You are on page 1of 1

‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در ﻓﺮادرس‬

‫‪‬‬ ‫‪English‬‬ ‫ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫‪ ‬آﻣﻮزش‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰار‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬
‫آﻣﻮزش داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ از‬
‫ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس ‪-‬‬
‫اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ‪ -‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫►◄‬
‫اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‬
‫ﮐﺮک ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ JetBrains‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ‪ 4 .‬آذر ‪97‬‬
‫وﯾﺮاﯾﺶ ‪ Consumer‬ﺑﺮای ‪ Microsoft Windows 10 Version 1809 Re-Release MSDN‬اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ‪ 29 .‬آﺑﺎن ‪97‬‬
‫ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺮکﺷﺪه ‪ Adobe Lightroom Classic CC 8.0‬ﺑﺎ ‪ Develop Module‬ﻓﻌﺎلﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ 29 .‬آﺑﺎن ‪97‬‬
‫اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﯾﺴﻨﺲ ‪ CSiBridge Advanced w/Rating 20‬ﺑﻪروز ﺷﺪ‪ 23 .‬آﺑﺎن ‪97‬‬
‫ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺮور ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدﻟﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻧﯿﻢﺑﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اداﻣﻪ‪...‬‬

‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ‪cPanel‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﯿﺶ‬ ‫‪‬‬
‫در ﻓﺮادرس‬ ‫ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎھﯽ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ‪ ‬ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ ‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ‪PROTASTRUCTURE SUITE ENTERPRISE 2018 SP4 ‬‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻪروزﺷﺪه‬

‫‪App Builder 2018.131 Multilingual ‬‬

‫‪Embarcadero Rad Studio 10.3 Rio ‬‬
‫‪Architect 26.0.32429.4364‬‬

‫‪Windows Server 2016 Build 14393.2608 ‬‬
‫‪November 2018‬‬

‫‪Serviio Pro 1.10 Windows / 1.8.0 macOS ‬‬

‫‪OkMap Desktop 14.0.2 Multilingual x64 ‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ ‫ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ راﯾﮕﺎن آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫‪Scientific Toolworks Understand 5.0.971 ‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬ ‫راﯾﮕﺎن در ﻓﺮادرس‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﺎوا‬
‫‪Windows/Linux/macOS‬‬

‫‪Loaris Trojan Remover 3.0.69.204 + ‬‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫‪Portable‬‬

‫‪Navicat Premium 12.1.10 Win / 12.1.13 ‬‬
‫‪Mac / 11.2.16 Linux‬‬

‫‪Uninstall Tool 3.5.7 Build 5610 + Portable ‬‬

‫‪Mirillis Action! 3.7 Multilingual + Portable ‬‬

‫‪Luxion KeyShot Pro 8.1.61 Win/ 8.1.58 ‬‬
‫‪macOS‬‬ ‫ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﺌﻮری و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی‬
‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮدازش‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت در‬
‫‪VueScan Pro 9.6.21 x86/x64 + ‬‬ ‫‪HTML‬‬ ‫وب ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺳﯿﮕﻨﺎل‬
‫ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ و ﻣﺘﻠﺐ‬
‫‪Portable/macOS‬‬

‫‪JetBrains AppCode 2018.2.5 macOS ‬‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬

‫‪Remote Desktop Manager Enterprise ‬‬
‫‪14.0.9.0 Win / 6.1 macOS‬‬

‫‪Microsoft Visual Studio 2017 AIO 15.9.2 + ‬‬
‫‪Update Only‬‬

‫‪Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.1 + ‬‬
‫‪Portable/macOS‬‬

‫‪Simplify3D 4.1.0 x86/x64 ‬‬

‫‪Wondershare Filmora 8.7.6 ‬‬
‫‪Windows/macOS‬‬

‫‪ScreenHunter Pro 7.0.989 + Portable ‬‬

‫‪FonePaw Android Data Recovery 2.8.0 ‬‬
‫‪Win / 2.0 macOS‬‬

‫‪ProtaStructure Suite Enterprise‬‬

‫‪ProtaStructure Suite Enterprise 2018 SP4‬‬
‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در‬
‫‪ ‬اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫‪ ‬ﭼﺎپ‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ‪ :‬ﻣﻬﺮ ‪ ۱۳۹۷ ,۲۰‬در‪ :‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ‪ 4‬ﻧﻈﺮات‬
‫ﻓﺮادرس‬

‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری‪:‬‬

‫ﻣﻮارد ﺗﺼﺎدﻓﯽ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮاد‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮماﻓﺰار روﯾﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن‬
‫ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬ ‫ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ روش ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ‬ ‫ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺮژی‬ ‫در ﻓﺮادرس‬
‫‪Si‬‬ ‫‪l‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬
‫‪ ProtaStructure Suite‬ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻓﻮﻻد‪ ,‬ﺑﺘﻦ و ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ‪ ,‬ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی‬
‫اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود‪ ,‬ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﺤﻨﻪ و‬
‫‪SolidWorks Premium 2019 SP0 /‬‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ‪ ,‬ﻋﺎﯾﻖ ﻟﺮزه ای‪ ,‬ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ‪ ,‬ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﺮزه ای و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﺳﺖ‪ ProtaDetails .‬ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎص‬
‫‪2018 SP5 + Languages‬‬ ‫داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری‪ ,‬ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ‪ ,‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫وﯾﮋﮔﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ‪: ProtaStructure Suite Enterprise‬‬
‫آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎده‪ ,‬ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺼﺮی‬
‫ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‬
‫آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ‬
‫ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺎب‪ ,‬ﻃﺒﻘﻪ و ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻄﻮط ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ‪ FE‬ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دﻗﯿﻖ‬
‫آﻣﻮزش آﻓﯿﺲ ‪2016‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ‪ FE‬ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی‬
‫اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ‪ .‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﭘﺮدازﻧﺪه‬
‫آﻣﻮزش ﺗﺎﯾﭗ ده اﻧﮕﺸﺘﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﻪ ‪ FE‬و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن‬
‫اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﯾﺎ و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﺪ ﻟﺰه ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ,‬ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫آﻣﻮزش ﻓﺘﻮﺷﺎپ و ﮐﻮرل‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﻮدﮐﺎر از ﻣﻞ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ‪ .ProtaStructure‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐ ﺮات رخ داده در‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‬
‫آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮروی ورق ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ‬

‫آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدی ‪Excel‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ‪ ,‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ‪ ,‬وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﯿﺎء ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺳﺎده‪ ,‬ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺼﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺰﺋﯿﺎت از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮار‪ ,‬ﺳﺘﻮن‪ ,‬ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی‬
‫آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ‪Adobe‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬
‫آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ‬
‫‪Operating System‬‬

‫آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫‪(Windows Seven / 8.x / 10 (32bit / 64bit‬‬

‫آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬
‫آﻣﻮزش ﻫﺎی راﯾﮕﺎن‬

‫آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﻪروزﺷﺪه‬

‫‪Windows Server 2016 Build‬‬
‫‪14393.2608 November 2018‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫آذر ‪۱۳۹۷ ,۰۴‬‬

‫‪Windows Server 2012 R2 x64‬‬
‫‪VL November 2018‬‬
‫آذر ‪ ۱۳۹۷ ,۰۲‬‬
‫‪‬‬

‫‪Windows Server 2008 R2 SP1‬‬
‫‪x64 November 2018‬‬
‫آذر ‪ ۱۳۹۷ ,۰۲‬‬
‫‪‬‬

‫‪Windows 10 RS5 AIO v1809‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ‬
‫‪Build 17763.134 November‬‬
‫‪2018‬‬ ‫ﻓﺎﯾﻞ ‪ Readme.txt‬در ﻓﻮﻟﺪر ‪ Crack‬را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫آذر ‪۱۳۹۷ ,۰۱‬‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ‪ 25‬ﻣﻬﺮ ‪ 97‬در وﯾﻨﺪوز ‪ 64 10‬ﺑﯿﺘﯽ ﻧﺼﺐ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪Windows 8.1 Pro/Enterprise‬‬
‫‪OEM ESD en-US November‬‬
‫‪2018‬‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫آذر ‪۱۳۹۷ ,۰۱‬‬
‫داﻧﻠﻮد ‪ProtaStructure_Suite Enterprise 2018 SP4‬‬

