You are on page 1of 39

VESTNÍK

MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka 71 Bratislava 30. decembra 2010 Ročník: 2010

Slová „ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia
nahrádzajú slovami „centrum bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“
v príslušnom tvare.

O b s a h:

175. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vymedzení


príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich
páchateľov a o postupe v trestnom konaní
(úplné znenie v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky
č. 67/2011, nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2012,
nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 8/2013 a nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2014, nariadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 114/2015, nariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 116/2016 a nariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 10/2017)
175
Nariadenie
ministra vnútra Slovenskej republiky
z 30. decembra 2010
o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru
a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov,
pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní

Na vymedzenie príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „útvar“) a na zabezpečenie jednotného postupu pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov
a o postupe v trestnom konaní u s t a n o v u j e m :

Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie upravuje príslušnosť, súčinnosť a postup útvarov pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní
ich páchateľov, úlohy príslušníkov Policajného zboru vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní (ďalej len
„vyšetrovanie“), činnosť výjazdovej skupiny a špecializovaného tímu.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na postup útvarov Policajného zboru pri pátraní po osobách a veciach.1) Útvary
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a útvary Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti boja proti trestným činom
extrémizmu a diváckemu násiliu postupujú podľa tohto nariadenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 2)

Výklad pojmov
Čl. 2
Toto nariadenie sa vzťahuje na útvary, ktorými sa na účely tohto nariadenia rozumejú
a) národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (ďalej len „národná kriminálna agentúra“),
b) úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „úrad hraničnej a cudzineckej polície“),
c) odbor boja proti terorizmu Prezídia Policajného zboru (ďalej len „odbor boja proti terorizmu“),
d) úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „úrad kriminálnej polície“),
e) odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „odbor kriminálnej polície krajského
riaditeľstva“),
f) odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „odbor kriminálnej polície okresného
riaditeľstva“),
g) obvodné oddelenie Policajného zboru odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej
len „obvodné oddelenie“),
h) okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „okresný dopravný inšpektorát“),
i) krajský dopravný inšpektorát krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „krajský dopravný inšpektorát“),
j) oddelenie železničnej polície Policajného zboru odboru železničnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru
(ďalej len „oddelenie železničnej polície krajského riaditeľstva“),
k) úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad inšpekčnej služby“),
l) Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (ďalej len „kriminalistický a expertízny ústav“),
m) odbor špecializovaných služieb Prezídia Policajného zboru (ďalej len „odbor špecializovaných služieb“),
n) odbor operatívneho zabezpečenia úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.

Čl. 3

1) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 53/2007 o postupe pri pátraní po osobách a veciach v znení neskorších predpisov.
2) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 115/2014 o postupe v oblasti boja proti trestným činom extrémizmu a diváckemu násiliu
v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2014.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1198

(1) Odhaľovaním trestných činov a zisťovaním ich páchateľov (ďalej len „odhaľovanie a objasňovanie“) sa na účely
tohto nariadenia rozumie vykonávanie operatívno-pátracej činnosti3) formou operatívneho odhaľovania, operatívneho
preverovania a operatívneho rozpracovania.
(2) Rozkladným opatrením sa rozumie opatrenie zamerané na zamedzenie alebo obmedzenie páchania trestnej
činnosti organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny zamerané na zabránenie ohrozenia
života, zdravia a majetku, smerujúce k zdržaniu finančných prevodov, trestnému stíhaniu jednotlivých členov skupiny,
zrušeniu živnostenského oprávnenia, výmazu fyzickej osoby alebo právnickej osoby z obchodného registra alebo
odobratiu koncesie, k preukázaniu inej trestnej činnosti a zaisteniu majetkového prospechu z nepoctivých zdrojov.
(3) Vecnou príslušnosťou sa rozumie určenie útvaru, ktorého príslušník Policajného zboru má vykonávať
odhaľovanie a objasňovanie alebo ktorého policajt má konať spôsobom uvedeným v Trestnom poriadku pred začatím
trestného stíhania alebo vykonávať vyšetrovanie o trestných činoch, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4) Miestnou príslušnosťou sa rozumie určenie vecne príslušnému útvaru, ktorý je vzhľadom na územie svojej
pôsobnosti príslušný vo veci konať a rozhodnúť. Útvary uvedené v čl. 2 písm. a) a c) sú osobitné útvary zriadené
ministrom s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto dislokácie.3a)
(5) Výberovou príslušnosťou sa na účely tohto nariadenia rozumie určenie vecnej príslušnosti útvarov uvedených
v čl. 2 vo veciach, ktoré podľa odseku 3 patria do vecnej príslušnosti iného útvaru určenej na základe splnenia niektorej
z podmienok:
a) operatívno-pátracou činnosťou útvaru uplatňujúceho si výberovú príslušnosť bola odhalená trestná činnosť
a postúpením poznatkov vecne príslušnému útvaru by sa podstatne sťažilo alebo zmarilo jej dokumentovanie alebo
vyšetrovanie,
b) operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom je v operatívnom záujme4)
útvaru uplatňujúceho si výberovú príslušnosť,
c) operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom by mohlo narušiť dlhodobé
dokumentovanie trestnej činnosti vykonávané útvarom uplatňujúcim si výberovú príslušnosť,
d) operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom by mohlo narušiť rozkladné
opatrenie zamerané na rozloženie organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny
vykonávané útvarom uplatňujúcim si výberovú príslušnosť,
e) ak operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom si to vyžaduje, vzhľadom
na spôsob spáchania trestného činu, procesné strany alebo iný dôležitý záujem.
(6) Výberovú príslušnosť podľa odseku 5 určuje opatrením
a) minister vnútra Slovenskej republiky na základe vlastného posúdenia alebo na návrh prezidenta Policajného zboru,
ak ide o vecnú príslušnosť útvaru uvedeného v čl. 2 písm. k) alebo na návrh generálneho riaditeľa sekcie kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia kontroly“), ak ide o vecnú
príslušnosť útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a) až j),
b) prezident Policajného zboru na základe vlastného posúdenia, na návrh 1. viceprezidenta Policajného zboru alebo
na návrh riaditeľa útvaru uplatňujúceho si výberovú príslušnosť, ak ide o vecnú príslušnosť útvaru uvedeného v čl. 2
písm. a) až j).
(7) Ak sa uplatňuje výberová príslušnosť podľa odseku 6 písm. a) na návrh prezidenta Policajného zboru, ak ide
o vecnú príslušnosť útvaru uvedeného v čl. 2 písm. k), útvar predkladajúci návrh pred podaním návrhu predloží
generálnemu riaditeľovi sekcie kontroly odôvodnený návrh na zaujatie stanoviska. V prípade, že generálny riaditeľ
sekcie kontroly s návrhom nesúhlasí, prezident Policajného zboru ďalej predloží návrh spolu so stanoviskom
generálneho riaditeľa sekcie kontroly na rozhodnutie ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(8) Ak vec patrí do vecnej príslušnosti útvaru uvedeného v čl. 2 písm. e) až j) a vec bola zistená v rámci činnosti
útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a) až d) alebo k) a sú splnené podmienky podľa odseku 5, nie je na určenie výberovej
príslušnosti potrebné opatrenie podľa odseku 6.
(9) Ak pominú dôvody uvedené v odseku 5, útvar, ktorý vo veci koná môže vec postúpiť na ďalšie konanie vecne
a miestne príslušnému útvaru, ak to opatrením určí
a) minister vnútra Slovenskej republiky na návrh prezidenta Policajného zboru, ak ide o vecnú príslušnosť útvaru
uvedeného v čl. 2 písm. k) alebo na návrh generálneho riaditeľa sekcie kontroly, ak ide o vecnú príslušnosť útvaru
uvedeného v čl. 2 písm. a) až j),
b) prezident Policajného zboru na návrh riaditeľa útvaru, ktorý vo veci koná, ak ide o vecnú príslušnosť útvaru
uvedeného v čl. 2 písm. a) až j).

3) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2016 o operatívno-pátracej činnosti.


3a) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
4) Čl. 2 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2016.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1199

(10) O určení výberovej príslušnosti podľa odseku 5 po začatí trestného stíhania útvar uplatňujúci si výberovú
príslušnosť písomne ihneď vyrozumie príslušného prokurátora.5)

(11) Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok lehoty. Ak
pripadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, pokladá sa za posledný deň lehoty
najbližší budúci pracovný deň.

