You are on page 1of 82

NAGRODY PRACOWNIKÓW UMWL w Lublinie za 2018

Lp. Kwota Uzasadnienie

Za przygotowanie wniosku, rozpoczęcie realizacji projektu oraz organizacje imprez
1. 5380,00
informacyjno-edukacyjnych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
2. 4500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
3. 850,00
umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
4. 3500,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykonywanie zwiększonej
5. 6500,00
ilości zadań związanych z realizacją projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
6. 5000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
7. 250,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
8. 4900,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

9. 5300,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
10. 3200,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11. 10000,00 Za zaangażowanie w koordynację Oddziału, terminowość realizacji powierzonych zadań.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
12. 7500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Strona 1 z 82
13. 6200,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków oraz przejawianą inicjatywę w zakresie
14. 1400,00 propagowania komunikacji elektronicznej oraz elektronicznych usług świadczonych w
ramach platform regionalnych Województwa Lubelskiego.

15. 2500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności

Za zaangażowanie i duży wkład merytoryczny oraz opracowanie kryteriów wyboru
16. 4000,00 projektów oraz dokumentacji związanej z naborami wniosków w zakresie EFRR w ramach
RPO WL.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
17. 4500,00 zaangażowanie w pracy. Wykazywanie się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi
oraz umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
18. 6000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
19. 1400,00
zawodowych, aktywny udział w konsultowaniu projektów krajowych, kreatywność,
zaangażowanie, odpowiedzialność w realizacji zadań Departamentu.

20. 7000,00 Za terminowe opracowanie wniosków o płatność rozliczających projekt.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
21. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za sumienne i samodzielne wypełnianie obowiązków służbowych w ramach PO RiM
22. 2700,00
2014-2020.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
23. 7200,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
24. 21000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
25. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Strona 2 z 82
Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
26. 7700,00
Funduszy Europejskich.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
27. 6700,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
28. 5500,00
zaangażowanie w pracy.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, powołanie na eksperta
29. 15600,00
RPO WL na lata 2014-2020.

Za duży wkład w realizację RPO WL oraz udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentów
30. 7500,00
programowych i operacyjnych RPO WL.

Za zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe oraz sprawną realizację działań z
31. 400,00
zakresu realizacji projektu.

32. 1600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykonywanie zwiększonej
33. 4000,00
ilości zadań związanych z realizacja projektów.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
34. 7500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
35. 7000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

36. 500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

37. 12000,00 Za zaangażowanie w koordynację Oddziału, terminowość realizacji powierzonych zadań.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
38. 3000,00
zaangażowanie w pracy.

Strona 3 z 82
Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z projektem w zakresie
39. 4000,00
dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, umiejętność samodzielnego
40. 1000,00
rozwiązywania problemów oraz służenie pomocą i doświadczeniem.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
41. 7500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za wzorową pracę, sumienne, systematyczne
42. 5400,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań oraz zaangażowanie w proces odwołań.

43. 2200,00 Za rozwój inicjatyw związanych z przygotowaniem informacji z zakresu promocji regionu.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
44. 11000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
45. 500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
46. 4500,00 zaangażowanie w pracy. Wykazywanie się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi
oraz umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
47. 700,00
pracę zawodową.

48. 900,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
49. 1800,00 przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie
własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
50. 1600,00
wykonywania, wkład pracy włożony w przeprowadzenie kontroli doraźnej.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań administracyjnych
51. 3700,00
Departamentu.

Strona 4 z 82
52. 8500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zwiększenie obowiązków służbowych, zaangażowanie w pracę zawodową,
podnoszenie jej efektywności, pełną dyspozycyjność oraz wnikliwość i operatywność przy
53. 14000,00
realizacji zleconych zadań, wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres
obowiązków.

54. 500,00 Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

55. 1400,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

56. 4000,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

57. 4400,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania wniosków o płatność.

58. 3900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
59. 5000,00
pracę zawodową.

60. 6400,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

61. 1500,00 Pracownik wzorowo wypełnia obowiązki służbowe.

Za monitorowanie procesu oceny rewitalizacji oraz działania dotyczące monitorowania
62. 6000,00
postępów.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
63. 5900,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za sumienne i samodzielne wypełnianie obowiązków służbowych w ramach PO RiM
64. 6700,00
2014-2020.

Strona 5 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
65. 1300,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
66. 2300,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

67. 6100,00 Za zaangażowanie w proces oceny w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
68. 8150,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

69. 2600,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za szczególne zaangażowanie, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
70. 1100,00 służbowych celem sprawnej realizacji zadań zarówno Oddziału jak i zadań Departamentu,
znaczne zwiększenie ilości obowiązków wykonywanych przez pracownika.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
71. 700,00
pracę zawodową.

Za rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wykazywanie inicjatywy w
72. 900,00
zadaniach realizowanych przez departament.

73. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
74. 6500,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

75. 8000,00 Za wzorową realizację polityki w zakresie dostępności na poziomie RPO.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
76. 4500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych przejawianie inicjatyw w
77. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Strona 6 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
78. 700,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
79. 2500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

80. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

81. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
82. 21000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
83. 24000,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
84. 700,00
pracę zawodową.

85. 7200,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

86. 700,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych celem sprawnej i rzetelnej
87. 1000,00 realizacji zadań Oddziału oraz Departamentu, znaczne zwiększenie ilości obowiązków
wykonywanych przez pracownika.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
88. 20160,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, weryfikację wydatków współfinansowanych
z RPO.

Za sprawne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych. Wykazywanie inicjatywy i
89. 2000,00
samodzielności w realizacji powierzanych zadań.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
90. 20000,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Strona 7 z 82
Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
91. 4500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za sumienne i samodzielne wypełnianie obowiązków służbowych w ramach PO RiM
92. 6600,00
2014-2020.

93. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

94. 4000,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

95. 7200,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

96. 12000,00 Za szczególne zaangażowanie w pracę oraz własne inicjatywy.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
97. 1100,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
98. 1000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
99. 6500,00
zaangażowanie w pracy.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
100. 4500,00 przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości,
aktywną współpracę w zakresie wdrażania regionalnej polityki.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
101. 1300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

102. 1600,00 Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
103. 5500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Strona 8 z 82
104. 5400,00 Za zaangażowanie w proces odwołań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
105. 300,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

106. 300,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
107. 3500,00
zaangażowanie w pracy.

108. 3500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

109. 1200,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i sumienne wykonywanie obowiązków.

110. 1000,00 Terminowe i skrupulatne realizowanie zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu.

Za zaangażowanie w organizację sekretariatu, systematyczne
111. 2500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

112. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

113. 4500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za przygotowanie wniosku, rozpoczęcie realizacji projektu oraz organizację imprez
114. 5380,00
informacyjno-edukacyjnych.

115. 600,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
116. 2000,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Strona 9 z 82
117. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
118. 7400,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych. Sprawowanie kontroli
119. 1000,00
nad podległymi jednostkami.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
120. 2500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
121. 800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za szczególne zaangażowanie w pracę zawodową, przejawianie inicjatywy i jej skuteczną
122. 1500,00
realizację.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
123. 6500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
124. 1300,00
pracę zawodową.

125. 14000,00 Za zaangażowanie w działania w zakresie monitoringu i sprawozdawczości RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
126. 23000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

127. 13000,00 Za zaangażowanie w koordynację Oddziału, terminowość realizacji powierzonych zadań.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
128. 800,00 umiejętności zawodowych, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Za duży wkład w przygotowanie sprawozdań z realizacji RPO WL oraz przygotowanie
129. 7500,00
danych i materiałów do renegocjacji Programu.

Strona 10 z 82
Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, analizę aspektów rozwoju
130. 700,00 przestrzennego i społeczno-gospodarczego, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

131. 600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
132. 11000,00
pracę zawodową.

133. 5400,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
134. 500,00
pracę zawodową.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
135. 3400,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
136. 1300,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
137. 750,00
umiejętności zawodowych.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
138. 3500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w realizację zadań,
zwiększenie obowiązków służbowych, zaangażowanie w pracę przy obsłudze
139. 5000,00
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz dyspozycyjność w dni wolne od pracy i w godzinach
popołudniowych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
140. 1300,00
pracę zawodową.

