab.25-3. l m. ramuláriás. R41.). SI 3.).i. orbánc l. oszt. -lábbeli. tip.0 l/ha 5 csonthéjasok baktériumos.0 l/ha 10 eredetű ágelhalás. oszt. baktériumos betegségek.0 l/ha 7 dicsomvész 28 . egyéb gomba- betegségek (kivéve lisztharmat) tűzelhalás 2. gombás l. S57. S46.). S25. -kesztyű (3. fenése. oszt. -kesztyű (3. SPe3. SPo2.i. S36/37/39.). levéllyukacsosodás.és gombabetegsé. légzésvédő (FFP2D) S2.l. alternária 2-3 kg/ha 7 cukorrépa cerkospóra. paradicsom baktériumos betegségek. -szemüveg (3 véd. 2. -kalap.2. monília. -lábbeli.0 l/ha 21 almatermés űek baktériumos ágelhalás. S22.0 l/ha 21 g_ek (kivéve lisztharmat) málna vesszőbetegségek l. R20/22. véd. 75-2.

l. szája. baktériumos betegségek. v.i.:O l 2200 vizekre közepesen veszélyes réz. 75-2. 75-2. l m. S26. baktériu- mos és gombás eredetű ágelha- lás 29 . SPI. rozsdabeteg_ség_ek E. dés. 75-2. S46. gnomónia.0 l/ha 21 foltosság. alternária l.0 l/ha 7 cukorrépa cerkospóra.0 l/ha 21 te sé ek burgonya burg_onyavész. 75-2. peronoszpóra. baktérium os be. -kalap.v. tafrinás levélfodrosodás. SPe3. aszkohitás foltosság_ hagyma peronoszpóra.0 l/ha dísifák noszp_óra. 75-2. SI 3. i. szőlő p_eronoszpóra 2-3 kg/ha 21 héjas gyümölcsűek baktériumos és gombás 2-3 kg/ha 21 eredetű levélbetegségek almatermésűek gombabetegség ek (kivéve 2-3 kg/ha 10 lisztharmat) tűzelhalás 3-4 kg/ha csonthéjasok. baktériumos betegségek. jjjmás levélfoltosság dísznövények.ka bakosok peronoszpóra. R20. baktériumos l. -lábbeli S2. l. 75-2. 2-3 kg/ha 21 málna levéllyukacsosodás. R36. S21/21. -szemüveg. l. rozsdabeteg- csicseriborsó. RS0/53 CHAMPION 50 WP 77 % rézhidroxid i NuFarm (AT) gombaölő szer l kifejezetten veszélyes * <} gyenge méreg méhekre nem veszélyes III. pe ro.0 l/ha 5 borsó. ramuláriás levél. lóbab) ség_ek. S39.és lúgmérgezés tűzveszélyes koltúra károsító dózis é. fenése. F: védőruha. 5 lia. S57. S24/25. -kesztyű. moní.0 l/ha 5 uborka (konzerv) betegségek 3 hüvelyesek (bab. S35. l. lencse.

5 kg/ha 21 Címkétől eltérő felh. levélelhalás cikória.és tányérrothadás. betegségek (kivéve liszt. árpa. p_eronoszp_óra olajtök. -szemüveg (sav ellen). szklerotí. 2-3 kg/ha 21 ronoszp_óra komló peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 cirok fuzárium. tönköly. rizs baktériumos levél- foltosság_. levélfoltosság. szeptóriás levél- foltosság_. helmintospóriumos levél. -kesztyű. és integrátod köre búza (őszi. engedély: Magyar Biokultúra Szöv. pe. olajretek peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 rostkender szklerotinia. lenpazmó 2-3 kg/ha 21 mustár peronoszpóra. 5 (konzerv) harmat) 3 hüvelyesek 5 paprika. baktériumos szárrot- hadás. -lábbeli F: munkaruha. védőkalap. pirikuláris barnulás rizs helmintospóriumos levélfol- tosság.zöldségfélék baktériumos és gombás 2-3 kg/ha 21 uborka. zab fahéjbarna levé{foltosság. dia- porlés betegség. baktériumos beteg- sé E: védőruha. 2-3 kg/ha 21 durum). p_eronoszp_óra dohány baktériumos dohányvész. -kalap. alternáriás. -szemüveg (por ellen). szep_tóriás betegség_ olajrepce repceperonoszpóra. szklerotíniás rothadás napraforgó peronoszpóra. foltosság. 7 csom. levélcsíkosság. szklerotinia mák (étkezés l) helmintospóriumos levélfol- tosság. 2-3 kg/ha 21 nia. burgonya cukorrépa cerkospárás levélragya 2. fuzárium. szklerotíniás 2-3 kg/ha 21 szár. alternária olajlen lenfenésedés. -kesztyű. 2-3 kg/ha 21 peronoszpóra. paradi. rozs. csicsóka gyökérfekély. -lábbeli 30 .

repce. S20/21. (HU)> * ·gombaölő szer (WG) (biológiai) 1- Xn (ártalmas) méhekre (nemjelölésköt eles) III. légzésvédő(FFP2D) F: védőruha (6. olajretek. 2-4 kg/ha nk cukkini.v. R42 BIOKOLL E tapadásfokoz ó. oszt. saláta. SPo2. v. (zárt térben+ légzésvédő FFP2D) S2. tu/ás d~znövén~ek. mus. 2 kg/ha nk tár. SI 3. -szem üveg (3-as jelű). Hungary Kft. zeller.i. S36/37/39. tip. bim. l m. -lábbeli. sárgadinnye.). napraforgó. szklerotíniás tőpusz. uborka görögdinnye. tip. sárgaré- pa.). SPI. Ienes fejeskáposzta. bab. Prot. -kalap.i. kelkápo- szta. kínai kel.dohán~ Eltarhatóság: 4 C0 alatt 6 hónap E: védőruha (6. CONTANS WG 10 12 db konídium /kg Coniothyrium minitans Coelomycetes l Prophyta Biologisher Pflanzenshutz GmbH (DE) <Belchim Crop.v. v. -kalap. 2-4 kglha bóskel. paprika. S46.).:O l 250 0 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G ) koltúra káros ító dózis é. karfiol. paradicsom. -kesztyű (3. tojás- gyümölcs. borsó. csávázó adalék- anyag 31 . pasztinák. oszt. szklerotíniás tőpusz. brokkoli. S22. -lábbeli. tulás szója.-szemüveg (3-as jelű). párolgáscsökkentő készítmény.). petrezselyem. -kesztyű (3.

monília. burgonyavész 1.i. 75-2.v. rozsda- betegségek uborka (konzerv) baktériumos betegségek.0 l/ha 5 héjas gyümölcsűek baktériumos betegségek. l.:O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G) koltúra károsí tó dózis é. dísifa baktériumos betegségek. 1. egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) tűzelhalás 2. peronoszpóra l.v. COPACFLOW 36 % rézhidroxid l Nufarm (AT) gombaölőszer (folyékony) lN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III.0 l/ha 21 almatermésűek baktériumos és gombás l.0 l/ha 21 peronoszp_óra burgonya alternária. l. 75-2.25-3. l. 75-2.0 l/ha 21 foltosság. 2.i. 75-2.0 l/ha peronoszpóra. 75-2.0 l/ha 21 muláriás levélfoltosság dísznövények. 75-2. baktériumos és gombás eredetű ágelhalá- sok. levéllyukacsosodás.0 l/ha 3 kabakosok peronoszp_óra 5 32 . l m.0 l/ha 10 eredetű ágelhalás.75-2.0 l/ha 21 gombabetegségek (kivéve lisztharmat) paprika.0 l/ha csonthéjasok apiognomóniás levél.75-2. baktériumos betegségek.0 l/ha 7 csom paradicsomvész hagyma baktériumos betegségek. pa radi. tafrina málna vesszőbeteg_ség_ek l. l. szőlő orbánc. Jó más és ra. l. 75-2. 75-2.0 l/ha 7 cukorrépa cerkospóra.0-3.

-kalap.4 kg/ha nk gombás eredetű ágelhalás.0 l/ha 5 borsó. -szemüveg (3-as jelű). nektarin baktériumos betegségek. -szemüveg. légzésvédő (FFP3D) S2. S25. sz~ja. S57. 2-2.eeronoszeóra 2-2. i. tip. (MEX) {Arnbechem Ltd.4 kg!ha 7 E: védőruha (4. kat.hüvelyesek (bab. S26. v. csicseriborsó. S57. R41. -kalap. SPI.). -lábbeli S2. kat.:O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes (5-50) rézmérgezés nemjelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é. S35. aszkohitásfoltosság.v. R50/53 33 . -szemüveg. S24/25. S46. peronoszpóra. Sl3. lóbab) fenésedés. rozsdabetegségek E: védőruha. burgonyavész 2-2. de R. -kalap.4 kg/ha 7 gyümölcs eredetű levélbetegségek (kivéve lisztharmat) burgonya alternária. 1. S20/21.). (UK)} <C eranova GmbH (AT)> gombaölőszer (WG) lN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III.75-2. szó1ő orbánc. SPI. S22. R20. l m. S35. -lábbeli. SPe3.). -kesztyű (3.i. R20. tip. R50/53 COPERNICO HI BIO 423. baktériumos és gombás 2-2. -szemüveg (3-as jelű). -kesztyű. baktériumos betegségek. SPe3.7 g/kg rézhidroxid l Agri-Estrella S. tojás. S39. S36/37/39.). tarina paradicsom. R36. S20/21. S46. SPo2. lencse. -kalap. L. -lábbeli. SI 3.4 kg!ha 21 őszibarack. légzésvédő félálarc (FFP3D) F: védőruha (4. -lábbeli F: védőruha. -kesztyű (3. -kesztyű.

dísz. légzésvédő (Pl) F: védőruha.5% fák.: O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás tűz. kalászosok lisztharmat 5.0-7. -kesztyű. díszcserje (erdő- telepítések.5 kg/ha nk bogyósok lisztharmat 3. SPo2 CUPROCAFFARO MICRO 63 % rézoxiklorid l Isagro (IT) gombaölő szer (granulátum) l N (környezeti veszély) nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.0-7.i.i. -kalap. l m.5 kg/ha + dísznövények. -kesztyű.v. -szemüveg (por ellen).0-5.:O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes általános eljárás nem jelölésköteles (G) 34 . l m. 0-6. (I) * gombaölő szer (granulátum) l nemjelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nemjelölésköteles) III. 3. -szemüveg (sav ellen) SPI.0 kg/ha nk tölgy 1.0 kg/ha + nk cukorrépa 5.0 kg/ha borsó + alma lisztharmat.0-7.5 kg/ha nk kácsatka fertőzés csonthéjasok levéllikasztó gomba 3.és robbanásveszélyes kultúra károsító dózis é. gyenge ta.15-0.v. közterületek kivételével) E: védőruha.i. -lábbeli.lisztharmat 0.v. O kg/ha + zöldségfélék 3. COSAVETDF 80% kén l <} Sulphur Mills Ltd.0-7.0 kg/ha + szőlő 2.5-3.

dás. api- dió. tafrina. S60. fok-. körte.5-2 kg/ha 5 fenésedés. italtól és takarmánytól távol tartandó 35 . -kesztyű. 1. SPo2. szilva. mo. ramuláriás le.5 kg/ha 21 őszi-.i.2-2. -szemüveg F: védőruha. peronoszpóra l.és édeskö. sarjadék ha ma) cukorrépa cerkospóra. peronoszpóra 2-3 kg/ha nk mén orvosi csucsor fitojtóra 2-3 kg/ha nk E: védőruha. burgo. birs. baktériumos betegségek. levéllyukacsoso- nektarin.5 kg/ha paprika baktériumos betegségek 1. 75-2 kg/ha 21 (vir. -kesztyű. póré-. fómás beteg- ség konyha. baktériumos-.5-2 kg/ha 7 paradicsom. rozsda kabakosok (uborka.8 kg/ha 5 dinnye. nyár végi záró per. 2-2. u.5 kg/ha 21 vé/foltosság. gesztenye szőlő (vir.5-1.v.5 kg/ha 7 nya toftóra bab. mandula. 3-4 kg/ha 10 naspolya elhalások. e. -szemüveg S2. tök) pszeudomonaszos betegsé- ek hagymajé/ék (vörös-. baktériumos-. meggy.5 kg/ha metezésreJ cseresznye. tűzelhalás (tavaszi lemosó-. fi. SI 3. fenésedés. ognomónia gyoró. S57. SPe3. monília.) 2-2.5 kg/ha 21 zöld-. alma. peronoszpóra gyöngy-. SPI. peronoszpóra. SPel. varasodás 2-2. -kalap. gombás ág. S36/37/39. 2-2. baktériumos betegségek. koltúra károsító dózis é. borsó baktériumos betegségek. 2-2. elhalások.) orbánc. RS0/53 S 13 Élelmiszertől. gombás ág. 1. S25. -kalap. kajszibarack.

és vesszőbetegségek 2.0-3. monília. levéllyukacsoso- dás. gombás eredetű 2.0 kg/ha 21 mosás) ágelhalás. 2. mandula.0-3.i. gombás eredetű 2.0 kg/ha 21 málna 5 héjas gyümölcsűek baktériumos. CUPROSAN 50 WP 50 % réz (rézoxiklorid) l {> Saideco (PE) {Dananova Kft. gnomónia őszibarack tafrina 2. baktériumos. egyéb gombabe- tegségek (kivéve lisztharmat) varasodás 2.2. (HU)} gombaölő szer l veszélyes gyenge méreg/Xn méhekre nem veszélyes III. rozsda borsó baktériumos betegségek.0 kg/ha 5 kohita. O kg!ha metezés) ágelhalás. fito.0 kg/ha paprika baktériumos betegségek 2. 0-4.v. baktériumos.0-3. pero. u. záróper. 0-7.0 kg/ha csonthéjasok (le.) peronoszpóra. fené.0-3. gombás eredetű 3. e. rozsda 36 . 2.0 kg/ha 7 ftóra kabakosok baktériumos betegség.0 kg/ha 21 (vir.0-3. O kg!ha 10 (lemosás. l m.0 kg/ha 7 paradicsom baktériumos betegségek.:O l 1067 vizekre közepesen veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra káros ító dózis é.2.0 kg/ha 21 (dió. orbánc 2.0 kg/ha 21 uborka noszpóra 5 (konzerv) 3 bab baktériumos betegségek.) 3.0 kg/ha 5 sedés.i.0-3.v.0-3. almatermés űek tűzelhalás 5. betegségek (kivéve liszthar- magyoróJ mat) szőlő (vir. asz.0 kg/ha 21 bogyósok {lemosás) levél.

S20/21. almatermésűek varasodás 4.0 l/ha 21 (vir.6 kg/ha 21 mén orvosi csucsor fitojtóra 4. gombás 4. 2.: O l 2167 vizekre közepesen veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes kultúra károsító dózis é.i.i.és édeskö. u.v. e.0 l/ha 21 (kivéve lisztharmat) 37 . -szemüveg. O l/ha 10 tűzelhalás 5.4-3. -lábbeli (zárt térben+ légzésvédö: FFP3SL) S2.0 kg/ha 7 cukorrépa cerkospórás-. alternária 4. -kesztyű. -kalap.peronoszpóra 2. 0-5. S46.5-4. -lábbeli F: védöruha. l m.0-5. -szemüveg.0-3. valamint szerves oldószer tartalmú készítménnyel és vasgáliccal nem keverhető' Rézre érzékeny gyümölcsfák permetezése pirosbimbós állapottól kezdve tilos 1 E: védöruha. -kalap. S36/37/39.v. -kesztyű.5 l/ha burgonya fj_tojtóra. R22 CUPROXAT FW 350 g/1 tribázikus rézszulfát (190 g/1 fémréz) l * <} NuFarm (AT) 1 gombaölőszer (folyékony) lmérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre nem veszélyes III.) 4.5-5. hagyma peronoszpóra. O l/ha 7 paradicsom betegségek (kivéve liszt. mészkénlével.0 kg/ha 21 Olajos készítménnyel.0 l/ha szó7ő(vir.0 kg/ha 21 bete ség burgonya fitojtóra 2.0-5.) peronoszpóra 3. baktériumos 2.0 kg/ha 21 fómás levélfoltosság konyha. 7 uborka harmat) 5 (konzerv) 3 cukorrépa gombás levélbetegségek 4. 0-4.0-3.0-3.0 l/ha 7 paprika baktériumos-. SI 3. 0-5. ramuláriás-.

0-5. gomba.5-3 kg/ha 7 szabadföldi) betegségek (kivéve lisztharmat) E: védőruha. titotoxikus tünetek lehetnek E. F: védőruha. -kesztyű.2.v. -szemüveg. -lábbeli S2. -kesztyű. -szemüveg. -kalap. monília. 5 hagyma harmat) 21 csonthéjasok baktériumos.és gombás 4. -kesztyű. -lábbeli CUPROZIN 35 WP 35 % réz (rézoxiklorid) ~ Spiess-Urania (DE) l * l gombaölőszer (por alakú) lN (környezeti veszély) nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.0 l/ha 21 eredetű ágelhalás. SPI. SI 3. S36/37/39. szőlő orbánc.i. zöldborsó baktériumos. a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 38 .és gombás 4. O l/ha 5 kabakosok betegségek (kivéve liszt. -szemüveg (sav ellen).:O l 200 0 vizekre közepesen veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes kultúra károsító dózis é.2-0. 0-5. l m. S20/21. levélfod- rosodás.5-3 kglha 21 paprika (fűszer. peronoszpóra 2. apio- gnomóniás levélfoltosság őszibarack* levélfodrosodás 0.25% * sziromhullás. S57. -kalap. RS0/53 R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. baktériumos betegségek. SPo2.i. levél- lyukacsosodás.v. zöldbab. -lábbeli F: védőruha.

5-2. mák (étkezési). bíborhere. lombrágó hernyák (ameri.0 kg/ha + kaij'ehérszövőlepke.v.:O l 5000 vizekre (nemjelölésköteles) általános eljárás nem tűzveszélyes koltúra káros í tó dózis é. l m. olajtök. olajretek lucerna.i.5-3 kg/ha l dohány. zab. aknázómolyok 1. árf!. olaj/en. hernyókártevők 1.5-3 kg/ha l köly. rozs.0 kg/ha l Címkétől eltérő felh.5-3 kg/ha l napraforgó.2 % Bacillus thuringiensis l * <} Valent BioSciences (US) {Sumitomo (FR)} rovarölőszer (por alakú) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nemjelölésköteles) III. pap.hernyókártevők 1.a cukorrépa hernyókártevők 1. tön. hernyókártevők 1. és integrátori köre búza (őszi. bab. 1. takar- mán}!_tök borsó.0 kg/ha jék* kaij'ehérszövőlepke. erdészet lombrágó hernyák (ameri. vörös.5-3.hernyókártevők 1. somkóró. csícseri borsó paradicsom.5-3 kg/ha l here.i.0 kg/ha nk kukorica kukoricamoly 1. rep. hernyókártevők 1. engedély: Magyar Biokultúra Szöv.gyap- ·as le ke) dísifák.gyap- ·as le ke) alma almamoly. 1.5-3 kg/ha l ce. komló herny_ókártevők 1. durum). DIPEL 3.5-3. takar- mányrépa.v.5-3 kg/ha l rika 39 . díszcser.5-3 kg/ha l lóbab. szója.0 kg/ha + nk szó1ő malykártevők 1.

lyok. védőkalap. sodrómoly_ok cseresznye. védőkalap SPI DIPELES 3. lombrágó hernyák bogyósok Lúgos kémhatásúszerekkel nem keverhető' * Közterületen is alkalmazható.5 l/ha l paprika. ll/ha l őszibarack rágó hernyák amerikai fehér szövőlep.5-2 kg/ha l csonthéjasok. -szemüveg (por ellen) F: munkaruha.i.61/ha ke héjas gyümölcsűek lombrágó hernyók. lomb. i. l m.és sodrómo.2% Bacillus thuringiensis var. 21/ha l ly_ok.5-3 kg/ha l ke/káposzta. gyümölcsmolyok. 1. alma.5 l/ha l mal szőlő malykártevők 1.61/ha ke bogyós gyümölcsűek lombrágó hernyák 1. almatermésűek almamoly. kar- fiol. fejeskáposzta. E: munkaruha. gyümölcs. hernyókártevők 1. -kesztyű. Kurstaki <} l Val en t BioSciences (US) {Sumitomo Ch.5 l/ha l amerikai fehér szövőlep. v.v. gyapottok-bagolylepke 21/ha l uborka (hajtatott) káposztafélék lombrágó hernyák 21/ha l 40 . bimbóskel almatermés űek. Kft. 0. (HU)> * rovarölőszer (folyékony) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.:O l 505 0 vizekre (nemjelölésköteles) általános eljárás nem tűzveszélyes koltúra károsító dózis é. 0. brokkoli. 1. aknázó ma.(FR)} <Biocont Mo. paradicsom. meggy. kí- nai kel.

csícseri borsó fejeskáposzta. -kesztyű SPI 41 . vörös. gyümölcs. hernyókártevők 1-2. lombrágó hernyák bogy_ósok Lúgos kémhatású növényvédőszerekkel nem keverhető! *Közteröleten is alkalmazható.5 l/ha l lóbab. área cukorrépa hernyókártevők 1-2. csemege) bagolylepke dísifák.5 l/ha + nk vetőmag. somkóró. kukoricamoly. kukorica (takarmány.5 l/ha l here. E. gyapottok. bimbóskel paradicsom.hernyókártevők 1-2. kar- flo/.5 l/ha l köly.hernyókártevők 1-2.és sodrómo. hernyókártevők 1-2. díszcserjék* amerikai fehér szövőlepke 0.5 l/ha l rika almatermés űek.5 l/ha l ke/káposzta. tön. hernyókártevők 1-2. 21/ha l csonthéjasok. rep. engedély: Magyar Biokultúra Szöv. bíborhere. komló hern)!_ókártevők 1-2. bab. 1-1.5 l/ha l dohány.F: munkaruha. hernyókártevők 1-2. takar- mányrépa. durum). olaj/en. lyok. kí- nai kel. pap.5-3!/ha gyapjaslepke Címkétől eltérő felh. brokkoli.61/ha + (lombhullató) gyapjaslepke 1.5-3 l/ha erdészet amerikai fehér szövőlepke 1. olajtök. olajretek lucerna.5 l/ha l napraforgó. mák (étkezési). rozs. és integráfori köre búza (őszi. szója.5 l/ha l ce. zab. takar- mány_tök borsó. védökalap.

piros gyü. -lábbeli S2. -kesztyű. 3-4 % nk zönséges takácsatka szőlő pajzstetvek. j u. j u.v. (HU) rovarölőszer (folyékony) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre (nem jelölésköteles) III. -szemüveg. kalászosok lisztharmat 5 kg/ha + nk 42 .pirosgyümölcsfa 3-4% nk takácsatka dísifa (akác.i.i. kö. E: védőruha. v. -szemüveg..v. szilva- a'zstetű bogyóstermésűek kaliforniai pajzstetű.: O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) kultúra káros ító dózis é. R38. l m.:Qesen veszé!yes ásványolai mérgezés tűzveszélyes kultúra káros í tó dózis é.:O l 2200 vizekre közt. méhekre (nemjelölésköteles) Ill.v. S20/21. DRIP-PLUSZ 90 % paraffinolaj l -<} Bogdány Petrol Kft. -kalap.i. juhar sörtéstetű * Közterületen is alkalmazható. alma kaliforniai pajzstetű. fekete bükköny levéltetű. 3-4% nk mölcsfa takácsatka. l m. R65 EUROKÉN 2000 80 WG 80% kén l -<} Agrostulln GmbH (DE) gombaölő szer (granulátum) 1- . 3-4 % har)* har levéltetű. Sl3. -kesztyű. piros 3% nk gyümölcsfa takácsatka körte körtelevélbolha 4% nk szilva akácpajzstetű. S46. S36/37/39. -lábbeli F: védőruha. -kalap.i.

S20/21. 3-7. lisztharmat 3-5 kg/ha nk uborka. bimbós kel.5-3 kg/ha + nk E. szamóca paprika. atkák (gyérí. petrezselyem. -szemüveg S2. lisztharmat. -kesztyű. (HU) fasebkezelő sze r (kenőcs) l nemjelölésköteles Xi (irritatív) méhekre nem veszélyes III. torma borsó + tölgy lisztharmat 1.5. lm. -kalap. szilva köszméte. vöröskáp_oszta ke/káposzta. kara- lábé. karfiol. SI 3.5 % perubalzsam + 2.v.:O l vizekre mérsékelten veszélyes 43 . 3-7.5. zeller. S24. cukkini. spenót. tökfélék. cukorrépa lisztharmat 5-6 kg/ha + nk alma. 2-7.5 kglha nk őszibarack. S37. lisztharmat barack.i. SPI FADOKTOR 2. fekete). pardicsom.5 kg/ha nk naspolya tés) szó1ő lisztharmat.5 % ichtiol + 60-70 % glicerin l Czikó Bt. kajszi. atkák (gyérí.5 kg/ha + nk tés) cseresznye. birs. lisztharmat 3-5 kg/ha nk brokkoli. málna. S46. sárga- dinnye. fejes káposzta. F: védőruha. meggy. szeder. görögdinnye. bodza. levéllikasztó gombák. ribiszke lisztharmat 3-7 kg/ha nk (piros. sóska. körte. sárgarépa. cékla.

bogyós- termésűek napraforgó. lm. kéreghibák kezelésére teljes lefedése E: védőkesztyű. 15-20 l/ha nk csonthéjasok.i. szó1ő őz. S13. káposzta- repce (őszi) Más növényvédőszerrel nem keverhető' E.v. 10-20 l/ha lató erdei faJajok almatermés űek. -lábbeli S2.:O l 420 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) koltúra káros ító dózis é. gímszarvas 10-1 5 l/ha nk örökzöldek. F: védőruha. S36/37/39. l m. -szemüveg. S20/21.v. -szemüveg S2. gyümölcs. héjas gyümölcsűek. SPo2 FUNGURAN-OH 50 WP 77 % rézhidroxid l * {>- Spiess-Urania (DE) gombaölő szer l N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. metszési-. -kesztyű. koltúra felhasználás dózis é. sérülésife. R36.:O l 1750 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nemjelölésköteles (G) 44 . v. vágási-.i. -kalap. S24/25. EW) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.i.i. S37/39. R52/53 FO RESTER 64 g/kg állati zsíradék l Kwizda (AT) vadriasztó szer (folyékony. R43. lombhul. 15 l/ha nk ca. kukori. SPl. a sérültfelület fák lületek.és dísz. SI 3. szója. -szemüveg F: védőkesztyű.v.

0-3. fené.0-3. cseresznye.és gombás be. orbánc 2.és vesszőbetegségek 2. Jó. 2.0-3. baktériumos-. egyéb gom- babetegségek (kivéve liszt- harmat) tűzelhalás 3.és gombás be.) peronoszpóra.0 kg/ha 21 dula. rozsda borsó baktériumos betegség. O kg/ha őszi. baktériumos. baktériumos. O kglha 4 dió.0 kglha alma. levéllyuka- meggy.és gombás be. tafrina málna levél. 2.0 kglha 21 (vir. gombás ere.2.0-3. levélfoltosság.0 kg/ha 4 szeder. sütőtök tegségek (kivéve lisztharmat) bab baktériumos betegség. gesztenye tegségek (kivéve lisztharmat) uborka (konzerv) baktériumos. fekete bodza szamóca levélbetegségek 2. 2. és integráfori köre cikória. 2-3 kg/ha 21 peronoszpóra. apiogno- mónia. fok. körte.0-3.0 kg/ha 21 más levélfoltosság Címkétől eltérő felh.2.0 kg/ha 10 naspolya detű ágelhalás.0-3. asz. u. man.v.és gombás be.0-3.0 kg/ha 14 hagyma burgonya fitoftóra. szilva csosodás. monília.2. peronoszpóra 2.és sárga. 14 köszméte. rozsda vöröshagyma.0 kg/ha 4 kohita.2. birs. 0-4.és kajsziba. e.0 kg/ha 14 dinnye.0-3.0-3. mogyoró. 2. O kg/ha 4 sedés. 0-3.0 kg/ha 21 rack.2. paradi.i. 0-3.0 kg/ha 3 cukkini tegségek (kivéve lisztharmat) 14 paprika. koltúra káros í tó dózis é. detű ágelhalás. ramuláriás. peronoszpóra.0 kg/ha 7 cukorrépa cerkospórás. szó1ő (vir. alternária 2. baktériumos.0-3.) 3. ribiszke. csicsóka gyökérfekély.0-3. szklerotíniás rothadás 45 .és gombás ere. baktériumos. engedély: Magyar Biokultúra Szöv. O kg/ha 7 csom tegségek (kivéve lisztharmat) görög.

helmintospóriumos levélfoltos. -szemüveg (sav ellen). R22. (ES) gombaölő szer (por alakú) lN (környezeti veszély) T (mérgező) méhekre (nem jelölésköteles) III. baktériumos beteg- sé ek E: védőruha. rizs baktériumos levélfoltosság.:O l 489 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés. szep_tóriás betegség olajrepce peronoszpóra. pirikuláris barnulás helmin- rizs tospóriumos levélfoltosság. -kesztyű.A. S22. -kesztyű. alternáriás.búza (őszi. fahéj bar- zab na levélfoltosság. SPI. rozs. R41. permetező arcvédő (zárt térben+ légzésvédő félálarc (P2) S2. lúgmérgezés nem tűzveszélyes 46 . l m. fuzárium. légzésvédő félálarc (P2) F: védőruha. -lábbeli. szklerotíniás 2-3 kg/ha 21 szár. pero. SPe3. lenpazmó 2-3 kg/ha 21 mustár peronoszpóra. S35. -szemüveg (sav ellen). olajretek peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 rostkender szklerotinia. árpa.i. baktériumos szárrothadás olajtök. S26. S46. S36/37/39. 2-3 kg/ha 21 nosz óra komló peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 cirok fuzárium. tönköly. S20/21. ság. Sl3.és tányérrothadás.v. dia- porlés betegség. S57. szklerotinia mák (étkezési) helmintospóriumos levélfoltos- ság. RS0/53 HYDROSTAR -<} 77 % rézhidroxid l Industrias Quimicas Del Vallés S. szklerotínia. 2-3 kg/ha 21 alternária olajlen lenfenésedés. levélelhalás napraforgó peronoszpóra. szeptóriás levél- foltossá&! p_eronoszp_óra dohány baktériumos dohányvész. 2-3 kg/ha 21 durum). levélcsíkosság.

S26. 2-3 kg/ha 21 g ek héjas gyümölcsűek baktériumos.és gombás 2-3 kg/ha 10 ágelhalás. rozsdabe- tegségek hagyma peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 burgonya alternária. ramuláriás levélfoltosság E: védőruha. -kalap. SPe3. S22. -kalap.és gombás 2-3 kg/ha 21 betegségek zöldségfélék baktériumos. S57. R41. R23. egyéb gomba- betegségek (kivéve liszt- harmat) csonthéjasok apiognomóniás levélfol. szőlő orbánc. 2-3 kg/ha 21 tosság. S36/37/39. R22.i. Jó más levél. S60. baktériumos.és gombás 2-3 kg/ha 21 paprika. monília. peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 almatermésűek baktériumos. kultúra károsító dózis é. 2-3 kg/ha 5 fenésedés.és vesszőbetegsé. SI 3.ftóra 2-3 kg/ha 7 cukorrépa cerkospóra. rozsdabeteg- ségek borsó aszkohitás foltosság. peronoszpóra. SPo2. -szemüveg.v.és gombás ágelhalás. RS0/53 47 . FFP2 szűrőosztályú félálarc F: védőruha. SPI. tajrína bogyóstermés űek levél. -szemüveg (sav ellen) SI/2. 2-3 kg/ha 5 baktériumos betegségek. levélbetegségek 7 paradicsom kabakosok uborka 3 (konzerv) bab baktériumos betegségek. S45. levéllyukacsosodás. fito. -kesztyű. 2-3 kg/ha 21 foltosság. -kesztyű.

alma. (IT)} * lég_tértelítő eszköz (feromonnal) l nem jelölésköteles Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) III. S35. l m. szilva.v. S36/37. almamaly 1000 db/ha E. birs almailonca.i. (JP) {CBC Ltd. R36/38 ISOMATE OFM ROSSO feromonok (92% Z8-12:Ac +8% Z8-12:0H) l ~ Shin-Etsu Ch. ISOMATECLR 42% E8. (IT)} légtértelítő eszköz (feromonnal)* l nem jelölésköteles Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) III.:O l vizekre (nemjelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) *240 mg/diszpenzer kultúra károsító dózis é. kajszi. SPI. S36/37. F: védőruha.:O l vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. -kesztyű S2. (JP) {CBC Ltd. F: védőruha. l m. SI 3.i.5% Zll-14:Ac feromonok l * ~ Shin-Etsu Ch.szilva moly E.v.v.v. S35. őszibarack. S24/25. keleti gyümölcsmoly. 600 db/ha nk barack.i. körte.i. R36/38 S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 48 . SI 3. S24/25. E10-12:0H +6% 12:0H +8% Z9-14:Ac + 41. SPI. -kesztyű S2.

F: védöruha. S35.i. -kesztyű F: védöruha. kajsziha. barackmo~v 1000 db/ha nk rack. S36/37.524/25. R36/38 ISONET L PLUS feromon (86% E7. -kesztyű S2. (IT)} légtértelítő eszköz (feromonnal) l nem jelölésköteles * {- Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) lll.i. -kesztyű S2. vizekre (nemjelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. Z9-12:Ac + 10% Z9-12:Ac) l Shin-Etsu Ch. szilva.v.v.i. (JP) {CBC Ltd.:O l .i.v. vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. S24/25. R36/38 5 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 49 . l m. l m.:O l . SPI. őszibarack. 513. (IT)} * {- légtértelítő eszköz (feromonnal) l nem jelölésköteles Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) III. (JP) {CBC Ltd. mandula E.v. 535. 513. SPI. szőlő tarka és nyerges szőlőmoly 500 db/ha E: védőruha. ISONET A feromon (99 % ES-l O:Ac + l % ES-l :OH) l Shin-Etsu Ch. 536/37.

2-3 kglha 10 naspolya elhalás. T m. meggy.:O l 500 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é. baktériumos és gombás ág. 2-3 kglha 21 barack. peronoszpóra. levél. baktériumos és gombás 2-3 kglha 21 görögdinnye. man.és vesszőbetegségek 2-3 kglha 21 fekete bodza. paradicsom baktériumos és gombás 2-3 kglha 7 betegségek (kivéve liszt- harmat) uborka.betegségek (kivéve liszt- dinnye. sárga. levéllyukacsosodás. cukkini. mogyoró. egyéb gombabeteg- ségek (kivéve lisztharmat) tűzelhalás 3. gesztenye betegségek (kivéve liszt- harmat) szamóca levélbetegségek 2-3 kg/ha 21 paprika.4 k /ha őszibarack. ribiszke.i. baktériumos és gombás ág. szőlő (vir. szeder (kivéve lisztharmat) málna 5 dió. cseresznye. apiogno- mánia köszméte. e. rozsda vöröshagyma. szilva monília. peronoszpóra 2 kg/ha 21 (vir. baktériumos be.) orbánc. JOKER 77WP 770 g/kg rézhidroxid l ~ Saideco (PE) 20mbaölő szer (por alakú) TN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. 2-3 kglha 5 fenésedés.) 3 kg!ha alma. sütőtök harmat) bab baktériumos betegségek. u. tafrina. peronoszpóra 2-3 kg!ha 21 hagyma 50 .v. baktérium os és gombás 2-3 kg/ha 21 dula. fok. körte. birs. kajszi. 2-3 kg!ha 5 tegségek.i.v. elhalás. rozsda borsó aszkohita.

(zárt térben+ légzésvédő FFP2D) S2. SPe3.és gombás 2-3 kg/ha 10 naspolya ágelhalás.). R22.). monília. levél. kat. mogyoró. SI 3. körte. aeiog_nomónia köszméte. 2-3 kg/ha 7 paradicsom gombabetegségek (kivéve lisztharmat) 51 . 2-3 kg/ha 21 óma E: védőruha (6.i.v. meggy taf!ina.és vesszőbetegségek 2-3 kg/ha 21 feketebodza. ramulária. -lábbeli. S25. S36/37/39. SPI.és gombás 2-3 kg/ha 21 kajszibarack. -kesztyű (3. burgonya alternária. tip. fitoftóra 2-3 kg/ha 7 cukorrépa cerkospóra. baktériumos betegségek. -lábbeli.:O l 500 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nemjelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. S22. ribiszke.i. szó1ő orbánc. -kalap. R41. gombás ágelhalások gesztenye (kivéve lisztharmat) szamóca levélbetegségek 2-3 kg!ha 21 paprika. S60. S20/21. baktériumos. szeder dió. S61.eeronoszeóra 2-3 kg!ha 21 alma. cseresznye. -kesztyű (3. baktériumos betegségek. ágelhalások. 2-3 kglha 21 mandula. tip. SPo2. S46. l m.v. -kalap. baktériumos. -szem üveg (3-as jelű). légzésvédő (FFP2D) F: védőruha (6.-szemüveg (3-as jelű). birs. egyéb gomba- betegségek (kivéve liszt- harmat) tűzelhalás 3-4 kg/ha őszibarack.). tip.). RS0/53 JOLLY77WP 770 g/kg rézhidroxid l -} Saideco (PE) gombaölő szer (WP) lN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III.

tip).). S20/21. ramuláriás 2-3 kg/ha 21 levé(foltosság. egyéb gombabeteg- ségek (kivéve: lisztharmat) tűzelhalás 2. 75 kg/ha 21 (vir. S60.: O l 1346 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra káros ító dózis é. fitojtóra 2-3 kg/ha 7 cukorrépa cerkospóra. S25. tip.) 2 kg/ha almatermésűek baktériumos és gombáseredetű l. rozsda borsó aszkohita. (zárt térben+ légzésvédő FFP2D) S2.i. baktériumos betegségek. orbánc l. cukkini baktériumos betegségek. S22.uborka. e. R41.v. u. 75-2 kg/ha 10 ágelhalások. SI3. 2-3 kg/ha 21 gombabetegségek (csírakori) görögdinnye. peronoszpóra. jó más betegség E: védőruha (6. S36/37/39. -kalap. 2-3 kg/ha 21 sárgadinnye. SPI. kat. baktériumos 2-3 kg/ha 5 betegségek. SPo2.). SPe2. légzésvédő (FFP2D) F: védőruha (6.25-3 kg/ha 52 . -lábbeli. szőlő (vir. SPe3. -szemüveg (3-as jelű). -kesztyű (3. -szem üveg (3-as jelű). gombabetegségek (kivéve sütőtök lisztharmat) bab baktériumos betegségek. -kalap. -kesztyű (3. S46. 2-3 kg/ha 5 fenésedés. R22.). peronoszpóra 2-3 kg/ha 21 fokhagyma burgonya alternária. rozsda vöröshagyma.) peronoszpóra. l m.i.8 % rézhidroxid l <} DuPont (US) * gombaölő szer (granulátum) lN (környezeti veszély) X n (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. RS0/53 KOCIDE 2000 53. tip. v. S61.

SPI. paprika.l. taf r ina málna vesszőbetegségek l. -lábbeli (zárt térben FFP2SL szűrő félálarc) S2. l m. 75-2 kg/ha 21 detíí ágelhalások. R4l. -kesztyű.l. baktériumos l. -lábbeli F: védőruha. SPe3. fómás l. S57. esi. fito. S20/21. -szemüveg. S35. -kalap. molytetíí (EN-STRIP) db/100m 2 gerbera 53 . baktériumos betegségek. 75-2 kg/ha 5 héjas gyümölcsűek baktériumos és gombás beteg. alternária l. tojásgyümölcs. RS0/53 KOPPERT rovarpatogén szervezetek* {-. üvegházi molytetíí. l Koppert Biological Systems (NL) biológiai rovarölő szer l gyakorlatilag nem veszélyes gyakorlatilag nem mérgező méhekre nem veszélyes III. rozs- cseriborsó. -kalap. lencse.i. lóbab) dabetegségek.: O l vizekre nem veszélyes . ramuláriás. S46. 75-2 kg/ha dísifák noszpóra. SPo2. gyapot 150-600 nk uborka. aszkohitás fol- tossá hagyma peronoszpóra l.i.l. paradicsom. S13. 75-2 kg/ha 21 sé ek paprika. levéllyu- kacsosodás.2-3 kg/ha 7 tóra kabakosok peronoszpóra. rozsdabetegségek E: védőruha. 75-2 kg/ha 5 só. pero. szája.csonthéjasok baktériumos és gombás ere. 75-2 kg/ha 21 levélfoltosság dísznövények. -szemüveg.nésedés. fe. 75-2 kg/ha 21 burgonya burgonyavész. 75-2 kglha 7 cukorrépa cerkospára.v. -kesztyű. 75-2 kg/ha 5 uborka (konzerv) betegségek 3 hüvelyesek (bab.l. v. S39.baktériumos betegségek. peronoszpóra. R20/22. nem tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. monília. S26. paradicsom baktériumos betegségek. bor. apio- gnomóniás levélfoltosság.

tojásgyümölcs levéltetvek (APH1DEND) 100-1000 nk db/100m 2 paprika. paradicsom. uborka. Thripex: Amblyseius cucumeris ragadozó atka.5000-50000 nk uborka. levélaknázók (M!NUSA) 25-200 nk paradicsom. üvegházi 150-600 nk radicsom. kaliforniai virágtripsz. takácsatkák db/100m 2 (M!R!CAL) paprika. Aphident: Aphidoletes aphidimyza ragadozó gubacsszúnyog. Thripor: Orius laevigatus ragadozó poloska 513 Élelmiszertől. 50-1000 nk jásgyümölcs. levéltetvek (ER V/PAR) 15-200 nk tojásgyümölcs. uborka (SP1DEX2 db/100m 2 paprika. ger. paradicsom. dohánytripsz.d~znövénrek rágtriesz (THRIPEX2 db/100m 2 paprika. levélaknázók 10-100 nk tojásgyümölcs. hánytripsz (THRIPOR) db/100m 2 n ek *En-Strip: Encarsia formosa fürkészdarázs. dísznövé. 15-50 nk tojásgyümölcs. malytetű (ERCAL) db/100m 2 mölcs. italtól és takarmánytól távol tartandó 54 . g_erbera paradicsom. Spidex: Phytoseiulus persimilis ragadozó atka. pa. kaliforniai vi. Ercal: Eretmocerus eremicus fürkészdarázs. uborka barack levéltetű (APHIPAR) db/100m 2 paprika. paradicsom. Aphipar: Aphidius colernani fürkész- darázs. db/100m 2 n ek paprika. takácsatka (SPIDEND) 25-500 nk toiási(Jiümölcs. Miglyphus: Digtyphus isaea fürkészdarázs. uborka. zöld őszi. Ervipar: Aphidus ervi fürkészdarázs. tojásgyümölcs. tojásgyü. uborka db/100m 2 paprika. paradicsom. tojásgyümölcs. paradicsom. Spidend: Feltielia acarisuga ragadozó gubacsszúnyog. dísznövé. Spidex: Phytoseiulus persimilis ragadozó atka. gyapot molytetű.paprika. uborka db/100m 2 paprika. gyapot molytetű. tojás. üvegházi 50-500 nk gyümölcs molytetű. (MJGLYPHUS) db/100m 2 bera krizantém paprika. do. kétfoltos takácsatka 100-2000 nk toiási(Jiümölcs. to. uborka levéltetű. Minusa: Dacnusaa sibirica fürkészdarázs. Mirical: Macrolophus caliginosus ragadozó poloska.

gyümölcsös (vir.4% szőlő 0. l m.) 0. KUMULUS S 80% kén l <} BASF(DE) * gombaölő szer (granulátum. SI 3. nas. (HU)} * <} rovarölőszer (folyékony.0 kg/ha nk paradicsom (haj. árpa lisztharmat 4.7% nk (vir.v.i. szőlő szőlőmolyok 0.i. lisztharmat 4. birsalma. körte körtelevélbolha O.4% cseresznye.2-0. F: védőruha. -kalap.3-0.v.e. -szemüveg. -lábbeli S2. S36/37/39.v.i.) lisztharmat 0.2 l/ha 15 alma. l m. almamoly.:O 5000 l vizekre mérsékelten veszélyes általános eljárás nemjelölésköteles (G) koltúra káros ító dózis é. WG) nemjelölésköteles l nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.5-0. szilva levéllyukacsosadás 0.i. 0.5 l/ha 7 polya.:O 2 200 l vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é. SC) lN (környezeti veszély) nem jelölésköteles méhekre mérsékelten veszélyes II.0 kg/ha nk tatott) E. SPI.v. 7% nk (sziromhullás ig) búza (őszi). 9 l/ha káposztajé/ék bagolylepkék és fehér lep. SPo2 LASER 240 g/1 spinozad l Dow AgroSciences (UK) {Dow AgroSciences Hungary Kft. -kesztyű. aknázómolyok 0.41/ha 3 kék !árvái 55 . u. 6-0.

