T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

KİMYA TEKNOLOJİSİ

POLİMER SENTEZİ 1

ANKARA 2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ................................................................................................... 3 1. POLİMER ............................................................................................................................ 3 1.1.Polimer Maddelerin Basit Maddelerden Farkları........................................................... 8 1.2. Polimerlerin Sınıflandırılması..................................................................................... 10 1.2.1. Kaynağına Göre Polimerler ................................................................................. 10 1.2.2. Yapılarına Göre Polimerler.................................................................................. 10 1.2.3. Makromolekül Zincirinin Şekline Göre Polimerler............................................. 12 1.2.4. Isısal Davranışlarına Göre Polimerler.................................................................. 14 1.2.5. Uzaydaki Yapılarına Göre Polimerler ................................................................. 14 1.2.6. Makromoleküldeki Mer Bileşimine Göre Polimerler.......................................... 14 1.2.7.Sentez Yöntemine Göre Polimerler ...................................................................... 15 1.2.8. Monomer Çeşitlerine Göre Polimerler ................................................................ 17 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 ................................................................................................ 22 2. POLİKONDENZASYON METODLA POLİMERİN SENTEZİ..................................... 22 2.1.Poliamid Reçineleri:..................................................................................................... 23 2.2.Polikarbonatlar............................................................................................................. 25 2.3.Poliüretanlar................................................................................................................. 26 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 28 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 29 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 31 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 33 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 34

i

laboratuar.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL MODÜLÜN ADI 524KI0162 Kimya teknolojisi Boya Üretim ve Uygulamaları Polimer Sentezi 1 Polimerlerin oluşumu. ÖLÇME VE Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik DEĞERLENDİRME performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirileceksiniz. polimerlerin sınıflandırılması. amyant tel. Gerekli ortam sağlandığında. kuralına uygun olarak Anilin ile epiklorhidrin den epoksit reçinesini polikondenzasyon metodu ile elde edebileceksiniz. ev. kütüphane. polikondenzasyon metodla polimerlerin sentezlenmesi ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. ORTAMLARI VE Donanım DONANIMLARI Çeker ocak 250 ml balon. Amaçlar 1. Gerekli ortam sağlandığında. Üç boyunlu balon. ii . verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 40/32 MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI Polikondenzasyon metotla polimerlerin sentezini yapmak Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. bilgi teknolojileri ortamı ( İnternet ) vb. Ortam Sınıf. kuralına uygun olarak polikondenzasyon metodla polimer sentezi yapabileceksiniz. porselen kapsül. ayırma hunisi. damlatma hunisi. kendi kendinize veya EĞİTİM ÖĞRETİM grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. atölye. polimer maddelerin basit maddelerden farkları. kuralına uygun olarak polimerlerin ateşe dayanıklılığını ölçebileceksiniz. 9x12 cm ölçülü demir levha. işletme. termometre. karıştırıcı. su banyosu Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra. 2.

sizin için seçtiğimiz uygulama yapması kolay olan deneylerle.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci Yüzlerce. elastomerler ve bunlardan yapılan malzemelerde. Hayatınızda bilim adına hep yeni pencereler açılsın. Modern hayatın her safhasında doğal maddelerin yerini sentetik maddeler. Polimerlerin mevcut olmadığı bir hayat düşünmek oldukça zordur. Polimer maddeleri inceleyen bilim dalı polimer kimyası ve teknolojisidir. liflerin geniş bir aralığında. 1 . binlerce atomun birbirine bağlanarak oluşturmuş oldukları çok büyük moleküllere polimer denir. ince levha malzemelerde. Temel zincirde binlerce atom ve bu atomlara bağlı yan gruplar bulunur. reçinelerde polimerler karşımıza çıkmaktadır. özellikle polimer maddeler almıştır. bu yöntemi kullanarak polimerler elde edeceksiniz. Bu modülle polimer kimyasının temel teorik bilgilerine giriş yapacak ve polikondenzasyon metot ile polimerleşmeyi öğrenecek. Elektrik teknolojisinden tıp ilmine.

2 .

Yine bugün saç tarağımızdan yatak süngerine. Örneğin. Bu bağlanmalar nedeniyle artık moleküller birbirlerinden kolayca ayrılamazlar. zincirleri kesmeye 3 . polimeri elde etmek için başlangıçta kullanılan küçük moleküllü organik maddelere de monomer denir. beceri ve deneyime sahip olacaksınız. Yapının bir balık ağı gibi davrandığı düşünülebilir. ağacın temelini teşkil eden selüloz. Çevrenizde gördüğünüz polimerleri organik ve inorganik polimerler olarak sınıflandırınız. bugünde çok kullanılan maddelerden biri olan kauçuğun kullanımı 5000 yıl öncesine dayanır. büyük molekül meydana getirmesi sonucu polimerler oluşur. Havadaki oksijenin etkisi ile bazı noktalardan bu moleküller birbirlerine bağlanırlar. Bu katı yapı içerisinde küçük moleküller hareket edebilirler ve tüm yapı da hareketlidir. POLİMER İnsanoğlu varoluşundan beri polimer maddelerle iç içedir. iki ve daha fazla fonksiyonel gruplar içeren monomerler vardır.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ . Polimerik ürünlerden biri olup. Çünkü havadaki oksijen ilk olarak molekülleri birbirine bağlamasına karşın bir süre sonra oksijen. Binlerce monomerin birleşip. buğdayın ve patatesin temelini teşkil eden nişasta gibi birçok örnek verilebilir. Polimerlere neden ihtiyaç duyulmuştur?Araştırınız. Kızılderililer bu özsuyu ile ayaklarını kaplarlarmış. Polimer adı ise "poli + meros (çok + parçalı)" olarak Greekçe'den gelmektedir. Çiftli bağ. ARAŞTIRMA    Çevrenizde gördüğünüz maddeleri. Başlangıçta sıvı olan kauçuğun özsuyu (lateks) uzun zincirli moleküller içerir. Bu madde kauçuk olarak adlandırılır. Böylece sıvıdan katı duruma geçerler. Polimer molekülü içerisinde tekrarlanan küçük ve basit kimyasal birime mer (tekrarlanan birim). yapıştırıcıdan plastik torbalara. üçlü bağ. polimer veya basit maddeler olarak sınıflandırınız. Bu nedenle bu yapı kısmen katı kısmen sıvı gibi davranır. Bununla beraber bu kauçuk ayakkabı bir gün içerisinde dağılırmış. 1. gömlekten diş fırçasına.1 AMAÇ Kuralına uygun olarak polimerlerin ateşe dayanıklılığını ölçebilecek bilgi. otomobildeki iç aksamlara kadar polimerler hayatımızın içindedir.

