Cuprins

:

1. Obiectivele lucr rii .....................................................................................1 2. Indica ii metodice ..................................................................................... ...1 3. I.Definirea caracteristicilor generale ale entit ii economice existente ......1 4. II.Studiul activit ii de baz a unit ii economice ........................................3 5. III.Studiul sistemului de conducere ............................................................. .5 6. IV.Studiul sistemului informa ional ..............................................................6 7. V.Identificarea metodelor i mijloacelor tehnice .......................................... 7 8. VI.Evaluarea performan elor sistemului existent .......................................... 9 9. VII.Evaluarea gradului de preg tire a unit ii economice pen tru proiectarea i implementarea sistemului informatic ......................................................... 11 10. Concluzii......................................................................................................... 12 11. Bibliografie ..................................................................................................... 13

1

) existent sau virtual din domeniul contabilita ii sau aferent contabilit ii. De mai mult de ase decenii compania SA ÄBucuria´ aduce bucurie copiilor i maturilor. contabilitate. Lucrarea practic se materializeaz la calculator pe foi A4 conform cerin elor prestabilite.). echipament special. Fabrica de cofet rie din Chi in u SA ÄBucuria´ este una dintre întreprinderile industriei alimentare ale republicii ce se dezvolt cel mai activ. analiza eco nomic etc. 2. Elevul va aplica cuno tin ele i deprinderile practice însu ite la alte cursuri de ore (management. SACP ÄBucuria´ i -a schimbat forma de proprietate ± acum este o societate pe ac iuni de tip deschis cu form privat a capitalului. filiale cu volum propriu de producere. I. Structura producerii SA ÄBucuria ´ const din sec ii de producere. efectueaz studiul unit ii economice i define te punctele pozitive i cele critice. Ast zi aceasta este cea mai mare întreprindere produc toare de produse de cofet rie din republic . corespunzând întru totul sloganului ± ÄVia a este mai dulce«´ În 1994. Elevul alege o unitate economic (firma. argumentîndu -le pentru a realiza studiul i analiza sitemului existent.Obiectivele lucr rii 1.Aprofundarea cuno tin elor toretice privind sistemul informa ional existent în cadrul unit ii economice. Elevul folosind cuno tin e teoretice. intreprindere etc.Definirea caracteristicilor generale ale entit ii economice existente Marca comercial SA ÄBucuria´ este cartea de vizit a Moldovei. Atribuirea i dezvoltarea deprinderilor practice pentru realizarea activit ii privind studiul i analiza sistemului existent. Ea este cea m ai mare 2 . în conformitate cu legisla ia Republicii Moldova. Indica ii metodice Lucrarea practic se efectueaz de elev în timp de o lun .

ciocolatei i produselor de ciocolat . . În momentul înfiin rii. dup ca re urmeaz combinarea factorilor în cadrul procesului nemijlocit de produc ie (producerea i ambalarea) i apoi transportul la unit ile de comercializare.Bucuria´ este de 1350 de persoane..221 lei. iar costul vînz rilor i cheltuielile comerciale atingînd suma de 27. .Bucuria´ a înregistrat pe parcursul anului 2008 . ajungîndu-se în momentul de fa la un numar variat de sortimente . din Rusia " din Germania .i asigure resursele de produc ie necesare: capitalul tehnic fix (echipamentele de produc ie) materii prime i materiale. Volumul de producere c onstituie aproape 90% din volumul produc iei de bomboane din Republica Moldova.Studiul activit ii de baz a unit ii economice " S. distribuitori i agen i comerciali pe întreg teritoriul republicii dar i de peste hotare cum ar fi : din S.2009 venituri din vînz ri în valoare de 54.³Russischer Markt´ etc..451. for de munc .815. ea trebuie s . Num rul scriptic de angaja i în cadrul S. 3 .A.. În prezent SA ÄBucuria´ este cea mai mare întreprindere specializat în fabricarea produc iei de cofet rie. Acesta este prima etap al fluxului s u material i financiar.A.i l rgeasc gama de produse.745 lei.Bucuria´ este cea mai mare întreprindere produc toare de produse de cofet rie din Republica Moldova. S. II.. fapt care a influien at i cererea la produsele întreprinderii respective. compania producea o gam restrîns de sortimente. urmînd ca pe parcursul anilor i cucerirea pie ei s .A. .A. ± . Produc ia SA ÄBucuria´ este elaborat conform tehnologiilor clasice cu luarea în considera ie a elabor rilor i inova iilor moderne în ramura cofet riei. ÄBucuria´ a creat o re ea larg de parteneri.Harforth Holding Corp´..U.i unica în Republica Moldova întreprindere specializat de producere a tuturor tipurile de produse de cofet rie zaharoase. Pentru realizarea acestui lucru.A. Linda International´ . S. .

