You are on page 1of 15

VERSKE SEKTE

Pored opasnosti od oružane agresije, terorizma, organizovanog kriminala i korupcije,
a odmah posle narkomanije, koja se u tekstu strategije tretira kao "sve izraženiji
društveni problem", kao značajan bezbednosni rizik pominje se "destruktivno
delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo".
U današnje vreme život se vodi prilično užurbano. Ljudi su usredsređeni na karijeru,
posao i na kraju dana nemaju previše vremena za svoju porodicu, sebe i svoje
potrebe. Stoga i ne čudi pojava organizovanih grupa istomišljenika koji nude
rasterećenje, olakšanje, duhovno ispunjenje i ozdravljenje. Svojim obećanjima zavele
su veliki broj ljudi kojima je život bio stresan ili razočaravajuć.
Ta pojava verskih grupa koje sebi daju različita imena i pripisuju različite epitete se
poslednjih godina sve više širi i sve više uzima danak u psihičkom zdravlju sve većeg
broja žitelja Srbije i time razorno deluje i na njihove porodice. Nisu sve te verske
grupe, sekte po definiciji. Negde je to guru pokret, negde psiho-kult, negde zaista
sekta. Delovanje verskih sekti vodi ka razbaštinjenju, a time i dehomogenizaciji i
uopšte destabilizaciji srpskog naroda. Sličan problem snašao je i druge evropske
države Nemačku, Grčku, Francusku ali i SAD i Japan. Ovaj rad treba da ukaže na
mnoge zloupotrebe verskih prava i sloboda koje naš Ustav nudi i garantuje. Naime,
prosečno obrazovan čovek u nas zabrinjavajuće malo je upućen u religiju. To ga čini
prilično podložnim da prihvati, možda imajući najbolje namere, sektaško učenje i da
utočište za svoje duhovne potrebe nezazorno pronađe u nekoj od sekti, koje to obilato
koriste. Zato je, nesumnjivo, dugoročno i trajno rešenje ovog problema edukacija
stanovništva. Posebno je potrebno rasvetliti aktivnosti i delovanje vođa verskih sekti,
kao i njihove prikrivene ciljeve.
Destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo postaje
sve izraženiji problem i dobija karakter sve značajnijeg bezbednosnog rizika.

Ulazak u sektu zahteva raskid sa ranijim verovanjem i načinom života (često zanemarivanje prethodnih obaveza. U nekim sektama se zahteva da pripadnici ustupe imovinu i novčana primanja sekti. . To su grupe koje se mogu prepoznati po svojoj manipulaciji usmerenoj na psihološku destabilizaciju svojih sledbenika. umor. UZROCI NASTANKA SEKTI •Nezadovoljstvo stanjem u crkvi (organizaciji i funkcionisanju) i njenim odnosom prema okruženju i društvu. smanjenje kritičkog duha. pa i odlazak iz porodice). demokratske institucije . Izuzetak može biti. čak i kada se pripadnik na to odluči. Iz sekte se teško izlazi. što znači slediti. za čvrstom rukom u rukovođenju zajednicom. samostalnu religijsku grupu. •Traganje za smislom života.emocionalna nesigurnost. POJAM SEKTE Reč „sekta" potiče od latinske reči „sequi". •Potreba za pripadanjem nekome i traganje za identitetom . Za sve članove sekte karakteristično je da imaju čvrstu organizaciju i jedinstvene obavezne rituale. Danas. kao odrasli. prekid sa opšte usvojenim porukama i koje sa sobom povlače opasnost za individualne slobode. za potčinjavanjem i služenjem autoritetu. koja obično nastaje iz protesta protiv onoga u šta se pretvorila crkva. 2.mogu biti čest uzrok odlaska u sekte koje nude "toplinu" i zajedništvo. •Potreba za duhovnim vođstvom. Sekta je manje organizovana religijska grupa predanih vernika. pristupaju sekti. ili da se čitave porodice uključuju u sekte. Ljudi. obrazovanje. kod nekih sekti. da roditelji uključuju svoju decu od malih nogu u život sekte. neostvarene želje. koje nastoje da obuhvate celokupan čovekov život da se mešaju u sve oblasti čovekovog ličnog i društvenog života i aktivnosti. Enciklopedijska definicija sekti kaže da je reč o malim grupama istomišljenika koje su se odvojile od matice religije u neku drugu. umesto da pripadaju po rođenju kao kod velikih religijskih (verskih) zajednica. •Psihološka stanja i krizne situacije kod pojedinca . posebno snažnom reafirmacijom crkve i tradicionalnih verskih zajednica. zdravlje. loše stanje u porodici. dobrovoljno. Život u sekti podrazumeva čvrstu identifikaciju sa grupom i vođom (telom i dušom). s ciljem da se od njih izvuče potpuna potčinjenost. teškoće i teskobe u svakodnevnom životu. najčešće. nedostatak prijatelja. prisustvo egzistencijalnog straha i apokaliptičkih očekivanja za koje se ne mogu naći odgovori i uteha usvakodnevnom životu. 1.

