You are on page 1of 19

PRIJEVOD ENGLESKOG TEKSTA HRN HD 60364-7-701:2007

DOKUMENT ZA USKLAĐIVANJE HD 60364-7-701


HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D´HARMONISATION
HARMONISIERUNGSDOKUMENT veljača 2007

ICS 91.140.50; 29.020

Hrvatska verzija

Niskonaponske električne instalacije


7-701.dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore –
Prostori s kadom ili tušem
(IEC 60364-7-701:2006,MOD)

Low-voltage electrical Installations électriques à Errichten von


installations - basse tension - Niederspannungsanlagen-
Part 7-701: Requirements for Partie 7-701: Règles pour les Teil 7-701:Anforderungen für
special installations or locations – installations et emplacements Betriebsstätten, Räume und
Location containing a bath or spéciaux – Anlagen besonderer Art –
shower Emplacements contenant une Räume mit Badewanne oder
(IEC 60364-7-701:2006, baignoire ou une douche Dusche
modified) (CEI 60364-7-701:2006, (IEC 60364-7-701:1999,
modifiée) modifiziert)

Ovaj dokument za usklađivanje CENELEC je odobrio 2006-09-01. Članice CENELEC-a


moraju se pridržavati CEN/CENELEC-ovih unutrašnjih propisa u kojima su utvrđeni uvjeti za
provedbu (implementaciju) ovog dokumenta za usklađivanje na nacionalnoj razini.

Najnoviji popisi i bibliografske uputnice koje se odnose na tu nacionalnu provedbu


(implementaciju)mogu se na zahtjev dobiti u Glavnom tajništvu ili od bilo koje članice
CENELEC-a.

Dokument za usklađivanje postoji u tri službene verzije (engleskoj, francuskoj, i njemačkoj).

Članice CENELEC-a su nacionalni elektrotehnički odbori Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Danske,
Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Irske, Islanda, Italije, Letonije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Malte,
Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske,
Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

CENELEC
Europski odbor za elektrotehničku normizaciju
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Glavno tajništvo: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

© 2007 CENELEC – Sva prava iskorištavanja u bilo kojem obliku i na bilo koji način zadržavaju širom svijeta članice CENELEC-a

Ref.br. HD 60364-7-701:2007 hr
-2-
HD 60364-7-701:2007

Predgovor
Tekst dokumenta IEC 64/1494/FDIS, buduće 2.izdanje IEC 60364-7-701, koji je pripremio IEC TC 64,
Electrical installations and protection against electric shock (Električne instalacije i zaštita od električnog udara) bio
je podnesen na IEC - CENELEC usporedno glasanje.

Nacrt amandmana, koji je pripremio SC 64A, Protection against electric shock (Zaštita od električnog udara)
tehničkog odbora CENELEC TC 64, Electrical installation and protection against electric shock (Električne
instalacije i zaštita od električnog udara) bio je podnesen na formalno glasanje.

Kombinirani tekst CENELEC je odobrio kao HD 60364-7-701 2006-09-01.

Utvrđeni su sljedeći datumi:

- krajnji datum oglašavanja na (doa) 2007-03-01


nacionalnoj razini postojanja HD-a

- krajnji datum provedbe HD-a na nacionalnoj (dop) 2007-09-01


razini izdavanjem usklađene nacionalne
norme ili prihvaćanjem

- krajnji datum povlačenja nacionalnih norma (dow) 2009-07-01


proturječnih HD-u

Dodatke ZA i ZB dodao je CENELEC.

U ovoj normi zajedničke preinake međunarodne norme označene su uspravnom crtom na lijevom rubu
teksta.
-3-
HD 60364-7-701:2007

700.1 Uvod

Zahtjevi ovog idjela HD 60364 dopunjuju, preinačuju ili zamjenjuju neke opće zahtjeve drugih dijelova
HD 60364.

Brojevi točaka 7-701.dijela slijede shemu i odgovarajuća upućivanja iz HD 60364. Brojevi koji slijede
posebni broj 7-701.dijela su brojevi odgovarajućih dijelova ili točaka iz HD 60364.

Pomanjkanje upućivanja na dio, točku ili podtočku znači da se primjenjuju odgovarajući opći zahtjevi.
-4-
HD 60364-7-701:2007

701 Prostori s kadom ili tušem


701.1 Područje primjene
Posebni zahtjevi ovog dijela HD 60364 primjenjuju se na električne instalacije u prostorima s učvršćenom
kadom (kadom za kupanje) ili tušem i na zone koje ih okružuju kako je opisano u ovoj normi.

