You are on page 1of 3

Aesop’s Fables: The Shepherd Boy and The Wolf –


นิ ทานเรืองสั ้


นิ ทานก่อนนอน นิ ทานอีสปภาษาอ ังกฤษพร ้อมคาแปลไทย เรืองเด็
กเ

ลียงแกะก บ
ั หมาป่ า

There was once a young Shepherd Boy who tended his sheep
at the foot of a mountain near a dark forest. It was rather
lonely for him all day, so he thought upon a plan by which he
could get a little company and some excitement.
้ั ่ ง มีเด็กเลียงแกะซึ
ครงหนึ ้ ่
งอายุ ยงั น้อยผูห้ นึ่ ง ทาการดูแล (ฝูง)
แกะของเขาอยู่ทเชิ ่ี งเขาใกล ้กับป่ าทึบ เขารู ้สึกค่อนข ้างจะเหงาใจอยู่ตลอดวัน
ดังนั้นเขาจึงคิดแผนการณ์ขนอย่ ึ้ างหนึ่ ง

ซึงแผนการณ์ ้ วยให ้เขามีเพือนแก
นีจะช่ ่ ้เหงา และมีความสนุ กได ้บ ้าง

He rushed down towards the village calling out Wolf, Wolf.


And the villagers came out to meet him, and some of them
stopped with him for a consideration time. This pleased the
boy so much that a few days afterwards he tried the same
trick, and again the villagers came to his help.

เขารีบวิงไปยั ้ า (ช่วยด ้วย) หมาป่ า (มาแล ้ว)
งหมู่บ ้าน พร ้อมกับร ้องขึนว่
ช่วยด ้วย หมาป่ ามาแล ้ว ฝ่ ายพวกชาวบ ้านก็ออกมาหาเขา (จะช่วยเหลือ)
และบางคนก็อยู่ด ้วยกับเขาเป็ นเวลานาน สิงนี่ ท้ าให ้เด็ก (เลียงแกะ)

คนนั้นพอใจเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอีกไม่กวั่ี นต่อมา เขาจึงเล่นตลกเหมือนเดิมอีก
ี นั่นแหละ ทีชาวบ
และก็อก ่ ้านได ้ออกมาเพือจะช่่ วยเขา

But shortly after this a wolf actually did came out from the
forest and began to worry the sheep, and the boy of course
cried out wolf, wolf” still louder than before.
้ั
ครนหลั ้ นาน หมาป่ าตัวหนึ่ งได ้ออกมาจริงๆ จากป่ า
งจากคราวนี ไม่

แล ้วก็เริมรบกวนฝู งแกะ แน่ นอน…เด็กคนนั้นก็ร ้องออกไปว่า
“ช่วยด ้วยหมาป่ ามาแล ้ว ช่วยด ้วยหมาป่ ามาแล ้ว
่ าคราวก่อนอีก
โดยร ้องดังยิงกว่

But the villagers, who had fooled twice before, thought the
boy was again deceiving them, and nobody stirred to come to
his help. So the wolf made a good meal off the boy’s flock.

แต่คราวนี พวกชาวบ ่ กหลอกมาสองครง้ั ต่างก็คด
้าน ซึงถู ิ ว่าเด็กคนนั้น
กาลังหลอกลวงพวกตนอีก จึงไม่มใี ครโผล่หวั ออกมาช่วยเขาอีก

ด ้วยเหตุนีหมาป่ าจึงได ้กินอาหารอร่อยปากจากฝูงแกะของเด็กคนนั้น

นิ ทานเรืองนี ้สอนให้รู ้ว่า (Moral of the story)
“Liars are not believed even when they speak the truth.”
่ี าวเท็จจะไม่ได ้ร ับความเชือถื
“ผูท้ กล่ ่ อไว ้ใจ
…ถึงแมว้ ่าเขาได ้พูดความจริงก็ตาม”
่ :้ จึงทาให ้เกิดสานวนสุภาษิตไทยว่า”เด็กเลียงแกะ”
จากนิ ทานเรืองนี ้
หมายถึง คนชอบพู ดโกหกจนไม่มใี ครเชือถื ่ อ…คาว่า”เด็กเลียงแกะ”


…นิ ยมใช้ก ับคนทีชอบพู ดจาโกหก พู ดจาไม่มเี ค้าความจริง
หรือโกหกจนเป็ นนิ สย ั

จนไม่มใี ครเชือหรื อให้ความสนใจกบ ้ …สานวนนี ไม่
ั คาพู ดนันๆ ้ ได ้ใช ้กั
บเด็กเท่านั้น …แต่สามารถใช ้ได ้กับทุกเพศทุกวัย

สานวนเด็กเลียงแกะมี ความหมายเหมือนกับคาว่า “ปั้ นน้ าเป็ นตวั ”

คาศ ัพท ์ (Vocabulary)


tend = ดูแล
Dark forest = ป่ าทึบ
Rather = ค่อนข ้างจะ
lonely = เหงา
excitement = สนุ ก, ตืนเต่ ้น
Thought = คิดที่
consider time = เวลานานพอดู
try the same trick = ใช ้ลูกไม้อย่างเดิม
่ ้จริง
actually = ทีแท
(be) fooled = ถูกหลอก ถูกเล่นตลก
deceive = หลอกลวง
Louder = ดังขึน้ (ส่งเสียง)
stir to come = โผล่หวั ออกมา
Flock = ฝูงสัตว ์, ฝูงชน