You are on page 1of 19

 Uređaj, prvi računar, 4000 godina pre nove ere, poznat je pod nazivom

 Abacus
 Tvorac prvog računara iz XIX veka (analitička mašina), tačnost 20 cifara, je
 Charles Babbage
 Britanski matematičar, definisao principe modernih računara, tvorac
algoritama, dekripter je:
 Alan Turing
 Patent za elektromehanički računar sa unosom podataka na bušenim
karticama, koji se koristio za popis stanovništva u SAD 1890. godine dao
je:
 Herman Holerith
 Naučnik XX veka koji je definisao računar opšte namene, koji ima ulaz,
izlaz, kontrolnu i aritmetičku logiku i memoriju je:
 John Von Nouman
 Ako se računar posmatra kao sistem, njegove osnovne funkcije su:
 Ulaz, obrada, izlaz
 Hardver računara obuhvata:
 Procesor, memorije
 Tastatura, miš, monitor, skener
 Konektori, hladnjaci, izvor napajanja
 U softver se može svrstati:
 Operativni sistem
 Aplikativni softver
 Prvi digitalni računari opšte namene – ENIAC i UNIVAC – hardverski su
zasnovani na:
 Elektronskim (vakum) cevima
 Karakteristike prve generacije računara su:
 Elektronske vakum cevi
 Karakteristike druge generacije računara su:
 Tranzistorska tehnologija
 Karakteristike treće generacije računara su:
 Pojava integrisanih čipova – IC
 Karakteristike četvrte generacije računara su:
 LSI - Large Scale Integration
 VLSI - Very Large Scale Integration
 GUI označava
 Graphical User Interface
 Macintosh je 1984. uveo sledeće komponente GUI:
 Desktop – radna površina
 Ikone
 Upotreba miša i drugih “pointing devices”
 Double click" i “Click-and-drag“
 Windows OS kroz istoriju su imali imena:
 Windows 95
 Windows 98
 Windows XP
 Mainframe ima sledeće karakteristike:
 Višekorisnički računar
 Veliki broj terminala
 Karakteristike super računara:
 Primene: vojska, meteorologija, istraživanja
 Serveri su:
 Računari koji dele svoje usluge drugim računarima

 Namena personalnih računara:


 Poslovne aplikacije (tekst, tabele, ...)
 Računovodstvo
 Slušanje muzike
 Gledanje video sadržaja
 Prenosivi računari su:
 Notebook
 Laptop
 PDA računari
 Ugrađeni računari su namenjeni za
 Kontrolu u automobilskoj industriji
 Monitorisanje rada (npr. srca u medicini)
 Kontrolu temperature i vlažnosti
 Daljinsku kontrolu
 U ulazne uređaje računara spadaju:
 Kamera
 Tastatura
 Miš
 Skener
 Čitač bar kodova
 Mikrofon
 U izlazne uređaje računara spadaju:
 Zvučnici
 Projektor
 Monitor
 Štampač
 Ploter
 Hardver unutar računara obuhvata:
 Procesor - CPU
 Jedinica za napajanje
 Grafička kartica
 Matična ploča
 RAM memorija
 Mrežna kartica
 Grupa od 8 bita se naziva
 Bajt
 Koliko različitih podataka se može kodovati sa 3 bita:
 Osam
 Binarni zapis decimalnog broja 5 je:
 0101
 Binarni zapis decimalnog broja 4 je:
 0100
 Binarni zapis decimalnog broja 3 je:
 0011
 Binarni zapis decimalnog broja 7 je:
 0111
 ASCII kodni zapis je dužine:
 256 bita
 ASCII kodovima se kodiraju:
 brojevi
 slova
 Standardni ASCII karakteri decimalno su kodovani sa:
 0 do 128
 Extended ASCII karakteri decimalno su kodovani sa:
 0 do 255
 Nevidljivi (non-printable) ASCII karakteri decimalno su kodovani sa:
 0 do 31
 Programske instrukcije su u računaru zapisane:
 binarno
 Koliko različitih cifara ima u heksadecimalnom brojnom sistemu:
 16 cifara
 Heksadecimalni zapis binarnog broja 01010001b je:
 51h
 Heksadecimalni zapis binarnog broja 01010101b je:
 55h
 Binarni zapis heksadecimalnog broja 42h je:
 01000010
 Binarni zapis heksadecimalnog broja 13h je:
 00010011
 Obeležiti veličine u bajtima koje su u rastućem redosledu:
 B, KB, MB, GB, TB, PB
 Šta je tačno od navedenog?
 1 KB < 1 GB
 1 GB < 1 TB
 1 KB < 1 MB
 1 MB > 1 KB
 Šta je tačno od navedenog?
 512 KB < 2 MB
 256 MB > 1024 KB
 64 MB > 256 KB
 128 GB > 256 MB
 Šta je tačno od navedenog?
 1 KB = 1024 B
 1 MB = 1024 KB
 Šta može biti integrisano na matičnoj ploči?
 Zvučna kartica
 Video kartica
 Mrežna kartica
 Osnovni čipovi na matičnoj ploči su:
 NorthBridge
 SouthBridge
 Socket određuje:
 Koji procesor može da se ugradi na matičnu ploču
 NorthBridge povezuje sa procesorom:
 Memoriju i grafičku karticu
 Funkcije CPU su:
 Izvršava programske instrukcije
 Aritmetičke operacije nad podacima
 Logičke operacije nad podacima
 Osnovni delovi CPU su:
 EU – Execution Unit
 Osnovni delovi CPU:
 ALU – aritmetičko logička jedinica
 Registri
 Dekoder instrukcija
 Program counter
 Koraci koje obavlja CPU su:
 Prihvat (fetch) instrukcija
 Dekodovanje naredbi (decoding)
 Izvršenje naredbe (executing)
 Upis rezultata obrade (writing)
 Pipelining je karakteristika procesora koja znači sledeće:
 Pre nego što se završi obrada prve instrukcije započinje se obrada
naredne
 Obeležiti poznate proizvođače PC procesora
 Intel
 AMD
 Motorola

 Radni takt procesora se izražava u:


