You are on page 1of 15

แผนการสอน

วิชา ปฏิบตั เิ ครือ


่ งดนตรีเอก ๔
(Major Musical Instrument)
Saxophone 4
โดย
จ.อ.กิตติคณ
ุ เทศขา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาการดุรยิ างค์
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประจาปี การศึกษา 2559

คานา
โครงการและแผนการสอนในปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรีเอก๔(Major Musical
Instrument Saxophone –
4)ผูเ้ ขียนจัดทาขึน ้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการเรียนการสอนของโรงเรียนดุรยิ า
ง ค์ ท ห า ร เ รื อ โ ด ย มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ใ ห้ น ด ย . ชั้ น ปี ที่ ๒
มีความรูค ้ วามเข้าใจในประวัตศ ิ าสตร์ดนตรีตะวันตก ในยุคต่างๆ เช่นยุคคลาสสิก
ยุคโรแมนติก ยุคศตวรรษที่ ๒๐ และดนตรีแจ๊ส ฯลฯ พร้อมทัง้ ให้ นดย.ชัน ้ ปี ที่
๒ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
มี ค วามเข้า ใจในลัก ษณะที่ส าคัญ ของบทเพลงและพัฒ นาการของบทเพลง
เค รื่ อ งด น ต รี ป ร ะวัติ นั ก ด น ต รี แ ล ะผ ล งาน เพ ล งที่ ส าคั ญ ใน ยุ ค นั้ น ๆ
แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า เ รี ย น รู ้ เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ วั ติ ด น ต รี ฯ
ผู้ เ ขี ย น มุ่ งห วัง ว่ า จะเป็ น ป ร ะโย ช น์ ต่ อ น ดย.ชั้ น ปี ที่ ๒ ไม่ ม าก ก็ น้ อ ย
สิ่ ง ที่ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ม อ บ ใ ห้ กั บ โ ร ง เรี ย น ดุ ริ ย า ง ค์ ท ห า ร เรื อ
กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