Čl. 4
(1) Príslušníkom Policajného zboru sa na účely tohto nariadenia rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom
pomere podľa osobitného zákona.6)
(2) Policajtom sa na účely tohto nariadenia rozumie vyšetrovateľ Policajného zboru (ďalej len „vyšetrovateľ“) alebo
poverený príslušník Policajného zboru (ďalej len „poverený príslušník“) podľa osobitného predpisu7) a príslušník
Policajného zboru oprávnený na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo
v skrátenom vyšetrovaní podľa osobitného predpisu.8)
(3) Povereným príslušníkom je príslušník Policajného zboru, ktorý má v popise služobnej činnosti určenú náplň
činnosti skrátené vyšetrovanie alebo príslušník Policajného zboru, ktorý je písomným rozkazom nadriadeného
s ustanovovacou pôsobnosťou9) poverený vykonávaním služobných činností v skrátenom vyšetrovaní.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSLUŠNOSŤ A SÚČINNOSŤ PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO KONANIA A V TRESTNOM KONANÍ
Čl. 5
Vecná príslušnosť národnej kriminálnej agentúry
(1) Národná kriminálna agentúra je vecne príslušná pre trestné činy patriace do pôsobnosti Špecializovaného
trestného súdu.9a)
(2) Národná kriminálna agentúra je ďalej vecne príslušná pre trestné činy:
a) ak je podozrivý zo spáchania trestného činu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej
republiky, štátny tajomník, predseda ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, predseda
a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky,
sudca, prokurátor, verejný ochranca práv, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľ Národného
bezpečnostného úradu, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
príslušník Národného bezpečnostného úradu, príslušník Slovenskej informačnej služby a príslušník Vojenského
spravodajstva, v ktorých dozor nad dodržiavaním zákonnosti vykonáva Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky,
b) nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania
s nimi podľa § 172 ods. 1, ods. 4 a podľa § 173 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona, ak o nich nekoná útvar uvedený
v čl. 2 písm. k),
c) podľa čl. 3 ods. 5.
(3) Národná kriminálna agentúra v postavení koordinátora činností útvarov Policajného zboru a útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy na úseku boja proti nelegálnej výrobe, držbe
a obchodovaniu so zbraňami, strelivom, muníciou a výbušninami a ak si to povaha veci vyžaduje vykonáva operatívno-
pátraciu činnosť súvisiacu s odhaľovaním trestných činov nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami
podľa § 294 a 295 Trestného zákona.

(4) Národná kriminálna agentúra zabraňuje trestnej činnosti organizovaných a zločineckých skupín vykonávaním
operatívno-pátracej činnosti a rozkladných opatrení.

5) § 230 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku.


6) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
7) § 10 ods. 8 písm. a) a c) Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
8) § 10 ods. 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
§ 5 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania
vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní.
9) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 174/2010 o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo veciach služobného pomeru v štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru (personálna pôsobnosť) v znení neskorších predpisov.
9a) § 14 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1200

(5) Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu. 9b)

Čl. 6
Vecná príslušnosť úradu hraničnej a cudzineckej polície
(1) Úrad hraničnej a cudzineckej polície je vecne príslušný pre trestné činy
a) násilného prekročenia štátnej hranice, prevádzačstva a nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 až
357 Trestného zákona, ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. k),
b) legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona, porušovania predpisov o obehu tovaru v styku
s cudzinou podľa § 254 ods. 3, 4 a 5 Trestného zákona a porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na
označenie tovaru podľa § 279 ods. 2 a 3 Trestného zákona, zistené pri kontrole hraníc alebo odhalené vlastnou
operatívno-pátracou činnosťou okrem trestných činov odhalených orgánom štátnej správy v colníctve,10) úradom
kriminálnej polície alebo zistených z trestných oznámení občanov alebo zistených iným spôsobom, ak nepatria do
pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu,9a) 11)
c) založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, spáchané v súvislosti
s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) alebo b), ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. k),
d) marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. c) Trestného zákona,
e) falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky
podľa § 352 Trestného zákona, ak takýmto falšovaním a pozmeňovaním je dotknutý cestovný doklad a trestný čin
bol spáchaný v súvislosti s prekročením štátnej hranice Slovenskej republiky alebo cudzincom na území Slovenskej
republiky,
f) neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a Trestného zákona v znení zákona č. 262/2011 Z. z.,
g) obchodovania s ľuďmi podľa § 179 Trestného zákona,
h) súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až g), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie podľa
§ 18 Trestného poriadku,
i) podľa čl. 3 ods. 5.
(2) Úrad hraničnej a cudzineckej polície pri svojej činnosti spolupracuje s partnerskými útvarmi polície susedných
štátov a krajín Európskej únie a súčasne zabraňuje činnosti zločineckých skupín a organizovaných skupín vykonávaním
operatívno-pátracej činnosti a rozkladnými opatreniami.
(3) Skrátené vyšetrovanie o prečinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
neprevyšuje tri roky, metodicky riadi a kontroluje riaditeľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu
hraničnej a cudzineckej polície.

Čl. 7
Vecná príslušnosť odboru boja proti terorizmu
(1) Odbor boja proti terorizmu vykonáva operatívno-pátraciu činnosť zameranú na odhaľovanie trestných činov,
zisťovanie ich páchateľov a zabezpečenie úloh v oblasti ochrany pred hrozbou terorizmu.
(2) Plní úlohy vyplývajúce z činnosti Národného bezpečnostného analytického centra. 10a)
(3) Plní úlohy vyplývajúce z postavenia teroristického skríningového centra.
(4) Zabraňuje trestnej činnosti formou rozkladných opatrení. 12)

Čl. 8
Vecná príslušnosť úradu kriminálnej polície
Úrad kriminálnej polície je vecne príslušný pre trestné činy, pre ktoré je inak príslušný odbor kriminálnej polície
krajského riaditeľstva alebo odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva, ak si to vyžaduje povaha veci vzhľadom
na spôsob spáchania trestného činu, procesné strany alebo iný dôležitý záujem, ak tak prezident Policajného zboru určí
opatrením.

9b) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10) § 2 zákona č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe.
10a) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 163/2013 o poskytovaní informácií Národnému bezpečnostnému analytickému centru.
11) Poznámka pod čiarou k odkazu 11 vypustená v zmysle čl. I nariadenia ministra vnútra slovenskej republiky č. 1/2014
12) Poznámka pod čiarou k odkazu 12 vypustená v zmysle čl. I ods. 9 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 8/2013.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1201

Čl. 9
Vecná príslušnosť odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva
Odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva je vecne príslušný pre
a) obzvlášť závažné zločiny13), ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a) až c) a k),
b) trestné činy, ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou,
ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a) až c) a k),
c) trestné činy skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona, neodvedenia dane a poistného podľa §
277 ods. 4 Trestného zákona a daňového podvodu podľa § 277a ods. 3 písm. a) Trestného zákona,
d) trestné činy spáchané pracovníkmi Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré ako verejní činitelia spáchali
v súvislosti s výkonom ich zamestnania, ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a) alebo Kriminálny úrad
Finančnej správy Slovenskej republiky,
e) trestné činy, ktoré sú inak vo vecnej príslušnosti odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva, ak si to
vyžaduje povaha veci vzhľadom na jej závažnosť, rozsiahlosť, zložitosť alebo iný dôležitý záujem, ak tak opatrením
určí riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru na základe vlastného posúdenia alebo ak mu tak uloží
prezident Policajného zboru. 13)

Čl. 10
Vecná príslušnosť odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva
Odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva je vecne príslušný pre trestné činy, o ktorých konanie v prvom
stupni vykonáva okresný súd,14) okrem trestných činov, ktoré sú vo vecnej príslušnosti obvodného oddelenia podľa
čl. 11, okresného dopravného inšpektorátu alebo krajského dopravného inšpektorátu podľa čl. 12 alebo oddelenia
železničnej polície krajského riaditeľstva podľa čl. 13, ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a), b), c), e) a k).

Čl. 11
Vecná príslušnosť obvodného oddelenia
Obvodné oddelenie je vecne príslušné na skrátené vyšetrovanie o prečinoch, pre ktoré zákon ustanovuje trest odňatia
slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky okrem prečinov, ktoré sú vo vecnej príslušnosti okresného
dopravného inšpektorátu, krajského dopravného inšpektorátu alebo oddelenia železničnej polície krajského
riaditeľstva, ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a) až c) alebo k).

Čl. 12
Vecná príslušnosť okresného dopravného inšpektorátu a krajského dopravného inšpektorátu
Okresný dopravný inšpektorát a krajský dopravný inšpektorát sú vecne príslušné pre trestné činy, o ktorých sa
vykonáva skrátené vyšetrovanie o prečinoch, pre ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
neprevyšuje tri roky, spáchané v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky alebo iných povinností, ktoré
s premávkou na pozemných komunikáciách a vedením dopravného prostriedku bezprostredne súvisia, okrem
operatívno-pátracej činnosti o týchto trestných činoch.

Čl. 13
Vecná príslušnosť oddelenia železničnej polície krajského riaditeľstva
Oddelenie železničnej polície krajského riaditeľstva je vecne príslušné na skrátené vyšetrovanie o prečinoch
spáchaných v obvode železničných dráh, pre ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
neprevyšuje tri roky okrem prečinov, ktoré sú vo vecnej príslušnosti okresného dopravného inšpektorátu alebo
krajského dopravného inšpektorátu, ak o nich nekoná útvar uvedený v čl. 2 písm. a) až d) alebo k).

Čl. 14
Vecná príslušnosť úradu inšpekčnej služby
(1) Úrad inšpekčnej služby je vecne príslušný pre
trestné činy:
a) spáchané príslušníkmi Policajného zboru počas trvania služobného pomeru,
b) zo spáchania ktorých je podozrivý príslušník Policajného zboru aj v prípade, ak k spáchaniu trestného činu došlo
pred vznikom služobného pomeru,
c) súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmene a), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie podľa § 18
Trestného poriadku,
d) podľa čl. 3 ods. 5.