.Bucuria´ colaboreaz cu o mul ime de întreprinderi rezidente dar i de peste rii. aici sunt produse i ter i (consumatori sunt diferite tipuri de caramel . Calitatea i inofensivitatea produc iei SA ÄBucuria´ sunt garantate de ± ISO i nuci stratificat cu mas de în producerea tuturor tipurile de produse de i biscui i. caramel cu umplutur r coritoare i cu umplutur de ciocolat caramel .. S. În afar de aceasta. caramel glazurat cu glazur de ciocolat . iris. bomboane cu diverse func ionarea Sistemului de Management al Calit ii i Inofensivit ii Produc iei în conformitate cu cerin ele standardului interna ional ISO 9001:2000 i Thueringen): CERTIFICAT Nr.A.În scopul asigur rii întreprinderii cu materialele de baz hotarele companie. i auxiliare. Se produce caramel drops. În conformitate cu legea « Privind protec ia drepturilor consumatorului» i regulamentul tehnic privind marcarea produselor alimentare ± « Normele sanitare de etichetare» ± fabrica este obligat s garanteze calitatea i siguran a produc iei pe durata întregii perioade de p strare i realizare a produsului finit. În lista denumirilor cofet rie.A.Bucuria´ este reprezentat de 17 magazine de firm în toat republica care fac leg tura între entitate i consumatori. marmelad . S. 4 22000:2005.Bucuria´ este specializat de cofet rie f inoase ± vafele ÄBucuria´ este deosebit de larg umpluturi i glazuri.. Harta asortimentului produc iei SA i variat : peste 450 de denumiri.A.. . inclusiv de lapte. drajeuri. 15 100 31772//15 112 6187 . ciocolat « La întreprindere este aranjat lansarea diferi tor tipuri de caramel . S.. ciocolatei i produselor din ciocolat . zefir. sunt certificate de Organul European de Certificare TUV CERT (TUV . i cu umplutur de fructe i lichior. Ei asigur o deservire a întreprinderii la cea mai înalt calitate. i prestarea exact a serviciilor organizarea livr rilor oportune de produc ie Eviden a livr rilor este organizat pe beneficiar i decade în cadrul fic rei luni. Pentru realizarea produc iei sale. Principalii beneficiari sunt: magazinele proprii ale firmei priva i).

unui control strict al respect rii cerin elor i normativelor sanitare. ÄChi in u de sear ´. concentra ia însemnat de zah r. Acest fapt este favorizat i de compozi ia chimic a îns i produc iei: umiditatea joas . inclusiv de la cei mai buni produc tori europen i. curate. III. M surile sanitare în procesul de producere i realizare a produselor alimentare urm resc un scop final de baz : asigurarea siguran ei produsului livrat consumatorului în privin a infec iilor. sarcinile) i organizarea structural (structura 5 .A. bine ventilate. Produsele de cofet rie sunt p strate în depozite uscate. toate verigile procesului de producere sunt supuse . Întreprinderea activeaz în conformitate cu politica elaborat în domeniul managementului calit ii care este asigurat atât prin personalul de calificare înalt i utilare tehnic a întreprinderea. GOST -urilor. lunii de flux mecanizate. la temperaturi optime (18 ± 3) i umiditatea relativ a aerului nu mai mare de 75 %. În acest scop. cât i prin implementarea noilor sisteme de control.Bucuria´ organizarea are 2 forme: organizarea procesual (func iunile. consisten a uscat ± toate acestea exclud posibilitatea existen ei condi iilor ce favorizeaz înmul irea microorganis-melor.Studiul sistemului de conducere La S. activit ile. SanPiN-urilor.Calitatea produselor de cofet rie lansat e este una din direc iile prioritare de activitate a companiei SA ÄBucuria´. ÄDo-re-mi´.. ÄMeteorit´. La SA ÄBucuria´ func ioneaz o sec ie de fabricare a asortimentelor cadou exclusive confec ionate manual ± de exemplu. Întreprinderea dispune de sec ie mecanic . de transport. precum i mecanizarea i crearea liniilor de flux exclud practic prezen a microorganismelor în starea lor vital . asortimentele de bomboane ÄForastero´ i altele. La fabric sunt instalate linii automatizate. toxiinfec iilor i intoxica iilor de natur bacterian i viral . atribu iile. .etc. electric. MBT. cerin elor Particularit ile procesului tehnologic de fabricare a produs elor de cofet rie. semi -automatizate. Deasemenea sunt create noi sectoare de producere pentru producerea bomboanelor Ä Lapte de pas re´.

