You are on page 1of 18

GHIDUL SOLUȚIILOR

SMART CITY
BUCUREŞTI, 2018
DEZBATERILE
SMART CITY 2017 - 2020
SMART REGION
Întâlniri de business, soluții, proiecte
Mai / Octombrie 2019

Dezbaterile unesc DEZBATERILE OFERĂ PARTICIPANȚILOR:
comunități urbane, Spațiu de prezentare
suburbane și rurale, de toate
dimensiunile, direct cu
Spațiu de expunere soluții
Posibilitatea de a-și dezvolta rețeaua
Cum devine un oraș mai inteligent
parteneri de încredere,
de cunoștințe în domeniu Alba Iulia a fost primul oraș din România unde, în urmă cu doi ani, a fost
pentru a descoperi și explora
implementat un program ambițios de dezvoltare inteligentă, inițiat de Marius
idei noi, pentru a identifica Promovare
Bostan, fost Ministru al Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.
resursele disponibile și
pentru a învăța de la experții
PESTE 103 SOLUȚII ALE răsplătite prin asigurarea unei dezvol- În momentul de faţă, în orașul
din industrie în cadrul companiilor private, care cu- tări durabile şi prin creşterea calităţii Alba Iulia au fost testate soluții pe 11
eforturilor de prind majoritatea verticalelor unui oraş vieţii cetăţenilor. verticale de interes în parteneriat cu
Organizator:
transformare digitală. inteligent, au fost testate până acum. mai multe companii.
Această abordare a permis verificarea „În urmă cu doi ani și jumăta-
soluţiilor în mediul real si selectarea te, împreună cu Mircea Hava, am
celor mai valoroase şi uşor de dez- făcut o chemare către industrie
SOLUȚIILE TESTATE
Fundația Națională voltat, dar și formarea unei echipe de să vină la Alba Iulia. Am plecat LA ALBA IULIA
a Tinerilor Manageri implementare într-un domeniu nou şi cu optimism și încredere în inte- Orange
împărtăşirea cunoştinţelor dobândite ligența și patriotismul români- 228 de hotspoturi Wi-Fi care furnizea-
cu alte oraşe care abordează proiecte lor și așteptările noastre au fost ză internet gratuit de mare viteză în zone-
inteligente de dezvoltare. mai mult decât împlinite. Am le de interes din oraş - soluţie funcţională;
Proiectele de oraş inteligent sunt adăugat orașului istoric orien- 15 autobuze STP Alba echipate cu Wi-Fi,
complexe, necesită expertiză multi- tarea pentru următorii 100 de geolocaţie în timp real, portal derulare
discliplinară, resurse majore şi propun ani. Aici se naște viitorul – din de sondaje publice - soluţie funcţională;
schimbări fundamentale din punct de trecut, la care adăugăm umila City Analytics: platformă pt. optimi-
vedere tehnologic, dar şi din punct de noastră contribuție“, a declarat  zarea traficului pedestrian şi al autove-
vedere social, în privinţa modului cum Marius Bostan, Coordonator al hiculelor, numărare persoane - soluţie
interac­ţionează entităţile şi cetăţenii Dezbaterii Naționale Smart City, ini- funcţională;
unui oraş. Eforturile depuse de un oraş, țiator al proiectului Alba Iulia Smart Infrastructură LoRaWAN pentru IoT
în trecerea către unul inteligent, sunt City. - soluţie funcţională;

Rezervă-ți locul din timp la: smartcity@concordcom.ro NEWSWEEK.RO 1
www.smartcity.concordcom.ro; www.concordcom.ro
Ghidul soluţiilor Smart City S O L U ŢI I L E T E S T A T E L A A L B A I U L I A

Măsurare calitate aer -  soluţie MIRCEA HAVA, Microsoft Software Asset Manage- Dispecerat Primăria Alba Iulia - soluţie Dezvoltarea modulului e-cetățean
funcţională; ment pentru infrastructura IT a munici- funcţională; Alba Iulia: creșterea gradului de utilizare
Aplicaţia e-Alba Iulia: promovare tu- Primarul Municipiului palităţii - soluţie în curs de implementare. City Park – soluţie de parcare inteligen- a interfeței e-cetățean şi a serviciilor elec-
ristică şi comunicare cu cetăţenii prin Alba Iulia tă - soluţie funcţională; tronice disponibile online - soluţie în faza
Bluetooth şi senzori (beaconi) pozi­ SIGNIFY (Philips Lighting) City alert - pentru interacţiune cu de analiză;
ţionaţi în zonele de interes din oraş (178 „Soluțiile smart sunt cele care îi ajută 10 echipamente Digistreet LED (104W, cetăţenii, trimitere sesizări, integrată în Alba Iulia Open - prima platformă de
de beaconi) -  225 de locuri. Printr-un alt pe oameni să trăiască mai bine, să 3000K) - iluminat public inteligent - so- CRM Dispecerat Primăria Alba Iulia - so- open data din România - soluţie în faza
proiect, un număr de 400 de beaconi consume mai puțin timp ca să își re- luţie funcţională; luţie funcţională; de analiză;
au început să fie instalaţi în oraş pentru zolve problemele și chiar mai puțini CityTouch - sistem de control inteli- Donez 450 - platformă în Centrul de Platforma web de diseminare a
comunicarea cu cetăţenii prin interme- bani. Pe noi, cei din administrație, gent şi centralizat al iluminatului public Transfuzie Sanguină Alba şi aplicaţie soluţiilor Alba Iulia Smart City -
diul aplicaţiei e-Alba Iulia - soluţie func- ne ajută să le aflăm doleanțele ca să - soluţie funcţională; pentru donatori - soluţie funcţională;  www.albaiuliasmartcity.ro - soluţie
ţională; le putem răspunde, să putem discuta OKEY –  platformă web-based pentru funcţională.
Iluminat public inteligent: 101 stâl- despre sănătate și Școala Altfel și Siemens gestionarea afacerilor mici şi mijlocii, cu
pi echipaţi cu LED-uri controlate prin apoi să avem soluții deștepte ca să Studiul „Smart Cities Research“ – 3 ani de gratuitate pentru Alba Iulia - so- Industrial Software
aplicaţia InteliLight, cu intensitate cheltuim bani mai puțini. Trebuie „The Business Case for Smart Cities: Alba luţie funcţională; Aplicaţia de raportare incidente
modelabilă i LoRa - soluţie funcţio- să gândim o dezvoltare împreună; Iulia. OKEY - primul workshop dedicat edu- „Smart Alba Iulia“ - soluţie funcţională;
nală; numai așa putem face lucrurile acestea. Orașul inteligent va deveni o cărămidă, caţiei antreprenoriale organizat de către Barometru public - în curs de imple-
Sistem de contorizare inteligentă a un fundament în dezvoltarea României. Țara noastră trebuie să crească altfel, Kaufland Primăria Alba Iulia şi compania Life is mentare;
sistemului public de distribuţie a apei pentru că are tot ce îi trebuie, oameni deștepți și puternici, are potențial și forță. Kaufland a donat municipalităţii un Hard (21 nov. 2017); Platformă de programare cununii
- soluţie în curs de implementare; Vă asigur că în viitoarea discuție bugetară europeană vom avea o linie Smart City autovehicul electric - soluţie funcţională. Peditel – soluţie de telemedicină desti- online - soluţie funcţională;
Securizarea accesului tuturor compo- cu toate componentele care construiesc orașul inteligent“. nat mamelor cu copii mici. Aplicaţie dedicată veniturilor bugetare
nentelor conectate în platforma Orange Cluj IT Cluster şi membrii săi - în curs de implementare.
Smart City prin Orange Business Inter- Avitech  - ghid virtual în Muzeul CivicTech
net Security -soluţie funcţională; Nicolaie Moldovan, Principia din Alba Iulia - soluţie în faza Site nou pentru Primăria Alba Iulia Direct One
„Innovation Labs 2017“ - program de de analiză; - www.apulum.ro - cel mai prietenos site Aplicaţie web pentru parcările ilegale
accelerare pentru start-up-uri - primul City Manager al Arxia: Soluţie completă de achiziţii al unei administraţii locale din România şi LoRaWAN (30 de senzori), senzori
hackathon din Alba Iulia - soluţie func- Municipiului Alba Iulia publice - Process Player Achiziţii - soluţie - soluţie în faza de analiză; magnetici funcţionali cu aplicaţia City
ţională; funcţională; Planning Wiz – platformă de Parking  (32),  7 senzori de numărare ma-
Clasă digitală implementată în două „O lecție fundamentală pe care noi design urban, cu modelare 3D - soluţie şini  - soluţie funcţională;
cele mai mari colegii din Alba Iulia - so- am învațat-o în implementarea pro- funcţională; Smart Waste Management - senzori
luţie funcţională; gramului pilot Alba Iulia Smart City Parking Plus: soluţie dedicată parcări- plasaţi în containere, capabili să emită
Business Internet Security pentru a fost că la început trebuie să inves- lor inteligente  - în curs de implementare; date legate de gradul de ocupare a con-
hotspoturile publice de WiFi - soluţie tim în oameni. Soluția de dezvoltare Hyper Media: 6 soluţii de platformă tainerului şi să trimită alerte pentru pre-
funcţională. a orașului inteligent nu stă în admi­ colaborativă online - soluţie funcţională; luarea acestuia - soluţie în faza de analiză;
  nistrația publică, ci în parteneriatul Optima & Art Soft Consult: platfor- Management infrastructură trafic greu
Telekom pe care trebuie să îl încheiem cu me- ma Târgul Agro - soluţie funcţională; - soluţie în faza de analiză;
Catalog digital în 18 şcoli din Alba Iulia diul privat, cu sectorul universitar, Cloud Soft: soluţii i-Cloud pentru Video Analytics – platformă de supra-
- soluţie funcţională; institutele de cercetare și clusterele firmele din Alba Iulia - soluţie în curs de veghere video capabilă să detecteze situ-
Echipare cu sistem de smart lighting de inovare. Dincolo de faptul că vom continua proiectul pilot și anul următor, implementare; aţii speciale şi de urgenţă în oraş -  soluţie
a şcolii Mihai Eminescu din Alba Iulia am începtut deja pregătirea pentru continuarea perioadei de finanțare de la UE, Solar Eco Systems: panouri solare şi în faza de analiză.
- soluţie funcţională; dar ne pregătim și pentru viitoarea perioadă de finanțare. Câteva din ideile bune staţii de încărcare electrice – soluţie în  
Sistem inteligent de supraveghere vi- testate în proiectul pilot se regăsesc deja în proiecte de zeci de milioane de euro faza de analiză; Vegacomp
deo (10 camere inteligente) - soluţie în pe care Primăria din Alba Iulia le-a depus spre finanțare și pentru care am bătut Trencadis - aplicaţia City Pass pentru Senzori inductivi pentru par­
curs de implementare. la ușile autorităților de management, în special cea care gestionează programul management trafic greu în Alba Iulia - în care inteligentă - funcţionali cu
de dezvoltare regional. Am depus două proiecte pentru iluminat inteligent în curs de implementare. aplicaţia City Parking - soluţie func­
Microsoft principalele zone ale orașului, iar al treilea este în pregătire pentru finanțare. ţională;
Microsoft pentru Educaţie - soluţie în Dacă toate proiectele ar fi aprobate pentru finanțare, am avea 70 % din suprafa- Life is Hard Kituri de Smart metering pentru mă-
curs de implementare; ța orașului acoperită cu iluminat inteligent. Avem alte trei proiecte de mobilitate City Health – pentru interacţiune cu surare energie electrică, gaz, şi consum
Microsoft pentru start-up-uri  - soluţie urbană care urmează a fi depuse până la finalul acestui an, proiecte cu valoare cetăţenii, publicare informaţii publi- de apă, cu transmitere date în sistem
în curs de implementare; totală de 36 milioane de euro“. ce, trimitere sesizări, integrată în CRM LoRaWAN  - soluţie funcţională.