kao i okultizma i magije. siromaštvo. tj. Neke sekte (recimo Jehov(i)ni svedoci) imaju obavezu misionarenja (svaki novi član 10 sati nedeljno): deljenje literature. 4. nastoje da formiraju grupu uz čiju će pomoć "napakostiti" sredini koja ih nije prihvatila. Često su vođe sekti slepe. odnosno njegovom pogledu na svet. dakako. hinduizam i budizam sa svojim doktrinama i tehnikama. •Opšte stanje u društvu (krize. Pseudohinduističke i dalekoistočne sekte osnova i matica su. od koje su se sekte odvojile. pošto uopšte ne prihvataju da su delom i satanističke. društvu. Reč je o njegovoj "harizmi". •Najzad. ili nekoliko njih. besperspektivnost) takođe može biti jedan od uzroka. Sinkretističke sekte mešavine raznih zvaničnih religijskih i jeretičkih pravaca. da je đavo (Satana) bog i da mu se treba klanjati i žrtve prinositi. ali obrađeni na Zapadu. slabo pokretne ili na drugi način hendikepirane osobe. Satanističke sekte one koje otvoreno propovedaju satanizam. Pseudohrišćanske sekte one koje su se odvojile od zvaničnog učenja hrišćanske crkve. Mnoge od njih u sebi sadrže i elemente satanizma. 3. izgledu ("imidžu"). različitih su obeležja. Ovde je kao kriterijum podele uzeto učenje. Postoji više principa po kojima možemo izvršiti podelu sekti. veoma značajan uzrok ulaska u sektu može biti veština vođe (tehnika i taktika) kojom pridobija sledbenike. PODELA SEKTI Sekti je danas mnogo. 2. Frustrirani.1 PSEUDOHRIŠĆANSKE SEKTE 1. ali smo ih svrstali u grupu i na mesto gde one smatraju da pripadaju. nastupu i odnosu prema sledbenicima.godine od strane Vilijema Milera. Računa se da ih ima preko dve hiljade u celom svetu. 3. neizvesnost. ili se "revanširati" nekom stvarnom ili umišljenom subjektu koji je prepreka njihovom delovanju. Tako imamo: 1. pa izvezeni nama. izgubljeni i hendikepirani pojedinci. odnosu prema užoj i široj okolini. ADVENTISTI “SUBOTARI” Ova sekta osnovana je 1833. kako dogmatskih tako i geografskih. 3. to jest zvanična religija. razgovori sa prolaznicima i slično. Ime Subotari dobili su .

. Kod Srba su se pojavili 1903.Mnogo vise paznje posecuju starom nego novom zavetu. 2.propovednika i đakona • Vernikom se postaje dobrovoljno. Okupljaju mlade u .Slave subotu i smatraju da subota ne sluzi za odmor vec za razvoj dubokog odnosa jedinstva izmedju coveka i Boga. . Najvaznija obelezja ove sekte su: .Smatraju da imaju dar prorostva. BAPTISTI Osnovani su 1521. U vreme nastanka baptista ova ideja bila je radikalna. Njihova osnovna obeležja su: • Svoje učenje zasnivaju na Svetom Pismu • Hrist je jedini gospodar svesti i ljudske duše • Crkva ima dve vrste " službenika " . godine.Razgranato i organizovano misionarstvo. duvana a dozvoljeno je služenje vojnog roka uz odbijanje nošenja oružja • Tvrde da nema praroditeljskog greha • Nemaju Svete tajne.Hrist je jedini posrednik izmedju Boga i coveka. bolnice. . BOŽIJA DECA “FAMILIJA LJUBAVI” Osnovani su 1968. Svoja verovanja zasnivaju na ponovnom dolasku Hrista. 3. Spadaju u najbrojniju pseudohrišćansku sektu. U Jugoslaviji imaju preko 80000 vernika.Veruju da nema svesnog zivota posle smrti.po tome sto svetkuju subotom a ne nedeljom. na osnovu ličnog zahteva • Sledbenicima je zabranjeno konzumiranje alkohola. . a počev od Francuske buržoaske revolucije naovamo u gotovo svim evropskim državama ona je i ostvarena. U svetu ih ima preko 60 miliona. izdavacke kuce. . Adventisticka crkva ima svoje skole.Cesto se skrivaju iza humanitarnih organizacija. biblijskih skola i drustava. već samo obrede • Krštavaju samo odrasle • Odbacuju se molitveno obraćanje Bogorodici i svetiteljima “Ne poštuju se krst i ikone” • Jedna od najkarakterističnijih crta baptista jeste doslednost u nastojanju ka odvajanju Crkve od države. Ime ove sekte potiče od grčke reči bapticeni što znači "uroniti u vodu ". godine u nemačkom gradiću Cvikauu. klinike u preko 140 zemalja sveta. . godine u SAD od strane Dejvida Berga.