Studiul sistemului informa ional Prin sistemul informa ional se în elege ansamblul de resurse umane i de capital investite într-o unitate economic în vederea colect rii i prelucr rii datelor necesare producerii informa iilor care vor fi folosite la toate nivelurile decizionale ale conducerii i controlul activit ii organiza iei. 6 . Parametrii ce caracterizeaz structura organizatoric sunt: specializarea organiza iei. cuprindere i configura ia. Orice sistem informa ional se caracterizeaz prin dou concept: Emi tor i receptor. sfera de Compartiment juridic Compartiment resurse umane Director de produc ie Director comercial Compartiment contabilitate financiar Compartiment salarizare Aprovizionare Utilaje Transporturi Desfacere Controlul calit ii Magazin 1 Magazin 2 Protec ia muncii Baza de produc ie IV. Fig. standardizarea.Emi torul este sursa de producere a informa i ei care apoi este procesat sau modificat i transmis receptorului. În diferi i ani fabrica a fost condus de c tre 24 directori .1 Organigrama Director general ef administra ie ef serviciu tehnic Contabil ef centralizarea. ponderea ierarhic . Structur ile au ca elemente componente primare: postul.organizatoric : func ionala i de produc ie). func ia. formalizarea. nivelul ierarhic i rela iile organizatorice. compartimentul.

Identificarea metodelor i mijloacelor tehnice Produc ia SA ÄBucuria´ este elaborat conform tehnologiilor clasice cu luarea în considera ie a elabor rilor i inova iilor moderne în ramura cofet riei. Fig. balante de verificare a conturilor sintetice etc. 7 . mijloace de comunicare.) Fisierul activelor pe termen lung Cartea (balanta) soldurilor stocurilor Cartea mare Rapoarte financiare V. În sistemul informa ional se reg sesc: informa ia vehiculat . La SA ÄBucuria´ rolul sistemului informa ional este de a asigura persoanele din conducere cu informa ii necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de alt natur .Bucuria´ Documente primare Casieria Registere analitice (borderouri. i procesat ) între emi tor i receptor se nume te flux informa ional iar traiectoria pe care o parcurge informa ia se numeste Rolul sistemului informa ional este de a transmite informa ia între diferite elemente. documentele purt toare de informa ii.) Registre sintetice si/sau mixte (jurnale. fise de evidenta analitica.Cantitatea de informa ii vehicula (transmis circuit informa ional. . etc.A. sisteme de prelucrare a informa iei.2 Fluxul informa ional la S.. personalul.

i pentru producerea maselor de ciocolat . Ä ciocolat ). Ägana ´. ÄMor ri a´ (cu stafide i arahide). bomboanelor de ciocolat cu umplutur praline cu nuc întreag sau m run it (ÄFavorit´). cu crem capuccino. ulei de l mâie. Äde jeleu´: ÄGloria Praline´ (cu susan. nuc greceasc . ÄGloria Quantro´. ÄGloria Cocos´. Avînd în vedere c cerin a de baz care st în fa a oric rui sistem informatic este de a asigura informarea corect în timp util a tuturor factorilor de decizie dintr-o 8 . inimioare. etc).La fabric sunt instalate linii automatizate. r ncu ´. cu fructe i pomu oare alcoolizate (ÄVara´). Ä Artek SANA´ pentru diabetici. cu gust i arom de migdale. strujitur de cocos. glazurate cu glazur de linia austriac de producere a vafelelor cu umplutur : Ä Artek´ (cu crem de lapte. Mo Cr ciun. cu crem de ciocolat . ÄNoroc´ (capuccino. miere i semin e de mac. capuccino.. complexul danez-italian de producere a biscui ilor: Ä Magie Plus´ (cu lapte condensat. tabletelor pe baz de substitui i europeni de calitate a untului de cacao (Ä Dor´). ÄLimpompo´ (biscui i pentru copii). scor i oar ). ÄGloria Trufe´. rom francez i caribean). etc. cu crem de lapte i arahide. cu crem de l mâie. susan i vanilie. semi -automatizate. ÄGloria Tre lece´. inclusiv de la cei mai buni produc tori europeni: y complexul automatizat de turnare germano -austriac pentru producerea prin metoda one shot a ciocolatei i bomboanelor de ciocolat cu turnarea în acela i timp a ciocolatei i diferitor umpluturi praline (de crem f r adaos i cu adaos de nuc f râmi at . de lichior. de lapte. ÄGloria Rom Irlandez´ i ÄGloria Glamour´ (cu rom irlandez i columbian. alune). y complexul de echipament german pentru prel ucrarea primar a boabelor de cacao i nucii. y y y y echipament german pentru producerea figurilor de ciocolat goale în interior în folie colorat (iepura i. lunii de flux mecanizate. linia automatizat italian de producere a ciocolatei de desert (ÄBucuria´). cu crem de halva. ÄGloria Frutelia´ (cu diferi i Äcrispi´ de fructe). strujitur de cocos. Äcrispi´ de fructe.

