You are on page 1of 8
FAANVAGOK, FAMEGMUNKALAS ‘Alakason bel a fa és a ,mifa” an felhasznélésa. A mifa \ényegében ugyancsak fa, ace: vagy soutdemere bontva 6 many KOtGenyag Se Gitség6vel lemez vagy tabla formara sajtol chiki ek pl ai as cain tog fol roman asst aay ‘aja jolercdek egy-egy ‘Afa vizegalaténak ketiéle médja terjedt el, Cgymint a mik- roszkopikus és makroszkopikus vizsgalat ‘Gyakoriatban a fafajokat szabad szemmel tathato jegyek _alapjan szokiak megkolonbozietni egymastO, keresztmetszet Kolonboz® rejzolatd, fellleteket epunk, ha Kulonb0z6 irényu vé- at Készitonk ugyanabbol a fabs Afafajok jellematinek a meghaté- rozdsa az enatomiai f6 irényokbol ~ fereazimetszet, sugormetazct, hurmetszet ~ adéd6 jellogzeles: séoek spn lh bo portba_iehet ‘osziani, Els0 csoport az un. e sédleges moghal vagy bé- iyegek emotyel a fafa} meghata- rozasaban dontéek. Ezek az 6v- porte gyenefrsiok, edények belsugarak. Masik csoportta sorojuk azoket 4 Diolégial és fizikal ismervekot, ‘amelyek jellomzGek ugyan az ‘adott fafajra, de kuls6 befolyssra jellemzbik megvaltozhatnak Ezek a szin, tOmeg, keményséa, hosithatéeag, fry, szag, Kérog és bal Afateit meghatérozb jlleazetes- Segoket Kat 10 cxopertbe = 4. Abra Afa fiirészolhetisége 1 —legkénnyebh ~ fenyok, éionedvesok 2 kézepesen nehéz — légylombosak, félszarazak 3 legnehezebb — keménylombosak, szérazak 5. bra Afa faraghatésaga 1 ~ fegkomnyebb — fenyOk, étonedvesek 2 kézopesen nehéz 16 ak, félszarazak 3 legnehezebb — keménylombosak, szérazak él kor koncentrikus kor alakjében éygyirii, Az évayUrdk ket egymastol el i 1 dlink. Korai paszlanak hivjak a tar -vasszel foldott részt, amely nagyobb sejtekbdl ail, lazabb sz6velil és rendszerint vilagosabb szind. A tomorebb szo- vvetU vastagabb fall, kisebb se tekb6l 4110 keményebb rész 2 kesbi paszta nyar folyaman ke- letkezik ‘A sugarmetszeteken az 6y- gyGrdiket péshucomee voralak fk 9 harmetszeteken parol i$ vagy szabélytelen Saanen aqua treteuex évgydrtiben @ paszlak Siesen ethataroltak, tombos fk év- Gyurliben ellenben. tobbnyire sha folyok. A trépusi fafa jok. fetostében az_évgytiris Szerkezet nem ismemetO fel ‘Gyantajaratok: a sejtok élet- folyamatal. sordn Keletkezett, vizben oldhatatian, alaktalan, 6. ébra Asztalos derekszig amorf valade! legtébb eaten aceon uch ayant ratokban halmozocnak fel. At leveld fk nagy részének fates- eben sejtilelvalassal keletkez- nek, a tdleveld fék kereszimet- szolén aprb pontokként tatha- 16k. Olykor a nagy tamegt gyan- ta.a gyantajaratok Osszeolvadasa kovetkeztében tbb mili- méter szélességi és tobb centimeter hosszUsagU, az év- gyorivel Store. El 9. dbra szkbz a2 tin. si (0-1807) 10, bra wuzamosan fut6, tatéskaban gyiik mretepaben ae begvert Ko mmetsceteben ar bv a Baegalbn slat op kk cao pontok tinok ae ea ye ever afogteaes rant ieszalltgst Baiupera fae hor c odvesvbe kevocziranyd soak Iisa 6s a Lapanyagok raktaro- zasat veg. ereeag. uk, sz fesseouh aia rendkivil fon os a fa moghatarazasa szem- ponljabol. Sokszor osak a bél- Sugarak azonositasa tal tudjuk 2 Tafajokat_megkulénbéztetni (pL toigy, szelidgesztenye), Masodlagos makroszkopikus meghatiroz6k ‘Szin: a majinem fehért6l a sér- as zie orsaszines ary. tokon at a vordsesig és a SO- télbamaig a ‘szinvallo- zat olofordul. Aczin kulenscon ‘akkor fontos tulaidonség, ha & készitetttargy eredeti szineben marad és csak szintelen feldlet kezelst Kap A szincien lack 2 feny iddyel SOIEtIIK, Jrle- fea senet A ‘Sepa fa szabad leveg6n & legtObb fetai- erregesol Conte zés hatasara valor a fa szing romog: of 1m Wegezteas fe foes eet sorei Ikgim!] negyon nehezek 800-880 nnehezek 680-780 Kézépnehezek 580-670 konnyuek 450-570 agyon kinnyek 400-440 TTermeszetesen az él6ned- vas fk sokkal_nehezeb- Dok, Mingl nefezabb a fo, ‘anna kigebb a