151/ha 14 Hasznos szervezetek védelméről gondoskodni kell! E: védőruha. -kalap. -lábbeli F: védőruha. alternária. -szemüveg. póréhagyma dísznövény (hajtatott) nyugati virágtripsz 0.paprika (szabadföldi) tripszek 0. -kesztyű. almatermésűek baktériumos és gombás ágelhalá.és vesszőbetegségek 1% 21 (lemosó permetezés) héjas gyümölcsűek baktériumos és gombás betegségek 1% 21 (kivéve lisztharmat) csonthéjasok baktériumos és gombás ágelhalá. levéllyukacsosodás. Sl3.v.i. l m. varasodás 1% bogyóstermésűek levél. -kesztyű. 0. -szemüveg. apiogno- mánia. baktériumos betegsé.04% burgonya burgonyabogár 0.dohánytripsz 0.4 l/ha 3 (hajtatott) gyapottok-bagolylepke.:O l 2000 vizekre közepesen veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra káros ító dózis é. nyu. 1% 5 (uborka konzerv) pára 3 56 . sok zöldbimbós állapotig) tűzelhalás.04% gati virágtripsz paradicsom (hajtatott) gyapottok-bagolylepke 0. 1% 10 (lemosó permetezés.i. 1% 21 (rügyfakadás ig) sok. tajjina szó1ő orbánc. S57. -kalap. S35. S36/37/39. -lábbeli S2. monília. alternária kabakosok baktériumos betegségek.1 %rézszulfát alapú bordói keverék l NuFarm (AT) gombaölőszer (por alakú) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg/Xn méhekre nem veszélyes III. ill. újhagy. SP!. paradicsomvész. paradi.3 l/ha 7 ma. peronosz. peronoszpára 1% 21 paprika. 1% 7 csom gek.04% 3 vöröshagyma.v. R51/53 LINZI BORDÓI POR 71.

baktériumos betegségek.1!/ha nk dió E: védőruha (4. -szemüveg SI/2. v. -lábbeli. S3/7.hüvelyesek aszkohita. -kalap. -kesztyű. burgonyavész 1% 7 cukorrépa cerkospórás. tip.). peronoszpóra. ramuláriás 1% 7 levélfoltosság E: védőruha. almamaly 0. R51 MADEX Cydia pomonelia granulovisis vírus (CpGV) Andermatt Biocontrol A. S46.v. SI 3. körte. rozsda hagyma baktériumos betegségek. SI 3. -lábbeli. -kesztyű (3. l m.).i. S20/21. R41. tip. -szemüveg F: védőruha. 1% 5 fenésedés. (CH) {Biocont Laboratory (CZ)} l * {- rovarölő szer (biológiai) (SC) 1- Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) ll. birs. v. S36/37/39. S36/37/39.G. -kalap. oszt. alma.:O * l 5000 vizekre mérsékelten veszélyes általános eljárás* nem jelölésköteles (G) 57 .:O l 12600 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é.i. S27.v. -kalap S2. arcvédő (3-asjelölésű) F: védőruha (4. peronosz.075-0. SPI. i.). S29. -lábbeli. S24/25. S20/21. -kalap. -kesztyű. l m. R43 (Tárolás 5 C0-fokon) MELIUS 95 % repceolaj l Microcide Ltd. 1% 21 óra burgonya alternária. S24/25. SPo2. Jó más. S26. (UK) * {- adalékanyag (folyékony) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre nem jelölésköteles III.

v.5 l/ha mennyi- ségben. 2-3 kg/ha 21 gombabetegségek (kivéve lisztharmat) szőlő orbánc. gom- bás ágelhalások. É.Felhasználható: hatásfokozó adalékanyagként gomba-. 2-3 kg/ha 21 te sé ek héjas gyümölcsűek baktériumos betegségek. 2-3 kg/ha 21 gnomóniás betegség.v. levéllyu- kacsosodás.:O l 500 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. 2-3 kg/ha 5 konzerv peronoszpóra 3 58 . kalászos gyomirtó szerekhez. vesszőbe. S25. az engedélyokiratban előírt dózisok 20 %-os csökkentésével. S36/37/39. őszibarack tafrina 2-3 kglha 21 bogyóstermés űek levélbetegségek. SPI.v. F: * *a felhasznált növényvédő szerre előírtak szerint S2. tűzelhalás varasodás 2-3 kglha csonthéjasok baktériumos ágelhalás.:* E.és gombás 3-4 kg/ha 10 ágelhalások. (ES) ~ombaölő szer (por alakú) lN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. rovarölő-. S23.i.A. almatermésűek baktériumos. Sl3. peronoszpóra 2-3 kglha 21 paprika baktériumos betegségek 2 kg/ha 7 paradicsom 2-3 kglha uborka baktériumos betegségek. T m.i. SPe3 ME TE OR 88 % rézoxiklorid l -<>- lndustrias Quimicas del Vallés S. előzetes keverhetőségi próba alapján 2.i.

közterületek) E: védőruha. u.4% cseresznye. R20/22.v. SPo2.) 0.i. SPI. -kalap. fómás. RS0/53 MICROKÉN 80% kén l * -<} BASF (DE) l gombaölőszer (WG) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.3% dísznövények gombabetegségek (kivéve (kivéve erdőtelepíté­ lisztharmat) sek. 0. SPe3. -kesztyű.7% nk (vir.2-0. l m. S45.e. szilva levéllyukacsosadás 0. rozsdabetegsé- gek borsó aszkohitás foltosság.) lisztharmat 0. gyümölcsös (vir.v. S36/37.3-0.i.7% nk (sziromhullás ig) búza (őszi). SI 3.:O l 2200 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás tűz. dís:ifa. légzésvédő (FFP2) F: védőruha. 2 kg/ha 5 tériumos betegségek. -kesztyű. S25. 2-3 kg/ha 21 muláriás levélfoltosság díszcserje.és ra.5-0. rozs- dabetegségek hagyma baktériumos betegségek.4% szó1ő 0. árpa lisztharmat 4 kg/ha nk 59 . -kalap.2-0. baktériumos betegségek. 2-3 kg/ha 21 peronoszpóra burgonya fitoJtóra 2-3 kg/ha 7 cukorrépa cerkospóra. -szemüveg S2. bab baktériumos betegségek. -szemüveg. bak. 2 kg/ha 5 fenésedés. S22.és robbanásveszélyes koltúra károsí tó dózis é.

S49. petrezse. -lábbeli S2. u. 3-5 kg/ha nk lyem gabonajé/ék 5 kglha + nk E: munkaruha.) 3-5 kg/ha szőlő (vir.i. -szemüveg.) 2-3 kg/ha uborka. -szemüveg.v. lisztharmat 4 kg!ha nk tatott) E: védőruha. paradicsom (haj.:O l 2200 vizekre (nem jelölésköteles) általános e!járás tűz. SI 3. SPI. csávázó adalékanyag 60 . -kesztyű.) lisztharmat 5-7 kg/ha nk (vir. -kesztyű. SPo2 MICROTHIO L SPECIAL 80% kén {>- Cerexagri (FR) l * gombaölőszer (por alakú) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.) 3-5 kg/ha csonthéjasok levéllyukacsosadás 5-7 kglha + nk bogyósok (vir.és robbanásveszélyes kultúra károsító dózis é.i. u. légzésvédő l. SPI. u. SI 3. F: munkaruha. védőkalap. SPo2 BIOKOLL E tapadásfokozó. -kalap. e. e. -szemüveg (por ellen). almatermésűek almafalisztharmat + nk (vir.v.) 5-7 kglha (vir.) lisztharmat 2-5 kg/ha + nk (vir. S20/21. párolgáscsökkentő készítmény. e. légzésvédő I. -lábbeli F: védőruha. l m. S36/37/39. -kesztyű. -kalap.( l) S2. védőkal ap.

l m.peronoszpóra 2-3 l/ha nk mén orvosi csucsor fito_fióra 2-3 l/ha nk E. F: védőruha. SPel. almatermésűek baktériumos.és gombás ág. R50/53 61 . MONTAFLOW 638 g/1 rézoxiklorid l Montanwerke Brixlegg (AT) * {-- :gombaölőszer (folyékony) l N (környezeti veszély) nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) lll.5 l/ha csonthéjasok. bur.5 l/ha paprika baktériumos betegségek 1. fito.és gombás ág. S57. 3-41/ha 10 (tavaszi lemosó-. Sl3.5 l/ha 21 jómás levélbetegségek konyha.2-2. -kesztyű.5-21/ha 7 paradicsom. 2-2.) orbánc.1. fe.2-2.81/ha 5 pszeudomonászos betegségek hagymajé/ék baktériumos betegségek. SPI.5 l/ha 7 gonya .v.5-1.:O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é.5 l/ha 21 ronoszpóra cukorrépa cerkospórás-. u. 1. tűzelhalás nyár végi záró permetezésreJ varasodás 2-2. rozsda ka bakosok fenésedés. levéllyukacsoso- dás. S25. 75-2!/ha 21 (vir. -kalap. apio- nománia szó1ő (vir. ramuláriás-. monília. baktériumos betegségek.5-2 l/ha 5 nésedés. e. SPo2. -szemüveg S2. pe. 2-2. elhalások.fiára bab. héjas baktériumos.) 2-2.i. borsó baktériumos betegségek. tafrina.és édeskö. peronoszpóra l. S60. S36/37/39.5 l/ha 21 gyümölcsűek elhalások.v. peronoszpóra.i.

SI 3. 25 !It víz- mennyiséggel.O. 3000-5000 l/ha (0.0-2.:O l 15000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás tűzveszélyes koltúra káros í tó dózis szegfű fuzáriumos hervadás 0.palántadőlés. S36/37/39.3-0. l glm 2) táp- velésben) hervadás kockára. -kesztyü.v. vagy mag- ágyra.hervadás lajra vagy tápkockára lántanevelésben és 3000 l/ha vízmennyi- közvetlenül a palán. vagy l kglt vetőmag csává- zás esetén. ta- vények. légzésvédő (P2) É. l m. -kesztyű.5 kglha cserepes és vágott gyökérrothadás. MYCOSTOP 40 % Streptomyces griseoviridis sugárgomba l ~ Verdera OY (SF) * Lgombaölő szer (por alakú) 1- X n (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. fuzáriumos l kg/ha (O. -szemüveg (por ellen). paprika (pa. S24.5-2. hervadá. -kalap. légzésvédő (P2) F: védőruha. dísznö. -szemüveg (sav ellen).v. S22. S38. l glm'). R42/43 62 .5 kg/ha gerbera 1.5 11m 2) vízmeny- nyiséggel kipermetezve vagy beöntözve E: védőruha. séggel kipermetezve ták kiültetése után) vagy beöntözve.i. S45. fuzáriumos l kglha (O. SPI.i. l kg/ha (J OOO l/ha virágok sos betegségek vízben) kerti virágok palántadőlés 5-10 g/kg mag (csá- vázás) zöldségfélék. a magra ·uttatva dinnye (palánta ne.: nk S2.palántadőlés.

cukkini. kalászosok lisztharmat 5 kg/ha + nk cukorrépa lisztharmat 5-6 kg/ha + nk paprika. arcvédő (3-as jelű) S2.).i. v. l m.i.v. -kalap.i. -lábbeli. tip. tetű tojásgyümölcs E: védőruha (6.:O l IO'CFU/ml vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nemjelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é. tökfélék borsó + 63 . -kesztyű (3.i. oszt. oszt. S36/37/39. arcvédő (3-as jelű) F: védőruha (6. uborka. sárga- dinnye.v. lisztharmat 3-5 kg/ha nk dicsom. SPo2 NECATOR 80 WG 80% kén l {- AgroStolln GmbH (DE) {Arysta LifeScience (FR)} * gombaölő szer 1- .6 g/kg Beaoveria bassiana (ATCC 74040) l IntraChem Bio Italia (IT) rovarölő szer (biológiai) (SC) lnem jelölésköteles * {- nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. SPI. paradicsom.:O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é.). kétfoltos takácsatka.). para.v.75-1 l/ha nk paprika.). méhekre (nem jelölésköteles) III. -kalap. v. SI 3. NATURALIS-L 71. l m.v.0. -kesztyű (3. görög- dinnye. -lábbeli. tip. maly.

-kesztyű. SI 3. S24.:O l 2500 vizekre (nem ielölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. -szemüveg.5 kg/ha + nk rítés) cseresznye. -lábbeli S2. -szemüveg.v.és gombák kajszibarack köszméte. málna. SPI 64 . fekete). -szemüveg. torma lisztharmat 3-5 kg!ha nk tölgy lisztharmat 1. levéllikasztó 3-7. zeller spenót. -kalap. atkák (gyé.i. lisztharmat. vagy permetező arcvédő F: védőruha. lisztharmat 3-5 kg/ha nk vörös káposzta. ribiszke lisztharmat 3-7 kg/ha nk (piros. sóska lisztharmat 3-5 kg/ha nk cékla. csiperkegomba Sciaridae gombalegyek 2 mill dblm 2 nk E: védőruha.i.fejes káposzta. bodza szamóca lisztharmat 3-7 kg/ha nk sárgarépa. bim- bós kel. birs.5-3 kg/ha + nk E: védőruha. SPI NEMACE L 18% Steinernerna feltiae (rovarpatogén fonálféreg) l {>- E-Nema GmbH (DE) {Első Magyar Gombabörze Szövetkezet (HU)} biológiai rovarölő szer 1- . őszi.5 kg/ha nk meggy. -szemüveg.v.lisztharmat 3-5 kg/ha nk zselyem. szeder. karfiol. -kesztyű. ke/káposzta. SI 3. S20/21. S37. brokkoli.5 kg/ha nk naspolya rítés) szőlő lisztharmat. karalábé alma. -kesztyű. vagy permetező arcvédő S2. lisztharmat. -kesztyű. -kalap. -lábbeli F: védőruha. atkák (gyé. S20/21. 3-7. szilva. S46. l m. méhekre (nem jelölésköteles) III. körte. 2-7. petre. -kalap. -kalap.

:O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes általános eljárás nem jelölésköteles (G) 65 . db1m 2 nk E: védőruha. -szem üveg.5 WG 63 % rézoxiklorid l {- Isagro (IT) 1 gombaölőszer (granulátum) l N (környezeti veszély) nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. -kalap. -kesztyű. -lábbeli S2.i.i. l Becker Underwood Ltd (UK) rovarölőszer.v. 500 OOO db/m 2 repes. -kesztyű. SI 3. -kesztyű.i.v. SPI NEORAM 37.v.i. l m. -szemüveg. -kalap.:O l vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem tűzveszélyes koltúra károsító dózis é. csiperkegomba gombalegyek (Sciaridae fajok) 2 mill. -kalap. NEMASYS-M 27 % Steinernerna feltiae (rovarpatogén fonálféreg) {. l m. -szemüveg. v. l m. S36/37/39. SPI NE MATOP 10% Heterorhabditis bacteriophora l E-Nema GmbH (DE) * {- rovarölő szer (biológiai) (por alakú) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.i. biológiai (por alakú) 1- nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III.v. dísznövények (cse. -kesztyű.:O l vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem tűzveszélyes koltúra káros ító dózis é. konténeres) gár E: védőruha. (zárt térben+ légzésvédő: FFPI) F: védőruha.barázdáshátú vincellérbo. (zárt térben+ légzésvédő: FF Pl) F: védőruha. -kalap. -szemüveg S2. Sl3. S36/37/39.

2-2. SPe3. fenésedés. elhalások. tafrina. meggy. S57. -kalap. szilva. S13. alma. S60.) orbán~ peronoszpóra l. baktériumos. g_eszteny_e szó1ő (vir. e. varasodás 2-2. fok-.5 kg/ha paprika baktériumos betegségek 1. kajszibarack.5 kg/ha metezésre) cseresznye. SPo2. fi. u.és édeskö. -szemüveg F: védőruha. 2-2. ramuláriás le. mandula. birs.v. baktériumos. tök) pszeudomonaszos betegsé- ek hagymajé/ék (vörös-. S36/37/39. SPI. RS0/53 S 57 Környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 66 . api- dió. -kalap. peronoszpóra 2-3 kg/ha nk mén orvosi csucsor fitoftóra 2-3 kglha nk E: védőruha. -kesztyű.5 kg/ha 21 vélfoltosság. S25. mo. 75-2 kg/ha 21 (vir.5 kg/ha 21 őszi-. -szemüveg S2. sarjadék ha ma) cukorrépa cerkospóra. levéllyukacsoso- nektarin. körte.8 kg/ha 5 dinnye.5-1. nyár végi záró per. fómás beteg- ség konyha.) 2-2. póré-.5-2 kg/ha 7 paradicsom. -kesztyű. 1.5 kg/ha 7 nya taftóra bab. tűzelhalás (tavaszi lemosó-. koltúra káros ító dózis é. SPel. gombás ág. 3-4 kg/ha 10 naspolya elhalások. borsó baktériumos betegségek. 2-2. peronoszpóra. ognomónia gyoró. baktériumos betegségek.i. dás. peronoszpóra gyöngy-. burgo. rozsda kabakosok (uborka. 1.5-2 kg/ha 5 fenésedés.5 kg/ha 21 zöld-.2-2. baktériumos betegségek. gombás ág. monília.

lisztharmat. almatermés űek. bo. körtele- gyósok. szó1ő vélbolha és atkák (gyérítés) E.v.:O l 3869 vizekre közepesen veszélyes lúg. szó1ő bolha ellen.v. bo.i. nk köszméte. le.és gombaölő szer (folyékon_y) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre nem veszélyes III.5-1% nk tációbanJ ribiszke.i. pajzstetvek.:O l 3 869 vizekre kifejezetten veszélyes lúg.és ásványolaj mérgezés tűzveszélyes koltúra károsító dózis é.5-1% 67 . (HU)} lemosó permetezőszer (folyékon_li EC) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre nem veszélyes III. pajzstetvek bodza áttelelő alakok ellen: 2-3% veg_etációban: 0. atka gyérí- tésre (lemosó szerként) szőlő lisztharmat (veg_etációban2 0.F: védőruha.és ásványolaj mérgezés tűzveszélyes koltúra felhasználás dózis é. takácsatkák. l m. -szemüveg S2. -lábbeli. 0. (HU) {Agrovin Kft. -kesztyű. Sl3. ill. lisztharmat. levéltetvek tojásai.v. l m. -kalap.i. körte levél- gyósok. pajzstetvek. almatermés űek. (HU) rovar.5-1% nk kalászosok lisztharmat 1-2% nk alma takácsatka (gyérítés) (vege. málna. levéltetvek. S36/37/39 NEVIKÉN EXTRA 7 % poliszolfidkén + 58 % paraffinolaj l * ~ Corax-Bioner Zrt. NEVIKÉN 7 % poliszolfidkén + 58 % paraffinolaj ~ l * Corax-Bioner Zrt. véltetű tojások. 25-50 l/ha nk csonthéjasok. 25-50 l/ha nk csonthéjasok.v.i. fekete.

közönségestakácsatka 3-4% nk cs űek kaliforniai p_ajzstetű 4% szőlő piros gyümölcsfa takácsatka. R38. szilva p_ajzstetű bogyós gyümöl.i. -szemüveg. -lábbeli S2.5-1% nk óban) szeder szederatka nk áttelelő alakok ellen 2-3% vegetációban 0. -kesztyű. -kalap. (HU) rovarölőszer (folyékony) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre nem veszélyes III. i. SI 3. -kesztyű.F: védőruha. -lábbeli NI RAL 90 % paraffinolaj l <} Bogdány Petrol Kft. S36/37/39. juhar) sörtés tetű.v. 3-4% nk akác p_ajzstetű. szamóca atkák. v. 0.F: védőruha. -szemüveg (sav ellen). S46. 3-4% nk p_ajzstetvek dísifák* fekete bükköny levéltetű.:O l 220 0 vizekre közepesen veszélyes ásványolaj mérgezés tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. juhar levéltetű * Közterületen is alkalmazható! E.5-1% E. levéltetvek (vegetáci. R65 68 .ajzstetű körte körtelevélbolha 4% nk szilva piros gyümölcsfa takácsatka. S20/21. l m. 3-4% nk kaliforniai e. juhar 3-4% (akác. alma piros gyümölcsfa takácsatka.

ágelhalások. 0.17% 5 káposztajé/ék noszp_óra 15 hüvelyesek aszkohita.2% 21 málna véve lisztharmat).0 kg/ha 21 riás levélfoltosság_ burgonya altemáriás betegség.2% 5 ségek. baktériumos-.14-0. 0. 21 rügyfakadásig ság. baktériumos beteg. baktériumos be.0-2. ramulá.és gombás ágelhalás.:O T 31651 vizekre (nem jelölésköteles) rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra károsító dózis é.17% lapotig dás. varasodás 1.14-0. 0. levéllyukacsoso.és vesszőbetegségek (ki. fenésedés. pero. 0. alternária. rozsda hagyma baktériumos betegségek.14-0. gombabetegségek (kivéve lisztharmat) szó1ő peronoszpóra 1.3% 21 teg_ség_ek (kivéve lisztharmat) bogyóstermésűek levél.14-0.27-0.17% 15 spárga rozsda 0.14-0. 0. 0. 0.2% 21 nosz óra zeller szeptóriás levélfoltosság 0.14-0.i. NORDOX75WG 86 % réz(I)oxid l * <} Nordox (NO) gombaölőszer (por alakú) 1- Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III.és gombás be.8-2.0 kg/ha 21 cukorrépa cerkospórás.14-0. monília. almatermés űek tűzelhalás.17-0.6 kg/ha baktériumos.2% 15 69 . cikória peronoszpóra 0.2-2. fómás. 5 paprika. 0. taf!ina héjas gyümölcsűek baktériumos. 0.3% piros bimbós ál.2-1. peronoszpó- ra.v. T m.v.6 kg/ha 10 őszi tavaszi lemosó: 2. burgo. pero.2% 7 csom teg_ség_ek. paradi. p_aradicsomvész kabakosok baktériumos betegségek.0 kg/ha 7 n avész csonthéjasok apiognomóniás levélfoltos. gombás 0.14-0.8-2.i.2% 15 spenót.

és gombás be. -szemüveg S2. -szemüveg F: védőruha.R22 NOVODORFC 3 % Bacillus thuringiensis var. védőlábbeli.0 l/ha nk paradicsom Címkétől eltérő felhasználási engedély: Magyar Biokultúra Szöv. csemege.S13. -lábbeli.F: munkaruha. -kesztyű.2 % tegségek (kivéve lisztharmat. 14-0.S22.v. sárga lap ragasztóanyaga Biotrot ragasztóanyag (Kollant (IT)/Unichem (Sio) Felhasználás: rovarcsapda ragasztóanyaga 70 . vetésfehérítő bogarak !árvái 3-4 l/ha nk árpa.SPo2. -kalap.i. -kalap. -lábbeli. vetésfehérítő bogarak !árvái 3-4!/ha nk kukorica alma bimbóliksztó bogár 51/ha nk spárga spárgabogár 41/ha nk E.i. tenebrionis l Novo NordixA/S (DK) rovarölőszer (folyékony) l nem jelölésköteles * -} nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. O. és integráfori köre búza (őszi). -szemüveg (por ellen). szürkerothadás) E: védőruha. dísznövények baktériumos. Pl légzésvédő SPI NÖVÉNYVÉDELMI CÉLÚ ESZKÖZÖK ( * -}) Bioplant sárgalap (U nichem (Sio) /Kollant (IT)/ {Unichem Gaia (HU)} Felhasználás: károsítók előrejelzésére Bioplant csíkcsapda (Unichem (Sio) /Kollant (IT)/ {Unichem Gaia (HU)} Felhasználás: Lepidoptera lárvák gyérítésére Bioplan t ragasztóanyag (Kollant (IT)/Unichem (Slo)) Felhasználás: hernyófogó öv.:O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás nem jelölésköteles koltúra károsító dózis é. burgonyabogárlárvák 4.S25. -kesztyű. rozs.SPI.v. burgonya.S20. zab kukorica. l m.

pajzstetvek (gyé- rítés) szó1ő tavaszi lemosó: 4% nk baktériumos. -kesztyű. NU-FILM 17 96% pinolén l {>- Miller Chemical (US) adalékanyag (EC) l N (környezeti veszély) Xi (irritatív) méhekre (nem jelölésköteles) III. gombás ere- detű betegségek. Sunoco (AT)/ {>- * lemosó szer (SE) l N (környezeti veszély) Xi (irritatív) méhekre (nemjelölésköteles) III. -kesztyű. Kén Kft. l m. -lábbeli F: védőruha. atkák.v. R38. SI 3. -kalap. tapadásfokozás gomba és 21/ha + * cukorrépa.v.v. légzésvédő félálarc (FFP3D) S2. (HU) /Spiess (DE). atkák.7-1 l/ha + nk mustár *a felhasznált növényvédőszer szerint E: védöruha.:O l 5000 vizekre kifejezetten veszélyes (50) általános eljárás tűzveszélyes koltúra felhasználás dózis é. birs.i.i. pajzstetvek (gyé- rítés 71 . burgonya. (HU). -szemüveg. levéltet- vek. S24/25. -szemüveg. S60. hagyma rovarölőszerekhez káposztarepce (őszi).v. levéltet- vek.i. R43.i. kipergés csökkentés 0. alma. tavaszi lemosó: 3-4% nk naspolya baktériumos. S61. körte.:O l 2860 vizekre kifejezetten veszélyes (50) rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra károsító dózis é. l m. SPe3. S36/37/39. kukorica. S23. SPI. gombás ere- detű betegségek. R50/53 OLAJOSRÉZKÉN 90 g/1 réz (rézoxiklorid) +210 g/1 kén+ 40 %paraffinolaj l AgroterM Kft. -kalap.

0 kg/ha 21 eredetű ágelhalás. apio- gnomónia őszibarack tafrina 2.0-3.0 kg/ha 7 paradicsom baktériumos betegségek. cseresz.0-3. -kalap. S60. R38. S61. levéllyu- kacsosodás. atkák.) 3. meggy.Voró2 lisztharmat2 szó1ő (vir.0 kg/ha (_kivéve lisztharmat2 csonthéjasok baktériumos.0-3.0 kg/ha l!. nekta. -lábbeli.baktériumos. őszibarack. (HU)} gombaölőszer (por alakú) l N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. -szemüveg F: védőruha. j o sta dísifák. vek. levéltet- nye. mandu. pajzstetvek (gyé- málna.tavaszi lemosó: 3% nk rin.0 kg/ha 7 to tóra 72 .0 kg/ha 21 (vir. díszcserjék E: védőruha. rítés) köszméte. 0-4. S36/37/39. -szemüveg.0-3.0 kg/ha 21 (dió. -kesztyű.0 kg/ha 21 héjas gyümölcsűek baktériumos és gombás 2. baktériumos. e. mandula. -kesztyű. fekete). SPe3. l m. 2. -kalap. v. -lábbeli.rika baktériumos betegségek 2. SI 3.0-3. eredetű betegségek (kivéve moJ!. szeder.v.0 kg/ha 21 bogyós gyümölcsűek levél.al!. kajszi.és vesszőbetegségek 2. monília. gombás ere- la. O kg/ha 10 gombás eredetű ágelhalás egyéb gombabetegségek 2.:O l 2364 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra káros í tó dózis é. SPI.i. szilva.) peronoszpór~ orbánc 2.0-3. i.0-3. u. ribisz- ke (piros. légzésvédő (FFP3SL) S2.és gombás 2. almatermésűek tűzelhalás. R50/53 PL UTO 50 WP RÉZOXIKLOR ID 86 % rézoxiklorid l ~ A_gri-Estrella (MEX) {VG Agro Kft.és 3. detű betegségek.

szárrák. repce.v. -kesztyű. -kesztyű (3.r. SPo2 73 . 2. S13. fehér. 2. S13. alternária. 2. S22.v. S20/21. s. 0. rozsda hagyma peronoszpóra.0 kg/ha 7 cukorrépa cerkospórás-. tip. ramuláriás-. -kesztyű.0-3.1 kg/ha nk olajretek penész.). S60. -szemüveg (4-es jelű). O kg/ha 21 bete sé burgonya fitojtóra 2. 0-3. SPo2.0-3.). mustár. -lábbeli. SPI. Kft. -lábbeli. részecskeszűrő félálarc (FFP2D) S2. -szem üveg.0 kg/ha 5 aszkohita.0-3. v. (HU)/ l • gombaölő szer (WP) (biológiai) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. F: védőruha (6. bak- tériumos betegségek csírakori betegségek 2 kg/t mag x E. vagy permetező arcvédő F: védőruha. S25. S46. -kalap. rozsda borsó baktériumos betegségek. becőrontó. l m.i. oszt.i. -szemüveg. -kalap. 0. S36/37/39. SPI. 2. RS0/53 POLYVERSUM 106 db oospóra/g Pythium oligandrum Biopreparáty spol. R20. SPe3. -kalap.0 kg/ha 5 t?nésedés.o (CZ) /Arysta Mo.:O l 200 0 vizekre (nemjelölésköteles) általános eliárás nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. szürkepenész csírakori betegségek 2 kg/t mag x uborka peronoszpóra. kabakosok baktériumos betegségek. S29. vagy permetező arcvédő (zárt térben+ félálarc: BlP2 vagy FFB1P2SL) S2.1% nk fuzáriumos hervadás. baktériumos 2.0 kg/ha 21 @más levélfjJ!tosság E: védőruha.0 kg/ha 21 eeronoszeóra bab baktériumos betegségek. S36/37. S61.

i. 2-3 kg/ha 21 dula. mogyoró.v. 2-3 kg/ha 21 tosság. szó1ő orbánc.v. paradi. levél- lyukacsosodás. baktériumos és gombás ágelhalás. levél. man. gombabetegsé- gek (kivéve lisztharmat) tűzelhalás 3-4 kg/ha csonthéjasok apiognomóniás levélfol.és vesszőbetegségek 2-3 kg/ha 14 bodza (fekete). 2-3 kglha 4 baktériumos betegségek. ribiszke. szeder dió. rozsda- beteg_ség_ek 74 . l m.:O l 1750 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G ) koltúra káros ító dózis é. monília. 2-3 kg/ha 4 fenésedés. rozsdabetegsé- ek borsó aszkohitás foltosság.baktériumos és gombás.reronoszróra 2-3 kg/ha 21 almatermésűek baktériumos és gombás 2-3 kg/ha 10 ágelhalás.i. gesztenye betegségek (kivéve liszt- harmat) paprika. peronoszpóra. 2-3 kg/ha 7 csom betegségek (kivéve liszt- harmat) bab baktériumos betegségek. tarina köszméte. POMURANRÉZ 77 % rézhidroxid Spiess-Urania (DE) l * gombaölő szer (WP) lN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. baktériumos és gombás.

l m. -szemüveg (sav ellen) F: védőruha. légésvédő félálarc P2 betéttel S2. tök málna levél. légésvédő félálarc P2 betéttel F: védőruha. görög. sárga.Óra.** (HU)/ * ~ombaölő szer (folyékony) l veszélyes gyakorlatilag nem mérgező méhekre nem veszélyes III. 14 dinnye. szó1ő lisz tharmat. S57. R22. P. betegségek (kivéve liszt. S46. S35. 51/ha 21 kasztó betegség uborka P. Kén Kft. (l) 75 .i.v. Jó más és ra. R41. S22. -kesztyű. SPI. -kesztyű.eronoszP. -kesztyű. SI 3. varasodás 4-4. 2-3 kg/ha 3 cukkini.vöröshagyma. SPe3. S26. levélli.eronoszP.Óra 4-5 l/ha 21 alma lisztharmat. (HU) /Spiess-Urania* (DE).és vesszőbetegségek 2-3 kg/ha 4 E: védőruha.v. fitoftóra 2-3 kg!ha 7 cukorrépa cerkospára. harmat) dinny_e.:O l 5000 vizekre mérsékelten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. -szemüveg (sav ellen). -kesztyű. RS0/53 RÉZKÉN 650 FW 200 g/1 fémréz (rézoxiklorid)*+ 450 g/1 kén** l -<} AgroterM Kft.5 l/ha 10 őszibarack levélfodrosodás. lisztharmat 4-5 l/ha 5 petrezselyem lisztharmat 4-5 l/ha 21 E: védőruha. -szemüveg (sav ellen).i. peronoszpóra 2-3 kg/ha 14 f!Jkhagyma burgonya alternária. S20/21. S36/37/39. légzésvédő I. 2-3 kg/ha 21 muláriás levélf!?ltosság_ szamóca levélbetegségek 2-3 kg!ha 4 uborka (konzerv) baktériumos és gombás.

S35. gyümölcsös gombabetegségek (kivéve 2.:O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é. S24/25. SPo2. S26. védőkalap. S23. R22.0 l/ha 21 E: védőruha. S57.5-3. almatermésűek baktériumos.i. -kesztyű Sl/2.v. -szemüveg (sav ellen). -kesztyű. SI 3.i.:O l 3522 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra káros ító dózis é. SPe3. RS0/53 RÉZMAX 638 g/1 rézoxiklorid Montanwerke Brixlegg (AT) gombaölőszer (folyékony) l l N (környezeti veszély) * --} nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. SPI.v. l m.5-3. szürkepenész) 10 málna 5 zöldségfélék gombabetegségek (kivéve 2.és gombás ág. gumicsizma F: munkaruha. légzésvédő 1. S20/21..5 l/ha 76 .0 l/ha 21 gyökér-.i. S46. -kalap. és leveles lisztharmat. 3-41/ha 10 (tavaszi lemosó. (HU) /Spiess-Urania (DE)/ gombaölőszer (folyékony) lN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. S36/37/39. R36. S28.i. tűzelhalás nyár végi záró permetezés re) varasodás 2-2. l m. RÉZKOL 400 FW 400 g/1 rézoxiklorid l --} Vet-Pharma Kft. S3. paradicsom 7 uborka 5 (konzerv) 3 hüvel esek 5 szőlő peronoszpóra 2.v. elhalások.v. káposzta fél ék paprika.0 l/ha 21 alma lisztharmat. szürkepenész) zöldségek.5-3.

fit o.5 l/ha paprika baktériumos betegségek 1. peronoszpóra. -kesztyű.0 kg/ha 21 (dió. redetű betegségek (kivéve mogyoró) lisztharmat) 77 . mandula. (HU) /Industrias Quimicas del Vallés S.csonthéjasok.2-2.2-2. borsó baktériumos betegségek. S36/37/39.és gombás ág.2-2. S25.i.5-1.v. fe. SI 3. S60.5 l/ha 21 fr?más levélbeteg_ség_ek konyha. SPel. héjas baktériumos.) 2-2. monília. -kalap. 2-2. 75-21/ha 21 (vir.peronoszpóra 2-3 l/ha nk mén orvosi csucsor fitojtóra 2-3 l/ha nk E: védőruha.5 l/ha 7 gonya fiára bab. pe.:O l 1565 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G) kultúra károsító dózis é. -kesztyű. 2.) orbán~ peronoszpóra l. u. levéllyukacsosodás.5-21/ha 5 nésedés. hur. -szemüveg S2.81/ha 5 p_szeudomonászos beteg_ség_ek hagymajé/ék baktériumos betegségek. tafrina.és édeskö. SPo2.i. SPI. 1. RS0/53 RÉZOXIKLORID 50 WP 50 % réz (rézoxiklorid) l * ~ Agroterm Kft. ramuláriás-.5 l/ha 21 ronoszp_óra cukorrépa cerkospórás-. héjas gyümölcsűek baktériumos és gombás e.v. l m.5 l/ha 21 gyümölcsűek elhalások.(ES)/ gombaölőszer (por alakú) l N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. -szemüveg F: védőmha.0-3. S57. e. A.1.5-21/ha 7 paradicsom. rozsda kabakosok fenésedés. -kalap. baktériumos betegségek. ap_iog_nomónia szó1ő (vir.

rozsda borsó baktériumos betegségek. S36/37/39. gombás ere.0-3.6 kg/ha 21 mén orvosi csucsor fitojtóra 4. -kesztyű. SPe3. levéllyuka- csosodás. e. 2. -kesztyű. 2. S20/21.0-4. rozsda hagyma peronoszpóra.0 kg/ha 5 ~nésedés. SPI. 2. -kalap.0 kg!ha csonthéjasok baktériumos-. S45.0 kg/ha 21 málna 5 szó1ő (vir. gombás ere.0-3.és vesszőbetegségek 2. 3.0-3. R20/21/22. u.0 kg/ha detű ágelhalás. RS0/53 78 . O kglha 10 baktériumos-.0 kg/ha 21 Olajos készítménnyel.0 kg/ha 21 detű ágelhalás.0-3.4-3.0-3. 0-3.5-5.0 kg/ha 21 fj_5más levélf!?ltosság_ konyha. 2.0-3.0 kg/ha 7 paradicsom baktériumos betegségek.0-3. mészkénlével. 2.0 kg/ha 5 aszkohita. valamint szerves oldószer tartalmú készítménnyel és vasgáliccal nem keverhető! Rézre érzékeny gyümölcsfák permetezése pirosbimbós állapottól kezdve tilos! E: védőruha. monília. 0-7. S35.0 kg/ha 21 (vir. SPo2. Sl3.0 kg/ha 7 to tóra kabakosok baktériumos betegségek. 2. szemüveg S2.peronoszpóra 2. S57. -szemüveg. egyéb gom- babetegségek (kivéve liszt- harmat) varasodás 2.0 kg/ha 21 bete sé burgonya fitojtóra 2. légzésvédő (FFP2) F: védőruha.) 3. baktériumos 2. almatermésűek tűzelhalás 5.) peronoszpór~ orbánc 2.és édeskö.0 kg/ha 7 cukorrépa cerkospórás-. S25. -kalap.0 kg/ha 21 bogyósok (lemosás) levél. gnomó- nia őszibarack tafrina 2. O kg/ha 21 uborka peronoszpóra 5 (konzerv) 3 bab baktériumos betegségek. S22. ramuláriás-.0 kg/ha paprika baktériumos betegségek 2.0-3.

tű betegségek (kivéve liszt- magyoróJ harmat) szó1ő (vir.és vesszőbetegségek 2.) peronoszpóra. gombás erede. baktériumos 2.0-3. RÉZOXIKLORID 50 WP (SALDECO) 50% réz (rézoxiklorid) l "'} Saideco (PE) {Dananova Kft. rozsda borsó baktériumos betegségek.0 kg/ha 21 bete sé burgonya fitoflóra 2.0-3. rozsda hagyma peronoszpóra. orbánc 2. u.0 kg/ha 5 nésedés.0 kg/ha 21 (vir. baktériumos.0 kg/ha 7 paradicsom baktériumos betegségek. 3.0 kg/ha 21 bogyósok (lemosás) levél. 2.0-3.0-3.0 kg/ha 21 (dió. fi.0-7.i. mandula. 2.0 kg/ha 7 79 . baktériumos.0-3.0-3. l m. pe.0 kg/ha 21 mosás) tű ágelhalás.) 3. (HU)} gombaölő szer 1- Xn (ártalmas) méhekre nem veszélyes III. 2.0 kg/ha 5 aszkohita. O kg/ha permetezés) tű ágelhalás. 0-4.0-3.:O l 1067 vizekre közepesen veszélyes rézmérgezés nem tűzveszélyes koltúra károsító dózis é.0 kg!ha csonthéjasok (le. fe.0 kg/ha 7 to tóra kabakosok baktériumos betegségek.0 kg/ha 21 uborka ronoszpára 5 (konzerv) 3 bab baktériumos betegségek. monília. egyéb gomba- betegségek (kivéve liszthar- ma t) varasodás 2. záró. e.0 kg/ha 10 (lemosás.0-3. gombás erede. levéllyukacso- sodás. 2.0 kg/ha paprika baktériumos betegségek 2.i.0-3.v.v. gombás erede. 2. almatermésűek tűzelhalás 5. gnomónia őszibarack tafrina 2. 2.0 kg/ha 21 málna 5 héjas gyümölcsűek baktériumos.

-szemüveg. 2-3 kg/ha 21 egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat). 1 m. S20/21. 2-3 kg/ha 21 vesszőbetegségek 80 . -kalap. -szemüveg.i.v. go- mbás ágelhalások varasodás 2-3 kg/ha tűzelhalás 5-7 kglha csonthéjasok baktériumos betegségek. -kesztyű. cukorrépa cerkospórás-. almatermés űek baktériumos betegségek.:O 1 1565 vizekre kifejezetten veszélyes (50) rézmérgezés nem jelölésköteles (G ) koltúra káros ító dózis é. -kalap.0 kg/ha 21 fj_Jmás levélfoltosság konyha. mészkénlével. 2.4-3. go- mbás ágelhalások őszibarack tafrina 2-3 kglha 21 bogyóstermésűek levélbetegségek. -lábbeli (zárt térben+ légzésvédő: FFP3SL) S2.és édeskö.6 kg/ha 21 mén orvosi csucsor fitojtóra 4.i. -lábbeli F: védőruha. valamint szerves oldószer tartalmú készítménnyel és vasgáliccal nem keverhető! Rézre érzékeny gyümölcsfák permetezése pirosbimbós állapottól kezdve tilos 1 E: védőruha. Sl3.v.peronoszpóra 2.0-3. S46. S36/37/39. ramuláriás-.0 kg/ha 21 Olajos készítménnyel. 3-4 kg/ha 10 egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat). R22 ROXI 50 % réz (rézoxiklorid) l Saideco (PE) gombaölő szer (por alakú) TN (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III.5-5. -kesztyű.

-szemüveg. (zárt térben+ légzésvédő FFP3SL) SPINTOR 480 g/1 spinozad l -<} Dow AgroSciences (US) * rovarölőszer (folyékony) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre mérsékelten veszélyes II.6 kg/ 21 ha orvosi csucsor fitoftóra 4. mo. baktériumos 2 kg/ha 5 betegségek. 2-3 kg/ha 21 peronoszpóra kömény peronoszpóra 2. sző/ő szőlőmolyok 0. 2-3 kg/ha 21 gyoró gombabetegségek (kivéve lisztharmat) szőlő orbánc.5-5.baktériumos betegségek. rozsda hagyma baktériumos betegségek. rozsda borsó aszkohita. 2 kg/ha 5 fenésedés.11/ha 15 81 .i. -kesztyű.v.v. 2-3 kg/ha 7 fito tóra kabakosok baktériumos betegségek. 2-3 kg/ha 21 uborka peronoszpóra 5 (konzerv) 3 bab baktériumos betegségek. -lábbeli F: védőruha.:O l 5000 vizekre mérsékelten veszélyes általános eljárás nem tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. -lábbeli. jóm ás lev. -szemüveg. -kalap. 2-3 kg/ha 21 é(foltosság. ramuláriás levélfoltosság E: védőruha.0 kg/ 21 ha burgonya 2-3 kglha 7 cukorrépa cerkospóra. peronoszpóra 2-3 kglha 21 paprika baktériumos betegségek 2 kg/ha 7 paradicsom baktériumos betegségek. -kesztyű.i. mandula. -kalap.4-3. l m.dió.

káposztajé/ék bagolylepkék.21/ha 3 paprika (hajtatott) gyapottok-bagolylepke. -szemüveg. SI 3. -kalap. fehér lepkék 0. S36/37/39 SZEXFEROMON CSAPDÁK ( * <}) kártevők kereskedelmi név gyártó almailonca (Adoxophyes reticulana ADOXOMON BIOTRAP FW Zoecon Hoechst A. CSALOMON l MTANKI pae-formis) almalevél aknázómoly CSALOMON 3 MTANKI (Lithocolletis corylifoliella) REAGRON Libia Penfachem almalevélmoly (Lithocolletis blan.02% Intézkedni kell a hasznos szervezetk védelmére! E. REAMOL-LIBLA Reanal cardella) almalevél sátorosmoly CSALOMON 4 MTANKI (Lithocolletis corylifoliella) almamo/y (Laspeyresia pomone!la) LASPEYRESIA POMONELLA Zoecon REAGRON-B ALMAMOLY Bábolna REAGRON Cypom Penfachem CSALOMON 5 MTA NK/ aszalványmoly (Plodia interpunc. REAGRON-B Bábolna pennisJ KÁPOSZTAMOLY REAGRON Pluma Penfachem keleti gyümölcsmoly (Grapholitha REAMOL-GRAMO Bábolna funebrana) REAGRON Gramo Penfachem CSALOMON 9 MTANKI kéregrno/y (Enarmonis formosana) REAGRON-B KÉREGMOLY Bábolna REAGRON Efor Penfachem CSALOMON 10 MTANKI 82 .02% 3 nyugati virágtripsz dísznövények nyugati virágtripsz 0. -lábbeli S2. -kesztyű. orana) REAGRON-B ALMAILONCA Bábolna CSALOMON 2 MTA NK! REAGRON Ador Penfachem almafaszitkár (Synanthedon myo. F: védőruha. SUPER-TRAP Serbios/ K w izda tel/aJ barackm oly PTB Zoecon (Anarsia lineatella) REAGRON-B BARACKMOLY Bábolna REAGRON Alin Penfachem CSALOMON 6 MTANKI fenyőilonca (Evetria buoliana) CSALOMON 7 MTANKI gyapjaslepke (Lymantria dispar) CSALOMON 8 MTANKI DISPARLURE Zoecon LYMANTRIA DISPAR Aiban káposztamo/y (Plutella maculi. 0.

CSALOMON 24 MTANKI te !la). ceras i) CSALOMON 27 MTANKI darázsfajok Vespa spp. Eupoecilia ambiguella) REA GRON-AMBI Bábolna CSALOMON 14 MTANK ARCO-PHERON NS Serbios/ Kwizda REAGRON Ambi Penfachem rácsos rétiaraszoló (Chiasmia ela.hirta) CSALOMON 26 MTANKI cseresznye/érv. (R. CSALOMON 15 MTANKI thrata) ribiszkeszitkár (Synanthedon tipu. MEGFOGLAK B Bábolna te !la) készletmoly (Ephestia elutella) lisztmoly (Ephestia kuehniella) déli gyümölcsmoly (Cadra cau- te !la) almalevéltörpemoly CSALOMON 22 MTANKI (Nepticula male/la) almamag-moly CSALOMON 23 MTANKI (G. E UPOECEL/A AME/GUELLA Montedison el/a.készletmoly (Ephestia e/ute/la) SUPER-TRAP Serbios/ Kwizda kis rügysodrómoly CSALOMON ll MTANKI lombosfa fehérrno/y (Leucoptera CSALOMON 12 MTANKJ scitella) REAGRON Lesei Penfachem nagy rügysodrómoly (Recurvaria CSALOMON 13 MTANKI leucatella) nyerges szó1őmoly (Clysia ambigu. lisztmoly (Ephestia kuehniella) borsómoly(Cydia nigrica) CSALOMON 25 MTANKI bundásbogár (E. lobarzewskii) aszalványmoly (Plodia interpunc. CSALOMON 16 MTANKI liformis) sárga lucernaaraszoló (Tephrina CSALOMON 17 MTANKI arenacearia) szilvamoly REAMOL-GRAFU Bábolna (Grapholitha funebrana) REAGRON Grafu Penfachem CSALOMON 18 MTANKI szó1őilonca (Sparganothis pilleri.) CSALOMON 28 MTANKI 83 . REAGRON-B SZŐLŐILONCA Bábolna ana) CSALOMON 19 MTANKI REAGRON Spiile Penfachem tarka szó7őmoly (Lobesia botrana) EGVM Zoecon LOBES/A BOTRA NA Montedison REAGRON-B TARKA Bábolna SZŐLŐMOLY REAGRON Labo Penfachem CSALOMON 20 MTANKI tölgyilonca (Tortrix viridana) CSALOMON 21 MTANKI FEROMON KOMBINÁCIÓ aszalványmoly (Plodia interpunc.

bagolylepke CSALOMON 31 MTANKI (Heliothis armigera) káposzta bagolylepke CSALOMON 32 MTANKI (Mamestra brassicae) körternoly CSALOMON 33 MTANKI (Cydia pyrivora) kukoricabogár (D. virgifera) CSALOMON 34 MTANKI csak hímetfot. pattano'b ogar CSALOMON 47 MTANKI zöldirezes cserebogár (A. granellus) CSALOMON 42 MTANKI réti pattanóbogár (A. rmeatus) vetesi.v. sputator) CSALOMON 43 MTANKI salala bagolylepke (Mamestra CSALOMON 44 MTANKI oleracea) vetési bagolylepke (Agrotis sege.v. CSALOMON 46 MTANKI tum) • (A . virgifera) CSALOMON 35 MTANKI nőstényt is fogó ligeti sodrómaly (Pandemis CSALOMON 36 MTA NKI heparana) lisztes répabarkó (Bothynoderes CSALOMON 37 MTANKI puncti-ventris) mezei gabonamo/y (Sitotroga CSALOMON 38 MTA NKI cerealella) mezei pattanóbogár CSALOMON 39 MTANKI (A.ó kukoricabogar (D. v. ustulatus) nagy farontólepke (Cossus cossusj CSALOMON 40 MTANKI napraforgómoly (Homoesoma CSALOMON 41 MTANKI ne hulellum) raktári gabonamo/y (N.:O l 5000 vizekre (nemjelölésköteles) általános eljárás tűz.i.i. vitis du.durva sodrómaly CSALOMON 29 MTANKI (Archips podana) galagonya-bogyómoly (Gjanthina) CSALOMON 30 MTANKI gyapottok. kalászosok lisztharmat 5 kg/ha + nk cukorrépa lisztharmat 5-6 kg/ha + nk burgonya ritkán fertőző lisztharmat 5-6 kg/ha + nk 84 . CSALOMON 48 MTANKI hia) THIOVIT JET 80% kén l Syngenta (CH) * -{> gombaölőszer (mikrogranulátum) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. l m. v.és robbanásveszélyes kultúra károsító dózis é.