1907’de tamamen sentetik ilk polimer olan fenol-formaldehit reçinelerinin üretimini başarmıştır. Amerikalı bilim adamı Leo Hendrick Baekeland.başlar. 1924 de ise Hermann Staudinger'in Makromolekül Hipotezini ileri sürmesiyle. 1930 1936 1936 1936 1936 1937 1939 1941 1942 1943 1943 1943 1943 1944 1947 1948 1955 1956 1957 1957 1964 1965 1970 1974 Stiren-bütadien kauçuk Poli vinil klorid Polikloropren( neopren) Polimetasrileyt Polivinilasetat Polistiren 66. Makromolekül Hipotezi sonraki yıllarda birçok polimerin üretimine ışık tutmuştur. polimer teknolojisi önemli bir ufuk kazanmıştır.Naylon Politetrafloroetilen Doymamış poliesterler Dallnmış Polietilen Bütil kauçuk 6-Naylon Silikon Polietilentereftaleyt Epoksi ABS reçineler Düz zincirli Polietilen Polioksimetilen Polipropilen Polikarbonat İyonomer reçineler Poliimidler Termoplastik elostomerler Aromatik Poliamidler Tablo 1. pamuk selülozunu nitrik asit ve kamfor ile etkileştirilerek hazırlanan yarı sentetik polimerdir. küçük birimleri birarada bulunduran uzun zincirli moleküller olduğunu ileri sürerek. Polimerlerin ikinci büyük grubu olan plastiklerin ilk ürünü 1868’de Amerika'da John Wesley Hyatt tarafından. polimer üretiminin deneme yanılma aşamasından kurtulmasını sağlamıştır. esnek ve sağlam bir madde elde etti.1: Bazı Önemli polimerlerin ilk üretim yılları 4 . Bu teoriye göre. 1849 yılında Charles Goodyear kauçuk ağacının özsuyunu kükürt ile kaynattığında siyaha yakın. Goodyear'ın bu buluşu halen üretimdedir. doğal kauçuk ve polistirenin.

polietilen. Polimer maddenin molekülü aşağıdaki gibi gösterilebilir: nM [— M— ] n veya ···−M−····−M−···· M: Tekrarlanan birimler n: Polimerleşme derecesi Polimerlerin adı genellikle makromolekülündeki tekrarlanan monomerlerin adına “poli” sözü ilave etmekle okunur. Polimerin içinde tekrarlanan birim sayısına “polimerleşme derecesi” (Pn) adı verilir. genellikle bazı maddeler ayrılmadan ve elementlerin yerleşimleri değişmeden. Örneğin. Polimerde tekrarlanan birimler aynı monomerlerden oluşursa böyle polimerlere homopolimer denir. Yüzlerce atomdan oluşan Polivinilklorür (PVC) molekülü Polimerleşme reaksiyonları. polivinilklorür gibi. polipropilen. 5 . monomer moleküllerinin biri diğeri ile birleşerek makromoleküller meydana getirme reaksiyonudur. 1.Resim1. polistiren. Polimerin molekül ağarlığı monomerin molekül ağarlığı ile polimerleşme derecesinin çarpımına eşittir. Mpolimer = n Mmonomer Monomerlerin molekülleri birbirlerine kovalent bağlarla bağlanırlar.

[ CH2 CH ]n CH3 Polipropilen [ CH 2 Polietilen CH 2 ]n [ CH2 CH ]n [ CH2 CH ]n Cl Polistiren Şekil 1.1.Eten molekülünün polimerleşmesi Polivinilklorür 6 .

Polimerde tekrarlanan birimler iki yada daha fazla farklı monomerlerden oluşursa böyle polimerlere kopolimer denir. bütadienstiren kopolimeri gibi. Bütadienakrilonitril kopolimeri: 7 . Bütadienakrilonitril kopolimeri. Örneğin.

Polimerlerin özellikleri. onları meydana getiren monomer birimlerinin kuruluşuna.  Küçük moleküllü bileşiklerin çözeltileri şeffaftır.  Genellikle çözücülerde kolay çözünürler.[ C CH H2 CH CH2 CH2 H C CN ]n Bütadienstiren kopolimeri: [ C CH H2 CH CH2 CH2 H C ]n Genel olarak kopolimer şöyle yazılır: ─ M1 ─ M2 ─ M1 ─ M2 ─ ···· Kopolimerler adlandırılırken makromolekülündeki monomer birimlerinin adları okunur. 1.  Küçük moleküllü bileşiklerin kristalleşmesi genellikle kolay ve belli bir sıcaklıktadır. Polimer Madde  Büyük moleküllere sahip olduğu için katı ve genellikle serttir.  Polimerler zor çözünürler hem de çözünme şekilleri tamamen farklıdır.  Polimerler yüksek elastik kabiliyetine sahiptirler.  Yüksek moleküllü birleşmelerin çözeltilerinde ışığın dağılması gözlenir.  Küçük moleküllü bileşiklerin elastikiyetleri yoktur.1.Polimer Maddelerin Basit Maddelerden Farkları Basit Madde  Küçük moleküllü maddeler genellikle gaz veya sıvı haldedir.  Yüksek moleküllü birleşmelerin kristalleşmesi çok zor ve geniş bir sıcaklık aralığında olmaktadır. miktarına ve fonksiyonel grupların sayısına bağlıdır.  Yüksek moleküllü birleşmelerin çözeltilerinden veya eriyik halinden ince tabakalar meydana getirebilirler. 8 .  Küçük moleküllü bileşiklerin çözeltilerinden veya eriyik halinden ince tabakalar meydana getirilemez.