13) § 11 ods. 3 Trestného zákona.


14) § 15 Trestného poriadku.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1202

(2) Útvary Policajného zboru bezodkladne písomne upovedomia sekciu kontroly pri podozrení z trestného činu
uvedeného v odseku 1, ak takúto informáciu získajú pri zistení trestného činu, v rámci odhaľovania a objasňovania a pri
vyšetrovaní.

Čl. 14a
Postup pri zmene vecnej príslušnosti

(1) Ak poverený príslušník, ktorý vykonáva skrátené vyšetrovanie, zistí skutočnosti zakladajúce vecnú príslušnosť
odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva alebo odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva, bezodkladne
predloží cestou nadriadeného zodpovedného za trestné konanie vykonávané službou poriadkovej polície okresného
riaditeľstva spisový materiál s návrhom na postúpenie veci odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva alebo
odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva.

(2) Riaditeľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva alebo riaditeľ odboru kriminálnej polície krajského
riaditeľstva bezodkladne zabezpečí posúdenie predloženého návrhu.

(3) Ak riaditeľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva alebo riaditeľ odboru kriminálnej polície
krajského riaditeľstva zistí vecnú príslušnosť odboru, vec prevezme a na sprievodnom liste vyznačí dátum a čas
prevzatia veci; ak nezistí vecnú príslušnosť odboru, spisový materiál vráti bezodkladne nadriadenému zodpovednému
za trestné konanie vykonávané službou poriadkovej polície okresného riaditeľstva, pričom uvedie dôvody, pre ktoré
neuznal vecnú príslušnosť odboru.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj pre postup v trestných veciach, v ktorých vykonáva
skrátené vyšetrovanie poverený príslušník služby dopravnej polície alebo služby železničnej polície.

Čl. 15
Príslušnosť odboru operatívneho zabezpečenia úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Odbor operatívneho zabezpečenia úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vykonáva operatívno-pátraciu činnosť zameranú na ochranu ústavných činiteľov
a diplomatických misií.

Čl. 16
Príslušnosť odboru špecializovaných služieb
(1) Odbor špecializovaných služieb vykonáva operatívno-pátraciu činnosť zameranú na odhaľovanie trestných
činov, ich páchateľov a na zabezpečenie ochrany príslušníkov Policajného zboru, ktorí plnia úlohy agenta podľa
osobitného predpisu.15)
(2) Zamedzuje páchaniu trestnej činnosti formou rozkladných opatrení.

Čl. 17
Miestna príslušnosť
(1) Odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva, odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva a útvar
uvedený v čl. 2 písm. g) až j), sú miestne príslušné pre trestné činy, ktorých miesto spáchania je v ich územnej
pôsobnosti.
(2) Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom
a) páchateľ konal alebo
b) nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný Trestným zákonom.
(3) Ak je podľa odsekov 1 a 2 daná miestna príslušnosť niekoľkých útvarov, konanie vykoná z týchto útvarov ten
útvar, ktorému bolo najskôr doručené trestné oznámenie; ak už bolo začaté trestné stíhanie, konanie vykoná z týchto
útvarov ten útvar, ktorého policajt začal trestné stíhanie.
(4) Ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, je miestne príslušný útvar, v ktorého obvode
obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava; ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo sú mimo územia Slovenskej republiky,
je miestne príslušný útvar, v ktorého obvode čin vyšiel najavo. Za miesto, kde čin vyšiel najavo, sa považuje to miesto

15) § 117 Trestného poriadku.


§ 39a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1203

na území Slovenskej republiky, kde sa niektorý z útvarov uvedených v čl. 2, orgán činný v trestnom konaní alebo súd,
ako prvý dozvedel, že bol spáchaný trestný čin.
(5) Pri prepravovaných zásielkach v zaplombovaných železničných vozňoch alebo prepravných skriniach
sa považuje za miesto spáchania trestného činu
a) tá železničná stanica, v ktorej podľa všeobecného zápisu došlo k poslednému preplombovaniu zásielky, ak
v cieľovej železničnej stanici bola zistená neúplnosť zásielky a nová plomba nebola porušená,
b) cieľová železničná stanica, ak počas prepravy nedošlo k preplombovaniu zásielky, ak nová plomba bola porušená
alebo ak nebol spísaný všeobecný zápis o preplombovaní zásielky.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na útvary uvedené v čl. 2 písm. a) až d) a k) až n).

Čl. 18
Spoločné vyšetrovanie, vylúčenie a spojenie veci
(1) Ak je policajt vecne príslušný vykonávať vyšetrovanie aspoň o jednom z trestných činov, môže vykonať
vyšetrovanie o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestná činnosť
spolu súvisí, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote. Spoločné vyšetrovanie o trestnom čine
vykonáva ten policajt, ktorý je príslušný vykonávať vyšetrovanie o čine najprísnejšie trestnom. Ak ide o trestné činy
rovnako závažné, vyšetrovanie vykonáva ten policajt, ktorý ako prvý vzniesol obvinenie. Ak však čo len jeden
z trestných činov patrí do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu,9a) spoločné vyšetrovanie vykonáva útvar
uvedený v čl. 2 písm. a), b) alebo k), ak tieto trestné činy spolu súvisia.
(2) Na urýchlenie konania alebo z iných dôležitých dôvodov možno vyšetrovanie o niektorom z trestných činov
alebo proti niektorému z obvinených vylúčiť zo spoločného vyšetrovania; príslušnosť útvaru, ktorý vec vylúčil, sa
nemení. Ak však vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva vylúči vec, o ktorej by ináč patrilo
vykonávať vyšetrovanie vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva, môže ju postúpiť tomuto
útvaru, len ak to nebude brániť ukončeniu veci v lehote určenej na skončenie vyšetrovania alebo skráteného
vyšetrovania. Príslušnosť útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a), b) alebo k), ktorý vec vylúčil sa nemení. Ak však
vyšetrovateľ útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a), b) alebo k) vylúči vec, o ktorej by mal vykonávať vyšetrovanie
vyšetrovateľ útvaru uvedeného v čl. 2 písm. e) až j), môže ju postúpiť tomuto útvaru len ak to nebude brániť ukončeniu
veci v lehote určenej na skončenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.
(3) Ak vyjde v priebehu vyšetrovania najavo nový trestný čin, ktorý nespáchal obvinený, alebo ktorý s vyšetrovanou
vecou nesúvisí, vykoná sa o ňom samostatné vyšetrovanie.

Čl. 19
Osobitná príslušnosť
(1) Z osobitných dôvodov môže byť určená príslušnosť iného vecne príslušného útvaru podľa čl. 5 až 13. Osobitnú
príslušnosť určuje opatrením najbližšie spoločne nadriadený obom útvarom, ktorý ak bolo začaté trestné stíhanie,
písomne o určení osobitnej príslušnosti vyrozumie príslušného prokurátora.
(2) O osobitné dôvody ide najmä, ak je inak vecne príslušný útvar nadmerne zaťažený príslušnosťou v iných
trestných veciach, ak náročnosť alebo zložitosť vyšetrovania predpokladá iné služobné podmienky na riadny výkon
služobnej činnosti, ak sú známe okolnosti, ktoré uplatnením osobitnej príslušnosti zabezpečia zistenie skutočného stavu
veci, výchovné pôsobenie trestného konania na páchateľa i na ostatné osoby a čo najrýchlejšie prejednanie a
rozhodnutie veci alebo je to na prospech účelnosti a hospodárnosti konania.
(3) Odseky 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na odhaľovanie a objasňovanie.

Čl. 19a
Odňatie a prikázanie veci
Z dôležitých dôvodov môže byť vec útvaru príslušnému podľa čl. 9 až 13 odňatá a prikázaná inému útvaru.
O odňatí a prikázaní veci rozhoduje spôsobom ustanoveným osobitným predpisom15a) najbližšie spoločne nadriadený
orgán, ktorý o odňatí a prikázaní veci vyrozumie príslušného prokurátora.

