•

SOC'ETATEA ,TUNTA & TEHNICA S.A.

Societate eu capital de stat, funqionand sub eglda Mlnisterulul CerceUirii §:i Tehnologiei, inmatr;curata in Registrur Oornerjulul cu nr. J 40/6775/1991

Consiliul de adrninlstratie lOAN ALBESCU CORNELIA GHEORGHE CONSTANTIN PETRESCU

Redactori EMILIAN M. DOBRESCU GEORGE BACIU

MTC

PAVEL O. CONSTANTIN

Coperta ILEANA LALUT

Difuzarea

CORNEL DANELlUC MUGUREL NITULESCU (telefon: 61772 44 sau 6176010, int, 1151)

-'

Adresa: Piata Presei Libere

-nr. 1, cod. 79781, sector 1,

-. l3ucure§ti

Telefan: 61772 44 sau 1617 60 10, int. 1151

Tjparul:

Tipografia "INTERGRAPH" T elefon: 769 35 68

Abonamente se pot face prin Rodipet SA, precum ~i direct la redacjie.

, S'.C. ~~fMdffi1~' i!:lI@l}ufJiJUrclJ

", "a editatluc'rarile: v>,

'autori: Dr., M~rius Moga,,:, Dr. Dimitrie Nanu, '" I,~r. Lecmid '~aman$ehi

" I

,',

IXJ@[jJOfM~rwfMOO.~~Ji U~b=~

de Francis Ca '~cll"'C,;'Ki' .:::~:~: ::.>;., ..

Pe'ntru C:/ifi!zarefilsauinformatii ,supli(TJentare~, " confar;tafi~ne Is tel,efan: (j"'fF ~:,'!! IJ"~

, ': I:;:~r:·: ,'_:;',),' ','

Colaborarile dv. pot fi trirnise pe adresa:

Emilian M. Dobrescu, Academia Ramana, Calea Victoriei nr. 125, sect. 1, Bucuresti, cod 71102 sau George Beclu, S.C. "~tiinta & Tehnica" SA, Piata Presei Libere nr. 1, sect. 1, Bucuresti, cod 79781.

fPcr-UCiCl

~ ff)~ n [In lliln on 0 [P@[?@@)oofDD Ei~,~1JEi Ei,

Dtntre lucruri/e cele mal de prfJl pe care Ie are omul, acela de a fl capab/lsa sa introspecteze, de a tncerce sa-§/ descffreze propria persona/itate, mi se pare a fi un lucru de 0 Bxceptiona/a insemnatate.

Mulk Raj Anand

IJllrand, voit sau prin obligape de serviciu, in relape cu alp oaineni, incerclm sa le cunoastem personalitatea nu ca 0 simpla curiozitate, ci ca 0 conditie sine-qua-non a bunei funeponiiri a relatiilor interumane stabilite. intr-adcvar, sa ne gandim: cum ar ar1ita 0 prietenie ~ra sl ne cunoastern partenerul ca pe propria persoana? Cum ar fi iubirea M incercarea de a ghici continuu simtamintele celuilalt? CUIll soar desfasura relatia §efsubordonat daca n-ar exista efortul reciproc

de inleit::gere personali Llt\ii fieearuia?

1 n mod

o b i sn ui t , observam - §i. asta superficial - uncle gesturi, cateva caracteristid expresive ' ale celuilalt §i avem pretenlia ell am rCIl§it sa-i descifrlm personalitatea, Este ernul ideal, prietenul devotat sau seful de vis - vorn spune. ~i s-ar putea sa fie a§a.

Dar de cele mai rnulte on ne i~§Cll1m. pentru

di ceca ce dli" continuitate jdentit.Wi fiecaruia este relatia existenra iotre modul cum e perceputa personaljtatea §i rnanifestarea concretaa acesteia sub diverse aspecte: expresiv, interpersonal. emotional. atitudinal etc. Astfel, personalitatea nu se reduce la cateva trlis~uri rapid intnite; ea este 0 unitate, struc-

turala, original!.

irepetabila §i inccnfuudabila, un univers misterios cu nenumdrate inf1ili§ari., unele per'ceptibile -iD c-omp o r t a m e n t , allele degbizate io haina anumitor simboluri.

Care sun I aceste

infiiJi§ari? Cum pot fi percepute

pentru a Ie estompa efectele negative?

Ce rol au de In aprecierea imaginii de sine ? ..

lata doar cateva lntrebari, al caror raspuns va putea fi gasit clUatorind - in paginile urmatoare ale revistei - prin lablrinlui personalhatii.

1

~ivers -psychO

ca. 0 anticamedi a constiintei, Ulterior. prin cercetarile lui

• C. G: lung, A. G.urwil&ch Ii J, M. Lacon, inconstientul nu mai poate fi separat total de cOIl§tient •. cele doua niveluri formeaza impreuna un coatinuum. Inconstientul este structurat ca un limbaj §i "se poate ccmuaica prin el" cu conditia·de a-I auzi (J. M. Lacan, 1957). Dupi H. Ey con§tiinta este un sistem integrant iar incoll§tientul este integrat.

Existl in51 0 sumedenie de procese §i aetivitlti psihice carennpot fi illcadrate (a§a cum gre§it procedeaza psibologii), nici in incon~tien[ Iii niei 111' subconstienr intrudit.aceslea sunt instanje inferioare, coborstoare. In mod eronat sail. fo.~tat se incadreaz~ in subconstient uncle fenomene complexe §i mistenoase ea; tl'ltuitia, reve~ lalia, 'clarviziunea, simbollzarea. extazul creator etc. Din moment ce de 4ep~§esc nivelul obisnuit at cOD.§tiim,ei, sunt deasupra potentialului' cunoscut al con§tiintei (nu se pot realiza niciodata in starea ei normala). este absurd sa consideram cl aceste fenomene ar fi produse de on nivel infe- ' riot (sub- sau lnconstient), Fiind peste nivelul con§tiintci ar fi mai cornet sa le

\ I

Dela

Jl?> Jr~ <t! <lDJ1ll~ ftil ~llTl {t

La ' '

ibr<D.llU.~~CID+tU~il:il cem ft

I

incaddm intr-Ull supranivel pe care l-am putea numi supracon~tiinta (D. Bergson) san Iranscol1§tiin[a (M. EUade).

Mircea Eliade in Tratatu.l de Isterta religiilor (1964), referindu-se Ia simbolul religios,iotreab1!: ·a. Avem dreptrd sa conlinuam a vorbi exclusiv de un 5ubcOfl§lient?; b. N-ar Ii mai degl'oM cazu! sa· presupunem §i existenla unui Iran sco'fl'ilien t ? Savantul roman nu anal.izeazl conceptul §i 011 opereazli ell el. (In cursuI "Psihclgia religioasa" predat itn 1993 studenjilor anului IV de la Fac. de Psihologie, transcon§tiinta a fosr conceptul fundamental.)

Am preluat de la Mircea Eliade termenul Iji am lnddizoit sa-l transform in concept operational. Din punctul nostru de vedere, dacl1, in acord GU H. Ey, conetiinta este un camp. transcon§tiinta este evadare din camp, este 0 inlllare a con§tiintei paoli in orizontul transcenderii §i eosmicizarii, Chiar H. Ey intuieste existenta unui nivel care este deasupra dmpului con§tiinlei prin dezrnarginirea .orizontulu! ei obi§.nuit E] se referA. La "transactualitatea fiinJei cOll§tiente ca st7rucJUra a Eutui", Aceastll transcen-

,

Con§tiiD~a. nu tste 0 functie, 0 stare, ei Insl1~i organlzareo. vietii noastre psihice ~i un model personal. al lumii; 0 structura tcalli dinamicl1, de devenire, de lecere a omului-dm conditia sa primarl imediat organic!; infrapsillicli §i mecanic sociaUl. Intr-una mediati rap:onala. activll §i liber ereatoare. Ccnsiderand con§tiinla un camp. -Henri Ey (1'965) nu vrea sl1 sugereze caaceesteae fi 0 totalrtate organizat.lt §i limitatl1: conlinutulcon§tiioteieste in mod esenjial "iucadrat", iar aceastli incadrare est,e viza~ de noP.llDe3 de c!l.mp "delimiEat" prin pmprieHl:lile sale strueturale, Clhnpul con§tiilllei DU se reduce la 0 actualitate plan" el este un ansamblu dinamic, organizat §iviu. Oscila~iile campolui con~liintei au 100 mtr~Ull gen. .de tensiune interna §i de ltaquire externl.

Psithologla elaaica, paibanaliticii ~i neopsihanalitica, a. stabilit .incl dauli niveluri ale COD§llin~i:: inconflientul personal (S. Freud) san' transpersonal (C. G. lung) §i mbconflienlul (S. Freud). Teoria fr·eudianli sustine c! inCoD§tientul este refulatul (negatul) §i cl este separat total de ooIl§tiin~ ~i de "precon§tient" care fun{iQ(leazlt

2

~v.ers -psycho

denll a fiintei con~tientli de sine este enunjata in stilul analizelor existellpale sau ale Dasein-ului heideggerian, Eul este "superior con§tUn~i". estetransceadennd io raport cu ,coil§tiin\a. Prin

. urcareain transconstienr EuJ apare DID numaica spectator sau ca subiect sensibil care reflects (inrogisl.reaza) lumea §i Sine le, ci §i ea Subiec: "donator de sens" (V. Frankl), capabill de a nmple vidul cu sens §i. ca i'director al ,con§tiin,ei sale" (H. Bergson).

Concepem transcoo§tiinta ca f:lind con~tiinta transcenderii ee aparpne §i dmane a omului §inu i.n sensul clasie, kantian, ca 0 "coD§tiintli transcendentaU" care se afll in afara omului, Transcon§tllnta. este eel mai inalt nivel aI concentrsrli coo§liente, este "coD§tiin,a de vir!"' Ia care nu au acces oricand toli oamenii, ci doar aceia care ating un Inalt grad de spiritaalitare, In care arde flacara creajiei §isuot profund interesaji de propria depi§ire §i urcare in transceadent, Aj IlDsli la acest nivel, eel mai mall. con§tiin~ Oil se indepirteaz~ de celelake niveluri, ci printr-o concenrrare extraordinara obligl la coope.rare sinergiea ("impreuna §i deodasa") toate nivelurile §i subniveluiile constientului. Prin conluCRJiCa sincronlt concemrata, coerenta §i (Jrientat~ spre a.ceea§ilioll (emisie stimulatl - tip "laser") transcenstientul izbucnelle ca emergenll. ca dep1i§ir,e a realului §i plonjare in posibih astfe], realul '!U pale§te, oi devine §i mai real.

Psihologia transpersonalli actuaUl (Stanisln Grof)

3

supranumira "psihologia experienJe[ transcendenjei" oerceteaza cOD§tiinta umana ca "dimensiunecentralil care of era bat.a fi contextul tuturor experientelor". Fiind nesatisflculi de faptul capsiholcgia centemporana so centreazli pe investigarea continuturilor cOD§liintei• limitand in acest fel aria cercetanlor, psihologia transpersonala urmareste studierea cresteriipoteatialului cOfl§tiintei. "pulsaliile sale interiare", "con:jtiin\a op\iml1" care sparge frobtierele timpului §i spatiului fizic. Scopul principal este dezvoltarea tuturer potentiali~tHor con§tiintei. pentru a 'elibera iadividul de "cercul" prea str!imt al conditionllilor interne §i a-I ajuUl s!liajunglla tIMre3 plenara a st!.rilor sale de coll§ilin~·. Meeodele folosite sunt psihoterapie tramper-

sanaia, meditaJie de tip Zen, Yoga, mfism .• buddhism. hipnOla p.rofunda. autohipnoza etc. Experrenjele transpersonale cuprind trei domenii: a. domeniul cxpericntci psi-bodinamjce, asociate eu evenimente din prezeatul §i trecutul perseanei: b .. domeniul expericntei perina.tale ~ retrairea realista sausanbolizatl a diferitelorstadii ale procesului oa§terii proprii; Co domcniul expecientel transpersonale - transcenderea §i cosmizarea sau evolutia subiecjilor 1D alte lumi (din trecuO sao re~ "retncarnarilor succesive", Unli subiect! se identifica cu "Sp(Titul Universal" ~iau sentimentul de a fiasimilet totalitatea existentei, dea 6 atins realitatea ce mai maltA. pful!1 Ia esen(a intregii FiinJe. Ei sunt pltrull§i de sentimentul, temtmrar sail. dur.abil. de a fi atins inte1egerea. globall,

~ivers -pSYchO

\

nonra~onal~ §~ transraponaUI a problemelor ontologice §i cosmologice fuudamentale. .in mod evident, nu este yorba nici de subcongtient §i Did de incon§tient, ci ma:i curand de a con§tiinll transpersonalA.

Cuaoasterea esenjei

uhime a Fiinlei (R.A.Moody, LJ/e afterlife,. 1975) i-ar pennite omuluisa devinii con~tient de trairile prezente, tree ate §i viitoare in acelasi timp. de evenimentele din §ilul de vi,eli anterioare §i ulterioare. Cine devine con§tient de yiata sa trecuta §i de cea viitoare i§i simte Implictt nemurirea, adicl existentaa ceva din mota sa. care nu este sup»!! limplllui. care n-are deci. iIlceput §i nici sflir§it.

lntui~ii geniale asupra nivelului transpersonal al con§liinlei gasim 1a M. Eliade. L. Blaga, V_ Voiculescu. M. Eliade (1954) araa cA yoghinul care trlHo§te "extazul yoghic" .in~lege irealitatea ontologica a multiplelor universari "compuse" - .uniV(HS fltic, vital, mental, axiomatic etc. - ~i iese diner-o datil in planul transcendental al Absolutului. al Decondiponatului §i a;I necqmpusului . dobandi.nd eliberarea: "55 mediter_i

. tnseamna sa Cefnal{i la. niveluri ale realitalii inaccesibile unu; profan, sa partidpi la un mod de g fl trans-, umall ". L. Blaga ne ofera chiar diteva exemple de trliri pe care noi le considersm de domeniul traasconstientului: il1tuiPa intelectuala prin care transcendeatul devine trliibil; "ecstazla Intelectuala" - maxima expansiul:1e.; "revc-

lalia" ca izbucnire sau aratare pozitivli a unui mister existential, punereIn lumina congriintei; "c1arvizjonea" ca revelare disimulatoare a misterului existential prin care se Iiirgesc extensiv capacitatApJe noastre de COIltact senzorial eu misterul, V. Yoiculesc« 10 "Mitu. sCa§iat" (1932) sDstin6 ca "adevarat« cunoastere este deasupra raliuflii Ii implicii o traire e/ectivaa fenomenului". s3var§irea gestului metafizic total. in§eIes ca nostalgie §i trsnsfigurare •. de-a lungul unui periplu siDUOS, inipatic.

Dionlsie Pseudo-A reopag itul, scriitor cre~trn de la sHi:r§itul veacului V §i tnceputlll veacului VI. se refera Ia "supra-existents", "slIpra-esen\i!.'·. Dumnezeu este "supra-eategorial" Iii "supra- esential", S upraesenta iese din sine prin emanatie §i totusi rJ!lmane aceeasi. Actul creatiei este un fel de iesire din sine, un extaz (nepatologic) prin care se realiseaza un fel de punere in afara de sine.

Telepatia, pre monilia, retrocognq ia.conceptojonia, "Poltergeist" sunt fenomene exirasenzoriale care '011 pot fi calificate, drept subcon.§tiente san inconstiente, ci neaparat transcon§tiente. pentru ca ele sunt nu sub, ci deasupra potentialului normal al con§tiin~ei.

In eonceptia noastra constiinta este 0 structura care tncearca sa "structareze" subconstientul §i ineonstientul (care nu se lasa rriciodata prea mult structurate), Pe masura ce aces tea sunt structurale §i integrate

de catre cOR§tiinla. ele-l§i pierd calitatea de sub- §i i'ncol1jt.ient, fiind "meramor.fczate" ill coastient. Spre deosebire de toate aceste niveluzi tt;3fl.scoD§tiinla .• ca "hig~est (evel" sao "peak consciousness". nu mai este o structurli ca atare, ci a structura generativa (A.N. Whitehead), 0 structura selfgeoeratoaee, adica 0 organizare generatoare de noi organizari prin care mentalul prinde intr-o unitate complementarll: existenta cu dellenirea, "devenirea Fiinlei" (L Prigogine, C. Noica) cu "[linfa devenirii (D. Bobm), ordinea cu dezardinea, rea lui cu irealul (Petitot.Cocorda), Numai transcon§tiinta poate realiza ca Unul nu este forma fiintei ci forma Deveniril, Ordinea la care urea ornul prin concentrare transcon§lienta seamana.mai mult cu "ordinea flaca dj" §i mai pujin co "ordinea cristal": TranscoD§tunta urea din real in posibil, din adzontul existential in orizontul META ("metapsihica" - C.

G. Jung).

Noile cercetari psihologice urmaresc depistarea printte stArl.le ne-ordiaare ale I con§tiintei a noon "superioare", mult rnai performante decal toate celelalte .. Studii sistematice asupra starilor do con§tiint;li modificaUl: auioceput sa fie efectll. ate la Stanford Institute of Technology (California),. ia Ilniversltatea din Oxford, la lnstltutul Creierului dill Sankt Petersb'1rg.

Ion Manzat Institutul de Psihologie

lUl..nivers ¥sycho

4

rs uaUta:(Ji .""ane in perspeetbra ,

relo n.wat, ... HntJ.hd.

.HodehiI

l

Modelu{ de pe.rsonalit'ate se definefie atat ell sinlezli a unor caracteristici umane, reunite in anumite proportii, dar §i ca persoana care, prin calilaJile sale, serveste drept pildii penlru semenii ei. Din prima acceptiune este de relinut prcpcrjionalitaeea §i armonizarea insu§itri1or personalitatii, din eea de a doua - ideea ca modelul uman exercita 0 anume inranrile asupra indiviztlor dintr-un spatiu social deterrninat,

Dupa ullin sociologi, mode!ul de personalitate uman!:!. reprezinta imaginea realitatii soeiale, dupli al\ii este "proiectia ideala" a unei realitati. In aceasUi ultima ipostaaa, modelele innuen~eaM mai mult idealurile §,i aspiratiile umane. insa§i geneza idealurilor presnpune alegerea unui model in consens cu aevoile :.Ii interesele indivizilnr. Nu tot. ce se of ern. drept model se §i prirne§te; doar ceca ce este resim~l eel 0 trebllin~ dupi1 cum remarca Nicolae Bello ... Personatitatea LI1SQ§i se deJjne~te ca totali/atea calilaJilor §i 'illsu§irilor ( ... ) ap'iirute pe 0 baza biologiod ill rela/iile omului cu medlul social .Ji In corelaJiUe interne ale trebulntelor §i intereselor Yntre ele. "*

Modelele stirnuleaza in fiecare persoana perfecliutlca de care este ea suseeptibila. TOlodaci,. Iiecare ycrsoanl1 trebuie iozestrata en sisteme de instramente necesare procesului de antemedelare. InU;-Q anumits privintli. oamenii poarta raspunderea propriei pllhMdiri, de§i se an~rla 0 rascruce de influen(e modelaloatc.

Nevoia de a se raporta la modele se manifesta cu aeuitate la tined - varsta tanadl. creand nu numai conditiile, ci §i 0 anume

stare de necesitare fu privinta cautarii. alegerii §i adopUhii de conduits exemplare, , Transmiterea §i receptarea modelelorare loe in procesul de fusn§ITe a valorilor culturale en priori tate tn mediul §COlar.

PIedind de. 1a aceste consideralii am ideotificat mode LuI de personalitate umana care raspunde asteptarilor generatie] tinere, cu prilejul unci ancbete asupra schimbmlor preconizate de reforma invlitamanLUlui. "'*

Sinteza raspunsurilor consemnare de eel investigati a evidentiat rolul reformeiIn obtinerea unor standarde ridicate de performania, in procesul formarii compctentelor int.electuale •. In rnodelarea spiritului inovator §J implicit, in selectia persorralitatilor de exceptie. Pentru aceasta, reforma trebuie sa. prevada numeorase schimbari, la nivelul: 1. obiectivelor procesului educativ; 2 .. conJinutului fnvaiamantului; 3. metodelar de comuni~ care a CUl1oftintelor 4. mentalita/Uor: 5. strategiilor manageriale; 6. relaJiei educator - e.ducat; 7. conceptiei §i metodelor de evaiuare;

In conceptia subiecp.lor. '§coala nu poate propune, jar tinerii nu pot adopta dedit acele modele care raspund nevoilor actuale §i deperspectiva ale societatii noastre. In acest sens, continutul invatamanlului trebuie regandit din perspectiva experientelorvaloroase ale sistemelor competitive, ceeace presupune: inJormatizarea proceselor didactice, promavarea pluridisciplinaritaJii. pregatire

, managerialii, elaborarea unor programe flexibi!e deschlse noilor achiziJii ale creatiei umane.