Ova se norma ne primjenjuje na uređaje prve pomoći (u slučaju opasnosti), npr. tuševe prve pomoći u
industrijskim područjima ili laboratorijima.

NAPOMENA 1 Za prostore s kadom ili tušem za medicinske postupke (liječenje) mogu biti potrebni posebni zahtjevi.

NAPOMENA 2 Za predgotovljene (prefabricirane) kade i/ili tuševe vidi također IEC 60335-2-105.

701.2 Upućivanje na norme


Sljedeći dokumenti na koje se upućuje neophodni su za primjenu ovog dokumenta. Za datirana
upućivanja primjenjuje se samo navedeno izdanje. Za nedatirana upućivanja primjenjuje se zadnje
izdanje dokumenta na koji se upućuje (uključujući sve amandmane).

HD 60364-4-41:2007 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection
against electric shock (IEC 60364-4-41:2005, modified)

HD 60364-5-54, Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical
equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors
(IEC 60364-5-54, modified)

EN 61558-2-5, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-5: Particular
requirements for shaver transformers and shaver supply units (IEC 61558-2-5)

701.30 Određivanje općih značajka


701.30.1 Općenito

Kod primjene ove norme moraju se uzeti u obzir zone određene u 701.30.2 do 701.30.4. Za učvršćene
predgotovljene kade ili tuševe zone se primjenjuju na stanje kad su kada ili tuš kada u svojem
upotrebnom razmještaju (ima).

Vodoravni ili skošeni stropovi, zidovi s ili bez prozora, vrata, podovi i učvršćene pregrade mogu
ograničivati prostiranje prostora s kadom ili tušem kao i zone u njemu. Kad su izmjere (dimenzije)
učvršćenih pregrada manje od izmjera odnosnih zona, npr. pregrade s visinom manjom od 225 cm, mora
se uzeti u obzir najmanji razmak u vodoravnom i uspravnom smjeru (vidi slike 701.1 i 701.2).

Za električnu opremu u dijelovima zidova ili stropova koji ograničuju zone određene u 701.30.2 do
701.30.4, ali je dio površine tog zida ili stropa, primjenjuju se zahtjevi za odgovarajuću zonu.

701.30.2 Opis zone 0

Zona 0 je unutrašnjost kade ili tuš kade, vidi sliku 701.1.

Za tuševe bez kade (bazena), visina zone 0 je 10 cm, a prostiranje njezine površine je isto kao vodoravno
prostiranje zone 1, vidi sliku 701.2.
-5-
HD 60364-7-701:2007
710.30.3 Opis zone 1

Zona 1 je ograničena

a) razinom gotovog poda i vodoravnom plohom koja odgovara najvišoj učvršćenoj mlaznici tuša ili
učvršćenom izljevu vode ili vodoravnom plohom koja se nalazi 225 cm iznad razine gotovog
poda, koja je viša

b) uspravnom površinom:
- koja opisuje kadu ili tuš kadu (vidi sliku 701.1)
- na razmaku 120 cm od središta učvršćenog izljeva vode na zidu ili stropu za tuševe bez kade (vidi
sliku 701.2)

Zona 1 ne obuhvaća zonu 0.

Prostor ispod kade ili tuš kade smatra se zonom 1.

701.30.4 Opis zone 2

Zona 2 je ograničena

a) razinom gotovog poda i vodoravnom plohom koja odgovara najvišoj učvršćenoj mlaznici tuša ili
učvršćenom izljevu vode ili vodoravnom plohom koja se nalazi 225 cm iznad razine gotovog
poda, koja je viša

b) uspravnom plohom na granici zone 1 te usporednom uspravnom plohom na razmaku 60 cm od


granice zone 1 (vidi sliku 701.1)

Za tuševe bez kade nema zone 2, ali se povećana zona 1 postiže vodoravnom izmjerom 120 cm
spomenutom u drugom nabrajanju iz 701.30.3b) vidi sliku 701.2.

701.41 Zaštita od električnog udara


701.410.3 Opći zahtjevi

Dodati:

Ne dopuštaju se sljedeće zaštitne mjere kojima se postiže osnovna zaštita (zaštita od izravnog dodira)
prema dodatku B iz HD 60364-4-41:2007: „B.2 Zapreke” i „B.3 Stavljanje izvan dohvata rukom”.
Ne dopuštaju se sljedeće zaštitne mjere prema dodatku C iz HD 60364-4-41:2007: „C.1 Nevodljivi
prostori” i „C.2 Zaštita mjesnim izjednačivanjem potencijala bez spoja sa zemljom”.

