You are on page 1of 25

¨ ´

144 F T

KONYV HET
V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2001. MÁRCIUS 8. KULTURÁLIS KÉTHETILAP

Közgazdasági, Nyerges András


jogi és „Világváros lett
társadalom- a kis kamasz
tudományi Budapestbôl”
szakkönyv-
Sári László
kiadás
Nepáli
Aula kolostorok
KJK-Kerszöv 5. rész
Saldo
Interjú
Kertész Ákos Várhegyi Attilával
A fölösleges Sípos Kornéllal
ember Hábermann Jenôvel
Írófaggató Kôszeghy Péterrel
Balassa Péter
Ember és gondolat
Bálint György

Beszélgetés
Petôcz Andrással
Foto: Szabó J. Judit

Az Interneten is a Libri
www.libri.hu
A padlóra köpni tilos!
Több évtizede, gyerekkoromban láttam
ilyen tiltó feliratot tartalmazó táblákat kü-
lönbözô várótermek falára függesztve, és
gyermeki agyammal nem keveset töp-
rengtem az értelmén. Nyilvánvaló, hogy
vannak elvetemült felnôttek (és határo-
A TARTALOMBÓL
zott ijedelemmel gondoltam: talán gyere-
kek is?… esetleg én is… köphetnék?… ol-
A Hídember nyomában
vastam, tilos, de mégis, csak egyszer… 4
Idáig jutva gondolatban, ijedelmem ré- (Bagota Edit)
mületbe csapott át: nem köptem), szóval
vannak felnôttek, akik a padlóra köpköd- Beszélgetés Petôcz Andrással
nek, biztosan sokan vannak, egy köpködô 5 „a napsütötte sávban”
(Karafiáth Orsolya)
miatt nem tesznek táblát a falra. Gondol-
tam én, gyerekfejjel. Az igazsághoz hozzá-
tartozik: nem emlékszem, hogy váróter- Sári László
mekben akkor láttam volna köpködôket.
Beszélgetés
Petôcz Andrással
6 Nepáli kolostorok 5. rész
Ez tényleg régen volt, jóval tovább tartot- 5. oldal
ta magát a „köhög, tüsszent? Csak zseb- Hármas „puska”
kendôbe!” tábla az orvosi rendelôk falán (tarján)
és a villamosok utasterének reklámsávján. 8 Kortársunk, Descartes
Persze annak is van néhány évtizede, (Sz. Zs.)
hogy utoljára ilyet láttam, a villamosokon
sincs már belül reklám. Nem az egészség- KÖZGAZDASÁGI, JOGI ÉS
ügyi, higiénés felvilágosítás hatékonyságá- TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
ról akarok persze jegyzetet írni (lám né-
hány évtized kitartó munkájával sikerült 9 SZAKKÖNYVKIADÁS
elérni, hogy ma már mindenki zsebken- Interjú Kôszeghy Péterrel
dôbe tüsszent és senki nem köp a padló-
Sári lászló Aula, KJK-Kerszöv, Saldo
ra), hanem inkább a kulturális minimum-
Nepáli kolostorok 5.
ról elmélkednék röviden. Néhány évti-
6. oldal EMBER ÉS GONDOLAT
zeddel ezelôtt valószínûleg konszenzus
alakult ki az elôbb emlegetett cselekedete-
15 Bálint Györggyel
beszélget Nádor Tamás
ket illetôen: kulturált ember nem köp a
padlóra, és nem prüszköl a levegôbe. Világképek
Vajh, mi lehet ma, 2001. február 23-án, a (Iszlai)
kulturális minimum? Egyáltalán megfo- 16 Kertész Ákos:
galmazódik-e az? Mi állna ma egy olyan A fölösleges ember
táblán? Mostanában csak „dohányozni ti-
los” feliratokat látok a várótermekben, de OLVASÓSZEMÜVEG
kétségesnek tartom, hogy ezt lehetne a Kertész Ákos
Nyerges András:
kulturális minimumnak tekinteni.
Annyi bizonyos, valaha Széchenyi Ist-
A fölösleges ember
16. oldal
17 „Világváros lett a kis kamasz
Budapestbôl”
ván, a „legnagyobb magyar” úgy vala-
hogy gondolta, minél maximálisabb ez
a minimum, annál jobb lesz a nemzet- ÍRÓFAGGATÓ
nek, nekünk. 18 Balassa Pétert
Tudom, mindenki képes lenne röviden kérdezte Nádra Valéria
körvonalazni, mi minden tartozik a kul-
turális minimumhoz, de ezek egyéntôl 19 HANGRÖGZÍTÔ
függô elképzelések. Mi az, amit társadal-
milag tekintünk kulturális minimumnak,
amihez képest mindenki mást gondol, Írófaggató 21 SIKERLISTA

de elfogadja etalonnak? Ki mondja meg? Balassa Pétert faggatta


Széchenyi halott, a táblagyárak mára Nádra Valéria MEGJELENT KÖNYVEK
már bezártak. 18. oldal 23 2001. FEBRUÁR 9–22.
Kiss József
Megjelenik kéthetente ● Ára: 144 Ft ● Elôfizetôknek: 120 Ft ● Elôfizetési díj: 2880 Ft egy évre ● Kiadja: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi
és Reklám Kft. ● Szerkesztôség, hirdetésfelvétel, elôfizetés: 1114 Budapest, Kanizsai u. 41. ● Telefon/fax: 466-0703, telefon: 209-1875, 209-9140, 209-
9141 ● E-mail: konyvhet@dpg.hu ● Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József ● Fôszerkesztô-helyettes: Csokonai Attila ● Fômunkatárs: Szikora Katalin
● Lapmenedzser: Könnyû Judit ● Mûvészeti vezetô: Szabó J. Judit ● Szedés, tördelés: Recent Stúdió, Blasits Ildikó ● Nyomás: Grafika-Typopress

Nyomda ● Felelôs vezetô: Farkas József elnök-vezérigazgató ● ISSN 1418-4915 ● A hirdetésekben közöltekért a kiadó és a szerkesztôség nem vállal
felelôsséget ● Terjeszti árusításban: a Magyar Lapker Rt., a Bibliofil Kft., a Libri Kft., a Líra és Lant Rt. Külföldön elôfizethetô a Hungaropress
Sajtóterjesztô címén: 1117 Budapest, Budafoki út 70., Hungarica E. C., 2013 Pomáz, Pf: 146.

3
elismerést aratott. A nagy ér- — Kik az eddigi támogatók, be-

A Hídember deklôdés nyomán „megkere-


sett” pénz azonban még min-
dig nem volt elegendô a forga-
fektetôk?
— Vannak jelentkezôk, tár-
gyalásokat folytatunk francia

nyomában táshoz, ekkor fordultunk a mi-


nisztériumhoz.
— Ôk nem döbbentek meg a kért
és amerikai filmközeli cégek-
kel és producerekkel.
— Lassan „természetessé” válik,
összeg nagyságán? hogy az önök támogatásait éles
— A kalkulációnk precíz volt, kritikával fogadják.
Interjú s számukra teljes mértékben — Valóban ritkán fordul elô,
nyilvánvaló volt, hogy ezt a té- hogy ne kerülnénk a támadá-
Várhegyi Attilával, mát „szegényszagúan” nem le- sok kereszttüzébe akkor, ha va-
het elkészíteni. lami kérés mellé állunk, és az
Sipos Kornéllal, általunk jónak tartott ügyet tá-
mogatjuk – mondja Várhegyi
Hábermann Jenôvel Attila politikai államtitkár. –
A Széchenyi-Lánchíd Ilyennek találtuk a Széchenyi-
■ Januári számunkban inter- külön „zsebbôl” kifizetett tá- filmet is, ezért volt az az állás-
jút közöltünk Bereményi Gé- mogatás. — Mi kerül ilyen sokba ezen a fil- foglalásunk, hogy a fele költsé-
zával a készülô Széchenyi- Kérdésünk, hogy miért ilyen men? A díszlet, a gázsi? geket mi finanszírozzuk. Meg-
film kapcsán. Bereményi sze- magas ez az összeg, miért kerül — Mind a kettô – veszi át a gyôzôdésünk, hogy szükség
mélye, személyisége, mûvé- ilyen sokba a készülô Széche- szót Sípos Kornél. – Csak van ilyen nagyszabású filmre,
szi kvalitása sokak által cso- nyi-film? mást ne mondjak, fel kell épí- amilyen a Várkonyi-filmek óta
dált. A múlt – rendszerváltás A producerek, Sípos Kornél teni a Lánchidat. Kevesen tud- Magyarországon nem készült.
elôtti – rendszer értelmiségé- – MAFILM-vezérigazgató – ják, hogy a híd az építés során Széchenyi élete sokakat érdek-
nek „szentje” volt. Hathat ez és Hábermann Jenô – ledôlt, és az építkezésen tar- lô téma, s mint hallottam, ér-
patetikus túlzásnak, de film- FilmArt- producer, a film tózkodó Széchenyi gyereke is dekli a külföldi befektetôket is.
jei, regényei és nem utol- szülôapja – azt mondják, megsérült a Dunán lévô csó- — A benyújtott költségvetés alap-
sósorban a Cseh Tamással gondosan kalkuláltak. nakban. De a rakpart is meg- ján határozták meg a támogatás
együtt írt dalai mind „üzene- változott azóta. Választhat- mértékét?
tet” hordoztak. Ez a tisztelet tunk, vagy nem mutatjuk a — Minden tételt gondosan
az, ami a mai felháborodotta- környéket, vagy felépítjük. Eh- ellenôriztettünk szakemberek-
kat távol tartja attól, hogy a A Széchenyi-bálon hez computeranimációs esz- kel, s azt mondhatom, mindet
film kapcsán mélyebb indu- közöket is használtunk. Iszo- korrektnek találtuk. A továb-
lataiknak hangot adjanak. — 1998-ban a Széchenyi-bálon nyatos összegeket emésztenek biakban is alaposan kontrol-
Köztudott, hogy a film, mely – mondja Hábermann Jenô – fel a kosztümök, a parókák, a lált számlák alapján folyósít-
nemzeti nagyságunkról, Szé- merült fel az ötlet, hogy filmre szakállak elkészítése. Egy dísz- juk a megfelelô összegeket a
chenyi Istvánról szól, szokat- kellene vinni a nagy magyar magyar elkészítése egymillió forgatáshoz.
lanul nagy költségvetéssel ké- életét. Egy producer azonban forintba kerül, s kell belôle
szülô film. rögtön számokra és a lehetôsé- vagy harminc. Jól tudjuk, hogy
gekre fordít minden gondola- a gázsikról mendemondák ke-
tot, így a késôbbiekben már ringenek, s tény, hogy bizo- Bereményi
azon gondolkoztunk, hogy nyos szereplôket meg kell fi- szabadsága
Drága Széchenyi milyen filmet is lehetne készí- zetnünk. A gázsikat, honorári-
teni. A tévéfilm gondolatát el- umokat üzleti titokként kezel-
Az elôzetes – és a jóváhagyott vetettük, ennél grandiózusabb jük, de azt elmondhatom, — Aki ilyen nagy összeggel „száll
– kalkulációk 1,8 milliárdról a téma, a mozifilm lehetne az hogy töredéke annak, amit be” egy vállalkozásba, még akkor
szólnak. Ezt még szó nélkül le- igazi, álmodtuk immáron hallani lehet róluk. is, ha annak nem csak az anyagi
hetne hagyni, támadás ezért többedmagunkkal a filmes el- — Hogy a forgatási költségve- eredményességében, de a szellemi-
senkit nem érne, ha a filmet képzelésünket. Hogy tárgyalni tés magas-e vagy nem, ezt igen ségében is hisz, azért szeretné an-
nem támogatta volna meg a lehessen konkrét támogatások- nehéz eldönteni. Szabó István nak a vonulatát nyomon kísérni.
Nemzeti Kulturális Örökség ról, finanszírozási lehetôségek- filmje lényegesen többe került, Mennyire szólnak önök bele a for-
Minisztériuma. Ôk ugyanis a rôl, szükség volt szinopszisra, s többe kerülnek az amerikai gatásba, a filmkészítésbe?
felére vállaltak garanciát. Erre melyet elsônek Can Togay ké- kosztümös produkciók is, de — Ez nem a mi dolgunk, mi
már felszisszent a szakma is, és szített el. Ennek írása közben említhetném a franciákat, a len- teljes mértékben megbízunk a
a potenciális nézôk többsége egyre nyilvánvalóbbá vált, gyeleket és az oroszokat is. Bár- stábban, a rendezôben és a
is. Hogy ez a miniszteriális hogy a téma izgalmas, és nem mely ország készít a történel- producerekben. Bereményi azt
zsebbôl kifizetett összeg köz- lehet csak úgy pár oldalban mének egy szakaszáról kosztü- mondta, még soha nem érzett
vetve érinti-e majd más filmek- összegezni a gondolatiság lé- mös filmet, és ha azt kellô igé- ekkora szabadságot a forgatá-
re juttatható támogatások nyegét. A következô „körben” nyességgel teszi, az iszonyatos sok során, mint most. A továb-
összegét, azt biztosan nem a forgatókönyv írásába felkér- összegeket igényel. Ha az Egri biakban is szeretnénk, ha csak
tudni. A minisztérium – amit tük Bereményi Gézát, akit a csillagokat ma forgatnánk le, s mint támogatók és nem mint
két esetben biztos támadások legjobb írónak tartunk, s ezt szeretnénk mindenben kor- alkotók szerepelnénk a film
érnek, egyszer, ha ad, és egy- követôen a munka közösen hûek lenni, s ragaszkodnánk stáblistáján.
szer, ha nem ad – ezt vitatja. folytatódott. Ezt a közös for- ahhoz, hogy látványos törté- A filmet 2002 tavaszán mu-
Várhegyi Attila politikai ál- gatókönyvet nyújtottuk be a nelmi filmet készítsünk, akkor tatják be.
lamtitkár azt mondja, ez egy késôbbiekben, s ez osztatlan az sem kerülne kevesebbe. Bagota Edit

4
Beszélgetés
Petôcz Andrással
„a napsütötte sávban”
A napokban jelent meg az Ister kiadónál Petôcz András új
kötete, amelyben az úgynevezett „amerikai” verseit gyûjtötte
össze. Könyvének címe: A napsütötte sávban. Ennek ürügyén
kértem meg ôt, hogy eddigi – igen sokszínû – pályájáról me-
séljen, illetve, hogy szóljon néhány szót újabb munkájáról,
valamint terveirôl is.

– Megjelent jó néhány versköteted – A jó gyerekvers tágabb. – Ma már nem tanítok, sajnos. a címe, amely a mai napig a leg-
már. Ennyi kötet után jelent még Mert az a gyerekekhez is és a Számomra sokat jelentett a ta- teljesebb összefoglalója a nyolc-
valamit egy újabb? felnôttekhez is szól. A „nem nítás, mert a tanítás által újból vanas évek hazai kísérleti irodal-
– Természetesen. Minden gyerekirodalmat” a gyerekek és újból felfedeztem a magam mának. 1987-ben állítottuk
újabb könyvnek, publikáció- unják. Persze, ezzel csupán azt számára, milyen fantasztikus is össze, Fráter Zoltánnal, három
nak annyira tudok örülni, akarom hangsúlyozni, hogy a régi magyar irodalom, költé- évig vártunk a megjelenésére,
mintha az lenne életemben az egyik irodalom sem alacso- szet. Balassi zsenialitását a taní- aztán a rendszerváltás hatására
elsô. Nem hiszem, hogy ez az nyabb rendû a másiknál. tás által értettem meg. Az, hogy megjelent. A Magyar Mûhely-
érzés valaha is változni fog. – A gyerekverseidrôl vannak aztán írtam verset Balassi-strófá- nek két évig voltam szerkesztô-
– Rendkívül sok mindennel fog- visszajelzések a gyerekek részérôl? ban is, ennek köszönhetô. je a rendszerváltás idején, aztán
lalkoztál. Vegyük például a gye- – Nagyon pozitív visszajelzé- – Fordítasz is. Vannak fordítá- elköszöntem attól a laptól is.
rekkönyveket. Honnan jött az in- sek vannak. Hallottam olyat, said portugálból, németbôl, len- Sokat szerkesztettem, de ma
díttatás, hogy a gyerekeknek is írj hogy egy ötéves kisfiú estén- gyelbôl, angolból, franciából. Mi már nem szeretek szerkeszteni.
verseket? A saját gyerek élménye ként csak az én könyvemmel alapján válogatsz, mi volt a leg- Saját munkáim érdekelnek elsô-
motivációt jelentett a számodra? tudott elaludni. És hallottam kedvesebb munkád, és egyáltalán, sorban, a jó szerkesztô alázata
– Azt gondolom, lehet ak- már a gyerekverseimet óvodá- hány nyelven beszélsz? már nincs meg bennem.
kor is gyerekverset írni, ha a sok által elôadni. Fantasztikus – Angolul tudok a legjobban, – Írsz prózát, írtál kritikát, sôt,
szerzônek nincs saját gyere- élmény volt. de franciául is beszélek. Portu- kisfilmet is készítettél.
ke. Kézenfekvô példa erre a – Miért pont Micimackó? Mert- gál, német és lengyel nyelvbôl – Valóban, készítettem video-
gyerekirodalom nagy klasszi- hogy az egyik gyerekkönyvednek nyersfordítás alapján dolgoz- filmeket a Balázs Béla Stúdió-
kusa, Weöres Sándor. Inkább Micimackó és barátai a címe. Meg- tam. Amire igazán szívesen nál, mindkettôt a nyolcvanas
a beleélés képessége, az azo- határozó élmény volt a számodra a emlékszem, az Haroldo de évek legvégén. Jó kirándulás
nosulás képessége számít, az, Micimackó gyerekkorodban? Campos, brazil konkrét költô volt, nem bántam meg. Az
hogy fel tudom-e idézni saját – Azt gondolom, hogy külö- verseinek a tolmácsolása. Fel- egyik kisfilmem több nemzet-
gyerekkoromat, gyerekkori nösen szerencsések lehetünk a kérésre születtek ezek a fordí- közi fesztiválon szerepelt, Ja-
önmagamat. Az én gyerek- Karinthy-féle fordítással. tások, nyilván azért engem pánban is bemutatták. Nagysze-
verseim ilyen szempontból Egyébként a Micimackó-ver- kértek fel, mert pályám során rû média a film, de számomra
nagyon is „líraiak”, nagyon is sek a pályám kezdeti idôszaká- foglalkoztam konkrét költé- nem helyettesíti az irodalmat.
saját magamról szólnak. ban születtek, nem is igazán szettel, és az elméletét is isme- – Elsô köteted 1984-ben jelent
Ugyanakkor fontos a beleér- gyerekversekként. Magamban rem ennek az irányzatnak. meg, tavaly publikáltad a Medú-
zô-képesség is, a fantázia. Ha továbbírtam a történetet, új fi- Mostanában egy fordításter- za címû versgyûjteményedet, most
van elég fantáziám, képes va- gurákat találtam ki, csak éppen vem van: Mark Strand, ameri- jelent meg A napsütötte sávban.
gyok olyan verset is írni, a saját szórakoztatásomra. Az- kai költô verseit szeretném le- Sokszínû pálya, sokszínû életmû.
amely nem konkrét élmény- tán mégis publikáltam ôket, de fordítani. Hogyan látod mindezt?
hez kapcsolódik. Szerintem mint „felnôtt” verseket, „fel- – Húszévesen már szerkesztet- – Egyrészt örülök annak,
mindent verssé lehet írni. nôtteknek szóló” lapokban. tél. Szerkesztetted a Jelenlétet, a hogy sok minden már mögöt-
Ilyen módon született meg a Az egyiket „politikai” okokból Magyar Mûhelyt, az Új Írásnak tem van, sok mindent megcsi-
semmibôl Annette Labelle, a majdnem visszaadta az Új For- is munkatársa voltál, Médium- náltam. Másrészt az érdekel,
„francia költônô”, aki szintén rás ’86-ban, mert a versben Mi- Art címen pedig „szamizdat” amit még nem sikerült megcsi-
én vagyok, és akinek a verse- cimackó egy balatoni kis falu- irodalmi lapot adtál ki. Beszél- nálni. Legújabban például az
it Az utazó búcsúja címû köte- ba látogat el, mint „nagy uta- nél ezekrôl? irónia, a groteszk vonz, vala-
temben lehetett olvasni. zó”, és találkozik egy „párttit- – A Jelenlét mára már – talán mint a „novellisztikus” költé-
Nem vagyok nô, mégis képes kárral”, aki „fogadja” ôt, meg nem túlzás a szó – irodalom- szet. Legújabb kötetemben el-
vagyok „nôi” verset írni. „beszédet mond”, szóval, az történet lett. A nyolcvanas évek sôsorban ezek dominálnak.
Visszatérve a gyerekvershez: egész nagyon ironikus és gú- elején nagyon fontos volt, so- Történeteket mondok Ameri-
borzasztóan játékos, színes nyos, és emiatt „veszélyesnek” kan indultunk akkor, együtt, káról, ironikus, de igaz törté-
lehetôség, olykor olyan rit- minôsíttetett akkoriban. szerettem ezt a lapot szerkeszte- neteket. Hogy én hogyan él-
mikával, amit „felnôtt” vers- – Úgy tudom, tanítasz is. A ta- ni. A Médium-Art egyrészt sza- tem, amikor néhány hónapot
ben nem lehet hasznosítani. nítás adott valami többletet a köl- mizdat lap volt, másrészt pedig ott lehettem, ott, Amerikában,
– Mi a különbség a kétféle iroda- tészetedhez? Hatott a két dolog egy antológia címe is, annak a „a napsütötte sávban”.
lom között? egymásra? vizuális költészeti antológiának Karafiáth Orsolya

5
házak bejárata elôtt álldogáltak alamizsnás
Sári László edényükkel, s ha kaptak valamit, ha nem, to-
vábbálltak. Csoportosan is tilos volt koldulni,

Nepáli kolostorok 5. rész egy házhoz csak egy szerzetes állhatott.