-lábbeli. gyenge 3-5 kg/ha nk repce. olaj- retek. gyenge nk dohány.-kalap. lóbab. l m.5 kg/ha nk bogyósok lisztharmat 3-7 kg/ha nk tölgy lisztharmat 1. cirok. -szemüveg (por ellen). és integráfori köre csícseri borsó. engedély: Magyar Biokultúra Szöv. légzésvédő (P l) F: védőruha. S 13. gyenge 3-5 kg/ha nk fűszernövények takácsatka fertőzés E: védőruha.: O l vizekre (nem jelölésköteles) . mák (étke- zési). olaj/en. csillag- fürt dísz-. szója. -szemüveg (sav ellen) S2.5.i. gyenge 3-5 kg/ha nk szegletes lednek. zöldségfélék lisztharmat 3-5 kg/ha nk borsó alma lisztharmat.v. takarmánytök. -kesztyű. takácsatka fertőzés vöröshere. takarmányré- pa.3 kg/ha + Címkétől eltérő felh. S20/21 TRICHOPLUS 80 % Trichogramma pintoi + 20 % Trichogramma l evanescens Biocont Laboratory (CZ) * {- élő rovar (báb kapszulában) l nem jelölésköteles nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles) III. takácsatka fertőzés mustár. nemjelölésköteles (G) 85 . borsó. rostlen komló. balta- cím. olaj. takácsatkafertőzés földimogyoró napraforgó. len- cse. -kesztyű. olajtök.és lisztharmatfélék. gyenge takács. gyógy. lisztharmatfélék. lisztharmatfélék. lucerna. lisztharma(félék.5 kg/ha nk atka fertőzés sz őlő lisztharmat 3-8 kglha + nk szőlőlevélatka 10-12 kg/ha csonthéjasok levéllyukasztó gombák 3-7. 3-7.

5 % rézhidroxid* + 23 % kén + 20 % napra. 0-5.(CHL)/ gombaölő szer (SE) l N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nemjelölésköteles) III. káposz. lisztharmat. lisztharmat 4. O l/ha 21 86 . i. koltúra károsító dózis é. ~ forgóolaj BNV Növényvédő Kft. l O nap alatt kelnek ki. paradicsom bagolylepkék 100-15Odb kapszula/ha nk bab.0 l/ha 21 köszméte amerikai lisztharmat.0 l/ha 10 riumos és gombás ágelhalások. v.i. drepanope. Fürkészek kb. apiognomónia őszibarack tafrinás betegség. 5. kukorica kukoricamoly 75 db kapszula/ha nk paprika.0 l/ha 21 lisztharmat.v.v. F: védőkesztyű S2. levéllyukacsosodás.0 l/ha 21 szőlő peronoszpóra.bagolylepkék l 00 db kapszula/ha nk taftlék Kiszállítás után fel kell használni. bakté. tafrina. borsó.i. almatermésűek varasodás. SPe3 VEGESOL eReS 11. tűzelhalás csonthéjasok baktériumos és gombás eredetű 5. európai 5. l m.0 l/ha 21 zizás levélfoltosság ribiszke amerikai lisztharmat. Kezelés után l O napig a Trichogrammára veszélyes növényvédő szerek kijuttatása a hatásfokot csökkenti. 4. l * Quimetal Ind. ágelhalás 5. Nem tárolható együtt növényvédő szerekkel. mikoszferellás le- vé/foltosság málna vesszőbetegségek 5.0 l/ha 21 ágelhalások. del Vallés (ES)*. (HU) /Jndustrias Quim.: O l 2000 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nemjelölésköteles (G) koltúra károsító dózis é.

ribiszke drepanopezizás levélfoltosság 31/ha 5 G iros) málna vesszőbetegségek 31/ha 5 paprika (szabadföl.536/37/39. (HU) /Industrias Quim. 526.5-3.baktériumos.0 l/ha 7 riumos betegség hagyma peronoszpóra.és gombás eredetű 31/ha zásig) ágelhalás.: O l 2320 vizekre kifejezetten veszélyes rézmérgezés nem jelölésköteles (G) koltúra káros í tó dózis é. l m.és gombás eredetű 31/ha 21 ágelhalások. R50/53 VEGESOLR 24 % rézhidroxid* + 20 % napraforgóolaj l ~ BÉVÉEM Kft.0-5. R43. alternária. altemáriás levél. levéllyukacsosodás. baktériumos levél. del Vallés (ES)* l * gombaölő szer (SE) J N (környezeti veszély) Xn (ártalmas) méhekre (nem jelölésköteles) III. O l/ha 7 (szabadföldi) levélfoltosság és termésbetegség borsó peronoszpóra.2. 520/2!. peronoszpóra. 0-4. lisztharmat 4. 560.és termésbe. F: védőruha. SP!. levéllyukacso- sodás köszméte. orbánc 2-3 l/ha 21 csonthéjasok baktériumos. tafrina. SPo2.v.2. SPe3.i. uborka (szabad. -kesztyű. 2-3 l/ha 10 bás eredetű ágelhalás tűzelhalás 31/ha szó1ő peronoszpóra. -kalap. 546. baktériumos 2. S6l. -lábbeli. tafrina. 0-4.v. R4l. 3-5 l/ha 7 di) tegségek paradicsom fitoftóra. baktériumos levélbeteg- sé ek 87 .0 l/ha 5 földi) (konzerv) 3 E. -szemüveg S2. almatermésűek varasodás. Ol/ha 21 betegség. Sl3. baktériumos és gom. aszkohita és bakté.i. R20/22. apiognomónia őszibarack (virág.

S20/21. SPI.0 l/ha 7 tegs ég E: védőruha. pajzs. hatásfoko- zás céljából fák*. -kesztyű. 2.5-1. nk tetvek. -szemüveg S2. bokrok* levéltetvek. altemáriás be. -kalap. 1. pajzs. S46.5 l/ha nk hatóanyagat tar- talmazó gyomirtó szerhez adalék- anyag. atkák őszi lemosó perme. EC) l veszélyes gyakorlatilag nem mérgező méhekre nem veszélyes III.-ban) és hajtatott).i. R43. csemege.0 l/ha tetvek 88 . R20/22.burgonya burgonyavész. (vírusátvitel gát- uborka (szabadfoldi) lás) alma levéltetvek.v. 1% tanáskor: 0. -kalap. 2% metezés: rügypat. l m.0-4. SPo2. R41. (HU) rovarölőszer (folyékony. SPe3. SI 3. -szemüveg F: védőruha. 2-3 % tezés: 2-3% tavaszi lemosó per. 3-61/ha (J %-os nk paprika (szabadföldi tetvek konc. -lábbeli. -lábbeli. S26.: O J 5000 vizekre nem veszélyes ásványolai mérgezés tűzveszélyes kultúra károsító dózis é.0% egérfo/es állapot- ban: vegetációban: cukorrépa csak fenmedifam 1. S36/37/39.i. -kesztyű. S60.és fűszer­ vírusvektor levél.v. S61. RS0/53 VEKTAFIDA 83 % paraffinolaj l * ~ Corax-Bioner Zrt.

0. bimbóskel.5-1 % nk csom.5-1% levélbolhák Címkétől eltérő felh. bodza cirok. levéltetvek. zeller. karalábé. levéltetvek. tönköly. dísznövények gubacsatkák.5-1% nk szarvaskerep. olajretek tarka koronafürt. karfiol. petrezse- lyem. fejes saláta tr ipszek spenót. olajtök. kéreg. zab cikória.és fű. spárgatök dísz-. szeder. árpa. tripszek 0. takácsatkák. repce. uborka. cékla. levéltetvek. atkák köszméte. Nem használható gyermekjátszóterek 10méteres körzetében.5-1% nk durum).takar. valódi 1% tavaszi lemosás: levéltetvek. zöldbab. sárgarépa. 0. gyógy. paradi. pajzstetvek. takar- mánytök dió. olaj/en. 0. -kalap. -szemüveg (sav elleni). -lábbeli. tripszek kínai kel. ka. 1% vegetációban: vek. sárgadiny- nye. pajzstetvek. csicsóka levéltetvek 0. E. 2% egérfüles áll. *Közterületen is alkalmazható.: tetvek. egyéb bogyó- sok. rozs. F: védőruha. málna.bóca mányrépa. levéltetvek. -kesztyű. tripszek 0.5-1% szernövények * *Díszcserjékben előzetesfitotoxicitási vizsgálat szükséges. zöldborsó. mandula. tripszek 0. dohány levéltetvek. mák (étkezési).5-1 % nk szója.5-1% nk gyoró. levéltetvek.5-1% nk fejeskáposzta. engedély: Magyar Biokultúra Szöv.5-1 % nk brokkoli. Kezelés ideje 22-03 óra.5-1 % nk napraforgó. sörtés- rügypattanás kor: levéltetvek. takácsatkák. levéltetvek. ribiszkefélék. gö- rögdinnye. gubacstet. ta- örökzöldek kácsatkák. és integrátori köre búza (őszi. levéltetvek. tripszek. légzésvédő (P2-P3) 89 . 0. takácsatka 0. 0. burgonya. mo.

levéltetvek 1% banövények F: védőruha. ill. dísznövények.:O l 386 9 vizekre közepesen veszélyes lúg.v.i.v.pajzstetvek. 25-50 l/ha nk termésűek. csont.5-1% nk kalászosok lisztharmat 1-2% nk alma takácsatka (gyérítés) (vege. gyümölcsös (alma. S27/28. atka gyérí- szó1ő tésre (lemosó szerként) szó1ő lisztharmat (vegetációban) 0.5-1% nk tációbanJ 90 .i. R36 VEKTAFID S 7 % poliszulfidkén + 58 % paraffinolaj --} l Corax-Bioner Zrt. (HU) * rovar. SPe3. körtelevél- héjasok. 0. R20/21122. bogyósok). lisztharmat. -kesztyű.és ásványolaj_ mérgezés tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. l m. -szemüveg.: O l 5000 vizekre (nem jelölésköteles) általános eljárás tűzveszélyes kultúra károsító dózis é. SI 3. -kalap. S42.i. le.v. SPI. l m. bolha ellen.i. véltetű tojások. VEKTAFID A/E l% Vektafid A l --} Corax-Bioner Zrt. (HU) * rovarölőszer (aerosol) 1- Xi (irritatív) méhekre (nemjelölésköteles) III. szo. S36/37/39.és gombaölőszer (folyékony) l mérsékelten veszélyes gyenge méreg méhekre nem veszélyes Ill.v. -lábbeli (zárt térben+ légzésvédő: FFA1P2SL) SI/2. pajzstetvek.

ribiszke, málna, takácsatkák, levéltetvek, nk
köszméte, fekete- pajzstetvek
bodza áttelelő alakok ellen 2-3%
vegetációban 0,5-1%
szamóca atkák, levéltetvek (vegetáci- 0,5-1% nk
óban)
szeder szederatka nk
áttelelő alakok ellen 2-3%
vegetációban 0,5-1%

E,F: védöruha, -kesztyű, -szemüveg (sav ellen), -lábbeli

VITRA RÉZHIDROXID
77 % rézhidroxid l -<}
Industrias Quimicas (ES)
l2ombaölő szer (por alakú) l N (környezeti veszély)
T (mérgező) méhekre nem jelölésköteles
III. l m.v.i.:O l 489 vizekre kifejezetten veszélyes
réz- és lúgmérgezés nem jelölésköteles (G)

koltúra káros ító dózis é. v. i.
szó1ő (vir. e.) peronoszpóra, orbánc 2,0 kg/ha 21
(vir. u.) 3,0 kg/ha
almatermésűek baktériumos- és gombás ere- 2,0-3,0 kg/ha 10
detű ágelhalás, egyéb gomba-
betegségek (kivéve liszthar-
mat)
tűzelhalás 3,0-4,0 kg/ha
csonthéjasok (őszi­ baktériumos- és gombás ere- 2,0-3,0 kg/ha 21
barackban rügyfa- detű ágelhalás, levéllyukacso-
kadásig, kajsziban sodás, monília, apiognomó-
pirosbimbós álla- nia, fajrina
old
bogyós gyümöl- levél- és vesszőbetegségek 2, 0-3, Okg/ha 21
csűek
málna 5
héjas gyümölcsűek baktériumos- és gombás be- 2, 0-3, Okg/ha 21
tegségek (kivéve lisztharmat)

91

zöldségfélék baktériumos- és gombás ere- 2,0-3,0 kg/ha 21
paprika, detű levélbetegségek (kivéve 7
paradicsom lisztharmat)
ka bakosok 5
uborka (konzerv) 3
bab baktérium os betegségek, fen é- 2,0-3,0 kg/ha 5
sedés, rozsda
borsó baktériumos betegség, aszko- 2,0-3,0 kg/ha 5
hita, p_eronoszpóra, rozsda
hagyma peronoszp_óra 2,0-3,0 kg/ha 21
burgonya fitoftóra, alternária 2,0-3,0 kg/ha 7
cukorrépa cerkospórás-, ramuláriás-, 2,0-30 kg/ha 21
f!?más levélfoltosság

E: védőruha, -kesztyű, -szemüveg, -kalap, FFP2 szűrőosztályú félálarc
F: védőruha, -kesztyű, -kalap, -szemüveg (sav ellen)
Sl/2, S13, S22, S26, S36/37/39, S45, S57, S60, SPl, SPo2, SPe3, R22, R23, R41, RS0/53

WAM EXTRA ROSAROT
300 g/kg kvarchomok l {--
Witasek Pfl. GmbH. (AT) /Quarzwerke GmbH (AT)/
vadriasztó sze r (paszta) l nem jelölésköteles
nem jelölésköteles méhekre (nem jelölésköteles)
III. l m.v.i.:O l vizekre (nem jelölésköteles)
általános eljárás nem jelölésköteles (G)

koltúra felhasználás dózis é.v.i.
erdészet (tűlevelű téli vadrágás (őzek, szarva- 2-5 kg/1000
és lombos fák) sok) ellen fa
E: védőruha, -kesztyű, -szemüveg
F: védőruha, -kesztyű, -szemüveg, -kalap, -lábbeli
S2, S13, S20/21, S24/25, S36/37/39, SPl, SPo2

92

II. ENGEDÉLYEZETT TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOK,
FONTOSABB ADATAI ÉS FELHASZNÁLÁSI
TERÜLETÜK
A készítmények ABC sorrenben követik egymást. A táblázat adatai:

A TERMÉSNÖVELŐ ANYAG NEVE
a szer típusa l jel
gyártó /hatóanyag gyártó/ {engedélytulajdonos} <hazai képiselet>
<<forgalmazó>>
méregjelzés, R mondatok l tűzveszélyesség
S mondatok
alapanyagok, egyéb összetevők, adatok
tápelem l m/,m%
tartalom l l l
kultúra felhasználás dózis technológia

Az egyes adatok a készítmények típusának megfelelően kerülnek feltünte-
tésre.
A gyártó utáni/ ../ jelben a hatóanyag gyártó t, a {.. }jelben az engedély-tula-
jdonost, a< .. > jelben a képviseletet, a<< .. >> jelben a forgalmazót jelöljük
akkor, ha eltérnek a gyártótóL
A tápelem tartalmat az engedélyokirat alapján általában szárazanyagra vonat-
kozo m/m %-ban tüntetjük fel.
Akultúra oszlopban tüntetjük fel a mező~azdasági (növénnyel még be nem
vetett) termelő területen történő alkalmazast A felhasználás oszlopban külön
soron jelöljük a termesztőközeg előállítási, trágya kezelési stb. célra, vagy
termesztőközegként történő alkalmazást. Vesszők alkalmazásával, illetve
elhagyásával jelölünk több oszlop egybe tartozó val:!;Y elkülönülő részeit.
Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás elótt keverhetőségi próbát
javasolt elvégezni.
A termésnövelő anyagokkal végzett munka során az okirat szerinti munka-
egészségügyi előírasokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény szembe,
szájba, sérül t bőrfelületre jutását. Munka közben többszöri kézmosá~, munka
végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Altalános
védőeszközök: védőruha.- kalap, -kesztyű, -szemüveg. (Kis mennyiségű
használatnál: védőkesztyű).
A részletes technológiai előírásokat a termék engedélyokirata, illetve a
csomagoló burkolat címkéje tartalmazza.

93

AGROCARB KEMÉNYMÉSZKŐ ŐRLEMÉNY

talajjavító (ásványi) l "'}
Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (Eger)
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 2, s 13, s 36/37/39
koltúra felhasználás dózis technológia
mezőgazdasági kultú- talajjavítás talajvédelmi kiszórás
rák terv szerint

AGRO CS TŐZEG
talajjavító (szerves) l
Akcine bendrove Dyrpeta (LHU) <Agro CS Hungary KFT (Budapest)>
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 1/2, s 13, s 36/37
koltúra felhasználás dózis technológia
mezőgazdasági (kerté- talajjavításra (homok) talajvédelmi kiszórás
szeti) kultúrák terv szerint
termesztőközegek alkotóré- keverés
szeként
Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható!

AGROFERMIX GRANULÁLT SZERVESTRÁGYA

szervestrágya (ásványi anyagokkal dúsított) l
Agrofermentinvest Kft. (Budapest)
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 2, s 13, s 36/37
alapanyagok: mezőkomáromi szarvasmarha trágya, keceli tőzeg, nagyvázsonyi
alginit

koltúra felhasználás dózis technológia
zöldség, dísznövény tápanyagutánpótlás 10-15 cm-re
szabadföldi 5-25 t/ha bedolgozva
hajtatott zöldség 0,8-2,5 kglm 2

94

dísznövény tápanyagutánpótlás
cserepes 3-5 ek/cserép
konténeres, 20tf% termesztőkö­
balkonládás zegbe
dísifa, szó7ő, gyümölcs tápanyagutánpótlás 0,8-2,5 kg/tő ültetőgödörbe
díszgyep tápanyagutánpótlás 2-4 kglm 2 bedolgozva
1-2 kglm 2 tavasszal, ősszel
szántóföldikultúrák tápanyagutánpótlás 4-8 t/ha v.e., ü.e. bedol-
gozva

AGROSOILTM KOMPOSZT-A

mikrobiológiai készítmény l
Notri-Tech Solotions Pty. Ltd (AT) <AgroSoil Kft.(Budapest)>
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
S 2, S 13, S20/2, S 36/37/39
Alapanyagok: mikroorganizmusok 5 m!m %, 100 !lll talkum 95 m/m%
(Trichoderma lignorum, Trichaderma resei, Aspergilius spp., Penicillium spp.,
Chaetomium globosum, Paecillomyces sps., Phanerochaetechrysosporium,
Streptomyces spp., Bacillus polymixa)

koltúra felhasználás dózis technológia
tarló tarlókezelés 400 g/ha kipermetezve,
bedolgozva
komposzt kezelés 200 g/t kom- 30 liter vizzel
poszt

AGROSOILTM MIKROBIOLÓGIAI
TERMÉKCSALÁD
AgrosoiiTM -N nitrogénkötő baktériumtrágya

mikrobiológiai készítmény l
Notri-Tech Solotions Pty. Ltd (AU) {AgroSoil Kft. (Budapest)}
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
S 2, S 13, S20/21, S 36/37/39
alapanyagok:mikroorganizmusok 5 rn/m %, víz 95 rn/m%
(Azotobacter chroococcum, Azotobacter vinelandii, Azotobacter beijerinckii)

95

4-0. S 13. víz 95 m/m% (Azotobacter chroococcum. 25 l/ha metezve kiskert levélkezelés 2 ml/1 víz permetezés 96 .P foszforfeltáró és mobilizáló baktériumtrágya mikrobiológiai készítmény l Nutri-Tech Solutions Pty. 7 l/ha havonta per- szőlő 0.u háromszor gyümölcsös O.5-1 l/ha permetezés félék v.. talajkezelés (}. S20/21. zöldség. zöldség. (Budapest)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2. zöldség levélkezelés 0. víz 95 m/m% (Azotobacter chroococcum.e. vetéskor. S 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok 5 m/m %. Azotobacter beijerinckii) koltúra felhasználás dózis technológia szántóföld. bedolgozva gyümölcsös ll/ha öntözővízzel kiskert talajkezelés 2 ml/1 víz gyökérzethez AgrosoilTM . Bacillus polymixa.3 l/ha k. Azotobacter vinelandi i. bedolgozva gyümölcsös ll/ha öntözővízzel kiskert talajkezelés 2 ml/1 víz gyökérzethez AgrosoiiTM . Ltd (AT) {AgroSoil KFT(Budapest)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2.e.5-l l/ha permetezés félék v. S20/21. S 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok 5 m/m %.2-0. Azotobacter vinelandi i. Bacillus megaterium) koltúra felhasználás dózis technológia szántóföld. S 13. Ltd (AU) {AgroSoil Kft. vetéskor. Azotobacter beijerinckii.Plex nitrogénkötő baktériumtrágya mikrobiológiai készítmény l Nutri-Tech Solutions Pty. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföld.. talajkezelés 0.

S24/25.5 kg/ha koncentrációban tenyészidőszak alatt 3 kg/ha 2-4 hetente AGROSOLution Golfgyep kultúra felhasználás dózis technológia golfgyep tápanyagutánpótlás 3 kg/ha 2-4 hetente AGROSOLution Gyümölcs kultúra felhasználás dózis technológia gyümölcs tápanyagutánpótlás max. R 37. R 66 l nem tűzveszélyes S 2.m% sz. AGROSOLUTION TERMÉKCSALÁD ásványi trágya l Agrosolution GmbH & CO KG (AT) * Xi irritatív. O.a.5 kg/ha koncentrációban tenyészidőszak alatt 3 kg/ha l 0-14 naponta AGROSOLution Sport és játéktéri gyep kultúra felhasználás dózis technológia sport és játéktéri gyep tápanyagutánpótlás 3 kg/ha 2-4 hetente 97 . S 20/21. 0. S 13. S22. >95 l l l AGROSOLution Gabona kultúra felhasználás dózis technológia gabona tápanyagutánpótlás max. S 36/37/39 alapanyagok: mészkő CaC03 l l m/. 5 %-os tenyészidőszak elején 1.5 %-os tenyészidőszak elején 1.

termés- kötődésig. AGROSOLution Szőlő koltúra felhasználás dózis technológia szó1ő tápanyagutánpótlás max.5-5 l/ha pal. l nappal 3. kapás növé. l nappal. u. u. foszfátok.5-41/ha kiü. O. s 13. (CZ)} <Biocont Magyarország Kft. kapásnövények koltúra felhasználás dózis technológia zöldség.]% zöldségfélék növénykondícionálás 3.r.5//ha levélre.5 kg/ha koncentrációban (tenyészidőszak alatt) 3 kg/ha 10-14 naponta ALGINURE növénykondicionáló készítmény l * Tilco Bioebernie GmbH (DE) {Biocont Laboratory s. tápanyagutánpótlás max. u.5 kg/ha koncentrációban (tenyészidőszak alatt) 3 kg/ha l 0-14 naponta AGROSOLution Zöldségek. 3-5 alkalommal saláta 0. u.5 l/ha fenyész időszakban. e. O. s 20/21. max. kálium sók. levélre 4-5 alkalom- mal 98 . beöntözve 2. 5 %-os nyek (tenyészidőszak elején) 1. víz koltúra felhasználás dózis technológia szőlő növénykondícionálás 31/ha vir.5 l/ha pal. állományban uborka 5//ha pal. s 36/37/39 alapanyagok: alga kivonat.25% kiü. l nappal.o. (Budapest)> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. ill. 5 %-os (tenyészidőszak elején) 1. 3-5 alka- lommal paradicsom 3. melasz. kezdetekor 41/ha virágzáskor 51/ha vir. u. l nappal 3.

levélre 4 alkalom- mal. növényi kivonatok. S26.3 l koltúra felhasználás dózis technológia szántöfoldi növények. levélkezelésre ültetvények talajkezelés 25 l/ha/év) szármaradványokra permetezve. bedol- gozva. S 24/25.és komposztkeze. (Budapest)> Xn ártalmas. be- letek magnéziumhiányosJ terv szerint dolgozva Réti. 7 naponta ALSÓPÁHOKI DOLOMITŐRLEMÉNY talajjavító (ásványi) l Dolomit Bányászati és Kereskedelmi Kft. 3 héttel. levélkezelésre trágya. S 13. s 13. 12. növénykondícionálás 3-5 l/ha v. S62. levélre 4 alkalom- mal.2 l >0. R66 l tűzveszélyes * --} S 2. S 16. S 23. bedolgozva. S 36/37/39 SPe 8 alapanyagok: alga kivonat. R 36/38. talajvédelmi kiszórva..l 115m 3 rétegenként beke- lésrek verve 99 . ill. R65. feldúsulás veszélye miatt nem használható.5 l/ha pal. ill. (Keszthely) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. u. zöldségfélék (max. u. öntés és szikes talajokon az esetleges magnézium.e. 7 naponként kínai kel 2. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia lnezőgazdaságiterü­ talajjavításra (savanyú. AMALGEROL® növénykondicionáló készítmény l Hechenbichler GmbH (AT) <Cheminova Magyarország Kft. 14 nappal. karfiol növénykondícionálás 3. S 20/21. ü.e.5 l/ha pal. növényi illóolajok ásványi olajok N Kp m/m% >0.

S 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági terü. kiszórás letek jok lazítás Ökotermesztésben csak termesztöközeghez használható! 100 . bedolgozva ASBTŐZEG talajjavító anyag (szerves) l ASB Grünland spo!. o.28 °C felett ne használjuk! A fővirágzás előtt 3 nappal a levélkezelést be kell fejezni. expandált agyagásvány (perlit) hordozón. talajjavításra. S. koltúra felhasználás dózis technológia gyep gyökér vitalizá/ás 20 g/m 2 vetéskor kiszór- va. Ammónium nitrát műtrágyával vagy perzselő hatású kontakt gyomirtó szerrel együtt a perzselési veszély miatt tilos kijuttatni! Növényvédő szerekkel és levéltrágyákkal történi\ együttes kijuttatás esetén célszerű elözetesen keverhetőségi próbát végezni! AMYKOR ® GYÖKÉRZETVITALIZ ÁLÓ GRANULÁTUM mikrobiológiai készítmény l Amykor GmbH (DE).3 >0. (CZ) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S2. s 36/37 N P205 K20 m/m% >0. s 13.4 >0. kötött tala. mert a méhek az idegen szagot a kaptárba beviszik és a kaptárt védő katona méhek elpusztítják az idegen szag miatt. S 13. {Tricon-Colsulting Bt (Budapest)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.2 alapanyagok: Glomus intraradices AM-27 mycorrhiza gomba. r.

10 l/ha magágy készítéskor. S20/21. (Pilisszentlászló)> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2. talajjavításra. mészkő N > 2.1 l Kp> 1. védőkesztyűt kell viselni 101 .. {Pannon-Trade Kft. (Győr)} l * -<} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s l/2. karbamid. Azospirillum brasi1iense. Bacillus megaterium.r. au- kultúrák gusztus vége. s 13. S 13.5 -1 m/m% kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti tápanyag utáőnpótlás 150-300 kg/ha májusban.4 x 10 9 db/ml kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági kultú.0 ~ Ca > 15. rák bedolgozva HACTERISOL komposzt l * Sobac ZA (FR)< Sersia Farm Kft. S 36/37/39 alapanyagok: növényi maradványok. melasz. sörtörköly. Összcsíraszám: >2. s 36/37/39 alapanyagok: Azospirillum chroococcum.o. (SK). szeptember eleje 5 36/37 Megfelelő védőruházatot. AZOTER BAKTÉRIUMTRÁGYA mikrobiológiai készítmény Azoter s.0 l PPs >0.0 l Mg >0.

állomány- ban. zeolit. s 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok (Azospirillum brasiliense. s 13. Bacillus polymyxa. s 20/21. Bacillus circulans. (Budapest) * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. Pseudomonas fluororescens. s 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok (Azospirillum lipoferum. bedolgozva BACTOFJL® B POR mikrobiológiai készítmény Saniplant Biotechnológiai Kutató és Fejlesztő l Kft. összcsíraszám: >5.0 x 10 9 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia kétszikű növények talajjavításra 0. s 36/37/39 102 . BACTOFJL® A POR mikrobiológiai készítmény -} l Saniplant Biotechnológiai Kutató és Fejlesztő Kft.0 x 10 9 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia egyszikű növények talajjavításra 0. Pseudomonas fluorescens. zeolit . perlit. Azotobacter vinelandii. (Szőgliget) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. Azotobacter vinelandi i. kovaföld.5-1 kg/ha vetéskor. Bacillus megaterium. kovaföld. s 13. Streptomyces al bus). Micrococcus roseus tenyészet). s 13. perlit. Bacillus megaterium. összcsíraszám: >5. (Budapest) * -} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. Bacillus subtilis. bedolgozva BECSKEHÁZI DOLOMIT ŐRLEMÉNY ásványi talajjavítóanyag l Azimut 90 Bányászati és Geodéziai Kft.5-1 kg/ha vetéskor és állomány- ban.

bio Hungary Kft. táptalaj. növekedésserkentök MAVICELL® . s 36/37/39 alapanyagok: Azospirillum brasiliense. BACTOFILL CELL®CELLULÓZBONTÓ KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l BioFil Mikrobiológiai és Géntechnológiai és Biokémiai Kft. öntés és sz ikes talajokon az esetleges magnézium feldúsulás veszélyemiatt nem használható.0 x 109 db/cm\ aerob cellulózbonták száma: >2. Bacillus megaterium.N cellulózgyöngyre felvíve. makro. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s l/2. Pseudomonas ftuorescens.0 x 109 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdsági kultúrák talajkezelés 1-1. víz. Azotobacter vinelandii. Pseudomonas ftuorescens.bio Hungary Kft. Mg hiányos ho. s 13. Streptomyces al- bus mikroorganizmus variánsok. levél-. szár- maradványok le- bontása BACTOFIL GYÖNGY ®A mikrobiológiai készítmény l * Agro. s 36/37/39 alapanyagok: Baktériumok (Azotobacter vinelandii. szerint mok.és mikroelemek. (Budapest) «AGRO.5 x 108 db/g (félórás extrahálás után) 103 . összcsíraszám: >3.51/ha tarló. Cellvibrio ostraviensis). összcsíraszám: > 3. koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdsági kultúrák talajjavításra (sava.talajvédelmi terv kiszórás nyú. vitaminok. s 13. (Budapest)» * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s /2. Bacillus polymixa. mikroorganizmu- sok által bioszintetizált növényi hormonok. barna erdő) Réti.

bio Hungary Kft. kertészeti kultúrák állományban. makro. MnS0 4 x Hp. be- dolgozva BACTOFIL GYÖNG)'®B mikrobiológiai készítmény l Agro. vívőanyagok (keményítő. Cellulomonas uda.5-3 kg/ha vetéskor. összcsíraszám: > 4. Azotobacter vinelandii. Bacillus subtilis. Bacillus megate- rium. ültetéskor. Bacillus circulans. víz) és adalékanyagok (CMC.6 x-10 7 db/ml. (Csolnok) * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. koltúra felhasználás dózis technológia egyszkű szántóföldi és talajkezelés 2. s 13. s 36/37/39 alapanyagok: Azotobacter chroococcum. s 13. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * s 112. összcsíraszám: >2. s 36/37/39 alapanyagok: Azospirillum lipoferum. Bacillus megaterium. magra ragadt csíraszám: >2. mik- roorganizmusok által bioszintetizált növényi hormonok.és mikroelemek.N cellulózgyöngyre felvíve. vitaminok. ültetéskor. K 2 HP0 4).1 x 10 8 db/g (félórás extrahálás után) koltúra felhasználás dózis technológia kétszkű szántóföldi és talajkezelés 2. Pseudomonas fluorescens.2 x 10 db/l mag 4 104 .5-3 kg/ha vetéskor. NH NOv 4 Na2 Mo0 4 x 2 H2 0. be- dolgozva BAKTOMIX UN MIKROBIOLÓ GIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l Metalmont Kft. KH 2P0 4 . kertészeti kultúrák állományban. perlit. Micrococcus roseus mikroorganizmus variánsok. növekedés- serkentők MAVICELL® .

talajvédelmi kiszórva.25-50 kg/m 3 zeléshez BEREKITÖZEG talajjavító (szerves) l Bereki Tőzeg'97 Kft.5 kg/m 2 termesztőközegekhez max 50 tfD/o-ban bekeverés trágya-. be- letek szántva * vetőmag szükséglet kg/ha// Baktomix UN mennyisége a vetőmag %-ában 201-250//1-0.4 51-100//4-2 0. bedolgozva rák sz.1-50//8-4 BEREK LÁPFÖLD talajjavító (szerves. kultúra felhasználás dózis technológia vetőmag magkezelés vetőmag mennyi. s 36/37 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdsági kultúrák talajjavításra (eny.5-3 kg/m 2 termesztőközegekhez. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági kultú. kolloid- ban szegény) talajkondícionálásra 0.4-1 101-150//2-1. (Vonyarcvashegy) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.5-2. komposzt ke.-ban szegény) terv szeríni trágyázásra 1.8 151-200//1. (Vonyarcvashegy) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 13. talajkezelés 2-5 kg/ha kipermetezve. ásványi) l Bereki Tőzeg'97 Kft. talajjavításra (homok.por vagy nedves ség szerint* csávázással mezőgazdasági terü. bekeverve komposztokhoz Ökológiai termesztésben csak termesztőközeghez használható! 105 .a. 3-7 kglm 2 kiszórás hén savas. s 13.

1 kglm 2 kiszárva BIOFERT PLUSZ nitrogén tápoldat (ipari melléktermék eredetű) Evonik Agroferm Zrt.5 >0.BIOBRELLA NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló l <} Biopure Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4-61/ha 2-3 alkalommal kultúrák lés.0 >0. (Kaba) l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 13.5 m!m% koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági kultú.006 l >0.6 > 5. s 36/37/39 alapanyagok: lótrágya N >1.0 1 1 Mg >0. (Budapest) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2.5 Kp >1. növény kondíció kipermetezve javítás BIO-DOPP szervestrágya l Wippelhauser István (Pilisvörösvár) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2.0-16.6 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. zöldség terméshozam növe. s 36/37/39 N P 205 K20 Ca m/v% 3. pázsitok tápanyagutánpótlás 0. csalánfélék kivonata Ca Mg B m!m% >0.0 l Ca >1.2 >1. termesztőközeghez 2 kg/m 3 bekeverve rák.0 1 Ps J P >0. s 20/21. s 36/37/39 alapanyagok: fűzfafélék. s 13.05 l szabad arninósav lösszes arninósav tartalom: l m!m% tartalom : > 4. nyárfafélék.2 alapanyagok: treoningyártási melléktermék 106 .1 l >0. gyepek. s 13. s 20/21.

4 l 0.2 l 2.gyártói szak- tanácsadás alap- ján szó1ő.03 l l l l l l l adalékanyag: cukrok. (Berettyóújfalu) * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.8 l > 3.2 l Mo l l l l l l l m/m% 0. gyanták. kertészeti talajtrágyázás l 000-3000 l/ha bedolgozva kultúrák levéltrágyázás ra 300 l/ha permetezés (ill.0 l 107 . levéltrágyázás 3-10 l/ha 2-3 hetente rák Légi eszközzel is kijuttatható! BIOFLÓRVSZ GILISZTAHUMUSZ gilisztahumusz l Kovács Tibor (Kecel) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 13.5 l 0. gyümölcs levéltrágyázásra 800 l/ha permetezés gabonaJé/ék fejtrágyázás 500-600 l/ha tavasszal BIOFIT BIOTERM l műtrágya oldat (összetett) Agro-Bio-Chem 97 Kft. kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. s 36/37 alapanyag: szarvasmarha trágya N PPs Kp Ca Mg m/m% > 1.0 l > 0. arninósavak kelátképző: kalcium és magnézium ligninszulfonát tartalmú természetes növényi kivonat kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági kultú. l l 1.5 l 1. s 13.0 l > 1.0 l > 1. uronsavak. vitaminok. s 36/37/39 N l Mg Cal l s l B Cu l m/m% l l.

dísznövény- ben nyáron hetente. télen kéthetente) BIOHUMU SZ GILISZTAH UMUSZ gilisztahumusz l Kőbegyi Antal (Szentendre) nem jelölésköteles \ nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37 alapanyagok: 100 % szarvasmarha trágya biogilisztákkal feldolgoztatva N P20s K20 Ca Mg m/m% > 1.5 fltőke szántóföldi növények 0.0 l > 1.0 l 108 .8 l > 3.006 l > 0.0 l > 0.02 l >0.008 l >0. s 13.5 11m 2 gyep 311m 2 telepítéskor 1. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz vizes kivonata N P20s K20 CaO MgO m/v% > 0.1-0. 4/Ifa ültető gödörbe szó1ő tápanyagutánpótlás 1. s 13.5 11m 2 kezelésre termesztő berendezében 311m 2 talajba keverve termesztőközegekhez max. koltúra felhasználás dózis technológia gyümölcs talajkondícionálás.0 l > 1.3 11m2 talajkezelés (ősszel) kultúrák 0.5-1 % levéltrágyázás (2-5 alkalommal. 811m 2 talajra öntözve kiskertek 1. kertészeti növénykondícionálás 0.04 l > 0.20 tf% bekeverve BIOFLUID TÁPOLDAT növénykondicio náló Kovács Tibor (Kecel) l * nem jelölésköteles j nem tűzveszélyes s 2.005 l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.

pázsit növénykondícionálás 0. cserepes) 1-2 cm talajréteg fölé terítve gyümölcsfélék 1. Fe Mn B Zn m/m% > 2.01 sz. Natúr Biokál Ol és 02 sűrítmény.a.5 kg/fa ültető gödörbe 1-2 kg/fa csepegő test alá sző/ő növénykondícionálás 2 kg/fm iskolában l kg/tőke ültető gödörbe gyep.5 kglm 2 telepítéskor 0. 10-15% virágföldhöz balkon.l kocka (50 növény tövétől tántaJ anyagutánpótlás g-os) néhány cm-re. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék növénykondícionálás 0. beöntözve BIOKAL 03 TÁPKOCKA komposzt l {- Biokál International Kft.1 sz.6 > 0. (Barcs) * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.0 > 2.3 > 0. koltúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrák (pa.5-2.szerves anyag és táp. s 13.5 > 0. s 36/37 alapanyagok: extrahált biohumusz.3 > 0.5-2 kglm 2 fólia alatt kertészeti kultúrák 1-5 t/ha szabadföldön dísznövények (szaba.04 > 0.a.4-1.25 kglm 2 enyészidőszakban.002 > 0.5 kglm 2 fólia alatt dísznövények 0. talaj- (t enyészedény) l kocka/dm 3 ba helyezve (25 g-os) 109 . gércei alginit N PPs Kp CaO MgO s m/m% > 0.5 > 6.

1 l > 0.4 kglm 2 v. 12 tf% bekeverve zöldségfélék tápanyagutánpótlás 1.e.e.e.4 kg/tő keverve mezőgazdasági kultúrák termesztőközeghez max.6-4 kglm 2 v. koltúra felhasználás dózis technológia növényi kultúrák talaj kondícionálás 24-26 kg/ha v. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldikultúrák tápanyagutánpótlás 1.e. szerves alapú kiegészítők N Mg Fe mlm% P20s Kp l Ca l > 0.6-4 kg/fa ültető gödörbe cserjék telepítéskor 0.e.2 > 0. MAVICELL cellulózgyöngy. s 13.e. biohumusz. s 36/37 alapanyagok: Natúr Biokál Ol és 02 sűrítmény.5 l sz.6-2.8-1.15 > 0.gyümölcsjé/ék tápanyagutánpótlás 1. ü. gyepek tápanyagutánpótlás 0. s 13..a.05 l > 0. ü. (Barcs) * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.ü. bedol- gozva szó1ő.. BIOKAL 05 TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY talajkondicionáló készítmény -} l Biokál International Kft..001 l sz.2 kglm 2 sekélyen beda!- gozva 110 .08 l > 0. talajba dolgozva BIOKECEL SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l Ivánné Bán Magdolna (Kecel) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. beda!- gozva pázsitok.5 1 > 1. s 36/37/39 alapanyagok: szarvasmarha trágya Ca Mg mlm% l >4.8-2.a.

s 37 koltúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrák talajjavítás talajvédelmi talajba dolgozva terv szerint Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! BIOMEX PLUS MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény t New Edge Microbials Pty. Bacillus megaterium. Streptomyces cellulosae. Streptomyces albidoflavus. Azospirillum brasiliense. összes mikrogomba szám:> 5x Wb/g (48 órás aktiválás után). (AU) < Forarc Bt. Trichoderma harzianum. levegőztetés mellett 28-30 "C-on aktiváini kell. Ltd. s 36/37/39 alapanyagok: Pseudomonas fluorescens. s 13. Polyangum cellulosum. BIOLAND ROSTOS NATÚR TŐZEG talajjavító (szerves) t Bioland Tőzegfeldolgozó Kft. ill. Azotobacter chroococcum. Bacillus subtilis. (Budapest)> nem jelölésköteles [ nem tűzveszélyes s 1/2. összes sugárgomba szám: >2 x 109db/g (48 órás aktiválás után) koltúra felhasználás dózis technológia növényi kultúrák talajjavítás. Cellulomonas cellulosea összcsíraszám: >2 x l0 9db/g (48 órás aktiválás után). Bacillus licheniformis. Pseudomonas putida. utánpótlás levélkezelésre Felhasználás előtt 200-500 g készítményt 150 liter vízben kell feloldani és 48 órán keresztül. s 13. S 13 Élelmiszertől. Azotobactervinelandii. Pseudomonas stutzeri. Pseudomonas cellulosa. italtól és takarmánytól távol tartandó lll . tápanyag-200-500 g/ha talajba dolgozva. (Pötréte) nem jelölésköteles t nem tűzveszélyes s 1/2.

majd az intenzív hajtásnövekedési időszakban június végéig l %-os koncentrációban 5-6 alkalommal javasolt kijuttatni. s 13. > 1. kertészeti tápanyagutánpótlás 5-10 kglm 2 talaj ba dolgozva kultúrák termesztőközegekhez max.8 l 0.5 l > 1. levéltrágyázás 2-5 l/ha 2-5 alkalommal zöldségfélék.0 l > 0. A készítményt zöldbimbós állapottól sziromhullásig. BIOMIX KOMPOSZTÁLT SZERVESTRÁGYA komposzt l Sopagro Team Kft. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * s 112.m% sz.5 l 7. levéltrágyázás 2-5 l/ha 4-6 alkalommal szőlő 3-5 l/ha 2-5 alkalommal A lombtrágya segíti a növényvédelmi kezelések hatékonyságát. s 36/37 alapanyagok: szarvasmarha trágya N P20s Kp Ca Mg l m/.5 l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. s 13.7 l l l l l alapanyagok: dolomit. szuszpendáló szerek. s 36/37/39 Mg Ca B Cu Fe Mn l m/m% 5.levéltrágyázás nyek (szabadföldi) 2-5 l/ha 2-5 alkalommal (hajtatott) 0.5 l > 0. mikroelemek.5 11100 m2 gyümölcsfélék.40 l 0. dísznövé. l m/m% víz koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák. Almatermésű ültetvényekben csökkenti a tűzelhalás (Erwinia amylovora) fertőzésének kockázatát és a betegség fellépésének gyakoriságát.2 l > 0.ÚJ GENERÁCIÓ® LOMBTRÁGYA ásványi trágya (növényi kivonatokkal és mikroelemekkel dúsított) l Ponton Kft.0 l 0.7 Zn 0. (Sopron) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. növényi kivonatok.1-0. 15 ([%-ban bekeverve 112 .05 l 0. BIOMIT PLUSSZ.a.

m% > 1. s 36/37/39 alapanyagok: Clorella algasűrítmény vizes szuszpenziója tápelemekkel dúsítva összes algaszám: > 2 x 107 db/ml N PPs Kp Ca Mg B >1200 >1300 1600-5400 110-530 >40 50-550 Cu Fe Mn Zn mg/1 11-530 10-1000 >40 50-300 kultúra felhasználás dózis technológia gabonajé/ék levéltrágyázás 10-15 l/ha 3 alkalommal 113 . (Budapest) Bioplasma International Kft.1 l > 0. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ágyásos termesztőközegekhez 8-20 kg/m 3 bekeverve BIOPLASMA TERMÉKCSALÁD Bioplasma algatrágya mikrobiológiai készítmény l <} Varipiast Magyarország Ipari.0 l >4. kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi növények tápanyagutánpótlás talajba dolgozva őszi vetésű 0.5-1 kglm 2 kertészeti kultúrák 0.2 kglm 2 fólia. (Budapest). (Ispánk) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 112. s 36/37139 alapanyagok: baromfi trágya N PPs l Kp Ca Mg m/. s 13.5-1. Bioplasma Kft. 7 kglm 2 tavaszi vetésű 0.Mix-Ker Kft. BIOPAKK TRÁGYA CSALÁD GUANORGSZÁRNYASTRÁGYAKONCENT RÁTUM szervestrágya l T. s 13.a.3-0.8 > 1.0 l l sz.3 l > 1. (Seregélyes) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.

kertészeti levéltrágyázás l Onaponként kultúrák. hetente levéltrágyázás lemosó permetezéskor. (Ispánk) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. összes algaszám: > 2 x 105 db/ml Kp N >12 l P205 >13 l >16 l l lmg/1 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.2. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. majd kéthetente (max. szőlő talajtrágyázás 10-15 l/ha csepegtető öntözéssel.zöldségfélék (palánta talaj trágyázás l dllnövény hetente (5 %-os) nevelésben) levéltrágyázás 3 %-os konc-ban szabadfoldön levéltrágyázás 10-15 l/ha 2-3 alkalommall0-15 naponként gyümölcsfélék. érés előtt dísznövények talajtrágyázás első két hó. vir. (Budapest) Bioplasma International Kft. s 13. (Budapest) Bioplasma Kft. dísznövény S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 114 .-kor. gyümölcsfé- lék. s 36/37/39 alapanyagok: Bioplasma algatrágya l %-os vizes oldata. bogyó képződés után. hetente.5 %) levéltrágyázás lOnaponként(max. 2%) Bioplasma algás levéltrágya mikrobiológiai készítmény l {>- Varipiast Magyarország Ipari.

kertészeti tápanyagutánpótlás 3-51/ha Bl + talaj ba dolgozva kultúrák 7-JOB2 l/ha (magágyba) A két komponenst összekeverve tárolni nem szabad. összcsíraszám: > 2.0 x 1010 db/ml Biorex-2 (Bacid Nitro) alapanyagok: Azotobacter chroococcum. Bacillus thüringiensis. Azospirillum lipoferum.0 x 1010db/ml koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. Bacillus megaterium összcsíraszám: > 2. (Miskolc) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37/39 Biorex-l (Bacid Humusz+) alapanyagok: Bacillus subtilis. s 36/37/39 alapanyagok: Bacillus subtilis.4 x 109db/ml koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. Azospirillum lipoferum. s 13. Bacillus megaterium. s 13. Felhasználása 5-8 pH érték közötti és legalább l% humusz tartalmú talajon javasolt. Pseudomonas putida. kultúrák magágyba Felhasználása 5-8 pH érték közötti és legalább 1% humusz tartalmú talajon javasolt! 115 . BIOREX SZILÁRD TALAJOLTÓ ANYAG mikrobiológiai készítmény Chem-Trade Kft. Azotobacter chroococcum. Bacillus thüringiensis. kókuszrost vivőanyag összcsíraszám: > 1. BIOREX-l (BACID HUMUSZ+) ÉS BIOREX-2 (BACID NITRO) KÉTKOMPONENSŰ FOLYÉKONY TALAJOLTÓ ANYAG mikrobiológiai készítmény l * Chem-Trade Kft. kertészeti tápanyagutánpótlás 13-17 kg/ha talajba forgatva. Pseudomonas putida. (Miskolc) l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.

mikroorganizmusok. BISTE P NÖVÉNY KONDIC IONÁLÓ KÉSZÍTM ÉNY növénykondi cionáló készítmény Dabaljara (LIT) {Zavieliski Vitali (Budakeszi)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes l • s 2.5-2 lit mag csávázás 2-3 l/ha tenyészidőszakban. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz kivonat. víz. s 13. s 20/21.4-0. makro és mikroelemek.5% levéltrágyázás ra. tápoldatozásra cserepes növények) 116 .5 !It mag csávázás 2-3 l/ha hármas levél idején 1-2 l/ha bimbóképződéskor. mikrogomba szám: > 100 db/ cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia gabonajé/ék (őszi) növénykondícionálás O.5 !It gumó csávázás 2-3 l/ha 15-20 cm-es hajtás 1-2 l/ha 30-35 cm-es növény magasságnál 2-3 l/ha bimbóképződéskor cukorrépa növénykondícionálás 1. 3 alkalommal kertészeti növények növénykondícionálás 0.8xl0 7 (db/cm 3). (szabai-.5 lit mag csávázás 2-3 l/ha 2-3 leveles állapot 1-2 l/ha majd 2 hét múlva kukorica növénykondícionálás 2 !It mag csávázás 2-3 l/ha 2-3 leveles állapot 3-4 l/ha 8-9 leveles állapot 1-21/ha címerhányás előtt napraforgó növénykondícionálás 1-1. majd 2 hét múlva burgonya növénykondícionálás 0. balkon-. 8-l lit mag csávázás 1-21/ha szárbainduláskor 2-3 l/ha levéltrágyázás ra repce növénykondícionálás 1.5 !It mag csávázás 3-4 l/ha 2-4 leveles állapot 2-3 l/ha bimbóképződés és virágzás között szója növénykondícionálás 1. összcsíraszám: > 0.