จ.อ.กิตติคณ
ุ เทศขา
ครูผส
ู้ อน

สารบัญ
หน้า
- จุดประสงค์รายวิชา

- สมรรถนะรายวิชา

- คาอธิบายรายวิชา

- โครงการ/แผนการสอน

- แผนการสอน สัปดาห์ที่ ๑-๑๘
๗ - ๑๓
- ภาคผนวก
๑๔
- บรรณานุกรม
๑๕
จุดประสงค์รายวิชา
1.เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี
ลักษณะท่าทางการปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรี การกาเนิดของเสียง
2.เพื่ อ ให้ มี ท ัก ษ ะในการปฏิ บ ัติ เ ครื่ อ งดนตรี เกี่ ย วกับ บัน ไดเสี ย ง
( Scales) แ บ บ ฝึ ก หั ด ( Studies) บ ท เ พ ล ง ( Pieces)
และการอ่า นโน้ ต (Sight Reading) ในระดับ เกรด 6 Associated
Board of The Royal Schools of Music
3.เพือ
่ ให้มีกจิ นิสยั และเจตคติทีด ่ ตี อ
่ การศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั เิ
ครือ ่ งดนตรีรวมถึงการดูแลรักษาเครือ ่ งดนตรี
สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถอธิบายลักษณะของเครือ ่ งดนตรีและลักษณะท่าทางการปฏิบตั เิ
ครือ
่ งดนตรีได้
2.สามารถปฏิบ ต ั ิเครื่องดนตรีเกี่ยวกับบันไดเสียง (Scales) แบบฝึ กหัด
(Studies) บทเพลง(Pieces) และการอ่ า นโน้ ต (Sight Reading)
ในระดับเกรด 6 ได้
3. มี กิ จ นิ สั ย แ ล ะ เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ เค รื่ อ ง ด น ต รี
และดูแลรักษาเครือ ่ งดนตรีได้อย่างถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรีและการดูรกั ษาเครื่อง ขอบเขตเสียงของเครือ ่ ง
ก า ร ก า เ นิ ด ข อ ง เ สี ย ง ลั ก ษ ณ ะ ท่ า ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง
ก า ร ป ฏิ บั ติ บั น ไ ด เ สี ย ง แ ล ะ อ า เ ป โ จ ( Scales and Arpeggios)
ทั้ ง เม เจ อ ร์ ( major) ไ ม เน อ ร์ ( minor) แ ล ะ โ ค ร ม า ติ ก ( Chromatic)
ใ น แ บ บ เ ล ก า โ ต้ ห รื อ ส ตั ก ก า โ ต้ ( Legato or Staccato)
แ บ บ ฝึ ก หั ด (Studies) บ ท เพ ล ง (Pieces) แ ล ะ ก า ร อ่ า น โ น้ ต (Sight
Reading) ในระดับ เกรด 6 Associated Board of The Royal Schools
of Music
โครงการ/แผนการสอน
โครงการ/แผนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาการดุรยิ างค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประจาภาคปลาย ชัน
้ ปี ที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
รหัสวิชา ชือ
่ วิชา หน่ วยกิต
2300-3008 ปฏิบตั เิ ครือ
่ งมือดนตรีตามถนัด ๔ 6
Major Musical Instrument 4
(Saxophone 4)
หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุรยิ างค์
ประเภทวิชาศิลปกรรม
1. อาจารย์ผส ู้ อน
จ.อ.กิตติคณ ุ เทศขา
2. ผูป
้ ระสานงาน
พ.จ.อ......................................... / ฝ่ ายศึกษา รร.ดย.ฐท.กท.
3. คาอธิบายรายวิชา/ขอบข่ายวิชา
ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี และการดู แลรักษาเครื่องดนตรี ขอบเขตเสี ย ง
ก า ร ก า เนิ ด ข อ ง เสี ย ง ลั ก ษ ณ ะ ท่ า ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ เค รื่ อ ง มื อ ด น ต รี
การปฏิบ ต ั ิบ นั ไดเสี ยงและอาเปโจ (Scales and Arpeggios) ทั้งชนิ ดเมเจอร์
(major) ไ ม เน อ ร์ (minor) แ ล ะ บั น ไ ด เสี ย ง โ ค ร ม า ติ ก ( Chromatic)
ในแบบเลกาโต้หรือสตักกาโต้(Legato or Staccato) แบบฝึ กหัด(Studies)
บทเพลง(Pieces) และการอ่ า นโน้ ต (Sight Reading) ในระดับ เกรด 6
Associated Board of The Royal Schools of Music ห รื อ Trinity
Guildhall หรือเทียบเท่า
4. จุดประสงค์/ผลลัพธ์การเรียนรู ้ เพือ ่ ให้ผเู้ รียนมีความสามารถดังนี้
4.1 เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี
ลักษณะท่าทางการปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรี การกาเนิดของเสียง
4.2 เ พื่ อ ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี
เกี่ ย ว กั บ บั น ไ ด เสี ย ง (Scales) แ บ บ ฝึ ก หั ด (Studies) บ ท เพ ล ง
(Pieces) แ ละก ารอ่ า น โน้ ต (Sight Reading) ใน ระดับ เก รด 6
Associated Board of The Royal Schools of Music
4.3 เพือ่ ให้มีกจิ นิสยั และเจตคติทีด ่ ีตอ ่ การศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับการปฏิ
บัตเิ ครือ่ งดนตรีและการดูแลรักษาเครือ ่ งดนตรี
5. เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้
5.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายลักษณะของเครือ ่ งดนตรีและลักษณะท่าทาง
การปฏิบตั เิ ครือ
่ งดนตรีได้
5.2 สาม ารถ ป ฏิ บั ติ เครื่ อ งดน ต รี เกี่ ยวกั บ บั น ไดเสี ยง (Scales)
แบบฝึ กหัด (Studies) บทเพลง(Pieces) แ ละก ารอ่ า น โน้ ต (Sight
Reading)ใ น ร ะ ดั บ เก ร ด 6 Associated Board of The Royal
Schools of Musicได้
5.3 มี กิ จ นิ สั ย แ ล ะ เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ เค รื่ อ ง ด น ต รี
และดูแลรักษาเครือ ่ งดนตรีได้อย่างถูกต้อง

6. กาหนดการสอน
จัดการเรียนการสอน รวมตลอดภาคเรียน 162 คาบเรียน เรียน 54
ครัง้ ๆ ละ 3 คาบ

