You are on page 1of 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019

Áp dụng từ ngày 19/11/2018 (TUẦN 10 TĐĐT)


Cập nhật lúc 10g30 ngày 15/11/2018
Lớp TN16CK TN16ĐC TN16ĐL TN16MT TN16TH T17CK T17ĐC T17ĐL T17MT T17KT T17TH T18CK T18ĐC T18ĐL T18ĐL1 T18MT T18KT T18KT1 T18KT2 T18QM T18QM1 T18TW C16CK C16ĐC C16ĐL C16KT C16TH C17CK C17ĐL C17ĐT C17KT C17TH C18CK C18ĐC C18ĐL C18ĐT C18MT CLT18MT C18LG C18QM
(sĩ số) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (32) () () () () (8) () () () () (8) () () () () () () () () ()
GVCN t.SƠN t.TÂM t.LONG t.BÌNH t.KHAI t.SƠN t.NHÂN t.LONG t.BÌNH c.THI t.DANH t.SƠN c.NGỌC t.LONG t.LONG t.HOAN c.HUỆ c.HƯƠNG c.HƯƠNG t.KHANH t.KHAI t.CHINH t.SƠN t.TÂM t.LONG t.NHÂN t.KHAI t.SƠN t.LONG t.BÌNH c.THI t.DANH t.SƠN c.NGỌC t.LONG t.HOAN t.HOAN t.HOAN c.HUỆ t.KHANH

7g15 - 8g00 t. Hùng - B42 t.Nhân - PMKT t.Long - C22 t.Long - C22 t.Long - C22 t.Long - C22 t.Long - C22 t.Long - C22 TTGGDTXGĐ t.Long - C22 t.K.Anh - XCK c.Ngọc - XĐ2 t.Tuấn- XĐL2 t.Chinh - PM3 t.Bình - B45 t.Tuấn - XCK t.Nhân - B14 t.Nhân - B14 t.Bằng - B46 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 8g00 - 8g45


SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 SCBN BTĐT TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN VH TOÁN PHAY TR TBĐGD CĐML TTCN TBĐ TIỆN LỖ MĐ CSKTĐ KTVĐK 9g15 - 10g00

10g00 - 10g45 (Từ tuần 9) (Từ tuần 8) 10g00 - 10g45


THỨ HAI

THỨ HAI
10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.K.Anh - XCK t.Long - XĐL1 t.Hoan - B43 t.Khai - PM1 t.K.Anh - XCK t.Bình - B42 c.Thùy - D14 c.Thùy - D14 c.Thùy - D14 c.Thùy - D14 c.Thùy - D14 c.Thùy - D14 t.Liêm - GDTX c.Thùy - D14 t.K.Anh - XCK c.Ngọc - XĐ2 t.Long - XĐL1 c.Thi - B31 t.Khai - PM1 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 t. Hùng - B41 c.Thúy - C22 c.Thúy - C22 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 13g45 - 14g30

PHAY PHAY HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA PHAY
CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 HTMLCN2 KTSCMH PHP SCMI &TBNV THVP TBĐGD HTMLCN2 KTDN4 PHP CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT TKM LAN CT CT 15g00 - 15g45
BRT, RT BRT, RT BRT, RT
15g45 - 16g30 t.Bảo - D14 t.Bảo - D14 t.Bảo - D14 t.Bảo - D14 t.Bảo - D14 t.Bảo - D14 t.Bảo - D14 15g45 - 16g30

16g30 - 17g15 LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ 16g30 - 17g15


TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45

7g15 - 8g00 t.Tuấn - XCK t.Khánh - B42 t.Danh - PM3 t.Khánh - B42 t.Liêm - C22 t.Liêm - C22 t.Liêm - C22 t. Phúc - D27 t.Khanh - B24 TTGGDTXGĐ t.Dinh - XCK t.Khánh - B42 t.Danh - PM3 t.Nam - CS2 t.Nam - CS2 t.Nam - CS2 t.Nam - CS2 t.Nam - CS2 t.Liêm - C22 t.Liêm - C22 t.Liêm - C22 c.Anh - B43 c.Oanh - PMKT t.Khanh - B24 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 8g00 - 8g45


SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 TIỆN RT ĐKĐKN SQL ĐKĐKN VKT VKT VKT CKT CTMT VH MMP ĐKĐKN SQL GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC VKT VKT VKT MĐT.CB Luật TM CTMT 9g15 - 10g00