141. 650,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
142. 2500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Strona 11 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
143. 3600,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

144. 800,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

145. 900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
146. 800,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
147. 2500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

148. 4600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, spraw i terminowe
149. 2500,00 wykonywanie powierzonych zadań, merytoryczne podejście do ocenianych dokumentacji
z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

150. 4200,00 Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
151. 21000,00
organizację Departamentu i przejawianie inicjatywy.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu
152. 5000,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

153. 5800,00 Za zaangażowanie w procesy analityczne i sprawozdawcze.

154. 800,00 Za zaangażowanie i sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
155. 2500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Strona 12 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz za rozliczenie dotacji w ramach perspektywy finansowej
156. 7000,00
2014-2020.

157. 500,00 Za poprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
158. 7100,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
159. 800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
160. 2500,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
161. 4500,00
pracę zawodową.

162. 7200,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
163. 3100,00
powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
164. 3000,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
165. 10300,00
pracę zawodową.

166. 850,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
167. 8000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
168. 1400,00
wykonywaną pracę.

Strona 13 z 82
169. 900,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

170. 1800,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie obowiązków.

Za szczególne zaangażowanie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie
171. 3600,00
Regionalnej Strategii.

172. 5800,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
173. 8200,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
174. 500,00
powierzonych zadań.

175. 1300,00 Za szczególną wnikliwość, staranność, samodzielność przy realizacji zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
176. 1500,00
powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
177. 500,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
178. 25020,00
powierzonych zadań, weryfikację zgodności wydatków współfinansowanych z RPO.

Za przejawianie własnej inicjatywy i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań
179. 1000,00 z wykorzystaniem umiejętności dobrej organizacji pracy i szybkości rozpoznawania
danych, faktów i informacji.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
180. 21060,00 powierzonych zadań, weryfikację zgodności wydatków współfinansowanych z RPO,
obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie.

181. 5000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Strona 14 z 82
Za rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wykazywanie inicjatywy w
182. 1000,00
zadaniach realizowanych przez Departament.

183. 7200,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za duży wkład merytoryczny w opracowaniu dokumentów strategicznych w zakresie
184. 8000,00
promocji RPO WL.

185. 850,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w realizacji powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
186. 700,00
wykonywania.

187. 900,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za koordynację zadań, bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków
188. 15000,00 związanych z weryfikacją wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

189. 900,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

190. 13000,00 Za zaangażowanie w koordynację Oddziału, terminowość realizacji powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
191. 1000,00
zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
192. 2000,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
193. 7700,00
Funduszy Europejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
194. 8000,00
powierzonych zadań.

Strona 15 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
195. 1500,00
powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
196. 9800,00
Funduszy Europejskich.

197. 3000,00 Za rozwój inicjatyw związanych z promocją eksportu oraz inwestycji.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
198. 6500,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
199. 6500,00
zawodową.

Za odpowiedzialność i kompetencje, terminową realizację zleconych zadań. Wyróżnianie
200. 3000,00
się umiejętnościami dokonywania analizy i syntezy informacji.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
201. 1100,00
wykonywania.

Za zaangażowanie w realizację zadań oraz współpracę z podmiotami realizującymi
202. 1000,00
obowiązki z zakresu ochrony środowiska.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
203. 7300,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za odpowiedzialność i kompetencje, terminową realizację zleconych zadań. Wyróżnianie
204. 6500,00
się umiejętnościami dokonywania analizy i syntezy informacji.

205. 7500,00 Za duży wkład w przygotowanie sprawozdań z realizacji RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
206. 20000,00
organizację pracy.

207. 700,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

Strona 16 z 82
Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz organizację
208. 7000,00
pracy pracowników.

Za sumienne i samodzielne wypełnianie obowiązków służbowych w ramach PO RiM
209. 3000,00
2014-2020.

210. 1000,00 Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z projektem.

211. 5400,00 Za zaangażowanie w organizację szkoleń RPO WL 2014-2020.

212. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
213. 2500,00
zawodową.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
214. 20000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
215. 4500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

216. 6600,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
217. 5500,00
zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
218. 1800,00
powierzonych zadań oraz poszukiwanie nowych rozwiązań.

219. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową.

220. 5400,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Strona 17 z 82
Za szczególnie dobre wykonywanie obowiązków z uwzględnieniem ilości, jakości i
221. 500,00 złożoności wykonywanej pracy, a także samodzielność i zaangażowanie oraz realizacja
czynności poza stanowiskowych.

222. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
223. 2150,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
224. 1000,00
zawodową.

225. 2500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

226. 3000,00 Za szczególne zaangażowanie w zakresie współpracy na rzecz innowacyjnych regionów.

Za duży wkład w rocznym rozliczeniu dotacji w ramach perspektywy finansowej 2014-
227. 7000,00
2020.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
228. 4500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

229. 5000,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
230. 5000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
231. 4600,00
umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
232. 2800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Pracownik realizując powierzone zadania wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem jak
233. 2200,00
również wprowadzaniem nowych inicjatyw usprawniających pracę oddziału.

Strona 18 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
234. 6500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
235. 21000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań w ramach Regionalnej
236. 5100,00
Strategii.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
237. 21000,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

238. 500,00 Za przejawianie inicjatywy oraz zaangażowanie w pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie swoich obowiązków, wysokie wyniki w zakresie
239. 500,00
realizacji powierzonych zadań, dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
240. 7000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za szczególne zaangażowanie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie
241. 3000,00
Regionalnej Strategii.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
242. 21000,00
organizację pracy.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
243. 1700,00
zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
244. 1400,00
zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
245. 1000,00
zawodową.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
246. 17000,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Strona 19 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykonywanie zwiększonej
247. 6000,00
ilości zadań związanych z realizację projektów.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
248. 1500,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
249. 10000,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

250. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
251. 7200,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za przejawianie inicjatywy w pracy, udzielanie wsparcia mniej doświadczonym
252. 700,00
pracownikom.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
253. 3100,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

254. 2000,00 Za zaangażowanie oraz przejawianie inicjatywy na rzecz współpracy międzynarodowej.

Za zaangażowanie w certyfikację środków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
255. 7000,00
udział w rocznym zamknięciu RPO WL.

Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, kreatywność, myślenie strategiczne i
256. 1600,00 skuteczność w działaniu, proponowanie nowych rozwiązań usprawniających organizację
pracy.

257. 1500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
258. 1000,00
pracę zawodową.

Za przygotowanie wniosku, rozpoczęcie realizacji projektu oraz organizacje imprez
259. 5380,00
informacyjno-edukacyjnych.

Strona 20 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
260. 8500,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
261. 900,00
umiejętności zawodowych.

Za monitorowanie procesu oceny programów rewitalizacji oraz działania dotyczące
262. 6000,00
monitorowania postępów.

263. 500,00 Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
264. 4900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
265. 900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
266. 1900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
267. 5000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz realizowanie
268. 1000,00
dodatkowych zadań nie wynikających bezpośrednio z zakresu obowiązków.

269. 1000,00 Za szczególne zaangażowanie w zakresie działań w ramach Regionalnej Strategii.

Za zaangażowanie w realizacji powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
270. 1000,00
wykonywania.

Pracownik zaangażowany w wykonywanie obowiązków służbowych, posiada zdolności
271. 3600,00 interpersonalne oraz wiedzę i doświadczenie, które aktywnie wykorzystuje przy
rozwiązywaniu spraw.

272. 1300,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Strona 21 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
273. 5000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
274. 1000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
275. 2700,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

276. 5800,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
277. 1100,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

278. 6400,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
279. 3500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

280. 3600,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

281. 14500,00 Za zaangażowanie i duży wkład merytoryczny w koordynację prac Oddziału.

282. 7000,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
283. 500,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
284. 1000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
285. 600,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Strona 22 z 82
286. 2200,00 Za efektywną i sprawną pracę przy przeprowadzaniu kontroli.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
287. 6500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

288. 9500,00 Za zaangażowanie w koordynację Oddziału, terminowość realizacji powierzonych zadań.

Pracownik w pełni zaangażowany w wykonywanie swoich obowiązków służbowych, które
289. 1700,00
realizuje rzetelnie i sumiennie.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
290. 600,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach realizowanego
291. 7200,00
Programu Operacyjnego.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
292. 21000,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
293. 7500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

294. 6600,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
295. 900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
296. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań oddziału oraz indywidualne inicjatywy
297. 7200,00
wpływające na jakość realizacji założeń Regionalnej Strategii.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
298. 5000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Strona 23 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
299. 8500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
300. 15000,00
organizację pracy.