Čl. 20
Spory o príslušnosť
(1) Nadriadený predchádza sporom o príslušnosť. V spore o príslušnosť pred začatím trestného stíhania
a v prípravnom konaní rozhoduje spôsobom ustanoveným osobitným predpisom15b) najbližšie spoločne nadriadený

15a) § 23 ods. 1 a § 201 ods. 6 písm. a) Trestného poriadku v znení zákona č. 262/2011 Z. z.
15b) § 23 ods. 1 a § 201 ods. 5 písm. a) Trestného poriadku v znení zákona č. 262/2011 Z. z.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1204

útvarom, ktoré sú v spore o príslušnosť. V spore o príslušnosť v odhaľovaní a objasňovaní určuje príslušnosť opatrením
najbližšie spoločne nadriadený útvarom, ktoré sú v spore o príslušnosť.
(2) Vyšetrovací spis (ďalej len „spis“) na rozhodnutie v spore o príslušnosť predkladá riaditeľ útvaru, ktorý neuznal
príslušnosť svojho útvaru, a to bezodkladne. Rovnopis spisu súčasne vráti útvaru, ktorý vo veci konal pred vznikom
sporu. Do určenia príslušnosti v spore o príslušnosť koná vo veci útvar, ktorý konal vo veci pred vznikom sporu.
Predchádzajúce vety sa primerane vzťahujú aj na dokumentáciu odhaľovania a objasňovania.
(3) Riaditeľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva, riaditeľ obvodného oddelenia a riaditeľ okresného
dopravného inšpektorátu predloží spis alebo dokumentáciu odhaľovania a objasňovania v spore o príslušnosť podľa
odseku 2 prostredníctvom riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru riaditeľovi krajského riaditeľstva
Policajného zboru; vedúci oddelenia železničnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru predloží spis alebo
dokumentáciu odhaľovania a objasňovania v spore o príslušnosť podľa odseku 2 riaditeľovi krajského riaditeľstva
Policajného zboru, za účelom riešenia sporu prioritne na báze dohody.
(4) Riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru predloží spis alebo dokumentáciu odhaľovania a objasňovania
v spore o príslušnosť, podľa odseku 2 prezidentovi Policajného zboru, za účelom rozhodnutia v spore o príslušnosť po
predchádzajúcom neúspešnom pokuse o uzavretie dohody v spore o príslušnosť s riaditeľom krajského riaditeľstva
Policajného zboru sporiaceho sa útvaru.
(5) Nadriadený uvedený v odseku 1 vyrieši spor o príslušnosť v čo najkratšom čase.

Čl. 21
Vylúčenie policajta a zapisovateľa
(1) Dôvody vylúčenia policajta a zapisovateľa upravuje § 31 ods. 1 Trestného poriadku a použiteľnosť úkonu, ktorý
vykonal vylúčený policajt, upravuje § 31 ods. 4 Trestného poriadku.
(2) Podľa § 32 ods. 2 Trestného poriadku, ak oznámi svoju zaujatosť zapisovateľ, alebo ak vznesie námietku jeho
zaujatosti strana,16) o jeho vylúčení rozhoduje uznesením policajt, ktorý zapisovateľa na spísanie zápisnice o úkone
pribral a podľa § 32 ods. 3 Trestného poriadku o námietke zaujatosti voči policajtovi rozhoduje uznesením policajt, voči
ktorému námietka zaujatosti smeruje. O sťažnosti proti uzneseniu podľa predchádzajúcej vety rozhoduje bezprostredne
nadriadený policajtovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
(3) Ak je námietka zaujatosti vznesená len všeobecne voči všetkým policajtom určitého útvaru bez bližšej
konkretizácie dôvodov, z ktorých sa zaujatosť vyvodzuje, bezprostredne nadriadený spracuje menný zoznam policajtov
útvaru, v ktorom sa každý jeden policajt vyjadrí, či je podľa odseku 1 v danej veci zaujatý. Ďalej nadriadený orgán
primerane využije postup ustanovený osobitným predpisom.15a)

Čl. 22
Súčinnosť v odhaľovaní a objasňovaní a vo vyšetrovaní
(1) Príslušník Policajného zboru vo veci, v ktorej vykonáva odhaľovanie a objasňovanie alebo ktorú vyšetruje, je
oprávnený vyžadovať od iných útvarov informácie a vykonanie úkonov a služobných činností nevyhnutných pre
odhaľovanie a objasňovanie alebo vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže zabezpečiť sám 17) a ktoré sú
dožiadané útvary oprávnené vykonať. Týmto požiadavkám je potrebné vyhovieť, ak tomu nebráni osobitný predpis; 18)
požiadavke poskytnúť informáciu príslušník Policajného zboru vyhovie len v rozsahu, ktorým neohrozí úspešné
odhalenie trestného činu, zistenie jeho páchateľa alebo vykonanie trestného konania.
(2) Požiadavky na poskytnutie informácie a vykonanie úkonov a služobných činností podľa odseku 1 uplatňuje
príslušník Policajného zboru písomne prostredníctvom nadriadeného; ak vec neznesie odklad, požiadavky uplatňuje
ústne alebo telefonicky a bez meškania o tom vyhotoví záznam. Za zákonnosť požiadaviek zodpovedá dožiadajúci
príslušník Policajného zboru a za správnosť a včasnosť ich vykonania zodpovedá príslušník Policajného zboru
dožiadaného útvaru.
(3) Útvary uvedené v čl. 2 písm. a), b), d) až n) si poskytujú pomoc pri vyšetrovaní trestných činov. Ak je to
na urýchlenie vyšetrovania alebo z iných dôvodov nutné, je možné o vykonanie niektorého úkonu požiadať policajta
iného útvaru, v ktorého obvode má byť úkon vykonaný. Takéto dožiadanie sa vybavuje spravidla do siedmich dní odo
dňa jeho doručenia19) alebo ihneď, ak si to povaha veci vyžaduje.

16) § 10 ods. 11 Trestného poriadku v znení zákona č. 491/2008 Z. z.


17) § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19) § 57 ods. 3 Trestného poriadku.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1205

(4) V dožiadaní sa uvádzajú údaje o spise, čoho sa týka, aké úkony sa majú vykonať, ďalej treba stručne vyhodnotiť
vec z hľadiska skutkového a taktického, a ak má byť vykonaný výsluch obvineného alebo svedka, treba uviesť otázky
a problematiku, na ktorú má byť výsluch zameraný. Dožiadaný orgán vykonáva vo svojom obvode tiež ďalšie
nevyhnutné úkony, vykonanie ktorých vyplynulo z výsledkov úkonov, ktoré na základe dožiadania vykonal.
(5) Dožiadanie o vykonanie výsluchu a iných úkonov u obvineného, ktorý je vo väzbe, zasiela vyšetrovateľ tomu
útvaru, ktorý proti tomuto obvinenému vykonáva väzobné vyšetrovanie. Útvar vyhovie dožiadaniu, ktoré mu bolo
doručené pred skončením vyšetrovania. Ak už bolo vyšetrovanie skončené a obvinený je naďalej vo väzbe, zabezpečí
dožiadaný útvar súhlas sudcu pre prípravné konanie na vykonanie úkonu a dožiadanie vybaví.
(6) Ak postupuje dožiadaný útvar dožiadanie ďalšiemu útvaru, vyrozumie o tom vždy ten útvar, ktorý o vykonanie
úkonu požiadal.
(7) Policajt zisťuje, či je osoba, ktorej bolo vznesené obvinenie za niektorý z trestných činov uvedených
v osobitnom predpise,20) držiteľom zbrojného preukazu. Ak policajt zistí, že takáto osoba je držiteľom zbrojného
preukazu oznámi túto skutočnosť neodkladne telefonicky, elektronickou poštou a dodatočne písomne útvaru, ktorý túto
osobu eviduje ako držiteľa zbrojného preukazu.
21)-vypustiť

Čl. 23
(1) Ak príslušník Policajného zboru na základe odhaľovania a objasňovania, po zhromaždení dôkazového materiálu,
zistí skutočnosti odôvodňujúce postup podľa § 199 ods. 1 a ods. 2 alebo § 206 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku,
spracuje písomný realizačný návrh podľa interného predpisu.22)
(2) Ak je to na úspešnú realizáciu veci potrebné, predkladateľ v realizačnom návrhu upozorní, ktoré materiály
možno v trestnom konaní zabezpečiť priamo a ktoré ďalším procesným postupom; zároveň upozorní na použité metódy,
formy a prostriedky odhaľovania a objasňovania, ktoré majú zostať utajené pred nepovolanými osobami.
(3) Po prevzatí realizačného návrhu vykoná nadriadený vecne a miestne príslušného útvaru opatrenia, aby bolo o
realizačnom návrhu bez meškania rozhodnuté. Ak nadriadený alebo ním určený policajt, ktorému bol realizačný návrh
odovzdaný na realizáciu zistí, že útvar nie je vecne alebo miestne príslušný, odovzdá realizačný návrh príslušnému
útvaru, a to do 7 dní od jeho doručenia; predkladateľa realizačnom návrhu o odovzdaní písomne informuje.
(4) Ak predložený realizačný návrh nie je dostatočným podkladom na rozhodnutie,23) nadriadený vecne a miestne
príslušného útvaru písomne požiada predkladateľa o doplnenie realizačného návrhu, pričom uvedie, v akom smere
a rozsahu je treba realizačný návrh doplniť a stanoví primeranú lehotu, v ktorej je potrebné doplnenie vykonať tak, aby
policajt mohol rozhodnúť do 30 dní od doručenia realizačného návrhu. Ak doplnenie realizačného návrhu v stanovenej
lehote nebude vykonané, nadriadený vecne a miestne príslušného útvaru vráti realizačný návrh predkladateľovi.
(5) Ak policajt po vyhodnotení realizačného návrhu dospeje k záveru, že nie je dôvod na postup podľa § 199 ods. 1
Trestného poriadku, postupuje podľa § 197 Trestného poriadku; o rozhodnutí predkladateľa realizačného návrhu
písomne informuje.