10g00 - 10g45 (Từ tuần 11) 10g00 - 10g45


THỨ BA

THỨ BA
10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.H.Sơn - B2 t.Xuyên- XĐL3 t.Khai - PM1 t.Dinh - XCK t.Nhân - B14 t.Xuyên- XĐL3 c.Hương - B31 c.An - GDTX t.H.Sơn - B2 t.Xuyên- XĐL3 t.Khai - PM1 t.Dinh - XCK t.Xuyên- XĐL3 c.Hương - B31 t.Tuấn - XCK c.Oanh - PMKT 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 13g45 - 14g30

PHAY PHAY
CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 ĐHKKCB PHP CNCTM ĐTCS ĐHKKCB KTTCDN2 NN ĐHKKCB PHP CNCTM ĐHKKCB KTTCDN2 TIỆN LỖ MAR.CB 15g00 - 15g45
CNC CB CNC CB
15g45 - 16g30 (Từ tuần 8) 15g45 - 16g30

16g30 - 17g15 16g30 - 17g15


TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45

7g15 - 8g00 t.H.Sơn - XCK t.Tuấn- XĐL2 t.Hoan - B43 t.Chinh - PM3 t.H.Sơn - XCK t.Tâm - XĐ2 t.Tuấn- XĐL2 c. An - D13 t.Chinh - PM3 t.Phúc - XCK t.Nhân - B14 t.Nhân - B14 t.Bằng - B45b TTGGDTXGĐ t.H.Sơn - XCK t.Tuấn- XĐL2 t.Nhân - PMKT t.Chinh - PM3 t.K.Anh - XCK t.Tuấn- XĐL2 t.Chinh - PM3 t.Phúc - XCK t.Bằng - B45b c. Anh - B46 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 8g00 - 8g45

TIỆN TIỆN TIỆN PHAY, BÀO QLDA


SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 HTMLDD-TN KTSCMH CNDPT THMĐ HTMLDD-TN AVCN CNDPT NCB MĐ CSKTĐ KTXS VH HTMLDD-TN TH.KTDN4 CNDPT HTMLDD-TN CNĐPT NCB KTXS 9g15 - 10g00
CTGLPT CTGLPT CTGLPT RCĐE CNTT
10g00 - 10g45 10g00 - 10g45
THỨ TƯ

THỨ TƯ
10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.H.Sơn - B2 t.Tuấn- XĐL2 t. Sỹ - B32 t.H.Sơn - B2 t.Tâm - XĐ2 t.Tuấn- XĐL2 t. Sỹ - B32 c.Oanh - D13 c.Oanh - D13 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 t.Long - GDTX c.Danh - D14 t.H.Sơn - B2 t.Tuấn- XĐL2 c.Thi - B31 t.Khanh - B24 t.Tuấn- XĐL2 c. Anh - B45a c.Oanh - D13 c.Oanh - D13 t.K.Anh - XCK t.Bằng - B46 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN 13g45 - 14g30

TIỆN TIỆN TIỆN TIỆN


CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 HTMLDD-TN CĐTC THMĐ HTMLDD-TN SCMMT.NC KNGT KNGT t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 TOÁN t.Quang - D14 HTMLDD-TN KTQT TTCN HTMLDD-TN ĐTCS KNGT KNGT KTVĐK 15g00 - 15g45
CNC CB CNC CB CNC CB TN, TB, TD
15g45 - 16g30 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 15g45 - 16g30

16g30 - 17g15 16g30 - 17g15


TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45

7g15 - 8g00 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Tuấn - XCK t. Hùng - B42 t.Khanh - PM3 t.Phúc - D13 c.Ngọc - XĐ2 t.Xuyên- XĐL3 t. Hùng - B42 t.Khanh - PM3 TTGGDTXGĐ t.Khanh - PM3 t.Tuấn- XĐL2 t.Chinh - PM1 t.Tuấn - XCK t.Long - XĐL1 t.Bình - B45a t.Khanh - PM3 t.Phúc - D13 c.Ngọc - XĐ2 t.Xuyên- XĐL3 t.Bình - B45a t.Hoan - B43 t.Khanh - PM3 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 LÝ 5 LÝ 5 LÝ 5 LÝ 5 LÝ 5 8g00 - 8g45


TIỆN TIỆN
SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 LT, ĐH SCBN MMT CLT KTLĐĐ NKT KTĐL MMT VH MMT CĐĐHKK TTCN LT, ĐH TKHTL TBĐ MMT CLT KTLĐĐ NKT ĐCB SCMH LCD MMT 9g15 - 10g00

(Từ tuần 8) (Từ tuần 8)