‫داﻧﻠﻮد ‪ProtaStructure_Suite Enterprise 2018 SP1‬‬

‫ﮔﺬرواژه ﻓﺎﯾﻞ)ﻫﺎ(‪Password: www.downloadly.ir :‬‬

‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در ﻓﺮادرس ‪ -‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬

‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در‬
‫ﻓﺮادرس‬
‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ‪۱‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ ‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن‬
‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﮐﺶ و رﻣﺰﭘﻮلھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬ ‫در ﻓﺮادرس‬

‫ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ‬
‫‪ 529‬ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ‬

‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ‪Nitro Pro 11‬‬

‫آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ رزﺑﺮی ﭘﺎی ‪Raspberry Pi‬‬

‫اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ‪ -‬ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬

‫اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری‪:‬‬

‫‪ProtaSteel download‬‬ ‫‪ProtaSteel crack‬‬ ‫‪ProtaDetails download‬‬ ‫‪ProtaDetails crack‬‬ ‫‪download ProtaStructure‬‬ ‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ‪:‬‬
‫‪ProtaStructure Suite Enterprise‬‬ ‫‪ProtaStructure full‬‬ ‫‪ProtaStructure download‬‬ ‫‪protastructure crack‬‬ ‫‪protastructure 2016‬‬

‫‪ProtaStructure Suite Enterprise download‬‬ ‫‪ProtaStructure Suite Enterprise crack‬‬ ‫‪ProtaStructure Suite Enterprise 2016‬‬

‫داﻧﻠﻮد ‪ProtaStructure‬‬ ‫داﻧﻠﻮد ‪ProtaSteel‬‬ ‫داﻧﻠﻮد ‪ProtaDetails‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ProtaStructure‬‬ ‫‪ProtaStructure Suite Enterprise keygen‬‬

‫داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزه‬ ‫داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ProtaStructure Suite‬‬ ‫داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ‪ProtaStructure‬‬ ‫داﻧﻠﻮد ‪ProtaStructure Suite‬‬

‫ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎزه‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ProtaStructure‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ‪ProtaStructure‬‬ ‫ﮐﺮک ‪ProtaStructure Suite‬‬ ‫ﮐﺮک ‪ProtaStructure‬‬

‫ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬

‫‪ Next‬‬ ‫‪Previous ‬‬
‫‪MathWorks MATLAB R2018b 9.5.0‬‬ ‫‪AutoForm Plus R7 Update 5 Windows/Linux‬‬
‫‪Windows/Linux/macOS‬‬ ‫‪x64‬‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﯿﻠﻢھﺎی‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫آﻣﻮزش ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ )‪(Unity‬‬ ‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن‬
‫آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬ ‫‪ Zapya، Shareit‬و ‪Xen‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫در ﻓﺮادرس‬

‫‪RELATED ARTICLES‬‬

‫‪Camnetics Suite 2018 Build‬‬ ‫‪Simplify3D 4.1.0 x86/x64‬‬ ‫‪OkMap Desktop 14.0.2‬‬
‫‪Date 2018-11-22‬‬ ‫آذر ‪۱۳۹۷ ,۰۳‬‬ ‫‪Multilingual x64‬‬
‫آذر ‪۱۳۹۷ ,۰۱‬‬ ‫آذر ‪۱۳۹۷ ,۰۳‬‬

‫‪ 4‬ﻧﻈﺮ‬

‫‪2‬‬ ‫‪Arch-civil‬‬

‫در ﻣﻮرد‪ProtaStructure Suite Enterprise 2018 SP1 :‬‬
‫ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ۱۳۹۷ ,۱۳‬در ‪ ۱:۱۷‬ق‪.‬ظ‬

‫‪Google Chrome 64.0.3282.137‬‬ ‫‪Android 7.0‬‬
‫‪.Plz I need protabim addon which work with revit‬‬