Bazı Polimerlerin Camlaşma Sıcaklıkları ( Tg ) Ve Erime ( Tm ) Sıcaklıkları Şekil 1. (d) camsı bölge. Kristallenebilen polimerlerde hacim sıcaklık eğrileri (a) sıvı bölgesi.2. Şekil 1. (e) kauçuk.(b) bir miktar esneklik gösteren sıvı.2’de bu tür maddelerin camlaşma sıcaklığı ( Tg ) gösterilmiştir.Hacmin böyle düz bir şekilde değişmesi maddenin ani olarak sıçrayışla sıvı halden kristal haline dönüşümüne kadar devam eder. Bu camlaşma sıcaklığı polimerik maddelerde önem taşır ve bunun üzerinde polimere şekil verilebilir. Tg ( K ) Polietilen Polipropilen Polistiren 188 253 373 Tm ( K ) 410 447 _ Tablo1.2. camlaşma hali görülür.2’de polimerin sıcaklığa göre hacminin değişmesi gösterilmiştir. Bunun için polimerler eriyik halinden katı haline dönüştürdüklerinde amorf maddelerde olduğu gibi. Şekil 1. Bazı hallerde maddenin sıvı halinden kristal haline dönüşümü bozulur ve camlaşma prosesi başlar. amorf maddelere göre zor olur. Aşağıda bazı polimerlerin camlaşma sıcaklıkları ( Tg ) ve erime ( Tm ) sıcaklıkları verilmiştir. Bu proseste sıcaklığın azalması ve sistemin viskozitesinin artması sebebiyle makromoleküller kendi hallerini zor değiştirirler. amorf basit maddelerden farklı olarak. Şekilde görüldüğü gibi. (c) kauçuksu bölge. Yüksek moleküllü bileşikler zincir yapılarına bağlı olarak tamamen amorf veya kısmen kristal halde olabilirler. Bu amorf maddelerde görülen bir değişikliktir. 9 .Sıcaklık azaldıkça moleküller birbirine yakınlaşır ve sistemin hacmi azalır. yüksek moleküllü bileşiklerin camlaşma hali geniş sıcaklık arasında olur. (f ) camsı bir matris içindeki kristaller Polimer maddeler küçük moleküllü bileşiklere.

2. Polipropilen ( CH2 CH2 )n Polietilen Polivinilasetat Polivinilalkol 10 . monomerlerden başlayarak endüstride sentez edilen polietilen.2. nişasta. 1. Sentetik ve doğal olabilirler.2. doymamış ve aromatik hidrokarbonlar bu polimerlere aittir. polipropilen. Kaynağına Göre Polimerler a)Doğal polimerler: Tabiattaki canlı varlıkların bünyelerinde olan polimerlerdir.1. Polimer zincirinin temelini C atomları oluşturur. poliamidler gibi polimerlerdir. Örneğin. selüloz. b) Sentetik polimerler: Monomerlerin birleşmesiyle oluşan polimerlerdir. Organik polimerler zincirin yapısına göre karbon zincirli ve heterozincirli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Polimerlerin Sınıflandırılması 1.1. doğal kauçuk vb. Yapılarına Göre Polimerler a) Organik polimerler: Organik moleküllerden oluşmuş polimerlerdir. Bunlar.2. Karbon zincirli polimerler: Yüksek moleküllü doymuş. biyolojik aktifliğe sahip protein gibi polimerlere biopolimerler denir.

. [ CH2 O CH2 O ] .. S... .... O....... (CH2) n S S S (CH2) . böyle polimerlere doymamış polimerler denir......... F... n Polioksimetilen (polieter) Poliamid S . Cl gibi hetero atomlarda bulunur. m Polisülfürler 11 . P. Polibütadien Heterozincirli polimerler: Bunların temel zincirinde C ve H atomlarının yanında N.Polivinilamin Poliakrilnitril Polivinilklorür Polifenilen Polimer zincirinde çift bağ olursa.

Makromolekül Zincirinin Şekline Göre Polimerler Polimerler doğrusal düz zincirli ( lineer ). Polisilan 1....3.. Örneğin.2....b) İnorganik polimerler: Bunlar metal ve ametallerden oluşmuş polimerlerdir.. Si H H Si H H Si H H Si H ... Si CH3 O CH3 Si CH3 O CH3 Si CH3 O ... CH3 .. polipropilen Dallanmış polimerlerde temel zincir boyunca dallanmalar vardır.. CHCN CH2 CH2 C CH3 CH CH2 CH2 C CH CH2 CH2 C CH3 CH CH2 CH3 CH2 CHCN CH2 CHCN 12 . Silikon Polimeri H ... dallanmış ve çapraz bağlı ( ağ örgülü ) olabilirler..... Düz zincirli polimerlerde polimer zinciri üzerinde dallanma ve çapraz bağlanma yoktur...