Így érkeztek meg Kapilavasztuba. Buddha és
kísérete némán, alázattal álldogáltak edényeik-
jára szólt (ilyen pontosan vélik tudni egyes kuta- kel a város házainak kapui elôtt, ezzel is hirdet-
tók), a király fôminisztere és lovásza adta át ve, hogy nem tartanak az emberek megvetésé-
Buddhának a Bambuszligetben. A család min- tôl, távoli tôlük a gôg, a büszkeség. Megtudták
den tagja, de különösen a királyi apa és Buddha ezt a királyi palotában is, ahol viszont nem az
búcsú nélkül elhagyott felesége, szorongva várta erény hirdetését látták a koldulásban. A király
a választ. Buddha elfogadta a meghívást, és ezt felháborodottan fia elé sietett, s ott mindjárt
azonnal közölte is a fôrangú küldöncökkel, akik az utcán heves szóváltás támadt köztük.
már ezzel a hírrel térhettek haza Kapilavasztuba. – Miért gondolod, hogy képtelenek lennénk meg-
vendégelni néhány szerzetest? Miért szégyenítesz
* meg minket? – szólt az apa, s nemigen akarta
megérteni, hogy fia ezzel is a tanítást hirdeti.
A királyi család nem egykönnyen szánta rá ma- – Mi is, te is, a harcosok dicsô nemzetségébôl szár-
gát Buddha meghívására. A herceg nyolc évvel mazunk. Közülünk még senki nem szerezte koldulás-
ezelôtti szökése a palotából még mindig fájó sal az élelmét! – folytatta, és ekkor vetette oda
emlék volt. Nem vett búcsút senkitôl, sôt úgy Buddha a király szívén sebet ütô mondatot.
ment el, hogy még újszülött fiát se nézte meg. – Tiéd a származtatás a rádzsákon keresztül, de
Egy pillantásra se méltatta. Neki sem volt ám én a látóktól, a bölcsektôl, a Kasjapától származom!
ez könnyû! Az ifjú herceg, aki akkor már elha- Ôk mind koldulással szerezték élelmüket.
tározta, hogy életét az emberi szenvedés okai- Az apa egy szót sem szólt erre. Némán,
nak feltárására és a szenvedéstôl való megsza- hosszú percekig állt, míg megnyugodott. Ak-
badulás útjának fölkutatására szánja, joggal félt kor elvette fia kezébôl az alamizsnás edényt, és
saját gyengeségétôl. Tudta, ha azon az éjszakán még mindig szótlanul a palotába vezette ôt
egyetlen pillantást vet alvó feleségére és gyere- szerzeteseivel együtt. Képtelen volt fiában a
kére, lehet, hogy nem indul el. „Bilincs szüle- Buddhát, a Tanítót látni. Érthetô. Az apa sze-
Kasjapa Buddha életének minden jelentôs ese-
tett”, jegyezte meg kedvetlenül, amikor hírét mében a fiú koldult. Hazajött a gyerek. Pont
ményénél jelen volt. Ezzel Buddha lépten-nyo-
mon büszkélkedett. Nemcsak Magadha királyát hozták fia születésének. Ebbôl a bilincsbôl olyan konok, mint nyolc éve, amikor megszö-
kápráztatta el a tûztisztelôk vezetô papjának el- akart szabadulni, hogy teljesíthesse küldetését. kött. Kár. Nem így képzelte a viszontlátást.
hódításával, de más elôkelôségeket és az egysze- Szabadult is meg nem is. Megvilágosodva rá-
rû híveket is. Kasjapa jelenléte mindenki szemé- lelt az útra, melyet keresett, de bizonytalan vi- *
ben emelte Buddha tanításának rangját. szonya a családjával nyilván ôt is nyugtalanítot-
A védák bölcsétôl származni nagy tekintélyt ta. A megszabadulás elmélete már rendben volt, A palotában addigra már összegyûlt a lakodal-
jelentett. Olyannyira, hogy egy alkalommal de a gyakorlat, melynek visszafelé is igazolnia, mas társaság. Buddha itt látta viszont öccsét,
maga Buddha is tôle származtatta magát. Leg- rendeznie kellett volna mindannyiuk életét, még nevelôanyját (szülôanyja, miután világra hoz-
alábbis ami életmódját, a koldulást illeti, az ôs- nem. Buddha és családja is ettôl a találkozástól ta ôt, meghalt), számos unokatestvérét és töb-
bölcs Kasjapa örökségeként említette. Ez várta kapcsolatuk megoldását. Hiába várták. bi rokonát. Egyedül feleségét, Gópát, és fiát,
Buddha számára kitüntetô „rokonság”, ám Ráhulát nem találta köztük.
egyvalakinek égetô fájdalom volt hallani. An- * Persze, hogy az elhagyott asszony nem ro-
nak akinek szólt: saját apjának. hant a férje fogadására. Azt üzente a királlyal,
Buddha, miután elfogadta a meghívást, kisvár- hogy ha Buddha akar vele találkozni, fogadja,
* tatva útnak indult szülôföldjére. Titkon bizony de ne várja, hogy ô keresse fel. Amikor a király
arra is gondolt, hogy ha apja elfogadja tanítását az üzenetet átadta, jelentôségteljesen hozzátet-
Ez nyolc évvel azután történt, hogy a herceg el- és követôjévé lesz, megnyerheti ôt a szerzetesi te, hogy Gópa az eltelt nyolc esztendôben igen
hagyta otthonát. Azóta már megvilágosodott, közösség támogatójának is. A Bambuszliget las- példás, erényes életet élt. Gyermekét is példá-
megforgatta a Tan kerekét, vagyis a tanítás mun- san már megtelt szerzetesekkel, hívek újabb cso- san nevelte. Szegény apa, szegény elhagyott
kájához látott, s hívei is egyre szaporodtak egész portjainak kellene helyet találnia, s ebben apja asszony. Még mindig bíztak a lehetetlenben,
Észak-Indiában. Világi követôivé lett uralkodók igazán segíthetne – fontolgatta a Magasztos. Buddha visszatérésében. Hátha egyeztetni tud-
és családtagjaik, szerzetesnek állt egyszerû embe- ja a Tanítást a múltjával.
rek százai jelezték hódításának útját. De már Ka- *
pilavasztuban, királyi családja városában is hir- *
dették eszméit. Azt is tudták róla, hogy a közeli Négy-öt fôs kíséretével, vándorszerzetesek
Magadha államban tartózkodik. Így aztán egy módjára, gyalogszerrel közeledett Kapilavasz- Ahogy elhangoztak az apa közvetítô szavai,
nap a család küldöttséget menesztett hozzá, tu városához. Útközben mindvégig koldulás- Buddha azonnal felesége lakosztálya felé in-
amikor Buddha öccse, Nánda, nagykorúvá lett, sal szerezte meg élelmét. Ez is a hagyomány ré- dult. De nem egyedül. Intett egyik tanítványá-
és esküvôjére készülôdött. Az esküvôi meghí- sze volt, a szerzetesi élet szabályaihoz tarto- nak, hogy kövesse. Két férfi lépett a várakozó
vást, mely a Kr. e. 526. év Kos teliholdjának nap- zott. Megszólítaniuk senkit nem volt szabad, a asszony szobájába, ebbôl az asszony mindent

6
megértett. Buddhának egy szót sem kellett sem tudták meggyújtani az összerakott fát. Hiá-
szólnia. Gópát egyetlen dolog érdekelte volna, ba próbálkoztak, úgy látszott, hogy el kell halasz-
de arról csak két ember beszélhet. Most arról tani a gyászszertartást. Ám akkor váratlanul meg-
nem lesz szó. Másról meg minek legyen? Nem érkezett Kasjapa, aki Buddhát kereste, de már
tartott sokáig a találkozás. Hogy pontosan mi tudta hírbôl, hogy holtan találja. Ô is búcsút vett
történt, nem tudhatjuk. A három jelenlévô kö- tôle, és amikor odalépett a máglyához, a szálafák
zül egyik sem jegyezte föl. És nem is beszélt ró- hirtelen maguktól lángra lobbantak. Tündöklô
la soha senkinek. Legalábbis nincs róla adat. fehér fényben égtek, így hamvadt el rajtuk a Tö-
De tudjuk, hogy Buddha és felesége ezután kéletessé Vált holtteste. A legenda szerint más
többé nem találkoztak. csodás jelenségek is kísérték a Magasztos ham-
vasztását. Miközben a máglyát építették, hatal-
* mas földrengés támadt, amikor lángolt, az égben
az istenek dobjai peregtek, s mikor a test elham-
Buddha és szerzetesei nem maradtak sokáig a la- vadt, az égbôl egy vízsugár eloltotta a tüzet.
kodalomban. A város szélére vonultak az úgyne-
vezett Fügefa-ligetbe. Ám a palotából sokan ve- *
lük tartottak, s a jelenlévôk kérésére Buddha a li-
getben beszédet mondott. Rájuk már nyilván Azóta a legendák istenivé emelték Buddha
korábban is nagy hatással voltak tanításai, s most alakját, s két és fél ezer éve a legtöbb híve en-
megjelenése, s valószínûleg vonzó személyisége nek megfelelôen tiszteli. De életében csakis az
is fokozta a korábbi hatást. Másképpen nehéz embert tisztelhették. Mindabból a felsôfokból,
lenne megmagyarázni, miként történhetett, amit nevei sorolnak (Magasztos, Megvilágoso-
hogy a beszéd után több unokafivére és távolab- dott, Tökéletes, Gyôzedelmes stb.), valaminek
bi rokona is vele maradt. A sákja-nemzetség szí- igaznak kellett lennie. Másképpen nem tudott
ne-java szerzetesnek állt. volna ekkora hatást gyakorolni kora kiváló el- A tibeti király, akit Triszong Decennek hívtak, elô-
méire. Igazi szellemi nagyságok tettek félre hi- zô életének testvéreivel együtt a 8. században élt.
* tet, politikát, tekintélyt, vagyont, családi életet, Valószínûleg 755-tôl 797-ig uralkodott. Ô volt
hogy követhessék. Egy ilyen kiválóság volt az, aki 763-ban megsarcolta a kínai fôvárost,
Ekkor vált Buddha tanítványává unokaöccse, Kasjapa is. A buddhizmus minden irányzatá- Csangant. S bár a tibeti trónon volt már elôdje,
Ánanda, aki mesterével volt élete utolsó pillana- ban jelentôs szerepet játszik a tisztelete, az or- aki komolyan gondolta a buddhizmus megho-
taiban a Pává falu melletti szálafaerdôben. De todox irányzattól egészen a zen buddhizmu- nosítását az országban, a munka nagy része még-
vele ment öccse, Nánda is, aki egyszeriben el- sig. Neki köszönhetô, hogy Buddha halála is rámaradt. Elôször is el kellett döntenie, hogy
hagyta újdonsült feleségét. Sôt, megjelent a Fü- után a Tanítást egy zsinaton írásba foglalták a melyik buddhizmust válassza. Ez sem volt kön-
gefa-ligetben Ráhula, Buddha nyolcesztendôs hívek. Hogy fennmaradt, hogy ma is létezik. nyû dolog. Addigra ugyanis már olyan nagy volt
fia is. Amikor Buddha és kísérete kivonult a pa- a választék buddhizmusban, hogy jól meg kel-
lotából, Gópa az ablakból megmutatta a gyerek- * lett nézni, mit is hoz be az országba és tesz ál-
nek, melyik szerzetes volt a sákják hercege, lamvallássá egy király. A 8. századra kialakultak
vagyis hogy ki az apja. A fiú a ligetben odament A Buddhanáth-sztúpa építésérôl több legenda az indiai buddhizmus különbözô, egymástól
hozzá, és anyja tanácsára azt mondta: „Szerze- is szól. A legendák sok-sok szereplôje közül ta- igen eltérô irányzatai, és virágzott északon a kí-
tes, te vagy az apám. Add ki az örökségemet!” lán legkedvesebb az Indra istent felbosszantó nai buddhizmus, a csan (japánul zen) is. Az in-
Buddha nem jött zavarba. A fiú kérését a szer- kis tündér. Még tündért is jó olyat ismerni, aki diai és a kínai között ég és föld a különbség.
zetességért való folyamodásnak tekintette, és ennyire szeret virágot szedni. Boldog és önfe-
máris intézkedett, hogy vegyék föl novíciusnak. ledt, s olyan hangosan tud kacagni, hogy a jól- *
Fölvették. Buddha kiadta az örökségét. lakott fôisten fölébred rá. Csak kacagva tud vi-
A különbözô buddhista rendek azóta is azo- rágot lopni. Az elsô és legfontosabb, hogy az indiai a fokoza-
kat a gyerekeket veszik föl szerzetesjelöltnek, * tos megvilágosodást hirdeti (lásd a Katmandu-
akik nyolcadik évüket már betöltötték. völgy sztúpáin is a 13 lépcsôs tornyokat), míg a
Ennek a tündérnek egy másik legenda szerint li- kínai az eszmélésszerû egyfokozatút. Ez látszólag
* bapásztorlány korában született három fia. nem olyan nagy különbség, mégis az. A csan hí-
Mindhárom fiú, már második földi életében vei szemében az indiaiak agyongyötrik magukat
A Buddha rokonságából származó tanítvá- olyan híres szent lett, hogy aki nem tudja, ki volt a buddhaságért. Úgy elfáradnak a fokozatos
nyok közül Ánanda volt a legszorgalmasabb és az anyjuk, az is kitalálja, hogy csakis egy gyönyö- úton, hogy a végén nem marad erejük eszmélni.
leghûségesebb. Buddha minden szavára emlé- rû, kacagós virágtolvajtól származhatnak. Ez a Hosszan és szolgaian dolgoznak a célért, aztán
kezett, ô jegyezte föl utolsó szavait is, amikor három szentté vált híresség: két indiai tanító és mégsem érik el. Mestereiket istenként tisztelik, ál-
halála elôtt a mallák szálafaerdejében ketten egy tibeti király volt. Mindhárman Buddha taní- landóan a tôlük származó szent szövegeket búj-
maradtak. Ô szervezte meg a gyászszertartást, tásának szolgálatában álltak, és mindhárman va- ják és magyarázzák. Mindebben akkora erôfeszí-
ahol már sokan megjelentek, szerzetesek és vi- lóságos, történelmi személyek voltak. Második tés van, hogy az meghiúsít minden eredményt.
lágiak, ismerôs és ismeretlen tisztelôk. közös történetüket a földön, természetesen a ki- Mondják a kínaiak, s ebben a korban igen nép-
Mielôtt a máglyát elkészítették és a tetejére föl- rállyá lett volt fivér irányította. szerû náluk a csan tanítás, amelynek alapján
tették Buddha holttestét, óriási zápor hullott a mindezt vallják.
környékre. Akkora, hogy a tanítványok sehogy * Következô számunkban folytatjuk

7
Játék a kastélyban reprezentál- köszönhetô életörömét, az pe-
Hármas „puska” hatja-e (itt) Molnár Ferencet, s dig a legkevésbé sem befolyá-
nem a Liliom? solja hangulatát (vagy nem az
■ Az immár a tankönyvek pub- is: Bojóth, Jádera: s fölbukkan Formai következetlenség, befolyásolja), hogy „visszajön
likálásában is vezetô mûhelynek például a Csongor és Tünde Kútja, hogy a valóságosan élt hôsök az Ôrnagy”, hiszen a kedves pa-
számító Corvina Kiadó újabb el- mely nem bizonyosan – legföl- alapvetô biográfiai adatait köz- pa szinte azonnal négy egyenlô
sôrangú oktatási segédletet tett jebb megszorításokkal – „hely- li-e Széplaki, s ha igen, miként. darabba vágja a zsarnokoskodá-
közzé. Széplaki György könyve, szín”). Záradékul A mûvek muta- Többek között Árpádról, Dó- sig idegbeteg katonatisztet.
a Ki? Mi? Hol? „magyar elbeszé- tója segíti a további oda-vissza zsa Györgyrôl nem tudat szüle- Pár apró kiigazítás még ele-
lô és drámai mûvek lexikona a eligazodást a majdnem hiányta- tési és halálozási (feltételezhetô gánsabbá tehetné a könyvet
középiskolások számára”. Ter- lan utalásrendszerrel ellátott kar- vagy tudott) évszámot, Attilá- (Garay János Az obsitosának
mészetesen fôleg azokról az al- csú kézikönyvben. Öt évszázad ról furcsa utalással igen, Dan- hôsénél, Háry Jánosnál nem
kotásokról kap információt az kisregény- és regényepikájának, tonról és másokról kiemelés he- hiányzik a Kodály Zoltán dal-
érdeklôdô, amelyek egyértelmû- eposzainak, elbeszélô költemé- lyett a szócikkbe rejtve, és így játékára történô utalás, Bánk
en vagy vélhetôen az irodalom- nyeinek és drámáinak okos, az tovább, vegyesen. (Az viszont bánnál azonban nincs szó Er-
tanítás törzsanyagába tartoznak adattári jellegnél tartalmasabb szerkesztôi érdem, hogy Vörös- kel Ferenc operájáról: A kôszí-
e korosztály diákéveiben. Az summázatát forgathatja az olva- marty jelentéktelen, de emléke- vû ember fiainak Buda és Pest is
írók mutatója lista tudatja, mely só: nemes és hasznos „súgás” az, zetes színháznyitásra írt Árpád külön jelzett színhelye, más
szerzôk, mely mûvei kerülnek amit a diák meghallhat. Nem el- ébredése címû színdarabja, szak- mû viszont, indokolatlanul,
terítékre. A címhármast, a há- von, hanem közelebb visz a szö- ralitása folytán, helyet kapott.) csak Pesté a regiszterben stb.).
rom kérdést a kötet megváltoz- vegek tényleges megismerésé- Az írónévsorban Illyés Gyula Széplaki György munkája ettôl
tatott sorrendben kezeli. Elô- hez, befogadásához ez a katali- születési dátumát (helyesen: függetlenül a sokat kárhozta-
ször jön a Mi? megfelelôje, a zátorként szolgáló (alkalman- 1902) elrontotta a nyomda ör- tott, ám ugyanily sokat hasz-
Mûvek címszavainak tára. ként dolgozatírási gyorssegély- döge. Végig – látnivalóan tuda- nált Ványi-féle Magyar irodalmi
Széplaki tömör, pontos tartalmi nek is jó) összeállítás. tosan, vagy makacs alaphiba lexikon koncipiálási eszméinek,
összefoglalókat, itt-ott keletke- Aligha kétséges, hogy Szép- miatt – helytelenül (vagy a ma egyes külföldi kézikönyveknek
zéstörténeti adalékokat, elemzé- laki György lexikona megéri elfogadott írásformától eltérô- az ügyes, megbízható folytatá-
si fogódzókat nyújt a remélhe- az utánnyomást, az újabb ki- en) szerepel A nagyidai cigá- sa, honosítása, több sorozat
tôleg nem csupán innen tájéko- adást. Ezért – bár jó szívvel so- nyok, a Francia kastély és a Pa- (így a Móra és a Lord „címszá-
zódó tanulónak, az emlékezetét rolhatnánk a kisenciklopédián csirta címe (az utóbbi esetben a mokról” – 7x7...; Ötven... stb. –
frissítô „öregdiáknak”. Ez a „cik- átsütô pedagógiai és szakmai címszereplô neve is). Egyes fi- elhíresült, mûfajbemutató és -
lus” a diákbarát munka magja. A erényeket – álljon itt, segítség- gurák bemutatása nem a legsze- kivonatoló kötetei) hasznos ki-
második nagy egység, Szereplôk képp, néhány vitakérdés és ki- rencsésebb. Valószínû, hogy az egészítése. Olyan újdonság,
címen, a Ki? feloldása (a számos fogás. áruló Gerébet nem egészen így amelyet a benne foglalt anyag
emlékezetes hôsalak és mellékfi- A szerzô- és mûválasztást látja A Pál utcai fiúk olvasója: gazdagsága és a szerzôi kidol-
gura közé kerülhet csoport is nézve: legfájóbban Nagy La- „Nem rossz ember, tettét meg gozás egyként dicsér.
szócikként: Vörösingesek, és talál- jos, illetve a Kiskunhalom hi- is bánja”. A Tóték Ágikájáról (tarján)
kozhatunk kutyahôssel is: Niki). ányzik. Weöres Sándortól A életkori értelemben is hamis
Végül a Hol? vetülete a Helyszí- holdbéli csónakos címû színmû kép alakulhat ki; továbbá: a le-
nek (e sorozatban nem csupán felvétele érthetô (a 10–12 éves ány Ôrnagy iránti csodálatának Széplaki György: Ki? Mi? Hol?
mondjuk Az ember tragédiája szí- középiskolásokra gondolva), a roppant konkrét (a könyvben le Magyar elbeszélô és drámai mû-
nei után kutathatunk, hanem a Psyché kihagyása azonban sem- nem írt...) okból maradnak csak vek kislexikona a középiskolások
vonatkozó mûvekben csak em- miképp. Kétséges, hogy az evi- „foszlányai”. Ágika semmikor számára
lített, hivatkozott locusok után dens A Pál utcai fiúk mellett a sem veszti el a „fiatalos erônek” Corvina Kiadó, 2000.