‫‪REPLY‬‬

‫‪2.1‬‬ ‫داﻧﻠﻮدﻟﯽ‬

‫در ﻣﻮرد‪ProtaStructure Suite Enterprise 2018 SP1 :‬‬
‫ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ۱۳۹۷ ,۱۳‬در ‪ ۹:۰۹‬ق‪.‬ظ‬

‫‪Firefox 59.0‬‬ ‫‪Windows 10 x64 Edition‬‬
‫‪Apparently it has included in this version‬‬

‫‪REPLY‬‬

‫‪2.1.1‬‬ ‫‪Arch-civil‬‬

‫در ﻣﻮرد‪ProtaStructure Suite Enterprise 2018 SP1 :‬‬
‫ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ۱۳۹۷ ,۱۳‬در ‪ ۴:۲۷‬ب‪.‬ظ‬

‫‪Google Chrome 64.0.3282.137‬‬ ‫‪Android 7.0‬‬
‫‪.It should downloaded from their website with user/password‬‬

‫‪REPLY‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪Mohammed‬‬

‫در ﻣﻮرد‪ :‬ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ‬
‫ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۱۳۹۵ ,۱۵‬در ‪ ۱۰:۴۰‬ب‪.‬ظ‬

‫‪Internet Explorer 11.0‬‬ ‫‪Windows 8.1 x64 Edition‬‬
‫‪(could yu provide us with applied element method analysis software (extreme loading for structures‬‬

‫‪http://www.appliedelementmethod.org‬‬
‫‪http://www.extremeloading.com‬‬

‫‪REPLY‬‬

‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬

‫ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ *‬

‫دﯾﺪﮔﺎه‪...‬‬

‫آدرس اﯾﻤﯿﻞ )اﻟﺰاﻣﯽ(‬ ‫ﻧﺎم )اﻟﺰاﻣﯽ(‬

‫‪I'm not a robot‬‬
‫‪reCAPTCHA‬‬
‫‪Privacy - Terms‬‬

‫درج ﻧﻈﺮ‬

‫ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی اﯾﺮان‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﺳﺖ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ وب‪:‬‬

‫ده ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮرد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ‬ ‫ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی و اﻧﺠﻤﺎد‬
‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪھﺎ و اﺳﯿﺪھﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ‬ ‫ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی‬ ‫در ﻓﺮادرس‬

‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ‪ UDK‬ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد وﯾﮋوال‬ ‫دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ‪Adobe Lightroom‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬
‫اﺳﺘﻮدﯾﻮ ‪ ۲۰۱۷‬ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬ ‫ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری‬ ‫ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ و روﺗﻮش ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ‪ -‬ﻓﺮادرس‬

‫آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ‬ ‫ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻬﻢ‬ ‫دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار‬

‫داﻧﻠﻮدﻟﯽ در ‪ ۰۴‬آذر‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫آب و ﻫﻮا‬ ‫آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس و ﻓﺎﯾﺮوال‬
‫در‪JetBrains AppCode 2018.2.5 :‬‬
‫‪macOS‬‬ ‫درﺑﺎره ﻣﺎ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫اﺑﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬

‫ﺳﻼم‪ .‬ﺧﯿﺮ‪... .‬‬
‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫‪ hamed‬در ‪ ۰۴‬آذر‬
‫در‪Reallusion iClone Pro :‬‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ /‬ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫‪7.3.2205.1 x64‬‬

‫ﺳﻼم ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارو اﺟﺮا‬
‫‪Donate with Paypal-WebMoney-Bitcoin‬‬ ‫زﺑﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ‬
‫ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ ارور و ﻣﯿﺪه ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺪوﻧﻪ‬
‫ﻣﺶ ‪...‬‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز‬

‫‪ Mahdi‬در ‪ ۰۴‬آذر‬
‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﺬب ﻫﻤﮑﺎر‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﻣﺖﻫﺎ‬
‫در‪JetBrains AppCode 2018.2.5 :‬‬
‫‪macOS‬‬ ‫ﻋﮑﺴﺒﺮداری و ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫دراﯾﻮر‬
‫ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوز ﻧﺪاره؟ ‪...‬‬ ‫ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﺎﻟﯽ ‪ /‬ﮐﺴﺐوﮐﺎر‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ‬
‫ﺣﺎﻣﺪ در ‪ ۰۴‬آذر‬
‫‪Email Subscription‬‬
‫در‪JetBrains ReSharper Ultimate :‬‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬
‫‪2018.2.3‬‬
‫اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ؟‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم ﻣﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو داﺷﺘﻢ ‪،‬‬ ‫ﻣﻮزﯾﮏ ‪ /‬ﺻﻮﺗﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮور‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ رو اﻧﺠﺎم دادم و ﻣﺸﮑﻠﻢ ﺣﻞ‬
‫اﺷﺘﺮاک‬
‫ش ‪...‬‬
‫ﻣﮑﺎن ﯾﺎب‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ و داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ‬

‫‪ Muhammad Zeshan‬در ‪ ۰۴‬آذر‬
‫ﺧﻮراک‬ ‫ﻫﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ – وﯾﺠﺖ‬ ‫ﻓﺸﺮده ﺳﺎز‬
‫در‪ViscomSoft All Components :‬‬
‫‪2017-12-08‬‬
‫‪App Builder 2018.131 Multilingual‬‬ ‫ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ‪ /‬وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﺞ‬
‫‪Thanks for reply. But please try if‬‬
‫‪you found it then update it as‬‬
‫‪... soo‬‬ ‫‪Embarcadero Rad Studio 10.3 Rio Architect‬‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و آﻓﯿﺲ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﺴﮏ و ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ‬
‫‪26.0.32429.4364‬‬
‫‪ Reza‬در ‪ ۰۳‬آذر‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭘﯿﺎﻣﮏ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ و ﭘﻮﺷﻪ‬
‫در‪Vectric Aspire 9.015 + :‬‬ ‫‪Windows Server 2016 Build 14393.2608‬‬
‫‪Portable + Bonus Clipart‬‬ ‫ﺑﺎزی اﮐﺸﻦ ‪ /‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ای‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ‬
‫‪November 2018‬‬
‫ﺳﻼم آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار رو ﮐﺠﺎ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺒﯿﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪا ﻋﻼﻗﻪ دارم ﺑﻪ ا‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﺻﺪا و وﯾﺪﺋﻮ اﻧﺪروﯾﺪ‬
‫‪...‬‬
‫‪Serviio Pro 1.10 Windows / 1.8.0 macOS‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ‬
‫‪OkMap Desktop 14.0.2 Multilingual x64‬‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫‪ alireza‬در ‪ ۰۳‬آذر‬
‫ﺳﺮﯾﺎل‬
‫در‪GameMaker Studio Ultimate :‬‬
‫‪Scientific Toolworks Understand 5.0.971‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی‬
‫‪2.2.0.343 x64‬‬
‫‪Windows/Linux/macOS‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ وردﭘﺮس‬
‫ﺳﻼم ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻢ‬
‫ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و ‪PDF‬‬
‫ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮﯾﻢ ﺑﺸﻢ‪... .‬‬
‫‪Loaris Trojan Remover 3.0.69.204 + Portable‬‬
‫‪ azizchemist@yahoo.com‬در‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی‬
‫‪ ۰۳‬آذر‬ ‫‪Navicat Premium 12.1.10 Win / 12.1.13 Mac /‬‬
‫در‪Q-Chem 5.0.1 Linux x64 :‬‬
‫ﮐﭙﯽ ‪ DVD ،CD‬و ‪Blu-ray‬‬
‫‪11.2.16 Linux‬‬
‫‪I want Q-chem for windows‬‬
‫‪... please‬‬ ‫ﮔﺮاﻓﯿﮏ‬
‫‪Uninstall Tool 3.5.7 Build 5610 + Portable‬‬

‫‪Mirillis Action! 3.7 Multilingual + Portable‬‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل‬
‫اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬
‫ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ‬
‫‪ -‬ﻓﺮادرس‬

‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ‬