és gyökér növénykondícionálás 1. állo- mányban 5-7!/ha 4-7 nap múlva ismé- telt beöntözés 2-3 l/ha rügyfakadás előtt 3. 3-4 l/ha kihajtáskor hagymajé/ék 2-3 l/ha ezután 7-9 nappal 1-2 l/ha tenyészidőszakban 1-2 alkalommal 2-3 l/ha öntözéssel. 1-2 alkalommal 2-3 l/ha öntözéssel. termésképző- déskor. levélkeze- léssei felváltva gyümölcsjé/ék növénykondícionálás 5-7//ha telepítéskor. beön- tözve 3-4 l/ha 2-3 nap múlva. növénykondícionálás 1-2 lit mag csávázás fűszernövények.u. bimbóképződés 1-21/ha tenyészidőszakban. növénykondícionálás ll/t mag csávázás ka. padlizsán 3-4 l/ha 3-4 leveles állapo 4-5 l/ha bimbóképződéskor 2-3 l/ha tenyészidőszakban. havonta 117 . levéltrá- gyázással felváltva paradicsom. 1-2 alkalommal 2-3 l/ha öntözéssel és levéltrá- gyázással felváltva kabakosok növénykondícionálás 1.. termésnö- vekedéskor. 3-4 alkalommal 2-3 l/ha öntözéssel.gumós. 2-3 alkalommal leveles zöldségek.5-4. havonta 2-3 l/ha szüret után 5-7 l/ha öntözéssel. levélkeze- léssei felváltva káposztajé/ék növénykondícionálás 10-15 flt mag csávázás 5-7. pap ri.5-3 lit mag csávázás 2-3 l/ha 1-3 leveles állapot.5 l/ha első levelek idején 3-4 l/ha vir.5-2 lit mag csávázás ra zöldségek 2-3 l/ha levéltrágyázásra.5 l/ha tenyészidőszakban.

kertészeti tápanyagutánpótlás 4-20 l/ha levéltrágyázás ra kultúrák 5-100 l/ha talajtrágyázásra 2-4 lit mag csávázás ra 118 . szüret után 15-25 l/ha öntözéssel bogyó nö- vekedésko~ érésko~ havonta BORA MIKROBIOLÓ GIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l Biovéd 2005 Kft.e.szőlő növénykondícionálás 3.0 0-10. S20/21. (Mezöszentgyörgy)} nem jelölésköteles J nem tűzveszélyes * S 1/2. s 36/37/39 0-~. összes mikrogomba szám: > 1.0 0-0. Szakál Pál (Győr) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * s 1/2.5 1 0-10. végén. víz.2 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.2 l 0-0.0 l 0-0..5-3 kg/ha v.5-5 l/ha telepítéskor beöntözve 10-13 l/ha rügyfakadáskor 8-10 l/ha vir. S 13. e. kertészeti talajkezelés 1.és talajjavító anyagokkal dúsítva) l Dr. éréskor.0 Fe Mn Mo l B l Zn l Cu lCo m/m%l 0-1.25 0-10.2 0-0. ü.5 l 0-2.0 1 0-7.5 x J07 (CFU/g) koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. perlit. (Pinkamindszent) {Bioprotector Kft. S 36/37/39 alapanyagok: Beauveria bassiana gomba.0 P205 K20 Mg Ca s 1 m/m% l 0-5.0 1 0-2. kiper- kultúrák metezve. s 13. bedol- gozva öntözéssel C -KOMPLEX MŰTRÁGYA TERMÉKCSAL ÁD műtrágya (szerves. bogyónö- vekedéskor.

0.e. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő.5 l m/m% kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talajjavítás. Werk Leopoldsdorf (AT) {Hús-Állat Import-Export Kft. ültető gödörbe cserje gyümölcsfa 2-3 kg!fa ültető gödörbe állóku/túrák 1-2 t/ha bedolgozva földkeverékhez 25-50 kglm 3 bekeverve 119 . (Debrecen) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2. (Vassurány)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.2 Mg > 0..2-0. (Tapolca) AKSD Városgazdálkod ási Kft. berendezésben 20 kg/100 m2 gozva szó1őoltvány.5 > 1. s 24/25.5 Kp Ca > 0. s 13. talaJjavítás talajvédelmi terv be dolgozva terület szerint COFUNA BIOPOST AKSD KOMPOSZ T komposzt l Cofuna Agrár Kereskedelmi. s 20121. 2 t/ha első évben utánpótlás l t/ha további években bedolgozva kertészeti kultúrák szabadföldön 10 kg/100 m2 v. Termelő és Szolgáltató Kft.4 kg/növ. beda!- zárt term. dísz. CARBOKA LK CUKORGY ÁRI MÉSZISZA P talajjavító l Agrana Zucker GmbH. Biopost BP-lll oltóanyag N > 1. s 13.e. s 36/37/39 alapanyagok: előkezelt TEVA gyógyszergyári eredetű micélium-iszap.0 1 1 1 l PPs > 0. tápanyag. dísifa. ü.

0. COFUNASZERVESTRÁGYA szervestrá gya Elmolight Kereskede lmi és Szolgáltató Bt. (Tapolca).e.S.5 l > 0. (Tárnok) l nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 1/2. 2 t/ha első évben utánpótlás l t/ha további években bedolgozva kertészeti kultúrák szabadföldön 10 kg/100 m 2 v. s 13. baromfitrágya. szervestrág ya (ló és baromfi) N P205 K20 Mg Ca m/v% > 1. összcsírasz ám: > 5 x 10 8 db/g Kp N > 1. (Bonyhád) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112 ' s 13. bedol- zárt term. dolomit őrlemény.5 l m/m% sz. dísz. A. l koltúra felhasználá s dózis technológi a szántóföldi kultúrák talaJjavítás.5 > 1.2 120 .K. ültető gödörbe cserje gyümölcsfa 2-3 kg/fa ültető gödörbe állóku/túrák l t/ha bedolgozva földkeverékhez 25-50 kglm 3 bekeverve A gyökérzet az esetleges perzselési veszély miatt nem érintkezhet közvetlenül a készítménnyel! COMPOSTAL KOMPOSZT komposzt Composta l Hulladékh asznosító. ü.5 >0.e. Kereskede lmi és Szolgáltató Kft. Bio Mold Kft.0 > 0. berendezésben 20 kg/100 m2 gozva szó1őoltvány.. Cofuna Agrárkere skedel-mi és Szolgáltató Kft.5 > 0.5 l Ca > 1.2-0. (Debrecen ) Florasaca Környezet gazdálkod ási Kft.0 l P20s > 0. (Tapolca). tápanyag. l • Városgazd álkodási Kft.D. dísifa. Biopost BP III oltóanyag.4 kglnöv.a. (Osli Tőzegüzem).0 Mg > 0. s 36/37 alapanyagok: zöldhulladék. s 36/37 alapanyagok: szölötörköly.

e bedol- gozva zöldségfélék tápanyagutánpótlás 2-5 kglm 2 v.ü.a. s 36/37/39 alapanyag: natúrfoszfát P205 CaO m/m% 26.e bedol- gozva szó1ő.0 l 40. koltúra felhasználás dózis technológia szántófoldi kultúrák tápanyagutánpótlás 2-3 kglm 2 v. (Budaörs)> l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.e.. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi növények tápanyagutánpótlás. 15 tf% bekeverve pázsitok.5 l > 1. s 13. 25-35m 3/ha bedolgozva dísznövények talajjavítás 2-611m 2 CSOMAGOLT SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l Ivánné Bán Magdolna (Kecel) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.5 l sz.ü. s 36/37/39 alapanyagok: szarvasmarha trágya Ca Mg m/m% >4. s 13.e.5 kglm 2 enyhén bedol- gozva DC HYPERFOSZFÁT P 26 műtrágya (P mono lágyföldszerű nyersfoszfátból) Timac Agro GmbH (AT) <Timac Agro Hungária Kft.0 l l l l 121 .. gyümölc~félék tápanyagutánpótlás 2-5 kg/fa ültető gödörbe cserjék telepítéskor 1-3 kgltő bekeverve mezőgazdasági kultúrák termesztőközeghez max. gyepek tápanyagutánpótlás 1-1. s 20121.

0 l l j j m/m% koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti tápanmyag utánpótlás szaktanács sze. s 20/21. talajjavítás talajvédelmi terv bedolgozva terület szerint 122 .és Mélyépítési Kft. bedolgozva kultúrák rint DC HYPERFOSZFÁT P 29 műtrágya (P mono lágyföldszerű nyersfoszfátból) Timac Agro GmbH (AT) <Timac Agro Hungária Kft. s 24/25. (Budaörs)> l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 13. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti tápanmyag utánpótlás szaktanács sze. s 26. (Békés)} Xi irritatív.0 l CaO 40. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő. (Kaba) {Békés Drén Környezetvédelmi. Víz. bedolgozva kultúrák rint EASTERN SUGAR ZRT PRÉSELT MÉSZISZAP talajjavító anyag l Eastern Sugar Zrt . s 22. s 13. s 36137/39 alapanyag: natúrfoszfát PzOs 29. R 36/37 l nem tűzveszélyes s 1/2.

s 20/21. EM .. kertészeti talajkezelésre 30-50 l/ha v.e. ü. élesztőgombák összesíraszám :> 2. víz.8 x 104 db/ cm\ mikrogomba szám> 1.2 x 10 7 db/cm 3 .tarló maradvány. s 36/37/39 alapanyagok:fotoszintetizáló és tejsavbaktériumok. s 13.l FELSZAPORÍTOTT MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény Környezetminőség l Bt. 1-5 1Im3 beöntözés ves hulladék komposz- tálás elősegítése EM. (Budapest) {EMRO EHG Deutschland GmbH (DE)} * nem j e lö lésköteles l nem tűzveszélyes s 2. mikrogomba szám > 2. sugárgomba szám > 2. sugárgomba szám> 2.e. 30-50 l/ha beforgatva tő terület zöldtrágya lebontás mezőgazdasági szer.4 x 103 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. 30-50 l/ha beforgatva tő terület zöldtrágya lebontás mezőgazdasági szer. összesíraszám :> 2. e.0 x 105 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. 1-5 1Im 3 beöntözés ves hulladék komposz- tálás elősegítése 123 .5 x 105 db/ cm 3 .l MIKROBIOLÓGIAI TÖRZSOLDAT mikrobiológiai készítmény l EM Agriton BV (Hollandia) {EMRO EHG Deutschland GmbH (DE)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 20/21. s 36/37/39 alapanyagok: EM -l mikrobiológiai törzsol dat. ü. bedolgozva kultúrák mezőgazdasági termesz.tarló maradvány.1 x 106 db/cm 3. kertészeti talajkezelésre 30-50 l/ha v.. e. bedolgozva kultúrák mezőgazdasági termesz. s 13. cukornádmelasz.

. cukornád melasz. víz. s 13. trá. EM-BIO l MIKROBIOLÓGIAI TÖRZSOLDAT mikrobiológiai készítmény Multicraft Productions.2 x 10 9 db/cm 3 . 24 órán kultúrák belül bedolgozva levélkezelésre 1-8 alkalommal mezőgazdasági termesz. összesíraszám :> 2. s 36/37/39 alapanyagok: EM BIO l törzsold at.und HandelsGmbH (AT) l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.3 x 106 db/cm\ mikrogomba szám> 0. EM-BIO AKTIVÁLT MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l EM Technology Hungary Kft.5 x 10 8 db/cm 3 . majd 6 hónapon belüllehet felhasz- nálni. ku. s 13.tarló maradvány. mikrogomba szám> 0. kertészeti talajkezelésre 20-40 l/ha v.e. sugár és élesztőgombák.5-1 lit beöntözés gyaérlelésre csepegtető önzözéssel 20-40 l/ha/év l :]()00 l: l 0000 hígításban Felhasználás előtt l cm 3 készítményt.5 x J03 db/cm 3 124 . ü. 0. sugárgomba szám > 1.e.3 x 10 6 db/ cm 3 .5 x 103 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. (Budapest) {Multicraft Productions. összcsíraszám: > l . s 36/37/39 alapanyagok: fotoszintetizáló.und HandelsGmbH (AT)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. nitrogénkötő és tejsavbaktériumok. l cm 3 melasszal (cukorral) és l liter vízzel összekeverve 7 napon keresztül aktiváini kell. sugárgomba szám> 1. 20-40 l/ha bedolgozva tő terület korica szár zöldtrá- gya lebontás komposztálásra.

virágzás után augusztusig 125 .e. s 36/37 MgO 1 s 1 B l Mn l l l m/m% 15.5-1 flt beöntözés letek ves hulladék komposz- tálás elősegítése mezőgazdasági kultú. 0. 24 órán kultúrák belül bedolgozva levélkezelésre 1-8 alkalommal mezőgazdasági ter. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. cukorrépa sorzáródástól burgonya intenziv lombképződés repce hajtásnövekedéstől rügyképződés ig napraforgó 8 leveles állapottól virágzásig káposztajé/ék 6 leveles állapottól 'félfej" nagyságig szőlő 3 leveles állapottól virágzásig. csepegtető önzözéssel 20-40 l/ha/év l: l OOO rák l: l 0000 hígításban EPSO MICROTOP műtrágya (összetett komplex) l ~ K+S Kali GmbH (DE) <Progmag Kft. kertészeti levéltrágyázás. Mn pótlás (hiánytünetek esetén max. ill. tarló maradvány. 5 kg/ha max. ku. s 13. B.0 l l l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. 20-40 l/ha bedolgozva mesztő terület korica szár zöldtrá- gya lebontás mezőgazdaságiterü­ mezőgazdasági szer.. 25 kg/ha év kultúrák S. 50 kg/ha/év szaktanács szerint.0 l 1. (Ászár)> nem jelölésköteles T nem tűzveszélyes s 1/2.0 l 1.0 l 12. ü. Mg. kertészeti talajkezelésre 20-40 l/ha v.e.

napraforgó.0 l > 14. kálium-propionát konzerválószer. lOkg/ha 1-2 alkalommal zöldségfélék (szabadföldi) (max. s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrák talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva szerint termesztőközeghez max. s 13. 0.2-0. szamóca alkalommal gyümölcsjé/ék 3-4 kg/ha vir. paprika. levéltrágyázás túrák kalászosok.3) paradicsom. (Budapest)} nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 1/2. EUTROFIT FOLYÉKONY SZERVESTRÁGYA szervestrágya (folyékony) l {>- Stradi Renzo sri. (0. víz N c m/m% >4. (IT) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112 ' s 13.max. 15 naponta .e.4 %) ÉSZT SPHAGNUM TŐZEG talajjavítóanyag (szerves) l AS Kago-Eesti Torvas. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. 0. 6 uborka. s 36/37/39 alapanyagok: vérliszt.a.5 %) zöldségfélék (fólia alatt) egy alkalommal (max.0 l l l l sz. kertészeti kul. (EST) {Hedera Bt. 50 tf% bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! 126 .

5 l koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter.07 < 3. s 36/37139 alapanyagok: élesztőipari sűrítmény N Mg m/m% sz. rint utánpótlásra 127 . dúsító anyagok N P 205 K20 Mg Ca m/m% > 2. s 36/37 alapanyagok: gabonaszalma.5 > 0. talajkezelés szerves szaktanács sze.a. baromfitrágya. gipsz.5 > 1. bedolgozva mesztő területek anyag és tápanyag. lótrágya. gombacsíra.0 > 1.a. EUROKOMPOSZT komposzt l Bio-Fungi Kft. s 13. s 13. koltúra felhasználás dózis technológia csiperkegomva termesztőközeg ÉLESZTŐ VINASZ szervestrágya l Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi Kft.5 > 5. P 205 l K 20 l >Ca0.5 l INa > 3. (Budapest) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 1/2.0 > 0.5 > 5.0 l > 0. (Bp) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.0 sz.

ü. J-O. kertészeti tápanyagutánpótlásra v.0 l > 3. (Győr)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2. dísz.025-0. S20/21. táp. dísznövény. s 36/37 alapanyagok: gombakomposzt.J-0. termesztőközeghez J5 tf% bekeverve letek 128 . koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. J-0.e.00 l l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldikultúrák talajkezelés.5 sz. S 36/37/39 alapanyagok: baromfitrágya N P205 K20 Ca Mg m/m% sz. anyagutánpótlás O.e. 2 kg!fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás O. 3-5 kg/fa. bedol- kultúrák gozva szabadföldön J-3 kglm 2 hajtatásban 3-5 kglm 2 gyümölcsfa. (Kincsesbánya) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. bedol- zöldségfélék.0 > 0. > 2.5 l > 6. dís:ifa.5 > 0.05 kglnöv. ü. (Jánossomorja) {Farm Tojás Kft.e..2 > 0. 2 tf% bekevberve FERITAS KOMPOSZT komposzt l Fevizso Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.2 kg/m 2 bedolgozva gyümölcsfélék tápanyagutánpótlás O. s 13. J-2 t/ha v. 2 kg/m 2 be dolgozva mezőgazdasági területek termesztőközeghez max. FARMERŐ SZERVES BAROMFITRÁGYA szervestrágya l Egg-Land Kft.2 kglm 2 gozva gyep évente 3szor szó1ő tápanyagutánpótlás 0.e. ültető gödörbe cserje mezőgazdasági terü.5 l >4. S 13.a.5 l > 1.. ültető gödörbe fenntartó trágyázás O. nádasiadányi tőzeg N P20s K 20 Ca Mg mlm% > 1.5 > 1.a. J-O.

koltúra felhasználás dózis technológia szántófiildi kultúrák tápanyagutánpótlás 2-4 t/ha v. ü.a.003 Fe Mn Zn m/m% sz..0 sz.04 l koltúra felhasználás dózis technológia paradicsom. tápanyagutánpótlás bedolgozva jásgyümölcs. S 13.2 l >3. paprika.5 t/ha 129 . bedol- gozva szó1ő.04 l >0. S 36/37/39 alapanyagok: baromfitrágya N P Ps K20 MgO CaO Na l B >4.02 l >0. e.. gyümölcs. dísznövények l t/ha v. (NL) {Dutinvest-Agro Kft.0 l >1. (Békéscsaba) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. >0. bedolgozva FERTIPLUS NPK 4-3-3 BAROMFI SZERVESTRÁGYAPELLET szervestrágya l Ferm O Feed b. s 20/21.5-3 kg/tő ültető gödörbe fenntartó trágyázás l t/ha kiszórva.e. (Hódmezővásárhely)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 1/2.5 > 12.0 l >9.0 > 3.v.0 > 0. FERMENTÁLT BAROMFITRÁGYA szervestrágya l Csabatáj Mezőgazdasági Zrt. s 13.0 l <0. bedolgozva zöldségfélék. dísifák telepítéskor 1. s 36/37/39 alapanyagok: fermentált baromfitrágya N P Ps Kp Mg Ca m/m% > 2.0 l >3. pázsitok fenntartó trágyázás l t/ha ősszel kiszórva.a.0 > 4.e. bedol- gozva gyepek.5 >0. uborka hajtatott 2-3 t /ha szabadföldi 1-1. to. S20/21.

s 13.5 > 0. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 1. illóolajok Kp N >0.5-4.8-2 t/ha erdészeti csemetekert 1.02 l Mg >0.25-1. (Kápolnásnyék) nem jelölésköteles Tnem tűzveszélyes s 1/2.0 sz.0 > 0. bedolgozva szőlő tápanyagutánpótlás 0. póréhagy.káposztafélék. gyep O.2 t/ha FITOKONDI NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló készítmény l * Volánpack Zrt.75-1. s 36/37 alapanyagok: érlelt.5 > 0. 7-1 t/ha rekultivációra 3.15 l Ca >0. e. s 13.5 kg/ ültetőgödörbe tőke gyümölcs tápanyagutánpótlás 2-5 kg/fa ültetőgödörbe FIMUS SZERVESTRÁGYA szervestrágya l Inno-Word Vállalkozási Zrt.a.01 l m/v% 130 ..5 t/ha bedolgozva kertészeti kultúrák 1.2-1. biohumusz vizes kivonata. s 36/37/39 alapanyagok: gyógynövények vizes kivonata. dohány burgonya tápanyagutánpótlás 0. káliszappan.5 > 1.01 l >0. legelő.5 t/ha rét.2 t/ha bedolgozva szamóca tápanyagutánpótlás 2-3 t/ha ü. rostált marhatrágya N P20s K20 Mg Ca m/m% > 1.02 l P20s >0.tápanyagutánpótlás 1.3-0.2-2.7 t/ha bedolgozva ma. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. dinnye.

005 >0. gyümölcs. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák. FLORASCA FÖLDKEVERÉK CSALÁD termesztőközeg l Florasca Környezetgazdálkodási Kft. s 20/21. kavics Florasca A Florasca B Florasca C 131 . levélkezelés 4-61/ha 3-4 alkalommal zöldségfélék. (Budapest) nem jelölésköteles / nem tűzveszélyes s 2. dísifa. s 36/37/39 alapanyagok: gyógynövény kivonat. s 36/37 alapanyagok: osli tőzeg.02 >0. s 13.02 l >0. s 13. szó1ő FITO NATURAKTÍV NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló készítmény l Fito Natur Európa Kft. majd azonnal kijuttatva. dolomit. komposzt.005 l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti levéltrágyázás 5-10 l/ha 2-4 alkalommal kultúrák. + 2 l/ha Melius félék. szőlő 1-2 hetente zöldségfélék palánta tápoldalozás 3-5 l/ha 2-4 alkalommal állománykezelés levéltrágyázás 5-10 l/ha 4-5 alkalommal kéthetente gyep. (Sopron) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.002 N Fe m/v% >0. komposzt kivonat PPs l Kp l Ca l Mg l>0.02 >0. díszcserje levéltrágyázás 5-10 l/ha 4-5 alkalommal A FitoNatur l és FitoNatur 2 komponenseket közvetlenül a felhasználás előtt l: l arányban összekeverve. homok. agyag.

1 > 1. be- dolgozva 132 . ta. tápanyag pótlás. koltúra felhasználás dózis technológia zölségfélék.1 sz.a. (Sopron) gyakorlatilag nem mérgező mérsékelten veszélyes nem tűzveszélyes alapanyagok: érlelt szarvasmarha trágya N P205 K20 Mg Ca mlm% > 1. 2-5 kglm 2 v. beda!- nyek Zajjavítás gozva szántófoldi növények 2-3 t/ha szó1ő.e.5 kglm 2 telepítéskor. Florasca balkonföld Florasca egynyáriföld Florasca kaktuszföld Florasca muskátliföld Florasca rhododendronföld Florasca temetőföld Florasca tóföld koltúra felhasználás dózis technológia dísznövények (cserepes.e. ültető gödörbe pázsit. ültető gödörbe díszcserje tápanyag pótlás 1-3 kglnöv.8 > 2.. gyep tápanyagpát/á 1-1. szabad- foldi Vegasca zöldségföld koltúra felhasználás dózis technológia zölségfélék termesztőközeg FLORASCA KOMPOSZTÁLT SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l Florasca Környezetgazdálkodási Kft. termesztőközeg balkonládás. gyümölcsjé/ék tápanyag pótlás 2-5 kglnöv.5 > 0. ü. dísznövé.1 > 1.

0 sz. 2-3 !/fm bedolgozva kofa) telepítés 21/tőke ültető gödör ápolás llltőke korona alá. kultúra felhasználás dózis technológia zölségfélék tápanyag pótlás 5-10 !1m 2 bedolgozva gyümölcsfák 5-10 !Ifa ültető gödör ápolásra 5-20 !Ifa bedolgozva szó1ő tápanyag pótlás (is. folyami homok. max. s 13. FLORIMO KOMPOSZTÁLT MARHATRÁGYA szervestrágya l Matécsa Kereskedelmi és Kertészeti Kft. gilisztahumusz. területek termesztőközeghez 10-15 tf% bekeverve FLORIMO TŐZEG ALAPÚ FÖLDKEVERÉK CSALÁD termesztőközeg l Matécsa Kertészeti Kft. kókuszrost. litván tőzeg. marhatrágya.5 > 0. beöntözve dísifa. műtrágya 133 . (Kecel) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 2. s 36/37/39 alapanyagok: érlelt szarvasmarha trágya N P 205 K20 Mg Ca m/m% > 1. s 36/37 alapanyagok sávolyi tőzeg.5 > 0. agyag. vörösfenyő kéreg. 2-5 11m2 bedolgozva pítés) ápolás l-211m2 kiszórva. díszcserje tápanyag pótlás (tele. pázsit tápanyag pótlás (tele. beöntözve mezőg. komposztáJt marhatrágya. (Kecel) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. 20 tf% gödörbe pítés) ápolás 1-5 !Ifa korona alá. s 13.5 > 1.0 > 0. perlit.a. beöntözve gyep.

-15 tf% bekeverve kertépítés 10-20 tf% gyökérzónába keverve 134 . gyógy-. Florimo Orchidea és Anthurium virágföld: Florimo Rhododendron és Azalea virágföld Florimo VJzinövény virágföld Florimo Altalános virágföld Florimo VJzinövény virágföld Florimo Altalános virágföld Florimo Gyep és pázsit föld Florimo Sírkert föld Florimo Balkon és muskátli virágföld Florimo Kerti virág föld Florimo Rózsaföld: Florimo Citros és mediterrán növény föld Florimo Szobanövény"A" típusú virágföld: Florimo Pálma és zöldnövény föld Florimo Örökzöld növényföld Florimo Kaktuszföld Florimo Bonsai föld Florimo Palánta és magvetés föld Florimo Fűszer és gyógynövény föld koltúra felhasználás dózis technológia dísznövények (cserepes. szabadföl- di). ápolás) csalva termesztőközeghez 10. 1-3 11m 2 kiszórva. bela- pítés.talajszerkezet javítása tala/védelmi terv kiszórás tő terület szerint Florimo Biohumusz Növénytrágya koltúra felhasználás dózis technológia szó7ő tápanyag pótlás llltőke ültető gödör tala- gyümölcsfélék 2-5 !Ifa jába keverve gyep tápanyag pótlás (tele. füszernövé- nyek Florimo Natúr tőzeg (semleges pH) Florimo Tőzegkocka (savanyú pH) koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termesz. termesztőközeg balkonládás.

(Budapest) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 1/2.a.0 >4. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter. s 13. talajjavítás (homok) tala/védelmi terv kiszórás mesztő terület szerkezet javítása szerint termesztőközeghez max. s 36/37 alapanyagok: észt sphagnum tőzeg.hu 135 . érett szarvasmarha-trágya N P Ps Kp Mg Ca m/m% > 1.0 > 0. agrinex@externet. s 13.5 > 1. (Pomáz) nem jelölésköteles _l mérsékelten tűzveszélyes s 2.5 > 2.0 sz. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék tápanyag pótlás 10 11m2/ bedolgozva faiskola tápanyag pótlás 15 11m 2 ültető gödör gyep 5-611m 2 be dolgozva mezőgazdasági terület termesztőközeg 10-15 tf% bekeverve NEOLAND engedélyezett növényvédőszerek adatbázisa Agrinex Bt. GARRIDARÁLTFEKETETÖZEG talajjavító (szerves) l Sphagnum tőzegfeldolgozó Kft. 50 tf% bekeverés Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! GARRI PLUSZ ÉRETT MARHATRÁGYA HORTULANUS ÉRETTMARHATRÁGYA SANDIS ÉRETT MARHATRÁGYA szervestrágya l Garri Kft.

s 13. a mikroorganizmusok által szintetizált növénykondicionáló anyagok. ü. (Budapest) l * <} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. bedol- kertészeti kultúrák dícionálás 5-10 l/ha gozva GEOCELL-1 MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény Geosan Környezetvédelmi Kft. (Budapest) l * <} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. aerob cellulózbontók száma: > 2. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrák talajjavítás (homok) tala/védelmi terv bedolgozva szerint termesztőközeghez bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! GEOAGIT-CNPK-1 MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény Geosan Környezetvédelmi Kft. 1-5 l/ha v..0 x l0 9 db/cm 3 136 . s 13. öszcsíraszám: > 3. talajkon. víz összcsíraszám: > 1. (Budapest)} nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 112. GARRITŐZEG talajjavító (szerves) l Welnor Peat Ltd..e.e.5 x 10 9 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talajkezelés.0 x 10 9 db/ml. s 36/37/39 alapanyagok: Cellvibrio sp. táptalaj. makro. Pseudomonas fluorescens variánsok.és mikroelemek. s 13. s 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok. (RUS) {Garri Kft.

padlizsán alkalommal l 0-14 naponként almatermésűek termés minőség javítás 3 l/ha bimbós állapot után 1-3 alkalommal csonthéjasok terméskötődés. s 36/37/39 alapanyagok: GA 14 algakrém. két rika. kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termelő talajkezelés.8 0. 15 l/ha bedolgozva területek szármaradvány lebon- tás gyorsítása komposztálás gyor. terméskötődés javítás 3 l/ha virágzás kezdete.3 > 25. makro.02 l 2.6 l 4. kezdete.0 9. termés. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termelő talajjavítás talajvédelmi terv bedolgozva területek szerint termesztőközeghez javaslat szerint bekeverve GOEMARBM86 l növénykondicionáló GOEMAR Le Laboratoire de la mer. s 13. s 13. 3 l/ha vir.0 l kultúra felhasználás dózis technológia paradicsom. (FR) <Arysta LifeScience Magyarország Kft. szirom- minőség javítás hullás. (Budapest)> * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. terméskötő­ dés után 137 . (Budapest) l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. füszerpap. sítása beforgatva GÉRCEI ALGINIT talajjavító ~ Alginit Kitermelő és Értékesítő Kft. 15 !It kipermetezve.tarló.és mikroelemek N MgO l Mo B Szerves anyag m/m% l so 3 1 3.

lombzáródáskor GREEN BULL KOMPOSZTÁLT SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l Farm Trió Kft. mák.5-21/ha levélfejlődéskor. (FR) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * S 2. vége GOEMAR MULTOLEO l növénykondicionáló GOEMAR Le Laboratoire SA. s 36/37 alapanyagok: szarvasmarhatrágya N P Ps Kp Mg Ca mlm% > 1.0 koltúra felhasználás dózis technológia napraforgó terméskötődés javítás 1. minőség javítás vir.25 > 1.0 l 9. olajtök kezdte cukorrépa termés minőség javítás 1. bór N B szerves anyag l m/m% 4. 138 . 3 l/ha fürtök elkülönülése. len.5-21/ha levélfejlődés kor. S 13. S20/21. vir.75 > 1.0 >4.5-2 l/ha csillagbimbós ál- lapot repce. szója. s 13. termés kötődés 1. S 36/37/39 alapanyagok: GA 142 algaszűrlet. mustár. kezdete.szőlő terméskötődés.5 l l l l > 20. termés.5 > 1.a.0 sz. (Szabadbattyán) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 1/2.

e. gödörbe pázsit. komposzt. s 36/37139 alapanyagok: mikroorganizmusok. gyümölcs 1. ü. bet. Előnyös..5 kg/növ.(Veszprém) {Greenman Kft. talaj szerkezetének 10-20 t/ha gozva nyek javítása szőlő. 5-15 t/ha v. gyep 1-1.5 kglm 2 v.9 x 10 7 db/cm 3 mikrogomba szám:> 1.e.Germany GmbH (DE). zöldtrágya stb. talajkon. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi növények tápanyag pótlás.5-1. kultúrák dícionálás (max. felhős. e.talajkondícionálás 100 ml/10 l víz öntözés dísifák. ha a készítmény kipermetezése után a szerves anyagokkal együtt kerül beforgatásra. bio cukornádmelasz.e. ültető díszcserje 0.) jelenlétéről a talajban.. s 13. gyökér alá. kőzetliszt. kertészeti talajkezelés.1x106 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.e .e. A készítményt vízzel történő hígítást követően 24 órán belül fel kell használni! A készítmény kijuttatása maximum 3 bar nyomással. víz összes csíraszám: > 1. 200 l/ha/ ér. 4 perme- tezés mezőgazdasági termelő tarló kezelés 10-50 l/ha aratás után be- területek dolgozva dísznövények (cserepes).e. bedolgozva GREENMAN AGRO MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény * -<} T EM. bet.5-2. u. díszcserjék A készítmény alkalmazása során gondoskodni kell megfelelő mennyiségű szerves anyag (tarlómaradvány. esős időben történjen! 139 . be- év) dolgozva levélkezelés 20-50 l/ha max. bedol- zölségfélék. dísznövé. ü. 50-100 l/ha v.5 kglnöv. s 25.. Greenman Kft. (Veszprém)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.

GREENSOIL TERMÉKCSALÁD

műtrágya (talajkondicionáló anyagokkal dúsított) --}
Pannon-Trade Kft. (Győr) *
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 1/2, s 13, s 36/37/39
alapanyagok: TCaP28 nyersfoszfát, Dudarit, káliumszulfát, növényi hamu
P20s Kp S03 CaO mg/kg sz.a.
7,0- 17,5 13,5-20,0 0-22,5 0-23,5

Greensoil Humin P+Ca
Greensoil Humin K+S
Greensoil Humin PK+Ca+S
Greensoil Humin K+Cu
Greensoil Humin PK+Cu

kultúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi, kertészeti tápanyagutánpótlás szaktanács sze- v. e., ü. e. bedol-
kultúrák rint, vagy gozva
kalászosok l 00-300 kg/ha
kukorica, napraforgó, 200-300 kg/ha
repce
cukorrépa, burgonya 300-400 kg/ha
zöldségfélék (hajtatott) tápanyagutánpótlás 200-300 kg/ha v.e., ü.e. bedol-
(szabadföldön) 300-400 kg/ha gozva
szőlő (telepítés) tápanyagutánpótlás 300-400 g/tő bedolgozva
fenntartó trágyázás 200-300 kg/ha
gyümölcsfélék (telepítés) tápanyagutánpótlás 400-600 g/tő bedolgozva
fenntartó trágyázás 200-300 kg/ha
gyep tápanyagutánpótlás 100-200 kg/ha be dolgozva

GROWCu/Zn

műtrágya (granulátum) (EK) l
Nordox Industrier AS (NOR) <<Makhteshim Agan Hungary Zrt. (Budapest)>>
*
nem jelölésköteles l nem jelölésköteles
R 22, R 50/53

140

kultúra felhasználás dózis technológia
kalászosok réz és cink hiány pót- szaktanács sze- lombkezelés
lás rint

HAHÓTI TŐZEG ALAPÚ TERMÉKCSALÁD
HAHÓTITŐZEG

talajjavító (szerves) l
Gánt Kő és Tőzeg Kft. (Gánt), HahótPack Kft. (Hahót)
nem jelölésköteles 1 mérsékelten tűzveszélyes
s 112, s 13, s 36/37
kultúra felhasználás dózis technológia
mezőgazdasági termő- talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva
terület szerint
termesztőközeghez és bekeverve
termesztőközegként
Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható!

HAJT IKA

ásványi trágya l
Geoproduct Kft. (Mád)
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 1/2, s 13, s 36137/39
alapanyagok: zeolit, bentonit
CaO
2,0 l MgO
1,7 l Fe
0,5 l Mn
0,01 l 0,03
Ti l m/,m% sz.a.

kultúra felhasználás dózis technológia
zöldségfélék talajkondícionálás 3-5 g/1 öntözés
dísznövények

141

HANSÁGI TŐZEG ALAPÚ TERMÉKCSALÁD

talajjavító (szerves) l
Florasca Környezetgazdálkodási Kft. (Osli)
nem jelölésköteles l
mérsékelten tűzveszélyes
s 112, s 13, s 36/37
Királytói kertészeti tőzeg
Hansági rostos tőzeg
Hosszúdorubi kertészeti tőzeg

koltúra felhasználás dózis technológia
kertészeti kultúrák talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozás
szerint
termesztőközeghez bekeverve
termesztőközegként
Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható!

HAWITA TŐZEG

talajjavító (szerves) l
Nordtorf (LAT) <Hawita Gruppe GmbH (DE)> <<Beppler Kft. (Szigetszent-
miklós)»
nem jelölésköteles l
nem tűzveszélyes
s 1/2, s 13, s 36/37
koltúra felhasználás dózis technológia
kertészeti kultúrák talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozás
szerint
termesztőközeghez bekeverve
termesztőközegként
Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható!

BIOKOLLE
tapadásfokozó, párolgáscsökkentő készítmény, csávázó adalék-
anyag

142

HUMINIT-DUDARIT TALAJKONDICIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNY

talajkondicionáló
Duszén Kft. (Dudar) {Duszén Kft. (Dudar), Humin Project Kft. (Bp)}
l
*
nem jelölésköteles [ tűzveszélyes
s 2, s 13, s 36137139
huminsav PzOs KzO Mg Ca s m/m%
> 50,0 >0,05 >0,06 >0,3 >2,0 >2,5
Fe Mn ísz m/m%
>0,6 >0,01

kultúra felhasználás dózis technológia
gabonajé/ék talajkondícionálás 150-400 kg/ha őszi alaptrágyázás
ipari növények 200-500 kg/ha
rét, legelő 200-300 kg/ha
zöldségfélék talajkondícionálás 100-400 glrn 2 v.e., ü.e. bedolgozva
fenntartó trágyázásra l 00-300 glrn 2 bedolgozva
dísznövények talajkondícionálás 200-500 glrn 2 v.e., ü.e. bedolgozva
fenntartó trágyázásra l 00-300-glrn 2 bedolgozva
termesztőközeghez 5-10 kglrn 3 bekeverve
komposzthoz 3-5 tf%
örökzöldek, díszcserjék talajkondícionálás l 00-300 g/tő ültető gödörbe
faiskola, csemetekert, talajkondícionálás l 00-300 g/tő ültető gödörbe
gyűmölcsfélék, szó1ő fenntartó trágyázás bedolgozva
mezőgazdasági területekrekultivációra 3-20 t/ha bedolgozva
gyep talajkondícionálás l 00-300 glrn 2 maggal kiszárva
fenntartó trágyázás begereblyézve

5 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell
viselni

143

HUMINIT NPK- DUDARITNPK
TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY

talajkondicionáló
Duszén Kft. (Dudar)
nem jelölésköteles tűzveszélyes

S 2, S 13, SI 7, S41, S20/21, S24/25, S 36/37/39
N P205 K20 Mg Ca Fe mlm%
0-10 0-10 2-10 0,2-2 0,5-2 0-2
Mn Zn mlm%
0-2 0-2

koltúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi kultúrák talajkondícionálás 300-600 kg/ha bedolgozva
zöldségfélék 400-1000 kg!ha
ill. szaktanács
szerint
szó1ő, gyümölcsjé/ék talajkondícionálás 400-800 kg/ha bedolgozva
dísznövények talajkondícionálás 300-700 kg/ha bedolgozva
gyep 200-400 kg/ha
Max. 1 t/ha mennyiségben használható.

HUNGAVIT TERMÉKCSALÁD
Hungavit A

l
növénykondicionáló
Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt.
(Keszthely)
*
<}

nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
S 2, S 13, S36/37/39
alapanyagok: gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát 0,6 %-os oldata, makro-, mezo-
és mikroelemekkel dúsítva
N
> 0,05
l
Pp 5 Kp
> 0,25 > 0,3
l Mg l
> 3,5 > 4,0
Bl l l
g/l

144

mezo- és mikroelemekkel dúsítva N > 0. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát 0. makro-.tápanyagutánpótlás 51/ha 2-3 alkalommal ségek (max.6 %-os oldata. kultúra felhasználás dózis technológia szőlő. gyökérzöld. mezo- és mikroelemekkel dúsítva N > 0. (Keszthely) l {-- • nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 13.0 > 4. > 0. (Keszthely) l • nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.15 > 2. s 13.0 B l l g/l l kultúra felhasználás dózis technológia cukorrépa.6 %-os oldata.05 l l l g/l kultúra felhasználás dózis technológia dísznövények tápanyagutánpótlás 1-5% öntözés.25 > 0.02 l Pp. le- vé/kezelés 145 .15 Kp l Mg l > 0.05 lPPs Kp l Mgl > 0.8 > 0. 20%) Hungavit D növénykondicionáló Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt. makro-. 20%) Hungavit B növénykondicionáló Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt. gyümölcsjé/ék tápanyagutánpótlás 51/ha 2-3 /ka/ommal (max. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát 0.

(Keszthely) • nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.15 l l l l g/l kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldikultúrák tápanyagutánpótlás 5 l/ha levélkezelés. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát 0. 20%) alkalommal 5 36/37/39 Megfelelő védőruházatot. 2-3 (max. makro-. mezo- és mikroelemekkel dúsítva N > 20. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát 0.25 > 0.6 %-os oldata. zöldségfélék tápanyagutánpótlás 51/ha levélkezelés.6 %-os oldata. makro-.1 l l PPs > 0.2-3 (max. l O %) alkalommal H ongavit P növénykondicionáló Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt.0 l PPs l Kp > 0.5 l l l l gli kultúra felhasználás dózis technológia burgonya. (Keszthely) l • nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 13. Hungavit G növénykondicionáló l Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt. védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 146 . mezo- és mikroelemekkel dúsítva N > 0. s 13.5 Kp > 1.

makro-.0 x l0 6 db/ml.1 l PPs > 0. Rhodamine B 500 festékanyag összcsíraszám: > 1. s 13. mezo- és mikroelemekkel dúsítva N > 0. {> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.2-3 kultúrák (max. s 36/37/39 alapanyagok: gilisztahumusz alkáli-pirofoszfát 0. magra tapadt csíraszám: > 3.6 %-os oldata. 20%) alkalommal IREGI NATÚR SZÓJA OLTÓPOR mikrobiológiai készítmény Blue Seed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 24 órán belül elvetni 5 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 147 . Hungavit Universal l növénykondicionáló Bio-Life 2000 Biotermékeket Előállító és Fejlesztő (Keszthely) * Kereskedelmi Zrt.0 x 104 db/ml koltúra felhasználás dózis technológia szója N megkötés légkörből lkg/t mag 4 liter vízzel l t magot nedvesíteni. (Iregszemcse) {Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézet (Iregszemcse)} l * {> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes alapanyagok: őrölt Rhizobium japonicum gümő talajjal.5 Kpl > 0.8 l l l g/1 l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti tápanyagutánpótlás 51/ha levélkezelés. anyaggal összekeverni.

7 > 1.5-2 t/ha bedolgozva szája javítás 0. 1. S20/21.O. 0.5 t/ha szamóca 1.8-1.0 > 4. J2 kg/m 2 meszt(} ber. 8-l 2 g/m 3 közeghez di~znövény (zárt ter.2-1. 7 t/ha bedolgozva javítás kanténeres termeszt6.a.0 > 5.) javítás KAPOSV ÁRJ CUKORGYÁRI MÉSZISZAP TALAJJAVÍTÓ ANYAG talajjavító <} l Magyar Cukor Zrt. tápanyagpótlás. talaj. Kaposvári Cukorgyár (Kaposvár) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.4 kglm 2 szó1ő tápanyagpótlás. S 13. 0.) javítás 0.5 t/ha héjasok bogyósok 0. s 25. (Kecskemét)} * nem jelölésköteles mérsékelten tűzveszélyes S 2.3-0.5-2 t/ha faiskola tápanyagpótlás.5 t/ha bedolgozva (zárt termesztő ber. S 36/37/39 alapanyagok: baromfitrágya N P20s Kp Ca Mg m/m% > 4.javítás 1.3-0.2 t/ha bedolgozva almatermésűek. talaj.4 t/ha zöldségfélék (5zahadföldi)tápanyagpótlás.0 >4. csont. talaj. s 36/37/39 148 . talaj. ITALPOLLINA 4-4-4 BAROMFITRÁGYA szervestrágya l Giten Italpoliina (IT) {ZFW Hortiservice Kft. s 13.5-1. s 24. talaj. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldikultúrák tápanyagpótlás.2-1.3 sz. 1. 06-0.8-1.