301. 5400,00 Za zaangażowanie w proces kontraktacji.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
302. 23000,00 zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków w ramach realizowanego
projektu.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
303. 300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

304. 300,00 Za rozwój inicjatyw związanych z realizacją działań z zakresu promocji regionu.

305. 7200,00 Za zaangażowanie w proces kontraktacji.

Za szczególne zaangażowanie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie
306. 2500,00
Regionalnej Strategii.

Za duży wkład merytoryczny w opracowanie i aktualizacje dokumentów w ramach RPO
307. 8000,00
WL.

Za szczególne zaangażowanie, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
308. 2500,00 służbowych, posiadaną wiedzę merytoryczną, sprawowanie bezpośredniej kontroli nad
realizacją projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
309. 900,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
310. 10200,00
Funduszy Europejskich oraz wzorową certyfikację.

311. 7000,00 Za zaangażowanie w proces certyfikacji wydatków.

Strona 24 z 82
Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
312. 500,00 zaangażowanie w procesach opiniowania projektów aktów prawnych,
rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę zawodową i wykonywanie czynności poza zakresem
313. 1050,00
obowiązków.

314. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontraktacji.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
315. 1800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych, staranne redagowanie
316. 2500,00
tekstów pod względem logicznym, metodycznym i technicznym.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
317. 4500,00
pracę zawodową.

Za koordynację zadań, bardzo sprawną i wzorową organizację pracy polegającą na
318. 13500,00 bieżącym wprowadzaniu danych zawartych w składanych przez beneficjentów wnioskach
o przyznanie pomocy jak i wnioskach o płatność w ramach Programu.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
319. 1000,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
320. 4500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
321. 700,00
pracę zawodową.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
322. 3000,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zajęć oraz sprawne
323. 900,00
funkcjonowanie obiegu dokumentacji i informacji w ramach Departamentu.

324. 1200,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności.

Strona 25 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
325. 3000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
326. 3100,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
327. 1600,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, koordynację zadań o
złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
328. 1200,00
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, rozwijanie własnej
wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
329. 8200,00
Funduszy Europejskich oraz wzorową certyfikację.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
330. 1650,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, koordynację zadań o
złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
331. 5000,00
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, rozwijanie własnej
wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
332. 2700,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
333. 10800,00
Funduszy Europejskich.

334. 500,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
335. 21000,00
organizacje Departamentu.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
336. 1000,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
337. 1000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Strona 26 z 82
Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy i
338. 1600,00 zaangażowanie w realizację zadań, udzielanie wsparcia mniej doświadczonym
pracownikom.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
339. 500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
340. 5500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
341. 7000,00
udział w procesie certyfikacji wydatków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
342. 800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
343. 900,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
344. 350,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz efektywne wykonywanie zadań i dodatkowo zleconych
345. 1000,00
zajęć.

346. 7500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
347. 1300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za zaangażowanie i duży wkład merytoryczny w opracowanie kryteriów wyboru projektów
348. 6000,00 oraz dokumentacji związanej z naborami wniosków w zakresie Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykazywanie dużego
349. 4500,00
zaangażowania w aktualizację obowiązujących procedur.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
350. 1300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Strona 27 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
351. 1500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
352. 3700,00
Funduszy Europejskich.

Za szczególne zaangażowanie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie
353. 1600,00
Regionalnej Strategii.

354. 1600,00 Za szczególne zaangażowanie w zakresie współpracy na rzecz innowacyjnych regionów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
355. 1200,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

356. 5700,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

357. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
358. 4000,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
359. 3500,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy wdrażania
360. 2400,00
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Za zaangażowanie w monitorowanie RPO, w tym w szczególności przygotowanie
361. 8500,00
materiałów do renegocjacji Programu.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
362. 700,00
pracę zawodową.

Za zaangażowania w realizację powierzonych zadań, bardzo dobrą organizację pracy i
363. 7000,00 nadzór nad wyznaczonymi celami, angażowanie się w zajęcia dodatkowe niejednokrotnie
wykraczające poza podstawowy zakres obowiązków.

Strona 28 z 82
364. 4000,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
365. 7000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
366. 3500,00
pracę zawodową.

367. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
368. 17000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

369. 800,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, angażowanie się w nowe zadania i
370. 1000,00
stosowanie nowatorskich rozwiązań na zajmowanym stanowisku pracy.

371. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
372. 6500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.
Za rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wykazywanie inicjatywy w
zadaniach realizowanych przez Departament, zaangażowanie w pracę przy obsłudze
373. 4000,00
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz dyspozycyjność w dni wolne od pracy i w godzinach
popołudniowych.
Za rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wykazywanie inicjatywy w
zadaniach realizowanych przez Departament, zaangażowanie w pracę przy obsłudze
374. 4000,00
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz dyspozycyjność w dni wolne od pracy i w godzinach
popołudniowych.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
375. 6500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
376. 5000,00
zawodową.

Strona 29 z 82
Za rzetelne oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie
377. 600,00
i terminowość w realizacji zadań.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
378. 1500,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
379. 750,00
umiejętności zawodowych.

380. 600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
381. 4800,00
zawodową.

Za rzetelne oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie
382. 600,00
i terminowość w realizacji zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnienie obowiązków służbowych, dyspozycyjność oraz
383. 8000,00 przejawianie inicjatywy i zaangażowanie w organizację pracy przy wdrażaniu
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Za współpraca przy opracowaniu różnych rozwiązań w zakresie instrumentów
384. 9000,00
finansowych.

385. 6500,00 Za udział w przygotowaniu wniosków o płatność rozliczających projekt.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
386. 6500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

387. 2666,54 Za rozwój inicjatyw związanych z przygotowaniem informacji z zakresu promocji regionu.

388. 200,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie i wkład merytoryczny w zakresie promocji RPO WL, sumienne
389. 5000,00
wypełnianie obowiązków służbowych.

Strona 30 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
390. 7000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
391. 18400,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, wersyfikację zgodności wydatków
współfinansowanych z RPO, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
392. 4500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

393. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
394. 2200,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
395. 2300,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
396. 4000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
397. 22000,00
organizację pracy Departamentu i przejawianie inicjatywy.

398. 2600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

399. 5700,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

400. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

401. 1600,00 Za szczególne zaangażowanie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
402. 6500,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Strona 31 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
403. 3500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
404. 5000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za zaangażowanie związane z koordynacją procesu dotyczącego przygotowania wsparcia
405. 6000,00
w sektorze zdrowia.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowaniem w pracę
406. 5500,00
zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
407. 8400,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
408. 5000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
409. 3100,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

410. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych i przejawy
411. 1100,00
inicjatywy celem sprawnej realizacji zadań Departamentu.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
412. 700,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowaniem w pracę
413. 8500,00
zawodową w ramach EFS.

414. 7200,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
415. 1100,00
pracę zawodową.

Strona 32 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
416. 1000,00
zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
417. 1000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
418. 2500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie
419. 700,00
w pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowaniem w pracę
420. 4500,00
zawodową.

421. 3900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
422. 6500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

423. 1300,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za samodzielność, sumienność oraz zdyscyplinowanie, doskonalenie sposobu
424. 1300,00 wykonywania pracy, zaangażowanie w realizację czynności poza stanowiskiem, otwartość
na dzielenie się własną wiedzą.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
425. 21620,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

426. 600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności, wzorowe i sumiennie
wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych
427. 12500,00
zadań. Przygotowywanie dokumentów w tym projektów uchwał, przekazywanych pod
obrady Zarządu Województwa niezbędnych do funkcjonowania Oddziału.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
428. 1200,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Strona 33 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowaniem w pracę
429. 4000,00
zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
430. 5500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

431. 1000,00 Za przejawianie inicjatyw w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

432. 2800,00 Za rozwój inicjatyw związanych z promocją regionu.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
433. 1700,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

434. 13000,00 Za koordynację działań w zakresie zmian w ramach RPO WL .

435. 5000,00 Za zaangażowanie w proces sprawozdawczości.

Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach
436. 4800,00
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
437. 1500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

438. 1300,00 Za przejawianie inicjatyw w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

439. 1600,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
440. 1300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

441. 14000,00 Za koordynowanie zadań związanych z realizacją RPO WL.

Strona 34 z 82
Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
442. 1000,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
443. 200,00
pracę zawodową.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
444. 5400,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
445. 2000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

446. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

447. 4000,00 Za przejawianie inicjatyw w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
448. 4500,00
Sumienność, rzetelność, dokładność i dyspozycyjność w realizacji zwiększonej.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
449. 900,00
pracę zawodową.

450. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

451. 1600,00 Za szczególne zaangażowanie w zakresie współpracy na rzecz innowacyjnych regionów.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
452. 700,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie we wdrażaniu systemu informacyjnego do obsługi RPO WL na lata
453. 4600,00
2014-2020.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
454. 1000,00
pracę zawodową.

Strona 35 z 82
455. 9800,00 Za nadzorowanie procesu oceny wniosków.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
456. 1400,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych oraz przejawianie inicjatyw
457. 4000,00
w pracy.

Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych oraz przejawianie inicjatyw
458. 2800,00
w pracy.

459. 600,00 Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

460. 2600,00 Za zaangażowanie oraz chęć wykonywania dodatkowych zajęć.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, podejmowanie działań na
461. 4500,00
rzecz usprawniania pracy Oddziału.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
462. 24000,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za sumienne wypełnianie obowiązkowych służbowych, przejawianie inicjatyw w pracy
463. 1100,00
oraz chęć wykonywania dodatkowych zajęć.

464. 2200,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

465. 500,00 Za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w pracę.

466. 12000,00 Za nadzorowanie procesu oceny wniosków.

Za wysokie merytoryczne zaangażowanie w pracy w ramach przypisanych zadań, udział
467. 17000,00
w pracach zespołu realizującego projekt.

Strona 36 z 82
Za zaangażowanie oraz przejawianie inicjatywy w wykonywaniu obowiązków służbowych
468. 1750,00
celem sprawnej realizacji zadań Oddziału i Departamentu.

Za zaangażowanie oraz przejawianie inicjatywy w wykonywaniu obowiązków służbowych
469. 1750,00
celem sprawnej realizacji zadań Oddziału i Departamentu.

470. 5400,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie
471. 1900,00 własnej wiedzy i umiejętności zawodowych,
samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do zwiększenia
efektywności wykonywanych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
472. 6000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy wdrażaniu
473. 7650,00
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
474. 5000,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
475. 4500,00
pracę zawodową.

476. 550,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

477. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
478. 1500,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

479. 1000,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

480. 1400,00 Za szczególną wnikliwość, staranność, samodzielność przy realizacji zadań.

Strona 37 z 82
Za terminowe i rzetelne przygotowanie dokumentacji do postępowań o udzielenie
481. 7500,00
zamówienia publicznego na potrzeby Departamentu.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
482. 1000,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy wdrażaniu
483. 7000,00
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
484. 7500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
485. 6500,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

486. 4800,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i zwiększone obowiązki.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
487. 4000,00
pracę zawodową.

488. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i zwiększone obowiązki.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
489. 6000,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

490. 1200,00 Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

491. 1000,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

492. 7000,00 Za roczne rozliczenie dotacji w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
493. 700,00
pracę zawodową.

Strona 38 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
494. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
495. 8500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
496. 1100,00 pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

497. 8200,00 Za bardzo dobrą koordynację działań pracowników Oddziału.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
498. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

499. 2300,00 Za szczególne zaangażowanie w zakresie współpracy na rzecz innowacyjnych regionów.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
500. 2100,00 pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
501. 4500,00
pracę zawodową.

502. 950,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności.

503. 7000,00 Za roczne rozliczenie dotacji w ramach RPO WL.

Za szczególne zaangażowanie w pracę, wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych
504. 2600,00
obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
505. 5500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

506. 6300,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Strona 39 z 82
Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
507. 1500,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
508. 700,00
umiejętności zawodowych.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
509. 6900,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

510. 4400,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
511. 4100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych oraz za przejawianie
512. 3450,00
inicjatywy w pracy.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
513. 3100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
514. 3000,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
515. 700,00
pracę zawodową.

Zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
516. 7700,00
Funduszy Europejskich oraz wzorową certyfikację.

Za zaangażowanie w realizację zlecanych zadań, dobrą organizację pracy zespołu oraz
517. 4500,00 szeroką wiedzę specjalistyczną. Pracownik wykazuje się wysokimi kompetencjami
komunikacyjnymi oraz umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
518. 7300,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
519. 1500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Strona 40 z 82
Za koordynację pracy w oddziale z wysokim zaangażowaniem, która jest wykonywana
520. 11000,00 prawidłowo i terminowo. Zaangażowanie w zajęcia dodatkowe niejednokrotnie
wykraczające poza podstawowy zakres obowiązków.

Za zaangażowanie i duży wkład merytoryczny w opracowanie kryteriów wyboru projektów
521. 8000,00 oraz dokumentacji związanej z naborami wniosków w zakresie Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
522. 9500,00
Funduszy Europejskich.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności, rozwijanie
523. 1900,00
własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
524. 900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
525. 24000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
526. 10000,00
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

527. 1500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

528. 900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

529. 350,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
530. 900,00
pracę zawodową.

531. 7000,00 Za duży wkład merytoryczny w zakresie informacji i promocji RPO WL.

Za bardzo sprawną i wzorową organizację pracy polegającej na bieżącym wprowadzaniu
532. 6500,00 danych zawartych w składanych przez beneficjentów wnioskach o przyznanie pomocy jak
i wnioskach o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Strona 41 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
533. 500,00
pracę zawodową.

Za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktywność w samokształceniu, inicjatywę i
534. 1200,00
samodzielność w realizacji zadań, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Za zdolność do pracy pod presją czasu, zaangażowanie w realizację czynności poza
535. 5500,00
stanowiskowych, bardzo dobre wyniki pracy na zajmowanym stanowisku.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
536. 1100,00
umiejętności.

537. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za zaangażowanie, zdyscyplinowanie i sumiennie wykonywanie powierzonych zadań.
538. 1000,00 Systematyczne rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych. Skuteczną i
efektywną współpracę w zakresie spraw finansowo – księgowych.

Za wykazywanie inicjatywy, kreatywność jak również szczególne zaangażowanie w
539. 1000,00
realizację powierzonych zadań.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
540. 2600,00
wykonywanie obowiązków służbowych w ramach projektów.

Za koordynację zadań oraz wzorowe wywiązywanie się obowiązków służbowych, spraw i
541. 13500,00 terminowe wykonywanie powierzonych zadań, podnoszenie swoich kompetencji i
kwalifikacji zawodowych, merytoryczne podejście do zleconych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
542. 1300,00
pracę zawodową.

543. 6900,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków.

544. 900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w realizację zlecanych zadań, dobrą organizację pracy zespołu oraz
545. 4500,00 szeroką wiedzę specjalistyczną. Pracownik wykazuje się wysokimi kompetencjami
komunikacyjnymi oraz umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów.

Strona 42 z 82
Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów
546. 4000,00
oraz uczestniczenie w pracach zespołu.

547. 5100,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i obsługę projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
548. 4500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację dokumentów, sumienne i terminowe
549. 4000,00
wykonywanie obowiązków służbowych w ramach projektów.

550. 7500,00 Za rzetelne i terminowe przygotowanie dokumentacji na potrzeby Departamentu.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie swoich obowiązków służbowych, sprawne
551. 1000,00
i terminowe realizowanie zadań.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację dokumentów, sumienne i terminowe
552. 1300,00
wykonywanie obowiązków służbowych w ramach projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
553. 7500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się
stosunek do interesantów, umiejętne załatwianie spraw szczególnie skomplikowanych
554. 1000,00
(wielowątkowych, obszernych, złożonych), pilnych oraz wykonywanie dodatkowych
obowiązków .

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy obsłudze interesantów
555. 7900,00
oraz wzorową pracę.

556. 2650,00 Za zaangażowanie i przejawianie inicjatywy na rzecz rozwoju województwa.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne i dokładne wykonywanie
557. 8000,00
powierzonych zadań.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
558. 4500,00 umiejętności zawodowych, szczególne zaangażowanie w organizację i realizację
dodatkowych zadań Oddziału.

Strona 43 z 82
559. 1350,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

560. 2200,00 Za zaangażowanie w proces obsługi projektów.

561. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za przygotowanie wniosku, rozpoczęcie realizacji projektu oraz organizacje imprez
562. 5380,00
informacyjno-edukacyjnych.

563. 2150,00 Za dobra organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
564. 320,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

565. 700,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
566. 6000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie
567. 700,00
w pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
568. 4500,00
pracę zawodową, zwiększony nakład pracy związany z obsługą projektów.