tató tekintet mintegy magától ember elôtt. Értelmezik Des-


Kortársunk, Descartes fordult Descartes felé. A tanul- cartes nagy kérdésekrôl alko-
mányok másik csoportja annak tott tételeit az evidenciáról, a
■ A címben szereplô, elsô hal- „egyrészt a mai filozófiai kér- az elôadás-sorozatnak az elô- bizonyosságról, a cogitóról és
lásra meglepô állítást több ol- désfeltevések és válaszkísérle- adásaiból alakult ki, amely istenrôl. Különféle módon ma-
dalról is igazolják a kötet szer- tek karteziánus gyökereit vizs- 1996 ôszi félévében zajlott az gyarázzák a filozófus démon-
kesztôi. A fôbb vitakérdések- gálják, másrészt a hagyomá- ELTE BTK Filozófiatörténet hipotézisét, vagy teremtés-
ben, a mai filozófiai viták kon- nyos descartes-i belátásokat tanszéke és az imént említett doktrínáját. A sokat vitatott
textusában Descartes még min- mai fogalmi eszközökkel igye- kutatócsoport szervezésében” ’cogito, ergo sum’ tétel leveze-
dig megkerülhetetlen, jelenlé- keznek rekonstruálni.” Ehhez – írják a bevezetôben. Öt ma- tésében megállapítják, hogy a
tét a francia filozófiai életben a célkitûzéshez csatlakoztak a gyarul megjelent Descartes- nevezetes tétel következtetés
pedig a szûken vett filozófián maguk konferenciájával és elô- mûre hivatkoznak az elôadá- eredmény ugyan, de nem egy
kívüli célkitûzések is motivál- adásaival az ELTE BTK filozó- sok során: Szabályok az érte- mai értelemben vett következ-
ják. Szerepének erôsödéséhez fiai kutatócsoportjának tagjai, lem vezérlésére; Értekezés a tetés. Részletesen vizsgálják,
hozzájárult, hogy születésének akik elsôsorban a 17–18. száza- módszerrôl; Elmélkedések az hogyan értelmezte az utókor
négyszázadik évfordulóján di filozófiát vizsgálják és értel- elsô filozófiáról; A filozófia Descartes filozófiáját Edmund
nagyszabású rendezvényeket, mezik. „Ennek a korszaknak alapelvei; A lélek szenvedélyei. Husserltôl kezdve a 19. és 20.
Descartes-kongresszusokat alapvetô kérdésfelvetéseit és a Olyan témákkal foglalkoznak, századi francia gondolkodókig.
szerveztek világszerte. A filo- lehetséges válaszok irányát el- mint becsaphat-e, csaló-e az Is- Sz.Zs.
zófiatörténet kutatói két irány- sôsorban Descartes életmûvé- ten, vagyis a nem létezô dolgot Áron Kiadó 2000
ban folytatják vizsgálódásaikat: ben kell keresnünk, tehát a ku- létezôként tüntetheti-e fel az 421 oldal., 1680 Ft

8
KÖZGAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVKIADÁS

A szakkönyvkiadás gyar tudományos könyvki- következtében nálunk is át vetsége fenntartana egy ter-
adás árai nem is hasonlítanak fog alakulni a tudományos jesztôi hálózatot, amelyben
mai érdemjegye: az elôállítás költségeire. könyvkiadás struktúrája. A együtt kínálnák a szakkönyv-
gyenge hármas – A különbséget az államnak közeljövôben mást kell kiad- kiadók, a vidéki múzeumok,
kellene megtérítenie? ni, mint ma. az egyetemi kiadók stb. érté-
Interjú – Igen, itt és most elsôsor- – Mi jellemzi a magyar tudo- kes kiadványait.
Kôszeghy Péterrel ban az államnak, azonban mányos könyvkiadást? – A szakkönyvkiadás halmo-
nem mindig és nem feltétle- – A humán szakkönyvki- zottan hátrányos helyzete milyen
nül közvetlenül. A közvetett adás output és input egyszer- következményekkel jár?
■ A szakkönyvkiadás sajátos támogatás talán még fonto- re: a humán tudományok ter- – Ma egy helyben topogásra
jellegébôl sajátos piaci pozí- sabb, azaz az államnak legin- mékeit jeleníti meg, tehát kö- késztet, hosszú távon pedig
ció is következik. Helyzete a kább a vásárlókat kellene tá- veti és jellemzi azok színvo- általános minôségromláshoz
bizonytalan állami támogatás mogatnia, olyan helyzetbe nalát. Input abban az érte- vezet. Azért, mert nem tud-
és a szûk vásárlói réteg miatt hoznia, hogy egyre növekvô lemben, hogy például egy kó- juk érdemük szerint megfi-
nem túl rózsás, de fölösleges mértékben ôk tartsák el a dex facsimile-kiadása fölöt- zetni a kiadó munkatársait, a
kongatni a vészharangokat. A könyvkiadást. Ezenkívül az tébb inspirálhatja az adott fiatalokat pedig egyáltalán
szakkönyvkiadás, pontosab- államnak kell „eltartani” a tu- kódex kutatását. A virágzó nem. Egy öregedô társasággal
ban a humán tudományos dományos kutatásokat, átté- humán tudományok virágzó dolgozunk.
mûvek kiadói között megha- telesen ezzel is a tudományos könyvkiadást követelnek: a – Az elôrelépésnek milyen felté-
tározó jelentôségû a tízéves könyvkiadást segíti: mert tu- korreláció rendkívül szoros. telei vannak?
Balassi Kiadó, amelynek dományos könyvkiadás nincs A tudományos könyvkiadás – Elsô a terjesztés jobb meg-
igazgatóját, Kôszeghy Pétert, tudományos kutatás nélkül. mint piaci produkció a „ve- szervezése, ezután pedig a
arra kértük, elemezzük együtt – Milyen példákat látott az ál- gyes felvágottak” közé tarto- könyvárak jelentôs, néhány
a mai viszonyokat. lam közvetett szerepvállalására? zik: piaci jellegû tevékenység száz százalékos emelése követ-
– Nem jó, nem rossz, ha- – Norvégiában például min- is, meg nem is. A piac szerep- kezik. A Nemzeti Kulturális
nem közepes helyzetben van den könyvbôl egyet megvásá- lôi általában nem szeretik a Örökség Minisztériumának
ma a szakkönyvkiadás – sum- rol a könyvtárak számára. Ná- dotációt. Méltán, mert nem legfôbb feladata kellene, hogy
mázza Kôszeghy Péter. – lunk minimum háromezer teremt tiszta helyzetet, vi- legyen a tudományos könyvki-
Van, és már ez is nagy szó. könyvtár van – ha ennyiben szont a tudományos könyvki- adás támogatása. Van jó példa:
– Mitôl speciális ez a szakma? garantáltan elkelne egy szak- adás Magyarországon enélkül 1985-tôl kezdôdôen a rend-
– A könyvek kis példány- könyv, akkor nem fájna a fe- egyik napról a másikra meg- szerváltásig, Klaniczay Tibor
számban, szûk olvasói réteg- jünk. Persze tudom, hogy eh- szûnne. Tudomásul kell ven- több évtizedes harcának ered-
nek készülnek, ezért az elôál- hez Norvégia jóléti állama ni, hogy a dotációval be kell ményeképpen, évrôl-évre mi-
lítás drága, a terjesztés pedig, szükséges. De olyan sehol a vi- avatkozni a piaci viszonyok- nimum 30 millió forint jutott
legalábbis nálunk, nehézkes. lágon nincs, hogy az állam azt ba. Nem mindegy azonban, tudományos forráskiadásra,
A szakkönyvek helyzete te- mondja a szakkönyvkiadók- hogy milyen ez a beavatkozás. melyet egy szakmai grémium
hát halmozottan hátrányos. nak: tartson el benneteket a fo- Maradjunk annyiban: a mai- osztott el. Az eredmény: 2–3
Enélkül azonban nem létezik gyasztó! Mert akkor nem létez- nál lehetne lényegesen igazsá- év alatt hihetetlen mennyiségû
szellemi élet. Minden ország- ne tudományos könyvkiadás. gosabb és hatékonyabb is. Jel- és minôségû forráskiadás jelen-
ban ugyanezek jellemzik a – Ebbôl a szempontból milyen lemzô, hogy a donátor olyan hetett meg. A magyar tudomá-
tudományos könyvkiadást, a hazai gyakorlat? szabályokat ír elô, amellyel tu- nyos könyvkiadásnak ez volt a
ám azzal a nem elhanyagol- – Egy ötfokozatú skálán két- lajdonképpen drágítja a fénykora. Ma reálértékben erre
ható különbséggel, hogy a harmad, de fontos, hogy nem könyvkiadást. Például mere- a célra jóval kevesebb jut.
németek, az angolok, a fran- egyes. Jelenleg az a gyakorlat, ven kiköti a személyi és a do- – Tudható, hogy ma mennyit
ciák nyelvterülete lényegesen hogy a nagy világnyelvekre le- logi költségek arányát és nye- fordít az állam szakkönyvki-
nagyobb, mint a miénk, és fordítják az alapvetô szak- reségadóval sújtja a raktárkész- adásra?
értelmiségük nem szegénye- könyveket, amelyekhez nem- letet, hogy az Európában szo- – Pontosan csak azt tudni,
dett el, mint nálunk, továbbá csak anyagi helyzete, hanem kásos 0 kulcsos ÁFA hiányát. hogy a Felsôoktatási Tan-
a könyvek terjesztése megol- nyelvismerete miatt is A pénzügyi szabályok képtele- könyv- és Szakkönyv-pályá-
dott. A 200–400 márkás könnyebben fér hozzá a nyu- nek elismerni a szakkönyvki- zatra mintegy 150 millió jut,
könyveket is megveszi az, gati olvasó. Mondjuk egy adás specialitásait. az egyéb források ismeretle-
akinek erre szüksége van. svéd tudományos könyvkiadó – A terjesztés alkalmazkodik-e nek. Nem abban az értelem-
Hozzá kell tenni, hogy az ál- valószínûleg nem fogja kiadni a tudományos könyvkiadás jel- ben, hogy ne tudnánk, mek-
lam közvetett segítségével, (újra) Ernst Robert Curtius legzetességeihez? kora összeg fölött rendelkezik
mert a nyugat-európai értel- alapvetô monográfiáját a kö- – A hagyományos csatornák mondjuk a Magyar Könyv
miségi fizetése többszöröse zépkori európai irodalmak la- (a monopol terjesztôk, a Alapítvány vagy a Nemzeti
magyar kollégájáénak, és tinizáltságáról, mondván, akit nagy forgalmazók) nem erre Kulturális Alap, de hogy eb-
mert országonként különbö- a téma érdekel, az úgy is tud valók. Németországban, ha bôl mennyi jut – jut-e egyál-
zô módon és mértékben, de németül. Nálunk még nem ez húsz könyvesbolt van egy vá- talán – a humán és nem hu-
az állam adójóváírással vagy a helyzet (a Balassi Kiadó pél- rosban, abból kettô szakbolt. mán tudományos könyvki-
másképpen, részben vagy dául szívesen megjelentetné Ez a forma nálunk nem léte- adás dotációjára, az nem is-
egészben megtéríti a polgár- Curtius munkáját), de lassan- zik, szinte az egyetlen kivétel mert. Mindent beszámítva,
nak azt, amit tudományos ként felnô egy nyelvet/nyel- a mi Magyar utcai üzletünk. többek közt az ún. egyetemi
könyvekre költ. Számunkra a veket ismerô generáció, és az Hasznos lenne, ha a tudomá- kiadók egyetemüktôl érkezô
legfôbb hátrány, hogy a ma- ô más típusú és jellegû igényei nyos könyvkiadók laza szö- támogatását is és az MTA

9
Csatlakozzon a Líra és Lant Rt.
A BALASSI KIADÓ ÚJDONSÁGAI
franchise hálózatához!
Karl Popper: A nyitott társada- válogatás túllép a megszokott Ha Ön már mûködô könyvesboltot 7621 Pécs, Jókai u. 25.
üzemeltet és 6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
lom és ellenségei hódoltsági nézôponton, biro- – problémája van az árubeszerzéssel, Fókusz Online Könyváruház –
A több évtizede a világ társada- dalmi nézôpontból vizsgálja – gondja van a készlet-finanszírozással, és www.fokuszonline.hu
lomtudományi – filozófiai köz- az oszmán–török történelem, a ezért nem elég széles a választéka,
gondolkodását befolyásoló alap- török–magyar kapcsolatok kér- – igényelné egy nagy tapasztalatokkal ren- Szakkönyváruházak
mû elôször jelenik meg magyar déseit. delkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását, Infotéka Könyvesbolt –
fordításban, lehetôvé téve, hogy B/5. 406 oldal, kartonált – hasznosítani tudná egy sok boltot üze- 1088 Budapest, Rákóczi út 27/b.
a várhatóan nagy érdeklôdés 2300 Ft meltetô könyvesboltlánc szolgáltatásait; Iskolacentrum –
mellett az oktatásban is elfoglal- 1051 Budapest, Október 6. u. 9.
ja méltó helyét. Veres András: Lukács György ha Ön most kíván új vállalkozásként Mediprint Orvosi Könyvesbolt –
B/5, 700 oldal, kartonált irodalomszociológiája könyvesboltot nyitni 1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
3200 Ft Az Opus sorozatban – és ehhez szívesen élvezné az egyik leg- Mûszaki Könyváruház –
nagyobb magyar könyvesbolthálózat 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
A kismonográfia a magyar szel- támogatását; Technika Könyvesbolt –
Lélek – halál – túlvilág lemi életben Lukács György kö- 1114 Budapest, Bartók B. út 15.
Vallásetnológiai fogalmak tudo- rül kialakult csendet kívánja és tulajdonosa vagy bérlôje egy, az ország
mányközi megközelítésben megtörni, az életmû egyik meg- bármely részén lévô, központi helyen el- Minden, ami zene
A Tanulmányok a transzcendens- határozó szempontját állítva kö- helyezkedô 60–120 négyzetméteres üzlet-
helyiségnek, Kodály Zoltán Zenemûbolt,
rôl sorozatban zéppontba. Antikvárium és Hangszerbolt –
Az Európa népi kultúráinak A/5, 104 oldal, kartonált akkor csatlakozzon franchise hálózatuk- 1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
transzcendens világát feltáró 1200 Ft hoz és élvezze a következô elônyöket! Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt –
Eksztázis – álom – látomás c. 1052 Budapest, Szervita tér 5.
kötettel megkezdett sorozat kö- Gyöngyösi István: Thököly – folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógé- Könyvesboltok –
vetkezô kötete a lélek, a halál és Imre és Zrínyi Ilona házassága pes áruforgalmi rendszeren keresztül, a franchise hálózat pillérei
a túlvilág kérdéseivel foglalkozó – Kesergô Nimfa – rendkívül széles könyvválaszték,
antropológiai, folklorisztikai, / Palmódia / – folyamatos értesítés a megjelenô új- 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 2.
vallás- és irodalomtudományi, A Régi Magyar Könyvtár. Forrá- donságokról, 9021 Gyôr, Arany János u. 3.
pszichológiai megközelítésû ta- sok sorozatban – forgalom függvényében emelkedô árrés, 2000 Szentendre, Fô tér 5.
nulmányokat tartalmaz. Gyöngyösi István életmûkiadása – árrés-prémium a Líra és Lant csoport Szinvapark Bevásárlóközpont,
kiadóinál megjelent könyvekre, 3530 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 2–4.
B/5, 530. oldal + 36 oldal képmel- két új mûvel gyarapodik. Az – teljes jogú részvétel a Líra és Lant köz-
léklet, papírtábla 1680-as évek elejérôl származó, ponti marketingjében, További információ:
3200 Ft Esterházy Pál nádorhoz írott – egy tôkeerôs, jó hírû vállalat arculata,
Kesergô Nimfa / Palmódia / és a – könyvszakmai, kereskedelemtechnikai, Líra és Lant Rt.
Fodor Pál: Thököly Imre és Zrínyi Ilona számítástechnikai betanítás, folyama- 1052 Budapest,
tos tanácsadás, Szervita tér 5.
A szultán és az aranyalma házasságát megéneklô versezet – boltátalakítás, berendezés a modern Telefon: 235-5020, Fax: 318-4107
Tanulmányok az oszmán–török közös jellemzôje, hogy a költô könyvkereskedelmi követelményeknek Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu
történelemrôl politikai-cenzurális okok miatt megfelelôen.
Az összegyûjtött tanulmányok nem nevezi meg bennük sem sa-
megjelentetésének az Oszmán ját magát, sem hôseit. Referenciáink a saját boltjaink:
Birodalom fennállásának 700. B/5, 300 oldal, kartonált Fókusz Könyváruházak
évfordulója ad aktualitást. A 1500 Ft k ö n y v á r u h á z
1072 Budapest, Rákóczi út 14. www.fokuszonline.hu
A kötetek megvásárolhatók a kiadó boltjaiban: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10. e-mail: info@fokuszonline.hu
Balassi Könyvesbolt: 1023 Margit utca 1. T/F:212-0214. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 7. kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)
Kis Magiszter Könyvesbolt: 1053 Magyar utca 40. T:327-7796.
Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt (Ludwig Múzeum)
1011 Budai Vár A. ép., T:375-7533. Fax:212-2534.
Terjesztési iroda: 1016 Attila út 20. T:214-9673. Fax:214-4627. www.fokuszonline.hu

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent a 2. szám
Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2001. évre (10. szám) 4400 Ft.
Új elôfizetôink is az 1. számtól kapják a lapot.
Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Kanizsai utca 41. Telefon/fax: 466-0703

Megrendelés
Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2001. évre
(10 lapszám) 4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy megrendelésem alapján az elsô számot és a számlát
utánvéttel kapom meg, az elôfizetési díjat és
a postaköltséget a kézbesítônek kifizetem.
Kérem, küldjék el a Magyar Könyvgyûjtô elsô számát postán, utánvétellel.

NÉV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
KÖZGAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVKIADÁS

könyvekre adott dotációját, a intézmények, tanfolyamok is hogy a kiadót fenntartsa. monográfiákat és más, job-
tudományos könyvkiadás tá- a piac bôvülését jelentik szá- A kiállításra presztízsokok bára elméleti szakkönyveket,
mogatottsága valószínûleg munkra. is visznek bennünket és gaz- mára azonban az igényeknek
több mint félmilliárd, de Véleményünk és meglátá- daságiak is. A 20% kedvez- megfelelôen áttértünk a köz-
nem éri el az egymilliárdot. sunk szerint a konkurencia mény a rendezvénynek helyt vetlenül hasznosítható isme-
Ez egyrészt nevetségesen ke- jó hatással van a kiadó mû- adó egyetemen – reméljük – retek publikálására, s ez az
vés, másrészt meglehetôsen ködésére. Sem mi, sem piaci megnyitja a hallgatók és ok- eladási struktúránkat is átala-
aránytalanul, ne köntörfalaz- ellenfeleink, nem törekszünk tatóik pénztárcáját. A kiállí- kította. A nagykereskedelmi
zunk: rosszul, igazságtalanul, egymás eltiprására, ennek táson a könyvek mellett sze- hálózatok mellett kialakítot-
esetenként látványosan bu- következtében a közgazdasá- retnénk digitális gyorsnyom- tuk a közvetlen értékesítési
tán van elosztva. Nagyon jel- gi könyvpiac színes, változa- dánkat is népszerûsíteni. Az formát, ami igen jól bevált, s
lemzônek tartom, hogy az tos és elég gazdag. A kihívás új technika hatékonyan tá- erôsítette a vásárlói lojalitást
amúgy is nyomott ár 20 szá- egyértelmûen serkentô. A ki- mogatja a gyors, olcsó és jó is. Hasznosnak bizonyult ez
zalékáért árulnak frissen adók némileg specializálód- minôségû jegyzet-, illetve a fajta kapcsolat, hiszen mi is
megjelent könyveket: ezt nak, bár néha megfigyelhe- könyvkiadást. A kiállításon – naprakész információkat ka-
csak a piactól magát minden tôk komoly átfedések a ez újdonság – már gyors- punk a vásárlók igényeirôl, s
szempontból függetlenítô ki- könyvek témáját tekintve, de nyomdánkban készülô szí- bôvült a szerzôgárdánk is.
adó teheti meg. ez az Aulát kevésbé érinti. nes nyomtatványokat is be- A jogi kiadványok sajátos
Summázva: állam, tudomány Kiadónk túlnyomóan ma- mutathatunk. stratégiát kívántak meg kia-
és vállalkozás, azaz NKÖM, gyar szerzôktôl ad ki könyve- dónktól, hiszen ez a terület
MTA és tudományos kiadók ket. Ennek egyik oka a kiadó ma az egyik legmobilabb. A
korrekt együttmûködésével, ha hátterét jelentô egyetemi KJK-Kerszöv Jogi klasszikus jogi területeket
ki-ki a tôle telhetô legjobban professzori gárda. Fontosnak felölelô kiadványainkat ki-
alakítja saját szerepét (s csak tartjuk, hogy a hazai viszo- és Üzleti Kiadó, egészítettük a „legfiatalab-
azt), lehetne e szerény osztály- nyokat ismerô, értelmezô, Budaházy Árpád bakkal”, például a környezet-
zatot egyre feljebb kerekíteni. elemzô gondolatok eljussa- védelemmel és az európai
Szikora Katalin nak a gazdasági élet gyakor- joggal. Büszkék vagyunk az
lóihoz, s nem utolsósorban ■ Kiadónk 1998-ban három Európai Unió Alapszerzôdé-
az életre most készülô egye- kiadó – Közgazdasági és Jo- seinek magyar fordítására,
Aula Kiadó, temi hallgatókhoz. A globa- gi, Novorg, Kerszöv Compu- amelyik elsônek nálunk je-
lizáció és uniós törekvéseink ter Kft. – egyesítésébôl jött lent meg. Igen népszerûek –
Halász Géza hatására azonban egyre na- létre, melynek tulajdonosa a a külföldi befektetôk köré-
gyobb súllyal szerepel majd Wolters Kluwer nemzetközi ben – a Hatályos Magyar
■ A kiadónk a Budapesti a külföldön bevált standard kiadócsoport. Jogszabályok német, illetve
Közgazdaságtudományi és tankönyvek honosítása. Et- A KJK név évtizedes hagyo- angol fordításai. Ezek CD-
Államigazgatási Egyetem ki- tôl sem térünk ki, a kettô el- mányokra tekint vissza, a jo- rom formában is megjelen-
adója, 12 éve mûködik. A fér „egy gyékényen”, ez a mi gi és közgazdasági kiadvá- nek. Izgalmas vállalkozás a
rendszerváltás nemcsak a di- elvünk. nyaink hírnevet vívtak ki ki- Bírósági Döntések Tára.
ákok számára követelt meg A közgazdasági könyv a vá- adónknak, de szakmai körök- A konkurencia megosztja a
új ismereteket, hanem a sárlók egy része számára el- ben ugyanilyen elismertség- piacot, de egyben edzésben
szakma tudását is meg kellett számolható költség, az egye- nek örvendett az elektroni- is tartja a kiadói szürkeállo-
újítani, kiadónk tehát elsô- temistáknak azonban „zsebre kus termékeirôl ismert Ker- mányt. Nomen est omen,
sorban olyan tankönyveket megy”, ezért odafigyelünk az szöv Computer is. A papír- valljuk, s elsôként hasznosít-
és szakkönyveket jelentet árakra. A nemzetközi piacon alapú kiadványaink mellett juk a könyveinkben megje-
meg, amelyek az egyetemi olcsónak számító hazai árak megjelentek az elektronikus lent közgazdasági ismerete-
hallgatók számára tananyag, az itthoni olvasóknak drágák. formájúak is, ezek közül a ket, ami a hatékonyságot, a
a szakembereknek pedig Nem mindegy tehát, hogy a legismertebb a CD Jogtár. marketinget illeti.
„ajánlott olvasmány”. vásárlók „tortájából” a könyv- Olvasóink, de mondhatnám, A gyakorlati életet szolgál-
Bár komoly presztízst hoz- piac mekkorát haraphat. Ki- felhasználóink köre igen szé- ják a kapcsos könyveink.
tak a kiadó számára a ko- adásunkat, marketingstratégi- les, jogászok, az üzleti élet Ezek a speciális fûzésû –
moly, elméleti-tudományos ánkat arra építjük, hogy a jó képviselôi és egyetemi hall- nyitható kapcsokba fûzhetô
mûvek, a piaci sikert elsôsor- könyv beruházás. Ha ezt a gatók egyaránt fontos isme- lapok – kötetek tartalmilag
ban az üzleti téma jelenti. hallgató, a vásárló is így látja, retanyagot szerezhetnek ki- negyedévente frissíthetôk.
Igyekszünk megfelelô egyen- megveszi a könyveket, s ez a adványainkból. Elsôsorban Pótlapokat adunk ki, amelye-
súlyt tartani az elmélet és a beruházás a szakmai gyakor- hazai szerzôk munkáit adjuk ket maga az olvasó illeszt a
gyakorlat között. latban meg fog térülni. ki, de lefordítjuk és kiadjuk kötetébe. Igen népszerû ez a
A piac jelenleg – vélemé- Nem tartom sikerágazatnak olyan külföldi szerzôk mûve- forma, mivel folyamatosan
nyem szerint – bôvül, itt el- a közgazdasági könyvek ki- it is, amelyek a magyar piac aktualizálható a tartalma. A
sôsorban az újonnan induló adását. Kemény teljesítmény számára is használható infor- munkaügy, a munkavéde-
fôiskolákra gondolok, illetve egy-egy könyvbôl az mációkat tartalmaznak. Nap- lem, a tûzvédelem és az in-
az eddig jegyzetet használó, 1000–1500 példány eladása rakész információkat webol- gatlanforgalmazás azok a te-
de ma már a növekvô igé- is. Az a néhány sikeresebb dalunkon tudunk publikálni. rületek, ahol kiemelten nép-
nyek miatt – szerkesztett, könyv, amelynek pár év alatt A nyolcvanas, kilencvenes szerûek ezek a kötetek. A
gondozott, külalakjában is tízezer fölé emelkedik a pél- években elsôsorban a tudo- tûzvédelem területén idén
tetszetôs – könyvekre váltó dányszáma, kevés ahhoz, mányos életnek kínáltunk jelentetjük meg az új cédén-

11
KÖZGAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVKIADÁS

ket, Complex CD a tûzvéde- hogy a kiadványokat a valamint az egyetemi, fôis- ban – közgazdaság, számvitel,
lem a gyakorlatában-t. könyvpiacon is forgalmazza. kolai oktatók. pénzügy – nincs lehetôség ar-
Mint már említettem, a jogi Természetesen ez a nyilvá- Hogy milyen trendek divato- ra, hogy találkozzunk a rokon-
és közgazdasági területen na- nos könyvdarabszám valami- sak a nemzetközi piacon, s ne- kiadókkal, bemutassuk a kíná-
gyon fontos az igényes isme- vel kevesebb, mint amennyit künk mit kell követni, arra jó latunkat, szakmai fórumokon
retek közvetítése, ennek je- a cég valójában megjelentet. a Frankfurti Nemzetközi cseréljük ki elgondolásainkat,
gyében büszkélkedhetünk Az éves 25–30 könyvbôl ke- Könyvvásár, melynek rend- beszámoljunk eredményeink-
Samuel–Nordhaus Közgaz- reskedelmi forgalomba mint- szeres látogatói vagyunk. En- rôl. Ez vezérelt minket, ami-
daságtanával, amely ötven egy 10–12 kerül. nek egyik „gyümölcse” a Zseb- kor három évvel ezelôtt meg-
éve bibliája a világ közgazdá- Kiadónk profilja az egyik könyv-sorozatunk, amelyben tudtuk, hogy ennek a szakmai
szainak, de megemlíthetném legérzékenyebb közgazdasá- könnyed hangvétellel szólunk kiállításnak a megrendezése
a hazai felsôoktatás kedven- gi területet öleli fel, és ez az érdeklôdésre számot tartó kér- veszélybe került, hogy dönt-
cét, a Varian-féle Mikroöko- adózási szakkönyvek köre. désekrôl. Ilyen volt a közel- sünk: akár áldozatok árán is,
nómiát, s a Világbank alel- Szakkönyveink a napi mun- múltban megjelent Retorika, a de fenntartjuk ezt a megmé-
nökének, Joseph E. Stiglitz kavégzéshez kötôdnek, több- Stressz, agyô és a Benchmar- rettetési alkalmat. Egy hónap
könyvét, a Kormányzati nyire a jogszabályváltozások- king, csak hogy a legfontosab- állt rendelkezésünkre, hogy
szektor gazdaságtanát. Az hoz kapcsolódnak. A vásár- bakat említsem. megtegyük életmentô lépése-
Európai Unió iránt érdeklô- lói szokásokhoz ebbôl adó- A mostani kiállítást nagyon inket a hagyomány folytatha-
dôk számára örömhír, hogy a dóan nem mi alkalmazko- fontosnak tartjuk, s itt nem az tóságáért. Azóta is mindent
napokban jelent meg Lôrinc- dunk, hanem az élet – a jog- anyagi megtérülés az elsôdle- megteszünk, hogy évrôl-évre
né Istvánffy Hajna könyve, a szabályalkotók, a gazdasági ges, hiszen a kiállítások több- megrendezésre kerüljön ez a
Pénzügyi integráció Európá- környezet – készteti a vásár- sége nem errôl szól. Sajnos fontos szakkiállítás.
ban. A társadalomtudomány lókat arra, hogy kiadványain- szûken értelmezett szakmánk- Bagota Edit
egyik izgalmas területén ma kat megvásárolják. Azt is
már klasszikus mûnek számít mondhatnám, nélkülözhe-
Aronson könyve, A társas tetlenek vagyunk. Vállalko- Közgazdasági, jogi és
lény. Mi most a 8. amerikai zások, költségvetési szervek
kiadás kitûnô magyar fordítá- számviteli munkatársai, illet- társadalomtudományi
sát adjuk közre. A 2000. év ve az ilyen szakterületen ta- szakkönyvkiállítás a
legnagyobb sikerei között nuló diákok mind olvasói,
tartjuk számon Bakacsi Gyu- vásárlói könyveinknek.
Budapesti Közgazdaságtudományi
la és szerzôtársai Stratégiai Kiadónk lételeme a gyors és Államigazgatási Egyetemen,
emberi erôforrás címû mûvét reagálás, a jogszabályváltozá- március 21–22-én
valamint Poór József és mun- sokat követi a könyvkiadá-
kaközössége által összeállí- sunk, s ezt tükrözi a kereslet Programok:
tott A menedzsment tanács- is: a megjelenés napjaiban
adási kézikönyvét. könyveink iránt hirtelen 21-én 14 órakor: Nagyvilág Kiadó
A Saldo-szakkönyvkiállítást megnô a kereslet. Könyvein- Tanyi Attila: Piac és igazságosság
kitûnô lehetôségnek tartom, ket a kékkönyvként azonosí- Takács Péter: Nehéz jogi esetek
hogy a szakmai közönség totta be a piac, mára azon- 14.30-kor: Typotex Kiadó sikergyanús könyveit
megismerhesse könyveinket, ban már több konkurensünk mutatja be
találkozhasson az újdonsága- is akad a könyvpiacon, en-
inkkal, és visszajelzést kap- nek ellenére úgy érezzük, 22-én 10 órától: TRI-MESTER Bt.
dr. Simanovszky Zoltán – Solt Katalin
hassunk az igényeikrôl. hogy elismertségünk, „hírne- – Bálint Dénes:
vünk” nem kopott meg, Közgazdaságtan alapfokon
könyveinknek továbbra is 11 órától: A HVG-ORAC Kiadó elektronikus
Saldo Kiadó, rangja van. Elsôsorban nem kiadványait mutatja be
a könyvek sokaságára, a mi- 11.30 órától:Saldo Rt.
Kramer Ágnes nél több cím megjelentetésé- A számviteli törvény multimédiás CD-n
re törekszünk, hanem arra, 12 órától: Penta Unió
■ A mi kiadónk, a Saldo, a hogy minél rangosabb szer- dr. Herich György: Adótan I.
konkurensekhez képest spe- zôkkel dolgozzunk, és minél 13 órától: KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó
ciális helyzetben van, hiszen alaposabb munkákat jelen- Boda György és Szlávik Péter:
egy pénzügyi tanácsadó és tessünk meg a jogszabályok Kontrolling rendszerek és az új
menedzseri technikák találkozása
informatikai részvénytársa- értelmezése, a gyakorlati se- 14 órától: A hazai e-kiadók bemutatkozása
ságnak vagyunk egyik ága. Ez gítség kidolgozása terén. Sok Résztvevôk: Magyar Elektronikus Könyvtár
a cég negyvenegy éve mûkö- esetben ez késlelteti egyes Magyar Könyvklub
dik, s a szakmát érintô köny- könyvünk megjelenését, de Objection Kft.
veket, kiadványokat mint biztosak vagyunk abban – s a Vikknett
átalánydíjas szolgáltatást vásárlók is ezt tanúsítják – Webigen
nyújtotta át ügyfeleinek. A hogy a várakozás megéri, a
nyilvános értékesítés, a min- „portékánk” gazdagabb, A kiállítás látogatása díjtalan,
denki által elérhetôség tizen- hasznosabb lesz. Jeles mun-
két évre tekint vissza, a cég katársaink közé tartoznak a mindenkit szeretettel várunk!
vezetése akkor döntött úgy, PM, az APEH munkatársai,

13
Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.
1135 Budapest, Jász u. 36. Telefon: +36-1/320-4024

Újdonság a Perfekttôl: Sergio Zyman: Csak a profit számít


A Coca-Cola Company volt marketingigazgatójának könyve hatékony, kipróbált marketingmódsze-
rekbe avatja be az olvasót. A cég legsikeresebb kampányainak (Diet Coke, Sprite stb.) példáján ke-
resztül a szerzô új szemléletet próbál kialakítani mind a marketingesek, mind az ôket foglalkoztató
cégek vezetôinek fejében. Hasznos szakmai útmutató, mely a hazai piacon leginkább elterjedt el-
méleti munkákkal ellentétben a marketing gyakorlati oldalát hangsúlyozza, olvasmányos, közvetlen
stílusban.

További ajánlataink:

Dr. Katits Etelka:


A vállalati válságkezelés pénzügyi módszerei

Dr. Nagy Gábor:


Az újrakodifikált számviteli törvény Boltjaink:
Bp. V. ker., Zoltán u. 10. (tel.: 332-2795)
Kapásiné dr. Buza Mária: Bp. VII. ker., Madách u. 10. (268-0238)
A számviteli törvény változásai Bp. XIV. ker., Buzogány u. 10–12 (363-1961)
Bp. XIV. ker., Buzogány u. 11–13 (220-5865)

Központi Statisztikai Hivatal


A Központi Statisztikai Hivatal az egyik legnagyobb adatva- Idegenforgalmi évkönyv, 1999 2300 Ft
gyonnal rendelkezô intézmény Magyarországon, így számára Ipari- és építôipari statisztikai évkönyv, 1999 4000 Ft
különösen fontos, hogy az adatok feldolgozása, továbbítása egy- A kommunális ellátás fontosabb adatai 2700 Ft
részt megfelelô védelem mellett, másrészt az adatszolgáltatási te- Külkereskedelmi statisztikai évkönyv, 1999 3500 Ft
vékenység követelményeinek figyelembevételével történjen. Lakásstatisztikai évkönyv, 1999 2000 Ft
A KSH kiállításokon történô részvételével is szeretné tájé- Magyar statisztikai évkönyv, 1999 (magyar–angol) 3800 Ft
koztatni a széles körû nyilvánosságot közérdekû informáci- Magyar statisztikai évkönyv, 1999 + CD együtt 5100 Ft
ós tevékenységérôl, valamint az új, nyomtatott és elektronikus Magyar statisztikai zsebkönyv, 1999 1200 Ft
adathordozón megjelenô kiadványairól. Statistical pocket-book of Hungary, 1999 1800 Ft
A KSH számítógépes rendszere lehetôvé teszi, hogy zárt és Mezôgazdasági statisztikai évkönyv 1999 3700 Ft
biztonságos számítástechnikai környezetbôl közérdekû tájé- Nemzetközi statisztikai zsebkönyv 1000 Ft
koztatási feladatokat lásson el, egyszerre téve eleget az adatvé- Területi statisztikai évkönyv, 1999 4000 Ft
delmi elôírásoknak és tájékoztatási kötelezettségeknek.

Tisztelt Olvasó! TANKÖNYVEK:


Általános statisztika 600 Ft
Figyelmébe ajánljuk az alábbi válogatásban szereplô Bevezetés a gazdaságstatisztikába 600 Ft
kiadványainkat: Demográfia 2000 Ft
Gazdaságstatisztika 1200 Ft
ÉVKÖNYVEK, ZSEBKÖNYVEK: Statisztikai alapismeretek. Példatár 650 Ft
Demográfiai évkönyv, 1999 3900 Ft Statisztikai kisszótár (magyar–német, német–magyar) 400 Ft
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 1999 4000 Ft Társadalomstatisztikai alapismeretek 600 Ft

Kiadványaink megvásárolhatók: a KSH Statisztikai Szakkönyvesboltjában


1024 Budapest II., Keleti Károly u. 10. ☎: 212-4348, megrendelhetôk: KSH Marketingosztály
✉ 1024 Budapest II., Keleti Károly u. 5–7.. ☎: 345-6570, 345-6560, 345-6550, Fax: 345-6699,
valamint a KSH Megyei Igazgatóságokon. E-mail: marketing.ksh@office.ksh.hu

14
EMBER ÉS GONDOLAT
egy kis termesztéssel kiegészítô) egyszer csak azt olvasom a
Bálint Györggyel tulajdonosai, s a még földjükbôl
megélni óhajtó parasztemberek –
képesek-e kitartani...
megyei lapban: a régióelnö-
köt leváltották. Mert nyilván
keresztezte valakiknek az ér-
beszélget – A rendszerváltás híveként dekeit... Az ilyesmi persze el-
(kivált, mivel az elôzônek szomorít. De amikor arról ér-
Nádor Tamás nem voltam híve) is látnom
kell: a változások legnagyobb
tesülök, hogy Meggyesegyhá-
zán viszont a legkorszerûbb
vesztese a vidék. A paraszt- módszerekkel végzik a
Rendszerek, napi kurzusok jöttek-mentek, ám az ô szavahihetô- emberek (nevezzük ôket így, dinnyetermesztést, s ezzel
ségét, hitelét sem másnak, sem magamagának (pozicionális, szak- bár ma már az osztályhatárok sokra jutottak, visszanyerem
mai, vagy akár politikai szerepvállalással) nem sikerült megron- elmosódtak) rendkívül rossz a kedvemet. És meggyôzôdé-
tania. A természet törvényeinek ismerôjeként semmilyen minôsé- körülmények közé kerültek. sem: van olyan kiindulópont
gében nem tett egyebet: kisebb-nagyobb – olykor országos – kör- Nemrég jártam például a Vi- mind a családi gazdálkodás-
ben továbbadta azt, amit önnön kertjében tapasztalt. Sajátja- harsarokban, ott hallottam ban, mind a társulásban,
ként gondozta tehát háztáji, községnyi, megyényi, hazányi birto- régi ismerôseimtôl – amit saj- amelytôl elrugaszkodva ered-
kát. Kapával, metszôollóval, permetezôvel, a korszerû mezôgaz- nos, különben is tudtam – : ményesen lehet dolgozni.
daság technikájával, s legfôképp pontos, megszívlelendô tanácsa- felélték immár végsô tartalé- Úgy, hogy megtaláljuk azon
ival. Tudván, hogy a natúrát kiismerve és hozzá alkalmazkod- kaik morzsáit is. Nincs mun- agrártermékeket, amelyeket
va élhetünk nem csupán magunk s mások hasznára, de fájdalom- kalehetôségük, s a föld meg- mi tudunk elôállítani a leg-
mentesen is ebben az anyaföldi tartományban. Természetes része- mûvelése révén nem jutnak jobb minôségben és a leggaz-
annyi haszonhoz sem, amely daságosabban. S amelyekkel
ként annak, amit velünk mûvelnek, s amit mi mûvelünk a ter-
életük puszta fenntartásához valódi piacokat tudunk sze-
mészettel. elegendô volna. Ez mélyen rezni magunknak az Európai
megrendített, és még határo- Unióban. Ami majd óhatat-
– Az olyan eltökélten normális ismertséget, népszerûséget zottabbá tett azon szándé- lanul a magyar vidék fokoza-
ember, mint ön – aki fûvel, fá- önelégültségre, netán gôgre komban és igyekezetemben, tos emelkedését hozza magá-
val, zöldséggel, gyümölccsel, vi- váltja. Köztudomású, hogy hogy sürgôsen cselekedni val. Olyan folyamat ez,
rággal, jó és rossz idôvel foglal- miféle talmi szereplések hoz- kell. Haladéktalanul meg kell amelyhez képest a politikai
kozik – hogyan képes létezni eb- hatnak mulandó sikerponto- tanítani a kezdeményezôket ciklusok jelentéktelenek (bár
ben a megbolydult, gyakran fej- kat. Életszemléletemet én so- és a még tehetetlenül szûköl- persze felelôsség hárul a poli-
tetôre álló, a természet törvénye- sem akartam aprópénzre vál- ködôket arra, hogy a megvál- tikára), mert itt a természet
ire fittyet hányó világban? tani. Hittem abban, hogy aki tozott körülmények között törvényei érvényesülnek. Fel-
– Úgy, hogy javíthatatlan idôben felássa földjét, idejé- mit és hogyan érdemes ter- ismertetésük a magamfélék
optimista vagyok. A termé- ben megtisztítja a gyümölcs- meszteni. Ennek érdekében fô feladata, s ezen trendek
szet törvényeinek ismerete, fáit, elvégzi a legszüksége- semmilyen áldozat nem drá- erôsítése révén cselekedhet-
megbecsülése révén tudom: a sebb, környezetbarát perme- ga, mert visszafordíthatatlan nek a szûkölködôk is jobb
rossz idôt követi a kedvezô. tezést stb., az meglátja annak folyamatok következnek be, sorsuk érdekében.
Meg hát valójában nincs is eredményét is: egészséges ha tovább késlekedünk. – És készített-e ön számvetést
egyértelmûen rossz, vagy jó. gyümölcs, zöldség, szép vi- – Ám a mindennapi gyakorlat arról, hogy eddigi hosszú életében
Borúra derû jön, a természet rág, jó pohár bor alakjában. S kevéssé segíti e szándékot. Mind mit végzett, tanácsainak inkább
jelenségei kiegyenlítik egy- e tapasztalatomat, meggyô- a gazdaságban, mind a társada- napi hasznuk volt-e, vagy némi
mást. Csak tudni kell: ebbôl zôdésemet próbáltam elmon- lomban a pillanatnyi érdekérvé- sorsjobbításra is telt belôlük?
a rendbôl az ember sem ké- dani azoknak, akikkel a sors nyesítés, a napi politikai hevü- – Korábban technikai jelle-
pes kilépni. Mert akik a ter- közvetlenül összehozott, és let, a szakértelemhiány gyakran gû tanácsokat adtam, most
mészet „legyôzésével” pró- terjeszteni mindazok köré- ellenszegül nemcsak a természet már – vénülve s talán böl-
bálkoztak (például Micsurin ben, akik tanácsaimat igé- törvényeinek, hanem a józan pa- csülve – inkább az érdekel,
módján), azok mindig pórul nyelték. Idô múltával (kicsit raszti észnek is... valóban könnyítettem-e az
jártak. A természethez – tör- megemelve, szemléletté erô- – Ezt nem vitatom. És ér- emberek életén. Remélem,
vényeinek minél teljesebb, sítve) azt mondogattam: a nek is csalódások. A móra- néhány csekélységgel. És
árnyaltabb megismerésével – hozzáértéssel, tisztességesen, halmi polgármester például a nem nagy elvi megállapítások
legföljebb alkalmazkodha- a környezetet nem károsítva dél-alföldi régió gazdasági révén, hanem közhasznú is-
tunk. Ez sosem könnyû, sôt elvégzett munka a társada- szövetségének elnöke is lett, meretek továbbadásával.
nemritkán fájdalmas feladat, lomban is elôbb-utóbb meg- és irányításával remek dolgo- Egyébként – hiszen még csak
de kellô tapasztalattal, felké- hozza gyümölcsét. Ebben hi- kat mûveltek. Fölújították a nyolcvankettedik évemet ta-
szültséggel el lehet végezni. szek – s bár az idôs ember zöldség- és gyümölcstermesz- posom – fôként a terveimmel
– Írott sajtóbeli, rádiós-tévés szervezete persze már sokkal tés helyi hagyományait, ôszi- foglalkozom. Csaknem kész
tanácsai révén Bálint gazda- kevésbé ellenálló, mint a fia- barack-ültetvényeket hoztak ezeregy kertészeti tanácsot
ként, sôt Gyuri bácsiként ismeri talé –, ezért is vagyok képes létre, megtanították az embe- kínáló kötetem. De azért fog-
az ország. Mit javasolt, sulykolt elviselni a nehézségeket. reket az uborka támrendsze- lalkoztat az elmúlt idô: las-
szakembernek, növendéknek, – Ám azért, elnézést, igét hir- res termesztésére, hûtôházat san egybeáll visszatekintése-
amatôr kertmûvelôknek, hogy a detni könnyebb, mint annak építettek, kapcsolatot terem- im könyve. Egy kertész útját
neve ennyire fogalommá vált? szellemében élni. Kérdés, hogy tettek nyugat-európai keres- írom meg, aki a puszta maté-
– A gyakori médiajelenlét azok, akiket ön megszólít – a kedôkkel... Ám amikor min- riától végül transzcendentális
megtévesztheti azt, aki a köz- hétvégi kis telkek (háztartásukat den szépen kezdett menni, gondolatokig is eljut.