TRETIA ČASŤ
PREDSÚDNE KONANIE
Čl. 24
Riadenie a kontrola vyšetrovania a skráteného vyšetrovania
(1) Nadriadený riadi, organizuje a kontroluje činnosť policajta a útvaru tak, aby veci boli prideľované
a vybavované včas a bez prieťahov. Za tým účelom najmä
a) prijíma veci do vyšetrovania a skráteného vyšetrovania a dožiadania na vykonanie úkonov trestného konania
a prideľuje ich policajtom, pričom prihliada na ich špecializáciu a zaťaženosť,
b) vykonáva vstupnú, priebežnú a výstupnú kontrolu spisu,
c) kontroluje postup policajta z hľadiska plynulosti a metodiky vyšetrovania a úplnosti dokazovania,
d) kontroluje dodržiavanie lehôt na rozhodnutie podľa § 196 alebo §199 Trestného poriadku a na skončenie
vyšetrovania podľa čl. 44,
e) oboznamuje sa s rozhodnutiami policajta podľa § 197, 199, 206, 214 ods. 1 a 2 a § 215 ods. 1 a 4 Trestného
poriadku, oboznámenie potvrdí svojim podpisom na rovnopise rozhodnutia, ktoré sa zakladá do rovnopisu
vyšetrovacieho spisu,“

20) § 54 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) Poznámka pod čiarou k odkazu 21 vypustená v zmysle čl. I ods. 3 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
22) Čl. 28 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2016.
23) § 197 a 199 Trestného poriadku.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1206

f) prideľuje veci inému policajtovi vzhľadom na ich závažnosť, rozsiahlosť, zložitosť alebo pri zistení nečinnosti
alebo v prípadoch dlhodobej neprítomnosti určitého policajta,
g) kontroluje rozhodnutia, opatrenia a úkony trestného
konania vykonané podľa osobitného predpisu,24)
h) prijíma opatrenia na základe rozhodnutia prokurátora o odňatí veci,25)
i) deleguje časť kompetencií v ním určenom rozsahu na riaditeľov odborov a vedúcich oddelení.
(2) Riadiacu a kontrolnú činnosť podľa odseku 1 nadriadený priebežne zaznamenáva do kontrolného listu
vyšetrovacieho spisu (ďalej len „kontrolný list“). Kontrolný list sa zakladá ako prvá listina do ostatného spisového
materiálu rovnopisu spisu určeného na evidenčné potreby policajta.26) Vzor kontrolného listu je uvedený v prílohe.
(3) Ak nadriadený postupom podľa odseku 1 písm. e) zistí nedostatky, upozorní na tieto policajta a odporučí ďalší
postup. Ak policajt odporúčania neakceptuje nadriadený svoje zistenia oznámi prokurátorovi vykonávajúcemu dozor
nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní.
(4) Výkon kontroly podľa odsekov 1 a 2 nie je výkonom kontroly podľa interného predpisu.27)
(5) Vyšetrovateľ úradu kriminálnej polície pri kontrole vyšetrovania jednotlivých trestných vecí na útvaroch
kriminálnej polície krajských riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev vykonávajúcich vyšetrovanie a skrátené
vyšetrovanie postupuje podľa interného predpisu.27) Rovnako postupuje vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície
krajského riaditeľstva pri kontrole vyšetrovania jednotlivých trestných vecí na útvaroch kriminálnej polície okresných
riaditeľstiev v pôsobnosti krajského riaditeľstva. Ak to kontrolné zistenia odôvodňujú, vyšetrovateľ úradu kriminálnej
polície vypracuje v konkrétnej trestnej veci písomné odporúčanie, v ktorom upozorní na zistené nedostatky a v prípade
potreby odporučí ďalší postup; písomné odporúčanie zašle nadriadenému policajta, ktorý vykonáva vyšetrovanie alebo
skrátené vyšetrovanie v konkrétnej trestnej veci.
(6) Vyšetrovateľ úradu kriminálnej polície je oprávnený vyžadovať správy, informácie alebo iné podklady o stave
konania v konkrétnej trestnej veci alebo osobne preveriť stav vyšetrovania v konkrétnej trestnej veci (ďalej len
„previerka spisu“) na útvaroch vykonávajúcich vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie v pôsobnosti krajských
riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev.
(7) Vyšetrovateľ úradu kriminálnej polície pri manipulácii s vyšetrovacím spisom za účelom vykonania previerky
spisu postupuje podľa interného predpisu.28)
(8) Oprávnenia podľa odsekov 5 a 6 má aj vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva vo vzťahu
k policajtom útvarov kriminálnej polície, vykonávajúcich vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie, okresných riaditeľstiev
Policajného zboru v pôsobnosti krajského riaditeľstva Policajného zboru. Rovnako podľa odseku 4 postupuje
a oprávnenia podľa odsekov 5 a 6 má tiež policajt odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, odboru
poriadkovej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru, odboru poriadkovej polície alebo odboru poriadkovej
a dopravnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru, policajt odboru dopravnej polície Prezídia Policajného
zboru a krajského dopravného inšpektorátu krajského riaditeľstva Policajného zboru a policajt odboru železničnej
polície Prezídia Policajného zboru a odboru železničnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru na útvaroch
príslušnej služby Policajného zboru vykonávajúcich skrátené vyšetrovanie.
(9) Oprávnenia a povinnosti orgánov kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov policajtmi podľa osobitných predpisov29) a postup pri vybavovaní sťažností podľa
osobitných predpisov30) nie sú ustanoveniami tohto predpisu dotknuté.

24) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo
vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení neskorších predpisov.
25) § 230 ods. 2 písm. f) Trestného poriadku.
26 ) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení
neskorších predpisov.
27) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 81/2011 o vnútornom kontrolnom systéme.
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 40/2015 o operatívnych kontrolách.
28) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 107/2005 o postupe pri evidovaní a manipulácii s vyšetrovacími spismi v znení neskorších
predpisov.
29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 81/2011. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 40/2015.
30) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 113/2010 o sťažnostiach.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1207

Čl. 25
Metodická činnosť na úseku vyšetrovania a skráteného vyšetrovania

(1) Úrad kriminálnej polície systematicky skúma a analyzuje problematiku vyšetrovania a skráteného vyšetrovania
najmä z hľadiska metodiky vyšetrovania a skráteného vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov, aplikácie
príslušných právnych noriem v trestnom konaní a praktickej aplikácie rozhodovacej činnosti súdov a prokuratúry.
Za účelom zjednotenia alebo koordinácie postupu útvarov v trestnom konaní metodicky riadi a usmerňuje útvary
uvedené v čl. 2, okrem útvarov uvedených v písm. c), k) až n) (ďalej len „metodická činnosť“).
(2) Metodická činnosť má odporúčací charakter a realizuje sa formou vzorov pre vyšetrovateľov a poverených
príslušníkov, metodického usmernenia, školenia alebo inštruktážno-metodického zamestnania.
(3) Ak to výsledky previerky spisu podľa čl. 24 ods. 5 vo vzťahu k metodickej činnosti odôvodňujú, je
vyšetrovateľ úradu kriminálnej polície oprávnený vypracovať v konkrétnej trestnej veci písomné odporúčanie, v ktorom
upozorní na zistené nedostatky a v prípade potreby odporučí ďalší postup; písomné odporúčanie zašle nadriadenému
policajta, ktorý vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie v konkrétnej trestnej veci.
(4) Metodická činnosť je vykonávaná na základe vlastných poznatkov úradu kriminálnej polície, podnetov útvarov
uvedených v čl. 2, podnetu alebo príkazu nadriadeného alebo podnetu iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby
alebo právnickej osoby.
(5) Za účelom výkonu metodickej činnosti je úrad kriminálnej polície oprávnený vyžadovať správy a informácie
o stave konania v konkrétnych trestných veciach, ako aj správy, informácie, štatistické údaje alebo iné podklady o stave
a úrovni vyšetrovania a výslednosti práce útvarov uvedených v odseku 1 a vykonať previerku spisu. Správy,
informácie, štatistické údaje alebo iné podklady vyžaduje spravidla písomne, ak vec neznesie odklad, telefonicky alebo
elektronickou poštou; dožiadaný útvar je povinný požiadavke v stanovenom termíne vyhovieť.