701.413 Zaštitna mjera: električno odjeljivanje

701.413.1 Općenito

Dodati:

Zaštita električnim odjeljivanjem mora se uporabiti samo za:

- strujne krugove koji opskrbljuju jedno trošilo, ili

- jednu utičnicu.

Za sustave električnog podnog grijanja vidi 701.753.


-6-
HD 60364-7-701:2007
701.414 Zaštitna mjera: mali napon postignut sa SELV i PELV

701.414.1 Općenito

Zaštita od izravnog dodira u zonama 0,1 i 2 mora se postići za svu električnu opremu s:

- pokrovima (barijerama) ili kućištima koji daju stupanj zaštite najmanje IPXXB ili IP2X, ili

- izolacijom sposobnom podnositi ispitni napon od 500 V efektivno izmjenične struje kroz 1 min

701.415 Dodatna zaštita

701.415.1 Dodatna zaštita: strujne zaštitne sklopke (RCD-i)

U prostorima s kadom ili tušem mora se pribaviti jedna ili više strujnih zaštitnih sklopki (RCD-a) s
naznačenom preostalom proradnom strujom koja ne prelazi 30mA za zaštitu svih strujnih krugova.
Uporaba takvih RCD-a nije potrebna za strujne krugove:

- sa zaštitnom mjerom „zaštita električnim odjeljivanjem”, ako strujni krug opskrbljuje jedno trošilo,

- sa zaštitnom mjerom „SELV ili PELV”.

701.415.2 Dodatna zaštita: dodatno zaštitno izjednačivanje potencijala

Preinačiti:
Mora se izvesti mjesno (lokalno) dodatno izjednačivanje potencijala prema 415.2 koje spaja zaštitni vodič
s dostupnim vodljivim dijelovima (masama) i dodirljivim stranim vodljivim dijelovima u prostoru s kadom
i/ili tušem.

Dodatno izjednačivanje potencijala može se izvesti izvan ili unutar prostora s kadom ili tušem,
prvenstveno u blizini točke ulaza stranih vodljivih dijelova u te prostore.

Presjek vodiča tog mjesnog zaštitnog izjednačivanja potencijala mora biti prema 543.1.3 iz
HD 60364-5-54.

Primjeri mogućih stranih vodljivih dijelova su sljedeći:

- metalni dijelovi sustava opskrbe vodom i metalni dijelovi sustava otpadne vode,

- metalni dijelovi sustava grijanja i metalni dijelovi sustava klimatizacije,

- metalni dijelovi sustava opskrbe plinom,

- dodirljivi metalni dijelovi ustroja (konstrukcije) zgrade.

Nije potrebno spojiti u mjesno dodatno izjednačivanje potencijala metalne cijevi obložene plastikom, uz
uvjet, da nisu dodirljive u prostoru i da nisu spojene s dodirljivim vodljivim dijelovima koji nisu međusobno
spojeni izjednačivanjem (i sa zemljom).

U slučajevima kad u zgradi nema glavnog izjednačivanja potencijala, sljedeći strani vodljivi dijelovi koji
ulaze u prostor s kadom ili tušem moraju biti dio dodatnog izjednačivanja potencijala:

- dijelovi sustava opskrbe svježom vodom i sustava otpadne vode

- dijelovi sustava grijanja i sustava klimatizacije,

- dijelovi sustava opskrbe plinom.


-7-
HD 60364-7-701:2007

701.5 Odabir i ugradba električne opreme


701.512.2 Vanjski utjecaji

Dodati:

Ugrađena električna oprema (vidi 701.512.4 i 701.55) mora imati najmanje sljedeće stupnjeve zaštite:

- u zoni 0: IPX7,

- u zoni 1: IPX4

- u zoni 2: IPX4.

Ovaj se zahtjev ne primjenjuje na jedinice opskrbe aparata za brijanje prema EN 61558-2-5 instalirane u
zoni 2 i gdje nije vjerojatno izravno prskanje iz tuševa.

Električna oprema izložena mlazevima vode npr. za svrhe čišćenja u javnim kupalištima mora imati
stupanj zaštite najmanje IPX5.