Çapraz bağlı polimerlerde. OH CH2 OH CH2 OH CH2 CH2 CH2 OH OH Doğrusal (Lineer) Polimer (A) Dallanmış (Branched) Polimer (B) Ağ (Network) Polimer (C) Resim 1.2: Polimer Moleküllerinde ortaya çıkabilecek dallanma tipleri 13 . temel zincirler birbirleriyle bağlı olurlar. Mesela fenol ile formaldehitin polikondenzasyonundan çapraz bağlı polimer elde edilir.

Örneğin. poliüretanlar. v. polietilen Termosetler. Poliolefinler. kalıplanamazlar.2. Örneğin.2. Isıtılarak kalıplarda şekillendirilebilirler. polietilen. Isıtıldıklarında önce yumuşarlar.4. Isıtıldıklarında şekil değiştirmezler. Daha fazla ısıtıldıklarında yanarlar. Isısal Davranışlarına Göre Polimerler Termoplastik ve termoset (termoreaktiv) olarak ikiye ayrılırlar.1. bir üstte dizilidir. Fenolformaldehit reçinesi 1. sindiotaktik ve ataktik olmak üzere üçe ayrılırlar. H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 Sindiotaktik polimer de ise yan grup bir altta. Bu şekildeki polimerler izotaktiktir.Termoplastikler düz zincirli polimerlerdir. polistiren 14 .b. Uzaydaki Yapılarına Göre Polimerler Polimer zincirindeki yan grupların uzaydaki yönelişlerine göre polimerler izotaktik. poliamidler. Makromoleküldeki Mer Bileşimine Göre Polimerler Polimerler meydana geldikleri monomerlere göre poliolefinler. polipropilen polimerinin yapısında bulunan metil grupları uzayda polimer zincirinin hep bir tarafında bulunur ya alt tarafında ya da üst tarafında dizilirler. çift bağlı monomerlerden oluşan polimerlerdir. H H H H H H H CH3 H CH3 H H CH3 H H H H H H H H CH3 CH3 H CH3 H CH3 H Ataktik polimerde ise yan grup polimer zinciri boyunca altta ve üstte dağınık halde dizilir. Örneğin.2. sonra erirler. H H H H H H H CH3 CH3 H H CH3 H H H H H H H H H H CH3 CH3 H CH3 CH3 H 1.5. çapraz bağlı poimerlerdir. yumuşamazlar. Örneğin. poliesterler. poliakrilatlar. şeklinde sınıflandırılır.6.

2. izosiyonatlarla glikollerin katılma reaksiyonundan oluşan polimerlerdir.3: Poliesterin elektron mikroskobu görüntüsü Katılma polimerleri ise serbest radikal. Poliakrilatlara örnek olarak poliakrilik asit verilebilir.Poliesterler. -OH ) içeren monomerlerin aralarından küçük bir molekülün (H2O.. poliester polimerleri.. katyonik. O nOCN R NCO + nHO R' OH OCN ( R NH C O R' ) OH n Poliamidler. 15 .7.. NH (CH2)6 NHCO (CH2)4 CONH . koordinasyon polimerleşmesi ile elde edilebilirler... alkollerle karboksilli asit grupları arsındaki esterleşme reaksiyonları sonucu elde edilen ürünlerdir. nCH2 CH COOH ( CH2 CH )n COOH 1..COOH. NH3 gibi) ayrılmasıyla oluşurlar... Örneğin. nNH2 (CH6) NH2 + nHOOC (CH2)4 COOH . Kondenzasyon polimerleri en az iki fonksiyonlu grup (. nHOOC R COOH + nHO R' OH HO (OC R COO R' O) + (2n-1) OH2 n Poliüretanlar. HCl.. anyonik. aminlerle karboksilli asitlerin reaksiyonuna dayalı amidleşme reaksiyonları üzerinden oluşan polimerlerdir. -NH2... Bu reaksiyonlarda oluşan polimerin temel molekülünün kaba formülü ile monomerin kaba formülü aynıdır. Resim 1..Sentez Yöntemine Göre Polimerler Polimerler sentez yöntemlerine göre kondensasyon ( kademeli) ve katılma polimerleri olarak ikiye ayrılırlar.

Serbest radikal polimerleşmesi ısı ve ya ışık yardımıyla serbest radikal üreten başlatıcılar kullanılarak gerçekleştirilir. AlCl3.azobisizobutironitril (AIBN) Katyonik polimerleşmede katalizör olarak karbonyum katyonu oluşturan sistemler. H3C C H3C CH3 CH2 + H + CH3 C + CH3 izobütilen trimetil karbonyum (karbokatyon) 16 . Friedel-Grafts katalizörleri ( BF3. O O C O C Benzoil peoksit CH3 C CH3 Kümülhidroperoksit O OH CN CH3 C CH3 N N CN C CH3 CH3 α . En çok bilinen serbest radikal polimerleşmesi başlatıcıları peroksitler. hidroperoksitler ve bazı azo bileşiklerdir. H2SO4. SnCl4 ) kuvvetli asitler ( HClO4. Bu yolla vinil monomerleri polimerleştirilir. α’. H3PO4 ) kullanılır.