seks. slika. lično od Boga dobija instrukcije i predviđa da put američkog imperijalizma vodi ka apokalipsi. Od mladih članica se tražilo da obilaze barove. dakle.. restorane. a posebno na prodaji publikacija same organizacije. dozvoljene su. Insistira na novcu. incest. a dozvoljena je i mogućnost braka. • Misionarski stil zove se „flirty fishing" odnosno „lov zavođenjem". rok-publikacija. U ime misije imenovao je preko sto misionara da šire učenje i umnožavaju članstvo u svetu. koju više ne zove „Božja deca". Posle uspelog vrbovanja nastupa šestomesečni probni period. po parkovima i plažama. to je prostitucija za Isusa. odvedu ih u krevet. Berg je spreman da ponudi put spasenja kroz svoj „zakon ljubavi".prirodi. • Kao prorok sudnjeg dana. Ustrojena su i pravila za članstvo u „Familiji ljubavi". poslednjih godina mister MO se sledbenicima obraća . alkohol. Ukupnom analizom. a potom ih privole da dođu u sektu. Mi umilostivljujemo dragog Boga. Ljubav je neophodna da bi neko bio štićenik proroka Berga. a njega od milja zovu kratko „mister MO". pedofilija. Takođe se živi u promiskuitetu.muzika. da zavode muškarce. Dejvid Mozes Berg. klubove. lezbijstvo. prorok apokalipse". droge. U okviru „Božije dece" egstiraju svi oblici seksualnih devijacija. Zato se jedino može misionirati kroz ljubav. obično u iznajmljenim stanovima. dajući drugom kroz seks šansu da voli". Živi se skromno. ploča. a onda. • Ljubav je neophodna za spasenje. Krajem sedamdesetih Berg je nazvao sebe Mojsije David i proglasio se „prorokom apokalipse". grafika. već „Familija ljubavi". • Dozvoljeni su svi vidovi vođenja ljubavi. • On. to jest preprodaji muzičkih kaseta. putevi ljubavi. kandidat potpisuje „revolucionarni ugovor". govorio je Berg. ako je sve u redu. Sve stvari koje vode ka ljubavi i jačaju je dozvoljene su . ali i putevi spasenja. „To nije klasična prostitucija. njihovo učenje možemo predstaviti u sledećim tačkama: • Dejvid Mozes Berg jeste „prorok sudnjeg dana. dajući sebe drugom. Vrlo aktivan osamdesetih. seks. kao i „sveštenikom crkve spasenja". Muzika.. • „Prostituisanje za Isusa" predviđeno je i za muškarce. Žive skromno u iznajmljenim stanovima. droga i alkohol. sve su to putevi strasti. homoseksualizam. Jedino se kroz ljubav postaje član „Božije dece". • Sve stvari koje vode ka ljubavi i pojačanju je.

nego „sila božja". • Poslednja knjiga Biblije govori o zajednici svih naroda. • Isus Hristos nije razapet na krstu. a to je Jehova • Ne postoji Sveti Duh. krv nekog grešnika. Telo je nosilac života. jer ako Jehovin svedok uzme tuđu krv. godine. ali nije Bog. znamo. kako je Bogu ime. pa je sekta zabranjena u više država SAD i Evrope. različita od tela. Glavno sedište im je u Bruklinu (savezna država Njujork u SAD). Pre svog života na Zemlji on je bio duhovno stvorenje na nebu. a duša je u krvi (zato Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi. niti nadživljuje telo. . najrasprostranjenijih i najdisciplinovanijih sekti u svetu. vodeći svoj život u skladu sa Božjim zakonima i u revnosti. bez obzira na vere i rase. ostvariti međunarodno bratstvo „novog sveta" i to će biti savremeno međunarodno čudo. 4 JEHOVINI SVEDOCI Jehovine svedoke je osnovao Čarls Tejz Rasel 1851. u blizini Frankfurta. nego zgrešiti sad. Organizacija je posebno u Engleskoj raširila pedofiliju. komentari jevanđelja. Promiskuitetnih zajednica pod imenom „Familija ljubavi" ili „Božija deca" ima danas širom sveta. A Krštenje se vrši potapanjem u vodu. • Molitve su u stvari slobodni lični razgovori sa Bogom. onda više neće biti onaj isti od pre „objavitelj kraljevstva". Ocenjeno je da delatnost sekte prevazilazi okvire garantovane slobode veroispovesti. • Hristova majka nije Bogorodica. Jehovini svedoci su jedna od najbrojnijih. a njoj potčinjena podružnica za Evropu. On jeste sin Božji. Iz svih tih razloga mister Mo se obratio članstvu sa preporukom da sve što se radi zadrže za sebe i da policiji ništa ne pričaju. koji će. navodno.Njihove osnovne karakteristike su: • Mi ostali hrišćani ne znamo. ali u onim zemljama gde nisu zabranjeni. poslednjih dana pred drugi dolazak Isusa Hrista. Broj članova iz godine u godinu raste. • Nema poštovanja krsta. a procenjuje se da ih trenutno ima oko dvadeset miliona u svetu.putem pisama. A Isus nije jednobitan sa Bogom. Zato je bolje umreti bez transfuzije i biti spasen. inače će ih snaći prokletstvo. već je bio obešen. • Duša nije nikakva duhovna suština. koja za njih imaju obavezujući karakter. se nalazi u Nemačkoj. • Ne slave nikakve praznike. Pisma su.