Totodata. reforma illvatmnantl;llui trebuie sa se fundamenteze pc pchimbarile ce se pro-

• Pa v elcu, Vasile - [nvila/ie la Gunoa¥terea de sine, Bucure~ti. EditU'ra !iltifntifica ~i Encfclopedic4. 1970, p.34-35

•• Subieclii - 210 proleSOti, 350 studenli ~i 410 ele .... i de liceu - aufoslinvestlgall cu ajutorul chestionaru-

lui publicat in revista "8fblioteca", I

·5

, ,

~ivers --p~ChO

lmaglnea prezinta 0 secvenla din procesul.lnstl1.lctlv-educa!iv.

Ie Uceul 'Radu Greceanu' - SlaUna. jUdo Olt.

due la nivelul cererii de educatie. "A§teptMile"tinerilor in materie de educatie suot de natur1\t economica (vizand adaptarea eontidul la structurile oeuplrH) §i c.ticii (solicitand promcvarea acelor valori care expriml acordul esen\ia] din societate: solidaritatea, creutivltatea, participarea fi eficumIn)·

Modellli de personalitate umana in cooceplia ti:nernor iovest:igap se earacterizeaea prin:l. vast orizonl cultural iii ftiintific; 2. inalt:i! pregtJtire de specialitate; 3. capacitate de adaptare la schimbare; 4. aptitUdini de integrare sodala §ilspirll partieipativ; 5. a.bilitaJi Ii competenle care sa [aelliteze cf)'municarea §isuccesul in societate; 6. mpbilitate intelectuala fi capacitate de repro-

jesionalizar.e. '

Fl1urirea mOlei umane in sensul unui asemenea tip de personalitate presapune -raportarea simultanli La roai multe modele reale §i imaginare, in acest sens, unelev menpolla: "Nil. putem trliifara modele, pent"" ell in pennanenllil avem nevoie sa ne eoJpparo.m cu ceilaIJi,. sa ftim cat suntem de buni,

de unde ,ncepe puterea noastrd, ce rost are. e.fortul nostru ... "

Tinerii au menponat sursele din care i§i aleg diverse modele - informati] extrem de utile in proiectarea ac\inoii educative. Acestea sunt: mediul jeolar, car tile, familia, via/a de toate zilele (sportiva, politicii, artistica etc), filmele, teatrele, prietenii; "adu1lii din vecinatate.

Atunei cand ~-au referit la mediad ~colar. ei au avut in vedere: modelul de educator, colegii, biblioteca §colara

Complexitatea aclivilli\ii didactice presupune 0 personalitate complexli a educatorslui. Aeesta "trebuie sa exceleze in reate privln\_ele: .... "[atilt" poat6 fi atri:buit".

'f,Dsu§itrile modelului de educator. 3§a cum au fast consemnate de tineri, ret1ectl~i 0 anume experientl ~c~larl, d~ §l a§leptuiJe lor de Ia eel care §i-au asumsr reformarea sistemului educativ, Sunt Insusiri intalnite ~i ap.reciate de linen. dar Ilicalitiip pe care ei ar dori sa Je aiba dascalii lor.

In. ordinea descrescandl a op\iunilor exprimate, insu§irile modelului de educator

6

s-ar sintetiza astfel :1. ori'[onl cultural §i JtUnlific; 1. in/ormare fa d fll specialltale; 3, Jlocalie pedagogica, pasiune, dragoste pentTU pro1esie; 4. capacitate de eomunicare socialii; 5. mor~litale; 6 .. compo'rtament exemplar; 7. trasatul'i de caracter poulivej 8. boga/ie spir:ituala; 9..sp.irit "Wonar; 10. aIle caJiw{i: inteJigen/ii, hlllndeJe, orJgin.1111~ tate, ,umol', sensibililate, talent oratoric etc.

Modelul de educator in viziunea educatorilor este mai sintetic ~i mai coerent, cu accente interesante pe unele sau alrele dinLre calillp.: 1. trlisaturi psiho-caracteriale specifice; 2. competenlli profesionala; 3. con§tUnla morolti. finutii mor.ala,· 4. talent pedagogic; 5,ajectivitate, umanitarlsm; 6. obiectivitateii pl'incipio.litale; 7. orizont cultural; 8, civism;' 9 •. co!,!duiUi ec;,ilib'rata; 10. alte mSIJ§irL

Imaginea tn sccietate a educatorilor depinde, dap.lt opinia noastm, de vakirile pe care ei le transmit In procesul de m.vll.tiUllftnl, de modernizarea metodelor pedagpgice, de iutegritatea morals, de calitatea de a n bun ceti!it'ean ~i de a-§i asuma unele responsabilitll.ii la ni velul cOl11unWitji in care, t.raie~te. de r~u§ila elevilor, de preocuparile creatoare in domeniul §tiin1:elor edncatiei,

De mlsura in care rl1spund aces tor deziderate, educatorii vor fi capahili sa contribuie la reformarea invaIamfmtului, sa proiecteze §i sA realizeze programe complexe de dezvoltare uman!i axate pe urmatoarele tipuri de edueatie: a) educatie pentru valori; b) educaJie pentru schimbare; c) educa.Jie

penlru partlcipare; d) educaIie pentru traditie; e) educo.Jie civicil; f) educalie mOTalii; g)educalie pentru. creaiie; h) aUe tipu.ri de educalie.

Realizarea acestor obiective §i modelarea pe:r.sonaliUi.lij umane in sensu], a~leptmlor tinerei generatii, impune proiectarea refonnei sistemului educativ in perspective experientelor pozitive inregistrate pe plan mendial §i mai ales a traditiilor §i -experientelor mvatmnantului romanesc.

.Dr. Maria Moldoveanu

'Cehtruf de Studil G r

tlflest. ir1'Lm'ha Investigari soct'ologice fntreprlnse in anul 19~3, unele . chimbarl in valodle .,1 mentalititlle tlneretulul din Romania in ~erloada actuals, dmerminate de: 1. un grad mare de indivlduali irn; 2. reslmllrea nece·s1tallt "e a da un sens vielll;

3. nevof de echilibru interior; 4. respingerea regulilor sociale lrnpuse; 5. un grad sciizut de'sociallzar~j 6. nevoia de Informare soclala; 7. nevola de comunleare sociala; 8. nevela ~e recunoastere sod alia.

7

~jvers -PSYCho

, .

N ef:rdoielnic, p_,st: . hleul uman, ridi-

candu-se La

nivelul superior al

con§tiinle~ constituie eel mai

complex [enomen din \

univers. Aceasta Cu atat mai mult ell cal, in intimitatea Sa subiectiva, psihicul nu poate fl analizat asemeni unui fenomeo fizic •. unei sobstante chimice sau chiar asemeni uaei funcptroi fiziolagice.

Creierul - ca suport material al psihismului alcatuit din 24 rniliarde de neuroni - are in structure sa anatomica intreaga varietate a fenomenelor fizice intrunile intr-un sistem biofizic, cea mai compelxa §i originala procesualitate chimica, ptecwn §i legi: functionale fundamentale relariv uniforme, toate constituind S tartul gerretico-biologlc al psihogenezei indivizilor umani .

Dar aceasta zeatre ereditad. este capabila sa "elaboreze" psjhic nurnai prin arnorsarea ei la torentele de incita~i ale mcdiului (fizic ~i social) ~i ale educauei, ceea ce face ca orice reprezentant al.speciei umane sa fie UR unicat de model psiho-comPortam~rilal. ~i daca la nivel -general, particularitatile psihologice individuale sunt percepute mai u§or - ornul fiind un sistem atat lnchis, pentru a se delimita de rest, c1i.l §i deschis, pentru a se corela ell lumea §i a d3.inui -, {II cadrul familiei, care izcleaza, tn general, individualismul patriarhal, diferente1e psihologice dinrre

mernbri no SUint ses'izate dedit sub forma "conflictelor inlre generatii ", Intelese §i acceptate In vinutea experientei trlilte de generatia varstnic~

Mai greu de IDte1es sunt insl1, pentru reprezentatntul masculin al cuplului, diferendele psibologice CUi panenerul de viaJ3. cu care se considera

particularitatile de tr~ire §i exprimare psihica? Da!. ..

1. Incl de Ia conceptia fetal! intrauterina toate celulele organismului, inclusiv ultima celula cerebrala sunt marcate sexual de eromozomii XX la Iemeie (XY la b&bat), ceea ce condiponeaza §i modifica, tn mod specific

•• '. e-_. e e •••••

~ e,"~f

•••••••••••••

biochimia, excitabilitatea, mobilitatea fiziologicl1 a neuronului §i. 0 da~. CD aeeasta, §i disponibilitajile de manifestare pe plan psi hie. In pl. us. inca din copilsrie, socialu.l I§i implied actiunea din plin io sensul eli. jucariile, imbr!ic~intca fetijei etc., direc\ioneaz~ §i propulseaza psihologia de sex cu toate consecintele acesteia, In Coosecinla, se apreciaza ca trasaturi particulare ale psihicului feminin: 0 imaginatie bogarli, sensibllltate deosebila, riibdare, capacitate remarcabila de a asculta ,fi simplifica, predomlnantn

8

,.

"contopit" prin dragoste, trai in comun, angajarea in acel~i aspira\u etc.

Pana §i Freud care §i-a tntemeiar coaceptia ~i metoda Sa In domeniul psihopatologjei tocmai prin sondarea inconsrientului, la sfaqitul viejii n-a putut spune altceva decal ca.: "Marea intrebare 10 care nu S-Q· riispuns niciodata fi la care nu am fast nicl eu in stare sa dau un riispun,s, dup6 30 de ani de stu diu, este sufletul feminin."

De ce sufletul ferneii §i nu al barbatuluj? ... Are femeia un statut aparte in

viepi vegetf!tive. facilitate ver- variatia, [luctuatia surballi. inteligenta afectiv-intu- prinzatoare *i derutantd. In itiva. dexteritate, -prevalensa • acest sens se cunosc

sentimentelor estetice. uilburarile psihice ale feineii

Dar toate acestea n.au in legatura cu marile eveni-

contrariat pe nimeni, -ci din mente fiziologice ale sale, ca

contra, ele sau constituit pubertateassarcina, nasterea,

puncte nodale ale atracjiei alaptarea, rnenopauza, in

feminine. cadrul clirora profundele

modificari neurovegetative, 2. Ceea ce a tulburat insa excesul sau lipsa de honnoni, surescitarea sap bulversarea metabokismelor, oferli 0 explicatie daca nu pe depJin inte1easli, eel putin acceptata din respectul pentru femeia

dintotdeauna spiritcle celor care nu cnnostean legUe [UD~

• damentale .biologice ale feminita\ii (inclusiv cele p . bologice) a Iost inconstant ,

aflata in aceste posturi speciale,

Astfel, se considers cl 0 cincime dintre femeile cu 0 nagtere normalli prezinta eel putin 0 perturbate psihica in timpul sarcinii sau in anul urmator sarcinii, printre care se semnaleaza: anxietatea, pesimismul, resentimentele, egocen trismul, psihozele depresive §i chiar scdderi tranzitorii ~le indicelui de inteligenla.

La rnenopauza, rasturnarea feed-back-urilor hormonal-glandulare, disarmonizareametabolismelor, conIruntarea ell frustrarea declinului biologic, dependenta sau izolarea familiala, perspectiva inurilitatii, a s far§ it III ui, toate aceste aspecte fae ca unele femei s11 se considere falimentare biologic §i social ~ momente de mare introspectiune psihizanta,

10 aeeasta postura ies 13 iveala unelelatente de fond psihclogic :

I _ tulbudri de earacteri activitaie debordantli, urmata de depresiune panA la tristete profunda; cochetarie neadecvata tn contrast ell rezervele deteriorate de seductie; etalarea bogatiei; angajarea in preocupari artistice, 'ideologice;conflicte conJugale neasteptate, cutentativa iluzone de refacere a viejii.

tulburari psihice active; iritabiHtate, agitau. hiperacti vitate, delir ~ gelozie, delir de exaltare mistico-religioasa, ero-

9

~ivers -psycho

tomanie (obsesie sexuala), toate cu teodintlparanoid1.

tulburlri psJhice paslve: astenie, insomnie, tristete, idei de culpabilitate, melancolie anxioasll., autoanalizA.

3. Daci manifestarile psinice din sarcina, na§tere. menopauza sunt eveoirnente rare 10 viata femeii §i acceptate cit ceva din afara vointei direete a acesteia, nu acelasi lucru se in HimpUi cand femeia este in depliaatatea pol.en~lor sale fizice §i psihice, cand, aparent, nu ar avea nici un motiv pentru a-§i demonstra "capriciile", "animozitatife", "resentimentele".

Cu loatl apfirenta de unifonnitate in evolutia biofiziologidl a femeii, in realitate ea prezintl semnificanve fl tlctualii neuro-en daconometabolice, care esafodeaza clclul catamenial, sdk!

pregatirea organismului in vcderea receptionarii unei noi sarcini. In aceasta perioada se iht~mplli tn intreg organismul femeii - §i co. deosebire In sistemul sliu hCTVOS - 0 serie de modificari care, privite in ansamhlu, prezinta oscilatii evidente tot la §apte zile interval; un fel de "cr ize" fiziologice de prabusire §i de refacere, in acelasi tirnp, a unor constelatii neuro-endocrinometabolice, conste larii dinamizate de strategia perpetnarii speeiei - pregatirea §i repregatirea ciclica pentru 0 eventualli sarcina.

Dar ce se tntampla pe plan psihic?

De mai mult timp unii clinicieni-observatori, pe colectivitari de §collirile, muncitoare, delincvente derentionate, au observat modificari semnificative in viaja lor psihidi in·leglturli ell menstruatia, §i anume: absente ism, indisciplina,

varicql! de randament, diverse dellcte, agresivitali, sinucideri fi chiar crime. In realitate, aceste aspecte nu sunt in legaturl eu menstruatia, ci ell zilele de crizll ale ciclului menstrual (ziua a 7-a. a 14-a, a 21~28-a).

Un exemplu elocvent II of era incidenta teotativelor de suicid pe calendaristica ciclului catamenial la femeile intemate de urgen\i tntr-o clinics medicala, pe un interval de doi ani (fig. 1).

4. Se pune 0 ultirnlic intre~

. bare: putem sa ne Q§tepti1m . din partea o ricli. rei [emei fl La orice surprizo din partea acesteia? Raspunsul este §i

"da" ~i "nu". '

Marea masa de femei ascund sau disimuleaza ·0 serie de indispoziliisuferinte, acceptand ell . intelegere deplina implacabilul menirii lor biologice - ciclul catamenial pregatitor aI matcrnitlti. Exist! insl §i alte femeie care, considerate

, 10 1112 1314 15 16 171e 19 202122 23 24 2S2G 2728 fig.1 _ Tentative de solcid (100 de cczurl l

2',65 'I.

252". r

-10

~ I if

in general "normale", pol in anumiie circumstante COIljuncturale (biologice, in primul riind) s!1 Intrea~ limitta cemportamentului psihologic. Aceasta dad. acceptam

- dl"Donnal ul" are un evantai de exprimare larg §i eli psihicul oscileazA intre limitele extreme' ale' acestui "normal". In acest caz putem varni de exist.en~ unor structuri psiholcgice "disarmonice", ,CIl tendinte derapante • sprt limite "ariormale" •.. Yom consemna, astfel, uon!toarele tipuri:

a, tipnJ exdtabil exploziv: poate face puseuri de voluntarism, de domimqie, insolentA. rancbiuna_ rkbunare. agresivitate, urmate de c!inta §i politele exoesivl1;

b. Upul instabih ell puseari de fantezie bagall. reactii emotionale, curiozitate, nerabdare in satistac1ia imediatli, demoralizare facH5, intluentabilli de cltre .anturaj. alanecand user in bihluieli. minc;iuni, vagabondaj, adulter. fort, alcoolism;

e • .tlpul.8~tcDic: poate face puseuri. de sensibditate. iopresienabilitate, fugll. de zgomot. de asprinre-bru.talitate, izolare, contact uman redus, rA:ceall efectiva, emotii negative. sl!lbiciune, iritabilitate, plicitsealj, reeurgerea la "nu pot", Derndemanare, mi~c!lri obtuze, vorbire monotona, epnizare fizica;

d. tipuJ psiboa:denh:: face puseuri de anxietate,

frica, impresicnabihtate, obsesii, ne.sigurall~. depersonalizare, izolare existent,iaia, pedanterie, meticulozitate, scrnpo]ozitate.autocontrol exagerat .al propriilor aCliuni. pierderea simtului realuhri;

\ Co tipul Isteric: caracterizat prin instabilitate ideatid,. teatralitate, recnrgerea 1a rccla.tilli CIll orice pre~ atasare fa~ de extraordinar, sensibilitatea La laud! ii sugestie,

capriciezirate, egoism, .reacpi psihomotorii exagerate in fata s:ituatiilor dificile (mai

~ales in public), abordarea minimei rezisten~ ell feCUJ'gereala minciuns, denunpu:e, derapari in frigiditate- san aberatii sexnale;

r. tipul eufarie: puseuri de exuberanta. seciabilhate, fleclireaHi. laodoro§enie, tendintli Ia gluma, neastampilr. activitate, ini1iativ! (§ti.e §i poate tatul), nepasare fatA de via~, iuconsecventA, superficialj tate, tulburari ale ordinei §i disciplinei, evaziuni alcoolice, vagabondaj,

adulter; I

g. tipul deprcsiv: pnseuri de senaibilitate la situatii tr~gice, posomoreaUI ("Ii or-au IMeat coriibiile It). pesimism, tendintAla fLlosofare - asup.ra cODtrarietli~i1or vietii.

orgollu, rnnirein amoral propriu, marcarea tristetii prin b:iperactivitate, alunecarea spre idei negre de sinucidere;

h. tip"l paranoic: face puseari de orgoliu excesiv, nejustificat, judecata rigidli

falsA despre oameni, care sunt cu totii "perversi"; "rdi"; momente revendicative, de ceart!, tendin(i spre fanatism reJigios, politic, social, tentlinteagresive Ia

cti:m!. '

i. tipul impulsiv: cu puseuri de necesitate imperloasl' de satisfacerea uaor

• lIevat primitive, ca minciuna, . risipa. furtul. vagabondajul ete.;

j.tipul pervers sexual: crize de frigiditate, lesbianism. transsexualism,

fetipsm etc.; .

. 10' conclude, putem

deconspira enigma psihicului: femininprin:

- rt1r:uIWQfterea unei depa1'tajari initiale $exuale if! intreaga sa biologie Ii tn special In axul' neuroendocrino-metaboUc;'

- recunoasterea c,araclerulu; fluxion"r al dinamismului salt biologic, Cit acuitlJJi legate de marite evenlmente .fit?iologice-sarcina; no/terea, mellopauza:

- recunoasterea ac.eluiali dinamism biologic fluxionor in cadru; ciclului catamenial. b'ioritmul femeiigenito-hormonal. active putand deborda asifel unele latenle de "pologie psiho.logidl anarmata.

Cunoscilnd acese realillip" mecanismele, lor de producere, putem demistificasi inte1ege caracterele particulare ale psihieului fernenin, adoptind strategii adeevate de oeolire a confruntArilo~ eu uncle aclliUlp tensionale psibologiee ale femeii.

, )

George Baolu

11

..

Ce opinie aveti despre dv, infiva ? Cum va situat! in raport cu semenii ii semenel« dv. ? SunteJi timidil sou preteniioasd, egoista sau altruistd ?

Pentru a afla raspu nsul Ia aceste in trebari . supuneti-va testului de mai jos incercuind varianta de rispuns care vi se pctriveste: .

