You are on page 1of 3

Dragana Stanojevic

Datum: 29.10.2018.
Projekat: Telenor banka
Naslov testa: Telenor mob aplikacija-Istrazi aplikaciju-Opcija na broj mobilnog
Preduslov:
Korisnik ima
Akcija Očekivani rezultat Rezultat testiranja
otvoren racun u
Telenor banci
Otvoriti online
Otvara se pre-login ekran sa klikabilnim
1.1 aplikaciju Telenor
poljem "Istrazi aplikaciju"
banke
Klikni na "Istrazi Otvara se strana sa opcijom Na broj
1.2
aplikaciju" mobilnog
Otvara se ekran „Na broj mobilnog“ koji sadrži
labelu sa nazivom tekućeg računa ispod koga se
nalazi broj tekućeg računa, iznos stanja na
odabranom računu sa oznakom valute i info
tekstom ispod “Raspoloživo stanje na računu“.
Takođe nalazi se i slika korisnika. U drugom delu
Klikni na opciju “Na ekrana nalaze se polja za unos podataka i to:
1.3
broj mobilnog” polje „Unesite broj mobilnog telefona“. Pored
polja za unos nalazi se ikonica telefon. Tu su jos
polja za unos „Za“ i „Iznos“. Pored polja „Iznos“
nalazi se polje „RSD“ sa padajućim menijem za
izbor valuta. Polje za unos “Poruka” i dugme
“Plati”. Na dugmetu „Plati“ postoji ikonica
sijalica.

Klikni na padajuci meni


1.4 Padajuci meni otvoren
opcije valuta

Klikni na ikonicu
telefon koja se nalazi Otvara se lista kontakata (imenik) iz
1.5
pored polja “Unesite korisnickog telefona
broj mobilnog telefona”

Validnim podacima popunjavaju se polja


Klikni na zeljeni
1.6 “Unesite broj mobilnog telefona” I polje
kontakt
“Za” imenom zeljenog korisnika

Otvara se strana sa opcijom Na broj


1.7 Klikni na dugme BACK
mobilnog

Klikni na opciju “Na


1.8 Otvara se ekran „Na broj mobilnog“
broj mobilnog”

Klikni na polje
Otvara se numerička tastatura za unos i
1.9 “Unesite broj mobilnog
automatski popunjava prefiks „+381“
telefona”

2 Ukucati broj telefona Polje popunjeno

2.1 Kliknuti na polje “Za” Otvara se tastatura za unos

2.2 Uneti ime kontakta Polje popunjeno

2.3 Klikni na polje “Iznos” Otvara se numerička tastatura za unos.

2.4 Ukucati zeljeni iznos Polje popunjeno


Klikni na polje
2.5 Otvara se tastatura za unos teksta.
“Poruka”
Ukucati zeljenu
2.6 Polje popunjeno
tekstualnu poruku
Otvara se pop up „Saveti i trikovi“. Pop up sadrzi
tekst: „Na broj mobilnog“; „Pošaljite novac
prijateljima ili porodici koristeći samo broj
mobilnog telefona u okviru Telenor banke. Ako je
Klikni na ikonicu
broj telefona primaoca registrovan i povezan sa
2.7 “Sijalica” koja se nalazi
računom u telenor banci, transfer će biti izvršen
na dugmetu “Plati”
automatski. Ako nije, primalac će dobiti
obaveštenja i uputstva kako da podigne svoj
novac.“ Takodje u gornjem desnom uglu postoji
dugme X.
Klikni na dugme X koji
Pop up se zatvara I korisnik se vraca na
2.8 se nalazi na pop up-u
stranu “Na broj mobilnog”
“Saveti I trikovi”
2.9 Klikni na dugme “Plati” Otvara se novi ekran
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3