sadrži neprocenjive evanđeoske norme. On je pre toga bio luteranski pastor. godine u SAD od strane Džozefa Smita. vide sebe u toj priči. i to na terenu hrišćanstva. 5. Ono što ih ističe je čvrsta organizacija i velika finansijska moć. Što se tiče drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Imaju preko miliona vernika. U njihovu crkvu može ući svaki znatiželjnik. Čarls T. apostolskim prejemstvom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. preko Džozefa Smita do samih sledbenika. naravno. bolesti. da opet ponovim. Na ovom mestu recimo da su mnogi svetski teolozi iz raznih religija jako skloni tvrdnji da su Jehovini svedoci trojanski konj „novog svetskog poretka". a u potonjoj podižu tenziju od sve skorijeg povratka Isusa Hrista. Rasel. a sa njim i priličan broj ljudi njih 144. Božanskom moći „prorok" Džozef Smit uspeo je da prevede „Knjigu Mormonovu" koja. oni stalno komentarišu „apokaliptično vreme" ovoga veka ratove.Jehovini svedoci. a u hram samo provereni članovi posle polaganja zakletve o čuvanju tajne. 6. a zatim je osnovao svoju „svetu opštinu" u gradiću Lajpvilu. najzad. kako veruju mormoni. Rasel se. Mormoni sebe zovu „Crkvom Isusa Hrista svetaca poslednjih dana". NAZARENI Nazarene je osnovao 1830. A Tada će Isus. U svom učenju nazareni odbacuju: . a Satana će biti vezan. na neki način opravdao. i 1914. godine Švajcarac Samuel Frelih. Kao što je već rečeno. Vrlo negativan stav imaju prema trenutnim vlastima u svetu. potom baptista. rekavši da Isus Hristos jeste došao 1914. Ostali će biti pobijeni u velikoj bici Armagedonu. ipak. Tvrdnjom da će oni jedini biti spaseni daju sebi na autentičnosti i značaju. mamac za novo članstvo u početnoj fazi. a na Zemlji izabrani knezovi. dva puta su omanuli u prognozi 1874. Za buduće vreme.000 odabranih. sa pravim i čistim evanđeoskim znanjem. a to je. šire strah i obezbeđuju revnost i disciplinu svojih sledbenika. Jehovini svedoci i njihov osnivač. uskrsnuti. ali da je za sada nevidljiv. a takođe i „božanske objave" u posebnim celinama: „Doktrina i zaveti" i „Dragoceni biseri". tobože. Jehovini svedoci tako proriču i kraj drugih hrišćanskih zajednica. Jehovini svedoci predvidjaju teokratsko društvo u kojem će na nebu carovati Isus Hristos. smatrajući da su jedina istinita i autentična crkva danas u svetu. nesreće kao predznak skorog dolaska Isusa Hrista i potvrdu svog učenja. Učenje zasnivaju na knjizi Mormoni koju smatraju autentičnim dodatkom Biblije. MORMONI Mormoni su osnovani 1830.