1. Ce prenUffle va place eel mai mult ? a) Maria ; b) Paula.; Cezara

2. Care vestimenuuie vi se potrivefte eel mai bine? a) sobra, clasica ; b) rafinata ; c) originala

3. Este posibll sa detestaii pe cineva pe care mai ~nldi I-ati lubit ?

a) niciodata ; b) uneori ; c) adesea

4 .. Dacli ati fi scriit~are. ee romane v-a.r place sa.

creati ?- .

a) pentru publicul larg ; b) pentru speciali§ti ; c) sdinteietoare §i uimitoare

5. Ce culori preferati ?

a) rosu §i galben ; b) verde §i galben ; c) maro ~i oranj

6. Daca aJi sta f!Uli mult limp 'in pat. aceasta v-ar evoca :

a) boala ; b) copilaria ; 0) dragostea

7. Rall1citii intr-un pustiu, dupa 0 zi #-0 noapte de ciiutari ce-asi don sa gasiJi ?

a) rnancare §i bautur~ ;. b) un Sac de dormit ; c) 0 lada cu bani

8. Cand discutai; 'in contradictorlu ell cineva, va gandiJi co:

a) are §i el(ea) dreptate ; b) ar fi mai bine sl cedati ; c) persoana respeetiva e geloasa

9. Ce arbore (arbl4st) pr:e/erali ?

a) liliacul ; b), magnolia; c) mimoza

10. Ciind inlf1lnili pe cineva pentru prima data : a) v~ preocupa ce gande§te despre dv. ; b) il comparati cu dv.; c) vli aminteste de allcineva cunoscut

11. Unde v-aJi petrece vacanta ?

a) pe Iitoralul romanesc ; b) tntr-o viU .. la

~vers -psycho

12

- intre 13i-i- ~6'tle puncte, posedati un sentiment de inferioraate §i 0 teama de esec, Avand destul de pu~inii slimil f~ de propria persoana, evilali adesea d. intreprindeti unele ac~il:llli cantoriandu·vii in rutina .. Modesta. §i altruista iniibu§iti propriul "~U" dand priori tate dorintelor altora in report eu dorintele dv. A'CeasUi prea mare dependen\li demonstreaza 0 Jipsllr de mamritate §i un sentiment de insecuritate pe care le treduceti prin leama de a fi singnra .. Yncercap. sA va arrrmap §1 ~1 va puneti mai bine in valoare personalitatea,

- :suh 12 puncte, sunteti 0 originaIa ce cauta 811 ob~ina admiratia anturajului, Aveti tendinta de a vii lansa in judediti arbitrare sau atitudini autoritare, Va exprirnati usor ideile .§i modul de a fi urmarind sa delineti primul rol in lot ceea ce faceti, Evita\i dificultatile vietii curente §i intr·o maniera pc4anta, nu lipaita de agresivit . tran§ap, evaluati §1 legiferati flira preaviz. Afi§ap adesea 0 lipsA de sensibilitate care nu corespunde deloc fin dv. Corectap-va aceste atitudin.i.

Cannes; c) intI-un castella Montreaux

12. Ce sinQnim prefera!i pentru "0'7goliu." ?

a) mandrie, demnitate ; b) dispre], trufie; c) ambipe. prietenie

Iaterpretarea rezulta,telor:

Marcali cate 5 puncte pentru fiecare rispulils "a", cite 3 puncte pentru fiecare raspuns "b" §i dUe 1 punct pentru fiecare raspunsve", Adunati pnncrele obtinute §i chiti interpcew-ea rezuUatului.

,.' fntre 37 §i 60 punete, suntep ecbdibrat!. temperata, deschlsi1 diaIogului. Libertatea dv. interioara depinde de respectul pe care-l avep pentru ceiJal~. Faraa limandra, va. 'cvaluap i.nreIigenta. cunoa§terea§l generozitatea la justa lor masura. Comunicati bine en cei din jur asupra c!1rora. aveti 0 influenta benefiea, Intelegerea propriei personalitas,i vi aj uta sA evitati scheme stereotipe de manifestare .. VA CODtrolati ideile, ecmportamentul §i avep 0 viziune de ansamblu asupra realitatii. Activjtil.li1e dv. au e~erent!. dar v.!llipse~te imaginapa §i fantezia. Ave ti, uneori, prea

• mullA. mcredere In. dv.

13

Emil M. Dobrescu

1

Lt.I:t!:i ve rs 'PsychO

tudierearaporturilor dintre personalita.te §i succes

este UDa dlntre problemele eele mai importanteale demersuhW de in te),e gere a devenirii §i structurilrii personaIitltii. Trecerea individului mnan din ipestaza de

caobieet sisubiect al procesului social-istoric, esen\! ce expriml' "caliratea de ansamblu IJ organizarii individului uman ell membru 'II soc.ieta{ii. ca «element» a! unui complex slstem de relalii fi interacJiuni sociale." Etimologic, ter-

tnrile dintre personalitate §i sncces,

in leg1itudl. ell temain disculie §i intr-o maniera detenninisUl, no iDSl §i mecanicista, problema centrali1. care se pane este aceea a sensului determinarii: determina succesul aparit;a.

penmanlla cea de person alitate este un proces complex, dinamic: §i· adesea eontradictorio in care sunt implicati factori de naturll biologicl1, psibicll. C~l. tura.Ul §E social~. Intr-e pnmli fad, con trrbUlii1e majore in studirea personaiita,ii au venit din partea psihologiei pentru ca

. . mai l4rZ~u ~i alte §tHnte precum antropolcgia, sociolo-

, gig. filosofia istoriei ~i a culrurii etc. 8,11. adanceasca .8ceasM arie prohlemarica deschizind noi perspective de sbordare.

Dacl tn Umbajul ccmun teemenul de ''personalitatc'' are semnifica\ia de individuaHtateputern,idi. ce se impune prinautnritatea de lidee .sau prin ereatie, psihologia considerlt personalitatea ca Bind esenta omului,

menul provine de la latineseul "persona", care inseamn1t mssel. §i se refera. in mod expres, fa ml§tile pur- ' tate de actori in teatrul antic. Oricare ar fi ins!i scmnificatiile care i se aco.rdli termenului de personalitate de oalI'e diverse §tiinle, transpare totu§i 0 noti comunli • definitorie. §i anume capacitatea individului uman de relationare intr-un mod deosebit, propriu, cu ceilalti indivizi, de stabilire de ipterfCliunL De aici, se pare cll ,tiinta in sarcina cllTeia cade cunoasterea aistemulul de interaetiuni socials Iiind eapabila s!i of ere 0 In{elegere cuprinzatoarea personalita.tti (prin plasarea acesteia in cadrul colecti viditii)este sociologia, din perspectiva careia vor ri analizate raper-

formarea Ji dezvoltatea persOll1l1ita/ii sau, dimpotrivCi, personalitatea are ralu] determinant tn produce rea suscesului? Pllnllia oferirea Ul'lui r~spuns credem ea este necesar, in primal rand, s~ facem cateva precizari asupra termenului de "sueees", Asemen] tennenului de personalitase, §i celui de sueces i se vor atribui, in genetal, trei sensuri: 1. reu§itli, rezultat 'favorabil al unei aqiuni; 2. Izbanda" vlctorle asupra unui adversar; 3. reeompensa, recono§tere publlch a unui merit, Retinem dintre aces tea pe ultimul, intn.l.cat. in el se regasesc Intr-un fel san aItul §icelelalle acceptiani, in al doilea rilnd, 0 eondipe a consilderarii unei actiuni drept succes a constituie recu-

14

. ,

moment dat falA de ceva san cineva,

Se spune ell succesuJ este opera publicului sllu, deci reprezinta un efeet, Astfel, pentru a se impune, succesul depinde de trei factori independenti unul fat' de celalalt: intensiiate, raspandire §i duratlt Taria aceslor factori nu este functie numai de public ci ~j de personalitatea succes ualli. Ea are diverse forme graduale conditionate de masura recu-

noasterii sociale a meritelor, Ca atare, vorn distinge: 1. personalit1li laudate (reprezinUi forma cea mal simpllS ce marcheatlS iesirea din anonimat §i con" comitent apariti« bunului lIume; dar lauda trebuie sa 'indeplineasca cateva conduii: sci emane de 10 public, sa se refere la fapte sau reallziiri, sa aiba inlenIia precisi'i de recompensore}; 2. personalWiti co renume (vestite pentru [aptele lor pozltive, apreciate, admlrate fi care se bucura de conslderatie fi reputatie}; 3. perso- r=====TIC~;=:=:========' nallUiti celebre (oamenl FlU numai

noasterea ei sociaUi ca sueces. Ca atare se poate vorb~ de existcnta unui public suecesual, deci a unci plirli dintr-o colectivitate interesatli de anumite criterii proprii §i capabilli sli inleleagl1 respectiva activitate, 0 earacteristica esentiala a publicu- . lui succesual constA, in faptul cA el este mai pujin preocupat de persoanele §i faptele meritoase in general. cat mai ales de persoanele §i faptele care exprima valorile sociale ale momentnlui, astfel ineat el preCerli ua merit mic dar cu consceinje imediate, unui n:lerit foarte mare dar ale

- .

carui efecte poziti ve vor

aparea mai tarziu. In acest fel, capiHli noi valente §i iIqelesul tennenului de "actual", care nu trebuie confundat cu prezeniul §i reprezinta un vlidit interes rnanifestat la un

apreciati # admirati, dar §' onorati, elogiap §i omagiapJ: 4.personalitlitl glorioase (sUJvile, divinizale §i chiar venerate, beneflciind de adevdrate culte), Pe 13.nSI tipurile 'de personalltati sueeesuale, exist§. §~ tipuri ale succesului. Astfel, 'existll sucees de tip clitorial (al intemeietorilor); agonal (al invingltorilor in 1 upte, competitii); charismatic (determinat de calitatile personalitlipi); culminal (al performanjelor): original (rezultat al actiuniJor §1i conduitelor singulare), Aceste tipuri coexistA, iar in actiunea practiel!. se pot combina generand tipuri complexe §1i uneori sintetiee. Nu lipsitll de semnifi-

. eatie este raportarea succesului la valoare §1i distingerea personalitatii succesuale de pseudopersonalitatea succe-

15

..

(tllitivers

-Psycho

suala. Succesul nu se Coreleaza in mod absolut eu valoarea, 10 sensul cl nu oriee succes este valoros sau se inlemeiazli pe valoare.' Publicul poate (ace dintr-un om 0 personalitate succesualli printr-o lauda exagerata, ce i§i poate avea sursa in neintelegerea [usra a unei actiuai, in tradi lie sau in nevoia, de schimbare etc., dupa cum un anumit individ -uman poate deveni personalitate succesuala utilizand diverse procedce care sli-i ascunda nonvaloarea edema~gogie, persuasiune). Acesre succese sunt efernere §i de obicei ele vizeaza personalitatile ce se si tueaza pe primele trepte ale ierarhiei succesuale. 0 situatie aparte a prezinta personalitatile valoroase cu acuuni §i-conduite singulare, originalli. Pentru a

se impune, efortul lor este conside- . rabil §i, de cele mai multe ori, suceesul este precedat de 0 serie de insuccese, iar durata pan! ce ajung sa se impunli. poate depli§i durata vietii, ajuDgiindu-se ca succesul sli fie atribuit produsului si nu producatorului (adidi ac\iunii sau comportamentului, nicidecurn personalitatii),

Ree unoasterea, ~i deci atribuirea succesului actiunii, comportamentului, nu tnai lodepline§te in acest caz una din funcjiile 50- ciale esentiale ale succesului precum cea stimulati va, trans formandu-se din functie in mijloc de

Itimulare pentru persoane din generatiile urmatoarc. Transpar aid doua tipuri de succes: 1. succesul exploztv manifestat printr-o trecere rapida de la anonimat la nurne, renume, celebritate §i glori [icare; 2. succesul acumulativ care se eonstruieste lndelung, In trepte, prin acumulari succesive. Fiecare dintre elc se poate manifesta tn timpul viejii personalitatii sao pos- ;:::~~~~;;=~;'=~~~~==~ tum §i reprezinta tipuri extreme mire

care pot aplrea succese cu nuanje intermediare. Desfli§urate sub semnul temporalitajii, succesele supuse selectiei succesuale nu sunt vetjnice. Selecjia succesuala este un proces continuu, in care are lac 0 permanenta evaluare §i reevaluare a sueceselor §i ierarhizarea lor. I Aprecierea unei actiunl ca avand succes SjUI schimbarea pozi tiei qnui succes in ierarhia succesuala se face in functie de valorile succesuale, criteriile de selectie, schimbarea publicului, cootextul . social-istoric etc. Nereprezentand un proces spontan, selectia succcsuala este pasibila de interventii intenjionate care, adesea, ori ii jntiirzie sau tulbara ~cJan§3l'Ca, ori i-n gdibe§t.e sau clarified. Orieum, manifestarea selectici succesuale

16

se face dupl mecanisme proprii av3nd 0 logiel intedoacl. frind inOuen18-Ul. de 0 sene de fadon de naturli obiectivll §i subiectivlt tn ultimA instan\:li, rnsa, ea reprezintit un fenomen social suprastructaral supus legilor obiective din soeietate.

Ca fenomen social. suecesul are 0. fUDctie sociall. Prin intermediul succeselos acordare, grupurile sociale sao societarea i§i recunose propriilevalori, defmindu-se ca. existente valoroase. Reprezentand LIn proses subieetiv, succesul are menirea de' a tine tread con§din~a diferitelor categorii de public dar mai ales de a ridiea con§:tiinLa propriei valori d8.nd sentimental supe.rioritllii. atAtin sineest §i sail mai ales in comparalie cu a1lii. P[iD Intermediul acestei functii prineipale se realizeaza §i altele de ordin secundar CIlIn ar fi: de[mirea. structurare,a# integra'rea, Ullui grup prin lnsermedtul

personalilalilor suceesuale (ctiwri, conducatori etc.),

in acest context, relatia dintre persoaalitate §i succes au este una univoca, de detenninare mecanid:l.. ci una camp lex.!, de intermfluenjare, Ea evolueazlt gradualIa diverse paliere ale can§tiinlej individuale §i colective, la diverse vArsle §i in eadrul comportamentelor §iactiunilof desfl§urate in cele mai diferite contexte social-istorice. PC! masura ioaintarii in virs~ cind personalitatea devine tot mai srructueata §i poseda 0 con§ ti in tli as eman ataare. comportamentele §i acpu'nile sale Bunt capabile de prodacerea unui succes veritabil, apt s~. reziste testulai de erodare a setnnificatiei lui, La care it supune trecerea timpului. Am afirmat ca succesele sunt atribuite de eatre publicul succesual. Peda1area unilaterala pe rolul pubhcului suceesual este primejdioasl. tntrueit pune io

umbrA, daca nu chiar anuleazl, mabUulcare .Ii declanp.t.succesul. adicl personalitatea umana.. Ignorand rolul personalitatiiinaparitia succesului, ajungern in imposibititatea expliclrii corecte a cauzalilAtii aeestuia san. altfel spus, avem mi§carea dar nu avem motorul, Sintetiz;ind, putem spune ea succesul nil poate exista in afara persanalitalii, dup! CUII1 succesal unei persoane 0 poate tranaforma tntr-o personalitste. tn sens seciologic, a personafirate tar! succes na este personalitale, ci un simplu membru. al unui grup social. oarecare. De asemeaea, capacitatea. de a repurta un s ucees 0 are numai persoana socialmente etructurata (adie! personalitalea), chiar dadi in momentul producerii succesului nu este perceputa ca.~.

D. D. Danciu carcetator ftiinlific JnstitutuJ de soo/alogie

"Nu urlse oamenll care au reu,lt in viall; dlmpotrlva.

Dar ml~ groa de ucces. A fl reu,lt inseamna si nu mal 81 nlmle d ticut in viall, asemenea piilanJenulul care e ucl de femel fndati ce r u,11 s-o eeee easea, Iml place stares de

continuA devenlre, ~ am un te' tn fati ,I nu inapol •. ~lla fel fml plat sA lu·pt cu oamenll care au reu,lt in viall; sl-I contrazlc, ai-I tirnese, i Ie pun v tcarea t incere re, ale daram castel Ie d nlslp, pentra c I s8-,1 construlasca altele 'de

pi tri •.. Urlsc e,ecul. D'sr succesul tr bule sa fl un succes au ad viral, 0 eapacltatea adevarst ,0 putere adevarata. !J1 nu doar populBrlta,e Tn zlare ,I bani ,I nlcl frlvolltate-r utaclo&si:'

G.B. Shaw

17

~jvers -PSYcho

umim temperament caracteristica

r,: . ce-euergetieaa persona-

lit _ Acesta ne 'lralll viteza §i

energia In' c.iri l r, vorbirii, tnielegerh §i reaetiilor <1;;:cuvt:.

Trbatur' .: w peramentale se manifest& in eondu: ia indiv alai de la virsta cea mai frage&i, i 'fit s'fubPe j'i nu se modifica decat

a ~·/01e. re Ie aproximativ acelasi

tablou tel ar tal pe care l-am constasat,

la Uti rnome It 'd .. ~ 13 un individ, it vom putea recunoa§~ i ct Ip" zeci de ani,

in vorbirea - toate zilele inl3J.nin deseori 'apn:ciericspre (J meni en un temperament "'forte". les pre temperamente navalnice, egale sao in. i c .. He te, delicate et Tat! de ce cunoJ.~ . erea ab.::" tur aspect fundamental a1 personali » ii este necesara pentru 0 analizl profllncia a l nduuei indivi.duale, determinatl nu de intp .. , j1<... accidentale, ci-de structuri fnnc] ionale .sih, ervease.

Cerceu ..... speramemul .• nDm~To§i psi-

hologl (Hey H':I..u, Wicrsma,.Renc L.; Senne, Gaston B,-.,' ('1". Andre Le Gall etc) au pomit de la cxistenja III trei p opriet_ap fundamentale (emotivii tc a, activismul §i rezrmanl"6 reprezentanior, ell cele doul funcpj, pri:nuu:l. §i secundara), pe care s-ar dMi opt tipuri teplperan'c ole: nerves, sentimental, csleric. pasioD2 t,4i~ vinic, Dcgmatic, amon §i apatic: -'

lat! (, explicaue s1.IJUar:1i a eelor trei ~roprieUl.p. fundame tale ale tcmperamentului,

\

1. EMOTIVITATEA. Oriee eveniment provod in >'lata uoastra organicl· ru. psibidl.

.,0 stare mal mult sau mai putin puteinicli. A ti rniscat emotiv inseamn' a fi tulburat. Evenimenn H! aqioneazl ca un agent de deflagratie pm aceasta echilibrandu-se 0 cantitate.rnai rn=re sau mat mic3 de energie

pe care or8' .<; 110 poseda ankrior -

Pr rsO!<\11 ,I II )~ionatll. adauga 1'1 impresia dobandiU! ~ p rte din ea iL1sA~i.

(tJ~vers _-psycho

Prin urmare un emotiv se tulburi in situatii "and rea mal mare parte a oame-!lilor nu Bunt mi~aii. in timp ce nonemotivulcu greu peale fi mi§cat, emotiile lui fiiod mai pu\ih viclente. -

2. ACTIVISMUL. Este 0 necesitate CODgenitall de actiune. in seesul c1 omul acliv se manifestA "de la sine". nu sub comanda 1100r impulsnri din afari. Evenimentele exterioare

, nu Bunt declU ocazii sau pretexte tfentru acpnne, iar dad, aceste ocazii n-ar exista, aetivul le-ar ciuta. deoarece e1 nil concepe

vlata tarn acpune. .

Inacti vul ac\ioneazA mereu impotriva vointei sale, opunllnd rezistentl §i plangiindu-se mereu de efortul pe care.e nevoit sA-}

depuna, '

3. REZONANTA. Psihologul german Otto Gross. in 1902. a atras eel dintaiatentia

·asupra no\iunii de rezonan:ll sau msunet. In ce eonsta rezonanja? TOOle impresiile pe care le suferim, toate reprezentarile pe care le . avem exercitl aupra noastrl 0 ~p.une imediatl pc care 0 numim "jU1IcliulIea lor primara". Dar dup! ce au dispirut din campul constiinte], ele continua sit rlsune in noi; i.nfluenlimd astfel maniera Doastra de a giiodi §i aCLiona. AceastA' actiune prelunsiti de "rumegare" este "funcJiuriea lor SfU:rullla,a".

Tipul primar este oriental inspre afarl, e capabil de adapthi rapide, are reacpi vii, dar superficiale .

. Tipul secundar, fiind orientat spre treeut, e :interiorizat, se angajeazi profund in tot ~ ce face. inlocuic§te sponUmeitatea eu reflexia. , Se adapteaz~ mai greu f;!ircumstalltt1or noi, dar face rat! surprizelor prin preved.erea sa.

in cele ce nrmeaza, vom prezenta un test

I oferindll-vl ~ibilitatea desoope.rirU propnlllui temperament IDlspunsurile la intrebmvor . fi notate astfel: datA vi se potriveste ceea ce

18 •

c

serle deasllpta liaiei pWlcblte lncer"Cuip semnul '~+ •• ; dacl vi so potrlvelte ceca ce scrie sub lima punctatl incercnip setmlu1 ".". iar daa ml vi lie potrivejte nici una din cele dod variantc,incercuip semnul '~+-".