15
Edith és Francois-Bernard Huyghe: elméleti bevezetôbôl kiderül:
korántsem iskolás, szájbará-
Ptolemaiosz megalkotja a 16.
századig érvényesülô feltéte-
gott történeti áttekintést lezéseit. Végül Kopernikusz
Világképek akarnak nyújtani, hanem
gondolkodás-fejlôdési vázla-
vagy Kepler matematikai-csil-
lagászati számításai elvezet-
tot: szüntelen figyelmeztetve nek a heliocentrikus rendszer
■ A világmindenség a Nagy látszanak mai szemmel a Ko- arra, hogy a régi (netán ôsi) elismeréséhez, s Galilei kény-
Bumm – 1984-ben keletkezett pernikusz, illetve Galilei elôt- megoldások egyike se meg- szerbôl visszavont gyakorlati
– Gamow-féle elmélete sze- ti világmodellek, korabeli ér- mosolyogni való vagy elve- bizonyítékai semmissé teszik
rint mintegy húszmilliárd vényüket ostobaság megkér- tendô, hisz egyes következte- az elôtte lezajlott évtizedek
éves. A mibenlétének, mûkö- dôjelezni. A Föld akkori lako- téseik máig fennmaradtak a nemegyszer valóban regény-
désének megismerésével fog- sai ugyanis e hajdani nézetek- jelenkor változatos érvrend- be illô megfontolásait. A
lalkozó elképzelések ennél jó- hez és tanításokhoz igazodtak szereiben. könyv szerzôi mindvégig
val késôbb jöttek létre. A mi- hitükben, gondolkodásuk- Egyebek közt megismerked- éreztetik, hogy a kozmogó-
tologikus kozmogónia kiala- ban, szokásaikban egyaránt. hetünk a világmagyarázó köl- nia problémáinak egy része
kulásától kezdve azonban A francia szerzôpár arra vál- tôi legendákkal, a bibliai Ge- nem lezárt ügy – ezért óvato-
mindig volt (s jelenleg is van) lalkozott, hogy a feltárható nezis felfogásával, majd a fi- sak napjainkban is a tudósok
sokak meggyôzôdésévé lett el- kezdetektôl egészen Galileo lozófiai fordulat jelentôségé- a világmodellek konstruálása
képzelés, magyarázatrendszer Galilei 17. századbeli föllépé- vel. Szókratész idején aztán és módosítása tárgyában.
arról, hogy mivel indult az séig mutassa be a világegye- újabb fordulat következik.
Univerzum, s miért olyan, tem észlelése s szemlélete so- Kettéválnak a bölcseleti és te- (Iszlai)
amilyennek vélik értelmezésé- rán felmerülô fô kérdések ológiai megközelítések. Pla-
re fölesküdött embertársaink. több ezer esztendôs megvála- tón különben már felveti a Európa Könyvkiadó,
Bármily valószínûtlennek szolási kísérleteit. Az alapos bolygómozgás kérdését, majd 294 oldal, 2500 Ft

azdasági horror cím- a munkanélküli elé, hogy ne közvetlenül termelô is tudta, százalékról huszonötre emel-

G mel két folytatásban is


megpróbáltam ismer-
tetni Viviane Forrester
azonos címû könyvét, amely
keress munkahelyet, mert
nincs. Ezeket a hagyományos
fogalmakat, hogy „munka-
hely”, „dolgozó ember”,
hogy a munkája hasznos. Így
a létezése is indokolt.
Ha a munka, a társadalmi-
lag hasznos tevékenység
kedett, és ez a szám csak nô-
ni fog. Világszerte. Míg egy-
szer az abszolút liberális,
globális tôke és piac rá nem
a globalizációval együtt járó „munkanélküliség”, át kell ér- „foglalkoztatottsággá” züllik, jön, hogy racionálisan, prag-
munkanélküliségrôl szól. A tékelni. Más létezési modellt ha megalakulnak a Kötélhú- matikusan ezek az emberek
témát az tette újra aktuálissá, kell az emberiség elé állítani. zó Vállalatok (Esze Tamás: fölöslegesek.
hogy Dél-Koreában a csôdbe Nácizmus egyszer már volt.
ment Daewoo autógyárat el Koncentrációs táborokkal,
akarják adni a General Mo- halálgyárakkal, ipari szintû
torsnak. Ebben nincs semmi
új, az integráció a globalizá-
Kertész Ákos népirtással. Manapság éledô-
ben van a neonácizmus. Mi
ció közismert jelensége. For- a teendô a fölöslegessé vált
rester gondolatait mégis ér-
demes újra föleleveníteni, A fölösleges ember emberekkel? Erre a kérdésre
inkább nem felelnék. Csak
mert a hírek szerint a Dae- javaslom az olvasónak: gon-
woo-t csak úgy lehet kedve- dolja végig…
zôen eladni, ha karcsúsítják. Ez elég ijesztô így is, de a A nullaéves „nyugdíjkorha- A huszonnegyedik óra még
Vagyis hatezer dolgozóját az valóság ennél sötétebb. Az tár”), ahol ötven ember jobb- nem jött el. Amit az értelmes
utcára teszik. A gyár dolgo- ember több tízezer éve úgy ra húzza a kötelet, ötven bal- munkát fölváltó „foglalkoz-
zói (mindannyian, nemcsak van kondicionálva, hogy a ra napi nyolc órán keresztül, tatottságról” mondtam, az
az érintett hatezer) sztrájkba munkavégzés teszi emberré. és ettôl száz ember „foglal- ebben a percben még csak a
léptek. A (nagyon!) demok- A legôsibb társadalmakban is koztatva” lesz, kicsúszik az fejlett világot fenyegeti. A
ratikus Dél-Korea rendôrsége tudta az ember, hogy valami ember alól létezésének morá- fejlôdôk és a fejletlenek azért
és a dolgozók között véres hasznossal járul hozzá a kö- lis alapja, hasznosságának, javarészt ott tartanak, hogy a
közelharc folyik több, mint zösség létfönntartásához. Ki vagyis emberi értékének a tu- két kezükkel kell összekapar-
egy hete Dél-Korea-szerte, a zsákmányt ejtette el, ki data, totális erkölcsi értékza- niuk a létfönntartás minimu-
ahol csak a gyárnak üzemei, megfôzte, más magvakat ter- var és identitászavar lesz úr- mát. Még csak nem is az éh-
telephelyei vannak. melt, ismét más a nyájat ôriz- rá az emberiségen. A fölösle- halál ellen küzdenek, csak
Öt év telt el Forrester köny- te, volt, aki ruhát varrt, aki gesség tudata minden (nega- megpróbálják az éhenpusz-
vének elsô kiadása óta, s ez íjat, nyilat, baltát készített, tív) deviancia és extrémitás tulás folyamatát lassítani…
az öt év csak azt bizonyította volt, aki kígyómérget gyûj- melegágya. Bûnözésé, funda- Viszont van remény. Lehet,
újra, hogy „a költô hasztalan tött, volt, aki gombát, más mentalizmusé, gyilkosságé és hogy mire a társadalmilag
vonít”. A közgazdász is. Vivi- gyógyító füveket. A modern politikai tömeggyilkosságé. hasznos munka hiánya glo-
ane Forrester haragja fôképp munkamegosztás ezt a társa- Ez társadalmilag legalább bálisan fenyegetné az embe-
annak a hazugságnak szól, dalmi hasznosságot nehezeb- olyan pusztító veszedelem- riséget, bekövetkezik az egy-
hogy A VILÁG ESZMÉNY- ben átláthatóvá tette, de mel fenyeget, mint biogene- re valószínûbbnek látszó
KÉPE A DOLGOZÓ EM- azért az orvos, a tanár, a pap, tikailag a klónozás. ökológiai katasztrófa. S az
BER. Ez leírtam már. Azt is, a mûvész, a rendôr, a mene- Az EU-ban a munkanélkü- aztán minden problémát
hogy senki sem mer odaállni dzser, vagyis minden nem liség harminc év alatt hét megold.

16
OLVASÓSZEMÜVEG

közömbösen hagyja. Így alakul írói iránt: úgy küzd elismerteté-


„Világváros lett a kis ki könyvének öt tanulmányát
folyamatosan olvasva az a ferde
sükért, ahogy a hitvitázó prédi-
kátorok tették fel életüket a gyü-
kamasz Budapestbôl” látszat, hogy amennyiben a
századvég és századelô egy-egy
lekezet meggyôzésére. S ez a
szenvedély manapság fehér hol-
■ Ezt a könyvet aligha lehetett Utóbbit üzeni számomra az az alkotója Budapestrôl írt, majd- lónál ritkább. Amellett közben,
volna megírni a rendszerváltás aprócska, de fontos tény, hogy hogynem egyenrangú írók. csak úgy mellesleg, tömérdek
elôtt. Öt tanulmány, mely egy- ezt az ízig-vérig budapesti Sánta tálalásában nincs igazi fontos mozzanatot is feltár, még
tôl-egyig Budapestrôl, a fôvá- könyvet egy szegedi irodalom- különbség mondjuk Krúdy Bu- ha nem is elsôsorban az esztéti-
ros életérôl, a fôvárosi életet történész írta és a pécsi Tudo- dapest-képe és Kóbor Tamás, kai, inkább az eszmetörténeti
tükrözô írókról, mi több, a ká- mánytárat megjelentetô Pro sôt, Lux Terka Budapest-rajza folyamatból. Beregszászi Nagy
véházról, mint szellemi ott- Pannonia Alapítvány adta ki. között. Lefegyverzô, elképesztô Pál ôs-városellenességének do-
honról szól? Még mit nem, Ez a tény beszédes és cáfolha- tájékozottsággal, nemzetközi kumentumát például, aki köny-
mondta volna a pártállami tatlan s többet mond a fôváros kitekintéssel, mikrofilológiai vébe 1820-ban azt íratta: „Nyo-
kultúrpolitika és – ha éppen kontra vidék mûvi ellentété- aprómunkával dolgozik a szer- mattatott NEM-PESTEN”.
toleráns kedvében találja a nek elmúlásáról, mint tízezer zô, elôás a kevéssé méltányolt Vagy – hogy ennél a vonulatnál
kézirat a hivatalból minden- szónoklat. félmúltból érdekes, néha kifeje- maradjak – eddig Turchányi Ist-
hez értô fôfunkcionáriust – Sánta Gábor nevét különben zetten izgalmas momentumo- ván 1919 ôszén kelt cikkét vél-
engedmény gyanánt azt kötöt- megjegyezhették, akik olvasták kat, vallatja a kort és értôen, ala- tük a „Bûnös Budapest” szlogen
te volna ki, hogy legalább a Budapesti Negyed Kóbor Ta- posan figyel az irodalmi életre, ôsforrásának. Sánta rábukkan
ugyanannyi tanulmány szól- mással foglalkozó különszá- motiváció után nyomoz, össze- egy bizonyos Murai Károly
jon vidéki városokról, sôt, fal- mát – akik akkor arra figyeltek vet és értékel – de amikorra pél- 1899-es tárcanovellájára, mely-
vakról és tanyákról. Ami pedig fel, hogy milyen értékorientált, dául, merôben teoretikus ala- nek már ez a címe. Sorolhatnám
a kávéház apoteózisát illeti, fe- felfedezô kedvû és az irdatlan pon már-már meggyôzne arról, még találatait és leleteit, ame-
lejtsük el, mondta volna az Il- mennyiségû irodalmi-publi- hogy Lux Terka majdhogynem lyek mind a különösen figyel-
letékes Korifeus. Általunk ha- cisztikai anyagból milyen biz- olyan jó író, mint Kóbor Ta- mesen olvasó, a nyomozói
ladónak, „fôvonalba tartozó- tos érzékkel válogatni tudó te- más, Kóbor pedig (egy mellék- szenvedélyû irodalomtörténész
nak” minôsített alkotók sora hetség, azok most, önálló köte- mondat bizonysága szerint) munkáját dicsérik (külön elis-
vélekedett errôl másképp, ha tét kézbe véve arról is meggyô- egyenrangú Nagy Lajossal, ak- merést érdemel kis kávéháztör-
tehát engednénk, hogy ilyen zôdhetnek, hogy nem volt rest kor egyszer csak fölbukkan a ténete, mely az utóbbi idôkben
egyoldalú vélemények megje- egy remek és kidolgozott Kó- szövegben egy röpke idézet divatba jött téma számos feldol-
lenjenek, olybá tûnhetne, bor Tamás-esszé után merôben Krúdytól és borul az egész épít- gozásához képest is tud újat
hogy a párt (A Párt) is ezt a né- új, másik szöveget illeszteni te- mény. A Krúdy-mondatból mondani), de ezek részletezése
zetet teszi magáévá s még el- matikus kötetébe – vagyis két ugyanis (noha találomra van ki- és idézgetése helyett hadd emel-
tántorulnának tôlünk, akiket rossz és (sajnos) általában jel- ragadva egy nem is igazán je- jem ki könyvének azt a vonását,
hosszan s kitartó munkával lemzô tulajdonság dolgában lentôs mûvébôl) az a fajta va- ami még olyan oldalakon is
magunkhoz édesgettünk... Aki kivétel: nem akarja könnyen- rázslat árad, amely a nagy írók- megnyerô, ahol éppen vitára
már némi tapasztalattal a háta olcsón megúszni feladatait, nál minden jelben, gesztusban gerjeszt. Ez pedig nem más,
mögött érte meg a váltást, tud- ami pedig filológiai alapossá- jelen van: azonnal megfog, tel- mint a büszkeséggel elegy szere-
ja, hogy nem szatírát írok, effé- gát illeti: babérkoszorús pro- jes világra utal, érzékeimre is tet, amit tanulmányainak tár-
le verdikt állta volna útját Sán- fesszorok, kiknek idôskori pub- hat, nemcsak a tudatomra, kí- gya: Budapest iránt – ha áttéte-
ta Gábor „Minden nemzetnek likációiban tobzódik a slendri- váncsivá tesz a környezetre is, lesen is – kifejez. Akkor is, ami-
van egy szent városa” címû ta- ánság, példát vehetnének róla. melybôl kiragadtatott: nem ra- kor könyvcímmé emeli ki, hogy
nulmánykötete megjelenésé- És nem ez az egyetlen furcsa- gozom tovább. Tisztes, becsü- Magyarországnak ez a szent vá-
nek. Lehet, hogy múlnia kel- ság, amivel a kötet kitûnik az letes írói törekvés, Sánta által rosa, és akkor is, amikor olyan
lett volna már ennek az antivi- átlagtermésbôl. Sánta Gábor kellôen bizonyított, sôt olykor gyöngédséggel megformált ha-
lágból magammal hurcolt ref- valami – régebben nagyon is túlbizonyított alkotói céltuda- sonlatokat, mint Krúdyé a világ-
lexnek, de azért nem titkolom gyakori – szociológiai szemlé- tosság, egy-egy tematikus motí- várossá lett „kis kamasz Buda-
el, hogy még sokunkban ott lettel közelít az irodalmi mû- vum elsôkénti észrevétele és áb- pest”-rôl, konkrétumok tucatjai-
lappang és ha kihívást érez, vekhez. Tartalmukra koncent- rázolása, a mondanivaló súlya, val tesz cáfolhatatlan igazsággá.
föltámad, mert ez érteti meg, rál, ennek alapján csoportosít komolysága mind-mind tagad-
miért tartom revelációnak a fi- és osztályoz, állapít meg ten- hatatlanul ott van a Sánta által Sánta Gábor: „Minden nemzet-
atal irodalomtudós elsô köny- denciákat, hatásokat, s mintha fölfedezett, feledésbôl kiemelt nek van egy szent városa” – Fejeze-
vét, noha – mint majd kiderül nem tulajdonítana különösebb regényekben. Csak éppen ak- tek a dualizmus korának Budapest-
– távolról sem értek egyet min- jelentôséget annak, hogy mind- kor tûnik el mindez, amikor ál- irodalmából
den értékítéletével, és módsze- az, ami egy-egy tárgyalt mûben tala meggyôzetve olvasni kezd- Pro Pannonia Kiadói Alapítvány,
rével is volna vitám. És mégis, írói szándék és cselekménylel- jük magát a mûvet. Akkor fô- Pécs, 2001., 235 oldal
bármirôl essék is szó késôbb, tár szerint benne van, mikép- ként annak a csodának a hiá-
az elsô benyomás az örömé, a pen jelenik meg, mennyire ké- nyát érzékeljük, ami egyetlen
föllélegzésé, hogy lám, túl va- pes mûvészi minôséggé – is – Krúdy-mondatból is kiragyog.
gyunk valamin, sôt, nem is válni. Hogy egy irodalmi alko- Pedig hát – és nem udvarias-
csak a megideologizált, becso- tásnak lehetnek másodlagos ságból mondom – a könyvnek
magolt városellenességen, de üzenetei, kódolt közlendôi a épp az az erénye, ami a hátrá-
egyfajta provincializmuson is. befogadó számára – valahogy nya. Szerzôje vállaltan elfogult