KECELI NATÚR VEGYES TŐZEG talajjavító (szerves) l Natúra Tőzegbánya Kft. s 13. s 36/37/39 K20 Na s mlm% 30-40 <3. kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő. (Kecel) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37 149 . (Alsópáhok) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. talajvédelmi terv erdő) szerint Réti. kertészeti tápanyagpótlás l t/ha ill. bedolgozva letek Mg-hiányos. (Budapest) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdaságiterü­ talajjavítás (savas. homok.5 kg/m 2.5 kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. 0. ill. s 24/25. öntés és szikes talajokon nem használható. s 13. bedolgozva kultúrák nácsadás szerint KÁMÁN DOLOMIT talajjavító (ásványi) l Kámán Bányászati és Kereskedelmi Bt. talajjavítás (savanyú) talajvédelmi terv bedolgozva terület szerint KÁLIUM-SZULFÁT KIVONAT műtrágya l Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi Kft. s 13.5 18. szakta.

3 > 1. {Törökszentmiklós)>> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva túrák szerint termesztőközeghez bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! KELPAK NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ ANYAG növénykondicionáló l Kelp Products (Pty) Ltd. koltúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrák talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva szerint termesztőközeghez bekeverve termesztőközeg tápanyaggal Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! KECELITŐZEG talajjavító (szerves) l Natúra Tőzegbánya Kft. s 13.031 mg/1 koltúra felhasználás dózis technológia hagymajé/ék növénykondícionálás 2-3 l/ha levélkezelés (4-6-8 héttel kelés után) 150 . (Kecel) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 1/2.a.(RSA) {Louis RudolfCrous (RSA)} <<Lasa Agrokémiai Kft. s 36/37/39 alapanyagok: Beklonia maxima barnamoszat N P Ps Kp m/m% sz.5 l > 0. s 13. j >0.3 l j l egyéb hatóanyagok: természetes auxinok: ll mg/1. természetes citokininek: 0. s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági kul.

répa szelet. sörtörköly.0 l >0. zöldbimbós állapot és becőképződés között) KE NÖVÉNYKIVONAT növénykondicionáló l TVA Production-& Vertriebs.0 l > 1. (Gátér)} nem elölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. beöntözés padlizsán 2-3 l/ha levélkezelés (ü.a. almatörköly. > 1. 10ml/l v. (Gyöngyösta rján) {Humusz Bt. s 36/37/39 alapanyagok: gyógynövény esszencia. s 13. 50 if% bekeverve 151 . 6 l/ha) cukorrépa növénykondic ionálás 31/ha levélkezelés (egyszer 2-6 leveles állapot- ban) repce (őszi) növénykondic ionálás 31/ha levélkezelés (egyszer. s 13. u 2-6 hét. s 36/37 alapanyagok: pötrétei tőzeg.GmbH (AT) {Ke-Pflanzen Doktor Kft. cukrok. u.0 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági területek talajjavításra (homok) 25 if% bedolgozva gyep 2-3 kglm 2 telepítés előtt 1-1. fűrészpor N PPs Kp Ca Mg l m/m% sz. (Gyöngyöspata)} nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 112.8 l > 3. forrásvíz koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék tápanyagután pótlás 5-7 l/ha levéltrágyázá s dísznövény ke 3-6 alkalommal KERTVARÁZS GILISZT AHUMUS Z gilisztahumu sz l Agro-Multif ood Kft. litván tőzeg. max.5 kglm 2 utolsó kasz/ás u. s 20/21. paprika. tengeri só. termesztőközeghez max.0 l > 1.paradicsom.

5-3.2 > 0.5-0. ü.2 kg/fa ültető gödör fenntartó trágyázás 0. 4-5 kglm 2 intenzív hajtatásban termesztőközeghez max.. 36/37/39 alapanyagok: zöldhulladék. ü.5-0.8-1 kglm 2 bedolgozva telepítéshez 2-3 kg/tőke. biohulladék N P 205 K 20 Ca Mg m/m% > 1. 7 kglm 2 v.5 kg/fa ültető gödör fenntartó trágyázás 0. bedol- gozva dísznövények szabadban tápanyagpótlás 2.e.e..5 kglm 2 bedolgozva 152 . 10 tf% bekeverve kiskertekben 1-2 kglm 2 v. s 13. ber.e.5 > 0. ber.5-5 kglm 2 v.5-0. gyümölcsjé/ék fenntartó trágyázás 0.termesztőközeghez max. 10 tf% bekeverve zív hajtatás (cserép.e. term.fenntartó trágyázás 1-1. ültető gödör szántóföldi kultúrák tápanygpótlás 10-20 t/ha vedolgozva mezőgazdasági területek talajkondícionálás 0.0 > 0. park) telepítéshez 0.5 > 1..5 sz. (Keszthely) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 2.5-4. ü.. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék (szabad.5 kglm 2 v.7 kglm 2 bedolgozva dísifák tápanyagpótlás 5-6 kg/fa ültető gödör fenntartó trágyázás 0. inten.e. beda!- gozva szó7ő.e. KESZTHELYI ZÖLD KOMPOSZT komposzt l Keszthely és Környéke Hulladékkezelő Kft.8 kglm 2 bedolgozva rekultiváció talajvédelmi terv szerint egynyári és évelő virá.2 kg/m 2 bedolgozva gok (kert. beda!- földi) gozva zárt. beda!- gozva zárt.e.e. term. 7 kglm 2 bedolgozva gyep tápanyagpótlás 1-2 kglm 2 telepítéskor fenntartó trágyázás 0..a.3-0. konténer) J 00-120 kg/m 3 erdeifák tápanyagpótlás 2. s 20/21.5-0. ü. tápanyagpótlás 2.8-1 kglm 2 bedolgozva csemetekertek tápanyagpótlás 1-1.

s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termesz. lápföld koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék.0 l > 500. s 13.0 l > 10. mészkedvelő) KLASSMANN LITVÁN FEHÉR TŐZEG talajjavító (szerves) l Klassmann-Deilmann GmbH (DE) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. s 36/37 alapanyagok: réti talaj. (Gödöllő) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. s 36/37/39 Alapanyagok: növényi eredetű komposzt vizes kivonata N PPs K 20 CaO l MgO mg/1 > 35. (Tápiószentmárton) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. semleges pH-t igénylő.0 > 100.0 l 153 . s 13.0 l > 200. KINCSEM FÖLDJE termesztőközeg l Földker Kft. talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva tő területek szerint termesztőközeghez bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! KOMPOSZTTEA TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY talajkondicionáló l ~ Profikomp Kft. s 13. gyep termesztőközeg dísznövények (mésztűrő.

19 l >l. gilisztahumusz kivonat. makro-. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék.5 > 0.5 sz.5 l l 154 . ü.és mikroelemek N PPs Kp s B m/v% > 0.25 l > 0.5-3 kglnöv. ü. s 13. s 36/37/39 alapanyagok: almostrágya..a.5 >0. talajra termesztőközeg keze. tápanyag 12-15 kg/100 m2 v.u.e. aminósavak. 12.0 >0. s 20/21. 10 1Im 3 20 %-os oldattal lés e kezelve KOMPVITAL KOMPOSZT komposzt l AG-ÉL Kft.5 > 1. gyümölcsjé/ék tápanyagpótlás 0. bedal- szántóföldi kultúrák pótlás 5-10 t/ha gozva szó1ő. talajra nyek szántóföldi kultúrák v. dísznövé.e.e. zöldhulladék N P zOs Kp Mg Ca m/m% > 1. bet. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék talajkezelés..19 l > 0. törköly. (Budapest) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 2.e.talajkondícinálás 1000 l/ha v. bedol- gozbva termesztőközeghez max. mezo. ültető gödörbe dísznövények tápanyagpótlás 0. s 36/37 alapanyagok: tőzeg.e. (Hévíz) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes --} * s 2. s 13.e..5 tf% bekeverve rekultivációra 15 t/ha bedolgozva KONDISOL TERMÉKCSALÁD növénykondicionáló l Hominisz Kutatásfejlesztő Kft. 2 l 0.5-1 kg/100 m2 v.

(Osli tőzegüzem)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.7 > 0. (Osli tőzegüzem) {FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. Kondisol Kondisol B+S koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti levélkezelés 4-61/ha 2-5 alkalommal kultúrák KOVAFÖLDALAPÚFÖLDKEVERÉK termesztőközeg J FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. s 36/37/39 alapanyagok: víztelenített kovaföld iszap. 155 .3 >0.3 l > 0. szarvasmarha-trágya N PzOs Kp m/m% > 0. FLORASCA Hungary Kft. s 36/37/39 alapanyagok: víztelenített kovaföld iszap. s 13. zeolit N Pp 5 l K 20 l Ca Mg m/m% > 0. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék.7 l >0.a.a. s 13.4 l l l sz.szaporító és termesz- nyek (savanyú közeget tőközeg igénylő) KOVASCA ÁSVÁNYI TRÁGYA ásványi trágya l FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. (Osli tőzegüzem) {FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft. (Osli tőzegüzem). dísznövé. (Osli tőzegüzem) FLORASCA Hungary Kft. (Osli tözegüzem)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.6 l > 0.1 l sz.7 l >0. tőzeg.

kultúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi kultúrák szaporító és termesz- 4-8 t/ha v.e., ü.e. beda!-
tőközeg go z va
termesztőközeghez 4-5 kglm 3 bekeverve

KUNWURM GILISZTAHUM USZ TÁPOLDAT

növénykondicionáló
Kun-Föld Bt. (Kiskunhalas)
l *
nem jelölésköteles nem tűzveszélyes
s l/2, s 13, s 36/37
alapanyagok: Kun Wurm gilisztahumuszból vizes hígítással készült növényi
tápoldat, összesíraszám (db/g)> 2,5 x 1010
N P20s Kp m/v%
> 0,05 > 0,05 > 0,05

kultúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi és kertészeti növénykondícioná- 10-20 l/ha talajra öntözve
kultúrák lásra 4-5 alkalommal
Nem keverhető növényvédő szerekkel, műtrágyákkal.

LATAGRO TŐZEG CSALÁD

talajjavító (szerves)
Stock Company "Oiaines Kudra"( LAT) {Kerinfo ·60 Kft. (Hatvan)}
l
*
nem jelölésköteles l nem jelölésköteles
s 2, s 13, s 36/37
Latagro natúr tőzeg
kultúra felhasználás dózis technológia
kertészeti kultúrák (sa- talaJjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva
vanyú pH-t igénylő) szerint
termesztőközeghez bekeverve

!56

Latagro semleges tőzeg
koltúra felhasználás dózis technológia
zöldségfélék (zárt term. termesztőközeg
ber.)
talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva
szerint
termesztőközeghez bekeverve
Ökotcrmeutésb cn csak termesztőközeghez használható!

LEBOSO L-BÓR, KÁLCIU M, RÉZ

műtrágya (folyékony) (EK)
Lebosol Dönger GmbH (DE) <<TuttoFerti Kft (Lenti)>>
l *
koltúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi és kertészeti mikroelem pótlás szaktanács sze- lombkezelés
kultúrák rint

MABAKO ISTÁLLÓ TRÁGYA CSALÁD

szervestrágy a
l
KCC Kereskedelm i és Szolgáltató Bt. (Leányfalu)
nem jelölésköteles mérsékelten tűzveszélyes
s 2, s 13, s 36/37
alapanyagok: juhtrágya, lótrágya
N P205 Kp Ca Mg m/m%
> 3,5 > 0,5 > 1,5 >2,5 > 0,5 sz.a.

Makabo istállótrág ya
koltúra felhasználás dózis technológia
zöldségfélék, gyümölcs- trágyázás 1,5-2llm 2 bedolgozva
félék
dísznövények trágyázás 1-1,5 11m2 bedolgozva
cserép, balkon termesztőközeghez max. 10 tf% bekeverve
gyep trágyázás O, 75 l 11m2 bedolgozva

157

Makabo természetes gyeptrágya
koltúra felhasználás dózis technológia
gyep trágyázás O, 75 l 11m 2 bedolgozva

MEGAFOL VALAGRO BIOSTIMULÁTOR

növénykondicionáló l
Valagro SpA (IT) <Malagrow Kereskedelmi Kft. (Szolnok)>
nem jelölésköteles l
nem tűzveszélyes
s 1/2, s 13, s 36/37/39
alapanyag: növényi kivonatok
N K20 l m/m%
4,5 l 2,0 l l
egyéb hatóanyagok: arninósav tartalom 24 m/m%
l l
koltúra felhasználás dózis technológia
gyümölcsfélék, levéltrágyázás 0,25-0,35% terméskötés, ter-
mésnövekedés
zöldségfélék, szamóca levéltrágyázás ültetés után l 0-15
szabadföldi 0,25-0,35% naponként
hajtatott 0,15-0,2%
gabonajé/ék levéltrágyázás 3-3,5 l/ha bokrosodás után,
szarbainduláskor
napraforgó, szója, do- levéltrágyázás 3-3,5 l/ha vegetatív növe-
hány, cukorrépa kedéskor kétszer

MELIORIT
ásványi trágya l
Geoproduct Kft. (Mád)
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 112, s 13, s 36/37/39
alapanyagok: zeolit, bentonit
Caü Mgü Fe Mn Ti m/m%
2,0 l 1,7 l
0,5 l 0,01 l 0,03 l sz.a.

158

kultúra felhasználás dózis technológia
gyümölcsfélék tápanyagutánpótlás 200-50 g/fa ültető gödörbe
300-500 glm 2 bedolgozva
zöldségfélék tápnyagutánpótlás 150-200 g/fm v.e., bedolgozva
palántázás 3-5 g/lyuk beszórva
fejtrágyázás 250-500 glm 2 bedolgova
gyep tápnyagutánpótlás 300-500 glm 2 begereblyézve

MÉSZKÖLISZT
talajjavító (ásványi) l
Carmeuse Hungária Kft. (Beremend)
nem jelölésköteles l nem tűzveszélves
s 1/2, s 13, s 24/25, s 36/37/39
kultúra felhasználás dózis technológia
mezőgazdasági termesz- talajjavítás (savanyú) talajvédelmi terv bedolgozva
tő területek szerint

MICO-ELUAT FOLYÉKONY KOMPOSZT KIVONAT
talajkondicionáló l
Szondy Invest Kft. (Budapest) {Szondy Invest Kft. (Budapest), Gonda Gábor
Rétság), MICO Entwicklungs-Produktions und Vertriebs GmbH. (DE)}
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 112, s 13, s 36/37/39
alapanyagok: Mico Kompost, Mico Food, összesíra-szám > 1,3 x 10 7 db/cm 3
sugárgomba-szám> 5,5 x 105 db/cm 3 , mikrogomba-szám > 1,7 x l02 db/cm 3

kultúra felhasználás dózis technológia
mezőgazdasági ter- talajjavítás, talajkon- 1500-2500 l/ha első kezelés
mesztő területek dícionálás 500-2500 l/ha 1-2 hetente, ön-
tözéssel, perme-
tezve

159

MICROBION MIKROBIOLÓGIAI TERMÉKCSALÁD
mikrobiológiai készítmény -<}

Sym-Bio-Tech Kft. (Keszthely)
l
*
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
s 1/2 s 13 s 36/37/39
alapanyagok: Microbion mikrobiológiai készítmény: mikroorganizmusok
(Azotobacter vinelandii-B 1795, Bacillus megaterium-B1091, Clostridium pas-
teurianum, Azospirillum sp., Bacillus subtilis, Rhodobacter sp., Lactobacillus
sp., Trichoderma reseei, Saccharomyces cerevisiae, Streptomyces sp.) és az
általuk szintetizált hatóanyagok, vitaminok, összcsíraszám: > 6,6 x 10 8 db/ml
Mikrobion sűritmény: mikroorganizmusok (Azotobacter vinelandii-B !795,
Bacillus megaterium-81091, Clostridium pasteurianum, Azospi ri ll um sp.,
Bacillus subtilis, Rhodobacter sp., Lactobacillus sp., Trichoderma reseei,
Saccharomyces cerevisiae, Streptomyces sp. Pseudomonas ftuorescens) és az
általuk szintetizált hatóanyagok, vitaminok, összcsíraszám: > 15 x 10 9 db/ml

Microbion mikrobiológiai készítmény
kultúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi, kertészeti talajkondícionálás 20 l/ha v.e. bedolgozva
kultúrák osztott kezeléssei 10110 l/ha talajralnövényre

Microbion sűrítmény

kultúra felhasználás dózis technológia
szántóföldi, kertészeti talajkondícionálás 1,5 l/ha v. ebedolgozva
kultúrák osztott kezeléssei O, 7510,75 l/ha talajralnövényre

MICROBION UNC MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY
mikrobiológiai készítmény -<}
Sym-Bio-Tech Kft. (Keszthely)
nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes
l
*
s 112, s 13, s 36/37/39
alapanyagok: mikroorganizmusok (Azotobacter vinelandii-B l 795, Bacillus
megaterium-BI091, Clostridium pasteurianum, Azospirillum sp., Bacillus
subtilis, Rhodobacter sp., Lactobacillus sp., Trichoderma reseei, Saccharomyces
cerevisiae, Streptomyces sp.) és az általuk szintetizált hatóanyagok, vitaminok,
GM-8 kukoricacsutka őrlemény, szárított sörélesztő. Összcsíraszám: > 4,0x 10 10
db/g

160

2 x 10 9 db/cm3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. ligninszulfonát Kp l Ca l 0.2 l 4. mag- kultúrák ágyba Baktericid készítményekkel nem keverhető.0 l 0.r. 0. R41 l nem tűzveszélyes S 2. (Budapest)> * {> Xi(irritatív) R37/38. s 13.5-3. deaktivált élesztősejtek.5 kglha levélkezelés (max. be- dolgozva Baktericid és fungicid készítményekkel nem keverhető. S51. s 36/37/39 alapanyagok: baktériumok. talajra kultúrák osztott kezeléssei permetezve. (Sárkeresztúr) l * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. (CZ)} <Biocont Magyarország Kft. MYCO-SIN VIN növénykondicionáló l Biofa AG (DE) {Biocont Laboratory spo!.2 0. S24/25. S 36/37/39 alapanyagok: aluminium-szulfát.05 Mg Al s Fe m/m% l sz. s. összcsíraszám: > 1. S26. S35. S 13.4 l 9. S 46. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. S20/21. kertészeti talajkondícionálás 2-3 kglha feloldva. növényi kivonatok. Gyomirtó szerekkel egy menetben. kertészeti talajkondícionálás ll/ha vetéskor. szilikon-dioxid. S22 .o.03 koltúra felhasználás dózis technológia szőlő növénykondícionálás 2.a. előzetes keverhetőségi próba után kijuttatható. MIKRO-VITAL BAKTÉRIUMTRÁGYA mikrobiológiai készítmény {> Bio-Mikro Kft. 10 kglév) Rézzel történő keverése tilos! 161 .

s 36/37/39 alapanyagok: gyógynövények. növénykondicionálás 0. Saponaria officinalis N l POO l KOO l Mg l Ca l s l m/m% 0.01 l > l 162 . malátakivonat. s 36/37/39 alapanyagok: algakivonat.4 l 0. biohumusz vizes kivonata.3 l 2. (Barcs) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * s 2.12 l K20 > 0.5 l NAPS Ceravit koltúra felhasználás dózis technológia kalászosok növénykondicionálás 0. s 13.08 > 0.21/ha levélkezelés (2-8 len (olaj).3 l 0.05 l 4. illóolajok P2os l >~. s 13.06 l > 0.03 l .~03 N Ca m/v% > 0. NAPS NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ CSALÁD növénykondicionáló l ASG-Envicon GmbH (DE) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.2 l/ha levélkezelés (3-6 leveles stádiumban) NATUR BIOKAL l NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ növénykondicionáló l ~ Biokal International Kft. napraforgó leveles állapottól) NAPS Zeavit koltúra felhasználás dózis technológia kukorica növénykondicionálás 0. szója.8 l 0.21/ha levélkezelés (két- szer évente) NAPS Heliavit koltúra felhasználás dózis technológia káposztarepce (őszi).

(Barcs) * {> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák növénykondícionálás 10-20 l/ha levélkezelés zöldségfélék növénykondícionálás 5-6% levélkezelés hüvelyesek 5-7% gyümölcsfélék. kertészeti kondícionálás 111100 kg mag csávázás kultúrák (magról vetett) S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 163 . dísifa. illóolajok l >.09 l l > 0.04 l > 0. s 36/37/39 alapanyagok: gyógynövények. kertészeti kondícionálás 11/100 kg mag csávázás kultúrák (magról vetett) NATUR BIOKAL 2 NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ növénykondicionáló l Biokal International Kft. biohumusz és fahamu vizes kivonata.növénykondícionálás 5% levélkezelés iskola 10% szántóföldi. szó7ő 7-10% bogyósok 6-7% dísznövények.~Ol l N P205 K20 Mg Ca m/v% > 0.01 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák növénykondícionálás 10-20 l/ha levélkezelés zöldségfélék növénykondícionálás 5-6% levélkezelés hüvelyesek 5-7% gyümölcsfélék.növénykondícionálás 5% levélkezelés iskola 10% öntözés szántóföldi. dísifa. s 13.1 l >0. szó7ő 7-10% bogyósok 6-7% dísznövények.

0 l >9. (Barcs) * <} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. biohumusz és fahamu vizes kivonata. 164 .5 l >l.02 l > 0.09 l > 0. szőlőlisztharmat és paradicsomvész) elleni fungicidek külön alkalmazása elengedhetetlen. kertészeti kondícionálás l l/100 kg mag csávázás kultúrák (magról ve- tett) A Nat ur Biokál2 M szőlőben 15-20 %-os töménységben alkalmazva. növényvédelmi mellékhatásként.növénykondícionálás 5% levélkezelés iskola 10% öntözés szántóföldi.~Ol N P205 K20 Mg Ca m/v% > 0. S24/25.a. növényvédelmi mellékhatásként. (Vértesszőlős) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2.5 l>4.0 l>4.01 l l l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák növénykondícionálás 10-20 l/ha levélkezelés zöldségfélék növénykondícionálás 5-6% levélkezelés hüvelyesek 5-7% gyümölcsfélék. szó7ő 7-10% bogyósok 6-7% dísznövények. S 13. O l sz. S 36/37/39 alapanyagok: baromfitrágya N P205 K20 Ca Mg m/m% >2. NATUR BIOKAL 2M NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ növénykondicionáló l Biokal International Kft. paradicsomban 15-20 %-os töménységben alkalmazva. s 36/37/39 alapanyagok: gyógynövények.1 l > 0. S 20/21. s 13. NATUR BIOORGANIC _fERMENTÁLT BAROMFITRAGYA szervestrágya l Agricola Zrt. mérsékli a paradicsomvész fertőzöltséget Fertőzésveszélyes időszakban azonbanaszóban forgó kórokozók (szőlőperonoszpóra. dísifa. illóolajok >. mérsékli a peronoszpóra és lisztharmat fertőzöttséget.

kiper- kultúrák metezve. s 13. ü..e. víz összcsíraszám: > 4.e. s 13. kertészeti talajkondícionálás 10 l/ha v.2-2 t/ha pal). szamóca 1-1. e. (Budapest) <Natur Agro Hungária Kft.5 t/ha ősszel.5 t/ha v. (8 nap- zöldségfélék 1. (Pomáz)> nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.5-2.0 x l O 6 db/cm3 kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. gombaszám: 5.0 x 10 8 db/cm 3 . bedol- gozva gyümölcsjé/ék tápanyagutánpótlás 1. ü. örökzöld) rózsák tápanyagutánpótlás 0.e.5-2. s 20/21 s 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok (baktériumok. táptalaj..04-0.5 t/ha bedolgozva faiskola tápanyagutánpótlás 1. s 36/37 alapanyagok: Chiorelia vulgaris algasűrítmény vizes szuszpenziója összes algaszám (db/ml): > 3xl07 165 . ü. tavasszal. gombák). díszcserjék tápanyagutánpótlás 10-20 kg/100m2 bedolgozva (lombhullató. bedolgozva szőlő tápanyagutánpótlás 1.05 kg/tő bedolgozva gyep 10-12 kg/100 m2 bedolgozva komposztokhoz 20-25 kglm 3 bekeverve NATURMICRO mikrobiológiai készítmény l ~ Moment Consuiting K2 Kft.. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.e. (8 nap- pal). bedolgozva dísifák. e. bedolgozva NATUR PLASMA MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l Moment Consuiting K2 Kft. kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 2-2.5-2 t/ha bekeverve kerti virágok tápanyagutánpótlás 10-12 kglm 2 v.5 t/ha ősszel.

Chiorelia vulgaris alga. s 36/37/39 alapanyagok: Spirulina piatensis alga. fortzáródás 166 . Rhizobium sp. csillag- bimbós állapotban szőlő levéltrágyázás 61/ha fürtzáródáskor 81/ha zsendülés ko érés idején NATUR TERRA MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l --} Bioferment Kft. Azotobacter sp. s 13. ásványi sók N PzOs Kp m/m% > 15. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. Pseudomonas sp..3 l l l sz. összcsíraszám: > 4xl08 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 36/37/39 alapanyagok: Phanerochaete chrysosporium. 8-10 leveles állapotban napraforgó levéltrágyázás 51/ha 3-4 leveles.a.. kertészeti talajkondícionálás 10-20 l/ha bedolgozva kultúrák NATUR VITA NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló l Agro-Bioferment Kft. koltúra felhasználás dózis technológia kalászosok levéltrágyázás 6-81/ha vir.3 l > 1. vége. Azospirillum sp.l koltúra felhasználás dózis technológia szó7ő talajkondícionálás 250-300 g/ha 5 mm-es bogyó.. s 13. Pleurotus sajor-caju.0 l> 1. bokrosodáskor kukorica levéltrágyázás 81/ha 5-7..

címerhányáskor NÁDASLADÁN YITÖZEG talajjavító (szerves) l Gánt Kő és Tőzeg Kft. repce 200-300 kg/ha kukorica 300-360 kg/ha napraforgó.a. bazalt. agyagliszt. (Gánt) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2..0 sz. e. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. Fe Mn Zn m/m% > 2. burgonya 360 kg/ha 167 . 250 kg/ha legelő cukorrépa. bedolgozva kultúrák rint gabonafélék.0 >55. dextrin.kukorica talajkondícionálás 250-500 g/ha 5-7 leveles állapot- ban. rét.a. borsó.v.5 >16.11 >8. s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő­ talajjavítás 3-10 kglm 2 bedolgozva területek talajkondícionálás 1-3 kglm 2 (rekultiváció. termesztőközegekhez J Ökológiai termesztésben csak termesztőközeghez használható! NGK KOMBI TRÁGYÁZÓSZER ásványi trágya l Karner Düngerprodoktion GmbH (AT) {Lammagrár Kft. (Mór)} nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 2 ' s 13. parko- sítás.9 > 0.18 > 0. komposztálás. kertészeti talajkondícionálás szaktanács sze. s 36/37/39 alapanyagok: dolomit.05 >80 sz. s 13.e. ü. zeolit PPs K 20 MgO CaO Cu m/m% > 0.

20 tf% bekeverve szőlő tápanyagutánpótlás 1-2 kg/tőke ültető gödörbe gyümölcsfák tápanyagutánpótlás 2-3 kg/ha/fa ültető gödörbe gyep. s 20/21. tápanyagutánpótlás 1-3 kglm 2 v. R66 l nem tűzveszélyes s 2.0 l >2.0 l l l l l sz. pázsit tápanyagutánpótlás 1-1.5 l > 3. s 20/21. ü. s 36/37/39 alapanyagok: mészkő őrlemény CaC 0 3 m/m% >95. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák. s 13.. s 26.9 l > 1. s 24/25. s 22.e.e.5 kg/ha 3-5 leveles állapot kultúrák 3 kglha vegetációban három- szor. kertészeti levéltrágyázásra 1.a. kéthetenként NÖVÉNYÖRÖM SZÁRÍTOTT SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l MÉVA Bt. (Székesfehérvár) nem jelölés köteles l nem tűzveszélyes s 2 ' s 13. s 36/37/39 alapanyagok: érlelt szarvasmarha trágya N P20s Kp Mg Ca l m/m% >2.5 kglm 2 begereblyézve díszcserjék tápanyagutánpótlás 1-2 kglcserje ültető gödörbe dísifák 2-3 kg/fa 168 . R37.8 l sz. NOURIVIT ÁSVÁNYI TRÁGYA ásványi trágya l Noorivit GmbH (AT) Xi irritatív. bedolgozva zöldségfélék mezőgazdasági termő.a. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.5 l > 0. talajjavítás talajvédelmi bedolgozva területek terv szerint termesztőközegbe max.

s 13. (Sopron)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.0 x 10 9 db/g magra tapadt összcsíraszám: >7. Amennyiben az oltást követően 24 órán belül nem kerül elvetésre. s 36/37/39 alapanyagok: Bradyrhizobium japonicum. s 13. s 36/37/39 Zn s l m/m% 47. A beoltott vetőmagot hűvös. belekevert copolymer ragasztóanyag.4 kg/80kg csávázás mag NUTRIFER Zn ® mikroelem trágya l {-- Spiess-Urania Chemicals GmbH (DE) <Arysta Agro Magyarország Kft. s 36/37/39 alapanyagok: Bradyrhizobium japonicum.6 kg/320 kg csávázás mag A vetőmagot oltás után minél korábban el kell vetni. s 13. összcsíraszám: >4. újabb oltás válik szükségessé! NPPL HISTICK SZÓJA OLTÓPOR mikrobiológiai készítmény l Microbio LTD (UK) {Saatbau Linz Hungária Kft. NPPL HICOAT SZÓJA OLTÓPOR mikrobiológiai készítmény l Microbio LTD (UK) {Saatbau Linz Hungária Kft. sötét helyen kell tárolni.0 x 10 9 db/g magra tapadt összcsíraszám: >2. őrölt és sterilizált vivőanyag.0 l l l l 169 . őrölt és sterilizált vivőanyag. külön csomagolásban copolymer ragasztóanyag.0 x 10 5 db/ldb mag koltúra felhasználás dózis technológia szója légköri N kötés 0.0 x 10 5 db/1db mag koltúra felhasználás dózis technológia szója légköri N kötés 1. (Sopron)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. összcsíraszám: >4.5 l 4.

5 >0.0 sz. burgonya. Azospirillum li po ferum.5-1 kg/ha v. s 13.. vagy kétnódu- szos állaporig kukorica 1-3 kg/ha v.0 x 10 9 db/cm 3 . cink hiány pótlás szaktanács zöldségfélék szerint.e. táptalaj. NyirazonitB komponens > 3.. v. legfeljebb cukorrépa. kertészeti talajkezelés 10+ l O l/ha v. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák. Bacillus megaterium). 170 . S 13..0 >0.5-2 kglha pal. (Nyírbátor) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2. S2 0/21.e. ü. talajra kapás növények kijuttatva NYÍRAZONIT A+B TALAJBAKTÉRIUMOS OLTÓANYAG mikrobiológiai készítmény l Raktárbázis-Tranzit Kft.0 x 10 7 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. s 36/37139 alapanyagok: érlelt szarvasmarha trágya N P205 K20 Mg Ca m/m% > 1. ill. talajra kalászosok 0.e.a.e. két kom- kultúrák ponens keverve.e.5-2 kg/ha sorzáródásig. 0.5 > 0.5 > 1. be- dolgozva OÁZIS KOMPOSZTÁLT MARHATRÁGYA szervestrágya l Matécsa Kereskedelmi és Kertészeti Kft. összcsíraszám: Nyírazonit A komponens > 1. Bacillus subtilis. S 36/37/39 alapanyagok: baktériumok (Azotobacter chroococcum. víz. (Kecel) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 2. zöldségfélék 0.. e.

04 l Mg > 0. s. max. 20 tf% gödörbe pítés) ápolás 1-5 !Ifa korona alá. N. S 46. díszcserje tápanyag pótlás (tele.5 l/ha* levélkezelés. S20/21.4 l K20 > 1. beöntözve gyep.07 l l l m/v% kultúra felhasználás dózis technológia szó1ő kondíció növelés 2.irritatív. S 36/37/39 alapanyagok: K-vízüveg. R51/53 nem l tűzveszélyes S 112.(CZ)} <Biocont Magyarország * Kft. vir. (Budapest)> Xi. 7-10 naponként 2-6 alka- lommal * kijullatás előtt a két komponenst egyenlő arányban össze kell keverni 171 .5 + 2. kultúra felhasználás dózis technológia zölségfélék tápanyag pótlás 5-10 11m 2 bedolgozva gyümölcsfák telepítéskor 5-10 !Ifa ültető gödör ápolásra 5-20 !Ifa bedolgozva szó1ő tápanyag pótlás (is. HF Mycol P205 > 1. R41.r.környezeti veszély. beöntözve dísifa. R 38. beöntözve mezőgazdasági területek termesztőközeghez 10-15 tf% bekeverve OIKOMB KÉT KOMPONENSŰ NÖVÉNYKONDICION ÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló l -<} Biofa AG (DE) {Biocont Laboratory spol.2 l Ca > 0. S 61.e. 2-5 11m 2 bedolgozva pítés) ápolás l-211m2 kiszórva.. R 43. pázsit tápanyag pótlás (tele. S 35. (max. S 13. 2-3 !!fm bedolgozva kola) telepítés 21/tőke ültető gödör ápolás llltőke korona alá. S 26.o. S24/25.u. S 57. l%) majdvir.

2-3 hét.T.. gu- móképződés dísznövény tápoldalozás 5% heti 1-2 alkalom levéltrágyázás 5 naponként gyep levéltrágyázás 10-15 l/ha kaszálás. (SK) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes S 2.u. 2-6 % lehet. Slovakia s. vir.r.u. vágás után 10-14 nap A permetlé kancentráció max. 3-4 hét. E. fortzáródás gabonajé/ék levéltrágyázás 15 l/ha bokrosodás 10 l/ha kalászhányás kukorica levéltrágyázás 10 l/ha 3-4 leveles állapot 15 l/ha 5-7 leveles állapot napraforgó levéltrágyázás 15 l/ha 4 leveles állapot 10 l/ha 8-10 leveles állapot repce levéltrágyázás 10 l/ha áprilisban 15 l/ha vir. vir. vir. S 36/37/39 alapanyagok: Chiorelia vulgaris vizes szuszpenziója. S20/21. helyen tartandó 172 . ORGANIC GREEN GOLD VIRIDIS A URUM mikrobiológiai készítmény l A. S 13.. kiültetésig gyümölcsfélék levéltrágyázás 8-10 l/ha vir.o. gyümölcs- érés szó1ő levéltrágyázás 8-10 l/ha vir. e. algaszám:2xl05 (db/ml) koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék levéltrágyázás 10-15 l/ha 3-4 alkalommal palánta tápoldalozás 5% heti 1-2 alkalom. S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen. zsendülés.u. burgonya levéltrágyázás 15 l/ha 20-30 cm-es növény 20 l/ha lombnövekedés. az engedélyokiratban részletezettek szerint. 2 hét.

ORGAZOTSZERVESTRÁGYA szervestrágya l -<} Stradi Renzo sri.3 l sz. tavasszal bedolgozva üRGEVIT szervestrágya l MeMon B.0 l l l l l sz. tél végén bedolgoz va zöldségfélék talajtrágyázás 150 kg/ha össze!.5 l >2.5 t/ha gyep (sportgyep. szőlő talajtrágyázás 200-250 kglha ősszel. (IT) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112 's 13.1 l >9. (NL) {Bátori Kert-Plusz Kft.a. tavasszal. s 36/37/39 alapanyagok: vérliszt.0 l >2. (Kecskemét)} nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 1/2 ' s 13. víz N m/m% > 14. bedolgozva gyümö/csfélék.3 l >1. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talajtrágyázás 100-150 kglha ősszel.V. gyümölcsfélék talajtrágyázás 1-2 t/ha bedolgozva bogyósok 1-1. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék (hajtatott) talajtrágyázás 2-4 t/ha bedolgozva (szabadföldi) 2-3 t/ha szőlő.a.5 t/ha bedolgozva 173 . pázsit) talajtrágyázás 1-2. s 36/37/39 alapanyagok: vérliszt. víz N P20s Kp MgO CaO m/m% >4.

dísznövény v.5-2 kg/tő ültető gödörbe fenntartó trágyázás 0. (Orosháza) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.5-2 kglm v.e. 15 tf% bekeverve cserepes.trágyázás 2 1.e. ü. megfelelő légzőkészüléket kell használni 174 .5 l > 0. ü.7 kglm 2 S 38 Ha a szellőzés elégtelen.e. nyesedék N P205 K20 Mg Ca m/m% 1.5-0. bedolgozva szabadföldi 3-5 kglm 2 hajtatott 5-7 kglm 2 termesztőközeghez max. s 13.5-2 kg/m 2 bedolgozva csemetekert trágyázás /telepítés 1.2 l l sz. OROSHÁZI ZÖLD KOMPOSZT komposzt l Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.5-0.5 l > 1. e.5 kglm 2 bedolgozva fenntartó trágyázás 0.5 kg/fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás 0. ü.5-2 kglm v. egynyá..e..e.8-1 kglm 2 bedolgozva mezőgazdasági terü.8 kglm 3 bedolgozva dísifák trágyázás /telepítés 5-7 kg(fa ültető gödörbe díszcserjék 2-3 kg/ha fenntartó trágyázás 1-1. s 36/37 alapanyagok: kerti zöldhulladék.a..8 kglm 2 be dolgozva letek rekultiváció 2-12 kglm 2 gyep trágyázásra/telepítés 2-2. kanténeres 120-150 kg/ dísznövénynél mJ gyümölcsjé/ék trágyázás /telepítés 5-7 kg/fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás 1.5 kglm 2 bedolgozva virágok (évelő.5-0. koltúra felhasználás dózis technológia 2 szántóföldikultúrák trágyázás 1. talajkondícionálásra 0. bedolgozva zöldségfélék.0 l > 0.5 l >0. bedolgozva ri) erdeifák (telepítéskor) trágyázás /telepítés 2.5-2 kglm 2 bedolgozva szó1ő trágyázás /telepítés 3-4 kg/tőke ültető gödörbe fenntartó trágyázás 1.5-3.

5 hó után ismét S 13 Élelmiszertől. kiperrnetezve bedolgozva öntözésre 1. összes algaszám (db/cm3): > 2xl06 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talaj kondícionálás 2-3 kg/ha v.8-1. ÖKOMUSZ SZÖLÖTÖRKÖLY KOMPOSZT komposzt l Öko-Logika Kft. perlit. s 38. kiperrnetezve. víz.a.5 t/ha bedolgozva kultúrák dísznövények tápanyagutánpótlás sekélyen bedolgozva balkonládás 3-4 ek/60 ern cserepes l ek/cserép ÖKO-NI MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l Biovéd 2005 Kft. s 13. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. bedolgozva kertészeti kultúrák talaj kondícionálás 4-8 kg/ha v. s 36/37139 alapanyagok: Coniothyrium minitans.5 l > 0. (Kemestaródfa) {Ei-Protector Kft. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.e. kertészeti tápanyagutánpótlás 0. s 13.e.3 l sz. s 36/37 alapanyagok: komposztált szőlőtörköly Ca Mg m/m% > 1. (Mezőszentgyőrgy)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * -<} s 2. italtól és takarmánytól távol tartandó 175 .

s 13. kipermetezve. savanyú) terv szerint ŐRÖLTSZERVESTRÁGYA szervestrágya l Makro Termelő.e. onálás) be dolgozva öntözés 1-3 hó után ismét ÖNPORLÓ DOLOMIT talajjavító l Pajtika Bánya Kft. talajvédelmi bedolgozva tő területek nyos. kipermetezve. ÖKO-NI WP MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l <} Biovéd 2005 Kft. (Keszthely) Xi irritatív.a. (Sárospatak) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. s 13. s 36/37 alapanyagok: szarvasmarha trágya N > l .O l P205 > 0. R 36/37/38 l nem tűzveszélyes s 2. s 38.5xl07 kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talajkezelés (kondíci. mikrogomba szám: (CFU/g): > 1. (Mezőszentgyőrgy)} * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. (Kemestaródfa) {Ei-Protector Kft. 1-2 kg/ha v.5-1 kg/ha v. s 24/25. víz. perlit.5 Ca l > 1. s 13.5 Mg l > 0.0 l l m/m% sz. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termesz.talajjavítás (Mg h iá. s 36/37/39 alapanyagok: Coniothyrium minitans. 176 .e. 0. o nálás) bedolgozva kertészeti kultúrák talajkezelés (kondíci.5 l K20 > l .

koltúra felhasználás dózis technológia mezögazdasági termőte-tápanyagutánpótlás 15 t/ha bedolgozva rületek PATZER EINHEITZERD E TERMÉKCSAL ÁD TORF TŐZEG .. s 13. táp. (Erd)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37/38 koltúra felhasználás dózis technológia mezögazdasági termőte-talajjavítás (homok) talajvédelmi bedolgozva rületek terv szeriont- termesztőközeghez max.0 l sz. bedolgozva ények (szabdföldi) anyagutánpótlás termesztőközeghez bekeverve ŐSITŐZEG talajjavító (szerves) Biopakk Terra Mix Kft. s 36/37 alapanyagok: szelektíven gyűjtött zöldhulladék Mg m/m% > 1. 50 tf% bekeverve Ökológiai termesztésben csak termesztőközeghez használható! PANNÓNIA KOMPOSZT komposzt l Umweltdienst Burgerland GmbH (AT) {Pannónia Öko Agrár Kft. (Csapod)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.a.FLORBEST TŐZEG talajjavító l Einheitserde und. KG (DE) {Marczika Kft. s 13. Homuswerke Gebr. Patzer GmbH & Co. (Seregélyes) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.szerves anyag . s 36/37 177 . koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék. s 13. dísznöve.

5 5 > 1.e. termesztőközegekhez bekeverve túrák PÉCSI ZÖLDKOMPOSZT komposzt l Biokom Kft. Pseudomonas ftuorescens.0 l > 2.e. víz).0 l > 0. bedolgozva kultúrák 536/37 Megfelelő védőruházatot.a. kertészeti tápanyagutánpótlás 5-40 t/ha bedolgozva kultúrák (házi kertben) 5-10 kglm 2 gyep 5-10 kglm 2 t. (Pécs) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. 25 tf% bekeverve PHOMOBIL MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l Toximent Bt. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.. ü. kertészeti talajkezelés 51/ha v.és mikroelemek. adalékanyagok (makro. cukor. koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági kul.7 x 10 8 db/ml koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. s 36/37/39 alapanyagok: Bacillus megaterium.0 l > 0. bedolgozva termesztőközeghez max. s 13. (Szolnok) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * <} s 1/2. védőkesztyűt kell viselni 178 .5 l sz. összcsíraszám: >6.e. s 13. s 36/37 alapanyagok: komposztált szőlőtörköly N Pp l Kp Ca Mg m/m% > 1.

kertészeti talajkezelés 10 kg/ha vetéskor ültetéskor kultúrák magágyba. összes csíraszám: >4 x 108 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. ültető­ gödörbe. (Nyíregyháza)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. Szuro Trade Kft. kultúrák szármaradványokra szórva. kertészeti talajkezelés l Okglha vetéskor tarlóra. összes csíraszám: >5 x 109 db/cm 3 179 . * (Beszterec) {Phylazonit Kft. (Budapest). s 13. összes csíraszám: > 4 x 108 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. Bacillus megaterium. s 13. (Beszterec) {Phylazonit Kft. s 36/37/39 alapanyagok: Azotobacter chroococcum. barázdába PHYLAZO NIT MC ~ mikrobiológiai készítmény l Corax Bioner Környezetvédel mi Zrt. s 36/37/39 alapanyagok: Azotobacter chroococcum. Szuro Trade Kft. (Budapest). Pseudomonas putida. (Nyíregyháza)} * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. Bacillus megaterium. s 36/37/39 alapanyagok: Azotobacter chroococcum. (Budapest). (Nyíregyháza)} * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. bedolgozva PHYLAZON IT G MIKROBIO LÓGIAI KÉSZÍTMÉ NY mikrobiológiai készítmény l Corax Bioner Környezetvédel mi Zrt. (Beszterec) {Phylazonit Kft. Bacillus megaterium. s 13. 'l PHYLAZO NIT CB mikrobiológiai készítmény l Corax Bioner Környezetvédel mi Zrt. Szuro Trade Kft.

(SLO) {Unichem Gaia Kft (Budapest)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes * s 112. s 13. R 36/37/38 l nem tűzveszélyes * s 2. védőkesztyűt kell viselni 180 .0 K20 > 2.0 1 l P205 > 3. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.o.5-1 t/ha bedolgozva kultúrák PLANTELLA ORGANIC SZUPER szervestrágya l Unichem d. kultúrák kipermetezve be- dolgozva PHYSIOMAX ÁSVÁNYI TRÁGYA ásványi trágya l Timac Agro GmbH (AT) {Timac Agro Hungária Kft (Budaörs)} Xi (irritatív). s 24/25.5 MgO l > 0. kertészeti trágyázás 1-2 t/ha bedolgozva kultúrák termesztőközeghez max. s 36/37/39 alapanyagok: kieserit.0 l l l koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi.l m/m% koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. kertészeti mésztrágyázás 0. s 13. 5 tf% bekeverve S 36/37 Megfelelő védőruházatot. tengeri üledékes CaCO.5 l Ca > 5. s 36/37 alapanyag: csirketrágya N > 5. CaCo3 MgC0 3 m/m% >76.o.5 l . 0 l >6. kertészeti talajkezelés 10 l/ha vetéskor magágyba.

(Keszthely). Szakértői Kft. (Keszthely) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2.talajjavítás (savanyú) talajvédelmi bedolgozva tő területek terv szerint PÖTRÉTE ROSTOS NATÚR TŐZEG talajjavító (szerves) l Terrakontrol Talajellenőrző és Szakértő Kft. Peatpack Tőzegcsomagoló és Forgalmazó Kft.talajjavítás talajvédelmi bedolgozva tő területek terv szerint PÖTRÉTE LÁPI MÉSZISZAP TALAJJAVÍTÓ ANYAG talajjavító l Ökoker Környezetgazdálkodási. PÖTRÉTEILÁPFÖLD talajjav ító l Ö ko ker Környezetgazdálkodási. (Keszthely). Mérnöktanácsadói. (Keszthely) Xi(irritatív). Szakértői Kft. Mérnöktanácsadói. s 13. s 13. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termesz. Ökoker Környezetgazdálkodási. 24/25. (Pötréte) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2. Mérnöktanácsadói. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termesz. s 13. Terrakontrol Talajellenőrző és Szakértő Kft. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter-' talajjavítás (homok) talajvédelmi bedolgozva mesztő területek terv szerint termesztőközeghez Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! 181 . l mérsékelten tűzveszélyes s 2. Szakértői Kft. (Keszthely).

