You are on page 1of 8
“ULTRALJEKOVITI | EFEKTI IZVLACENJA TOKSINA ULJEM dina, ova danasnja verzija relativao je nova, barem w SAD-u, Izvlagenje toksina uljem velo je jednostavno. Kod ove metode prakticki jedino sto ‘morate uciniti je to da u ustima mué kate bilino ulje 15 do 20 minuta, kao Sto biste Ginili s vodicom 2a ispira- nije usta. Ma koliko to zvucalo jed. nostavno, ako se radi kako treba ova metoda ima velo snazan proeiséujue iljekovit uéinak ne samo na usta si ruse nego i na cijeli organizam, Nekoliko dana kasnije Rick me je nazvao telefonom. ,Odusevijen sam! Ova stvar s izvlagenjem toksina uljem doista djeluje!” - uzviknuo je, ‘Moji sinusi istog su se éasa poceli cijediti, Iybacio sam mnogo tamno- ute sluzi odvratna izgleda. Lakée diem i bolje spavam, a glavobolje su nestale, kao rukom odneser Rickov uspieh nije me iznenadio, Mnogo slicnih odgovora éujem od rugih judi s raznoraznim edrav stvenim problemima. ,[sprva_ sam bila skeptigna” - kage Cyatiha, ,Nije mi bas bilo jasno kako bi premetanje ula po ustima moglo pomodi kod ‘mog artritisa, No osam dana kasni: je primijetila sam da se bol u mojim rrukama osjetno smanjila. Takoder je doslo do vidnog poboljganja u po. rugju vrata, a mogla sam i glavu micati s jedne na drugu stranu, bez ikakvih bolova. Zapanjila me je bezi- nna kojom su stighi pozitivni rezultai Ovako dobro nisam se osjecala vee jako dugo!” NekiIjudi misle da sam Iud kad im kazem da izvlagenje toksina uljem moze pomoéi osobama s astmom, alergijama, kronicnim umorom, i- jabetesom, migrenama, PMS-om i kronignim koénim problemima. le- vlaéenje toksina uljem djeluje tako Sto detoksificita ili proci8cava tijelo, Na taj se nagin uklanjaju toksini koji poticu pojavu bolesti, éime se pak ti jelu omoguéuje da iscijeli samo sebe, Posljedicno se pak ublazavaju sve vr- ste zdravstvenih problema, »Nekoliko sam godina patila od bo- lova uw zglobovima i donjem dijelu eda.” - svjedoci Anna. ,.Zbog jakih bolova jutrom bih jedva ustajala iz kkreveta, Nakon dva_ mjeseca izvla Eenja toksina uz pomoé ulja bol je praktickt nestala. Doista sam ostala Zapanjena, Jako sam s iavlagenjem toksina uljem zapozela da bib ubla ila bolove uw zglobovima dogodile su se i neke druge promjene koje nisam ogekivala, Iznenadila sam se Vidjevsi da su ekcemi na mojoj ruci nestali i da mi je koza postala glada i mekéa. Nije mi pomogle nista od ‘onoga Sto sam ranije isprobavala. Uz to, nocu sada bolje spavam pa imam vide energije tiekom dana. Vige mi nije potrebno ono drijemanje sredi ‘nom dana. Imam toliko energije da se ponovno osjecam kao tinejd2erka, Moje mjesecnice postale su redovit je, 5 manje gréeva i rjedih promjena raspolozenja, Osim toga, moji 2ubi, ddesni i jezik €384i su no ikad” Iavlagenje toksina uljem velo je jef tino, Jedini trogak predstavlja kupo vina ulja koje éete Koristit, Postupak je vilo jednostavan: buckate ulje uustima. U usporedbi s drugim obli cima detoksifikacije ova je elativno nenaporan i posve bezopasan, Ulje djeluje kao Cistaé. Kada ga sta- vite u usta te pre- mecete po zubima i desnima ono ‘izvla- @ bakterije i druge otpadne tvari POVJEST IZVLACENJA, TOKSINA ULJEM Invlaéenje toksina uljem vuce korije- ne od grglianja ulja koje se praktici ralo u ajurvedsko) medicini Tavlagenje toksina uljem kakvo danas poznajemo uveo je 1992. godine ukra jiinski lijeémik dr. med, F. Karach. Dr Karach je tvrdio da izvlagenje toksina uljem mote idijediti razne bolestz od sréane bolesti i probavnih tegaba do hormonskih poremeéaja. Terdio je da ga je 0 ilijecilo od kronignih kevnih poremeéaja od cega je patio punih 13 