17
Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Balassa Pétert
közötti határok nem mûködnek többé (és eb-
BALASSA PÉTER (1947) esztéta, irodalom-
ben önmagában van valami jó, demokratikus,
történész, kritikus. Az új magyar prózaíró-nem-
sôt plebejus dolog, csak hát nem ilyen egysze-
zedék elfogadtatásában úttörô szerepe volt. Ti-
rû ez sem...), ugyanakkor ezen a radikálisan új
zenegy könyve jelent meg, közülük a Hiába: va-
szituáción belül újra lehet kérdezni arra, hogy
lóság (1989), A bolgár kalauz (1996), valamint
mi az, ami mégis mûvészet, mi az, ami „jó szö-
Nádas Péterrel foglalkozó monográfiája (1997)
veg”, és milyen alapon dönthetek/dönthetünk
megkerülhetetlen alapmûnek számít. Az ELTE
minôségérôl, mibenlétérôl stb. Hogy végül a
esztétika tanszékének tanára. Munkásságát szá-
kérdésére is válaszoljak: az irodalomban szaka-
mos díjjal (József Attila-, Déry-jutalom, Pro
datlanul együtt élt mindig is a „szövegiroda-
Literatura) ismerték el.
lom” és a „történetmondó” irodalom, csak az
arányok voltak fordítottak. Tíz egynéhány évig
– Hogyan látja a mai magyar széppróza tendenci- csupán annak a látszata tartotta magát, s nem
áit: változatlanul a (némi leegyszerûsítéssel) „szö- oly szívósan, mint amennyire rövid ideig fel- zek” például a János vitézbe (becsszóra elôfor-
vegirodalomnak” nevezett posztmodern irányzat tûnt, hogy „most jön a szövegirodalom”, és dul), akkor én is „naivan” olvasom. Minden ol-
dominál, vagy a hegemónián már osztozik a nem mindent levált, ami elôtte vagy ellene vasó egyben értelmezô, függetlenül attól, hogy
lektûr jellegû, mégis „történetmondó” prózával? volt/van. Ez azonban elvileg lehetetlen. Egy- az interpretáció nevû mûvelet tudományos
– Úgy vélem, már régen nem így alakul az részt az irodalom alakulástörténetében mindig vagy tudományon kívüli-e az adott esetben, hi-
irodalom élete, szerkezete. Szerintem nincse- is volt – noha periferikusan – jó vagy kevésbé szen mindenki gondolkodik, ilyen értelemben
nek uralkodó, domináns irányzatok, hanem jó szövegirodalom (ezt ezoterikusnak nevezték – a maga módján – kérdéseket intéz a világhoz,
egymással vitázó, feleselô, kérdô/válaszoló vagy éppen a líra, vagy mondjuk az extre- önmagához, vagyis: filozofál. Olvasni próbál
ajánlatok vannak. Tulajdonképp az irodalom misták, ôrültek, beavatottak, bûnözôk, miszti- abban, ami az élete (egy többrészes, olykor
valóságában ’89 elôtt sem uralkodott – akár ha- kusok szövegei is idetartoztak), másrészt nem szétesô, olykor összeálló könyvben).
talmi szóval – egyetlen irányzat, utána meg kü- hiszem, hogy bármely „szövegirodalom” meg- – Régebben rendszeresen találkozhattunk az Ön
lönösen nem. Más kérdés, hogy egymással ri- élne a történetmondás minimuma nélkül, hi- kemény, tiszta, éles, egyértelmû publicisztikai írása-
valizáló tendenciák és piaci potenciák vannak, szen legalább saját „szövegalakulásának” a tör- ival, amelyeket hosszabb ideje nélkülözünk. Nem
ezek közt jó, jobb és kevésbé jó mûvek, mûcso- ténetét akaratlanul is elmondja. Meg hát a jó hinném, hogy a helyzet immár ne volna provokáló.
portok, illetve olyanok vesznek részt mintegy történetmondás szövegirodalom is. Az persze Akkor mi az oka, hogy nem ír ilyesmit?
játszmaszerûen ebben az egészben, amelyek- igaz, hogy a kicsit hisztérikus helyfoglalósdi és – Amikor rendszeresebben publicisztikát ír-
nek a szerzôi és esetleg kritikusai, sajtója (lásd: a kritikai kánonképzés felôl nézve olykor úgy tam, körülbelül 1993-ig, úgy gondoltam, hogy
potencia) arra törekszik, hogy a magáét fogad- tûnhet, mintha a történetmondás és a szöveg- lehet gondolkodási ajánlatokat tenni (nem fe-
tassa el az irodalmi vagy félirodalmi közvéle- képzés viszonya megfordult volna az utóbbi lülrôl, kívülrôl, hanem tanácskozólag) az ak-
mény (és persze a piac) szemében domináns- javára. Holott csupán a történetmondás spon- kor gyermekkorát élô szabad sajtónak a hang-
nak. Ha innen nézem, újabb megkülönbözte- taneitásába, „egy-az-egyben” jellegébe, a naiv vételt, az érvelésmódot, a tisztességet és az át-
tés adódik: irodalomból megélni kôkemény, realitás-szimulálásba vetett – meglehetôsen ré- tekintôképességet illetôen, sôt még a politiku-
egyre nehezedô egzisztenciális kihívás azok- gies – bizalom rendült meg vagy tûnt el. En- si réteg magatartása és mentalitása is alakítha-
nak, akik arra adták a fejüket, hogy írásból tart- nek viszont irodalmon kívüli okai is vannak, tó. Gyerekes, buta elképzelés volt, ráadásul
sák fenn magukat. Ez a helyzet tíz–tizenöt év messzire vezetnek, valahová a 20. század leg- nem tekintem magamat – visszamenôleg sem
alatt nagymértékben tovább romlott, mert itt elejére, közepére, a történelem és az emberi – tehetséges közírónak. Politika és média vala-
is hasonló, beteges mértékben nyílt ki a jöve- természet addig ismeretlen negatív tapasztala- mi egészen másról szól valójában (persze nem
delem- és megélhetés-olló, mint a gazdaság taihoz, ami az elmondhatóság magától értetô- egészen tudom, mirôl), amihez azonban én
egész területén. Szerintem túl erôteljesen kapi- dôségének esélyeit beszûkítette. Az életszerû, nem értek és nem is akarok érteni, hiszen, is-
talizálódtak ezek a területek is, amelyeknek eleven történet- és szövegmondás továbbra is métlem, nem tudom, mi ez, vagy amit tudni-ta-
alaptermészete semmiben sem vagy alig hason- kihívás, nem pedig vagy-vagy kérdése. pasztalni vélek róla, az számomra évek óta túl
lít a gazdasági versenyszférához. Továbbá: – Az esztéta, a kritikus, amikor privát emberként van az artikulált írás és beszéd lehetôségein, er-
hogy egy adott korszakban mit nevezünk iro- olvas, ugyanazokért a mûvekért nyúl-e, amelyekrôl go nem értek hozzá.
dalomnak, mûvészetnek, megint újabb diffe- elemzést, tanulmányt ír? Egyáltalán: valaki szá- – Min dolgozik jelenleg? Készül-e nagyobb, átfo-
renciálást igényel. Manapság nálunk, hosszabb mára, aki hivatásos olvasó, jelent-e még kikapcsoló- gó, összefoglaló jellegû munkára?
ideje pedig az euro-amerikai világban, a globa- dást az olvasás? – Móricz Zsigmond címû irodalomtudomá-
lizációnak nevezett, homályos vagy épp túl – Jelent, de nem mindig. Ez igen változékony, nyi és történeti kismonográfiámat próbálom
egyértelmû, túlbuzgón „felismert szükségsze- mint maga az emberi lény. Alkattól, hangulat- elkészíteni az év végére, a Kenyeres Zoltán
rûségben” a tömegkultúra abszolút elsôbbsége tól, pihenési lehetôségektôl függ. Olykor sokat professzor által szerkesztett Klasszikusaink so-
és túlsúlya az úgynevezett magas mûvészettel és élvezettel olvasok, nem szakmaszerûen, oly- rozatban (Korona Kiadó). Felvillanyozó és ne-
szemben gyökeresen megváltoztatta mûvészet- kor alig, hasonlóan a zenehallgatáshoz, noha héz munka. Meg aztán tanítok, egyetemen,
felfogásunkat és érzékelésünket. A finnyásság- nem vagyok zenész. De azt sem hiszem, hogy fôiskolán, amennyit csak bírok, mert ennek ér-
nak aligha van létjogosultsága többé, a mûal- a nem filosz olvasót egyszerûen naiv olvasónak telmességérôl homlokegyenest ellenkezô a vé-
kotásnak, mint arisztokratikus mûtárgynak ré- lehetne nevezni s hogy eltúlozható volna az leményem, mint a – számomra egykor rövid
gen bealkonyodott, tömegmûvészet és magas ilyenfajta megkülönböztetés. Amikor „belené- ideig lehetségesnek vélt – közírásról.

18
M A G YA R R Á D I Ó , B U D A P E S T HANGRÖGZÍTÔ

Indiában, Nepálban gati világ kényelmét, biztonsá-


gát megkapom, ugyanakkor
ben élôkkel és a világgal. Ez
néhány perc alatt elérhetô gya-
■ Liptay Katalin, mûsorvezetô: beti királyok voltak, remek ne- eközben elveszítem magamat. korlat. Úgy kell csinálni,
– Sári László tibetológus, mû- páli uralkodók voltak. Egyik Hogy ez ne legyen teljes, totá- mondja a dalai láma, hogy azt
fordító, dramaturg kollégánk itt kedvencem, aki nemcsak elérte lis veszteség, néha még gon- a képet képzeljük magunk elé,
a Rádióban. Az elmúlt években Nepál függetlenségét, az Indiát doljunk magunkra a mi nyuga- amelyben elôször csak ellensé-
nem egy könyvét volt szerencsém akkor már réges-régen meghó- ti életünk során, hétköznapjai- gesek és barátságtalanok ve-
bemutatni. Legfrissebb mûve, A dító angolokkal szemben, ha- ban is, ahhoz jók a buddhiz- lünk a társaink, a környeze-
Himalája arca a napokban je- nem levette a lábáról Viktória mus egyes elemei, gondolatai. tünkben élôk, de a személyisé-
lent meg a Magyar Könyvklub királynôt is, Bonaparte Lajost, Akár úgy is fogalmazhatunk, güket elválasztjuk ettôl a visel-
kiadásában. Az alcím szerint a második francia köztársaság ahogy te mondtad, olykor egy- kedéstôl. Tehát nem ôket ítél-
Minden, mi létezô, a képzelet- elnökét, egy egészen nagysze- egy szentencia elég ahhoz, jük meg, és velük helyezke-
ben létezik csak. Indiai és nepá- rû, harminc-egynéhány éves, hogy egy kis világosság keletrôl dünk szembe, és velük készü-
li utazásainak csodálatos élmé- igazi titokzatos himalájai or- felvillanjon bennünk, és el- lünk megküzdeni majd az
nyeit és emlékeit felidézve a szág maharadzsája, aki egészen csendesítsék, lassítsák, nyug- egész nap folyamán, a munka-
szerzô szelíden beavatja olvasó- kiválóan beszélt angolul, és já- tassák a mi itteni életünket. helyünkön, az utcán, a bu-
ját a tibeti buddhizmus lényegé- ratos volt a nyugati kultúrá- B. M.: – Azt írod, hogy a tibeti szon, mindenhol, hanem a
be. Olyan világlátás és gondol- ban. Dzsang Bahadur Rána a kultúra, a tibeti irodalom olyan cselekedeteikkel próbálunk
kodásmód ez, amely képes arra, fivéreivel elhajózott Angliába, gazdag, mint a latin nyelvû iro- megküzdeni. Azokat ítéljük
hogy békét, nyugalmat teremt- és az angol elit sorban állt ná- dalom. És ennek egy töredékét is- meg helyettük, és ha valami
sen az ember lelkében. la a meghívásokkal. Ha nem merhettük meg. rosszat gondolunk arról a kép-
Sári László: – Nem is annyi- lett volna ilyen, akkor nem éri S. L.: – Képzeljük el, hogy rôl, az egészrôl, amit látunk,
ra az utazás és az utazó fontos el, hogy az angolok soha nem annyi tibeti írott mû létezik, hogy ott valaki nagyon gono-
– sôt az utazó egyáltalán nem foglalták el Nepált. Ebben a mint amennyit a világ nyugati szul viselkedik velünk, akkor
–, hanem az a fontos, amit lát térségben ez a pici kis himalá- felén latinul hoztak létre az em- arról a társunkról ne gondol-
az erre járó érdeklôdô. Maga a jai ország, a Nepáli Királyság berek. Nos, hogy miért nem is- junk továbbá rosszat, hanem
Himalája csodája, a kultúrák volt egyedül független. merjük? Bizony a nyelven kívü- csak a cselekedetérôl, amely
csodája, az itteni, egymást is B. M.: – Mindenesetre a köny- li világ ismerete híján nagyon persze ellenségesen és barát-
nagyon-nagyon elfogadó, szin- vednek fôszereplôje mégiscsak a táj, nehezen érthetôk ezek az elsô- ságtalanul hat ránk, de neki ah-
te óriási keveredésben élô kul- a természet és a természetbôl érthet- sorban filozófiai és teológiai hoz semmi köze, és hogy errôl
túrák csodája. És azoké a hôsö- jük meg a másik fôszereplôt, a budd- szövegek. Ha az az élet ott meg- ôt meg tudjuk gyôzni a nap fo-
ké, akik nekem már évtizedek hizmust. Azt, hogy ez a vallás csak szûnik, és nincsenek ismerete- lyamán és barátságos érzületû-
óta a kedvenceim, akiknek a itt jöhetett létre, csak ezek az embe- ink róla, vagy – ugye – eddig vé válik. Nem kell szeretetben
mûveit fordítgatom is, így pél- rek, akik itt élnek, fogalmazhatták nem szûnt meg, de nem na- élni, nem prédikál ilyesmit a
dául a 6. dalai láma, Cangjang meg azokat a bölcsességeket, szen- gyon vettük komolyan a kultú- buddhizmus, hanem hûvös, jó
Gjaco, aki szerintem a világiro- tenciákat, amelyeket a buddhizmus rát, jobban érdekelte a nyugati viszonyban. Tehát egy ilyen
dalom egyik legzseniálisabb megfogalmaz. Mintha vészharan- világot, mondjuk a pasmina hûvös, jó viszonyban elképzel-
költôje, a háromszáz évvel ez- gokat kongatnál, ami a táj és a val- kecske hasán a szôrszál, mint a hetô az is, hogy korábban el-
elôtt élt tibeti dalai láma. Aki- lás érintetlenségét illeti, mintha be- tibeti kolostorok irodalma, ak- lenfeleinknek hitt társainkat
nek a verseiben szerencsére törne oda a külvilág, mintha most kor, azt hiszem, örökre elveszít- meggyôzzük arról, hogy te na-
tényleg gyakran volt módom éppen változóban lenne a buddhista jük az esélyét annak, hogy ezt a gyon kiváló ember vagy és én
elmélyedni és fordítgatni ôket. szerzetesek élete is. Talán a legutolsó számunkra nagyon sok izgal- is nagyon kiváló ember va-
Továbbá Tibet egészen külön- pillanatban jártál ott? mat és sok hasznot ígérô irodal- gyok, de néha, amit teszünk,
leges sorsú, legendás életû, de S. L.: – Sajnos ezt tudom, és mat, ezeket a szövegeket valaha az egymás ellen hat. Kerüljük
nem a mi legendás szentjeink ezért minden nyugati kollégá- is lefordítsuk és megértsük és el ezután ezeket a helyzeteket,
életére emlékeztetô életû, ha- nak, orientalistának az lenne a beépítve az életünkbe, egy ki- mondja a dalai láma. Ajánlja,
nem valami egészen különleges dolga, hogy ezekben az utolsó csit könnyebbé tegyük az életet hogy a reggeli meditációink er-
életû, szinte profán szentjeit pillanatokban még eljusson oda, és a halált is. rôl szóljanak, és akkor köny-
nagyon szeretem. Ezek olyan és faggassa ezt a kultúrát, arról, B. M.: – Ahogy leírod a vallási nyebb lesz a napunk, nem üt-
szentek, akik egész életükben amit remél tôle, amit vár tôle. regulákat, a szerzetesek napirend- közünk annyiszor egymással,
nem is gondolták volna, hogy B. M.: – Összeegyeztethetô-e ez, jét, nagyon megfogott engem az a és ha nem egymást hibáztatjuk
szentté avatják ôket valaha, tehát a mi életszemléletünkbe átve- reggeli meditáció, amit most – re- az ütközésért, akkor nemcsak a
olyan életet éltek. hetô-e a buddhizmus, hiszen az idô mélem – elmondasz, mert azt hi- napok, hanem az egész élet
Bán Magda: – Életimádó szen- mást jelent ott, a tér is mást jelent. szem, minden embernek ezzel kel- könnyebbé válik. Talán valami
tek... S. L.: – Pontosan. Egy az egy- lene kezdeni a napját. közös összefogásban elérhetô,
S. L.: – Életimádó szentek, ben nem vehetô át a buddhiz- S. L.: – A reggeli meditáció a vagy könnyebben elérhetô,
igen. Akik ebbôl a sok próbál- mus, szó se lehet róla. Sajnos a dalai láma szerint, a mostani hogy az érdekeinkbôl adódó
kozásból és sok tapasztalatból nyugati kultúrában a kizáróla- 14. dalai láma szerint jobb, ha tevékenységünk ne a másik ká-
levontak valamiféle következ- gosság elve érvényesül. Tehát nem áll másból, így a gyakorló rára valósuljon meg.
tetést, amit megosztanak ve- ha valami iránt elkötelezetten szerzetes és a világi hívô eseté-
lünk. És hát ennek a kultúrá- élek, akkor szinte azzal a jel- ben is, nem áll többôl, mint (Elhangzott az Irodalmi Újság
nak nemcsak költôk és szentek szóval élem ezt az életet, hogy abból, hogy megbéküljünk 2000. február 24-i adásában.
voltak a hôsei, természetesen életemet és véremet adom érte. elôször magunkkal, aztán a Szerkesztô: Bán Magda. Felelôs
történelmi alakok is, remek ti- Sokat is kapok, tényleg a nyu- környezettel, a környezetünk- szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

19
A Gazda Kiadó legújabb könyvei Az A Napvilág Kiadó

A galamb és tenyésztése 1. ELTE Eötvös könyvbemutatói


a Saldo-könyvkiállításon
szerkesztette: Dr. Meleg István
A kétkötetes szakkönyv most megje-
Kiadó
lent elsô kötete a galambok tenyészté- ajánlata 2001. március 21.
sével, tartásával, takarmányozásával és szerda, du. 14 óra
a haszongalamb-tenyésztéssel kapcso- Kurtán Lajos:
latos tudnivalókat foglalja össze, ezek- Piacgazdaságtan
ben a témákban teljességre törekszik. A 282 oldal 3728 Ft
második kötet a galambfajtákat mutat- ISBN 963 463 384 6
Takács Péter:
ja be, hasznosításuk szerinti csoporto- Nehéz jogi esetek
sításban. Külön fejezet foglalkozik a „Már most és a jövôben
röp-, a dísz- és a postagalambokkal, és még inkább egész éle- Jogelmélet és jogászi
a galambok betegségeivel. A 2. kötet tünket át- és átszövik a
piacgazdaság jelensé- érvelés
megjelenése idén ôsszel várható. Kez- gei, folyamatai, tör-
dô és tapasztalt galambászoknak is
szolgálnak újdonsággal a kötetek.
vényszerûségei. Egysze-
rûen létkérdés, hogy a
Tanyi Attila:
Az elsô kötet ára: 1800 Ft legalapvetôbb piacgaz-
dasági folyamatokkal,
Piac és
Dr. Vajdai Imre: összefüggésekkel tisz- igazságosság?
tában legyünk, enélkül
Kórokozók és növényvédelem – P. A. Samuelson No- A piaci társadalom erkölcsi
Szántóföldön, gyümölcsösben, szôlôben bel-díjas amerikai köz-
Leginkább kisüzemi termesztôknek követelményei
gazdász szavaival élve
ajánlott praktikus könyv, amely leírja – egyszerûen nem lehet
és színes fényképen is bemutatja a leg- jó dobásunk.”
gyakrabban elôforduló kórokozókat,
és a hatásos agrotechnikai és vegyszeres Megrendelhetô
védelmet ellenük. a kiadóban:
Ára 1800 Ft 1088 Budapest,
Puskin u. 11–13.
A könyvek postai szállítással megrendelhetôk
a Futár Szakkönyvszolgálattól: 1300 Budapest, Pf 126 Tel.: 266-9206,
Telefon: (1) 388-8817, fax: (1) 273-2288 Fax: 266-9833/3095

20
Libri sikerlista A Fókusz Könyváruház
2001. február 9–22.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján
sikerlistája
SZÉPIRODALOM ISMERETTERJESZTÔ GYERMEK, IFJÚSÁGI
2001. február 21.