1. Llsap 51 se vadl Dfor tolbmlrile dvs interieare, fie prin expf!.!!ia felei (ro~ea~ •. varia.\U alemimicii, palSl.are). fie printr-o

scbimbare sensibUI avodi +

------------------- ~

VI.]listra,p ,constantl fata Ii 0 VO(;e caInm.

, sigwi

~~.~ , ~~I~rbU ;~~?~:~~.r~r' ..

~ 2., RAde9. ism plin,geli U§Of fjiides +

~

~;U plitr~.:.~- - ---.--

, . '" ~IR"'

3. Vi impaci -- JDCtS.~~ cum dnrip.

. i.''_''.JIii!r4io''''''''f,'l.l ,.. • --- ..

: .... 'Ii ........ ,~~ ..... __ ...:."..ii. .... -- ....... -,------

J?ati dovadl tid' mult! ~

... ~ - ...... '--

4 .. Pwlep la.inimlcea. mai' nricA-dojanl §i

ob~ape +

------------------- ~

Sunteppnlin afectat de 0 dojanl san

observa\ie

S. Sunteti susceptibil Ii iritabil cind cine-

va vi tacbitieazl sao jigne§te +

~

---~---------~~----

VI. iritati greu

6. AveptoaDe. ;pentru nimicuri sao pricini

ncinsenmate +

-------_._._--------- +-

Avepmtotdeauna 0 dispozipe egaJl

7. UtilizaP cuvinte tan (grosolane, super-

hUive.argpu) +

------------------- +-

Folosifi, un 1.imbaj obi§nuit (tlra a produCe

vilv!)

8. Vii elltuzias,na\i san vi indigna\i cu ll§urinll; vi manifestati aimpatia sao vi

opunep ell dArzeDie +

------------------- ~

+-

Ignorap,. evitati. nu cuno8§teP. explozille de entuziasm sau de iadignare, elanurile de simpatie sao opozipile violente.

9. Avep tendima de a infruPlusep. sau a intnneca (tnnegri) realitatea in povestiri.le

dumneavoasbi +

._------------------ +-

Relatali evenimentele ap. CIDD s-au

petrecut

10. Manifesta,i neUni§te inaintea unui eveniment (v.l expriInap temenle, vl pierdep.

pofta de m1ocare. dormip prost) +

------------------- +-

I r~mmtifestaji. nici 0 temere cI.emnl de

1i'1l1l\Ii§'Wi ';l/ltl:.::.\~"""""t_Lu.~>I .,

'l. -

.. ,

1. Lucrati co bucurie •. spontan, flirlI. a fi ~:fJtHmpin~ de la spate, supravegheat

sau pedepsit ' +

------------------- ' +-

J.,.ucra.p numai dacA.sun:tep CODstrinS 81 0

facep .

2. VI puneti imediat in actiune dod

incepeti a noni zi sao 0 noult Iucrsre +

,----~------------- +-

VI punep' in aepone lent, co greutate, co

efort

3. Vii aebitap imediat de sarcinile impuse,

de obligatii +

+-

VI place sa le 8lIJ.lanap

4. Ducep la bun sfir§it caiar ;i sareinile

care nu corespond gusturilor dv, +

I

. i

,

Le evitat:i sao inlltura.p repede

5. In fata onei dificultlP mergep. inainte ,i dati dovadlt de spirit de iniliativ,l. decizie,

opinie +

------------------- +-

Renuntali s! mai acponal,i. vi descuraj8\i

rapid

6. Vl fae plae dificultliple in problemele

1

.'

\ .

~ive.rs .. ' -Psycho

ce trebuierezolvate

------------------- ~

. Preferati solutiile simple §i eeonomi-

coase

7. Dap dovad! de perseverenta m sarcinile

(acti:vitlpJe) prelungite +

Preferap sl sChimbap activill1ple

8. Aveti un randament mare tn munca

destl§uratl +

-----------,--- ---- - +-

Aveti un randament mic intr-un timp pre-

lungit

9. Acordap. ajutor unor persoane cand vedepcli. acestea au intrat in incurcaturl sau

cind sunt obosite +

Evitap sli.~i ajhtor .

10. Va ocupap en activitli.ti orice dipa, de

timp liber +

------------------- ~

Vii place sl visap,sa boinmp prin lumea

mlreagli. co gandul

Serla C

I, Suntet] greu de impli.cat dupa un moment de furie, ~ dojant de ofensli. +

Sunteti foerte u~or de impacat

• 2. RmnAnep mult timp sub impresia peni-

'bill a u~ e§ec +

------------------- ~

Uitati foarte repede aceast fapt

3. Va 'organizali munca pentru a nu fi" prins pc nepregajite de momeqtul imediat

I.1I'IMtor +

------------------- ~

Vl gandip ID ultirnul moment la ceea oe

apfi putut face mai inainte

4. VlI.gandip intotdeauna la ce ar putea interveni in activitatea dv.(succes, e§ec, mice

a1.ll1,lntfunplare) +

+

+-

+-

+-

+-

S'llDtet~ neplisli.tor Ii nu vI Intereseaza ce va urma

5. Respectagi cu strictete legile, regula-

mentele +

------------------- ~

Dati 0 interpretare personala acestora ..

6. Faceli imposibilul pentru a vi line

pnJnll5iunea +

------------------- ~

Promiteti eu u§urinll. dar rutap sA vl pneti

de cuvdnt .

7. Sunteti eapabil de a rezista la perturbarile exterioare (zgomote, emoiii colective) sau la starile momentane (furie,

revoltl. explozie de ris,. exclamatii) +

+_

Incapabil de .3 rezista

8. Suntep indrlgostit, fascinat, de tot ceea

ce este nou

+ +-

Respmgeli noul, neprevazutnl

9. Suntep fidel §i constant in simpatiile

dumneavoastra ' +

Suntep. inconstant

10. A yep dorinte. pofte stabile. pftnl cind

aces tea 'pot fi satisf'OCute +

. ~--------------~--- ~

J\vep dorime, pofte care tree, seschlmbt

cbiar dadi DU au fost satisP.icure

PRRLVCRARB$IINTBRPRBTARB

Intrebhile snnt grupate in trei serii(A.B.C) eorespuuzatoare proprielAlilor fundamen tale ale temperamentului §i se puncteazli. in felul

urmator; "

~ 1 punct pentru mspunsul "+" , - 0,5 punete pentru rn.spunsul ,,+_ ..

_ 0 puncte pentru rnspunsul "_,,,

. Flciand totalul pentru fiecare setie ob'tineti trei numerefdaca aveji zecimale, rotunjip prinscaderejpe care Ie vep inlocui ell simbolurile grupelor de puncte din care fae parte. astfel:

Pentru Sena A (emotlvJtate), dacii avep: ~ mtre 0-5 pnncte suntep nonemotiv (DE)

~ mire 5~1O pun'cte sunteti emoti:v (E) 1. NERvo~n (EnAP) au ca proprietali ,

Pentru Seria B (activism), dacA avep: . fundamentale moblitatea §1i vivacitatea senti-

- inlre O-Spnncte suntep neactiv (nA) mentelor, nevoia de emotii, vagabondajul

- mire 5-10 pUD.ctesuntep. activ (A) afectiv, puterea de seduetie, impulsivitatea, I

~ Pentru Seria C (rezonantl), dad1 avep: vielenta, actiuni adesea in contradietie cu

•. intre 0-5 puncte suntep primar (P) pri.ncipille e1lUl1tate. . ,

• _ mtre 5-10 puncte suntep secnndar (s)Se' remarcll. Ia ei 0 sensibilitate dereglata, 0 Diagnosticui se va rezuma intr-o formula I debilitate a se:ntimentelor'moraie, van-itate §li

de tipu~: I "insurectie'Xreactie obi§nuitl1 prin care

1 . .E'nAP (el1Wtiv-neactiV'-p7imar) ~ Nervos raspund anturajului clind se simt "r!initi")·

2. EnAS (emottv-neaetiv-secundar} ... Nervo§ii vor sa uimeasca §i sA atraga

Sentimental a~eolia altora asupra lor, suat indiferenji la

3. EAP (emolw-a.ctw-primar) _ Coterie obiectivitate, simt nevoia dea infmmuseta

4 .. EAS (emotiv-activ~secundarJ _ Pasionat realitatea, mergand de la minciun~ la ficti,unea

5. nEAP (nonemoti'V-act'iv-primar) _ poetica.

Sangvinic Au un gust pronunjat pentru bizar,

6. nEAS (n~nemotiv-ac,tiv-secundar) _l113Cabru §i •. in general. pentru tot ceea ce este

Hegmatic negativ. Lucreaza in modarillDic §i numai in

I domeniile carele produc plscere, jar pe ... nnu a 7. nEnAP (nonemot.iv-neacliv-pr.imar)".1.

Amorf se smulge din inactivitate §i pIictisea1l1 au

nevoie de excitanti.

8. nEnAS (n(memotiv-neactiv.secundar) -

Apatic Soot inconstanli tu afec\iune. u§or de

sedus §i conselat. Au tendinte spre psiExemplu: DaclI. Selia A = 7 puncte, Seria honevroze emotive, isterie, mitomanie.

B"" 3 punete, Selia. C "" 4 prmcte. anmci tern- Valoarea dorninanta pentru ei este divertis-

peramenmI este de tipul EnAP (Nervos).. mental,

Caracler;'sticile tipurilor de temperament

Nom:

Reprezentanth Baudelaire, Poe,

Rimbaud, Mozart, Chateaubriand, Byron •. Verl'aine, Musset, Stendhal.

De obicei on prea existA tipuri temperamen~e pure. Dad!. vep obpne un numar de valoare S. atuncl avep caracteristici din douli " temperamente( es.: A = 3, B = 5, C = 6; deci nEnAP ~i nEAP). La doua. numere de valoare 5, parti:cipap. [a patru temperameote, iar dad! cele trei numete Bunt 5. 5, 5 posedan tt~aturi din \oate cele op\'\ipuri de temperamente.

2. SENl'IMENT ALII (ERAS) au tn prim paln emetivitatea. Impresiile minime (mai ales cele de ordin social) produc 0 violentl:l.

I zguduire psihidi, 0 adevm-atl€ drama psihicl datoratA unci vnlnerabilitAp specifice a sentim.enmlui ..

21

Anumite categorii deevenimente, cbiar grave, ii lasl indiferenp.

Sentimentalii manifest! totdeauna introversiune (i§i iodreaptl atentia clltre propriul eu), suot melaneoliei, meditativi, timizi, vulnerabili, scrupulosi, a1iment~ndu-§i viata internl cu r~~itele trecutului, Sunt indifereoti f~ de fenomenele exteme, pentru a se incbide mpl'OpriuJ eo, canOl permanent soliIOdine, oeolese eamenii, fug de relalii sociale, Manifest! deosebitl placere pentru natura, in care glsesc lini§te §i destindere,

Introversiunea i.i conduce spre introspectie (analiza pennanentll §i neobosita a propriului eu) realizaad proiectarea spre trecut pc care ar dori sl1-1 redreseze.

Melancolia este starea lor norrnala, tnsotitl de resemnare •. timiditate, mizantropie (neinc:redere in oameni, lipsl de dragoste, de simpatie pentru societatea oamenilor), dr:agoste exag.etatl pentruanimale care au un "comportamenl superior" oamenilor. Manifest! tendlJtte spre oevro7A, neurastenie, psihostenie, schizofrenie. Valoarea dominanti. pentru ei este intimitatea,

R.cprezentanti: Amid, Rousseau, Maine de Biran; Vigny, Eminescu, Vlahula. Ceaikavski; Aristotel; Kierkegaard:

3. COLERICD (EAP). conform ~colii de la Groning, dispun de mohililate Iii vivacita~e a sentimentelor, aptitudine oraterioa, mani-

festlri eruptive deirita.{ie. .

Simt nevoia de aetiune, de iniliativl, gustul pentru noutate, se intereseeza de politica, soot plini de optimism. cred in progres, soot genero§i, cordiali, plini de vitalitate §i exuberan 11. -In general cu bunl dispozijie, dar Ie lip~~te adesea mlsura.

Intregullor comportament este dominat de extraversiune (deschidere spre lume) ~i sociabilitate. Simt nevoia de a se d\spandi. Au tendinte spre manie. Valoarea dominant1i pentrn ei este acpunea

Reprezentanp. Danton, Clemanceau, Beethoven, Caragiale, Liviu Rebreanu, Beaumarchais, Hugo.

4. PASIONATII (EAS)"au mtreaga per· sonalitate intr-o tensiune extrema, fiind domi-

nali de ambitii, de succese, Activitate« lor este concentrata asupra unui seep unic fiind app in mod natural pentrtl. a comanda. Deli dbminatori. §tiu sl se s~eascl ~i sl qi utiIizeze violenta dozind-o dupA oameni §i imprejurm. ambitia lor sprijinindu-se pc 0 autoritate dud, pe vigoarea reactiei Ia obstacole. precwn Iii pe 0 mare putere de muncl. Au capacitate de improvizatie rapjdil Ii de execupe aceelerata, Nemcrederea in oameni se poatetransfonna. in bUbltate fatl de cei care ti iubesc sau fall de cei de care sunt dependenti, Se aratA protectori, fideli sau dusmani redutabili, personalitatea lor viguroad. nevllzlnd. in oameni dedit amici sau

adversari. .

Duritatea lot manifestatl asupra altora devine severitate, iar asupra lor in§i§'i, ascedsm (renunprea Ia pllceri pentru 0 viatl aspfllji rerrasa), Au putere de monel. gustul pentru istorie, ataljam.entul fall de trecut, Sentimentelereligioase ale pasionatilor sunt i'ntotdeauna vii, jar sentimenteJe sunt in general directionate spre austeritate. Manifestl teodinlC spre paranoia. Valoarea dominantl pentru ei este indep1inirea operei preconizate;

Reprezentanti: Napoleon. Pascal, Zola, Goethe, Hegel, Comte, Descartes, BOS.Juet, Nietzsche. Ludovic al XN-li!a

S. SANGVINICII (nEAP) sunt extravaganti, efectueazl operapi exacte, dispun de un remarcabil simi practic, iubesc lumea, iac in tela\iile en semenii se aratl. poli~i, spirituali, ironici, sceptici, Sunt app. penmi a fi conducatori, dau dovadl de abilitate, pre\uiesc malt experienta manifestind iruliativll ~i 0 mare suplelC a spirituJui. Sunt foartegreu de tulburat, nu simt ccnflictulcare ii a~l din greu pentru a-i Z;drobi. DificultAJile care apar constituie pentruei un amuzameot.

Rene Ie Senne a arltat ,ci sQIlgvinicii sunt de mai multe tipuri., astfel;

Q. Sangvinicul paraeoleric - cordial, lasl

o falsi impresie de emotivltate, exuberant, ascunde sub 0 exteriorizare afeetuoasl 0 - mcealll egoist! §i 0 natl dominare a ambiPilor sale, este un om tlrll scrupule, dar cu 0 mare putere de adaptare, supli* Iji curaj fizic. Ca

22

mode! pentru acest tip it putem aminti pe Henrie, at IV -lea

b. Sangvinicill paramorj - este aproape amod. e nonemotiv, grav, calm, pU~1l flecar, CD impulsivitate moderatl, echilibrar,

c. Sangvinicul pur care cuprinde:

• Sangvinicul viu - febl'il (Voltaire), sarcastic, (Cbamfort), ,zsCltlil (Bacon. Montesquieu).

• sangvinicul calm ', cinic (Mazarin), llbertin. (Amito! France), avizat, pnulimt, iSlef

(Madam de Sevigne), .

., sangvinicul uscat - sec, critic, pozi-

. tivist; abstract. .

• sangvlateul lent - sceptic, nnalitic, surazator, binevoitor.

Valoarea dominanta pentru ei este succesui social.

·6.~EGMATICn (nEAS) au 0 activitate care se reduce la dobandiroa strictului necesar, tlzi agitape. en perseverenta, adesea Unpinsl p~l1la tenacitate. Sunt obiectivi §i nu se tncurca 10 eonsideratii dictate de sensibilitate, evitandu-le printr-o activitate rnetodieA.

Grija lor se limit~ 1a P9oc~plUi]e personale, dar acest egoism este remperat de un mare respect penlru semeni, pentru obicelurile §i habitudmile lor, ell condijia ca. a.;t;§:tla sl no "iDa 111 conflict eu ei, Sunt domimati deo regularitate inflexibilajn utilizarea timpului, de automatism (acuvitate care se des~oarl fAra controlul centrilor nerv<1§i superiori, miscare stcreotip Ja care nu participl GOnlif,iinta). Flegmaticii sunt oameni cu tabieturi, respectuosi [a\8, de prr-cipii. puactuali, obiecti vi, demni de tncredcre, pedanp (meticulosi, eu p~(cntii de erudi~e ~t de competen\l deosebna), rabd!ltori, tenaci, lipsip de afectare, cu' dispozilie egal~.

Simlul umorului este Ia ei viu, poseda un fel de optimism rece care canst! in a inlocui emotia cu 0 agreabill zeflemisire, Iubesc sistemele abstracte, Datoritl rezonantei secundare, flegmaticii sunt dispusi sa includa tot ceea ce este serios in via~ lor, zeflemeaua e inlocuitl cu gravitatea, iar conflictul ia alura

23

unei probleme ce trebuie 5 h]t=or.at3.

Examineaza faptele §; Tc-tleclel:lz£i. DU .se pasioneaza, rlmian calmi ~. a 1 ~ degajeze elemcntele cu singe rece, . ')area dominant! pentru ci este legea,

Reprezentanp: Kan.l, E., smus Franklin, Taine, Bergson, Locke.

7. AMORFII (n .. uAP) i'1l lipsii de

,energie, neglijen\lL toleranJ,ij.,.datoritl indUerentei. Sunt .concijiant], (it spirit tntrepr 17!ilof, fae ades ' ,I. ada unci in~plilln1:iri rleosebit de te . 3.inl lini§til~ §i calnu, putin cornunica ivi reflcxivi (meditatt vi. ganditori), tr i . spre lene, lipsa de punctualitate, ind cren]«, manifes tl adesea apti tudine spre nmzic! . ." aloarea domina ItA este plaeerea.

Reprezentamul tiptc: cudovic al XV-lea

8. APATICII (nEnAS sunl incbi§i in sine, interiorizati -:i ca alan' T e 10l!; spre en, sumbri, taciturn! (inlun cau, r "':')tnorfi\i, chinuiti de ganduri, posaci). I J rar, le lipsesc vioiciunea ~i agerimea. S ul censervatori (aLa§3\i de irecut, refractan la ot ceea ee este nou), robi ai habitudirulo (deprinderilor, obisnuimelor, obicei II": 01 , de III care nu se an ,.I Nu dispun de sp' I cprinzator, iubesc t'ili!?[ea interioara §i nntiur!Mltea. Desi viata sociala 1i Ias ii indi ere ti co ml in general onesu (cinsti i. corecti), n~; b Ii.

Piind nonemotivi macuvt, n au deloe reactii personate urman s habitu i-iile sau asoul ao! . de circums an ~. n ace ~a suut

matte pu\in afecta\i. ,

Rezi~lenl,a babitudinilor lc I,;onfcr;: rndependenta ~i Ie asigurt 0 aut oldie relahvl1 in raport cu medial Traiesc ill rnnea inertiei !}i au tendinte spre perversiunc. y. oarea dorninantapentru ei este linistea,

Reprezent.antul tip' cr Ludovic al XVI· lea.

~iver5 -psycho

"Oamenfi sunt, uneori, precum. aeel Lurture de gheatl pe care lID arab l-a luat drept dia.mant; l-a Linut cu grijl in traista sa, dar cijnd 81-1 eante 011 a mai glisit nici mlcarpulinll. apll.~

Victor Hugo

C-araCl.-erUl_(de la. g r e c esc U 1 "Kbara,cter" -

semn gravat, blazon, amprel1ta) reprezinta un aosamblu de trlsllturi psihiee esenjiale §£ de dural! exprimate plio atitudini §i comportament.

.Daca admitem definitia lui Le Senne. dupl care earaeterul este ansamblul dispozi{iHor congenitalece fORlleilz! 'seheleml mintal at

: unui om. ar rezulta eli. de fapt, caraeterul este 0 orientan;. naturall dtre un anumit stil de existenJl1. on anumit tip de echilibru psihclogic §i fiziologic, Astfel conceput, earaoterul este 0 realizarea temperamentului modifieat §i adaptat la sitll8.Pile mediului.