10g00 - 10g45 TOÁN 5 TOÁN 5 TOÁN 5 TOÁN 5 TOÁN 5 (Từ tuần 10) (Từ tuần 10) 10g00 - 10g45
THỨ NĂM

THỨ NĂM
10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.H.Sơn - XCK t.Tâm - XĐ1 t.Xuyên- XĐL3 t.Danh - PM2 t.Hữu- PM3 t.H.Sơn - XCK t.Xuyên- XĐL3 c.Hương - B31 t.Khai - PM1 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 c.Danh - D14 t.Long - GDTX c.Danh - D14 t.H.Sơn - XCK t.Tâm - XĐ1 t.Xuyên- XĐL3 t.Hữu- PM3 t.Xuyên- XĐL3 t.Bằng - B45b c.Hương - B31 t.Khai - PM1 t.Hoan - B46 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 13g45 - 14g30


TIỆN TIỆN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN TIỆN
HQTCSDL
CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 CTGLPT ĐTƯD ĐHKKCB VBPQ CTGLPT ĐHKKCB KTTCDN2 TKW TOÁN CTGLPT ĐTƯD ĐHKKCB VBPQ ĐHKKCB VXL2 KTTCDN2 TKW LTCN.CB 15g00 - 15g45

(Từ tuần 8)
Access (Từ tuần 8) (Từ tuần 8)
15g45 - 16g30 t.Cường - D14 t.Cường - D14 t.Cường - D14 t.Cường - D14 t.Cường - D14 t.Cường - D14 t.Cường - D14 15g45 - 16g30

16g30 - 17g15 SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH 16g30 - 17g15
TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45

7g15 - 8g00 c.Trinh - C12 c.Trinh - C12 c.Trinh - C12 c.Trinh - C12 c.Trinh - C12 t.Dinh - XCK t.Bình - B43 t.Tuấn - XCK c.Ngọc - XĐ2 t.Tuấn- XĐL2 t. Hùng - B42 c.Hương - D13 TTGGDTXGĐ t.Dinh - XCK t.Nhân - PMKT t.Khanh - B24 c. Anh - B45a t.Danh - PM2 t.K.Anh - XCK c.Ngọc - XĐ2 t.Tuấn- XĐL2 t. Hùng - B42 t.Hoan - B43 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 TIỆN 8g00 - 8g45


VĂN 5 VĂN 5 VĂN 5 VĂN 5 VĂN 5 PHAY
TN, TB, TD TIỆN
SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 LHV, TH SCMI &TBNV KTLĐĐ VLĐL LKĐT NLKT VH MMP TH.KTTMDV TTCN ĐTCS CSDL KTLĐĐ VLĐL LKĐT SCMH LCD 9g15 - 10g00
TN, TB, TD
(Từ tuần 8)
10g00 - 10g45 (Từ tuần 10) 10g00 - 10g45
THỨ SÁU

THỨ SÁU
10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.Khánh - B42 t.Tuấn- XĐL2 t.Khanh - B24 t.Danh - PM1 t.H.Sơn - XCK t.Khánh - B42 c.Thi - D26 t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 t.Quang - D14 c.Na - GDTXBP c.Thúy - GDTXTV t.Quang - D14 t.Liêm - GDTX t.Quang - D14 t.K.Anh - XCK t.Khánh - B42 t.Tuấn- XĐL2 t.Danh - PM1 t.Tuấn - XCK t.Bằng - B45b c.Thi - D26 t.Khai - PM3 c.An - D13 c.An - D13 c.An - D13 c.An - D13 c.An - D13 t.Bình - B45a c.An - D13 c.An - D13 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 13g45 - 14g30

MÀI TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN PHAY


CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 ĐKĐKN KSHTL2 QTM SQL ĐKĐKN Thuế PL CT THVP ĐKĐKN KSHTL2 SQL TIỆN CÔN VXL2 Thuế TKTDTMT NN NN NN NN NN ĐKTĐ PLC NN NN 15g00 - 15g45
MP, TN, CN BV, TV
c.Trang c.Trang c.Trang c.Trang c.Trang c.Trang c.Trang
15g45 - 16g30 (Từ tuần 10) (Từ tuần 9) 15g45 - 16g30
CN CN CN CN CN CN CN
16g30 - 17g15 16g30 - 17g15
TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45

7g15 - 8g00 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Dinh - XCK t.Nhân - PMKT t.Nhân - PMKT t.Tuấn - XCK t.Phúc - XCK t.Bằng - B45b c.Na - GDTXBP c.Thúy - GDTXTV t.Chinh - PM3 t.Bình - B45a t.Nhân - PMKT t.Nhân - PMKT t.Phúc - XCK t.Bằng - B45b t. Sỹ - B32 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 LÝ 5 LÝ 5 LÝ 5 LÝ 5 LÝ 5 8g00 - 8g45