Kopolimerler. Stiren. KH. (C2H5)2Mg-VCl3 katalizörleri kullanılır. tek bir cins monomerin polimerleşmesiyle elde edilen polimerlerdir.CH3 CH3 C + CH3 + n CH2 C CH3 CH3 CH3 C* CH3 CH2 CH3 C CH3 n -1 CH2 CH3 C + CH3 CH3 Anyonik polimerleşmede. LiH. iki veya daha fazla cinsten olan monomerlerin beraberce polimerleşmesinden oluşan polimerlerdir. polivinilklorür gibi polimerler homopolimerlerdir. Monomer Çeşitlerine Göre Polimerler Polimerler tek bir monomerden veya birkaç çeşit monomerden meydana gelişlerine göre homopolimerler ve kopolimerler olarak ikiye ayrılırlar.  Blok kopolimerler. polietilen. polistiren. Propilen CH3 n CH2 CH CH3 TiCl4-Al(C2H5)3 CH2 CH CH3 CH2 CH n 1. karbonyon oluşturmak üzere Na. akrilonitril NaNH2 Na + + NH2 CH2 CH X Na NH2 + NH2 CH2 CH X Na + NH2 CH2 CH X + n CH2 Na + CHX NH2 CH2 CH* X C H2 CH X CH n -1 2 CH X Na + Koordinasyon polimerleşmede ise Ziegler-Natta ( TiCl4-(C2H5)3Al. yani A monomerinden oluşmuş polimer bloklarının B monomerinden oluşmuş polimer bloklarına bağlanması ile oluşan polimerlerdir.8. Bunlar monmerlerin diziliş sırasına göre dörde ayrılırlar. (C2H5)2AlCl-TiCl3. KNH2 gibi tipik anyonik katalizörler kullanılır. polipropilen. Homopolimerler. Örneğin. A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B 17 .2. NaH. Örneğin. Örneğin.

 İki ayrı cins monomerin zincir boyunca dağınık sıralanmasıyla oluşmuş kopolimer: A-B-B-B-A-A-B-A-B-A-A-A  Aşı kopolimerler oluşurken aynı zamanda çapraz bağlı polimerlerde meydana gelebilir. B monomerlerinden oluşmuş oligomerlerin aşılanmasıdır. B B A A B A A B A B A B A B A B A A A B B B B A B 18 . A monomerlerinden oluşan makromolekül zincirine. Blok polimerleşmesinin özel bir şekli de aşı polimerizasyonudur. Böylece dallı kopolimer meydana gelir. B B A A B A A B A B A B A B A B A A A B B B B A B  A ve B monomerlerin polimer zinciri boyunca ardı ardına düzenlenerek oluşturduğu polimerler: A-B-A-B-A-B-A-B-A-B Böyle düzenli polimer zincirleri genellikle poliadisyon ve polikondensasyon reaksiyonlarında oluşur.

 Amacınızı.  Beki hazırlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Analiz için standart (125x15x10 mm) ölçülü polimer numuneler alınız.  Isıtma işlemini yaparken bekin hava ve gaz ayarını uygun şekilde yapınız.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız. Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız. işlem basamaklarınızı.  Numuneleri sırayla 1 dakika alevde tutunuz.  Numuneyi 450 lik açı ile bek alevine yaklaştırınız.  Kronometre ile yanma süresini ölçünüz.  Analiz yaparken alevin yüksekliğini 10 cm olarak ayarlayınız. 19 .  Gözlemlerinizi not etmeyi unutmayınız. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.  Sonuçları rapor ediniz.

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tabiattaki canlı varlıkların bünyelerinde oluşmuş ürünlere doğal polimerler denir. yumuşamazlar. Aşağıda verilen polimerlerden hangisi kopolimerdir? A)Polietilen 2. 1. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ 7. 3. kalıplanamazlar. Tek cins monomerin ________________denir. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. D) Çözeltilerinden veya eriyik halinden ince tabakalar meydana getirilemez.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen soruların doğru cevap şıklarını işaretleyiniz. B)Polipropilen C)Polistiren D)Bütadien-Stiren Aşağıda verilen özelliklerden hangisi polimerin özelliğidir? A) Genellikle çözücülerde kolay çözünürler. verilen cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. B) Bileşiklerinin elastikiyetleri yoktur. Polietilen aşağıda verilen sıcaklıkların hangisinde sıvı halde bulunur? A) 100 oC B) 189 oC C)290 oC D)450 oC 4. C) Zor çözünürler hem de çözünme şekilleri tamamen farklıdır. boşluklu cümleleri uygun terimlerle tamamlayınız. 6. Polimerler sentez yöntemlerine göre kondensasyon ve katılma polimerleri olarak ikiye ayrılırlar. Isıtıldıklarında şekil değiştirmezler. polimerleşmesiyle elde edilen polimerlere 5. 20 . ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. çapraz bağlı polimere ________________denir.

Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. 21 . raporunuzu yazınız. Beher 2. Benzin 5. benzin ve yağlara karşı dayanıklılığını ölçmek için aşağıda verilen uygulama faaliyetini yaparak. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Süzgeç Kâğıdı 7. Gerekli malzemeler: 1. Cevabı hayır olan soruları öğretmeninize danışınız. Alkol 4. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. Hassas Terazi Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Dayanıklılığını ölçeceğiniz polimerden 120x15x10 mm ölçülü standart çubuklar hazırladınız mı? Bu çubukları hassas olarak tarttınız mı? Üç adet temiz beher hazırladınız mı? Beherlerden birine alkol diğerine benzin üçüncüsüne yağ koydunuz mu? Beherleri 24 saat 20 oC ‘de beklettiniz mi? Numuneleri beherlerden çıkartıp süzgeç kâğıdıyla kuruttunuz mu? Hassas terazide numuneleri dikkatli bir şekilde tarttınız mı? Numune kütlesinin değişimini gerekli hesaplamalar yaparak % olarak buldunuz mu? Sonuçları rapor ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. 120x15x10 mm ölçülü standart çubuklar 3.UYGULAMALI TEST Polimerlerin alkol. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.Yağ 6.