Struetnra caracterologicl face pe un individ sl vad! lucrurile 'sab ,un anumit unghi, ali pliefere aaumite rit-

muri§i mi§cliri. d, valorizeze anumite situatii;se remarci1 deci un ansamblu de vistualitati (trislturi de caracter) organizate Intr-o structnra, dar care pot sl1 se realizeze sao nu, s-A. se prezintein mii de moduli. sl se piardll san denatureze in functie de' mediu, virstll. experien]e, influenje, intamplMi de via~educa:tie etc ..

Deoarece 0 discutie despre caracter impune uumeroase aspects .(biologice, morfologlce, endocrinologice, psihanalttice ete) ne vom Iimita, in cele ce urmeazi la 0 prezentare sueeinti a eelor mai semnificalive tipologij subliniind insli, faptul ell: J.. acestea TlU trebuie luate in "sens dogmatic", tntruclit fiecare "aparlinem" slmu[tan tipuril'or unor diverse caracle.r%gii; 2. adesea este mai

ufor sa definlm un individ pr;ntT-o anf#7le caracter:ologie. iar altul prill alta, si; ca atare, ele' se completeilli'J in mare mQsura reciproc,

I. ~coa1a. endocdnologica a lui N. Pende, prin studii

, a.n:Wnunp,te asupm. aspectului morfologic (formele §i stmctnrile corporale) •. dinamic, umoral, intelectual §i moral ajunge la definirea a patru biotipuri earacterologice. EI glse§te oombinatii de caracteristici a trei elemente fundamentale; propor/ia (brevilin - longilin), forfa (hiperstenic- hipostenic) fi tonici» tatea (bipertonic - hipetonic) , Piecare tip corespunde unei fannule endocrine complexe. bar. iatl schema lui Pende:

1. Tipullongilin steni« (alungit, dar nu neaparat tnalt) se caracterizeaza printr-o subjirime relativi. asociata cu 0 ~unll dezvoltare a scheletului ,i a mu§cbilor. Poseda vite.ZA §i agilitate a. mi§clriIor, reactii morrice §i meatale rapide. Este ineonstent in sentirnente §i conduita, iritabil, 'inclinat spre manie §i pesimism. '

2. Tipu' longilin hipostenie are eorpul zvelt, dar nu neaparat lnalt, seheletul fragil, muschii fl3:§d. fn general. este lipsit de energie §i manifest! 0 atractie pentro activitli~le care eer abilitate §i rapiditate, flirl 0 mare foql sau rezisten{li.

3. Tip"' brevilin slenle (seurt, indesat, nu insA

4

scund) are talia mijlocie san micA, membre scurte, corp larg •. schelet §i muschi bine dezvoltap.. Tonusul ridieat al funcpilQr vegeta1ive ii asigurl 0. activitate deo.sebitll Este euforic §i expansiv, Reac~iile statice in domeniul volinv ~i emotional iipennil o rezistent! considerabila Ia efort, flr!. mare vitez! Iii agilitate a mi§C&1Ior. .

4. Tip'" br~vilin hipoas. tenia, scurr §i sound, are forme corporale rotunjite, precum §1 0 tendin~a spre inerpe §i depresie. Lipsa de 'fointa it tucHnl! spre atieudini melancolice. Lent, incapabil de efortari fizice, este precis §i dbd~toe.

Maiamint.im aiel, caratterologiapsihanalitica a lui F.reud care. sondhd zonele ahisale ale personalitatii, distinge tipllrile: erotic, obsesionat, narcislc, precum §i combinMiile dintre ele,

II. Dintre sistemele care, pornindde Ia psihiatrie, au ajuns la definirea unor tipuri de caracter, acela al hli Kretschmer a avut 0 larga dispandire. El a utilizat 0 metoda empiricli, reeurgsnd ~a antropometrie-'§i la testele psihologice, ca adjuvante, Pentru e~at:it schizofrenicii cat §i maaiaco-depresivii apartID. de obicei unor familii Cll tdslturi sllflete§ti particulare §i in. care ell 0 foarte mare frecveniA se manifesm aoeeagi boal~ (schizofrenia §i psiboza maniace-depresfva), se poate coachide dl 0 boallpsihl.di este mai putin. un fenomen individWll decit unul familial.

25

Kretscbmer dis tinge trei tipuri morfologice fundamentale (dintre care doul sunt tipuri extreme), carora Ie corespund trei tipuri fundamentale de temperament, caracter, mentalitare:

1. Tipul picnic se caracterizeaza prin ,cap rotund (frecvent ell chelie), fall rotunda. gat scurt, trunchi plin §i, rotund, membre subtiri (eele irrferioare fiind relativ scurte) .. Din punct de vedere psibic, picnicii sunt sociebili §i sintoni (E .. Bledler); comuniea §i sunt in. deplin acord cu am.bianta. Sepreocupa mai curdnd de aspectele concrete ale realitatii, de aspectele globale, de relajii. Suot "empiristi", viata . lor sufleteascl1 se desfl§oarl prin oscilatii (cicluri) ale qa-numitei proportii diatezice, adica iotre euforle (veselie) §i depresjune (tristete), Tipul caracterologiccorespunzator cehii picnic-somaric este eel ciciotimic, variants premorbidafiind cicleddia (prezenta la cicloizi), Printre ciclotimici vom intiilni diferite eategorii (flecarii, juiscrii, umori§tii, lihi§tipi, practieii activi).

2. Tip"l leptosom (cu variants sa extrema. tipul astenie) se caracterizeaza plio Ionginearitate, adiea prin fatl ovoidl1. llscl1tivl1. gat lung, corp subtire •. torace lung §i plat, adipozitate §i mnsculatura redusa, Tipul caracterologic corespunzator este schizotimul, tipulpremorbid fiiild schizoidul,

Afectivitatea schizotimilor no este unitaJa. cu sine §i cu medial (coexistl1 tendinte §i aprecieri diverse §i chiar antagoniste, ambivalente) •. atenp_a 101' este divi:zibiUt Bi sunt (sao pat) inohi§i, enigmatiei, reci, indiferenli la lumea din jur sauchiar ostili f~~ de media, asadar nesociabili, Condnita lor este frecvent ·oeadeevaUi. bizara. Gindirea lor este abstractl. eu capacitatea de a sesiza detaliile; exist! 0 predilectie

r pentru neobisnuit, Via{a sufleteasca a schizotimilor este complexa, profunda, spasmodica, propor~ia de "elemente contrarii' schimbandu-se prin crize §i sacade (nu lin, ci prin oscilatii), De data aceasta intervin oscilariile asanumitei proportii psihesterice, amca intre polul iritabil §i eel obtuz, tntre hipeistezie (sensibilitate) §i anestezie (rl1ceall). Dintre leptosomi se deta§eazl spiritele rafinate, visatorii, teoreticienii, formalistii, sistematicienii etc.

3 -, Tipul allelic se caratterizeaza prin corp inalt, de eonstrucjie solidl1, eu capul adesea brahicefal, iar corpul blne proportionat, Atleticul este linistlt, cump~l.tat, mai cursnd greoi: imaginatia ii este redusa. dar perseverenja

- remarcabila. S-a !\PUS ca viata afectiva a atletotimiler este lini§titi, statornic!. radicalul constitutional a] viepi lor psibice fiind "vlscozi- ~ tatea psihicA~'; in realitate, ea este intreruptil. de manifesthl paroxistice, explosive. De ahfel, predispozipa neuroJla-

~Ivers -PsychO

tolagie! este citre epilepsie, iar cea psibanalitic!. spre inlemperan\li §i rigiditate. '

Tipologiei lui Kretschmer i S-a lepro~at conexiunea stflnsl cu easnistiea psi'hlalrie!. Dar, in Capt, in opera aa Oil slsim "scandaloasa" tendint! de a vedea in ernul normal 0 atenuare a morbidulu] ei numai b'valorificare melodologica a materialului de patologie, in scopul unei mai bune eunoasteri a omului normal.

III. Inaiol6 to sa ca psihologia sA atraga in, sfeea stadlului ·§tiintific caraeterul, eamcaii au folos it metode empirice simple, menite sli eategoriseascil indi vizii in fUDctie de anurnite particularitlli. Vi oferim in cdc ee urmeaz:i 0 astfel de metodA practica ~i... cu parfurn sllivecbj §i poetic. Nu este 0 melOdi CD pretcntii §tiin!ifice dar are foria catalilica a nritclcgie! antice: treze/le intlliJia. Desigur, nu veli obpne dedit indicatj] generale, Va. ~mane insl dvs, sarcina de a le particulsriza, A.§adar:

:. I. Tipul Jllpiterian este corpo]eqt" cu aspect impozam, cap mare, frunte ·fmmoasl, buze §i blrbie ener~ic:e. V~~,a este purernjcli, sonora, gra \lif. Aspeetul de fo~ §i dominant! neagre~ivli, veaelia cxpansiva §i bunlivointa soot dublate de hotlriire §i optimism, volup-

tale §i sinceritate, "-

Jupiterianul este curtenilor ~i devotat, li place sa prezideze §edill ~ ,~i sa ros-

teasel discursuri, iubeqte grldiniJe §i vine, tihna §i buaa r~duiaHt

2. Tipu} LufllU', caracterlzat de staturamai midi. cu

./ tesut muscular sIab§i adipos mai dezvoltat, are· (ala rotunda, oehii vlS!tori. nasul scurt §i buzele mai grosse.

Lunarul: este impresionabil §i visitor. sugestiv ~i schimbl:l.tor. calm §i neexpansiv, are muhl1 imagwaPe §i 0 constitutie psihidl. slabl, ii plac apa, noaptea §i ... Luna.

3. Tipul MaT/i-an pl-sedl a talie energica, bine ziditi, cu unieJj largi. t,esut muscular dezvoltat, rata pltrata, energicl §i severl.me~s aplsat. Curajul, firea dinamica §i ' combativl lac clin Martian un nesenumental, un incllpililnat, uneori chiar rliu. Rezistenla §i nesupunerea sum 1J.1soPIe de iubirea pentru peisajul stancos §i furtulll1. peatru expediIu ~i meciuri (fotbal. box) ..

4, Tipul'Mercuriali este slab, zvelt, iute, indernanatic. 'cu men §i vorbire Ji3pide. privire agerl expriinare clarlt §1 convtnglloare~ posed! 0 nerabdare dominatii de 0 inteli gen~ anaJitici.practicA; pare malt rnai tinlr dedU este to realitate,

Mercurianullli li plac diminePle, dealurile inve:rzite

§i cIDA.toriile. .

5. Tip'" SatuI'nia" este mai mult slab §.i inalt, 050S, are tenul inchis, mersul ll§or aplecat, lent, CD trlsltnri apli.sate. privire severd,

melaneclica, nas mulr mai mare, eses, ell pometU obrajUor virlbill. §i UIlleristrimSi·

Saturnianul exceleazl in gestllri cmnpll.tate~ mud 0 fite. tlcutl,retliasl. perseverentl, laborioasl. austerl. asceticli; soli tar!, metodicli; neresemnatl, cu aspect de bnbllrinira - uneorl tnainte de Vreme -. cugetltor. plio de d.bdare. Preferl melle~ugurile migaloase, taserarea, pe§teriJe. pMurile.

6. Tipul SoIarlDn are corpoIannonios, tala· ova1A tenul Utor gllbui. mersul calm. privirea sigorl,nasuJ l,l§or aevilin, voce, clarl" sabri. Aspectnl general plAcut, dominator, aristocratic, rezervar, generos, inteligenp deosebiti1, sintetic!l.,gust pentru fmmos. fire miodri. nesupwA.

Altruismul.entuztasmul, ·strlilUClrea sunt alte. caracterlsriei esentiale la un solarian care se simte in special atras' de'solemnitl\i, foe §i de ...

Soarel .,

7~ Tipul VenusiDn se evid,enliazl prin statura potri-' vitA. CD trlisl1twi ovaie, pure, armonlease, co pie lea §i tenul fine, cu nasul drept, buzele frumos deseaate, mer-

\ suI U§Ol ondulat

Tip comunicativ, dar relinut. fascinant, elegant, amabil, bibd,. afectuos,rafi..· nat, venusianul este foarte . sensibil la dragoste, talentat, cDsiml artisti.c,nsipit!lr, nu p~ constant. lube-§Ie mete, marea §i. cerul ins telat.

Emilisn M. Dobrescu

ltJkivers -psycho'

26

1 - Tipul jupiterian

4 - Tipul. mercurian

7 - TipuJ venusian

2 - Tlpul lunar

3 • Tipul rnartJan

5 - Tip",1 saturnian

6 - Tipul sola~an ]

8 - Tipul picnic

21

~ivers '-psycho

.A.

1. Aveti simlld umonilui? I

2, Suntep. sincet'{li) ell prietenii dvs, §i ave~ incredere m ei?

3. Puteti sli t&:eti 0 orl §i mai bine?

4. Imprumutati eu pJlcere lucrurile dh. personaIe?

5. Avep multiprieteni?

B.

1. ~tili 51 vll distra(i musafirii?

2. Suntep punctllal(~)?

'3. Rell§iti sli facep economii?

. 4. Va place stilul sobru de imbracltninte? •

5, Cousiderati c1 este necesara disciplina interioara?

Co'

. .

L Vi manifeslaP in public antipatia fata de 0 anumit! persoanA?

2. Sunteti impulsiv(l)?

3. Avep spirit de contradictie?

4. VII. place sl.tip. centrul atentiei in societate?

5. Ali observat cl a1pi va imitli.?

D.

1. Folositi cuvinte grosolall.e care va §ocbea:d interlocutorii?

Cele mal mulle Jl"CIme se re_frec din p"ic:;~a. I klei/OI' pe care nI /e facem sJnqu,./ ,Jesp1'e ceea. . e ", . .b. t~ c:e S _ Inlamplu.

EyeD/menle/em nl se pal' Jl'CImalice nu sunl decaf subiecfe cOPOf1a suRe/ol/ada (Jspecl de lraqec/;e sau de comedie, pol,.ivI'I coPadel'ului ,!Dsll'u~

,

\!Ielo,. Hugo

Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da • Nu Da Da Da Da Da

Nu Nu Nu Nu Nu

Da

Nu

28

2. Obi~nui.p ~. v~ tludap in ajunul unui examen eli sUfltep perfect stiplID(l) po materie?

3 .. Vi place sl facetimorall. obsetvapi?

4. Vii simtili tentat(li) sl faceti pe originalu1(a). pentrn a vi uimi pri.etenii'l

:5. va. place sl irooizap: pArerile aJtora?

Da Nu
Da. Nu I
Da Nu
Da Nu E.

1. Prefetap profesiiIe de jocbeu, actor. crainic TV celor de ing!ner. la.borant, bibJiogl"aO

2. Jnb'-o societare de oameni necunoscutti v.lI. simtiti in largol dvs .. ?

3. In orele libere vl place sll faeeti sport in Ioc sl stall lioi§tit ac~ §i sll citip 0 carte?

4. Suntep capabilOO sl1pAstrap. un secret? S .. Vl place atmosfera de sarblitoare?

Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu F.

1. in corespondenta dvs, respectali cu strictete regulile de ortografie?

2. VI pregMp din vreme pentru distractiile de duminiel1?

3. $tip sl1 pnepevidenta cheltuielilert

4. Vii. place sll faceti ordine?

5. Suntep ceea ce se numeste "prlip~tios"?

Da Da Da Da Da

Nu

• Nu Nu Nu Nu

InterpretarearAspunsurilor se face astM:

nicativ ~i se intimpll sa faeeti mai putin decat promiteti, Vii Uisati u§or antrenat de prieteai §i de aceea pheti inftuentaJ>il. dar in ebestiunile Importante §titi sl vi apltati punctal de vedere,

- dacala majeritat« intrebarilor din grupa. (A, B, C,. D. E sail. F) participantul a. rasp.uns eN "Da", notali cifra f~l", iar itaca predomina raspunsul "N~ ", nolali eN "0", Se f(mneazll astfel doua comb ina Iii de elite trei c.iJre.

Fl1cllrttl raportu' inrre ribpunsurile afirmativel·j cele·lJ_egative,. ob/inefi imaglnea schenwtica fJ caracterului dumneavoastro..

CombinaIia obtinuta de la primele-trel grupe (A, .8. C) ara!il - fn linii mari - cum pare/i celor ,din jur. iar combinatia obtinuta de fa grupe/e D. E. F ilustreaza cum sunteli in realitat«.

101. Faceti impresia unni dezgbetat. tineori chiar nepoliticos .. Tinzand spre originalitate. con~azicep. pe alp.i §i uneori pe dvs. in§ivil afrrmand la un moment dat ceea ce alteori o-ali afirmat. Pareli neplsltor. nepunctual, dar dadl. vrep, §tip sl tip barnie §i energic, Vllipse~te ceea ee se nnmeste

echilibru, .

110. Aveti toatemotivele sa vl bucurati, deoarece pl~celi odor dill jar, SuntetJ. cornunicativ, series, respectati opinia altora, va sprijiniti prietenii la nevoie. Dar nu-i u§Or sl va cfujtige cineva prietenia,

IiI. Va place sl-i domitnati pe cei din jim dar aeest lucru it simte doar familia. §i prietenii, Fat! de ceilalti v.a stlpanili. Emi:lind 0 plrere no vii gindip. la impresia pe care 0 va

CUMPARETI.

CELOR DIN rua

100. Suntep eonsiderat, adesea, un om pe care nu te poti bini de§i in realitate sunte~i doar potin artifiCial. Sunteti vesel §i cornu-

~ivers ?sycho

,

face asupra celor din JUT. Ace§tia vii e,vitl uneori din teama de a DU vi jigni,

OOO.,Suotep 0 fire inchisA §i rezervata.

Nimeni nu v~ cunoaste gandurile. Suntet] greu de in[eJes.

001. Nu-l exclus. sl se s;Plln!1 despre dvs.: "Ce om imposibW", Vii enervati interlocutorii, au le ioglWui~i sl-§i spun! parerea, impunand-o pe a dvs, §i no facep concesik

010. Oameni ea dvs. sunt in anii de §COOll silitori, corecji, disciplmati §l respectuogi, intotdeauna co Dote bune, Cit priveste prietertii, unii vi, consider! infumurat, allii vi iubescsi soot bucufo§i 5l se numere printre apropia~ dvs. Nu s!lntep niei prea vorblre\. nici lliudlros; sunteti intotdeauna calm §i sigW' pe dumneavoastrl,

011. Suntep considerat uu om caruia totdeauna j se pare eli e nedreptatit, VA certati , pentru fleaeuri. Vi se intimpl! 5i tip bine dispus foarte car. Pmep upldcios §i Mquitor.

CUM SUNTETI iN REALITA TE

000_ Vli simtiti atras de tot ceea ce este nou, aveti 0 imaginalie bogatll, vl oboseste monotonia. PUlini SUDt cei care vi cunosc caracterul adevlrat; co toate e~ plirep

. mul,umit de soartlm realitate sunteti domic de viail,bogarA in evenimente neobisnuite,

001. Sunleli ma~. curand timid.

Constatarea devine evident! elod aveti de-a face co oarrieni pe care-I cuneasteri mai pulin. Suote(i eel adevllrat numai io cercul familtei §i al prieteailor. Prezenta necunoscujilerva stinghereste, dar d1utap d, vi ascundeti jena. SunteLi consriincios §i muncitor, avep multe idei §i intenp.i bune dar modestia vi face sA. rmn~eti in umbra,

010 Sunteli foarte sociabil, vii place sA discuta, -.i sl v~ inconjurati de priereni, Nil

puteti suferi singurl1tatea nici chiar atunci cand trebuie sA lucraji ceva important. Spiritul de contradicjie vi indeamnl sl faceti Incrurile altfel decal alpi. dar nu intotdeauna IlnI.UlP acest indemn, de foarte multe ori vi s'tllpinip.

011. Suntep rezervat.. dar nu timid, vesel, respecmos, V -ap obi§nuit sll tip Iludat,clci aceasta se intfmlplll adesea, Ap dori sl tip pc placul eelor din jur, dar no facep eforturi in acest seop. Simpti nevoia de a fi in societatea unar prieteni Vi place sl. ajutap oamenii. Vi se poate repro§&. uneori cA suntep cu caput in

J r 'J,

non. " t' " ,

100. Sunteji inclinat sl emiteti §i sA apl1r:a.p CU invel'§UDare pireri paradoxale; de

.. . r

aceea, noll nu d agreeazl. Se intimpll ca §i

prietenii sit nu vi inteleagl. Dar nu vi pas!.

