You are on page 1of 14
‘MunusTeRut EoUCATIE: NATIONALE ‘CABINET MNISTRU ‘oROWN pentru modificarea si completarea Anexel - Regulament-cadru de organizare s Tuncfonare a unitafilor de Invayamant preuniversiear {a Ordinul ministralul educatiel nationale si corcetri stintitice ne. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentuli-cadru de organizare gi functionare a unitiilor de invatamant reuniversitar fn temelulprevederilor art, 94, alin. @2) lit © din Lege educatiel natonale 1r.1/2011, cu modificiie si competirteulteriare si tn temeiul Hotiréri Guvernulul nr. 26/2017 privind organizarea si functenarea Mister Educatel Nationale, cu modificrieulteriare, DMINISTRUL EDUCATIE! NATIONALE cemite prezentul ordi: ART. |. Anexa,,Regulament-cadru de organizae sf funetionare a unititilor de SavStimént Dreuniverstar" "la Ordieul “ministulul educate! rationale si cercetdil tinge ne. 5079/2016, publieat in Nonitorul Oficial at Romaniet nr 720/19.09.2016, se modfic 9! 5 ompleteaza Cups cum umeaza: ‘Articoll se completeazi cu alin.3) care va avea urmatorl cuprins “i3) In baza Leislaie' in vigcare sa prezentlutregulament, Minsterul ApBrarit Na onale ‘nite replementint specie privind organtzarea #1 functionerea unitayilor Ge Invatimant Ue st postliceal militar.” 2. Laarticolu alin. (4) se modified va avea urmatorul cupins ‘(4 Projectul regulamertulut de organizare si functionae a untatit de Inman, precum 51 modficariteulteriare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, In consul reprezentativ al Dringilor 1 asociatietpérinflor, acolo unde exstd, in consul scolar al elevior si in Consilul profesoral, la care partici cu drept de vot si personalul didactic aur § nediacti.”| 3. Artcoll 4 se modifies! va avea urmBtorul cupc w Unitiile de invajamant se organizeazB I functioneazS Independent de orice ingerinte Baltice sau retigione, fr incinta acestora find itersse creares qi funchonares, oraror Fermafuni poltice, orgarizarea si desfasurarea activitailr de natu pals 4 prozeltism religos, precum si orice forma ‘de actiitte care Incalck normete de condultd morals Conviefuire social, care pun To pericol snétatea, integritatea fick sau ps coplior/elevor sau a personal dn unitate.” 4,_La artical 9 alin. (2) se modific8 va avea urmitoru cuprins ‘sQ) In stuattoblective, cum arf epidemt, Intemperi calamitati natural, ‘exceptionate, cusurte xcolare pot fl suspendate pe o perioads determina.” te stuats 5. Laarticoll 1 alin (1) se modified va avea urmatoru cuprins: ‘(In unite de invayamant, cursurte se pot organza Informa de TovitdmBnt cu frecvents. Sau In forma de invahmnt cu frecventhredush; in untitie de invdtimént care scolarizeazs MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ROMANIA (CABINET wunasTRU 1 Tnedtmdntul profesional gi tebnic, cursurte se pot organiza gin forma de invitimént 6 Li artcoul 13 alin, (6) se modi va avea urntor cuprias: 46) In stati temeinic mativate, tn untafle de Tavayamant Uiceal si profesional, ie care Fumdrul de elevi de lao specialzare/domeniu de pregatire profesioala este insuiclent pentru alcSturea une! clase, se pot organtza clase cl GublU profh sau dubl& Spechlizare/coliicare. fy unitle de invigimine. care gcolarzeazs elev! in iwvsfimant grofesional sf tehnic dual ia care numsirl de elev! de Ia 0 specializare/domentu de preyiire rofesionala este sub efectivele prevézute in Legea educatiel nationale ne.1/2011, ca fRodificirie ¢! completarile ulterioare, se pot organiza clase cu maximum tel grupe eu calificén dente." 7, La articolul 15 alin. (1) 52 mosiicd va avea urmBtocul cuprins: ‘Ai). La. Tnscrierea in iwayémantul gimnazial, cea, profesonal, inclusiv iwvStimént {rofesional si tehnic due se asiguré, de reguls, continuitateastudiulul Umbilor mocerne, [pnd cont de oferta ed.cafonala a Uniti Ge invayamane.” 4. Laartcoll 1 ain. (2) se modifich sv aves urmitorl cuprins: Q) Pentru indepinires atributiltor ce Tl revin, conducerea UnitStil de Invltimént se Consulta, dup8 caz, cu toate organismete inteesate: consti profesoral, repcezentantit ‘organizatilorsindicaleafllate federatitor sindicale reprezentative la nivel Ge sector de activate imdtimsnt preunivestar, care au membrt in unitate, consid reprezentatiy at Dlringlor st asctaia parinilor, acolo unde exist, consul scolar al elevior, sucursalele asociafilor reprezentative ale elevlor~ acolo unde este cazul, autora adrinistraieh Dublice locale precum cu reprezentantit operator economic implica! in sustinerea “nvajmantulu profesional stent s/sau in desfEsurarea instru practice aelewlor." {9 Laarticolu 18 alin.) se modifies va avea urmtorul cuprins: (3) Director until de Invétimant de stat este presedintele consitulul de adminisvatie, exceptia unitifilor de Invithmant pretniversiar cu personalitate jurigiea care scolarzeazi.exclusiy in Tavitémant profesional $1 tehnic clo. pondere majortark a fnvitiméntciui dual, ih care pregedintele consul de administrate este ales dintre imembritacestuia cu majeritate simp a voturler.” ‘10.Articolul 18 se completeazd‘cu ain.(5) cere va avea urmétorul cupris: +» (8) Cadrele cidactice care au copli in untates de Tnvakamant nu pot fi desemnate ca Tmembr reprezentantt a prinior in cosiil de administrafie a ur fexcepta situatel in care conslil reprezentatlv al pSrinilr i asociata de paring, acolo Unde exist, nu pot deserna alt reprezentantl.” ‘La articoll 20 alin. (8 se modi va avea urmBtorut cuprins: ‘@) Director unitigi de initimant de stat poate fi eliberat din funcie ta propunerea ‘mativats a consul de administrate al Inspectoratlul scolar, la propunerea a 2/9 inte ‘membrii constitu de administrate al until de InvSuamant sau la propunerea consul Drofesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, In aceastS ultima stuatie este cbligitore: Feallzarea'unul audit Ge cdtre Inspectoratul scolar. Rezutatele aucitului se analizeaza in MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE COSINET WINSTRU consiul de adminitratie al inspectoratului scolar. in functie de hotirérea consul de dministraie al inspectoratul scolar, inspectorul gcolar general emitedeciza de ellberare in funetia' drectorul unit de ivafamant. Hotéraren revoctrl drectorlut una de. ‘nvatdmant preuniversitar cu personaltate juridicl care scolarizeazi exlusv in Tavitmant Profesional si tehni cu o pandere majortar a nvBtmantuul dual se ia prin vor secret de: Btre 2/3 din memba consul de administrate.” 42.La articolul 21 ale, (1) it h) se modified va avea urmBtorl cuprs: wh) prezintl anvalraportul asupra clit educatel din unitatea de invBtmént; raportul ‘ste prezentat fafa consult de aaminktrstie, a coneilut profesor in fafa comiketlut Feprezentativ al plrnjler sl conducert asaclatel de print, acolo unde exst; raportul este ‘dus la cunostnga autortétilor adminstratiel publice locale si a lnspectoratulut scolar Judetean/at Munk Bucuresti $ postat pe sitevl unitati scolar, in msura in care ‘exist, in Lermen demaximim 30 de ale dela data incepers aul scolar.” 13.Laartcoll 21 alo. (4) lt b) se modified va avea urmitoral cups: 1b) coordoneazd actvitatea de elaborare a ofertel educationale a unit de invajimént gio Dropune spre aprobare constitu de administratie; prin except, in untatile de invajamént Dreuniversitar care fcoarizeazS elevi exclisiv in invéjémant profesional # tehnie cu o ondere majortaré a Tnvdtiméntulul dual, dlrectorul aprobl curriedumul tn dezveltare locals.” 14.La articoll 21 at. (4), se introduce liter’ nou ce) care va avea unter cupins: £2) Asigu’ implementarea hotirarlor consiulul de administrate, Propune constulul de ‘Zaministraie anuarea hotirroracestuia care cantravinvldit capoziilr legate in vigor SH nformeazsInspectoratul scolar despre aceasta.” 415.Laarticoll 21 an, (7) se modifies va avea urmatorl cuprins: (7) Directorul are cbligatia de a delega atibutile citre directorul adjunct sau citre un alt Cada didactic, merbru al consult de administrate, in stuaia imposiitayexeretar acestora. Neindeplrrea acestei obligatt constitute abatere dlsciplin’é 1 se sanctioneaz3 ‘conform tet in stati exceptionale (accident, boald gi altole asererea) in care dlrectorul fu poate deiega atrbutite, directors adjunct sau ‘un alt cadru didactic, membru_ al Consililui de admiristratie, ‘desemnat anterior pentru astfl de stuail de care acest, preia atributile crectorulus™ 16.La articoll 25 an. (2) se modifies vaavea urmatorul cupis: (2) Directorul adjunct al unittii de invatamént de stat poate fl elberat din functie la Brepunerea motivaté a consiulul de administrate al inspectoratuul scolar, la propunerea a 2/3 aintre membri consiulul de scminstratie al uta de Tevatamnt Sau la propunerea Consiisut profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasts ultima stuape este ‘obligatorie realizarea unui audit de citre Inspectoratl scolar. Rezitatele audtuul se ‘analizeazi de c&tre consi de acministraie a inspectoratul scolar, tn bara hotSrart ‘cestula, Inspectoru scolar general emite decile de eliberare din tnctie a cirectorlut adjunct auntie vata. 17, Laarticoll 25 alin, (3) se emi. 8. Articoul 31 se macifis iva avea uemBtorul cuprins: 3