2 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 3
Ghidul soluţiilor Smart City S O L U ŢI I L E T E S T A T E L A A L B A I U L I A

ment dedicat Alba Iuliei pentru printare (4.965.101,50 euro): 1.496 corpuri de ilu- integrativ, mai accesibil, mai compe- scăderea semnificativă a poluării;
fotografii personale direct din telefonul minat cu telegestiune; 134 panouri voltai- titiv, mai creativ, mai eficient în con- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
personal gratuit (prin voucherizare) - so- ce (134 acum.). Lungime sistem: 45,51km. sumuri; şi creşterea atractivităţii pentru mediul
luţie în faza de analiză. proiect de iluminat public inteligent transparentizarea relaţiilor cu ad- de business al oraşului;
(4.626.136,77 euro): 1.222 corpuri de ilu- ministraţia locală; participarea activă a comunităţii la
Physiomed, Elisa Med, minat cu telegestiune; 64 panouri voltai- digitalizarea serviciilor publice; dezvoltarea oraşului prin implicarea ce-
Vichi Farm ce (64 acum.). Lungime sistem: 35,05km. mobilitate smart pentru cetăţeni tăţenilor în sondaje de opinie personali-
Soluţii smart şi evenimente dedicate proiect achiziţie 13 autobuze electrice şi turişti; zate şi prin creşterea accesibilităţii ime-
sănătăţii publice: echipament măsurare transp. public de persoane + staţii de în- creştere aflux de turişti; diate la informaţiile de interes public;
postură corectă pentru toţi elevii clasei a cărcare aferente (~ 9,6 mil. euro). a c c e s g ra t u i t ş i s ec u r iz a t îmbunătățirea comunicării dintre
V-a din Alba Iulia, echipament măsurare proiect supraveghere video / siguranţă la internet de mare viteză; cetățeni și municipalitate;
vârstă cardiacă, echipament măsurare publică la nivelul întregului oraş. acces instant la date despre calita- testări ale stării de sănătate, suport
vârstă pulmonară, aparat ultraperfor- tea aerului în oraş; specializat, prevenţie şi sfaturi medi-
mant pentru măsurare stare generală de Beneficii aduse de proiectul reducerea consumului de energie cale profesionale în ceea ce priveşte
sănătate, acţiuni de prevenţie şi educaţie Alba Iulia Smart City la nivel din iluminatul public; sănătatea publică, prin acţiuni în aer
 Virtual Reality luţie funcţională. pentru sănătate în 4 mari licee din Alba local: condiţii de trafic mai sigure; me- liber şi şcoli;
Modelare virtuală 3D în high defini- White City Code Alba Iulia Iulia. creșterea calității vieții; diu pietonal mai sigur; soluţii ecologice de transport,
tion  a oraşului, foarte utilă în combi- Chat Pipper: soluţie de comu- un oraş mai atractiv pentru me- identificare şi contribuţie la redu- lipsite de emisii de noxe și de zgomot,
nație cu alte aplicaţii dedicate oraşului nicare în timp real cu cetăţenii - în Image Sensing diul de afaceri, mai comunicativ, mai cerea pierderilor de energie; sănătoase, rapide și comode.
(Planning Wiz, de exemplu, cu care va fi faza de testare şi adaptare  pentru  Autoscope Smart City Traffic Monito-
integrată), pentru planificare urbană, în www.apulum.ro; ring - supraveghere trafic auto.
turism etc. - soluţie în faza de implemen- White RCPT: aplicaţie iOS şi Adroid
tare; pentru calcularea şi memorarea costu- PONY car sharing
Modelare 3D fizică a oraşului, pentru rilor de pe bonurile de consum, predicţii 5 maşini Smart pentru smart mobility
expoziţii sau pentru planificare urbană. utile de costuri pentru city break în Alba în Alba Iulia (testare gratuită 1 septembrie
Iulia - soluţie funcţională; 2018 – 9 octombrie 2018)
Delphi Electric Alba Iulia Consultanţă IT pentru dezvoltarea în
Sistem termodinamic pentru apă cal- direcţia de oraş inteligent. Certsign
dă, cu panou solar, într-o creşă din Alba Certificate de server web SSL securi-
Iulia - soluţie funcţională.   E-learning & Software zare site web aflate în administrarea mu-
  Acces gratuit în platforma educaţio- nicipalităţii - soluţie în faza de analiză;
Intrarom nală Moodle şi acces la soluţii comple- Smart card-uri personalizate pentru
Iluminat inteligent: 3 LED-uri de efi- mentare pentru două colegii din Alba exponenţi/ personalităţi/ oameni de
cenţă ridicată - soluţie funcţională; Iulia - soluţie funcţională. business/ sportivi/ olimpici ai Judeţulu-
Mobilitate smart: 2 senzori ultraso- lui Alba - soluţie în faza de analiză;
nici pentru smart parking (monitori- Questo Semnătură electronică la distanță –
zare 6-12 locuri) şi 2 senzori ultrasonici App iOS&Android pentru a descoperi RSS - soluţie în faza de analiză. RadonAir - Soluție inteligentă de monitorizare a radonului din interiorul clădirilor
pentru monitorizare trafic - soluţie Alba Iulia într-un mod antrenant: prin-
funcţională; tr-un quest intuitiv, în secţiunea speci- Frontier Connect
Module WiFi pentru internet de mare ală construită pentru Alba Iulia - soluţie Lumbara Prime – soluţie smart irigare
viteză - soluţie funcţională; funcţională. zonele verzi - soluţie în faza de analiză;
Senzori de poluare şi zgomot - soluţie Lumbara SIP – Smart Info Panel - so-
funcţională; Cewe luţie în faza de analiză;
Telecomandă de panică cu Bluetooth App iOS&Android pentru trimitere de Lumbara Aqua – monitorizare calitate Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, radonul acumulat în spitale, administrație locală) prin: instalarea unor detectori activi, alarmarea
pentru iluminare stradală (zona cu cele 3 cărţi poştale din format virtual în format apă - soluţie în faza de analiză. interiorul clădirilor este principala cauză de cancer pulmonar la nefumători și automată în caz de depășire a nivelului de referință (300 Bq/m3) printr-un
a doua cauză pentru fumători. sistem de achiziție de date conectat la detectoarele instalate și interpretarea
LED-uri de înaltă eficienţă) sau situaţii de fizic, gratuit - soluţie în faza de imple-   Radonul este un gaz nobil, radioactiv, aflat peste tot în jurul nostru, parte din datelor colectate.
urgenţă -soluţie funcţională; mentare; Alte proiecte: aerul pe care îl respirăm și din fondul natural de radiații. Totuși, riscul apariției Pe lângă monitorizarea clădirilor cu acces public, RadonAir oferă soluții con-
Platforma web uiTOP pentru manage- Expoziţii foto temporare cu elemente catalog electronic / clasă digitală în cancerului pulmonar crește odată cu expunerile prelungite la radonul acumu- figurabile de monitorizare a radonului cu detectori activi în clădiri de birouri,
lat în interior, acest gaz având tendința de a se concentra în spații închise pre- ansambluri rezidențiale dar și soluții pentru utilizatorii casnici, pentru a putea
mentul soluţiilor Intrarom cu posibilitate smart - soluţie în faza de analiză; TOATE şcolile din mun. Alba Iulia. cum: peșteri, mine, pivnițe dar și în orice încăperi de la subsol, parter sau cu o lua la timp măsurile necesare de protecție (ex. aerisirea încăperilor).
conectare şi alte sisteme smart city - so- Smart DIGIPHOTOMAKER - echipa- proiect de iluminat public inteligent aerisire precară. RadonAir oferă autorităților, angajatorilor dar și tuturor celor interesați de o
Soluția inteligentă de la RadonAir, testată în cadrul proiectului pilot Alba bună calitate a aerului în spațiile în care locuiesc și muncesc, posibilitatea de a
Iulia Smart City, constă în monitorizarea continuă a activității concentrației gestiona eficient și în timp real nivelurile de radon pentru a minimiza potenția-
de radon în clădirile cu acces public cu un grad ridicat de ocupare (ex. școli, lele efecte dăunătoare asupra sănătății.
4 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 5
www.radon-air.ro | info@radon-air.ro | +40 214 574109 / +40 214 574097
Ghidul soluţiilor Smart City

în funcție de intervalul de timp, condi- nătățirea experienței în timpul călători- pentru elevi, profesori și părinți, plus
țiile meteorologice, anotimp sau eveni- ei și poate deveni un factor important aplicații ce permit un mod de predare
mente desfășurate. Astfel de informații în motivarea cetăţenilor să folosească interactiv. În Alba Iulia, soluția a fost
pot fi utilizate pentru optimizarea acți- mijloacele de transport în comun. implementată în 2 licee din oraș: Cole-
unilor organizate în zonele respective și Totodată, municipalitatea și regia de giul Economic „Dionisie Pop Marțian”
alocarea optimă de resurse de mobili- transport pot monitoriza traficul și flo- și Colegiul Național „Horea, Cloșca și

Smart City
tate urbană. ta de vehicule prin instalarea de camere Crișan“.
Soluția Civic Alert oferă ocazia ce- video și prin localizare GPS în timp real. Aceasta include tablete, catalog digital,
tățenilor să raporteze către Primărie Conectarea la internetul de mare acces la Internet prin Wi-Fi securizat și

powered
problemele orașului, statusul tichetelor viteză se face printr-un portal captiv, cu trafic web filtrat. În total, anul acesta
deschise putând fi urmărit în timp real prin care municipalitatea are la dispo- beneficiază în Alba Iulia de această so-
pe website-ul Primăriei. ziție un canal de comunicare directă luție 120 de profesori și aproape 1.500