Perfect Terra Kft. s 13. s 36/37/39 alapanyagok: törköly humusz. (Keszthely) {Perfect Terra Kft. algakivonat.a. koltúra felhasználás dózis technológia csiperkegomba takaróföld PROFISSIMO NATURE ÁLTALÁNOS TÁPOLDAT növénykondicionáló tápoldat ASB Grönland Helmut Aurenz GmbH (DE) nem jelölésköteles nem tűzveszélyes s 1/2. (Keszthely)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. vinasz. összes csíraszám: > 1. csontszén granulátum. dísznövé.víz N P Ps Kp m/m% 2.5 koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék.5 1. PRÉMIUM TERRA PLUSZ GOMBA TAKARÓFÖLD komposzt l Prémium Terra Kft. s 13.gyógynövények PROTECTOR MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l {> 3R-Environmental Technologies LTD nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes S 2. Terracontroll Kft.0 4.tápoldalozás 5-20 ml/l öntözés nyek. S 13. S25. S 36/37/39 alapanyagok: Trichaderma harzianum.3 K 20 > 0. (Budapest). s 36/37 alapanyagok: zalai tőzeg.0 x 107 db/cm3 182 . cukorgyári mésziszap l l m/m% N > 0.7 l PPs > 0. (Budapest). (Budapest). s 24/25. Terracont- roll Kft.06 l l l sz.

(Tarcal) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37/39 Fe > 0. (LIT) {Hedera Bt. ber.talajjavítás (homok) talajvédelmi bedolgozva tő területek terv szerint termesztőközeghez bekeverve termesztőközek tápanyaggal Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! RIOLITTUFA ŐRLEMÉNY ásányi trágya l Colas Északkő Bányászati Kft.2 l Si 0 2 > 80. koltúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrák (zárt talajkondícionálás l kglm 2 bedolgozva term. e.0 J Kp > 2. e. (Budapest)} nem jelölés köteles l mérsékelten tűzveszélyes s 1/2. Siauliai. bedolgozva REKYVATERMÉKCSALÁD REKYVA TŐZEG (NOVOBALT TŐZEG.0 J 1 1 J l Mg > 0. ültetögödörbe faiskola 1-3 kglm 2 bedolgozva gyep talajkondícionálás 1-2 kglm 2 bedolgozva 183 ..5 Na < 1. ü. gyümölcslélék talajkondícionálás 0. LITH PEAT) talajjavító (szerves) l AB Rekvya. s 13. s 13.) palántanevelés 1-3 kglm 2 bekeverve szabadföldön 10-20 t/ha bedolgozva földkeverékhez 20-30 tf% bekeverve szőlő. s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termesz.5 m/m% sz.5-1. kultúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék tápoldalozás 1000 kglha v.02 Ca > 0.1 Al < 3.a.5 kglnöv.

s 13. mikorrhiza spórák száma (db/cm3): >20 koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék (kivéve talajkezelés 150 glm 2 v. (Gyenesdiás) l • nem jelölésköteles j nem jelölésköteles s 1/2. Zn. (EK) (Pétfürdő) <Huminisz Kft. gyep 184 . (Kecel) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. bedolgozva káposztafélék). természetes agyaghordozók.és mikroelem szaktanács sze. adalékanyagok. EDDHSA koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti mezo. Mg. mikorrhiza gomba. s 13. Cu. mezoelemek. SÁVOLYI TŐZEG talajjavító (szerves) l Szima Paletta Kft. s 24/25. s 13.Ca. ü. POLIFÉM műtrágya (folyékony) Péti Nitrokomplex Kft. s 36/37 alapanyagok: kelatizált mikroelemek.e. 75 tf% bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! SOLVITIS. s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő. Fe.e. Mn.. s 36/37 alapanyagok: Glomus sp. talajjavítás (homok) talajvédelmi bedolgozva területek terv szer int termesztőközeghez max. (CZ) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. lombkezelés kultúrák pótlás rint SYMBIVIT mikrobiológiai készítmény l Symbiom Ltd.

5 l > 0. talajjavítás (savanyú) talajvédelmi bedolgozva mesztő területek terv szerint SZALONNAI MÉSZKŐ ŐRLEMÉNY talajjavító l Kalcit 2006 Kft. SZALONNAI KEMÉNYMÉSZKŐ ŐRLEMÉNY 1 talajjavító l Dolomit Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.0 l l kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. s 20/21. s 22. s 20/21. s 13. talajjavítás (savanyú) talajvédelmi bedolgozva mesztő területek terv szerint SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l Coagro Dunajsky Klátov a. s 36/37 alapanyagok: szarvasmarha trágya N l P?O'i l K70 l Mg l Ca l l m/m% > 1. s 24/25. kertészeti tápanyagutánpótlás 8-10 t/ha bedolgozva kultúrák 185 . s 24/25. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter.5 l > 0. ( Salgótarján)} nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2.s.3 l > 0. s 22. s 13. (Szalonna) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. s 13.5 l > 1. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter. (SK) {Agro CS Hungary Kft. (Eger) nem jelölésköteles / nem tűzveszélyes s 2.

bedolgozva talajkondícionálásra 0..5-1 kglm 2 be dolgozva dísznövények telepítés tápanyagutánpótlás 4-5 kglm 2 v.5 kglnöv.e. ber.a.5-3 kglm 1 bedolgozva gyümölcsjé/ék telepítés 6-8 kg/fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás 1.5-3 kglm 2 v.e.5-1 kglm 2 bedolgozva gyep telepítés 2-3 kglm 2 bedolgozva szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 1. ü.5-1.e. ü. e ágyásba dísifák telepítés 5-7 kg/fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás 1-2 kglm 2 bedolgozva díszcserjék telepítés tápanyagutánpótlás 2-3 kglnöv. ü. (Szeged) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.. 5-10 kglm 1 termesztőközeghez max.5 kglm 2 v. nyesedék N l P?Os l K?O l Mg l Ca l l m/m% > 1.5-5 kglm 1 v.5 l >0. egynyári) 1-1.0 l > 0.5-3 kglm 2 be dolgozva csemetekertek telepítés 1-1.5 l > 1.5 l > 0. ültető gödörbe fenntartó trágyázás 1.5 kg/m 2 bedolgozva mezőgazdasági terület rekultiváció 3-10 kglm 2 bedolgozva 186 .e. bedolgozva földi) zárt term. bedolgozva virágok (évelő. SZEGEDIZÖLDKOMPOSZT komposzt l Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.5 kg/fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás 0. ültető gödörbe fenntaró trágyázás 1-2 kglm 2 bedolgozva termesztőközeghez 100-150 kg/m 3 bekeverve erdei fák telepítés tápanyagutánpótlás 1.e. ültető gödörbe fenntartó trágyázás 0.2 l l sz. s 36/37 alapanyagok: kerti zöldhulladék... tápanyagutánpótlás 2.e. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék (szabad. ü.5-3. 25 if% bekeverve szőlő telepítés tápanyagutánpótlás 3-4 kgltőke. s 13.e.

5 kglm 2 mezőgazdasági terület parkosítás. talajvédel- mi terv szerint talajkondícionálás 1-2. SZÉLMEZŐI TŐZEG talajjavító (szerves) l Talajerőgazdálkodási Kft. (Pápa) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.5 l > 1. s 13. rekultivá.0 l 50. s 13. bedolgozva kultúrák TEK-LAND SZARVASMARHA TRÁGYA szervestrágya l Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. e. s 36/37/39 alapanyagok: szarvasmarha trágya N T P?O" 1 K?O l Mg T Ca l l m/m% > 1. 25-50 kglm 3 bekeverve posztálás termesztőközeghez 25-50 tf% Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! TCAP 28 MŰTRÁGYA műtrágya * {>-l Általános Foszfát és Bányaügyi Vállalat (Szíria) {Pannon Trade Kft. ü..0 l l 187 . s 36/37/39 P?Ü'\ l Caü l l l l l m/m% 28. talajjavítás (homok) bedolgozva mesztő területek ill. s 36/37/39 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter. e. (Pápa) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.-i hulladék kom. s 13.5 l > 0. 50-75 tf% bedolgozva ció takaróföldhöz mg.5 l >0. 3-10 kglm 2.0 l >0. (Győr)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.0 l l l l l kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti alaptrágyázás 150-300 kg/ha v.

airnos szarvasmarha trágyából fermentált komposzt. BioLand tőzeg. l. vázsonyi alginit Terra Renova No. granulált Terra Renova No. KOMPOSZT CSALÁD komposzt l Terra Renova Zrt. l. nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2. l. pelletált 188 . s 36/37 kultúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági ter. KG (DE).2 t/ha erdők 1-1. s 20/21 s 36/37/39 alapanyagok: mezőkomáromi fermentáló üzemben. kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi növények trágyázás 2-3 t/ha bedolgozva kertészeti növények 2-5 t/ha gyep 1-1. (LAT) {Terrasan Hungária Kft. (Biatorbágy)} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 13.5 t/ha rekultiváció 3-5 t/ha TERRA FEHÉR TŐZEG talajjavító (szerves) l Terrasan Haus + Gartenbedarf GmbH & Co. talajjavítás (homok) talajvédelmi bedolgoz va mesztő területek terv szerint termesztőközeghez bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! TERRA RENOVA NO.2 t/ha mezőgazdasági terület talajjavítás talajvédelmi bedolgozva terv szerint talajkondícionálás 0. komposzt Terra Renova No. bánya: Saldus Melioracija.5-1. l. s 13.

bedolgozva gyep (telepítés) max.e. ü..5-2 t/ha tavasszal faiskola tápanyagutánpótlás 1.7-3.0 > 1. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 0. 10 tf% bekeverve fenntartó trágyázás 2-4 kglm 2 bedolgozva 189 ... s 36/37/39 alapanyagok: airnos juhtrágya.tavasszal almatermésűek. 50-80 kg/100m 2 házi kertekben 60-120 glm 2 szőlő tápanyagutánpótlás 0.bedolgozva palánta nevelés 1-5 kglm 2 termesztőközeghez max. ü. dísznövény tápanyagutánpótlás v. 1. mádi zeolit. bedolgozva földi) zárt term.8-0.a.2 t/ha tavasszal intenziv faiskola 0.8-3. tápanyagutánpótlás 1. nyersfoszfát >~.8-2.8 l > 0.bedolgozva zöldségfélék (szabad.5 t/ha v. ü. 10 tf% ültető gödörbe faiskola tápanyagutánpótlás 2-3 kglm 2 v.9 l > 5.e.e .O PPs l Ca Kp Mg l m/m% l > 1.2 t/ha ősszel.5-1 kg/fa ültetőgödörbe TERRASOL KOMPOSZT komposzt ~ l Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet (Karc ag) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. ber. ü. 10 tf% bekeverve díszfa.6 t/ha v.3 t/ha bedolgozva héjasok bogyósok 0. s 13.. -cserje ültetés tápanyagutánpótlás max. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék.e.7-2.e.5 l l sz.9 t/ha földieper 1.e. csont.2-3.e.e.

napraforgó növénykondícionálás 2-3 l/ha 2-4 leveles állapot cukorrépa növénykondícionálás 2-3 l/ha 2-3 leveles állapot. sugárgombák > 1. mikrogombák > 3. növénykondícionálás 2-4 l/ha vir. N l P205 K20 Ca Mg Fe l Zn l m/m% >4.3 l 12.0 l >4. (Lippó) • nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. kezdete. 190 .0 l sz. majd 20-25 napon- ként TERRA-VITAM KOMPOSZT komposzt l Mohácsi Farostlemezgyár Zrt.03 sz. majd 2-3 tojásgyümölcs hetenként kétszer szőlő növénykondícionálás 31/ha rügyfakadás.a.5 l > 0.a.o5 T o. mikroelemek N l B l Mn l Zn l szabad arninósav l összes arninósav l m/m% T 2. koltúra felhasználás dózis technológia paradicsom.0 > 6.o7 T 9. paprika.0 x 107 db/g. S. nitrogén.A.o2 o. s 13. bogyó- kötés és növekedés gyümölcsjé/ék növénykondícionálás 0. szalma. baromfi trágya. 5-6 leveles állapot. TERRA-SORB® FOLIAR növénykondicionáló készítmény Bioiberica.1 To. sarok záródása után burgonya növénykondícionálá 31/ha 10-15 cm-es állapot.3% gyümölcsnövekedés őszi gabonajé/ék növénykondícionálás 2-3 l/ha bokrosadásig kukorica. mészhidrát. (ES) l • nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.6 x 10 7 db/g. s 36/37/39 alapanyagok: állati fehérje hidrolíziséből származó aminósavak. s 13.0 x w db/g.5 l > 0.3 > 0. (Mohács). Agro-Lippó Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt.0 l > 3. Terra-Vita aktivátor összcsíraszám: > 2. s 36/37 alapanyagok: fahulladék.

0 x l 0 9 db/g.tápanyagutánpótlás 0.5 t/ha 3 évenként gyümölcsjé/ék telepítés 1.talajjavítás 1. Terra-Vita R aktivátor. (Eger) nem jelölésköteles l nem tűzveszé!Jes s 112. 15 kg/100 m2 barázdákban 0. kocsány.25-0. kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák trágyázás 2-5 t/ha bedolgozva kertészeti kultúrák 12-15 kg/100 m2 fólia alatt.0 l > 1.5 > 2.5 x 104 db/g.15 kg/tő fészektrágyázás fenntartó trágyázás 2 t/ha 5 évesforgó gyűmölcs telepítés 3 kg/fa ültető gödörbe fenntartó trágyázás 2 t/ha 5 évesforgó dísznövények termesztőközeghez max.0 x 109 db/g.6-6 t/ha bedolgozva területek dísifa.9 x 105 db/g. hogy a gyökérzettel közvetlenül ne érintkezzen. s 13. TERRA-VITA R KOMPOSZT komposzt l Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft.4 kg/tőke ültető gödörbe szőlőiskola 0.15-0.5-2 t/ha bedolgozva mezőgazdasági termő. öszcsíraszám: > 1.2-0.5 t/ha 3 évenként szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 1.5-1 kg/tőke ültető gödörbe fennarótrágyázás 2-3.5-2 kg/fa ültető gödörbe tápanyagutánpótlás 2-3. díszcserje tele.5 l l sz. szabadonélő nitrogénkötök > 4.0 l > 0. telepítésnél ügyelni kell arra. ültetés előtt legalább egy hónappal kell kijuttatni. l kultúra felhasználás dózis technológia kertészeti kultúrákban tápanyagutánpótlás 15-20 kg/100 m2 bedolgozva tápkocka készítéshez tőzeghez. aerob cellulózbontók > 6.2 kg/fészek szőlő telepítés tápanyagutánpótlás 0. s 36/37 alapanyagok: mezögazdasági hulladék (szölötörköly.5 kg/tő ültető gödörbe pítés 191 . N P205 K20 Mg Ca m/m% > 3. 25 tf% bekeverve A készítményt vetés. kukoricaszár).3 kglfm szőlő telepítés trágyázás 0. baromfi trágya. sugárgombák > 2.2 x 10 7 db/g. perlithez max.a. 2 tf% bekeverve fészektrágyázásra 0.5 l > 3. mikrogombák > 6.

aerob cellulózbontók > 6. fekete fóliával a komposzt prizmát le kell takarni.3 x 105 db/g. N P205 K20 Mg Ca m/m% > 1. TERRA-VITA R KOMPOSZT AKTIVÁTOR mikrobiológiai készítmény l Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft. összcsíraszám: > 8.a. Leonard it.. s 13. Szíriai nyers foszfát. (Balatonfűzfő) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. bedolgozva zöldségfélék talajkezelés 500-600 kg/ha v. venyige. TERRUM MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény -<} l Organit Kft. bedolgozva táptalaj ba keverve szőlő. Bacillus cereus). s 36/37/39 alapanyagok: mikroorganizmusok (Paenibacillus polymyxa. (Eger) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2.8 l > 1.4 x 10 7 db/g.6 l > 0. Bacillus megaterium. l koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági területek komposztálás előse­ 5-20 tf% komposzthoz * gítése keverve * mezőgazdasági szcrves hulladékok: istállótrágya.e.5 l > 4..e. tavasszal be- dolgozva 192 . ü. Bacillus subtilis. s 20/21. mikrogombák > 1.e . kukoricaszár.0 l sz. szalma. s 36/37 alapanyagok: cellulózbontó és nitrogénkötő mikroorganizmusok. nyesedék. s 13.2 l> 1. összes csíraszám: > l x 10 7 db/cm 3 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talajkezelés 300-500 kglha v. faapríték.e. szőlőtörköly.4 x 10 6 db/g. gyümölcs talajkezelés 400-600 kg/ha össze!. Bacillus licheniformis.6 x 10 7 db/g. szabadonélő nitrogénkötők > 2. sugárgombák > 6.8 x 10 7 db/g. baromfi trágya. szervesanyag. ü.

8 t/ha szamóca 1.2-2 t/ha bedolgozva földi) zárt term.06-0. lótrágya Kp N > 3. tápanyagutánpótlás 1.e. kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldikultúrák tápanyagutánpótlás 0. s 36/37/39 alapanyagok: szarvasmarhatrágya. összes csíraszám: 5 x 108 db/g.) TRIFENDER MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l * Biovéd 2005 Kft.5-2 t/ha dísznövények (zárt term. glükóz kultúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák talajkondícionálás 2-3 kg/ha v. ber. illetve klamidospórái.0 l PPs > 3.0 Ca l > 2. ü. (Pinkamindszent) {Bioprojekt Kft. almatermésüek.3-0. TRIBU 3-3-3 SZARVASMARHA TRÁGYA 1 i szervestrágya l * Giten Italpoliina (IT) {ZFW Hortiservice Kft. s 13. Trichaderma asperelium gomba hifa maradvánvai.e.0 l > 3.5-2 t/ha be dolgozva csonthéjasok bogyós gyümölcsűek 0.5 l Mg > 0. 193 .a.6-0. (Kemestaródfa)} -<} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.5 l l m/m% sz.tápanyagutánpótlás 1.12 kg/m 2 bedolgozva ber. hordozó anyag: szűrő perlit. tápanyagutánpótlás 0.4 kglm 2 szőlő. s 36/37/39 alapanyagok: Trichaderma aspereHum antagonista gomba Tl (NCAIM 68/2006) törzsének konídiumai. (Kecskemét)} nem jelölésköteles 1· mérsékelten tűzveszélyes s 2.8-2 t/ha be dolgozva szája 0.4 t/ha zöldségfélék (szabad. 0. sekélyen kertészeti kultúrák talajkondícionálás 4-6 kglha bedolgozva öntözésre 6 hét után is- mételve A készítmény napraforgóban a leírt módon alkalmazva mellékhatásként csökkenti a Sclerotinia sclerotiorum fertőzését. s 13. s 20/21.3-0.

s 36/37/39 alapanyagok: Trichaderma asperelium gomba TI (NCAIM 68/2006) törzse.e. ü. víz. s 36/37/39 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő­ talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva területek szerint termesztőközeghez bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! VÁZSONYI ALGINIT (ALGIFIT) talajjavító l 1- Vázsonyi Szövetkezeti Kft.A kijuttatásra használt eszköz gombaölő szer maradékot nem tartalmazhat.. s 13. (Jármi)} nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 1/2. (Nagyvázsony) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. perlit.e. mikrogombaszám: : 6 x 10 7 CFU/g koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák növénykondícionálás 0. illetve talajfertőtlenítés előtt és után 2 héttel! TRIFENDER WP MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY mikrobiológiai készítmény l Biovéd 2005 Kft. s 13. s 13. biopreparátum gombákra is ható talajfertőtlenítőszerekkel együtt nem alkalmazható! UKRÁN FEHÉR TŐZEG talajjavító l AgrotorfBranch OJSC "Ivano-Frankivskpeat" (UA) {Biorg Kft. (Pinkamindszent) {Bioprojekt Kft. (Kemestaródfa)} * 1- nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. s 36/37/39 194 . A készítmény nem használható együtt gombákra is ható talajfertőtlenítő szerekkel. sekélyen kertészeti kultúrák növénykondícionálás 1-2 kg/ha bedolgozva öntözés 4-12 hét után ismételve Fungicid készítményekkel.5-lkg/ha v.

talajjavítás (savanyú) talajvédelmi terv bedolgozva területek szerint termesztőközeghez bekeverve gyümölcsfák. (Inárcs) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112. termesztőközeghez 25-30 tf% telepítés tápanyagutánpótlás 1-3 !Ifa ültető gödörbe gyep (telepítés) tápanyagutánpótlás 3-5 11m2 bekeverve fenntartó kezelés 1-2 11m2 ősszel. nagyvázsonyi alginit.5 kglnöv. s 36/37 alapanyagok: gilisztahumusz (komposztált szarvasmarha trágya és balti tőzeg alapanyagú). balti tőzeg (litván). díszcserjék (tele. s 13. dísifák talajjavítás (savanyú) l kg/fa ültető gödörbe szőlő. keceli tőzeg. pítés) házi kertben 1-5 kglm 2 VERMI FLÓRA Termesztőközeg termesztőközeg l Compost Farm Kft. l f koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő. kora ta- vasszal Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 195 . perlit koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 5-15m 3/ha tavasszal be- do! ozva zöldségfélék (szf) tápanyagutánpótlás 5-10m 3/ha be dolgozva homokos talajon 20-40m 3/ha hajtatott 1-3 11m2 gyümölcsfák 1-3 !Ifa ültető gödörbe dísznövények tápanyagutánpótlás 5-10m 3/ha bedolgozva homokos talajon 20-40m 3/ha cserepes. balkonládás 3-5 ek/cser. 0.

BIOKOLL E tapadásfokozó l párolgáscsökkentő készítmény csávázó l adalékanyag 196 .0 l 1. VE TOZEN ásványi trágya l Geoprodoct Kft.5 l 0. kertészeti tápanyagutánpótlás max.9 l < 3.1 l > 8.0 l > 0.7 l 0.01 l O. s 36/37/39 alapanyagok: zeolit.bentonit CaO MgO Fe Mn Ti m/m% 2.a. koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék növénykondícionálás 150-200 g/fm magágyba szórva palánta 3-5 g/lyuk beszórva . tavasszal be- kultúrák szaktanács szerin dolgozva házi kerben max.ü3 l sz.5 t/ha. 2-2. 0. nincs minősítve (Győr) l nem tűzveszélyes * -} gyakorlatilag nem veszélyes N P20s Kp Ca Na mlm% >4.a. (Mád) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 1/2. beöntözve VINASZ szervestrágya l Győri Szeszgyár és Finomító Rt.0 l l sz.3 kglm 2 Bedolgozás nélkül szélerózió elleni védekezés céljából. filmszerűen történt permetezéssel használható.0 l > 0. betakar- va. s 13.

s 13. 15 kglha zsendüléskor. s 22.5-2 kglm 2 v.o. s 13. s 36/37 alapanyagok: szalma. s. ü.GILISZTAHUMUSZ gilisztahumusz l VIP-Mineralizáció Agrárinnovációs Kft. díszcsejék telepítéshez l kg/fa ültetőgödörbe gyümölcsfélék. le- tás. kanténeres termesztőközeghez 15 ((% bekeverve díszfák.8 l > 3.0 l koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék (szf) tápanyagutánpótlás 1. szarvasmarha trágya N PPs Kp Ca Mg m/m% > 1. VlP.. szőlő telepítéshez 3-5 kglfa ültetőgödörbe fenntartó trágyázás l kg/fa bedolgozva VITISAN növénykondicionáló l Biofa AG (DE) {Biocont Laboratory spol.5 %) vélre növelés !97 . e bedol- gozva cserepes.. ü.5-2 kg/m 2 v. 1.0 l > 1.e. s 36/37/39 alapanyagok: kálium-hidrogén karbonát KO l l l l l l m/m% 46.0 l >0.0 l l l l l l koltúra felhasználás dózis technológia szőlő növény kondíció javí. s 24/25. (Budapest)> * -<} nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2.e bedol- gozva dísznövények (szf) tápanyagutánpótlás 1. ellenállóképesség (max.GILISZTAHUMUSZ TERMÉKCSALÁD VlP. ( CZ) < Biocont Mo Kft. (Budapest) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.e.5 l > 1. s 20/21.r.

51/ha vir. vége. s 23/25. vir. l%) kalászosok tápanyagutánpótlás 2.51/ha csillagbimbó. között .02 >0. kezdete közölt 1-2 alkalom káposztarepce (őszi) tápanyagutánpótlás 31/ha zöldbimbó és vir.003 >0.8 l Zn m/m% >0. s 36/37 alapanyagok: Ascophyllum nodosum makro-..3 >1. első gyümölcshulláskor paradicsom. virágzás napraforgó tápanyagutánpótlás 2.5 >0.51/ha 3-7 leveles állapot. l%) szőlő tápanyagutánpótlás 31/ha gyümölcs kötődés. érés kezdete alma tápanyagutánpótlás 2-3 l/ha vir. WUXAL® ASCOFOL NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY növénykondicionáló l Agiukon Specialdünger GmbH & Co. (Budapest)} * nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. kezdetétől 4 atka- lommal 2 hetente 198 .(DE) {Magyar Kwizda Kft. vir.51/ha zászlós levél.5-3 l/ha 1-2 alkalommal (max. mezo. s 13. KG.0 >0. és gyümöpcskö- tődés közölt 4 alka- lommal cseresznye.14 > 3.és mikroelemek N K20 MgO Ca B Fe Mn > 2. 2-3 (fűszer ésétkezési) pad.1-2 alkalom kertészeti kultúrák tápanyagutánpótlás 2. tenyészidő- /izsá n szakban uborka tápanyagutánpótlás 2. hetente.005 >0.5-5 l/ha 3-4 alkalommal (max. paprika tápanyagutánpótlás 4-5 l/ha 3 alkalommal. meggy tápanyagutánpótlás 3-4 l/ha vir. virág- z ás kukorica tápanyagutánpótlás 2.5 koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi kultúrák tápanyagutánpótlás 2. fürtlehajlás.

5 l K20 > 0.0 l P2o5 > 0. koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék. szőlő fenntartó trágyázás ZÖLDPAJZ S levéltrágya (folyékony) Organit Kft. (Budapest) nem jelölésköteles l mérsékelten tűzveszélyes s 2. mezo-.5l l l m/m% sz. s 13. 2-4 l/ha lombkezelés kultúrák elem pótlás 199 . be- nyek dolgozva szántóföldi kultúrák.5 l Ca > 1.. (EK) (Balatonfűzfő) l * nem jelölésköteles J nem jelölésköteles alapanyagok: humusz ásványok.e.e. ZALAKOMÁROMITŐZEG talajjavító (szerves) l Balatoni Tőzeg Kft. mikroelemek koltúra felhasználás dózis technológia szántóföldi és kertészeti tápanyag és mikro. ü. s 13.(Gödöllő) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 2. dísznövé.2 Mg > 0. s 36/37 koltúra felhasználás dózis technológia mezőgazdasági termő. makro-.tápanyagutánpót lás 2 kglm 2 v. s 36/37 alapanyagok: települési és lakossági zöldhulladék N > 1.a. talajjavítás (homok) talajvédelmi terv bedolgozva területek szerint termesztőközeghez bekeverve Ökotermesztésben csak termesztőközeghez használható! ZÖLD HÍD KOMPOSZ T komposzt l Zöld Híd Régió Környezetvédel mi és Hulladékgazdá lkodási Kft. 24 t/ha gyümölcsfélék.

15-0.15-0.0 l > 1.. be- dolgozva szőlő (telepítés) O.2 kg/tőke ültetőgödörbe gyümölcsfélék (telepí. s 36/37 alapanyagok: szarvasmarha trágya Ca Mg m/m% l > 3.5 t/ha v. 3-5 kg/fa tés) fenntartó trágyázás 1-3 kg/ha bedolgozva kalászosok tápanyagutánpótlás 1.2-0. örökzöldek tápanyagutánpótlás 0. öntözés e. lád.25 kg(fa ültetőgödörbe (telepítés) fenntartó trágyázás 0. pázsit 0.e. 15-0. bedolgozva kukorica 2-4 t/ha napraforgó 1-2 t/ha gyökérgumós növények 3 t/ha dísifák. bal.2 kglm 2 bedolgozva díszkert. cserepes növények. ü.e. ZSÓFI GILISZTAHUMUSZ gilisztahumusz l Zsófi Péter (Tiszakeszi) nem jelölésköteles l nem tűzveszélyes s 112.e.1-0.3 kglm 2 tenyészidőszakban 0.2-0.termesztőközeghez 5-15 tf% bekeverve kannövények ápolás 1-5 ek/cse.2 kglm 2 kaszálás után.5 kglm 2 v. s 13. 200 .0 l koltúra felhasználás dózis technológia zöldségfélék tápanyagutánpótlás 0.5-2.

Növényvédelmi célra csak azok az anyagok hozhatók forgalomba. A permetléhez elkészített kivonatokat célszerű néhány napon belül felhasználni. egészséges ter- méket produkálo alternatív termesztési módok fontosak. de több mas tulajdonságát. NÖVÉNYI KIVONATOK. Sokszor nem is igazán növényvédő szerekről. az anyagok eltarthatóságát illetően is. ak- kor ügyeljünk a szűrésre. BIOLEVEK Sok kertészkedő -idegenkedve a kémiai növényvédőszerek használa- tától. 201 . De talán pontosan ez a visszafogott beavatkozás jelentheti ezen anyagok alkalmazásának létjogosultságát. III. Jól tudjuk. Anélkül. A növényi részek könnyen eltömíthetik a szórófej nyílását. hogy a növényvédelmi technológiához kapcsolódó nö- vényvédő szerek használatával megoldottnak tekintsük a feladatot. ezt rumdenkinek a saját megítélésre bízzuk. itt használható készítmenyek hatékonyságát. Mivel a kiadvány receptúráiban használt növények emberi táplálkozásra vagy gyógyi- tásra való alkalmassága ismert. és egy előírt eljárásban az illetékes hatóságtól erre engedélyt kaptak. esetenként na~yon látványos hatást. hogy ezek az eljárások egy komplex termesztési módot jelen- tenek.inkább a biotermesztők (ökogazdálkodók) valamelyik csoport- jának útmutatásait követi. és a jövőben is kiemeit szerephez jutnak. feltehetően itt sem hagyják cserben az alkalmazókat Olyan. például az összetételt. amelyből nem emelhető ki a növényvédelem sem. Ezeket a hatóanyagokat tartalmazó (többnyire a kiadvány első részében található) terméke- ket a kémiai növényvédő szerektől általában óvakodók is nyugodtan alkalmazhatják Természetesen a biztonsági előírásokat itt is be kell tartani. hogy a természetbarát. Mérget azonban nem veszünk rá! Ha permetezőgéppel juttatjuk ki a magunk készítette anyagokat. ho~y "pro vagy kontra" állást foglalnánk ezen anyagok használatát il- letóen. amelyek kivizsgálásra kerültek. Munkájukat számos kiadvány is segíti. valószínűleg hiá- ba várunk. Kicsit tanácstalanok va~~. Hűvös helyen (hűtőszekrényben) talán hetekig eltartha- tók. Ebben a fejezetben né- hány ilyen növényi kivonat elkészítését ismertetjük. mint ami- lyet egyes hagyományos növényvédo szerek adnak. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS Az ökológiai ~azdálkodásban használható növényvédő szer ható- anyagok jegyzeke a mellékletben található. Meg vagyunk győződve arról. hanem sokkal inkább növényi kondíciónövelő anyagokról van szó. Legalább is úgy nem.yunk egyes.

1025 Bp. frissen készített permetleveket (bioleve- ket) biztonságosan használhatjuk. urens) Hatóanyag: hangyasav.túra javaslatot. Az előírt kísérletek általában nem kerültek elvégzésre. tovabbi. A permetlevet hetente a talajra. Lehűlés után atszűrjük. A receptúrák összeállításánál-jobb ötlet nem lévén. A közzétett információk csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők. 8/b. glukokininek. és a növé- nyekre kell permetezni. A közben keletkező bűz jó részét per- 202 . 12. U. így az ilyen. Egy kicsit furcsább. hisztamin. vita- minok Felhasznált növényi rész: egész növény (gyökér nélkül) Permetlékészítés: l kg friss (vagy 100-200 g szárított) csalánt 2 liter vízben felfőzzük. de ta- lán még a permetlé készítés módja is. amelyek kiállják egy szakmai kritika próbaját a következő években megjelenő újabb kiadásban közreadjuk. vagy például a toxikológiai hatásra vonat- kozó adatokkal sem. hogy az otthon készített "biolevek" a növényvédő szer adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket nem igazán elégítik ki. A gyógynövények azonban a gyógyteák készíté- sére jól bevált anyagok. A kierje&ztett leveknél elsősorban a kellemetlen szag tántoríthat el bennünket. munkáját használtuk. forgalomba nem hozhatók! CSALÁNLÉ (Urtica dioica. Es ne feledjük: ezek a készítményeket csak saját célra készíthetjük. A levélre történő tafadást.Jó. kipróbált recer. A felhasználható anya~ok körének bővítésére szívesen veszünk minden észrevételt. így a hatékonysá- got fokozhatj uk. Ebből a szem- pontboi a kiadványban leírt.hu.POS helyen a lé hamarosan erjedni kezd. nem rendelke- zünk a pontos összetételre. Allaguk miatt is elsősorban a talajra történő kijuttatásuk javasolható. e-mail: agrinex@externet. l 00 m 2Te elegendő. ha tudjuk. vagy az egyébként fogyasztható növényekből készített főzetek.. ha a 2 liter permetléhez l d Bioko/l E adalékanyaget adunk. klorofill. szá- mú biofüzetben leírt Peter Sowa: Biolevek természetes anyagokból c. S.egy régi. A permetlé kb. vizes kivonatok káros egészségi hatá- saival jelenlegi ismereteink szerint nem kell számolni. Két hét múlva lesz megfelelo. de készíthetünk erjesztett levet is a következő módon: l kg friss (vagy 100-200 g szárított) csalántegy edényben (fa/kőhor­ dó) 10 l esővízbe teszünk. Saját tapasztalat alapján eltérhet a dózis. (Cím: Agrinex Bt. mindenki alakíthatja azokat a leg- jobb tudása szermt.zalonka u. Na. vas. Azokat.

beteg- ségekkel. gyümölcsfélék. kivágott levéle- ret) 10 liter felmelegített vízben néhány napig állni hagyt!nk A még erjedő lével lehet a szabanövényeket locsolgatni l :5 h1gításban. levél Permetlékészítés: Erjesztéses módszert használunk a következők szerint: Két marék zöld növényi részt (szárat. he- tente. károsítókkal szembeni ellen- álló képesség fokozása. palántá- kat be is lehet öntözni. a legyengült növényeket gyakrabban. l 00 m 2-re kb. 2 liter permetlé javasolt. keményítő. glikozidok. komposztra való kilocsolás is hatékony. 203 . (Klorózis ellen. illó- olaj. A kerti virágokat l :3. pirolidin. más növényeket l :5 arányú h1gítású lével kéthetente lehet öntözni. Tavasszal hígítás nélkül talajra. gyümölcsfélék. vagy zsurlófőzet adagolásával megköthetjük A leszűrt permet- levet hetenként l :50 arányú hígításban lehet a növényekre kijuttatni. károsítókkal szembeni ellen- álló képesség fokozása. klorózis ÉDESKÖMÉNYLÉ (Foeniculum vulgare) Hatóanyag: anaetol. fenkon tartalmú illóolajak. kultúra felhasználás zöldségfélék. száradt levelet. szőlő növény kondíciójának javítása. fehérje Felhasznált növényi rész: hajtás Permetlékészítés: l kg édeskömény hajtást (különösen jó a tavaszi) l O l esővízben két hétig erjesztünk l :20 arányú hígításbanjuttatható ki. szőlő növény kondíciójának javítása.lit. aszpar~in Felhasznált növényi resz: szár. nyálka. zsírolaj. kultúra felhasználás zöldségfélék. beteg- ségekkel. Biokoll E használatajavasolt (5 %-os koncentrációban). növekedésser- kentés FEKETENADÁLYTŐ-LÉ (Symphytum officinale) Hatóanyag: alantoin. Fákat. cseranyagok. havonta egy-két alkalommal. palánták öntözésére l :20 hígításban).

kén. l: l O. ősszel) lehet kipermetezni. Paradicsom tövet akár na. kultúra felhasználás zöldségfélék (elsősorban bab. ásványi anyagok. Mn. zöldségfélék. növény kondíciójának javítása. szabadföldi dísznö. paradicsom. károsítókkal szembeni ellen- rika). gyümölcsfélék. glukobrassin Felhasznált növényi rész: levél Permetlékészítés: Erjesztéshez 3 kg levelet (legjobb a kelkáposzta) l O liter esővízben (célszerűen kőedényben) kb. Célszerű itt is Biokali E tapadásfokozó adalék alkalmazása. kovasav. levelet.növény kondíciójának javítása. ségekkel. Paradicsomban. lehűlés után leszűrjük Hígítás nélkül (elsősorban tavasz- szal. beteg- burgonya. károsítókkal szembeni ellen- szőlő álló képesség fokozása FEJESKÁPOSZTALÉ (Brassica oleracea) Hatóanyag: vitaminok. egy hétig tart. két hétig áztatunk Ezt követően leszűr­ jük l: l O arányú lével öntözzük a növényeket. kultúra felhasználás szobanövények. tök. l :20 arányú hígítasban. beteg- vények. zeller. uborka. Ca.A komolyabb erjesztés kb. 2 liter per- metlészükséges. növekedésser- kentés GYERMEKLÁNCFÜLÉ (Taraxacum officinale) Hatóanyag: K. Na sók. Levélre havonta egyszer-kétszer lehet kijuttatni. Ebben az esetben l kg friss (vagy 100-200 g szárított) növényi részt 10 l esővízben teszünk egy alkalmas edénybe. célszerűen 50 ml Bikoll E adalék fel- 204 . dísznövények álló képesség fokozása. gyökeret l l vízzel le- forrázunk. mustárolaj-gliko- zid.ségekkel. l 00 m2 területre kb. zellerben. levél.Ponta 3-5 dl mennyiséggel is locsolhatj uk. illóolaj. vitaminok Felhasznált növényi rész: virág. káposztafélékben kü- lönösen eredményesen használható. pap. gyökér Permetlékészítés: Forrázathoz 15-20 g szárított virágot.

szár 205 . dísznövények. bizabotol tartalmú illóolajak. termésminőség javítás KAMILLALÉ (Matricaria chamomilla) Hatóanyag: kamazulén. keserű anyagok. zsírsavak Felhasznált növényi rész: virág. be- mölcsfélék. Az átázott virágokat jól kipréseljük Az így nyert levet 1:5 arányban hígítjuk A növényeket havonta egy-két alkalommal ezzel öntözgetjük Komposztra -hígítás nélkül.havonta locsolhatjuk Forrázathoz kb.noveny kondíciójának javítása. majd leszűrjük A maradék virágokat alaposan kinyom- kodjuk. kultúra felhasználás zöldségfélék. Erjesztett léhez l . rothadás gátlás.használásával. növé- nyi betegségek ellen. illóolajak. károsítókkal szembeni ellenálló képesség fokozása. majd leszűrjük. kb. nyálkás anyagok. zsírsavak Felhasznált növényi rész: virág Permetlékészítés: Préselt Iéhez egy maréknyi kamillavirágot 1-2 liter esővízben egy na- pig áztatunk.. gy ü. virá~ot l O liter esővízben tar- tunk két hétig. A magokat l 0-15 percig a kihűlt kamilla Iében tartjuk. fiavonglikozidok. levél. dísznövények növény kondíciójának javítása. Hígítás nélkül. célszerűen egy vászonzacskót használva. 2 litert l 00 m 2-re. kultúra felhasználás zöldségfélék. szőlő tegségekkel.5-2 kg friss levelet. . nyál- kás anyagok. kumarinok. esetleg l :5 h1gításban öntözhetjük vele a növényeket. glikozidok. csillagfürt) magcsávázására (Biokoll E ragasztó anyaggal) használható. egy órát áll- ni hagyjuk. szerves hulladék bomlásának elősegí- tése KÖRÖMVIRÁGLÉ ( Calenduta officinalis) Hatóanyag: szaponin. növeke- désserkentés. Pillangós növények (bab. 10 g virághoz 2 l forró vizet öntünk. borsó.

(l csepJ? préselt lé + 1-2 dl esővíz.növény kondíciójának javítása. dísznövények. Talajra és növényre is permetezhetjük Jobban tapad az anyag. fagyvédelem*. beteg- fél ék. illetve amelyek virágzá. paradicsom barna- sa nem kívánatos) foltosság ellen " . bokrok virágképződés. ségekkel. zeller.két alkalommal (eső után a leghatékonyabb). Biokoll E seglti a szer magra való tapadását kultúra felhasználás gyümölcsfák. egyéb zöldség. megfelelő edényben. Paradicsom-. valerin alkaloid Felhasznált növényi rész: virágzat Permetlékészítés: Kissé nedves ( esővízzel benedvesített) virágokat konyhai húsdarálón ledaráljuk A péphez ismételten adunk e~y kis vizet. Az így készített permetlé l 00 m 2 területre elegendő. ha a permetléhez fél dl Biokoll E adalekanyagot adunk. 15 percig. terméskötődés fokozá- tett zöldségek. A leszűrt levet l: l O.Permetlékészítés: l kg friss növényt (lehetőleg mag nélkül) l O l esővízben erjesztünk két hétig.virágképződés. kultúra felhasználás paradicsom. károsítókkal szembeni ellen- szőlő álló képesség fokozása. gyümölcsfélék. erőteljesen keverünk kb. majd megszárítjuk. *a varhato fagy e lotti napon vaJo kezelessel 206 .sa. és vászonzacs- kón keresztül k1préseljük. cserjék. amelyben a magokat l 0-15 percig áztatjuk. káposzta. terméskötődés fokozá- sa zöldségfélék (kivéve leveléért termesz.és hagymamagot csávázhatjuk is. l :20 arányban hígítva lehet kiJ?ermetezni havonta egy. növekedésser- kentés MACSKAGYÖKÉRLÉ (Valeriana officinalis) Hatóanyag: illóolajak. Egy csepp preselt levet l liter esővízben fakanállal folyamatosan. A csávázott vetőmagot két napon belül el kell vetni. sárgarépa-.

gilisztaűző varádics. Schoenoprasum) Hatóanyag: kéntartalmú illóolaj ok. sativum. esóvízzel feltöltjük. és hasonló felhasználási területtel. gy ü. mint ahogy azt az előzőekben leírt "leveknél" javasolta. kultúra felhasználás zöldségfélék. METÉLŐHAGYMA-LÉ (Allium cepa.baktériumos. ha összegyűjtjük ezek hulladekát egy edénybe (letisztított ha~ymalevél. ha mindenki a saját tapasz- talatára épít. FOKHAGYMA-. A. A. 207 . segítségül azonban a következő további keverékek hasz- nálatát javasolja. (Feltehetően hasonló készítési és kijuttatási móddal. gombás betegségek el- mölcsfélék. és két hétig erjesztjük A kellemetlen szagokat a csalániénél is említett perlittel. VÖRÖSHAGYMA-. Megteszi az is. zsálya. vagy zsúrló főzettel eny- híthetjük l: l O arányú hígítást használhatunk a növények locsolására. hogy csak a főzésre még alkalmas ha~ymákat használ- juk. Permetezésnél 2 liter szükséges l 00 m 2-re. hogy az a legjobb. növény kondíciójának javítása. levendula felhasználásával is. háromnegyed részig megtöltjük. szőlő len. betegségekkel. károsítókkal szembeni ellenálló képesség fokozása Peter Sowa azt mondja. vitaminok. dísznövények.) csalán + zsurló hagymahéj + zsurló paradicsomhajtás + hagyma hulladék + nyírfalevél + csalán cickafark + kamilla + zsurló feketenadálytő + kamilla + zsurló káposzta + zsurló + kamilla csalán + káposzta Összeállíthatunk keverékeket szárított zsurló. ill. szár) úgy. szár Permetlékészítés: Nem fontos. cickafark. allil szulfid Felhasznált növényi rész: hagyma. hogy azt kb. hormon jellegű anya- gok.

Eurokén 2000 80 WG. hogy a szükséges információ megadásán túl le- hetőséget nyújtsunk a hatóanyag alapján való visszakeresésre is. A táblázatban igyekeztünk feltüntetni valamennyi növényvédő szer ható- anyagát. Isomate OFM Rosso. Biosol- káliszappan kén Cosavet OF. Isonet A. IV. amelyek hatóanyaga kémiailag csak általánosan definiálható (pl. Kombináció eselén az ABC-ben előbb levő hatóanyag szerint kerültek besorolásra. Koppert Thripex Aureobasidium pullulans Biossom Protect. illetve az engedélyezett növényvédő szere- ket iker-. Madex Dacnusa sibirica Koppert Minusa Diglyphus isaea Koppert Miglyphus Encarsia formasa Koppert En-Strip Eretmocerus eremicus Koppert Ercal fehérolaj Agropon Feltielia acarisuga Koppert Spidend feromonak Isomate CLR. elsősorban azért. lsonet L Plus Heterorhabditis bacteriophora Nematop káliszappan Biosect. polimerek. speciális célra használható anyag. Necator 80 WG Thiovit Jet 208 . segédanyag).vagy kombinált csomagolásban tartalmazó termékeket. gyűjtő. NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAG-TERMÉK INDEX Ebben a fejezetben a hatóanyagokhoz tartozó kész növényvédő szereket tüntettük fel. Biosect koncentrátum. Microthiol Special. Boni Protect Aphidius colernani Koppert Aphipar Aphidius ervi Koppert Ervipar Aphidoletes aphidimyza Koppert Aphidend Bacillus thuringiensis törzsek Dipel (ES). néhány. (ható)anyag növényvédő szer Amblyseius cucumeris (atka) Biobest Amblyseius. Kumulus S. és a párhuzamos importú készítményeket sem. Novodor FC Beauveria bassiana Naturalis-L Rombus terresfris (poszméh) Biobest Virágbeporzó Coniothyrium minitans Contans WG Cydia pomonelia Granulo Vírus Carpovirusine. Microkén. Nem sze- repe/tetjük azokat a készítményeket.: zsír-alkohol.