569. 500,00 Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych.

570. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

571. 6600,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową.

Strona 44 z 82
572. 8000,00 Za zaangażowanie i wkład merytoryczny w zakresie obsługi projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
573. 600,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

574. 4500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za sumienie wykonywanie zadań, systematyczność i terminowość, dobrą współpracę,
575. 3000,00
pomimo dużego obciążenia pracą na stanowisku.

576. 5500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, które są wykonywane
w sposób prawidłowy i terminowy, dobrą organizację pracy i nadzór nad wyznaczonymi
577. 8000,00
celami. Pracownik angażuje się w zajęcia dodatkowe niejednokrotnie wykraczające poza
podstawowy zakres obowiązków.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania
578. 7500,00
dokumentów oraz uczestniczenie w pracach zespołów.

Za wzorowe wywiązywanie się obowiązków służbowych, spraw i terminowe wykonywanie
579. 3000,00 powierzonych zadań, podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
merytoryczne podejście do dokumentacji.

580. 4500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
581. 29700,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
582. 500,00
umiejętności zawodowych.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
583. 800,00 umiejętności zawodowych, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności
oraz jakości.

Za sprawne załatwianie spraw pilnych oraz wzorowe wykonywanie powierzonych
584. 1800,00
obowiązków.

Strona 45 z 82
Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
585. 4500,00
szczególną wnikliwość, staranność, samodzielność przy realizacji zadań.

Za rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, umiejętność współpracy, która
586. 1000,00
wpływa na efektywność wykonywanej pracy.

587. 9000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

588. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

589. 800,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i zwiększone obowiązki.

Za wysoki stopień zaangażowania w realizację powierzonych zadań, które są
wykonywane w sposób prawidłowy i terminowy, bardzo dobrą organizację pracy i nadzór
590. 8500,00
nad wyznaczonymi celami, zaangażowanie się w zajęcia dodatkowe niejednokrotnie
wykraczające poza podstawowy zakres obowiązków.

591. 7800,00 Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
592. 700,00 pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

593. 700,00 Za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
594. 4600,00
przekazywanie własnej wiedzy młodszym pracownikom.

Za koordynowanie zadań sumiennie, sprawne i kompetentne realizowanie obowiązków
595. 3500,00
służbowych.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań oraz uczestniczenie w pracach
596. 5000,00
zespołu.

597. 6600,00 Za zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

Strona 46 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
598. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
599. 900,00
pracę zawodową.

600. 2900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań administracyjnych
601. 1300,00
departamentu.

602. 850,00 Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
603. 900,00 pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, dyspozycyjność oraz
604. 11500,00
przejawianie inicjatywy, jak również duży wkład merytoryczny i zaangażowanie w pracę.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
605. 2500,00
pracę zawodową, zwiększoną liczbę obsłużonych spraw.

606. 10600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę, systematyczność i terminowość, dobrą współpracę
607. 3500,00
w grupie oraz zwiększony nakład pracy.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
608. 1300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za koordynowanie działań i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy
609. 13000,00
obsłudze projektów.

Za bardzo duże zaangażowanie w realizację zlecanych zadań, samodzielność oraz
szeroką wiedzę specjalistyczną. Pracownik wykazuje się wysokimi kompetencjami
610. komunikacyjnymi oraz umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów. Posiada
6500,00
umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, tj. wykazuje się znajomością przepisów
niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska
pracy. Pracownik chętnie wykonuje dodatkowe obowiązki.

Strona 47 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
611. 700,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, samodzielność, chęć pomocy i
wspieranie swoim doświadczeniem. Pracownik chętny do doskonalenia swoich
612. 1000,00
umiejętności zawodowych i poszerzania wiedzy niezbędnej do realizacji powierzonych
zadań.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz przejawianie inicjatyw i
613. 1150,00
podnoszenie kompetencji.

614. 1100,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

615. 1000,00 Za przejawianie inicjatywy i zaangażowania w pracy.

Za bardzo sprawną i kompetentną obsługę dokumentacji, sumienne i terminowe
616. 4000,00
wykonywanie obowiązków służbowych.

Za sprawne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych, inicjatywę i
617. 1000,00
samodzielność w realizacji powierzanych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w pracę
618. 3000,00
zawodową.

Za zdolność do pracy pod presją czasu, zaangażowanie w realizację czynności poza
619. 1000,00
stanowiskowych, bardzo dobre wyniki pracy na zajmowanym stanowisku.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
620. 900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie, wysoką staranność, podejmowanie inicjatywy wykraczającej poza
621. 1300,00 zakres merytoryczny pracy oddziału a także sprawną realizację zadań podejmowanych
przez Departament.

622. 5500,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

623. 5000,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Strona 48 z 82
Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
624. 4500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za merytoryczne zaangażowanie w pracy w ramach przypisanych zadań, udział w
625. 13000,00
pracach zespołu realizującego projekt.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
626. 5500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
627. 1100,00
wykonywania.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
628. 1100,00
wykonywania.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
629. zawodowych, zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań i obowiązków dotyczących
4900,00
organizacji spotkań i konferencji tematycznych, aktywna współpraca w zakresie wdrażania
regionalnej polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym, duża aktywność w koordynacji
zadań realizowanych w Oddziale.
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
630. 3000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
631. 500,00
pracę zawodową.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
632. 5000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

633. 350,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za rozwój inicjatyw związanych z przygotowaniem informacji z zakresu promocji regionu w
634. 3000,00
mediach społecznościowych.

Za rzetelne oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie
635. 1600,00
i terminowość w realizacji zadań.

636. 1900,00 Za sprawną organizację pracy.

Strona 49 z 82
637. 1000,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

638. 500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań w ramach Regionalnej
639. 1900,00
Strategii.

640. 1300,00 Za zaangażowanie, wzorową postawę oraz sumienne wykonywanie obowiązków.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
641. 6800,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

642. 6000,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków w ramach
643. 6700,00
RPO WL.

644. 3500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

645. 5500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy wdrażaniu
646. 15000,00
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

647. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków w ramach
648. 6500,00
RPO WL.

649. 1000,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Strona 50 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
650. 16000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy
w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy
651. 1000,00
i umiejętności zawodowych, aktywna współpraca w zakresie wdrażania regionalnej polityki
przestrzennej na szczeblu lokalnym.

652. 6600,00 Za zaangażowanie w proces certyfikacji wydatków.

653. 1300,00 Za sumienne i rzetelne wypełnianie obowiązków.

654. 4500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

655. 300,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
656. 7500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

657. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

658. 7000,00 Za zaangażowanie i wkład merytoryczny w zakresie promocji RPO WL.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
659. 7400,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

660. 1300,00 Za zaangażowanie we wdrażanie oraz realizację projektu.

661. 500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

662. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Strona 51 z 82
663. 900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, powołanie na eksperta
664. 1300,00 wewnętrznego do oceny merytorycznej wniosków RPO WL na lata 2014-2020 ocenę
wniosków.

665. 4500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za merytoryczne zaangażowanie w pracę w ramach przypisanych zadań, udział w
666. 16000,00 pracach zespołu realizującego projekt, realizowanie zadań zgodnie
z harmonogramem.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
667. 500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
668. 400,00
pracę zawodową.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, samodzielne poszukiwanie informacji i
669. 3500,00 dobrych praktyk prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.
Zaangażowanie w budowanie partnerstw międzynarodowych w celu realizacji projektów.

Za zaangażowanie i duży wkład merytoryczny realizowanych zadań wynikających z prac
670. 6700,00
Oddziału.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
671. 1100,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

672. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wykazywanie inicjatywy w
673. 1000,00
zadaniach realizowanych przez Departament.

674. 15000,00 Za koordynowanie zadań związanych z realizacją RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wykonywanie
zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków, praca przy obsłudze
675. 19000,00
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, dyspozycyjność w dni wolne od pracy i w godzinach
popołudniowych.

Strona 52 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
676. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

677. 700,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

678. 3200,00 Za zaangażowanie w rozliczanie wniosków pomocy technicznej.

679. 900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
680. 7800,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

681. 1000,00 Za zaangażowanie, wzorową postawę oraz sumienne wykonywanie obowiązków.

682. 1200,00 Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

683. 5000,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

684. 1100,00 Za zaangażowanie, wzorową postawę oraz sumienne wykonywanie obowiązków.

685. 6400,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

686. 1600,00 Za rozwój inicjatyw związanych z przygotowaniem informacji z zakresu promocji.

Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności oraz
687. 1300,00
koordynowanie rozliczania dotacji.

688. 300,00 Za przejawianie inicjatywy oraz zaangażowanie w pracę zawodową.

Strona 53 z 82
Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie,
689. 800,00
odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
690. 800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

691. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu
692. 5800,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

693. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach Programu
694. 3000,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
695. 24000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

696. 7250,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
697. 8000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

698. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
699. 3200,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

700. 5500,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

701. 4000,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Strona 54 z 82
Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, kreatywność w realizacji
powierzonych zadań, w tym w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
702. 3500,00
samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do zwiększenia
efektywności wykonywanych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
703. 500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
704. 1000,00
pracę zawodową.

705. 4200,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

706. 4600,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
707. 6500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

708. 6200,00 Za zaangażowanie w procesy analityczne i sprawozdawcze.

Za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów dotyczących naborów wniosków oraz
709. 5700,00
ocenę wniosków w ramach RPO WL.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, kreatywność w realizacji
powierzonych zadań, w tym w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
710. 3500,00
samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do zwiększenia
efektywności wykonywanych zadań.

711. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i przejawianie inicjatywy.

Za merytoryczne zaangażowanie w pracy w ramach przypisanych zadań, udział w
712. 13000,00
pracach zespołu realizującego projekt.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
713. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy i
714. 400,00
podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Strona 55 z 82
715. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

716. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za merytoryczne zaangażowanie w pracę w ramach przypisanych zadań, udział w
717. 17000,00
pracach zespołu realizującego projekt, realizowanie zadań zgodnie z harmonogramem.

718. 1000,00 Za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w pracę.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, przeprowadzanie szkoleń
719. 5500,00 pracowników Departamentu w ramach samokształcenia na temat aktualnie
obowiązujących pełnomocnictw i upoważnień.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
720. 4500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

721. 2000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

722. 6600,00 Za zaangażowanie w proces oceny projektów w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynacja zadań o złożonym
723. 10500,00
charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
724. 28000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań w ramach Regionalnej
725. 900,00
Strategii.

Za wyjątkową staranność i dokładność, wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych
726. 1000,00
obowiązków, zaangażowanie w pracę zawodową.

Za wyjątkową staranność i dokładność, wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych
727. 900,00
obowiązków, zaangażowanie w pracę zawodową.

Strona 56 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
728. 2700,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
729. 4650,00
zawodowych, koordynacja i realizacja zadań związanych z analizą uwarunkowań rozwoju
komunikacji w województwie lubelskim.

Za duży wkład w prowadzeniu ewaluacji RPO WL oraz monitorowanie procesu wdrażania
730. 4500,00
rekomendacji wynikających z badań.

Za zaangażowanie i koordynację działań w zakresie organizacji i prawidłowego
731. 14000,00
funkcjonowania Oddziału.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
732. 1000,00
pracę zawodową.

Za koordynację oraz zaangażowanie w proces negocjacji RPO WL 2014-2020,
733. 10000,00
współpraca z jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
734. 24000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
735. 21000,00 organizację pracy, przejawianie inicjatywy związanej z realizacją zadań w ramach RPO
WL na lata 2014-2020.

736. 8000,00 Za duży wkład merytoryczny i zaangażowanie w obsługę kontroli i audytów.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
737. 1150,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
738. 1000,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
739. 1000,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykonywanie zwiększonej
740. 4000,00
liczby zadań związanych z realizacją projektów.

Strona 57 z 82
Za wysokie merytoryczne zaangażowanie w pracy w ramach przypisanych zadań, udział
741. 13000,00
w pracach zespołu realizującego projekt, realizowanie zadań zgodnie z harmonogramem.

742. 4500,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
743. 4500,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
744. 10000,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
umiejętności zawodowych, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
745. 1700,00 prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań. Kreatywność,
zaangażowanie, odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, zaangażowanie w
proces monitorowania strategii rozwoju województwa.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
746. 3500,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy wdrażaniu
747. 7500,00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
przeprowadzanie szkoleń pracowników instytucji wdrażających RPO 2014-2020.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
748. 11000,00
organizację pracy.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
749. 1500,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za rzetelne w wykonywanie obowiązków służbowych oraz wykazywanie inicjatywy w
750. 500,00
zadaniach realizowanych przez Departament.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
751. 7500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
752. 14000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
753. 600,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Strona 58 z 82
754. 700,00 Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych.

755. 600,00 Za wsparcie zespołu w realizacji zadań związanych z projektem.

Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach
756. 3100,00
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
757. 1000,00
Funduszy Europejskich.

Za koordynowanie zadań, bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków,
758. 15000,00 sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
759. 1800,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
760. 16000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

761. 3500,00 Za duży wkład merytoryczny w zakresie promocji RPO WL.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie, odpowiedzialność w
762. 1000,00
realizacji powierzonych zadań.

763. 2000,00 Za zaangażowanie w archiwizację dokumentów w ramach Departamentu.

764. 10500,00 Za wdrażanie systemu w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

765. 850,00 Za zwiększanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej.

Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z projektem oraz
766. 11500,00
indywidualne inicjatywy wpływające na jakość wykonywanych działań w ramach projektu.

Strona 59 z 82
Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie, odpowiedzialność w
767. 1000,00
realizacji powierzonych zadań.

Za bardzo sprawną i wzorową organizację pracy polegającej na bieżącym wprowadzaniu
768. 6500,00 danych zawartych w składanych przez beneficjentów wnioskach o przyznanie pomocy jak
i wnioskach o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za sumienne i samodzielne wypełnianie obowiązków służbowych w ramach PO RiM
769. 3000,00
2014-2020.

770. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie, odpowiedzialność w
771. 200,00
realizacji powierzonych zadań.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
772. 4000,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
773. 800,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
774. 1600,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
775. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
776. 3000,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

777. 650,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

778. 5700,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

779. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Strona 60 z 82
780. 850,00 Za zwiększenie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej.

781. 900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
782. 850,00
umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności, rozwijanie
783. 1700,00
własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za rzetelne wykonywanie obowiązków i wkład w wykonywaną pracę, koordynację prac
784. 4000,00
projektu.

Pracownik rzetelny i sumienny, odznaczający się umiejętnością pracy pod presją czasu, z
785. 3500,00
dużym zaangażowaniem.

786. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

787. 2100,00 Za rozwój inicjatyw związanych z przygotowaniem informacji z zakresu promocji.

788. 1000,00 Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

789. 800,00 Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

790. 5700,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za zaangażowanie we wdrażanie oraz realizację projektu w ramach RPO Województwa
791. 23000,00
Lubelskiego 2014-2020.

792. 6200,00 Za zaangażowanie w proces raportowania.

Strona 61 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
793. 5500,00
pracę zawodową.

Za przygotowanie wniosku, rozpoczęcie realizacji projektu oraz organizację imprez
794. 5380,00
informacyjno-edukacyjnych.

Za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów dotyczących naborów wniosków oraz
795. 6200,00
ocenę wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów dotyczących naborów wniosków oraz
796. 5700,00
ocenę wniosków w ramach RPO WL.

797. 2000,00 Za szczególną wnikliwość, staranność, samodzielność przy realizacji zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
798. 1500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

799. 400,00 Za zaangażowanie w pracę i podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe wywiązywanie się obowiązków służbowych, spraw i terminowe wykonywanie
powierzonych zadań, podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
800. 7100,00
merytoryczne podejście do ocenianych dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o
udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
801. 1000
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
802. 2000,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
803. 900,00 pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
804. 1100,00
pracę zawodową oraz współpracę z jednostkami podległymi.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
805. 900,00
pracę zawodową.

Strona 62 z 82
Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach Programu
806. 2500,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
807. 700,00
pracę zawodową.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
808. 1200,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

809. 2400,00 Za przejawianie inicjatywy oraz zaangażowanie w pracę zawodową.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
810. 1400,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

811. 300,00 Za rozwój inicjatyw związanych z realizacją działań z zakresu promocji.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
812. 800,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy i
813. 700,00
podnoszenie jej wydajności, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynacja zadań o złożonym
814. 7500,00
charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

815. 400,00 Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Za zaangażowanie w pracach związanych z tworzeniem i monitorowaniem działań
816. 8500,00
Finansowanych z EFS.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynacja zadań o złożonym
817. 5500,00
charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.
Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
818. 2500,00 zawodowych, aktywny udział w konsultowaniu projektów krajowych dokumentów,
kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność
w realizacji zadań Departamentu.

