You are on page 1of 6

Questionnaire on Commercial viability of tourism events and Economic

Development in Tagum City

Name (optional): _____________________________Age: ______ Gender:________

Direction: Please rate items below using the scale presented below and do
not leave any item unanswered. Please check (√) the box that correspond to
your answer with the following rating scale.

Scale Level Interpretation

5- Strongly Agree This means that the Commercial


(Mouyon kaayo) viability of tourism events is
very much observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Commercial viability of tourism
events daghan kaayo nga
naobserbahan.)
4- Agree This means that the Commercial
(Mouyon) viability of tourism events
is much observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Commercial viability of tourism
events daghan nga naobserbahan.)
3- Undecided This means that the Commercial
(dili sigurado) viability of tourism events is
fairly observed.
Kini nagpasabot nga ang
Commercial viability of tourism
events ma-obserbar nga maayo.
2- Disagree This means that the Commercial
(dili mouyon) viability of tourism events is
less observed.
Kini nagpasabot nga ang
Commercial viability of tourism
events dili kaayo obserbahan.
1- Strongly disagree This means that the Commercial
(kusgan nga dili mouyon) viability of tourism events is
not observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Commercial viability of tourism
events wala Makita.)

I. Commercial Viability in Tagum City


A. Market Demand 5 4 3 2 1
Tagum City…
1. promote tourism events by utilizing new
technology.
(pagpalambo sa mga kalihukan sa turismo
pinaagi sa paggamit sa bag-ong teknolohiya.)
2. provide optimum level services to both local
and international tourist.
(naghatag og labing taas nga lebel nga
serbisyo ngadto sa lokal ug internasyonal nga
mga turista.)
3. provide quality product and services that
can satisfy every tourists necessity.
( paghatag og kalidad nga produkto ug
serbisyo nga makatagbaw sa matag
panginahanglan sa mga turista.)
4. continuously develop and innovate of
products as well as services.
( padayon nga pagpalambo ug pagbag-o sa
mga produkto ingon man sa mga serbisyo.)
5. products and services are updated with
new trends.
( ang mga produkto ug serbisyo gi-update uban
sa bag-ong mga uso.)
B. Value proposition 5 4 3 2 1
Tagum City…
1. highlight the cultures and traditions of the
Tagumenos.
(nagpasiugda sa mga kultura ug mga
tradisyon sa Tagumenos.)
2. promotes the indigenous products of the
locals.
(nagpasiugda sa mga lumad nga mga produkto
sa mga lokal.)
3. events affect the decision making of a
tourist.
(ang mga panghitabo kay makaapekto sa
pagdesisyon sa usa ka turista.)
4. boost new opportunities and investment.
( pagpalambo sa bag-ong mga oportunidad ug
pamuhunan.)
5. fosters community pride and uplift the
quality of life of the locals.
( makapalig-on sa garbo sa komunidad ug
makapataas sa kalidad sa kinabuhi sa mga
lumulupyo.)
C. Business model 5 4 3 2 1
Tagum City…
 1. Profit can be utilized for technology
advancement.
( Ang ganansya mahimong gamiton alang sa
kauswagan sa teknolohiya.)
2. Implements strong promotional techniques
that can easily absorb of the tourist.
( Nagpatuman sa lig-on nga promotional nga
mga pamaagi nga sayon lang masabtan sa
mga turista.)
 3. has authenticity of the products and service
that can give uniqueness to the tourist.
( adunay pagkatinuod sa mga produkto ug
serbisyo nga makahatag og talagsaon sa
turista..)
 4.Provides comfortable and excellent
accommodation that meets the needs of the
tourist.
 ( Naghatag og komportable ug labing maayo
nga accommodation nga makatubag sa mga
panginahanglan sa mga turista..)
 5. Establish a good rapport to the public that
can gives a good benefits to the tourist.
 ( Pagtukod og maayong relasyon sa publiko
nga makahatag og maayong mga benepisyo sa
mga turista.)
D. Necessary resources 5 4 3 2 1
Tourism Events in Tagum City…
1. has enough fund to sustain necessity of the
tourism industry.
( adunay igong pundo aron mapadayon ang
panginahanglan sa industriya sa turismo.)
2. has knowledgeable manager to run the
tourism industry.
( adunay maalam nga manedyer sa pagdumala
sa industriya sa turismo.)
3. has well equipped staff and has knowledge
on handling difficulties in engaging tourist.
( adunay igsakto nga gamit sa mga kawani ug
adunay kahibalo sa pagdumala sa mga
kalisud sa pagbisita sa mga turista.)
4. offers a unique and modernized tourism
establishment.
(nagtanyag sa usa ka talagsaon ug
modernized nga establisemento sa turismo.)
5.has technology advancement and equipment
for tourism related activities.
(adunay pag-uswag sa teknolohiya ug
kagamitan alang sa mga kalihokan nga may
kalabutan sa turismo.)
Direction: Please rate items below using the scale presented below and do
not leave any item unanswered. Please check (√) the box that correspond to
your answer with the following rating sca`le.

