You are on page 1of 3

Πατριαρχία - Θέσεις του Workers Solidarity

Movement (WSM)

Α. Εισαγωγή
1. Το παρόν ντοκουµέντο περιγράφει τη συλλογικά συµφωνηθείσα πολιτική
του WSM όσον αφορά ολόκληρο το καταπιεστικό σύστηµα των φύλων, που
στο εξής ονοµάζεται «Πατριαρχία», αλλά το οποίο µπορεί να αναφερθεί πιο
τεχνικά ως «Cis-Ετεροθετµητική Πατριαρχία» ή «Cis-Ετεροσεξουαλική-Ανδρι-
κή Υπεροχή».
2. Σκοπός του παρόντος ντοκουµέντου είναι να περιγράψει τι πιστεύουµε ότι
είναι η πατριαρχία, πώς έχει αναπτυχθεί και ποια θα µπορούσε να είναι η
ελευθερία πέρα από την πατριαρχία.
3. Η Πατριαρχία είναι ένα εξαιρετικά ολοκληρωτικό, απηρχαιωµένο σύστηµα
που ρυθµίζει τη ζωή µας µε τους πιο ιδιωτικούς, επεµβατικούς, ύπουλους και
ασυνήθιστους τρόπους. Αυτός ο έλεγχος ασκείται σε όλη την κοινωνία τόσο
στο χαµηλότερο άτυπο επίπεδό της, στους ανθρώπους που συναντάµε στην
καθηµερινή µας ζωή, όσο και στο ανώτατο επίσηµο πολιτικό επίπεδο, µέσω
του κράτους, του καπιταλισµού και των θρησκευτικών θεσµών.
4. Ο σεξισµός, η τρανσφοβία, η οµοφοβία, η διφοβία και ο διασεξισµός συν-
δέονται από κοινού σε αυτό το ενιαίο καταπιεστικό σύστηµα φύλου.
5. Ο φεµινισµός είναι το κίνηµα και το πλαίσιο ιδεών που επιδιώκει να αντικα-
ταστήσει την πατριαρχία µε µια ισότιµη και ελεύθερη κοινωνία. Το WSM είναι
µια θεµελιωδώς φεµινιστική οργάνωση.

Β. Η άνοδος και η πτώση του φύλου και του γένους


1. Ως πυρήνας της πατριαρχίας θεωρείται αυτό που στα ανθρώπινα µωρά
αποδίδεται ως κάτι που ονοµάζεται «φύλο» κατά τη γέννησή τους.
2. Αυτό γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του παιδιού.
3. Σε πολλές κοινωνίες γίνονται δεκτές µόνο δύο κατηγορίες: «αρσενικό» και
«θηλυκό». Υπάρχει όµως και µια περιθωριοποιηµένη κατηγορία:
‘intersex' (διαφυλική).
4. Το φύλο αποδίδεται µε βάση τα γεννητικά όργανα του νεογέννητου παιδιού.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν το παιδί έχει πέος, «αυτός» ονοµάζεται
«αρσενικό». Αν έχει κόλπο «αυτή» ονοµάζεται «θηλυκό». Ορισµένα παιδιά
έχουν γεννητικά όργανα που αποκλίνουν από τον κανόνα, για παράδειγµα ένα
πέος και έναν κόλπο, όµως ο γιατρός ή κάποιος άλλος εόναι αυτός που απο-
φασίζει εάν θα ονοµάζεται «αρσενικό» ή «θηλυκό».
5. Στο µεγαλύτερο µέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η δυσκολία στον έλεγχο
της γονιµότητας και η ισχυρή σχέση µεταξύ εργασίας και σωµατικής δύναµης,
κατέστησαν την κατηγοριοποίηση των φύλων θεµελιώδη πτυχή όλων των κοι-
νωνιών. Πολύ συχνά υπήρχαν περισσότερα από δύο φύλα αλλά πάντα οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι κατηγοριοποιούνταν σαφώς είτε ως άνδρες είτε ως γυ-
ναίκες και αυτό συχνά είχε τεράστιο αντίκτυπο στο ρόλο που θα µπορύσαν να
διαδραµατίσουν στην κοινωνία. Ιδιαίτερα µετά τα συστήµατα ταξικής γεωργι-
κής επανάστασης που αναπτύχθηκαν, όπου πολλές νοµικές πτυχές από την
κληρονοµιά έως το βαθµό της προσωπικής ανεξαρτησίας που επιτρεπόταν,
συνδέονταν στενά µε το “διαπιστευµένο" φύλο, πολύ συχνά οι γυναίκες έγιναν
κυριολεκτικά ιδιοκτησία των ανδρών. Σε λιγότερο αυταρχικές κοινωνίες υπήρ-
χαν διαδροµές από όπου οι άνθρωποι θα µπορούσαν να ξεφύγουν από το
φύλο τους αλλά αυτό ήταν κατά σπάνιο τρόπο εύκολο. Σε άλλες κοινωνίες οι
προσπάθειες για να το πράξουν είχαν ως αποτέλεσµα βία και ίσως θάνατο.
6. Σήµερα ζούµε σε µια κοινωνία όπου είναι εντελώς δυνατό να ελέγχεται η
γονιµότητα µέσω µιας ευρείας ποικιλίας τεχνολογιών - ο τοκετός µπορεί να
είναι µια επιλογή. Είναι, επίσης, ένα σηµείο όπου η εκβιοµηχάνιση και ο αυτο-
µατισµός σηµαίνει ότι η σωµατική δύναµη είναι όλο και πιο άσχετη µε την ερ-
γασία. Έχουµε, ωστόσο, κληρονοµήσει το παλαιότερο σύστηµα που βλέπει το
φύλο -και ειδικότερα µια δυαδική διάκριση φύλου- ως κάτι εντελώς θεµελιώδες
κατά τρόπο που δεν συµβαίνει µε το χρώµα των µαλλιών ή το ύψος.
7. Μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί επιστηµονικό γεγονός ότι τα γεννητικά
όργανα διαφέρουν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα επιστηµονικό στην επιµονή ότι
αυτή η διαφορά -η οποία σπάνια είναι πραγµατικά ορατή- θα πρέπει να ορίζει
κάθε πτυχή της ζωής µας από τη γέννηση έως τον τάφο. Τα µπλε παιχνίδια
για τα αγόρια και τα ροζ παιχνίδια για τα κορίτσια δεν συνιστούν επιστήµη
ούτε η ιδέα ότι τα παιχνίδια µπορούν να φέρουν το ένα από τα δύο χρώµατα.
8. Αντιµέτωποι µε αυτή τη σύγχρονη πραγµατικότητα, βλέπουµε, αφενός, τον
διπλασιασµό των προσπαθειών για την επιβολή ενός άκαµπτου διαχωρισµού
των φύλων από τα παλαιά θεσµικά όργανα, ιδιαίτερα την καθολική εκκλησία.
9. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία και η γενική πρόοδος του αγώνα για
ελευθερία, άνοιξαν χώρους σε πολλές κοινωνίες όπου ήρθε στην επιφάνεια
µια ευρεία επανάσταση εναντίον αυτού του άκαµπτου δυαδικού διαχωρισµού
φύλου. Οι άνθρωποι, σε συνεχώς αυξανόµενους αριθµούς, απορρίπτουν
ανοιχτά το φύλο που τους “διαπιστεύθηκε” κατά τη γέννηση. Αλλά ακόµη και η
συντριπτική πλειοψηφία αυτών που κατά τη γέννησή τους χαρακτηρίστηκαν
γυναίκες αρνούνται ότι αυτή η διαπίστευση/ανάθεση θα έπρεπε να έχει
οποιαδήποτε επιρροή στο πού και πώς µπορούν να εργαστούν, να δηµιουρ-
γήσουν παρέες, φιλίες κλπ. Από την άποψη της αποφασιστικότητας της ζωής
η ευρεία εξέγερση ενάντια στο δυαδικό φύλο είναι κάτι στο οποίο συµµετέχει
ήδη η πλειοψηφία.

Γ. Κατάργηση του Πατριαρχίας

1. Η πατριαρχία υποστηρίζεται και διαδίδεται από τον καπιταλισµό και το κρά-


τος. Εποµένως, είναι απαραίτητο να συνδέσουµε τον αγώνα ενάντια στην πα-
τριαρχία µε τον αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος.
2. Πρέπει να επιδιώξουµε την ενότητα µέσα στην εργατική τάξη µέσω των
διακρίσεων του φύλου και της σεξουαλικότητας, καθώς τελικά έχουµε περισ-
σότερα κοινά µεταξύ µας. Ωστόσο, είναι ζωτικής σηµασίας να µην υποθέτουµε
ότι µόνο επειδή ανήκουµε όλοι στην εργατική τάξη είµαστε αυτόµατα ίσοι.
3. Αν και το φύλο έχει τη ρίζα του σε µια αυθαίρετη αντιστοιχία µεταξύ της ανα-
τοµίας και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών, ο στόχος είναι να εξαλειφθεί
ο εξαναγκασµός πίσω από το φύλο και όχι κατ’ ανάγκη να εξαλειφθεί πλήρως
η ιδέα του ίδιου του φύλου. Δηλαδή, µια κοινωνία που απελευθερώνεται από
την πατριαρχία είναι αυτή όπου το φύλο, συµπεριλαµβανοµένου του σεξουα-
λικού προσανατολισµού, εκφράζεται ελεύθερα δεν φέρει κανένα προνόµιο και
δεν τιµωρείται µε καµία ποινή. Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο το φύλο πιθανότατα
θα εξασθενήσει και θα πέσει στην αφάνεια.
4. Επειδή η απελευθέρωση των γυναικών και των queer / LGBTQIA είναι τελι-
κά προϊόντα του ίδιου καταπιεστικού συστήµατος των φύλων, προσπαθούµε
να οικοδοµήσουµε ένα κίνηµα όπου οι γυναίκες και οι queer να εντάσσονται
σε έναν κοινό αγώνα για απελευθέρωση από την πατριαρχία.
*Ελληνική µετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.
Σχετικός σύνδεσµος: http://www.wsm.ie/