701.512.3 Zaštita sustava razvođenja prema vanjskim utjecajima

Dodati:

Primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

a)Sustavi razvođenja koji opskrbljuju električnu opremu u zonama 0,1 ili 2 i ugrađeni su na dijelove
zidova koji ograničuju te zone, moraju se postaviti bilo na plohu ili ukopati u zid na najmanju
dubinu od 5cm.
Sustavi razvođenja koji opskrbljuju trošila u zoni 1 moraju se ugraditi:

- bilo uspravno odozgo ili vodoravno kroz zid do stražnje strane aparata, kad je trajno ugrađena
oprema postavljena iznad kade (npr. aparati za grijanje vode),

- bilo uspravno dolazeći odozdo ili vodoravno kroz susjedni zid, kad je oprema smještena u
prostor ispod kade.

b)Svi ostali sustavi razvođenja uključujući njihove pribore ukopani u dijelove zidova ili pregrade koji(e)
ograničuju zone 0,1 i 2 moraju biti najmanje 5cm duboko od plohe zida koja ograničuje zone.

c) Kad a) ili b) nisu ispunjeni, sustavi razvođenja smiju se ugraditi ili ako:

- su strujni krugovi zaštićeni ili jednom od zaštitnih mjera SELV ili PELV ili električnim
odjeljivanjem, ili

- su strujni krugovi zaštićeni dodatnom zaštitom prema 412.5 iz HD 60364-4-41, uz uvjet, da


naznačena preostala proradna struja RCD-a ne prelazi 30 mA. Takvi strujni krugovi moraju
sadržati zaštitni vodič, ili

- s uporabljaju ukopani kabeli ili vodiči koji sadrže uzemljenu metalnu oblogu koja zadovoljava
zahtjeve za zaštitni vodič predmetnog strujnog kruga ili kabeli ili vodiči u uzemljenim cijevima,
otvarajućim ili zatvorenim kanalima koji zadovoljavaju zahtjeve ove norme za zaštitni vodič ili
izolirani kabeli s koncentričnim vodičem, ili

- se uporabljaju ukopani kabeli ili vodiči s pribavljenom mehaničkom zaštitom, npr. metalna cijev
koja vjerojatno može spriječiti prodor u kabel čavala, vijaka, svrdla i sličnog.
-8-
HD 60364-7-701:2007
701.512.4 Ugradba sklopnih, upravljačkih uređaja i pribora prema vanjskim utjecajima

Dodati

Dopuštaju se sljedeći sklopni i upravljački uređaji u zonama:

Zona 0:
- ništa

Zona 1:
- razvodne kutije i pribor za opskrbu trošila dopuštenih u zoni 0 i 1 prema 701.55.

- pribori, uključujući utičnice, strujnih krugova zaštićenih sa SELV ili PELV naznačenog napona
do 25 V izmjenične struje ili 60V istosmjerne struje. Opskrbni izvor mora se instalirati izvan
zona 0 i 1.

Zona 2:
- pribori osim utičnica,

- pribori, uključujući utičnice, strujnih krugova zaštićenih sa SELV ili PELV. Opskrbni izvor mora
se instalirati izvan zona 0 i 1

- jedinice za opskrbu aparata za brijanje prema EN 61558-2-5

- pribori, uključujući utičnice, za signalnu i komunikacijsku opremu, uz uvjet, da je takva oprema


zaštićena sa SELV i PELV.

Za ugradbu sklopnih, upravljačkih uređaja i pribora ostaje primjena zahtjeva iz 701.512.3b) glede
preostale debljine zida.

701.55 Trošila
Dodati

U zoni 0 moraju se ugraditi trošila samo ako istodobno:

- zadovoljavaju odnosnu normu i prikladna su za uporabu u toj zoni prema uputama proizvođača
za uporabu i postavljanje,

- su trajno ugrađena i stalno priključena, i

- su zaštićena sa SELV nazivnog napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje.