Bordói por. rézoxiklorid. rézhidroxid. Champion 2 FL. Cuprosan 50 WP. Cuprofix 30 DG. Roxi. Bordói Extra. Planto Piriflor. Cuprozin 35 WP. Astra rézoxiklorid. Bordómix DG. Rézoxiklorid 50 WP (Saideco ). Vape Garden-Fito levéltetű elleni aerosol poliszulfidkén +paraffinolaj Agrokén. Drip-Plus. bordói keverék) Nano SC.5 WG. Jolly 77 WP. RézMax.kén + napraforgóolaj + Vegesol eReS rézhidroxid kén+ parqffinolaj+ réz(oxiklorid) Olajos rézkén kén+ réz(oxiklorid) Rézkén 650 FW kén + réz(szulfát) Bordóilé + Kén Nano SC kvarchomok Wam Extra Rosarot Macrolophus caliginosus Koppert Mirical napraforgóolaj + rézhidroxid Vegesol R Orius laevigatus (poloska) Biobest Ori us. Hydrostar. Copemico Hi Bio. Kocide 2000. Champion WG. Pluto 50 WP. Champion 50 WP. Vitra rézhidroxid Laser. Nemasys-M Mycostop Trichogramma pintoi + Trichoplus Trichogramma evanescens 209 . Catane. Vektafid S Pythium aligandrum Polyversum repceolaj Melius réz (rézszulfát. Montaftow. Vektafid A Vektafid A/E Phytoseiulus persimilis Koppert Spidex piretrin (természtes)+PBO Bio Piantelia Flora Koncentrátum. Joker 77 WP. Vape Garden-Fito pajzstetű elleni aeroszol. Meteor. Neoram 37. Niral. Funguran OH 50 WP. Pomuran Réz. Rézkol 400 FW. Champ DP. rézo. Margareta. Cuprocaffaro Micro. Nordox 75 WG. Bio Piantelia Flora Permet. Linzi Bordói por. Nevikén Extra. Spintor Nemacel. Bordóilé xid. Copac Flow. Nevikén. Cuproxat FW. Koppert Thripor paraffinolaj Agrol Plusz.

WG). Cuprofix 30 DG. Copac Flow. Nearam 37. (tüze/halás) Bordómix DG. Bordómix DG. Vegesol eReS Varasodás Astra Rézoxiklorid. károsító vagy kultúra fel- sorolásnál az engedélyokiratból kell a vonatkozó előírásokat pontosítani. Champ DP. Cuprocaffaro Micro. Microkén. Eltérő betű karakterrel tájékoztatásul utalunk néhány betegség. Erwinia amylovora Astra Rézoxiklorid. Nearam 37. Hydrostar. RézMax. Bordóilé+Kén Nana SC. károsító el- len javasolt anyagra (biolé). Champion 50 WP (2 FL. Monília Bordói por (Extra).5 WP. V. Bordóilé+Kén Nana SC. Rézoxiklorid. Rézkén 650 FW. Cuprosan 50 WP. Pomuran Réz. Copac Flow. Necator 80 WG. Cuprosan 50 WP. Funguran-OH 50 WP. Biossom Protect. Kumulus S. Cuprocaffaro Micro. Meteor. Vegesol eReS (R). Microthiol Special. Champ DP. Joker 77 WP. Körterozsda Astra Rézoxiklorid. RézMax. WG). Pluto 50 WP. Nevikén. illetve olyan szerre. Nearam 37.5 WG. Roxi. Champion 50 WP (2 FL. Linzi Bordói por. Bordómix DG. Funguran-OH 50 WP. Rézkén 650 FW. Bordói por (Extra). Cuprosan 50 WP. Montafiow. Hydrostar. Bordói por (Extra). Vitra Rézhidroxid. Cuprocaffaro Micro. Vitra Rézhidroxid. Cuprofix 30 DG. Bordómix DG. WG). amely az okiratban nincs nevesítve. Rézoxiklorid. Cuproxat FW. Pomuran Réz.5 WP. Pomuran Réz. Bordói/é Nana SC. Roxi. Bordói/é Nana SC. esetleg módszerre (csávázás). Champ DP. Cuproxat FW. Champion 50 WP (WG). Rézoxiklorid. Roxi. Jol/y 77 WP. Rézkén 650 FW. de a jelölt káros ító ellen is hatássallehet ALMATERMÉSŰEK Lisztharmat Agrokén. Cuprofix 30 DG. Bordóilé+Kén Nana SC. Cuprocaffaro Micro. EGYES KULTÚRÁK FŐBB KÁROSÍTÓI ELLEN HASZNÁLHATÓFONTOSABBNÖVÉNYVÉDŐ SZEREK Az azonos márkanevű készítmények közül a további engedélyezett szerfor- mákat zárójelben közöljük Csoportos betegség. R Thiovit Jet. Champion 50 WP (2 FL. Bordói/é Nana SC. Vegesol eReS (R). 210 . Eurokén 2000 80 WG. Montafiow.

Cuprosan 50 WP. Bordói/é Nana gombabetegségek SC. Dipel ES. Hydrostar. RézMax. Olajos rézkén. Agrol Plusz. Jol/y 77 WP. aknázómo. Roxi. csalánlé. Vitra Rézhidroxid Atka. Nearam 37. Montaflow. Dipel ES Bagolylepkék Trichaplus Baktériumos. Cuproxat FW. Meteor. Vegesol R (eReS). Nearam 37. Meteor. Cuprosan 50 WP. Agrol Plusz. Biosol káliszappan. Joker 77 WP. Joker 77 WP. Agrol plus. WG).ffaro Micro. Montaflow.5 WG. Fito-Insect. RézMax. Pluto 50 WP. pajzs. Nevikén (Extra) Fasebkezelés Biocera.5 WG. Cuproxat FW. Dipel ES Vértetetvek Biosect. Linzi Bordói por. Rézoxiklorid. Eurokén 2000 80 WG. Kocide 2000. Vitra Rézhidroxid BIRS lásd: Almatermésűek 211 . Dipel. almailonca Körtelevélbolha Agrokén. Jol/y 77 WP. Vektafid A Bimbólikasztó bogár Novodor FC Lombrágó hernyók Dipel. Isomate CLR lyok. Cuproca. Champion 50 WP (2 FL. Nordox 75 WG. Kocide 2000. Trichaderma készitmény + Biokoll E Levéltetvek csalánlé Hernyókártevők Dipel. takácsatka Agrokén. Miltox Speciál Extra. Funguran-OH 50 WP. (gyérítés) VektafidA Levéltetvek. Fadoktor Tárolási betegségek Boni Protect BAB Szklerotíniás tőpusz­ Confans WG tulás (talajkezelés) Vetőmagcsávázás Mycostop. Nevikén (Extra). Vektafid A Molyok. Bordói por (Extra). Biosect koncentrátum. Hydrostar. Pomuran Réz. Champ DP. tetvek Nevikén (Extra). Agrokén. Catane. Rézoxiklorid. Pluto 50 WP. Copac Flow. Carpovirusine. Roxi.és Astra Rézoxiklorid. Thiovit Jet.

Champ DP. Meteor. Kocide 2000. levél. Champ DP. Nordox 75 WG. Copac Flow. Funguran-OH 50 WP. WG). Montaflow. Astra Rézoxiklorid. alter. Linzi Bordói por. Jolly 77 WP.'Jtfff. Cuprofix 30 DG.5 WG. Cuprosan 50 WP. Champion 50 WP (2 FL. Pomuran Réz. Rézoxiklorid. Roxi. Thiovit Jet Cerkospórás. Hydrostar. Cuproxat FW. Pomuran Réz. Vegesol R. RézMax. BORSÓ lásd: Zöldborsó BURGONYA Alternária Bordói por (Extra). WG). Champion 50 WP. Champion 2 FL (50 WP. Eurokén 2000 80 WG. Kocide 2000. Nearam 37.r:!u~~r. Funguran-OH 50 WP. Vitra Rézhidroxid Burgonyavész Astra Rézoxiklorid. Vitro Rézhidroxid Burgonyabogár Novodor FC Levéltetvek csalán lé CIKÓRIA Gyökérfekély. Champion 50 WP (2 FL. Joker 77 WP. Roxam 75 WG. Roxi. Nearam 37. Bordóilé+Kén Nano SC. Roxi. Cuprocaffaro Micro. Montaflow.5 WG. ~Iflfft. Bordóilé+Kén Nana SC. Cuprocaffaro ségek 'W!(l!/il!}{Fdr. Cuprocaffaro Micro. náriás. Copac Flow. Rézoxiklorid. Bordói/é+ Kén Nana SC. Copernica Hi Bio.5 WG. Nearam 37. Vitra Rézhidroxid 212 . Joker 77 WP.-Rt!J:fe 2000. Miltox Speciál Extra. Jómás beteg. Hydrostar. Funguran OH 50 WP foltosság Levéltetvek Vektafid A. RézMax. Nordox 75 WG. csalánlé CUKORRÉPA Vetőmagcsávázás Trichederma készítmény+ Biokoll E Lisztharmat Cosavet DF. Pluto 50 WP. Jolly 77 WP.aJjk~!!ft ff/. Necator 80 WG. Pluto 50 WP. Pomuran Réz. Copernica Hi Bio. WG). Cuproxat FW. Bordói/é Nana SC. Nordox 75 WG. Bordói/é Nana SC. Vegesol R. Copac Flow. Champ DP.

Cuprofix 30 DG. Dipel ES Gyümölcs. Kocide 2000. Champion 50 WP (2 FL. Bordómix DG. Olajos rézkén Lombrágó hernyók Dipel. Dipel ES molyok CSÍCSERI BORSÓ Hernyókártevők Dipel. Pluto 50 WP. Champion 50 WP. Funguran OH 50 WP rotíniás rothadás Levéltevek Vektafid A. Linzi Bordói por. Funguran-OH 50 WP. WG). Nordox 75 WG. Cuproxat FW. Rézoxiklorid. Vegesol R (eReS) Levélfoltosság Champion 50 WP (2 FL. Microthiol Special. Cuprofix 30 DG. Necator 80 WG. Bordói por (Extra). Monília Bordómix DG. RézMax. Copac Flow. Montajlow. Roxi.Levéltetvek csalán lé Hernyókártevők Dipel. csalánlé DINNYE lásd: Kabakosok 213 . MEGGY Levéllyukacsosodás Astra Rézoxiklorid.5 WG. Nevikén. Meteor. Dipel ES Lisztharmat Thiovi t Jet Takácsatka Th iov it Jet (gyenge fertőzés) CSICSÓKA Peronoszpóra.és sodró. Funguran-OH 50 WP. Dipel. Nearam 37. Nevikén Extra. Thiovit Jet. Pomuran Réz. Cuprocaffaro Micro. Eurokén 2000 80 WG. WG). Champion 50 WP (2 FL. Cuproxat FW. WG). Kumulus S. Champ DP. szkle. Jolly 77 WP. Pomuran Roxi. Nordox 75 WG. Copac Flow. Dipel ES CSERESZNYE. Joker 77 WP. Copac Flow. Levéltetvek Agrol Plusz. Jolly 77 WP. Joker 77 WP.

tripszek Vektafid A. Funguran-OH 50 WP. Nordox 75 WG. Funguran OH 50 WP Lisztharmat Thiovit Jet Levéltetvek. rothadás. Astra Rézoxiklorid. Copac Flow. Kocide 2000. Montaftow. Vegesol R. Thiovit Jet 214 .Confans WG tulás (talajkezelés) Peronoszpóra Champion 50 WP. Pomuran Réz. Joker 77 WP. egyéb gombabetegség Levéltetvek. Linzi Bordói por. Bordói/é Nana nária SC. szür. Roxi. Champ DP. Vitra Rézhidroxid HAJTATOTT ZÖLDSÉGFÉLÉK Paprika lisztharmat Cosavet DF. csalánlé Takácsatka Thiovit Jet (gyenge fertőzés) FEJES SALÁTA Szklerotíniás tőpusz. tripszek FÖLDIMOGYORÓ Lisztharmat Thiovit Jet Takácsatka Th iov it Jet (gyenge fertőzés) HAGYMAFÉLÉK Peronos'ljJÓra. Jolly 77 WP. Rézoxiklorid. csalánlé kák. alter. Cuprofix 30 DG. Eurokén 2000 80 WG. RézMax.Vektafid A. Pluto 50 WP.5 WG. Cuprocaffaro Micro. Bordói por (Extra). Meteor. Confans WG tulás (talajkezelés) Peronos'ljJÓra. Cuprofix 30 DG. Cuproxat FW. takácsai. DOHÁNY Szklerotíniás tőpusz. szkleroti- niás. Mycostop kepenészes. Hydrostar. Cuprosan 50 WP. Champion 50 WP (2 FL). Nearam 37.

pajzstetvek. dinnye. tojásgyümölcs. nyugati virágtripsz. Cuprocaffaro mos betegségek Micro.és dohány.5 WG. paradi- zás csom. Isonel A. tojásgyü- mölcs). sárgadinnye). tojásgyümölcs. uborka) Bagolylepke (tojás) Biobest Macrolophus (paradicsom. tojásgyümölcs. paradicsom. para- dicsom. csalánlé levéltetvek KARAKOSOK (uborka. Koppert (paprika. cserebogarak. mogyoró. uborka) Tripszek (kaliforniai. barkók. Roxi Kártevők (molyok.Biobest Macrolophus (paradicsom. WG). Funguran-OH 50 WP. tojásgyümölcs. tojásgyü- mölcs). Pomuran Réz. uborka) Atkák Biobest Macrolophus (paradicsom. sárgadinnye). tojásgyümölcs. sárgadinnye. Biobest Orius (paprika. tojásgyü- molytetű mölcs). gesztenye) Gomba és baktériu. Champion 50 WP (2 FL. Montaflow. Dipel ES. tojás- gyümölcs. uborka). mandula. Nearam 37. mogyo- róormányos) atkák. amerikai medvelepke. tojásgyümölcs. paradicsom.Szklerotíniás tőpusz­ Confans WG tulás (talajkezelés) Üvegházi. Biobest Orius (paprika. uborka. Cuprosan 50 WP. tök) Vetőmagcsávázás Mycostop. Biobest Amblyseius (paprika.földi eper) HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (dió. tojásgyümölcs. dohánytripsz) uborka). paprika. Rézoxiklorid 50 WP. Koppert (paprika. RézMax. Trichaplus lepke Terméskötődés foko. Vektafid A. paprika. Biobest Encarsia (paprika. Polyversum (uborka) 215 . paprika. tojásgyümölcs. Koppert (paprika.Biobest Virágbeporzó (paprika. uborka) Gyapottok-bagoly. Copac Flow. uborka. Madex (dió) tetvek. Biobest Orius (paprika. paradicsom.

Necator 80 WG. Cuproxat FW. Pomuran Réz. Champion 2 FL (WG). Nearam 37. Cuprocaffaro Micro. Copac Flow. Pomuran Réz. Hydrostar. Astra Rézoxiklorid. csalánlé. Hydrostar. Champion 50 WP (olajtök) (2 FL. Joker 77 WP. Cuprosan 50 WP. Roxi. RézMax. Polyversum (uborka). Champ DP.5 WG. Jolly 77 WP. Roxi. Joker 77 WP. Montafiow. Thiovit Jet. Jolly 77 WP. Polyversum (uborka) tulás (talajkezelés).Szklerotíniás tőpusz­ Confans WG. Rézkén 650 FW. ségek) Cuproxat FW. Kocide 2000. Meteor. (baktériumos beteg. Pluto 50 WP. Meteor. Cuprocaffaro Micro. Dipel ES (uborka) lepke KAJSZIBARACK Monília. Eurokén 2000 80 WG.5 WG. Rézoxiklorid. Rézkén 650 FW. Linzi Bordói por. Copac Flow. Pomuran Réz. Linzi Bordói por. RézMax. Rézoxiklorid. atkák Vektafid A. WG). RézMax. Meteor. Cuprofix 30 DG. Astra Rézoxiklorid. Cuprosan 50 WP. Vegesol R (eReS). Champ DP. Bordói/é+ Kén Nana SC. Vegesol eReS (uborka) Levéltetvek. Polyversum (uborka). Hernyókártevők Dipel. Vitra Rézhidroxid Lisztharmat Bordóilé+Kén Nana SC (uborka). Vektafid A Takácsatka Thi ovit Jet (gyenge fertőzés) (olajtök} Gyapotok bagoly. Nearam 37. Cuproxat FW. WG). Funguran-OH 50 WP (olaj- tök). Pluto 50 WP. Dipel ES (olajtök) Üvegházi molytetű Koppert (uborka) Tripszek Koppert. Bordói por (Extra). Thiovit Jet. Eurokén 2000 80 WG. palántadó1és Gombabetegségek. Roxi. Vitra Rézhidroxid 216 . csosodás Champion 50 WP (2 FL. Montafiow. Nordox 75 WG. Funguran-OH 50 WP. Vitra Rézhidroxid Peronoszpóra Astra Rézoxiklorid. Bordói por (Extra). Nearam 37.5 WG. levéllyuka. Curzate R. Funguran-OH 50 WP. Champ DP. Cuprofix 30 DG. Vegesol eReS (uborka). Copac Flow. Nordox 75 WG. Cuprocaffaro Micro. Montafiow. Hydrostar. Microthiol Special. Necator 80 WG.

Necator 80 WG. Isonel A. Vitra Rézhidroxid 217 . Champion 50 WP (2 FL. Agrol plusz. Nordox 75 WG. Meteor. levél. moly. takácsai. Champion 50 WP. csalánlé ka Lisztharmat Thiovit Jet KÁPOSZTAFÉLÉK Vetőmagcsávázás Mycostop Szk/erotíniás tőpusz. csalánlé tetvek Lombrágó hernyók Dipel.fid A Hernyókártevők Dipel. Linzi Bordói por. Roxi Barackmoly. Champion 50 WP. Agrokén. pajzstetű. Cupertine tosság M (F). Thi ovit Jet (gyenge fertőzés). Rézoxiklorid. Thiovit Jet Kalásifuzáriózis Champion 50 WP. Bordói por (Extra). Bordói/é+ Kén Nana SC g ek Lisztharmat Bordói/é+ Kén Nana SC. Dipel ES. KERTI IZSÓP Levéltetvek. Dipel ES KAPOR. Nevikén Extra. Copac Flow. Dipel ES Fasebkeze/és Biocera. Funguran OH 50 WP Csíkos. tripszek Vekta. Pomuran Réz. Kumulus S. Fadoktor KALÁSZOSOK Vetőmagcsávázás Tricoderma készítmény+ Biokali E Altemáriás betegsé.Olajos rézkén (lemosó).fid A. Cuprosan 50 WP. Funguran OH 50 WP fahéjbarna levél- foltosság Vetésfehérítő bogár Novodor FC Levéltetvek. Cuproxat FW. hálózatos. Nevikén. Cuprofix 30 DG. Cuprofix 30 DG. Kocide 2000. Eurokén 2000 80 WG. WG). Champ DP. Vekta. Microthiol Special. Confans WG tu/ás (talajkezelés) Peronoszpóra Astra Rézoxiklorid.Gnomóniás levélfol. Hydrostar. sodró. Microkén. Dipel. Funguran-OH 50 WP.

Nearam 37. Dipel. Nordox 75 WG.5 WG. Eurokén 2000 80 WG. Necator 80 WG. levéltetvek. Thiovit Jet Hernyókártevők. Microkén. csalán lé kák. pajzstetvek 218 . (amerikai liszthar. Rézoxiklorid tosság Lisztharmat Cosavet DF. takácsai. Pomuran Réz. Kumulus S. Cuprosan 50 WP.Alternáriás száraifol. Rézoxiklorid. BODZA Kaliforniai pajzstetű Agrol Plusz. Jolly 77 WP. Eurokén 2000 80 WG. föl. Joker 77 WP. Vektafid A. Vegesol R Üvegszárnyú ribisz. Necator 80 WG. Spin Tor. Meteor. takácsai. Thiovit Jet (gyenge fertőzés).és vessző Astra Rézoxiklorid.Hydrostar. Cuprosan 50 WP. Montajlow. Roxi. csalánlé ka KÖRTE lásd: Almatermésűek KÖSZMÉTE. tripszek KOMLÓ Lisztharmat Thiovit Jet Takácsatka Th iov it Jet (gyenge fertőzés) Hernyókártevők Dipel. Dipel ES KÖMÉNYFÉLÉK Peronoszpóra Cuprocaffaro Micro. Olajos rézkén (lemosó) Lisztharmat C asavet DF. betegségek Funguran-OH 50 WP. Dipel ES. Vegesol eReS Levél. Microthiol Special.Vektafid A. Champ DP. Nevikén Extra. csalánlé kelepke. Nevikén Extra. mat) Thiovit Jet. bagolylep- kék Levéltetvek. Roxi Lisztharmat Thiovit Jet Levéltetvek. RIBISZKE. Agrol Plusz. Trichaplus dibolhák.Vektafid A. RézMax.

Nevikén Extra rómolyok. sodró. lombrágó hernyók Bodza levéltetű.Gyümölcs-. Vektafid A KUKORICA Vetőmagcsávázás Trichaderma készítmény+ Biokali E Kukoricammoly. Dipel ES potok bagolylepke Vetésfehérítő bogár Novodor FC /árvái LEN Lenfenésedés. Vitra rézhidroxid szklerotíniás tőpusz­ tulás Confans WG Lisztharmat Thiovit Jet Takácsatka Thiovit Jet (gyenge fertőzés) Levéltevek. amerikai medvelepke Atkák Agrol Plusz. gya. Champion 50 WP. Nevikén Extra. Champion WG (kivéve lisztharmat. (2 FL. Funguran OH 50 WP pazmó Lisztharmat Thiovit Jet Hernyókártevők Dipel. tripsz csalán lé 219 . Rézoxiklorid. len. szürkepenész) Rézkol 400 FW. Dipel. Champ DP. sod. 50 WP). Dipel ES Takácsatka Thiovi t Jet (gyenge fertőzés) LENCSE Szklerotíniás tőpusz­ Confans WG tulás (talajkezelés) Vetőmagcsávázás Trichaderma készítmény+ Bíokoll E Gombabetegség Bordói Extra.Dipel. Hydrostar. Bordói por. Dipel ES molyok. Kocide 2000. Copac Flow.

Champ DP. Champion WG (2 gombás betegségek FL. Funguran-OH 50 WP. Jol/y 77 WP. Vitra rézhidroxid Takácsatka Thiovi t Jet (gyenge fertőzés) MAJORANNA Lisztharmat Thiovit Jet Levéltetvek. Bordói por. Meteor. Réz- kol 400 FW. Dipel ES. Agrol Plusz. Joker 77 WP. Pomuran Réz. Dipel ES Atka Nevikén Extra. Vektafid A. tegségek Copac Flow. csalánlé Hernyókártevők Dipel. tripszek Vektafid A. Dipel. Th iov it Jet (gyenge fertőzés). Rézoxiklorid. takácsai. Champ DP. Hydrostar. Vitra Rézhidroxid. LÓBAB Hernyókártevők Dipel. Vektafid A. bak- tériumos szárrotha- dás Lisztharmat Thiovit Jet Takácsatka Thiovit Jet (gyenge fertőzés) Levéltetvek. Vektafid A MEGGY lásd: Cseresznye 220 . Kocide 2000. hel. Funguran OH 50 WP mintospóriumos levélfolltosság. Dipel ES MÁLNA Didimellás vesszőbe­ Astra Rézoxiklorid. Dipel ES Lisztharmat Thiovi t Jet Baktériumos. Hydrostar. Cuprofix 30 DG. csalánlé pajzstetvek Lombrágó hernyók Dipel. levéltetvek. Kocide 2000. csalán lé ka MÁK Peronoszpóra. Olajos rézkén (lemosó). Nordox 75 WG. lyok. Nevikén Extra. Copac Flow.és Bordói Extra. Vegesol eReS (R) Molyok. 50 WP). Champion 2 FL (WG). Champion 50 WP. sodrómo.

MUSTÁR
Szklerotíniás tőpusz- Confans WC
tu/ás (talajkezelés)

Vetőmagcsávázás Polyversum

Levéltetvek csalánlé

Gombabetegségek Polyversum, Champion 50 WP, Funguran OH 50 WP
(fehérpenész, szürke-
penész, peronoszpóra,
szklerotínia csírakori
betegségek)
Lisztharmat Thiovit Jet
Takácsatka Thiovit Jet (gyenge fertőzés)

NAPRAFORGÓ
Vetőmagcsávázás Trichaderma készítmény+ Biokali E

Szklerotíniás tőpusz- Confans WC, Tr!fender (WP)
tu/ás (talajkezelés)
Levéltetvek, tripszek, Vektafid A
poloskák, barkók,
szívó-, rágókártevők

Hernyókártevők Dipel, Dipel ES
Gombabetegségek Champion 50 WP, Funguran OH 50 WP
(peronoszpóra, szkle-
rotíniás, diaportés,
alternáriás, szeptóriás
betegség)
Lisztharmat Thiovi t Jet
Takácsatka Th iov it Jet (gyenge fertőzés)

OLAJRETEK
Szklerotíniás tőpusz- Confans WC
tu/ás (talajkezelés)

221

Gombabetegségek Polyversum, Champion 50 WP, Funguran OH 50 WP
(csírakori betegségek,
j"ehérpenés~ szürke-
penész, szárrák, pero-
noszpóra)
Lisztharmat Thiovit Jet
Takácsatka Thiovit Jet (gyenge j"ertőzés)
Levéltetvek, tripszek VektafidA
Hernyókártevők Dipel, Dipel ES

ŐSZIBARACK

Tafrinás levélfodro- Agrokén, Astra Rézoxiklorid, Bordói por (Extra),
sodás Bordómix DG, Champ DP, Champion 50 WP (2 FL,
WG), Copac Flow, Copernica Hi Bio, Cuprocaffaro
Micro, Cuprofix 30 DG, Cuprosan 50 WP, Cuproxat FW,
Funguran-OH 50 WP, Hydrostar, Joker 77 WP, Jol/y 77
WP, Kocide 2000, Linzi Bordói por, Meteor, Montajlow,
Nevikén, Nearam 37,5 WG, Nordox 75 WG, Pomuran
Réz, Rézkén 650 FW, RézMax, Rézoxiklorid, Roxi, Vegesol
R (eReS), Vitra Rézhidroxid
Lisztharmat Agrokén, Bordói/é+ Kén Nana SC, Eurokén 2000 80 WG,
Kumulus S, Necator 80 WG, Nevikén (Extra), Rézkén 650
FW
Monília, levélbeteg- Astra Rézhidroxid, Bordói por (Extra), Bordóilé+Kén
ségek Nana SC, Bordómix DG, Champ DP, Champion
2 FL (WG), Copac Flow, Copernica Hi Bio,
Cuprofix 30 DG, Cuprosan 50 WP, Cuproxat FW,
Funguran-OH 50 WP, Hydrostar, Indafil M-45, Joker 77
WP, Jol/y 77 WP, Linzi Bordói por, Meteor, Nordox 75
WG, Pluto 50 WP, Pomuran Réz, Rézkén 650 FW, Thiovit
Jet, Vegesol R (eReS), Vitra Rézhidroxid
Barackmoly, sodró- Agrokén, Agrol Plusz (gyérítés), Dipel, Dipel ES, Isonet
molyok, levéltetvek A, Nevikén (Extra)

Lombrágó hernyók Dipel, Dipel ES
Atka, takácsatka Agrokén, Agrol Plusz, Nevikén (Extra), Olajos rézkén (le-
mosó)
Fasebkezelés Biocera, Fadoktor

222

PAPRIKA
Vetőmagcsávázás Mycostop, Trichaderma + Biakali E

Szklerotíniás tőpusz­ Confans WG, Mycostop
tulás (talajkezelés),
palántadó7és
Alternáriás-, szeptóri- Bordói por (Extra), Bordói/é Nana SC, Champ
ás levélfoltosság, DP, Cuproxat FW, Cuprofix 30 DG, Funguran-OH 50
szklerotinia, szürke- WP, Hydrostar, Joker 77 WP, Jolly 77 WP, Kocide 2000,
penész Linzi Bordói por, Nordox 75 WG, Vitra Rézhidroxid

Lisztharmat Bordói/é+ Kén Nana SC, Eurokén 2000 80 WG, Cosavet
DF, Necator 80 WG, Thiovit Jet
Baktériumos beteg- Astra Rézoxiklorid, Bordói por (Extra), Bordómix
ségek DG, Champ DP, Champion 50 WP (2 FL, WG), Copac
Flow, Cuproca.ffaro Micro, Cuprofix 30 DG, Cuprosan
50 WP, Cuproxat FW, Hydrostar, Joker 77 WP, Jolly 77
WP, Funguran-OH 50 WP, Linzi Bordói por, Meteor,
Montaflow, Nearam 37,5 WG, Nordox 75 WG, Pluto 50
WP, Pomuran Réz, RézMax, Rézoxiklorid, Roxi, Vegesol
R, Vitra Rézhidroxid
Bagolylepke és Dipel ES, Spin Tor, Trichaplus
lárva
Hernyókártevők Dipel, Dipel ES
Levéltetvek Agrol Plusz, Kappert, Vektafid A, csalán lé
Atka, takácsatka Koppert, Naturalis-L
Tripszek Koppert, Spin Tor

PARADICSOM
Vetőmagcsávázás Mycostop, Trichaderma + Biakali E

Palántadó7és, palán- Confans WG, Mycostop
taágy fertőtlenítés
Gombabetegségek Astra Rézoxiklorid, Bordói/é Nana SC, Champ DP,
baktériumos beteg- Champion 50 WP (2 FL, WG), Copac Flow, Copernica
ségek: Hi Bio, Cuproca.ffaro Micro,Cuprofix 30 DG, Cuprosan
50 WP, Cuprozin 35 WP, Cuproxat FW, Eurokén 2000 80
WG, Funguran-OH 50 WP, Hydrostar, Joker 77 WP, Jolly
77 WP, Kocide 2000, Kumulus S, Meteor, Microkén,

223

Montaflow, Mycostar, Mycostop, Necator 80 WG,
Nearam 37,5 WG, Nordox 75 WG, Pomuran Réz,
RézMax, Rézoxiklorid Roxi, Thiovit Jet, Vegesol R, Vitra
Rézhidroxid
Atka, takácsatka, Vektafid A, csalánlé
levéltetvek, tripsz
Hernyókártevők Dipel, Dipel ES
Levélaknázók Koppert
(Liriomyza spp.)
Burgonyabogár Novodor FC
Bagolylepkék Dipel ES
Üvegházi molytetű Koppert

PETREZSELYEM
Szklerotíniás tőpusz- Contans WG
tulás (talajkezelés)
Gombabetegségek Champion 50 WP, Hydrostar, Vitra rézhidroxid
(,oeronoszpóra, szep-
tória, alternária)
Lisztharmat Eurokén 2000 80 WG, Microthiol Special, Necator 80
WG, Rézkén 650 FW, Thiovit Jet

Levéltetvek, tripszek Vektafid A, csalán lé

REPCE
(Káposztarepce)

Vetőmagcsávázás Polyversum, Trichaderma + Biokali E

Szklerotíniás tőpusz- Confans WG
tu/ás (talajkezelés)

Gombabetegségek Polyversum, Champion 50 WP, Funguran OH 50 WP

Lisztharmat Thiovit Jet

Takácsatka Thiovit Jet (gyenge jertőzé.1)

Levéltetvek, tripszek Vektafid A

Hernyókártevők Dipel, Dipel ES

224

RIZS

Pirikuláris barnulás, Charnpion 50 WP, Funguran OH 50 WP
helmintospóriumos
betegségek, baktéri-
urnos levélfoltosság,
levélelhalás
SÁRGARÉPA

Szklerotíniás tőpusz- Confans WG
tu/ás (talajkezelés)

Tripszek, levéltetvek Vektafid A, csalánlé

SPÁRGA
Spárgarozsda Nordox 75 WG
Spárgabogár NovodorFC

SPENÓT, SÓSKA
Peronoszpóra Nordox 75 WG, Rézoxiklorid

Lisztharmat Necator 80 WG
Levéltetvek, tripszek Vektafid A, csalánlé

SZAMÓCA
Lisztharmat Cosavet DF, Eurokén 2000 80 WG, Kurnulus S, Microkén,
Microthiol Special, Necator 80 WG, Nevikén Extra,
Thiovit Jet
Sodrómolyok, levél- Agrol Plusz, Nevikén Extra, Vektafid A
tetvek, pajzstetvek,
atkák
Szamócaatka Nevikén Extra

SZILVA
Szi/valevél-vörösfol- Bordói por (Extra), Bordórnix DG, Cuprocaffaro Micro,
tosság Cuprojix 30 DG, Cuproxat FW, Hydrostar, Joker 77 WP,
Jolly 77 WP, Kocide 2000, Linzi Bordói por, Montajlow,
Nearam 37,5 WG, Nordox 75 WG, RézMax, Rézoxiklorid,
Roxi, Vitra Rézhidroxid

225

Cuproxat FW. Vulneron CS SZÓJA Szklerotíniás tőpusz. Isonel A Atka. Champion 2 FL (WG). Champion 50 WP (2 FL. Copac Flow. Nordox 75 WG. Cuproxat FW. Nevikén (Extra). Kumulus S. Montaflow. Funguran-OH 50 WP. RézMax. nária. Kocide 2000. Biosect koncentrátum. WG). Nordox 75 WG. Copac Flow. Vitra Rézhidroxid Monília Astra Rézoxiklorid. Bordói/é+ Kén Nana SC. takácsatka Agrokén. Jolly 77 WP. csalánlé Pajzstetű Biosect.Levéllyukacsosadás Astra Rézoxiklorid. egyéb gomba- betegségek Lisztharmat Thiovit Jet Takácsatka Thi ovit Jet (gyenge fertőzés) Levéltetvek. Necator 80 WG. Pomuran Réz Levéltetvek Agrokén. Cuprofix 30 DG. Hydrostar. Joker 77 WP. Champion 50 WP (2 FL). Olajos rézkén (le- mosó). Pomuran Réz. Agrol Plusz (gyérítés). Fadoktor. Nearam 37. Eurokén 2000 80 WG. Kocide 2000. Cuprofix 30 DG. Microkén. Pluto 50 WP. Funguran- OH 50 WP. Bordómix DG. Linzi Bordói por. Vegesol R (eReS). Roxi. Biosol káliszappan Szilvamoly Isomate OFM Rossa. Olajos rézkén (lemosó) Fasebkezelés Biocera. Eurokén 2000 80 WG. csalán lé Hernyókártevők Dipel. Agrol Plusz. Rézkén 650 FW. Thiovit Jet. Dipel ES SZŐLŐ Lisztharmat Agrokén. Meteor.5 WG. Jol/y 77 WP. Rézoxiklorid. Bordómix DG. Kumulus S. Bordói por (Extra). Copac Flow. Nevikén (Extra). Necator 800 WG. Nevikén (Extra). Joker 77 WP. Vegesol eReS 226 . tripszek Vektafid A. Cuprocaffaro Micro. Thiovit Jet.Confans WG tu/ás (talajkezelés) Peronoszpóra alter.

Nordox 75 WG.Peronos. Roxi. Cuprofix 30 DG. szep. Copernica Hi Bio. Meteor. Rézoxiklorid. Linzi Bordói por. Kocide 2000. lisztharmat 227 . takács. Tiovit Jet (gyérítés) TÁRKONY Lisztharmat Thiovit Jet Takácsatka Thiovit Jet (gyenge fertőzés) Levéltetvek. Meteor. Champ DP. Champion 2 FL (WG). Champion 50 WP (2 FL. lsonet L Plus. WG). Vektafid A. Olajosrézkén (lemosó). Jol/y 77 WP. RézMax. csalánlé atka TÖK lásd: Kabakosok UBORKA lásd: Kabakosok ZELLER Szklerotíniás tőpusz. Rézoxiklorid.póra Astra Rézoxiklorid. Necator 80 WG. Hydrostar. Pomuran Réz. Bordói por (Extra). Bordói por (Extra). Vegesol R (eReS). Kocide 2000. Vitra Rézhidroxid Szó1őorbánc Astra Rézoxiklorid. Copac Flow. Cuprosan 50 WP. Vitra Rézhidroxid Molyok. Champ DP. Nearam 37.Confans WG tulás (talajkezelés) Alternáriás-. Joker 77 WP. Rézkén 650 FW. RézMax. Funguran-OH 50 WP. Bordómix DG. Roxi.5 WG. (+Kén Nana SC). Cuprofix 30 DG. Pomuran Réz. Cuprozin 35 WP. Thiovit Jet rozsda. Bordómix DG. Nevikén Extra. szó1őilonca Dipel (ES). Bordói/é Nana SC. Cuproxat FW. Funguran-OH 50 WP. Nearam 37. tóriás levélfoltosság. Pluto 50 WP. Cuprozin 35 WP. Montafiow. Copernica Hi Bio. Copac Flow. Montafiow. Eurokén 2000 80 WG. Spin Tor Atkák Agrol Plusz. Cuprocaffaro Micro. Cuprocaffaro Micro. Linzi Bordói por. Cuprosan 50 WP. Hydrostar.5 WG.

Necator 80 WG.Levéltetvek. Thiovit Jet Levéltetvek. Bordói/é Nana SC. szár. Vektafid A. pero. ta. Roxi. Contans WG tu/ás (talajkezelés) Levél-. csalánlé atkák. velyfoltosság. Kocide 2000. csalánlé kácsatkák. Pomuran Réz. Astra Rézoxiklorid. Champion 50 WP (2 FL. Meteor. Pluto 50 WP. Hydrostar. Nordox 75 WG. rozsda Micro. RézMax. Nearam 37. Montajlow. tripszek Bagolylepke her. Copac Flow.5 WG. tripszek ZÖLDBORSÓ Vetőmagcsávázás Trichaderma készítmény + Biokali E Szklerotíniás tőpusz. Funguran-OH 50 WP. Cuprosan 50 WP. Cuproxat FW. Dipel ES BIOKOLL E tapadásfokozó. párolgáscsökkentő készítmény. Champ DP. Cuprofix 30 DG. Thiovit Jet (gyenge fertőzés). WG). Eurokén 2000 80 WG. Trichaplus nyók Hernyókártevők Dipel. Vektafid A. Vitra Rézhidroxid Lisztharmat Cosavet DF. Vegesol R.és hü. Cuprocaffaro noszpóra. Rézoxiklorid. csávázó adalékanyag 228 . takács.

Feritas komposzt. Kertvarázs gilisztahumusz. Agrosolution termékcsalád. Terra Sorb Foliar. Biokal 03 tápkocka. Biomix komposztá/t szervestrágya. Orgazot szervestrágya. Kovaföld alapú földkeverék. Grow Cu/Zn. Riolittufa őrlemény. Cofuna Biopost AKSD kom- poszt. Natur vita növénykondicionáló készítmény. Florasca komposztá/t szarvasmarha trágya. Orgevit. Natura palántaföld. Nourivit ásványi trágya. Italpoliina 4-4-4 baromfi-trágya. Alginure. Pannónia komposzt. Keifun. NGK kombi trágyázószer. Biopakk trágya család. Vinasz. Meliorit. Memon szervestrágya család Orgevit. 229 . Aburakasu. Kunwurm gilisz- tahumusz tápoldat. Vetozen. Megafol Valagro biostimulator. Keszthelyi zöld komoposzt. Farmerő szerves baromfitrágya. Pilzsubstrat gombakomposzt. Compostal komposzt. NAPS növénykondicionáló család. Biofert plusz. gilisztahumusz. Pécsi zöldkom- poszt. Florima komposztá/t marhatrágya. Ttribu 3-3-3 szarvasmarha trágya. Eurokomposzt. Ama/gerol. Hajtika. Biohumusz gilisztahumusz. Termesztő közegek Florascaföldkeverék család. Fimus szervestrágya. Gunnobi szerves táprúd termék-család. Prémium Terra plusz gomba takaróföld. Profissima nature általános tápolda. Kelpak növénykondicionáló anyag. Szegedi zöldkom- poszt. műtrágyák. Natur Biokal l növénykondicionáló. Green Bull komposztá/t szarvasmarha trágya. Garri plusz érett marhatrágya Hortulanus érett marhatrágya Sandis érett marhatrágya. Zöldpajzs. Tek-Land szarvasmarha trágya. mezo-. Physomax ásványi trágya. Memon szervestrágya család Siforga. Natur Biokal 2M növénykondicionáló. Lebosol B/Ca/Cu. Terra Renava no l komposzt család. Terrasol komposzt. Protoföld. Terra-Vita R komposzt. Natur bioorganic fermentált baromfitrágya. Bistep. Statlatica granu/át marhatrágya. Bioflórusz gilisztahumusz. Biofluid tápoldat. Ökomusz szőlőtörköly komposzt. Mico-Eluatfolyékony komposzt kivonat. Myco- Sin Vin. Florima tőzeg alap úföldkeverék család. Orosházi zöld komposzt. Mabako istállótrágya család Marhatrágya. C-komplex. Biofit Bioterm. növénykondícionálók) Agrofermix granulált szervestrágya. levéltrágyák. KE növénykivonat. DC Hyperfoszfát P26 (P29). Kincsem földje. Vermi Flóra termesztő közeg. Terra-VitaM komposzt.VI. Élesztő vinasz. Kálium szulfát kivonat. Zsófi gilisztahumusz. mikroelem) pótló anyagok (szerves és ásványi trá- gyák. Vulkánkaplex komposzt. Solvitis-Ca/Cu/Fe/Mg/Mn/Znl polifém. Natur Biokal 2 növénykondicionáló. Őrölt szervestrágya. Növényöröm szárított szarvas- marha trágya. komposztok. Zöld híd kom- poszt. Cofuna szervestrágya. Piantelia Organic szuper. Csomagolt szarvasmarha trá- gya. Fertip/us NPK. Kompvital komposzt. Szarvasmarha trágya. TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOK ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÜK Tápanyag (makro-.

Kámán dolomit. Trifender WP mikróbiológiai készítmény. Petőházi cukor- gyári mésziszap. Rekyva termékcsalád. Pötréte tápi mésziszap talajjavító anyag. Mészkőliszt. Alsópáhoki dolomitőrlemény. NPPL Hisfick szája oltópor. Natur Terra mikrobiológiai készítmény. Phylazonit G mikróbiológiai készítmény. Biorex szilárd talajoltó anyag. Bioland rostos natúr tőzeg. Geoagit CNPK l mikrobiológiai készítmény. Hawita tőzeg. Bactofil A por (B por. Em-l mikrobiológiai törzsoldat. Terra fehér tőzeg. Hansági tőzeg alapú termékcsalád. Symbivit. Cell. Mikroorganizmust tartalmazó készítmények (talaj élet fokozás. Natur Micro. Em-Bio aktivált mikrobiológiai készítmény. Phylazonit MC.) Agrosoi!TM komposzt-A. Latagro tőzegcsalád. Huminit-Dudarit talajkondicionáló készítmény. Microbion mikrobiológiai termékcsalád. Azoter baktériumtrágya. Phylazonit CB. Észt Sphangnum tőzeg. Keceli natúr vegyes tőzeg. Pötrétei lápföld. Örö/t bázikum mészipari keverék. Gyöngy A. Mikro-vital baktériumtrágya. Gyöngy B). Carbakaik cukorgyári mésziszap. Protector mikrobiológiai készítmény. Em-Bio l mikrobiológiai törzsoldat. Biomex plus mikrobiológiai készítmény. Önporló dolomit. Ősi tőzeg. Em-l felszaporított mikrobiológiai készítmény. Amykor gyökérzetjavító granulátum. Klassmann litván fehér tőzeg. Bora. Garri darált fekete tőzeg. Kaposvári cukorgyári mésziszap talajjavító anyag. Agrosoi!TM mikrobiológiai termékcsalád. ASB tőzeg. Sávolyi tőzeg.Vita R komposzt aktivátor. Geocell l mikrobiológiai készítmény. 230 . Microbion UNC mikrobiológiai készítmény. Trifender mikróbiológiai készítmény. Huminit NPK-DudaritTNPK talajkondicionáló készítmény. Gércei alginit. Eastern Sugar Zrt. Homobil mikróbiológiai készítmény. Biorex-l és Biorex-2 kétkomponensű folyékony talajoltó anyag. Organic Green Gold Viridis Aurum. Berek lápfold. pH módosítók) Agrocarb keménymészkő örlemény. Szalonnai keménymészkő őrlemény.Talajjavító anyagok (szerkezet javítók. szerves anyag lebontás stb. Mésztrágya. Agro Cs tőzeg. Vázsonyi alg init. Nyírazonit A+ B talajbaktériumos oltóanyag. Patzer Einheitzerde termékcsalád. Garri tőzeg. Komposzttea talajkondicionáló készítmény. Terra. HBG-T mésziszap. NPPL Hicoat szája oltópor. Nádasiadányi tőzeg. Öko-Ni WP mikróbiológiai készítmény. Becskeházi dolomit őrlemény. Zalakomáromi tőzeg Talajkondícionáló anyagok Biokal 05 talajkondícionáló készítmény. Öko-Ni mikrobiológiai készítmény. Pötréte rostos natúr tőzeg. Bereki tőzeg. Berek puffer láp i mésziszap. préselt mésziszap. Greenman Agro mikrobiológiai készítmény. Natur Plasma mikrobiológiai készítmény. Hahóti tőzeg alapú termékcsalád Hahóti tőzeg. Mészpellet. Kovasca ásványi trágya. Szélmezői tőzeg. Iregi natúr szája oltópor.

Ezek az úgynevezett biostimulátorok.) 3. Ezeknek a céloknak megfelelően olyan tápanyagkészítmények jelennek meg folyamatosan a piacon.víz.termésméret-növelők. hatásuk és alkalmazási lehetőségeik. .stresszhatást csökkentők. A fokozott mennyiségi és minőségi követelményekhez köthető termesztési problémák Ezek alapján a következő táblázatban látható a különböző problémák megoldására használható készítmények listája.és tápanyagfelvételt fokozók.minőségfokozók. A termőhely időjárási viszonyaihoz köthető termesztési problémák (fagy. .növénykondicionálók. ÖKOLÓGIAI GYÜMÖLCSTERMESZT ÉSBEN JAVASOLT TÁPANYAGPÓTLÁSI TECHNOLÓGIÁK (Dr. A modern gyümölcstáplálás legnagyobb tápanyagpótlási nehézségei három fő probléma köré csoportosíthaták l. növényi kivonatokat. aszály. A biostimulátorokat élettani hatásmechanizmusuk és hatásterületük alapján a következő nagy kategóriákba sorolhatjuk: . cukrok. amely a fenológiai fázisokhoz igazított környezetbarát tápanyagok alkalmazását jelenti. illetve mikrotápelemeket tartalmaznak egyszerre. aminosavak. stb. talajheterogenitás. . terméshozás).rioritást élvez. aminőség javítása.) 2. vitaminokat és makro-. a növény életciklusaihoz igazodóan a kondíció fokozása (gyökérképzés. minőségorientáltgyümölcstermesztésében a környezeti értékek védelme és minimáhs terhelése valamint a termőhely-specifikus tápanyagpótlás kiemeit r. a gyümölcsök tápanyag-utánpótlásaban is új koncepció kialakulását eredményezte. virágzás. napégés. fixáció. megkötődés. melyek természetes eredetű szerves anyagokat: hormonok. fokozott kicsapódás. stb.és vízhaztartási problémák.gyökérnövekedést serkentők. 231 . jégkár. . A termőhely talajához köthető termesztési problémák (levegő. fehérjék. kedvezőtlen pH. . melyek használatának célja. Ez a törekvés. Nagy Péter Tamás) Azutóbbi évtizedek intenzív.

