You are on page 1of 6
ALLMANNA LEVERANSBESTAMMELSER FOR PLASTBRANSCHEN Antagna ar 2009 av Svensk Plastindustriférening och Plast- och Kemibranscherna Tilkimplighet. 1.Dessa allminna leveransbesttimmelser skall tillimpas nfr partema skrifiligen eller pa annat sit avtalat dirom. Avvikelser fran bestimmeiserna maste —_avtalas skriflligen for att bli gallande. Nar uttrycket “skriftlig()” eller ”skriftligen” anvnds i dessa bestiimmelser avses dirmed en handling underskriven av béda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommiit Sverens om. 2. Anbuds giltighet Anbud galler i 30 dagar om ej annat anges. Tidpunkten riknas frin dag da anbudet skickades till koparen, 3. Leveransens omfattning Skrifitig orderbekrifftelse limnas alltid av stiljaren varav leveransens omfattning framgér. Saknas Gverensstiimmelse mellan ursprungligt anbud och koparens accept utgor orderbekriffielsen fBrutsitining fr att bindande avtal har uppkommit. Produktinformation, ritningar och beskrivningar. 4. Uppgifter i produktinformation och prislistor ar bindande endast i den utstrickning avtalet uttryckligen hiinvisar till dem. 5. Alla ritningar och tekniska handlingar fr tillverkning av godset eller del dirav, vilka av part 6verlimnats fre eller efter avtalets slutande, fSrblir den Gverlamnande partens (intellektuella) egendom —aiven sedan leveransen fullgjorts. De fr inte utan dennes — skrifiliga — medgivande anvindas ay mottagande part eller kopieras, reproduceras, utlimnas ellér p& annat sat bringas till tredje mans kannedom. Koparen har det slutgiltiga ansvaret for att framtagna underlag fr tillverkning samt den slutliga produkten i dess delar eller i helhet ej utgir intring i tredje parts immateriella ritigheter. Om képaren inte accepterar (ej Onskar anta) anbudet ar han skyldig att omedelbart meddela siljaren detta samt tersdinda till siljaren all information som omnamnes ovan. Alla dokument, som tekniska data, vilka bifogats anbudet eller som senare sénts fin siljaren till koparen, under arbetet med anbudet, utgbr senast mojliga information som finns tillganglig hos saljaren. SAdana dokument och sidan information forblir ocks_siljarens (intellektuella) egendom och skal behandlas pa séit som anges ovan samt “omgéende returneras till siljaren. Modeller, utrustning. 6. Modeller, formar, verktyg och utrustning som tillverkats av séljaren eller av tredje man pé siljarens uppdrag forblir siljarens egendom om inte _annat verenskommits, formar, verktyg och 7. Av képaren tillhandahalina modeller, formar, verktyg och utrustning férblir hans egendom och skal] efter _avtalets fullgdrande aterldmnas till koparen om denne sf begat. Saljaren far inte utan képarens medgivande anvinda av képaren tillhandahalina modeller, formar, verktyg och utrustning fr annat tindamél an avtalets fullgérande. Sadana modeller, formar, verktyg eller utrustning far inte heller utlamnas eller p& annat sit bringas till tredje mans kainnedom. 8. Da séiljaren fatt i uppdrag att tillverka modeller, formar eller verktyg, skall detta ske i samrad med képaren och med beaktande av képarens tekniska krav. Om inte annat Sverenskommits, svarar képaren for kostnadema for reparation eller nytillverkning av modeller, formar eller verktyg p& grund av férslitning eller andra orsaker, som inte ar att hanf%ra till sljaren, 9. Saljaren svarar fr lagring av modeller, formar, verktyg och utrustning under den avialade leveranstiden. I de fall da modeller, formar, verktyg och utrustning tillhérande képaren efter den sista i avtalet angivna tillverkningen férblir hos siljaren, Aligger det denne att sorja for lagring pa koparens risk, dock hogst ett ar efter fullgjord leverans. Ett r efter fullgjord leverans skall parterna avtala om Aterstindande eller utrangering av modeller, formar, verktyg och utrustning. Har sé icke skett ager siljaren ratt att fritt frfoga Over iffagavarande utrustning Suljarens samtliga ferpliktelser avseende av denne igda modeller, formar, verktyg och utrustning upph6r tva ar efter fullgjord leverans 10. Det ligger vardera parten att ombestrja och bekosta firstkring av dem 4igda modeller, formar, verktyg och utrustning som befinner sig hos séljaren. 11. Koparen bar kostnaderna och stir risken vid avsindning och atersindning av modeller, formar, verktyg och utrustning 12, Koparen svarar_— fr de skadestindsansprak som kan framstallas mot siljaren med anledning av tillverkning ay plastartiklar, som &r féremal fOr patent, ménsterskydd, registrerat varumairke eller annan ensamritt. Forpackning, kvantitet, vikt, 13. Savida inte annat angetts avser i anbud och avtal upptagna priser oforpackat gods. 14, Saljaren fSrbehiller sig ratt till ver- eller underleverans med hégst 10% av den avialade kvantiteten, om inget annat avtalats 15. Beriiknade produktkalkylvikter a prelimindra. awvikelse, skall_priset korrigeras efter faktisk bruttovikt, Utfallsprov. 