PA.CAT! ..

101. Suntem nevolti sA vi spunem clteva adevlruri neplacute..; A yep un caracter dificil, sunteji foarte iDclp1tinat. nu suporrati glume1e la adresa dvs., criticap adesea atitudinea altora §i vA tmpuneji punctul de vede~ en darzeoie. VI infuriati daclt nu vi se dlI. ascultare, de aceea ave~i prieteni pejini.

110. ~titi cl1 sunteti un original §i vl1 place sl fa.ce·p senzajie, Daca vi se ell un sfat procedati exact impotriva lui pentru a vedea ee se intampll. Pe dvs. vi amuza, pe altii in scbimb ii iritlL Numai prietenii cei mai . apropiati §liu cl de fapt DU sunteti atlit de iocrezut cum pii.rep.

Ill. Suntep energic, d simtili pretutindeni In largul dvs., suntep comunicativ, dar societatea prietenilor vll satisface numai dacl detinep rolul principal. VI place sl faceti pe arbitrul m dispute §i sl organizati jocuri. Cei din jur vlt cunosc autorizatea pentru cli. in raponamentele dvs. exista mult bUD sim], dar tendintele dvs. mobilizatoare sunt uneori obositoare.

30

upl1 stndii arente §i aprefundate, cercetaroriicomportamenmlni uman au ajuns la concluziaca marile personalitl1li. ale omenirii pot fi impJrtite in doult categorii. Dua1itatea pAstreazl conccversa mereu actuala cu

au devenit foarte cunoscuti 1n domeniile lor de activitale datorita voinjei excepli.onale. tenacitatii, stradaniei permancnte de autoexprimare §i autodep8.§ire.

Teate aceste calitliti pot fi formate §i educate prin .gimnastica psihicltlui. Dad! gimnastica fizicl ne ajutli sa

la botliriire la convingere ,i credintl·

2. Formulele Bllto!lUgestive. recomandabile m special pentru oamenii cu vointA slaba §i dezechilibru emotional, trebuie 51 fie potrivite en individualitate;a celui care le a.plici §i ell

privire la insu§irUe geniuhri um.an: acestea sunt innascute (tra.nsmise ereditar] sail condllionate social,wtoric? Ambele ipoteze bebnie luatein considera~ie. analizare §tiin~ific §i elaboratio reorte valida. Realila:te.a este ell: aptitudinUe §i tahmlDl' IlU pot fit puse niciodatll m valoare tl1rl 0 munel wnace,petseve.reDti;in care vom la eelui in caul! joacll sau ,pu'. roZul. de forti

mottice. .

Sunt. cunnscute cazuri, devenite celebre: Demosteae (gangav fUnd, a 'ajuns eel mai mareo'rator al Gredel antice), Wagner (care Q tnv(Jlat Mtele muzj~

·cale la 20 de ani). Van GogJI (celi~a fn/nmtal destin.ul pentn« a dev:eni pictor), DarwlD (pentT" care lalal sau se temea ca va Ii .ru#neafamiliei) etc., care

31

ne transfermam ' corpul, gimnastica psihica, in schimb, completeazA armonios acest proces modeland sentimentele, voin{a. memoria, gandirea. Girnnastica psihid1 (sau eultunsmul psime) are ea elements de bazA exercitii care detflrminli schimbitri ale spiritului uman respectiv. Acestea I sunt: antrf!Mmentul auto- • gen §i autos.ugestia. Ambele 'tipuri de gimnastid\ pot fi combinate cu exercipi yoga obtinandu-se un randament maimare.

JaUl ea,leva procedee practice de edueare -a vointei - pe care clac1 le Yeti incerca §i dvs, veti obpne rezultatele docite:

1. Schema autosugestici araLli. astfeI: vreau ~ trebuie - pot. Mi§carea se face de la con§lient la subconstient, de

seopul pe care 11 urmareste, Nu se vor folosi aceleasi Inrmule pe tot parcursul , zilei. Astfel. dimineax-a. puteti repeta in gbd, nu neapl1rat en voce tare, cand Inca mai suntetl in pat; "asUlzi ,va fi 0 zi frumoasa ", "voi reaUz(l tot ce mi-am: propus", "sunt plin. de energi« Ii am 0 voinlCl puternica ", "buna dispo·zilie 'invinge orice obstaceil" etc. Formulele de seam au scopul de a lini§ti §i relaxa: "sun; degajat". "am avu! 0 zi (destul de). placutd ", "miJ vai odihn'

• bin~ pent:u ~ incepe ~in:e o Z' rodmca etc. In tmtpul activit~\ii cotidiene, 1n loc sa vA enervati, rosti\i in

gind: "IIU treblli~ sa·mifcze nervi", "sunt des~jat". "prezenla mea este utila 'aicr', "sunt calm Ii

riJbddwr"!

,

~ivers. -psyd:lo

3 • .Al1trenamentul auto~ gen se bazeaza pe concentrarea asupra unor.senzati! §i st&i interioare pe care vi le dorlp. Rezultatele se o~in in unna mai multor §qlinte singulare, timp de 4-6 sopjllmani. cate 5-10 minute. Bste indicat 54 oblinep starea de conceattare lotr-o atmoserl de Iini§te §l calm, flrl nici 0 altl preocupare, rezervandu-va energiile interne pentru relaxarea pe care dori\i sl 0 atillgeti. An trenamen tul auto gen ridica tonusul volitiv §l asi.~ echilibrul emotional,

,

I:l. Mobillzarea tuturor resurseler dlspenibile incepe int.otdeauna cu luarea decizie.i de actiune mU-o anumita directie, Din clipa 'in care ali lnat hotl1rarea respectivll, trebuie sa p\mefi, in actiune toate mijloacele necesaretndepiinini ei ell sueces, Este bine sl. comunicati celor din jm: hotMlrea Iuata pentru a fi pregllti~i in legllturll cu actiunile dvs. Acest lucru vi ajutll. in cele ,I I din 1lIllll sll Ie §i indeplinip, -ell eondilia sl va. mobilil.ap 'exempl~,

s. Formarea unel rezervea ~pacitatii. de efort este bine sli o face\i m paralel cu definitivarea deciziei de actiune, Modul de realizare poate d. va pad! ciudat, dar voinja trebuie antlenatl §i prin efotturi gratulte, Iipsite de orice scop practie' imediat. De exemplu: sculati-vli: dimineata co 15 minute mal

devreme ca de .obieci. Luerul acesta nu este inutil; adesea, pentru a realiza ceva, este nevoie s! pleeati mai. devreme de acasa sau sl vI. trezip cu un sfert de orl mal de dirnineata. Atunci vointa dvs, nu va f~

nepregll.titl, va recurge la stocul pe care i i-ati cIe4L

6. Promptltudlnea in . trecerea de Ia proiect la fapta inseanm! ell. in clipa in care ap luat hotararea, sa actionati in eonfonaitate co ea, fAd!. cea mai mica intarziere. Nu amana\i niciodat1l. sa. executap 0 activitate sau sa va rezolvati 0 probieml. "Nu lilsa pe miiine ce poEl lace azi]" - spune un

vechi proverb romanesc, plio de intelepciune. Orice revenire .asupra unei decizii modificl1 forma inijialaa acesteia lji inf1ueoteazll. in cele din WIIll1 negativ caraeterul dvs.: va obi§nuiJi sa nu mal tran.ifomu:tJi inlen/We in acliuni eficientel£ oeestea ridied bariere grell de treeut in calea tuturor hOlariirUor viitoare.

7. Continuitatea in 8~,iune8 initiala. Peatru a vI determina sistemul nervos sl Iacreze en eficaeitate este nevoie deantrenament §i perseverenja, Nimic nu poate fi realizat panl la capl1t fl1rll. munca tenace §i' continua, Daea debutul este cumva defectuos, nu vi spe-

. riap, in.aceast1l. situatie avep . eele mai mad §anse sl terminap ell sueces aetivitatea inceputll. Un singur lucru vi

se cere: vomp!. pentru a face permanent, pasul urmator,

Ca sa realizali in practica eele lapte retete nu uitali ea elementele problemel trebule tree ute in revistd de mai multe ori, panii ee degajd 0 schema care le fnglobeaZa pe toate. In caz de "panii" a gantUrii. este nevoie de -repaus. Examinati problema. impreuna cu alte persoane §'i /oiosili toateelementele de In/ormalie disponibile. TotuJ este sa ave/i rabdare, perseverenta, sa nu vii descurajaJi pe parcurs ~i sa nu pierdett nicioda.tll din vedere scopul inilial: eduearea voin/eifi emoliilor dumneavoastr41

32

LM.SeceBOv aprecia ea memoria este piatra unghiulara a dezvoltarii psihicului, conditia fundamentala pentru formarea proceselor psibice superioare, a coustiintei §i perso-

nali .atii. ,

De multe ori, ind, in (autojeducatie, sub pretextul de a pune in valoare intdigen~ l~dm memoria pe plan secundar, ca §i cum aceasta soar opune inteligenjei. Dar a§a cum afirrna ' Georges Duhamel, membru al Academici Franceze, "departe de a-! line umbra inteligenlei, memoria 0 alimenteazd, 0 suscita, ii jumil.ea'ZJl materiale, Un om inteligent, dotal Cit 0 inteligenfii slaM ~i rau exersata, riimdne un infirm ~i pierde 'cete mai bune situalii de a-si pU11e in valoare intellgenta. Nu trebuie neglijata memoria, ci permenent stimulata!",

33

Cu cat memoria ne va fumiza mai multe elemente pentru intelectul nostru, eu atat imaginatia ne va fi mai fertila §i mai creatoare, iar rationamentul, judecata - mai logice, mai corecte. Este, de altfel, un fap~ bine cun~cJi.lt c~ marii oameni a\tfposedat aproape Intotdeauna o memorie decsebiia, exemplul lui Napoleon fiind eel mai cunoscut 111 aeest sens,

In perioada §colara., memoria este un factor cert de succes: pentru a reusi la concursuri sau examene, trebuie retinute foarte mu[te infcrrnatii, a§a eli. eel care dispune de 0 buna memorie

e anA in avantaj,

S~au vazut adesea e§uand candidari foarte inteligcnti, dar avlij,nd 0 memorie slaba, in tirnp ce aljii care nu au avut decat 0 inteligenlll medie au reusit straluoit. grape memoriei lor,

Memoria este cu at51 mai necesars in viaja profesionala: medical, avocatul, omul de afaceri, lucratornl obisnuir trebuie sa relina Cara incetare texte. 0. ume, date, fizienomii, probleme, situajii ... Cei care pot sa regascasca instantaneu curare san cutare informatie inregistrata in memorie, benefici~ de 0 ncUl superioritate, Pentru ei reusita este mai u§oarn, succesul mai rapid! De asemenea, pentru a accede in posturi interesante Ia diferite firme san Inadministratie, trebuie sa posezi 0 mcrnorie buna, Putem afirma, deci, rnemorie = succes !

ExisIA prejudecll:ti dupa care memoria este daHl pentru totdeauna, prin intermediul insu§irilor ereditare §I nu poate fi s~orit!. cducats, Experirnentele au demonstrat dl, aidoma celorlalte faculti:ttiaJe corpului umaa, gandire'a §i memoria pot fi cultivate §i dezvollate. Bste numai 0 cbestiune de antrenament §i, acest antrenament poate fi accesibil tutoro]" dacA este dorit. •

Omul este mult mai complex dedit l§i imagineazA. Posed! reserve zilnice, neMnuile. pe care dacil. nu le cuneaste, nu §i . le va pulea utiliza niciodatl1 tn folosul lui fi al celorlal~L Tali avem memorie, insli.pulini dintre noi §tim s11 ne scrvim de, ea eficient. Fapt dcmonstrat de 0 serie de psihologi celebrii, inlre care S. Freud. A. Binet, E. Claparede.

fflcerca/i sa aflaJi cum stali cu memo'ria supunilruiu-va urmatoT14iui test:

1. ~t* ce atl fiieut exact cu 0 sliptamana. in IlITllii ?(amintili-va ill 5-6 secunde),

2. La mloarcerea de la piata const.atap. dl ati uitat sa cumpard.~i ceva '1

3. Cunoasteti zilele de nastere ale membrilor de familie §i ale prietcnilor pemru a-i felicita efuld este cazul ?

4. Vi se int!rnpll adesea sA c~utaIi uncle ]ucruri. la intarnplare, prin cast, flkl:!. a §ti pre~

cis unde le-ati pus '1 .

5. fnainte de a plee!!. undeva, vi aduceti

aminte dl ati uitat ceva care trebuie

neap1irat flI.cut '1 . .

. 6. Pl:istrap en grij! colectille fi1cute"astfeI ca

sli puteti §ti oricand ce, cat §i WIde le av.ep '1

7. Uitari uneori hnnioaaprinsA io camera. de node ap ie§it ,i 'in care nu mai ,este nimeni '1

8. CUDo3§teP- bine ssmnele de circulape ?

9. Vti arnintili ee carte ali citit auu! trecut in luna corespunz.ltoare celei in care De afUim in prezent '1

- 10. Puteti gbipe intuneric un lueru pus in

dulap? .

$tip vanta pilrinplor dv.? (spunep.. in gfuld. anii).

12.. Cfutd a plouat ultima dati? Cunoqteti zilla ~i luna '1

Marcali cate lin prmct pentru fiecare raspuns de unu"la mtrebiirile 2,4.5.7 fi pentru [iecare riJspuns de flda" la eelelalte intreMri. A.duna[i punctele,

Pentru: 11 - 12,u"de, aveli 0 memorie exce.lenta, carejunclioneazli perfect; 9 - 10 pURete, dispuneEi de a memorie buna, dar care uneori va fnfala ,Q§tepUirile In mod negativ; 7 - 8 punele beneficiali de 0 memorie' slllb?J, legal'a -Ii de firea dvs,

Daca nu ~aJi dar seamll piing .in prezent. cauta{i sa evitali amneziite (pierderUe de memorie} §i antrenap-v/i memoria prin exercitii permanente ,derepelilie Ii legli.nd noile achizilii de ce~ pe. care 1e poseda£i thja.

Emil M. Dobrescu

lJ.lli.ivers -psycho

34

DadJ sunlet' vesnic agresi» tn rela/iile cu olJii, sau daca, dimpotriva, vii UhaJi In "\od constant 14calcat plI blitatura", Fira a protesta, 0 §tifi fora 0 avea nevoie de Ull test. Dar exis/a mltlnle, trept« intre nimic fi lolul bellcos caracterizat adesea prin impulsivltate ii nwntalitalea de "lasa-mll sa Ie las".

Rlspundeli la intieMrile de mat jos 10

• "._-_.ontan. ca . repede po.s1bil.

"'''II''W<lI.:'hl.ln u "mat tllrsnd

ion8.\ in e rna

mare par e a ImpulUO §l Dotailc.u "2" rupunsul "mal curand fals" (dael nu faceti §i nu gW1dip deCal rar ceea es descri ~n intrebare).

I, Spun adesea "da" clind f crea pun

"nu".

2. 1m; tlpar drepturile fora a le inclilca pe al£ altora:

3. Prefer sa spun ceca ce gandesc sau simt. dad1 nu cunosc bine persoana:

4. SW'l1 mal curand maoritar ~'i decis.

S. In general; cred di este mal Ufor fi abil sil actionez prin persaane interpuse deciit direct.

6. Nu ma tem sa critic # sa spun Oamenilor ce gandesc.

7. Nu tndriimesc sa refi4z anumite sarcini; chiar daca ele ,111.1 intrii In at,ibl.lliile mele.

8. Nu rna tem sa-mi ex prim parerea, chiar dad1 acest lucru este primil cu os/ilttate.

9. Cilnd are loc adezbatere prefer sa stau deoparte, pentru 0 vedea ce sens va lUG.

10. Mi se repro§eaza adesea cli am un spiritde contrazicere.

11. Nu!mi place sa ascult pe alIi;.

12. Mi1 aranjel sa flu In apropierea celor cu func{ii mari; aceasta mi-a adus multe SeT' '

vicii. .

13. Sunt considerat ca destul .de

descurdjrel ii obi! ;11 relaJii. '

14. Inlrelin ell ceilalJi raporturi '1'1 temelate mal curand pe ineredere. decal pe dominare ii calcul.

15. Prefer sa nu eel" ajutor coiegilar; ar gandi eli nu SUIlt competent.

16. Sunl timid ~i rna simt blocat tndatii ce trebuie sa realize; 0 aCJiune neobijnuila.

17. Mi se spune '''papa-lapte';, nedescurcareful; aceasta rna enervea'l.a f;-; face pe ceila1ti sa ,.M.a.

35

18. Ml1 simi bine ffJ contactele directe, nemij1.ocite, de tipuI 11a1a in fatJi".

19. Pentru a-mi realiza scopurile, adesea rna pre/ac, joe teatru.

20. Sun: cam guralil' .ji retez yorba celorlaJJifora a-mi da seama la limp.

21'. Am ambiJie fi sum gata safac ce trebuie peniru a reUfi .

22. J..tiu tlJ g'eAerat pe cine trebuie sa vaJ Ii cilHU fH Vitd' ace.d Iucru 6 te important

ptfntTU a ~U§i'. .

2j. In cal; de dezacord, caut compromisuri realiste, pe baza intereselor mutuale,

24. Prefo.sa "joe cu carlile pe faJ1i".

25. Am lendinra de a amana ceea ce trebuie 9li.fo.c.

26. Las adesea un lucru lnceput JOdi 0·1 termina:

27. In g.eneral,' rna prezint afa cum s,unt, fora a-mi ascunde senlimentele.

28. E greu saJiu intlmidat.

29. Cred CD a speria pe allii este adesea un mijloc pentru a ob/ine putere,

30. Dacii am [dst prins Cll ceva.. ftiu sa-mi

iau revansa cdnd se iveste ocazia. .

31. Consider ea pentru a c~itica pe cineva este suficien: sa-i reprosez dl nU-fi urmeaza propriile principii; tl fortez astfel sa fie de

acard 1:1.1 mine. .

32. ~tiu sa profit de pe urma unui sistem de fe/alii; sunt descurc&re{.

33. Suni capabll sa fiu eu tnsumi, continuand sa flu accepter de ciitre ceilalti.

34. Cfind nu sunt de acard indriimesc sa o spun fiJrli patimli. §i mil fac in/eies.

35. Am grija. sa nu inoportunez, sa nu supiir, sa nu jignesc.

36. Imi ciau o.~teM(lla sa lou 0 hotarare §i sa aleg,

37. Nu-mi place sa fiu singura persaana de acord cu piirerea mea irllr~un grup; in acest caz preJe r sa lac.'.

38. Nu mi-e leama sa vorbesc tn public.

39. Dupa pilrerea mea viala constd doar iii raporturi de forIa §i luprit

40. Nu mi-e teama sd-mi asum riscuri mari ~i periculoase.

41. Consider cil a crea conflicte poate fi mai eficace decat a reduce tensiunile.

42. Cred co a mlma franchetea este un' bun mijloc de a Qbline incredere.

nivers sycho

43. Still sa ascult fi nu tal yorba altora.

44. Due panii la capiit ceea ee am hotariit sa foe.

45. Nu ml-e teamii sii-mi exprim sentimentele asa cum le simt.

46. Stiu eum sa-ijae pe oameni sa adere fi sa-i aduc la idelle mele.

47. Consider ea a flata este un bun mijloe de a obtine ceea ce lIrei.

48. lml dau osteneala sa fiu clar eand am ' euwintul.

49. Sunt sensibil §i usor de influentat;

adesea ma las pUJin exploatat.

50. ~tiu sa mdnuiesc ironia musciitoare.

51. Prefer sa observ d€cat sa particlp.

52. Prefer sa fiu in culise decdt tn primui rand:

53. Nu cred eli manipularea altora este 0 solu/ie eficace. .

54. Dupa opinia mea ,nil trebuie sa-Ji anunJi prea repede inten/iile,' acest lucru este o proM de netndemiinare.

5~. §oehez adesea oamenii prin vorbele mele,

56. Prefer sa flu lup d€cat miel.

57. Cred cd a-i manipula pe altii

reprezintd adesea singurul mijloc de a obtine ceea ce vrei.

58. $tiu. in' general. so. protestez; eu eftcacitate, fora agresivitate.

59. Gasese ell problemele nu pot ji eU adevdrat rezolvate dadJ nu cauli cauzele profunde.

60. Nu-mi place sa rna fac rau vazut.

Interpretare

Fiecare frad corespunde unui exemplu de atitudine: de fugA pasivi, de atac agresiv, de manipulare sau de comportamcnt constructiv. De aceea; frazele au fost gru-: pare tn patru coloane corespunzatoare eelor patru tipuri de atitudini meutionate,

Completati tabloul de rnai jos b-edl.nd in dreptul fiecarei intrebliri cifra "1" sail "2" (dupa cum ati raspuns). Totalul punctelor obtinute la intrebarile ell raspunsuri de "I" indica gradul tendintei dvs. de a va apropia de una din cele patru atitudini, Cu c~t totalu1 punctelor este mai rjdicat, cu atlit tendinta este mai intensa,

AtitudInc de Atitud.inc de Atitudinc de Ati.tudine
fuga pasiv3 atae agresiv , manlpulare eonstructlva
1 4 3 2
7 6 5 8 .
I'. - ]5 10 9 14
16 11 12 18
,. 17 20 13 I 23
- 25 21 19 24
26 .28 22 27
35 29 31 33
36 30 32 34
37 39' 41 38
50 40 42 43
51 48 46 44
52 49 47 45
59 55 54 53
60 56 57 58
Total Total Total Total
, ~vers -psycho

. 36

1. Dad vA apropiati de atltudinea de rugl pasivli: aveti tendin~ de a va ascunde, de 1:1 fugi mai degrabl deciU a infrunta oameni] §i Iucrurile, Aceasta fuga poate lua forme diverse: exces de gentilete, spirit de conciliere, tendinta de a rrena, de a. amana mereu, pentru mai tArziu sau de a nu va gasi suficiem de informat pentru a ho,tap:. teama maladiva de judecata altora, teama de a oc,upa pozitii sociale ina\te, de a avea responsabiUUli, chiar suparare intensti pentnl motivul de a nil putea rezolva 0 problema. Atitudim:a aceasta nu va face respectat nid de al~ii, aici de dvs. in§iva §i va poate provoca sentimente de ranchiuna §.i impresia de a fi. exploatat

2. Daei va apropiati de atitudinea de atac agrestv: un orgoliu diu in\eles va impinge sl vreti sa "Ii mereu eel care are ultimul cuvant, care strigi mai tare, care domina, ehiar daca acest Iucrn indispune pe ceUai~i §i chiar pe dvs. in§ivii. Formcle diverse ale acestei atitudini sunt: incercarea de a-i domina pe al~ii, chiar Infricosendu-i, dorinja de a reusi cu oriee pret, trocand peste aJ~u. mcaopollzarea cuv3.nlului intr-o socie[ate, placerea de a contrazice, de a §oca, de a criticacu rautate, de a umili, dorinta de r§Zbunare pentru cea mai mica of ens a, reall san irnagina.,ri.. tendinta de a-ti asuma rise uri

,

excesive, Acest tip de atitudine susciUi,

binelnteles, agresi vitatea celorlalji san antipatia lor §i va face ncfericit, did aveti sentimentul ea nil suntcti iubit,

3. Dad va apropiati de atltudinea de manipulare: preferati rolurile de culise, ,vli ascundeti a§teptind clipa: prielnica pentru a spune ce aveti de SpUIl 'in mod deschis. VlI schnnbati euvjmtul dupi1 interlocutor, va place lOti fip aproape de rei mari, 81\ cun.oa§tep am1inunte ignorare de ceilalp,. intentii ascunse in dosu\ oricarei afnma\i,i. In aceastll aU\.'Ildine glob-ala. ammrite aspecte sunt mai evidente: vl1

• place sit-i puneti pe a1~ii sa faca ceca ce ati vrea dv., chiar im§cHindu-i sau culpabilizandu-i, sau dlula\i, inainte de toate, s~ nu va "dati pe /Ola", sa "rul v.a §tie lumea ", sa intoarceti cu. indem.anare tatuI in favoarea dv, Jucap cu placere roluri straine,

Pentru manipulatori, problema se pune astfeI: dad! manierele lor ies Ia ivea]~ ceila1ti nu se vor mai jucrede nioindara in ei, vor fi rnsrginelizati.

4. Dacli va apropiati de atitudinea COIIStrudiva: §tilisn va afirmajl, sa'V! aparati drepturile §i opinii le fara. a fi agresiv .. V! place sli fi Ii dvs, in§iya, fart! simulare, va bazati in relariile ell a1tH pe Incredere §i francheie, ceea ce nil va iropiecliea sa v~ afirmali cu 0 sigurantJi temperata, lini~titl1, sa v! men~ine~i ferm pareriIe §i deciziile. Este cea mai bUI]i1 atitudine, cea care va permite sa ajuugeti la scopurile dvs. inlr:uJ:I numar rezonabil de cazuri tara a provoca resentimentcle celorla1p §i caiar atragandu-:va stima lor. Perseverati pe aceasUi directie de COD- I duit!.

I

Adaptare dupa Dominique Ch~/vin

37

~ivers -psycho

Dintre sutele de exemple pe care le-am putea da cu privire la influenta climatului familialasupra persenalitajil copilului De epar deosebit de semnificative cele fumizate de medicii G. Gautier §i G. Paille dim Lille, Ftanpt.

Ei au urmarit indeaproepe evolujia a 16 copii care nu all fost doriti de phin~ii 10'( §i care au provenit din cupluri intimpUitoare; cupluri care-si dueeau existenla in conditii de pcrmanenta ostilitate. Acest climat de violcnta §i "insecuritate a generat in

. randul.copiilor un autentic b~ocaj afectiv care, la rllndLll sau, a stopat mecanismele cre§teri,i somatice, corporale. ~ i mal mult deetH atat, in via~ lor psihlcli au surveuit mntatii radicale. De exemplu, pcrformantele intelectuale nu depli§eau rtivelul mediocritli~,i. copiii in cauza devenind in plus ncsociahili §i intrcvertiti, ell predispozitii nete spre diverse imbolnaviri §i spre violent!.

Un alt medjc, £.1. Nye din S.U.A., efectuand studii

llJl!!i va rs'

."sycho

asupra unor familii dezbinate sub [aport afectiv, dar unite t{'ilu§i)(Jin punct de vedere juridic, a constatat eli in 13 cazuri din 21 a aparut 0 anumita patologie expnimata prin tulburari psjhosornatice, instabilitate psibomoterie, ticuri de tot felul §i comportarnent delicvent, 0 desph~ ~ire pe fatA s -a dovedit, in' cercetarile medicului american, mai putin nocivll., dedit sitnatia in care cei doi pruinti coexista uniji doarsub aspect formal.relatiUe lor familiale fiind de 0 profunda intolerabilrtare §i intransigenta, cIlia! de 0 profunda adversitete.

Ce fnseamna afeC'tivitatea copilului ?

Ca §i inteli.genta ell care se int.repatrunde intim In toate act,ivitatile umane, afectivitatea este, deopotriva, un imperiu at dragostei §i al urii ce conditieneaza calitatea dialogului emotional cu lurnea, educatia §i mediul familial avsnd un rol Ioarte impo.rtant.

Cum are loc dezyolta~a afectMl ?

Cresterea afectivli este - dupa cum spun psihologii - "oe'Volulie in contact cu allii", care permite copilului. in intimitatea lui. de a- se interioriza §i a-§i crea scara de valori, Exista iasa •. doul atitudmi ale aduIplor care pot stingheri evolutia normalll III viepi afective a copiIului:

1" Carentele afcctive provocate dersceala §i rigidi» tatea p4rj.nplor §i mai ales a mamei, In acest caz, merea brutalizat, impunAodu-i-se "tipare", copilt11 poate s1 ajunga p;m§. 13 8tm de Delioi§te, de instabilitate. la un "temperament acaparator" (fuge dupa capturarea unor legaturi afective exlrafamilial.e) Ott dimpolrivli. la indiferen~ la retragerea apaticl in sine, la .agresivirate §i violentll

2. Exeesul de dragoste ce amplificl panA 1a fanatism grija pemru embtiile §i sentimentcle copilului, Pentrn a evitaaceste atitudini este neeesaraeunoasterea partieulariUl.tilor dezvoltArii afecbye, Prin unnare: ,

I. De la 0 ia 1 BIl reacpile afective sunt primare, dar foarte importante, Totul este domina! de relatia aproape parazitadi. cu mama care pne local Eu-lui copilelui. Oupll. eateva .sliplAmani, §i mai ales dup! 3 lI.1.Oi apar nuaate ale vietii emojionale (de exemplu, zSmbetul) exprimate in functie de comportamentul fa~ deel; Intre 3 §i 6 luni copilul manifestli rnirarea, frica, simpatia, antipatia, curiozitatea (afectivli.) fata de

38

In aceasta etapa copilului i se crisializeaza atnudini morale, deprinderi, norme, reguli de comportare §i de discipllna. La tnceput. el crede tot ceea ce-i spun pll.rin~i (exisll in mintea lui o couformitate totala inlre ceea ce i se spune §i realitate). Daca descopera opezi\ii (daca este indrumat gresit) se produc fisuri in relatiile afective cu familia §i o datli. dezamagit nu va mai crede nimic.

. IV. Varsta §coladi (6~11

ani). Odata CIJ scoala pl§e§te in lumea ex.tra(amilialii, apare nevoie de a-si crea §i alte atasamente. Clasa ii aduee experienja grupului (dacA nu a fost la gradinila) §i a perechii (colegul, colega de banca). Prin intermediul colegilor descopera §i alte moduri de relatii plriLlticopii pe care le compara eu cele din familia sa. Grupului irnpus (clasa) 1 se suprapun grupurile de prieteni, dupl alegerc §i preferinta. In tot acest context. copilul

evolueaza §i se af~ sentimentele §i emotiire i se diversifies §t adancesc. Constiinja de sine este mai Intru. narcisista §i egocentrica, apoi laudativa §i critica, incercand totodad!. ~i 0 vaJorizare a propriului Eu. Catre 9 ani tncepe a se situa afecriv in cadrul grupului realizandu-se, in acest fel, 0 insertie social! din ce in ce mai constienta §i obiectiva, Pe mlbura ce creste are nevoie de ln~legerea, aprobarea, ajutorul §i afeetivitatea arnhilor par:inti, a educaterilor, a adu1tilor in general.

Necunoagterea aces lor particularitati ale dezvoltarii afective face ca mulli copii sli b'aiascl adevarate §oeuri emojionale pentru c~ "eei marl ", din indiferenta san din cauza.carentelor educative. transforma afeetivitatea necesara relatiilcr adu1litineri intr-un imperiu a1 tJrii dorninat de sUlci de izolare, de anxietate, de sentimental singurl!.lAtii §i deziluzil,

persoanele straine; dupli 7 luni incepe "jocul afectiv"Oa aparipa unei persoane nesimpatizate intoarce eapul sa n-o vadli); tot acwp spar primele manifestar! de gelozie; la 8--9 lnni seru§ineazi dad!. e certat §i ~tie sll simuleze supararea: la 10-11 luni apare plansul, iar la 1 an nu mai vrea s~ se uite Ia persoanele care l-an suparat,

10 aceasta perioada i§i foloseste reactiile bmotionale ca mijloc de comunicare intentional!.

II. in prima copiUirie (1-3 anl), eltperietl~ proprie Ii im.bog~[e§~e viata afectiva, Lumea tncepe sl-§i piarda rnisterele, r~spunsuri\e emo[ionale i se multiplied, Dar aceste noi posibilit1ili il separa de mama, care la randu-i se terne sa 011-1 "piarda", El se araLli exigent. poses iv, gelos. Va.rsta de 2 ani este §i "ucenicia cud1leniei". cf1nd apar conflietele cu mama daca ea nu are tact §i rilbdare.

111. Varsta pre§colara (3-6 ani) este 0 etapa decisivit in fuhclie de relatia tata-mama, copilul ~ ata§at de . IDaIl1A - vrea ~li fie totul pentru ca, dar prezen\~ l.atlUul. atitudinea acestuia falli de marna §i ralli de e1, ii fonneazl!. "imaginea tatlllui" care, eel mai adesea, este aceea de "stlipan",cel care detine puterea §i autoritatea, Dad relatiile tata-mama on sunt fire§li se nasc sentimente de gelozie panl la complexul Oedip sau complexu] Electrei (alraclia foarte puternica a unui copil pentru plirintele de sex opus).

permite sa fac ce a~ dori eu ?

Su teti un bun parinte '?

/Acest test va aiere imeginee pe care 0 are propriul copil despre d. v. Deci, la intrebiiri va rasp un de' el, jar in final

nu ave}i decat sa faceli interpreteree raspunsl1rilor date $1, dac~ este cezul, sa va lndreptati. Evident, conteaza =: ceritetee raspunsuriJor impunsndu-se a discuiie ed.i.ficatoare cu copilul, penttu e-l corecie daca a gandit sa u a apreciet eronat unele intrebiai: Este bine ca unul. dintre parinti sa incerce sa aile paTerea copilului despre ceIalalt parinte, sa i-o comunice acestuie ~j sa ectioneze impreuns, cu tact, pentru realizarea srmoniei familiale. Cheie raspu.nsurilor este "de" le tntrebsrile avand nr. lara sol ~i "nu" la cele care au nr, cu 50t.

Tata (mama)

1. Are Intotdeauna dreptate dind

!mi spune ceva ?

2: Vede numai partile mele bune ? 3. Mii lasa sa fac ~i unele greseli ?

4 ... Mij. scuteste deceea ce-mi da sa fac, dad. rna plang ~i protestez ?

5. Se intereseaza de preocuparile mete?

6. Imi spune nurnai ce nu am voie sa fac?

7. Insista sa-rni termin munca pe care mi-a incredintat-o.jnainte de a-mi •

~vers -psychO

8. Poate fi padiht(a) usor ?

9. Ma cearta daca nu vin direct

acasa de la scoala ? .

10. Vita sa-mi cumpere Iucru l pe care mi l-a promis ?

11. fmi atrage atentia sa fiu cu bagare de seams cand traversez strada?

12. A fost vreodata exemplu negativ pentru mine (cand) ?

Pagini realizate de George Baclu

'..,

40

.. Omul este ceea ce mai mult Inainte de a lua 0 Dacl:\ procedati astfel,

manl1nca", spune Un veehi hotlrilte saua va face 0 suuteti un om plicticos,

dieton popular. P sihiatril pbere. Nu luati pozitie foarte Increzut, credeji ca. care se ocupa de (Jceastli . decftt dupri ce ali refleetat in judecata dv .. este de tea mai p.roblemli susJin ea dictonui mod rnatur §i ati ajuns la bunli calitate, Aveti •. iosA, trebuie reformulat astfel: concluzia dlaveti dreptate, meritul de a duce la bun "Spune-.mi cum mlinanei, ca Chiar §i cfmd aveti de facuI sflir§il ceea ce intrepripdep.

sri·Ii. spun cine e~Ii". §i un dar; veti alege CU grijl!! 6. eel care minand

ehiar au ciasificat oamenli ceea ce credeti a fi cadoul ingrijit

En §apte categorii, dupa adecvat, Daca 31'artineti acestei felullor de ,Q mfinca. .~:--:::;:===:::;=:::::::::;:::;==::=~;;;;;;;;:;:;;! categorji, preferati sa faceti lucrurrle pe rAnd,. acordati atentie doar unei singure persoane, pe mo men t. anahzati 11lcrurile meticulos.j] cu o oarecare piecizie. Un om foarte . calm.

7. Cei care manancli oricum Daca esfecazul dv., sunteri prietenos, putin conformist §i nu lua\i in seama aparentele. ]illreprinde~i mai rnulte lucruri deodati, unele uetenninandu-Ie.

L eei care

"ehrgnlesc" I

Daclimancali cate pulin §i vii muljumiti eu mici c.antita~ de te miri ce, sunteti prudent §Ii conservator, ave~i mici tabieturi §i nu le plidl.sili niciodata. Sunteti p~~in inclinat spre nou, aveti pared §i. gusturi statorniee,

2. Cei care

manan.cil I'f!pede ~!!!:;;,..

Dad va ingbj,i~i

repede m.imc.area,

sunteqi . energic, tran §ati rapid orice chesti une §i sunteti un luptatoI neobosit,

S unteti, de asemenea, 0 mnta pasionata §i,. daca v.a declarati dragostea fata de cineva, pretindeti d, vi se raspunda unediat.

3. Cc; care manand Socet

Dadi acesta este cazul dv., va place sa v1i. gandi:ti

4. Gel care manandi. mult

In acest caz, sunteti un om plltcut §i frecventat de prieteni, senzual §i va trai~i viata cu placere §i intensitate. in general, sunteti comunicativ ~i sociabil §i nil va temeji sa viii afi§ap sentimentele.

5. Cei more mana.nca singur]

8-ar putea ca'unii dintre dv .. sa (ntrr.£i'li!i mal multe asemenea moduri de a mancQ li de a fi. Aceasta aratii ca sunteti complex fi aveJi 0 via/a echilibratil.

Adaptare dupa revists "Psychologies II

41

,Lt.lliivers -psycho

··ceSVU1l ANVU1l1UJU

1PeWLU=~

M arcasi UII semn. III la1a variantei de raspuns care vi se potriveste eel mai bine, eonsiderand partener = partenera:

1. in limp ce eu dorese molt sil fae dragoste:

a. Partenera roll. simte §i iroj impli.rtl§e§te dorinta;

Q. Daca fac c§.teva aluzii, aeeasta accept! sA facl dragoste;

c. Este de acord numai contra unor favoruri speciale:

d. Mai bine merg sl1 fae un dus rece.

2. Daca partenera dore§te s4 fael dragoste:

a. Eu 0 simt §i accept ell placere. b. Nu trebuie

declit sA ma

. tntrebe pentru a coopera,

c. Accept en co nditia sa-mi faca 0 favoare.

. d. 0 trimit sa facl un du§reco.

3. A. face ad dragoste Co partenera este pcntro mine:

.3.. La fel de excitant ca in primele zile.

h. Agreabil,

42

c. La fel de pUcut ca a. privi un jlll"liJai deactJlatiUi.~i. d. MID pupn plaeu:t decit a. spllla vssele,

4. Da.cl parten era Imi silgereazi'i sl locerdi.m Q figurii. DOIlR, eo:

a. Obese ideea excitanta

b. Ascult. dar nu accept.

c. Privese aeesr'Iapt cu dezgUSL

d. ~:tiu ell viseazl: §i DU indrizne§te a.§a ceve,

S. Gusturile sexuale ale

partencrei. sunn a. Corecte.

h. Ceea ee Inri trebuie,

c. Putin prea indrlltnete pentru mine,

d. Perverse.

6. Ultima datA, partenera oti..a spus eli l-ar face placere dad:

a, A§ fi rnwlum.il ell acest lucru.

b. A§ fi de acord d. incercllm.

c. Nuat conaidera 0 exagerare,

d. A§, intelege eli este door 0 idee.

7. Mi·e rao daci-rui urmez partencra:

a Numai <fuId sunt holMv.

b. Cand sunt su~t.

c. Mai mull. de 0 da~ pe sAptAmfutti.

d Mai mult de 0 datl1 pe an.

mine:

pentru Iiecare mspuns. ''a'', 1 punct pentru "b", 2 puncte pentru "e" §i 3 punctepentru "d". Faceti adunarea, Daea apdbpnut intre~

1·7 puncle, sunretiin~ tr-una dintre aceste douA situajii: or; rekui« dvs, de cuplu este [oarte rlOua, art este cu adevdrat e:draordi.naTa. Dad, veti§ti d 0 mcntineli tot a§a., sUllteli un

norecos a1 soartei t •

8-16 punete, sUDte~i impreuna cu partenera de mai mulp ani §i aveli 0 vialli sexuala saris flicaloare. Sentimentele dvs, intime pot sa piard~ uneori din intensitate. Aten~ie, deCi!

17-23 punde, aV'cp unele problcme eu partenera: sunle;idiferiJi sau aJi devenit foarte Tutina/i. Llla~i rnru.uri sa vii sch~bati.