สัปดาห์/
ครัง้
หน่ วย/เรือ
่ ง กิจกรรมหลัก
วัน/เดือ
น/ปี
1-2-3-4 - - นักเรียนแสดงให้ดู
จุดประสงค์รายวิชา/แนวทางการเรี - เตรียม Metronome,
ยนการสอน Study
- วิธีการฝึ ก
Scale,Study,Sonata,Concert
o
5-6-7-8 - เตรียมฝึ ก - ครูแสดงให้ นร.ดู
Scale,Study,Sonata,Concert - เตรียม Metronome,
o Study,และสือ่ การสอนต่า
ตามเกรดทีก ่ าหนดไว้ในหลัหสูตร งๆ
- วิธีการฝึ ก
Scale,Study,Sonata,Concert
o
9-10- - ฝึ กStudy คาบละ 1 -
11-12 บท,Scaleทุกชนิด ฝึ กบทเพลงทีก
่ าหนดและฟั
- ฝึ กเพลงของ งบทเพลง
1. J.S.Bach, Sonata G
Minor,BWV 1020:Edition for
Saxophone and Piano
2. G.F. Handel, Andante
and Allegro:Arranged for
Tenor Saxophone and
Piano
13-14 - ฝึ กStudy คาบละ 1 -
บท,Scaleทุกชนิด ฝึ กบทเพลงทีก
่ าหนดและฟั
- ฝึ กบทเพลงทีก
่ าหนด งบทเพลง
15-16 - เตรียมบทเพลงในการแสดงเดีย่ ว - ฝึ กกับ
Accompaniments
17 - ซ้อมกับ Accompaniments - ฝึ กกับ
ในหอประชุม ดย.ทร. Accompaniments
18 - - สรุปผลการประเมิน
เตรียมประเมินผล/การแสดงเดีย่ ว

แผนการสอน
วิชาปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรีเอก ๔ Major Musical Instrument 4 เครือ ่ งลมไม้
(Saxophone -4) ชัน ้ ปี ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๕ - ๖ - ๗ - ๘ เรือ ่ ง วิธีการฝึ ก
Scale,Study,Sonata,Concerto สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง
.....................................................................................................
.........................................................................
๑. สาระสาคัญ
๑.๑ วิธีการฝึ ก Scale,Study
๑.๒ วิธีการฝึ ก Sonata,Concerto
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๒.๑ เพือ ่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ ก Scale,Study
๒.๒ เพือ ่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ กบทเพลง Sonata,Concerto
๓. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
วิธีการฝึ ก Scale,Study,Sonata,Concerto
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ขัน ้ ตอนการนาเข้าบทเรียน
๔.๑.๑ อธิบายโครงสร้างของ Scale,Study,Sonata,Concerto
๔.๑.๒ ให้นกั เรียนเขียนโครงสร้างของ
Scale,Study,Sonata,Concerto
๔.๒ ขัน
้ ตอนการสอน
๔.๒.๑ ครูปฏิบตั เิ ครือ
่ งให้นกั เรียนดู โดยมีเครือ
่ ง Metronome
เป็ นตัวควบคุม
๔.๒.๒ ครูและนักเรียนปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน โดยมีเครือ
่ ง
Metronome เป็ นตัวควบคุม
๕. สือ
่ การสอน
๕.๑ แบบฝึ กหัด Scale,Study,Sonata,Concerto
๕.๒ แผ่นเพลง CD และ VDO
๖.การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตนักเรียนขณะปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน
๖.๒ ทดสอบนักเรียนทีละคน
๗. บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

แผนการสอน
วิชาปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรีเอก ๔ Major Musical Instrument 4 เครือ ่ งลมไม้
(Saxophone –4) ชัน ้ ปี ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๙ - ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ เรือ ่ ง ฝึ กเพลงของ J.S.Bach Sonata G
Minor,BWV 1020:Edition for Saxophone and Piano และ
G.F.Handel Andante and Allegro:Arranged for Tenor
Saxophone and Piano
สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง
.....................................................................................................
.........................................................................
๑.สาระสาคัญ
๑.๑ วิธีการฝึ กบทเพลง J.S.Bach Sonata G Minor,BWV
1020:Edition for Saxophone and Piano และ G.F.Handel
Andante and Allegro:Arranged for Tenor Saxophone and
Piano
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๒.๑ เพือ
่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ กบทเพลงทีก
่ าหนดให้