U zonu 1 moraju se instalirati samo trajno ugrađena i stalno priključena trošila. Trošila moraju biti
prikladna za instaliranje u zonu 1 prema uputama proizvođača za uporabu i postavljanje. Takva trošila su:

- kade za masažu (whirlpool units)

- crpke za tuš

- trošila zaštićena sa SELV ili PELV naznačenog napona do 25 V izmjenične struje ili 60V
istosmjerne struje

- oprema za ventilaciju (prozračivanje)

- sušila za ručnike s prečkama

- aparati za zagrijavanje vode

- svjetiljke
-9-
HD 60364-7-701:2007
701.753 Sustavi električnog podnog grijanja
Dodati:

Za sustave električnog podnog grijanja moraju se ugraditi samo grijaći kabeli prema odnosnim normama
za proizvode ili tanki oplašteni gipki grijaći elementi prema odnosnoj normi za opremu, uz uvjet, da imaju
ili metalni plašt ili metalni omotač ili finu metalnu rešetkastu mrežu. Fina metalna rešetkasta mreža,
metalni plašt ili metalni omotač moraju se spojiti na zaštitni vodič opskrbnog strujnog kruga. Zadovoljenje
posljednjeg zahtjeva nije obvezno, ako se za sustav podnog grijanja predvidi zaštitna mjera SELV.

Za sustave električnog podnog grijanja ne dopušta se zaštitna mjera „zaštita sa električnim odjeljivanjem“.
- 10 -
HD 60364-7-701:2007

Slika 701.1 Mjere zona u prostorima s kadom ili tuš kadom


- 11 -
HD 60364-7-701:2007

Slika 701.2 Mjere zona 0 i 1 u prostorima s tušem bez kade


- 12 -
HD 60364-7-701:2007

Dodatak ZA
(normativni)

Posebni nacionalni uvjeti


Posebni nacionalni uvjet: Nacionalna značajka ili praksa koja se ne može promijeniti čak kroz dulji
vremenski period, npr. klimatski uvjeti, uvjeti električnog uzemljenja.

NAPOMENA Ako se on odnosi na usklađivanje, on čini dio europske norme/dokumenta za usklađivanje.

Za zemlje u kojima se primjenjuju odnosni posebni nacionalni uvjeti te su odredbe normativne, za druge
zemlje one su obavijesne.

(Pod)točka Posebni nacionalni uvjet

Austrija
701.512.3a Primjenjuje se sljedeći tekst za 701.512.3a), prvi stavak
Sustavi razvođenja koji opskrbljuju opremu u zonama 0,1 ili 2, a ugrađeni su u dijelove
zidova koji ograničuju te zone, moraju sadržati zaštitni vodič spojen na zaštitni vodič
električne instalacije s iznimkom strujnih krugova koji se opskrbljuju sa SELV i PELV ili
električnim odjeljivanjem. Nisu dopuštene vodovodne i plinske cijevi kao uzemljivači.

Belgija
701.30.3 Ako je vrh kade ili tuš kade smješten više od 15 cm iznad razine poda, vodoravna ploha
se smješta 225 cm iznad vrha kade ili tuš kade.

701.414.1 Nije dopuštena uporaba PELV.

701.512.3c) PELV nije dopušten


701.512.3c) Nije primjenjivo
treće nabrajanje

701.512.4 Samo se dopuštaju pribori strujnih krugova zaštićenih sa SELV naznačenog napona do
zona 1 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje.
Opskrbni izvor mora se instalirati izvan zona 0,1 i 2.

701.512.4 PELV nije dopušten


zona 2
Češka
701.30.3 a) Obujam iznad zone 1 smatra se zonom 2 do stropa ili vodoravne plohe smještene 300cm
iznad razine gotovog poda, što je više

701.415.1 Dodatna zaštita strujnom zaštitnom sklopkom s naznačenom preostalom strujom koja ne
prelaze 30 mA nije potrebna za strujne krugove koji opskrbljuju samo trajno instalirane
aparate za zagrijavanje vode.

701.512.3a) Ugradba sustava razvođenja na plohu zidova ili pregrada dopušta se samo u iznimnim
slučajevima (privremene instalacije i za kratke priključke trajno učvršćenih aparata.
- 13 -
HD 60364-7-701:2007
(Pod)točka Posebni nacionalni uvjet

701.512.3c) Ovaj zahtjev nije primjenjiv, ipak, dopuštaju se kabeli čija izolacija zadovoljava
treće nabrajanje točku 412 iz HD 60364-4-41.

701.512.4 Dopuštaju se samo pribori strujnih krugova zaštićenih sa SELV ili PELV
naznačenog napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje. Opskrbni
izvori moraju se instalirati izvan zona 0,1 i 2.

Danska
701.30.3 Ako je vrh kade i tuš kade smješten više od 15cm iznad razine poda, vodoravna
ploha se smješta 225 cm iznad vrha kade ili tuš kade.