POLİKONDENZASYON METODLA POLİMERİN SENTEZİ Polikondenzasyon reaksiyonları yüksek moleküllü bileşiklerin sentezi için çok kullanılan bir metoddur. Polikondensleşme reaksiyonu kademeli olur. ARAŞTIRMA    Polimerler nasıl elde edilir? Araştırınız. poliamidler bu tür polimerlerdir.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 AMAÇ Kuralına uygun olarak anilin ile epiklorhidrin den epoksit reçinesini elde edebilecek bilgi. HOOC R COOH HO R COOH Dikarboksilli Asit Oksiasit HO R Diol OH H2N R Diamin NH2 22 . karışımdan çok kolay ayrılır. Doğal ve sentetik polimerler nerelerde kullanılır? Araştırınız. Örneğin. HCl gibi) oluşturduğu polimerler polikondenzasyon polimerleridir. 2. Poliesterler.) içeren monomerlerin küçük bir molekül ayrılmasıyla ( H2O. NH2. her kademede oluşan madde. En az iki fonksiyonlu grup ( COOH. beceri ve deneyime sahip olacaksınız. Polikondensleşme reaksiyonlarında bir veya iki farklı fonksiyonel gruplu monomerler kullanılır. OH vs. Sanayide elde edilen belli başlı polimerlerin nasıl elde edildiğini araştırınız. NH3.

Onun için fonksiyonelli monomerlerin yapısına göre polikondenzasyon reaksiyonları muhtelif metodlarla yapılabilir. Böylelikle. fonksiyonel gruplu monomerlerin polikondenzasyonundan sanayide çok büyük önemi olan polimer maddeler meydana gelir. olan polikondenzasyon reaksiyonuna Bifonksiyonelli monomerlerin polikondenzasyonundan lineer ( düz zincirli) polimer meydana gelir. Aynı monomer moleküllerinin polikondenzasyonuna homopolikondenzasyon denir. hem de muhtelif monomerlerin içinde olabilir. Değişik monomerler arasında heteropolikondenzasyon reaksiyonu denir. Sonra zincirin hidroksil grubu asitin diğer bir molekülü ile veya zincirin karboksil grubu yeni bir alkol ile reaksiyona girerek zincirin büyümesine sebep olur.Poliamid Reçineleri: Poliamid reçineleri amin ve karboksil gruplu monomerlerin polikondenzasyonundan meydana gelir. İkiden fazla fonksiyonel grubu olan monomerlerin polikondenzasyonundan dallanmış ve çapraz bağlı polimerler oluşur. Bu fonksiyonel gruplar hem aynı bir monomerin.Polikondenzasyon reaksiyonunu aşağıdaki gibi gösterebiliriz: O HOCH2 (CH2)n CH2OH + HO C (CH2)m O C OH -H2O O HO (CH2)n O C (CH2)m O C OH Bu reaksiyon ortamından su ayrılır.Oluşan uzun zincirin bir tarafında hidroksil grubu. diğer tarafında karboksil grubu olur. 2. 1) Aminoasitlerin polikondenzasyonu: nNH2 (CH2)n COOH ( nNH2 (CH2)n CO )n + nH2O 2) Diaminlerin ve dikarboksilli asitlerin polikondenzasyonu: xNH2 (CH2)n NH2 + yHOOC (CH2)m COOH [ NH (CH2)n NH CO (CH2)m CO ] + (x+y) (x+y) H2O 23 .1.

6 olarak üretildi. nNH2 (CH2)6 NH2 + nHOOC (CH2)4 COOH C (CH2)4 C NH (CH2)6 NH naylon-6.6 24 . Naylon adı verilen poliamidler ilk defa 1928’de H. İlk poliamid. Carothers ve arkadaşları tarafından keşfedildi. adipik asit ve heksametilen daiminden Naylon 6.3) Diaminlerin dikarboksilli asitlerin esterleri ile polikondenzasyonu: O xNH2 (CH2)n NH2 + xROC (CH2)n O C OR [ N H (CH2)n NH CO (CH2)n CO ]x + 2 xROH 4) Diaminlerin dikarboksilli asitlerin anhidritleri ile polikondenzasyonu: O C xNH2 (CH2)n NH2 + x(CH2) C O O [ N H (CH2)n N H O C (CH2)n O C ]x + xH2O 5) Diaminlerin dikarboksilli asitlerin klorürleri ile polikondenzasyonu: xNH2 (CH2)n NH2 + xCl C (CH2)n C Cl O [ N H (CH2)n N H C (CH2)n O C ]x + 2 xHCl Sanayide polikondensasyon reaksiyonu ile tekstil endüstrisinin temel ürünü olan ve büyük bir ticari öneme sahip olan poliamidler sentezlenir.

Kimyasal çözücülere. Poliamidler.Naylonlar (poliamidler) aşınmaya ve çekmeye karşı yüksek direnç gösterirler. Bisfenol-A. sıvılar ve yağlarla peynir ve et ürünlerinin vakumlu ambalajında kullanılırlar.Einhorn tarafından. Tekstil elyafı olarak paraşüt elbise yapımında kullanılır. Bu da araba kaplama. elektirik tellerin izalasyonunda. fenol ve asetonun reaksiyonundan elde edilir. Difenil karbonat ile Bisfenol-A’dan elde edilen polikarbonat en bilinen polikarbonattır. Bisfenol-A’nın keşfiyle polikarbonat üretimi de gelişerek arttı.1: Mavi Köpük 2. kord bezi gibi çok çeşitli kullanım alanları vardır. Sentetik iplik olarak ameliyat ipliği. Ayrıca epoksi reçineleri ile yapılarında bulunan amin gruplarının reaksiyonundan çapraz bağlı malzemeler elde edilebilir. Resim 2. CH3 nHO C CH3 OH + O nC O C6H5 NaOH O C6H5 OH CH3 [ O C CH3 O O C ]n + ( 2n-1) 25 . asit ve bazlara karşı dayanıklıdırlar. elbiselik kumaş yapımında kullanılan iplerin (kord bezi) üretiminde ve metal parçaların yerini alabilen malzemelerin yapımında. Çok az nem çekicidirler.Polikarbonatlar İlk polikarbonat çalışmaları 1898’de A. hidrokinon ve fosgen arasındaki reaksiyonla gerçekleştirildi. endüstriyel malzemeler yapımında kullanılır. 1956’da polikarbonatlar ticari olarak üretilmeye başlandı.2.