Iz toga sledi zaključak da im se treba pridružiti. • krštavaju se samo stariji od 14 godina. a prema pravoslavnima su prozelitski raspoloženi. pentekostalci. Crkva se samofinansira i to tako što je svaki član dužan da desetinu svojih prihoda da kao prilog crkvi. Bolest takođe smatraju posledicom nedovoljne vere u Boga. koja može imati i više bogomolja. Finasijski su vrlo jaki i imaju jaku propagandu. pa vernici. godine u Klivlendu. Savremenom obradom pesama o Hristu žele da privuku što veći broj mladih. igra. Rimokatoličku crkvu smatraju „velikom bludnicom". Nastoje privući sto veći broj mladih održavajući spektakularne mise. Zajednica ima centre u Beogradu i Novom Sadu. Sedište „Crkve božije" za Evropu je u Oberslumu. Sarađuju sa „Udruženjem evanđeoskih sveštenika i vernika Srbije". i to na reci. • Bogorodicu i svetitelje. veselje. Članovi ove zajednice uvereni su da su zaista nešto posebno.• Sveto pismo Starog zaveta i smatraju ga samo istorijskom knjigom. a na čijem čelu je starešina. Osim navedenog potrebno je navesti i sledeće: • jerarhiju čine „đakoni". „Savez đakona" vodi zajednicu koja je organizovana na autokefalnom principu. SAD. Nazareni su sekta čija brojnost poslednjih decenija stagnira. • pričest i večera Gospodnja obavljaju se uz ispoved greha. i još neke manje zajednice. • post. Veruju da krštenjem i čestim molitvama mogu da čine čuda. inače da kažem. stoji „đakon". potom sluge. uz ritualno opaljivanje (sagorevanje) greha ognjem. . Moto ove zajenice je: muzika. veliki hor i ozdravljenje. Na čelu svake oblasti. u blizini Štutgarta. sačinjavaju: baptisti. • služenje vojnog roka i učešće u ratu. u Nemačkoj. REČ ZIVOTA Ova sekta nastala je krajem sedamdesetih godina u Švedskoj. Ceremonije čudesnog ozdravljenja spektakularno su organizovane. koje. Slovačka evangelistička crkva. CRKVA BOŽIJA Osnovani su 1886.000 pristalica. • poštovanje krsta i ikona. • crkvene praznike. „Crkva božija". 8. 7. sa oko 1.

KARMA CENTAR Koriste elemente vise religija. Pored ovih zastupljene su i druge dalekoistocne sekte: Joga . Maher . politicki.baba itd. 3. Sledbenici Hare Krišne su bakte (posvećenici) . U toku službe mantra se ponavlja ukupno 1024 puta. energoterapiju.Potpuna posvećenost postiže se upornim pevanjem mantre " Hare Krišna". muzika.Ova sekta je mešavina budizma.2 PSEUDOHINDUISTIČKE SEKTE 1. ekologija. Imaju razvijenu izdavacku delatnost. oskudne vegetarijanske ishrane pa sve do prosjačenja. Prisutni su na mnogim poljima: medicina.3. . TRANSCEDETALNA MEDITACIJA Osnivac je Mahes Prasad Varma. Primenjuju meditaciju. Ono što je karakteristično za ovu sektu je potpuno negiranje nacionalne i religijske posebnosti. prirodan nacin usmeravanja paznje prema “mirnijim nivoima mentalnih aktivnosti”. Život njenih sledbenika je iscrpljujuć počev od upornog mantranja. Često ima destruktivan karakter jer su njeni sledbenici skloni narušavanju javnog reda i mira i kriminalu. HAREKRIŠNA Osnivač je Šri Šrimad Baktivedanta Prabhupada iz Indije. FALUNGONG Najbrojniji su u svetu sa oko 100 miliona vernika. 4. 2. godine od strane Li Hondže. taoizma i đigunga. Prisutna je potpuna duhovna posvećenost Krišni koji je bio savetnik indijskog ratnika.Osnovana je 1992. farmacija. psihoterapiju itd. nutricionizam.centri. hipnozu. radiosteziju. jogu. Ova tehnika je jednostavan. kriminalisticki i socijalni program. ekonomski.

po njima. Ono što je karakteristično za ovaj pokret je da organizacija nije čvrsta. Među njima ima i takvih za koje običan čovek ne bi mogao da pretpostavi da su deo masonske mreže. " ekološka religija ". godine u Čikagu. Ciljevi Iluminata su: .pravilna raspodela materijalnih dobara. nema čvrstu organizaciju..3. . usmeravaju postojeće. ANTROPOZOFI Osnivač je Rudolf Štajner. Tvorcu. nalazimo u mnogim hramovima 4. Zloupotreba božanskog svevidećeg oka. Ovaj pokret se drugačije naziva i " religija Novog doba ".racionalnije korišćenje materijalnih dobara. 2.3 SINKREISTIČKE SEKTE 1. stvaraju nove.građanska i socijalna jednakost. ali bezličnom i nepripadajućem bilo kojoj religiji. U tom smislu masone možemo smatrati zagovornicima ekumenizma. . godine. Prema Bogu se odnose kao prema velikom arhitekti koji ne pripada bilo kojoj religiji . . jednako bogougodne. Sve religije su. kao i hinduističke i budističke religije. Odnos prema Bogu kod masona jeste odnos prema Velikom arhitekti. ILUMINATI Iluminati su nastali 1776. Predstavljaju odličan primer kako putem religije doći do velike finansijske moći.Imaju dosta organizacija. tj. 3. MASONI Drugačije se nazivaju i slobodni zidari (esnafsko udruženje engleskih zidara)..očuvanje životne sredine. Njihov osnovni cilj je da zagospodare planetom Zemljom tako što će formirati jednu svetsku vladu koja će da . Masonski simbol „svevideće oko". NOVO DOBA-NEW AGE Nastala je 1893. simbola kojeg u vidu trougla. U svojim učenjima nastoji da objasni tajnu i suštinu čoveka koristeći okultizam. ezoteriju.