701.30.3b) Razmak do granice između zone 1 i 2 za kade i tuševe bez kade prema slici
701.1 se povećava na 120 cm.

701.415.2 Ako su strani vodljivi dijelovi ukopani u konstrukciju, smatraju se da nisu dostupni
(dodirljivi)

701.55 Oprema za ventilaciju, sušila za ručnike s prečkama i svjetiljke ne smiju se


instalirati u zone 0,1, osim ako su zaštićeni sa SELV ili PELV naznačenog
napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje.

Finska
701.415.2 U zgradama sa sustavom glavnog izjednačivanja potencijala učinkovitim za cijelu
instalaciju smije se ispustiti dodatno izjednačivanje potencijala

701.512.2 Ako je prostor izravno spojen na saunu, električna oprema instalirana u prostoru,
ali izvan zona 0,1 i 2, mora imati stupanj zaštite najmanje IPX1.

Francuska
701.30.1 Ovaj zahtjev se ne primjenjuje
3.stavak

701.30.3 Zona 1 je ograničena vrhom kade ili tuš kade, a uspravna granica zone 1 je na
razmaku 60 cm od središnje točke učvršćenog izljeva vode.

701.30.4 Postoji zona 2 dosežući vodoravno 60 cm od granice zone 1 i zona 3 dosežući


vodoravno 240 cm od granice zone 2.

701.414.1 Ne dopušta se uporaba PELV-a

701.415.2 Primjena dodatnog izjednačivanja potencijala se ograničuje na zone 1,2 i 3.

701.512.2 Električna oprema mora imati stupanj zaštite najmanje IPX3.


zona 2

701.512.3 Nema zahtjeva glede najmanje dubine od 5 cm za sustave razvođenja uključujući


a) i b) njihove pribore ukopane u zid.
- 14 -
HD 60364-7-701:2007
(Pod)točka Posebni nacionalni uvjet

701.512.3c) Ovaj zahtjev se ne primjenjuje.

701.512.4 Samo se dopuštaju pribori strujnih krugova zaštićenih sa SELV naznačenog


napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje. Opskrbni izvor mora
se instalirati izvan zona 0,1 i 2.

701.55 Ne dopušta se instaliranje kada za masažu, crpki za tuš, opreme za ventilaciju i


zona 1 sušila za ručnike s prečkama koji se opskrbljuju na niskom naponu.
Dopušta se instaliranje opreme zaštićene sa SELV naznačenog napona do 12 V
izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje, npr. svjetiljki. Opskrbni izvor mora se
instalirati izvan zona 10,1 i 2.

Njemačka
701.1 Pojam prostori smije se tumačiti samo kao prostor u zgradama

701.30.2 Za tuševe bez kade nema zone 0

701.415.1 Dodatna zaštita strujnom zaštitnom sklopkom s naznačenom preostalom


proradnom strujom koja ne pralazi 30mA nije potrebna za strujne krugove koji
opskrbljuju samo trajno instalirane aparate za zagrijavanje vode.

701.415.2 U zgradama sa sustavom glavnog izjednačivanja potencijala učinkovitim za cijelu


instalaciju smije se ispustiti dodatno izjednačivanje potencijala.

701.512.3a) Primjenjuje se sljedeći tekst za 701.512.3a) prvi stavak


Sustavi razvođenja koji opskrbljuju opremu u zonama 0,1 i 2, a ugrađeni su u
dijelove zidova koji ograničuju te zone, moraju sadržati zaštitni vodič spojen na
zaštitni vodič električne instalacije s iznimkom strujnih krugova koji se opskrbljuju
sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem.

701.512.3c) Odredbe za ukopane sustave razvođenja spomenute u 701.512.3 pod a) i za


preostalu debljinu zida spomenutu pod b) i c) se ne primjenjuju samo za
određene zone nego za cijeli prostor s dubinom od najmanje 6 cm.

701.55 Ne dopušta se uporaba svjetiljki u zoni 1, ako nisu zaštićene sa SELV ili PELV
naznačenog napona do 25 V izmjenične struje ili 60V istosmjerne struje

Mađarska
701.30.3a) Ako je vrh kade ili tuš kade smješten više od 15 cm iznad razine poda,
vodoravna ploha se smješta 225 cm iznad vrha kade ili tuš kade.

701.415.1 Dodatna zaštita strujnom zaštitnom sklopkom s naznačenom preostalom


proradnom strujom koja ne prelazi 30 mA nije potrebna za strujne krugove koji
opskrbljuju samo trajno instalirane aparate za zagrijavanje vode.

701.512.3b) Ovaj se zahtjev primjenjuje samo za zone 0 i 1.


- 15 -
HD 60364-7-701:2007
(Pod)točka Posebni nacionalni uvjet

Irska
701.30.1 Zona 3 postoji unutar 2400 mm vodoravno od zone 2 i 750 mm iznad zona 1 i 2.

701.30.3 Prostor ispod kade ili tuš kade dostupan bez uporabe alata, smatra se zonom 1
zadnji stavak Ako je dostupan samo uporabom alata, smatra se zonom 3.

701.414.1 PELV nije dopušten.

701.512.4 Sklopke i utičnice postavljene u/na zid osim utičnica za brijanje zabranjuju se u
zonama 0,1,2,3.

701.512.4 Dopuštaju se samo sklopke strujnih krugova zaštićenih sa SELV naznačenog


zone 1 i zone 2 napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje. Opskrbni izvor mora
se instalirati izvan zona 0,1 i 2.

701.55 Ne dopušta se uporaba svjetiljki u zoni 1, ako nisu zaštićene sa SELV


naznačenog napona do 25V izmjenične struje ili 60V istosmjerne struje

Italija
701.30.1 Ako je vrh kade ili tuš kade smješten više od 15 cm iznad razine poda vodoravna
ploha se smješta 225 cm iznad vrha kade ili tuš kade.

701.414.1 PELV nije dopušten

701.415.1 PELV nije dopušten


2. nabrajanje

701.512.3c) PELV nije dopušten

701.512.4 PELV nije dopušten


zona 1 i zona 2 Dopuštaju se samo sklopke strujnih krugova zaštićenih sa SELV naznačenog
napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje. Opskrbni izvor mora
se instalirati izvan zona 0,1 i 2.

701.55 Ne dopušta se uporaba svjetiljki u zoni 1, ako nisu zaštićene sa SELV


naznačenog napona do 25V izmjenične struje ili 60V istosmjerne struje.
PELV nije dopušten.

Nizozemska
701.30.3a) 225 cm se zamjenjuje sa 260 cm

701.30.4a) 225 cm se zamjenjuje sa 260 cm.


- 16 -
HD 60364-7-701:2007
(Pod)točka Posebni nacionalni uvjet

Norveška
701.512.4 Kad se uporabi IT razdiobni (distribucijski) sustav, strujni krugovi koji opskrbljuju
trajno instalirana trošila moraju se zaštititi sa sklopkama koje odvajaju (isklapaju)
sve aktivne vodiče.

Španjolska
701.55 Ne dopušta se uporaba svjetiljki u zoni 1, ako nisu zaštićene sa SELV
naznačenog napona do 25V izmjenične struje ili 60V istosmjerne struje

Švicarska
701.1 Pojam prostori smije se tumačiti samo kao prostor u zgradama.

701.415.2 U zgradama sa sustavom glavnom izjednačivanja potencijala učinkovitim za


cijelu instalaciju smije se ispustiti dodatno izjednačivanje potencijala.

701.55 Ne dopušta se uporaba svjetiljki u zoni 1, ako nisu zaštićene sa SELV


naznačenog napona do 25V izmjenične struje ili 60V istosmjerne struje.

Ujedinjeno Kraljevstvo
701.30.3 Prostor ispod kade ili tuš kade dostupan bez uporabe alata, smatra se zonom 1.
zadnji stavak Ako je dostupan samo uporabom alata, smatra se da je izvan zona.

701.415.2 U zgradama sa sustavom glavnog izjednačivanja potencijala učinkovitim za cijelu


instalaciju smije se ispustiti dodatno izjednačivanje potencijala.

701.512.4 Ne dopuštaju se utičnice na razmaku od 240 cm od zone 2.


- 17 -
HD 60364-7-701:2007
Dodatak ZB
(obavijesni)

A-odstupanja
A – odstupanje: Nacionalno odstupanje zbog propisa izmjena kojih je za sada izvan nadležnosti
CENELEC nacionalne članice.

Ova dokument za usklađivanje ne potpada pod neku direktivu EC-a.

U odnosnim CENELEC zemljama ta A-odstupanja vrijede umjesto odredba europske norme, dok se ne
uklone.

(Pod)točka Odstupanje

Austrija
Prema austrijskoj nacionalnoj normi ÖVE-EN1 4.dio, § 49:1996-03 koja nema
zakonsku snagu, austrijskim dekretom (odredbom) „Elektrotechnikverordnung
2002“ BG BLNr.222/2002 primjenjuje se sljedeće:

701.55 Ne dopušta se unutar zone 1 ugradba svjetiljki za napone iznad SELV.

Španjolska
Prema španjolskom zakonodavstvu „RD 842/2002 „Pravila za niskonaponske
instalacije“ primjenjuje se sljedeće:

701.30.2 Za tuševe bez kade visine zone 0 je 5 cm

701.30.3a) Obujam iznad zone 1 smatra se zonom 2 do stropa ili vodoravne plohe
smještene 300 cm iznad razine gotovog poda, što je više

701.30.3b) Za tuševe bez kade, kad je glava tuša učvršćena, uspravna granica zone 1 je na
2.nabrajanje razmaku 60cm od središta glave tuša.

701.30.3 Prostor ispod kade ili tuš kade dostupan bez uporabe alata smatra se zonom 1.
zadnja rečenica Ako je dostupan samo uporabom alata, smatra se da nije zona 0, niti zona 1, niti
zona 2.

701.30.4b) Za tuševe bez kade primjenjuje se zona 2 prema 701.30.4.b), prva rečenica.
zadnja rečenica

701.414.1 Ne dopušta se uporaba PELV-a

701.415.1 Ti se zahtjevi ne primjenjuju izvan:


- zona 0,1 i 2
- zone ograničene granicom zone 2 i uspravnom plohom na razmaku od 240 cm
od granice zone 2 s visinom od 225 cm iznad razine gotovog poda, i
- prostora iznad zone 2 do stropa ili visine 3m, što je niže.

Ne dopušta se PELV.
- 18 -
HD 60364-7-701:2007
(Pod)točka Odstupanje

701.415.2 Ti se zahtjevi ne primjenjuju izvan:


- zone 0,1 i 2
- zone ograničene granicom zone 2 i uspravnom plohom na razmaku od 240 cm
od granice zone 2 s visinom od 225 cm iznad razine gotovog poda, i
- prostora iznad zone 2 do stropa ili visine 3m, što je niže.

701.512.2 Oprema osim svjetiljki instalirana u zoni iznad zone 1 (npr. naprave sa zvučnim
signalom za njegu ljudi) mora imati stupanj zaštite najmanje IPX4.

701.512.2c) Nije dopušten PELV

701.512.4 Nije dopušten PELV


zona 1
i zona 2 Dopuštaju se samo pribori strujnih krugova zaštićenih sa SELV naznačenog
napona do 12V izmjenične struje ili 30V istosmjerne struje. Opskrbni izvor mora
se instalirati izvan zona 0,1 i 2.

701.55 Oprema za ventilaciju, sušila za ručnike s prečkama i svjetiljke ako nisu


zaštićene sa SELV naznačenog napona do 12V izmjenične struje ili 30V
istosmjerne struje moraju se instalirati izvan zona 0 i 1.
- 19 -
HD 60364-7-701:2007
Bibliografija
EN 60335 (all parts), Household and similar electrical appliances (IEC 60335 all parts)

EN 60335-2-105, Household and similar electrical appliances – Part 2-105: Particular requirements for
multifunctional shower cabinets (IEC 60355-2-105)

Prijevod norma iz 701.2

HD 60364-4-41:1007, Niskonaponske električne instalacije – 4-41.dio: Sigurnosna zaštita – Zaštita od električnog udara (IEC
60364-4-41:2005, MOD.)

HD 60364-5-54, Električne instalacije zgrada – 5-54.dio: Odabir i ugradba električne opreme – Instalacije uzemljenja, zaštitni vodiči i
zaštitni vodiči izjednačivanja potencijala (IEC 60364-5-54, MOD.)

EN 61558-2-5, Sigurnost transformatora snage, opskrbnih jedinica snage i slično – 2-5.dio: Posebni zahtjevi za transformatore za
brijaće aparate i opskrbne jedinice brijaćih aparata (IEC 61558-2-5)

Bibliografija

EN 60335 (svi dijelovi), Kućanski i slični električni aparati (IEC 60335 svi dijelovi)

EN 60335-2-105, Kućanski i slični električni aparati – 2-105.dio: Posebni zahtjevi za višefunkcionalne tuš kabine (IEC 60335-2-105)