Terméskötés fokozása. Csökken a környezeti hatások iránti érzékenység. fejlődés. Bactofil behálózó gyökérzet. Nő az asszimilációs felület és a termés. Virágképződés elősegítése. ahol az vándorlás. nyagfelvétel. Abiotikus stressz Megafol Stressz tűrés fokozódása.kedvezőtlenebb Alternancia mérséklése. ültetvényekben Gyorsabb asszimilátum indokolt. területeken ajánlott. elsősorban a miatt kialakult: Amykor Nagyobb talajtérfogatot csökkent tápanyag- gátolt gyökér. Csökken a környezeti hatások iránti érzékenység. Biokal Egyenletesebb állomány. Homogén termésméret. Használatuk az NaturBiokai Termésnövelés. kitett. Tünet/probléma Készítmény* Hatás Alkalmazási terület Talajbeli Agrofermix Tápanyagok kedvezőbb Használatuk problémák Agrosoil felvétele. ültetvény gyors Kondíciójavítás.és tápa. Érés szabályozás. szolgáltató képességű. A talaj biológiai aktivitásának fokozása. kedvezőtlen Kedvezőtlen Biomex Gyorsabb terrnőre talajadottságú víz. Microbion Talajfertőtlenítés után Phylazonit gyorsabb talajélet Terra-Vita regeneráció. 232 . regenerációja a cél. abiotikus stressz Naturplasma Károsadott részek hatásoknak jobban gyorsabb regenerálódása. Biorex fordulás.

Bioplasma Kedvezőbb külső ahol a betakarított Hungavit megjelenés. * az ökológiai termesztésben használható termékek közül felsorolva BIOTERMÉK HITELESEN! Ha Ön biotermcl6. azzá szerctne válni. termés piaci értéke. minden olyan jó Biofluid Nő a termés. ahol a megfelelő minőségű termés kialakulásának nincsenek meg a tápanyag-ellátási alapjai. További információért kérjük. forduljon hozzánk: Biokontroll Hungúria Kft.hu 233 . III/16-17.\ IIIOKO~ IIWI. . • Postacím: 1535 Budapest Pf. (30) 393-9090. a megnövekedett Wuxal Nő a szárazanyag.L llL Mr \RI A 1'-0NI'RtJHI U 1'. 67. 23. 1.\:\YOS AR fELETT.-1 A gazdaságra \ll '\(l~Í IÚ T\'\ l ~iT\.\'\ YT. Felhasználhatók Jobb beltartalmi mutatók. minden olyan termőhelyen. általában LÍ:N \ EG ESE"< A SZOJ-\\. méretével arányosan tartalom. Naturplasma Javul a tárolhatóság. keresse A MAGYAR ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZETÉT. kondícióban lévő Biomit Méret növelés.hu Internet: www. vagy megvásárolni kívánt termék valóban bio. amely alapján a termék az EU bár- mely országába (Svájcba is) ökológiai termékként értékesíthető. vagy szcretné tudni. 800 • Tel: (1) 336-1122. 66. állítunk ki. kertészeti kultúrában. Jobb színeződés. - BIOKONTROLL HUNGÁRIA HU-ÖK0-01 (20) 573-8036.Kedvezőtlen Amalgerol Tápanyagok kedvezőbb Felhasználhatók növényi kondíció. 70/243-7404 Fax: (1) 315-1123 • E-mail: info@biokontroll. Biofit felvétele. hogy a megvásárol t. nő.biokontroll. • 1027 Budapest Margit krt.

Elsősegélyt mindenkinek olyan mértékben kötelessége nyújtani. 1. C = cirkuláció (keringés) biztosítása külső szívmasz-százzsal (szakellátás feladata!). • légvétele szabálytalan (feltűnően mély vagy felületes). VII. hogy a mérgezett a legrövidebb időn belül megkapja azt a segítséget. szúrásra) nem reagál. mivel légzés nélkül a külső szívmasszázs önmagában eredménytelen. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZER MÉRGEZÉS ESETÉN Az elsősegélynyújtás célja. • érverése rendellenes. de gyorsan és szakszerűen. ÚJRAÉLESZTÉS Az újraélesztés a két alapvető életműködés. l. A feladatokat a könnyebb megjegyzés érdekében az ABC kezdőbetűivel jelölik: A = átjárható légutak biztosítása. ha előtte az átjárható. amennyi- re az képzettségétől és adott lehetőségétől elvárható. a légzés és a szívműködés mesterséges fenntartása. 234 . ha: • eszméletlen. • arca szürkés vagy falfehér színű és bőrét hideg verejték borítja.2. Az újraélesztés alapszabályai Az újraélesztés sikerének alapfeltétele a beavatkozás azonnali megkezdése és folytatása egészen a siker bekövetkeztéig vagy a szaksegítség megérkezéséig. Az elsősegélynyújtás alapelve: keveset.1. vagy nincs pulzusa. B = befúvásos lélegeztetés. Elsődleges teendők: (l) Az eszmélet ellenőrzése (2) A légzés ellenőrzése (3) A szívműködés vizsgálata (pulzus vizsgálatávalJ 1. • erős ingerekre (pl. helyreállítása. D= defenzív (elhárító) ellátás A sorrend felcserélése súlyos hiba! Hiába kíséreljük meg a befúvásos lélegeztetést. hogy az orvos vagy a mentő megérkezéséig állapota súlyosbodjon. szabad légút nincs biztosítva. Az újraélesztés ABC-je Az újraélesztés során több beavatkozást kell szigorúan meghatározott sor- rendben elvégezni. • nem lélegzik. Életveszélyben van a mérgezett. amely meggátolja.

égő érzés. nyálkahártya felmaródás.száját zárva tartva . Légutakban: orrfolyás. A légcsőbe is kerülhet idegen test. verejtékezés. viszkető vagy égő érzés. Szájban: nyálfolyás. azonban annak elvégzése az orvos feladata. Szemen: könnyezés. ! (4) D = defenzív (elhárító) ellátás Ennek során elsősorban a sérülések ellátása és a fájdalom csökkentése. kötőhártya belövelltség. Amennyiben a légzés önmagától megindul.(l) A =átjárható légutak biztosítása A légutak elzáródásának leggyakoribb oka az. MÉRGEZÉSRE UTALÓ FONTOSABB TÜNETEK A mérgezésre legtöbbször a következő helyi és általános tünetek hívják fel a figyelmet: 2. a légzést gátló anyagokat el kell távolítani . (3) C = cirkuláció (keringés) biztosítása külső szív-masszázzsal A megszűnt keringés kizárólag a szívösszehúzódások külső pótlásával indítható meg. izomrángás. vérzéscsillapítás. Ez az oldalra fektetett mérgezett lapockái közé néhány határozott ütést mérve kimozdítható. vagy ha kemény talajon hátára fektetjük és válla. nyaka alá takarót. és a légutak átjárhatóvá tétele után sem lélegzik az eszméletlen. Helyi tünetek Bőrön: bőrpír. Kizárólag a befúvásos lélegeztetés hatásos orron . majd a garatból és a szájból ujjunkkal eltávolítható. sebfedés. hogy az eszméletlen ember izmai ellazulnak. szemfájdalom. fagyási sérülés.. égő érzés a nyelőcsőben. a nyelve hátracsúszik és nekifekszik a hátsó garatfalnak. elzárja a légcső bemenetét és ezzel a levegő útját. Szájból az idegen. fájdalomcsillapítás. tónustalanná válnak.. 2. úgy a lélegeztetést azonnal meg kell kezdeni. Ugyanez következik be.vagy nem átjárható orrjárat esetén- szájon keresztül.hátrahajtjuk. hideg érzés. Elősegíthető a légzés. tüsszögés. 235 .1.). A száj. látászavar. a továbbiakban csak ennek fenntartására kell törekedni. ha az eszméletlen fejét feltámasztjuk Ezek az akadályok gyorsan és könnyen megszüntethetők. pupillaszűkület (esetleg féloldalasan).vagy garatüreg kitakarítása nélkül a befúvás hatástalan és veszélyes is lehet. szájszárazság. Ilyenkor idegen anyagokat préselhetünk a tüdőbe. kabátot helyezünk. ha az alsó állkapcsot az állszögletre helyezett két ujjunk segítségével könnyedén előre emeljük. felmaródás. köhögés. (2} B = befúvásos lélegeztetés Amennyiben a száj kitörlése. ha a mérgezett fejét . Ha az öntudatlan mérgezett hanyatt fekszik. törésrögzítés stb. megszüntetése a cél (pl. égő érzés.

sőt számos betegség (cukorbaj. izomgörcs.1. görcsös hasi fájdalom). rugalmas tárggyal (pl. hogy a hányadék a száj.és béltünetek (émelygés. a hátat a lapockák közötti területen középerösen többször üssük meg. epilepszia stb. hogy a növényvédő szerek olyan járulékos-. zsír. Ebből egyszerre 1-2 pohárnyi mennyiséget itassunk.vagy garatüregben megreked.és segédanyagokat tartalmazhatnak. amihez 300 ml vízben keverjünk el 2 kávéskanál (por alakú) vagy l O tabletta orvosi szenet. Fekvő személy hánytatásakor viszont a fejet fordítsuk balra. mert ha a gyomorba hirtelen sok folyadék jut. Legjobb az ülő helyzet. Gyakran előfordul. hogy a légutakba hányadék jutott. hogy a mérgezett hányás közben fulladozni kezd. Nem hagyható az sem figyelmen kívül. görcsroham. a sós hashajtó pedig a méreg vékonybélből történő kiürülését segíti elő. vagy valamilyen puha. Az aktivált szén a mérget fizikai úton köti meg. vagy éppen uralhatják (pl. agyvérzés. hasmenés. 236 . Ilyenkor a testet enyhén előrehajtva. (1-2 liter) víz egyszerre történő itatása helytelen.2. bódulat.) is hasonló tüneteket okozhat. a horniokot tárnasszuk meg. a folyékony készítményekben levő oldószerek). Nagyobb mennyiségű. amelyek a hatóanyagnál mérgezőbbek lehetnek és a mérgezés képét módosíthatják. izomgyengeség. 3. langyos vízzel előidézni. azaz saját ujjával. hányinger. a gyomorkapu a vékonybél felé megnyílik és a lenyelt folyadék a méreggel együtt a felszívódás szempontjábóllegkritikusabb vékonybélbe kerül. Minden gondosság ellenére előfordulhat. nehézlégzés. mellkasi fájdalom. hogy a hányadék akadálytalanul el tudjon távozni. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELJÁRÁSOK A mérgezett szakellátása érdekében minden esetben orvoshoz kell fordulni 3. A helyes döntést azonban igen gyakran megnehezíti. szorító mellkasi érzés. eszméletlenség. vagy enyhén sós.és alkohol tartalmú anyagok adása tilos! A hánytatás t minden esetben orvosi szenet tartalmazó víz itatásával célszerű befejezni. hogy a hányadék eltávozhasson. Általános eljárás 3. Ennek oka leggyakrabban az. műfogsorát távolítsuk el. görcskészség fokozódása. Ezért hánytatás közben és után a mérgezettel öblíttessük ki a száját. adalék. madártollal) garatának ingerlésére szólítsuk fel.1.1. majd a mérgezettet hánytassuk meg. részegség. Lenyeléskor: Hánytatás Legcélszerűbb a hányást langyos.2. Hánytatás előtt a mérgezett ruházatát a nyakon és a hason lazítsuk meg. Általános tünetek Gyomor. Tej. hogy különböző vegyi anyagok. hányás.

majd egy-két pohár vizet kell itatni és orvosi ellátást kell biztosítani. Szembe jutáskor: oc Öblítsük ki a szem et. a bélrendszerből eltávolítja. langyos. A bőrre került növényvédő szert haladéktalanul mossuk le.1.2. bő. • maró mérgek (savak. vagy tiszta vizet kell itatni. 3. A szem öblítését legalább 10-15 percen keresztül végezzük.1. mert abból hirtelen olyan mennyiségű szén- dioxid gáz fejlődhet.Tilos a hánytatás: • eszméletlen állapotban. tojásfehérjével kevert vizet.1. A sérült nyálkahártyák bevonására és a fájdalom enyhítésére 2-3 evőkanál étolaj adása kedvező hatású) • ásványolaj származékok és szerves oldószerek lenyelésekor. de a tej is alkalmas. Amennyiben a mérgezett ezt kihányja.3. • amennyiben a mérgezett magától hány. helyezzük el melegben és takarjuk be • tiltsuk meg számára a mozgást és a beszédet 3. Belégzéskor: • a mérgezetett vigyük friss levegőre • a ruházatát lazítsuk meg • gondoskodjunk lehűléstől való védelméről. Erre a célra legjobb a tiszta. langyos vízzel.4. lúgokJ lenyelésekor (Ebben az esetben a méreg felhígítására és ezzel a maró hatás csökkentésére 1-2 pohár tejet. sőt savmérgezés esetén szódabikarbóna itatása kifejezetten tilos. szappannal meg kell tisztítani. Közömbösítő szereket beadni célszerűtlen. mivel a szemesék a gyomor felmaródott nyálkahártyájából nehezen távolíthaták el. 30 hőmérsékletű víz. leg- alább 15-20 percig kell öblögetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal. ha a sérült tudatánál van.Bőrre kerüléskor: Lemosás. Aktivált szenet tartalmazó víz itatása is kerülendő. a szájat vízzel ki kell öblíteni. úgy az itatást meg kell ismételni. (Ilyenkor a mérgezettel 100-200 ml (egy pohár) paraffin olajat kell itatni. Álatlános eljárás(+) : Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel. A bőrfelületről a mérget először ruhával vagy vattával gondosan töröljük le (ne dörzsöljük!) csak ezután fogjunk hozzá meleg. Lenyelés esetén. ami azok felszívódását megakadályozza és egyúttal hashajtó hatása miatt.) 3. amely a gyomorfalat szétrepesztheti. bőséges szappanos vagy mosószeres vízzel történő alapos leöblítéséhez. 237 . • görcsös állapotban • előrehaladott terhességben.

fejfájás. az orr. Teendők: tüneti kezelés (gyomormosás tilos!). hányás. felületes légzés. -általános: émelygés. Speciális eljárások 3. általános: fejfájás. nyálzás. Duzzadt ajak-. részegséghez hasonló állapot. tüsszögés. esz- méletvesztés.2. viszketés. 3. a fehérjéket oldja. Orvosi szaksegély: Hatásmechanizmus: zsíroldékony tulajdonságamiatt a központi idegrendszert kezdetben izgatja. Ásványolaj-mérgezés Elsősegélynyújtás: általános eljárás. 3. nyúlós.2. bőrpír. 238 . Helyileg nyálkahártya izgató hatásúak. A halál sokk következtében gyorsan bekövetkezik. sikamlós tapintású. Teendők: tüneti kezelés. később bénítja. Tünetek: -helyi: égő érzés a szemben. köhögés. Elnyomható gyors pulzus.2.és garatnyálkahártyán. hideg. orrfolyás. a zsírokat elszappanosítja. Lúgmérgezés Elsősegélynyújtás: általános eljárás.2. Tünetek: helyi: könnyezés. hánytatni tilos (vízzel. nyugtalanság. koordinációs zavarok.és nátrium-transzportot károsítva idegrendszeri zavarokat idézhet- nek elő. szédülés. Tünetek: az elváltozás súlyossága a koncentráció függvénye.3.2. hánytatni tilos (l 00-200 ml paraffin- olajat kell itatni). a bőrön hideg érzés. tejjel fel kell hígítani)! Orvosi szaksegély: Hatásmechanizmus: aszöveteket roncsolja. verej- tékes bőr. hányinger.1. fájdalom. Piretroid mérgezés Elsősegélynyújtás: általános eljárás. száj. Orvosi szaksegély: Hatásmechanizmus: a kálium.3. vörösesbarna nyál- folyás és hányadék.és garatnyálkahártya.

kiszáradás. Üllői út 86 Telefon: 459-9100 (központ). 4. Alsóerdősor u.. máj.Rendelőintézet (l 0 74 Budapest. . könnyezés. .és vízveszteség. amit a gyomorból el kell távolítani. orrfolyás. köhögés. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) (1096 Budapest.helyi: nyálkahártya felmaródás. A MÉRGEZETT SZÁLLÍTÁSA. A halál a komoly só. 239 .üneti kezelés. kínzó szomjúság. . a mérgezett gyermekeket a Heim Pál Gyermekkórház- Rendelőintézet (1089 Budapest.2. . illetve a ker- ingési elégtelenség miatt viszonylag gyorsan bekövetkezhet Teendők: -tojásfehérje itatásával réz-albuminát képezhető. gyógyítása szakember feladata. vidéken általában a kórházak belgyógyászati. szakellátása. 7 Tel: 322-3450 (központ) 333-5079 (Toxikológiai osztály)).általános: undorító fémes íz érzése. nagyfokú gy- engeség.és ve- sekárosodást okoznak. Tünetek: . ezért az elsősegélynyújtással egyidejűleg azonnal hívjunk orvost.) keretében működő Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szaigálat (ETTSZ) ) (24 órás telefon ügyelet: 06-80-201-199) az ellátó kórházi osztályok kérésére megfelelő információk adásával a mérgezett hatékony kezeléshez nyújt gyors segítséget. Helyileg izgató hatásúak.és gyermekosztálya látja el. hemolízist. SZAKELLÁTÁSA.4. 3. majd 2 evőkanál Pulv. (Mentők telefonszáma: 105) A mérgezettfelnőtteket Budapesten az Erzsébet Kórház. elesettség.Teendők: tüneti kezelés. hányinger. csillapíthatatlan hányás (kékeszöld színű hányadék). Rézmérgezés Elsősegélynyújtás: általános eljárás Orvosi szaksegély: Hatásmechanizmus: az oldódó rézvegyületek a kapillárisokat károsítják. görcsös hasmenés.l 0-20 ml kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát(CaNa2-EDTA) adandó iv. Telefon: 476-6464. GYÓGYÍTÁSA A mérgezett szállítása. Carbo medicinalist tartalmazó 300 ml l O %-os magnézium-szulfátot töltünk szondán át a gyomorba (a helyi felmaródás miatt rendkívül óvatosan végzendő!). fej-fájás. Nagyvárad tér 2.gyomormosás.

"fo- kozottan tűzveszélyes". környezetkárosító. "egyéb reprodukciót károsító hatás". egyéb tényezők" Toxikológiai sajátosságok: "nagyon mérgező". "tűzveszélyes". "kevésbé tűzveszélyes". "túlérzékenységet okozó (allergizáló. dermalis inhalációs kategória ALD LD50.ALD LC50. "mu- tagén". környezetszennyező sajátosságok Veszély szimbólumok. "fertilitást károsító". CÍMJEGYZÉKEK Osztályozás. "mérgező". szenzibilizáló)".25-1 ártalmas >200-2000 >400-2000 >l-5 240 . "reprodukció-károsító". "ártalmas". "irritatív". tuzveszélyes trntattv szélyes T l Xn c N [i] li] [XJ ~ ~ maro nagyon mergezo mergezo artatmas környezett veszély Méregerősség szerinti osztályozás: orális LD50. átme- netileg vagy tartósan hatástalan szöveti raktározás. VIII. "maró"." (utód)generáció-károsító". jelek: E u r" t XI E ~ l6J ~ [X] robbanasveszelyes egest taplálo.ALC patkány patkány vagy nyúl patkány mg/kg mg/kg mg/liter/4 óra nagyon mérgező <25 <50 <0. oxtdálo tokazoltan tuzve. "rákkeltő". "egyéb jellemző tulajdonságok (bőrön át felszívódik. embriotoxikus)"." utódkárosító ( teratogén. szimbólumok. oxidáló". TÁJÉKOZTATÓK. tárolódás)" Ökotoxikológiai. jelek A veszélyesség megállapításának szempontjai: Fizikai-kémiai tulajdonságok: "robbanásveszélyes". egyéb (pl. kumulálódik. "égést tápláló.25 mérgező 25-200 50-400 0.

és bőrizgató hatású. a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre. bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 36/37 Szemizgató hatású. a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 241 . Kivonat az "R" és "S" mondatokból Veszélyre /kockázatra utaló R mondatok RI Száraz állapotban robbanásveszélyes R 20 Belélegezve ártalmas R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas R 22 Lenyelve ártalmas R 23 Belélegezve mérgező (toxikus) R 24 Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus) R 25 Lenyelve mérgező (toxikus) R 26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus) R 27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus) R 28 Lenyelvenagyon mérgező (toxikus) R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre R 51 Mérgező a vízi szervezetekre R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Összetett R mondatok R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R 21122 Bőrrel érintkezve és lenyel ve ártalmas R 20/21122 Belélegezve. a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre. bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező R 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 23/25 Belélegezve és lenyel ve mérgező R 23/24/25 Belélegezve. izgatja a légutakat R 36/38 Szem.és bőrizgató hatású R 37/38 Bőrizgató hatású. izgatja a légutakat R 36/37/38 Szem. izgatja a légutakat R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

italtól és takarmánytól távol tartandó s 20 Használat közben enni. -val/vel bőven azonnaile kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) s 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell s 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni s 38 Ha a szellőzés elégtelen.. az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni s 47 . bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni s 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni s 28 Ha az anyag a bőrre kerül... vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni s 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni s 59 A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kémi S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani s 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. A biztonságos használatára utaló S mondatok sl Elzárva tartandó S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S3 Hűvös helyen tartandó s 13 Élelmiszertől.. Speciális adatokat kell kémi/Biztonsági adatlap s 62 Lenyelés esetén hánytatui tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét s 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat S64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). inni nem szabad s 21 Használat közben tilos a dohányzás s 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő s 25 Kerülni kell a szembejutást S26 Ha szembe jut... megfelelő légzőkészüléket kell használni S39 Szem-/arcvédőt kell viselni S40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat . .. 242 . -vall-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg) s 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.. -vall-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg) s 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-. oc feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg) s 48 .

meghatározott időpontban/időszakban felhasználni!" Spe 8/2 "Méhekre mérsékelten veszélyes növényvédőszereket . Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S36/37 Megfelelő védőruházatot.kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően. Összetett S mondatok s 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S3/7 Az edényzetjól lezárva.. védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni Különleges S-mondatok SP l A növényvédőszerrel vagy annak csomagolóeszközével neszennyezze a vizeket 1 SPo 2 Használat után minden védőruháza/ot ki kell mosni! SPo3 "A növényvédőszer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétó1. vagy [megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoportj-ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja [az előírt időtartam/gyakoriságj­ nál hosszabb ideig/többszörl" SPe 2 A talajvíz védelme érdekében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen.méhek közelében felhasználnil . illetve a kezelés után el kell távolítani vagy le kell fedni a kaptárakati . inni és dohányozni nem szabad s 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást s 27/28 Ha az anyag a bőrre jut.. felszíni vizektó1 XX m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! Spe 8/1 "Méhekre kifejezetten veszélyes növényvédőszereket tilos . legkésóöb 23 óráig használható fel (a továbbiakban: méhkímélő technológia). a csillagászati naplemente előtt egy órával. és azonnal hagyja el a kezelt területet!" Spel "A talajviva talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt.virágzó gyomnövényekre kijuttatnil . -vall-vel azonnaile kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) s 29/35 Csatomába engedni nem szabad.tilos virágzó gyomnövényekre kijuttatni. nem cél-hasznos élőszervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterü- lettó1. a kezelés alatt. amennyiben ezt a növényvédőszer engedélyokiruta lehetővé teszi! -A házi méhek biztonsága érdekében a külön jogszabályban foglalt óvintézkedéseket meg kell tenni. hűvös helyen tartandó s 20/21 A használat közben enni.virágzó növényekre kijuttatnil . védőkesztyűt kell viselni s 36/37/39 Megfelelő védőruházatot. a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű . drénezett talajokra ne használja! SPe3 A vízi szervezetek. ha a méhkímélő technológiára a növényvédő szer engedélyokiruta utalást nem tesz! 243 .

197. 46-503-400 Zem~lén Blaskavics L. 66-529-270 /66- Szabolcs u. 72-552-240 Kodó dűlő l. 28-512-440 /28- Kotlán S. 82-528-720 /82- Guba Sándor u. /42-508-470 Tolna 71 Ol Szekszárd. /22-589. Növény-. Pf. Pf. /96-529-333 Hajdu-Bihar 4001 Debrecen. 171. Budaörsi út 141-145. 35-501-370 Mártírok u. 3. Pf. út 24. 5. 42-508-450 Bereg Kótaji u. Pf. 1118 Budapest 1-309-1000 lánc-biztonsági Híva. 99. Pf. 50. l 3. 13. 174-528-033 Vas 9762 Tanakajd. 55. Pf.és Agrárkörnyezet.211 Győr.vé- delmi Igazgatóság Megyei Kormányhivatalok Növény. l 04. /56-516-816 Komárom-Esztergom 2891 Tata. 32. Pf. /46-503-404 Csongrád 6801 Hódmezővásárhely. Pf. u. Talaj. 20.Sopron 9028 Győr. 586-840 Nógrád 2662 Balassagyarmat. Pf. 512-460 Somogy 7401 Kaposvár.34. Pf. Pf. 312-321 Szabolcs-Szatmár. 19. 96-529-330 Arató u. /1-246-2942 tal. 218. 4401 Nyíregyháza. 76-502-450 Halasi út 36 176-328-677 Békés 5602 Békéscsaba. 529-265 Borsod-Abaúj. /94-377-160 244 . 28. Pf. 33.és Talajvédelmi lgazgatóságai Megre Levélcím Telefon/fax Baranya 7634 Pécs. 34-586-822 /34- Új út 17. 94-577-410 Ambrózy sétány 2. 36-510-950 /36- Szövetkezet u. 417-613 Heves 3301 Eger. /72 -255-527 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét. 3. 6. 510-970 Jász-Nagykun-Szolnok 5001 Szolnok. /35-501-371 Pest 2100 Gödöllő. 74-528-030 Keselyűsi u. 192. Pf. Pf. 124. 78. 52-525-925 /52- Böszörmén:ti út 146. 3501 Miskolc. 62-535-740 Rárósi út ll O. /62-246-036 Fejér 2481 Velence 22-589-210 Ország út 23. Növényvédelmi szakhatóságok címjegyzéke Nemzeti Elelmiszer. 7. 56-411-430 VízQart krt. 127. Pf.Moson.

ll 07 Budapest 432-0400 Szállás u. 13. Fax: 335-2103 Arpád Biokontroll 2003 660 l Szentes 63-561-476 Kft. 29. !142 Budapest 789-3935 Irottkő u. 45. Fax: 63-561-470 Bábolna Bio Kft. 446-667 Zala 8901 Zalaegerszeg. Hankóczy Jenő u. 4-8. Fax: 432-0401 Biocont Magyarország 1139 Budapest Tel/Fax: 279-0063 Kft. 32. l 033 Budapest 387-7630 Magyarországi Fióktelep Hévízi u. 25/a. Fax: 23-509-432 245 . Pf. 22. Apponyi tér 12. Bogdány Petrol Kft. l 025 Budapest 06/20/9658 174 Szalonka u. Fax: 336-2121 Chemtura Europe Ltd. 2100 Gödöllő 28-545-505 Szabadság út 60. 81. 6. 38. Fax: 88-455-118 Arysta LifeScience l 023 Budapest 335-2100 Magyarország Kft. 1119 Budapest 209-0853 Etele út 57. l 025 Budapest 438-0975 Vérhalom u. 7960 Sellye 73-480-818 Sósvertikei út Pf. Neuman J. Bécsi út 3-5. képviseletek Név C im Telefon/Fax Agrokémia Sellye Zrt. 8182 Peremartongyártelep 88-455-069 Pf. 9. Biovéd 2005 Kft. l.em. l 033 Budapest 387-8227 Reményi Ede u. Pf. Fax: 73-480-818 Agrosol 2000 Kft. Fax: 316-1864 Czikó Bt. Fax:28-545-506 AgroterM Kft. Hajdú u. fax: 421232-227 Cheminova Magyarország l 022 Budapest 336-2120 Kft. 87-446-044 /87- Kishegyi u. /92-311-054 Hazai növényvédő szer gyártók. II. 9923 Kemestaródfa 06/20/951 8151 Kemesmáli u. 42-44. Fax: 387-7577 Corax-Bioner Zrt. 23. 6/c. 8/b. Fax: 247-0547 Cresco Chemical Kft. Fax: 439-0769 Biokoll Kft. 5. 4511 Nyírbogdány 42/232-377 Gyártelep 929/l hrsz. DuPont Magyarország 2040 Budaörs 23-509-400 Kft. 92-550-160 Kinizsi u.Veszprém 8229 Csopak. Pf. Biocorp Kft.u.

9475 Répcevis 99-543 023 Devich u. 2143 Kistarcsa 28-470-500 Raktár krt. 4440 Tiszavasvári Tel/Fax: Kisfaludi u. Fax: 454-7111 Syngenta Kft. Bécsi út 3-5 Biocont Magyarország 1139 Budapest. 5000 Szolnok 56/515-106 Téglagyári út 8. Fax:28/506-930 Florio Zrt. 7570 Barcs. ll. 821463-340 Széchenyi köz 2. Fax: 99-543 024 Makhteshim Agan l 03 7 Budapest 439-2000 Hungary Zrt. 30/9820-927 San Marco u.DymolKft. 8/d. képviseletek Gyártó/forgalmazó Cím Telefon Alginit Kft. 1/335-2100 Magyarország Kft. Arysta LifeScience 1023 Budapest. 271302-818 Kft. Fax: 62-592-168 Fructocur Kft.bio Hungary 9700 Szombathely. 6725 Szeged 62-592-110 Kenyérgyári u. 3. Vad Stop Kft. forgalmazók. 5. 21. l 039 Budapest 243-4507 Királyok útja 299. Kft. 8360 Keszthely 30-5124-907 Stromfeld u. 6o1 Kft. 6. Fax: 439-2009 Nufarm Hungária Kft. 1075 Budapest. Fax: 319-1299 Organova Kft. fax: 561425-846 Unichem Gaia Kft. 21. 42-44 Bio Ferment Kft. 42-373-296 Kén Kft. Biokal International Kft. 1117 Budapest 488-2260 Alíz u. 1034 Budapest. 246 . AGRO. l. 52. 2 Fax: 225-3050 Szolvegy Kft. Fax: 83-315-656 Termésnövelő anyag gyártók. 26. 1118 Budapest 248-2140 Dayka Gábor u. 94/313-609 Kereskedelmi és Gyártó Hollán Ernő u. lll 7 Budapest Tel!Fax:2531-555 Cinkotai u. 1/269-7826 Károly Krt. Hajdú u. Montevideo u.

7095 Iregszemcse. Geosan 1112 Budapest. 88/442-244 Házgyári út 16. Sym-Bio-Tech Kft. Magyar Cukor Zrt. 25/a Duszén Bányászati és 8416 Dudar. 1/316-2009 Rómer F. 1023 Budapest. 1141 Budapest.Bio-Life 2000 Zrt. Cheminova 1022 Budapest. Lesrét u. 96/517-777 Mayer Lajos u. 28/422-880 Isaszegi út 204. 47. 18. 8154 Polgárdi. 31/a Greenman Kft. Biovéd 2005 Kft. 30/9756-470 Hanezók u. 10-14 Natur Agro Hungária l 033 Budapest. Pannon-Perlit Kft. Omya Hungária 3300 Eger 36/531510 Mészkőfeldolgozó Kft. 20/951-8151 hrsz 140/23. Öko-Logika Kft. 7400 Kaposvár. 8200 Veszprém. 83/540-210 Fenyves u. 96/503 700 Finomító Zrt. Hankóczy Jenő u. Huminisz Kft. 26. 4765 Csenger. 8360 Keszthely. 9922 Pinkamindszent. 1/310-7342 Környezetvédelmi Kft. 69. Bányatelep 88/587-230 Szolgáltatási Kft. Péti Nitrokomplex Kft. 20/2017557 Gyulamajor 247 . "Blue Seed" Kft. 64/b Pannon-Trade Kft. 831510-270 Szalasztó u. 8360 Keszthely. Miklós tér l. ProfiKomp Kft. 71. 8105 Pétfürdő. l. 114600-064 Öv u. 20/275-5299 Petőfi u. 9026 Győr. Phylazonit Kft. Olt u. u. Terra Humana Kft. Budai út 7. 21. Győri Szeszgyár és 9027 Győr. 821505-335 Kaposvári Cukorgyár Pécsi u. 76. 74/580-035 Napraforgó u. 88/588-890 Hősök tere 14. 2100 Gödöllő. 1/250-3415 Kft. 1/336-2120 Magyarország Kft. 8315 Gyenesdiás.

vagy szcrctné tudni. ESE'< .biokontroll. . - BIOKONTROLL HUNGÁRIA (20) 573-8036.hu 248 .\ UI!IKU\ ri~I!LJ li !M.hu Internet: www. 70/243-7404 HU-ÖK0-01 Fax: (1) 315-1123 o E-mail: info@biokontroll. BIOTERMÉK HITELESEN! I la Ön biotermelő.Ö~Í IÚ \~l ~ÍT\ . keresse A MAGYAR ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZETÉT. amely alapján a termék az EU bár- mely országába (Svájcba is) ökológiai termékként értékesíthető.1: !\\n.ETI. állítunk ki. agrinex@cxternet. forduljon hozzánk: Hinkontroll HunJ.\1<1 \OT~ A gazdaságra \ll i'. lli/16-17.\ '\ YO:>. hogy a tnegvásárolt. azzászeretne válni. Gesztenyesor 2. . 66.\. 23.í. 88/264-211 Kft.\ S/01\. További információért kérjük.hu NEOLAND engedélyezett növényvédőszerek adatbázisa Agrinex Bt. 67.Varipiast Magyarország l 028 Budapest 1/397-6089 Kft. általában 1. o 1027 Budapest Margit krt.\11 HI. Vázsonyi Szövetkezeti 8291 Nagyvázsony. 14.'\\\T. o Postacím: 1535 Budapest Pf. 1. vagy tnegvásárolni kívánt termék valóban bio. (30) 393-9090. Gyopár u.~:íri:t Kf1. 800 o Tel: (1) 336-1122.

atkaölő. ÉS TEPHROSIA SPP-BŐL KIVONT ROTENON (rovarölőszer): (nincs forgalomban) MIKROORGANIZMUSOK (BAKTÉRIUMOK. mycostop. melléklet).. ivari viselkedést zavaró szer. évente maximum 6 kg/ha réz): Astra rézoxiklorid. FENYŐOLAJ. Bordói Lé +Kén SC. Vape Carden Fito levéltetű elleni aerosol QUASSIA AMARA NÖVÉNYBŐL KIVONT KVASSZIA (rovarölő és riasztószer): (nincs forgalomban) DERRIS SPP. kizárólag Batrocera olae és Ceratitis capitata ellen): (nincs forgalomban) VAS-FOSZFÁT (VAS (111)-0RTOFOSZFÁT). csak megfelelő attraktáosokkal ellátott csapdákban. Spin Tor DIAMMÓNIUM-FOSZFÁT (attraktáns. GOMBÁK): Caprovirusine. Nu-Film. csak csapdákban és diszpenzekeben. Champion 2 FL. RÉZ-OXIKLORID. Margaré ta levéltetűírtá szer. csigaölő szer: (nincs forgalomban) RÉZ A KÖVETKEZŐ VEGYÜLET! FORMÁKBAN: RÉZ-HIDROXID. Szexferomonok PIRETROIDOK (KIZÁ~ÓLAG DELTAMETRIN VAGY LAMBDA- CIHALOTRIN) CSAPDAKBAN (rovarölőszer.. csak ha intézkedéseket hoztak a főbb parazitoidokra csökkentett kockázat és rezisztencia kockázat minimalizálása érdekében): Laser. csak csapdákban): - FEROMONOK (attraktáns. Naturalis-L. Bio Piantelia Flora permet. Planto Pirifor. Vegesol eReS. gombaölő és csírázásgátló szer): Melius. Bordói Extra. Nemacel. később): Isomate CRL. Madex. LONCHOCARPUS SPP. Isonel Plus. VÍRUSOK. csak az e jegyzékben szereplő egyéb megfelelő termékkel együttesen történő használatra engedélyezett alkalmazásokban): Bioko/l E LECITIN (gombaölőszer): (nincs forgalomban) NÖVÉNYI OLAJOK (MENTAOLAJ. RÉZOXID ÉS RÉZOKTANOÁT (gombaölőszer. Ökológia termesztésben használható növényvédőszerek (889/2008/EK rendelet II. Isomate OFM Rossa. Isonel A. (TRIBÁZIKUS) RÉZSZULFÁT. KÖMÉNYOLAJ) (rovarölő. csapdák ld. Bordói por. NoVodor FC SPINOZAD (rovarölőszer. Bordói por (Linzi). Nematop. Dipel ES. Vegesol R CHRYSANTHEMUM CINERARIEFOLIUMBÓL KIVONT PIRETRINEK (rovarölőszer): Bio Plante/la Flóra koncentrátum. Champ DP. Nemmys-M. Bordói Lé Nana SC. Dipel. 249 . olvasószem fa) KIVONT AZADIRACHTIN (rovarölőszer): (nincs forgalomban) MÉHVIASZ ( ): (nincs forgalomban) ZSELATIN (rovarölőszer): (nincs forgalomban) HIDROLIZÁLT FEHÉRJÉK (attraktáns. és forgalomban levő készítmények AZADIRACUTA INDICA FÁBÓL (miatyánkcserje. Bordói Mix DG.

Rézkol 400 FW. Biobest Orius. Vecta. csak gyümölcsfák esetén. ÉLŐ SZERVEZETEK: Koppert. gombaölőszer. Cuprosan 50 WP. Biobest Amblyseius.fid A/e. Niral. Agrol Plus. atkaölő. Cuproxat FW: Funguran- OH 50 WP. Microthiol Spec iá!. Rézkén 650 FW. POLIFÁG RAGADOZÓK. baktériumölő. Kumulus S. riasztószer): Cosavet DF. Jolly 77 WP. Nevikén Extra. Vape Carden Fito. Vecta. Rézoxiklorid 50 WP (Saldeco). Olajos rézkén.fid A. Vecta. Biobest Macrolophus. banán esetében): (nincs forgalomban) KÁLIUM-PERMANGANÁT (gombaölő. rovar. Nearam 37. Nevikén Extra. Nordox 75 WC. Rézkén 650 FW. burgonya és hagymafélék csírázásának gátlása): (nincs forgalomban) ZSÍRSAV KÁLIUMSÓJA (KÁLISZAPPAN) (rovarölőszer): Biosol káliszappan KÁLIUM-ALUMINÍNIUM SZULFÁT (TIMSÓ) (KALINIT) (banánérés gátlása): (nincs forgalomban) MÉSZKÉNLÉ (KALCIUM POLISZULFID) (gombaölőszer.5 WC. Olajos Rézkén. beleértve a faiskolákat. citrusfélék érlelése kizárólag a gyümölcslegyek okozta károk megelőzésére irányuló védekezési stratégia részeként. Biobest Encarsia. Montaflow. Bioplant ragasztóanyag. Vecta. Olajos Rézkén. Necator 80 WC. Rézoxiklorid 50 WP. Vegesol eReS. Nevikén. kivi és kakiszilva érlelése. Joker 77 WP. RAGASZTÓANYAGOK: Biocont sárga rovarfogó lap.és atkaölő): Agrokén. Microkén. atkaölő szer): Agrokén. Champion 50 WP. Hydrostar. olajfa és szőlő esetében): (nincs forgalomban) KVARCHOMOK (riasztószer): Cervacol Extra. Vegesol R. Nevikén. csak gyümölcsfák. Biotrol ragasztóanyag (Növényvédelmi eszközök) PARAZITÁK. Biocont kék rovarfogó lap. Thiovit Jet.fid S PARAFFINOLAJ (rovarölő. Trichaplus 250 . Kocide 2000. Biobest Encarsia. Pluto 50 WP. Eurokén 2000 80 WC. Cuprozin 35 WP. csak gyümölcsfák. Bioplant csíkcsapda. ananász virágoztatása. Wam Extra Rosarot KÉN (gombaölő. Vegeseol eReS KALCIUM HIDROXID (gombaölőszer. Bioplant sárga/ap. Biobesr virágbeporzó. olajfa szőlő és trópusi növények (pl. Drip Plus. Rézmax.fid S ÁSVÁNYOLAJOK (rovarölő. Vitra rézhidroxid ETILÉN (banán. Meteor. Kén 800 FW. Catane. a Nectria galligena elleni védekezésre): (nincs forgalomban) KÁLIUM BIKARBONÁT (gombaölőszer): (nincs forgalomban) RAGASZTÓS CSAPDÁK.

Csak növényi és állati eredetű háztartási hulladék.7. lparszerű felsorolt anyagokat tartalmazó állattartásból nem származhat termékek: Istállótrágya Szárított istállótrágya. faiskola. zárt és ellenőrzött gyűjtőrendszerben készült. palántanevelés) Gombakomposzt A termesztőközeg csak az e mellékletben szereplő anyagokat tartalmazhatja Gilisztaürülék (gilisztahumusz) és rovarürülék Guanó Növényi anyagok komposztáJt vagy fermentált keveréke 251 . Kizárólag akkor. cink: 200.Ökológia növénytermesztésben használható tápanyag-utánpótló és talajjavító szerek (889/2008/EK rendelet I. melléklet) Összetett termékek. Maximális kancentráció mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium: 0.4. illetve Állati ürülékek és növényi anyagok kizárólag az alábbiakban (alomanyag) keverékéből álló termék. külön gyűjtött háztartási hulladékból nyert termék. higany: 0. Iparszerű állattartásból nem származhat ideértve a baromfitrágyát és a komposztáJt istállótrágyát is Folyékony állati ürülék Ellenőrzötterjesztés és/vagy megfeelő hígítás utáni használat Iparszerű gazdálkodásból nem származhat KomposztáJt vagy fermentált KomposztáJt vagy biogáztermelés céljából háztartási hulladék anaerob erjesztéssei kezelt. virágtermesztés. ólom: 45. réz: 70. króm (összesen): 70. ha a tagállam által elismert. szárított Iparszerű állattartásból nem származhat baromfitrágya KomposztáJt állati ürülék. króm (VI): O Tőzeg Kizárólag kertészeti felhasználásra (kiskerti/ kertészeti termesztés. nikkel: 25.

melléklete A. részének 6. tollból. erjesztés. pontjában megadott termék Kadmiumtartalma nem haladja meg a 90 mg/kg P2 05 _ot Csak lúgos talajok esetében használható (pH> 7. beleértve a szárítást. tejtermékek) Trágyázó szerként használt Például olajosmag-pogácsa őrleménye. savas és/vagy lúgos vizes oldattal végzett kivonás.2.2. melléklete A. pontjában (l) szereplő termék Kadmiumtartalma nem haladja meg a 90 mg/ kg P2 05 -ot Alumínium-kalcium-foszfát A 2003/2003 rendelet I. növényi anyagok keverékéből nyert termék A következő állati eredetű Maximális koncentráció a szárazanyagban. részének !. Komposztált vagy biogáztermelés céljából anaerob erjesztéssei kezelt.3. termékek és melléktermékek: mg/kg-ban kifejezve: króm (VI): O (vérliszt. pataliszt. csontliszt vagy zselatinmentes csontliszt. részének l. szőrme/irha. melléklete A. őrölt ásványi foszfát A műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet l. részének 7.5) Bázikus salak A 2003/2003 rendelet l.) Fakéregkomposzt Kivágás után vegyileg nem kezelt fa Fahamu Kivágás után vegyileg nem kezelt fából Lágy. húsliszt. amely magnéziumsókat is tartalmazhat Cefre és cefrekivonat Ammóniumcefre kizárva 252 .2. vízzel. szaruliszt. a fagyasztást és az őrlést. gyapjú.pontjában megadott termékek Káliumszulfát Nyers kálisóból fizikai kivonási eljárással nyert termék. malátacsíra melléktermékek Algák és algából készült Amennyiben közvetlenül a következő termékek eljárásokkal nyerték: (fizikai eljárás. szőrből és chiquette- ből készült liszt. szőr. pontjában megadott termékek Nyers kálisó vagy kainit A 2003/2003 rendelet l. halliszt. melléklete A. növényi eredetű termékek és kakaóhéj.

Bretonjavító [maerl]. melléklete E. márga. mészkő Magnézium-szulfát Csak természetes eredetű (például kiezerit) Kalcium-klorid oldat Almafa levélzetének a kalciumhiány megállapítását követő kezelése Kalcium-szulfát (gipsz) A 2003/2003 rendelet I. melléklete D.Kalcium-karbonát Csak természetes eredetű (például: kréta. őrölt mészkő. részében megadott termékek Nyomelemek A 2003/2003 rendelet I.hu 253 .3. foszfátkréta) Magnézium. melléklete 0. pontjában megadott termékek Csak természetes eredetű Cukorgyári mésziszap Cukorrépából történő cukorgyártás mellékterméke Vákuumsó-termelésből hegyekben található sós vízből kinyert származó mésziszap vákuumsótermelés mellékterméke Elemi kén A 2003/2003 rendelet I.és kalcium. részében felsorolt szervetlen mikrotápanyagok Nátrium-klorid Csak kősó Kőzetl iszt és agyagok NEOLAND engedélyezett növényvédőszerek adatbázisa Agrinex Bt. agrinex@externet. részének l. őrölt magnézium. Csak természetes eredetű például karbonát magnéziummész.

Fax: 88/455-118 . Egyaránt alkalmazható baktériumos. Pf. • OLAJOS RÉZKÉN : forgalmazza Cheminova Magyarország Kft. gombá eredeffi betegségek és kártevők ellen alma és szölö koltórákon klvOI csonthéjasokban. dlszcserjéknél.: 88/455-069. Az Ökológiai termesztésben is engedélyezett készítményeink LEMOSÓ SZEREK • AGROKÉN a több mint 20 éve megbíz- hatóan jó Ininőségben gyártott. bogyósokban. magyar szabadalom. RÉZOXIKLORID 50 WP (50% fémréz rézoxikloridformában ) LOMBTRÁGYA Peretrix Bázikus Réz szuszpenziós "EK" mütrágya 8182 Peremartongyártelep. magyar termék! Forgalmazza: Cheminova Magyarország Kft. BORDÓILÉ+KÉN NANO SC Magyar találmány. legnépszerűbb lemosó pennetezöszer az "olajos mészkénlé". Tel. dl zfáknál. GOMBAÖLŐ SZEREK BORDÓILÉ NANO SC. 29.

.

• • • • • • • • •• •• •• • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • •• • •• • • • • • •• • Thievitjet A készítmény lll. szölöben szölölevélatka ellen . cukorrépában. szölöben. Aliz u. almában. forgalmi kategóriájú. Kérjük figyelmesen olvassa el a terrnék cimkéjét és tartsa be a használati utasítást! Syngente Kft. bogyósokban. tölgyben lisztharmat ellen. 1117 Budapest. Telefon: 061 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201 . 2. Felhasználható: ~ Kalászosokban . ~ Csonthéjasokban levéllyukasztó gombák ellen.Elemi erővel! ~ A klasszikus kén mikrogranulált formulációban . zöldségfélékben. burgonyában.