You are on page 1of 7

JAPONÉS BÁSICO PARA VIAJEROS

www.viajeajapon.com

Japonés básico para
viajeros

Vocabulario básico
ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Hola こんにちは Konnichiwa.

¿Cómo estás? お元気ですか O-genki desu ka?
Contenido:
Vocabulario básico 1
Bien 元気です Genki desu

Emergencia / colores 2 ¿Cómo te llamas? お名前は何ですか O-namae wa nan desu
ka?
Números
私は ... です
3
Tiempo
Me llamo ... Watashi wa ... desu
4
En el hotel 5 Encantado de conocer-
te
始めまして Hajimemashite
En el médico /En la tienda
お願いします
6
En el restaurante 7 Por favor Onegai shimasu

Gracias どうもありがとう Domo arigato
De nada どういたしまして Dō itashi mashite
Sí はい hai
No いいえ iie
Disculpe すみません Sumimasen
Lo siento 御免なさい
御免なさい Gomen-nasai

Hasta luego それでは Sore dewa
No hablo japonés 日本語を「よく」話
日本語を「よく」話 Nihongo o hanasema-
せません sen

¿Hablas inglés? 英語を話せますか
英語を話せますか Eigo o hanasemasuka
Puntos de interés especial:
¡Socorro! たすけて Tasukete
• Frases y palabras útiles
Buenos días おはようございます Ohayō gozaimasu
こんばんは
• En japonés
Buenas tardes Konbanwa
• Pronunciación
No entiendo わかりません Wakarimasen
¿Dónde está el baño? トイレはどこですか Toire wa doko desu
ka?
Página 2 J a p o n é s b á s i c o p a r a v i a j e r o s

Emergencia

ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Necesito su ayuda たすけてください tasukete kudasai
Es una emergencia 緊急です
緊急です kinkyū desu

Estoy perdido 迷子です
迷子です maigo desu

He perdido mi cartera 財布をおとしました
財布をおとしました saifu o otoshimashita

Estoy enfermo 病気です byōki desu

Estoy herido けがしました kega shimashita
Llamen a un médico 医者を呼んでください isha o yonde kudasai

¿Puedo usar su teléfono? 電話を使っていいですか
電話を使っていいですか?
を使っていいですか? denwa o tsukatte iidesuka

¡Socorro! たすけて! Tasukete!
¡Policía! はい keisatsu
¡Al ladrón! 待て! どろぼう!
どろぼう! mate! dorobō

Colores
ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Azul 青 ao

Rojo 赤 aka

Marrón 茶色 kaiiro

Naranja 十一 daidaiiro

Gris 灰色 haiiro

Amarillo 黄色 kiiro

Negro 黒 kuro

Verde 緑 midori

Rosa 桃色 momoiro

Blanco 白 shiro

Morado 紫 murasaki
www.viajeajapon.com Página 3

Números

ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN

0 零 rei 21 二十一 nuuichi

1 一 ichi 30 三十 saniuu

2 二 ni 40 四十 yoniuu

3 三 san 50 五十 goiuu

4 四 shi 60 六十 rokuiuu

5 五 go 70 七十 nanaiuu

6 六 roku
80 八十 hachiiuu

7 七 sichi
90 九十 kyuiuu

8 八 hachi
100 百 hyaku

9 九 kiu
200 二百 nihyaku

10 十 iuu
300 三百 sanbyaku

11 十一 iuuichi
1000 千 sen

12 十二 iuuni
2000 二千 niden

13 十三 iuusan
10000 一万 ichiman

14 十四 iuushi
1.000.000 百万 hyakuman

15 十五 iuugo

16 十六 iuuroku

17 十七 iuusichi

18 十八 iuuhachi

19 十九 iuuku

20 二十 niuu
Página 4 J a p o n é s b á s i c o p a r a v i a j e r o s

Tiempo

ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Hoy 今日 kio

Ayer 昨日 kno

Mañana 明日 Ashita

Esta semana 今週 konshū

La semana pasada 先週 senshū

La semana próxima 来週 raishu

Lunes 月曜日 getsuyōbi

Martes 火曜日 kayobi

Miércoles 水曜日 suyobi

Jueves 木曜日 mokuyobi

Viernes 金曜日 kinyobi

Sábado 土曜日 doyobi

Domingo 日曜日 nichiyobi

Enero 1月 ichigatsu

Febrero 2月 nigatsu

Marzo 3月 sangatsu

Abril 4月 shigatsu

Mayo 5月 gogatsu

Junio 6月 rokugatsu

Julio 7月 sichigatsu

Agosto 8月 hachigatsu

Septiembre 9月 kugatsu

Octubre 10月
10月 yuugatsu

Noviembre 11月
11月 yuichugatsu

Diciembre 12月
12月 yuunigatsu
w w w . v i a j e a j a p o n . c o m Página 5

En el hotel
ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Hay un problema en mi habita- 部屋の設備が壊れていて困っ
部屋の設備が壊れていて困っ heya no setsubi ga kowarete ite
ción ています komatteimasu

No hay agua caliente お湯がありません
お湯がありません oyu ga arimasen

Se está saliendo el agua 蛇口が漏れています
蛇口が漏れています jaguchi ga moreteimasu

El desagüe está atascado 排水溝が詰まっています
排水溝が詰まっています haisuikō ga tsumatteimasu

El aire acondicionado hace mu- エアコンがうるさすぎます eakon ga urusasugimasu
cho ruido
¿Me puede cambiar de habita-
ción?
他の部屋へ移れますか hoka no heya e utsuremasu ka?