 Giga hercima
 Dužina mašinske reči u savremenim procesorima je:
 32/64 bita
 Performanse procesora se mogu izraziti u:
 MIPS i Mega flopsi
 BIOS sadrži:
 Osnovni set instrukcija za pokretanje računara
 PCI slotovi su namenjeni za:
 Zvučne, TV, mrežne kartice, ...
 Grafičke kartice
 CMOS čip ima sledeću namenu:
 Pamti osnovne postavke i sadrži u sebi sistemski sat
 AGP port je namenjen za:
 Grafičku karticu
 Karakteristike RAM memorije:
 Read/Write pristup
 Drži podatke samo kada ima napajanje
 Moguć je višestruki upis
 Karakteristike ROM memorija:
 Isključivo Read pristup
 Drži podatke i u odsustvu napajanja
 Sporija je od RAM memorijeJedinica napajanja vrši konverziju napona
 AC/DC
 Režim hibernacije kod laptop računara znači:
 Smanjenja utroška energije i produženja vremena između dva
punjenja
 Plug and Play tehnologija označava:
 Nije potrebno podešavanje računara prilikom uključenja komponenti
 Obeležiti periferije računara:
 Kamera
 Zvučnici
 Tastatura
 Miš
 Skener
 Štampač
 Ploter
 Mikrofon
 Obeležiti ulazne uređaje:
 Tastatura
 Skeneri
 Miš
 Čitač bar kodova
 Obeležiti izlazne uređaje računara:
 Zvučnic
 Štampač
 Ploter
 Standardan raspored slova na tastaturi je:
 qwerty
 Obeležiti vrste konektora za tastaturu
 USB
 PS/2
 Obeležiti uređaje za pokazivanje (pointing devices):
 Miš
 Touchpad
 Pointing stick
 Trackball
 Joystick
 Karakteristike senzora su:
 Monitorišu temperaturu, vlažnost, pritisak
 Standardne veličine ekrana (monitora) su:
 15” - 21”
 Vrste monitora prema načinu funkcionisanja:
 CRT
 TFT
 Osnovna tačka na monitoru koja se kontroliše je:
 piksel
 Matrični štampači:
 Koriste Ribon traku
 Glava im se sastoji od nezavisnih iglica
 Spori su štampači
 Laserski štampači:
 Koriste toner
 Koriste laserski snop
 Imaju veliku brzinu štampanja
 Sekundarna memorija (storrage devices):
 Magnetne trake
 Flash memorije
 Optički diskovi
 Magnetni diskovi
 Karakteristike magnetnih traka:
 Sekvencijalni pristup podacima
 Karakteristike magnetnih diskova su:
 Direktan pristup podacima
 Brz pristup podacima
 Šta su staze (trake, tragovi) jednog HD?
 Koncentrični prstenovi na ploči diska za upis i čitanje
 Šta su cilindri jednog HD?
 Skup svih staza jednake udaljenosti za sve ploče diska
 Šta su sektori jednog HD?
 Deo staza, ugaono podeljen, najčešće veličine 512 B
 Šta su zone jednog HD?
 Skup susednih cilindara sa jednakim brojem sektora
 Poznati proizvođači HD su:
 Seagate
 Maxtor
 Western Digital
 Kapacitet CD-ova može biti:
 650 MB
 700 MB
 800 MB
 Karakteristike optičkih diskova su:
 Visoka pouzdanost zapisa
 Karakteristike flesh memorija:
 Ne sadrži pokretne delove
 Moguće je višestruki upis
 Obeležiti osnovne kategorije softvera:
 Kompajleri i drugi programi
 Sistemski softver
 Aplikativni softver
 Obeležiti osnovne funkcije sistemskog softvera:
 Prevođenje source koda u izvršne programe
 Upravljanje resursima računara
 Interfejs prema korisnicima
 Zadaci operativnog sistema:
 Prevođenje source koda u izvršne programe
 Kontrola ulazno/izlaznih uređaja
 Upravljanje fajlovima
 Upravljanje procesorom
 Vrste interfejsa operativnih sistema
 Komandne linije
 GUI
 Obeležiti operativne sisteme sa GUI:
 Mac OS
 Windows
 Obeležiti Windows OS za serverske računarske mreže:
 Windows Professional Edition
 Windows Server 2003
 Windows OS namenjen za džepne i ručne računare je:
 Windows CE
 Karakteristike multitaskinga:
 Više poslova (procesa) dele isti resurs
 Učitavanje operativnog sistema se naziva:
 booting
 Operativni sistem otvorenog koda je:
 Linux
 Windows Open Edition
 Operativni sistem se izvršava iz:
 Hard diska
 ROM memorije
 Algoritam je:
 Skup procedura korak-po-porak kojima se rešava posao
 Obeležiti programske jezike visokog nivoa:
 C
 C++
 JAVA
 Računarski program je:
 Skup instrukcija u čijoj osnovi su aritmetičke i logičke operacije
 Aplikativni softver obuhvata:
 Stone aplikacije
 Računovodstveni programi
 Edukativni softver
 Igre
 Upgrading softvera se radi zbog sledećeg:
 Uklanjanje grešaka (bagova) u softveru
 Dodavanje novih mogućnosti (features)
 Karakteristike Free softvera:
 Nije zaštićen autorskim pravima
 Slobodno se može kopirati i distribuirati
 Moguće karakteristika Shareware softvera:
 Softver koji je sa ograničenom funkcionalnošću
 Softver koji vremenski ograničeno traje
 Popularni integrisani aplikativni softverski paket je:
 Microsoft Office
 Karakteristični utility programi namenjeni su za:
 Kopiranje fajlova između memorijskih jedinica
 Kompresija fajlova
 Antivirusna zaštita
 LAN je skraćenica od:
 Local area network
 WAN je skraćenica od
 Wide area network
 Osnovna razlika između LAN i WAN mreža je:
 Prostor koji obuhvataju
 Svaki pojedinačni računar povezan na mrežu označava se kao:
 Čvor (node)
 Najčešće korišćeni medijum za povezivanje računara u LANu je:
 Upredene parice
 Digitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa prenose:
 Optički kablovi
 Digitalni signali se koristiti za prenos:
 I analognih i digitalnih podataka
 Repeater je uređaj namenjen za:
 Restauraciju digitalnog signala i produženje komunikacionog kanala
 Mrežna kartica kontroliše tok podataka između RAM memorije u
računaru i:

 Računarskog kabla
 Pre nego što se niz bita iz računara prenese preko telefonske linije, mora
se izvršiti konverzija u:
 Analogni signal
 Pravila za razmenu podataka između dva ili više računara nazivaju se:
 Protokoli
 Konfiguracija mreže gde svaki računar može da bude i klijent i server
naziva se:
 Mreža ravnopravnih računara
 Kada se koristi računar i preuzimaju se softver ili podaci sa servera, to se
naziva
 Server sharing
 Neželjena e-mail pošta je poznata pod nazivom:
 Spam
 Obeležiti podatke koji se prenose računarskom mrežom:

 Računarski podaci
 Govor
 Muzika
 Video signal
 Slika
 Obeležiti razloge za umrežavanje računara:
 Deljenje resursa
 Razmena informacija
 Pristup udaljenim resursima
 Prednosti standardizacije kod računarskih mreža
 Kombinovanje rešenja različitih proizvođača
 Obeležiti ključne poslove u komunikacionom sistemu:
 Sinhronizacija
 Ispravljanje i detekcija grešaka
 Adresiranje
 Način prenosa informacija kroz računarske mreže tipa Internet poznat je
pod nazivom:
 Komutacija paketa
 Pasivnu mrežnu opremu čine:
 Utičnice
 Kablovi
 Rek ormani
 Vrste kablova za umrežavanje:
 Koaksijalni kablovi
 Telefonski kablovi
 Optički kablovi
 Upredene parice
 Kroz optičke kablove fizički se prenosi:
 Svetlost
 Obeležiti aktivnu mrežnu opremu:
 Svič
 Ruter
 Hab
 Mrežni most
 Mrežni boks
 Ruteri su uređaji za:
 Preusmeravanje paketa kroz čvorove računarske mreže
 Firewall je uređaj za:
 Sprovođenje bezbednosne politike u računarskoj mreži
 Mrežna kartica:
 Povezuje računar sa računarskom mrežom
 Obeležiti topologije u računarskim mrežama:
 Zvezda
 Prsten
 Magistrala
 Prema prostoru koji obuhvataju računarske mreže mogu biti:

 LAN
 WAN
 Obeležiti poznate slojeve u računarskim mrežama:
 Transportni
 Mrežni
 Aplikativni
 Obeležiti usluge Interneta
 Pretraživači Interneta (search engines)
 Internet telefonija
 Elektronska trgovina (e-commerce)
 Portali
 On-line bankarstvo
 E-mail
 Projekat iz koga je nastao Internet je:
 ARPANET
 Osnovu Interneta čini:
 Mreža personalnih računara
 Skup protokola na kojima počiva Internet je:
 TCP/IP
 PPP
 Internet adrese mogu biti:
 Statičke
 Dinamičke
 ISP je skraćenica od:
 Internet service provider
 Dial-up korisnici imaju sledeći tip IP adrese
 Dinamičku
 DNS je namenjen za:
 Povezivanje IP adrese i simboličke adrese
 FTP omogućava:
 Razmenu fajlova u oba pravca
 Geografska oznaka domena na Internetu je definisana sa:
 Dva slova
 SMTP i POP3 su protokoli:
 Za slanje i prijem mail pošte
 WWW je organizovan po sledećem principu:
 Host to host
 Klijent/server
 Peer to peer
 Svaka Web stranica na Internetu ima jedinstven:
 URL
 Obeležiti Internet pretraživače:
 Google
 Krstarica
 Yahoo
 Altavista
 Šta označava polje Cc: prilikom slanja elektronske pošte:
 Adresa jednog ili više sporednih primaoca
 Web serveri se nazivaju i:
o HTTP serveri
 Da li je Intranet mreža zatvorenog karaktera:
o DA
 Da li je Extranet može biti javnog karaktera:
o DA
 Naziv “lamer” se odnosi na hakera koji:
o zna malo
 Oznaka .mil za top-level domen predstavlja oznaku za:
o vojne sajtove
 Oznaka .org za top-level domen predstavlja oznaku za:
o neprofitne organizacije