Apari ia i evolu ia sistemelor informa ionale se reflect prin intermediul urm toarelor momente semnificative atinse de proce sele de conducere. astfel informa ia este înregistrat mai rapid. pe toate treptele i dezvolt rii societ ii omene ti. aspectul 9 . i prelucrat VI. activitatea de realizare a sistemelor informatice acceptat S.  Folosirea echipamentelor de calcul ca instrumente de lucru în cadrul componentelor informatice ale sistemelor informa ionale. Func ia Director general Contabil ± ef Contabil pe produc ia gata Finansist Contabil responsabil de remunerarea muncii (3 persoane) ef serviciul tehnic Computerizare + + + + + Func ia ef administratie Casier ef compartiment juridic ef resurse umane Director de produc ie Director comercial Computerizare + + + + + Fig..A.Evaluarea performan elor sistemului existent Sistemele informa ionale au existat.Bucuria´ are loc prin prisma utiliz rii tehnicii de calcul pe dou planuri: de  Utilizarea calculatoarelor electronice ca instrumente de lucru în activitatea de fundamentare a deciziilor.A.Bucuria´ Dac analiz m tabelul de mai sus.societate comercial .. într-o form sau alta.A.. .. productive i informa ionale: managerial . în calitatea sa de proces de însu ire transmitere a informa iilor. observ m c la S.3 Prezen a computeriz rii la S.Bucuria´ majoritatea proceselor sunt supuse computeriz rii. . informarea constituind o condi ie fundamental a realiz rii oricarui proces managerial. Considereat ca o component informa ional al conducerii se exprim prin acest sistem.

s-au datorat unor sisteme informa ionale bine concepute i organizate. concretizat în compartimente cu leg turi informa ionale. y Apari ia primelor sisteme informa ionale. Realizarea unei inform ri complete i de calitate. y Consolidarea sistemelor informa ionale. procedee intermediul caruia se eleboreaz i activi t i practice. sistemul informa ional constituie un angrenaj care procur informa iile . circuitele mijloacele de tratare a informa iilor. cît i pentru transformarea lor în informa ii. le transform într-o form susceptibil de a fi utilizate de fiecare treapt de conducere. organizat de oameni. Altfel spus. inclusiv echipamente.y Apari ia nevoii de a conduce. urm re te efectele aplic rii acestora. care a constituit o premis esen ial a existen ei sistemelor informa ionale. cît i dup terminarea ac iunilor. alc tuind cadrul organizatoric prin i se folosesc informa iile. În sensul cel mai general. special organizate. metode i mijloace folosite atît pentru generarea i p strarea datelor. datele structurate pe criteria de eficien . precum i valorificarea integral a informa iei poate fi posibil doar în cad rul unui sistem conceput ca un ansamblu integrat. procedurile i . Realizarea actului de conducere depinde de fiabilitatea lui. atît în timpul execu iei. în primele decenii ale secolului XX. ca urmare a dezvolt rii mijloacelor automatizate de prelucrare a datelor . Sistemul informa ional poate fi considerat ca una din principalele componente a conducerii în timp real a întreprinderii. opera iile executate de om sau cu mijloace tehnice. 10 i fluxurile informa ionale. transmite i prelucreaza deciziile. programe. din istoria societ ii. asigurarea cu programe. iar buna lui func ionare depinde de calitatea elementelor sale componente. componentele sistemului informa ional sunt : resursele informa ionale. un sistem informa ional reprezint un ansamblu complex. în a doua jum tate a secolului XX. ca i metodele de folosire ra ional a lor. pe m sura dezvolt rii produc iei materiale aceste au cunoscut noi dimensiuni iar succesele numeroas elor personalit i conduc toare. Prin urmare. care cuprinde:procedure. ma ini.