1. Esterházy Péter: 1. Kepes András: 1. Rowling, J. K.:


Harmonia caelestis Kepes krónika – Harry Potter és a Magyar szerzôktôl:
Történetek Bölcsek Köve
Magvetô Park Könyvkiadó 1. Esterházy Péter:
Könyvkiadó Animus Kiadó
Harmonia caelestis Magvetô Könyvkiadó
2. Vujity Tvrtko –
2. Vámos Miklós: Nógrádi Gergely: 2. Rowling, J. K.: 2. Bárdos Pál: Mózes, az egyiptomi Türelem Háza Bt.
Apák könyve Tizenkét pokoli történet Harry Potter és a 3. Dr. Kende Péter: Mik vagytok ti, istenek?
AB OVO Megafilm Titkok Kamrája – Orvosi mûhibák 2. Hibiszkusz Kiadó
Animus Kiadó
3. Ôszentsége, a Dalai 4. Popper Péter: A meghívott szenvedély Saxum Kiadó
3. Golden, Arthur: Láma – Cutler, 5. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:
3. Rowling, J. K.:
Egy gésa emlékiratai Howard C.: Harry Potter és az Becsület és kötelesség 1. Európa Könyvkiadó
Trivium Kiadó A boldogság mûvészete
Trivium Kiadó azkabani fogoly 6. Kepes András: Krónika – történetek Park Kiadó
Animus Kiadó
4. Steel, Danielle: 7. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Könyvkiadó
4. Kende Péter Dr.:
Ház a Remény utcában Mik vagytok ti, 4. Rowling, J. K.: 8. Vámos Miklós: Apák könyve Ab Ovo Kiadó
Maecenas Könyvek istenek? 2. Harry Potter és a 9. Bodonyi László: Zámbó Jimmy
Hibiszkusz Könyvkiadó Tûz Serlege nem csak dalban mondja el... EPS Trade Kft.
5. Kim, Elizabeth: Animus Kiadó
5. Kepes András: 10. Moldova György: Európa hátsó udvara Urbis Könyvkiadó
Tízezer könnycsepp
Trivium Kiadó Kepes krónika – 5. Sachar, Louis:
beszélgetések Stanley,
Park Könyvkiadó Külföldi szerzôktôl:
6. Follett, Ken: a szerencse fia
Zérókód 6. Gróf Edelsheim Animus Kiadó 1. Tepperwein, Kurt:
Gabo – Magyar Gyulai Ilona A szellemi törvények Magyar Könyvklub
Könyvklub Horthy István 6. 102 kiskutya
kormányzó-helyettes
2. Brown, Sandra: Sage Texas! Magyar Könyvklub
Egmont
özvegye: 3. Braun-Bernhart, Ursula:
7. Cohen, Rich:
Becsület és 7. József Attila: Színes, illatos virágdíszek Sziget Kiadó
Kemény zsidók kötelesség 1.
Ulpius Ház Altató – Leporelló 4. Rowling, J. K.:
Európa Könyvkiadó Program Junior Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
8. Márai Sándor: 7. Popper Péter: 5. Rowling, J. K.:
A meghívott szenvedély 8. Bálint Ágnes:
Füveskönyv Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó
Saxum Mazsola és Tádé
Helikon Kiadó 6. Rowling, J. K.:
Holnap Kiadó
8. Dohár Péter: Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó
9. Bradford, Barbara Kis angol nyelvtan 9. Tudod-e a választ?
Taylor: Ring 6. Kiadó 7. Rowling, J. K.:
– Dinoszauruszok
Akihez tartozol Tessloff és Babilon Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
Európa Könyvkiadó 9. Farkasházy Tivadar: Kiadó 8. Braun-Bernhart, Ursula:
Hetedik
Glória Kiadó Friss, színes asztali díszek virágokból Sziget Kiadó
10. Crichton, 10. A török 9. Hessayon, D. G. Dr.: Virágkötészet Park Kiadó
Michael: 10. Popper Péter: és a tehenek – 10. Diamond, Jared:
Idôvonal Út a tükrökön át Kis Bence
Magyar Könyvklub Saxum Program Junior Háborúk, járványok, technikák Typotex Kiadó

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM „A hamis tekintély leleplezésének kísérlete e munka,


s mint ilyen, mindig aktuális”
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049
Esterházy Péter – Élet és Irodalom, 2001. február 23.
vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi,
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva. Alan Sokal – Jean Bricmont:
„Mindenfélét, de nem mindent” Intellektuális imposztorok
2950 Ft
Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

Minden könyv egy helyen! Állást ajánl


TANKÖNYVCENTRUM Banknegyedben nyíló, patinás jellegû
könyvesboltba nagy gyakorlattal rendelkezô,
a Kódex Könyváruházban
Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.) dinamikus, kreatív üzletvezetô-helyettest keres kft.
Telefon: 331-0126, 331-0127 Telefon:
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 311-38-55, 8.30–16.30
választékával várjuk kedves vásárlóinkat. 06-30-274-77-64
Minden könyvet egy helyrôl!
06-30-941-22-33

21
Meg jelent könyvek
2001. február 9–22.

A A nagybányai festôiskola [CD-ROM]. stei Budapest. (Hedwig Courths- ISBN: 80-8062-073-3 kötött: 1157 Ft
NET-NET. Mahler lányának regényei) Csoma Gyula: Közoktatás és nemzet.
A 15 legjobb társasjáték. Alexandra. 4990 Ft ISBN: 963-296-433-0 fûzött: 672 Ft Új Mandátum.
ISBN: 963-367-768-8 kötött: 2980 Ft
A narancs a tél gyümölcse. Modern BNO-10 zsebkönyv. DSM-IV meghatá- ISBN: 963-9336-09-2 fûzött: 1800 Ft
A Biblotheca Hungarica (cseh)szlová -
spanyol elbeszélések. Nagyvilág. rozásokkal. Animula Egyes. D
kiai magyar könyvgyûjteményének ISBN: 963-408-047-2 fûzött: 1500 Ft
bibliográfiája, 1918–2000. 1. köt., Li- (Nagyvilág könyvek)
ISBN: 963-9175-16-1 fûzött: 1200 Ft Bodnár László: Az Egri Borvidék. Bod- David-Neel, Alexandra – Jongden (lá-
lium Aurum. (Miscellanea bibliothe- nár Geográfus BT. ma): Az öt bölcsesség lámája.
Arany János: Lírai költemények.
cae Hungaricae 5.) ISBN: 963-00-5636-4 fûzött: 2900 Ft Könyvfakasztó K.
ISBN: 80-8062-085-7 fûzött:
1847–1852. Alexandra. (Klassziku-
sok diákoknak) Brown, Sandra: Texas! Sage. Kvklub. ISBN: 963-00-5724-7 fûzött: 1890 Ft
A Biblotheca Hungarica (cseh)szlová - ISBN: 963-547-278-1 kötött: 1390 Ft Deák Ágnes: "Nemzeti egyenjogúsí-
ISBN: 963-367-908-7 fûzött: 799 Ft
kiai magyar könyvgyûjteményének Budapest [CD-ROM]. Interaktív multi- tás". Kormányzati nemzetiségpolitika
Arnold, Nick: Kaotikus kémia. Egmont
bibliográfiája, 1918–2000. 2. köt., Li- média. NET-NET. Magyarországon 1849–1860. Osiris.
Hungary. (Rettentô tudomány)
lium Aurum. (Miscellanea bibliothe- ISBN: 963-627-564-5 fûzött: 768 Ft 3990 Ft ISBN: 963-379-739-X kötött: 1880 Ft
cae Hungaricae 6.) Az 1. magyar családi CD-ROM. 2. kiad. Demeter M. Ibolya: Egyszerûen Ac-
ISBN: 80-8062-086-5 fûzött: C
NET-NET. cess 2000 for Windows. Panem.
A Budai Várnegyed és a Duna-part, Child, Lee: A pók hálójában. General ISBN: 963-545-295-0 fûzött: 990 Ft
2990 Ft
Pannonhalma, Aggteleki Nemzeti Press. (Világsikerek) Disney, Walt: Az eszeveszett biroda-
Park, Hollókô [CD-ROM]. NET-NET. B ISBN: 963-9282-28-6 kötött: 1200 Ft lom. Egmont Hungary. (Mini sorozat
4990 Ft Clausen, Niels: Komputerek és robo- 10.)
Bános Tibor: Kabos Gyula. 2. kiad.
A depresszió kognitív terápiája. Animu- tok. Tessloff és Babilon. (Mi micsoda ISBN: 963-627-554-8 fûzött: 268 Ft
Athenaeum 2000.
la. ISBN: 963-9261-31-9 fûzött: 1490 Ft 62.) Disney, Walt: Hófehérke és a hét törpe.
ISBN: 963-408-188-6 fûzött: 2990 Ft ISBN: 963-9182-53-2 kötött: 1650 Ft Egmont Hungary. (Klasszikus Walt
Beauvoir, Simone de: Egy jóházból va-
A hazát ne feledjétek! Régmúlt idôk Cook, Robin: Járvány. 3. kiad., I.P.C. Disney mesék 18.)
ló úrilány emlékei. M. Kvklub. (Klub
versei, dalai, mondókái, játékai az Kv. (I.P.C. könyvek) ISBN: 963-627-329-4 kötött: 1945 Ft
klasszikusok.)
Óvodamúzeumból és az Országos ISBN: 963-635-196-1 fûzött: 990 Ft
ISBN: 963-547-309-5 kötött: 2500 Ft E
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Courths-Mahler, Hedwig: Féltestvérek.
Bender György – Moser Györgyné: A
anyagából. 3. jav. kiad. OPKM. Bastei Budapest. (Hedwig Courths- Egészséges édes csemegék. Parázs K.
köszvény és étrendi kezelése. Kiváltó
ISBN: 963-7644-84-9 fûzött: 400 Ft Mahler regényei) ISBN: 963-85959-0-6 fûzött: 1960 Ft
Alexander, Frederick Matthias: Önma- okok, tünetek, kezelési lehetôségek, ISBN: 963-296-436-5 fûzött: 696 Ft Egyetemes történeti szöveggyûjte -
gunk használatáról. A használatnak a receptek, gyakorlati tanácsok. Golden Cut off [CD-ROM]. Hangmintakollek- mény, 1789–1914. Korona.
diagnosztikával, a mûködéssel és a Book. (Diétás szakácskönyvek) ció: dobok, gitárok, szintetizátorok, ISBN: 963-9191-76-0 fûzött: 4190 Ft
ISBN: 963-9275-12-3 fûzött: 1960 Ft Elnökök, királyok, diktátorok. Államfôk
reakciók szabályozásával kapcsola- zajok, effektek. NET-NET.
Benkô József: Diszkrét dinamikus 3990 Ft könyve. Parázs K.
tos tudatos irányításáról: [az "Alexan-
rendszerek. Bevezetés a diszkrét di- Czáka Sarolta – Valló László: A met- ISBN: 963-85806-9-0 kötött: 2900 Ft
der-elv" alapmûve]. Stúdió Alexander
namikus rendszerek és a káosz el- szés ábécéje. 10. átd. kiad., Mezô- Eötvös Loránd: Báró Eötvös Loránd, a
BT.
ISBN: 963-00-5756-5 fûzött: 1100 Ft méletébe. Univ. Press. gazda. tudós fotográfus. Mati. Eötvös L. Ge-
ISBN: 963-641-752-8 kötött: 5460 Ft ISBN: 963-9239-89-5 kötött: 2980 Ft ofizikai Int.. (Magyar tudománytörté-
Altman Sebestyén: Érzem a nôt. Ac-
Bhaktivedanta Swami, A. C.: A Bhaga- neti szemle könyvtára 21.)
cordia. Cs
ISBN: 963-9242-34-9 fûzött: 1001 Ft vad-gítá úgy, ahogy van. A szanszkrit ISBN: 963-9276-14-6 fûzött: 2900 Ft
A magyar helyesírás szabályai. Könyv- eredtivel, annak latin betûs átírásá- Csáky Károly: "Az iskolák fölöttébb Erdélyi Margit, L.: Iskolai gondolatok.
míves Kvk. val, a szavak magyar megfelelôivel, szükséges voltáról...". Negyedszá- Lilium Aurum.
ISBN: 963-9262-23-4 fûzött: 798 Ft fordítással és részletes magyarázat- zad a katedrán. Lilium Aurum. ISBN: 80-8062-083-0 fûzött: 1170 Ft
A magyar nyelv könyve. 6. kiad. Trezor. tal. 2. jav. és bôv. kiad., Krisna-tuda- ISBN: 80-8062-079-2 fûzött: 1100 Ft Etzold, Hans-Rüdiger: Ford Focus. Li-
ISBN: 963-9088-47-1 kötött: 2620 Ft tú Hívôk Közössége. Csicsay Alajos: Királyok, fejedelmek, muzin/Turnier: [1998. októbertôl].
A magyarok krónikája. 3. jav., bôv. ki- ISBN: 91-7149-194-5 kötött: ajándék kormányzók. 2. átd. kiad. Lilium Au- 117. köt.
ad. Officina Nova – M. Kvklub. Bihon Tibor: Kristálykoponya. Fantasz- rum. (Katedra könyvek 24.) ISBN: 963-9041-25-4 fûzött: 4480 Ft
ISBN: 963-547-189-0 kötött: 7900 Ft tikus játékkönyv. Cherubion. (Harcos ISBN: 80-8062-072-5 kötött: 1490 Ft Evans, Mark: Gyors masszázs. A fe-
A mi nyelvünk. Íróink és költôink a ma- képzelet 39.) Csóka Ferenc: Szivárvány lovag. Me- szültség enyhítésére: könnyû relaxá-
gyar nyelvrôl. Tinta Kvk. ISBN: 963-9346-06-3 fûzött: 698 Ft sés egy könyv kicsiknek és nagyok- ciós technikák lépésrôl lépésre be-
ISBN: 963-86013-9-6 kötött: 3950 Ft Birkner, Friede: A mi gyermekeink. Ba- nak. Lilium Aurum. mutatott masszázzsal. Alexandra.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk! MEGRENDELÉS
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesz- Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért.
tési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy Kérem, küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti NÉV......................................................................................................................


a szerkesztôség címén:
CÍM......................................................................................................................
1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen, ..............................................................................................................................
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

23
(New Life könyvek) Györgypál Katalin: Évek. Három színjá- Karácsony Szilárd: Munkakönyv. könyvtára 20.)
ISBN: 963-367-773-4 kötött: 2490 Ft ték. Uránusz. KKDSZ K. ISBN: 963-9276-11-1 fûzött: 900 Ft
ISBN: 963-9304-11-5 fûzött: 1307 Ft ISBN: 963-00-5784-0 fûzött: 699 Ft Ló és szamár. Mezôgazda. (Gazdasági
F
Kästner, Erich: Emil és a három iker. állataink – fajtatan)
Fábián Pál – Lôrincze Lajos: Nyelvmû- H ISBN: 963-9358-00-2 kötött: 9800 Ft
Holnap.
velés. 9. jav., bôv. kiad., Nemz. Hajnal István. Új Mandátum. (Magyar ISBN: 963-346-129-4 kötött: 1200 Ft Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség
Tankvk. panteon 9.) Kästner, Erich: Kästner über Kästner; nyolc halálos bûne. Cartafilus.
ISBN: 963-19-0305-2 fûzött: 1475 Ft ISBN: 963-9336-11-4 kötött: 2500 Ft Das Haus Erinnerung. Noran. (Kenta- ISBN: 963-9303-16-X kötött: 1500 Ft
Fehér György: A háziállatok funkcioná- Hány óra van, gyerekek? Alexandra. ur könyvek 23.) M
lis anatómiája. A mozgás szervei; zsi- ISBN: 963-367-856-0 kötött: 1290 Ft ISBN: 963-9048-92-5 fûzött: 990 Ft
gertan, az emésztôkészülék; a légzô- Holbay László: Epelevonatok. Accordi- Kerekes Ferenc. OPKM. (Tudós taná- Maderspach Viktor: Páreng-Retyezát.
készülék; a húgyszervek és a nemi a. rok – tanár tudósok) Vadászataim a Déli-Kárpátokban. DNM
készülékek; értan; szabályozó készü- ISBN: 963-9242-39-X fûzött: 450 Ft ISBN: 963-9315-12-5 fûzött: 500 Ft K. (Magyar vadászírók klasszikusai)
lék; a köztakaró; a házimadarak funk- Hooper, Anne: Szexuális intimitás. [Ho- Kereskedelmi vámtarifa, 2001. 1. Unió. ISBN: 963-86095-4-0 kötött: 2500 Ft
cionális anatómiája. 2. átd. kiad., Me- gyan építsünk ki tartós és bensôsé- fûzött: Magyar–angol, angol–magyar 50.000
zôgazda. ges szerelmi kapcsolatot]. M. Kvklub. Kereskedelmi vámtarifa, 2001. 2. Unió. szavas CD-ROM szótár. NET-NET.
ISBN: 963-9239-87-9 kötött: 18000 Ft ISBN: 963-547-230-7 kötött: 3600 Ft fûzött: 8400, – Ft 2990 Ft
Fehér Imre – Mala József – Szabó-Ba- Horváth Géza: Franz Schubert Zselí- Ki kicsoda a magyar PR-ben. Signus. Magyar értelmezô kéziszótár A-Z-ig.
kos Eszter: 3x24 matematika, köz- zen. Kovács Károly elveszettnek hitt (PRH füzetek: public relations szak- Könyvmíves Kvk.
gazdaságtan, történelem felvételi fel- kézirata alapján. Lilium Aurum. mai tanulmányok 3.) ISBN: 963-9262-21-8 kötött: 2498 Ft
adatok és megoldások, 2001. Aula. ISBN: 80-8062-057-1 fûzött: 1700 Ft ISBN: 963-85379-6-5 fûzött: 2520 Ft Magyarics Péter: Gyakorlati angol
ISBN: 963-9345-07-5 fûzött: 3820 Ft Hudson, John: Gyors meditáció. A fe- King, Stephen: A ragyogás. Regény. nyelvtan. 5. kiad., Akkord – Panem.
Fehérné Mérey Ildikó: Se többet, se ke- szültség enyhítésére: légzéstechni- Európa. ISBN: 963-7803-80-7 fûzött: 1490 Ft
vesebbet. Hungarofit: mérd magad!: kák és szellemi gyakorlatok: a nyuga- ISBN: 963-07-6898-4 fûzött: 1200 Ft Magyar líra az ezredfordulón. Versek
útmutató. 2. bôv. kiad. Útmutató K. lom és a jó közérzet megteremtésére. Kleiner, Ewald: Kaktuszok a lakásban és tanulmányok. Békés M. Kvt. – Te-
ISBN: 963-9001-42-2 [hibás ISBN 9001-42-2] Alexandra. (New Life könyvek) és a kertben. 2. kiad., Ciceró. (Falu- van. Gyulai Várszínház
fûzött: 1280 Ft ISBN: 963-367-774-2 kötött: 2490 Ft kertész) ISBN: 963-7141-74-X fûzött: 1200 Ft
Fenton, Sasha: Szórakoztató asztroló- ISBN: 963-539-095-5 fûzött: 1990 Ft Magyarország autóatlasza. – Atlas von
I Kleiner, Ewald: Sziklakertek, függôker- Ungarn. – Road atlas of Hungary. M.
gia. Mit tartogat a jövônk saját ma-
gunk és szeretteink számára? M. Idegen szavak és kifejezések kéziszó - tek. 2. kiad. Ciceró. (Falu-kertész) 1:360 000. 23 város térképével. Car-
Kvklub. tára. Regiszteres kiad. Könyvmíves ISBN: 963-539-237-0 fûzött: 1190 Ft tographia.
ISBN: 963-547-228-5 kötött: 3300 Ft Kvk. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A ISBN: 963-352-534-9 CM fûzött: 2000 Ft
Fercsik János: Táblázatkezelés. Excel ISBN: 963-9262-22-6 kötött: 1750 Ft Hiram-kulcs. Fáraók, szabadkômû- Magyarország autóatlasza. – Autoatlas
97. Dunaújvárosi Fôisk. K. Informatikai feladatgyûjtemény. BBS-E vesség és Jézus titkos kéziratteker- von Ungarn. – Road atlas of Hungary.
fûzött: 4175 Ft K. (Informatikai füzetek) csei. Gold Book. – Atlas routier de la Hongrie. – Atlas
Frank Éva – Békéssy Szilvia – Szám- ISBN: 963-00-5331-4 fûzött: 1190 Ft ISBN: 963-9248-13-4 kötött: 1980 Ft avtomobil'nyh dorog Vengrii. M. 1:250
adó László: Középiskolába készü- Interaktív állatvilág [CD-ROM]. NET- Körkép reform után. Tanulmányok a 000. 23 várostérképpel. Cartographi-
lünk: felvételi feladatok 4., 6. és 8. NET. nyugdíjrendszerrôl. Közgazd. Szemle a.
osztályosoknak. Magyar nyelv és iro- 3990 Ft Alapítvány. ISBN: 963-352-520-9 CM fûzött: 1600 Ft
dalom. Mágus. Irány a középiskola! Felvételi tesztek ISBN: 963-00-5644-5 fûzött: 3500 Ft Magyarország és a hispán világ. Hispá-
ISBN: 963-8278-30-7 fûzött: 780 Ft magyar nyelvbôl és irodalomból. 2. ki- Korponay Béla: A Hungarian – English nia. (Kutatási közlemények / MTA-SZ-
Franzen, Susanne: Shiatsu. A biztonsá- ad. Lilium Aurum. (Katedra könyvek case grammar. ELTE Eötvös K. TE Hispanisztika Kutatócsoport 2.)
gos, hatékony otthoni kezelés illuszt- 23.) ISBN: 963-463-382-1 fûzött: 3600 Ft ISBN: 963-85831-8-5 fûzött: 1183 Ft
rált kézikönyve. Alexandra. (New Life ISBN: 80-8062-069-5 fûzött: 1340 Ft Követelések behajtása, 2001. Unió. Magyar szókincstár. Rokon értelmû
könyvek) Irány a középiskola! Felvételi tesztek ISBN: 963-388-314-8 fûzött: 4592 Ft szavak, szólások és ellentétek szótá-
ISBN: 963-367-771-8 kötött: 2490 Ft matematikából. Lilium Aurum. (Kated- Krentz, Jayne Ann: Misztikus szerelem. ra. 5. kiad. Tinta
Frisch, AEleen: Windows NT rendsze- ra könyvek 25.) Európa. Kvk. – Radnóthy.
radminisztráció. Kossuth. ISBN: 80-8062-080-6 fûzött: 710 Ft ISBN: 963-07-6915-8 fûzött: 1200 Ft ISBN: 963-85622-2-6 kötött: 4950 Ft
ISBN: 963-09-4094-9 fûzött: 3800 Ft Kubiszyn Anna: Kábítószer, szenve- Márai Sándor: Egy polgár vallomásai.
J dély, szenvedélybetegség. Pro Futur. Európa. (Európa diákkönyvtár)
G Juhász Ilona, L.: Szlovákiai magyar fûzött: 2800 Ft ISBN: 963-07-6916-6 fûzött: 780 Ft
Gaál Imre: Száz év Tornalja történeté- néprajzi bibliográfia, 1993–1994. Fó- Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor: Marczinka Csaba: Ki lopta el az ortho-
bôl, 1848–1948. Méry Ratio. rum Társtud. Int. (Miscellanea biblio- Nyelvi fogalmak kisszótára. [A – Zs]. doxámat? Littera Nova.
ISBN: 80-88837-31-6 kötött: 1800 Ft thecae Hungaricae 4.) Korona. ISBN: 963-9212-40-7 fûzött: 490 Ft
Galla Ágnes: Karnevál Velencében. ISBN: 80-8062-082-2 fûzött: 935 Ft ISBN: 963-9191-62-0 fûzött: 1890 Ft Margalits Ede: Magyar szólások és
Alexandra. Kvíz. Általános mûveltséget fejlesztô közmondások kézikönyve. [A-Z-ig].
K CD-ROM: 5000 kérdés 10 témakör-
ISBN: 963-367-852-8 kötött: 4980 Ft Merényi.
Gazda István: Magyarországi lengyel Kaesz Gyula: Ismerjük meg a bútorstí- bôl. NET-NET. ISBN: 963-698-051-9 kötött: 1998 Ft
katonai táborok postája, 1939–1944. lusokat. 7. kiad., Háttér 3990 Ft Marsh, Evelyn: Az ártatlanság. Buda-
Mati. ISBN: 963-8128-59-3 fûzött: 1500 Ft
L könyvek – Anuket.
ISBN: 963-9276-01-4 fûzött: 1500 Ft Kalányos Mónika: Lázadó testû hajna- ISBN: 963-8296-50-X fûzött: 629 Ft
Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai. lok. Versek. Eötvös J. Cigány–Ma- Lászlóffy Aladár: Csudaóra. Littera No- Marsh, Evelyn: Az orvosi eskü. Buda-
7. kiad. Trivium. gyar Ped. Társ. va. (Sophie könyvek 20.) könyvek – Anuket.
ISBN: 963-7570-63-2 kötött: 1990 Ft fûzött: 1008 Ft ISBN: 963-9212-39-3 fûzött: 597 Ft ISBN: 963-8296-49-6 fûzött: 629 Ft
Goss, Chris: Fegyvertársak. Egy angol Kalapács János: Minôségirányítás, mi- László József – Molnár László, B.: A ki- Marsh, Evelyn: Menekülés. Budaköny-
és egy német vadászrepülô-egység nôségtechnikák. Ipar, gazdaság, rály a szívünkben él. HungaLibri. vek – Anuket.
története 1940. augusztus–december (köz)szolgáltatás. X-Level Kft. ISBN: 963-9163-39-2 fûzött: 1998 Ft ISBN: 963-8296-52-6 fûzött: 749 Ft
között. Hajja. (20. századi hadtörté- ISBN: 963-00-4970-8 kötött: 21504 Ft Lázár Erzsébet: Általános forgalmi adó- Martinovitsné Kutas Ilona: Báró Pod-
net) Kálnay Adél: Titkok egy régi kertben. ról szóló törvény és magyarázata, maniczky Pál és a norvég biblia. Elbe-
ISBN: 963-9329-08-8 kötött: 2996 Ft Dunatáj. 2001. Unió. (Törvények a gyakorlat- szélés a 18 nyelvû nagyapáról 77
Gremsperger Géza: A hegesztés minô- ISBN: 963-8238-31-3 kötött: 1500 Ft ban / törvény magyarázat) nyelven és rovásírással. Széphalom
ségbiztosítása. Dunaújvárosi Fôisk. Kalocsa történetébôl. Kalocsa, Önkor- ISBN: 963-388-319-9 fûzött: 4704 Ft Kvmûhely.
K. mányzat. Lemesurier, Peter: A Nagy Piramis rej- ISBN: 963-650-673-6 fûzött: 1893 Ft
fûzött: 3403 Ft ISBN: 963-00-5491-4 fûzött: 3333 Ft télyének megfejtése. Gold Book. Maugham, William Somerset: Színház.
Kapronczay Károly: A magyar– ISBN: 963-9248-61-4 kötött: 1980 Ft M. Kvklub. (Szerelmes világirodalom)
Gy lengyel történelmi kapcsolatok évszá- Lischner, Ray: Delphi kézikönyv. Kos- ISBN: 963-547-291-9 kötött: 1500 Ft
Gyócsi László: Borvizek birodalma. Úti- zadai. Mundus. (A magyar mûveltség suth. Maupassant, Guy de: Garcon, un bock!
rajz. Szerzô. 1100 éve) ISBN: 963-09-4188-0 fûzött: 4900 Ft Noran. (Kentaur könyvek 24.)
ISBN: 963-440-060-4 fûzött: 680 Ft ISBN: 963-8033-36-3 kötött: 1344 Ft Lóczy Lajos: Lóczy Lajos emlékezete. ISBN: 963-9048-65-8 fûzött: 1490 Ft
Gyógy- és aromanövények. 3. átd. és Karácsony ajándéka. Versek, elbeszé- születésének 150. évfordulójára. Ma- Maushagen-Schnaas, Ellen – Wald -
bôv. kiad., Mezôgazda. lések, vallomások. Accordia. ti. Budapest, M. Földrajzi Társ. (Ma- mann, Werner: Az allergia. Okai,
ISBN: 963-9239-96-8 kötött: 6200 Ft ISBN: 963-9242-38-1 fûzött: 800 Ft gyar tudománytörténeti szemle megelôzése és kezelése. Medicina.