๓. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้

วิธีการฝึ กบทเพลง J.S.Bach Sonata G Minor,BWV 1020:Edition


for Saxophone and Piano และ G.F. Handel Andante and
Allegro:Arranged for Tenor Saxophone and Piano
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ขัน้ ตอนการนาเข้าบทเรียน
๔.๑.๑ อธิบายโครงสร้างของบทเพลงทีก ่ าหนดให้
๔.๑.๒ ให้นกั เรียนเขียนโครงสร้างของบทเพลงทีก ่ าหนดให้
๔.๒ ขัน ้ ตอนการสอน
๔.๒.๑ ครูปฏิบตั เิ ครือ
่ งให้นกั เรียนดู โดยมีเครือ
่ ง Metronome
เป็ นตัวควบคุม
๔.๒.๒ ครูและนักเรียนปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน โดยมีเครือ
่ ง
Metronome เป็ นตัวควบคุม
๕. สือ ่ การสอน
๕.๑ แผ่นเพลง CD และ VDO บทเพลงทีก ่ าหนดให้
๖.การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตนักเรียนขณะปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน
๖.๒ ทดสอบนักเรียนทีละคน
๗. บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....
แผนการสอน
วิชาปฏิบตั เิ ครือ
่ งดนตรีเอก ๔ Major Musical Instrument 4 เครือ ่ งลมไม้
(Saxophone -4) ชัน ้ ปี ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๑๓ – ๑๔ เรือ ่ ง ฝึ ก Study คาบละ 1 บท,Scaleทุกชนิด ฝึ กเพลง
Sonata,Concerto ฯลฯ และฝึ กซ้อมกับ Accompaniment
สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง
.....................................................................................................
.........................................................................
๑. สาระสาคัญ
๑.๑ วิธีการฝึ ก Sonata,Concerto
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๒.๑ เพือ ่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ กบทเพลง Sonata,Concerto
๓. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
การฝึ ก Sonata,Concerto
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ขัน
้ ตอนการนาเข้าบทเรียน
๔.๑.๑ อธิบายโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๑.๒ ให้นกั เรียนเข้าใจเขียนโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๒ ขัน ้ ตอนการสอน
๔.๒.๑ ครูปฏิบตั เิ ครือ ่ งให้นกั เรียนดู โดยมีเครือ
่ ง Metronome
เป็ นตัวควบคุม
๔.๒.๒ ครูและนักเรียนปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน โดยมีเครือ
่ ง
Metronome เป็ นตัวควบคุม
๕. สือ่ การสอน
๕.๑ แบบฝึ กหัด Sonata,Concerto
๕.๒ แผ่นเพลง CD และ VDO ดูจาก You Tube
๖.การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตนักเรียนขณะปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน
๖.๒ ทดสอบนักเรียนทีละคน
๗. บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

แผนการสอน
วิชาปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีเอก ๔ Major Musical Instrument 4 เครือ ่ งลมไม้
(Saxophone - 4) ชัน ้ ปี ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๑๕ –๑๖ เรือ ่ ง ฝึ ก Study คาบละ 1 บท,Scaleทุกชนิด ฝึ กเพลง
Sonata,Concerto ฯลฯ และฝึ กซ้อมกับ Accompaniment
สัปดาห์ละ ๙
ชั่วโมง............................................................................................
..................................................................................
๑. สาระสาคัญ
๑.๑ วิธีการฝึ กSonata,Concerto
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๒.๑ เพือ ่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ กบทเพลง Sonata,Concerto
๓. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
วิธีการฝึ ก Sonata,Concerto
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ขัน้ ตอนการนาเข้าบทเรียน
๔.๑.๑ อธิบายโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๑.๒ ให้นกั เรียนเข้าใจเขียนโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๒ ขัน ้ ตอนการสอน
๔.๒.๑ ครูปฏิบตั เิ ครือ่ งให้นกั เรียนดู ในเพลง Sonata,Concerto
๔.๒.๒ ครูและนักเรียนปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน โดยทาการฝึ กกับ
Accompaniments
๕. สือ
่ การสอน
๕.๑ แบบฝึ กหัด Sonata,Concerto
๕.๒ แผ่นเพลง CD และ VDO ดูจาก You Tube
๖.การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตนักเรียนขณะปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน
๖.๒ ทดสอบนักเรียนทีละคน
๖.๓ แสดงเดีย่ ว
๗. บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

แผนการสอน
วิชาปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรีเอก ๔ Major Musical Instrument 4 เครือ ่ งลมไม้
(saxophone – 4) ชัน ้ ปี ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๑๗ เรือ ่ ง เตรียมบทเพลงConcertoในการแสดงเดีย่ ว และซ้อมกับ
Accompaniments ในหอประชุม
สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง
.....................................................................................................
.........................................................................
๑. สาระสาคัญ
๑.๑ ฝึ ก Sonata,Concerto
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๒.๑ เพือ ่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ กบทเพลง Sonata,Concerto
๓. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
การฝึ ก Sonata,Concerto
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ขัน้ ตอนการนาเข้าบทเรียน
๔.๑.๑ อธิบายโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๑.๒ ให้นกั เรียนเข้าใจเขียนโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๒ ขัน ้ ตอนการสอน
๔.๒.๑ ครูปฏิบตั เิ ครือ
่ งให้นกั เรียนดู ในเพลง Sonata,Concerto
๔.๒.๒ ครูและนักเรียนปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน โดยทาการฝึ กกับ
Accompaniments
๕. สือ
่ การสอน
๕.๑ แบบฝึ กหัด Sonata,Concerto
๕.๒ แผ่นเพลง CD และ VDO ดูจาก You Tube
๖.การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตนักเรียนขณะปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน
๖.๒ ทดสอบนักเรียน
๖.๓ แสดงเดีย่ ว
๗. บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

แผนการสอน
วิชาปฏิบตั เิ ครือ ่ งดนตรีเอก ๔ Major Musical Instrument 4 เครือ ่ งลมไม้
(Saxophone - 4) ชัน ้ ปี ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๑๘ เรือ ่ ง เตรียมบทเพลง Concerto ในการแสดงเดีย่ ว
และซ้อมกับ Accompaniments
ในหอประชุม
สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง
.....................................................................................................
.........................................................................
๑. สาระสาคัญ
๑.๑ ฝึ ก Sonata,Concerto
๒. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๒.๑ เพือ ่ ให้นกั เรียนเข้าใจการฝึ กและการแสดงเดีย่ วบทเพลง
Sonata,Concerto
๓. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
การฝึ ก Sonata,Concerto
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ขัน้ ตอนการนาเข้าบทเรียน
๔.๑.๑ อธิบายโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๑.๒ ให้นกั เรียนเข้าใจเขียนโครงสร้างของ Sonata,Concerto
๔.๒ ขัน ้ ตอนการสอน
๔.๒.๑ ครูปฏิบตั เิ ครือ่ งให้นกั เรียนดู ในเพลง Sonata,Concerto
๔.๒.๒ ครูและนักเรียนปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน โดยทาการฝึ กกับ
Accompaniments
๕. สือ
่ การสอน
๕.๑ แบบฝึ กหัด Sonata,Concerto
๕.๒ แผ่นเพลง CD และ VDO ดูจาก You Tube
๖.การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตนักเรียนขณะปฏิบตั เิ ครือ ่ งด้วยกัน
๖.๒ ทดสอบนักเรียน
๖.๓ แสดงเดีย่ ว
๗. บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

ภาคผนวก ท้ายบท
แบบฝึ กหัด Study
1. Study No.47,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
2. Study No.50,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
3. Study No.52,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
4. Study No.54,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
5. Study No.55,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
6. Study No.58,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
7. Study No.61,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
8. Study No.64,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
9. Study No.66,80 Graded Studies For Saxophone
Book 2
10. No.2,5,8,9,12,16,17,20,21,36,37,42,43,44,45,50
,51,52,53,54,56,57,59,66,69,72,73,76,80,81,83,91,94
,95,98,99,104,105,109,118,119 Denley,Ian.Scales
and Arpeggios for Saxophone Grad1-8

.....................................................................................
....................

บทเพลง
1. J.S.Bach Sonata G Minor,BWV 1020:Edition for
Saxophone and Piano
2. G.F. Handel Andante and Allegro:Arranged for
Tenor Saxophone and Piano
บรรณานุกรม Bibliography

1 Denley,Ian.Scales and Arpeggios for Saxophone


Grad1-8
2 Faber.80 graded Studies for Saxophone,Book 2
3 J.S.Bach Sonata G Minor,BWV 1020:Edition for
Saxophone and Piano
4 G.F.Handel Andante and Allegro:Arranged for Tenor
Saxophone and Piano