Čl. 26
Samostatnosť policajta
(1) Policajt vo vyšetrovaní, okrem prípadu, na ktorý je treba rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie
alebo prokurátora, vykonáva všetky úkony samostatne, je povinný ich vykonať v súlade so zákonom a zodpovedá za ich
včasné vykonanie podľa osobitného predpisu.30a)
(2) Príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom alebo povereným príslušníkom 8) môže vykonávať
rozhodnutia, opatrenia a úkony trestného konania vo vyšetrovaní v rozsahu určenom osobitným predpisom;24) po začatí
trestného stíhania ich vykonanie prerokuje s vyšetrovateľom alebo povereným príslušníkom alebo ich bezprostredne
nadriadeným.
(3) Vyšetrovateľ čakateľ môže na základe poverenia riaditeľa útvaru vykonávať skrátené vyšetrovanie a činnosti
vo vyšetrovaní v rozsahu a za podmienok stanových osobitným predpisom.31)
31a) a 31b) vypustiť 32

Čl. 27
Úlohy policajta

(1) Záväzné pokyny prokurátora policajt zakladá do originálu spisu;33) Ak prokurátor vydá pokyn ústne, telefonicky,
elektronickými prostriedkami bez zaručeného podpisu, policajt vyhotoví záznam, v ktorom uvedie kým, kedy a aký
pokyn bol vydaný. Fotokópie uvedených písomností založí do rovnopisu vyšetrovacieho spisu. b.)
(2) Policajt priebežne ukladá originál a rovnopis spisu tak, aby mohli byť bezodkladne predložené prokurátorovi
a na vykonanie kontroly podľa čl. 24.
b32

30a) § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 201 ods. 3 Trestného poriadku.
31) § 34 ods. 6 a 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 69/2005 Z. z..
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 46/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti vyšetrovateľa čakateľa vo vyšetrovaní
(oznámenie č. 169/2005 Z. z.).
31a) Poznámka pod čiarou o odkazu 31a vypustená v zmysle čl. I ods. 10 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
31b) ) Poznámka pod čiarou o odkazu 31a vypustená v zmysle čl. I ods. 10 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
32 Poznámka pod čiarkou k odkazu 32 vypustená v zmysle čl. I ods. 21 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2012.
33)§ 230 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1208

Čl. 28
Prijatie trestného oznámenia
(1) Trestné oznámenie je povinný prijať každý policajt; oznamovateľovi vydá písomné potvrdenie, ktoré musí
obsahovať čas a miesto podania, označenie orgánu, ktorý trestné oznámenie prijal, a základné skutkové okolnosti
oznámeného trestného činu. Podľa povahy veci urobí potrebné opatrenia na urýchlené vybavenie veci a zabezpečí jeho
zaevidovanie. Ak trestné oznámenie prijal vecne a miestne príslušný policajt, zabezpečí bezodkladné zaevidovanie
trestného oznámenia do denníka vyšetrovacích spisov. 28) Ak trestné oznámenie prijal vecne alebo miestne nepríslušný
policajt, zabezpečí zaevidovanie trestného oznámenia do registratúrneho denníka 28) a najneskôr do troch pracovných dní
od jeho prijatia trestné oznámenie postúpi príslušnému útvaru, o čom súčasne písomne informuje oznamovateľa.
Policajt analogicky postupuje v prípade trestného oznámenia doručeného alebo postúpeného v písomnom vyhotovení.
(2) Ak je potrebné vykonať neodkladné úkony alebo neopakovateľné úkony alebo ak je nutná účasť oznamovateľa
na mieste trestného činu, vyžiada policajt ústne od oznamovateľa len najdôležitejšie údaje. Zápisnicu o takto
podanom trestnom oznámení spíše policajt ihneď po vykonaní neodkladných úkonov alebo neopakovateľných úkonov
alebo ak pominie iný dôvod, ktorý mu bránil tak urobiť skôr; ak je však oznamovateľ zároveň svedkom alebo svedkom
- poškodeným, poznačí prijatie oznámenia do zápisnice, ktorú s oznamovateľom spíše podľa jeho procesného
postavenia.
(3) Ak odovzdá oznamovateľ policajtovi prijímajúcemu trestné oznámenie, niektorý z listinných alebo vecných
dôkazov, poznamená to policajt v zápisnici, v ktorej tiež uvedie, o aké dôkazy ide. Oznamovateľovi vydá potvrdenie
o ich prevzatí.
(4) Ak zo spisového materiálu vyplýva potreba zistiť miesto pobytu osoby alebo miesto výskytu veci (pri odcudzení
veci), požiada policajt miestne a vecne príslušný útvar Policajného zboru o pátranie po osobe alebo veci.42)
(5) Ak nie sú známe individuálne identifikačné znaky osoby alebo veci, policajt tieto priebežne zisťuje a všetky
relevantné informácie k pátraniu bez meškania zasiela útvaru Policajného zboru, ktorý vyhlásil pátranie po osobe alebo
veci.
(6) Ak z trestného oznámenia, zo spisového materiálu alebo na základe inak zistených skutočností vyplýva, že možno
očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť osoby, policajt podľa povahy
veci
a) bezodkladne vykoná alebo v súčinnosti s inými útvarmi Policajného zboru alebo službami Policajného zboru
zabezpečí vykonanie úkonov na zistenie alebo ustálenie totožnosti podozrivej osoby a miesta pobytu alebo miesta,
kde sa podozrivá osoba zdržiava; k podozrivej osobe vždy zisťuje informácie z príslušných dostupných registrov
a informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, najmä REGOB, CLK, AVÍZO, OTE, Register
trestov, výpis z Ústrednej evidencie priestupkov, Evidencia zbraní a zbrojných preukazov a informačného systému
súkromnej bezpečnosti,
b) bezodkladne zisťuje skutočnosti, či je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu držiteľom zbrane podľa
osobitného predpisu34) alebo či má takúto zbraň v nelegálnej držbe,
c) bezodkladne vykoná úkony na predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo
zbrojného sprievodného listu,35) ak u osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorá je držiteľom zbrane podľa
osobitného predpisu,34) možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo
zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť osoby; policajt zaistené veci odovzdá s uvedením dôvodu zaistenia
útvaru, ktorý túto podozrivú osobu eviduje ako držiteľa zbrojného preukazu,
d) bezodkladne vykoná úkony na zaistenie zbrane, ak na základe zistených skutočností existuje podozrenie, že osoba
podozrivá zo spáchania trestného činu má v nelegálnej držbe zbraň,
e) bezodkladne postupom podľa Trestného poriadku zaistí zbraň, ak je dôvodné podozrenie, že osoba podozrivá zo
spáchania trestného činu má pri sebe, v byte alebo v inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v priestoroch k nim
patriacim zbraň,35a) ktorá je vecou dôležitou pre trestné konanie,
f) vždy zisťuje dôvody na vykázanie osoby zo spoločného obydlia, 35b)
g) postupuje podľa osobitného predpisu,35c) ak sú tu dôvody na poskytnutie krátkodobej ochrany osobe.“.

(7) Ak z trestného oznámenia vyplýva, že ide o trestný čin patriaci do vecnej príslušnosti policajta útvaru uvedeného
v čl. 2 písm. a), b) a k), policajt, ktorý trestné oznámenie prijal bez meškania informuje operačné stredisko, ktoré ihneď
vyrozumie riaditeľa vecne príslušného útvaru.

34) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. znení neskorších predpisov.


35) § 53 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35a) § 122 ods. 3 Trestného zákona.
35b) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35c) Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 8/2007 o poskytovaní krátkodobej ochrany osôb v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1209

(8) Policajt bez meškania upovedomí Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, ak sa týka
pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.36)

Čl. 29
Súhlas na zadržanie a stíhanie

(1) Ak bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, 37) policajt o tom
bezodkladne vyrozumie príslušného prokurátora a v ďalšom konaní postupuje podľa jeho pokynov.
(2) Ak sú dôvody na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby, policajt predloží príslušnému
prokurátorovi spis spoločne s podnetom na podanie návrhu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do
väzby a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
(3) Ak bol sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca okresného súdu, krajského súdu, Špecializovaného
trestného súdu alebo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, 38)
policajt o tom bezodkladne vyrozumie príslušného prokurátora a v ďalšom konaní postupuje podľa jeho pokynov.
(4) Vydať uznesenie o vznesení obvinenia sudcovi môže len prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky.
(5) Prísediaceho sudcu z radov občanov možno pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti
s výkonom tejto funkcie vziať do väzby len so súhlasom Súdnej rady Slovenskej republiky. 39)

Čl. 30
Plán vyšetrovania
(1) Na zabezpečenie objasnenia skutku a zistenie páchateľa zločinu40) spracuje policajt plán vyšetrovania (ďalej len
„plán“), ktorý schvaľuje nadriadený.
(2) Plán vo veci zločinu, pre ktorý bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe a vo veci prečinu spracuje policajt, ak
si to povaha veci vzhľadom na jej závažnosť, zložitosť a rozsiahlosť vyžaduje alebo na základe príkazu nadriadeného
policajta.41
(3) Nadriadený policajta uloží policajtovi spracovanie plánu najmä, ak kontrolnou činnosťou podľa čl. 24 zistí
nedostatky v postupe policajta z hľadiska plynulosti a metodiky vyšetrovania a úplnosti dokazovania, dodržiavania
lehôt na rozhodnutie podľa § 196 alebo § 199 Trestného poriadku a na skončenie vyšetrovania podľa čl. 44, pri
pridelení veci inému policajtovi, pri zistení nečinnosti alebo v prípadoch dlhodobej neprítomnosti policajta, ktorému
bola vec pridelená na vybavenie alebo na základe rozhodnutia prokurátora o odňatí veci.
(4) Plán obsahuje najmä počiatočnú situáciu, stanovené vyšetrovacie verzie a úlohy. Úlohami sa rozumejú úkony
trestného konania a ak to povaha veci vyžaduje, aj úkony operatívno-pátracej činnosti. Pri úlohách sa určí termín
a osoba zodpovedná za ich splnenie; vzor plánu je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Ak plán obsahuje úkony operatívno-pátracej činnosti, plán spracuje policajt v spolupráci s príslušníkom
Policajného zboru, ktorý vo veci vykonáva objasňovanie. V takomto prípade plán schvaľuje aj nadriadený príslušníka
Policajného zboru.
(6) Ak príslušník Policajného zboru, ktorý vo veci vykonáva objasňovanie, nesplní úlohu v termíne určenom
v pláne policajt bezodkladne upozorní svojho nadriadeného, ktorý túto skutočnosť bezodkladne oznámi nadriadenému
príslušníka Policajného zboru vykonávajúceho objasňovanie, ktorý príjme opatrenia tak, aby splnenie úlohy nebolo
zmarené alebo podstatne sťažené.
(7) Policajt plán priebežne vyhodnocuje a podľa vývoja dôkaznej situácie tento mení, alebo dopĺňa do vydania
uznesenia o vznesení obvinenia alebo uznesenia o prerušení trestného stíhania.
(8) Pred prerušením trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 228 ods. 1 Trestného poriadku policajt a príslušník
Policajného zboru spoločne písomne vyhodnotia plnenie úloh a podľa potreby plán doplnia o ďalšie úlohy.
(9) Plán sa zakladá do ostatného spisového materiálu rovnopisu spisu určeného na evidenčné potreby policajta,
rovnopis plánu spoločného postupu sa odovzdá príslušníkovi Policajného zboru.