¿Cuándo tengo que dejar la いつ、部屋を出なくてはなり itsu, heya o denakute wa nari-
habitación? ませんか masen ka?

¿puede llamar un taxi, por fa- タクシーを呼んで下さい takusī o yonde kudasi?
vor?
¿puedo ver la cuenta, por fa-
vor?
請求書を見せて頂けますか
請求書を見せて頂けますか seikyūsho o misete itadakema-
su ka?
¿Cuánto es el total de mi cuen- 請求書の合計額は、いくらで
請求書の合計額は、いくらで seikyūsho no gōkei wa ikura
ta? すか desu ka?

¿Me puede dar una cuenta de-
tallada?
明細書を見せて頂けますか
明細書を見せて頂けますか meisaisho o misete itadakema-
su ka?
Creo que hay un error en la この請求書に間違いがあるよ kono seikyūsho ni machigai ga
cuenta うに思うのですが aruyō ni omō no desu ka

Quiero una habitación de no
fumadores
禁煙室お願いします
禁煙室お願いします kinen shitsu onegai shi masu

¿Cuánto cuesta la habitación
por noche?
一泊いくらですか
一泊いくらですか。
いくらですか。 ichi haku ikura desu ka

Sucio 汚い kitanai

Limpio きれい kirei
¿Aceptan tarjetas de crédito? クレジット・カードは使えま kurejitto . kaado wa tsukae ma-
すか。 su ka

Quiero utilizar internet インターネットを利用したい Internet wo riyou shitain desu
んですけど kedo

¿Cuál es la tarifa? (Internet) 料金の支払い方法はどの様な Ryoukin no Shiharai-houhou wa
形ですか? donoyou na katachi desu ka?
Página 6 J a p o n é s b á s i c o p a r a v i a j e r o s

En el médico
ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Llame a un médico 医者を呼んでください
医者を呼んでください isha o yon de kudasai

¡Llame a una ambulancia! 救急車を呼べ
救急車を呼べ kyuukyuu sha o yobe !

¿Se encuentra bien? 大丈夫ですか
大丈夫ですか daijoobu desu ka

Me siento mal 気持ち悪い
気持ち悪い Kimochi uarui
Necesito un médico 医者に診てもらう必要がある
医者に診てもらう必要がある isha ni mi te morau hitsuyoo ga

Accidente 事故 yiko
¿Dónde está la farmacia más
cercana?
近くの薬局はどこですか chikaku no yakkyoku wa doko

Me duele aquí ここが痛い Koko ga itai

En la tienda

ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
¿Cuánto cuesta? 幾らですか Ikura desu ka?

Sólo estoy mirando 見ているだけです。 mi te iru dake desu
Caro 高い takai

Barato 安い yasui
Es muy caro 高過ぎる
高過ぎる taka sugiru

Grande 大きい ookii
Pequeño 小さい chiisai

¿Aceptan tarjetas de crédito? クレジット・カードは使えま kurejitto . kaado wa tsukae ma-
すか。 su ka
w w w . v i a j e a j a p o n . c o m Página 7

En el restaurante

ESPAÑOL JAPONËS PRONUNCIACIÖN
Una mesa para (uno, dos) por
favor
(一人・二人)なんですが、
一人・二人)なんですが、 ( ichi nin . ni nin ) na n desu ga ,
teeburu wa ari masu ka

¿Está ocupado este sitio? この席、どなたかいらっしゃ kono seki , donata ka irasshai
いますか? masu ka ?

Camarero ウエーターさん Uita san!
No me gusta 気に食わない Ki ni kua nai

Está muy bueno とても美味しいです。 totemo oishii desu
Soy vegetariano ベジタリアンです beyitarian desu
La cuenta, por favor 勘定をお願いします
勘定をお願いします Kanyu o onegai simasu

¿Dónde está el baño? 便所はどこですか
便所はどこですか Benyo ua doko desu ka?

Menú メニュー meniu

Cerveza ビール biiru
Zona de no fumador 禁煙席をお願いします
禁煙席をお願いします Kinnen-seki wo onegai shimasu

Zona de fumador 喫煙席をお願いします
喫煙席をお願いします Kitsuen-seki wo onegai shimasu

¿Es picante? 辛いですか? Karai desu ka?

Pollo とりにく Toriniku
Cordero ようにく yoiniku
Pan (blanco) しょくパン shokupan
Sal しお shio
Pescado さかな sakana
Desayuno ちょうしょく desayuno
Comida ひるごはん hirugohan
Cena ばんごはん bangohan