viztartalom- ingodozés Haldéra bok velkez) mereivanozas: a Zsugorodas és a dagadas. ations “nedvesseatartl. re hate Se nagyon nehez fafgokat Site "bo. Egyonitue ben a kemnyt és 8 nagyon Kon nya. falajoket. aikelmachlluk. ‘Tobenyire minél nehezetb 2 fa, anal fatésabb, kemenyebb 6¢ Rambnyebg - o fajagos tomeg 2 faiagos nogyedga 6a a komeryseg S20 rosan osszefugg. A Kemeny Tex fajak tohat egyuttal nehezek is Szerszamnyeleket (bait, f0}- Sze, csdkany, kalapics stb.) Sak keményisl ezabad sileni. Ugyanal regasra a logy falaiak az alkelmasab- hogy a fa tengelyevel {ok tranyaval mien s28get zr beac tye. ent man a 2 fenyoket é5_az_élonedves. faanyagokat testes farosokra mere ny 8 fa hossztengelye ie Sabon” Keenan, ebkcojiost kGvetel a felscaraz fanak es @ Tagylombosoknak a farostekkal Goa ta hosszion parhue zelese, Aleg- rostok irényatol, 8 viartalomt6l eg heirs pg ak jek tony van van, [oy peut eee yo, 2 vackerte tp Fagen fonpa fry fete ‘Szag~ 8 szag nchany tafajra eeeenoardaeal nes Kono $a szempontjabol nines KUIGMS- sebb jelentosége Ke = Kulonosen eeetiel sree sehen Srulstges ax sme A Herel ee eee wi Spa tain le tomeggel és a kemeny- gel aranyossn novekszik. A ie ope tage Seta “> epee ait Seer Reyidbel necator, A tiilevelii fafajok jellemzé tulajdonsagai A tiileveld fafajokat makrosz- kopikus ismertebjelek.alepién IeolonbostoGuc meg a lombinve- ta tata. Az & wagon taven ea se shuren eh a bets nem ekcerine, 9 nem tok, legtaleob ck o's gamettaetn ® Kés61 peszis Saiegisbbezor gyantjiratok vannak. Az edények okozta po- rusok es. a -hosszmetszeten took srctacord wore uaryos™ take A toeveld foo. gyskran el elnevezése: feny6- Az 1. tablézatban megismet- kedhetiink a legtontosabb hazel {dleveld fak makroszkopikus jel- lemabivel, maszeki_tulejdonsé- gavel 66 fothoszndiél true. Gk @s azon beldl a 14, abra ‘Szilirényt Forde vagas 16, abra 1. tbldzat: Tolevold takjellom26 tulajdonsigat KonnyG, pha Sze, cyengén Padi, fal: 68 mennyezet- _zeugorodik Durkolas, bitor epitkeres, 6k megmunksnat® feragés, idda gy, KonnyG Jol megrunkalinots, Pap, tor, oszlop repedékery Lagy, Ronny Stivés, kevesbe Bur, fal és mennyezet- rugalmas, konnyen burkolas, letra, épitkezés hhawad_ ol megmun- ala Lagy, Jol megmunkaihnat KBzepnehéz, ogyenietes szerkezeti, ceereay- tartoe tartalma Nehez, Szives, rugelmas, ‘A lombleveli fi makroszkopiaus tulsidonsdgaik alapian kénnyen te == ie megkuionboztethetdk a tlieveld fafejoktol. Az évgyir és a pasztaha- 0 —— {ar nem mincig kfefezO, ha igen, akkor az ecenyek pontszerd rejzal a nanan nna eresstmatezton, arckexor’ rajzolat podig a hassrmetenetion | hatgk. Ha az evaytrak elmosadotiak, akkora bélsugarak alapjan tajé- kozédhatunktovabb, Abélcugarak szabac szemmel vagy nagyitoval a 18, abra Tafajok nagy reszénél jot KivehetGk. Gyantajarat nincs benntk.Alomb~ fives vagy erdei firéaz leveld fafaok dilalancs elnevezése: lombos tak. A 2. tablézatban megismerkedhetink a lombos fak makroszkopikus jellemzéivel, mi- tulajdonsagaival es Telnesznaiasi tervietuKke! anenreaieerabin EMSRS tistics oceereae amr Teller aerate, seek ere ciearaiae eae yard fala ek peel oat er Frye ee pecs area eae reac cree a .miifanak" is nevezett fahelyettesit6 félgyartmanyok: az asztalosiap (butoriap, panel), a rétegelt falemez, faforgacslap, pazdorjalap és ve- 19. abra ieraiared ee ABRs 1 vagy mks nee help python pitas Searrecrae ae arco pa eee tees ete eae ie ree ea retecce iog eoi eee ree ee jebb kb. 3 mes tablameretu — anyagok. Fontos elényuk, hogy rin Spe aan Arétegelt falemez: asra Merdleges rostiranyl lemezekbél allo Osszeragasztott, szilard, erés, de rugalmas faanyag. Adeszkanal jéval Pelee pei pita acer sdecrrmnuetaecra mete Slo penitence eee a Mintel sedan Warten ap ce ech ee készithetank, ae een. 20. abra ‘Rokafarki firészek