Analiza sistemului existent este necesar la fundamentarea direc iilor de perfec ionare a sistemului informatic existent i înlocuirea acestuia cu un sistem nou ce va satisface toate cerin ele informa ionale ale conducerii unit ii i a compartimentelor func ionale. pentru eviden ierea calit ii.Evaluarea gradului de preg tire a unit ii economice pentru proiectarea i implementarea sistemului informatic Procesul de proiectare se realizeaz prin luarea în considerarea a unui set de principii.stabilirea unei solu ii de principiu care s precizeze activit ile i opera iile ce urmeaz a fi informatizate în plus fa de actualul sistem. . Aceast etap a proiect rii sistemelor informatice grupeaz un ansamblu de faze ce trebuie s r spund unei cerin e ca: . 11   ¡ . . a ariei e cuprindere a sistemului informatic i al dot rii cu tehnic de calcul. ce are ca rezultat o ierarhie func ional reprezentat printr -o schem de structur arborescent .surprinderea modific rilor ce se impun în organizarea i func ionarea sistemului informatic în viziunea conceperii i realiz rii unui nou sistem informatic.stabilirea ariei de cuprindere a sistemului informatic existent.reflectarea activit ilor i opera iilor economice specifice sistemului actual. .eviden ierea dot rii actuale cu tehnic de calcul prin prisma concordan ei dintre sistemele electronice de calcul i viitorul sistem pr oiectat. limitelor i deficien elor actualului sistem în vederea stabilirii cerin elor generale ce vor fi asigurate prin intermediul unui nou sistem informatic ce se va proiecta pe baza unor variante de realizare. .VII. Ea are ca scop efectuarea unei analize co plexe asupra activit ilor i fluxurilor informa ionale existente.

... filtrajul. în prezent. precum i descrierea suporturilor de informa ie. a ducumentelor folosite sau procedeelor de prel ucrare. Se poate vorbi.Concluzii În Republica Moldova.Bucuria´ sistemul informa ional. transmiterea i prelucrarea cu mijl oace automatizate a informa iilor. tinde spre cre terea ponderii sistemului informatic. registrul analitic i sintetic. concentrarea informa iilor asupra domeniilor cheie i eficien a. întrucît. Rezultatele se ob in rapid. îndepline te func iile: decizional . În timp ce sistemul informa ional este mult mai cuprinz tor. a a ca: distorsiunea. la elaborarea sistemului s -a inut cont de logica specific contabilului. . la culegerea.Cu toate acestea.. supraînc rcarea.Bucuria´ sistemul informa ional.. La S. sistemul informatic se rezum . experien a practic în întreprinderi a ar tat c . este obligatoriu de semnalat faptul c numai abordarea integral a sistemului informa ional conduce la ceea ce se define te management com plex. prin ra ionalizarea acestora. cu func iunile organiza iei i cu structura organizatoric .Bucuria´ se poate spune c sistemul informatic îndepline te cerin ele formulate de c tre conducere. opera ional i de documentare. fi a de cont. Pentru ca sistem ul informa ional s func ioneze în condi ii bune trebuie asigurat prevenirea unor deficien e care pot ap rea în timpul culegerii. prelucr rii i transmiterii informa iilor de la emi tor la destinatar . analizele s -au limitat la abordarea par ial a unui sistem informa ional.A. de încercarea contur rii unei concep ii proprii în acest dome niu. asigurînd întreprinderea cu informa ia necesar pentru realizarea corespunz toare a proceselor de management i de execu ie.A. Astfel. în cadrul S. facindu-de abstrac ie de ideea de sistem. LaS. de multe ori. cercetarea i proiectarea sistemelor informa ionale a înregistrat în ultimii ani progrese semnificative. 12 . cu ajutorul acestui sistem putîndu-se ob ine balan a de verificare. inand seama de o serie de principii: corelarea sistemului informa ional cu obiectivele organiza iei. inînd seama de efectele negative ale asemenea maniere de abordare.A.

.Management´ Sandu.bucuria.md Prof. Ioan . Dr... II.Managementul i proiectarea sistemelor informatice´ Bordean.Bibliografie I. www. Internet. Petru . C-tin Avornicului . III. IV.Management´ 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful