You are on page 1of 3
MINISTR OBRANY Mgr. Lubomir Metnar Praha 30. listopadu 2018 Gj, MO 39765- 9 /2018-1140 Vatené pani piedsedkyn’, dne 31. Hina 2018 mi byla dorugena prostiednictvim ptedsedy Poslanecké snémovny Parlamentu Ceské republiky VaSe pisemné interpelace & 318 ve véei ,Zafazent byvalého yojdka z povolini do aktivni zélohy*. Uvodem své odpovédi Vas chei ubezpetit, Ze problematice dopliiovani ozbrojenych sil Ceské republiky vojéky vaktivni zéloze je vrezortu Ministerstva obrany vénovana zviSend novené v této oblas pozornost. I diky tomu se iispéné dati plnit néborové ci Koncepce vystavby Armady Ceské republiky do roku 2025, schvélend usnesenim vlddy ze dne 21. prosince 2015 &. 1094, stanovuje tkol dosahnout v roce 2025 celkového podtu 5000 vojikii_ vaktivni zéloze, piiéem? ke konci roku 2018 piedpoklidd dosazeni pribézného naborového cfle 2100 t&chto vojaki. K 10. listopadu 2018 bylo vaktivni zéloze zatazeno 2767 vojaki, coz, piedstavuje oproti planovanym poétim zrychleny nérist 0 31,8 %. Tohoto lispéchu je dosazeno i s Vasi pomoct, kdy se spoletnjm dsilim podafilo v té&o oblasti novelizovat pravni piedpisy nebo vytvotit nové. Diiraz. je polo%en na aplikaci_ustanovent § 5 odst. 1 zékona &. 585/204 Sb., o branné povinnosti a jejim zajistovani (branny zikon), ve znéni pozdéjSich predpist, které predstavuje princip dobrovolného pfevzeti vykonu branné povinnosti ob%anem mimo stav ohroZen{ stétu nebo valetny stav, a to vidy na zdkladé jim podané Zdosti. Nasledné, podle ustanoveni § 5 odst. 3 branného zékona, je zafazovini do aktivni zilohy u tohoto obéana, jako ji% vojika, provadéno rozhodnutim Feditele krajského vojenského velitelstvi na dobu nejdéle 3 let. V soutasnosti je z celkového pottu vojékt vaktivni zéloze 314 byvalych vojékii_z povolini, co% znamend, Ze kazdy devaty vojak vaktivni ziloze je byvalym vojakem z povolini. Z uvedeného podtu vstoupilo do aktivni zAlohy po 1. tervenci 2016, tj. po novelizaci branného zikona zikonem ¢. 47/2016 Sb., celkem 43 byvalych vojakii z povolani. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSC 160 01, datové schranka hjyaavk Vzhledem k isp&’nému ndboru do aktivni zilohy dosazeného realizaci _ustanoveni § 5 odst. 1 branného zékona je v soucasné dobé velenim Armidy Ceské republiky vnimdno dopli‘ovani vojéky v aktivni ziloze na zakladé ustanoveni § 5 odst. 4 branného zikona jako prostiedek k navySeni kvality doplnéni ozbrojenych sil Ceské republiky vojiéky v aktivni ziloze, nikoliv kvantity. To znamend, %e prioritou rezortu Ministerstva obrany je doplnit s vyuzitim ustanoveni § 5 odst. 4 branného zékona zeiména neobsazend sluzebni mista . Za timto ‘iéelem jsou plinovana v rémei aktivat zilohy pro velitele, pripadné special shvebnim organtim organizatnich celkii Ministerstva obrany a organizatnich itvard Ministerstva obrany stanoveny postupy pro vybér a zatazovani vhodnych kandidata z tad byvalych vojakii zpovolini do aktivni zilohy k zabezpegeni realizace ustanoveni § 5 odst. 4 branngho zakona, V souvislosti s timto ustanovenim branného zékona je nezbytné zdtraznit, %e jeho realizace je vizina na splngnf podminky uvedené v ustanovent § 4 odst. 2 pism. c) branngho zikona, {na pisemny souhlas obéana, ktery Z4dé 0 povolani do shuzebniho poméra vojaka z povolani nebo u kterého bude prodlouzen jeho zavazek sluzby vojika z povolini, stim, Zedo dvou let ode dne ukonteni sluzebniho poméru vojéka z povolani bude podle potteb ozbrojenych sil Ceské republiky zatazen do aktivnt zélohy. Podie ustanoveni § 5 odst. 4 zikona & 221/199 Sb, 0 vojécich z povolinf, ve znéni pozdéjsich piedpisti, éini minimélni doba, na kterou se vojék povoliva do sluzebniho poméru vojaka z povolini nebo o kterou se tento sluzebni pomér prodluzuje, dva roky. Pouze 47 byvalych vojéka z povoldni, kterym po I. éervenci 2016 sluzebni pomér vanikl nebo u kterych byl prodlouzen, a kterym byl do dnesniho dne sluzebni pomér ukonen, by mohlo byt zatazeno do aktivni zélohy podie ustanoveni § 5 odst. 4 branngho zékona. (Pozn.: z toho pottu jich pouze 5 bylo zafazeno na velitelskych funkeich.) Jsou to vojéci v zéloze, kterym nezanikla brand povinnost a ktefi jsou vzhledem k délce jejich sluzebniho poméru, odborné specializaci, veku a zdravotni klasifikaci vyuditelni pro zatazeni do aktivni zélohy v souladu s potiebami ozbrojenych sil Ceské republiky, V soutasné dobé probihaji v navaznosti na zpracovavani vojenského planu obrany v rezortu Ministerstva obrany procesy spojené s revizi vileéné organizaéni struktury ozbrojenych sil Geské republiky, které budou mit dopad i na organizatni strukturu sludebnich mist plinovanych pro vojiky vaktivni zéloze. Do doby stanoveni nové organizaéni struktury sluzebnich mist plénovanych pro vojaky vaktivni ziloze nebude ustanovent § 5 odst. 4 branného zékona v praxi intenzivné vyudivano. Divodem je skutegnost, aby u t&chto byvalyeh vojakti z povolini nemuselo b§t po krétké dobé ménéno jejich zafazeni na nova sluzebni mista vychazejici z nové organizaéni struktury, vyjma situace, kdy by mohlo dojit k probéhu Ihiity 2 let, ktera je limitujici pro zatazeni byvalého vojéka z povolani do aktivni zilohy pti ukonéeni jeho sluzebniho poméru. Na zavér uvadim, %e ustanoveni branngho zikona o prodlouzeni horni hranice branné povinnosti se od 1. &ervence 2016 rozsifilo i na kategorii vojaka v aktivni zéiloze. Jednd seo obdobnou tipravu jako u vojika z povolini, ktera mé za eil umoZnit i vojakovi v aktivni ziloze, aby mohl byt zafazen vaktivni zéloze do dosazeni dichodového véku podle piislusného privniho piedpisu. Ve Vami uvedeném ptipadé mize tedy feditel pfislusného krajského vojenského velitelstvi pii splnéni vSech zikonem stanovenych podminek znovu Zilohy vojdka i tésné pied dosazenim véku 60 let, ktery je pak v aktivni zaiadit do aktivi zéloze po stanovenou dobu zaiazeni, nejdéle viak do dosazeni jeho diichodového veku. S pozdravem Vaizena pani Mgr. Jana Cernochova piedsedkyné vyboru pro obranu Poslanecka snémoyna Parlamentu CR Praha