36) § 196 ods. 1 Trestného poriadku.


37) Čl. 78 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
38) Čl. 136 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
39) § 29a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40) § 11 Trestného zákona.
41) Poznámka pod čiarou k odkazu 41 vypustená v zmysle čl. I ods. 12 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1210

(10) Ak obvineného nemožno predvolať, predviesť alebo zadržať a zabezpečiť jeho prítomnosť na úkonoch trestného
konania, policajt požiada príslušný útvar o vyhlásenie pátrania po osobe.42) Ak obvinený nebol vypátraný, predloží
prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na zatknutie; trestné stíhanie preruší po vydaní príkazu na
zatknutie.
(11) Po prerušení trestného stíhania z dôvodov uvedených v § 228 ods. 2 písm. a) až c) Trestného poriadku policajt
priebežne skúma v súčinnosti s príslušníkom Policajného zboru, či dôvody prerušenia trvajú; preskúmanie trvania
dôvodov prerušenia trestného stíhania policajt poznačí v pláne.“

Zaistenie bytu a iné opatrenia po vzatí


obvineného do väzby
Čl. 31
(1) Ak by byt zostal po vzatí obvineného do väzby dlhšie opustený, policajt umožní obvinenému vykonať
nevyhnutné opatrenia v súvislosti so svojím bytom; ak neurobí žiadne dispozície, policajt to oznámi príslušnému
obecnému úradu alebo miestnemu úradu. O týchto skutočnostiach urobí policajt záznam, ktorý založí do rovnopisu
spisu.
(2) Ak sa obvinený, ktorý bol vzatý do väzby, stará o deti alebo iné osoby, ktoré nemôžu svoje záležitosti sami
riadne obstarávať, a ak neexistuje iný rodinný príslušník alebo iná osoba, ktorá by sa mohla o ne riadne starať, požiada
policajt prostredníctvom miestne príslušného orgánu štátnej správy alebo orgánu samosprávy o umiestnenie týchto detí
alebo iných osôb vo vhodnom sociálnom zariadení. Primeraným spôsobom sa postupuje aj v prípade zadržanej osoby.

Čl. 32
(1) Ak dôjde k zadržaniu osoby v prechodnom bydlisku (v spoločnej ubytovni, v hoteli a podobne) a takáto osoba
nedá ohľadne svojich vecí žiadne dispozície, urobí policajt, za prítomnosti nezúčastnenej osoby a zadržaného, súpis
vecí a odovzdá ich, ak to ich povaha dovoľuje, do úschovy Ústavu na výkon väzby Zboru väzenskej a justičnej stráže
(ďalej len „väznica“). Ak nie je možné vec, vzhľadom na jej povahu, odovzdať do úschovy väznice, postupuje policajt
podľa čl. 40 o úschove vecí. Dispozície ohľadne vecí musí obvinený podať písomne o čom ho policajt oboznámi. Ak
majú byť podľa týchto dispozícií veci odovzdané inej osobe, je potrebný súhlas na prevzatie vecí od tejto osoby.
(2) Jedno vyhotovenie súpisu vecí sa odovzdá väznici a jedno vyhotovenie sa založí do spisu. Prevzatie
a odovzdanie vecí sa riadne potvrdí.
(3) Ak je vzatý do väzby cudzí štátny príslušník, s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, policajt
postupuje podľa odsekov 1 a 2. Ak nedá obvinený o svojich veciach žiadne dispozície, predloží policajt veci
príslušnému zastupiteľskému úradu a obvineného o tom vyrozumie.

Čl. 33
Doklady osôb vo väzbe
(1) Vo väzobných prípadoch vyšetrovateľ zaistí občiansky preukaz obvineného. Ostatné doklady, ako sú napríklad
vojenská knižka, zbrojný preukaz, cestovné doklady, preukazy oprávňujúce na vstup na pracovisko zaistí len vtedy, ak
ich má obvinený pri sebe.
(2) Občiansky preukaz sa uloží do osobných vecí obvineného. Vojenská knižka sa zašle príslušnej vojenskej správe
a zbrojný preukaz oddeleniu správnej služby príslušného útvaru. Iné doklady, ak nie sú potrebné pre účely vyšetrovania,
sa odovzdajú orgánu, ktorý ich vydal alebo sa uložia do osobných vecí obvineného. Cestovné doklady a osobné doklady
cudzincov sa odovzdajú spravidla do osobných vecí obvineného.

Čl. 34
Úkony u osôb vo väzbe a vo výkone trestu
(1) Predviesť obvineného, ktorý je vo väzbe, na vykonanie úkonu je možné len na základe žiadosti vyplnenej
a podpísanej vyšetrovateľom, ktorý bol bezprostredne nadriadeným písomne poverený vyšetrovaním veci. Vyšetrovateľ
na žiadosti zaznamená čas prevzatia obvineného a pri jeho odovzdaní požiada príslušníka Zboru väzenskej a justičnej
polície, ktorý obvineného po skončení úkonu prevzal, o zaznamenanie času odovzdania obvineného.
(2) Pred iné orgány alebo osoby sa na ich požiadanie obvinený predvedie len so súhlasom sudcu pre prípravné
konanie alebo prokurátora, ktorý vo veci koná. Ak ešte nebol predložený návrh na podanie obžaloby, spravidla sa
takéhoto úkonu s obvineným zúčastní aj poverený vyšetrovateľ.

42) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 53/2007 o postupe pri pátraní po osobách a veciach v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1211

(3) Vydanie obvineného vyšetrovateľovi mimo budovy väznice sa vykoná na základe písomnej žiadosti schválenej
bezprostredne nadriadeným, a to len na základe súhlasu prokurátora alebo sudcu pre prípravné konanie. Premiestnenie
obvineného za účelom vyšetrovania z jednej väznice do druhej, je prípustné len v ojedinelých a odôvodnených
prípadoch. Premiestnenie sa vykoná na základe písomného príkazu prokurátora, súdu alebo sudcu pre prípravné
konanie, po podaní príslušného návrhu.
(4) Úkony s osobou vo výkone trestu odňatia slobody vykoná policajt sám alebo o ich vykonanie požiada útvar,
v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva. Pred vykonaním úkonu upovedomí policajt riaditeľa väznice,
s ktorým tiež dohodne čas, kedy bude úkon vykonaný. Spôsob vykonania eskorty a stráženie osôb upravuje osobitný
predpis.43)

Čl. 35
Povoľovanie návštev
(1) Ak je vedené vyšetrovanie proti obvinenému, ktorý je vo väzbe z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) alebo
v § 71 ods. 3 písm. b) Trestného poriadku (ďalej len „kolúzna väzba“), na uskutočnenie návštevy je potrebný
predchádzajúci písomný súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo sudcu pre prípravné konanie. Ak
dá súhlas na takú návštevu sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor, vyšetrovateľ im oznámi, či chce byť prítomný
pri návšteve. Vyšetrovateľ svoje vyjadrenie k návšteve obvineného v kolúznej väzbe vyznačí na tlačive pozvánky
k návšteve obvineného v kolúznej väzbe, ktoré opatrí odtlačkom okrúhlej pečiatky útvaru bez štátneho znaku. Ak
vyšetrovateľ súhlasí s návštevou, zašle originál pozvánky osobe uvedenej na pozvánke a kópiu pozvánky zašle faxom
alebo elektronickou poštou príslušnému ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ústav“). Ak vyšetrovateľ
nesúhlasí s vykonaním návštevy, vyznačí rozhodnutie na origináli pozvánky a tento vráti príslušnému ústavu.
Vyšetrovateľ neupravuje na tlačive pozvánky termín a čas návštevy. Zmenu termínu a času návštevy je možné vykonať
len na základe dohody s príslušným ústavom. O uskutočnenej návšteve, pri ktorej bol prítomný, vyšetrovateľ vyhotoví
záznam, v ktorom uvedie, kedy bola vykonaná a jej priebeh a záznam založí do ostatného spisového materiálu
rovnopisu spisu určeného na evidenčné účely policajta. 26)
(2) Ak je vedené trestné stíhanie proti osobe, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody, ak je daný dôvod väzby
podľa § 71 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 71 ods. 3 písm. b) Trestného poriadku a je rozhodnuté o uplatnení obmedzení
podľa § 84 Trestného poriadku, postupuje sa podľa odseku 1.

