You are on page 1of 13
FNS ey Mal eoN eke @ 11/12 12018 gw 6/1/2019 Qifles kar pifol, To Aypivio éBaite ta yiopuva tou Ka! petayoppdvera omnv ndfn wov Xpiotouyéwwv! Mia néfn Byafpévn and napapuél... Me to epyaotrip! Kar inv dpa€a tou An Baoifin, SwuKd, vepdibes Kal kafliKGvizapous. To tpevaki a Kdvel Kal pétos Boftes UNG tous hxous tns AnpotKhs OiAappovikns evd ous ano@hKes Manaotpatou 6a omnbei pia «Mayikh Auffix ue nayo6pdpi0 Ka! nayotoounnOpes. * AvéBoupe ta pavapdaxia tov euxciv Kar ta otéfvoupe ynid otov oupavé ~~ yia va givai ta petva Xpiotodyewa yepdta and aydnn kat ephvn _-yia dffo tov Kéopo. : ZtoAizoupe us nflateies o€ 6flo to Any Kai orpoBifizopaote oto payikK6 kapouzéf nou othveta otnv nflateia Anpoxpatias. H payefa wv Xprotouyéwow nfinypupize! us Kap6iés Kal pas naporptver va overpeuroupe évav mio 6uoppo K6OLO. As yivoupe naiéid pazi pe ta nai6id pas Kal as euxn@ovpe ta petiva Xpiotovyewa va iva pwreva kal eutuxiopéva. TPITH, 11 AEKEMBPIOY 2018 = >c19:00: ‘Avaya Xpiotou OU Xpiotouyewviduikn Zuvauiiia at Band ins Oiflappovikis tou Anyou Aypiviou. Xpiotouyewviauka Kaflavta and thv naiéiknh xopw6ia tns Koivwoefous Enixeipnons tou Afou Aypiviou. (YneG8uvn x. Kaviodpn BiB). TréAivoupe ta pavapakia tov Euxdv ynAd otov oupav6, via va eival ta pena Xpiotouyewa yepara ané ayn kat eipvn yia 6fto tov K6opO. MAateia Anyoxpatias. # Ze nepimwon Bpoxis to Gvapya tou 6Evipou 8a npaypatonoinGei tnv Mépnin 13 AeKepBpiou nv i61a pa, 20:00: Mouaiké Maptu Evapéns tou Tlayo8popiou kai ins MayoroouAi@pas cotn «Mayikn Auf» (AgAelos Xépos tov Kanvano8nkiv Manactpatou). ‘Etoipo1 6ffo1 va Biacxe6acoupe oto nayobpsplo, otnv nayotoouAlA8pa, ot Bugee tpapnofiivo, ota Autoxivntakia Berg, oto Human Yuriscope kat o¢ noid véa namibia. Mikpof kai Heydftol 6a BiacKeBdcouv kal 8a xopéyouv otn PayIKA aUAA oto nvesya tev Xplotouyéwav oto YOUGIKG naptu nou Ba yivel, Letagépovias to phvupa aydnins Twv opty kal KUpiws 8a nativapouv HE dvEeon Kal Gogafela, Zinv MAlareia Anpoxpatias cas nepipéver pétos 10 mio Spoppo Carousel twv Xpiotouyéwev ¢ Emoxegteite to Xpiotouyewviauiko Bazaar tou XuAfi6you «XKOMOZ ZQHX» omnv Faflaid Anpouxn Ayopd, and tis 10/12/2018 éws 13/12/2018 Kai apes 10;00- 14:00 kai 17:00-21:00, Mépos twv eadbwv 8a Siareei oto 10 E16iKO AnyouK6 Zxofeio Aypwiou. * Emoxegreite 10 Xprotouyewiduko Bazaar tou ZuAéyou Povéwv Kar KnBepsveo tou 9ou Anpoukod Exofleiou Aypiviou atv Mafaia AnpouKh Ayopd and 14/12/2018 éws 16/12/2018 kar pes 10:00-13:30 kai 18:00-21:00. * Enioxegteite to Xpiotouyewiduko Bazaar ins Eéeflovunnis Qud6as «Mntépes-T-uvaikes Art/vias» otnv Mamaia Anuoukn Ayopd ous 15/12/2018 éws 16/12/2018 Kai pes 10:00- 18:00, TPITH 11 EQ2 AEYTEPA 17 AEKEMBPIOY 2018 rr ¢ Emoxegteite to Xpiotouyevvidtiko Bazaar tou AIKTYOY THPIEHE MA@HTQN ATPINIOY, otnv Mafaia Anyoukn Ayopa otis 26/12/2018 éws 27/12/2018 Kal ®pes 10:00-13:30 kar 18:00-21:00. Ta é006a 6a 6iateBouv yia ta nai6id “KIBQTOX TOY KOXMOY". * Emioxegteite 10 Xpiotouyewvidtiko Bazaar tou Kévipou Zévwv Pwoody «Zdyxpovo» omy Mafaid AnpouKn Ayopa and 22/12/2018 éws 23/12/2018 Kai epes 10:00-21:00 pie Enyloupyies tov paOntav tou oe pia NpoondBe1a atApiEns tou EuAAeyou Povwiv Maibiav pe NeonAaoyankn Aodéveia «DAOPA. (Ynev@uvor: x. Tékns Nixéfaos, x. Kapaxaora Afe€av6pa). * Mia 1a. geuva Xpiotodyewa avi Bazaar n EAEMAN Aypiviou 8a éxe! o¢ 6168e0n otoy nezd8popo Xapifdou Tpikounn: 1. Fotp: 2019, and any enxpuowpévo, to «Kpivo tns‘Hpas». To nptto AouAiod6i tou Néou Xpévou, 8a yepice! pe xdpn Ka8e véa apxh omy AuyA tou 2019, anoKfleioukh Enyloupyia tou ofkou ZOAQTA, otnv ph twv 30 (¢pidvta) cups. 2. Aaxvous ané tnv ethoia Aaxeiogépo pas otny tif tou 1 (evés) Eupa, HE Npdto 8cpo Eva autoKivnto TOYOTA AYGO ané tnv TOYOTA HELLAS. 3, Kofié ka BpaxisA ané aofpl, He to Aya tns EAENAN, nou pifotéxvnoe 1 ka Biku Zrauponoviou otnv tiph tov 10 (6€ka) eupa. H 8148eon 6a yiveral yia 6fo to AeKépBpn kal copes 1 1:00-1:00 to npwi kai 6:00-8:00 to andyeupa, * Enioxegteite to Xpiotouyewvidtiko nazdpi nou 8a npayyatonorrice! "To Xapdyefo tou Mai6i0u" orov nezd6poyo Xapidou Tpikounn, and 19/12/2018 ws 21/12/2018 kai «pes 10:00-20:00 jinpoord and ro Anapxeio. AX 01 Ma8ntés Neniaywyeeov Ka Anponikiiy ExoAeiev Enpioupyovias, conde Nees kal 1a Bévtpa tev AnpouKéy Evorftey tou anna as, ‘ ~\ ~ 59 (@ 21:00: NeoBoAli Taiias «Ussak» 4 =f TknvoBeoia: Kupidxos Karzoupdns V7 Me tous: Kéuid Fépou, Fiéwn Tooptékn, GedéGpa Tzhyou, Niko Nika.//) CS Mia npdonv neppdppep tou Spdpou nou Sourlevel otny yKapviapépna evds oKUAGEIKOU anofeta kal NpoonaBel va eniBidoel Ge [Ia OIKOVOIKA KateoTpayLEévn Kal KoWvwvika BiaAlupévn EAAGBa tou dyeoou yéAovios. (( zi Le Ne Einv npoBoAif ins taivias 8a napeupedei n nBonoiés Katia Pépou. Anpotik6 @€arpo Aypiviou. Eicobos Efed8_pn TETAPTH, 12 AEKEMBPIOY 2018 rs «To Aévtpo tns MPOZ@OPAD», to Aévtpo tns Axtivas E€efovtopod, otofAizetar yla Kafié oKond. EuyKevipdvoupe naixvi6ia Kai BiBAia yia Gnopa naisid. ExarovtdBes undies, yAuKd, povarkh, EnyloupyiKA anaoxéfinan yia tous pious giflous pas, nou pe ayann 6a croficouv pazi pas 10 «A€vipo ins MPOE@OPAD», to Aévtpo ins Axtivas EBefovtiopod otny nfateia Mavayonouftou. Eflate va ctoflicoupe napéa Sivovtas xapa ae dnopa naibid. Five kai EZY 0 Ayios Baoifins nou 6a av@ice! to xapdyeflo ota npdowna autdv tev nalBiGv, pépvovtas pazi cou naxviéia Kal BiBAla yia nai6ia. As pn xGooupe tnv epneipia va @wtiooupe tov GyOpano péoa pas, parizovias ta npSowna TV PIKPGV NaIBIGv, ZovIas oto NvEbYA tov Xpiotouyewoov. An6 12/12/2018 éws 14/12/2018 kai pes 10:00-13:00 kai 16:30-19:30. Mateia Navayonouiou. JAPAZ! H, 14 AEKEMBPIOY 2018 ‘And 08:00-15:00: «Xpiotouyewidtikn E@efovuKi AijoBocia» Zupperéxouv: LéAiloyos Edeflovtdy Aipoborav Aypviou, Axtiva E8efovtcyou AAyou Aypiviou, 10 Zdoinpa pooxénav Aypiviou, LuAifoyos Epyazopéve O.T.A N. An/vias, Zuiifoyos Ynafianfwy E.A.T.AN. Ar/vias kal AeukG6as. Me tnv unootipién ts Ynnpecias AipoBooias ins Noonfleutikfis MovaSas Aypiviou tou Tevikot NoooKopeto Art/vias. Flanactpdteio Méyapo tns Fupvaonris Eraipeias Aypious io 1:30: H Oyd6a KouKfoBedrpou ins Koimogefious Enixéipnons Anpou Aypiviou japouarazei to épyo tou FlaveeAlA @Auwpénoufou “O An Basifins koupaenKe”. lepivévovtas tn Aiavoph Adpav ins Npwtoxpovids, ta §wtika tou An Baoifin spffow KBE XpOVIG To PayIKO éB1N0 Ins Kotodvas. To EwuKO nou Aéel tn peyaAGteph Kotodva, sival o viknths toy SiaywvioHol Kal KepBizel to, ote pHa tou Baila wov EwuKkey ya tnv “enopevn xponia. Opws pia kalh Kotoava eival ikavA va... Koupavel tov An Baoifin Kal va inv axodety Sapo BéAlouv ta nasa! Po Tous Apwes tou épyou evoapKdvouv: ¢ Mapfa ABavaciou, Anyntpa Aefnyidwn, Pewpyia Mavos, Bayyefid Mavrazn, Eutuxia Matoyafod, Neen Pértn, Tawa Eeppasin, Kaiiflipén Zoupéain, “