24~30 puncte, aveti probleme (man) §i aceasta 0 §tili §i dvs, Vl1 inbibali u§or, fiindca suntetiamiindoi nea-

teol; §i neglijen~i in intimi,I tate. Trebuie sl:i depuneti eforturipentru a va ameli ora via~ sexualj,

8. Dad partenera nu ajunge 1a orgasm 0 data cu

a. Sunt rl1bdl1tor §i 0 ajut. ~. ajungl1 §i ea la qa ceva.

b. Ii spun eli acest Iucm se va aranja data viitoare,

c. Nu ii spun nimic.

d, Nu ml'i inrereseaza faptuL

9. Dad partenera Imi vorbc§te mal mult despre dragoste:

, a, Eu doresesa treeem §i la faple.

b. Aceasta tmi creeaza mici problcme.

c. Mit simt amept,'

d. 0 sJAtul!=sc sa censuhe un psihiatru,

10. Daca partenera imi vorbeste despre relatia noastra scxual~ aeeasta rna intcreseazli:

a. Mull.

b. A.§a §i 11§2.

c. Pu~n. d Deloc,

Interpretare« rezultatelor: marcati 0 puncte

M. D. Emilian

I In China. to .tectuatl prima mare ancheti 8vand ea subiecl vialS sexUI.IL Dintre conc:luzllle cele mal semniflcative, citim: maJorltatea cuplurllar Chlneze lac dragoste de 4 -7 ori pe .... lun"; eel putln dol dIn t1'e1 chlnezl se dezbraca total cu aeeami ocazie; unu' din Dee _Bette normal sa se masturbeze: patru la suti dintre barba1' ,I palsprezece la'suta dintie femei au rel'.tJI extraconjugalel

43

nivors sycho

n lit t 51 ~ ~ W ~ m ,~

eptl

H '

rn u

"Allituri de japtura saracii. a lui homo faber, not vedem. statura colosal11: a altui om, a creatorului care se co.utruie~.temaiintdipesinefiapoi.ca 0 con.secinta. creeazii..

Prin aceasta se in1reline lumea, pri« aceasta ea este creata fi Dumnezeu insUfi e ajulat in opera lui".

Anton Durnitriu.

Omul, aceasla masurii a tuturar lucrurilor - cum ar zice Protagoras -, nu se poate irnplini ca perscnalitate tar~ trairea experientei religioase, Pentru caIimitarea cuncasterii numai la existenta materiala, £are este de fapt ocomponenta infima a Intregului din care Iacemparte ~i elirninarea conceptului de Divinitate san minimalizarea lui at lipsit omul de azi de motivalia propriei sale existents, , ' ,

in vi3\A urnana apare un momenl in care ne intrebam: cine suntem? de unde venim? tncotro mergem? care este scopul exis!enlei omenesti?

~.i. nefiind in staresa raspurnfem, traim complexul ioutilillllii erislenlei, sau iluxia dreptului de a face orice, apci, purtati de virtajul. coddian, mergem mai departe, dar

,_fllrll: 511 §tim de ce, alegandu-ne fiecarc un idea] mai aproape de noi, dar foarte de parte de rostul nostru real in Univers.

_ Cunoasterea §i. trairea in profunzime a Ienomenului cosmic care este viata, ne aduce-in coustiem adevarul co privire "la Dumnezeu §:i la existenta noastrain EL. Acest lucru se' poate real\:za prinexperienta religioasa,

Dupa eartea Facerii, omul este chipul lui Dumnezeu: "$i a fa. cut Dumnezcu pc mn dup'ii. chipul §i aseraanarea sa •• r. , La prima vedere, relatarea biblicA nil dl1 nici a precizare asupra caracterului de

~vers -psychO

"chip", dar ea prezinta ere area crnului ca un act aparte, iliferit de ereareacelorlalte mnte. Uneori, in scrierile P11rinplor bisericii, chipul lui Dumnezeu este asimilat unei calita.1i a sufletului uman: fie simpltdtatii, fie nemurirtl sale. Alteori, - tn serlerlle Sf. Macarie Egipteanul, deexem-

"plu -, chipul lui Durnnezeu in om se infA~i~eazlt sub un dublu aspect: 1) mai Jutai ca libertate formala a omului, ca libe« arbilru sau facultate« de a alege, care nu poaie fi distrusa pTin plical; 2) apoi, ca "chip ceresc", cOlJ/inutul pozitiv ill ckipului; care rep.rezilit{i eomuni-,

, une« ell Dumnezeu. ..

Asadar, no numai sufletul, ci ~i corpul omenesc ar participa la caracterul de "chip" pentru ca a§a cum sublmia Sf. Grigore Palama "numele de om nu este aplicat sufletulu.i sau corpului m mod separat; ci celor doua fmpreuniJ, pentru co. tmpreund au !pst create".

Inteles astfel, actul creatiei ne relevll faptul cli purem atinge constientizarea de sine, integrarea noastra in unitatea cosmica din care Iaeem parte. Realizarea acestei con§tien~izlri ne conduce catre cuneasterea destinului (a sensului viepi), a faptului ca Divinul nueste in afara noastra, ci §i in noi, pentru eli Dumnezeu esie Totul, ~tiindu-ne pATti din Voin~ Divina, vom simti in noi, adevarul spuselor lui Iisus: "'\!c1i cunoaste

44

adeviirul ~i adevirul vi va face de sille stitatori" •

Dar cum putem ajonge Ia simjirea Divinului dill tlOl'1 P:rin tril.irea experientei religioase, singura in mAsudl sll creeze 0 punte intim.li intre ninta umana ~i Dumnezeu, Aceasta tr~re se poare realiza prin miracolul rugilciunii. Dar pentru a funejiona ca un miracol ea trebuie sit antreneze gandirea in descifrarea a trei eM de acces c~are Dumnezeu (dupa cum afirmll Elena /li. escu In lucrarea "Martnrli despre nemurirc").:

divinlzarea (uniunea cu Dumnezeu), dar numai daca este indrepUiptA !Ii se aclioneaz.\i pentru Indeplinirea ei, Nu e saficient sD. cerern f~r!:l. a ac\iona: mai intii trebuie s~ gllsim eul spiritu.al. slil: De manifestam credinta §i apoi sA cerern aceesul catre Divin §i unnmea CD ac,?sta.

J. "Bate §i ti se va des'cbidel" • se refera Ia realizarea cererii de.a ati!lge

Pleot Adrian lonescu Loc. DomnsfjtJ ~ Arge!j

A§adar, "atr afier e a simJului sacru al Ru~aciunil - dupl! cum spunea Alexis Carrel, medic chirurg §i fiziolog, laureat a1 premiului Nobel -. este tot auu de nocivil peniru . om sa atro-

1. "Cantu Iji erea inselt-

vei gasU" - pre- gerqet. Noua

supune cautarea celor moderni

Adevlindu.i (a sen- ni se pare ca

sului existentei) in ratiunea este

propriu! interior s u p er i o ara

prin uniunea per- intuiJie.i ,fi sen-

feet! dintre inteli- tim e n t u lui.

gent~ ~j suflet, c u l t i v li m

Asdel, eel ce cautil ral l unea, in

este el insll§ i limp ce 0 sea-

obiectu! duU\rii; , rna de acti-

descopenrea Eului vitali ale spiri-

spiritual creaza lulu; cum sunt

starea de ]ini§te ., ... iII!!!II ••••• m .... llla.=:iII ••• M simlul moral,

interioarn eare este simlul frumo-

adevarata libertate, sului §i mal ales simJul sacrului 'suut neglijate aproape total. in acest fel omul modem devine. din pUhct de vedere spiritual, 0 fiinlil oarbll. mutilatli, i1ifirmii lar at:easta infirmltate ne impiedica .sa devenim elemente cu adevarat constructive pe plan social Ii individu~l. in consecinJa .. este necesar sa trez.im in noi, activitaJile suflete§ti, care injlr.unleazll mai mull decat raliunea personalitatea individualii",

2. "Cere" ~i ti se va da!" -iJlseamuli cit se poate objine Binele, dar numai pe mlisura a ceea ce am i:l!rllit din noi in§ine. arlicl pe masuia autocunoasterii §:i a rnaniIestarii credintei noastre. Putem objine binele in mllsura in care noi in§ine am mcut bine,plI.tem fi ierta~ in mlisura in care noi in§ine iertam,

45

~ivers -psycho

" ------ ----.-------------'----------- ...... <;J,

Telepatia este eel mai insli cine oreceppaneazl. ~i radiotehnologie §i electrocoveehi sistem de corannicare ce ae inliimplli cu respectiva municati_e din M08COv.a}, ori

la nivelul viului. Ea receptie, experientete lui SmiioVall

reprezinta un sistem-univer- Acelasi A. Smilov hipno- subliniat rolnl agentului

sal. deei no tine coat de ban- tizeaza subiecji urnani, in I' telepatic. Dacl agentnlse aID1

era dintre specii. Pretatlndeni prezenta plantelor, ~i le §iel in stare alfa telepatia se

uncle exist! lume vie exist! §i induce puteruice stiri produce in conditii excelente

telepatie, Dar telepatia nu emorionale. Imediat, plan- ~i - mai ales - la comand1l.. La

este un l:imbaj articular §i - ca tele-martor .manifesta reac~ii atare constatare trebuie

atare - nu trebuie tratal1l: dupa, uluitoare, mai grave dedit 'In adaugat raportul de electivi-

aceleasi eriterii, Ea nu este cazul sR.crificlrii broastelor, tate. Electivitatea inaearnna

nici micae similarli limba- Astfel ajungem la problema aici 0 forrol de comparibili.jelor sonor"e,chim.ice: tactile agentului §i areceptorului, tate spiritualri .. odat1i stabilit, ori vizuale practieate in Aflali in transa bipnoticl raportul de elecnvitate dintre lumea viului, Fenomcnul 'subiecpi lui Smilov i§i cornu- fiinte DO mal dispare telepatie apare rna] ales 'in nicau extrem de optirn nicicflnd. tn schimb, el se contextele primare(odatli ell senza~i1e dl.tre plantele-mar- poate ame1iora ~i plio perienlu] sau moartea) ~i tor. In schimb, in stare exercitiu sistematic devine vehieuleaza informatii pn- de vegbe, ei nil puteau reedi- alit de putemie meat conduce.

mare, accesibile oricarei ta asernenea performante, 131 fenomene de gemelaritate,

fiin~e. Aceste infonnapi pri- Care e talc.ul acestei expe- Spiritele se contopesc, pre-

mare se rerer~ la stari orga- riente? cum in cazul gemenilor ani-

nice (somn, oboseala, sufe- Revenim la ceca ee s-a vitelini, care resim! aceleasi rin~, spaiml). 131 forme §i §uut de multi telepatia se pro- seuzajii prin pereepjie dimensiuni ale obiectelor, ori duce rnult mat bine in starea extrasenzoriala, Totu§i, pen-

la senza~iI §i m.i§Can. lata: in aJfa.* pana de eurand se ere- tIU telepatia pUla. un raport

anul1975 bulgarul Athanas des ca. dear receptorul at tre- de electivitate prea~ bun

Smilov face 0 aerie deexpe- bui sa se afle tn stares devine un handicap. Intr-o

rjente revelatoare priviqd alfa(dacli receptorul nu se atare situatie nu se mai peste

telepatia planUHmimal. In afiii in acea stare, fenomenul deosebi telepatia de clarvi-

'prezenta'llnOr plante, el ueide nu are loe). lata, insa. eA alit ziane, adica nu se §tie dacA broaste prin metode tortu- experientele lui Leonid agentu] transmite sau receprante, Cu cat torture era mai VasiUev (catedra de fiziolo- tOIU] Ii citesre gandurile . . acuta, ,;;:u_atat raspunsul gie a Uoiv. din Sankt Telepatia pura presupune telepatic al plantei devenea Petersburg). cat §i cele ale talala pasivitate a receptoru-

mai vehem_ent. A§8dar, dure- "grupului Popov"(gl1lpu] de lui: aeesta primeste mesajnl •.

rea victirnelor se transrnite bioinformatie al Societlitii apoi il con§tienti.zeaza. Dac1

aproape intotdeallM; depinde §tiin~ifice §i tehnice de este un receptor bun, il

.. Denumirea provioe de Ia undele cerebra] e alfa, care caracteri2.eazli encefalogrema subiectului pn:glth peatru receptla mesajului telepatle, Creierul poseda 4 tipuri de unde sau rHmuri dintre c~ doui (alfa ~i theta) Clll:aClerizeazl slh:i parancrmale: RJhl1ul delta posedl frecventa cuprinsa in Ire 0,5 - 3 cicli/sec, Apm: m timpul somnului, III sugari p in. WIele cazuri de suIerln\i cerebrala, Rilmul theta are frecventa. ,cuprinsl Intre 3 - 7 cicll/sec, Esteritmul copilariei, lieu". pi..ll!lla 14 11Il'i. 10 % wnlIe adu1\i continua. 51·1 produca, iar de pre:zen\a lui lIZualA la matnritate se leag!l" doul

41

..

ooll§tientizeazarepede §i i3r1 pierderi semaatice, Dacl nu, val de mesajul teJepa,tic: el mDute§te, se Irallsfigll1'eazlt sen ,ajullge de neinte1es. To~ oamenii - de pillelA - primese mesaje 18 vise pecare apoi nu ~i le mai amimese, Din aeesr puact de vedere, telepatia nu este eficientl. Chiar .§i in cazurile de eficienPi max.imll, set receptionea:zi corect abi:a 85 % din infonnatii.

Mai departe:.lo mod natural exis[l rile bune §i we rele ale Ienomenulul; deciin anumite perioade capacitiililc lel.epatice scad, ori dispar, Asemenea perioade sunt, probabil, in relatie cu bioritmill persoanei §i en ritmurile terestre on cosmiee - vrean sl1 SpUD ca ar putea fi prognozate IPrWtr-un studiu riguros, pc easuri individuale. Dar ee Jolos: in atari moments nu se mai poate apela Ia telepatie. 10 plus rutina distruge fenemenul. Daca subiectul obose§te sao 5C phctiseste, performantcle sale scad vertiginos,

1'otu§i. telepatia prezinta catcva avantaje formidabile: nu depinde de distante, nu poate Ii impiedicalii de 'nici un obstacol, nu ne.cesitl instaIap.i sofistieate §i costisitoare, comunicarea este aproape in5tantanee.

To zfua. de astui funclioneaza diferite Ili)jele ale l.eiepatiei: 1) nivclul prlmar, ewe anllnVi pericelul ori moartea, eficient pe intregul regn viu §1 foar,teacliv' tn.

manifcstare; 2) n.vclul animal, care presupune infermatH or:i comenzi simple ~i care DU tine cont de bariera dintre speciile animale; 3) nivclul specific, Iimitat Ia indiv'lzii aceleia§i specii, in cadrul c~ia S6 pot transmits mesaje mai complexe, mergsnd paoli la detalli ale cbiectivelor; 4) nlvelul indio vidual, care e strict limitat 1a doi sail d!pva indivizi atlari in raport personal de el~tivitale §i in cadrul cw-uia se transmit cele mai eomplexe

tip uri de raesaje, La oameni apar §i alte straturi: de pilda, nlvelul etnic, bazat pe electi vitatea din tre indivizii accleia§i etnii. Dar. in genera], rete palm nivelc acoperA lRI:r.egnl domenin al telepatiei,

Radu Comiinescu .

N.R. Fragmentul face par.te din ~ucrarea Parapsih%gia. recent aparuia §i earepoate fi c'Omandata to tetefoanele: 210.34.66 sau 211.20.63.

fenomene parapsihclogice: prezlceres eutremurelor (descoperitl de japonezi) ii . ami ales . telekinezia, Ritmul beta CHIe riunul rellltlei' en medial ambianl. Caraclerizcad starea de aotivitate co~tie[llll.. oriental1i clue lumea 'cxlcriaarli. Este domin.aJ!' In via\s diurnli ~ are frecventa de 13 - 24 cicli/sec, Rltmlll alta are. frecvenlS CllrpiDSli intre 8 -12 cidj/sec. 4i catllderiuaza relaxllrea, reverie, Introspectia, !gnlni!,a dintre somn ~i trezire, Pentru a intra in ritm alfa individullrebuie u. cumine orice stimlll exterior ii sireallz.eze tepalliul psihic. Aeeasta.pozipe de lll.Olam Ii de golire se numei[e ~tarc. alla. Experi mental, stacea Ula se rreali:r.eu! sub hipnozl. in. trans!, In timpul pecmerglltor visului seu - pw ~i simpl!.! - intr-e camerA hni§titJi ~ rntunecoad, llvind oehil inchi~1 ~i urechile iLS1Up8te. Tceexperimeotal (~a cum au dovedit-e lucrhile sO!;ilo[ Green) 50: po:lateob~ne 0 .. taro. de reverie Ulatici, unde domini. tilm.urile alta ~i tl\elIL Simbi02JlJ dintre illa ~j theta ca:rllC\erizeazA extazul, decorporaflzarea. polite chi ar Irliirile pe peagul mor\.ii.

47,

~jvers -Psycho

1. Daca la locul de munca vi se intAmpl.1o neplacere, obi~nui\i s-o facejl cunoscuta celor de acasa?

2. Cand fiul sau fiica dvs, va solicita a le rezolva 0 problema grea, acceptatl din primul moment?

3. Daca va doare capul, repetaji adeseori : "Ah, ce rna doere cepull" {dad. in decurs de a jumiHate de ora recurge]t la a.ceasta formula doar de doua ori, puneti . "da", daca ~ faceti de mal multe ori -

"nu"}? •

4. Vi se intampHli sa raspundetj prin tacere atunci cand vi se propune s.1-i ~ineti locul colegului de rnunca?

5. Cand treceti prin curte sau pe aleea din fata blocului, va bucura]] vazand copiil jucandu-se sau glasuri1e lor zgomotoase va enerveaza?

6. Sunteji in concedlu de odihna, singur ~i vi se propune Q camera. cu trei Jocuri. Acceptati situatia? . 7. La ziua onomastica invita]! colegi ~i prieteni?

8: Se inUimpHi deseori sa vorbiri sotulu! (sotiei) despre faptul cii va 'enerveaza colegii de munca?

9. Va place sa mergeti singur(a) la

film? ' ".

10. Dar sa. primiti musafiri?

11. Vi se int.impla sa legati cuno~tinte in tramv ai, autobuz, in tren sau la expozijii?

12. Parcicipati cu pUkere la excursiile in grup?

13. V-ar placea sa -l ucraji 'intr-o

mtreprindere cu personal foarte numeros? 14. Va bucura intalnirile cu fo§tl colegi de class, de facultate?

15. Sunte]! gata sa renuntati la 0 emisiune la televiziune sau la lectura unei carti pentru a fi alaturi de prieteni ~i colegi?

Dad!! obtine]] intre 13-15 raspunsun afirmative, inseamna ca sunteti 0 persoana ncobisnuit de comunicativa, foarte illbiUi de cei din jur. Totu§lJ aid apare un aspect destul de important: oere 0 asernenea sociebiliiete nu pagube~te cu tumlc tnisaturije individualitatii dvs.? Un rezultat de 10-12 raspunsuri afirmative denota di activati In buna intelrcgere ell toti .. Mal pujln de 10 raspunsuri afirmative poate eonstitul un sernnal pentru dvs. ell. treburile merg prost. Asta inseamna di nu va place societatea. Va -trebui sa va schimbati did altfel oamen.ii va vor ocoli,

. \"

48

~~ Lipsli. Terenun, Flilri ,
, nume SlndroJil
de Atribut Increzut, DCvrtltiC
de
Eln: lnteres alegator Dllnsul
~ , , ,
Artieol ~ Aduse ~
, poseslv de non I
, PoM I
Emll , i
Banu Sfiam.
.. , ,
NimJcpe
extremel ..
Tradl,ii .. Indlvldu-
alitate
psihicii
121uni
.. PJ!Ii .. ,
fi Marian Medicd.c
Nlcolae .. pcrifcric! ~
EvidenRi
I ' 11lll1lerici
Bis! .... , Con~ne .. Arbon
OplU 1.'11 'f1'\JJl'Ze
Soldatf Qva)e
Series dilare
.... , Dintat Masura .. -r
agrarii
pe .... Numeral
margini! cardinal
Blonzl .... ~Il .. ,
F:tagme.ot Cetli!i
1"Hemr .,
'. i lntliritor .... ,
Idei
fixe
Domol .... Mlcde ~,
stat
Bliuto.rl\
din . ,. Regula
vi~inc
~ , Bluzii ....
rustlcll
Emotle
I ,
Parle! )Ia. ,
, Cinsti • .... , H2O
Scparlin ~
... Epoca ..
Teze!
Brate.
de tron!
Capete )Ia. , ,
de tac! Legend Ii .. Cllpabil ....
Fridi
.. 'I
I Supii • ....
rare ~ureli u Pasare ' • eEL MAl II GUSTOS" TEST DE PERSONALITATE

• PERSONALITATEA!?1 PERCEPTIA DIVINULUI

• RFTETE PENTRU EDUCAREA VOINTEI

• PSIHICUL FEMININ - 0 ENIGMA?

• SUNTETI PASIV SAU AGRESIV?

• TESTUl AMANTULUI PERFECT

~50CIETATEA ~ STIINTA & TEHNICA S.A.

~

OGUNDA.

"B1JL" IDIININ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful