You are on page 1of 21
ERS, Sig. RESOLUCION DEL t oe E Elche, 17/01/2018 "Hers Fent tis de les potestats i funcions que confereixen els, Estatuts de la Universitat Miguel Herndndez d’Elx, aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana i de les competencies que dimanen dels articles 20 i segtients de la Llei organica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orginica 4/2007 de 12 d'abril; Vista la proclamacié definitiva per la Junta Electoral dels Representants ¢'Estudiants de Grup en Estudis de Grau de la Universitat Miguel Heméndez «'Elx; I de conformitat amb el Reglament d’Eleccions a Representants d'Estudiants de la Universitat Miguel Hernandez d'Elx; RESOLC Nomenar representants d'estudiants de grup en els estudis de grau, durant el curs académic 2017-2018, les persones que s‘especifiquen a continuacié: RECT En uso de las potestades y funciones conferidas por Jos Estatutos de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana y de las competencias que dimanan de los articulos 20 y siguientes de la Ley Orgénica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Organica 4/2007,de 12 de abril; Vista la proclamacién definitiva por la Junta Electoral de los Representantes de Estudiantes de Grupo en Estudios de Grado de la Universidad Miguel Hernandez de Elche; Y de conformidad con el Reglamento de Elecciones a Representantes de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernandez de Elche; RESUELVO Nombrar representantes de estudiantes de grupo en los estudios de grado, durante el curso académico 2017-2018, a las personas relacionadas a continuacién: Ie ‘ORAT Av. dela Univer Pagina 1/21 Av. dela Universitat s/n 08: TITULACIO. CURS DELEGAT SUBDELEGAT VOCAL 1 VOCAL 2 Primer: grau en Belles Arts JUAN NOGUERA, ar__|GEMMA LLORCA PEREZ, ALEXANDRE ‘Segon: grau en Belles Arts ‘MARTIN HERNANDEZ, 2n___|MARTIN ARIAS, ANA _| BEATRIZ Tercer: grau en Belles Aris (Aris Visuals i HERNANDEZ BEDOYA, Disseny) 3r LAURA XIMENA BERNABEU SANCHIS, ANA Tercer: grau en Belles Arts (Arts Plastiques) SANCHEZ LLORCA, | ALBERT MANRESA, 3r AINHOA YOLANDA. Quart: grat en Belles Artes (Arts Visuals 1 RUJANO MANCHENO, Disseny) at ALBA CARPE LOMAS, ERIC a Quart: graui en Belles Artes (Arts Plastiques) MENDOZA ALDEGUER, FRANCISCO 4 ALEJANDRO OLIVARES RAMOS, CARDONA NAVARRETE, JIMENEZ COLL, Primer: grau en Fisioterapia tr___| MARIA SILVANA JESSICA EMILIO JOSE LILLO MARTIN, Segon: grau en Fisioterapia 2n___| BEATRIZ GOLUCH, PAULINA ‘CANO DEL AGUILA, Tercer: grau en Fisioterapia ar ELENA CARRENO LOPEZ, ESTHER GOMEZ MINGUILLO, _ |SANABRIA ALCARAZ, Quart: grau en Fisioterapia 4t___|JUAN CARLOS MANUEL BRETCHA BARO, POL Primer: grau en Medicina Ir MIRA CATALA, PABLO_|NICOLAU CALDUCH ORTIZ DE | HERNANDEZ FERRIZ, ANA | Segon: grau en Medicina 2n___|SARACHO, HECTOR __| BELEN VERDU DEJUAN, JOSE _ | MACIA ROMAN, JOSE MIRA ABENZA, ‘Tercer: grau en Medicina 3r ANTONIO JOAQUIN JORGE RECTORAT Pigina 2/21 NERS, Sram, AU, oars TITULAGIO. CURS| DELEGAT SUBDELEGAT VOCAL 1 VOCAL 2 BERENGUER | GOMEZ Quart: grau en Medicina at MARKIV, YURIY TALAYA PEREZ, ANTONIO _| RUIZ, SONSOLES | ROCH, ELISA FIGUEREZ MARCOS, Cingué: grau en Medicina 5é___| AINHOA JORDA BALDO, ARIANA GACITUA LEMUS, Sisé: grau en Medicina 66__|MARIA FRANCISCA _| LOPEZ TOLSADA, IVAN NAVARRO PEREZ, GOMEZ Primer: grau en Podologia ar___|DAvID ALEGRE SANCHEZ, SERGIO _| SANCHEZ, MAR ‘Segon: graui en Podologia 2n___ | RUIZ SANSALONIL, JESUS | CESPEDOSA GOMEZ, ANGELA MONTORO CREMADES, | MARTIN JASCHKE, HENNER ‘Tercer: grau en Podologia sr__|DaviD IGNACIO CASAS ESCOLANO, Quart: grau en Podologia at MARIOLA ORTEGA RUIZ, IRENE. PLANAS ESPINOZA MONTERO, ARREDONDO, IGNACIO CALLEJA LOPEZ, | ALEJANDRO Primer: grau en Terapia Ocupacional tr __|JAVIER PERNAS GOMEZ, ROCIO. PATRICIA JOSE MARZO COREA, Segon: grau en Terapia Ocupacional 2n___| CAMILA ANDREA ‘SANCHEZ DIAZ, Tercer: grau en Teripia Ocupacional 3r__| CRISTIAN. ROMERO LUNA, AURORA. Quart at GALLEGO BECERRA, ELENA DOS SANTOS | MATEO MARTINEZ, | HOME, EMILY MARTINEZ, JESUS Primer: grau en Farmacia tr___| FLORENCE GARCIA JULBE, VICTOR FLORENTINA | ADRIAN. MIRALLES SANTACRUZ, Segon: grau en Farmacia 2n___| GABRIEL RECTORAT fal | Av. dels Univers Phgina 3/21