by Orange
cu locuitorii orașului și poate derula de elevi.
Sustenabilitate în mod frecvent sondaje referitoare la
Reţeaua de senzori monitorizează ae- probleme de interes general. Cercetare și dezvoltare
rul atât în locații fixe, în intersecții, zone Prin aplicația e-alba iulia, disponibilă Ca urmare a acceptării Orange în
cu trafic auto intens sau zone industri- pe Android și iOS, turiștii au acces la programele de cercetare și dezvoltare
ale, cât și în mișcare, prin intermediul informații despre principalele obiecti- Ho r i z o n 2 02 0 , M AT I L DA ș i
senzorilor montați pe mijloacele de ve ale orașului, iar business-urile locale SLICENET, Alba Iulia a devenit benefi-
CONCEPUL DE ORAȘ INTELIGENT Un astfel de exemplu este proiectul La finalul anului 2017 a fost activată și transport în comun. pot organiza campanii dedicate. ciarul tehnologiilor 5G cu aplicabilitate
propus de Orange România pilot dezvoltat de Orange pentru Alba capabilitatea de LTE-M în Alba Iulia De asemenea, soluția oferă atât au- pe verticală Smart City.
pune bazele unei platforme deschise Iulia Smart City 2018 și care include pentru a completa beneficiile aduse torităților, cât și cetățenilor, informații Educație Orange are în prezent soluții de
și interoperabile ce poate fi extinsă și soluții de: dezvoltatorilor și utilizatorilor de apli- cu privire la impactul pe care activități- Orange pune la dispoziție o platformă Smart City în Alba Iulia, Timișoara,
adaptată nevoilor în schimbare ale ce- Conectivitate cații de tip IoT. le de zi cu zi le au asupra mediului. pentru digitalizarea școlilor, cu cata- C l u j -Na p o c a , Ia ș i , S u c e a v a ș i
tățenilor și municipalităților. Platforma Securitate Soluția de iluminat public inteligent log electronic și conținut personalizat Caransebeș.
creată beneficiază de infrastructura E-Guvernare Securitate contribuie la eficiența energetică a
deschisă Orange, precum și de apli- Sustenabilitate Accesul la internet este securizat prin orașului prin optimizarea consumului
cațiile și expertiza Orange și ale parte- Societate digitală intermediul soluției Business Internet de energie şi a costurilor de operare şi
nerilor săi, start-up-uri românești de Educație Security care oferă protecție împotri- întreţinere a sistemului de iluminat pu-
high-tech. Cercetare și dezvoltare va virușilor, atacurilor malware, botnet blic. Aceasta a generat economii între
Informațiile colectate de senzorii sau DdoS și siguranța conexiunilor fixe 50-70% la consumul de energie elec-
instalați în oraș, din cadrul seturilor de Conectivitate sau mobile împotriva atacurilor ciber- trică, în funcție de intensitatea luminii
date publice disponibile la nivelul auto- Orașul Alba Iulia se bucură de rețele de netice. selectate pentru fiecare stâlp. Soluția
rităților locale și centrale sunt agregate internet în bandă largă și IoT, 4G/4G+, oferă beneficii conexe precum posi-
în platformă și permit adăugarea de noi Wi-Fi, LTE-M și LoRaWAN furnizate E-Guvernare și administrare bilitatea adăugării altor soluții de oraș
informații de la orice tip de senzor sau de Orange România și securizate prin participativă inteligent precum hotspoturile Wi-Fi
instituție. Cu ajutorul unei interfeţe platforma Business Internet Security. Prin intermediul platformei de co- sau camerele de supraveghere, dato-
deschise și interogabile pentru pro- Rețeaua Wi-Fi include peste 228 nectare la Wi-Fi și a soluțiilor de ad- rită faptului că stâlpii de iluminat sunt
gramarea de aplicaţii (API), orice or- puncte de acces în cetate și oraș și 15 ministrare participativă, cetățenii pot de acum alimentați cu electricitate și în
ganizație poate dezvolta noi aplicații puncte de acces în mijloacele de trans- comunica mai ușor cu autoritățile pe timpul zilei.
destinate proiectului Smart City. port în comun. Rețeaua publică Wi-Fi subiecte de interes public, iar Primăria
Orange pune la dispoziție o in- Orange oferă acces la internet în zone poate realiza sondaje adresate utiliza- Societate digitală
frastructură integrată de ultimă gene- centrale, de interes turistic, spații de torilor din mijloacele de transport în Orange propune o soluţie de transport
rație, soluții digitale complexe, precum agrement, stadioane, precum și unități comun. public inteligent, incluzând accesul
și un ecosistem de parteneriate locale publice administrative, de învățământ Mai mult, prin intermediul platfor- Wi-Fi la internet securizat pentru călători
și internaționale cu lideri în domeniul sau sanitare. mei City Analytics, municipalitatea şi accesul în timp real la informaţii legate
tehnologic, ce asigură succesul de- Rețeaua dedicată obiectelor conec- are acces la informații despre traficul de poziţionarea GPS, viteza şi direcţia de
sign-ului, implementării și operării tate la internet (IoT), LoRaWAN, aco- pietonal în zonele cu Wi-Fi, putând ur- deplasare a fiecărui mijloc de transport.
celor mai complexe proiecte de orașe peră prin 6 gateway-uri întregul oraș mări rapoarte și date statistice privind Accesul la conexiuni de mare viteză
inteligente. Alba Iulia și conectează 150 de senzori. numărul de vizitatori unici și densitatea în timpul călătoriei contribuie la îmbu-

6 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 7
Soluții de infrastructură
și securitate cibernetică
Ghidul soluţiilor Smart City

Urbanizarea rapidă este una dintre cele mai
importante forțe care afectează lumea de azi.
De ce
Smart City
Pe măsură ce în centrele urbane populația continuă să creasca, multe devin „orașe inteligente“ printr-o transforma-
re digitală menită să facă viața locuitorilor lor mai bună, guvernarea mai eficientă și consumul de resurse mai eficient.
Interconectivitatea între infrastructura virtuală și fizică a orașului devine în același timp însă, o ușa deschisă către
riscuri noi și substanțiale de securitate cibernetică. Cu fiecare punct de acces suplimentar, vulnerabilitățile de expu-
nere a datelor sensibile se extind. „Orașele inteligente“ pot fi susceptibile la numeroase tehnici de atac cibernetic cum Interviu cu Marius
ar fi executarea de la distanță și blocarea semnalului, inclusiv programe malware, manipulare de date și DDOS. Pentru
a contracara riscurile sunt necesare planuri „inteligente“ care sa protejeze fiecare infrastructura critică, în numele
Bostan, fost Ministru al
tuturor părților implicate, de la cetățeni individuali la instituții publice și private mari.
DANA NICULESCU,
Business Comunicațiilor și pentru
„Încorporarea tehnologiilor inteligente bazate pe IoT în infrastructurile gestionate de municipalități este un dome- Development Manager
Tehnologia Informației,
niu la care putem să răspundem prin furnizarea de instrumente necesare și eficiente pentru a proteja informațiile și
comunicațiile de date la mai multe niveluri. Mai departe, performanța în cadrul unui ecosistem conectat, cu mulți și inițiator al Alba Iulia
diverși jucători, vine cu așteptări de interoperabilitate“, a precizat Dana Niculescu, Business Development Manager, Smart City și al Dezbaterii
Clico Romania. Clico Romania vine în plus cu un suport de audit de securitate pentru identificarea vulnerabilitatilor,
recomandări și solutii pentru fiecare nivel de protecție. Înființat în Polonia înca din 1991, Clico Group este unul dintre
Naționale Smart City
cei mai mari distribuitori specializați în soluții de infrastructură și securitate a rețelelor, pe piețele din Europa Centrală
și de Est.
Prin prezența sa în România a reușit să introducă și să promoveze soluții unice, confirmate de către analiști inde- TEHNOLOGIILE AVANSATE POT
pendenți (Gartner/IDC) în poziții de lider în segmentele lor precum Palo Alto Networks, Juniper Networks, Arista Ne- fi folosite pentru a face orașele
tworks, Imperva, Rapid7, Forcepoint, Trend Micro, CyberArk, Pulse Secure, MobileIron, Aruba/HPE, Radware, Acronis, Romaniei mai inteligente. Cu bani pu-
Rubrik, Tufin, Thales, Microsens, Bluecat Networks, SecureVisio, A10 Networks, Verint Systems, Exabeam, Extreme țini se pot crea efecte benefice extra-
Networks, Ucopia.
ordinare, dar pentru aceasta trebuie
să fim noi mai inteligenți și măcar să sim canalele de comunicații și inteligența Cât de importantă este in-
putem pune în practică ce au inventat românească în beneficiul cetățenilor? frastructura de comunicații și de
alții. Viteza de adoptare depinde mult internet dintr-un oraș?
de implicarea edililor și a companiilor Care credeți că ar trebui să fie Infrastructura de comunicații și de
în beneficiul cetățenilor, companiilor preocuparea principală a unei internet sunt esențiale. La fel și echipa
și turiștilor. administrații locale? de implementare este foarte impor-
Preocuparea permanentă a administrați- tantă. Un oraș care are acoperire cu
Ce părere aveți, orașele trebuie ei pentru calitatea vieții include în primul hotspoturi și oferă acces la internet
să includă în administrarea lor rând respectul pentru timpul oamenilor. de mare viteză este un oraș care are
tehnologia digitală? Într-un oraș inteligent, bazat pe tehno- șanse să devină inteligent. Apariția
Marius Bostan: Administrația inteli- logie, cetățenii vor câștiga timp. Timpul vitezelor mari, 5G, vor oferi o oportu-
gentă atrage companiile de comunica- este una dintre cele mai prețioase resurse nitate majoră pentru o viață mai bună
ții și tehnologie mai aproape de orașe, într-o lume care trăiește cu viteză din ce și dezvoltarea afacerilor.  Va crește si-
cetățeni, turiști, investitori. Companiile în ce mai mare. Să reducem costurile la guranța publică, traficul va fi mai fluid,
inovează și fac permanent produse, care utilități, la energie și la apă prin econo- nu vom pierde timp în aglomerație și
ne ajută să comunicăm și să câștigăm miile rezultate din folosirea senzorilor. inteligența artificială ne va oferi soluții
timp. Ce ne-am face acum fără telefoane Vom plăti bani mai puțini dacă vom avea pentru diverse probleme. Vom ști să
mobile? Am pierde mult mai mult timp senzori care să ajute becurile să lumineze urmăm drumul cel mai scurt și cel mai
și bani. Tehnologia ne face viața mai când trebuie și să nu fie aprinse în timpul rapid. Costurile sunt minimale datorită
FOTO: I N QUAM P HOTOS / GEORGE CĂ LI N ușoară dacă o avem la îndemână. Liderii zilei. Dacă vom afla imediat când avem investițiilor și inovațiiilor deja făcute de
orașelor pot ajuta la adoptarea și folosi- pierderi de apă pe rețea sau în rețeaua de companiile de comunicații.
rea la scară largă a inovațiilor tehnologi- gaz. Dacă ghișeele vor fi mai prietenoa-
ce. Am inițiat o dezbatere vastă despre se cu cetățenii și nu va trebui să stăm la Prin ce metode inteligente ar
Smart City și am încurajat decidenții să cozi, dacă vom avea acces la formulare putea atrage orașele mai mulți
folosească noile descoperiri. De ce să nu electronice simple și usor de utilizat. Așa turiști?
folosim calculatorul și senzorii dacă au construim un viitor mai bun pentru noi Orașele au locuri interesante de vizitat,
fost deja descoperite? De ce să nu folo- și urmașii noștri. pot oferi experiențe unice pentru turiști

NEWSWEEK.RO 9
Ghidul soluţiilor Smart City

dar din păcate necunoscute sau greu
de descoperit. În primul rând proiecta-
rea unor produse turistice, marketarea
lor pe internet și în media prin strategii
eficiente. Locurile interesante, traseele
din zonele excepționale pot fi puse în
valoare prin aplicații care să ofere ghi-
dul turistic cel mai isteț. De exemplu
informația de la un monument istoric
poate fi trimisă pe telefonul mobil al
unui turist prin bluetooth când aces-
ta trece prin apropierea lui și dorește
să afle istoria acelui monument. Apoi
aplicațiile pot oferi informații despre
cel mai bun loc unde poți lua masa sau
poți bea o cafea în apropiere. Așa pot
fi implicați ușor și comercianții în tot
acest fenomen și ei sunt parte a bene-
ficiilor. Dezbatere Națională Smart City - Alba Iulia 2018

Cum ne putem controla sănăta- Ne dorim cu toții o administrație priete- fesorii și elevii pentru performanță. Un
tea cu ajutorul noilor tehnologii? noasă, eficientă, cu toate datele accesibi- ajutor și un sprijin cu aplicații multiple
Sănătatea și mediul sunt în topul le. Dacă vrem o adeverință, un certificat care să ajute copiii să se dezvolte, să acu-
preocu­părilor dezvoltatorilor de solu- de urbanism sau fiscal, să le putem avea muleze cunoștințe, să se autoevalueze și
ții. Putem urmări cu ușurință calitatea rapid. Din păcate se cheltuiesc bani cu să poată fi evaluați corect. Chiar și părinții
aerului prin senzori plasați în puncte- calculatoare, cu softuri și de multe ori ele plecați temporar la muncă în străinătate
le importante din oraș. Vom ști dacă se perimează rapid. Cea mai bună solu- pot urmări cu ușurință parcursul educa-
sănătatea noastră poate fi afectată și ție pentru administrații este să foloseas- țional al copiilor rămași în țară. Oamenii
vom putea lua măsuri contra poluă- că servicii, platforme și infrastructura de inteligenți se întorc în orașe inteligente.
rii.  Introducerea acestor soluții costă calcul furnizate de companii tehnologice
foarte puțin comparativ cu benefiiciile care au experiență. Deja municipiile nu Vom putea rezolva problema tra-
rezultate. Putem urmări și în interio- mai găsesc experti IT sau nu îi pot plăti ficului, mai ales în marile orașe?
rul clădirilor concentrația unor gaze la nivelul pieței. Soluția este cloud-ul, așa În mai toate orașele, la anumite ore, pier-
toxice printre care aș vrea să exemp- cum se întâmplă deja în toate țările avan- dem timp în trafic în timpul orelor aglo-
lific Radonul, care este considerat de sate. Așa ne putem proteja mai bine de merate. De multe ori nu găsim locuri
către Organizția Mondială a Sănătații atacurile infractorilor cibernetici sau de de parcare în unele parcări și altele sunt
principalul responsabil de cancer la efectele unui cutremur de exemplu! Aici goale. Aceste probleme pot fi rezolvate
nefumători. Putem urmări cu ajutorul avem deja o urgență. cu ajutorul tehnologiilor smart. Planu-
senzorilor și GPS-ului circulația deșe- rile integrate de mobilitate au nevoie de
urilor și putem fi mai eficienți. Soluțiile Cum am putea folosi tehnologia componentă inteligentă. Pistele de bici-
pentru telemedicină și comunicarea digitală în domeniul educației? clete, stațiile de încărcare pentru mașini
rapidă cu cei bolnavi salvează vieți și Educația și pregătirea tinerilor pentru electrice, carsharing-ul și carpooling-ul
măresc speranța de viață. viitor este esențială. Tinerii nu vor mai devin realități în marile orașe. Din ce în ce
părăsi orașele care le oferă o legătură cu mai multe persoane folosesc aplicațiile
Cum vedeți rezolvarea blocajului tehnologia și cu lumea civilizată. Un oraș inteligente pentru a se deplasa și trebuie
de la nivelul departamentului de care găzduiește companii de tehnologie, să recunoaștem că ne scot de multe ori
IT din Primării, legate de echipa- are o infrastructură tehnologică și de co- din încurcătură și salvăm timp. O admi-
mente depășite moral, greu de municații bună. Un proces de educație nistrație inteligentă va avea sisteme de
înlocuit, dar și de specialiștii în inteligent înseamnă folosirea unui cata- management al traficului și va încuraja
domeniu care sunt greu de găsit? log electronic care să ajute părinții, pro- adoptarea tehnologiei.

10 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 11
Ghidul soluţiilor Smart City

Aplicația de tip e-guvernare, cea
de comerț bilaterale, asociații de afaceri,
investitori străini, etc, dar și prin networ- ia la rang de zonă istorică, într-un spațiu
king.Ne implicăm activ în susținerea unificat dar deschis, care leagă între ele

mai folositoare la Piatra Neamț proiectului „Autostrada A8”, principalul toate monumentele din arealul central
handicap în ce privește accesibilitatea și și re-crează fizic și virtual cadrul vechii
mobilitatea rutieră în Regiunea Nord-Est.  Curți Domnești a domnitorului Ștefan
Interviu cu Dragoș Chitic, Primarul Municipiului Piatra Neamț, Investitorii nu caută doar terenuri cu cel Mare.
despre modul în care un oraș se poate dezvolta inteligent. utilități, forță de muncă la costuri rezo- Totodată, soluția tehnică de preluare a
nabile, apropiere de resurse / materii pri- traficului auto printr-un pasaj rutier sub-
me/piața de desfacere sau de hub-urile teran a generat un spațiu subteran de par-
Cum intenționați să folosiți servicii pe care le furnizează o adminis- oportunități de dezvoltare a afacerilor IT, care pe două  nivele pentru autoturisme,
tehnologia  pentru ca orașul trație locală atât propriilor locuitori și oa- de petrecere a timpului liber etc. de transport.
La fel de mult îi interesează nivelul de o parcare pentru autocare, noi fluxuri
să devină un Smart City? menilor de afaceri, cât și turiștilor. pietonale de vizitare a vestigiilor Curții
Dragoș Chitic: Prin utilizarea ei (atât Ne propunem să ne valorificăm mai Care credeți că sunt barierele disponibilitate și susținerea autorități-
lor locale, care sunt așteptările lor și ale Domnești, clădirilor și muzeelor din jur.
prin intermediul aplicațiilor on-line op- bine resursele, de exemplu resursa turis- principale în construirea unui
timizate dar și al interfeței locale) în be- tică - prin rezervări online (booking) ale oraș inteligent? populației (privind folosirea resurselor
și mai au și avantajul că se customizează și furnizorilor locali, responsabilitatea SUPLIMENT GHIDUL SOLUŢIILOR SMART CITY
neficiul oamenilor. Practic, digitalizarea cazărilor, serviciilor, dar și a zborurilor Soluțiile la cheie oferite în general de REDACŢIA
și echipamentele smart (prima etapă în low-cost către cele două aeroporturi in- companii mari, brand-uri de renume, dar mai ușor și, nu în ultimul rând, că încu- socială, cum le vor afecta sau îmbună-
DIRECTOR _ Sabin Orcan
atingerea dezideratului de „oraș inteli- ternaționale mai apropiate - piața poten- scumpe și care trebuie adaptate. Apoi so- rajează antreprenoriatul și mediul de tăți viața activele rezultate din investiție,
REDACTOR-ȘEF _ Răzvan Chiruță
gent”) ne vor ajuta să asigurăm servicii țială fiind acum cea globală. Vrem să ne luțiile punctuale, chiar locale, oferite de afaceri local/regional, dar care trebuie cât de prietenoasă este nouă activitate
EDITOR COORDONATOR _ Mihai Duță
publice mai eficiente și de o calitate mai să ne promovăm ca destinație reziden- firme și furnizori de echipamente mai integrate. De asemenea, trebuie să ne cu mediul, etc).
bună și aici ne referim la toată gama de țială, turistică și de investiții și să creăm mici, deci sunt mai accesibile ca buget adaptăm la progresul tehnologic din ce Românii din Diaspora constituie un Online manager _ Ștefan Onica
în ce mai rapid și să ne acomodăm cu important factor de promovare a culturii
DTP
schimbările, să punem în acord menta- și cutumelor românesti, putând influen-
Cecilia Bălănescu
litățile locuitorilor cu cele ale decidenților. ța astfel alegerea străinilor de a vizita sau
MONITORIZARE INTELIGENTĂ PENTRU UN ORAȘ AL VIITORULUI Care considerați că este soluția
chiar de a investi aici.
Ei înșiși pot lua oricând decizia de a
FOTO

Image Sensing Systems este lider global în soluții smart pentru monitorizarea traficului utilizând detecția mașinilor cu ajutorul senzorilor radar de Smart City cea mai folositoare reveni acasă pentru a face investiții /
și video. Prin soluțiile noastre inovatoare, am îmbunătățit traficul, atât în zone rurale, cât și în zone urbane, de peste 25 de ani, în mai mult de 70 de unui oraș? afaceri aici, în țară, principala lor dorin- EDITOR

țări. Image Sensing Systems a implementat un proiect-pilot, în cadrul inițiativei Smart City Alba Iulia, pentru a monitoriza și colecta date trafic și a SC News Internațional SA
Aplicațiile de tip e-guvernare, care permit ță fiind de-birocratizarea (de ex, ghișeul
furniza informații necesare mentenanței infrastructurii.
digitalizarea serviciilor publice, în paralel unic), care stă în puterea noastră. Bd. Mărăști, nr. 65-67, Sector 1, București
(Pavilion G3, Complexul Romexpo, Intrarea B)
cu utilizarea tehnologiilor de securizare Telefoane:
0374.00.23.81
a datelor, ar putea fi utilizate de cetățeni Care a fost cel mai apreciat 0374.00.23.82
Email:
Tipologia traficului în cele două puncte este diferită. Din acest motiv, soluția folosește diferite tipuri de din ce în ce mai multe situații (nu numai proiect de dezvoltare urbană de redactia@newsweek.ro
sensor, aleși pentru o monitorizare optimă a traficului în fiecare punct. S-au instalat senzori de diferite tipuri cele devenite clasice de ex. plata taxelor către locuitorii orașului? abonamente@newsweek.ro
publicitate@newsweek.ro
(detecție video, radar, bluetooth) în două locații din Alba Iulia, care monitorizează și furnizează în timp real și impozitelor sau depunerea/obținerea Din toate sursele de informare pe care
DIRECTOR COMERCIAL _ Carmen Dincă
informații complexe despre trafic, atât la nivel de intersecție, cât și la nivel de stradă de access în oraș, pentru unor documente/avize). le am, a rezultat că proiectul de dezvol-
fiecare bandă. DIRECTOR PUBLICITATE _ Adrian Dinu
tare urbană cel mai apreciat de locuitorii Telefon: 0722 250 070

Cum atrageți investiții noi în oraș? orașului este „Restaurarea şi punerea în REALIZAT DE

Credeți că românii din Diaspora valoare a Zonei istorice şi culturale Cur-
pot fi un catalizator al dezvoltării tea Domnească din municipiul Piatra
locale ? Neamţ“ – prin amenajări urbanistice,
Contorizarea numărului de mașini, a gradului de congestie, viteza medie, timpi de călătorie, precum și distribuția smartcity@concordcom.ro
Pe site-ul Primăriei există o pagină dedi- amenajări ale circulaţiilor pietonale şi
mașinilor pe 6 clase (mici, medii, mari, foarte mari), atât a mașinilor care intră sau care părăsesc Alba Iulia. Se utilizea- www.smartcity.concordcom.ro

ză sensori de ultimă generație care folosesc algoritmi de machine-learning și autoconfigurare. cată investitorilor, cu materiale în limba carosabile – pasaj auto subteran, parcaje www.concordcom.ro
office@ concordcom.ro
română și engleză, informațiile fiind pre- subterane. Tel.: 0729 990 536

zentate și cu ocazia unor evenimente de Prin proiect a fost realizată extin- TIPAR:
Beneficii profil (de ex târguri, conferințe, burse de derea Pieții Libertății (spațiul generos
l Utilizarea datelor pentru dezvoltarea și validarea planurilor de mobilitate sau planificare a dezvoltării unor noi puncte de interes general în oraș. idei investiționale, emisiuni, conferințe creat, având în centru Turnul lui Ștefan
l Datele arhivate ajuta city-managerul să înțeleagă informații precise despre fluxul de trafic în interiorul orașului, între diferite puncte din oraș, de presă și alte evenimente media)  mi- cel Mare și înconjurat fiind de clădiri de ISBN 978-973-0-28338-9
măsurate în timp real, numite și date spațiale. siuni economice în afară, sau vizite ale patrimoniu numindu-se acum Curtea Newsweek este o marcă înregistrată a
l Utilizarea datelor pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și reducerea accidentelor reprezentanților unor ambasade, camere Domnească) ridicând funcțiunea aceste- Newsweek LLC (SUA)
l Scalabilitate a soluției cloud de la câțiva senzori la mii de senzori, pentru o imagine completă a utilizării infrastructurii rutiere urbane.

Date
12de contact:
N E W Valentin
S W E E K .Magliano
RO Regional Director - Eastern Europe and Middle East 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 13
Image Sensing Systems EMEA Ltd.,București. Telefon: +40 745 034 035
wwww: imagesensing.com, vmagliano@imagesensing.com
Ghidul soluţiilor Smart City

Piatra Neamț
Smart City
Proiecte finalizate în municipiul Piatra Neamț
Proiecte în curs
     „Zona smart“ proiect pilot de tip   „ Smart Public Services“ - info- de implementare
Smart City include: o piesă de mobilier chioșcuri stradale de tip Tom – Touch Primăria are în pregătire proiecte pen-
stradal inteligent - o bancă alimentată prin intermediul cărora cetățenii be- tru accesarea fondurilor europene
cu energie solară care permite vizita- neficiază de o serie de servicii publice nerambursabile aferente perioadei de
torilor parcului din centrul oraşului să pe internet (depunerea unor declarații programare 2014 – 2020 pentru:
îşi încarce dispozitivele mobile şi să legate de impozite sau privind Regis-   Reabilitare, modernizare și dotare
se conecteze la serviciul de internet trul Agricol, cereri de eliberare adeve- a patru școli generale
Wi-Fi, o soluţie de iluminat stradal in- rințe, participare la dezbateri online   Extinderea și modernizarea siste-
teligent, instalată în aceeaşi arie, oferă etc.). mului de iluminat public
posibilitatea de diminuare a fluxului   „Ghid turistic digital QR“ – im-   Reabilitarea termică a unor uni-
luminos în funcţie de anumite scenarii plementare rețea de internet wireless tăți școlare, reorganizarea principale-
predefinite, o staţie de încărcare pentru gratuit în Piața Curtea Domnească și lor coridoare de mobilitate urbană ale
maşini electrice, sistem de monitori- realizarea de videoclipuri de prezen- orașului
zare a calităţii aerului și supraveghere tare a principalelor obiective turistice  Implementare system bike-sharing
video inteligentă. din oraș.   Amenajare spații verzi, grădini
  „Smart Security“ - Sistem de su-   „Smart Education“ – Centrul Ju- publice
praveghere video, compus din 12 ca- dețean de Excelență Neamț, în cadrul   Reabilitarea unui centru multi-
mere de supraveghere care vor moni- căruia grupe de elevi sunt pregătite funcțional
toriza traficul din intersecțiile și zonele pentru participare la Olimpiade în di-   Instalare stații de reîncărcare ve-
aglomerate ale orașului. verse discipline. hicule electrice. 

14 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018
Ghidul soluţiilor Smart City

Microsoft
România
investește
în educație
ÎN PLIN AVÂNT AL SOCIETĂȚII jocului, profesorii facilitează elevilor
informaționale, cele mai că- înțelegerea unor termeni moderni de
utate locuri de muncă nici nu exis- programare și îi încurajează pe aceș-
tau în urmă cu 10 sau chiar 5 ani, tia să realizeze proiecte individuale
conform raportului ,,The Future of sau în echipă.
Jobs“, publicat cu ocazia Forumului Pe lângă noțiuni de cod, elevii sunt
Economic Mondial de la Davos, 2016. stimulați să înțeleagă și noțiuni de
Printre principalii factori generatori geometrie, structură sau construc-
de schimbare în ceea ce privește lo- ții, asimilând termeni din domenii
curile de muncă vor fi: cloud compu- precum arheologie, arhitectură sau
ting, tehnologiile big data, Internet of morfologie. Jucând „Minecraft pen-
Things, robotica avansată, inteligența tru Educație“, elevii își dezvoltă gân-
artificială, machine learning, toate direa critică și spiritul practic, într-un
acestea necesitând cunoștinte / abi- mediu virtual creativ.
lități de programare, nu doar de uti- Minecraft pentru Educatie este
lizare a tehnologiei. Aceste perspec- o aplicație care funcționează pe „Administrațiile publice
tive creează necesitatea concretă de dispozitive harwdare cu Windows locale sunt direct interesate
a transforma sistemul educațional 10 și Office 365 pentru Educație. în a sprijini modernizarea
pentru a instrui și pregăti elevii din Microsoft, împreună cu producătorii invățământului deoarece
punct de vedere al competențelor, de calculatoare, vă recomandă dispo- impactul este benefic la
astfel încât aceștia să poată avea ac- zitivele Windows concepute special nivelul întregii comunități:
ces la locurile de muncă ale viitorului. pentru educație, inclusiv laptopuri și elevii de azi, fiind pregătiți
Microsoft România investește ma- dispozitive 2 în 1. pentru meseriile de mâine,
siv în Educație, atât în pregătirea pro- Pentru mediul preuniversitar, vă vor contribui în mod direct
fesorilor, cât și a elevilor. Un exemplu recomandăm să solicitați dispoziti- la bunăstarea economică a
relevant este „Minecraft pentru Edu- ve cu Windows 10 Professional din comunității, atât prin im-
cație“, prin intermediul căruia susține programul „Shape the Future“ – ast- pactul direct al meseriei lor,
inițiativa Ministerului Educației Na- fel veți beneficia de funcționalitățile cât și indirect prin creșterea
ționale de a introduce programarea complete ale Windows 10 Professio- contribuțiilor la bugetele
într-un stadiu timpuriu al ciclului nal la un preț special pentru educație. locale, rezultate din locuri
educațional. Minecraft pentru Edu- de muncă cu valoare adău-
cație este versiunea educațională a Pentru mai multe informații, accesați gată și mai bine plătite“, a
popularului joc Minecraft, reprezen- www.microsoft.com/ro-ro/education/ declarat Marilena Ionașcu,
tând un instrument didactic interdis- sau contactați-o pe Adriana Manole: Director Educație la
ciplinar și interactiv. Prin intermediul a-admano@microsoft.com. Microsoft România.

NEWSWEEK.RO 19
Ghidul soluţiilor Smart City

Cum scăpăm Arad Smart City 
de aglomerația Proiecte finalizate în municipiul Arad

din orașe  Portalul Primăriei Municipiului Arad
- Aplicația E-guvernare permite trimite-
nibile pe pagina de internet http://www.
aradhotspots.ro/ro/, unde pot fi urmărite
rea electronică a cererilor, sesizărilor, pe- și imagini live, prin intermediul a 30 ca-
Interviu cu Radu Dragomir, CEO Urban tițiilor și urmărirea stării lor / Plăţi on-line mere video.
Scope, despre integrarea sistemelor care – acces trafic greu/ Eliberare certificate  Transport public în Municipiul
ne-ar mări mobilitatea urbană. transport greu (prin e-mail) /Harta ora- Arad prin aplicația 24Pay - Compania de
șului/ Formulare on-line /Descărcare transport public Arad a implementat pla-
acte necesare /Sondaje (întrebarea lunii) ta unor titluri de transport prin aplicația
Care credeți că este princi- oferim bilete de transport gratuite? De ce Scope, avem experiența și capabilitatea / Chestionare. 24Pay, care poate fi descărcată și accesa-
pala problemă a orașelor nu am avea o aplicație unică de călătorie de a face o evaluare a mobilității în ori-  MyArad - Aplicație gratuită prin tă de pe dispozitivele de tip smartphone, să promoveze utilizarea tehnologiilor
în ceea ce privește mobilitatea și la nivel municipal care să integreze toate ce oraș din România și de a oferi soluția care utilizatorii pot sesiza municipalita- biletul fiind valabil o oră din momentul avansate.
care este soluția? soluțiile de transport urban și interurban? personalizată care să permită o aborda- tea în privința diverselor probleme din emiterii.  Strategia de informatizare a instituției
Radu Dragomir: Cel mai important   re modernă a mobilității urbane. oraș: iluminat public, canalizare, maşini  Supraveghere video inteligentă și  Sistem de management şi analiză
aspect pe care încă nu îl regăsim în ca- Cum credeți că se poate rezolva   abandonate sau parcate neregulamentar, infrastructură rețea de comunicații date a performanțelor școlare (Catalog elec-
drul administrației publice locale este problema traficului generată de Cum ar putea fi încurajate refacerea străzilor şi aleilor, salubrizarea / voce / software / video, cu sistem de tronic)
viziunea de dezvoltare clară în dome- infrastructura, în mare parte folosirea transportului public străzilor, toaletare copaci şi întreţinere dispecerizare inclus -Sistemul de supra-  Iluminat inteligent
niul mobilității. S-au elaborat Planuri realizată în perioada comunistă, și mersul pe bicicletă? gard viu, câini comunitari, ordine publi- veghere al municipiului este format din  Sistem integrat pentru călători
de Mobilitate Urbană Durabilă care au cu străzi și bulevarde înguste? În cele mai multe cazuri străzile urbane că, solicitare locuinţă, revendicări în baza 84 de camere video, care funcționează e-ticketing şi monitorizare video
fost catalogate ca un „must have“ pen- Toate orașele moderne își transformă sunt mărginite de construcții care nu legii 10, comerţ ambulant, probleme de non stop. La ora actuală este în curs de  Planificare strategică și manage-
tru accesarea fondurilor europene, dar orașele în sensul promovării a trei so- pot fi eliminate, ceea ce înseamnă că mediu sau ajutor social, respectiv ajutor implementare extinderea acestui sistem. ment al performanței la nivelul Munici-
nu s-a conștientizat importanța acestor luții principale: zone centrale libere de trebuie să gândim în paradigma utilizării de urgenţă.    Public Library Innovat ion piului Arad prin instrumentul Balanced
documente de planificare strategică. autoturisme; promovarea mobilității al- eficiente a spațiului existent.  Impozite și taxe locale – Platforma Programme - Biblioteca Județeană A.D. Scorecard – Tablou de Bord Echilibrat
Soluțiile tehnologice există, furnizorii ternative tip bike sharing și, nu în ultimul Acest lucru presupune să avantajăm de contact a Primăriei Municipiului Arad Xenopol Arad a implementat acest pro- (BSC)
de echipamente și tehnologii au avansat rând, dar cu siguranță cel mai impor- anumite fluxuri de trafic (bicicliști, pie- - Începând cu anul 2009, Aradul devenea gram menit să ajute bibliotecile publice  Planificare strategică eficientă și im-
în piață sisteme care pot eficientiza mo- tant, promovarea transportului public. toni și transport public) în detrimentul al doilea oraş din ţară în care a fost lansat să utilizeze  tehnologia informației și co- plementare de soluții electronice pentru
bilitatea urbană. Soluția este integrarea. Este o utopie să considerăm că o in- altor participanți la trafic (autoturisme sistemul de plată online a taxelor şi im- municării pentru a crea servicii noi care reducerea birocrației
Municipalitățile au nevoie de consultanți frastructură concepută, cum este exem- private). În cadrul proiectelor noastre, pozitelor locale. Începând cu luna aprilie acoperă nevoi de dezvoltare a comuni-  Waze Connected Citizens - Ara-
de specialitate care să poată integra atât plul Bucureștiului, pentru 300.000 de ce sunt finanțate cu fonduri europene 2018, cetățenii Aradului au posibilitatea tăților: în agricultură, în sănătate, în dez- dul este primul oraş din România care
soluțiile existente cât și soluțiile viitoare autoturisme poate suporta 2 milioane nerambursabile, am eliminat spații de să își verifice dosarul fiscal, iar pentru voltare economică, în educație, pentru a devenit partener al Waze Connected
dezvoltate din surse proprii sau fonduri de autoturisme fără a exista o sufocare parcare și am propus piste de biciclete plata este disponibilă aplicația MobilePay. incluziune socială etc. Citizens, o reţea cu peste 100 de parte-
europene nerambursabile. De cele mai a traficului. sigure, am dedicat benzi de circulație  Sistem de informare online la elibe- neri în întreaga lume. Programul are ca
multe ori proiectele de mobilitate urba- Este foarte important să se înțeleagă exclusive pentru transportul public rare acte Urbanism - Începând cu luna scop îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei
nă eșuează pentru că municipalitățile că soluția este un conglomerat de sis- (delimitate fizic), am conectat într-o noiembrie 2017, Primăria Municipiului
Proiecte în curs şi a confortului cetăţenilor în materie de
achiziționează servicii de consultanță în teme tip „systems of system“ aborda- manieră intermodală spațiile pietona- Arad a implementat un sistem de infor- de implementare trafic rutier în zonele urbane
domeniul mobilității fără a avea în vedere te  într-o manieră integrată. Un sistem le care să devină zone de tranzit și alte mare online, primul din ţară cu transmi-   D i g i t a l C i t y C h a l l e n ge -   Platforme subterane de colectare
integrarea soluțiilor. Gândiți-vă numai ce inteligent de trafic management, fără soluții care să conducă la o abordare tere automată şi cod de bare QR, prin Municipiul Arad a fost selectat de că- selectivă a deșeurilor din Municipiul Arad
avantaje are un oraș care reușește să in- o strategie de comutare de la autotu- „smart“. Experiența la nivel național prin care cetăţeanul este anunţat că poate tre Comisia Europeană printre cele  Bike-sharing
tegreze soluțiile de trafic management cu rism la transportul public sau soluții de investiții de peste 200 milioane euro din să-şi ridice Certificatul de Urbanism sau 15 orașe din Europa care vor benefi-  Soluție de comunicare Primărie
soluțiile de management de flotă și prio- mobilitate alternative, este o soluție pe fonduri nerambursabile ne permite să Autorizația de Construire eliberată. cia de servicii de consultanță persona- - cetățeni – Managementul modern al
ritizare a transportului public, integrarea termen scurt. Doar un „mix de sisteme“ avem o viziune care să ne ofere pârghi-  Hot Spots - În municipiul Arad sunt lizate în proiectarea și implementarea orașelor inteligente
între soluțiile de mobilitate alternative, implementate într-o maniera integrată ile necesare în a rezolva într-o manieră active 30 de hot-spoturi care asigură in- strategiei locale de transformare digita-  Agenție de Promovare a Investițiilor
park&ride și transport public. De ce să nu pot aduce beneficii atât economice proactivă problemele de mobilitate ur- ternet gratuit în zone publice (parcuri, lă. Inițiativa „Digital Cities Challenge“  Digitizarea și conservarea online a
oferim posibilitatea cetățenilor să-și lase și sociale, dar și în ceea ce privește să- bană. Am implementat astfel de soluții zone pietonale, etc.) Toate informațiile, (Provocarea Orașelor Digitale) este patrimoniului cultural al Europei pentru
mașina într-o parcare park&ride și să le nătatea comunităților. Noi, la Urban la Constanța, Sibiu, Focșani, Buzău. inclusiv o hartă interactivă, sunt dispo- concepută să ajute orașele europene asigurarea accesului universal.