Strona 63 z 82
Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
819. 3000,00
zawodowych, aktywny udział w konsultowaniu projektów krajowych dokumentów,
kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność w realizacji zadań Departamentu.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
820. 7500,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie, dobre przygotowanie merytoryczne, duży udział w procesie
821. 8500,00
wydatków w ramach programu.

Za zaangażowanie we wdrażanie oraz realizację projektu.
822. 10500,00

823. 10200,00 Za zaangażowanie w koordynację działań dotyczących realizacji zadań Oddziału.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
824. 2300,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za rzetelne wykonywanie obowiązków i wkład w wykonywaną pracę, koordynację prac
825. 6000,00
projektu.

826. 6200,00 Za zaangażowanie w proces kontroli i proces rozliczania projektów.

Za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, umiejętność
827. 1000,00 rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych przy wykorzystaniu biegłej
znajomości obowiązujących przepisów.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
828. 7865,60
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
829. 3900,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za wysokie merytoryczne zaangażowanie w pracy w ramach przypisanych zadań,
830. 11000,00 zaangażowanie w pracę zespołu realizującego zadania wynikające z Zarządzenia
Marszałka Województwa Lubelskiego.

831. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Strona 64 z 82
832. 6600,00 Za zaangażowanie w procesy analityczne i sprawozdawcze.

833. 500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynacja zadań o złożonym
834. 7500,00
charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

835. 2500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

836. 1500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

837. 600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
838. 3500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

839. 200,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

840. 3500,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie we wdrażaniu systemu informatycznego dla obsługi RPO WL na lata
841. 7500,00
2014-2020.

Za zaangażowanie, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz
842. 5650,00
wykazywanie inicjatywy w zadaniach realizowanych przez Departament.

843. 500,00 Za wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych i biurowych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
844. 600,00
pracę zawodową.

Strona 65 z 82
845. 6000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

846. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
847. 700,00
pracę zawodową.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
848. 5500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

849. 7500,00 Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych.

850. 1700,00 Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
851. 7500,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

852. 1000,00 Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych przy obsłudze informacyjnej
853. 1000,00
Funduszy Europejskich.

854. 7200,00 Za zaangażowanie w proces rozliczania projektów.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację zadań o złożonym
855. 7500,00
charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk prowadzących do
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Za zaangażowanie w proces pozyskiwania funduszy na rzecz województwa lubelskiego,
856. 1100,00
sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Za bardzo sprawną i wzorową organizację pracy polegającej na bieżącym wprowadzaniu
857. 2500,00 danych zawartych w składanych przez beneficjentów wnioskach o przyznanie pomocy jak
i wnioskach o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Strona 66 z 82
858. 2600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za terminowe opracowanie wniosków o płatność rozliczających projekt w ramach RPO
859. 4000,00
WL.

Za duży wkład merytoryczny w zakresie promocji RPO WL, przygotowywanie materiałów
860. 8600,00
dotyczących RPO.

Za duże doświadczenie w administracji samorządowej, zaangażowanie i rzetelne
861. 7800,00
wykonywanie wyznaczonych zadań. Realizowanie zadań dodatkowych jako ekspert.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
862. 4500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

863. 6600,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

864. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, dyspozycyjność oraz
865. 11500,00 przejawianie inicjatywy, jak również duży wkład merytoryczny i zaangażowanie w proces
przeglądu procedur w ramach RPO WL 2014-2020.

Za zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz dążenie do
866. 1100,00
prawidłowej interpretacji skomplikowanych przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

867. 1200,00 Za dobrą organizację pracy i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynacja
868. 4500,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.
Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, koordynację zadań o złożonym
charakterze, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych, prowadzące do
869. 1000,00
zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, kreatywność w proponowanych
rozwiązaniach, podnoszące wydajność pracy.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
870. 500,00
pracę zawodową.

Strona 67 z 82
871. 5000,00 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz przejawianie inicjatywy.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
872. 3500,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
873. 1600,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
874. 7000,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności, wykonywanie zwiększonej
875. 3900,00
ilości zadań związanych z realizacją projektów.

876. 1300,00 Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
877. 4000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

878. 2200,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu
879. 4000,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za przygotowanie wniosku, rozpoczęcie realizacji projektu oraz organizację imprez
880. 4580,00
informacyjno-edukacyjnych.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
881. 2700,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
882. 1200,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

883. 750,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Strona 68 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
884. 700,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
885. 700,00
pracę zawodową.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
886. 1000,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
887. 1000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
888. 13000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

889. 5400,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
890. 1000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
891. 900,00
pracę zawodową.

892. 1000,00 Za koordynację pracy na stanowisku.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
893. 21000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

Za zaangażowanie, samodzielność, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych
894. 1000,00
zadań, inicjatywę w realizacji zadań.

Za zaangażowanie, samodzielność, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych
895. 600,00
zadań, inicjatywę w realizacji zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
896. 5500,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Strona 69 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
897. 600,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
898. 4000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
899. 7000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
900. 6500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Za zaangażowanie w nadzorowaniu wykonywanych zadań, terminowość realizacji
901. 14500,00
powierzonych zadań.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
902. 1250,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

903. 7200,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, podnoszenie jej efektywności oraz wzorową
904. 20000,00 organizację pracy Departamentu i wykonywanie zadań przekraczających podstawowy
zakres obowiązków.

905. 6800,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
906. 1500,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu
907. 3500,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne zaangażowanie w
908. 5800,00 realizację powierzonych zadań, umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów
środowiskowych.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
909. 1300,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Strona 70 z 82
910. 400,00 Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz podnoszenie jej
911. 3200,00
efektywności.

912. 200,00 Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
913. 500,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
914. 500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
915. 3000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

916. 1000,00 Za zaangażowanie, wzorową postawę oraz sumienne wykonywanie obowiązków.

917. 900,00 Za dobrą organizację pracy i właściwie wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację
918. 7500,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
919. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
920. 500,00
pracę zawodową.

921. 950,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

922. 7000,00 Za duży wkład w przygotowanie sprawozdań z realizacji RPO WL.

Strona 71 z 82
923. 350,00 Za sumienne wykonywanie obowiązków

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynacja
924. 8000,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

925. 850,00 Za rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Za zaangażowanie w nadzór nad procesem kontroli w ramach RPO WL na lata 2014-
926. 3500,00
2020.

927. 7200,00 Za zaangażowanie w proces odwołań.

928. 1100,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

929. 3700,00 Za zaangażowanie we wdrażanie oraz realizację projektu.

Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach Programu
930. 6500,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

931. 1900,00 Za przejawianie inicjatywy oraz zaangażowanie w pracę zawodową.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
932. 7000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za zaangażowanie, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie, w sposób należyty wywiązuje się z
933. 4400,00
nałożonych obowiązków, co znacznie usprawnia pracę Departamentu jak i Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
934. 1100,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
935. 1100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Strona 72 z 82
Za przejawianie inicjatyw związanych z promocją oraz indywidualne inicjatywy w zakresie
936. 3800,00
promocji na arenie międzynarodowej.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
937. 1000,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
938. 1500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację
939. 6200,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
940. 500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
941. 500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, rozwijanie własnej wiedzy i
942. 1700,00 umiejętności zawodowych, kreatywność w proponowanych rozwiązaniach podnoszących
wydajność pracy, zaangażowanie w proces monitorowania strategii rozwoju województwa.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
943. 900,00
pracę zawodową.

944. 3400,00 Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację
945. 10000,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

946. 600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

947. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

948. 1000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Strona 73 z 82
949. 400,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
950. 2500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
951. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
952. 4400,00 rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych, współpracę przy realizacji zadań
związanych z wykonaniem Audytu.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację
953. 8200,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Za sprawne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz zaangażowanie w pracę
954. 900,00
Oddziału i Departamentu.

955. 3000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

956. 5000,00 Za monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wynikających z badań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
957. 700,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację
958. 5500,00
zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

959. 6300,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

960. 3800,00 Za zaangażowanie w rozliczanie wniosków pomocy technicznej.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
961. 7000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

Strona 74 z 82
Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
962. 1900,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
963. 3250,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów dotyczących naborów wniosków oraz
964. 6200,00
ocenę wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz realizację czynności poza
965. 4100,00
stanowiskowych, zdolność do pracy pod presją czasu.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, koordynację
966. 3000,00 zadań o złożonym charakterze, samodzielne poszukiwanie informacji i dobrych praktyk
prowadzących do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, aktywny udział w
konsultowaniu aktów prawnych z zakresu prowadzenia polityki rozwoju.