godina, a u roku od ti dana izliietio se od artitisa koji je ponekad bio tako bolan da bi ostao prikovan za krevet Tu je metodu s velikim uspjehom kori- tio iu svojoj medicinskoj prakst Po metodi dr. Karacha izvlagenje toksina uljem sastoji se od muckanja i premetanja bilinog ulja u ustima, a ne od grgljanja. Ulje se ‘razraduje’ u ustima tako Sto ga guramo, povlaéi ‘mo i istiskujemo kroz zube u razdo. blju od 15 do 20 minuta, Postupak se vr8i jednom do ti puta daevno na prazan Zeludac, Najbolie vrijeme Je ujutro prije dorucka, ali moze se ‘obavljati prije svakog obroka. Isko- risteno ulje se baca a usta ispiru vo- dom, Ulje se nikada ne guta jer je krcato bakterijama, toksinima, slazi i izlugevinama nalik gnoju, Za izvlagenje toksina uljem najéesce se koristi suncokretove ili sez tlje, ali djelovat ée svako bilino ulje. {judi su imali uspjeha § maslinovim, okosovim, bademovim i drugim uljima. Neki_najviSe vole koristiti kokosovo ulje 2bog njegovih brojnih zAraystvenih Koristi, Upoteebljavate 1. kokosovo ulje blage arome ono u ustima stvara ugodan osje¢aj. Neka ulja, popat ekstra djeviganskog ma slinovog ulja, imaju tolike jaku aro ‘mu da ih neki ljudi teSko podnose, Ulje djeluje kao éistae. Kada ga sta- vite w usta te premecete po zubima i desnima ono ‘ievlaéi’ bakterije i druge otpadne vari. Djeluje vrlo sligno ulju koje stavljate u motor svog automobila. Ulje kupi prliavst nu i blato: Kada ispumpate ulje ono sa sobom pokupi prijavitinu i éad, ‘ostavljajuét motor relativno éistim. Nakon toga motor bole radi i duse traje. Sliéno tomu, kad izbacimo Stetne tari iz nageg tjela zdravlje ‘nam se popravlja, pa i mi bole radi ‘mo i trajemo duse. Unatoé jednostavnosti postupka, iz Vlavenje toksina uljem ima vrlo sna jan dotoksificirajucl udinak. Ni usta udomljyju milijarde bakterija, virusa, gliviea i drugih parazita i njihovih toksina. Candida i Strepto cocus uobiéajeni su stanovnici nagih usta. Upravo te veste organizama i njihovi toksiéni otpadni produkti uzrokuju bolesti desni i propadanje zubi te doprinose mnogim drugim zdravstvenim problemima, ukjueu juci artritis i sréanu botest. Imunologki sustav neprestano se boris tim napasnicima, Postane Ii nna’ imunoloski sustav preoptereen prekomjernim stresom, losom pre hhranom, otrovima iz okolisa i slinim Ovi se organizmi mogu rasriti po ti- nexus 3) pa jelu, iazivajuti sekundarne infekeije i kroniéne upale, sto mode davesti do brojnih zdravstvenih problema, lnvlagenje toksina uljem jedna je od najgudesnijih metoda detoksifikaci je | Iscjeljvanja na koje sam naigao 1 svojoj Karijeri naturopatskog lijeé nika. Osobno mi je pomoglo rijesiti se kronignog problema s kozom, sto nisu bili Kadri izlijeeiti ni beojni po. stovi na sokovima, od kojih su poje- din trajali i do 30 dana. lnvlagenje toksina uljem moze pro investi svoju Caroliju gotovo trent no. Pojedinci tvrde da su biljezili poboliganja kod odredenih bolesti nakon sto su to udinili samo jednom, Manji problemi éesto nestaju unutar nekoliko dana. Ozbiljniji, kronigni problemi mogu zahtijevati nekolike ‘jedana ili mjeseci, modda i vie, ovi sno 0 naginu Zivota Prva stvar koju veéina Ijudi primije ti kada pocnu s iavl tljem je poboljSanje zdravlja usne su. pliine. Zubi postaju bjelji, dah svjeziji, a jezik i desni poprime zdravu ruzi éastu boju. Cak i problemi kao 3to su krvarenje iz desni, propadanje zubi pri iste te bolesti desni u velikoj mjeri budu smanjeni ili posve izljeceni Toksini se izvlate iz tijela veé w pr vom pokusaju vrsenja ovog postupka, Jedan_ od prvih simptoma ciséenja koje éete dovivjeti poveéano je cu- renje