otomobil malzemesi. hesap makinaları. dielektirik özelliklere sahip plastiklerdir.Bisfenol-A fosgen ile de reaksiyona girerek polikarbonat verir: CH3 nHO C CH3 OH + Cl O C Cl CH3 [ O C CH3 O O C ]n + ( 2n-1) HCl Polikarbonatlar sert.Polimer 2. nO C N R N C O + nHO R' OH [ O C NH R NH C O R' ]n 26 . Darbeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdırlar. buzdolapları.Poliüretanlar Diizosiyanatlarla dialkollerin verdiği polimerlerdir. Elektirik malzemesi. inşaat malzemesi olarak geniş çapta kullanılırlar. Şekil 2. Ayrıca polikarbonat borularda kullanılırlar. Sulu çözeltilere yeteri kadar dayanıklıdır.3.2. batarya kutu ve kapakları. TV tüpleri. mutfak eşyaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılırlar.

Pratik olarak polikondensleşme metodu ile elde edilen polimerin molekül ağırlığı polimerleşme metodu ile elde edilen polimerlerin molekül ağırlığından az olur. Bunun sebepleri şunlardır.Poliüretanlar.  Polikondenzasyon reaksiyonu için kullanılan fonksiyonel gruplu monomerlerin içinde safsızlıklar olur ki. İki levha arasında iyi yapışma özelliğine sahiptir.  Meydana gelen makromoleküller ortamdaki monomerlerle tekrar reaksiyona girebilir ve neticede polimer zincirinin büyümesi zorlaşır. koltuk minderlerinde ve yatak yapımında kullanılır. bunlar büyümekte olan polimer zincirinin durmasına sebep olur. 27 . bu reaksiyonlar esnasında fonksiyonel grupların miktarı azalır ve polimer zincirinin büyümesi engellenir.  Polikondenzasyon prosesinde yan reaksiyonlar meydana gelir. mobilya sanayinde.  Reaksiyonda oluşan küçük moleküllü bileşikleri reaksiyon ortamından ayırmak zor olur ve bunlar reaksiyonun ilerleyişini engeller.

 60-65 0C kadar ısıtınız.  Sonra kurutunuz.5 ml epiklorhidrini damlatma hunisi ile 1.  Reaksiyonu 60-65 0C ye kadar ısıttıktan sonra 23.  Kalan kısmı balona dökünüz.1 ml anilin alınız.5 saatlik sürede yavaş yavaş damlatınız.  Reaksiyonu soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra ayırma hunisinde su tabakasını ayırınız.  Üzerine 100-120 ml distile su ilave ediniz.  Polimerler reaksiyon aygıtı ile gerçekleştirilir.5 saat müddetince 25 g (%40) NaOH çözeltisi damlatınız. işlem basamaklarınızı. sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.  Reaksiyon balonunu önce çeşme suyu sonra saf su ile temizleyip kurumasını sağlayınız.  Karışımı bu sıcaklıkta 4 saat daha ısıtınız. 28 . nötralleşene kadar bu işleme devam ediniz. Daha sonra sıcaklığı 50-55 0C ye kadar düşürünüz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler  İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı düzenleyiniz.  Reaksiyon balonuna yeni destillenmiş 9.  Sonuçları rapor ediniz.  Amacınızı.  Üzerine 1-1.  İşiniz bittikten sonra tüm malzemeleri yıkayıp yerlerine kaldırınız.  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Karıştırma işlemine 30 dakika daha devam ediniz.

NH2. boşluklu cümleleri uygun terimlerle tamamlayınız. B) Oksiasit C) Diol D)Selüloz Aşağıda polikondenzasyon metodu ile elde edilmiş sanayide çok önemli olan polimerler verilmiştir. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ Polikarbonatlar sert. NH3. OH vs. verilen cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 29 . Poliamid reçineleri amin ve karboksil gruplu monomerlerin polikondenzasyonundan meydana gelir. Aşağıda verilen monomerlerden hangisi polikondensleşme reaksiyonuna girmez? A)Dikarboksilli Asit 2. 7. HCl gibi) oluşturduğu polimerler ________________ polimerleridir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen soruların doğru cevap şıklarını işaretleyiniz. polikondenzasyon reaksiyonuna 4. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ 6. Bifonksiyonelli monomerlerin polikondenzasyonundan düz zincirli polimer oluşur. Değişik monomerler arasında olan ____________________ reaksiyonu denir. 5. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. elektiriği iyi iletmeyen özelliklere sahip plastiklerdir. Aşağıda verilen polimerlerden hangisi bu guruba girmez? A) Poliamid reçineleri C) Poliüretanlar B) Polietilen D)Polikarbonatlar 3.) içeren monomerlerin küçük bir molekül ayrılmasıyla ( H2O. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 1. En az iki fonksiyonlu grup ( COOH.