Karakteristike satanizma kao savremenog pokreta obožavanja Satane biće objašnjene u nekoliko tačaka: 1. obrazovanja. O Satani se takoće pisalo u filozofskim spisima. ako je bogougodno živeti u vrlini i zadobiti carstvo nebesko i spasenje. Mamon. Kao „os lobodioci naroda od Crkve" satanisti sebe smatraju svojevrsnim revolucionarima. U osnovi je potpuno religiozan pokret. radi lepšeg života posle smrti. Gordo i nadmoćno. biti protiv svih božjih zapovesti. Jevreji će reći Hasatin ili Velijar. Uslov za nagradu jesu bogobornost i smrt. moderni psiholozi. Postoje i tipično satanistički simboli. Na terenu hrišćanskih naroda satanisti odbacuju Isusa Hrista kao mesiju.4 SATANISTIČKE SEKTE Pojam Satana susreće se u učenjima svih religija. a i u običnom govoru. gospodara tame. ugodniji život posle smrti. đavo. sinonim životne energije nagona i želje. stega i ograničenja. 5. i objašnjenjima. jogu itd. već i vodeće ličnosti politike. 3. antihrišćanski pokret. ljudi treba da se bez osećaja krivice prihvate telesnih i materijalnih dobara. Niko satanizmu nije pristupio bez želje da time sebi pomogne. klubovi za meditaciju. a muslimani Šejtan. Satana je. Podrazumeva se takođe da sledbenici. Za njega se najčešće vezuje greh i zlo u svetu. televizije. Simboli su takođe karakteristični pratioci satanosluženja. vladara podzemlja. nauke. satanizam sebe predstavlja kao nadnaučno i nadreligijsko učenje koje je Crkva (takođe bilo koja zvanična religija) vekovima ljubomorno krila od ljudi. kako rekosmo. sveće zapaljene fitiljem okrenutim nadole. Dakle. njegovi glavni propovednici su ne samo razni astrolozi. te prema tome. Postoje simboli koji parodiraju crkvena znamenja. vrag. protiv svetih tajni. Crkve. u literaturi. s tim što se. kao što su: . onda je „satanougodno" biti bogoboran. kako kažu. ne živeti u vrlini. 2. te služe Satani. zapravo „istinsko božanstvo". 3. Inače. sveštenstva i verujućih ljudi. novinarstva itd. treba da veruju u Satanu kao palog anđela. Satanističke doktrine predstavljaju se danas otvoreno i to kao doktrine za oslobađanje čoveka od religijskih normi. koji se mogu nazvati i „satanosluženjima". susrećemo više sinonimnih imena Satane: demon. razlikuju i doktrine o Satani. relikvije i sveštenike krst okrenut naopako. shodno razlikama u religijama. 4. očekujući od njega nagradu i. filma. Bez obzira što se maskira pseudo naučnim formulama. već u grehu i razvratu.kontrolise jednu vojsku i policiju na svetu. Okultizam i magija neizbežni su elementi satanskih rituala. Velzevul/Belzebub. svešteničke odežde u vidu maskiranog đavola. na očigled svih.

• heksagram koji predstavlja simbol borbe i pobede Satane nad Bogom. pentagram simboliše posedovanje kosmičke inteligencije koja rezultira posedovanjem svemoći i apsolutne vlasti. po satanistima. Simbol „tri šestice 666" jeste broj Velike zveri Antihrista. „Ja sam alfa i omega. pali anđeo. je zamislio da je on jedini istiniti bog i spasitelj tako da se i on predstavlja trouglom. a nekad i na otvorenom (prethodno dogovorenom i pripremljenom) prostoru. tavanima. u carstvo Satane. Satanosluženja mogu biti različita. pri čemu je trougao sa vrhom nagore grafički prikaz tripostasnog Boga (Bog Otac. „bog zla". početak i kraj. krst u krvi ili krst na čijim su gornjim krakovima na krajevima tri šestice. ali ne Boga. krst u obliku mača kao sredstva za nanošenje povreda. To je takođe i zvezda maga i simbol ovaploćenja. opet prema satanističkom učenju. kojim se priziva kosmička inteligencija. Naime. a na vrhu belog slova „omega". Kao grafička predstava zvezde.• mrtvačka glava koja simbolizuje prihvatanje smrti kao ulaska u carstvo podzemlja i mraka. „bog dobra". Sin i Sveti Duh). jer je to. dodirujući glavu. kojim se tera Sveti Duh. Najčešće se Satani služi parodirajući (i tako skvrnaveći) hrišćanska . od grupe do grupe. Otuda se najčešće koristi obrnuti krst. Prilikom rituala imamo dva različita pentagrama „terajući". heksagram u stvari predstavlja dva ukrštena trougla. Radi se o pokretima ruke poput onih koje činimo kad se krstimo. ali sa vrhom nadole. Tako na vrhu crnog trougla stoji simbol grčko slovo „alfa". s tom razlikom što ovde ne činimo pokrete u vidu krsta nego u vidu pentagrama. Božji trougao nekad se boji u crno. prvi i poslednji”. Osnova satanističke simbolike jeste i u skvrnavljenju simbola hrišćanstva. kaže se u Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova. već Satane i satanskog. To treba da simbolizuje krajnju pobedu Satane. oba ramena i oba kuka. Najčešće se podrumima. Satana. i „prizivajući". jer je to. što je zabeleženo i u Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova. što simbolizuje njegovu večitu borbu sa Bogom. pri čemu krug predstavlja večnost. Satanin trougao boji se u belo. a takođe i činjenicu da je pao sa neba. Krst istetoviran na tabanu znači da je nosilac te tetovaže od trenutka oslikavanja pa nadalje sve vreme gazio po krstu i time ga direktno negirao. Isto je skvrnavljenje krsta koji je istetoviran na leđima ili na zadnjici.

odgovore. te se prinose na oltar. da nekome budu od koristi. DELOVANJE VERSKIH SEKTI 4. crkva stvara se prostor za harizmatičnog vođu neke sekte. te se njom pričešćuju. lomovi kao i mnogi drugi uzroci doveli su do ove pojave. da ljudi budući da su verski nedovoljno obrazovani podležu prvoj verskoj sekti na koju nalete. Takođe se prinose i žrtve radi umilostivljenja Satane. Uz parodirajuće inserte iz službe dodaju se molitve. da imaju određeni značaj. razumevanje. naravno onako kako to plasira vođstvo sekte. zečevi. a danas najčešće mačke. Ukoliko se u tom momentu pojedincu ne nađe porodica. Traženje odgovora U okviru sekti čovek pronalazi smisao života. koje je najčešće izraženo kroz kratke i jezgrovite odgovore na pitanja. 2. Neki put se sami vernici raskrvare samopovređivanjem. dakle. Traženje identiteta Uz svu " ljubav i pažnju " sekte nude potpunu i pravu istinu. 4. petlovi. u kojima se veliča Satana. a one su po pravilu u krvi. Sekte su upravo te koje razvijaju visok stepen osećaja posebnosti. Sledbenike uče kako postaju dosledni građani sveta ali samo ako izvršavaju sve što se od njih očekuje. 5. . pa tako svoju krv revnosno prinose na oltar. podstiču solidarnost i međusobno poštovanje. 3. 4. Mladi sa još uvek neizgrađenim kriterijumima i često poremećenim sistemima vrednosti traže utočište. a prisutni vernici pričešćuju se tako što jednostavno piju tu krv i uz molitvu primaju Satanin dar. koja se često tiču aktuelnih društvenih i pojedinačnih problema. škola. Traženje pripadnosti Ljudi se često osećaju usamljeni i odbačeni te imaju potrebu da pripadaju nekome.bogosluženja.1 PREDUSLOVI DELOVANJA VERSKIH SEKTI 1. Kriza porodice Brojni potresi. obično autorizovane od strane vođe grupe (sekte). „crne mise". Tako su od satanista nekad stradala deca. Verska neobrazovanost Nažalost nas narod je još uvek prosečan poznavaoc religije što dovodi do toga. psi. Kako roditelji često nisu u mogućnosti da im sve to obzbede mladi mogu doći u iskušenje da se okrenu alternativama koje nude sekte. najviše su zastupljene tzv. promene.

2 OBLICI PREDSTAVLJANJA I UTICAJA VERSKIH SEKTI Svaka sekta ima razrađen način predstavljanja i uticanja na građane. nisu samo. Vođe verskih sekti. Verske sekte novog doba. u tv emisijama. modernog plesa. a često dovodi i do toliko visokog stepena destrukcije. tečajeve stranih jezika. u svakom slučaju. Neki ekstremni lideri. Druga kategorija harizmatskih lidera sugerišu bekstvo "iz ovog sveta" te svoje sledbenike podučavaju različitim tehnikama. širom sveta. letke. pijacama. pa zatim i autoagresije . regresoterapije. samoubistva. skrnavljenja sakralnih objekata. školama i na drugim javnim mestima na kojima se očekuje prsustvo velikog broja ljudi. šire paukovu mrežu u lovu na ljudske duše u koju se zapliće sve veći broj lakovernih. da steknu osećaj da su nešto posebno. uglavnom teže jednom cilju. Jedan od metoda kojima se sektaši služe na našoj teritoriji je i prikazivanje filmova o Hristu i držanje predavanja za koja se ne zna ko ih je i zašto organizovao. počev od asocijalnog ponašanja. ugrožavanja javnog reda i mira. sve više uzima danak u psihičkom zdravlju svojih sledbenika. vizuelizacije. groblja. otmice. seksualne izopačenosti i brojnih i raznovrsnih krivičnih dela. kao što definicija kaže jeretički pravci izdvojeni .u kojima sekte obrazlažu sve što je vezano za njihove aktivnosti dele se po trgovima. Sve sekte imaju izdavačku delatnost. Potreba da se bude " nesto posebno " Ljudi često osećaju potrebu da pobegnu iz anonimnosti. tečajevi transcendentalne meditacije. Propaganda verskih sekti vrši se putem plaćenih oglasa u novinama. putovanja. Delovanje verskih sekti. na javnim tribinama ili nuđenjem besplatne literature. sugerišu slepu poslušnost i skromnost. svoje sledbenike odvode u smrt . brošure. U tim materijalima .).samoranjavanja. "inžinjeri" ljudskih duša. Sekte nude programe različitog sadržaja: tribine. a ne samo broj u masi. suptilnim vođenjem. časopise. ZAKLJUČAK Novi religijski pokreti-sekte. razbojništva i silovanja.činom samoubistva.. koncerti duhovne muzike. pa samim tim štampaju sve materijale.6. diskrecije. kroz zloupotrebu verskih prava i sloboda. Dok svojim manipulisanim vernicima. itd. oni se basnosnovno bogate. bolnicama. 4. kojima se izlazi iz "nesrećne" realnosti i dolazi u stanje blaženstva (razne vrste meditacije. da izgrade identite i imidž. sve od onih najtežih kao što su ubistva. "iz nesrećne realnosti". svetilišta. koja uzrokuje brojne posledice.. a to je materijalno bogatstvo.

.php?topic=90. pedagozi. 2. pseudo-naučnim i psihoterapeutskim. grupe sa političkim.od matice religije. proroka.. čak negde kriminalnim pa i vojnim pretenzijama. com/herc/index. http://www.php?topic=1306. nego i zdravstveni radnici. Tako deca gube roditelje ili roditelji decu. samozvanih iscelitelja. kao i krivična dela izvršena direktno od strane članova sekti. vodi se stalna briga o edukaciji građana kroz predavanja. Istvoremeno preduzeće gubi odgovornog radnika. Vojislav Krstić: Leksikon religija. vidovnjaka. fakultet profesora. U okviru svojih nadležnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije govore da nisu retki ni slučajevi narušavanja javnog reda i mira. matične verske zajednice. Iskustvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije ukazuje na porast sektaškog delovanja u Srbiji. Pored novih pravnih normativa kojima se uređuje ova materija. Biljana Đurđević Stojaković: Ispovest žrtava sekti. Čačak 3. posledično. čudotvoraca. mitologije i verskih sekti.html 5.mkmreza. u zavisnosti samo od toga ko je u sekti. Takođe je primetan povećan broj pojedinaca.0 .org/i/i20/00iv04/00iv0414/00iv0414.com/Sekte 4. sociolozi. Visoka poslovna škola strukovnih studija. da im se najčešće sugeriše da se izdvoje iz svog "demonskog" okruženja. tribine.znanje. Štetnost navedenih parareligijskih grupa i pojedinaca primarno se manifestuje kroz ugrožavanje psihičkog zdravlja građana. škola pedagoga. Zoran D.. Beograd. institut stručnjaka.pravoslavni-odgovor. http://www. kao što su psihoterapeutske... 7. časopise. Osim registrovanih šezdesetak. Obzirom. dr Slobodan Nešković (2010): Sociologija. članke. nego i komercijalno-profitabilne organizacije. deluje ne samo operativno. radio i TV emisije. pripadnici organa bezbednosti. Vojno izdavački zavod.pouke. zatim razna udruženja -misionara kod nas. Izdavačka kućaDraganić. Narodna knjiga. (treće izdanje): Verskesekte. u cilju ublažavanja posledica dejstva verskih sekti. Luković. knjige. Prof. . Beograd 6. članovi sekti sve svoje interese svode na interes sekte. već i šire društveni.org/forarri/index. Po pravilu. humanitarne. sportske.. Sektama se više ne bave samo mesne. http://www. a problem nije samo lični i porodični. najmanje još toliko organizacija prikrivenih pod različitim imenima. http://www. LI T E RAT U RA 1. nego suzbijajući zloupotrebu istih. naravno nikako ne ugrožavajući verska prava i slobode gradjana. već pre svega preventivno. strada i porodica člana sekte. Beograd.0 8.