sluzi iz gela i sinusa, Orjecanje sluzi jedna je od metoda organizma da izbaci toksine. Dok vi vite po: stupak tzvlagenja toksina uljem u straznjem dijelu vase nakupiti luz. Modda éete Cak moratt ispljunuti ulje i maknuti sluz iz grlai_—_Vi8e informacija 0 radu dr. Fifea, 20 minuta. To je u edu. U tom sluéaju uzmite drugu Zliew ulja i nastavite s postupkom sve dok ne prode ukupno 10 da 20 minuta, Ta koder mozete osjetiti blagu muéninu, a moida ak i potrebu da povraéate jer vaSe se tijelo oslobada toksitnog otpada, Privremeno se mogu pojaviti i drugi simptomi. Kako se va%e tijelo protitdava a vi se sve vise navikavate na izvlagenje toksina uljem ovi ée se simmptomi powudi Za raaliku od drugih metoda detok sifikacije koji traju krage vrijeme, iavlagenje toksina uljem trebalo bi postati redoviti dio vaseg dnevnog rasporeda, poput pranja zl O AUTORU Bruce Fife, ljeenik naturopat, me dunarodno je priznat strunjak za zdravije i nutritivne aspekte kokosa i direktor je Centra za isteadivanje kokosa. Autor je nekoliko knjiga, uukljucujuci The Healing Miracles of Coconut Oil, Coconut Cures. (vidi se osvrte u NEXUS-u 9/02, odnosno 12105) i O11 Pulling Therapy. grla moi kako ga mozete kontaktirati, imate na web stranici hitp://www.coconu- lresearcheenter.org. IZNIMNA DJELOTVORNOST IZVLACENJA. ‘TOKSINA ULJEM NA ZDRAVSTVENO STANJE USNE SUPLJINE Napisali: A. Sharath, J. Jeevarathan, M.S. Muthu, V. Ra- thnaprabhu, E. Pamela, R. Raghuraman iG.S.Chamun- deswar Meenakshi Ammal Dental College and Hospital, Chennai, Indija Giljevi: Ovim se istrazivanjem Zeljelo utvrit udinkovitost indijskog narodnog natina ljecenja, terapije izviagenja toksina uljem pomogu sezamovog uljaidhayam Itrgovac- ‘ka markal) na zdravstveno stanje usne Supljine. ‘Metode: Provedene su nasumiéne, kontrolrane, trostruko siljepe klinicke studije kako bi se procijenio utinak terapije iaviagenja toksina uljer na: | zubni karijes:kolicina Strepotcocusa mutansa u zubnom plaku istni; 2.plakom wzrokovani gingivitis. Rada kontrola skupina imale su po 10 ispitanika.Ispita- nici koji su pripadaliradnoj skupini zamoljeni su da srknu 101ml sezamova ulja {da ga tiskaju | proviage izmedu zubi 10 minuta ujutro, prije pranja zubi to tijekom dvatjedna. Ispitanicl iz kontroine skupine buekali su u ustima 10 ml (0.2-postotne vodice 2a ispiranje usta klorheksidinor, 30, ‘minuta prie pranja zubi, takoder tijekom dva tjedna. Ko- ligina Streptococusa mutansa utvrdivana je testom Dento- cuit SM Strip. Procjenjivanje je ponavijano posiie 24 sata, 48 sati, prvog tjedna | drugog tjedna. Procjena gingivtisa Jzazvanog plakom vesena je prema klni¢kim (indeks plaka i modificiranog gingivalnog indeksa) i mikrobnim kaiterij ma (broj kolonija mikroorganizama). Ova procjena ponov- jena je nakon 10 dana. Rezultati: Studija 1 1.Znagajno smanjenje broja S, mutans ulin’ skupini na- kon 1 do 2 tledna te u klorheksidiinoj skupini u svim vre- ‘menskim periodima, 2. Znatajna razlika u broju S. mutans iamedu tih duiju sku- pina nakon prvog i drugog tledna Rezultati: Studija 2 | 1. Znatajno smanjenie vijednosti u indeksu plaka i mo- | dificranom gingivalnom indeksu u obje skupine: radno} | kontroino}. 2. Smanjenje broja kolonija mikroorganizama u uzorku plaka iz obje skupine. Zakijuéak: Terapijaizvlacenja toksina uljem, pet do est puta jeftinja od terapije klorheksidinom, moze se korstit kao ucinkovita preventivna kuna terapija u odrZavanju i poboléavanju zdravlja usne upline, osobito u zemijama Urazvoju kao sto je India. (levor: 86. Opéa sjednica’izlozba IADR, srpanj 2008, http: tinyurlcom/phyhita) 32 nexus