You are on page 1of 2

NỘI DUNG

PHẦN 1 - VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN


1.1 Quy tắc hành nghề
1.2 Tư cách là chi nhánh của Khách hàng
1.3 Điều khoản các Dịch vụ
1.4 Tư cách của Đơn vị tư vấn
PHẦN 2 - VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG
2.1 Điều khoản về Thông tin, Tài liệu và các nội dung cụ thể khác
2.2 Cấp quyền đi vào công trường và các khu vực khác
2.3 Chuẩn bị tất cả các phê duyệt cần thiết
2.4 Các dịch vụ chuyên môn bổ sung cần Khách hàng chuẩn bị
2.5 Cung cấp các thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết
2.6 Chỉ định Người đại diện
2.7 Tuân thủ các nghĩa vụ bổ sung đặc biệt
2.8 Đồng hợp tác với Đơn vị tư vấn
PHẦN 3 - THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ TƯ VẤN
3.1 Khách hàng thực hiện thanh toán
3.2 Thời điểm thanh toán
3.3 Lãi suất đối với tiền thanh toán quá hạn
3.4 Ảnh hưởng của việc chấm dứt hợp đồng đến Quyền thanh toán
3.5 Ảnh hưởng khi hoàn cảnh thay đổi
3.6 Thông báo các vấn đề liên quan đến thay đổi phạm vi công việc hoặc thời hạn
công việc
3.7 Cập nhật Bảng tiến độ
3.8 Thanh toán chi phí khi các Dịch vụ bị hoãn lại
3.9 Các thay đổi về Luật pháp
PHẦN 4 - PHẠM VI TRÁCH NHIỆM
4.1 Phạm vi trách nhiệm / Miễn trừ trách nhiệm
4.2 Miễn trừ tổn thất gián tiếp
4.3 Thời hạn trách nhiệm
4.4 Phạm vi bảo đảm
PHẦN 5 - BẢN QUYỀN VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU
5.1 Bản quyền
5.2 Quyền sử dụng tài liệu
5.3 Sở hữu trí tuệ
5.4 Thu hồi giấy phép
5.5 Xuất bản tài liệu
5.6 Bảo mật
5.7 Tính đầy đủ, phù hợp và chính xác
5.8 Tín nhiệm
5.9 Lỗi hoặc sai sót
PHẦN 6 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
6.1 Thủ tục giải quyết tranh chấp
6.2 Đàm phán
6.3 Hòa giải
6.4 Phán quyết của chuyên gia hoặc Trọng tài
6.5 Danh tính trọng tài viên
6.6 Quy tắc ứng xử trọng tài
6.7 Địa điểm thực hiện trọng tài
6.8 Sự tiếp tục các quyền và nghĩa vụ
6.9 Phán quyết tạm thời hoặc Giải pháp khẩn cấp
PHẦN 7 - CHẤM DỨT VÀ TẠM DỪNG HỢP ĐỒNG
7.1 Chấm dứt hợp đồng bởi Khách hàng
7.2 Tạm dừng hợp đồng bởi Khách hàng
7.3 Tạm dừng hợp đồng bởi Đơn vị tư vấn
7.4 Chấm dứt hợp đồng bởi Đơn vị tư vấn
7.5 Sự duy trì của các quyền
PHẦN 8 - CÁC VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG
8.1 Nhân sự chủ chốt
8.2 Hợp đồng phụ
8.3 Tư vấn của Đơn vị tư vấn
8.4 Sự điều phối của Khách hàng
8.5 Bồi thường
8.6 Thông báo
8.7 Thuế hàng hóa dịch vụ
8.8 Tiền tệ
8.9 Sự phụ thuộc vào các tuyên bố và bảo đảm
8.10 Sự tồn tại của các điều khoản
8.11 Luật và Quyền hạn chi phối
8.12 Tính toàn bộ của Hợp đồng
8.13 Quy tắc giải thích điều khoản (contra proferentem)
8.14 Định nghĩa
PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC “A” – CÁC DỊCH VỤ
PHỤ LỤC “B” – CÁC NGHĨA VỤ ĐẶC BIỆT CỦA KHÁCH HÀNG
PHỤ LỤC “C” – THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ TƯ VẤN
PHỤ LỤC “D” – BẢNG TIẾN ĐỘ
PHỤ LỤC “E” – PHỤ LỤC BẢNG GIÁ
PHỤ LỤC “F” – PHÁN QUYẾT CHUYÊN GIA