You are on page 1of 2

Enhet: Tavastehus äldreboende Telefonnummer: 018-430 09

Datum för avvikelsen: Klockslag:

Fyll i när avvikelsen rör en boende

Boendes födelseår och 2 sista siffror samt initialer (ex. 24xxxx-xx04 KE):

Kryssa i typen av avvikelse ( markera aktuellt område)

Läkemedel * Nutrition Fall* Rutiner Dokumentation

Trycksår Annat Hjälpmedel Omvårdnad/tillsyn Vårdkedja

Kommunikation/information Annat

Lämnas till SSK Lämnas till rehab Lämnas till chef

Vid läkemedelsavvikelse*, vilken fas?

Iordningställande Upptäck fel dos Utebliven användning Överlämnande, dubbel dos

Överlämnande, fel dos Överlämnande, fel tid Glömt att ge Överlämnande på fel sätt

Överlämnande till fel person

Checklista vid fall avvikelse*:


Var individen ensam vid fallet?

Plats för fallet? (i vilket rum, inomhus/utomhus)

Vad gjorde individen vid tillfället?(klädde sig, satte sig/reste sig, flyttade mellan rullstol/säng, blev knuffad, satt i stil/säng, stod etc)

Vad kan ha förorsakat fallet? (belysning, skor, strumpläst, halka, hjälpmedel etc)

Föregicks fallet av särskilda symtom? (oro, förvirring, smärta, feber, kramper etc)

Använde individen gånghjälpmedel vid fallet?

Fanns det ett larm, fungerade larmet?

Hur blev boende hjälpt upp från golvet?

Föreslå åtgärd! Vad kan förändras för att detta inte ska hända igen?

Beskrivning av avvikelsen

Vad har hänt?

Vad gjorde du? vilka kontakter togs?

Trolig orsak till händelsen

Sida 1 / 2
Datum Namn Titel

Händelsens allvarlighetsgrad

(fylls i av legitimerad personal) 1. 2. 3. 4.

Mindre (1) Obehag, obetydlig skada eller ingen skada (ex. feldosering i dosett som upptäcks före överlämnandet, fall utan skada)

Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning, tillfälligt högre vård/omsorgsnivå (ex utebliven dos ingen effekt på boende, feldosering. Inte
följt rutin, dock ingen konsekvens för boende. Fallolycka med måttlig skada (ingen fraktur)

Betydande (3) Kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning, kirurgiskt ingrepp krävs, bestående högre vård/omsorgsnivå (ex missade
läkemedel som insulin, Warfarin eller smärtstillande narkotiskt preparat. Förväxling av doser/boende. Vårdrelaterad infektion, fallolycka
med större skada ex fraktur)

Katastrofal (4) Dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning, självmord, åtgärd/behandling på fel boende (ex slagit i huvudet och
avlider senare av frakturen/skadan)

Datum Namn Titel

UTREDNING AV HÄNDELSE/RISK

Fylls i av verksamhetschef

Vidtagna åtgärder

Handlingsplan

Sannolikheten för att avvikelsen/risken ska upprepas (teambedömning)

1.Mycket liten (händer under 1-10 års period) 2.Liten (händer årligen)

3.Stor (händer månatligen) 4 .Mycket stor (händer varje vecka)

Uppföljning och återkoppling (verksamhetschef)

Datum Namn Titel

Ärendet avslutat

(Verksamhetschef)

Datum Underskrift Namnförtydligande

Sida 2 / 2