24
(Az egészségrôl mindenkinek) könyv. Typotex. ISBN: 963-86109-0-5 fûzött: 1245 Ft Váradi Péter Pál – Lôwey Lilla: Gyergyó
ISBN: 963-242-391-7 fûzött: 1190 Ft ISBN: 963-9132-91-8 fûzött: 2800 Ft és vidéke. [3.] 2. átd. kiad.
Sz
Méhes György: Kolozsvári milliomosok. Pennac, Daniel: A karabélyos tündér. ISBN: 963-86008-2-9 kötött: 5600 Ft
Regény. Custos. Ciceró. Szabó Magda: Disznótor. Európa. Varga Patrícia Minerva: Minerva 2000.
ISBN: 963-85596-5-9 fûzött: 798 Ft ISBN: 963-539-311-3 fûzött: 1490 Ft ISBN: 963-07-6919-X kötött: 1400 Ft
Littera Nova.
Méhes György: Világhíres Miklós. Ha- Petényi S. János: Petényi S. János em- Szabó Magda: Sziget-kék. Holnap.
ISBN: 963-346-379-3 kötött: 1200 Ft ISBN: 963-9212-21-0 fûzött: 400 Ft
sonmás kiad. Magor. lékezete. Születésének 200. évfordu-
ISBN: 963-04-6447-0 kötött: 798 Ft lójára. Mati. M. Természettud. Múz.. Számviteli kézikönyv. Unió. Vass Antal: Emléknapok Erdélyben.
Mercz Árpád: A boroshordó. Hermész (Magyar tudománytörténeti szemle ISBN: 963-388-321-0 fûzött: 5824 Ft Ahol minden nap történelem. 1.
Kör. könyvtára 22.) Szávai Ferenc: A kettôs Monarchia ISBN: 963-85706-6-0 fûzött: 4800, – Ft ( 1 –
ISBN: 963-00-5509-0 kötött: 1590 Ft ISBN: 963-9276-09-X fûzött: 900 Ft öröksége. IPF. (IPF kiskönyvtár / 4.)
Meyer, Joyce: Mondd meg nekik, hogy Pethô László: Araszolók. A Jászság az Illyés Gyula Pedagógiai Fôiskola tár- Vass Antal: Emléknapok Erdélyben.
szeretem ôket. Hajnalcsillag K. átalakulás éveiben 1986–2000. Ma- sadalomtudományi monográfiasoro- Ahol minden nap történelem. 2.
ISBN: 963-86109-2-1 fûzött: 1320 Ft gyar Napló K. (Önképünk az ezredfor- zata 6.) ISBN: 963-85976-3-1
Mezô László – Nagy Zoltán: Ajkai SE dulón) ISBN: 963-7305-13-0 fûzött: 1167 Ft Vass Antal: Emléknapok Erdélyben.
futballkrónika, 1968-1999. Stadion. ISBN: 963-00-4870-1 fûzött: 1221 Ft Szekfû Gyula. Új Mandátum. (Magyar Ahol minden nap történelem. 3.
(Stadion kiskönyvtár) Petôfi Sándor: A helység kalapácsa. panteon 10.) ISBN: 963-85976-4-X fûzött:
ISBN: 963-03-9861-3 fûzött: 1250 Ft Akkord. (Talentum diákkönyvtár) ISBN: 963-9336-12-2 kötött: 2500 Ft
Vass Antal: Emléknapok Erdélyben.
Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. Ale- ISBN: 963-645-082-X fûzött: 398 Ft Szeleczky Arnold: A lélek diplomatái.
xandra. (Klasszikusok diákoknak) Petôfi Sándor: Petôfi Sándor összes Válogatott aforizmák. [Magánkiad.] Ahol minden nap történelem. 4.
ISBN: 963-367-911-7 fûzött: 499 Ft ISBN: 963-550-555-8 bársony: 890 Ft ISBN: 963-85976-4-X
költeményei. 1. köt., Tóth.
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. ISBN: 963-9269-06-9 kötött: Szepes Mária: A Vörös Oroszlán. Az Vass Zsuzsanna: Ballada a kettétört gi-
Akkord. (Talentum diákkönyvtár) Petôfi Sándor: Petôfi Sándor összes örök élet itala. Édesvíz. tárról. Accordia.
ISBN: 963-645-083-8 fûzött: 498 Ft költeményei. 2. köt., Tóth. ISBN: 963-528-498-5 fûzött: 2200 Ft ISBN: 963-9242-44-6 fûzött: 450 Ft
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyô- ISBN: 963-9269-07-7 kötött: Szeret engem a világ. Versek mondo- Vass Z. Zsolt: Titkos lovak. [Mesék].
je. Akkord. (Talentum diákkönyvtár) Petôfi Sándor: Válogatott lírai költemé- gatásra óvodásoknak, kisiskolások- Pro-fi Print.
ISBN: 963-645-049-8 fûzött: 498 Ft nyek. Alexandra. (Klasszikusok diá- nak. M. Kvklub. ISBN: 963-00-5436-1 kötött: 960 Ft
Monoszlóy Dezsô: Magam vagyok Ke- koknak) ISBN: 963-547-308-7 kötött: 1990 Ft Vegyetek észre! Négy barát versantoló-
let s Nyugat. Válogatott versek. Méry ISBN: 963-367-912-5 fûzött: 599 Ft Szeretni tehozzád szegôdtem. 200 ma-
giája. Accordia.
Ratio. Poskitt, Kjartan: Még agytalanabb al- gyar szerelmes vers. Sziget Kv.
ISBN: 963-9242-43-8 fûzött: 713 Ft
ISBN: 80-88837-30-8 kötött: 1500 Ft gebra. Egmont Hungary. (Tudástár) ISBN: 963-8138-07-6 kötött: 1490 Ft
Murányi Marcell: Mindenevô fogyózás ISBN: 963-627-565-3 fûzött: 768 Ft Szexuális gyermekbántalmazás a csa - Vigh Sándor: Mechanika. Modultan-
avagy A Murci-módszer. Medicina. ládban. Animula. könyv: elemi statika és szilárdságtan.
ISBN: 963-242-697-5 fûzött: 630 Ft R ISBN: 963-408-191-6 fûzött: 1490 Ft Dunaújvárosi Fôisk. K.
Müller, Melissa: Az áruvilág kicsi kirá- Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés, fûzött: 2908 Ft
lyai. Gyerekek a reklámok világában. Kamrája. Animus. szövegelemzés, szövegalkotás. Szö- Vitaminok, gyógynövények, ásványi
Geomédia. (Geomédia sz akkönyvek) ISBN: 963-8386-94-0 kötött: 1390 Ft vegtani gyakorlatok. Osiris. anyagok. Reader's Digest válogatás.
ISBN: 963-7910-75-1 fûzött: 3800 Ft Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz ISBN: 963-379-880-9 fûzött: 1980 Ft Reader's Digest K.
Serlege. Animus. Szirének éneke. L'Harmattan. ISBN: 963-8475-49-8 kötött: 7690 Ft
N fûzött: 2300 Ft
ISBN: 963-9307-05-X kötött: 2390 Ft
Vonyó Attila: Hangos angol szleng-
Nádasdy-Bugyul Erzsébet: Fohász. Rowling, J. K.: Harry Potter és az azka- Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia,
Versek az imádság jegyében. Accor- bani fogoly. Animus. 1991–1992. Lilium Aurum. (Miscella- szótár [CD-ROM]. 50 000 szó és kife-
dia. ISBN: 963-8386-99-1 kötött: 1590 Ft nea bibliothecae Hungaricae 3.) jezés gyûjteménye. NET-NET.
ISBN: 963-9242-40-3 fûzött: 450 Ft ISBN: 80-8062-064-4 fûzött: 749 Ft 3990 Ft
S Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.
Narratívák. 4. A történelem poétikája. Szó és kép. A Magyar Olvasástársaság
Kijárat. Salmen, Walter: A klezmer zene és ere- Pápán megrendezett konferenciájá- Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-9136-58-1 fûzött: 1365 Ft dete. Athenaeum 2000 – Rózsavöl- nak elôadásai: Pápa, 2000. április ISBN: 963-645-084-6 fûzött: 498 Ft
Németh István, Z.: Rulett. Versek. Méry gyi. 28–29.. Jókai Vár. Kvt. – Pápai Mû- Vörösmarty Mihály: Válogatott költemé-
Ratio. ISBN: 963-9261-33-5 kötött: 2990 Ft veltört. Társ. nyek. Alexandra. (Klasszikusok diá-
ISBN: 80-88837-35-9 kötött: 1200 Ft Salmen, Walter: A klezmer zene és ere- ISBN: 963-00-5777-7 fûzött: 857 Ft koknak)
Nézôpontok, témakörök. Irodalmi téma- dete. Athenaeum 2000 – Rózsavöl-
T ISBN: 963-367-910-9 fûzött: 999 Ft
körök: [érettségizôknek, felvételizôk- gyi.
nek]. Krónika Nova. ISBN: 963-9261-33-5 kötött: 3990 Ft CD-vel Takács Zsolt: Teknôsök a lakásban és W
ISBN: 963-9128-51-1 fûzött: 1350 Ft Sándorfy Kamill: Erdély reformkorsza- a kertben. Gazda.
kának jogtörténete. EFO. ISBN: 963-7445-29-3 fûzött: 1490 Ft Wacha Imréné ifj.: Irodalmi feladatok.
O Általános iskola: 5. évfolyam. Krónika
ISBN: 963-8243-33-3 kötött: ajándék Tarantino, Quentin: Jackie Brown. Ulpi-
Országgyûlési napló, 1990–2000. A Seneca, Lucius Annaeus: Erkölcsi lev- us-ház. (Tarantino sorozat 3.) Nova.
plenáris ülések jegyzôkönyveinek tel- elek. Kossuth. ISBN: 963-9348-08-2 fûzött: 1480 Ft ISBN: 963-9128-57-0 fûzött: 520 Ft
jes szövegû adatbázisa [CD-ROM]. ISBN: 963-09-4213-5 fûzött: 1600 Ft Tepperwein, Kurt: A szellemi törvények. Weber, B. – Batlle, Maria Angeles –
Arcanum. (Arcanum digitéka) Shakespeare, William: Hamlet, dán ki- Felismerni, megérteni, alkalmazni Busquets, Carlos: Égszínkék nyu-
ISBN: 963-8611-84-0 11200 Ft rályfi. 1600–1602. Alexandra. tudni. M. Kvklub. lacska. Hemma Kiadó
Ozogány Ernô: A tudás almája. Érde- (Klasszikusok diákoknak) ISBN: 963-547-287-0 kötött: 1350 Ft ISBN: 2-8006-2157-5 kötött: 1180 Ft
kességek a tudomány világából. Méry ISBN: 963-367-909-5 fûzött: 499 Ft Thomas, M. G.: Vérrel és mocsokkal. Wourtsakis, Heidemarie – Wourtsakis,
Ratio. Shakespeare, William: Rómeó és Júlia. Szabó.
ISBN: 80-88837-26-X kötött: 1500 Ft Akkord. (Talentum diákkönyvtár) ISBN: 963-00-5759-X fûzött: 750 Ft
Konstantin: Egész évben körhinta.
ISBN: 963-645-057-9 fûzött: 398 Ft Torma Zoltán: Kitaszított. Hungarovox. Barkácsötletek, játékok, ünnepi elô-
Ö Sheldon, Sidney: Ránk szakad az ég. ISBN: 963-9292-19-2 fûzött: 790 Ft készületek. Novum K.
Örkény István: Tóték ; Macskajáték. I.P.C. Kv. Tucker, Paul: Tai chi. Áramló mozdula- ISBN: 963-9334-02-2 kötött: 3300 Ft
[Drámák]. Palatinus. ISBN: 963-635-195-3 fûzött: 990 Ft tok: a harmónia és az egyensúly meg-
ISBN: 963-9127-62-0 fûzött: 998 Ft Sidó Zoltán – Fibi Sándor – László Bé - Z
teremtésére. Alexandra. (New Life
Ôsz Gábor: Hôsies ôseink. Egmont la: A szlovákiai magyar iskolák törté- könyvek) Zirig Árpád: Senki emberfia. Lilium Au-
Hungary. (Hajmeresztô históriák) nete 1949–1999. Lilium Aurum. (Ka- ISBN: 963-367-770-X kötött: 2490 Ft rum.
ISBN: 963-627-563-7 fûzött: 678 Ft tedra füzetek 8.) Túróczi Zsuzsanna – Szemán Erzsé - ISBN: 80-8062-065-2 fûzött: 930 Ft
ISBN: 80-8062-084-9 fûzött: 610 Ft bet: A kincskeresô története, repertó-
P Somlyai Gábor: Gyôzzük le a rákot! A riuma, 1986–1995. MKE Gyermek-
Pásztói István: Példatár a kettôs könyv- deutérium megvonásának biológiai könyvtáros Szekció – DE KMK. Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
vitelt alkalmazó vállalkozások számá- hatása. 2. kiad., Alternatív Közgazd. ISBN: 963-472-509-0 fûzött: 933 Ft hasznú Társaság információs rend-
ra, 2001. Unió. Gimn. Alapítvány. szere alapján készült. A felsorolt
ISBN: 963-388-320-2 fûzött: 4704 Ft ISBN: 963-8328-91-6 kötött: 1980 Ft V könyveket a Könyvtárellátó már fel-
Patkós András – Polónyi János: Sugár- Sumrall, Lester: Kalandozásuk Krisz- Vajkai Miklós: Hatalom és homály. Mé- ajánlotta megvásárlásra a könyvtá-
zás és részecskék. Bevezetés az ele- tussal. Isten két emberének gyôzel- ry Ratio. raknak, ill. megrendelhetôk a társa-
mi részek fizikájába: egyetemi tan- mes tapasztalatai. Hajnalcsillag K. ISBN: 80-88837-24-3 kötött: 1200 Ft ság home lapján (www.kello.hu).

25
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
T.: 388-7558, 437-2407, 437-2443, F.: 437-2442

W
KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT
K Nyitvatartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h
E-mail: vevoszolg@wkdc.hu,
wknagyker@wkdc.hu

ÚJDONSÁGAINKBÓL
Nyelvtudományi értekezések 148.sz.
Két régi magyar ima az Oltáriszentségrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 Ft
Magyar–német zsebszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990 Ft
Német–magyar zsebszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990 Ft
Új német helyesírással, 65 000 szótári adattal kötetenként!
AKADÉMIAI KIADÓ
Böngészô német–magyar, magyar–német segédkönyv
E-mail:
custservice@akkrt.hu a német nyelv tanulásához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990 Ft
Internet: www.akkrt.hu György Lengyel – Zsolt Rostoványi:
The small transformation Society, economy and politics
in Hungary and the new european architecture . . . . . . . . . . . . . . .10 860 Ft

Fotótörténet CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2950 Ft

Négy testvér – észcsiszoló kicsiknek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .960 Ft

Dupcsik Csaba–Repárszky Ildikó: Történelem IV. XX. század . . . . . . .640 Ft


E-mail:
vevoszolg@muszakikiado.hu
Internet: www.muszakikiado.hu Mértékváltó (segédeszköz a mértékváltáshoz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900 Ft

Kondricz Péter–Tímár András:


Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4816 Ft

Zalai Ernô: Matematikai közgazdaságtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5824 Ft

E-mail: Tóth Mihály: Gazdasági bûnözés és bûncselekmények . . . . . . . . . . .5152 Ft


complex@kjk-kerszov.hu
Intenet: www.complex.hu Radványi Tamás–Székács Györgyné: English for Business and Everyday
Use Középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv . . . . . . . .4435 Ft

English for Business and Everyday Use Hanganyag (3 kazettával) . .2750 Ft

Keresse Partner boltjainkat!


MÛSZAKI KJK – KERSZÖV
AKADÉMIAI KIADÓ
KÖNYVKIADÓ
KIS MAGISZTER Könyvtárellátó KHT. KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI
KÖNYVESBOLT Kódex Könyváruház és KÖNYVESBOLT
Tankönyvcentrum 1051 Budapest, Nádor u. 8.
1053 Budapest, Magyar u. 40.
1054 Budapest, Honvéd u 5. Tel.: 317-40-35 Fax: 318-16-52
Tel.: 327-77-96
Tel./fax: 331-6350, 331-0126, 331-0127

26
Könyvszenzációk a Lélek-kontroll sorozatban

Eric Berne: Emberi játszmák 798 Ft


Erich Fromm: A szeretet mûvészete 698 Ft
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia 1300 Ft
Eric Berne: Sorskönyv 1400 Ft
Susan Forward: Mérgezô szülôk 1350 Ft

Elôkészületben: ELÔSZÖR MAGYARUL


Aaron T. Beck: A gyûlölet fogságában 1600 Ft
A pszichológus szerzô a testet-lelket mérgezô gyûlölködés oka-
it, gyökereit kutatja, és kísérletet tesz arra, hogy kiirtsa belôlünk
a dúvadat. A saját gyengeségünk tudatától akar megszabadítani
minket, akik néha rettegésünkben csoportokba verôdünk, hib-
bant vezetôk szómágiáinak áldozatául esünk, és ebben az álla-
potban mindenre képesek vagyunk: fajgyûlöletre, népirtásra, tö-
meggyilkosságra.

Háttér Kiadó
1134 Bp. Váci út 19. 11–12. épület T/F: 320-8230, 329-7293,
üzenetrögzítô: 221-6239. E-mail: hatterkiado@matavnet.hu