PHAY
TIỆN
SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 t.Long - C12 LHV, TH THKT BTĐT TT.KTCK KTXS PL CT TKĐH 3D PLC.CB THKT BTĐT TT.KTCK KTXS SCBN.NC 9g15 - 10g00
TN, TB, TD
(Từ tuần 8)
10g00 - 10g45 TOÁN 5 TOÁN 5 TOÁN 5 TOÁN 5 TOÁN 5 (Từ tuần 8) (Từ tuần 10) (Từ tuần 9) (Từ tuần 8) 10g00 - 10g45
THỨ BẢY

THỨ BẢY
10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.Dinh - XCK t.Tuấn - XCK t.Danh - PM1 t.Chinh - PM3 t.Phúc - XCK c.Na - GDTXBP c.Thúy - GDTXTV t.Danh - PM1 t.Dinh - XCK t.Tuấn - XCK t.Chinh - PM3 t.Phúc - XCK t.Danh - PM1 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 13g45 - 14g30


PHAY PHAY
CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 BRT, RN, RX TIỆN RTG LTCB XLA TT.KTCK PL CT LTCB BRT, RN, RX TIỆN RTG XLA TT.KTCK LTCB 15g00 - 15g45
(Từ tuần 8) (Từ tuần 8)
15g45 - 16g30 (Từ tuần 8) (Từ tuần 8) (Từ tuần 10) (Từ tuần 9) (Từ tuần 8) (Từ tuần 8) 15g45 - 16g30

16g30 - 17g15 16g30 - 17g15


TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45

7g15 - 8g00 t.Dinh - XCK t.Tuấn - XCK c.Thúy - GDTXTV t.Dinh - XCK t.Tuấn - XCK 7g15 - 8g00

8g00 - 8g45 PHAY PHAY 8g00 - 8g45


SÁNG

SÁNG
9g15 - 10g00 BRT, RN, RX TIỆN RTG CT BRT, RN, RX TIỆN RTG 9g15 - 10g00
CHỦ NHẬT

CHỦ NHẬT
10g00 - 10g45 (Từ tuần 8) (Từ tuần 8) (Từ tuần 9) (Từ tuần 8) (Từ tuần 8) 10g00 - 10g45

10g45 - 11g30 10g45 - 11g30

13g00 - 13g45 t.Tuấn - XCK c.Thúy - GDTXTV t.Tuấn - XCK 13g00 - 13g45

13g45 - 14g30 TIỆN TIỆN 13g45 - 14g30


CHIỀU

CHIỀU
15g00 - 15g45 LT, ĐH CT LT, ĐH 15g00 - 15g45

15g45 - 16g30 (Từ tuần 8) (Từ tuần 9) (Từ tuần 8) 15g45 - 16g30

16g30 - 17g15 16g30 - 17g15


TỐI

TỐI
17g45 - 21g15 Từ 17g45
Lớp TN16CK TN16ĐC TN16ĐL TN16MT TN16TH T17CK T17ĐC T17ĐL T17MT T17KT T17TH T18CK T18ĐC T18ĐL T18ĐL1 T18MT T18KT T18KT1 T18KT2 T18QM T18QM1 T18TW C16CK C16ĐC C16ĐL C16KT C16TH C17CK C17ĐL C17ĐT C17KT C17TH C18CK C18ĐC C18ĐL C18ĐT C18MT CLT18MT C18LG C18QM
(sĩ số) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (32) () () () () (8) () () () () (8) () () () () () () () () ()
GVCN t.SƠN t.TÂM t.LONG t.BÌNH t.KHAI t.SƠN t.NHÂN t.LONG t.BÌNH c.THI t.DANH t.SƠN c.NGỌC t.LONG t.LONG t.HOAN c.HUỆ c.HƯƠNG c.HƯƠNG t.KHANH t.KHAI t.CHINH t.SƠN t.TÂM t.LONG t.NHÂN t.KHAI t.SƠN t.LONG t.BÌNH c.THI t.DANH t.SƠN c.NGỌC t.LONG t.HOAN t.HOAN t.HOAN c.HUỆ t.KHANH

LƯU Ý: Khối T18 học văn hóa buổi chiều theo thời gian biểu riêng 13g00 - 13g45
Nghỉ giữa giờ từ 14g30 đến 14g45 (15 phút) 13g45 - 14g30
15g00 - 15g45
15g45 - 16g30
16g30 - 17g15