Porselen Kapsül 3. demir levha üzerine döküp soğuttunuz mu? Demir levha üzerinden ayırdınız mı? İşi biten malzemeleri temizlediniz mi? Sonuçları rapor ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz. Kendinizi yeterli görüyorsanız diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Saf su 10. 30 .2 saat aralıksız karıştırdınız mı? Bu süre içinde oluşan amorf tozu porselen kapsüle döktünüz mü? Su ve etil alkolle yıkadınız mı? Tozu süzdünüz mü? Süzdükten sonra tozun üzerine 4 ml asetik asit döktünüz mü? Kapsülü amyant tel üzerinde önce yavaş. Cevabı hayır olan soruları öğretmeninize danışınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Mantar 8. sonra 130-140 oC ‘de 2 saat süreyle sarı veya turuncu renk oluşana kadar ısıttınız mı? Oluşan kütleyi. Isıtma düzeneği 11. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız öğretmeninize danışınız. 22. Gerekli malzemeler. Formalin 7.Huni 5.5 ml % 40’lık formalin aldınız mı? Oda sıcaklığında balonun ağzı kapalı olarak 1.Demir Levha Evet Hayır Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Balona 18. Ardından raporunuzu yazınız.Alkol 9. 1. Balon 2.PERFORMANS TESTİ Aşağıda verilen malzemeler ile polikondenzasyon yöntemi polimer oluşturunuz.6g taze destillenmiş anilin. Asetik Asit 12.5. Anilin 6. Süzgeç Kâğıdı 4.

Polikondenzasyon prosesinde yan reaksiyonlar meydana gelir. 6. Polikondensleşme metodu ile elde edilen polimerin molekül ağarlığı polimerleşme metodu ile elde edilen polimerlerin molekül ağarlığından az olur. ……. Poliolefinler.. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.. 1. Epoksi reçineleri ile yapılarında bulunan amin gruplarının reaksiyonundan çapraz bağlı malzemeler elde edilebilir. ……. Polimerde tekrarlanan birimler iki yada daha fazla farklı monomerlerden oluşursa böyle polimerlere ……………. bunlar esnasında fonksiyonel grupların miktarı azalır ve polimer zincirinin büyümesi engellenir.Hangisi polimerin uzaydaki yönelişini göstermez? A)Termoset 2. bağlanırlar. 8. monomerlerden oluşan polimerlerdir.. Diizosiyanatlarla dialkollerin verdiği polimerin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A)Poliamid reçineleri B) Polietilen C)Poliüretanlar D)Polikarbonatlar 5. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ 10.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen soruların doğru cevap şıklarını işaretleyiniz. Monomerlerin molekülleri birbirlerine ………. 7. verilen cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. B) İzotaktik C) Sindiotaktik D) Ataktik Aşağıdakilerden hangisi sentetik polimer değildir? A)Polietilen B) Poliamid C) Polipropilen D) Nişasta 3. ……. 31 . Aşağıdaki polimerleşmelerden hangisi katılma polimeri değildir? A) Anyonik Polimerleşme B) Katyonik Polimerleşme C) Termoplastik D) Serbest Radikal 4. Aşağıda polimerlerin uzaydaki yapılarının isimleri verilmiştir. denir. ( ) DOĞRU ( ) YANLIŞ 9. boşluklu cümleleri uygun terimlerle tamamlayınız.

Formaldehid 8. Ardından raporunuzu yazınız. Geri Soğutucu 5. soğuttunuz mu? Kapsülde üst kısımda biriken suyu döktünüz mü? Kapsülde kalan reçineyi 60-70 oC de vakumda kuruttunuz mu? Evet Hayır 10 İşi biten malzemeleri temizlediniz mi? 11 Sonuçları rapor ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sırasında bilgi konularında veya uygulamalı iş parçalarında anlamadığınız veya beceri kazanamadığınız konuları tekrar ediniz.24 mol)fenol ve 9.Sıcak Su Banyosu 3. Cevabı hayır olan soruları öğretmeninize danışınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.2 g formaldehit aldınız mı? Oda sıcaklığında iyice çözünene kadar karıştırdınız mı? Karışıma 1N H2SO4 çözeltisi (fenole göre %3’lük) ilave ettiniz mi? Balona geri soğutucu yerleştirerek su banyosunda yavaş yavaş ısıttınız mı? Karışımı kaynayan su banyosunda birbirinden farklı iki faz (katransu) olana kadar ısıttınız mı? Reaksiyon karışımı porselen kapsüle döküp. “Hayır” cevapları için öğretmeninize danışınız. Balon 4. Konuları arkadaşlarınızla tartışınız.Fenol 7. 1.6g (0.Saf Su Değerlendirme Ölçütleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Reaksiyon Balonuna 22. H2SO4 2.PERFORMANS TESTİ Aşağıda verilen malzemeler ile polikondenzasyon yöntemi polimer oluşturunuz. 32 . Gerekli malzemeler. Porselen Kapsül 6.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 D C D Termoset Homopolimer DOĞRU DOĞRU ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 D B Polikondenzasyon Heteropolikondenzasyon DOĞRU YANLIŞ DOĞRU MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D C C Kovalent bağlarla Çift bağlı Kopolimer DOĞRU YANLIŞ DOĞRU 33 .

esf.chemsoc. Ocak 1999) BAYSAL B.dept.nanoscience.pslc. 1994 BILMEYER F.arc. ve E.Basım.unimo www.ocpdev. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.A.tr www. Polimer Kimyası (Genişletilmiş 2.1973 KURBANOVA Refiga. 2. W.1995 İnternet Adresleri         www.ws www. Anahid Hazaryan Kırılgan Nesneler.. Pierre-Gilles de Gennes Jacques.ac.edu www. Experiments in Polymer Science. Polimer Kimyası.amrita. Collins.uk www. çev.edu www.balıkesir.gov www. Wiley.shef. Selçuk Ünversitesi.nasa.ipt. Ankara. Baskı).org 34 . Tübitak Popüler Bilim Kitapları.KAYNAKÇA KAYNAKÇA     BADOS.edu. Konya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful