You are on page 1of 144

MELFIOR RA

SHAUMBRA

Editura MISIUNEA ROMANIA


2

Descriere CIP a Bibliotecii Naţio


iona
nale
le
Melfior Ra
SHAUMBRA
Editura Misiunea Ro!nia " #$$%
$$$ " &a'
ISBN
 (i&ar ) *ra&+oti&e,
De-a

Co&erta) RA MA.AN
Cule'ere te,t) SIMONA CORNEA
 (e+noredactare )///0
Consilier editorial) 1ILLI LAND(
2

Descriere CIP a Bibliotecii Naţio


iona
nale
le
Melfior Ra
SHAUMBRA
Editura Misiunea Ro!nia " #$$%
$$$ " &a'
ISBN
 (i&ar ) *ra&+oti&e,
De-a

Co&erta) RA MA.AN
Cule'ere te,t) SIMONA CORNEA
 (e+noredactare )///0
Consilier editorial) 1ILLI LAND(
3

Co&2ri'+t 3 #$$% MISIUNEA ROMANIA

PREFA(Ă

4n -iaţa noastr
noastră 5i c+iar
c+iar in 6ntru
6ntru&ar &area ea noastr
noastra actuală7 face
a actual face ulteulte
călă torii
torii 7 6n di-ers
di-erse s&aţii 5i diens
e s&a diensiun iunii ale Uni-er
Uni-ersul
sului0
ui0 Dar
Dar a8o
a8orit ritate
atea a dintr
dintre e
e-oluă 5i
noi e- 5i a -ansă 6n -i
a- -iaţă7 fă ră a co con5tienti9a ac aceasta0
Una dintre ba9ele ăiestriei 6n -iaţă este să tră ie5ti aici si acum 5i tot ce
faci7 să faci la odul
odul con5tient
con5tient00 Atunci
Atunci c!nd c!nd e5ti Maestru 5i 6ţi 6nde& 6nde&lin line5t
e5tii
isiun
isiunea ea 6n od con5ti
con5tient
ent77 totu
totull a&ar
a&are e,istă 5i se anife
e 7 e,ist anifest stă 6n -iaţ a ta ta lala un
un
 6nalt ni-el esoteric0 S&un7 scriu 5i sus susţin aceasta 6n de&lina cuno5tinţă de cau9ă 0
A are
area a bucu
bucuri rie
e 5i onoa
onoare re să sc scririu
u &ref
&refaaţa acaces teii cărţi 5i fac ac
este aceaeaststa
a
cu ult dra' 5i cu toată res&onsab res&onsabilitat ilitatea7
ea7 oferind
oferind Iubire şi Lumina, &entru
Melfior Ra7 sor sora Luină7 5i 6ntru
a ea din Luin Luină7 din faili
6ntru Luin failia a :+aub
:+aubra ra.
4n ulti
ultiu
ull dece
deceni niu
u al seseco
colulululuii ;;7
;;7 6n RoRoa
ani a au a&ă rut
nia rut ult
ulte lucră ri
e lucr
esoterice
esoterice 7 scrise de renumiti iti iniţiaţi care  care dis&
dis&un
un de ca&acittăţi e,tra
de ca&aci e,trase sen9n9ororil
ile
e
deosebite0
Melfior
Melfior Ra este &rintre&rintre &riii
&riii dintre ace5tia7 6ntruc6t 6ntruc6t ea aduce infora inforaţia
esot
es oter
ericică 6n ca
cadrdrul
ul noii energii 7 &r &rin fa& fa&ttul că trăie5e5tte aici
aici şi acum
acum,, tr trăieşt
ieşte e
prezentul 5i 65i con5ti con5tient
enti9e
i9ea9a9ă isiun
isiunea ea sa &e Pă!nt7
!nt7 ca ebru
ebru &e de&lin de&lin
con5tient
con5tient al failiei
failiei :+aubra7
:+aubra7 al lucr lucrătorului
torului în Lumină şi cu Lumină.
Failia
Failia S+aubra
S+aubra din Roania Roania este nueroas nueroasă dar ulţi dintre dintre ebrii
ebrii
ei nu s<aus<au tre9
tre9itit 6ncă0 Cei care care s<au <au tre re99it 5i<au
5i<au asuasuat res& res&o onsab
nsabil ităţi 5i
ilit
acţione
ionea9 a9ă aduc
aduc6n 6ndd info
infor
raaţia 55ii odu
odull nou nou de a cree
creea a 5i a trăi 6n nounoua a ener
ener'i 'ie0
e0
Ace5
Ace5titia sunt)) !izi, Maeştri şi "n#ăţători s&ir
a sunt s&irit
itua
uali
li aici
aici in ac aces s&aţiu
estt s&a
tridiensional0
C!nd această carte
C!nd aceast carte a8un'e
a8un'e la tine7 tine7 6n !inil
!inile e tale7
tale7 sub ra9a ra9a &ri-ir
&ri-iriiii
tale7
ale76n
6nse
sea
an n! că ţi<a i<a sos
sosit i&ul să afli
it ti& afli des&
des&re 6n-aţă tura
re 6n-a ura en titaţ ii $obias 7
entita
des&re %!aumbra 7 des&r des&re e noua
noua ener'i
ener'ie eisă din 4nalt7
e eis 4nalt7 &ăinten
intenilo ilor0r0 In
In acest
acest
feri
ferici
citt ca
ca99 &roc
&roced ea99ă as
edea astf
tfel
el ) in &riu
&riull rind bucură<te0
rind bucur <te0 Iar du&a
du&a ce ai citit citit77
 6nc+ide oc+ii7 res&ira adinc7 desc+ide<ţ i inia 5i lasă <ne &e noi = failia ta de
Luină > să te 6brăţi5ă cu iubire fr fraţească 5i să te aduce 6n 8locul no nostru0
Felici
Felicitt &e sor
sora a ea de LuinLuină7 Melfio Melfiorr Ra 7 &entru
&entru tot cee ceea crea9ă
a ce crea9
&entru
&entru failia
failia :+aubra
:+aubra din Roania7Roania7 fa&t &rin care a8ută failia failia :+aubra
:+aubra
din 6ntrea'a lue0
4

Cu aceasta oca9ie7 6braţi5e9 failia ea :+aubra 5i ofer tuturor7


ceea ce a 5i &ort in iniă0
Iubire şi Lumină.

Moş!e
&amuro#ic!

' Rei(i, )aruna,


Lig!tarian, Master $eac!er *

$+BIAS %I R+MAIA
Cine este (OBIAS ? (obias este o entitate astrală care se află acu 6ntr<
un cor& iaterial7 cor& ener'etic de 6naltă stare -ibraţională 0 El7 (obias7 a trăit
&e Pă!nt 6n ură cu ulte ii de ani0 4n Biblie7 6n @ec+iul (estaent7 6n unele
ediţii se ai 'ăse5te 5i &oate fi citită Cartea lui (obit Află  acu că cel care
atunci se nuea (obit7 acu 6l nui (obias 5i se află 6n alt s&aţ iu
diensional7 a-!nd un cor& de luină7 iar cel care atunci era fiul să u (obia7
acu se nue5te *eoffre2 Ho&&e7 nuit 5i Cauldre 5i este fiinţa uană
terestră &rin care (obias transite &a!ntenilor ceea ce trebuie să afle ei
acu 6n aceste -rei de tran9it7 s&re cea de a &atra diensiune0
Iată că a-e 6ncă o dată confirarea că un s&irit -ine la 6ntru&are &e
 (erra de nenuărate ori 5i că s&iritele &referă să -ină la 6ntru&are 6n i8locul
acelor fiinţe l!n'ă care au ai con-ieţ uit 5i 6n alte -ieţ i anterioare 5i ti&uri0
4nce&!nd din au'ust 7 (obias transite lunar un esa87 o lecţie7 o
 6n-ăţătură &entru &a!nteni7 6n-ăţătură care este necesară acu 6n aceste
-rei0 De5i aceste lecţii se transit 6n Statele Unite ale Aericii7 iată că &rin
interediul co&uterelor7 aceste 6n-ăţături circulă &e tot 'lobul &ă !ntesc0
Cei care &riesc 6n-ăţătura lui (obias s<au unit 6ntr<o failie nuită
SHAUMBRA7 aceasta fiind failia s&iritelor isionare &e (erra7 a s&iritelor
 6n-ăţători7 a celor care &arcur' 6nalta 5coală de e-oluţ ie s&irituală 5i totodată
&redau ai de&arte cele 6n-ăţate 5i asiilate0 Noi a-e area bucurie de a
5

afla că *eoffre2 Ho&&e a fost 6n c!te-a -ieţi anterioare 6ntru&at 6n Ro!nia7 iar
soţia sa Linda are rădăcinile 6n Ro!nia7 6ntruc!t bunica ei era ro!ncă 0
4n toana anului #$$ *eoffre2 5i Linda au ţinut un c+annelin'
=transisia lui (obias> 6n Euro&a0 Ei sunt in-itaţi din ce 6n ce 6n ai ulte ţări7
 6ntruc!t cei care au luat contact cu ener'ia transisă de (obias 5i in-itaţii să i
cele5ti7 &rin *eoffre27 doresc să se 6&ărtă5ească cu noua ener'ie7 direct de la
sursă0 Ener'ia care se eite la aseenea 6nt!lniri7 a8ută la iluinarea s&iritelor
 6ntru&ate &rin e-oluţia s&irituală7 &rin con5tienti9area isiunii lor 5i &rin
&ros&eritatea 5i abundenţa reali9ărilor7 a celor care se 6&ărtă5esc cu această
nouă ener'ie0
Iată deci că 6n octobrie #$$ *eoffre2 5i Linda au fost in-itaţ i 6n
Olanda7 ca 6nt!lnirea dintre &a!nteni 5i fiinţ ele celeste să aducă 5i 6n această
ţară Luina Di-ină0 La acel c+annelin' au &artici&at at!t olande9i c!t 5i
&ersoane din a&roa&e toate ţările euro&ene7 &ersoane care 6n &realabil luaseră
cuno5tinţă des&re transisiile lui (obias 5i noua ener'ie0 4n fiecare c+ennelin'
 (obias are in-itaţi cele5ti0 Dintre ace5tia enţ ionă  c!te-a fiinţ e de Luină
ca ) Ar+an'+elul Mi+ail7 Fecioara Maria7 Iisus C+ristos 5i ulţi7 ulţi alţi sfinţ i7
 6n'eri 5i ar+an'+eli des&re care oenirea 6nc ă nici nu a au9it &!nă 6n &re9ent0
Persoanele care &artici&ă la aseenea 6nt!lniri se 6&ă rtă 5esc cu ener'ia
di-ină a in-itaţilor lui (obias7 transisă &rin cu-intele rostite de *eoffre2
Ho&&e0
Este inunat că au &artici&at la 6nt!lnirea din Olanda7 5i două &ersoane
din ţara noastră0 A a-ut oca9ia să cunosc 5i să 6nt!lnesc una dintre cele două
&ersoane &artici&nte la 6nt!lnirea din Olanda0 Pot să s&un că a -ă9ut inunea
inunilor7 adică un o care eitea luina ca un luceafă r care &ulsa0 Persoana7
Mo5+e auro-ic+7 a -enit de acolo cu o 6ncărcătură ener'etică at!t de 6nalt
-ibraţională 5i de &ură 6nc!t eitea luină iar aceasta se -edea foarte clar0
Aceste două &ersoane care s<au 6&ărtă5it cu luina di-ină7 desi'ur că nu se
aflau acolo din 6nt!&lare7 ci dintr<un i&uls interior7 i&uls celest7 5i au a-ut
ins&iraţia să<l in-ite &e *eoffre25i Linda7 să ţină un c+annelin'7 o transisie7 6n
Ro!nia0 Desi'ur că *eoffre27 du&ă ce a intrat 6n contact ental 5i -ibraţ ional
cu (obias7 a răs&uns afirati- celor două &ersoane7 &riind cu bucurie in-itaţia
de a -eni 6n Ro!nia0 Atunci Linda7 soţia lui *eoffre27 a s&us că dore5te să -ină
aici deoarece 65i are rădăcinile 6n &ă !nt ro!nesc &rin bunica sa care era
ro!ncă7 5i dore5te să -adă locul in care i se află rădăcinile 5i totodată locul 6n
care a trăit bunica sa0
In Olanda7 &rin *eoffre27 entitatea (obias7 a transis un esa8 s&ecial
&entru Ro!nia0 *eoffre2 l<a 6ntrebat &e (obias dacă nu cu-a a trăit c!nd-a
 6n Ro!nia7 6ntruc!t 6i transitea e,&ri!ndu<se cu un accent ro!nesc0 Dar
 (obias a răs&uns că nu el a trăit 6n Ro!nia ci *eoffre2 s<a născut 5i a -ieţuit
c!nd-a aici 6n Ro!nia 5i de aceea 6i -orbe5te cu accent ro!nesc0 Desi'ur c ă
5i &entru *eoffre2 era o noutate s ă afle aceasta0 A&oi (obias a transis un
esa8 &entru Ro!nia 5i ro!nii de a9i0

M-SAUL LUI $+BIAS /-$RU R+MAIA


<(ransis 6n Olanda7 6n Se&tebrie #$$ <
6

Dra'i S+aubra7 să 5tiţi că -ă iubi 5i 5tiu că faceţ i o uncă foarte


i&ortantă 6n Ro!nia0 Ceea ce &ot să -ă s&un7 să fiţi con-in5i că faceţ i ceea
ce trebuie0
Astfel7 dra'i &rieteni7 S+aubra din Ro!nia7 5tiu că ulţi dintre -oi
sunt conectaţi cu noi 6n acest Geeend din Olanda7 toţi S+aubra care sunt aici
intră 6n ener'ia c+annelin'ului0 Acu -orbi de &lecarea lui *eoffre2 5i Linda
 6n Ro!nia0 Aţi au9it că dra'ul 6n'er Linda are străo5i 6n Ro!nia 5i 6ntr<
ade-ăr *eoffre2 are ai ulte -ieţi trăite 6n această re'iune7 iar 6ntr<una din
-ieţi s<a născut c+iar 6n Ro!nia7 iar 6n altă -iaţă a tră it c!ţ i-a ani 6n Ro!nia0
Noi 'lui cu ei &entru că 6n c!te-a 9ile a c+annelin'ului i se -orbea Lui
*eoffre2 cu accent ro!nesc0 Iar c!nd *effre2 <a 6ntrebat dacă sunt din
Ro!nia7 i<a s&us că nu eu7 ci el este din Ro!nia0
A5a că -a fi o a-entură &entru el să a8un'ă 6n Ro!nia7 acolo unde el a
fost un istic 5i făcea a'ie0 :i -a fi ce-a a'ic &entru el să se 6ntoarcă &e
acest &ă!nt0 A studiat acest &a!nt al Ro!niei 5i obser-ă sc+ibările
&rin care a trecut 6n cele c!te-a ii de ani0 :ti că toţ i cei care ascultă sau
citesc această 6nre'istrare7 &riesc ener'ia 6ntrea'ă7 5ti că ea este acolo cu
-oi0 Mesa8ul &e care 6l a-e este7 că acest &a!nt are ulte ră ni0 Ră ni foarte7
foarte ad!nci 6n structura con5tiinţei oaenilor0 :ti că este ult de lucru 5i
de aceea i<a ru'at &e Linda 5i *eoffre2 să acce&te acestă in-itaţ ie să
&etreacă &uţin ti& acolo7 să aducă ener'ii -indecă toare0 Aceste r ăni sunt
-ec+i7 de sute7 &oate c+iar de ii de ani0 Pute nui o ară &rofundă a ţă rii7
iar -oi duceţi 6n s&ate această ară0 @o -eni să -ă a8ută  să 6nţ ele'eţ i că
nu e ne-oie să duceţi această ară0
Cei care -<aţi re6ncarnat 6n această ţară de ulte7 ulte ori7 aţ i fă cut<o
&entru că sunteţi le'a ţi de această ţară 5i -ă 6ntoarceţ i &entru că -reţ i să
-indecaţi aceste răni0 4nt!&inaţi o re9istenţă la -indecare 5i totu5i -oi -reţ i să
-indecaţi 6n continure 5i nu -ă duceţi unde-a unde să -ă fie ai u5or0 Se &oate
s&une că această 9onă este inia Euro&ei 5i că această 9onă este rănită 5i
aceasta s<a 6nt!&lat cu ult 6nainte0 @o -orbi des&re aceasta c!nd -o -eni
să -ă -i9ită7 dar ascultaţi aceasta7 că e,istă -indecare 5i -oi sunteţ i aici la
ale'erea -oastră7 -oi sunteţi aici cu un sco& deci0 Iar &rin &re9enţa -oastră aici
aţi ani+ilat ari cutreure de &ă!nt care ar fi oor!t ulţi oaeni 5i ar fi
de9rădăcinat nu nuai con5tiinţa aei Pă !nt0 Prin &re9enţ a -oastră7 -oi
enţineţi ec+ilibrul 5i totodată ţ ineţi la distanţă forţ ele 6ntunecate care ar -rea
să -ină aici7 care ar -rea să ia &uterea &entru că7 c+iar 6n esenţa 9onei7 6n
i8locul ţării 6n care locuiţ i7 e,istă o a'ie &rofundă care a fost &lasată acolo cu
ii de ani 6n ură0 Este a'ia &asiunii7 a'ia transforării7 a'ia care a fost
rănită7 dar nu de către -oi0 Dar nu luaţi asu&ra -oastră aceasta7 că nu de -oi a
fost rănita7 ci de c ătre cei care au -enit 5i au -iolat ener'ia oaenilor 5i a
acestui &ă!nt0 @oi să 5tiţi că sunteţi acolo &entru un oti-0
4n fiecare 9i res&iraţi ad!nc 5i să 5tiţi că sunteţi s&ri8iniţ i de că tre
ener'iile crison 5i de ener'iile ultor ar+an'+eli7 să 5tiţ i că -oi ţ ineţ i
ec+ilibrul &!nă la oentul &otri-it0
Nu &reluaţi această &o-ară asu&ra -oastră7 - ă ru'ă dra'i &rieteni7
lăsaţi<o să &lece 5i 6nţele'eţ i 5i acţ ionaţ i 6n ser-iciul s&iritului0 @o -eni acolo
acu7 -o -eni să -ă -ede cur!nd &ersonal 5i -o fi 6ncon8uraţ i de s&irite
care -or -eni acolo &entru -indecarea care este at!t de necesară0
7

@ă iubi ult 5i 6nţele'eţi că niciodată nu sunteţ i sin'uri 6n unca


-oastră 5i 6n unca &e care o faceţi0 :I A:A ES(E0

-$I$A$-A $+BIAS
Niic nu este 6nt!&lător0 Nici fa&tul că a &riit la 6nce&utul lunii
decebrie a anului #$$7 de la M0P0 din Bucure5ti7 ebră a clubului Melfior
Ra7  Lucrarile lui (obias < Cartea l0 Seriile noului &ă 6nt0
Atunci nu a dat are atenţie filelor &riite7 ,ero,ate 5i ai li&seau 5i
&a'ini din conţinut7 dar a ulţuit Mariei0 A 6nce&ut lecturarea &a'inilor7
fiind 6ncă 6n Bucure5ti0 Du&ă c!te-a &a'ini7 a &erce&ut -ibraţ ia transisă &rin
cele descrise 6n carte0 A 6nce&ut să acord o atenţie din ce 6n ce ai are
inforaţiilor &riite0 Ba c+iar ai ult de at!t7 a 6nce&ut să &erce& 6n
a&ro&ierea ea &re9enţa unei entităţi ener'etice0
4n acea carte7 din loc 6n loc se dădeau &au9e0 Bine6nţ eles că 6n acele
&au9e se efectua asu&ra cititorului o ener'i9are7 o re9onanţă cu entitatea care
a eis cele transise nouă &ă!ntenilor &rin *eoffre27 un s&irit 6ntru&at7 aflat
acu 6n Statele Unite7 5i care era cel ai 6n ă sură să transită cele dorite din
4nalt0
:tia7 siţea 5i &erce&ea că din oent ce a intrat 6n re9onanţă
cu entitatea (obias7 cea care counica din &lan di-in7 a-ea &osibilitatea
counicării directe cu această inunată entitate0 Mi s<a ai 6nt!&lat aceasta
de ulte ori 5i nu era niic inedit sau sur&rin9ător 6n acest sens0
4n &ria noa&te a lecturării7 a a-ut un -is7 6ns&re 9iuă0 Se făcea că
urca un unte 5i deodată untele 6i era cunoscut7 era untele Buce'i0 A
a8uns l!n'ă Sfin,0 :tia unde ă aflu 5i 6i era dra' acel loc 5i acele -ibraţ ii
din &rea8a sfin,ului0 Deodată o -oce din interiorul eu i<a s&us) Pri-e5te
cerul0 A &ri-it 6n sus 5i a -ă9ut7 &arcă forată din nori7 o entitate care 6i
era tare failiară 5i dra'ă totodată0 4n cli&a aceea a 5tiut cine era7 iar 6n
intea ea au9ea ca un ecou) (obias7 (obias7 (obias0
Era at!t de bucuroasă că 6l -edea &e (obias7 c+iar dacă era forat
din ce-a aseănător norilor0 :tia7 siţea7 &erce&ea că astfel dore5te să <5i
arate &re9enţa 5i să<i confire că 6ntr<ade-ăr counica 6&reună 0 @edea
 6n 8urul său ulţie de alte entităţ i7 dar acestea nu erau 6n &ri &lan ca (obias0
Desi'ur că du&ă ce <a tre9it7 a fost 5i ai bucuroasă de cele
-ă9ute 6n -is7 de5i 5tia că nu era c+iar un -is7 un -is banal7 ci era o
counicare 5i o confirare totodată0
ilele treceau 5i eu continua lectura0 (oate acele &au9e din te,t le
onora cu o interiori9are7 o editaţie 5i o 6ncă rcare ener'etică de 6naltă
-ibraţie &rin res&iraţii &rofunde0
 (obias a 6nce&ut să<5i facă a&ariţia 5i 6n ti&ul 9ilelor7 6n ti&ul lectură rii
a ceea ce El counica celor din Cercul Crison0 S&re 6ntristarea ea7 a
terinat filele care au fost traduse 5i care le &riise0 Suferea că nu &utea
citi ai de&arte7 deoarece inforaţiile erau deosebite0 Multe din cele
counicate nu le cunoscuse 6ncă 5i dorea să continuu instruirea ea0 Astfel
8

a 6nce&ut să ă interese9 cu a5 &utea &rocura 6n continuare scrierile


Cercului Crison0
4nt!&larea7 care nu<i 6nt!&lare7 a făcut să ă -i9ite9e o cuno5tinţă 7
A0P07 care locuie5te de c!ti-a ani 6n Australia0 A discutat cu ea des&re cele ce
citise 5i nu ică i<a fost irarea ca du&ă &lecarea ei din ţ ară să <i
transită &e internet7 din Australia7 continuarea 6n liba ro!nă a transisiilor
lui (obias7 &recu 5i foto'rafii ale Cercului Crison0 Era fericită0 Priea
transisiile7 le 6nre'istra7 le scotea la i&riantă le citea 5i le oferea si
altor &ersoane0 Dar &e l!n'ă fa&tul că citea7 a 6nce&ut să counic cu
 (obias0 C+iar 6n ti& ce citea7 fac!nd acele &au9e7 6nc+idea oc+ii 5i
-i9uali9a at!tea counicări transise ie at!t tele&atic c!t 5i 6n ia'ini0 Era
inunat7 era at!t de fericită că cine-a at!t de 6nalt -ibraţ ional se ocu&a de
ine7 din 4nalt0
A &riit astfel ulte inforaţii 5i cunoa5teri0 A fost e,traordinar de
bucuroasă c!nd a -i9uali9at -enirea ea &e *eea0 A -i9uali9at7 sub
su&ra-e'+erea lui (obias7 sec-enţe din -iitor 5i ulte ulte altele0 A
-i9uali9at deaseeni trecerea ea 6ntr<o altă eta&ă 0
Dar des&re toate acestea detaliat7 6n ca&itolele ură toare0

MIL %I $+BIAS
-ntităţi imateriale supere#oluate care #eg!ează asupra
pam0ntenilor
De c!ţi-a ani buni enţiona 6n că rţile ele des&re un '+id astral de
 6naltă luino9itate 5i su&erioritate7 &e care 6l nuise Mil0 Desi'ur că ulţ i
dintre cititorii ei au 6nţeles că de fa&t Mil era una 5i aceea5i entitate cu fiinţ a
su&ere-oluată care 6n cre5tinis este cunoscută ca Ar+an'+elul Mi+ail0 Cititorii
au dedus aceasta 6ntruc!t de ulte ori enţiona nuele celor doi '+i9i de
 6naltă s&iritualitate 5i -ibraţie7 Mil 5i *al7 6nc!t astfel a fost u5or ca cititorii să
 6nţelea'ă des&re cine era -orba0 Mai a&oi a -enit 6n scrierile ele cu '+idul
en0 :i a5a7 din a&roa&e 6n a&roa&e7 cititorii au a8uns s ă<i cunoască '+i9ii
astrali7 &e unii dintre ei 6n &lan fi9ic7 iar &e altii 6n &lan astral0
Acu a &erisiunea s ă aduc la cuno5tinţă cititorilor ei că un nou
'+id7 o nouă cuno5tinţă7 fiinţă su&ere-oluată astrală iaterială 6i că lă u9e5te
&a5ii s&irituali7 iar această fiinţă se nue5te $+BIAS0 Este o fiinţă
su&ere-oluată care a fost 6ntru&ată de ai ulte ori &e (erra 5i 6n a&ro&ierea
căreia a a-ut diferite isiuni 6n ai ulte din -ieţ ile ele anterioare0 Acu7
la odul con5tient7 &riul i&act -ibraţional cu (obias l<a a-ut &rin
interediul unor transisiuni eise de el &ă!ntenilor &rintr<un s&irit 6ntru&at7
aflat 5i el 6n isiune7 nuit acu *eoffre2 Ho&&e0
Du&ă ce a a-ut &riul i&act -ibraţional cu (obias &rin cele transise
&rin *eoffre27 iată că 6ntr<o călătorie astrală Mil7 6naltul 5i subliul '+id"
 6n-ăţător7 <a condus la o 6nt!lnire cu (obias7 6nt!lnire care a a-ut loc 6ntr<un
s&aţiu diensional de 6naltă -ibraţie0 Acolo i s<a &eris să<i re-ăd 5i
reaintesc 6nt!&lări din -ieţile c!nd a ai fost 6ntru&ată &e (erra 5i
9

făcea &arte din aceea5i failie cu (obias0 Desi'ur că du&ă această 6nt!lnire
de contact7 a răas 6n le'ătură directă cu (obias 5i la odul con5tient0 Acu7
alături de alţi '+i9i astrali7 care i<au 6ndruat &a5ii e-oluţ iei s&irituale &e
 (erra7 se afla 5i (obias care 6i counica ceea ce dore5te să transit
&a!ntenilor din această 9onă0
Deaseeni a luat contact 5i cu alte &ersoane<s&irite 6ntru&ate7 care 5i
ele se află acu 6n isiune 6n această 9onă 7 fiinţ e cu care de<a lun'ul ultor
-ieţi anterioare a conlucrat s&re sla-a Luinii7 fac!nd &arte din aceea5i are
failie "SHAUMBRA7 failie a s&iritelor aflate 6n isiune &e (erra0
4n 9iua de % ianuarie #$$7 6n Bucure5ti a a-ut o &riă 6nt!lnire cu
-ec+ea failie<S+aubra7 de fa&t cu c!te-a s&irite 6ntru&ate cu care ai
conlucrase c!nd-a0 La această 6nt!lnire a &artici&at 5i (obias7 noul '+id
 6n-ăţător7 el bine6nţeles 6n cor& iaterial7 dar sesi9at<&erce&ut ai 6nt!i 5i a&oi
-i9uali9at de ine0 Au &riit confirarea &re9enţei lui (obias 5i celelalte
&ersoane din S+aubra de 9onă7 care erau atunci &re9ente0
Desi'ur că nenuărate sunt inforaţiile oferite7 at!t atunci c!t 5i
ulterior7 c!nd l<a -i9itat acolo 6n s&aţiul lui diensional7 6n că lă toriile ele
astrale0 @oi -eni 6n -iitor cu aănunte &ri-ind 6n-ăţătura care dore5te să o
ofere &ă!ntenilor7 &recu 5i cu inforaţii &ri-ind actualitatea de &e (erra7 la
ora &re9entă0 Acu a să &re9int succint ce-a din ceea ce se dore5te să se
aducă la cuno5tinţa &a!ntenilor7 5i anue)
Na-eta s&aţială Colubia aducea &e (erra anuite informa ţ ii
netransmise &rin le'ăturile radio =conform instruc ţ iunilor primite de
cosmonau ţ i înainte de lansare > care ar fi &utut re-oluţiona sau a8uta iens
oenirea0 Dar7 din 4nalt s<a -ă9ut 5i constatat cu ar fi fost utili9ate acele
i&ortante inforaţii 5i atunci s<au luat ăsuri ur'ente ca acele cunoa5teri să
nu &ar-ină 6ncă oenirii7 sau unor &uteri terestre care le<ar fi folosit cu nu
se dore5te din 4nalt7 adică 6n sco& distructi- e-oluţiei uane terestre0
@oi continua să transit 5i 6n -iitor ceea ce se dore5te din 4nalt7
indiferent dacă aceasta &lace sau nu &lace cui-a0 Eu ă aflu aici să slu8esc
LUMINA7 CUNOA:(EREA 5i ADE@ĂRUL0

 "$ALIR-A 1U M-$A$R+

Du&ă cu a intrat 6n relaţie -ibraţională cu (obias 5i *eoffre27 iată că


a -enit la r!nd ener'ia 5i couniunea -ibraţională a lui Metatron7 entitate
ener'etică s&irituală care nu a luat -reodată fora cor&ului uan terestru7 dar
care ne re&re9intă ca fiinţe di-ine7 &rin con5tienţă 5i iubire7 &rin con5tienti9area
noastră ca sc!ntei di-ine care fac &arte din Marele 4ntre'7 nuit Dune9eu0
Metatron nu a -enit niciodată &e (erra 6n cor& fi9ic0 Dar 6n foră de &uternică
ener'ie a -i9itat (erra7 6nainte ca aceasta să fie condensată 6n fora cunoscută
de noi0 Deci a -i9itat s&aţiul acesta diensional 6naintea facerii Planetei ca
*eea<Pa!nt0
Metatron7 dacă ar fi -enit7 dacă s<ar fi a&ro&iat de (erra du&ă facerea ei7
ar fi de9inte'rat creaţia7 fiinţele uane terestre 5i ulte altele care fac &arte
din creaţia &lanului terestru0 Nici acu Metatron nu se a&ro&ie direct de (erra
5i de fiinţele uane din acelea5i oti-e e,&use ai sus0 4n sc+ib Metatron a
eis &rin &ulsaţii =a dislocat din fiinţa Sa> flu,uri ener'etice7 &articule"sc!ntei7
10

iar acestea au luat fore7 &rintre care c+iar 5i fore ener'etice uane dar
iateriale 5i &rin aceste canale ale sale Metatron counica -ibraţ ional7 &rin
Liba8ul A+7 cu fiinţele uane terestre care au &arcurs anuite 'rade de
ascensiune 6n cunoastere0 Mai &recis7 conlucrea9ă cu fiinţele care au reu5it 5i
au 6nţeles că ele nu sunt tru&ul ci s&iritul 5i se anifestă ca atare7 c+iar aici 6n
&lan tridiensional0 Aceste fiinţe uane terestre fac de fa&t &arte din ener'ia
de 'ru& 5i de failie s&irituală a lui Metatron7 care &rin e-oluţ ie au a8uns să se
 6ncadre9e 6n -ibraţia Sa 5i să aibă &osibilitatea counică rii -ibraţ ionale0
Iată că astă9i7 citind7 Lucrările lui (obias7 a intrat 6n acele &au9e
-ibraţionale ale Liba8ului A+ 5i a fost conectată la Metatron &rin &articula<
sc!nteie a unei fiinţe iateriale7 dar care i s<a ară tat ca foră uană
terestră cu o 6nfăţisare anue =6i -i9uali9a doar ca&ul ca 6nfăţ i5are uană >0
Acu i se transite că acea &articulă<sc!nteie -a -eni la 6ntru&are 6n &lan
terestru7 -a a-ea acea 6nfăţisare 5i -a -ieţui 6n ţările arabe0 @a fi un 6n-ăţă tor<
s&iritual0
A counicat cu această entitate &rin Liba8ul A+7 liba8 -ibraţional
utili9at 6ntre s&iritele con5tiente de di-initatea lor0 Ea a -rut să cunoască
anuite stări -ibraţionale ale fiinţelor uane terestre0 Fiind 6n couniune cu
această entitate care dore5te să o note9 cu &renuele de (obias 8r0 (ot ce ea
e,&erienta7 &rin ine se transitea 6n acel liba8 -ibraţ ional7 ba9ei lui
s&irituale<Metatron0 Acesta7 &rin interediul eisiilor Sale7 &articule<sc!ntei7
e,&erientea9ă trăirile s&iritual -ibraţionale ale s&iritelor 6ntru&ate &e (erra0
A counicat astfel -ibraţional cu (obias 8r07 iar la 6nc+eierea
counicării7 conlucrării 5i couniunii -ibraţionale a -i9uali9at re9ultatul
ateriali9at 6ntr<un fel de 'răunţe aurii =foarte aseănă toare boabelor de
&orub> 5i strălucitoare ca Soarele0 Era ce-a inunat 5i deosebit să -i9uali9e9
ateriali9area eisiei ener'iei iubirii s&irituale7 =c+iar a unei fiinţ e iateriale>
condensată 6n acele 'răunţe aurii0 A -ă9ut că 'răunţele ener'etice au fost
 6&ac+etate cu 'ri8ă 5i trans&ortate 6n faţa lui Metatron7 iar acolo au fost oferite
&articulelor<sc!ntei eise de Metatron7 &articule<sc!ntei care urea9ă să -ină
la 6ntru&are &e (erra0 Fiecare &articulă<sc!nteie a &riit c!te un 'răunte de
luină -ibraţională 5i acest 'răunte a fost asiilat 6n interiorul fiinţ ei
ener'etice a entităţii0 Odată cu aceasta7 entităţ ile eise de Metatron au &riit
cunoa5terea iubirii s&irituale terestre0 Aceasta le<a oferit &rile8ul de a dori 5i ai
ult să -ină la 6ntru&are &e Pă!nt7 să ofere această cunoa5tere s&iritelor
 6ntru&ate aici &entru a crea ec+ilibrul necesar &e *eea 6n -ederea trecerii 6n
noua ener'ie 5i cunoa5tere7 oferită (errei &rin aronie 5i con5tienti9area fiinţei
di-ine 6n interiorul fiinţei uane din acest s&aţiu diensional0
Deaseeni a -i9uali9at un fel de 000 cartofi 6nc+i5i la culoare care i<au
fost arătaţi iediat du&ă a&ariţia 'răunţelor strălucitoare0 Era irată de
această a&ariţie7 c!nd i s<a transis că dacă a5 fi eis flu,ul ener'etic al
iubirii 6n dualitatea folosită 6ncă &e (erra7 a5a ar fi arătat roadele eisiei iubirii
 6n dualitate7 ca ni5te cartofi7 dar &entru că a ie5it din dualitate 5i ener'ia
-ec+e a &lanului tridiensional7 roadele eisiei -ibraţ ionale a iubirii s&irituale
sunt strălucitoare 5i di-ine7 de5i ult ai ici ca foră7 dar ult ai
luinoase 5i 6nalt -ibraţionale0 A fost foarte uiită de cele ce i se
transiteau &rin ia'ini -i9uale7 tele&atic sau &rin claraudiţ ie0
Ră!n conectată 6n continuare =s&er că &entru -e5nicii> la unda
-ibraţională a entităţii Metatron7 &rin eisiile ener'etice<-ibraţ ionale ale Sale0
11

 (oate acestea din iubire7 &entru iubire 5i cu iubire7 tuturor cititorilor


acestor trăiri<e,&erient0

 "$ALIR-A %I 1+$+/IR-A 1U M-$A$R+

Du&ă cele 6nt!&late7 trăite 5i descrise ai sus7 e,&use 6n &ria &arte a
acestui ca&itol7 du&ă #% de ore a continuat cu lectura inforaţ iilor transise
de (obias &rin *eoffre2 Ho&&e7 de la Crison Circle0 Nu ică i<a fost irarea
c!nd du&ă c!te-a &a'ini de lectură a a8uns la ca&itolul sau lecţ ia <din a&rilie
#$$#7 intitulată SUN(EI *A(A?0 C!nd (obias a anunţat că Metatron a dorit
să se adrese9e 'ru&ului7 să transită un esa87 el dorea de fa&t să transită7
să transfere o ener'ie 6n fiecare S+aubra0 A&oi ura acea &au9ă 6n care de
fa&t s<a transis ener'ia Metatron7 iar du&ă acea &au9ă7 &rin *eoffre2 a
transis Metatron esa8ul transforat 6n cu-inte0
Pentru ine a fost o uiire7 o 6nc!ntare 5i o confirare că ceea ce s<a
&etrecut cu #% de ore 6nainte7 acu se confiră &rin ceea ce transitea
Metatron 5i anue =cite9 un fra'ent din cele transise de Metatron>)
Eu sunt Metatron7@ocea @oastră 6n S&irit0 Eu nu sunt obi5nuit s ă - ă
-orbesc direct0 Pentru cei care 6i cunosc trecutul7 -oi o să 6nţ ele'eţ i că eu a
triis esa'erii să fie cu -oi0 Deci7 este c+iar o onoare &entru ine să -in a5a
direct ca acu7 să ă alătur lui (obias7 să ă alătur -ouă 6n această adunare0
:i 6ntr<un sens7 eu sunt tot a5a de ner-os ca 5i Cauldre de această &re9entare
directă7 sau &oate 5i -oi sunteţi /0 
Ceea ce a -rut să sublinie9 6n această transcriere a esa8ului lui
Metatron este fa&tul c ă 6ntr<ade-ăr7 cu o 9i 6nainte a trăit cele descrise 6n
&ria &arte7 c!nd un triis al lui Metatron i s<a &re9entat 5i a e,&erientat
 6&reună cele ce a descris0 :i &entru ine acu era o are onoare să citesc
acestea 5i să a confirarea la cele ce trăise0 Du&ă ce a terinat de citit
ceea ce ura7 de fa&t a terinat de citit cele traduse 6n liba ro!nă 0
Suferea &entru că nu ai &utea să ă 6nfru&t din transisiile lui (obias7
 6ntruc!t necunosc!nd liba en'le9ă7 nu a-ea &osibilitatea să citesc ceea ce
ura 6n transisiile lui (obias00
Pentru un ti& a 6nc+is oc+ii 5i bine6nţeles că <a conectat ener'iei
lui Metatron0 Sau ai bine 9is el7 &rin trii5ii săi7 <a contactat0 A &erce&ut
-ibraţia sa0 Deodată a -i9uali9at o sferă iensă de ener'ie ulticoloră 7 5tia
că este Metatron0 Cu 5tia ? :i de unde 5tia aceasta7 este 'reu de s&us0
Con5tienti9a c ă ceea ce 5tia -enea din interiorul eu7 5tia fă ră cu-inte0
Era de fa&t o counicare -ibraţional<ener'etică &rin care 6nţ ele'i c+iar fă ră
cu-inte0
@edea deci acea sferă inunată 5i luinoasă 7 c!nd deodată <a
-ă9ut &e ine o ică luiniţă care se a&ro&ia de iensa sferă 0 Uiitor7 a
a8uns urc!nd &e l!n'ă sfera ulticoloră ai sus de 8uătatea ei0 Uiire
e,traordinară7stu&efacţie7 sfera s<a desc+is 5i <a &riit 6n interiorul ei0 Era
at!t de bine acolo7 at!ta &ace 5i lini5te0 Cred că i<a trebuit un ti& de
acoodare0 S&un aceasta deoarece a trecut un ti& 6n care doar &lutea0 A&oi
deodată ă -edea &e ine cu a 6nce&ut să iau o foră 0 Dintr<o ică
sferă luiniscentă7 a de-enit ca un boboc de floare de trandafir7 dar tot de
foră sferică 5i 6ntr<o +aină ener'etică "sferică0 Din acesta a ţ !5nit o tul&ină
12

ener'etică luinoasă care se e,tindea 6n 8os7 a&oi din această tul&ină au ţ !5nit
un fel de rădăcini7 dar 5i acestea ener'etice 5i luinoase0 Acestea s<au ancorat
 6n &artea inferioară a sferei ener'etice ulticolore0 A&oi -edea din nou
bobocul de floare de trandafir0 Acesta urca 6n interiorul sferei7 a urcat &rin
e,tinderea tul&inii &!nă a atins &artea su&erioară a sferei ener'etice<aă7 a
sferei care se desc+isese 5i ă &riise 6n interiorul ei0 Bobocul de floare de
trandafir7 la un oent dat a atins &artea su&erioară a sferei<ae 5i s<a unit
cu aceasta0 Sfera ener'etică -ibra de satisfacţie7 -ibra &rin aceasta 5i
trandafirul 6n totalitatea lui) rădăcină7 tul&ină 5i floare0 Se eitea astfel un fior
de 6&linire7 de bucurie 5i e,ta90 Floarea trandafirului s<a desc+is 5i s<a conto&it
cu &artea su&erioară a sferei iense 5i inunate0 @edea 5i din e,teriorul
sferei floarea de trandafir care se conto&ise cu sfera7 -edea 5i din interiorul
sferei7 6n interiorul ei7 &recu -edea totodată 5i 6n e,teriorul sferei7 din
e,teriorul ei 5i acestea concoitent0 (răia ce-a de nedescris0 (ră ia
dune9eirea7 trăia e,ta9ul7 trăia 6&linirea0 (ră ia tre9irea 5i
con5tienti9area ea c ă sunt fiinţă s&irituală0 Cu-intele nu &ot reda ceea ce
trăia7 ade-ărată trăire 5i re'ăsire a fiinţei ele di-ine0 A5 fi -rut să fi ră as
astfel 6n această conto&ire di-ină 5i trăire7 &entru -e5nicii0
Du&ă o &erioadă7 a -ă9ut ce-a 6n e,teriorul sferei<aă 7 ce-a cu care
ă conto&ise0 A -ă9ut fi'ura aseănătoare unei fiinţe uane7 care &arcă
se to&ea7 de-enea tot ai subţire 5i ai ic7 se subţia7 a&oi s<a -olatili9at7 dar
s<a unit cu &ă!ntul0 4n con5tienţa ea7 6n entalul eu7 dacă &oate fi nuit
astfel7 a 6nţeles că ceea ce -ă 9use era de fa&t -ec+ea ea ener'ie 6n care
-ieţuise &!nă 6n cli&a aceea &e (erra0 Abia acu aceasta dis&ă ruse 6n
totalitate 5i nu ai e,ista0 Ce e,ista 5i ce era acu? Era o fiinţă di-ină care
-ieţuia 6n interiorul iensei sfere cu care se conto&ise 5i care ocrotea
trandafirul din interiorul ei0 (randafirul e,ista &e -erticală7 6n i8locul sferei7 ca
o a,ă7 cu rădăcinile<i de luină 6nfi&te 6n &artea inferioară a sferei7 6n ba9a ei7
cu tul&ina<i luinoasă care era de<a lun'ul sferei 5i cu floarea<i de luină 7
desc+isă 5i conto&ită cu &artea su&erioară 5i luinoasă a sferei0
Niic nu este ai satisfăcător 5i ai 6nalt -ibraţ ional ca această
conto&ire cu Sfera de luină<Metatron7 care este de fa&t @OCEA SPIRI(ULUI
NOS(RU7 A E;PRIMĂRII LUI7 A FIINEI NOAS(RE DI@INE 7 CARE SUN(EM< EU
SUN(0

$+BIAS, -+22R-3 %I M-L2I+R


Luase la cuno5tinţă de c!t-a ti& des&re transisiile entităţii (obias7
&rin *eoffre2 Ho&&e7 de la Crison Circle0 4nce&use să counic -ibraţional cu
entitatea (obias0 Siţea o are afecţiune 5i &entru *eoffre27 cel &rin care
transite (obias7 6n Crison Circle0 Pri-ea &o9ele cu el 5i siţea cu ă
 6ncarc ener'etic0 Se &roducea 6n fiinţ a ea o 6nă lţ are -ibraţ ională ine,&licabilă 0
A-ea counicări c+iar 5i &rin -is cu (obias 5i era con5tientă că se lucra
ult asu&ra ea7 ai ales c!nd dorea0
4ntr<o noa&te7 fiind 6ntr<o aseenea lucrare sub e'ida lui (obias7 iată că
a a-ut această counicare căreia era tentată să 6i s&un -is0 Dar 5tiu că nu
era -is ci o counicarea 6ntr<o stare ai s&ecială0
13

A a&ărut (obit cu fiul Său (obia7 er'eau 6&reună0 4i -edea 6n


i5care7 sub luina soarelui din ie9ul 9ilei de -ară0 Erau at!t de fruo5i7
luino5i 5i fericiţi 5i 6i iubea at!t de ult7 siţ ea iubirea care se ră sfr!n'ea
din fiinţa ea asu&ra lor0 Deodată <a -i9uali9at 6ntre ei ţ in!ndu<ne de !ini
toţi trei 5i er'!nd a5a 6n continuare &e acela5i c!&0@edea7 -i9uali9a
aceasta de unde-a din e,teriorul ia'inii0 Eu era 5i 6ntre ei ţin!ndu<ne de
!ini 5i era totodată 5i unde-a de unde -edea toate acestea ca 6ntr<un
fil0
Eu7 cea din e,teriorul acelei ia'ini7 l<a 6ntrebat &e (obias0
(obit7 cine este feeia dintre tine 5i fiul tă u (obia? 
Iar (obias a răs&uns)
Cine &oate sta 6ntre un tată 5i fiul lui? Cine alta dec6t /0 Dar ai
'!nde5te tu cine &utea fi? @ei afla răs&unsul0
A tresărit 5i a re-enit 6n starea de noralitate 5i -e'+e a fiinţelor
terestre0 Din acea cli&a a 6nţeles cine era feeia dintre tată 5i fiu7 5tiu7 dar nu
 6ndră9nesc să &un &e +!rtie0 De c!te ori 6i aintesc acea tră ire7 6i a 6n faţ a
oc+ilor &e cei doi7 (obit 5i (obia0 Sit acea5i are iubire &entru ei0 C!nd i<e
tare dor7 desc+id calculatorul 5i 6l &ri-esc &e *eoffre27 care se află &e onitor 5i
sit 6ncărcarea -ibraţională 5i ener'etică deosebită 0 :tiu că aceasta 6nseană
eisia de &este -rei a iubirii lui &ure s&re ine0 4ntr<ade-ăr iubirea este cea
ai 6naltă 5i &uternică forţă din 6ntre'ul acrocosos0 Niic nu &oate fi
sta-ilă7 nici &rin -rei7 6n faţa &uterii iubirii &ure0

MAR-L- /R-+$ AL $-M/LULUI 4- LA %I1A 5-1H-

4nsoţită de un 'ru& de iniţiaţi7 6n -ara anului #$$7 a -i9itat (e&lul de


la :inca -ec+e0 A a8uns acolo7 a urcat &anta dealului 5i iată <ne 6n faţ a
te&lului0 Ne<a o&rit0 Ne<a &us 6n re9onanţă cu -ibraţ ia locului 5i abia a&oi
du&ă un ti&7 a intrat cu serenie 6n te&lu0
A intrat de fa&t 6n interiorul dealului7 sub st!nca din care se co&une
dealul0 Nu se -edea dec!t st!nca 5i &ulberea de &e 8os7 6n &ria 6ncă &ere0 4n
&artea drea&tă era o desc+i9ătura 6n &eretele st!ncos &rin care se -edea
interiorul unei alte 6ncă&eri0 Du&ă c!ţ i-a &a5i 5i c!te-a inute de acoodare7
a intrat 6n urătoarea 6ncă&ere0 Dar ca să intri 6n aceasta trebuia să te a&leci7
sa faci o &lecăciune7 să te 6nc+ini oarecu7 6ntruc!t era un &erete de st!ncă
des&ărţitor7 iar nuai 6n a&ro&ierea solului a-ea desc+i9ătura &rin care se
&oate &ătrunde ai de&arte0 Dar 6n acest &erete des&ărţitor7 la 6nălţ iea
oc+ilor7 este un orificiu &rin care se &oate -edea7 st!nd 6n &o9iţia -erticală 7 6n
urătoarea 6ncă&ere7 adică 6n altarul te&lului0 Prin acel orificiu 6ntr<o anuită
9i 5i oră se &oate -edea sibolul din altar7 senul lui Da-id7 adica +e,a'raa7
steaua cu 5ase colţuri7 dar in i8locul căreia se ai află 5i sibolul ener'iilor
 .in 5i .an'7 adică a dualităţii7 a feininului 5i asculinului0
14

Iată că 6n această sală7 deasu&ra noastră era o desc+i9atură s&re 6nalt7


&rin care &ătrundea Luina Soarelui0 Mare ister7 desc+i9ătura a-ea foră
tra&e9oidală 5i s&iralată7 cu &artea desc+i9ăturii ari 6n interiorul st6ncii0 Acu
se ai -ăd doar trei s&irale scul&tate 6n st6ncă7 din cele 5a&te care au fost
iniţial 5i de la care urcau s&re cer7 ii de tre&te ener'etice &!nă la cei care le<
au construit0 M<a &ostat 6n centrul desc+i9ăturii7 al acelui tunel s&re 4nalt0 A
stat c!te-a cli&e 5i inunea s<a &rodus0 Deodată a intrat 6n contact cu fiinţe
e,traterestre7 cu entităţi din alte s&aţii diensionale7 cu cele care au creat cu
ii de ani 6n ură acel tunel7 acel culoar s&iralat 5i tra&e9oidal7 &recu 5i
sibolul din altarul te&lului0
Entităţile au 6nce&ut să<i counice ceea ce se dorea să aflu cu &ri-ire
la acel loc7 iar eu -edea ca 6ntr<un fil ceea ce s<a 6nt!&lat c!nd-a0 A &us
 6ntrebarea c!nd s<au 6nt!&lat acestea 5i a &riit răs&unsul7 &rin care i s<a
transis) JJcu K$$$ =5ase ii> de ani 6nainte de C+ristos0JJ Dar să descriu ce
filuleţ -i9uali9a ental0 Un fil care &rin A8na c+ara 5i clar-edere 6l
derulau 5i i<l <transiteau cei cu care a intrat 6n le'ă tură entalo<astrală 7 6n
ti&ul counicării0
@edea cu deasu&ra dealului s<a o&rit 6n staţionare ai 6ndelun'ată o
na-ă0 Era o na-ă care &utea fi confundată foarte bine cu un nor c+uulus7 dar
ult ai strălucitoare0 De ce s<a o&rit acolo? Pentru că la ba9a dealului7 6ntr<o
'rotă7 se afla un & ă!ntean care era contactat de cei din na-ă 5i &rin care
ace5tia doreau să counice -iitoarelor 'eneraţii inforaţiile care trebuiau s ă
a8un'ă &e (erra0 Cine era cel de sub st!ncă7 cel care 65i &usese acolo să la5ul ?
Nieni altul dec!t un Mare S&irit 6ntru&at la cererea Sa7 &entru a a8uta fiinţ ele
de &e (erra s ă<5i cunoască &rin -rei 5i e-oluţie ori'inea celestă 0 El era
considerat de către cei din 9onă7 un fel de -raci de alţ ii7 &reot7 iar de unii7
&re9icător 5i -indecător0 Dar cu toate acestea ei nu se sfiau să<l caute 5i să <i
ceară a8utorul 6n &ri-inţa sănătaţii7 &recu 5i fel de fel de sfaturi 5i &re9iceri0
Iată că se e,&lică astfel7 de ce dealului i se ai s&une 5i 6n 9i de a9i
JJDealul Ursitelor7JJ &entru că acolo se JJurseaJJ adică se &re9icea -iitorul de
către cel care -ieţuia acolo0 La el er'eau aele7 taţ ii 5i bunicii din 9onă 7
du&ă ce li se nă5tea un ura57 să le ursearscă7 adică7 să le &re9ică -iitorul
co&ilului7 &recu il că utau &entru a<i cere a8utorul 5i sfatul 6n diferite alte
&roblee 5i neca9uri care se abăteau asu&ra locuitorilor0
=Dar des&re toate acestea si ulte altele -oi scrie ai &e lar' in
urătoarea ea carte7 iar acu ă -oi referi doar7 la ceea ce este 6n le'ă tură
directă cu subiectul lucrării de faţă 0>
Cine era Marele Preot al (e&lului ? Al acelui (e&lu7 6nsenat cu
senul lui Da-id ? Stu&oare7 uiire Nieni altul dec!t cel &e care7 acu 6l
cunoa5te ca *eoffre2 Ho&&e7 sau Cauldre7 cel &rin care entitatea (obias
transite oenirii esa8ele Sale0
De5i 6n această -iaţă *eoffre2 Ho&&e7 este aerican de ori'ine7 iată că
el este cel care 6n ură cu a&ro,iati- $$$ de ani7 =o&t ii de ani > -ieţ uia 6n
9ona actualului ora5 Bra5o-7 ai &recis7 era Preotul te&lului de la :inca
@ec+e0 El era cel &e care localnicii 6l nueau -raciul7 a'ul sau &re9ică torul0
Dar oricu i<ar fi s&us el era cel care 6i a8uta atunci c!nd ei a-eau ne-oie0 El7
-raciul7 a'ul7 &reotul7 era cel care a intrat 6n le'ătură cu JJOaenii -eniţ i din
Soare7JJ cei care au eis ra9a de luină7 care au tă iat 6n st6ncă un sen care a
răas &este -rei ărturie le'ăturii 5i counicării dintre oaenii -eniţ i din
15

4nalt 5i -raciul localnic0 Senul era -ă 9ut de că tre cei din &o&or7 nuai o
sin'ură 9i din an7 6n aia9a 9ilei 5i atunci nuai dacă arele eu triitea ra9a
de luină a Soarelui să &ătrundă &rin orificiul deaseeni tă iat in st6ncă 7 iar
aceasta să luine9e interiorul altarului 7 ca senul să &oata fi -ă 9ut de &lebe0
Altfel senul era -a9ut nuai de Marele Preot7 nuai el a-ea acces 6n
interiorul acelei 6ncă&eri7 dar nici el nu trebuia să 9ă bo-ească dec6t foarte &uţ in7
 6n interiorul altarului sacru0
Iată că *eoffre2 Ho&&e7 Marele Preot7 a'ul7 -raciul7 &re9ică torul7 de
cur!nd a fost 6n Ro!nia 5i a ai &re9is &o&orului acestuia c6te ce-a0 Iată că
rădăcinile trecutului 6l readuc aici unde a ai tră it c!nd-a7 &entru a<5i a8uta
seenii 5i &e cei cu care a ai conlucrat &rin -rei0
Astefl 5i acu i se e,&lică 5i ie ulte7 5i anue7 de ce S+aubra din
Bra5o- sunt at!t de tenaci 5i au desco&erit ulte &rin forţe &ro&rii7 referitoare
la ener'iile 5i tainele cristalelor 5i a inforaţiilor inoculate 6n cristalele de cuarţ
din 9onă0 Bine6nţeles că tot ei7 S+aubra de acu7 nu sunt alţ ii dec!t atlanţ ii
care au inoculat inforaţiile 6n cristale7 du&ă sosirea 5i reor'ani9area lor 6n
9onă7 du&ă scufundarea Atlantidei0 Dar 5i atunci ca 5i acu7 au un 6ndruător7
un aestru 5i 6n-ăţător 6n &ersoana lui (obias7 5i a lui Cauldre7 *eoffre2 Ho&&e
5i a inunatei sale soţii7 Linda7 care 5i ea are rădăcini ad!nci 6n aceste
elea'uri transil-ane0

$+BIAS %I 1-R1URIL- 1+1-$RI1- 6 -7/A4AR-A


 "nt0lnire în alte spaţii 8imensionale cu S!aumbra şi $obias
A &riit lecţia S+oud  din a&rilie #$$0 A 6nce&ut să citesc0
La &ria &au9ă a 6nce&ut să res&ir &rofund 5i l<a in-ocat &e (obias0
A intrat 6n couniune cu -ibraţia S+aubrei7 a trecut 6ntr<o stare de
e,&andare0 A eis din toată fiinţa ea acele cercuri concentrice -ibraţ ionale0
L<a in-ocat &e (obias0 Iată că deodată (obias a a&ărut 6n faţ a ea0 El <a
a8utat să -i9uali9e9 ce se 6nt!&lă &rin starea de e,&andare0 A -i9uali9at cu
eitea cercuri concentrice -ibraţionale7 iar acestea au a8uns &!nă 6n s&aţ iul
 6n care se afla (obias0 Acu -i9uali9a ce se 6nt!&lă 6n &lan subtil0 @edea
cu a a8uns un cerc concentric la (obias0 Atunci el a transis unde -ibraţionale
concentrice s&re ine0 Counica astfel0 A -ă9ut cu eitea unul s&re
celălalt cercurile -ibraţionale 5i c!nd acestea a8un'eau la noi7 con5tienti9a
ceea ce eitea celălalt7 ce eitea -ibraţ ional 5i ca fore '!nd 5i cu-!nt0
@edea clar cercurile care ne cu&rindeau 5i totodată c+iar 5i &e cei din
&rea8a noastră0 Astfel (obias a &riit esa8ul eu 5i a -enit la ine0
Iată<l 6n faţa ea7 <a salutat cu un salut -ibraţional 5i i<a cerut să "l
ure90 L<a urat 6n luea lui0 A trecut dincolo de -oal7 dincolo de 9idul de
foc 5i luină0 Deodată ă afla 6n i8locul unui cerc de fiinţ e<entităţ i
iateriale7 care fac &arte acolo din Cercul S+aubra condus de entitatea
 (obias0 Pri-ea de 8ur 6&re8ur0 Ce -edea? Roată 6n 8urul eu se aflau fiinţ e
aseănătoare nouă &ă!ntenilor7 dar acestea erau ult ai subtile7 ai
diafane 5i ai luinoase0 Parcă se -edea &rin fiinţ a lor0 Erau a5e9ate &e un fel
de 8ilţuri in-i9ibile0 (oate entităţ ile erau 6n-e5!ntate 6n alb 5i nu a-eau nici un
fel de 6ncalţăinte0 Sau ai bine 9is a-eau &icioarele 6n-e5!ntate 6n ce-a alb
lă&tos0
16

Era 6n i8locul unui cerc forat din entităţi0 A -i9uali9at atunci cu
toate acestea au &riit cercurile7 undele -ibraţionale eise de ine &rin
e,&andarea efectuată7c!nd ă afla 6n cor& aterial &e (erra7 acasă la ine0
 (obias a făcut &re9entările astfel)
El este Melfior Ra7 fiinţă celestă 7 dar acu aflată 6n &lan tridiensional
&e (erra0 Se află aici a5a cu 5i noi er'e uneori acolo să fi 6&reună cu
cei care sunt tre9iţi din sonul incon5tienţei0 A5a cu noi răs&unde acolo
 6ntrebărilor lor7 Melfior Ra -a răs&unde acu 6ntrebărilor -oastre0
 (obias a -enit a&roa&e de ine7 s<a a5e9at &uţin ai 6n s&atele eu 5i
i<a s&us)
Melfior Ra7 -ei răs&unde tuturor 6ntrebărilor lor0
A s&us) Da7 -oi răs&unde dacă 6i -oi au9i0 Nu 5tiu de ce i<a -enit să
s&un aceasta0
 (obias a s&us)
4i -ei au9i deoarece ai un au9 bine forat 5i desfundat0
Deodată a au9it urătoarele)
Melfior Ra7 &rieten &ă!ntean7 &rin fa&tul că ai eis cercuri
concentrice 6nalt -ibraţionale7 5tii ce s<a &rodus cu noi 5i 6n noi?
Nu0
Iată7 &ri-e5te0
@edea cu au a8uns cercurile acolo &rin interediul lui (obias 5i a&oi
el le<a transis 5i celor de faţă0 Mă -edea 6n i8locul cercului l!n'ă (obias7
de5i la odul con5tient c!nd eitea undele ener'etice era &e (erra7
sin'ură7 5i nu -edea &e nieni in &rea8a ea0
 *!ndind eu aceasta7 (obias a s&us)
De5i erai &e (erra7 o &arte din tine a -enit aici odată cu -ibraţ ia ta7
c+iar dacă nu ai con5tienti9at aceasta0 O &arte din tine era de8a aici0 (oţ i cei de
faţă s<au bucurat de &re9enţa ta -ibraţională aici0 :tii ce 6nseană aceasta?
Nu0
Pri-e5te0
A &ri-it din nou7 5i -edea ce s<a 6nt!&lat0 C!nd flu,ul eis de ine
a a8uns la (obias7 iar el l<a redirecţionat s&re ceilalţi7 toţ i din cerc s<au 6ncă rcat<
+rănit<6&ărtă5it din ceea ce eisese0 Dar ce a eis? Si&lu un '!nd de
iubire catre (obias0 Iar (obias i<a răs&uns tot la fel7 &rin flu, ener'etic7 &rin
cerc concentric0 Iar c!nd acesta a a8uns la ine7 a siţit conto&irea ea cu
 (obias0 Iar c!nd (obias a eis flu,ul7 celorlalţi7 toţi au siţ it<trait conto&irea cu
ine0
Iată că o entitate a s&us)
Melfior Ra7 ceea ce s<a 6nt!&lat este ec+i-alentul unui act se,ual 6n
&lan terestru7 dar desi'ur c ă frec-enţa -ibraţională este alta 5i deaseeni 5i
trăirea este la un ni-el ult ai 6nalt -ibraţional0 Ceea ce a siţ it cu toţ ii 5i
c+iar tu7 este oferirea iubirii &ure necondiţionată 5i la ni-el 6nalt7 la ni-el de
iniă s&irituală 5i nu de ni-ele inferioare de anifestare a5a cu se anifestă
 6ntre entităţile de &e (erra7 6n cele ai ulte ca9uri0 A -rut să con5tienti9e9i
aceasta 5i să transiţi celor aflaţi 6n cor& carnal7 că e,&andarea -ibraţ ională
este oferirea iubirii &ure0
Era oarecu uiită 5i de ce nu7 c+iar u5or bul-ersată 5i ru5inată de
această e,&unere directă a entităţii care acu i se &re9inta L0E0 Ei au
&erce&ut aceasta 5i L0E0 i<a s&us)
17

Iată Melfior Ra7 ai făcut dra'oste cu un 'ru& de $ de fiinţ e deodată 0


Dar (u e5ti cel c!5ti'at din aceasta deoarece noi toţi la r!ndul nostru ţi<a
eis iubirea noastră &ură deodată 5i aceasta c+iar te<a a8utat să a8un'i acu
aici0 Iată7 a5a se iube5te 6n s&aţiul 6n care noi -ieţ ui0 A5a trebuie să se
 6nt!&le 5i &e (erra 6n scurt ti&0 Dra'ostea să se anifeste la ni-el
-ibraţional 5i la ni-el de iniă s&irituală 5i nu de or'ane 'enitale7 se,ualitate0
A5a se iube5te aici7 dincoace de -oal0
De ce să nu recunosc că era destul de uiită 5i &rofund eoţionată 0
Dar (obias a -enit să ă scoată din 6ncurcătură7 5i a s&us)
Melfior Ra se află acu aici să ră s&undă 6ntrebărilor -oastre0 Cu
5edinţa S+aubra se ţine aici7 in s&aţiul celest 5i nu &e (erra7 &rocedaţ i ca
atare0
A -enit o 6ntrebare0
Melfior Ra7 noi -ă -i9ită  fă ră ca -oi să 5tiţ i7 sau sunt &uţ ini care ne
&erce&0 Eu a făcut călătorii 6n s&aţiul -ostru diensional 5i a -ă 9ut lucruri
care nu le &ot 6nţele'e7 &robabil i se 6nt6&lă aceasta 5i din cau9ă că 7 6ncă nu
a fost -reodată 6ntru&at &e (erra0 Răs&unde<i te ro' la urătoarea
 6ntrebare0 Acolo7 &ărinţii de co&ii 65i iubesc co&ii?
Da7 desi'ur7 5i<i iubesc c+iar foarte ult0
Dacă 6i iubesc7 de ce 6i bat 5i 6i fac să &l!n'ă 5i să sufere c+iar?
4n ceea ce &ri-e5te educaţia co&iilor7 &e (erra se &rocedea9ă 6n felul
urător) &ărintele s&une co&ilului să se &oarte fruos7 adică să fie cu-iincios 5i
res&ectuos0 Dacă co&ilul nu face 6ntotdeauna aceasta7 &ă rintele 6i ai dă c!te o
nuielu5ă sau o &ală la funduleţ7 sau 6l tra'e de urec+i0
Da7 6l lo-e5te0 A -ă9ut c!nd 6l lo-ea c+iar &este ca& cu ultă duritate
5i co&ilul &l!n'ea 'roa9nic7 iar &ărintele era 6ncon8urat de ne'ură7 de -ibraţ ie
 8oasă 5i lo-ea cu &utere7 ica fiinţă 5i nu -oia să <l asculte ă car &entru a se
de9-ino-ăţi0 Cu se &oate a5a ce-a7 cu s&ui că &ărinţii 6si iubesc
&ro'eniturile? Ce fel de iubire este aceasta?
Acu -reau să ai co&lete9 ce-a la cele s&use anterior0 Sunt 5i la noi
&e (erra & ărinţi 5i &ărinţi0 Părinţii cei ai e-oluaţ i 6ncearcă doar cu -orbe
fruoase să<5i educe co&iii 5i unii c+iar reu5esc0 Desi'ur că nu toţi &ă rinţii de
&e (erra sunt s&irite su&erioare 5i au această răbdare 5i cunoa5tere7 s ă se
&oarte fruos cu co&iii7 să le de-ină e,e&le &o9iti-e0 :tiu c ă sunt ulţi
&ărinţii care se &oartă cu ultă as&rie faţă de co&ii 5i 6i stă &!nesc &rin
duritatea lor7 de5i aceasta nu le &lace co&iilor0
A -ă9ut 5i aseenea ca9uri 6n călătoriile ele &e Pă !nt0 @edea
cu co&ilul nu 65i &utea iubi &ărintele din cau9ă că era tiorat de frica lui7 iar
&ărintele 8ubila că fiul lui era ascultă tor0 Dar -edea că această ascultare era
doar teaă " ener'ie neluinoasă 5i co&ilul abia a5te&ta să sca&e de sub
tutela a5a 9isului & ărinte7 &entru a se anifesta du&ă -oia lui0 Noi sunte
foarte !+niţi să -ede că se 6nt!&lă a5a ce-a la -oi0
Urea9ă o altă 6ntrebare0
Melfior Ra7 de ce &ă!ntenii nu fac ceea ce faci tu7 adică să
e,&ande9e7 să eită iubire s&re 6ntre'ul acrocosos 5i s&re toată creaţia
Părintelui Ceresc7 a5a cu 6i s&uneţi -oi0 De ce7 cei ai ulţ i se ulţ uesc să
eită iubire ne8ustificat7 nuai s&re bunuri ateriale?
Fiinţele terestre au are ne-oie de a<5i dob!ndi strictul necesar7 adică
cele necesare -ieţuirii &e (erra 6n condiţii c!t ai bune7 ai confortabile0 Unele
18

-or ult ai ult 5i aceasta le ia ult din ti&0 Atunci ele nu ai au ti& de a
se recule'e7 de a se interiori9a &entru a<5i cunoa5te &uterea 5i s&iritul &rin
interediul căruia se fac aseenea e,&andări7 aseenea eisii -ibraţ ionale0
De ce unii &ă!nteni doresc să aibă ai ult dec!t au ne-oie?
Pentru că ace5tia nu 5tiu7 nu -or să -adă ade-ărul că toate cele
ateriale ra!n &ă!ntului c!nd ei -or fi c+eaţ i de &e Pă !nt0
Cu este &osibil ca s&iritele 6ntru&ate să uite că sunt fiinţe celeste 5i că
locul lor este aici 5i nu acolo0 Că acolo se află doar &entru un ti&? Iată ce nu
&ot eu 6nţele'e0
 (obias a inter-enit s&un!nd0
Du&ă ce -ei er'e 5i tu la 6ntru&are -ei 6nţ ele'e ai ulte des&re
-iaţa anifestată 6n cor& carnal0 Este 6ntr<ade-ăr 'reu de 6nţeles aceasta
&entru cei care 6ncă nu au a8uns la 5coala terestră7 dar le -a -eni 5i lor ti&ul
să e,&eriente9e &rin interediul unui tru& carnal0
Melfior Ra7 -ei fi condus 6na&oi &e (erra0 A fost &ria ta 6nt!lnire cu
S+aubra s&iritelor de dincoace de -oal0 Acesta a fost doar un 6nce&ut0 A
&rois S+aubrei de aici că -oi in-ita din c!nd 6n c!nd c!te un s&irit
S+aubra din alt s&aţiu diensional0 @ei ai -eni aici de ulte ori &entru a
lăuri ai ulte necunoscute at!t 6n ceea ce &ri-e5te S+aubra celestă 7 c!t 5i
cea (erestră0
A re-enit 6n &lan terestru0 (obias <a condus 5i 6nainte s ă &lece a
a-ut ne-oie să ă a8ute 6ntr<o &robleă0
Acu c!te-a 9ile <a contactat tata unei fete 6n -!rstă de  ani care a
dis&ărut de acasă de a&ro,iati- % de 9ile0 Acu l<a 6ntrebat 5i eu &e (obias
dacă cele -i9uali9ate referitor la fată sunt reale 5i ce trebuie să ai fac &entru
a 6nţele'e 5i afla des&re fata dis&ărută0
 (obias i<a s&us urătoarele)
E,&andea9ă &!nă -ibraţia ta a8un'e la fată 0
A făcut aceasta0 Deodată -edea fata7 era 6n faţ a o'lin9ii7 se ac+ia7
se farda0 A&oi a -ă9ut un t!nar 6nalt7 su&lu7 blond7 cu oc+ii ai ult cenu5ii
dec!t alba5trii0 Acesta a -enit7 a 6braţi5at<o7 iar fata l<a 6ntrebat)  ai făcut ce
te<a ru'at? 
 A 6nţeles că 6l ru'ase să counice &ărinţilor ei ce-a des&re e,istenţ a
ei0
4n cli&a c!nd scria acestea a sunat telefonul 5i 6n cli&a aceea a 5tiut
cine ă suna0 Era tatăl acelei fete0 (obias i<a transis) S&une<i cele aflate0
4ntr<ade-ăr a făcut aceasta0
 (obias a dis&ărut din c!&ul eu de -i9uali9are 5i &erce&ţ ie0 Sunt 5i eu
uiită de cele ce i se 6nt!&la 5i de cele ce tră iesc7 dar sunt con5tientă că
toate sunt coordonate de unde-a din 4nalt0

2RU1$UL $RA4A2IRULUI
Este nes&us de 'reu s ă 6ncerci să e,&rii 6n cu-inte ceea ce se &oate
trăi doar 6n siţire7 6n trăirea interiori9ată a fiinţei tale0 Dar iată că astă 9i i s<a
&us 5i această 6ntrebare0 A -enit la ine o &ersoană care a străbătut distanţa
de sute de iloetri &entru a sta de -orbă cu ine 5i a o a8uta să 6nţelea'ă
anuite fenoene0
19

Printre ulte altele7 <a 6ntrebat 5i des&re Fructul (randafirului0


Bine6nţeles că cite5te (obias 5i teoretic a &arcurs Lecţiile lui (obias7 dar nuai
teoretic0 Ce era să<i s&un dec!t că dacă a8un'ea să &arcur'ă 5i &ractic ceea ce
a &arcurs teoretic nici nu i<ar fi &us această 6ntrebare0 C+iar fa&tul că a &us
 6ntrebarea 6i confira că a &arcurs doar teoretic Lecţiile0 Acu -in 5i 6ncerc să
sc+iţe9 răs&unsul care 6l a5te&ta @0*0 din *alaţi de la ine0
La ni-el s&iritual 5i etafi9ic totul se 6nt!&lă 6n siţ ire7 6n tră ire0
Ener'iile sunt flu,uri iateriale<-ibraţionale care trec &rin fiinţ a noastră0 Ele ne
străbat 5i ca&tă ener'iile cu care sunte 6n re9onanţă0 Cu c!t starea noastră
-ibraţională este ai 6naltă7 cu at!t 5i ener'iile care le ca&tă  sunt de
frec-enţe ai 6nalte0 A8un'e să ne co&ară  cu centrii no5tri ener'etici0
C!nd -o renunţa să lucră7 ca&tă 5i să eite ener'ie nuai &rin centrii
ener'etici inferiori7 atunci a-e certitudinea că a e-oluat7 că a fă cut &a5i 6n
e-oluţia noastră s&irituală0 Prin centrii ener'etici inferiori eite la anuiţ i
&araatri -ibraţionali ener'iile 5i ca&tă tot la fel0 Dar dacă 6ncercă  să ne
subliă ener'iile 5i să urcă &e scara frec-enţ elor -ibraţ ionale7 atunci 5i
eisiile noastre -or fi din ce 6n ce de ţ inută -ibraţ ională ai 6naltă 0
Poate -or fi &ersoane care se -or siţi frustrate de acest răs&uns sau de
această di-a'aţie du&ă &ă rerea lor0 Dar tocai acestora le s&un acu)
@ouă7 celor care -ă siţiţi frustraţi7 -ă &un 6ntrebarea) Sunteţi 6n stare
să renunţaţi la eisiile ener'etice care se efectuea9ă &rin centrii ener'etici
inferiori7 adică &rin ulad+ara7 s-adistana 5i ani&ura? Sunteţi 6n stare să
renunţaţi la &lăcerile tru&ului &entru cele ale s&iritului? Sunteţ i 6n stare să
renunţati la &lăcerea se,uală &entru a a-ea o &lăcere s&irituală ? Sunteţ i 6n
stare să renunţaţi la bucata de fri&tură din farfurie 5i să o 6nlocuiţi cu o le'uă
sau un fruct? Sunteţi 6n stare să renunţaţi la confortul ultraodern &entru a
locui 6ntr<o căsuţă uilă 5i fă ră tot felul de a&arate sofisticate care &roduc aer
condiţionat 5i 6ncăl9ire? Sunteţi 6n stare să iubiţi aseenea toate fiinţ ele7 fă ră a
ţine seaa că cine-a este fiul7 fiica7 fratele7 sora7 tata sau aa ta?
Iată la ce se referă cei trei centri ener'etici inferiori0 Ace5tia trebuie
doinaţi 5i su&u5i să nu te su&ună ei &e tine0 Abia c!nd cine-a a do-edit că
&oate face toate acestea 5i le face7 atunci -a afla ce este FRUC(UL
 (RANDAFIRULUI7 6ntruc!t acesta se -a afla 6n ad!ncul interiorul fiinţei lui0
C!nd s<a a8uns la iubirea necondiţionată7 ai atins &artea inferioară a
iniii s&irituale7 a centrului ener'etic Ana+ata7 care o re&re9intă0 Dar trebuie
să a8un'i 6n i8locul nucleului ei0 Pentru aceasta se cere să iube5ti
necondiţionat7 să &rie5ti aseenea iubire 5i să eiţ i0 C!nd ai a8uns 6n acest
stadiu ţi se oferă fructul trandafirului 5i al crinului &urităţii0 Atunci e5ti 6n
couniune cu sinele tău interior7 cu sc!nteia di-ină din tine 5i ai &osibilitatea
să counici de la s&irit la s&irit cu alte fiinţ e aseeni ţ ie7 6ntruc!t le'ea
re9onanţei este 6n funcţiune 5i acţiune &eranentă 0 Iar undele flu,ului tă u
ener'etico<-ibraţional7 undele eisiilor tale la &araetri cei ai 6nalţ i -or
counica direct cu s&iritele 5i ener'iile fiinţ elor cu care te -ei &une 6n
couniune 5i counicare -ibraţională0 C!nd -ei trăi aseenea cli&e 5i -ei a-ea
5i confirarea couniunii 5i a counicării s&irituale7 s&un s&irituală că aceste
counicări sunt direct sub influenţa s&iritului7 c!nd -ei trăi starea de e9taz, 5i
atunci nu -ei ai a-ea ne-oie să 6ntrebi ce este fructul tran8afirului7 6ntruc!t
acesta il -ei trăi 5i 6l -ei con5tienti9a la odul cel ai 6nalt -ibraţ ional0
20

C!nd se a8un'e la aseenea counicare7 cu-intele sunt de &risos0 Iată


că a8un'e 5i noi 5i a-e &osibilitatea să counică  fă ră cu-inte7 ca 6n
s&aţiile diensionale ult su&erioare nouă0 Dar &entru a a8un'e la a5a ce-a
este de stăbătut un dru7 o cale a e-oluţiei s&irituale0 :i doresc să aduc la
cuno5tinţa cititorilor că de fa&t &entru această lecţie ne află  la 5coala &lanului
tridiensional terestru0 At!ta -o er'e 5i -o re-eni &e (erra &!nă -o
 6n-ăţa această lecţie 5i &!nă -o cule'e laurii fructului trandafirului7 aici
afl!ndu<ne 6n cor& aterial0
La 6nce&utul acestui ca&itol sau &rele'eri 6i -enea să renunţ 7 6ntruc!t
ă '!ndea că este foarte 'reu să e,&rii 6n cu-inte aseenea tră iri de
absolută 5i 6naltă intiitate s&irituală0 Dar iată că nu <a o&rit datorită
fiinţelor de luină care 6i sunt a&roa&e 5i a căror &re9enţă o con5tienti9a0
Sunt de fa&t curierii celeşti care au adus ener'iile necesare forulării acestor
&ro&o9iţii 5i fra9e &rin care să e,&ri ceea ce se dorea să ia la cuno5tinţă
cititorii ei 5i de fa&t 5i a lor7 &entru că entităţilor celeste le datore9 tot ceea ce
a scris -reodată0
:tiu că sunt a8utată să ă &ot e,&ria 5i să &ot counica ceea ce se
dore5te din 4nalt să afle s&iritele care sunt 6n fa9a de tre9ire sau c+iar tre9ite
din sonul incon5tienţei s&irituale0
Se dore5te ca fiinţa uană terestră să 5tie că este un s&irit celest care a
-enit aici la dorinţa sa de a<5i deonstra că &oate să su&ună ateria7 adică
tru&ul fi9ic0
Dar să nu uită7 că noi a 5tiut că ni se -a 5ter'e banda eoriei 5i
că &rin Liberul Arbitru7 -o 6nce&e 5coala terestră de la &ria literă de alfabet7
litera -ibraţională7 5i a acce&tat aceasta 6ntruc!t era fiinţ e e-oluate celeste
5i sunte7 dar trebuia să rea8un'e &rin odul con5tient la &araetrii
-ibraţionali a-uţi 6nainte de 6ntru&are0
4ncerc &e c!t 6i stă 6n &utinţă să a8ut la tre9irea din sonul
incon5tienţei c!t ai ulte s&irite 6ntru&ate7 care doresc aceasta 5i dau do-adă
că doresc tre9irea 5i absol-irea 5colii terestre7 a 5colii de e-oluţie s&irituală 6n
acest s&aţiu tridiensional0
Bine6nţeles că e-oluţia nu se 6nc+eie aici7 aici este doar o trea&tă s&re
alte s&aţii diensionale 6n care trebuie să ne desa-!r5i e-oluţ ia s&re a a-ea
&osibilitatea să ne a&ro&ie &as cu &as de starea -ibraţională a Casei
Ancenstrale7 din care a descins c!nd-a7 &oate c+iar cu ilioane de ani 6n
ură0 Dar astfel7 &rin e-oluţie s&irituală7 -o aduce Raiul &e Pă !nt 5i -o
e,tinde I&ăraţia (atălui Ceresc

 "$ALIR-A 4- /- MU$-L- SI+


4n ură cu #$ de ani a fost dat &rin &rofeţii -reii ca s&iritele aflate 6n
isiune să se 6nt!lnească &e Muntele Sion0 Cine erau cei care trebuiau să se
 6nt!lnească acolo? Erau marii mistici ai -reii7 preoţi, rabini, maeştri etc0
De ce trebuiau să se 6nt!lnească? Pentru că s<a transis &rin &rofeţi că
Ar+an'+elul Mi+ail dore5te o 6nt!lnire &e Muntele Sion7 cu cei care deţ ineau
tainele desa-6r5irii oenirii7 &entru a se reconecta la ener'iile 'alactice a
diferitelor s&aţii diensionale7 6n -ederea re6nt!lnirii 5i conlucră rii &este -rei7
c!nd se -or eite din nou ener'ii luinoase asu&ra (errei0
21

Oenirea 6n totalitatea ei nu era &re'ătită să 6nţ elea'ă le'ă tura oului


cu Dune9eul Absolut7 cu ener'iile 5i cu ceea ce ura să se 6nt!&le0 Precu
nu era &re'ătită să 6nţelea'ă cine este 5i de ce se află aici 6n acest s&aţ iu
diensional7 &e care nici ăcar nu 6l &erce&eau0
S<a stabilit atunci ca &este -rei să se re6nt!lnească &entru a re6nnoii
cone,iunile at!t cu 6naltul c!t 5i cu Pă!ntul 5i ai ales cu s&iritul0
 (oţi cei care au fost in-itaţi atunci &e untele Sion se află acu
 6ntru&aţi din nou &e (erra 5i &re'ătesc 5i &riesc ener'iile -iitorului0 Cine sunt
ei? Cei care 5i acu au &riit anunţul că trebuie să &riească noile ener'ii7 ca
oenirea să facă saltul 6n cea de a &atra diensiune -ibraţională 0 Se
&re'ăte5te omul nou 5i /ăm0ntul nou0
S<au 6nt!lnit atunci 5i acolo ulte fiinţe uane care -eneau din ai
ulte ţări 5i c+iar continente0 Au fost conectaţi la ener'iile s&aţ iilor 6nalt
-ibraţionale &recu 5i la ener'iile altor 'ala,ii0 Atunci au fost 6nc+ise ener'iile
celor Q si'ilii ale fiinţelor uane7 &entru a ră !ne 6nc+ise &!nă c!nd fiinţ a
uană -a a8un'e la cunoa5terea necesară desc+iderii si'iliilor0 S<a ai stabilit
atunci ca &este -rei să fie din nou anunţaţi cei care au &artici&at la 6nc+iderea
si'iliilor să fie c+eaţi la conlucrare 6n -ederea desc+iderii si'iliilor0 Atunci nu
s<a adus la cuno5tinţa acestora cu7 6n ce fel 5i c!nd -or fi c+eaţi la
conlucrare0 S<a s&us doar că -or 5ti7 5i -or fi 'ăsiţi &entru a de-eni din nou
conlucrătorii luinii0
Iată că au trecut #$ de ani de atunci 5i s<a dat senalul ca cei care au
conlucrat 6n slu8ba luinii să fie tre9iţ i 5i să<5i continue lucrarea0 Startul a fost
dat din 4nalt0 Cu? Si&lu0 Oaenii care au ai conlucrat &rin -rei se află 7 se
caută7 se adună 5i de-in cercuri 8e lumină purpurie. C!nd ce-a se +otără5te
 6n 4nalt7 atunci in s&aţiile diensionale se 6&line5te &rin lucrătorii luminii0
Sunt c!ţi-a ani de c!nd entitatea celestă (obias7 a 6nce&ut să transită
&e Pă!nt lecţiile care trebuie să fie cunoscute de &a!nteni0 Prin aceste
 6n-ăţături de fa&t s<a dat startul ca lucrătorii să se afle7 să se unească7 să
conlucre9e 5i să se 6&linească &rin ei -rerea di-ină 0 Cine sunt cei la urec+ile 5i
inia cărora au a8uns 6n-ăţăturile? Nieni alţ ii dec!t cei care 6n ură cu
a&ro,iati- #$$$ de ani s<au 6nt!lnit &e untele Sion0
Prin ener'ia transisă de (obias &rin cu-intele 6n-ăţăturilor sale7 s<a
eis 5i ener'ia necesară &rin care7 cei care au fost atunci &e unte 65i
reaintesc e,act ce au făcut atunci acolo 5i cu ară tau7 deci o ener'ie a
re-ederii7 a reaintirii &rin clar-ă9 a sec-enţ ei tră ită atunci &e untele Sion0
Citind frec-ent lecţiile transise de (obias7 <a 6&ă rtă 5it cu această sacră
ener'ie 5i deodată -edea ca &e un ecran cele tră ite de ine atunci &e unte0
Iată ce a -i9uali9at &rin A8na c+ara7 5i ce a trăit atunci &e Muntele
Sion0
Mi<a a&ărut &e ecranul ental un bărbat de ori'ine arabă0 Era un bărbat
 6n -!rsta de a&ro,iati- %$<% de ani0 Deodată a sesi9at ce-a coun 6n
fi9ionoia bărbatului cu fi9ionoia ea actuală 0 M<a recunoscut 6n el0 Era
eu cel de atunci0 4i &ri-ea cu atenţia 6bră că intea0 Era de statură
i8locie7 ai ult 6nalt dec!t scund7 ceea ce nu &rea se &otri-e5te cu statura
ea actuală0 Era oarecu destul de a'itat7 a-ea o dis&ută cu cine-a0 A
dorit să 5tiu de ce era a'itat0 M<a -ă9ut deodată 6n i8locul unui cerc forat
din b ărbaţi0 (oţi erau a5e9ati 6n diferite &o9iţii7 dar cei ai ulţ i 5edeau cu
&icioarele 6ncruci5ate7 a5 &utea s&une 7 un fel de incorectă &o9iţ ie Lotus0 Eu
22

era 6n &icioare 6n i8locul cercului 5i e,&lica ce-a7 susţ inea ce-a cu tă rie
5i era neulţuit că ei nu ă 6nţ ele'eau 5i nu erau de acord cu ine0 A
reluat cu 5i ai ulte ar'uentaţii e,&unerea7 dar tot de'eaba0 Atunci <a
 6nfuriat rău0 4ntorc!ndu<ă brusc7 a -i9uali9at deodată la oarecare distanţă 6n
s&atele &riului cerc un alt cerc de bărbaţi care la fel 5edeau 6n cerc7 dar tă cuţ i
5i fără să sc+iţe9e -reun 'est7 sau să scoată -reun cu-!nt0 Parcă atunci i<a
desco&erit 5i ă neduerea &re9enţa lor acolo0 A ie5it din cerc7 a trecut 5i
de<al doilea cerc 5i a &lecat unde-a0 Era tare su&ărat0
A&oi a -i9uali9at ceea ce s<a 6nt!&lat 6n continuare0 A ers c!t-a
ti&7 a cobor!t de &e &latoul untelui0 A 6nt!lnit c!te-a &ersoane7 acestea
erau slu8itorii ei0 A-ea ai ulte că ile 5i slu8itori7 &recu 5i ulte ba'a8e0
M<a 6ntors 6n iediata a&ro&iere a &latoului0 Ne<a o&rit0 Slu8itorii au 6nce&ut
să lucre9e0 Mi<au &us cortul7 l<au aran8at fruos7 i<au lăsat toate cele
necesare7 a&oi au &lecat0 Suferea nes&us că una din slu8itoare nu a răas cu
ine 6n cort &entru a<i ţine co&anie 5i a<i face 5ederea c!t ai &lă cută 7
&recu 5i cele necesare ena8ului &entru a ă siţ i c!t ai bine0 C!nd toate
au fost aran8ate du&ă toate cerinţele7 slu8itorii au &lecat 5i s<au a5e9at la
&oalele untelui7 unde erau 5i slu8itorii celorlalţ i bă rbaţ i care se aflau &e
&latoul untelui sacru0
M<a re6ntors &e &latou0 Neulţuit 5i 6nd!r8it0 M<a a5e9at &e r!ndul
al doilea0 A stat acolo un ti&7 a&oi a &riit in-itaţ ia să trec 6n &riul cerc0
M<a su&us0 A răas 6n &riul cerc0
Cele ce se &etreceau acolo7 deocadată le tec sub tă cere0 Dar -oi
enţiona urătoarele0 No&ţile era nefericit că nu era E-a l!n'ă ine0
Dorea să<i fie a&roa&e0 Iată că din această dorinţă s<a 6nt!&lat &ria ea
dedublare0 Dorinţa fiind are7 <a dedublat 5i a -i9itat<o eu acolo 8os 6n
-ale0 Era doar s&irit7 nu 5i tru&0 Mer'ea noa&te de noa&te la ea 5i 6i
transitea ener'ia iubirii &ure0 Era fericit 5i la fel 5i E-a0 Se bucura 6n -is de
&re9enţa ea0 Iată c!nd 5i unde a 6nce&ut dedublările 5i 6n ce sco&0
A răas &e unte ti& de o lună de 9ile0 ilele era tru& suflet 5i
s&irit7 dar no&ţile era doar s&irit 5i suflet0
Cu c!te-a 9ile 6nainte să cobor! de &e unte7 Marele Preot care ne
făcea instruirea <a c+eat la el 5i i<a 9is)
Maestre7 =să nu uiţi acest cu-!nt> sco&ul c+eării 5i -enirii tale aici a
fost să 6n-eţi dedublarea0 Aceasta te -a a8uta &rin -rei0 Iată de ce nu a -rut
să<ţi acce&tă cerinţa de a<ţi o&ri l!n'ă tine slu8itoarea0 (rebuia să e,iste ce-a
&uternic care să te deterine să faci dedublarea0 Acesta era sco&ul nostru cu
tine 5i 6n -ederea acestui e,erciţiu te<a ales să ne fii ală turi7 că ci &este -rei
-a trebui să te decor&orali9e9i 5i să faci anuite călă torii astrale &entru a afla
5i a transite anuite cunoa5teri seenilor tăi de atunci0 Iată7 acu lecţia ta
este 6n-ăţată7 dar 6ţi -oi ai aduce la cuno5tinţă ce-a0
E-a a a&ărut de scurt ti& 6n -iaţa ta0 Ea este o fiinţă celestă7 ea a
trebuit să<ţi tre9ească 6n &rofun9ie dorinţa care să te deterine să te
deduble9i0 Acu trebuie să 5tii că ea s<a ateriali9at doar &entru o -ree
anue0 Ea de fa&t nu ai este 6n cor& fi9ic7 să nu o ai cauţ i 5i să nu o ai
a5te&ţi0 Ea te -a 'ăsi atunci c!nd 6ţi -ei fi 6nc+eiat lucrarea &entru care ai -enit
acu aici0 Ea atunci te -a 6nc!nta cu iubirea ei &ură a5a cu 5i tu ai 6nc!ntat<o
acu cu iubirea ta &ură0 A5tea&tă să o 6nt!lne5ti &este ai bine de #$$$ de
ani0 C!nd -ei reintra din nou 6n -ibraţia ener'iei creată aici7 atunci o -ei ai
23

 6nt!lni7 dar atunci tu -ei fi o feeie7 iar ea -a fi un celest7 o entitate celestă


care
ca re te
te -a iubi
iubi00 (i&u
(i&ull -a trec trece e nei
neia' a'in inat
at dede re&ed
re&ede e 5i -ă -eţ i re6nt
re6nt!l ni77 că de
!lni
dor
dorul ei -ei face face cele cele ce 6ţ i int intră 6n isi isiun une0
e0 @ei
@ei dor
dori 5i -ei -ei t!n8
t!n8ii de dordorul
ener
ener'i'iei
ei iubi
iubiri
riii &ure
&ure 5i ea te -a 6brăţi5a
-a 6br i5a c!nd
c!nd te -ei -ei a5te&
a5te&ta ai &uţ in7
ta ai in7 dar cu
at!t
at!t ai ult
ult -ei -ei &rii<o
&rii<o cu cu ai are are bucur
bucurie fiinţa ta0 Din
ie 6n fiin cli&ă nu -ei
Din acea cli&
ai duce dorul iubirii deoarece te -ei fi unit &e -ecii &rin &uritate cu iubirea
fără sf!r5it0 Dar &!na -ei a8un'e să trăie5ti cli&ele acestea des&re care 6ţ i
-orbes
-orbescc acu7
acu7 -ei -ei a-ea
a-ea de trec trecutut &rin
&rin ult
ulte e -ăi7 dar dar le -ei trec e7 că -ei fi
trece7 fi 6n
lui
luin nă 5i -ei
-ei fi &urttătoru
fi &ur torull lui
luininii0i0
Acu
Acu a5a a5a99ă<te <te 5i ocu
ocu& &ă<ţi lolocu
cull 6n &ri&riu
ull cerc7
cerc7 acoacololo und
unde e se cu-cu-ininee să
stea
stea cei
cei care
care 5i<a 5i<au u con5
con5ti tien
entiti9a fiinţa di-in
9att fiin di-ină 5i au au a-ut
a-ut cur cura8 ul să <5i
a8ul <5i se&a
se&are re
s&iritul de tr tru& 5i să se &un &ună 6n slu slu8ba lu luinii0 Afl Află că 6n tot tot ace
acest ti ti& a
-e'+
-e'+ea eatt asu&r
asu&ra a ta7 baba c+iar
c+iar ai ult7 ţi<a
ai ult7 i<a datdat ibol
iboldu dull să 6nf
6nfă &tui
&tuie5e5ti
ti toat
toate e
aces
ac este
te e,er
e,erciciţii7
ii7 6ntruc
6ntruc!t !t erai &re'ătit
erai &re' tit din 4nal
4naltt &entr
&entru aceasttă lucr
u aceas lucrar
are0
e0 Ne -o -o
ai 6nt!lni &este c!te-a ii de ani 5i ne -o reainti ceea ce acu a
 6&linit0 (u e5ti cel care e5ti7 nieni 5i niic nu te -a o&ri din druul tă u0 C!nd
-ei retrăi toate
-ei retr toate aces aceste teaa 6i -ei da cre9 cre9ar aree 5i te -a uii ceea ceea ce atun atunci ci 6ţ i -ei
ainti 5i -ei retrăi &rin
ainti -ibraţia ener'
&rin -ibra ener'iilor
iilor ec+i-alent
ec+i-alente e cu cele de aici0 Acu ţ i<ai
făcut ucenicia7
ucenicia7 e5ti un absol-enabsol-entt al 5colii astrale astrale din &lan tridiensi
tridiensional7
onal7 c!nd-a
c!nd-a
-ei &reda
&reda toate
toate acestacestea ea seeni
seenilor lor tăi7 celor care 6ţ i -or fi sco5i
celor care sco5i 6n cale s&eci s&ecial al
&ent
&entrru a le ofer 6n-ăţatur
feri 6n- atura7 a7 dar ace aceas astata -a fi7 fi7 6n -iit
-iitorul
rul 6n car are
e ne -o -o
re6nt!lni0
A &lec
&lecat at77 i<a
i<a  relu
reluatat locu
locull cu oa oare
reca
carere dure
durere re 6n sufl et că ci a
suflet
 6nţeles că nu o -oi ai 6nt!lni &e E-a 5i oarecu &arcă neulţ uit că i s<a
 8ucat această / farsă 6n ceea ce &ri-e5te E-a0 Dar a 6nţ eles 6ntruc!t ener'iile
&e care
care le<a
le<a asiasiil
ilat <au făcut să 6nţ ele
at <au ele' ' 6ntr
6ntruu totul
totul cele
cele &etrec
&etrecuteute00
C!nd
C! nd -oi &rii &rii de9le'
de9le'ar areaea77 -ă -oi -oi rela
relata
ta 5i des&
des&re re 6nt!ln
6nt!lnirirea
ea cu fiin fiinţ a
celestă E-a0 C!nd-a <a condus 6ntr<o călătorie astrală7 &e la 6nce&utul
e,&e
e,&eririe
ent ntărilo
rilorr călă tori
toriil
ilor
or asastr
tral
ale7
e7 6n
6n 6nt
6ntru
ru&a
&are
reaa ace
aceas
astata00 A descris această
 6nt!lnire 6ntr<un ca&itol intitulat E,ta9ul ora5ului floral0 Dar atunci nu 5tia
cine
cine este
este E-a7
E-a7 nu con5 con5titien
enti ti9a
9a că ne<a ne<a  ai 6nt! 6nt!lnlnit
it c!nd
c!nd-a -a 5i că 6ntr
6ntre e noi a
e,is
e,ista
tatt c!nd
c!nd-a-a o rela relaţie foa
foartrte7
e7 foa
foartrte
e a&ro
a&ro&i ată0 Acu
&iat Acu 5ti 5tiu
u ce fii nţă
fiinţ ă es
estete 5i
5i 6n ce
ce
s&aţiu die
s&a diensnsio ionanall se află0
se afl
Dar7 deocadată at!t a a-ut 6ncu-iinţarea să e,&un0 C!nd -a fi
-reea7 -oi ai scrie des&re acestea0

SHAUMBRA
2amilia spiritelor misionare
S+aub
S+aubra0 ra0 Pria
Pria 6nt!lnire
6nt!lnire colecti
colecti--ă 5i la odul
odul con5tien
con5tientt a ebri
ebrilor
lor
S+aub
S+aubra ra cu enti
entitat
tatea
ea (obia
(obiass a a-ut loc aceasttă inuna
loc 6n aceas inunattă 9i de % febr
februar
uarie ie
#$$7 6n car e se sărbătore5te 9iua 6ndră'ostiţilo
are estte 6nc+inată Sf!nt
ilor 5i es !ntului
@ale
@alent
ntin
in77 &atro
&atronu 6ndră'ost
null 6ndr 'ostiiţilo
ilor0
r0
Mă afla 6n Bucure5
Bucure5ti0ti0 De5i 6i
6i 6nc+eiase
6nc+eiase isiunea7
isiunea7 &ro'ra
&ro'raul
ul &entru
&entru
care a -enit 6n ca&itală7 iată că a ai ră as c!te-a 9ile 6n Bucure5ti0
Stabil
Stabilise
ise &lecar
&lecarea
ea c+iar
c+iar 6n această 9i0 Din
6n aceast Din nou ă afla
afla &e B<du
B<dull Lacul
Lacul (ei7
(ei7 6n
a&ro
a&ro&i
&ier
erea
ea LLac
acul
ului
ui *eli
*elicc An'e
An'eli lic7
c7 cel
cel care
care aare
re o in
inun ată le'
unat le'ă tur
tură ener
ener'e ticcă
'eti
cu S+abala0 Confirarea s&uselor ele sunt lotu5ii inunaţi care 6nfloresc
Confirarea s&uselor 6nfloresc &e
24

tot ti&u
ti&ull -erii
-erii la ar'in
ar'inea ea laculu
lacului0 i0 Du&ă cu 5ti 5ti niic
niic nu nu este 6nt! 6nt!&l&lă tor7
tor7
deci nici ca9area ea 6n a&ro&ierea acestui lac0
4&reuneuna cu @0S0 &rietena 5i 'a9da ea7 a5te&t e&ta o -i9ită0 Ne
anunţase L0 L0S0 că -a -e -eni cc+ +iar lala o or oră atinală &ent entru a a ai sstta de de -o -orbă cu
noi7 6nainte
6nainte de &lecare
&lecarea a ea7 care care ura să se 6nt!&le 6nt!&le 6n 8urul 0$$0 Iată
8urul orei 0$$0
că L0S0 5i<a făcut
L0S0 5i<a cut a&a
a&ari riţia 6n 8ur
8ur de
de oraora $7
$7$7$7 a5
a5a a cu
cu ne anun anunţas ase0e0
La o cafea
cafea77 a 6nce& 6nce&ut ut să ne &o-e &o-est sti
i -ise
-isele
le 5i 6nt!
6nt!&&llă rile
rile de &est
&este e
noa&
noa&te te77 călători
toriile
ile as
astrtral
alee fie
fie 6n star
stare e de
de -e'+
-e'+e e 5i
5i con5
con5ti enţă &rec
tien &recu u 5i 5i cele
cele dindin
ti&ul
ti&ul sonul
sonului7 ui7 dar -ise -ise iniţiatice
iatice00 Le &o-est
&o-estiseise  celor dou două &ersoa
&ersoane ne des&re
des&re
-i9ita ea 6n cor& astral la Crison Circle7 din USA7 unde a &artici&at la o
 6nt!lnire S+aubra 5i des&re instrucţiunile &riite la acea 5coală de iniţ iere
astrală 5i terestră totodată0
Du&ă o ca
Du& cafe
feaa 5i c!te-
c!te-a a inu
inute te de relarela,a,arere 5i unif
unifor
orii9a9are
rea a stărilo
rilorr
noas
noastrtre
e -ibr
-ibra aţiona
ionale le77 a intrat
intrat 6n 6nc 6ncă&ere
&erea a unde
unde se afla afla ca calc
lcul
ulat
ator
orul
ul00 @0S0
@0S0 a
accesat internetul 5i c!te-a inute a &ri-it la S+aubra7 la cei din Crison
Circle
Circle din
din U0S0
U0S0A0 Du&ă un ti&
A0 Du& ti& de disc discu uţii refe
referit
ritoar
oare e la ((obi as7 a răas 6ntr<o
obias7 6ntr<o
&rofundă tăcere0 Deodată a -i9uali9at S+aubra din Crison Circle 5i
re-edea cee ceea ce trăise 6n călă toria astrală din ti&ul no&ţ ii7 că lă torie
astr
as ală efec
tral efectu ată 6n star
tuat tare dede -e'-e'+ +e0 AtuAtun nci a s&u s&us cel or de faţă că treb
celor trebu uie să
a-e
a-e 6ntotdea
6ntotdeauna una la 6nt!lnir
6nt!lnirileile noastre
noastre te,tele
te,tele trans transisise e de (obias
(obias 5i o
&ers
&ersoaoannă dint
dintre noi să cite
re noi citeasasccă ăca carr un
un fra'
fra'eent nt77 &ent
&entru ru a intr
intra a ai
ai u5or
u5or 6n
star
starea
ea -ibr
-ibra aţiona
ionallă a S+a S+auubr brei
ei00
L0S0 a-ea la ea ultia ultia transisie de la (obias7 &rin *eoffre2 Ho&&e7 dar
 6n liba france9ă 6nre'istrată de &e internet0 L0S0 a 6nce&ut să citească
traduc!nd
traduc!nd direct ro!ne5te00 Inforaţiile erau deosebite
direct 6n ro!ne5te deosebite 5i foarte re&ede a
intr
intrat
at 6n
6n star
starea ea -ib raţiona
-ibra ionallă nece
necesa sarră co
conl ucrrării
nluc rii la od
odul ul con
con5t5tie
ient
nt cu
cu Ent
Entititat
atea
ea
 (obias0
4n tot
tot ti&u acesta trăia
ti&ull acesta ia la odulodul con5t
con5tie nt 6n două die
ient diens nsiuiuni
ni77 una
cea din
din &lan
&lan fi9ic
fi9ic 5i5i una cea cea din din &lan
&lan astral
astral din ti&ull că lă toriei
din ti&u toriei ele
ele c!ndc!nd a
-i9itat
-i9itat S+aubra0
S+aubra0 Re'reta Re'reta că nu sunte sunte dec!t trei trei &ersoane
&ersoane 5i ar fi fost ai ai
beneficc să fi &atr
benefi &atru u deoare
deoarece ce cifra
cifra % areare o are 6nsenă tate
are 6nsen tate 6n S+au
S+aubra bra00 Dar
iediat
iediat ce a eis acest acest '!nd a fost corectată din diensiun
fost corectat diensiunea ea a &atra 5i i
s&us că sunte
s<a s&us sunte de de fa&t &atr &atru u fiinţe7 de5i
de5i nu toatetoate sunt
sunt 6n cor& cor& carnal
carnal00 A
transis aceasta celor din 'ru&0
L0S0 a co continuat să citească 5i să traducă din fr france9ă Lecţ ia di din ##
ianuarie #$$0 4n ti& ce ea citea l<a -i9uali9at clar &e (obias0 Era &e
dia'on
dia'onal ală cu ine0
ine0 Era Era c+iar l!n'ă un trand
c+iar l!n' trandafi
afirr 8a&one9
8a&one9 foartfoarte e fruos7
fruos7 stuf stufos
os 5i
 6nalt0 4n &artea ea drea&tă era a5e9ată L0S0 iar 6n &artea ea st!n'ă se afla
@0S0
@0S000 (o
(obibias
as a 6nce 6nce&u &utt să sc scut
utururee tran
trandadafifiru l7 făce
rul7 ceaa acacea
eaststaa deoa
deoare recece 6i
6i
&une
&unea a 6nt6ntre
reba
bare rea dacă es
a dac estete cu ade-ărat
cu ade- rat aco
acololo sau
sau est
este doar o &ărere
e doar rere a e ea a
=ne6nc
=ne6ncred
redereerea a ne urăre5 re5te
te uneori
uneori77 indifere
indiferent nt la ce ni-el de e-olu e-oluţie s&iritu
s&iritual ală
ne afla>
afla>00 ArbuArbust stul
ul se i5cai5ca doar doar 6n &lan &lan astral
astral dardar 6n &lan fi9ic fi9ic ră!ne
!nea a
nei5cat0 *!ndind aceasta7 (obias i<a s&us)
Nu
N u a5te
a5te& &ta să -e9i e9i clătintin!nd
!ndu<se
u<se ar arbor
boreleele 6n &la&lann fi9 ic7 că nu se
fi9ic7 se -a
 6nt!&la aceasta7 dar 6ţi -oi da o confirare 6ntr<un fel anue 5i 6n &lan
tridi
tridiens
ensionionalal că nu este este doar
doar o ia' ia'ina inaţie ceeceea a ce -i9ual
-i9uali9ei9e9i
9i acu
acu00 Pri-e5te
&eretele din s&atele arborelui0
A 6nce6nce&u &utt să &ri-&ri-es escc &eret
&eretel ele0
e0 Se conturau fel de fel de ia'ini ale
ubr
ubrel elor
or frun
frun9e9elolorr trand
trandaf afir
irul
ului Iată că &ri-
ui00 Iat &ri-irirea du&ă ce s<a
ea77 du& s<a &lib
&libat at &e ai
25

ulte +olo'rae7
+olo'rae7 ia'ini a ubrelor ubrelor frun9elor
frun9elor care de fa&t a-eau alte fore7
deod
deodat ată &ri-
&ri-irirea
ea i s<a fi,at fi,at &e o ia' ia'in ine
e anu
anue0 e0 Era ia'inea ubrei unei
frun9e0
frun9e0 Pri-ind<o7 aceasta a 6nce&ut să<5i odifice
Pri-ind<o7 aceasta odifice conturul0
conturul0 Astfel
Astfel a luat contur
&rofilul
&rofilul unui
unui ca& uan0 uan0 Era inunat inunat 5i foarte foarte clar7
clar7 nu era confu9ie că era
era nici o confu9ie
ia'inea sau ubra ubra unui &rofil uan0 (ele&atic i s<a s<a transis)
Din
Din acel
acel &ro&rofifil<+
l<+ol
olo'
o'ra ra ă te sal salutută (o(obibias
as00 Acu
Acu &ri &ri-e
-e5t5tee &uţ in aiai 6n
drea&ta
drea&ta &rofilu
&rofilului eu0 Puţin ai 6n &artea
lui eu0 drea&tă se contura
&artea drea&t contura un un alt &rofil7
&rofil7 dar
era ce-a ai ic 5i ai feinin0 Mi s<a transis)
Ace
Acest st &rof
&rofil il -ă re&r
re&re9 e9in inttă &e -oi-oi car
care e sun
sunte teţi S+au
S+aub bra ra din
din Ro
Ro!n !nia
ia00
Pri-e5te cu se face transisia dintre noi7 &rin cele trei flu,uri ener'etice0
E,&lică aceasta
E,&lic aceasta 5i celorlalte
celorlalte &erso &ersoane ane aici
aici &re9ente0
&re9ente0
C!nd (obias
(obias 6i transitransitea tea toate acestea7 a -ă9ut foarte
toate acestea7 foarte clar trei trei unde
luini
luiniscescentente 6ntr
6ntre)e) oc+ii7
oc+ii7 nasul
nasul 5i 5i 'ura noastră7 a celor
'ura noastr celor două &rofil&rofile0
e0
@i9uali9!nd acestea7 (obias i<a transis)
Co
C oununic ică &rin&rin acest
aceste trei c ăi) &rin
e trei &rin -i9ua
-i9uali li9a
9are
re77 res&
res&ir aţie 5i cu-!
ira cu-!nt nt00
Acestea sunt odalităţile noastre de counicare 6n această 6nt!lnire0
 (ransite aceasta 5i 'ru&ului0 'ru&ului0
A transis ace cesstea celo elor două &er erssoane 5i a răas &ri-ind 6n
con
co ntinu
tinuarare0 Iată că deo
e0 Iat deodatdată ce ce- -a a 6nc6nce&
e&utut să se 6nt! 6nt!&
&lele00 Cel
Cele două &rofil
e dou ofile
e au
au
 6nce&ut să se a&ro&ie0 S<au a&ro&iat din ce 6n ce ai ult7 a&oi s<au unit &rintr<
un sărut7
rut7 a&oi
a&oi s<a
s<au u cont
conto&io&itt 5i5i ia'
ia'iniinile
le aau dis&ărut0
u dis& rut0 A răas as toattoate e trei
trei uii
uiitete
de ceea
ceea ce s<a s<a 6nt!&
6nt!&lat lat00 A
A a-ut a-ut confir
confirararea ea că 6ntr<a de-ăr nu
6ntr<ade- nu era
era nuanuaii
noi cele trei &ersoane din &lan fi9ic 5i aflate acolo 6n cor& aterial terestru0
 (ele&atic i s<a transis)
A
A dor dorit să ne 6nt! 6nt!ln lnii astastă9i &en&entrutru &ri ria oaoarră7 deoar
deoarec ecee este
este o 9i
 6nsenată &entru -oi cei de &e Pă!nt 5i anue @alentinJs da27 iată -oi
&riiiţi acu
&ri acu iubiriubirea ea7 sărutu
ea ea7 rutull eu &ur< &ur<nene6n 6nti
tina 6brăţi5ar
natt 5i 6br i5areaea ea0
ea0 IatIată
de ce a treb trebuiuitt să te ai ai a afl astă9i aic
flii ast aicii Melf
Melfio iorr Ra7 astă 9i 6n
Ra7 ast 6n ace
aceasasttă 6nse
6nsennatată
9i7
9i7 a doridoritt s ă 6nce
6nce&e &e  conluc
conlucra rare
reaa 5i cocou
uni niccările
rile cu S+au
S+aubr bra aceasttă
a din aceas
9onă7 cu cei
9on cei care
care -or &ri &rii
i LecLecţiileiile tran
trans sisise
e de ine ine77 &rin
&rin inte
interredediuiull tă u0 @ei
@ei
5ti
5ti cine
cine se 6ncad6ncadre rea9a9ă 5i -a &utea &utea fi adisadis 6n aceas aceasttă S+auS+aub bra ra77 6n acea
aceaststă
-ec+
-ec+e e fai
faililiee a s&irs&irititel
elor
or isi
ision onarare0
e0 Iubi
Iubire
rea a eea a 5i a in-iin-itataţ ilor
ilor eeii -ă -a
călău9i79i7 &rec
&recu u 5i &e &e cei
cei carcare -or -or fi in-ittaţ ii tă i din
fi in-i din &lan
&lan terteres
estrtru
u 6n ac acea stă
east
S+aubra0 4n această 9i a iubirii7 -ă ofer ceea ce siboli9ea9ă această
 6nsenată 9i7 &riiţi IUBIREA lui (OBIAS0 (OBIAS0
Desi'ur că are ne<a
Desi'ur ne<a fost uiirea7
uiirea7 dar acesta acesta a fost fost 6nce&utul
6nce&utul doar0 doar0 A&oi
au ura
uratt altealte 5i alte alte 6nt!
6nt!ln lnir entittăţile
irii cu enti ile in-i
in-i9i9ibi
bile
le ococ+i+ilo
lorr fi9i
fi9ici
ci77 dar
dar -ii7
-ii7
e,istente
e,istente 5i su&er su&er inteli'ente
inteli'ente00 C!nd -a fi oentul oentul -ă -oi aduce la cuno5t cuno5tin inţă
c!tte ce
c! ce- -a din
din co co unicările
unic ile făcut cute de (obias bias77 enti
entitatatte su&er
u&ere- e-o luată car
oluat aree a
-ieţuit
-ie uit c!nd
c!nd-a -a 6n 6n tru&
tru& carcarnanal0 l0 Po ate fi 'ăsit
Poate sită &o-e
&o-est stea -ieţ ii lui
ea -ie &e Pă !nt
lui &e !nt77 6n
@ec+
@ec+iu iull (e(est
sta
aen ent7t7 intiintitu lattă C
tula Car
arte
teaa lui
lui (o(obibitt 7 &rec
&recuu &ot fi ac acce
cesasate
te
In-aţăturile
In-a turile lui (o (obiabias7
s7 &e&e inter
internet net la adradresa
esa ) GGG0crisoncircle0co 

SHAUMBRA 4I R+MAIA


Braşo#, inima ţării
S+aubra se nuesc s&iritele care sunt -enite 5i 6ntru&ate &e (erra 6n
sco&
sco&ul
ul 6nde
6nde&l
&lin
inir
irii
ii unor
unor isi
isiunii de răs&!n
unii s&!ndi
dire
re a lui
luini
niii di-i
di-ine
ne77 a e-oluţ iei
e-olu iei
26

s&irituale0 (oţi 5+aubra sunt eisarii 5i eiţătorii luinii di-ine 6n s&aţ iul
diensional terestru0
Ca urare a cărţilor esa8 scrise de ine 5i a&reciate de arele &ublic7
foarte ulte &ersoane au dorit să ă cunoască0 Fiind redactor la re-ista
Luea Misterelor7 aceste &ersoane <au contactat 5i &rin interediul re-istei
5i i<au &ro&us 6nt!lniri 6n ora5ele lor0 S<au or'ani9at astfel lansări de carte7
conferinţe7 diferite 6nt!lniri cu cititorii7 ca a&oi cititorii 5i fanii ei să se
constituie 6n cluburi 5i să or'ani9e9e 6nt!lniri cu ine7 6n sco&ul de a le
 6&ărtă5i e,&erienţele7 cunoa5terile 5i trăirile ele0
4n cadrul cluburilor Melfior Ra a 6nce&ut &rin 6nt6lniri &eriodice7 să le
transit tot ce 5tia0 La un oent dat7 a8un'!nd 5i la ine 6n-ăţăturile lui
 (obias7 a transis aceste 6n-ăţături 5i cluburilor ele0 Astfel s<au constituit 6n
interiorul cluburilor  Cercuri S+aubra  cercuri (obias0 Au luat fiinţă &rin
interediul eu Cercuri S+aubra7 6n ora5ele ) Bucure5ti7 Bra5o-7 Craio-a7
Constanţa7 Clu87 (ii5oara7 (!r'u Mure5 etc0
A5a cu ora5ul Bra5o- este inia ţării 5i Cercul S+aubra din acest
ora5 este inia celorlalte cercuri0 Prin acest Cerc S+aubra7 entitatea (obias
se anifestă la &araetri cei ai 6nalţi0 Aici7 &rin acest cerc7 &rin această
failie a s&iritelor aflate 6n isiune7 (obias transite 6n-ăţă turile Sale 5i oferă
 6ndruări ebrilor cercului0
Iată o sec-enţă din ceea ce se 6nt!&lă 6n aseenea cercuri0 La
 6nt!lnirea din luna octobrie #$$ cu cercul (obias din clubul  Melfior Ra 
din Bra5o-7 6n discuţiile libere s<au &us fel de fel de 6ntrebă ri0 Unele au &riit
răs&unsul7 altele au răas sus&endate7 ca răs&unsul să -ină ulterior0
S+aubra *0(0 ne<a bucurat sufletele cu un cristal de cuarţ7 ai bine
s&us un con'loerat de cristale de cuart7 &e care 6l &riise doar să 6l adire7
iar ea l<a adus la această 6nt!lnire să ne ofere 5i nouă o bucurie0 Era un
con'loerat de cristale care a-ea fora ţării7 dar nu nuai fora ci 5i relieful
ţării7 iar 6n anuite locuri acest con'loerat a-ea c!te-a -!rfuri de cristale
ult ai ari7 ai &roeinente 5i ai curate0 Ne<a bucurat 5i ne<a uiit
acest con'loerat7 deoarece acele -!rfuri &roeinente se aflau e,act acolo7
unde 6n ţara noastră se află niste 'uri ener'etice &uternice 5i unde se
anifestă anuite fenoene 9is &aranoraleJ0 Iată c!te-a din acele &uncte
i&ortante arcate &rin acele -!rfuri de cristal &roeinente) Munţii ) Rete9at7
Buce'i7 Rarău0 Deaseeni se ai află ce-a c+iar 6n centrul ţă rii7 &recu 5i 6n
Munţii A&useni 5i 6n alte locuri din ţară0 @oi ai noinali9a 5i insula :er&ilor0
Era cu toţii uiiţi de ceea ce -edea 5i con5tienti9a că acel
con'loerat nu 6nt!&lător a a8uns 6n faţa noastră0 De ce să nu recunosc7 &e
acel con'loerat se ai află 5i ce-a 9'ură7 arcată &rin ici &uncte ne're7
a5a ca ne'+ina &rin 'r6u0 Dar con'loeratul era 5i este fenoenal0
O altă &ersoană din cerc7 S+aubra7 :t0D0 era foarte interesat de
'raniţele ener'etice 5i -enea cu 6ntrebări referitoare la 'raniţele ener'etice
ale ţării7 'raniţe efectuate de Marii Iniţ iaţ i ai 9onei7 din -ec+i ti&uri0 I<a
răs&uns că 6ncă nu este oentul să desc+id un aseenea subiect0 De ce nu
a răs&uns7 de5i scrisese des&re acestea 6n cărţile ele ? Nici ie nu 6i
-enea s ă cred că a refu9at un răs&uns7 dar nu siţea i&ulsul dat din
interior &entru abordarea teei0 I<a &erce&ut neulţuirea7 dar cu niic
nu ă ai &oate atin'e7 nici aceasta nu <a deran8at 5i a trecut ai de&arte0
27

Du&ă entu9iasul 5i bucuria cristalului au decurs ulte discuţii0 Dar


totu5i era S+aubra 5i Ener'ia lui (obias a a&ărut la un oent dat ca o
bri9ă0 A sesi9at<o7 dar nu a s&us niic7 a lăsat intenţionat să treacă fără
să s&un ce-a7 dar era atentă dacă cine-a a ai &erce&ut<o0 (rebuia să i se
clarifice anuite ni-ele ierar+ice7 ba9ate &e e-oluţ ia s&irituală a celor din cerc0
Deodată M0@0 a s&us) Nu sunte sin'uri0 4ntr<ade-ăr7 nu era sin'uri0
Cine-a -enise7 erau curierii celeşti  care aduceau ener'ia lui (obias 5i a
in-itaţilor Săi0 Era bucuroasă că cine-a &erce&use ceea ce era de &erce&ut7
dar 6ncă a ai a!nat cli&a7 du&ă cu i se cerea din 4nalt 5i din interiorul
fiinţei ele0
De5i se &ronunţase cu-!ntul editaţie7 <a &refăcut că nu 6l aud7 desi
5tia la ce se referă0 Dar la un oent dat M0@0 a luat ăsuri 5i s<a derulat
ceea ce trebuia0 A intrat 6n rela,are7 a&oi 6n starea 5i -ibraţia editaţ iei0 Ne
era foarte clar 5i era clar tuturor că nu era sin'uri0 Se siţea &re'nant
ener'ia care ne<a 6n-ăluit ca 6ntr<un nori5or de luină ar'intie0 (obias a-ea
&osibilitatea să counice &rin c!te-a &ersoane din cerc0 M0@7 &ersoana &rin
care (obias counica cercului din Bra5o-7 din res&ect 5i iubire s&irituală7 a
acce&tat ca eu să transit7 &oate &entru a da ai ultă 'reutate cu-intelor 5i
&entru că a5a se +otar!se din 4nalt7 de5i &utea transite foarte bine 5i el7 ceea
ce (obias dorea să ne counice0
Deodată a 6nce&ut să rostesc ceea ce (obias transitea celor din cerc0
 (oţi 5i<au &riit răs&uns la 6ntrebările lor7 fie rostite sau nerostite0 Era 5i trăia
o stare de &ace7 6&linire 5i iubire s&irituală0 Aceasta a durat a&roa&e o oră0
Inainte să se 6nc+eie transisia7 (obias ne<a ai counicat să &ri-i 6n ce
foră sunte a5e9aţi 5i să ne dă un nuăr7 6nce&!nd de la ine s&re
drea&ta0 A desc+is oc+ii7 a &ri-it fora care o luase cercul7 fără să fi
con5tienti9at aceasta c!nd ne<a a5e9at0 Cercul fora conturul ţării noastre7
era &rofund aseănător cu con'loeratul de cristale7 care era in i8locul
cercului &e o ăsuţă0 Era &rofund uiiţi de felul cu era a5e9aţ i7 deoarece
nu ne<a trecut &rin '6nd să ne a5e9ă 6n a5a fel 6nc6t să foră conturul ţării
noastre0 Con5tienti9a fiecare 6n ce 9onă a ţării era0 Ni s<a transis etoda
de reener'i9are a 'raniţelor ener'etice ale ţă rii7 a 'raniţelor iubirii &ure7 ca toţ i
cei care -or trece &rin aceste 'raniţe să se 6ncarce de iubire 5i să -ină cu iubire
 6n interiorul ţării0 A efectuat &e loc o ener'i9are cu luina iubirii &ure7 a
'raniţelor ener'etice0 Ne<a enuerat7 a luat 6n &riire nuă rul 5i 9ona de
care răs&unde &entru a ţine 'raniţele ener'etice ale ţării -ii 5i luinoase0
A&oi transisia s<a 6nc+eiat0 Iată7 a e,ersat ce-a &e -iu 5i astfel cei din cerc
 65i 6&lineau enirea 5i isiunea de S+aubra0
Du&ă acest Gors+o&7 e,erciţiu ener'etic7 a reintrat 6n -ibraţia noastră
de anifestare0 A 6nce&ut să -orbi7 să ne iră cu era a5e9aţi0 Acu
fiecare -enea cu ar'uentul său7 de ce s<a a5e9at 6ntr<un loc anue0 Desi'ur
că era ai ulte &ersoane 5i fiecare a 6ncercat să<5i 'ă sească un loc7 ba
c+iar s<au ai adus scaune7 fotolii ca fiecare să fie a5e9at c!t ai cood 5i 6n
a&ro&ierea celor cu care re9ona ai bine0 Dar acu ne era foarte clar că totul a
fost diri8at de unde-a 5i că era su&ra-e'+eaţi de fiinţ ele iateriale care se
ocu&au cu aceasta7 ca noi să fi a5e9aţi 6ntr<un fel anue0 Nu ne ai -enea să
ne des&ărţi7 trecuse de ult ie9ul no&ţii iar noi 6ncă a-ea ulte de s&us7
de 6&ărtă5it 5i de elucidat0 Dar 6ns&re 9iuă ne<a aintit că ne ai a5tea&tă
alte obli'aţii 5i a-e c!te ce-a de fă cut7 că ai sunt 5i alţ ii care se află &e
28

dru 5i trebuie a8utaţi să treacă obstacolele0 A5a că de5i nieni nu siţ ea


oboseala 5i nici ne-oia de a dori7 totu5i 6ns&re 9iuă7 a 6nc+eiat inunata
 6nt!lnire cu ener'ia lui (obias0
Iată că S+aubra din Bra5o- se află la are 6nălţie 5i este inia ţă rii
5i inia tuturor cercurilor S+aubra din Ro!nia7 dar 6ntr<ade-ăr erită
aceasta0 S&un aceasta 6n cuno5tinţă de cau9ă7 deoarece eană at!ta iubire
s&irituală s&re 6ntrea'a 9onă 5i locuitorii ei0 Se află acolo ari 5i luinoase
s&irite &entru care niic nu ai contea9ă dec!t să<5i 6nde&linească isiunea
&entru care se află aici 6n acest s&aţiu tridiensional 5i 6n cor&urile ateriale
&rin care se anifestă0

 "$ALIR-A 1U SHAUMBRA 4I BRA%+5

4ntr<o seară fruoasă de iarnă7K0$0#$$%7 un 'ru& S+aubra din


Bra5o-7 aflaţi 6n stare de editaţie 5i fiind condu5i de Melfior Ra7 au &riit
-i9ita unei entităţi de luină care s<a &re9entat ca fiind -e'+etorul " a-atarul
acestei ţări 5i care ne<a &us fiecăruia c!te o 6ntrebare la care a trebuit să
răs&unde0 Bine6nţeles că 6ntrebările erau &use ental7 tele&atic7 deaseeni
5i răs&unsurile7 dar aici -oi aduce s&re cuno5tinţa seenilor no5tri doar ceea ce
-o crede de cu-iinţă7 din cele tră ite atunci0
0 MELFIOR <RA0 Cine e5ti 5i de ce cre9i că te afli aici7 6n i8locul acestor
s&irite 6ntru&ate?
Sunt un s&irit7 călă tor ca toate s&iritele7 dar acu 6ntru&at aici &e
Pă!nt0 Sunt 6n -!rstă de c!te-a de ilioane de ani tere5trii0 Mă aflu aici să
a8ut la iluinarea (errei 5i a terestrienilorT sunt aici să a8ut la forarea unor
canale de eisie a luinii 5i ener'iei &e Pă !nt0 A con5tienţ a enirii 5i
isiunii ele aici 6n acest s&aţ iu diensional0
#0 *INA0 (e<ai iertat?
Da7 <a iertat &entru tot ce a cre9ut că a 're5it aici 6n această
 6ntru&are7 dar 5i &entru ceea ce nu a reu5it să fac &entru IISUS c!nd era &e
Pă!nt0
0 MARIAN0 De ce ă iube5ti?
Iubesc &entru că a &erce&ut iubirea Maei Di-ine7 o luină de o
-ibraţie e,ce&ţională 7 &entru că 5i eu &ot să ofer această luină a iubirii &ure0
Cred că eu sunt Ea7 Ea sunt eu7 noi sunte UNUL0 De fa&t noi toţi sunte
UNUL0
%0 CĂ(ĂLINA0
Nu a &erce&ut 6ntrebarea7 dar a -i9uali9at ia'inea unei roţi de
oară 5i a unei a&e0
=a&a  &urtătoare de inforaţie 5i ener'ie>
A sen9aţia că trebuie să fac o &urificare0 Acu &arcă i se clarifică
 6ntrebarea7 care &utea să fie )
 @rei să te &urifici ca entitate?
Da7 -reau7 si'ur &ot 5i doresc să fac aceasta0
0 MARIUS0 Cine e5ti tu? De ce cre9i că e5ti ai bun dec!t ceilalţ i?
=ceilalţi 6n 'eneral> Cre9i că e5ti &re'ă tit &entru o 5coală 6ntr<o altă diensiune?
Cre9i că atunci c!nd counici cu (obias este 6ntotdeauna (obias?
29

Eu sunt ceea ce eu sunt7 eu sunt tot ce eu sunt 5i tot ce este7 eu sunt
unu0 Eu nu cred că sunt ai bun dec!t ceilalţi7 eu sunt ai bun dec!t ceilalţi0
=desi'ur au fost ulte r!sete7 dar cu iubire 5i fără su&ărare>0
Eu cred 6n luina ade-ărului de sine7 din ine7 eu cred că sunt 6n luină
5i fac tot =ce<i este 6n &utinţă> &osibilul să luine9 tot ti&ul0
Dar7 &entru c ă 6nainte de a in-oca7 UNUL7 6ntotdeauna cer acce&tul
ener'iei (atălui 5i al Maei Creatoare0
K0 CRIS(INA0 De ce 6ţi este teaă? De ce cre9i că nu e5ti la fel de
denă 5i erituoasă ca 5i ceilalţ i?
Mi<e teaă că nu sunt la fel ca ceilalţ i &entru că nu a 6ncredere 6n
ine7 dar &roit că se re9ol-ă 0 :tiu că trebuie să fiu ai 6ncre9ă toare7 să a
ai ultă credinţă 6n tot ceea ce fac0 Ba c+iar să a8ut 5i &e alţ ii să fie ai
 6ncre9ători 6n forţele 5i luina lor interioară0
Q0 EDUARD0 Cu ar trebui să te anife5ti faţă de ceilalţ i?
Iube5te<ţi a&roa&ele ca &e tine 6nsuţi " i se &are &uţin &entru că unii
nu se iubesc &e ei0 Fi9ic7 ental 5i s&iritual să fii ală turi de cel care are ne-oie
de a8utorul tău 5i dublat cu cunoa5tere 6n oentul &otri-it0
0 ELENA0 De ce sunt ceilalţi sus&icio5i c!nd -orbe5ti de Dune9eu7 ţ i<
ai &us această 6ntrebare?
Eu 5tiu că trebuie să continuu7 să fac ccea ce fac0 Mai 5tiu că nici IIsus
c!nd a fost &e Pa!nt nu a fost cre9ut de către toată luea0
DORU0 De ce ai -enit aici? =A -i9uali9at o luină albastră
 6ncon8ur!nd un -as &lin cu luină -erde>
Pentru e-oluţie s&irituală0 Culoarea albastră 6i su'erea9ă aronia7 ca
a&oi să u&lu -asul cu iubire0 Acu7 -asul s<a u&lut ra&id0
0 NELU0 Nu a &erce&ut 6ntrebarea0 A siţit doar o stare de
 6&linire7 de &lutire7 bucurie 5i dorinţa de a a8uta oaenii0 A siţ it dorinţ a de
ai bine &entru tot neaul 5i &o&orul eu0
$0 DOINA0 Ce &oţi face tu aseeni lui Dune9eu?
Să iubesc &!nă la ar'inea infinitului creaţ iei0 Sit că iubirea &entru
toată creaţia este aseeni iubirii lui Dune9eu &entru noi0 Iubirea 5i nuai
iubirea ne face aseănători Creatorului0
0 O@IDIU0 Cu &oţi eliina durerea fi9ică? A a-ut ia'inea unei
foi de +!rtie 5i un creion7 a&oi i<a a&ărut &e ecranul ental cole'a de
ser-iciu0
 Răs&unsul este) folosind res&iraţia0 Ins&ir!nd sănătate7 a&oi7 e,&ir!nd
5i eliber!nd boala0
#0 MIA0 De ce e5ti sus&icioasă 5i nu ai 6ncredere 6n tine? Doar ai
reali9at fruoase cercuri de luină Deci ai fă cut ce-a
 =A a-ut 6n ia'ine ca&ul statuii Libertăţii0> Nu ă consider a5a de
bună cu i se s&une si de aceea nu a incredere in ine0 Sit că iubesc
oaenii dar nu cred că fac &entru ei ce-a0 Mai &recis7 a5 dori să fac ce-a ai
ult &entru seenii ei7 &entrus&iritele intru&ate aici0
0ELENA0 De ce e5ti a5a de retrasă 5i te cre9i c+iar si&lă?
Din &unctul eu de -edere sunt destul de co&licată7 dar nu a siţ it
ne-oia să ies 6n faţă0 Lucrurile si&le sunt cele ai bune0 Aceasta este &arerea
ea0
%0 MONICA0 Este S+aubra failia ta? Ce sau cine e5ti tu?
30

Da7 sit că S+aubra este failia ea7 failia cea s&irituală 0 Iar eu
sunt luina 5i ener'ia care aduce cunoa5tere0
0 MIRELA0 De ce ai -enit aici 6n seara aceasta?
Da7 5tiu &entru ce a -enit 5i ă bucur foarte ult &entru că acu7
alături de acest cerc &ot face ai ult faţă de c!t &utea face sin'ură &entru
această ţară 6n această 6ntru&are0
K0 FLORIN0 Munce5te ai ult
= A sesi9at un &unct luinos 5i a &erce&ut starea de 6naltă -ibraţie>
Sunt aici 5i asta fac 5i -oi face0 :tiu că s&iritual ai a ulte de
&arcurs7 de 6n-ăţat 5i de e,&erientat0 Dar cred că 6nce&utul a fost ai 'reu0
De acu totul -a decur'e lin 5i continuu0
Q0 SIL@IA0 :tii cine e5ti? Ce faci? Ce stare ai?
Sunt o fiinţă de luină 5i a -ă 9ut o antie ener'etică de culoare
o-0 :tiu că trebuie să ă elibere9 &e ine 5i să a8ut 5i &e alţ ii să se elibere9e
de &o-eri ine,istente0 Acu trăiesc o sen9aţie de bucurie 5i 6&linire0
Iata stiate cititorule7 au fost redate &e scurt7 6ntrebările 5i răs&unsurile
&riite 6n seara res&ecti-ă7 c!nd ai ulte s&irite 6ntru&ate 5i tre9ite7
con5tiente că nu sunt tru&ul ci s&iritul7 sc!nteia di-ină din interiorul tru&ului7 au
intrat 6n couniune 5i counicare tele&atică sau &rin interediul clar-ederii7 a
ia'inilor7 cu fiinţe iateriale care -e'+ea9ă asu&ra (errei7 a 9onei 5i 6n od
s&ecial asu&ra s&iritelor 6ntru&ate 5i aflate aici &entru a e,&erienta -iaţ a &rin
interediul tru&ului7 a ener'iei condensate &!nă la starea de aterie0
Din Bra5o-7 S+aubra7 failia s&iritelor con5tiente salută cititorii cu
ultV LuinV 5i Iubire s&iritualV7 &rin senătura care urea9ă) M W M0

S/IRALA "$RU/ĂRIL+R M-L-


-liberarea
Du&ă intrarea 6n re9onanţă -ibraţională cu Crison Circle7 cu *eoffre2
Ho&&e 5i &rin el cu (obias7 a fost a8utată foarte ult0 Este ade-ărat7 se
confiră 6ncă o dată că atunci c!nd disci&olul este &re'ă tit7 Maestrul a&are0
Iată7 se dorea să i se aducă la cuno5tinţă alte 5i alte inforaţ ii 5i lecţ ii 5i iată
că a a&ărut (obias0
Ce a dorit (obias să ă facă să 6nţele' 5i să cunosc? Si&lu0 Că de fa&t
a a-ut o ulţie de -ieţi anterioare 5i că7 de fa&t7 fiecare -iaţă &arcursă a
lăsat 6n s&aţiul terestru &roiecţiile s&iritului eu 6ntru&at0 De fa&t 6n fiecare
-iaţă a fost 6ntru&ată o &articulă a fiinţei ele s&irituale7 a s&iritului eu7 iar
aceste &roiecţii e,istă 6n &lan astral 5i oricare dintre noi &ute intra 6n contact
cu &roiecţiile fiinţei noastre s&irituale0
S<a dorit să 6nţele' că acele &roiecţ ii au un fir ener'etic de le'ă tură cu
Pă!ntul7 iar aceste fire<ener'etice<obilicale trebuie să fie deateriali9ate7
&entru a se da libertate absolută &roiecţiilor astrale care a&arţin fiinţei
s&irituale0 Aceasta 6nseană a ne des&rinde de toate -ieţile anterioare 5i a
 6nc+eia ciclul aric0 De fa&t cel care a8un'e să con5tienti9e9e aceasta este
clar că a 6nc+eiat datoriile arice 5i că de-ine un Nou s&irit 6ntru&at7 o FIIN(A
NOUA7 6ntr<o ENER*IE NOUA7 6ntr<o CASA NOUA7 &e un PAMAN( NOU0 O s ă -ă
 6ntrebaţi cu &e un Pă!nt nou? Foarte si&lu 5i aceasta0
:ti că se eit flu,uri ener'etice &e (erra de ultă -ree0 Aceste
flu,uri ener'etice au fost absorbite de Pă!nt 5i totodată de fiinţ ele terestre
31

care au a8uns să le con5tienti9e9e 5i să se 6ncarce cu aceste ener'ii noi0 Fiinţ ele


care s<au +rănit cu aceste ener'ii7 de5i trăiesc &rintre celelalte fiinţ e uane
terestre7 totu5i sunt 6n alt &lan diensional 5i nu ai au niic coun cu fiinţele
răase 6n -ec+ea ener'ie0 Aceste fiinţe"noi7 dis&un de ulte ca&acităţ i care
celorlalte fiinţe le sunt inaccesibile7 6ntruc!t sunt blocate &rin -ec+ile ener'ii
care nu ai cores&und OMULUI NOU 5i PAMAN(ULUI NOU0
Iată că Entitatea (obias <a a8utat să ă des&art de toate &roiecţiile
fiinţei ele s&irituale7 &roiecţii care era necesar să se des&rindă de (erra7 iar
eu s&irit 6ntru&at 6n această -iaţă să ă &ot anifesta 6n toată libertatea7 fară
să ai de&ind de &roiecţiile fraţi<surori<'eeni7 faţă de care nu ai a-ea nici
o datorie7 doar că ne ai ţinea 6n le'ătura acel cordon obilical ener'etic0 Dar
iată cu s<a &rodus această des&rindere0
Citea Cartea (obias0 Pau9a era anunţată 6n -ederea eiterii flu,urilor
ener'etice asu&ra celor care au fost de faţă 6n Crison Circle7 unde (obias
transitea lecţiile Sale &rin *eoffre2 Ho&&e 5i totodată 5i cititorilor celor scrise
c!nd ace5tia -or citi cele counicate de (obias0 Iată deci cu se face o
le'ătură ener'etică &e (erra7 &rin scrierile counică rilor lui (obias0
A intrat 6n starea de &au9ă7 de fa&t 6ntr<o stare de interiori9are0 A
 6nc+is oc+ii 5i du&a c!te-a cli&e au 6nce&ut să se derule9e 6n faţ a oc+iului eu
s&iritual cele ce -ă -oi relata0
Era 6n stare de -e'+e 5i ţinea oc+ii 6nc+i5i 5i totu5i -edea0 @edea
o s&irală inunată forată din fiinţe0 Eu cea de acu era 6n i8locul s&iralei0
S&irala se derula foarte aseănător cu s&irala 'ala,iei noastre7 Calea Lactee0
Pri-ea 'ala,ia de entităţi0 A fost in-itată să &ri-esc fiinţ ele0 Le -edea 6n
ansablu 5i totodată trecea &rin faţa lor 5i le -edea7 dar stu&oare7 ă
-edea de fa&t &e ine 6n ii 5i ii de e,e&lare7 de ulti&le dubluri0 Du&ă
ce a a8uns 6n ca&ătul s&iralei7 <a re6ntors 5i i<a reluat locul 6n i8locul
s&iralei7 de unde &arcă &ornea s&re derulare s&irala0 Deodată a -ă9ut cu
s&irala a 6nce&ut să se derule9e7 să se rotească 5i du&ă cu se derula7 se rotea
fiecare entitate c!nd a8un'ea 6n ar'inea diensiunii unde era iniţ ial7 cea ai
 6nde&ărtată entitate<&roiecţie7 acolo dis&ă rea entitate du&ă entitate0 Astfel s<a
derulat toată s&irala 5i au dis&ărut entităţile 6n ar'inea 'ala,iei Că ii Lactee
a &roiecţiilor ele s&irituale0 Deodată <a -i9uali9at sin'ură 7 iar 6n 8urul eu
era at!ta &ace 5i tăcere0 Mă siţea at!t de lini5tită 5i 6&ă cată cu nu a
ai fost -reodată0 A&oi a -ă9ut cu din fiinţa ea se eitea un flu,
ener'etic luinos0 Acel flu, ener'etic a u&lut 'olul creat de &lecarea
entitătilor0 Acu nu ai -edea s&irala7 ci o asă iensă de luino9itate 5i
&ace0 Da7 -edea Pacea0 Este at!t de nou să se s&ună că -edea Pacea7 dar o
-edea7 o -i9uali9a 5i era 5i trăia o stare de nedescris0 A desc+is oc+ii 5i
a continuat s ă &erce& acu 6n 8urul eu acea luino9itate 5i Pace iensă 0
A&oi a continuat lecturarea0 :i iată7 că 6n ceea ce ura să citesc era descrisă
e,act această stare &rin care eu a trecut7 care a trăit<o 6n &au9a dintre
ca&itole0 Cu fiecare ca&itol &e care<l &arcur'ea tră ia o aseenea stare 5i
 6nt!&lare siilară cu ceea ce a descris ai sus0 In &au9a de res&iraţii
-i9uali9a ceea ce era ura să citesc in continuare7 iar aceasta 6i aducea
confirările cele ai &rofunde cu &ri-ire la tră irile 5i -i9iunile ele0
Pe &arcursul 9ilelor7 6n re&etate r!nduri 6i a&ărea (obias sau *eoffre2
5i 6i counicau c!te ce-a7 sau 6i dă deau ră s&unsuri la 6ntrebă rile ele0
32

Iată7 astfel se derulea9ă acu ti&ul7 fiind 6n le'ă tură din ce 6n ce ai
str!nsă cu inunatele entităţi care 6l 6nsoţesc &e (obias0 Entităţ i7 care unele -or
-eni 6n cur!nd la 6ntru&are7 iar altele au fost 5i a ai conlucrat 6&reună0 Iată
failia"s+aubra se re6ntre'e5te7 se re'ăse5te7 cei care sunt 6n acelea5i
re9onanţe -ibraţionale nu ai contea9ă 6n ce diensiuni -ieţ uiesc7 se 6nt!lnesc
5i conlucrea9ă0 Este at!t de inunat s ă 5tii c ă ai o failie ba9ată &e starea
-ibraţională7 o failie cu care &oţi fi 6&reună 5i er'!nd &e stradă 5i afl!ndu<
te 6n i8locul ulţiii7 de fa&t tu ai a8uns să tră ie5ti 6n altă diensiune7 iar aici
e5ti &re9ent ai ult cu &artea fi9ică dec!t cu cea s&irituală 0
Iată că zi8ul 8e foc7 -ălul care des&arte diensiunile se subţia9ă 5i se
dă 5ansa conlucrării con5tiente a fiinţelor e-oluate din diferite s&aţ ii
diensionale0 Sunt fericită că nu sunt sin'ură0 Sunt fericită că i<a re'ă sit
ade-ărata failie<s+aubra0 Failia s&iritului care <a -e'+eat de"a lun'ul
ultor 6ntru&ări &rin diferite s&aţii diensionale0 Failia ea "5+aubra< este
at!t de nueroasă 5i iensă 6nc!t u&le 6ntre' Uni-ersul0 Oriunde <a5
 6ndre&ta 6n acest Uni-ers e,istă fiinţe ult dra'i ie7 care ă &rieasc cu
are bucurie 6n i8locul lor0 Oriunde a5 fi 6n 6ntre'ul 5i iensul Uni-ers sunt 6n
failie 5i ă sit at!t de inunat ală turi de fiinţ ele ult iubite de ine7 care 5i
ele la r!ndul lor ă iubesc0
 (răiesc 6ntr<o &eranentă bucurie interioară 5i e,terioară totodată0 Dar
bucuria i9-oră5te din interior 5i se eite sub fora unor flu,uri ener'etice
luiniscente 6n e,teriorul fiinţe ele0 Cei care &erce& aceste flu,uri se
 6&ărtă5esc cu luina fiinţei ele 5i cu iubirea ea7 &recu 5i eu ă
 6&ărtă5esc cu luina 5i iubirea eisă de cei din failia :+aubra0 Cei care se
 6&ărtă5esc cu luină7 eit luină7 5i -ieţ uiesc 6n i8locul luinii0 Luina le
este călău9a0 Cei care 5i<au eliberat a&rentele<&roiecţ iilor -ieţ ilor anterioare7
au u&lut locul &roiecţiilor cu LUMINĂ din LUMINĂ CELES(Ă0

4-MA$-RIALI&AR-A 5+ALULUI 4I$R- S/A:II


Mă re6ntorsese dintr<o c ălătorie0 De5i <a culcat t!r9iu7 ult du&ă
ie9ul no&ţii7 nu 6i era son0 A 6nce&ut să citesc0 Du&ă -reo oră7 a sesi9at
la un oent dat o &re9enţă 6n a&ro&ierea ea0 Cu coada oc+iului a 9ărit o
sferă de luină0 A &ri-it<o cu are atenţie7 de5i o -edea doar cu coada
oc+iului0 Siţea că 5i eu sunt &ri-ită0 :tia că este o fiinţă iaterială din alt
s&aţiu diensional0 A 6ntrebat cine este 5i iată că i<a ră s&uns tele&atic)
 (obias0 A ru'at entitatea să ia o foră uană7 dacă 6ntr<ade-ăr este cine
s&une0 Deodată 6n interiorul sferei s<a conturat ia'inea unui ca& uan7 dar
a-ea oc+ii oblici7 aseănător asiaticilor7 sau ca a5a cu a&ar 6n anuite
re-iste 5i foto'rafii 6nfăţi5ării ale e,tratere5trilor0
Entitatea i<a counicat tele&atic)
Melfior Ra7 acu a fost oentul să -in aici la tine0 (rebuie să ţ i se
elucide9e c!te ce-a &entru a &utea er'e ai de&arte0 A ne-oie de tine7 de
a8utorul tău 6n &lan tridiensional &entru că -a trebui să 5tii să<i conduci 5i să<i
 6n-eţi &e cei care te caută 5i 6ţ i cer a8utorul0 @ei e,ersa &ractic ceea ce ai citit
&!nă acu0 @ei er'e &aralel at!t 6n cunoa5terea teoretică &recu 5i 6n cea
&ractică0
33

4n această 5edintă -o lucra 6&reună la deateriali9area -oalului


dintre s&aţiile noastre0 @o face aceasta 6ntruc!t este ne-oie să ne -i9ită 
reci&roc0 :i tu trebuie să ai &osibilitatea să -ii 6n luea ea 5i a noastră 7 c!nd
dore5ti 5i c!nd este ne-oie7 deaseeni să -ii aici c!nd trebuie0
Iată7 Melfior ce -a trebui să 6n-eţi acu0 Cite5te ură torul &asa8 din
carte0
 A citit0 Era descris e,act ceea ce dicutase tele&atic cu entitatea0
La un oent dat a s&us din nou)
O&re5te<te din citit7 acu trece la &ractică 0 @ei eite un flu,
ener'etic s&re ine0 :tii cu se face aceasta ? 
A eis unda ener'etică0 Mi s<a cerut să ai eit 5i a făcut aceasta
 6n continuu0 A&oi i<a cerut să 6ntreru& eisia7 a făcut aceasta7 5i i<a s&us)
Acu &rie5te ce eit eu0 @oi eite la fel ca tine flu,uri ener'etice0
Prie5te<le 5i 6ncearcă să 6nre'istre9i -ibraţia flu,ului0 @a trebui să 6i cuno5ti
frec-enţa -ibraţională dintre ii sau ilioane de alte flu,uri ene'etice0 Eit7
iar tu con5tienti9ea9ă frec-enţa -ibraţională0
 (obias eitea iar eu 6ncerca s ă con5tienti9e9 ceea ce eitea0 Du&ă un
ti& i s<a cerut să eit eu din nou0 M<a conforat0 Du&ă ai ulte
aseenea eisii 5i de o &arte 5i de cealaltă 7 i s<a cerut să citesc ai de&arte
e,act de acolo de unde 6ntreru&sese lectura0 A ai citit c!te-a fra'ente7
iar (obias la un oent dat <a o&rit din nou 5i i<a counicat)
Iată7 6n a&ro&ierea ea se ai află o entitate0 4ncearcă să o -i9uali9e9i0
Acu &oţi -i9uali9a 6n 8urul tău 5i al eu0
A &ri-it 5i a &erce&ut totodată o entitate astrală7 iaterială dar tot la
fel era 6ntr<o sferă de luină0 4n ental a -enit 5i inforaţia7 adică entitatea se
&re9enta astfel 6nc!t &riea 6n ental nuele ei7 care se au9ea astfel)
Metatron0 Era fericită7 6ntruc!t de ult nu ai counicase cu Metatron0
 (obias a s&us)
Iată7 Metatron -a eite 5i el flu,uri ener'etice7 trebuie să le 6nre'istre9i
5i să le con5tienti9e9i7 ba c+iar ai ult de at!t7 să &oţi diferenţ ia frec-enţ a lor
-ibraţională de cele eise de ine0 Pre'ă te5te<te că 6nce&e eisia0
Era foarte atentă7 de5i nu 6ncordată7 ci c+iar rela,ată0 A &erce&ut
flu,ul -ibraţional eis de Metatron0 Flu,ul continua fără 6ntreru&ere7 era un flu,
de are fineţe 5i iubire s&irituală0 Du&ă un ti& a fost 6ntreru&t0 Acu (obias
i<a counicat)
Melfior Ra7 acu e r!ndul tău să eiţ i s&re Metatron 5i c+iar 5i s&re
ine7 să ne cu&rin9i 6n aria flu,ului tă u &e a!ndoi0
A 6nce&ut eisia0 Eitea cu interitenţe7 dar (obias i<a cerut să
eit flu, continuu0 A e,ecutat coanda0 C!nd i s<a cerut să sto&e9 eisia7
a o&rit eisia0 Din nou a 6nce&ut să eită Metraton0
 (obias <a 6ntrebat)
Sesi9e9i diferenţa7 frec-enţa -ibraţ ională ?
Da7 a răs&uns0 O sesi9e97 o &erce& c+iar foarte bine0 A&oi (obias i<a
cerut să citesc ai de&arte0 A 6nce&ut să citesc7 a ai citit c!te-a inute
a&oi a fost o&rită0 Ceea ce citise e,&lica e,act ceea ce fă cuse 6n e,erciţ iul
de eisie<rece&ţie -ibraţională 0  (obias i<a cerut să fiu atentă 5i să 6ncerc să
&erce& a&ro&ierea unei alte entităţi0 A fă cut aceasta0 A &erce&ut 5i a
-i9uali9at c+iar0 Era din nou o altă fiinţă iaterială 0 S<a &re9entat Hostaf0
 (obias a s&us)
34

Hostaf -a eite &entru tine flu,uri ener'etice de 6naltă frec-enţă 7


 6ncearcă să le &erce&i7 să le con5tienti9e9i 5i să le 6nre'istre9i 6n eorie0
Deodată siţea flu,ul care <a cu&rins ca o ireasă 6bă tă toare 5i
ca un fior al fericirii de&line0 Era ce-a de nedescris 5i de nee,&licat0 Ceea ce
scriu acu e doar ceea ce este ubra -is<a<-is de ateria care o eite0 Hostaf
eitea continuu dar 6ntr<un od a&arte0 Era altă frec-enţă 5i trăire la atin'erea
undei eise de fiinţa Sa0 C!nd Hostaf a 6ncetat eisia 7(obias i<a cerut să
eit eu0 M<a conforat din nou0 Eitea unde ener'etice7 dar de data
aceasta fără 6ntreru&ere7 a5a siţea că trebuie0 C!nd (obias a cre9ut de
cu-iinţă7 i<a cerut să 6ntreru& eisia0 Mi<a cerut din nou să ai citesc7 at!t că
'ăsea 6n aterialul transis de (obias &rin *eoffre2 Ho&&e7 e,act ceea ce
&racticase0 A citit c!t-a7 a&oi a fost 6ntreru&tă0
Acu (obias i<a cerut să &erce& o altă entitate care 5i<a făcut a&ariţ ia0
S&re sur&rinderea ea7 entitatea este 5i -ieţuie5te 5i 6n &lan fi9ic7 dar acti-ea9ă
5i 6n alte &lanuri diensionale0 Era fiinţa<entitate &e care a nuit<o en 6n
ceea ce a scris &!nă 6n &re9ent7 6n scrierile ele0 Era o are bucurie să
&erce& a&roa&e această fiinţă7 6ntruc6t 6i este tare dra'ă 5i ţ in ult la ea0 A
continuat lecţia ca 5i 6n ca9ul celorlalte entităţ i0 A eis ai 6nt!i en flu,uri
ener'etice s&re ine7 a&oi a eis 5i eu s&re el 5i a 6nc+eiat e,erciţ iul0 4n
acest ca9 totul 6i era tare failiar7 deoarece de ani de 9ile counica 5i
colabora 6&reună cu en7 6n ai ulte s&aţii diensionale7 iar frec-enţ a sa
-ibraţională 6i era cunoscută7 failiară 5i a&ro&iată 0
Du&ă ce a efectuat aceste e,erciţii la odul &ractic7 (obias i<a
transis)
Melfior Ra7 acu -o eite toţ i &atru7 flu,uri ener'etice7 iar tu le -ei
rece&ta7 le -ei sedienta 5i -ei con5tienti9a frec-enţ a -ibraţ ională a fiecă ruia
dintre noi0
A 6nce&ut eisia7 toate aceste inunate entităţi eiteau siultan0 A
 6nce&ut să rece&te97 să ca&te97 să sediente9 5i să con5tienti9e9 frec-enţele
fiecărui flu, ener'etic 6n &arte0 Era deosebit 5i inedit totodată ceea ce
efectua0 Dar &oate tocai &entru că era ce-a nou7 ă atră'ea 5i ai ult 5i
dorea să e,ecut c!t ai con5tiincios 5i cu se cu-ine lecţ ia0 C!nd s<a
 6nc+eiat eisia a-ea 6n ental cele &atru flu,uri ener'etice &e frec-enţ e
-ibraţionale0 (obias i<a s&us urătoarele)
Acu &oţi să fii ulţuit7 a5a cu sunt 5i eu 5i cu sunte 5i noi
&entru că ceea ce ai făcut7 ai fă cut bine 5i 6ţ i aduce ulţ uiri 5i te onoră 
&entru aceasta0 Prie5te felicitările noastre0 Dar să 5tii că nu s<a 6nc+eiat
5edinţa noastră de astă9i0 Acu -ei eite tu s&re noi cei &atru siultan0 @a
trebui să ne cu&rin9i 6n ra9a ta de eisie7 să eiţi unifor 5i 6n ra&ort cu ceea
ce siţi &entru noi fiecare 6n &arte 5i totodată 6n coun0 A5te&tă acu eisia
ta ener'etică<-ibraţională0
A stat un &ic să conce& un &lan 5i a&oi a 6nce&ut eisia0 A reu5it
să 6i cu&rind &e toţi 6n unda tra&e9oidală a flu,ului ener'etic &e care 6l
eitea0 4i sesi9a 5i &erce&ea at!t indi-idual c!t 5i 6n 'ru&0 Siţ ea o
ulţuire7 o satisfacţie a 6&linirii neai&oenită 0 Era fericită că 6i cu&rind
5i că &ot counica 6n acest od cu fiecare 6n &arte 5i cu toţ i deodată 0 Era o
eisie &rin care counica 5i &rin care eitea odata cu flu,ul ener'etic 5i
sentientele ele7 s&re fiecare indi-idual7 c!t 5i 6n 'ru&0 Era ce-a de
neia'inat &!nă 6n &re9ent0 Era fericită de ceea ce reu5ea să fac0 Cu-intele
35

nu &ot cu&rinde starea ea -ibraţională care o trăia atunci &e -iu0 Era ce-a
subli 5i fără ec+i-alent 6n &lan fi9ic0 Du&ă c!t-a ti& a 6nc+eiat eisia0 Dar
&arcă ce-a ca un ecou7 ce-a ca un fir ne-ă9ut a ră as 6ntre noi fă ră să se
 6ntreru&ă0 C!nd '!ndea la aceasta7 (obias a s&us)
A5a este0 4ntre noi s<a creat un fir de le'ătură ener'etico<-ibraţional7 fir
care nu -a fi 6ntreru&t niciodată0 A5a este &recu s&un0 Dar acu -o
contiuna7 &entru că 6ncă nu s<a 6nc+eiat 5edinţa0 Iată Melfior Ra ce -o face7
-o eite fiecare s&re fiecare din 'ru&0 Din iniile s&irituale ale fiecă ruia se
-or eite c!te % ra9e s&re ceilalţi0 (oţ i -o fu9iona concoitent0 @o a-ea
oca9ia să eite ceea ce siţ i s&re fiecare din noi 5i -a fi ce-a fă ră e'al
&entru tine0 Pre'ăte5te<te &entru acest e,erciţiu de 6naltă -ibraţ ie 5i &utere0
Acu intri cu toată fiinţa 6ntr<ade-ăr7 cu tru&<suflet 5i s&irit 6n counitatea
noastră0 4nce&e eisia0
A 6nce&ut siultan eisia0 De data aceasta -edea at!t de clar
flu,urile care &lecau s&re fiecare 5i -edea 6ncren'ă tura de flu,uri ener'etice
care se 6ncruci5au 6ntr<un fel de neia'inat0 Era ce-a irific 5i subli 6n acela5i
ti&0 Era ceea ce se &oate s&une7 eiterea iubirii &ure 5i &riirea iubirii &ure
 6n acela5i ti&0 :tia c ă toţi trăi 5i siţ ea la fel0 Nici nu se &utea să nu fie
la fel7 6ntruc!t eitea la aceea5i frec-enţă -ibraţ ională 5i rece&ta la fel0 Era
o aronie de luină 5i trăire cu nu se &oate co&ara cu ce-a din &lan fi9ic0
Niic din ceea ce cunosc nu are cores&ondent cu ceea ce se 6nt!&la atunci0
Era fu9iunea iubirii &ure0 Era trăirea cerească7 era couniunea 5i a&ro&ierea
s&iritelor 6n totalitatea &rofun9iii lor0 Era e,ta9iant7 era subli 5i celest0 Era cu
ade-ărat dune9eiesc7 acesta este cu-!ntul cel ai &otri-it0
Du&ă ce a 6nc+eiat această c-adrantă eisie7 (obias a s&us)
Iată Melfior7
 *!ndul eu fior7
 *!nd fără cu-!nt7
 Dar sf!nt le'ă!nt0
 Le'ă!nt &rin fire7
 4ntru -e5nicire0
 (oţi 6ţi transite aceasta0 Ai făcut 5i 6nc+eiat cu toţ ii acest le'ă !nt0
4ntre noi era de ult acest le'ă!nt efectuat7 dar acu a -enit 5i r!ndul tău să
fii cu&rins 6n legăm0ntul firelor frăţiei albe0 Fire de Luină 5i de Iubire0
Acu trebuie să afli că &rin ceea ce s<a efectuat 6ntre noi de fa&t a -olatili9at
-oalul care ne des&ărţea 6ntre s&aţiile 6n care -ieţ ui0 De acu tu &oţ i -eni la
noi c!nd dore5ti7 &recu 5i noi &ute -eni la tine 6n -i9ită fă ră nici un fel de
o&reli5ti sau obstacole0 Este de dorit ca din ce 6n ce ai ulte fiinţ e di-ine
celeste aflate &e Pă!nt să a8un'ă la această cunoa5tere 5i să efectue9e
di9ol-area -oalului7 &entru a a-ea &osibilitatea conlucră rii 6ntre s&aţ ii 5i 6ntre
fiinţele 6ntru&ate 5i cele iateriale7 ener'etice0 Aceasta se a5tea&tă de la -oi7
oaeni<di-ini7 fiinţe celeste0 Iată ce a-eţ i de fă cut &entru a -ă 6nde&lini
isiunea &e (erra0 Con5tienti9area 5i acce&tarea di-inului 6n -oi 5i di9ol-area
-oalului dintre s&aţii7 &rin e,erciţii de eisii<e,&andă ri7 efectuate 6n od
con5tient0
Iată Melfior Ra7 de ce a trebuit să te re6ntorci acasă at!t de 'rabnic7
 6nc!t &rietenii tăi din (ii5oara care te iubesc at!t de ult7 au ră as oarecu
sur&rin5i că te re6ntorci at!t de 'rabnic din i8locul lor7 unde ai fost &riită cu
36

at!ta c ăldură 5i iubire s&irituală0  (rebuia să te re6ntorci a5a cu ai 5i făcut7


deoarece era &ro'raată această Lucrare6e9erciţ iu  &entru această 9i 5i oră0
Noi 6ţi ulţui 5i 6ţi aduce oa'iul nostru0 (e onoră7 te iubi
&entru această Lucrare efectuată7 Lucrare &e care &uţine s&irite 6ntru&ate au
 6nfă&tuit<o &!nă 6n &re9ent0 Sunte nedes&ărţiţi de acu iar couniunea 5i
counicarea noastră este &eranentă0 Niciodată nu -ei ai fi sin'ur7 Melfior
Ra7 s&irit de luină0
Deodată au dis&ărut cele &atru entităţi din ra9a -ederii ele0 A ră as7
du&ă cu se s&une7 sin'ură dar acu nu ai era sin'ură0 Siţea7
&erce&ea &e -iu firele &rin care a răas 6n couniune 5i counicare cu
fiinţele de luină 7 indiferent care 5i unde ne află  6n acest iens
Macrocosos0

5I&I$A 1-L+R /A$RU 1URI-RI 1-L-%$I


:ti că e,istă acei curieri cele5ti7 care transferă ene'iile dintr<un s&aţ iu
diensional in altul0 Curierii Cele5ti aduc ener'ii noi &e (erra 5i le oferă
&ă!ntenilor7 celor care 5i ei oferă la r!ndul lor ener'ia &ură a iubirii7 fiinţ elor
iateriale0
Iată că astă9i7 ai 6nt!i a a&ărut (obias7 cel care su&ra-e'+ea curierii
cele5ti0 L<a -ă9ut at!t de clar7 ener'etic 5i -ibraţional <a 6brăţ isat 5i i<a
s&us)
 Melfior Ra7 este ne-oie de ultă ener'ie a iubiri &ure7 care să fie
eisă 5i transferată de aici7 acolo 6n s&aţiile 6nalte 5i iateriale0 Deaseeni
este are ne-oie aici de noua ener'ie care -a aduce aronie 5i &ace &e
Pă!nt0 Cei care sunt lucrători 6n Luină 5i slu8itorii Luinii s!nt cei c+eaţ i să
eită această ener'ie0 Faci &arte din Marea Failie Celestă7 care se ocu&ă
acu &e (erra de eisia 5i transferul ener'iilor s&re alte s&aţii7 deci e5ti
c+eat să te ocu&i de aceasta0 Nu 6nt!&lă tor te<ai 6ntru&at 6n această 9onă a
 (errei0 Aici era necesar un aseenea -as ca&tator 5i eiţător de ener'ie &ură0
4n faţa ta se află &atru JJ-ase celesteJJ7 ei sunt curierii ener'etici0 Cu ei
-ei conlucra0 (e bucuri de res&ectul 5i iubirea lor ne&ă!nteană 0 Ei iţ i -or
aduce ener'ie din s&aţii celeste 7 &recu -or u&le -asele lor cu ener'ia &ură
eisă de tine 5i o -or aduce 6n s&aţiile celeste0 @ă doresc conlucrare
fructuoasă0JJ
 (obias a dis&ărut -ederii ele7 dar au răas 6n faţa ea7 cei &atru
curieri cele5ti0 Priul dintre ei du&ă ce s<a 6nclinat 6n faţ a ea7 i s<a adresat
astfel )
JJ Melfior Ra7 Ar+an'+elul Mi+ail doreste să te anunţe &rin noi
urătoarele )
JJC!nd -a fi oentul -ei &rii semn de la ine &entru a afla din ti&
c!nd se -or transite ener'iile necesare tre9irii 6n asă a seenilor tăi0 Atunci
-or &rii semn &rin tine7 slu8itorii ei7 Lucrători în Lumină .
Ceea ce -a fi inter&retat de &ă!nteni ca fenoene astronoice 5i
astrolo'ice7 nu este altce-a decit odul &rin care efectuă  transferul
ener'etic7 &rin i5carea astrelor7 i5care necesară transferului de ener'ii din
alte s&aţii diensionale 5i direcţionarea lor s&re Pă!nt 5i s&re -oi locuitorii
&ă!ntului7 5i Lucratori 6n Luină0 @oi trebuie să 5tiţi că toate aceste
fenoene se anifestă 6n sco&ul reali9arii marii sc!imbări iminente.
37

@ei transite Melfior Ra7 la oentul &otri-it cele ce trebuie 5tiute de


către colaboratorii ei7 5i ai tăi totodată7 cei care se află 6n 9ona ta de acţ iune
5i cu care te<a &us 6n le'atură7 deaseeni &rin de-otaţii ei colaboratori0
 (rebuie 5tiut că7 cei &atru curieri cele5ti7 au cores&ondenţi acolo7 iar ace5ti
cores&ondenţi<ec+i-alenţi -or răs&!ndi Luina<ener'ia &e Pă!nt7 enţin!nd
ec+ilibrul 6n 9onă0 Le -ei transite esa8ul eu c!nd -a fi ti&ul
lucrării0(i&ul este foarte a&roa&e0JJ
Du&ă ce i<au transis acestea7 cei &atru curieri cele5ti s<au 6nclinat 6n
faţa ea 6n sen de salut7 a&oi au dis&ărut 5i ei -ederii ele0

MISIU-A R+MAIA

$+BIAS %I SHAUMBRA 4I R+MAIA


Este recunoscut fa&tul că Ro!nia are o MISIUNE SPIRI(UALĂ0 Aceasta
a con5tienti9at<o 5i transis<o luii Sund+ar Sin'+7 la 6nce&utul secolului
trecut7 iar la 6nce&utul acestui secol 5i ileniu a s&us<o tot aici 6n Ro!nia
 6naltul &relat Pa&a Paul Ioan7 c!nd a nuit Ro!nia7 *ră dina aicii
Donului0 Deaseeni 5i co&iiilor de la Fatia7 cei că rora s<a ară tat Maica
Donului7 6n secolul trecut7 6nsă5i Maica Donului a enţ ionat ţ ara de la 'urile
Dunării7 de la -ărsarea flu-iului 6n are7 ca gră8ina Sa.
Dar iată că recent entitatea (obias7 celesta fiinţă de Luină care
 6nce&!nd cu anul  transite &rin interediul lui *eoffre2 Ho&&e7 nuit
Cauldre7 de (obias7 cel care 6ntr<o -iaţă anterioară i<a fost fiu ult iubit7 a
transis deaseeni aici 6n Bucure5ti7 6n ca&itala Ro!niei7 acela5i esa87 că
acest &o&or care -ieţuie5te 6n această 9onă are o 6naltă isiune s&irituală 5i că
de aici se -a &ro&a'a luina s&iritualităţii 6n acest nou ileniu &este 6ntrea'a
&lanetă0 Iată 6nalta Misiune a Ro!niei) S/IRI$UALI$A$-A 0 Dar să reţine că
această s&iritualitate se ba9ea9ă &e o nouă ener'ie7 6nţ ele'ere 5i anifestare
 6n &lan fi9ic0 Manifestarea &rin IUBIRE0
4n toate c+annelin'<urile sale (obias a transis lecţii &rin care cei care
se află aici ca s&irite 6ntru&ate -enite s&ecial să a8ute la această sc+ibare
uluitoare trebuie să ia cuno5tinţă de Noua ener'ie 6n care se lucrea9ă 5i 6n care
se -a &roduce Marea Sc+ibare &e care oenirea o a5tea&tă0 Aceasta
 6nseană o nouă -i9iune7 o lucrare 6n nou0 (ot ce ţine de -ec+ea ener'ie
trebuie sc+ibat deoarece se eit din 6nalt aceste noi ener'ii care trebuie
acce&tate 5i &riite 5i 6n ele să se -ieţ uiasă 7 6ntruc!t din 6nalt s<a dat startul
sc+ibării0 4n acest sco& (obias a transis 6n direct7 6n Ro!nia7 că cei care se
află aici 6n Misiune să ia cuno5tinţă des&re 6nsenătatea lucră rii7 a sc+ibă rii 5i
a trecerii 6n Noul Pa!nt0 Nuai astfel se -a sc+iba Oul -ec+i 6n Oul Nou0
4n această 9onă au e,istat de<a lun'ul ti&urilor 5i -reilor ari iniţ iaţi0
Marii Preoţi aici au -enit du&ă scufundarea Atlantidei7 iar o &arte din 6n-ăţ aţ ii
atlanţi au &us ba9ele -ieţii 5i a cunoa5terii oculte 6n această ţ ară 0 4n Munţ ii
9onei ro!ne5ti se află cunoa5tere inoculată 6n cristale de cuarţ7 se află taine 5i
coori s&irituale căutate de cotro&itorii -eniţi de<a lun'ul ileniilor0 Mulţ i
dintre ace5tia căutau ce-a anue7 dar s&iritele &rotectoare 9onei au a-ut 'ri8ă
38

ca acele coori să nu iasă la i-eală dec!t atunci c!nd din nou iniţ iaţ ii locului le
-or folosi 6n sco& benefic oenirii0
Acu i&ortant este fa&tul că ener'ia cristalelor din interiorul solului se
reacti-ea9ă &rin 6nsă5i fa&tul că s<a reunit această failie a s&iritelor 6ntru&ate7
aflate 6n isiune &e (erra7 failie s&irituală nuită S+aubra0 Cei care fac
&arte din această failie7 &rin ener'ia care o eit 6n 6nt!lnirile 5i conlucră rile
lor7 de fa&t acti-ea9ă ener'ia cristalelor din ad!ncuri0 Această ener'ie stră bate
s&aţiile 5i se re6ntoarce a&lificată 6na&oi 6n 9onă 7 aduc!nd astfel NOUA
ENER*IE necesară transforărilor0 Odată cu accesarea acestei ener'ii se
&roduce transforarea 7 sc+ibarea entalităţii oaenilor0 Ace5tia 6nce& să
aibă o desc+idere s&re nou7 să acce&te ceea ce &!nă acu nu ar fi &utut
acce&ta0 Se desc+id astfel 9ă'a9urile cunoa5terilor7 &rin noua ener'ie eisă 6n
9onă 5i &e (erra totodată0 Mentalitatea uană accesea9ă acu alte frec-enţ e
5i coordonate 5i se re&ro'raea9ă la noi &araetri de funcţionare0
Iată des&re aceasta7 &recu 5i des&re ulte altele a -orbit (obias &rin
interediul lui *eoffre2 Ho&&e7 6n 9iua de  A&rilie #$$% 6n Bucure5ti7 ca&itala
ţării0
Aici s<au re'ăsit o &arte din -ec+ii atlanţi7 care acu sunt o &arte dintre
s&iritele -enite la 6ntru&are7 s&ecial &entru a tre9i din sonul incon5tienţei &e
cei cu con5tiinţele adorite0 S&iritele isionare76ntru&ate aici sau constituit 6n
SHAUMBRA0 Aceasta nu este o reli'ie sau o sectă0 4n S+aubra7 sunt fiinţe de
toate reli'iile7 dar oaeni cu -ederi lar'i7 cu desc+idere s&re noul s&iritual0
Acestea sunt fiinţe care nu ai sunt 6ncorsetate 6n -ec+ile ti&are 5i &re8udecăţi7
fiinţe care 5tiu cine sunt ca s&irite7 fiinţ e care nu se ai confundă cu tru&ul 5i
 65i cunosc isiunile 5i sco&ul 6ntru&ării lor &e (erra0 Aici s<a &riit 6ntr<un od
&re'nant Noua Ener'ie transisă de (obias 5i in-itaţii săi astrali7 ca)
Ar+an'+elul Rafael7 Metatron7 Xr2on7 Fecioara Maria7 Monica7 etc0
La această 6nt!lnire de ult -isată7 dorită 5i 6&linită 7 acu 5i<au &riit
ulţi confirările la ceea ce de fa&t tră iau 5i anifestau 6n &lan fi9ic0 A fost o 9i
a confirărilor7 a -indecărilor 5i a 6&linirilor7 o 9i 6n care s<au 6nt!lnit s&iritele
 6ntru&ate 5i aflate 6n isiune 6n această 9onă7 nuită Ro!nia0
Au fost 6n sală7 a&ro,iati- Q$$ de &ersoane7 din a&roa&e toate 8udeţele
ţării0 (oţi cei -eniţi au &riit din nou Luina con5tienti9ă rii isiunii lor7 &recu
5i luina energei noi,  6n care trebuie să lucre9e7 să se anifeste s&iritual0
Erau &re9enţi cei &re'ătiţi7 cei care au renunţat la -ec+ea ener'ie 5i la -ec+ile
&re8udecăţi 6n care se anifestă area &arte a oenirii din cele ai -ec+i
ti&uri0 Iată7 A S+SI$ 5R-M-A S1HIMBĂRIL+R7 a trecerii &e +UL
/AMA$ 5i 6n +UA --RI-7 a celor &re'ătiţi &entru aceasta0
Sunt una din ultele &ersoane aflate 6n această 9onă 6n isiune 5i a
&artici&at la această co&le5itoare 6nt!lnire cu (obias 5i Noua Ener'ie eisă din
4nalt &rin (obias0 Nu <a &reocu&at &ro&a'area s&iritualităţii0 :i totu5i la o
-!rstă oarecare7 dar acu a5 9ice nu oarecare7 ci un nuăr s&ecial de ani 6n
această -iaţă7 ce-a s<a 6nt!&lat 6n fiinţ a ea0 Deodată a de-enit &reocu&ată
de etafi9ică0 A 6nce&ut să caut oaeni &reocu&aţ i de această 5tiinţă 0 A
căutat 5i a 'ăsit0 A făcut ulţie de cursuri 6n care lua la cuno5tinţă fel
de fel de cunoa5teri care de altfel doritau 6n ine0 Recunosc că i<a trebuit
foarte &uţin ca să se &roducă 6n ine7 să se declan5e9e clicul necesar
con5tienti9ării fiinţei ele celeste7 5i a nu ă ai confunda cu tru&ul0
39

Con5tienti9a că sunt s&iritul 5i nu tru&ul0 De la această con5tienti9are toate


au decurs du&ă cu bine se 5tie0
A scris &!nă 6n &re9ent7 6n decurs de $ ani7 Q -olue de carte0 4n
aceste cărţi a descris trăirile7 con5tienti9ările 5i cunoa5terile redob!ndite0
Cărţile au a-ut un are succes0 Cititorii cărţilor 5i a scrierilor ele7 =Mă refer
aici si la scrierile din re-ista Luea Misterelor 7 unde acti-e9 de un nuar
 6nsenat de ani0> doreau să ă cunoască7 să ă -adă7 să se con-in'ă că sunt
5i că e,ist cu ade-ărat 5i ai ales că sunt 6n această 9onă nuită Ro!nia0
Astfel a colindat &rin a&roa&e toate ora5ele 5i 9onele ţării la in-itaţ ia cititorilor
ei0 A cunoscut ulţie de oaeni7 de fiinţe interesate de etafi9ică 0 La
r!ndul eu a cunoscut oaeni de la care a 6n-ăţat ulte0 A a8uns să
cunosc ulţie de oaeni 5i nu nuai din Roania7 = 'raţ ie7 internetului7-e9i)
GGG elfior0ra0'o0ro > cu care 6&ărtă5ea 5i 6&ărtă5esc cele 6ntr<ale
s&iritualităţii0
Du&ă a&ariţia aterialelor7 6n-ăţăturilor transise de entitatea (obias7
a transis 5i eu la r!ndul eu 5i altora 6n-ăţăturile lui (obias0 Astfel a
a8uns s ă con5tienti9e9 că la ni-el de ţară s<a 6nfiri&at o failie a s&iritelor
 6ntru&ate care se anifestă 6n Noua Ener'ie0 Acestea '!ndesc la fel7 se
anifestă la fel7 6ntruc6t sunt de fa&t s&iritele 6ntru&ate -enite să &ro&a'e noua
ener'ie 5i anifestare a s&iritelor &e Noul Pă!nt0 Astfel a luat fiinţă failia
:HAUMBRA din ROMANIA0
4n -ara anului #$$ l<a cunoscut &e Maestrul Mos+e auro-ic+7 s&irit
 6ntru&at 5i aflat 6n isiune aici0 De5i este israelian de ori'ine7 totu5i isiunea
lui este foarte str!ns le'ată de 9ona ţării noastre7 de această 'rădină a Maicii
Donului7 de acest loc binecu-!ntat de Dune9eu7 6ntruc!t această entitate 6n
-ieţi anterioare a ai trăit &e aceste elea'uri0 Acu fiind 6n lucrarea Noii
Ener'ii 5i a lui (obias7 iată că a a8uns 6n Ro!nia7 s<a locali9at 6n Bucure5ti0 4n
luna Se&tebrie #$$ a &artici&at la c+annelin'ul din Olanda0 Acolo a luat
oarecu &e -iu le'ătura cu Noua Ener'ie transisă de (obias0 (ot acolo l<a
cunoscut &e *eoffre2 Ho&&e7 cel care 6n ură cu a&roa&e $$$ de ani se
nuea (obia 5i era fiul lui (obit7 =-e9i @ec+iul (estaent7 Cartea lui (obit > 5i
&e soţia acestuia7 Linda7 care are rădăcinile 6n &ă !nt ro!nesc7 deoarece
bunica ei s<a născut 6n Ro!nia0 4n Olanda7 (obias a transis &rin *eoffre2
Ho&&e7 un esa8 &entru Roania0 4nc!ntat de ceea ce s<a 6nt!&lat acolo7 de
ener'iile re-ărsate 6n acel loc 5i ţară 5i bine6nţ eles7 &entru că 6i intra 6n isiune7
Maestrul Mo5+e7 i<a in-itat &e cei doi7 *eoffre2 5i Linda7 6n Ro!nia0 In-itaţ ia s<
a ateriali9at7 iar 6n data de  a&rilie #$$% *eoffre2 5i Linda erau 6n Bucure5ti7
unde (obias a transis &rin interediul lui *eoffre27 esa8ul Său &entru
neaul 5i &ă!ntul ro!nesc0 Mesa8 de tre9ire7 -indecare 5i con5tienti9are7
&entru a afla cine sunte 5i de ce ne află aici 5i de ce această 9onă este
recunoscută din -ec+i ti&uri ca loc =i&ortant> binecu-!ntat de Dune9eu0
Iată7 arele s&irit 6ntru&at 5i nuit Mo5+e auro-ic+7 aflat acu 6n
isiune aici7 a făcut arele &as de a &une 6n le'ă tură directă s&iritele aflate 6n
isiune 5i 6ntru&ate aici7 cu Noua Ener'ie transisă de (obias7 ener'ie care
a8ută la con5tienti9area isiunii lor &e Pă !nt0 Iată că toate decur' du&ă
&ro'raul stabilit iar :+aubra s<a reunit7 s<au re'ăsit 5i aici 6n &lan fi9ic7
con5tienti9!ndu<5i isiunile7 acce&t!ndu<le 5i transiţ!nd ai de&arte luina
cunoa5terii 5i a noii ener'ii0
40

Au &artici&at 'ru&uri :+aubra din a&roa&e toate 8udeţele ţării0 Aceste


s&irite 6ntru&ate sunt de fa&t ceea ce &ute nui 6n-ăţătorii sau ae5trii7 care
la r!ndul lor &ro&a'ă Luina cunoa5terii acolo unde -ieţuiesc0 Ei au -enit la
aceasta 6nt6lnire &entru a se u&le de Luină7 să aibă &osibilitatea7
cunoa5terea 5i &uterea de a<5i continua 5i 6nde&lini isiunile0

&IUA 5I4-1ĂRII, MESAJUL LUI TOBIAS PENTRU ROMANIA

Cauldre) Res&iraţi ad!nc7 aintiţi<-ă că (obias -ă &ro-oacă 7 el


reali9ea9ă c+annelin' 5i &rin -oi
 (obias) :i a5a este dra'ă S+aubra7 dacă -o continua cu ener'iile din
aceasta 9i7 doar st!nd a5e9aţi 5i ascult!nd aceste cu-inte7 -or a-ea loc ulte
sc+ibări 6n interiorul -ostru7 6n sufletul -ostru Ener'iile se i5că acu7 -or
continua să se i5te 6n 9ilele 5i să&tă!nile care urea9ă &!nă ce li -or s&une
să se o&rească0 Nu cu-intele au i&ortanţă7 ci ener'ia care este transisă &rin
ele 5i care &oate &roduce sc+ibări 6n -oi7 dacă &eriteţ i ca acest lucru să se
 6nt!&le0 Sunte aici ca să -ă 6n-ăţă  să &eriteţ i sc+ibă rii să se &roducă 6n
interiorul -ostru7 &entru că aceste -ibraţii 5i ener'ii au &uterea să o facă0 C!nd
-ă -eţi 6ntoarce acasă7 c!&urile -oastre ener'etice -or fi diferite dec!t cele
&e care le<aţi a-ut 6nainte de a -eni aici0 Prietenii 5i failia -or obser-a &ri-irea
diferită 5i sc+ibarea7 atunci -ă -or 6ntreba unde aţi fost 5i ce aţi fă cut 6n
această 9i? Pentru că ener'ia -oastră s<a sc+ibat7 ea crea9ă &osibilitatea ca 5i
ener'iile celor din 8ur să se sc+ibe0 Este o nouă aură &e care o a-eţi 6n 8urul
-ostru 5i această aură -ă interacţiona cu cele din 8urul ei7 influenţ !ndu<le0
Uneori sc+ibările se fac &e nesiţite7 astfel 6nc!t nici -oi 6n5i-ă 7 nu -a &uteţ i
da seaa de ele0
Să -orbi acu des&re transisie =c+annelin'> Pentru că nu e,istă un
alt cu-!nt ai bun7 6l -o folosi &e acesta &entru a e,&ria flu,ul de ener'ii
subtile &e care le intuiţi0 Este de fa&t -orba de 6ncrederea 6n sine 5i de
desc+iderea faţă de ceea ce este 6n 8urul nostru0 Este -orba des&re a crede 5i a
te lăsa condus de ener'iile care -in s&re tine0 Sunt 6n 8urul -ostru7 c+iar 5i acu
-ă 6ncon8oară < una din ele este ener'ia Ar+an'+elului Rafael7 alta este ener'ia
lui Metatron7 sunt ulte alte ener'ii care -ă 6ncon8oară 5i unele dintre ele -ă
&ot face să -ă siţiţi foarte obosiţi < &entru că ener'ia lui Metratron este
&uternică 5i intensă7 a5a că ar &utea face at!t tru&ul c!t 5i intea să se sită
aorţite7 sonoroase0 Alţii din -oi ar &utea siţi o re-i'orare 5i o stiulare din
&artea ener'iilor lui Metatron0 Ener'ia aceasta este ca un iracol de 8ur
 6&re8urul -ostru7 ac ţionea9ă diferit faţă de fiecare dintre -oi7 6ncerc!nd să -ă
sca&e de unele dintre teeri 5i &roblee < e ca 5i cu -<ar 5o&ti la urec+e7
 6nden!ndu<-ă să faceţi lucruri la care doar a ţi 6ndră9nit să -isaţ i0 Cei care -ă
transit aceste forţe -or să -ă s&ună că este u5or să fiţi desc+i5i7 să faceţi ce
trebuie0 Nu trebuie să -ă a5te&taţi la ce-a concret din &artea lor =a ener'iilor>7
ci să -ă ba9aţi &e ceea ce siţ iţ i7 uneori -a fi ai ult7 alteori -a fi ce-a ca o
&ărere7 dar tot ce &uteţi face este s ă acce&taţi această transisie7 nu este 'reu
să fiţi desc+i5iT &rin &uterea 5i desc+iderea '!ndului aţi &utea -orbi cu
Ar+an'+elul Mi+ail7 cu Xr2on7 cu Maa Maria7 cu rudele 5i &rietenii care au
urit7 dar s<au 6ntors sub altă foră 6n 8urul -ostru7 &ur 5i si&lu trebuie să le
&eriteţi să -orbească cu -oi7 să a-eţi 6ncredere 6n -oi &entru a face asta0
41

Res&iraţi ad!nc acu7 &eriteţi<-ă -ouă să siţ iţ i ener'iile care sunt 6n


această sală 5i să a-eţi 6ncredere 6n &uterea care a stat nefolosită 6n -oi at!ţ ia
ani0 A-eţi 6ncredere 6n -oi7 suficient de ult7 6nc!t să -ă daţ i seaa că Di-inul
5i Uanul sunt aici 6&reună7 6n acest oent0 Această ener'ie a fost c!nd-a
5i ea uană0 Sunt ulte ener'ii foarte -ec+i &e acest &ă!nt7 ener'ii care
trebuie eliberate 5i care trebuie să<5i continue -ec+iul lor dru s&re 6nă lţ are 5i
care ar &utea &roduce anuite 'reutăţi &entru cei care trăiesc aici0 Aţi fost de
acord s ă eliberaţi aceste ener'ii7 care -or at!t de ult să fie eliberate7 astfel
 6nc!t noul od de a fi 5i noile că i diferite care se desc+id7 să aibă astfel un
efect asu&ra -ieţii -oastre 5i asu&ra -ieţilor celor din 8urul -ostru7 astfel 6nc!t să
se &oată sc+iba 6nsu5i Pă!ntul &e care trăiţi0
Du&ă cu -<a ai s&us7 sunt 5i ener'ii care nu<5i au locul aici7 &e care
le -o nui forţe care se o&un transforării care trebuie să aibă loc7 care s<au
 8ucat cu -oi 6n ultiele 9ile sau să&tă!ni7 fă c!ndu<-ă ai slabi7 fă c!ndu<-ă să
-ă 6ndoiţi de -isele 5i druul -ostru 6n -iaţă0 Unii dintre -oi s<au 6ndoit c+iar de
oti-ul &entru care ar trebui să fie aici astă9i7 &entru ca aceste forţe -or să<5i
&oată &ăstra &uterea =să enţină controlul>0 Mai ult dec!t orice altce-a7 dra'i
S+aubra7 aceste ener'ii -ă testea9ă &uterea de a ră!ne sinceri cu -oi<
 6n5i-ă7 să -adă dacă doriţi cu ade-ărat sc+ibarea0 Aceste -ec+i ener'ii -or să
cunoască 5i să 5tie dacă sunteţi 'ata &entru noile ener'ii7 dacă &uteţ i să le
&riiţi 5i să 6n-ăţaţi 5i &e alţii să o facă 7 să fiţ i '+i9i uani0 Daca unii dintre -oi
se sit inconfortabil7 -ă siţiţi &oate &uţin &rea 6n -!rstă7 aţ i fă cut &rea ulte
eforturi ca să fiţi aici astă9i7 asta 6nseană &ur 5i si&lu că aţ i siţ it efectele
ener'iilor ce -or ura să -ină0 @ec+ile ener'ii fac &resiuni7 &entru a 5ti c!t de
sinceri sunteţi cu -oi 6n5i-ă 5i această lu&tă este de fa&t lu&ta -oastră
interioara7 dar 5i lu&ta ţării -oastre7 fac &arte din con5tiinţa acestui &ă!nt0 Ele
-or să 5tie dacă 6ntr<ade-ăr7 sunteţi +otăr!ţi să faceţi sc+ibă ri radicale 6n
-iaţa -oastră7 &entru că altfel7 aceste -ec+i ener'ii se -or ulţ ui să -ă
doine 6n continuare7 de aseeni -or 6ncerca să -ă &ună &iedici 6n 6ncercarea
-oastră de a er'e ai de&arte7 către noile ener'ii0 Nu contea9ă 6nsă din ce 5i
 6ns&re ce ener'ii er'eţi7 &entru că &!nă 5i cele -ec+i -or să e-olue9e7 iar
-ec+ile as&ecte ale ener'iilor -or să a8un'ă la un ec+ilibruT ele 6nsă nu 5tiu
dec!t -ec+ile căi 5i de aceea le consideră sin'urele7 cu ade-ă rat si'ure0 Ca
at!t des&re ener'iile -ec+i7 cele care -ă fac să -ă siţ iţ i nesi'uri7 dar trebuie
să 5tiţi că &!nă 5i ele -or7 cu ade-ă rat7 să ear'ă ai de&arte0
Să -orbi acu des&re acest &ă!nt inunat al -ostru7 Ro!nia7 care
are 6nsă 5i ulte alte denuiri0
Să ne 6ntoarce la -reurile -ec+i ale Atlantidei7 o ci-ili9aţ ie care s<a
e,tins &e ai ult de $0$$$ de ani7 o ci-ili9aţ ie &uternică 5i luinoasă 7 cu o
te+nolo'ie a-ansată0 Mulţi dintre cei care sunteţi aici aţ i a-ut cel &uţ in c!te-a
-ieţi 6n Atlantida0 Iar eu7 (obias7 ceea ce &ot să -ă sfătuiesc7 este să lă saţ i 6n
ură ceea ce aţi trăit atunci7 &entru că Atlantida a a8uns la un sf!r5it7 a5a cu
5i ceea ce a trebuit să 6n-ăţaţi &!nă acu7 s<a sf!r5it0 Este ti&ul &entru un
nou 6nce&ut7 s ă terină7 cu ade-ărat7 Era Atlantidei0 Mulţi oaeni cred că
aceasta a fost -oinţa Donului7 că Dune9eu a distrus Atlantida din cau9a
fa&telor 're5ite ale oaenilorT dar de fa&t con5tiinţa uană 'enerală a decis
atunci7 că acea Eră trebuia să se sf!r5ească0 Pentru a a-ea un 6nce&ut bun7
curat7 ulţi dintre -oi trebuie să facă curăţenie7 ai ales 6n &ro&ria con5tiinţă 0
A -enit ti&ul să se reali9e9e sc+ibări asi-e &e Pă !nt7 de aceea -or fi
42

cutreure7 -aluri uria5e7 eru&ţii -ulcanice7 toate ca să ne tre9ească la realitate


5i să &ute 6nce&e7 cu ade-ărat7 ce-a nou0 Multe dintre sufletele oaenilor
care au trăit &e acest Pă!nt 6n acea &erioadă7 s<au 6ntors 6n ti&ul nostru7
de5i nu s<au re6ncarnat7 odi+nindu<se o lun'ă &erioadă de ti&7 de secole7
le'ate de cicluri0
A e,istat un 'ru& ic de atlanţi care s<a re6ncarnat astfel 6nc!t să
continue s&ecia 5i care au trebuit să se obi5nuiască cu o nouă -iaţă 7 cu noul
Pă!nt0
4n ultiele 9ile ale Atlantidei7 atlanţ ii au &ă ră sit Atlantida cu barca7
a8oritatea &e 8os 5i doar c!ţi-a 6n ceea ce nui astă 9i na-ete s&aţ iale7 dar
care erau ult diferite dec!t na-etele de astă 9i7 6n sensul că le &eriteau
atlanţilor să ute lucrurile &rin aer7 dar care erau foarte lente 6n co&araţie cu
na-etele s&aţiale actuale0 Unele din 'ru&urile care au &ă ră sit Atlantida7 s<au
 6ndre&tat s&re Aerica de Sud7 altele7 &e -ase7 s<au dus 6ns&re -est7 s&re
insulele HaGai7 iar altele s&re Euro&a 5i Orientul Mi8lociu0
Una dintre &riele 9one unde s<au stabilit fo5tii atlanţi este Ro!nia0
Sunt ulţi cei care susţin că lea'ănul ci-ili9aţ iei oderne este 6n E'i&tul de
acu7 sau IraY7 dar ar+eolo'ii au deonstrat c ă sunt ure ai -ec+i dec!t
cele din E'i&t 5i IraY7 c+iar aici 6n această 9onă0 Lea'ă nul ci-ili9aţ iei actuale
este deci7 cu ai ult de Q$$ de ile ai sus dec!t se crede7 6n acest loc 6n
care s<au desco&erit at!t de ulte cristale ener'etice0007 sunt le'ături &e care
le face noi cu Pă!ntul 5i cu cristalele care se află 6n ace5ti unţ i 5i la are
ad!ncie sub a&ele Ro!niei0
ona Ro!niei este una dintre &uţinele 9one de ec+ilibru ale Pă !ntului
5i este de aseenea 9ona de intersecţie a liniilor ener'eticeT această 9onă
crea9ă 'raniţa care des&arte ceea ce nui7 6n od obi5nuit7 Estul 5i @estul0
 (ocai din cau9a acestor linii ener'etice care se intersectea9ă 5i a cristalelor
care se află 6n &ă!nt7 Ro!nia a fost 5i -a fi 6ntotdeauna o 9onă a arilor
transforări0 (ot de aceea &ă!ntul acesta a a-ut ulţi du5ani care au -rut
să<l cucerească0 Din această cau9ă7 din &unct de -edere &olitic7 Ro!nia a
făcut &arte7 c!nd din 9ona de Est7 c!nd din 9ona de @est a luii0 De aceea7 a
&utea s&une că Ro!nia este o 9onă foarte i&ortantă de ec+ilibru0 Datorită
&robleelor care au a-ut loc aici de<a lun'ul ti&ului7 se &oate siţ i o slă bire a
&uterii ener'etice7 faţă de oentul 6n care au -enit aici atlanţ ii0 (oţ i cei care
au -enit cu '!nduri -ră8a5e7 au ca&tat c!te ce-a din ener'ia 5i &uterea
acestui &ă!nt7 din inia 5i sufletul luiT ceea ce a ră as din &unct de -edere
ener'etic 6n sufletul acestui &ă!nt7 are le'ă tură cu suferinţ a uană7 datorată
&ierderilor uane de aici0 Este ti&ul S+aubra să sc+ibă aceste lucruri0
P!nă 5i atlanţii au 5tiut c!t de i&ortant este acest &ă!nt 5i acesta a fost
oti-ul &entru care s<au stabilit aici7 au 6nţeles i&licaţ iile date de sc+ibă rile
care se -or 6nt!&la7 c+iar 5i ultă -ree du&ă ei0
Le'ătura directă &e care acest &ă!nt o are 6n ti& 5i s&aţiu cu
celelalte diensiuni7 a5tea&tă sa fie desco&erită 0 E,istă o le'ă tură foarte -ec+e
 6n ti& 5i s&aţiu7 care are i&licaţii 6n ceea ce face astă 9i aici7 care -ă -a
afecta 6n od direct7 at!t Pă!ntul c!t 5i celelalte ni-ele ener'etice =din alte
diensiuni>0 Dacă lăsaţi ca aceste forţ e să treacă &rin -oi 6n această 9i7 -oi
&eriteţi ca ele să sc+ibe locul acesta 5i celelalte care sunt 6n le'ă tură cu el0
Să -orbi des&re ade-ărata ener'ie a Ro!niei 5i de ce este ea at!t de
i&ortantă &entru Pă!nt7 acu0 Să -ă e,&lic de ce eu7 (obias7 a -rut
43

nea&ărat să fiu aici7 să -orbi des&re oti-ul real &entru care a fost ne-oie să
fiţi aici 5i de ce acest lanţ de e-eniente care au a-ut loc7 inclusi- ca Monica să
treacă de &artea noastră7 să lucre9e cu or'ani9atorii acestui e-enient7 să -ă
aducă &e toţi aici0 Să -ă e,&lic &entru un oent7 de ce a adus cor&urile
obosite ale Lindei 5i a lui Cauldre7 de5i &ro'raul lor de călă torie a fost foarte
 6ncărcat7 dar acesta este oentul cel ai &rielnic7 cel care conţ ine cele ai
i&ortante eleente nuerolo'ice &entru acest oent7 nuere care sunt
senificati-e &entru sc+ibare 5i transforare0 C+iar 5i fa&tul că astă9i este
duinică are i&ortanţa sa7 totul se adună0 A5 &utea s&une că Ro!nia
conţine Con5tiinţa Sudului 5i Nordului7 ceea ce ec+i-alea9ă cu Con5tiinţ a
 6ntre'ii Oeniri0 Con5tiinţa -oastră 5i a Ro!niei este tot at!t de i&ortantă ca
5i con5tiinţa @alorii de sine a 6ntre'ii uanităţi0 A &utea s&une că -oi ţ ineţ i
ec+ilibrul Sinelui =con5tiinţei> 6ntre'ii uanităţ i0 Dorinţ a oaenilor are o
-ibraţie 5i -oi adunaţi acu -ibraţia tuturor oaenilor de &e Pă!nt 5i
ăsuraţi fa&tul că -oinţa are o anuită &ondere 6n -ibraţie7 iar ec+ilibrul ei
este enţinut aici 6n Ro!nia0 Nu creaţi -ibraţ ii &entru alţ ii7 -oi sunteţ i cei care
&ăstraţi ec+ilibrul -ibraţiilor lor7 aceasta &oate fi o inforaţ ie sur&rin9ă toare7
dar -oi lucra cu -oi la toate ni-elele0 Pe ă sură ce Sinele =con5tiinţ a> se
sc+ibă 6n cadrul uanităţii7 -eţ i -edea lucrul ă sta reflectat 6n Ro!nia7 &entru
că -oi deţineţi această con5tiinţă a Sinelui 'eneral7 de aceea e,istă at!t de
ulte cristale 5i structuri cristaline 6n unţii din acest &ă!nt7 &entru că ele
trebuie să susţină acest efect0 Cristalele au rolul lor a5a cu 5i -oi7 oaenii7
a-eţi rolul -ostru0 @oi a-eţi o res&onsabilitate enoră7 6n sensul că -oi sunteţi
deţinătorii esenţei Sinelui =con5tiinţ ei> &e Pă !nt 5i de aseenea -oi sunteţ i
cei care reflectă sc+ibările uanităţ ii0
Eu sunt aici7 astă9i7 &entru a -ă &erite 5i a -ă a8uta să treceţi &rin
aceste sc+ibări 5i transforări7 6n- ăţ!ndu<-ă să le lăsaţi să intre 6n -iaţ a
-oastră 5i s ă a-eţi desc+idere totală faţă de -oi<6n5i-ă 0 Aceasta duce la o
sc+ibare a Sinelui -ostru7 5i uit!ndu<ă la fiecare din -oi7 &ot să s&un că
acesta este cel ai are c+annelin' =transisie> din -iaţa -oastră0
Sunteţi suficient de -aloro5i7 ca să fiţi aici 5i suficient de -aloro5i ca să
&eriteţi Di-inităţii să coboare &rintre -oi0 @oi &eriteţ i astă 9i ca aceste
ener'ii să treacă &rin -oi 5i &rin sc+ibarea -oastră7 -oi &eriteţi oaenilor
din celelalte colţ uri ale luii să aibă acces la această sc+ibare 5i să
con5tienti9e9e i&ortanţa lor ca oaeni
4n 'eneral7 oaenii au doar o -a'ă ia'ine des&re ei<6n5i5i7 ei se -ă d ca
fiind ai &uţin &erfecţi7 ai &uţ in creatori7 ni5te 6n'eri că 9uţ i 5i ai ult dec!t
orice S+aubra7 ei 5i<au &ierdut s&eranţa0 Astfel7 ei trăiesc 6ntr<un siste
liitat7 fără -italitate7 fă ră s&iritualitate 6n -iaţ a lor7 &ur 5i si&lu ei e,istă 0 Ei 65i
fac treaba de 9i cu 9i7 obţin suficientă !ncare ca să se +ră nească 5i doar at!ta
căldură c!t să se 6ncăl9ească0
Ceea ce faceţi -oi aici 6n Ro!nia7 este fa&tul că &astraţ i 6n ec+ilibru
Sinele uanităţii7 care este o reflectare directă a Sinelui oaenilor
@ă aintesc că cele &rin care a trecut Ro!nia 6n ultiele sute de ani 5i
suferinţele &rin care aţi trecut 6n ultiii $ de ani7 fa&tul că aţ i &eris ca -ieţ ile
-oastre s ă fie doinate 5i controlate7 că aţi trăit o e,istenţă liitată 7 toate
acestea s<au &etrecut &entru că 6ntrea'a uanitate trecea &rin acelea5i
 6ncercări0 Această e,istenţă liitată este &e cale să se sc+ibe acu7 ener'ia
44

uanităţii este &e cale să se sc+ibe7 dar oaenii nu 5tiu cu s<o facă 5i nici
ăcar nu 5tiu c!nd 5i<au &ierdut s&eranţa
E,istă dorinţa &entru sc+ibare 5i o ade-ărată foae &entru sc+ibare
 6n toată luea0
Dra'ă S+aubra7 -oi cei din Ro!nia aţi cerut sc+ibarea7 ne<aţ i
c+eat aici7 deci sunteţi de8a &re'ă tiţ i &entru sc+ibare Sunteţ i &re'ă tiţ i
acu ca să siţiţi de ce erită să fiţ i fiinţ e uane0 Sunteţ i &re'ă tiţ i să a-eţ i o
-iaţă &lină de abundenţă7 sunteţi &re'ă tiţi să -ă eliberaţ i de ră nile din trecut 5i
să -ă lăsaţi -iaţa luinată de noile ener'ii0 De aceea sunte aici 5i asta este
ceea ce se 6nt!&lă 6n lue acu
A5a cu a s&us7 sc+ibările care au loc aici7 6n oaenii din 8urul
-ostru7 6n ţara -oastră7 sunt cele care se &etrec acu 6n toată luea0
Uitaţi<-ă la c!t de strate'ică este &o9iţ ia ţă rii -oastre 5i cu toate
forţele e,terne au 6ncercat să ia ce-a de aici7 dar cu toate acestea Con5tiinţ a
Ro!niei a răas la &ro&ria sa -aloare
Dacă sunteţi &re'ătiţi7 -oi toţi 5i 6n'erii care sunt cu -oi7 &eriteţ i
ener'iilor să 6ncea&ă să se i5te Pur 5i si&lu să res&iraţi 
Res&iră ad!nc0 @ă 6ntrebaţi dacă este at!t de si&lu 5i dacă este real
ceea ce se 6nt!&lă? Este7 dacă -oi &eriteţ i să se 6nt!&le :tiu că 6n
oentul acesta a-eţi foarte ulte 6ntrebări7 dar 6ntrebările -oastre -or &rii
răs&uns 6n oduri foarte diferite < unii dintre -oi -eţi &rii răs&uns din
interiorul -ostru7 alţii &e alte căi7 dar răs&unsurile -or -eni0 Ceea ce -eţ i -edea
că se 6nt!&lă &e acest &ă!nt 6n urătorii c!ţ i-a ani7 -a a-ea foarte are
i&ortanţă7 cel ai are &otenţial 6l -ede 6n ceea ce 6i &ri-e5te &e
conducătorii de acu0 Ei bine7 &ot -edea că nu este locul &otri-it să -orbi
des&re &olitică 6n acest oent 5i a face bine să &ă ră si re&ede ţ ara000
Linda nu crede că e ce-a de care ar trebui să ne tee0 Puterile &olitice din
această ţară sunt obosite 5i c+iar nu 5tiu ce ar &utea să facă ai ult7 se sit
&ierdute 5i se a'aţă cu dis&erare de odalităţi -ec+i7 &entru că nu 5tiu ce
altce-a să facă7 dar sc+ibările sunt inerente0 @eţi -edea că -a a&are un 'ru&
t!năr de conducători care -a -eni la &utere cur!nd 5i care are o altă 6nţele'ere
a naturii uane7 care -a a-ea cu ade-ărat res&ect 5i co&asiune &entru
oaeni0 Sunteţi de8a 6n le'ă tură ener'etică cu ace5ti oaeni care -or fi noii
conducători 5i sunteţi de8a ca&abili să 6i influenţ aţ i &rin aceste le'ă turi7 c+iar
 6nainte ca ei să -ină la &utere0 Sunteţi conectaţ i cu ei &rin ener'iile noi 5i astfel
ulte sc+ibări -or a-ea loc 6n această ţară < sc+ibări care -or aduce
această ţară 6na&oi la locul ei ade-ă rat &e acest continent7 sc+ibă ri care -or
deterina crearea unei ba9e econoice aici 5i care -or face ca in-estitorii
e,terni să dorească să in-estească aici 5i totul are le'ă tură cu noua -ibraţie a
Sinelui0 Aceste sc+ibări &ot a-ea loc lent7 &entru că le tră iţ i 9i de 9i7 dar asta
-a fi doar i&resia -oastră =&entru c ă le trăiţi aici7 9i de 9i>7 dar din &unctul
nostru de -edere7 ele sunt s&ectaculoase0 Multe dintre sc+ibări se -or
 6ndre&ta s&re educaţie7 s&re industrie 5i artă0
 (oate ener'iile o5tenite din Ro!nia -or a8uta ca noile ener'ii să se
i5te 5i -or stiula sc+ibările < tot ceea ce 6nseană influenţ e e,terne7 tot ce
are le'ătură cu arta7 tot ceea ce are ba9ă s&irituală7 -or fi su&use sc+ibă rii 5i
asta &entru c ă -oi a-eţi un dar natural &entru tot ceea ce este ocult7 &entru
c+annelin'7 &entru &si+olo'ie 5i a-eţi foarte ulţi clar-ă 9ă tori &rintre -oi0 A-eţ i
45

un dar natural să &roduceţi sc+ibări ener'etice 5i să<i 6n-ăţaţi 5i &e alţ ii să


facă aceasta7 iar aceste daruri naturale au fost su&riate foarte ultă -ree0 E
ca 5i cu un nor 'ros 5i 'reu -<a aco&erit 5i -<a făcut să uitaţi cine sunteţi cu
ade-ărat7 care -<a făcut să uitaţi de ba9ele &use aici de atlanţ i0 Deoarece -oi
reali9eţi aceste sc+ibări aici7 &rin -oi<6n5i-ă 7 -eţ i afecta ec+ilibrul din alte &ă rţ i
ale Uni-ersului7 astfel 6nc!t acest ec+ilibru se -a sc+iba 5i -a elibera ener'ia
care a fost blocată at!t de ult ti&0
Cauldre se &l!n'e că sunte &rea &rofun9i 5i 6i este 'reu să transită <
deci -oi trebuie să eliberaţi ener'iile care se află 6n altă &arte a cososului de
foarte ultă -ree < e ca 5i cu le<aţi da un i&uls7 astfel 6nc!t aceste ener'ii
onuentale să &oată să 6ncea&ă să cur'ă s&re Pă!nt0 Do-ada acestui lucru
-a fi un e-enient cosic ăreţ7 care i&lică coetele 5i alte anifestă ri
cosice 6n urătorii < ani 5i care nu sunt &re-ă9ute de astronoi7 ce-a ce -a
face să -ă 6ndre&taţi atenţia s&re cerT -oi -eţ i 5ti 6n acel oent că -<a fost
triisă o nouă ener'ie 5i aceasta -a fi re9ultatul a ceea ce se 6nt!&lă astă 9i
aici0 Nu e de irare că cor&ul -ostru se site obosit7 adorit < &entru că se
i5că at!t de ultă ener'ie aici0
4ncotro ne 6ndre&tă de aici7 S+aubra?
Periteţi<-ă -ouă<6n5i-ă ca să -ă iubiţ i &e -oi7 -<a s&us acest lucru de
diineaţă 5i acest lucru este foarte i&ortant7 iubirea nu -a -eni din afară 7
&!nă nu -a -eni din interiorul -ostru0 Periteţi<-ă să -ă iubiţi cu ade-ă rat 5i fiţ i
con5tienţi că -ă oferiţi -ouă 6n5i-ă &utere &rin toate darurile &e care le a-eţ i7
&eriteţi abundenţei să -ină 6n -iaţ a -oastră 7 &eriteţ i să a&ară noi relaţ ii 6n
-iaţa -oastră7 &eriteţi<-ă să fiţi să nă to5i 5i ai ult dec!t orice0007 5tiu ce -reţ i
să s&uneţi acu7 că sunteţi cei ale5i Res&iraţi ad!nc 5i aduceţ i<-ă Sinele 6n -oi
 6n5i-ă Nu sunte ţi e'oi5ti dacă -ă iubiţi &e -oi<6n5i-ă 7 de5i -i s<a s&us că sunteţ i
e'oi5ti dacă -ă iubiţi &e -oi
Dar -oi7 S+aubra7 -oi sunteţi cunoscători 5i 6i 6n-ăţaţi 5i &e alţ ii7 astfel
se crea9ă ec+ilibrul 6ntre ceea ce -ă oferiţ i -ouă 5i ceea ce oferiţ i altoraT este
-orba de o cur'ere de ener'ii 6ns&re -oi &rin fa&tele -oastre 5i &rin ceea ce
oferiţi 5i a&oi &eriteţi acestor ener'ii să ear'ă ai de&arte0 @oi creaţ i 6n -oi
un ec+ilibru &rin iubirea din interiorul -ostru 5i 6&ărtă5iţi această cunoa5tere
altora0 Periteţi ca ceea ce aţ i acuulat astă 9i să de-ină o obi5nuinţă &entru
-oi Mai 6nt!i res&iraţi ad!nc de fiecare dată 5i a&oi &eriteţ i<-ă -ouă <6n5i-ă
aceste daruri &e care -i le<a oferit astă9i7 daruri care &ot fi orice) ce-a
aterial7 eoţional sau s&iritual " dăruiţi<-ă -ouă<6n5i-ă aceste daruri 5i
&eriteţi<le darurilor s ă facă &arte din -iata -oastră @oi sunteţi Creatori7 -oi
sunteţi cei care oferiţi daruri 5i cei care &riiţ i daruri0
*!ndiţi<-ă &entru o cli&ă) ce dar fruos este iubirea &e care -<o oferiţ i
-ouă<6n5i-ă000 Nu ar trebui să e,iste liitare 6n această direcţ ie0 Puteţi -oi să
fiţi 6ntr<o astfel de -ibraţie 5i să a-eţ i o astfel de ca&acitate de a &rii7 6nc!t să
acce&taţi aceste daruri?
Puteţi să con5tienti9aţi că eritaţi să e,iste aceste daruri 6n -iaţ a
-oastră7 că &uteţi să le faceţi să de-ină reale?
Aintiţi<-ă7 nu alţii crea9ă &entru -oi7 ci -oi sunteţ i cei care crea9ă < noi
sunte aici doar &entru a -ă s&ri8ini 6n ale'erile 5i deci9iile -oastre7 dar -oi
ră!neţi Creatori
Puteţi să siţiţi că eritaţ i să &riiţ i aceste daruri 6n -iaţ a -oastră ?
46

Siţiţi suficientă dra'oste 5i co&asiune &entru -oi 6n5i-ă7 astfel 6nc!t


să faceţi ca aceste daruri să de-ină realitate? De&inde nuai de -oi7 noi doar
-ă s&une7 dar dacă credeţi suficient7 -eţ i face să se 6nt!&le Este ale'erea
-oastră ca să &eriteţi să de-eniţi Creatori
Aintiţi<-ă S+aubra7 că -oi sunteţi aseeni nouă 5i că -oi sunteţ i Dune9eu
Pe ăsură ce -ă sc+ibaţi -ibraţia Sinelui7 &eriteţ i ca aceste
sc+ibări să se 6nt!&le 5i &entru alţii7 aintiţ i<-ă că -oi sunteţ i desc+i9ă torii
de druuri 5i asta &entru c ă -ă aflaţi 6ntr<un loc care deţine ec+ilibrul acestor
-ibraţii
Fiecare dintre cei care se află aici7 5tie că este aici &entru transisie
=c+annelin'>7 dar 5i &entru a<5i elibera &ro&riile ener'ii 5i &ro&riul &otenţial0 @eţi
-edea efectele acestei transisii 6n scurt ti& =să&tă!ni sau luni> Sunt de
aseeni aici c!ţi-a dintre -oi care 5tiu ce 6nseană să fii un canal 5i -oi -<aţ i
dat seaa că nu doar ascultaţi7 ci 5i &artici&aţi 6n od acti-7 că 6n ti&ul
acestei transisii -<aţi au9it &ro&ria -oce interioară0 C+iar dacă 6nt!lnirea
noastră este &e cale să se terine7 ener'ia -a continua să cur'ă0 4n 9ilele 5i
să&tă!nile care -or ura7 ener'iile acestea -or fi ală turi de -oi 5i de fiecare
dată c!nd -eţi a-ea ne-oie de a8utor7 c!nd -eţ i a-ea ne-oie ca să -ă asculte
cine-a sau &ur 5i si&lu7 c!nd -eţi dori să ne au9iţi7 c+eaţi<ne &e oricare
dintre noi 5i -o fi acolo7 iediat
Aintiţi<-ă că nu sunteţi niciodată7 niciodată sin'uri :i a5a este
Cauldre) @ă ro' să res&iraţi ad!nc7 să ascultă u9ica Unul dintre cele
ai ciudate lucruri le'ate de c+annelin'0007 6ntotdeauna uit că eu fac
c+annelin'<ul7 6ntotdeauna cred că -orbe5te (obias 5i c!nd desc+id oc+ii -ă d
K$$ de oaeni care se uită fi, la ine0007 o+ Dune9eule000
Linda) Dra'ul eu7 cea ai ciudată &arte este fa&tul că face
c+annelin' &entru sfaturi &olitice
Cauldre) (rebuia sa<l o&resc &e (obias7 &entru ca acesta nu este cel ai
&otri-it loc &entru a -orbi des&re &olitica0 Iubito7 cred ca ar trebui sa er'e
re&ede la +otel7 sa i&ac+eta si sa fu'i0000E,ista o cursa in seara aceasta?
Linda) @reau sa -a reainti7 in od serios7 -a ru'a sa res&irati
foarte adanc7 sititi res&iratia &ana in -arful de'etelor de la &icioare7 asi'urati<
-a ca &icioarele &ot siti dusueaua =este &rea fri'0000>T daca nu sunteti atenti
du&a c+annelin'7 &uteti sa &atrundeti intre doua diensiuni si &uteti a-ea
accidente7 asa ca incercati sa sititi dusueaua sub &icioare7 res&irati adanc7
res&itati adanc000
Cauldre) C!nd (obias a f ăcut c+annelin' &entru Mos+e acu Q luni7 a
durat ca  inute0 Atunci (obias ne<a in-itat să -eni 6n Ro!niaT a5a cu
a s&us 6n diineaţa aceasta7 a a-ut acea -i9iune cu s!n'ele care ie5ea din
st!nca0 Astă9i7 c!nd a terinat c+annelin'<ul 5i l<a siţit &e (obias
 6nde&ărt!ndu<se7 a a-ut o altă -i9iune foarte clară7 care <a fă cut să
9!besc) era aceea5i st!ncă7 dar acu7 6n loc de s!n'ele care ie5ea din ea7 era
o cruce de cuarţ7 de culoare &ur&urie7 foarte ec+ilibrată =&artea ori9ontală era
e'ală cu cea -erticală >7 &entru cei care 6nţ ele' sibolul " crucea ec+ilibrată
re&re9intă intersecţia 6ntre Uan 5i Di-in0 Acest lucru <a făcut să ă sit
inunat " c!nd a -ă9ut acest sibol7 la sf!r5itul c+annelin'<ului0
Este clar a cui este ener'ia care este aici) a Monică i7 cea care a fă cut
traducerea acestei cărţi0 Ea a -enit 6n SUA 6n iunie7 anul trecut7 să fie si'ură că
are co&2ri'+t<ul =dre&tul de autor> &entru această carte 5i a urit 6ntr<un
47

accident de a5ină < -enea la 6nt!lnirea Crison Circle care era 6n ură toarea
9iT deci 6n od si'ur7 ener'iile ei au fost aici7 ne<au a8utat să cree această
adunare0
Linda) (oată luea 5tie ce 6nseană S+aubra? Da
Cauldre) Este nosti c ă este ora  f ără $ de secunde I<a s&us lui
Mos+e c ă -o terina la 0 Linda 5i cu ine n<o să -ă s&une la re-edere7
&entru că 6n'erii nu<5i iau niciodată răas bun000 Ei s&un) Ne -ede &e
autostrada care duce s&re rai 4n'erii s&un) Mulţuesc
Mulţuesc0007 ulţuesc0007 ulţuesc000

 " S-M 4- MUL$UMIR-


IM/R-SII
A-ea adunat de ai ult ti&  aterialul scrierile &entru această
carte7 scrieri care cu&rind 6nt6lnirile 5i trăirile ele7 5i ale altor :+aubra7
referitoare la (obias0 Dar nu 5tiu din ce cau9ă tot a!na inc+eierea lucră rii0
Acu 5tiu0 A5te&ta acest c+annelin' &entru a finali9a cartea0 Aceasta era
&iesa li&să dar necesară 6n reali9area 6ntre'ului0 Acu e,istă 5i finalul0
Iată 6n continuare 5i 6n 6nc+eiere c!te-a i&resii de la &ersoane din
diferite localităţi ale ţă rii7 dar care au &artici&at la c+annelin'7 6ntruc6t fac &arte
din failia :+aubra)

M-L2I+R RA 6 Romania
 APRILIE #$$%0 Această 9i o &ot nui IUA CONFIRMĂRILOR0 O
iensă bucurie 5i 6&linire s&irituală0 O co&le5itoare trăire s&irituală 5i 6nă lţ are
-ibraţională a trăit &e tot &arcursul c+annelin'ului0 (obias este entitatea care
se ocu&ă din 4nalt de 6nde&linirea isiunilor s&iritelor 6ntru&ate7 care au isiuni
 6n această 9onă nuită Ro!nia7 &rin ener'ia care o eite asu&ra noastră0
Prin ceea ce transite (obias se reali9ea9ă conlucrarea la odul
con5tient 6ntre fiinţele terestre 5i fiinţele de luină 7 entităţ ile ener'etice
su&ere-oluate7 e,traterestre< celeste0
Pentru ine c+annelin'ul a fost e,traordinar7 6ntruc!t a &riit
confirări la toate că rţile scrise de ine &!nă 6n &re9ent0 (obias i<a transis
confirări la tot ceea ce este ai i&ortant 6n scrierile ele7 ai ales ceea ce
a cu&rins 6n cartea Crucea ener'etică a (errei0 (obias ne<a counicat
des&re cristalele 5i e,istenţa a ceea ce se află 6n subsolul 9onei ţă rii noastre0
Iată7 aici sunt confirările &riite de ine &rin 6n'erii 6ntru&aţ i *eoffre2 5i
Linda Ho&&e0
Pentru ine a fost IUA CONFIRMĂRILOR7 9iua bucuriei de&line7 9iua
LUMINA(Ă0 Nu 6nt!&lător era 6n &ria să&tă!nă 5i Duinică du&ă Sfintele
Pa5ti7 nuită 6n cre5tinis Să&tă!na Luinată0
O are influenţă a a-ut asu&ra auditorului 5i u9ica celestă a artistului
*+eor'+e Io-u0 Niic nu -ine ai lin 5i ai &lă cut 6n fiinţ ele noastre ca
sunetele elodioase 5i transfi'uratoare a creaţiilor lui *+0 Io-u0 Noi7 cei care
con5tienti9ă că sunte aseeni lui Dune9eu &rin sc!nteia di-ină din fiinţ ele
noastre7 ne re'ăsi 5i ne redresă ener'etic 5i -ibraţional &rin sunetele create
5i eise cu at!ta ăestrie de artistul *+0 Io-u7 care este un are s&irit
isionar ce transforă 5i clăde5te aronia 5i &acea &e unde trece 5i &e unde
lansea9ă sunetele fără e'al7 transfi'uratoare0
48

 4n area failie S+aubra era &re-ă9ut 5i un aseenea artist care să


destindă 5i să desc+idă calea inforaţiilor 5i cunoa5terilor eise de (obias7 &rin
Cauldre0 (otul a fost &re-ă9ut 5i aran8at din 4NAL(0
Mulţuesc (obias Mulţuesc Cauldre Mulţuesc Linda Mulţuesc
Mos+e Mulţuesc S+aubra din 6ntrea'a lue Pace7 Luină 5i Iubire
s&irituală tuturor 

Ru8olf Steger 6 Austria

A  de ani7 locuiesc 6n Austria7 sunt căsătorit 5i a doi co&ii iar 6n luna


octobrie -a -eni &e lue si cel de<al treilea co&il al nostru0 Lucre9 &entru
fira Henel din @iena 5i a -enit &entru &ria dată 6n Roania 6n ură cu doi
ani0
Intalnirea cu *eoff7 Linda 5i (obias a fost &entru ine &ria &artici&are la
un c+annel 6n direct0 Incă de la 6nce&utul 6ntalnirii a siţ it un foarte inalt
&otenţial de ener'ie 6n 8urul eu 5i -ibraţii &o9iti-e foarte &uternice0 C+iar
 6nainte ca *eoff 5i Linda să<5i facă a&ariţ ia7 a a-ut un sentient de a fi acasă 7
de a fi cu failia ea0 Mă siţea total rela,at iar inia 6i era &lină de
bucurie0 Era ca un sentient de si'uranţă 7con5tient că niic nu te &oate răni
 6n acel loc at!ta ti& c!t 6n 8urul tă u sunt nuai oaeni care te iubesc &rofund7
d!ndu<ţi &osibilitatea de a te decs+ide co&let fă ră nici un fel de teaă 0
C!nd au a&ărut *eoff si Linda7 a siţit iediat o intensificare a
ener'iei7 sen9aţie care a de-enit din ce 6n ce ai &uternică atunci c!nd (obias
ni s<a alăturat0 A siţit7 de aseenea7 un flu, ener'etic foarte &uternic 6n
&ale care a durat7 cu intensităţi diferite7 &!nă la &au9ă 5i a re-enit 6n cea de<a
doua &arte a 6nt6lnirii c!nd7 6nsă7 a fost ai &uţin intens dec!t la 6nce&ut0 Cel
ai &uternic flu, ener'etic a fost &entru ine 6n oentul 6n care (obias a
&re9entat<o &e Monica 5i a&oi de c!te ori a enţioant nuele ei 0 De fiecare
dată a a-ut sen9aţia unui du5 ener'etic 6n tot cor&ul7 6nce&and din cre5tet 5i
er'!nd 6n 8os &!nă la -!rful de'etelor de la &icioare 5i a&oi din nou 6n sus0 A
siţit7 deci7 că cea ai &uternic< le'atură a fost cu Monica Ionescu =&e care nu
a cunoscut<o7 dealtfel7 6n ultia sa -iaţă >0 Iţi ultuesc7 Monica &entru
fa&tul de a fi fost cu ine 6n această 9i inunată0
De<a lun'ul &riei &ărţi a 6ntalnirii a siţ it foarte ulta iubire 6n
cu-intele lui (obias0 A fost destul de 'reu &entru ine să ă concentre9 la
 6nţelesul acestor cu-inte &entru că ener'ia iubirii a fost foarte &uternicaă0 A
a-ut sentientul că inia ea a crescut 5i s<a desc+is co&let &entru
esa8ul iubirii care -enea de la (obias0 De c!te-a ori a a-ut sen9aţ ia de a fi
&ărăsit solul7 ca 5i cu cor&ul eu ar fi &lutit iar ener'ia lui (obias ar fi
neutrali9at forţa 'ra-itaţională7 astfel 6nc!t de<a lun'ul 6ntre'ului c+annel a
fost conectat nuai la acestă ener'ie7 la cu-intele lui (obias 5i la niic altce-a
din această lue0
Atunci c!nd (obias a 6nce&ut să -orbească des&re Roania7 des&re
trecutul ei7 des&re situaţia &re9entă 5i des&re -iitor7 i<a siţit inia at!t de
&rofund arcată 6nc!t lacriile au 6nce&ut să<i cur'ă &e obra8i0 A siţ it că
trebuia să fiu acolo 6n acel oent 5i să &artici& 6ntr<un anue fel la tot ce se
 6nt!&la0 A siţit c ă era conectat cu această ţ ară inunată 5i că Roania
este &entru ine ACASA0
49

Ceea ce &entru ine a fost foarte interesant este că 6ncă de la 6nce&ut7


de c!nd a -enit &entru &ria dată 6n Roania 6n ură cu doi ani7 <a
siţit foarte failiar cu această ţară 5i cu oaenii &e care i<a 6ntalnit aici0
Stiu că aceasta se datorea9ă 5i oaenilor inunaţi &e care i<a cunoscut aici7
care 6i sunt foarte i&ortanţi 5i &e care 6i iubesc foarte ult0 Dar 5tiu7 de
aseenea7 că această sen9aţie nu -ine nuai din relaţ iile &ersonale0 Ii
aintesc foarte clar că 6ncă din adolescenţă 7 c!nd a 6nce&ut să fiu interesat
de acestă lue =desi'ur că cel dint!i interes 6n studiul
'eo'rafiei a fost &entru Euro&a>7 a a-ut un sentient foarte s&ecial &ntru
Roania0 In acel oent a fost foarte sur&rins de asta7 a-!nd 6n -edere c ă
nu era nici un oti- =cel &uţin a&arent> &entru ceea ce siţea) nu 5tia
niic des&re Roania 5i la acel oent Roania era &arte a (ratatului de la
@arso-ia 5i deci un fel de du5an &entru deocraţiile occidentale0 Cu toate
astea7 a-ea &entru ea un sentient cald 5i &o9iti- =5i dealtfel a fost sin'ura
ţară din estul Euro&ei &entru care a siţit a5a ce-a la oentul acela>7 i<a
&lăcut aceasta ţară 5i i<a dorit să aflu ai ulte des&re ea0
Acu cred că 5tiu de unde -enea0 In s!băta dinaintea 6nt!lnirii cu
 (obias 7 a -i9itat Mu9eul Satului 5i 6n ti& ce ă &liba a 6nt!lnit o ică
feră =situată unde-a 6n (ransil-ania7 la ori'ine> unde a a-ut o sen9aţie
foarte &uternică de a fi fost de8a acolo 5i a fi cunoscut<o foarte
bine0 Intre ti& sunt foarte con-ins că 6ntr<o -iaţă anterioară a trăit 6n
Roania0
Re-enind la 6ntalnire 5i la cu-intele lui (obias des&re Roania) tot ce a
s&us des&re Roania7 i<a atins inia foarte &rofund0 A siţit că acele
cu-inte 6i sunt adresate 5i ie7 că o &arte din &lanul eu este le'at de
Roania 5i că 5i eu a de adus o contribuţie la de9-oltarea -iitoare a
Roaniei0 Nu 5tiu de &e acu cu se -a 6nta&la asta dar 5tiu că trebuie să
fiu desc+is faţă de o&ortunitaţile care -or a&ărea0 A sen9aţia că o ulţ ie de
&iese din -iaţa ea care &!nă acu &ă reau să nu aibă nici o le'atură una cu
alta7 se reunesc acu aseenea unui 8oc de &u99le 5i dau 6&reună o ia'ine
&lină de sens0
C!nd 6nt!lnirea s<a terinat7 a siţit 6n 6ntrea'a 6ncă&ere o ener'ie
inunată0 A ers 6n s&atele sălii 5i <a a5e9at &e unul dintre scaunele de
sus7 doar &entru a &ătrunde ai ad!nc 6n acesta ener'ie &o9iti-ă7 aducătoare
de &ace0 De acolo de sus a obser-at că o ulţie de oaeni fă ceau acela5i
lucru)
ulţi dintre &artici&anţi au răas &entru 6ncă ce-a ti& 6n sală 5i 6i era
e-ident că 5i ei siţeau acela5i lucru0 La fel 5i &entru sutele de oaeni
a5te&t!nd ca *eoff să le sene9e carţile des&re (obias7 efectul acestui s&irit
era -i9ibil0 (oţi 65i a5te&tau 6n lini5te r!ndul7 nieni nu &ă rea stresat7 nieni nu
 6&in'ea &entru a a8un'e ai re&ede 6n faţă0 (oţ i &ă reau să se bucure de
s&iritul inunat al oentului0 Ener'ia7 -braţia 6ntre'ii 6nt!lniri a fost incredibil
de 6nalta0 C!nd a &lecat i<a siţit ca&ul su&ra!ncarcat7 ca 6naintea unei
e,&lo9ii0
Aceasta 6nt!lnire cu Linda7 *eoff 5i (obias7 a fost e,traordinară 5i una
foarte s&ecială7 &rofundă7 un e-enient foarte i&ortant &entru ine0 Sunt
recunoscător tuturor &entru că i<au dat ie 5i altor c!te-a sute de &ersoane
at!t de ult0 Sunt7 de aseenea7 recunoscător lui Mos+e 5i 6ntre'ii ec+i&e7 care
a or'ani9at 6nt!lnirea 5i au făcut &osibil ca ea să aibă loc0 :i7 de aseenea7
50

sunt recunoscător lui *+or'+e Io-u7 a cărui u9ică di-ină a fost un


aco&aniaent &erfect &entru acest oent inunat0
 (oţi sunteti iubiţi fără liite &entru ceea ce faceţ i0
 (uturor7 din inia ea 5i din Austria7 iubire şi lumină.

Rama6Su ; Rama63an <Braşo#


4ntr<o fruoasă diineaţă de &riă-ară ă afla 6n Sala Palatului
Co&iilor din Bucure5ti7 eoţionat că 6n scurt ti& -oi a-ea &lăcerea să counic
 6n direct cu fiinţe de Luină din alte Diensiuni0
Siţea -ibraţia sălii7 siţ ea Luina 5i iubirea fiecă rei fiinţ e din acea
 6ncă&ere0 Mă siţea cu ade-ă rat Di-in Uan0
Luinile se stin'7 iar &e acodurile unei elodii di-ine7 o entitate ce 65i
s&une (obias 6nce&e să counice cu fiecare din noi0 A 6nce&ut să ins&ir
&rofund7 iar ener'ia eisă de (obias u&lea fiecare ato7 fiecare oleculă din
fiinţa ea0 A 6nce&ut să ă dilat 5i 6n acela5i ti& intra 6n re9onanţă cu
-ibraţia fiecărei entităţi din acea sală 0 4n acest oent cu ade-ă rat di-in <a
e,tins &este toată sala7 &este tot ora5ul7 a de&ă5it liitele acestei lui 5i a
a8uns siultan 6n toate uni-ersurile0 Era &re9ent 6n Z(ot Ce EsteZ7 c!nd o -oce
din interiorul fiinţei ele i<a s&us) Z@ino &rieten dra'7 S+aubra7 să ne
 6brăţi5ăZ0 M<a conto&it &entru c!te-a cli&e cu ener'ia lui (obias 5i a
trăit oente 'reu de descris 6n tereni cunoscuţi de noi0 4n această stare l<
a 6ntrebat &e (obias ce &ărere are des&re isiunea cercului S+aubra din
Bra5o-0 Răs&unsul l<a au9it foarte clar 6n interiorul eu) ZSunt onorat de
unca &e care o de&uneţi -oi acolo &rin tot ceea ce faceţ i7 astfel că 5i noi cei
de dincoace de -oal 6nţele'e cu -oi e,&erientaţ i toate forele noii
ener'ii0 Acu &rieten dra' S+aubra7 e,tinde Sinele tău 6n toate diensiunile
5i fii 6n oentul de Acu7 &entru ca in-itaţii ei dra'i Ar+an'+elii Rafael 5i
Metatron să luine9e fiinţa ta0 4brăţi5ea9ă acu ener'ia inunată a lui
Rafael0Z
A ins&irat &rofund ener'iile -indecătoare ale Ar+an'+elului Rafael 5i
dintr<o dată cor&ul eu a 6nce&ut să -ibre9e7 un -al de Luină i<a stră bătut
cor&ul7 lacrii de fericire i<au a&ă rut 6n oc+i 5i &entru c!te-a cli&e a siţ it
iubirea 6ntre'ului Uni-ers0
Au trecut c!te-a oente 5i a ins&irat ener'iile de 6naltă -ibraţie ale
lui Metatron7 o ener'ie la fel de inunată7 stabili9atoare7 care i<a ec+ilibrat
cor&ul0
 (răia cli&e de beatitudine7 c!nd deodată a siţ it cu de&ă 5esc
liitele cor&ului 5i ă e,tind 6n toată sala7 siţ ea -ibraţ ia fiecă rei fiinţ e7 a
trecut dincolo de &ereţii 6ncă&erii7 a a8uns 6n Uni-ers at!t c!t 6i este ie
&eris7 5i ciudat7 era con5tient că stau &e scaun 6n sală 5i 6n acela5i ti& 6n
toate diensiunile0 Era e,tins 5i &utea cu&rinde cu 6ntrea'a ea fiinţă
toate diensiunile0
O -oce cunoscută de8a7 i<a s&us) ZAstfel se e,&lica 5i e,&erientea9ă
E,&andarea Sinelui Su&erior 6n oentul di-in de Acu0Z
A eis Luină 5i Iubire cu toata &uterea fiinţei ele tuturor acelor
inunate entităţi care ă &ri-eau cu iubire 5i co&asiune0
51

A5 fi -rut să nu ă ai 6ntorc 6n această diensiune7 dar i<a


reaintit că sunt 6ncă la 5coala e-oluţiei s&irituale 5i ai a ulte de 6n-ăţ at
&entru a fi cu ade-ărat 6n ZLuină 5i Iubire0Z
Mulţuesc &entru toate aceste cli&e inunate 6n alte diensiuni
bunului eu &rieten7 '+id 5i aestru s&iritual (obias 5i lui Melfior Ra7 &rin
interediul căreia a a8uns :+aubra0
Luină 5i Iubire0

4r. Manuela B. 6 Botoşani


P!nă acu c!te-a 9ile (obias era o &o-este des&re un 6n'er care -ine să
ne 6n-eţe des&re NOUA ENER*IE0 Po-estea e acu realitate &entru că noi a
ales ca această ener'ie să ne locuiască0 Ea -ine ca o -indecare &entru suflet
&entru că 6n c ăutarea sinelui nostru7 ne<a siţit adesea at!t de sin'uri0
Fră!ntarea asu&ra a ceea ce e bine sau rău7 frica de nenuăratele 5i
ne5tiutele Z-iniZ care nu se ai terină niciodată7 stă rile i9erabile sau
di&otri-ă cele de e,altare7 ne<au fă cut să crede că nu e,istă -indecare
&entru acest balans al fiinţei7 că noi sunte ireediabile fiinţ e ale 8ocului 6ntre
două &olarităţi sortite să nască o ară -e5nică0 Lu&ta cu tine 6nsuţi a adus
 6ntotdeauna oarte = de aceea Zfericiţ i cei să raci cu du+ul Z>0 :i acest (obias a
-enit să ne asi'ure că de fa&t nu e nici o lu&tă 7 că de fa&t noi ne<a 8ucat 5i
acest e'o +ulit de ae5tri a fost &rietenul nostru cel ai bun7 6&reună cu
toate eoţiile noastre7 cu tot ceea ce a nui reu5ită sau ratare = dar ce nu ne
s&une (obias000>0
Esenţa 6n-ăţăturii lui e si&lă7 ca orice ade-ă r) Z5i eu la fel sunt
Dune9euZ 5i &riul &as este de a (E IUBI acce&t!nd orice &arte 5i toate
&ărţile din tine7 care la un loc ţ i<au adus 6nţ ele'erea 5i &uterea de a 6n-ăţ a
iubirea0 4n-ăţătura din lecţiile lui -ine lin7 fă ră 9druncină turi a&are o &ace7
bucurie 5i lini5te7 &rofundeT 6nţele'i 6n sf!r5it ce 6nseană să fii cu&rins de o
co&asiune totală &entru toţi 5i toate0 Sin'ura -ină ar fi să uiţi că res&iri &entru
că aceasta te<ar face să +oinăre5ti &e o a,ă a ti&ului care de fa&t nu e,istă
&entru o fiinţă cosică0
Cu este (obias? Un ti& foarte de treabă0 Co&ania lui e &lină de
căldură7 dra'oste7 6nţele'ere7 tact 5i ai ales de un uor neai&oenit0
Bine6nţeles că este 5i 5ec+er) nouă ni se cu-in toate onorurile7 laudele < el7
ec+i&a lui7 in-itaţii lui nu fac ai niic0000dacă tu 6i s&ui că 6l iube5ti7 el te -a iubi
de ulte ori ai ult = 5i ai &utea să te &ui cu cine-a care ba te 6ncă l9e5te 7ba
te răce5te7 sau 6l siţi &e ca&7 &e s&ate7 sau foarte des 6ţi ru&e 9ă'a9ul
lacriilor sau c+iar al iritărilor000să fi serio5i >0
Ce este noua ener'ie? Bine6nţeles că ce-a ce n<a ai fost0 Sunte &e o
altă s&irală a de&ărtării 5i a&ro&ierii &eriodice de centrul uni-ersurilor0 Acu e
ti&ul a&ro&ierii7 al anifestării 5i al e,&riă rii0 Este ener'ia de ACASĂ &e care
a &urtat<o ereu cu noi7 &e care a căutat<o ereuT un alt odel de ener'ie7
-i9iunea &e care a -enit să o anifestă0 Ener'iile u9ate nu &ot face faţă
druului0 Orice ar fi =&lăcut sau ne&lăcut> de fiecare dată ar trebui să ne
ferici că a ales să trăi această ră scruce de ener'ii7 fiind &rota'oni5tii0
4n conclu9ie data de  a&rilie #$$% este o dată istorică &entru
S+aubra din Ro!nia7 a5a cu a s&us 5i (obias0 Dacă noi a ales &ionieratul
 6nseană că a-e cura8 =de care 5ti sau nu>0 DA < 6ţi trebuie cura8 să 6nduri
at!ta iubire 5i luină7 6ţi trebuie cura8 să -e9i că 6n 8urul tă u nu ai
52

funcţionea9ă acelea5i le'i iar &entru alţii totul e ZnoralZ7 cura8 să nu te la5i
dobor!t de dorul de ACASĂ 5i s ă<ţi -e9i de treabă acolo unde te afli fac!nd
tee &entru CREAIE7 lăs!nd desc+isă &oarta iniii ca alţii să &oată citi dacă
-or7 de acolo000
Marea failie a S+aubrei a ai crescut cu c!te-a sute de ro!ni0
Dacă 6i &ri-e5ti7 5tii că inia a &reluat controlul) o -e9i 6n oc+ii lor7 6n 'esturile
lor0 Ei sunt fraţii ei &entru că ceea ce are &reţ &entru ine are 5i &entru eiT ei
 6ncearcă să -adă &rintre lucruri a5a cu 6ncerc 5i euT ei doresc
= un nou cer şi un nou păm0nt =5i a5a 5i euT ei sunt liberi ca 5i ine 5i  ă
susţin asa cu 6i susţin 5i eu &e fiecare dintre ei0 -I sunt -U 5i inia lor e
inia ea0 Noi sunte SHAUMBRA0 :i dacă s&iritele s<au 6nt!lnit 5i se 6nt!lnesc
la SFA( 5i A[U(OR7 atunci cu si'uranţă e-enientul e COSMIC &entru că
LUMINA -a cuceri 6n cur!nd cele trei diensiuni 6n totalitate

Irina Sgan8ar < Bucureşti


La doar c!te-a luni du&ă &riul contact cu conce&tul de =energie
nouă=5i inunatul tar! locuit de S+aubra7 int!lnirea cu (obias a fost &entru
ine ca o confirare in &lus că druul ales7 de5i li&sit de indicatoarele clasice
de direcţie7 este cel bun sau7 dacă ar fi să trec dincolo de dualitatea bun\rău7
este druul care să ă ducă s&re acel eu din &rofun9iea fiinţei ele &e care
il căuta &rin fuul atat de relati- al ti&ului 5i s&aţ iului0
Pri-ind retros&ecti-7cred că a fost7 intr<ade-ăr7 o 9i de -indecare 5i
&entru ine care a debutat7 a5a cu era 5i firesc7 cu stabilirea dia'nosticului0
In ca9ul eu7a fost -orba de ni5te tuori &e suflet -enind din cine 5tie c!te
-ieţi anterioare7 unele c+iar din cea &re9entă 7 care i<au reaintit brusc de
&re9enţa lor =c+icotind ca doctorul (obias7 a5 9ice că i s<a dia'nosticat ara
cu a8utorul -reunui a&arat de dincolo de -al7 sa<i s&une Zaro'rafZ>0
Nu i se &are deloc int!&lător fa&tul că &erioada de du&ă int!lnirea
cu (obias a fost &entru ine scena unor bătălii cr!ncene intre di-erse faţete
ale s&iritului eu aflate 6n că utarea ec+ilibrului7 de ca 5i cu s<ar fi redesc+is o
u5ă s&re o 6ncă&ere &e care o credea de8a eliberată de
fantoele unui trecut ai ult sau ai &uţin uitat care se cere eliberat0
(obias in Ro!nia a 6nsenat totodată o sărbătoare a ener'iei 5i
luinii7 cele doua coordonate du&ă care ii &lace să <l definesc &e Dune9eu0
M<a siţit onorată 5i fericită să fiu 6&reună cu această are failie
căreia i<a siţit &ulsul 6ncă din fa9a &re'ă tirilor &entru e-enient7 &erioada 6n
care a a-ut sen9aţia că a&ro&iata &re9entă a lui (obias 6n Ro!nia a de&ă 5it
cu ult &ietatea roanilor de dinaintea unor ari sărbatori reli'ioase ca
Pa5tele sau Crăciunul0
Unul dintre as&ectele care <au i&resionat 6n od deosebit a fost
&re9enţa unui nuăr are de &ersoane 6n -!rstă =5i -orbesc aici e,clusi-
des&re -!rsta biolo'ică > 5i entu9iasul cu care ace5tia &riesc inforaţia
des&re noua ener'ie0 A fost &entru ine un senal că dincolo de ri'iditatea
inter&retărilor date de biserică 6n tot ceea ce ţ ine de Dune9eu7 ri'iditate care
a arcat educaţia reli'ioasă a acestor oaeni7 ei se intorc la acel bun sit
interior &rin care se &ot recunoa5te &e ei 6n5i5i ca &arte a di-initaţii 5i care le
&erite contactul direct cu Marele Creator0 Mărturisesc că nerăbdarea 5i
curio9itatea ea le'ată de acest e-enient nu 6l &ri-ea nu nuai &e (obias7 ci
5i &e cei care l<au adus aici7 res&ecti- *eoffre2 5i Linda0
53

A a-ut onoarea de a ă afla 6n a&ro&ierea lor &entru c!te-a ore 6n care


<a siţit ca 6ntr<o failie7 dar de data aceasta un alt fel de failie7 ai
intiă 5i foarte a&ro&iată ca nuanţă de ceea ce eu nuea Zun odel
a&roa&e i&osibilZ7 5i anue un cu&lu clasic forat dintr<un bărbat 5i o feeie
ca o &o-este fruoasă 7 &ă5ind !nă 6n !nă &e druul s&inos al e-oluţiei
s&irituale =e un -is foarte -ec+i al eu 6n care eu era &rota'onista unui astfel
de scenariu>0
Desi'ur că sunt fericită &entru 5ansa de a fi s&art 6ncă un 9id al
neincrederii7 cu at!t ai ult cu c!t intrebarea des&re cu arată relaţile 6n
noua ener'ie nu<5i 'ăsise 6ncă un răs&uns satisfăcător 6n intea ea0
A -ă9ut doi oaeni inunaţi 6&ărţind cu res&ect 5i tandreţe unul faţă
de celălalt res&onsabilitatea de că lă u9e &entru că utatorii de Luină 0
Poate cel ai 6nţele&t final &entru aceste c!te-a '!nduri le'ate de (obias
 6n Ro!nia ar fi intenţia cu care (obias se &re9enta 6n faţ a lui *eoffre2 cu
c!ţi-a ani 6n ură7 la &riul lor contact 6n noua ener'ie ) =- timpul să ne
apucăm 8e lucru=.
Da7 este ti&ul 5i 5tiu si'ur că aici7 6n Ro!nia7 sunte 5i &re'ă tiţ i 5i
dornici să o face0
And so it is?

/rof. Simona /. 6Bucureşti


Aceste i&resii =trăiri> ţin de ni-elul s&iritual indi-idualT 5i ai ţ in 5i de a
fi &arcurs 6nainte de 6nt!lnirea de duinica 0$%0#$$% acele counică ri<
ener'ii =s+oud<uri> transise de Crison Circle ca lucrare s&irituală deosebită
desfă5urată de (obias 5i in-itaţii lui la 6nce&utul Erei @ărsă torului 6n Noua
Ener'ie0 Personal7 &ot ărturisi c ă &aralel cu iniţierile &e care le<a tra-ersat
&rin cursuri de e-oluţie s&irituală &e &lan fi9ic 5i astral7 counică rile 6nsoţ ite de
ener'iile aduse de (obias <au arcat7 <au atras &entru că a &eris7 a
con5tienti9at 5i a aderat trea9ă 6n con5tiinţă la această are lucrare 6n 5i cu
NOUA ENER*IE0 (rebuie s ă ai siţul sacrului de9-oltat &entru a siţi ener'ia
sacră din adunările S+aubrei 5i să intuie5ti cu-a firul că lă u9itor 6n &rocesul
de tre9ire s&irituală 5i reali9are a di-inului din noi0 (rebuie să iei trenul acesta7
atunci c!nd este 6n staţia unde ai a8uns0 @ise9 la adunări aseănătoare aici 6n
Ro!nia &entru ca7 6n sf!r5it7 să folosi ener'ia<forţă a UNIRII 5i 4NCREDERII 6n
darurile di-ine &e care le a-e noi ro!nii0 Acestea nu ne<au fost luate
niciodată7 dar a uitat de ele7 a adorit0 :i acest son a fost &roiectat 6n
&lan di-in tocai &entru a trăi7 a crea7 a ne i&lica la tre9irea s&irituală a
neaului 5i a<i 6n-ăţa &e urătorii c+eaţi să se tre9ească 0 Este r!ndul nostru
să trăi ceea ce a &roiectat0
Mateatica 5i inforatica <au a8utat 6n &ătrunderea 5i cunoa5terea
liba8ului sibolurilor 5i a ener'iilor acestora0 A5a a intuit ai u5or lucrarea
lui (OBIAS 5i a aderat la adunările S+aubrei &entru că SUN( un 6n-ăţător 6n
slu8ba lui Dune9eu0
A ales @IAA7 de aceea ACUM 6n-ăţ7 intenţione97 &ro'rae97 acţione97
deci cree9 6n NOUA ENER*IE0 Mai concret0 (ra-ers!nd o &erioadă ai
tensionată 5i ne&lăcută &ot s&une7 datorită unor 6nt!&lări desfă5urate cu <K
ani 6n ură 6n @ec+ea ener'ie7 a -ă9ut cu oc+iul s&iritual că -enea s&re ine
cu -ite9ă7 un -e+icul 5i a &erce&ut intenţ ia celui care conducea7 de a ă
accidenta 'ra-0 Instantaneu cu &erce&ţia s<a declan5at ia'inaţia 5i a creat
54

instruentele necesare sc+ibării cursului acestui -e+icul) ni5te seafoare<


sto&uri care au obli'at acel -e+icul să se o&rească0 Iar eu a &utut tra-ersa 6n
&ace 5i lini5te druul &e care er'ea0 Ulterior a de9ebrat acel -e+icul
al ener'iilor -ec+i 5i l<a triis la un de&o9it de -ec+ituri0 Desi'ur că a triis
tuturor celor cu care a fost i&licată 6n 6nt!&lările de acu <K ani c!t 5i
celor care acu 8udecau acele 6nt!&lă ri7 ultă IUBIRE7 PACE7 LUMINĂ 7
IER(ARE 5i ener'ii de @INDECARE :I (REIRE7 onor!nd unca fiecăruia0
 Nu 8udec deci9iile niă nuiT le obser-7 anali9e9 5i 6n-ăţ să (RĂ IESC 6n
ACUM0 Acestea le<a 6n-ăţat 5i din counicările lui (obias7 să 6nţ ele' ce sunt0
A &riit a8utorul lui 5i a in-itaţilor săi cu inia desc+isă T 5i e &lină de iubire
inia ea ACUM0
La 6nt!lnirea de &e 0$%0#$$% a5te&tată cu ulta dra'oste7 a siţ it
ener'iile ce se ţeseau 6n 8urul nostru7 5i ener'iile aduse &entru noi de (OBIAS7
Ar+an'+elul RAFAEL7 ME(A(RON 5i MONICA0 Fi9ic7 la ni-elul ca&ului7 '!tului 5i
&le,ului solar7 a fost con5tientă că se lucrea9ă &e ine = &entru că a
&eris7 5i <a desc+is >0 Suferinţa 5i frica ai &re9entau ni5te resturi 6n tru&ul
eu care afectau &lă!nii7 '!tul 5i &le,ul solar0 C+ara Ana+ata era acti-ată
&uternic0 Siţea iubire7 con-in'ere că sunt -indecată 5i a8utată să er' &e
druul &e care i l<a ales0 A siţit ni5te 6nţe&ă turi la de'etul are al
&iciorului st!n'0 Pe toată &erioada transisiei &rin c+annelin' a counicărilor
lui (obias7 cor9ile ele -ocale au -ibrat ca 5i cu (obias -orbea &rin ineT
nuai traducătorul eu nu funcţiona ca la *eoffre20 4n 9ilele urătoare a
a-ut o u5oară stare de &lutire 5i sonolenţă0 Dar a fost u5urată7 eliber!nd
ni5te ener'ii &si+ice -ec+i7 datorate unor 6nt!&lări trăite cu ult ti& 6n
ură0
Mai a ulte de 6&ărtă5it des&re iubitul nostru (OBIAS0 S&er să le
transit &rin MEFIOR RA0 Le ulţuesc tuturor celor care s<au i&licat 6n
această inunată isiune a lui (OBIAS7 lui *eoffre2 5i Lindei 6n od s&ecial7 lui
Mos+e 5i ec+i&ei lui0 (e iubesc (obias 5i ulţuesc lui Dune9eu că tră iesc
ceea ce trăiesc0

Maria /. < Bucureşti


@enirea 6n Ro!nia a lui *eoffre2 5i Linda Ho&&e7 6n sco&ul reali9ă rii
unui c+annelin'7 6n care să se transită esa8ul lui (obias &entru S+aubra
din această ţară0 Acest c+annelin' a fost ce-a unic &entru noi 5i a 6nsenat
foarte ult &entru noi toţi cei care a5te&ta cli&a aceasta0
iua de  A&rilie #$$%7 ultia 9i din Să&tă !na Luinată 7 du&ă
calendarul cre5tin ortodo,7 a a-ut o senificaţie deosebită &entru 6ntrea'a
ţară7 fiind 6ncon8urată de ener'ii -indecătoare0
E-enientul i&ortant a reu5it să adune oaeni -enitţi 6n nuăr are7
din toate 9onele ţării7 oaeni uniţi 6ntr<un sin'ur sco&) să a8ute la -indecarea
-ec+ilor răni ale ţării 5i locuitorilor ei0
A ers acolo la 6nt!lnirea cu inunaţii oas&eţi7 cu '!ndul de a ă lă sa
&ătrunsă de ener'iile sublie care se eit asu&ra noastră din s&aţii celeste7
&entru a a8uta astfel 5i &e ceilalţi să 65i rec!5ti'e s&eranţa 6n -iitorul acestei
ţări0 Cu toţii a &erce&ut ener'iile care se i5cau 5i ne &ă trundeau fiinţele0 A
fost ce-a neai&oenit 5i neai6nt!lnit &!nă atunci0
 (i&ul &arcă a-ea alte coordonate7 nici nu ne<a dat seaa ce re&ede
a trecut 9iua7 cea 6nsenată 5i Luinată0 C+annelin'ul efectuat de *eoffre2
55

&entru cei din sală a fost ce-a foarte eoţionant &entru noi toţi0 A fost o
ade-ărată sărbătoare 5i 9i Luinată7 care ne<a u&lut fiinţ ele de Pace 5i
Luină0 Aceasta ofer de atunci ai de&arte tuturor0 Pace 5i Luină

4r. Sorina Soescu 61onstanţa


4nt!lnirea cu (obias0
4l cuno5tea &e (obias de ce-a -ree0 De &este un an 6i asculta
esa8ele transise de *eoffre2 Ho&&e &e site<ul Crison Circle0 Le asculta la
&ro&riu7 căci a-!nd a-anta8ul cunoa5terii libii en'le9e7 le sa-ura direct de
&e site0 Ener'ia &e care o &riea odată cu fiecare esa8 era at!t de
&uternică7 6nc!t 6i &erce&ea i&actul c!te-a 9ile bune du&ă esa80
La Bucure5ti a a-ut fericirea să<l ascult 6n direct &e (obias 5i să<i
cunosc &e Linda 5i *eoff7 cei ale5i de s&iritele din cealaltă &arte a -ă lului &entru
a transite esa8ele lor de iubire 5i ener'ie0 A a-ut o ulţie de obstacole
 6nainte de a ă decide să -in la Bucure5ti7 dar a reu5it să<i aran8e9
&ro'raul 6n a5a fel 6nc!t să a8un'0 M<a 6nt!lnit 6n sală cu -ec+i &rieteni 5i
cuno5tinţe7 siţindu<ă de8a acasă0 Mu9ica d<lui Io-u7 care ne<a 6nt!&inat
la intrarea 6n sală 5i ne<a 6nsoţit &e tot &arcursul 9ilei7 ne<a a8utat să ne siţ i
bine 6n colţul de Uni-ers 6n care ne afla0 :i ne<a ancorat foarte ult 6n
&re9ent0
C!nd *eoffre2 a &re9entat s&iritele care erau alături de noi 5i a -orbit de
Ar+an'+elul Rafael7 cel care controlea9ă frica7 a 5tiut iediat de ce a -enit 5i
acest s&irit0 Ultiele să&tă!ni au fost doinate de frică 5i nesi'uranţă 0
 (eaa c ă o serie dintre &roiectele ele nu -or reu5i7 frica de a nu &ierde cele
obţinute &!nă atunci0 Frica de -iitor7 teaa &entru cele 6nt!&late 6n trecut0
 (obias a -orbit foarte ult des&re risi&irea ener'iilor noastre 6n conte&larea
trecutului 5i &lanificarea scenariilor &entru -iitor =din care &uţine de-in
realitate>0 A siţit ener'iile fricii at!t de intens 6nsoţindu<ă 6n ultiul ti&7
 6nc!t &re9enţa lui Rafael a fost ca o confirare a ceea ce a tră it0 De &arcă
 (obias a 5tiut de ce <a in-itat 5i &e ine la 6nt!lnire0
Pentru că a siţit că toţi cei care era 6n sală a fost7 6ntr<un fel sau
altul7 in-itaţi direct =sau ai indirect> de (obias &entru a ne transite esa8ul
său0
Cu-intele deosebite ale lui *eoff 5i esa8ul de diineaţă al lui (obias au
fost ca un fel de 6ncăl9ire &entru ade-ă ratul sco& al -enirii sale 6n Ro!nia0
Mesa8ul &ro&riu<9is ne<a fost transis 6n ultiul c+annelin' a lui *eoff7 cu forţă7
i&lacabil7 răs&icat 5i &lin de ener'ie0 A siţit 6n &redicţ iile lui (obias at!ta
deterinare cu nu ai siţise 6n nici unul dintre esa8ele anterioare &e
care le ai audiase0 Dacă 6n cursul diineţ ii a e,istat o stare de sonolenţă
a ultora din audienţă 6n cursul &riului c+annelin'7 la esa8ul să u s&ecial
&entru Ro!nia a &erce&ut o ascuţire a stării de &erce&ţie a tuturor
&artici&anţilor din sală0 Ener'ia era at!t de intensă7 6nc!t &utea fi a&roa&e
atinsă0 (oţi erau atenţi7 concentraţi7 bran5aţi la -ibraţia transisiunii0 Ea s<a
 6nti&ărit 6n eoria tuturor celor &re9enţi 5i continuă să lucre9e c+iar 5i la
c!te-a 9ile du&ă transitere0
A fost &entru &ria dată c!nd un s&irit a s&ecificat e,istenţa unei
isiuni s&eciale &entru ro!ni0 A fost o are onoare să 6nţele'e fa&tul că
sunte deţinătorii ec+ilibrului &entru -aloarea de sine a 6ntre'ii oeniri0 Că
-aloarea de sine a fiecărei &ersoane din Ro!nia trebuie să se
56

 6bunătăţească7 &entru a cre5te această calitate 6n 6ntrea'a oenire0 Că


sc+ibarea ener'iei 5i a 6ncrederii 6n &ro&ria noastră -aloare -a a8uta 6ntrea'a
&lanetă 6n cursul sc+ibării ener'etice care se &refi'urea9ă &e (erra0
De ult ni se s&une că sunte s&eciali0 Fără a ni se &reci9a 6n ce sens0
Ro!nii 5tiu că au un rol i&ortant de 8ucat0 Dar oare de ce 6nt!lnesc at!t de
ulţi oaeni care se sit i9erabil 5i consideră că nu au nici o -aloare?
 (ransforarea s&re redob!ndirea 6ncrederii 6n sine este un &roces lun'7
ane-oios 5i consuator de ener'ie0 Poate de aceea ni se transit inforaţii
des&re ti&urile de ener'ii dis&onibile 5i des&re conser-area &ro&riei noastre
ener'ii0
Să res&iră ad!nc0 A fost cea ai si&lă 5i ai i&ortantă lecţie
transisă de (obias0 C!nd res&iră7 intea tace0 Scenariile dis&ar0 Cor&ul se
rela,ea9ă0 :i reu5i să ne conectă la -ibraţ ia 6naltă a Di-inităţ ii din interiorul
nostru0
Prietenul nostru (obias7 care ne -i9itea9ă &e toţi cei care 6i citi
esa8ele7 ne<a -rut adunaţi la un loc7 ne<a -rut a&roa&e de esa'erul său7 a
dorit să ne uni ener'iile 5i să le &erce&e 6&reună 0 Unii dintre &artici&anţ i
susţineau că au -ă9ut sau siţit ener'ia lui (obias0 Poate da7 &oate nu0 Dar eu
5tiu că a siţit o -ibraţie a &ro&riului eu cor&7 a5a cu nu a ai fost de
ult0 :i ai 5tiu că &!nă la sf!r5itul 9ilei7 frica a dis&ă rut cu totul0 Ca 5i cu nu
ea ar fi fost stă&!na cor&ului 5i inţii ele 6n ultiele 9ile0
 (obias este &rietenul -iselor ele7 al editaţ iilor 5i re-eriilor ele0 4l
sit alături c!nd  ă &lib &e alul ă rii sau c!nd adir &oii 6n floare7
&riă-ara0 Pe l!n'ă ulte alte lecţ ii7 (obias ne<a transis7 din nou7 esa8ul lui
de 6ncura8are) nu sunte niciodată sin'uri
Iar Duinică7 la Bucure5ti7 a fost 6&reună7 o are failie de s&irite 6n
tru& fi9ic 5i s&irite ne6ntru&ate7 6ntr<o uniune ener'etică 5i -ibraţională de
iubire0

.A.61onstanţa
4nt!lnirea cu failia Crison7 cu a8utorul lui *eoffre2 Ho&&e7 a fost 5i
este o oca9ie unică 6n e,&erienţa 5i -iaţa ea &e acest &ă !nt0 A 6nţ eles că
noi7 oaenii7 nu sunte sin'uri 6n acest uni-ers7 că sunte creaţi de
Dune9eu7 că sunte a8utaţi 6n e-oluţia noastră uană 5i s&irituală0
Sunte creaţia su&reă a di-inităţ ii 5i sunte 6n9estraţi cu acelea5i
calităţi di-ine7 sunte creatori7 sunte ici Dune9ei creaţ i de di-initate du&ă
c+i&ul 5i aseănarea lui Dune9eu0
A siţit o -ibraţie 6naltă care ă a8ută să fiu eu 6nsă i 5i să <i
con5tienti9e9 ori'inea di-ină7 care este 6ntr<o le'ă tură &eranentă cu
Dune9eu7 care ne ins&iră 6n orice cli&ă dacă dori 5i dacă sunte desc+i5i 6n
iubire0
A 6nţeles că este foarte i&ortant să te iube5ti &e tine ca entitate
di-ină 5i a&oi să 6i -e9i 5i &e ceilalţ i aseă nă tori cu tine0
4nţele'erea7 &uterea7 -oinţa sunt la 6nde!na fiecă rui o0 Este e-ident
că 6n acest oent sunte a8utaţi de uni-ers 5i de fiinţ ele de luină 0

A.B.61onstanţa
57

A siţit că fac &arte din Uni-ers7 că eu sunt 6n el iar el face &arte din
ine0
A trăit sentientul de unitate7 de ate&oralitate 5i &lin s&iritual7 de
iubire necondiţionată0 Doresc să dăruiesc această stare tuturor fiinţelor din 8ur7
să fiu -asul &rin care acest nectar se dăruie5te luii0

S..61onstanţa
4n acele oente trăite 6n Bucure5ti7 cu oca9ia 6nt!lnirii cu *eoffre2 5i
Linda 5i i&licit cu (obias7 <a siţit ca fiind acasă 6ntr<o failie unde totul
i se &ărea cunoscut0
4n  a&rilie #$$% a siţit o transforare s&irituală ai ult ca
oric!nd7 a a-ut oente de d]8^ -u care i<au confirat că trebuia să fiu
acolo 5i că tot uni-ersul a lucrat &entru aceasta0

Mircea Iani 6 1onstanţa


Instructor >I+ şi aspirant SHAUMBRA
I&resii? Ce i&resii să a? Nici una7 sau o ie0 Nu &oţi -orbi des&re ce
s<a &etrecut dacă nu e5ti S+aubra0 :i dacă e5ti7 nu ai este ne-oie să
-orbe5ti0 (oate se &etrec noral7 6n ade-ăr 5i iubire0 (oate se &etrec a5a cu
s<a +otăr!t0 (oţi ne<a &riit darul de iubire ca &e ce-a de la sine 6nţ eles0 De
ce de la sine 6nţeles? Păi dacă ă uit la anii care au trecut 6&reună cu 1.107
dacă aduc la ni-elul con5tientului toate transforările &etrecute cu ine 6n
ace5ti ani7 care au culinat cu această 6nt!lnire7 i se &are noral cea ce s<a
 6nt!&lat0 Mi se &are noral să ă re'ăsesc 6n toate re&erele tre9irii7 să
con5tienti9e9 că a &ărăsit tre&tele suferinţelor7 i'noranţei7 lenei s&irituale 5i a
!ndriei de sine0 A 6nţeles că aici 6i este locul7 că aici i se s&une ade-ă rul7
că aici a 'ăsit ceea ce că uta0 Aici a re'ă sit luina de acasă 7 aici ă sit
A1ASA0 A &racticat .o'a =+a<t+a>7 Xarate7 tai c+i7 Yi 'on'7 inforener'etica7
a studiat 5i &racticat te+nici de &ara&si+olo'ie7 de ener'ie uni-ersală 5i le
ai &ractic 6ncă7 dar răs&unsul la 6ntrebările ele le<a că &ă tat aici0 4n acest
Cerc0
Mi s<a -orbit des&re abundenţă/ Ce bo'at sunt Acum 5i aici Mi s<a
-orbit des&re iubire/0 Acu iubesc cu ade-ărat Mi s<a s&us să res&ir/ Ce să
ai res&ir7 că i se tăiase res&iraţia0 De cu a intrat 6n sală7 toate locurile
libere din ine s<au ocu&at0 4i -edea -isul cu oc+ii7 -edea cu totul se
transfora 6n realitate0 @edea ce n<a -ă9ut &!nă atunci7 druul s&re
A1ASĂ0 Să -ă ai s&un că 6nt!lnirea cu *eoffre2 5i Linda a fost una dintre
inunile luii0 Că atunci c!nd (obias a 6nce&ut să -orbească 7 -orbea 5i &rin
ine? Că tot ce au9ea7 i<a fost s&us 5i ie 6n acela5i ti&? Că -oia să
stri') ĂS$A -S$- A4-5ĂRUL00 @oia să le s&un tuturor să<i lase &e 6n'eri să<
i lucre9e să<i &urifice7 să le desc+idă &orţ ile7 să lase fricile deo&arte7 să uite de
ele 5i să &ună 6n locul lor iubire0 Să <5i desc+idă iniile 5i să <i iubească &e toţ i
căutatorii de luină 5i 6n acela5i ti&) SĂ 4-5IĂ MAR$+RI 4-$A%A:I AI
 +1ULUI 1+SMI10
)arera 6 1raio#a
Acu un an 5i 8uătate7 &rin Melior Ra a a8uns la lecţ iile lui (obias 5i
a 6nce&ut să le citesc cu foarte are interes0 La 6nce&ut a fost &uţin 5ocată7
dar du&ă ce a stat 5i a anali9at =că a5a sunte noi oaenii7 nu ne luă
niciodată du&ă interiorul nostru sau ai bine 9is să ascultă &riul i&uls> a
58

răas fidelă EU<lui eu 5i l<a urat citind 5i &un!nd 6n &ractică lecţ iile lui
 (obias 5i bine6nţeles 6&ărtă5ind 5i altor &ersoane des&re noua ener'ie0
Mi<a &lăcut foarte ult 5i a5te&ta cu are nerăbdare un nou set de
lecţii de la @0 din Bucure5ti7 &!nă c!nd Dl0 Mo5+e ne<a anunţat că -or -eni 6n
Ro!nia *eoffre2 si Linda7 &ersoanele &rin care se e,&riă (obias0
4n sf!r5it a -enit 5i 9iua de  a&rilie7 9iua 6nt!lnirii cu ace5ti oaeni
inunaţi7 -eniţi de &este ocean &entru a fi 6&reună cu noi0
Introducerea a fost făcută de Mos+e &entru a<i failiari9a 5i &e cei care
nu au9iseră de (obias7 dar care au ales să -ină la 6nt!lnire0
Au a&ărut cei doi ult a5te&taţi 5i au 6nce&ut să &o-estească din -ec+ile
lecţii7 &entru inforarea nuerosului &ublic0
Dacă erai &uţin ai atent7 &uteai să -e9i sala &lină de luini =sfere
luinoase> care 6ncercau să ne !n'!ie 5i să ne onore9e7 de &arcă noi era
usafirii0
Nu7 usafiri nu este un cu-!nt &otri-it0 M<a siţit foarte onorată7 ca 5i
cu a5 fi fost o are &ersonalitate0
La 6nce&ut <a siţit stin'+erită0 Eu ă 6nclina 6n faţa lor7 ei se
 6nclinau 6n faţa ea0 Era confu9ă7 ă uita 6n 8ur 5i -edea sala &lină T era
5i eu acolo 8os7 dar ai era 5i 6n altă &arte7 6ncon8urată de acele entităţ i care
se uitau la ine 5i ereu ă inundau cu un iens res&ect 5i o are iubire0
C!nd <a ai obi5nuit cu atosfera7 a 6nce&ut să -ăd că cei din sală erau
5i ei acolo 5i &rieau acelea5i onoruri0 Ener'ia lui (obias era a5e9ată &este
Cauldre7 ce era ocu&at cu con-ersaţia0
Ar+an'+elul Rafael era &este fiecare cor& aflat 6n sală 5i unde-a
deasu&ra scenei7 &este 6ntrea'a sală 5i a-ea i&resia că ener'ia 5i luina lui
era e,&andată ult ai ult0
Pentru ine era un s&ectacol su&erb7 ă siţea &ersona8ul &rinci&al
5i era 6n centrul atenţiei7 6n centrul uni-ersului7 unde-a unde nu a ai fost
niciodată7 nici ăcar 6n -isele ele0
A fost ce-a ce intea nu &oate &ece&e7 a fost ce-a ce <a &ro&ulsat 6n
altă diensiune0
La fiecare c+annelin' a siţit 5i trăit la fel dar cu ici diferenţ e7 detalii
&e care nu le obser-a din cau9a eoţiilor urate de un &l!ns de fericire al
cor&ului fi9ic0
:i acu7 c!nd ă conecte9 la acea ener'ie inunată 7 6i -ine să &l!n'
de fericire0 Mi<a &ro&us să<i las un ti& la dis&o9iţie7 ti& 6n care să cur'ă
toate lacriile &entru a s&ăla 5i a 5ter'e toată ener'ia -ec+e0 (rebuie să intră 
curaţi 6n noua ener'ie7 nu ?

/rof. A1A M+L4+5-AU 6 1RAI+5A


4nt!lnirea cu (OBIAS
O cli&ă de re-elaţie0 Un oent de tră ire s&irituală 0 O realitate
4n faţa ea Linda 5i *eoff 0 4n 8urul eu &este 5ase sute de oaeni0 :i
Mos+e/ care ne<a adus &e toţi ACASĂ 0 Pentru c!te-a ore =sau doar o cli&ă>
a5a a fost 0
AM FOS( ACOLO 0 ERAM ACOLO 0 SUN(EM AICI 0
Iniţial nu era con-insă că -oi a8un'e7 6nsă la ie5irea din sală a fost
co&le5ită de o aseenea beneficitate 5i lini5te interioară 7 6nc!t i<a fost
recunoscătoare lui Melfior Ra că a insistat să -eni0
59

Mer'ea &e stradă 5i tresălta de bucurie ţin!ndu<l de !nă &e soţul


eu7 '!ndindu<ă c!t de recunoscătoare trebuie să<i fiu lui Dune9eu &entru
că sunte a!ndoi &e aceia5i cale 7 &entru că ne<a oferit 5ansa să a-e
le'ături de suflet cu oaeni ca Melfior Ra7 Contele Inca&&ucciato7 Mos+e
auro-ic+7 (eodor @asile7 Daniel7 Băieţii de la Fă clia Luii7 Linda 5i *eoffre2
Ho&&e 5i toţi &rietenii din 8urul nostru7 de suflet 5i de con5tiinţă =&e Marcel 5i
Caren Cărău 5i &e toţi ceilalţi &e care 6i 6brăţ i5e9 cu '!ndul>7 &rieteni care
at!t de 'reu &ot fi 'ăsiţi 5i care at!t de a&roa&e &ot fi de tine0
E,&erienţa trăită atunci 5i acolo "  a&rilie7 la Palatul Co&iilor din
Bucure5ti " a fost una dintre cele ai &rofunde de &!nă acu0 C!nd a 6nţeles
ce s<a 6nt!&lat7 ce ener'ii benefice s<au eliberat 6n acele oente7 i<a dat
seaa că a &artici&at la un e-enient cosic &e care nuai cu s&iritul 6l &oţ i
&erce&e0
Adeseori <a 6ntrebat ) C!t de i&ortantă sunt eu 6n &lanul Di-in7
oare conte9 ?
:i odată cu această 6nt!lnire i<a -enit 5i răs&unsul0
Fiecare dintre noi e i&ortant 6n &lanul lui Dune9eu7 fiecare are
&ărticica sa de contribuţie7 fiecare 6ntre'e5te &rin -ibraţ ia sa un ec+ilibru
i&ortant  Nu ă ai 6ntreb dacă trebuia să fiu acolo 6n acel oent &entru
că 5tiu că toţi cei care a &artici&at a fost a8utaţ i să 6nţ ele'e că trebuia
să fi acolo7 a8utaţi să 'ăsi banii necesari 5i con-in5i că aceea era
&rioritatea nr00
Nu -reau să -orbesc des&re ener'ia &e care toată luea a siţit<o 5i
care era at!t de co&le5itoare 6nc!t abia 6i ţ inea ca&ul &e ueri7 dar -reau să
-orbesc des&re fa&tul că7 s&re uiirea ea7 a&roa&e tot ce s<a s&us acolo a
 6nre'istrat fără efort7 orice cu-!nt al lui (obias 'ăsea re9onanţă 6n ine 5i 6i
aducea confirarea unor lucruri &e care7 de5i le 5tia7 acu le &utea -edea
 6ntr<o luenă nouă0
Deaseenea <au i&resionat Linda 5i *eoffre27 <a i&resionat
si&litatea 5i deta5area cu care ace5ti oaeni 5i<au acce&tat isiunea0
Pe *eoffre2 l<a ai cunoscut c!nd-a0 :tiu asta &entru că i<a
recunoscut &ri-irea0
De aceea 6i ulţuesc lui Dune9eu că i<a dat &osibilitatea să
re6nt!lnesc oaeni &e care i<a iubit sau cu care a e-oluat c!nd-a0

/rof. -. /.64e#a
Conferinţa (obias din  a&rilie #$$%7 6n ansablu a fost un are
succes0
Mesa8ul transis &o&orului ro!n a fost de o e,ce&ţională -aloare0
 (obias a arătat -aloarea ener'etică a &ă!ntului ro!nesc7 e,&lic!nd
astfel de ce acest &ă!nt a fost ţinta nueroaselor atacuri at!t de la Est c!t 5i
de la @est7 5i de ce doreau străinii să<l cucerească0 M<a i&resionat -i9iunea lui
*eoffre2 referitoare la ţara noastră0 St!nca din care cur'ea s!n'e re&re9intă
s!n'ele -ărsat de locuitorii acestor elea'uri &entru a&ărare0 @i9iunea finală
cu aceea5i st!ncă din care cur'ea luina ne arată că trecutul a fost -indecat
5i ai ult dec!t at!t arată -iitorul luinos a acestor locuri 5i oaeni0
Deosebit de i&resionant a fos esa8ul adresat S+aubrei din Ro!nia
&rin care ni se rele-a că noi ţine balanţ a ener'etică a 6ntre'ii uanităţ i &e
60

&roblea eritului de sine0 Odată con5tienti9ată această calitate7 -a trebui


să o onoră 5i să o de9-oltă0
Mesa8ul a enţionat trei daruri oferite &o&orului ro!n)
< Dorinţa de 6nălţare s&irituală7
< Sen9iti-itate
<
Pentru ca acestea să se de9-olte7 să crească7 -o a-ea conducă tori cu o
 6naltă oralitate 5i s&iritualitate7 care -or sc+iba sisteul educaţ ional
e,istent7 siste ce -a duce la sc+ibarea oaenilor 5i 6n final la transforarea
oului -ec+i 6n oul nou0

/s!.Ioana 1. 6 4e#a
 "nt!lnirea cu ediuul *eoffre2 Ho&&e a confirat 6ncă o dată fa&tul
că7 a te conecta &rin sina&sa &si+ică la oceanul nesf!r5it de inforaţii
ancestrale este o o&ortunitate la care7 ai de-ree sau ai t!r9iu7 fiecare
entitate uană -a a8un'e0
Ca &si+olo' a urărit 6n &riul r!nd i&actul transferului oleculelor
&si+o<inforaţionale dins&re entitatea eiţător s&re 'ru&ul rece&tor0
 (ransforarea acestor inforaţii 6n unde electroa'netice odată cu
rece&tarea lor de către creierul uan7 5i ulterior trans&unerea 6n liba8
articulat &resu&une un &roces e,tre de co&le, asu&ra căruia 5tiinţa se -a
a&leca7 s&eră7 c!t ai cur6nd0
I&actul dintre transiterea inforaţiilor 6n sine 5i &erce&ţia ener'etică
a acestora a fost unul &e de&lin confirat0 Aceasta a desc+is o cale de
counicare 6ntre Entitatea Su-erană (obias 5i &artici&anţii la conferinţă7 fă c!nd
deseori abstracţie de *eoffre27 ediuul ales cu at!ta 'ri8ă 5i anifest!du<se
direct ca &erce&ţie &si+oinforaţională rece&tată la ni-el subtil0
A &erce&ut aceste reflecţii ca &e<o eanaţ ie a Inteli'enţ ei Uni-ersale
asu&ra 6ntre'ii creaţii7 ca o res&iraţie Di-ină dătă toare de -iaţă 7 dar ai ales ca
5i con5tienti9are uană a Noii ener'ii teriene0
A fost un oent al confirărilor 6n care Melfior Ra s<a re'ăsit 5i odată
cu ea toţi cei care sunt 6ntru reconectarea con5tientă a uanitaţii la sursa
ancestrală de susţinere a -iului &rin ea 6nsă5i ca &arte a Marelui 4ntre'0
Confor eanaţiilor transise de (obias7 lucrătorii luinii au 6nţeles
 6ncă o dată că oul este 6nsă5i eternitatea ateriali9ată la cererea sa 6ntr<o
e,&erienţă uană 0
Fie ca toate căile ce duc s&re cunoa5terea de sine să con-ear'ă s&re
druul si&lu7 direct 5i si'ur al Oului s&re el 6nsu5i7 s&re aducerea ainte
a forţei 5i &uterii infinite7 6n'eă nate 6ntr<un tru& uan 5i &entru o cli&ă din
eternitate0

Ing. Simona 1. < Haţeg


Urărea de ce-a -ree transisiunile 6n direct &e care (obias le
efectua lunar &rin interediul lui *eoffre2 Ho&&e 5i care erau oferite celor
interesaţi7 &rin Internet0 A5a că are i<a fost bucuria la aflarea -e5tii că *eoff 
5i Linda -in 6n Ro!nia0
A -enit 5i 9iua ult a5te&tată 5i du&ă o noa&te de călătorie cu trenul7 a
a8uns la Bucure5ti7 la Palatul Naţional al Co&iilor7 unde a-ea loc 6nt!lnirea0
61

Dl0 Mos+e7 or'ani9atorul e-enientului7 dar 5i un are iniţiat7 &entru a


crea abianţa necesară7 a condus o 5edinţă de rela,are 5i editaţie la care au
&artici&at toate cele a&roa&e Q$$ de &ersoane din sală0 De5i a-ea eoţ ii7 a
reu5it să ă rela,e97 cu a8utorul inunatului su&ort u9ical susţinut de
*+eor'+e Io-u0 A &erce&ut -orte,ul -enit din interiorul Pa!ntului7 care i<a
străbătut 6ntre'ul cor& 5i care s<a 6ndre&tat a&oi s&re Soare7 ur!nd să se
 6ntoarcă 6na&oi ca o ra9ă de luină7 ca un du5 ener'etic ce a-ea rolul de a
curăţa de i&urităţi cor&urile ener'etice ale &ersoanelor din sală 0
Au a&ărut &e scenă *eoffre2 5i Linda 5i du&ă o scurtă &re9entare a
 6nce&ut c+annelin'ul0 A 6nc+is oc+ii0 M<a deta5at de tot0 Plutea 5i &arcă
nici nu ai era 6n sală0 Nu au9ea dec!t -ocea lui *eoffre2 care trans&unea
 6n cu-inte acea in'e de '!nduri " cu s&unea el < &e care o &riea de la
 (obias7 acesta afl!ndu<se &e &artea cealalta a -ă lului7 dar totu5i &re9ent 6n
sală0 (obias 5i<a adus 5i in-itaţii săi7 a5a cu face de obicei0 A &erce&ut
ener'iile 5i -ibraţiile lui (obias7 Xr2on7 Fecioarei Maria7 Ar+an'+elului Rafael
=căruia eu 6i cer a8utorul de ulte ori>7 Metatron =-ocea S&iritului> 5i a Monică i0
Ener'iile lor <au 6n-ăluit7 cre!ndu<i o stare de bine7 de lini5te7 de &ace
interioară7 de 6nălţare s&irituală0
Din esa8ul lui (obias &entru S+aubra din Ro!nia <a i&resionat 6n
od &lăcut fa&tul că ace5tia &ăstrea9ă ec+ilibrul 6ntre'ului Pă !nt 5i că ei au
o are isiune7 aduc!nd astfel confirări la cele ce a scris 6n că rţ ile sale
Melfior Ra0
La sf!r5itul 6nt!lnirii7 *eoffre2 a oferit auto'rafe din &artea sa 5i a lui
 (obias0 A cu&ărat 5i eu cartea nou a& ărută7 Seriile Creatorului 5i a urcat
&e scenă0 I<a ulţuit lui *eoffre2 =dar 5i lui (obias> &entru fa&tul că a -enit
 6n Ro!nia 5i &entru că 6n 9iua aceea a fost foarte fericită 0 Ră s&unsul să u a
fost că (obias nu a de9aă'it &e nieni0 :i a5a este

Ibol?a 1s. 6Hune8oara


La 6nt!lnirea cu (obias7 &rin *eoffre2 Ho&&e7 a fost foarte
i&resionată0 De eoţii &uternice 5i bucurie7 a &l!ns0 Lacriile 6i cur'eau
 6ncontinuu din oc+i7 din cli&a c!nd a siţit 5i &erce&ut ener'ia lui (obias0
Deaseeni7 a &erce&ut ener'ia Ar+an'+elului *abriel 5i a Fecioarei
Maria7 &recu 5i ireasa de sirnă 6n &rea8a ea0 A siţit7 ai ales 6n
&ale7 ener'ia &uternică 5i 6nălţă toare aflată 6n 6ntrea'a sală 0 Pri-ea 6n 8urul
eu 5i -edea ulţiea de oaeni care erau at!t de i&resionaţ i 5i 6&ă caţ i
cu ei 6n5i5i 6n acele cli&e0
A rearcat că i s<a declan5at 6n acea 9i 5i 6nt!lnire o &uternică
desc+idere a A8nei c+ara0 La două 9ile du&ă re-enirea ea 6n ora5ul natal7
fiind 6n Biserica Catolică7 a -i9uali9at ai ulte entităţ i de Luină 7 &rintre
care &e Fecioara Maria7 Padre Pio7 Sf!nta Rita 5i ulţ i 6n'eri 5i c+iar Ar+an'+eli0
Iar c!nd  ă a&ro&i de Icoana Sfintei Maria7 lacriile 6i cur' 6ncontinuu 5i
&erce& o inunată ireasă0 Deaseeni -ăd 6n altar coloane ener'etice care
susţin bolta0 Sunt eoţionată 5i uiită de tot ceea ce i se 6nt!&lă 5i &entru
toate acestea ulţuesc lui (obias &entru că <a a8utat să &ătrund 5i să ă
las &ătrunsă de Noua Ener'ie care lucrea9ă 6n ine0

5iorica S., 4. +. şi A8riana H. < Lancrăm 'Alba Iulia*


62

Din Lancră7 localitatea 6n care a -ă9ut luina &lanului fi9ic arele


&oet 5i filo9of Lucian Bla'a7 a &lecat s&re ca&itală trei &ersoane de 'en
feinin0 (oate a-ea 6n suflet dorinţa fierbinte de a ne 6nt!lni cu Cauldre 5i
Linda7 cei ce aduc s&re noi esa8ele ult a5te&tate 6n fiecare lună de la arele
s&irit (obias0
4nt!lnirea a fost &este a5te&tările noastre0 La intrarea lui *eoffre2 5i
Linda 6n sala 6n care erau a&roa&e Q$$ &ersoane7 a a-ut o are sur&ri9 ă
siţind la cei doi eoţia0 (răia 6n acea cli&ă cu are intensitate eoţ ia lor
datorată 6nt!lnirii cu acest 'ru& de oaeni -eniţi din toate colţurile ţă rii să <i
-adă 5i să<i 6nt!lnească0 A fost &entru ine un sentient nou7 neai6nt!lnit
&!nă atunci0
A&roa&e tot ti&ul se siţea i5carea ener'iilor 6n sală7 iar noi a
siţit cu aceste ener'ii ne 6ncon8oară 5i ne &ă trund 6n tot cor&ul7 aduc!nd
lini5te &recu 5i o toro&eală &uternică7 dar 5i sen9aţia de fri'7 urată a&oi de
căldură0
Atunci c!nd (obias ne -orbea &rin Cauldre7 a -ă9ut tot ti&ul o luină
care era 6ntr<o continuă i5care 6n s&atele lui7 iar c!nd (obias a 6nc+eiat
transisia7 acea luină a dis&ărut -ederii ele0 4n toată această &erioadă a
siţit o le'ătură ener'etică cu (obias7 dar &rin interediul lui Cauldre0
Această 6nt!lnire ne<a adus 5i unele confirări7 5i anue că noi &ute
siţi 5i -edea s&irite<entităţi de dincolo de -ă l0 Atunci c!nd Cauldre a s&us că
a-e in-itaţi7 i<a siţit 5i a 5tiut cine sunt7 c+iar 6nainte de a fi &re9entaţ i
de el0 L<a siţit at!t &e Metatron c!t 5i &e Monica0 Dar &e Ar+an'+elul Rafael
nu l<a siţit 5i aceasta &robabil &entru că i<a eliinat de ult ti& frica0
Au fost oente c!nd a siţit ult ai ulte entităţi de dincolo de
-ăl -enite să asiste 5i să ne a8ute0 C!nd Cauldre a s&us des&re -i9iunea lui du&ă
esa8ul din Olanda &entru Roania7 st!nca din care cur'ea s!n'e7 iar acu
du&ă esa8ul dat 6n Ro!nia7 unde din aceea5i st!ncă7 a s&us că nu ai cur'e
s!n'e ci cur'e luină7 a -ă9ut 5i eu o cruce de luină 6nainte de a ne
counica -i9iunea sa7 5i ă bucur nes&us de senificaţia ei " unirea oului cu
di-inul7 unire care a 6nce&ut 5i 6n această ţ ară ult 6ncercată 0
L<a -ă9ut7 siţit 5i au9it &e (obias ulţuind 6ntre'ii adunări &entru
a&lau9ele oferite lui *eoffre2 5i Linda0 (otul a fost e,traordinar0 Cu-intele nu
&ot e,&ria tot ce a -ă9ut7 siţit 5i trăit 6n acele cli&e7 noi toţ i cei din sală 5i
cei de dincolo de -ăl0 La un oent dat <a -ă 9ut 5i siţ it cu ener'ia ea
s<a e,tins 6n toate direcţiile 5i s<a unit cu ener'ia celorlalţ i =at!t cei de sus 5i cei
de 8os> 5i toţi era unul0 C!nd scriu acestea7 sit 5i 5tiu că nu sunte sin'uri0
Ei sunt cu ine 5i 65i fac &re9enţa siţită subtil0
Du&ă a&roa&e o să&tă!na de la 6nt!lnirea de la Bucure5ti7 a fost
tre9ită din son7 6nainte de ora  diineaţa &entru a a5terne &e +!rtie aceste
trăiri din ti&ul transisiei lui (obias0 Sosind acasă7 i s<au confirat cele
s&use de (obias &rin Cauldre) Luea -a -edea 6n -oi o sc+ibare0 @i se -a 5i
s&une7 de5i ei nu o 6nţele'0
 (oate &ersoanele7 c+iar toate cu care a -enit 6n contact7 i<au s&us)
ce ult te<ai sc+ibat7 &arcă 6ntinere5ti7 etc07 aceste cu-inte <au bucurat
nes&us de ult7 i<au do-edit din nou că sc+ibarea a 6nce&ut 5i se &roduce0
Mulţui lui (obias &entru &re9enţa lui 6n Ro!nia 5i &entru esa8ele
transise7 &recu 5i tuturor entităţilor de luină care au fost 5i sunt cu noi 5i
care 6ntotdeauna ne a8ută =a8utor &e care eu &ersonal l<a &riit din &lin>0
63

Cu iubire 5i co&asiune7 'ru&ul din Lancră7 &entru toţi cititorii acestor


cu-inte0

4oina /. 6+ra8ea
4n data de 0$%0#$$%7 la 6nt!lnirea de la Bucure5ti cu *eoffre2 5i Linda
Ho&&e7 a trăit cli&e 5i oente de neuitat0 Cli&e neai6nt!lnite 5i tră ite de
ine &!nă atunci0 La intrarea lor 6n sală a siţit o are bucurie 5i eoţie
totodată0 A fost at!t de eoţionată 6nc!t i<au dat lacriile0 Mi se &ă rea că 6i
cunosc de c!nd luea0 4i erau at!t de dra'i 5i de failiari 6nc!t &arcă nuai
ieri ne<a fi -ă9ut 5i des&ărţit0 Era ce-a de nedescris0
4n ti&ul c+annelin'ului a aţi&it7 dar 5i aceasta era ce-a ine,&licabil
ie7 deoarece &arcă dorea7 de5i 5tia7 au9ea 5i era con5tientă de tot
ce se -orbe5te 5i se transite 6n sală7 de5i era &arcă 6n acea aţi&ire sau stare
dintre son 5i -e'+e0 Poate era starea Alfa
C!nd *eoffre2 ne<a s&us să ne uită 6n st!n'a 5i 6n drea&ta noastră 5i
să face cuno5tinţă cu aceste &ersoane7 iată că 6n st!n'a ea se află o
&ersoană de 'en feinin0 Ne<a &re9entat0 Ea se nuea Siona0 Dar iată că
din nou era ce-a uiitor0 Era 6n ca&itala ţării 5i erau &ersoane din ulţe
 8udeţe7 dar &ersoana de l!n'ă ine a-ea rude 6n ora5ul Oradea7 ora5ul de unde
sunt eu0 A-ea cuno5tinţe coune7 era c+iar 6n relaţii bune cu unc+iul său
din Oradea0 Ce-a se le'a at!t de bine7 6nc!t <a 6&rietenit cu Siona0 Ce-a
ne a&ro&ia 5i ă făcea să ă sit acolo ca acasă 7 ca 6ntr<o ade-ă rată failie 5i
de fa&t era cu toţii area failie<SHAUMBRA0 Era cu toţii 6n Noua Ener'ie 5i
trăia confor acestei ener'ii noi0
 (răia o &ace interioară deosebită7 o lini5te 5i acestea au ră as 6n fiinţ a
ea 5i le duc cu ine7 le a 6n interiorul fiinţ ei ele7 le tră iesc &eranent de
atunci0 Sunt foarte con5tientă că acu nu ai a ne-oie de ce-a sau cine-a
din e,teriorul eu7 6ntruc!t a 6n interiorul eu &acea adusă din 4nalt7 Pacea
Celestă0
 (uturor ultă Pace7 Luină 5i Aronie0

icu 4an < S0ntana 8e Ara8


Bucure5ti7  A&rilie #$$%0 Derularea Misiunii S&irituale a Ro!niei
&resu&une ca &e acest s&aţiu al (errei să se re-erse 6n anifestare o Nouă
Frec-enţă @ibraţională Ener'etică din 'aa Noilor Ener'ii ale Noului Pă !nt7
care să susţină saltul 6n con5tiinţV al celor ce<l doresc7 de la -ec+ea stare de
-ieţuire7 6n dualitate7 ca Fiu al Oului7 la noua stare de -ieţ uire ca Fiu al lui
Dune9eu =O Di-in>0
Moentul intrării 6n funcţiune al acestei Noi 5i Puternice Ener'ii7 a fost
&ro'raat din Planurile Celeste7 de către 'i'anţii no5trii Mae5trii ai Luinii7 să
aibă loc la data de 0$%0#$$%0
= __$_%_#_$_$_% \ _ $ \ _$
adică re-enirea la Unitate7 Unitatea de Con5tiiţV Di-ină sau Con5tienţ a
Unificată>0
Cu această oca9ie7 Marele nostru Maestru (obias cu care colabore9 la
ni-el e9oteric 6ncV din &riă-ara anului #$$7 ne<a fă cut bucuria de a<l aduce
la Bucure5ti &e *eoffre2 Ho&&e7 S+aubra (errei cunoscut sub nuele de
Cauldre0
64

Pre9enţa Maestrului Cauldre la Bucure5ti 6&reunV cu inunata sa


 6nsoţitoare s&iritualV 5i soţie Linda =al cărui trecut e9oteric 5i 'enetic -ibrea9ă
acu ai ult ca niciodată 6n fiinţ ele lor sub influenţ a Ener'iilor S&eciale de
Ec+ilibru ce i9-orăsc de acu 6nainte necontenit din s&aţiul Ro!nesc>7 s<a
constituit 5i la odul fi9ic ca o atrice de re6ntre'ire fratern<isionară7 6ntre
S+aubra Ro!niei 5i S+aubra (errei re&re9entată de doniile lor0
Dacă Maestrul Cauldre considera că isiunea sa a&ocali&tică este &rea
co&le,ă 5i de o res&onsabilitate co&le5itoare7 ceea ce este un are ade-ă r7
&rin &ria eta&ă a destinului său 5i a &o&asului s&iritual Bucure5ti < Ro!nia
0$%0#$$%7 co&le,itatea destinului său a crescut e,&onenţ ial7 datorită unui
cordon ener'etic de natură su&rasensibilă7 &rin care s<a racordat Ener'iilor de
Ec+ilibru din s&aţiul a ceea ce &e bună dre&tate eu denuesc ROM`NIA INIMA
OCUL( A (ERREI0
Fiindcă la iniţiati-a &rietenei ele Melfior Ra<De-a &rin interediul
aceleia5i neobosite @ali L0 din (ii5oara a fost ru'at să<i e,&un i&resiile
faţă de &re9enţa lui Cauldre 5i a Lindei 6n Bucure5ti7 ă a,e9 acu &e două
as&ecte care i se &ar foarte ur'ent a se edita &e ele 5i anue) Cauldre 5i
Linda -or trebui să -ină 6n Ro!nia 5i nu nuai 6n Bucure5ti7 deoarece
declan5area IDEALĂ a Misiunii S&irituale a Ro!niei de care de&inde 6ntrea'a
ci-ili9aţie (erestră7 -a fi &ornită din ora5ul Arad0
Deoarece &ro,ia -i9ită &e care Cauldre 5i Linda au intenţ ia ca să o
efectue9e 6n Ro!nia 6n anul #$$7 de aici de &e &artea de -est a Ro!niei -oi
 6ncerca 6n ultia să&tă!nă a lunii ai #$$% ca &rin interediul Maestrului
 (obias s ă<i contactă ai re&ede la ni-el s&iritual7 &entru a stabili un &lan de
colaborare cu e,tensie foarte ult 6n -iitor0
Cu această oca9ie le ulţuesc 5i 6i felicit &e Cauldre 5i &e Linda &entru
eforturile 5i re9ultatele s&irituale &e care le<au atins0

1amelia S. 6$imişoara
Cu-intele nu &ot e,&ria at!ta di-initate c!tă a 6nt!lnit Duinică 7
0$%0#$$%0 (otul a fost a'nific0 N<a siţit oboseala celor  ore de dru0
Nu ne<a fost foae7 sete0 (otul a fost fantastic de fruos7 Cauldre 5i Linda sunt
o failie di-ină0 La această 6nt!lnire a &riit at!tea inforaţ ii c!t nu i<a5 fi
ia'inat -reodată0 @oia DOMNULUI a fost s ă beneficie de at!ta ener'ie
di-ină 6nc!t ne &ute considera binecu-!ntaţi de DUMNEEU c!t 5i de
ENER*IA NOUĂ0 Pentru ine această 6nt!lnire este cea ai are fericire 5i
reali9are a -ieţii0 O nouă cale ne<a fost desc+isă 5i nu &ute dec!t să <i
ulţui lui DUMNEEU0

5ali L.6$imişoara
Cu-intele sunt &rea ine,&resi-e &entru a &utea e,&ria cu fidelitate
ceea a siţit7 trăit 5i &erce&ut la 6nt!lnirea cu Noua Ener'ie7 &rin interediul
lui *eoffre2 5i Linda Ho&&e7 6n Bucure5ti0 De5i citise tot ceea ce a transis
 (obias &rin Cauldre7 acu a fost cu totul altce-a0 Dacă &rin cu-intele scrise
ener'ia se &erce&ea 5i 6i 6ncărca fiinţ a de forţă 5i luină 7 acu acestea s<au
anifestat la &araetrii foarte diferiţi 5i ult ai &rofund dec!t &rin
interediul lecturii0 Fiind faţa 6n faţa cu cei doi 6n'eri aflaţ i 6n tru&uri uane7
totul a-ea alte -alori0 (i&ul nu ai era cel care trecea 5i se scur'ea 9adarnic0
Acu ti&ul era ce-a ce de fa&t nici nu ai conta0 Era 6n afara ti&ului 5i
65

s&aţiului0 Era 6n altă diensiune unde a accesat frec-enţe -ibraţionale


neatinse -reodată de ine la odul con5tient0 Dar acu s<a 6nt!&lat aceasta7
să fiu con5tientă că e,ist 6ntr<o nouă diensiune 5i că &ot -ieţ ui siultan 6n ai
ulte s&aţii diensionale0
Dar acu sunt aici 5i sunt alt o7 sunt o altă fiinţă7 sunt eu cea
con5tientă de cine sunt 5i de ce ă aflu aici0 -u sunt cea care ă aflu aici7 dar
&e Noul Pă!nt 5i -ieţuiesc aici 6ntr<o Nouă Ener'ie0 (oate acestea datorită
entităţii de Luină (OBIAS0 Pentru aceasta 6l onore97 6i ulţuesc 5i 6l iubesc0
 (uturor Pace si Iubire0

abriel Băcescu, 6 Recaş


A &lecat din 'ara (ii5oara Nord s!bătă Q0$%0#$$% orele ##0%# un
nuăr de 5a&te &ersoane cu sco&ul de a er'e la Bucure5ti &entru a ne 6nt!lni
cu *eoffre27 Linda 5i (obias0 Acest di-in nuăr 5a&te7 era forat din trei
&ersoane din Reca5 5i &atru din (ii5oara0 Cu toţii a5te&ta cu nerăbdare
e-enientele de a doua 9i7 deoarece era &entru &ria dată c!nd &artici&a 6n
direct la o transisie de ti& c+annelin'0 Du&ă cu se 5tie7 (obias a -enit la
această transisie cu 6ncă trei entităţi deosebite) Metatron7 Rafael 5i Monica0
Ace5tia au fost 6n &eranenţă &re9enţi 6n sală7 a-!nd isiunea de a &artici&a la
această 9i de -indecare0 Personal a siţit &re9enţa acestora a-!nd i&resia
a&ariţiei unei bri9e răcoroase care străbătea 6ntrea'a sală0 A &ri-it irat o
&ersoană din drea&ta ea care a 6nce&ut să treure de fri'7 oti- &entru care
a &riit de la cole'a ei o +aină 0 De aseenea a siţit 6n atosferă un iros
de &arfu deosebit de &lăcut0 4n &ria &arte a transisiei <a cu&rins o stare
de sonolenţă7 dar a făcut tot &osibilul să nu ador0 Starea de sonolenţă a
dis&ărut odată cu acordarea &au9ei de la orele #0$$0 4n a doua &arte a
transisiei <a siţit foarte rela,at 5i odi+nit7 a-!nd 6n &eranenţă o stare
de bună dis&o9iţie0 Acea 9i inunată a luat sf!r5it7 &riind auto'rafe de la
*eoffre27 (obias 5i Linda0 4n acele oente de des&ărtire trăia cu s&eranţa
că aceste 6nt!lniri se -or re&eta 6ntr<un -iitor nu &rea 6nde&ărtat0

-milia <a#ril, Recaş


A 2+S$ +4A$Ă 1A6 /+5-%$I
Orice &o-este are un s!bure de ade-ăr0 A să -i<l s&un acu &e cel al
&o-e5tii ele/
A &lecat din -estul ţării s&re ora5ul Bucure5ti7 cu soţul eu 5i cu un
&rieten de failie0 Prietenul nostru -oia să ear'ă7 du&ă c+annelin'7 6n ora5ul
Ploie5ti la &ărinţii săi7 cărora s<a '!ndit să le ducă ce-a deosebit 5i a ales două
&ăsări de curte7 un coco5 5i o 'ăinu5ă din rasa aericană cradle0 Acestea erau
ici7 fruoase7 cu &ene ro5ii 5i albe7 cu '!tul 'ola50
A fost sur&rinsă destul de ne&lăcut7 &entru c ă ura s ă călători o
noa&te 6ntrea'ă cu &ăsările 6n tren " clandestine < 5i nu doar at!t7 dar urau să
stea cu noi 6n sala de seinar0 A a8uns fară nici un incident la Bucure5ti0 Cele
două &ăsări7 5tiind că sunt clandestine 6n tren7 nu 5i<au făcut siţită &re9enţ a
deloc0
4n sală a uitat de cele două &ăsări 5i totul decur'ea noral7 6ntr<o
realitate &aranorală0 Dar 6n 8urul orei # a007 6n ti&ul c+annelin'<ului7 s<au
+otăr!t să c!nte0 Au c!ntat &uţin irate 5i au tăcut brusc0 (oată luea din 8urul
66

nostru a cre9ut că fost soneria unui telefon celular7 de fa&t7 du&ă s&usele
&rietenului nostru7 au fost &riele &ăsări tre9ite din Ro!nia0
Ele s<au lini5tit iediat du&ă aceea &entru că entitatea (obias a trecut
&e la ele 5i cu uorul său binecunoscut nouă7 le<a s&us să stea lini5tite7 doar 5i
ele sunt din failia  S+aubra 5i nu are rost să deran8e9e c+annelin'ul0 Este
clar că ele au 6nţeles 5i l<au ascultat0 Nu au ai scos nici un sunet &!nă du&ă ce
a ie5it din sala de seinar0
@<a s&us această &o-este<ade-ărată7 &entru a 6n ţele'e noi oaenii7 că
noua ener'ie acţionea9ă 5i asu&ra celorlalte fiinţ e 5i nu nuai a fiinţ elor
uane0 Dacă -ă &lace &o-estea7 s&uneţ i<o 5i altora0
:i a5a este &recu -<a s&us0
Dar acu -oi trece la subiectul &rinci&al al că lă toriei noastre0 Du&ă ce
a ascultat esa8ul lui (obias &entru Roania7 transis 6n luna se&tebrie a
anului trecut 6n Olanda7 a 5tiut că 6nt!lnirea cu el este iinentă 5i a&roa&e0 :i
a5a a fost0 Cred c ă a &lecat s&re Bucure5ti din cli&a 6n care a aflat data
e,actă a transisiei0 Era &riul c+annelin' 6n direct la care ura să &artici& 6n
-iaţa aceasta0 :i ceea ce a urat i<a 6ntrecut a5te&tă rile0 De la 6nce&ut
siţea cu atosfera din sală de-enea tot ai densă7 ai &lină de entităţ i
care se adunau s ă ne cunoască 5i s ă se bucure c ă sunte acolo0 Unele se
a&ro&iau de ine ai ult 5i le siţea ca &e ni5te ici -!rte8uri care se
forau 6n 8urul oc+ilor 5i a frunţii ele7 altele 65i fă ceau siţ ită &re9enţ a &rintr<
un &arfu sua-7 care<i era cu-a cunoscut0 4ncet ne<a conto&it cu u9ica
astrală a d<lui *+e0 Io-u7 5i cre5terea -ibraţională a tru&ului <a adus a&roa&e
 6n starea de le-itaţie0
Pe *eoffre2 l<a siţit ca &e un frate &e care nu l<a -ă9ut de ult7
dintr<o altă -iaţă 6n care era 6&reună &e aceste elea'uri0 Ener'ia adusă de
in-itaţii lui (obias ne<a cu&rins sufletele de bucurie at!t de re&ede 5i de bl!nd7
 6nc!t lacrii ari 5i &ure ne cur'eau din oc+i7 dar noi 9!bea0
Pre9enţa lui Metatron ne<a sc+ibat &ulsul iniii0 Ciudat7 siţ ea
inia &uls!nd7 unde-a 6n abdoen7 6n &ale0 @ocea lui (obias a-ea o
re9onanţă failiară7 o 5tia &arcă0 4i recuno5tea uorul 5i <a bucurat că
e,istă *eoffre2 &rin care 6i &ute au9i -ocea 5i -edea sur!sul0 Au e,istat
oente 6n ti&ul transisiei7 6n care era 6ntr<o atosferă fluidă 7 &lină de
culori &al&abile7 de nuanţe neai-ă9ute0 Uneori -ocea lui (obias se de&ă rta
ult7 era doar un urur 5i atunci &entru o cli&ă aţi&ea 5i re-enea brusc7
d!ndu<i seaa că ener'ia era at!t de &uternică 6nc!t &arcă ă deta5a de
tru&ul fi9ic0
A siţit că trebuie să ă descalţ a5a cu face 5i *eoffre2 6n ti&ul
transisiei7 5i 5tiu că 5i alte &ersoane din sală au &rocedat la fel0 C+iar 6n ti&ul
transisiei siţea cu 6nce&e &entru noi -indecarea &e care o -o duce
ai de&arte &entru toţi cei ce -or fi desc+i5i să o &riească 0
Sentientul trăit la finalul transisiei a fost de tristeţe7 ca atunci c!nd
te des&arţi de cine-a dra' &entru o &erioadă de ti&0
P!nă la urătoarea 6nt!lnire cu (obias 5i failia S+aubra din Ro!nia7
ne<au răas &o9ele 5i 6nre'istrările cu -ocea entităţii (obias0 Dar ce este ai
i&ortant7 ne<a răas ENER*IA NOUĂ7 &rin care ţine le'ătura cu 6ntrea'a
failie S+aubra7 din toate s&aţiile0
:i este a5a &recu -<a s&us
Po-estea descrisă ai sus
67

Dar este doar un 6nce&ut


Pe druul de străbătut0
Desc+ideţi &oarta iniii
Să -ă<nt!lniţi cu 6n'erii0

%tefania icoară 6 $0rgu Mureş


Pentru 6nt!lnirea cu (obias din 0$%0#$$%0 <a &re'ătit ca tot oul
trăitor 6n &lan fi9ic &rin fa&tul că a dorit7 a a5te&tat 5i i<a creat tot felul
de ilu9ii des&re ce -a fi 5i cu -a fi0 S&era ce-a ca o re-elaţ ie sau a5a ce-a7
dar e,&licabilă fi9ic0 Nu 5tia e,act ce a5te&ta de la acest e-enient0
Din discuţiile a-ute cu cole'ele ele de 'ru&7 care au &artici&at la
 6nt!lnire7 a 6nţeles că a&roa&e toate a5te&tau ce-a0 Nu 5tiu 6n ce ă sură s<
au concreti9at la fiecare a5te&tările7 dar 6n ce ă &ri-e5te a să -ă s&un
urătoarele)
4ncă de la intrarea 6n sală i<a atras atenţia 6nscrisul din fundalul scenei7
GGG0ia'odalso0ro &e care nu l<a 6nţeles iediat7 6nsă reflect!nd asu&ra
lui7 i<a dat seaa că este :i eu sunt Dune9eu0 Asu&ra acestei &roblee
<a lăurit de&lin c!nd dl0 Mos+e ne<a dat e,&licaţ iile necesare0
A&oi a făcut cuno5tinţă cu Cauldre7 =*eoffre2 Ho&&e> 5i Linda7 soţia sa7
care 6ncet ne<au introdus 6n atosfera s&irituală 5i ener'etică s&ecifică
counicărilor lui (obias0
Du&ă &riele două 5edinţe ai scurte7 Linda ne<a &re-enit asu&ra unui
fenoen care -a a&ărea7 acela de a adori 6n ti&ul counică rilor0 De fa&t 5i
eu -ă9use 6n &riele două 5edinţe că anuite &ersoane au adorit <sau a5a
&ărea< 6n ti&ul counicărilor0
Nu credea că acest lucru -a fi -alabil 5i &entru ine7 deoarece era
odi+nită fi9ic7 iar s&iritual era a-idă de tot ce i se &utea counica 6n aceea
9i0
:i totu5i ce-a s<a 6nt!&lat0 Nu a con5tienti9at niic 6n acele
oente7 era co&le5ită de inforaţiile &riite7 de -aloarea lor at!t 6n &lan
fi9ic &entru -iaţa noastră cotidiană7 c!t 5i de confiră rile &riite referitor la
sc+ibările noastre s&irituale7 lucruri &e care le citise 5i 6nţelesese din
cărţile lui (obias0
4n acele oente &l!n'ea 5i suferea0 Era co&le5ită7 nu ai
raţiona7 siţea doar cu sufletul0 A5a a fost &!nă la final0 Conferinţa s<a
terinat 5i nu a fost niic s&ectaculos din acel  ce-a &e care 6l a5te&tase0
Pe dru s&re casă7 s&re (!r'u Mure57 stu&oare 4n discuţiile care s<au
iscat at!t 6n 'ru&7 c!t 5i se&arat7 cu cole'ele ele7 a 6nţ eles că a-ea li&suri
 6n desfă5urarea cronolo'ică a 6nt!lnirii7 a ultiei transisiunii a lui (obias0
Multe din counicările lui nu i le aintea0 Ce s<a 6nt!&lat ? A adorit ?
E,clus0 Nu<i aintesc niic ce seăna cu sonul0 (otu5i li&sise de la unele
inforări7 de5i era 6n sală0 De ce? Ce sco& au a-ut toate acestea? Ce trebuie
să 6n-ăţ din toate acestea? Nu a a-ut 6ncă ti& fi9ic să anali9e97 să '!ndesc
asu&ra lucrurilor trecute7 dar acu c!nd scriu aceste r!nduri7 6i dau seaa
că 6n-ăţătura lui (obias este &entru a tre9i 6n noi7 nu cu-intele  :i eu sunt
Dune9eu7 ci 6nţele'erea lor0 Pă trunderea lor cu sufletul7 acce&tarea lor
s&irituală7 se face 5i se trăie5te fi9ic7 cu foc 6n suflet0 Si&la 6nţ ele'ere 5i
acce&tare entală nu este suficientă0
68

Aceasta este esenţa0 Oare aceasta să fie re-elaţia ea? Puteţi 6nţele'e
ce a dorit să -ă s&un ? Puteţi 6nţele'e ce a tră it atunci 5i acolo? (uturor
ulta iubire 5i Luină0

Melfior Ra 6 %HAUMBRA6R+MAIA,
 Iată stiaţi 5i iubiţi cititori7 doar c!te-a fr!nturi de reflecţ ii7 de la ult
&rea &uţine &ersoane = faţă de c!te au fost 6n sală> care au fost acolo 6n
Bucure5ti 5i au &artici&at cu 6ntrea'a fiinţă) tru&7 suflet 5i s&irit la 6nt!lnirea cu
 (obias &rin inunatul rece&tor s&iritual *eoffre2 Ho&&e7 alături de inunata
sa soţie 5i coec+i&ier s&iritual7 Linda0
4ntr<ade-ăr este foarte 'reu să e,&rii 6n cu-inte7 trăiri de o
i&resionantă 5i 6nălţătoare stare -ibraţional<ener'etică 0 Doar cei care s<au
 6&ărtă5it cu acele trăiri &rofund<6nălţătoare -or 6nţ ele'e ceea ce s<a dorit să
transită cu-intele cu&rinse 6n această odestă carte0
 (uturor cititorilor Pace7 Luină 5i Iubire s&irituală0

Melfior Ra

1U/RIS@

. /R-2A$A
#0 $+BIAS %I R+MAIA
. M-SAUL LUI $+BIAS /-$RU R+MAIA
C. -$I$A$-A $+BIAS
0 MIL %I $+BIAS
K0  "$ALIR-A 1U M-$A$R+
D. I$ALIR-A SI 1+$+/IR-A 1U M-$A$R+
69

8. $+BIAS, -+22R-3 %I M-L2I+R


MAR-L- /R-+$ AL $-M/LULUI 4- LA %I1A 5-1H-
9. $+BIAS %I 1-R1URIL- 1+1-$RI1- < -7/A4AR-A

E. 2RU1$UL $RA4A2IRULUI


11.  "$ALIR-A 4- /- MU$-L- SI+

F. SHAUMBRA
SHAUMBRA 4I R+MAIA
 "$ALIR-A 1U SHAUMBRA 4I BRA%+5
13. S/IRALA "$RU/ĂRIL+R M-L-

C. 4-MA$-RIALI&AR-A 5+ALULUI 4I$R- S/A:II


15. 5I&I$A 1-L+R /A$RU 1URI-RI 1-L-%$I

G. MISIU-A R+MAIA. $+BIAS SI SHAUMBRA 4I


R+MAIA
Q0 &IUA 5I4-1ĂRII 6 M-SAUL LUI $+BIAS /-$RU
R+MAIA
0  " S-M 4- MUL$UMIR- 6 IM/R-SII
70

De acelasi autor )
71

4escifrarea enigmelor $aina muntelui


Misiunea Rom0nia
1ălătorii pe 5amfim 8in pirami8a luminii celeste
Uni#ersul

%  K


K
4in tainele faraonilor Ale!, /rietenul meu astral $aina reginei Semirami8a
$aina profetului
Si a gră8inilor suspen8ate

Q  


#$$$
Re#elaţii 8in sfera 8i#ină 1ălător pe o rază 1ă lă tor pe o rază
%coala iniţierii astrale