Scale Level Interpretation

5- Strongly Agree This means that the Economic


(mouyon kaayo) development is very much
observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Economic development daghan
kaayo nga naobserbahan.)
4- Agree This means that the Economic
(mouyon) development is much observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Economic development daghan
nga naobserbahan.)
3- Undecided This means that the Economic
(dili sigurado) development is fairly observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Economic development ma-
obserbar nga maayo.)
2- Disagree This means that the Economic
(dili mouyon) development is less observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Economic development dili kaayo
obserbahan.)
1- Strongly disagree This means that the Economic
(kusgan nga dili mouyon) development is not observed.
(Kini nagpasabot nga ang
Economic development wala
Makita.)
.

A. Generate employment 5 4 3 2 1
Tagum City…
1.offers high-quality jobs to people, which
would ensure growth and employment
(nagtanyag og taas nga kalidad nga mga
trabaho ngadto sa mga tawo, nga makatabang
sa pagtubo ug pagpanarbaho.)
2.offers more opportunities for part-time people
who seeks part time job.
(nagtanyag og dugang mga oportunidad alang
sa part-time nga mga tawo kinsa nangita og
part-time nga trabaho.)
3. offers more stable employment, higher wages
and more non-wages benefits.
(nagtanyag og mas lig-on nga trabaho, mas taas
nga suholan ug daghan pa nga mga benepisyo
sa dili suhol.)
4. contribute to equal opportunities by offering
more jobs for women/man as well as the
elderly.
(makatampo sa parehas nga oportunidad
pinaagi sa paghatag og dugang mga trabaho
alang sa mga kababayen-an ug sa mga
tigulang.)
5. improve in the economic well-being of area
residents.
(pagpalambo sa ekonomikanhong kaayohan sa
mga lumulupyo sa lugar.)
D. Infrastructure 5 4 3 2 1
Tagum City…
1. has improve accessibility in both locals and
tourist.
(nagpauswag sa pagkabaton sa mga lokal ug
turista.)
2. promotes productivity roads, highways,
hotels and restaurant for tourism related
purposes.
(nagpasiugda sa mga kadalanan sa
produksyon, highway, hotel ug restaurant alang
sa mga katuyoan nga may kalabutan sa
turismo.)
3. promotes the aesthetic beautification of the
venue where tourism event take place.
(nagpasiugda sa pagpatahom sa lugar diin ang
kalihokan sa turismo nahitabo.)
4. can highly raise the profile of Tagum city
through well develop infrastructures.
(makatabang pag-ayo sa profile sa siyudad sa
Tagum pinaagi sa pagpalambo sa mga
imprastruktura.)
5. improves productivity and contribute to the
quality of life of locals.
(nagpalambo sa pagka-produktibo ug
nakatampo sa kalidad sa kinabuhi sa mga
lumulupyo.)
C. Enterprises development 5 4 3 2 1
Tagum City…
 1. create and promote employment and
business opportunities for historically
disadvantaged individuals.
 (paghimo ug pagpasiugda sa mga oportunidad
sa trabaho ug negosyo alang sa mga tawo nga
wala'y kasinatian sa kasaysayan.)
2. creates opportunities for guests to spend
money locally, and to support local projects.
(nagmugna og mga oportunidad alang sa mga
bisita nga mogasto sa salapi sa lokal, ug sa
pagsuporta sa mga lokal nga proyekto.)
3. innovate product that competes to quality
standards.
(magbag-o nga produkto nga nakigkompetensya
sa kalidad nga mga sumbanan.
4.endorse fair trade in employment and
purchasing behavior.
(nag-endorso sa patas nga pamatigayon sa
panarbaho ug pamatasan sa pagpalit)
5. provide quality of services that will gratify
the standards of consumers.
(paghatag og kalidad nga mga serbisyo nga
makatagbaw sa mga sumbanan sa mga
konsumidor.)