20 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 21
Ghidul soluţiilor Smart City

Ce bani dă UE SIEGFRIED
MUREȘAN,
Principalele direcții care vor beneficia
de finanțare pentru următorul exercițiu
Exemple de posibile
acțiuni finanțabile
pentru orașele
membru al
Parlamentului
European, financiar care va începe în 2021 în mediul urban
Vicepreședinte

viitorului
al Comisiei pentru
Bugete a  uropa mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transfor-
E Î mbunătățirea performanței energetice a locuințelor sau clădi-
Parlamentului mare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; rilor publice;
European
Europa mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare Construcție/modernizare conducte de rețea;

Avem nevoie de orașe a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică,
energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
Tratare ape uzate, reciclare deșeuri;
Construcție/modernizare infrastructuri verzi noi în zonele
inteligente pentru că noi climatice; urbane;
devenim tot mai inteligenți. Europa conectată, cu rețele strategice de transport și Construcție/modernizare linii tramvai/metrou,
digitale; piste ciclabile, achiziționare material rulant ecologic pentru
Europa mai socială, pentru realizarea pilonului european al transport public;
ÎN URMĂ CU 20 DE ANI NU AVEAM rie de bunuri, le vom folosi ca servicii, le pentru digitalizare, reducerea birocrației drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, Construcție infrastructuri pentru carburanți alternativi (punc-
telefoane mobile smart, acces la vom împărți cu alții în viitor. și modernizarea administrației publice a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a te de realimentare/reîncărcare);
internet așa cum avem acum, nici pe locale. Avem 1,5 miliarde de euro prin accesului egal la sistemul de sănătate; Dezvoltarea de sisteme de transport urban digitalizate noi sau
departe, nu aveam laptop-uri, nu aveam Sprijinul pentru dezvoltările programul Horizont 2020 pentru cer- Europa mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea stra- modernizate;
rețele sociale. Modul nostru de viață este urbane cetare și inovare urbană și 435 milioane tegiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării Elaborarea de strategii de dezvoltare
acum cu totul altul, consumăm servicii În ceea ce privește digitalizarea admi- de euro din aceștia sunt bani pentru urbane durabile în UE. urbană integrată.
pe care nu le aveam acum 20 de ani și nistrației publice, vedem insule în care dezvoltarea durabilă a orașelor. (extras din discursul susținut la Dezbaterea Smart City Alba iulia, 8 octombrie 2018)
nu ne puteam imagina cum o să fie viața administrația publică este digitalizată.
noastră acum. La Alba Iulia și în alte câteva orașe din Ce urmează
În momentul de față știm că 65% din- țară există buget participativ, oamenii Pentru următorul exercițiu financiar
tre copii care încep școala vor practica participă, dar acestea sunt încă insule care începe în 2021 vor fi alocați mai
meserii care nu există astăzi. de bună practică. Noi avem nevoie de mulți bani pentru digitalizare, inovare,
Viteza de schimbare este foarte mare, strategii unitare, unele dintre ele trebu- dezvoltare urbană sustenabilă.
iar orașele trebuie să țină pasul cu ie să vina de la Guvern pentru ca aceste Dezvoltarea urbană devine obiec-
această schimbare. Acolo unde există orașe care au devenit smart și unde ad- tiv strategic al Politicii de Coeziune iar
bună guvernare pe plan local, oamenii ministrația publică este digitalizată să principalele direcții de finanțare vor fi
au de câștigat, investițiile în România la poată folosi la maximum potențialul, pentru dezvoltarea infrastructurii verzi
nivel de județ și oraș au două ingredien- adică serviciile digitalizate să funcțio- în mediul urban, promovarea mobilității
te, administrație locală competentă și neze în toate domeniile. Acum doar 6% urbane multimodale durabile, promo-
fonduri europene. Oamenii consumă din populația țării folosește servicii de varea dezvoltării integrate în domeniul
servicii și produse noi. De exemplu, e-guvernare și doar 55 % dintre cei care social, economic și al mediului, a patri-
autoturismul va deveni dintr-un bun le folosesc spun ca le-a fost rezolvată moniului cultural și a securității în zo-
pe care îl stăpânim, un serviciu pe care problema în totalitate. Asta pentru că nele urbane.
îl vom folosi atunci când vom avea ne- dacă cineva merge la o Primărie care îi O atenție sporită va fi acordată dez-
voie. Așa au și apărut sistemele de car rezolvă problema rapid, îi eliberează, de voltării urbane durabile – cel puțin 6%
sharing. A fi smart înseamnă optimiza- exemplu, un document digital, merge la din resursele FEDR vor trebui alocate
re, eficientizare, înseamnă să folosim în o altă autoritate care nu îl poate procesa acestui domeniu, prin intermediul in-
mod eficient resursele pe care le avem la în același mod. De aceea avem nevoie strumentelor teritoriale. De asemenea,
FOTO : I N QUA M PH OTOS / GEORGE CĂL IN

dispoziție iar orașele mari au nevoie de de digitalizare în masă. toate instrumentele urbane vor fi com-
asta pentru că populația mare înseamnă Avem din Programul Operațional Ca- binate într-un singur program: Inițiativa
presiune din punct de vedere energetic, pitalul Uman 4,3 miliarde de euro care urbană europeană (500 mil. EUR), care
infrastructură etc. Multe bunuri pe care pot fi folosite pentru educarea persona- va fi gestionată de Comisia Europeană
le avem azi vor deveni servicii, le vom lului din administrația publică, avem 553 și va oferi sprijin pentru consolidarea
consuma altfel, optimizat, vor schimba milioane de euro din Programul Opera- capacităților, sprijin pentru acțiunile
spiritul nostru de proprietate, fiindcă țional Capacitate Administrativă pentru inovatoare, sprijin pentru cunoaștere,
vom renunța să mai achiziționăm o se- perioada 2014-2020 care pot fi folosiți elaborarea de politici și comunicare.

22 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 23
Ghidul soluţiilor Smart City

PPP, noul hit
pentru primari
OUG 39/2018 privind Parteneriatul Public-Privat
(PPP) reprezintă cel mai important instrument
pentru primarii din România care își gândesc
proiectele pe termen lung și care doresc în mod
real să facă performanță și să construiască rapid
proiecte de infrastructură concrete lăudate de cetățeni.
TIMP DE MULȚI ANI, PRIMĂRII- impozitele plătite peste timp de toate strument de dezvoltare a României în
LE au fost în imposibilitatea de generațiile de contribuabili care bene- următoarele decenii.
a reali­za proiecte conform cu nevoile ficiază de realizarea proiectului local Pe scurt, pașii pe care un primar tre-
lor de dezvoltare. Pe de o parte, legea respectiv. Este treaba investitorului buie să îi urmeze:
interzicea primăriilor să se poată îm- privat să finanțeze partea sa de proiect: Să realizeze un Studiu de funda-
prumuta, cumulat la nivelul întregii fie se împrumută de la bancă, fie vine mentare care să analizeze viabilitatea
țări cu mai mult de 1,2 miliarde de lei/ cu fonduri proprii. Primaria are doar și bancabilitatea proiectului, precum
an, împrumuturile fiind autorizate de obligatia de a asigura minimum 50% și modul de alocare a riscurilor.
Ministerul de Finanțe. Pe de altă parte, din veniturile anuale ale companiei de Urmează ceea ce numim „road
vechea lege a PPP nu a fost de niciun proiect, dar totodată încasează și co- show“. Proiectul este prezentat poten-
ajutor. Iar cu absorbția ridicată a fon- tă-parte din profitul acesteia. țialilor investitori interesați, iar consul-
durilor UE nu se pot lăuda decât puțini. Foarte important este însă faptul că, tările cu aceștia stau la baza realizării
OUG 39/2018 oferă însă perspective pe toată durata contractului, investito- documentației de elaborare a ofertei.
de dezvoltare durabilă pe termen lung. rul privat se ocupă de mentenanță, de Se organizează licitația prin care
Știm foarte bine că UAT-urile nu au întreținere și de renovare, iar interesul se selectează partenerul privat.
destulă forță financiară pentru a face lui direct va fi să lucreze la cele mai Se semnează contractul de par-
investiții majore folosind doar propria bune standarde. teneriat public-privat, care poate fi de
finanțare. Tocmai de aceea, Legea PPP În urma acestui tip de contract, toa- două tipuri:
creează o breșă în sistem și oferă pri- tă lumea câștigă: Primăria realizează - PPP instițutional - noua companie
marilor posibilitatea de a identifica par- proiectul rapid și la standarde ridicate, de proiect este înființată prin aport atât
teneri privați alături de care să realizeze scapă de licitații și contestații (fiind din partea autorității locale, cât și din
proiecte majore în infrastructură. responsabilitatea companiei de pro- partea investitorului
Modul de acțiune este foarte sim- iect de a contracta, angaja și superviza - PPP contractual unde firma nou înfi-
plu: Primăria împreună cu partenerul toate lucrările și serviciile aferente), iar ințată este 100% deținută de investitorul
privat, selectat conform Legii 98/2016, investitorul privat obține un profit sta- privat, fără ca primăria să dețină acțiuni,
creează o companie de proiect care re- bil și sigur pe o perioadă lungă de timp. ea fiind legată de obiectivul realizării și
alizează investiția, o operează și o în- O problemă poate fi identificarea operării proiectului prin simplul con-
treține pe perioada contractului. Con- investitorilor dispuși să investească pe tract de parteneriat public-privat.
tractul poate fi semnat pe o perioa­dă termen lung în investiții public-private. Începerea lucrărilor și realizarea
ce începe de la 5 ani, fără a avea o limită În România această cultură abia acum obiectivelor.
maximă de timp. Asta înseamnă că un se dezvoltă, însă țări din jurul nostru Fără nicio îndoială, OUG 39/2018 pune
proiect de infrastructură ce va fi folo- precum Polonia sau Cehia și-au ba- bazele de dezvoltare coerentă și rapidă a
sit de contribuabili în următorii 50 de zat creșterea economică pe acest tip comunităților cu edili energici.
ani va fi plătit nu doar de cei care tră- de colaborare. Tocmai de aceea noi Valentin Miron,
iesc și muncesc astăzi, ci din taxele și credem că acesta este cel mai bun in- Managing Partner, VMB Partners

24 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 25
Ghidul soluţiilor Smart City

Viitorul Ecosistemelor IT pentru
Orașe şi Comunități Eco-Eficiente
sprijină pe 12 piloni, reprezentând cele
12 niveluri de activitate şi viețuire ale co-
munității respective: 1. e-Administrație,
2. Traficul urban modern 3. e-Health,
4. Informatizarea infrastructurii de utili-
tăți, 5. Informatizarea rețelei educaționale
şi culturale, 6. Informatizarea rețelei eco-
STELIAN BRAD PAULINA MITREA, Leader DANIEL HOMORODEAN
Președinte Cluj IT Grup Brained City/ClujIT Vicepreședinte Cluj IT nomice şi de business, 7. Informatizarea
nivelului de habitat 8. e-Turism - turism
AŞA CUM PARADIGMA ANILOR sor networks“), dar şi prin intermediul inteligent, 9. Mediu inteligent şi curat,
’90 a fost exprimată prin sintagma operatorilor umani, din toate contextele 10. Securitate publică –public safety, 11.
„eşti pe INTERNET, deci exişti“, cea a zi- specifice ale comunității (de business, Managementul eficient al energiei, 12.
lelor noastre şi a viitorului imediat tran- culturale, educaționale, sociale, medicale Securitate cibernetică.
scrie o realitate a cărei complexitate este etc). Scopul este acela de a gestiona şi ar-
pe măsura evoluțiilor tehnologice fulmi- moniza într-un mod inteligent resursele Scalarea Viziunii -

Iași Smart City. Generația „C„
nante ale momentului, prin expresia „ori şi componentele comunității de la toate sau Strategia ca premiză
eşti oraş sau comunitate inteligentă, ori nivelurile/straturile acesteia. Prin prisma
pur şi simplu nu exişti“. acestei abordări, realizarea conceptului a dezvoltării coordonate
Constatarea vine din ceea ce chiar conduce la integrarea „sanctuarului“ şi coerente:
se întâmplă la ora actuală pe întreg ma- uman cu cel natural, în contextul oraşu- Pentru a avea o abordare şi o dezvolta- Interviu cu Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, despre „cei
pamondul: oraşe și comunități umane lui/comunității inteligente, care consti- re prietenoasă, pas cu pas, şi în acelaşi conectați“care vor reinventa locurile de muncă și interacțiunea cu orașul.
de orice dimensiune, sub impactul pro- tuie, atât prin prisma Uniunii Europene, timp coerentă în direcția „smart“, co-
vocărilor multiple şi de cele mai multe ori cât şi la nivel mondial, o aspirație socială munitatea trebuie mai întâi să-şi ela-
extrem de complexe ale momentului, fo- reală şi un obiectiv real vizând orizontul boreze o strategie pornind de la situația Care considerați că este Orice proiect de dezvoltare urbană este Într-un oraș inteligent accentul nu
calizează cu fermitate evoluția către sta- concret - şi foarte apropiat deja - al anilor prezentă. Strategia debutează cu audita- soluția de smart city cea apreciat de către cetățenii Iașului. Aces- se pune pe tehnologie, ci pe oameni.
tutul de oraşe/comunități eco-eficiente, 2020. rea tuturor nivelurilor şi a proceselor de mai folositoare unui oraș? Dar tea nu pot decât să sporească confortul Tehnologia trebuie să ofere posibili-
punând tehnologia în slujba oamenilor În această „cursă“ pe care o putem pe fiecare nivel al ecosistemului comu- pentru orașul dvs?      și siguranța locuitorilor. Am implemen- tatea cetățenilor de a interacționa cu
– de fapt a valorilor umane în general. denumi la propriu o „cursă pentru su- nității respective, în vederea identifică- Mihai Chirica: Depinde de pozițio- tat și avem în vedere să implementăm orașul. Un oraș va deveni cu adevărat
Și iată despre ce este vorba, în mod praviețuirea în lumea actuală şi viitoare“, rii proiectelor prioritare cât şi a gradului narea geografică și de cultura existentă proiecte de diferite anverguri, de la inteligent dacă va oferi cetățenilor
foarte concret: conceptul central sau vi- stratificările sunt inerente, fiind menite a existent de informatizare de la care ur- în acel oraș. Nu se poate generaliza. Și, Spitalul Regional de Urgențe, până la instrumentele necesare pentru par-
ziunea privind oraşele/ comunitățile in- marca de fapt cele patru etape care duc mează să înceapă evoluția spre statutul niciodată o soluție smart implemen- parcul antifonic din Podul Roș. Dintre ticiparea la viața civică. De aceea, noi
teligente referă de fapt conceptul inovativ la paradigmele situate la vârful piramidei de oraş/comunitate „smart“. Obiectivul tată într-o altă țară nu va funcționa proiectele din viitorul apropiat, enu- căutăm soluții pentru a servi cât mai
de comunitate de tip urban ecologică şi evolutive a contextelor noastre umane „gold“ al oricărei strategii vizează asigu- identic la noi și nici chiar de la un oraș merăm: dezvoltarea parcului industrial bine cetățenii.
complet informatizată - consacrată sub de azi şi de mâine, anume: (1) Oraşe/ rarea integrării tuturor componentelor la altul. Ea trebuie adaptată la specifi- pe platforma Fortus, infrastructura de
paradigma de „networked ecological comunități digitalizate - digital cities/ oraşului/comunității într-un context cul local. Toate cele care transformă agrement – râul Bahlui, reabilitarea și Care vi se pare a fi modelul de
city“. Conform acestei viziuni, mediul communities; (2) Oraşe/comunități armonios şi eficient, pentru realizarea municipiul Iași într-un oraș mai curat, modernizarea parcului Copou, reabili- oraș inteligent de pe plan inter-
urban devine un mediu în care compo- „smart“ - smart cities/communities; interoperabilității datelor de pe toate FOTO: IN QUAM P HOTOS / OCTAV GAN E A mai sigur, mai atrăgător, în care să-ți tarea zonei Frumoasa, extinderea zonei național?
nentele şi nivelurile specifice de activita- (3) Oraşe/ comunități inteligente - cele 12 niveluri de activitate, cât şi a in- facă plăcere să muncești, să înveți, să pietonale centrale, esplanada din fața Din punct de vedere al utilizării datelor
te şi viețuire sunt armonizate prin inter- intelligent cities/ communities; (4) Brai- tercomunicării între niveluri. Câştigul te distrezi, într-un cuvânt să trăiești, Palatului Culturii, amenajarea parcului deținute, consider că cel mai inteligent
mediul unei informatizări integrative și ned cities – care reprezintă de fapt nivelu- major constă în generarea unui context sunt soluții folositoare. public Teatrul Național. este New York, din punct de vedere al
exhaustive. Iar acest sistem informatic rile de vârf ale evoluției. de viață şi activitate de înaltă calitate parcărilor inteligente și car sharing este
urban joacă rolul de „creier“ („brain“) ce Cei 12 piloni ai oraşelor/comunităților pentru toți cetățenii, situat pe nivelul Care a fost cel mai apreciat Cum intentionați să folosiți San Francisco, din punct de vedere al
utilizează date colectate prin interme- inteligente: Arhitectura ecosistemelor IT cel mai înalt de eco-eficiență şi confort, proiect de dezvoltare urbană de tehnologia  pentru ca orașul să sistemului de transport și acoperirea
diul unor rețele de senzori („smart sen- pentru oraşe/comunități inteligente, se în egală măsură. către locuitorii orașului Iași? devină un Smart City? wi-fi este Londra. Lista poate conti-

26 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 27
Ghidul soluţiilor Smart City

nua, deoarece fiecare oraș inteligent City District – care să maximizeze im- astfel gradul de poluare și să se implice pentru a asigura accesul tuturor la ser-
are puncte tari și puncte slabe pe una pactul potențial în zona înconjurătoare activ în rezolvarea problemelor orașu- viciile oferite într-un oraș, tranziția de
sau alta dintre verticalele ce definesc a investiției planificate pentru constru- lui. la serviciile clasice la cele digitale este
un oraș inteligent. irea Spitalului Regional de Urgență. de durată, menținerea ambelor varian-
De asemenea, modernizăm con- Care credeți că sunt barierele te fiind uneori costisitoare.
Cum atrageți investiții noi în stant campusuri școlare, licee, reabili- principale în construirea unui
oraș? Credeți că românii din tăm și extindem creșe, grădinițe și vom oraș inteligent? Care este viitorul orașelor din
Diaspora pot fi un catalizator al construi o sală de sport. Cele mai mari bariere sunt legate de România?
dezvoltării locale? legislație. Este greu să digitalizezi ser- Este evident că viitorul va consta în di-
Iașul a pierdut enorm, în atragerea in- Ce așteptați de la locuitorii viciile autorităților locale când toate or- gitalizare. Orașele nu vor mai funcționa
vestițiilor, din cauza lipsei autostrăzii: orașului Iași? ganele de control ale statului îți solicită individual.
orientarea investitorilor către alte zone Cetățenii Iașului sunt mândri de orașul documente scriptice. De asemenea, Ele se vor extinde continuu, făcând
mai accesibile ceea ce a avut ca rezul- în care trăiesc și au o puternică legătu- procedurile de achiziții publice, din un tot unitar cu zona metropolitană.
tat migrația masivă a forței de muncă și ră emoțională cu acesta, simt că sunt dorința de a deveni transparente și a Se vor încheia parteneriate regionale
diminuarea competitivității. Existența parte a acestuia. Nu poate exista un asigura șanse egale tuturor, au devenit și internaționale între orașe, Diaspora
autostrăzii ar contribui semnificativ la oraș inteligent, fără cetățeni inteligenți. extraordinar de greoaie, cu un timp având un rol important în aceasta.
reducerea decalajelor dintre regiunile De aceea, voi milita pentru ca ieșenii foarte mare de aprobare a documen- Va fi rândul generației „C“ (cei co-
țării, atragerea de investiții străine di- să colecteze selectiv deșeurile, să re- tației depuse. Pe urmă ar fi structura nectați) care vor reinventa locurile de
recte, crearea de conexiuni rapide și de cicleze echipamentele electronice și eterogenă a cetățenilor dintr-un oraș, muncă și interacțiunea cu orașul. Ca-
noi locuri de muncă. electrocasnice, să protejeze vegetația și din punct de vedere digital. În acesta pacitatea orașelor de a crea niveluri noi
Evident că românii din Diaspora pot mobilierului urban, să reducă deplasă- trăiesc atât nativi digitali, emigranți de activitate economică și de inovare
fi un catalizator al dezvoltării locale! rile cu autoturismul propriu, reducând digitali, cât și ignoranți digitali. Astfel, va fi fără precedent.
Aceștia sunt cei mai mari investitori
din România, anual intrând în țară
4 - 5 miliarde de euro, echivalentul a 2
- 3% din PIB. Municipiul Iași este parte
a proiectului „Reconnect Diaspora –
reconectarea resurselor umane active
din Diaspora la comunitățile de origine și consulatelor, conferințe și alte eve- Municipiul Iași se află și în aplicația
prin susținerea antreprenoriatului“. nimente de anvergură națională care „Questo“ cu traseul „Iașul de poveste“,
Atragerea de investiții noi, stabiliza- au ca scop promovarea parteneriatu- care te va plimba și îți va spune poveș-
rea și extinderea acestora, precum și lui activ pentru cooperare, dezvoltare tile Iașului autentic.
crearea de noi locuri de muncă sunt și inovare între administrația publică
priorități de prim ordin pe agenda mea, locală, mediul universitar – academic Cum vă implicați în
în calitate de primar. Migrarea forței de și mediul de afaceri. dezvoltarea sistemului de
muncă calificată spre alte zone ale ță- sănătate, dar al educației?
rii și străinătate a scăzut semnificativ, Cum încurajați turismul? Îmi doresc și consider că niciun efort
ceea ce este un semnal pozitiv pentru În acest an am finalizat „Strategia de ne este prea mic pentru ca Iașul să de-
redresarea economiei. Cred ca Iașiul Turism a Municipiului Iaşi şi a Zonei vină un hub regional pentru industria
are toate atuurile și poate deveni un Metropolitane Iaşi 2018 - 2030“. Dacă, de sănătate și mediul universitar. Pro-
exemplu de bună practică și colaborare în 2001, Iaşul se afla pe locul 5 în ierar- iectul Spitalului Regional de Urgență
cu investitori importanți. În cadrul Pri- hia destinaţiilor turistice urbane, având continuă în ritm susținut. Prin con-
măriei a fost înființat un compartiment cu 20% mai mulţi turişti decât Cluj-Na- struirea acestui mare spital, Iașiul - cu-
ECOSMART UNION SA implementează soluții privind colectarea inteligentă reduce numărul operațiunilor de ridicare a deșeurilor,
FOTO: COM M ON S.WI K I ME DIA .ORG

special de cooperare cu mediul de afa- poca sau Sibiu, în ultimii ani ritmul de noscut și recunoscut pe plan național
l

a deșeurilor prin intermediul ECOINSULEI, un sistem inovativ, care înseamnă un l reduce emisiile de CO2.
ceri. De asemenea, au fost organizate creştere al activităţii turistice din Iaşi a și internațional pentru excepționala singur punct de colectare pentru cetățeni. Pe baza deciziilor luate de Administrația l garantarea unui control în timp util al deșeurilor colectate

evenimente de zilele naționale ale țări- fost ușor sub cel al oraşelor concurente. sa școală de medicină - va deveni și un Publica Locală, se poate efectua o colectare selectivă pentru mai multe tipuri de de- l cetățenii sunt stimulați prin intermediul ECOINSULELOR să colecteze selectiv

șeuri (ambalaje și nu numai din hârtie, sticlă, plastic, doze de aluminiu, deșeu nedi- deșeurile de ambalaje, reducând semnificativ cantitatile de deșeuri depozitate
lor care au firme în Iași la care au fost Prin urmare, ne-am propus să readu- centru medical de importanță euro-
ferențiat, deșeu umed, deșeu uscat, anumite DEEE, ulei uzat). Controlul se face cu DESPRE ECOSMART UNION SA
invitați, pe lângă reprezentanții acestor cem Iaşul în top 5 oraşe – destinaţii din peană, așa cum merită! suportul detectoarelor de greutate, volum și poziție și este o alternativă a sistemului de Organizație de transfer de responsabilitate, care indeplineste obligațiile de mediu
companii, și reprezentanți ai ambasa- România şi revitalizarea acestuia prin Suntem în curs de realizare a unui colectare «din ușa în ușa». ECOINSULA asigură trasabilitate și transparența pentru privind gestionarea ambalajelor introduse pe piața națională, investind în proiecte de
deșeurile municipale și este o soluție pentru aplicarea PAYT în gestionarea deșeurilor protecția mediului, reducerea poluării, inclusiv în proiecte SMART CITY.
delor, camerelor de comerț bilaterale turism. proiect de dezvoltare urbană – Smart
municipale. Soluțiile sunt implementate cu suport din partea PRO RECYCLING DESPRE PRORECICLYNG& CONSULTING SRL
& CONSULTING SRL. Societate specializată în gestionarea deșeurilor ce oferă soluții de eficientizare, in-
AVANTAJE clusiv soluții SMART CITY, pentru serviciile de utilitate publică în vederea trecerii la
28 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 l reducerea costurilor de colectare, transport și personal ale firmei de salubritate, Economia Circulară. NEWSWEEK.RO 29
implicit cel al Administrațiilor Publice Locale DATE DE CONTACT:
l sisteme de citire de la distanta, www.ecosmart-union.ro office@ecosmart-union.ro Tel::0720437497
Ghidul soluţiilor Smart City

Programe implementate până
în prezent în municipiul Iași
e-TAX – sistemul de informare și Parcometre țional (cataloage online, clase virtuale,
plată on-line a taxelor și impozitelor Treceri de pietoni iluminate inte- corectarea temelor online, rapoarte,
locale ligent statistici, comunicari etc.
Ghișeul.ro – se pot plăti impozite- Panouri informative ce oferă in- Automat wi-fi sonerie școlară
le și taxele locale către Primăria Munici- formații în timp real despre locurile de Green Scanner este o aplicație
piului Iași și impozitele, taxele, accizele, parcare web care ajută utilizatorul să scaneze

Chiar și deșeurile merită a două șansă
contribuțiile către ANAF Sistem informatic propriu securi- codurile de bare ale produselor, îi oferă
Iluminat prin leduri și panouri zat si Sistem propriu de back-up informații cum ar fi numele produsului,
solare Rețele de comunicații prin cablu, avertismente privind influența asupra
Senzori de temperatură și fibră optică și radio (wi-fi) sănătății sale, valori nutriționale și aler- Interviu cu Andrei Dumitra, Director General CTE Solution – Utilaje Specializate
umiditate Senzorii din rețelele de apă și ce- giile care pot fi declanșate de produs
Contoare inteligente (smart me- lelalte utilități, senzorii din rețeaua de CyberSecurity Preuniversitar Cine este CTE Solution? din industrie, și anume: Faun, Zoe- putea colecta selectiv deșeurile care
ters) transport public, senzorii din rețeaua Softuri educaționale Andrei Dumitra: CTE Solution ller, Meiller, Hueffermann, Aebi apoi cu autogunoiere și camioane
Obținerea titlurilor de călătorie Sistemului de Management al Trafi- Programare on-line pentru servicii este o echipă de oameni curajoși, perse- – Schmidt, Unimog, Mulag, Trilo, pentru transport containere pot fi
prin coduri QR sau NFC cului medicale sau consultare în ambulato- verenți și dedicați ce au construit un busi- Fiedler, Villiger, Buși Group, Wer- transportate către centrele de mana-
Mijloace de transport exclusiv Baterii de pubele pentru colectare riu și spitale ness stabil și de încredere, care să impună ner & Weber, W-Weber, Presona, gement integrat al deșeurilor unde
pentru elevi / studenți selectivă Ceasuri smart, asistenți smart health standardele în industriile în care activează Avermann, CK, Komptech, Willi- se găsesc deja implementate stații de
17 stații de încărcare a vehiculelor Zone cu free wi-fi și smart fitness, monitoare pentru sugari compania: construcții, salubritate și reci- bald, Kiverco, Terex Ecotec, Untha, transfer, stații de sortare și stații
electrice Banca inteligentă și copii, aparate de control acasă a tensiu- clare. Gama de echipamente și soluții la BHS-Sonthofen, Westeria, Redwa- de tratare mecanico – biologică a
Sisteme de înregistrare a număru- Monitorizarea mediului, transmi- nii, pulsului, grăsimii corporale, diabetu- cheie cuprind utilaje pentru construcții, ve, Technobalt, WTT. acestora. Toate aceste soluții se regăsesc
lui de călători terea în timp real a informațiilor despre lui, temperaturii, greutății etc. stații de sortare, concasoare, autospeci- Astăzi, în România putem spune că în portofoliul companiei CTE Solution.
Sisteme de securitate şi siguranţă calitatea aerului Spitalele sunt dotate cu tehnologii ale pentru colectarea și transportul de- majoritatea companiilor de salubritate și Totodată avem o gamă comple-
Sistem electronic de plată a bilete- Sisteme de plăți prin mobil sau moderne care permit atât diagnostica- șeurilor, soluții de colectare eficientă pe a operatorilor de centre integrate pentru tă de  automăturători compac-
lor / abonamentelor – 24 pay contactless rea pacienților cât și comunicarea ulte- diferite fracții ale deșeurilor, echipamente managementul deșeurilor folosesc solu- te și automăturători montate pe
Free wi-fi pe fiecare autobuz Platforme de management educa- rioară cu aceștia. pentru curățenie stradală și deszăpezire, țiile CTE. Anul acesta am fost prezenți Ia șasiu, autoutilitare cu structuri
utilaje pentru tratarea deșeurilor mu- IFAT 2018, cel mai mare târg mondial de interschimbabile (bazine de apă,
nicipale, industriale, din construcții și tehnologie pentru salubritate și reciclare, sărărițe, containere speciale, lame
demolări, soluții complete pentru trata- unde am reușit împreună cu partenerii de zăpadă, freze) pentru deszăpezire
rea deșeurilor (stații de sortare, stații de noștri să ne prezentăm ultimele teh- și curățenie stradală care pot fi folosite pe
transfer, stații de biouscare, composta- nologii și inovații cu care vom putea să tot parcursul anului.
re, digestoare cu recuperare de biogaz mergem mai departe în perioada urmă- În gamă se mai regăsesc tocătoa-
și producere de energie, stații de tratare toare, pentru că așa cum am definit încă re pentru toate tipurile de deșeuri, ciu-
DEEE-uri, RDF, cauciuc). Am creat o de la începutul activității noastre, chiar și ruri, prese de balotat, prescontai-
rețea de profesoniști care asigură suport deșeurile merită a două șansă.   nere, separatoare densimetrice și
și consiliere pentru realizarea proiectelor, alte tipuri de soluții integrate, cum ar
FOTO : I N QUA M PH OTOS / BOGDAN DĂ N ESCU

de la idee și până la punere în funcțiune. Vă rugăm să ne dați câteva exem- fi: stații de tratare a deșeurilor din
ple de utilaje pe care le comerci- construcții și demolări, stații de
Care sunt partenerii cu care lu- alizați. tratare a deșeurilor verzi – com-
crați din aria municipalităților? Oferim o gamă completă de soluții de postare, stații de producere ener-
Soluțiile CTE pentru colectarea și tra- colectare a deșeurilor pe diferite fracții gie din deșeuri, stații de tratare a
tarea deșeurilor, curățenie stradală și pentru a atinge țintele impuse de co- deșeurilor DEEE.
deszăpezire înglobează cele mai noi și munitatea europeană, și anume: so- Gama de soluții și echipamente CTE
inovative tehnologii existente în Europa luții de containere îngropate sau poate fi analizată mai amănunțit pe
și vin de la cei mai renumiți producători supraterane prin care comunitățile vor www.ctesolution.ro. 

30 NEWSWEEK.RO 30 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 31