967. 6600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
968. 700,00
pracę zawodową.

Za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz realizację czynności poza
969. 4500,00
stanowiskowych, zdolność do pracy pod presją czasu.

Za zaangażowanie w pracę zawodową, wzorową organizację pracy Departamentu i
970. 15000,00 dbałość o wizerunek Urzędu oraz obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Lublinie.

971. 7600,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Za sumiennie, sprawne i kompetentne przeprowadzanie kontroli w ramach Programu
972. 5400,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

973. 3150,00 Za przejawianie inicjatyw związanych z promocją.

974. 5000,00 Za zaangażowanie w proces kontroli.

Strona 75 z 82
Za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz realizację czynności poza
975. 2500,00
stanowiskowych, zdolność do pracy pod presją czasu.

Za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, angażowanie się w realizowane
976. 500,00
przez Departament zadania, wykazywanie inicjatyw i samodzielność w realizacji zadań.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
977. 950,00 pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
978. 3500,00
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
979. 3000,00
zawodowych, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność w realizacji zadań
Departamentu.

980. 1900,00 Za rozwój inicjatyw związanych z przygotowaniem informacji z zakresu promocji regionu.

981. 12500,00 Za koordynowanie działań w zakresie informacji RPO WL.

982. 5700,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy i
983. 4000,00 zaangażowanie w realizację zadań, udzielanie wsparcia mniej doświadczonym
pracownikom.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
984. 700,00
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy i
985. 1000,00 podnoszenie jej wydajności oraz jakości, rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności
zawodowych.

986. 6000,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz realizację czynności poza
987. 1000,00
stanowiskowych, zdolność do pracy pod presją czasu.

Strona 76 z 82
Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy i
988. 3600,00 zaangażowanie w realizację zadań, udzielanie wsparcia mniej doświadczonym
pracownikom.

Za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz realizację czynności poza
989. 8000,00
stanowiskowych, zdolność do pracy pod presją czasu.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
990. 2500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

991. 5700,00 Za zaangażowanie w proces raportowania nieprawidłowości.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
992. 22000,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
993. 14000,00 wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków związanych z
instrumentami finansowymi 2014-2020.

Za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków związanych z weryfikacją
994. 4000,00
wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za zaangażowanie i duży wkład merytoryczny w opracowanie kryteriów wyboru projektów
995. 6000,00
oraz dokumentacji związanej z naborami wniosków w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowaniem w pracę
996. 3500,00
zawodową.

Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
997. 3500,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

998. 1500,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
999. 7000,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1000. 2300,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Strona 77 z 82
1001. 3900,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za szczególne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz umiejętność
1002. 1000,00
rozwiązywania skomplikowanych problemów z zakresu ochrony przyrody.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań w ramach Regionalnej
1003. 5600,00
Strategii.

Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy wdrażaniu
1004. 4000,00
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
1005. 8930,25
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

1006. 600,00 Za przejawianie inicjatywy w wykonywanej pracy.

Za godne naśladowania wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy i
1007. 3700,00
zaangażowanie w realizację zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1008. 500,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz realizację czynności poza
1009. 1000,00
stanowiskowych, zdolność do pracy pod presją czasu.

Za szczególne zaangażowanie w podejmowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie
1010. 2600,00
Regionalnej Strategii.

1011. 300,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i zwiększone obowiązki.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1012. 1700,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę zawodową oraz podnoszenie jej efektywności oraz
1013. 5500,00
wykonywanie zadań przekraczających podstawowy zakres obowiązków.

Strona 78 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1014. 500,00
pracę zawodową.

1015. 1900,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i zwiększenie obowiązków.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1016. 2300,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1017. 1300,00
pracę zawodową.

1018. 1100,00 Za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

1019. 900,00 Za zaangażowanie w pracę zawodową i podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1020. 14365,60
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1021. 2200,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za rzetelne wykonywanie obowiązków i wkład w wykonywaną pracę, koordynację prac
1022. 4200,00
projektu, pracę w ramach realizacji zadań eksperta przy ocenie wniosków.

1023. 2200,00 Za zaangażowanie w procesie rozliczania projektów i kontroli projektów.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1024. 25480,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, weryfikację wydatków współfinansowanych
z RPO.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1025. 16000,00 i dokładne wykonywanie powierzonych zadań, obsługę pracy Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Lublinie.

Za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatyw w
1026. 4100,00
pracy i podnoszenie jej wydajności.

Strona 79 z 82
Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
1027. 7000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz sprawne i terminowe
1028. 600,00
wykonywanie powierzonych obowiązków.

Za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz
1029. 2100,00
zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Za zaangażowanie w obsługę sekretariatu oraz rzetelną i sumienną obsługę techniczną
1030. 2000,00
spraw związanych z realizowanymi zadaniami.

1031. 700,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków a także wykazywanie
1032. 8000,00
ponadprzeciętnego zaangażowania.

Za należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, a także ponadprzeciętne
1033. 8000,00 zaangażowanie w pracy przy obsłudze Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, dyspozycyjność
w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1034. 4500,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1035. 2800,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, zaangażowanie w
pracę zawodową, zwiększoną liczbę konsultacji z nowymi beneficjentami oraz zwiększony
1036. 1000,00
nakład pracy związany z zatwierdzaniem wydatków wykazywanych we wnioskach o
płatność.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1037. 1100,00
pracę zawodową.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1038. 3000,00
pracę zawodową.

1039. 2200,00 Za wykazywanie inicjatywy w udoskonalaniu procesów w Departamencie.

Strona 80 z 82
Za systematyczne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie przygotowania umów o
1040. 2000,00
dofinansowanie oraz uczestniczenie w pracach KOP.

1041. 850,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

1042. 1100,00 Za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku.

1043. 950,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów dotyczących naborów wniosków oraz
1044. 4100,00
ocenę wniosków w ramach RPO WL.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, zaangażowanie w
1045. 1000,00 realizację czynności poza stanowiskowych, rozległą wiedzę i doświadczenie w
administracji.

Za sumienne i samodzielne wypełnianie obowiązków służbowych w ramach PO RiM
1046. 3000,00
2014-2020.

Za przejawianie inicjatywy oraz zaangażowanie w pracę zawodową związaną z realizacją
1047. 6000,00 projektów w SL2014, a także przy prowadzeniu na wysokim poziomie szkolenia dla
wnioskodawców i beneficjentów.

Za bardzo dobre wyniki pracy na zajmowanym stanowisku i zdolność do pracy pod presją
1048. 3500,00
czasu oraz zaangażowanie w realizację czynności poza stanowiskowych.

1049. 1500,00 Za szczególną wnikliwość, staranność, samodzielność przy realizacji zadań.

Za szczególne zaangażowanie w zakresie koordynacji działań administracyjnych
1050. 4000,00
Departamentu.

1051. 600,00 Za zaangażowanie w pracę oraz podnoszenie jej efektywności.

Za zaangażowanie w przygotowanie dokumentów dotyczących naborów wniosków oraz
1052. 5400,00
ocenę wniosków w ramach RPO WL.

Strona 81 z 82
Za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych przy realizacji zadań
1053. 200,00
Departamentu.

1054. 5400,00 Za zaangażowanie w proces oceny wniosków w ramach RPO WL.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1055. 1100,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w pracę oraz sumienne, systematyczne
1056. 2000,00
i dokładne wykonywanie powierzonych zadań.

Za zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków jak również sumienność ich
1057. 600,00
wykonywania.

Za szczególne zaangażowanie oraz przejawy inicjatywy w wykonywaniu obowiązków
1058. 1100,00
służbowych celem sprawnej realizacji zadań Oddziału.

Za sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu
1059. 7000,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz zaangażowanie w
1060. 700,00
pracę zawodową.

Za bardzo sprawną i kompetentną weryfikację wniosków, sumienne i terminowe
1061. 3400,00 wykonywanie obowiązków służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Za przejawianie inicjatywy oraz zaangażowanie w pracę zawodową przy wdrażaniu POKL
1062. 5500,00 oraz zwiększonym nakładzie pracy związanym z zatwierdzaniem wydatków
wykazywanych we wnioskach o płatność.

Strona 82 z 82