16. Serietillverkat gods skall motsvara utfallsprov som képaren godkant och tillverkningen paborjas inte fSrran skriftligt godkinnande erhallits fran képaren. Cavsett om godkannande av utfallsprov lamnats av Koparen eller ej fOrfaller verktygets slutlikvid till betalning efter 30 dagar réknat frin dag dé siljaren sinde utfallsprovet till képaren. Kvalitetskontroll. 17. Savida inte annat Sverenskommits, skall avtalade kvalitetsprov utfiras hos siljaren under ordinarie arbetstid och pa képarens bekostnad. Overgang av faran for godset. 18. Savida inte annat —_skriftligen Sverenskommits, anses godset silt "frdn fabrik” (EXW) enligt vid varje tidpunkt gillande Incoterms. 19, Nar avtalet tréffats om avhéimtning av godset, skall siljaren i god tid meddela Koparen nar godset ar leveransfarigt. Leveranstid och leveransférsening. 20. Sivida inte annat —_skriftligen ‘Overenskommits, skal leveranstiden raknas frin den senaste av fljande tidpunkter: a. dagen for avtalets slutande, b. dagen dé saljaren erhaller sidan i avtalet freskriven betalning, som skal] erldggas innan_tillverkningen paborjas, ¢. dagen di siljaren erhiller sfdana ritninger, prov, modeller, formar eller verktyg, som képaren enligt avtalet skall still tll sljarens forfogande och som siiljaren kan godktinna, 4. dagen d4 siljaren erhiller képarens godkiinnande av utfallsprov. Overenskommen leveranstid Mrutstitter att i det fall képaren skall tilIhandahalla material att anvéindas vid tillverkning och vid provning skall detta finnas tillgingligt hos séljaren med de kvantiteter och vid de tidpunkter som sailjaren anger. Finner siljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hallas eller framstér drojsmal pa hans sida sésom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela képaren detta och darvid ange orsaken till drdjsmalet samt sdvitt’ mojligt den tidpunkt, da leveransen beraknas kunna ske. 21, Om leveransftrsening uppst&r pA grund ay nigon i punkt 39 angiven omstindighet (force majeure) eller pa grund av nigon koparens handling eller underlatenhet, skallleveranstiden fSrlingas med motsvarande tid. Leveranstiden far aldrig beriknas frdn annan tidpunkt ain den di siljaren erh@ll_—senast_—_godkanda tillverknings underlag. 22. Om siljaren inte avlimnar godset inom avtalad leveranstid eller den i enlighet med punkt 21 forlingda leveranstiden, har koparen, om siljarens ffrsening ar av vasentlig betydelse, ratt att genom skriftligt meddelande till siljaren hava avtalet. 23. Om Keparen haver avtalet under Aberopande av punkt 22, har Koparen ratt att kraiva skilig erséttning av saljaren for sédana direkta uigifter han Asamkats pa grund ay leveransférseningen. Hirigenom utesluts képaren fran varje annan ratt till crsattning med anledning av siljarens leveransftrsening, sésom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk fljdforlust. Endast om kOparen haver avtalet, ar han beriittigad till erséttning med anledning av siljarens leveransforsening. Denna begransning giller dock inte om siljaren gjort sig skyldig till grov vardslishet. Om frsenat gods star i sddant samband med redan levererat_ gods eller gods som skal levereras senare, att det skulle medftra betydande olégenhet for koparen att delvis sti kvar vid Képet, fir képet h8vas i sin helhet. 24. Pinner képaren att han inte kommer att kunna mottaga godset pa faststilld dag eller framstar drojsmal pi hans sida sdsom sannolikt, skell han utan uppskov skrifiligen meddela sitlaren detta och darvid ange orsaken till drojsmalet samt sfvitt mojligt den tidpunkt, d4 mottagandet beraknas kuna ske. Om — képaren underléter att mottaga godset pa faststlld dag, tir han det trots detta skyldig att erligga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset ifraga hade levererais. Siljaren skall ombesbrja lagring av godset pa képarens risk och bekostnad. P& begiran av KGparen skall siljaren fBrstkra godset pa koparens bekostnad. 25. Savida inte képarens i punkt 24 angivna underlatenhet beror p& forhallande som avses i punkt 39 (force majeure), har siljaren litt att skriftligen uppmana koparen att inom skéilig tid mottaga godset. Om — koparen, oavsett_anledningen, underlater att gra detta inom sidan tid, har siljaren rétt att genom skriftligt meddelande till koparen hiva avialet vad betrifffar s&dan del av godset, som pa grund av Képarens underlatenhet inte mottagits, och av kparen ethalla ersittning fr skada, som képarens underlétenhet asamkat honom, Hogsta ersattning som kan utgi mé inte Sverstiga den del av Kopeskillingen som hainfor sig till den icke ‘mottagna delen av godset. Betalning. 26, Betalning skall erldggas i enlighet med de villkor som Sverenskommits mellan parterna,