You are on page 1of 1

Pangalan

Isulat sa patlang ang nawawalang pantig upang mabuo ang


pangalan para sa larawan.

1 7
da ____ ____ lan

2 8
ma ____ ____ mo

3 9
is ____ ____ ging

4 10
la _____ ____ yog

5 11
ma _____ _____ ting

6 dok _____ 12 _____ lay

© 2013 Pia Noche www.samutsamot.wordpress.com