Čl. 36
Povoľovanie a kontrola korešpondencie
(1) Prijatie a odoslanie listov obvineného, ktorý je vo väzbe z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) alebo
v § 71 ods. 3 písm. b) Trestného poriadku, sa v priebehu vyšetrovania uskutočňuje prostredníctvom vyšetrovateľa. 44)
Listy alebo iné písomnosti, ktoré svojím obsahom môžu negatívne ovplyvniť priebeh vyšetrovania a ktoré pochádzajú
od obvineného alebo sú pre neho určené, zadrží;44) o ich zadržaní sa obvinený vyrozumie. Listy alebo písomnosti, ktoré
neboli prepustené, sa založia do spisu. Listy po vykonaní cenzúry, ak nebudú zadržané, zašlú sa bez zbytočného
odkladu adresátovi. O vykonaní cenzúry urobí vyšetrovateľ zápis v zázname o povoľovaní a kontrole korešpondencie,
ktorý je súčasťou spisu.
(2) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu, do ktorej nie je prípustné nahliadať
podľa osobitného predpisu.45)

Čl. 37
Balíky a peňažné zásielky
Vyšetrovateľ nie je oprávnený prevziať pre obvineného, ktorý je vo väzbe, akékoľvek veci alebo peniaze.

Čl. 38
Obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody
Ak je vedené trestné stíhanie proti obvinenému vo výkone trestu odňatia slobody, a ak je daný niektorý z dôvodov
väzby podľa § 71 Trestného poriadku, vyšetrovateľ upovedomí o tom písomne prokurátora a súčasne navrhne
nevyhnutné obmedzenia, ktoré by bolo vhodné proti obvinenému uplatniť.

43) § 9 ods. 5 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.


Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 49/1993 v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 50/2005.
44) § 20 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z..
45) § 20 ods. 3 a § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 221/2006 Z. z..
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1212

Postup pri vydaní, odňatí a prevzatí veci a pri jej vysporiadaní


Čl. 39
Zaistenie veci
(1) Postup pri vydaní veci, uchovaní a vydaní počítačových údajov, odňatí veci, prevzatí zaistenej veci, zaistení
peňažných prostriedkov, zaistení zaknihovaných cenných papierov, postup pri domovej a osobnej prehliadke,
prehliadke iných priestorov a pozemkov, pri vstupe do obydlia, iných priestorov a na pozemok ako aj postup zaistenia
veci pri obhliadke miesta činu upravujú § 89 až 93, § 95, § 96, § 99 až 107 a § 154 Trestného poriadku.
(2) O úkone vykonanom podľa odseku 1 policajt spíše zápisnicu, v ktorej uvedie presný opis vecí, ktoré boli vydané,
odňaté, prevzaté alebo zaistené pri obhliadke miesta činu (ďalej len „zaistená vec“) tak, aby nemohlo dôjsť k ich
zámene a miesto, kde sa nachádzali alebo našli, alebo aký úkon bol vykonaný na odstránenie naliehavého
nebezpečenstva. Rovnopis zápisnice alebo písomné potvrdenie o zaistených veciach policajt odovzdá osobe, u ktorej
bola vykonaná domová alebo osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov alebo bol vykonaný vstup
do obydlia, iných priestorov a na pozemok, a to ihneď po ich vykonaní, najneskôr do 24 hodín po vykonaní alebo
po odpadnutí prekážky, ktorá bránila splneniu tejto povinnosti. Podľa okolností prípadu je potrebné okrem zápisnice
vyhotoviť aj fotodokumentáciu.
(3) Ak vec, zaistená podľa odseku 1, je vozidlom, ktoré má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo
sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov, spracuje policajt návrh na vyradenie takého vozidla z evidencie,46)
v ktorom uvedie aj skutočnosti, na základe ktorých nie je možné identifikovať vozidlo podľa skrytých identifikátorov.
K návrhu na vyradenie vozidla z evidencie pripojí fotokópiu písomného potvrdenia alebo odborného vyjadrenia alebo
znaleckého posudku z kriminalistického a expertízneho ústavu, prípadne tabuľky s evidenčným číslom a technický
preukaz (prípadne osvedčenie o evidencii), ak boli zaistené. Návrh na vyradenie vozidla z evidencie spolu s prílohami
zašle policajt príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu okresného riaditeľstva Policajného zboru ako podklad
pre rozhodnutie správneho orgánu.
(4) Ak zaistenou vecou je vozidlo, policajt zabezpečí vloženie údajov o zaistenom vozidle do evidencie zaistených
vozidiel podľa interného predpisu.47)
(5) Ak policajt zaistil vec na základe žiadosti iného útvaru Policajného zboru, bezodkladne písomne informuje útvar
Policajného zboru, ktorý o zaistenie žiadal. Ak je zaistenou vecou vozidlo, policajt, ktorý toto vozidlo zaistil zabezpečí
vloženie údajov do evidencie zaistených vozidiel spolu s uvedením poznámky s názvom útvaru Policajného zboru,
číslom žiadosti, menom a priezviskom policajta, ktorý o zaistenie požiadal.

Čl. 39a
Postup pri vykonávaní domovej prehliadky, prehliadky iných priestorov
a pozemkov v osobitných prípadoch
(1) Policajt v súčinnosti so službukonajúcim riadiacim pracovníkom kriminalistického a expertízneho ústavu
zabezpečí účasť experta kriminalistického a expertízneho ústavu (ďalej len „expert“) z odvetvia kriminalistická
balistika na domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov a pozemkov, ak zaistenou vecou dôležitou pre trestné
konanie má byť zbraň33a) alebo strelivo.47a)
(2) Policajt zabezpečí účasť pyrotechnika na domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov a pozemkov, ak
zaistenou vecou dôležitou pre trestné konanie má byť výbušnina, výbušný predmet alebo munícia. 47b)
(3) Policajt zabezpečí v súčinnosti so službukonajúcim riadiacim pracovníkom kriminalistického a expertízneho
ústavu účasť expertov z odvetví kriminalistická metalografia a kriminalistická a požiarna elektrotechnika na domovej
prehliadke alebo prehliadke iných priestorov a pozemkov, ak zaistenou vecou dôležitou pre trestné konanie má byť
väčšie množstvo motorových vozidiel alebo ich častí, komponentov alebo technické zariadenia používané na zmenu
údajov v elektronických komponentoch motorových vozidiel.
(4) Policajt v súčinnosti so službukonajúcim riadiacim pracovníkom kriminalistického a expertízneho ústavu
zabezpečí účasť experta z odvetvia kriminalistická a požiarna elektrotechnika na domovej prehliadke alebo prehliadke
iných priestorov a pozemkov, ak zaistenou vecou dôležitou pre trestné konanie má byť technické zariadenie používané
pri výrobe alebo pestovaní omamných a psychotropných látok a kriminalistická toxikológia, ak ide o dôvodné
podozrenie na pestovanie alebo výrobu omamných alebo psychotropných látok.

46) § 121 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 14/2010 o informačnom systéme evidencia zaistených vozidiel v znení čl. III nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 166/2010.
47a) § 2 ods. 1 písm. g) zák. č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47b) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1213

Čl. 40
Úschova zaistenej veci
(1) Zaistená vec sa môže uschovávať, pokiaľ je nevyhnutne potrebná pre účely vyšetrovania, na útvare. Takáto
úschova vecí je možná len v prípadoch, ak je na útvare na to osobitne určená miestnosť alebo iné miesto pre jej
bezpečné uloženie. Za takto uschovanú vec zodpovedá riaditeľ útvaru alebo osobitne určený pracovník útvaru.
So súhlasom riaditeľa útvaru môže byť takáto vec uschovaná na útvare tiež u policajta, ktorý vo veci vykonáva
vyšetrovanie, iba ak ide o úschovu bezpečnú a len tento policajt má k takejto veci prístup a možnosť s ňou
manipulovať. Za takto uschovanú vec zodpovedá policajt. O uschovaných zaistených veciach sa na útvare vedie
evidencia v knihe zaistených, odňatých a uschovaných vecí.
(2) Ak nie je možné zaistenú vec uschovať na útvare, policajt útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a), b), d) a k),
zabezpečí úschovu zaistenej veci prostredníctvom centra bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.48) Policajt útvaru uvedeného v čl. 2 písm. e) až j), zabezpečí úschovu zaistenej veci v objekte,
ktorý spravuje krajské riaditeľstvo Policajného zboru, určenom riaditeľom krajského riaditeľstva Policajného zboru
alebo úschovu zabezpečí prostredníctvom iného štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá
vykonáva v takomto odbore podnikateľskú činnosť.
(3) Z dôvodu vedenia podsúvahovej evidencie uschovávaných zaistených vecí podľa osobitného predpisu49) policajt
vyhotoví vyrozumenie o uložení zaistenej veci,48) ktoré policajt útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a), b), d) a k) doručí
centru bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a policajt útvaru uvedeného v čl. 2
písm. e) až j), doručí príslušnému centru podpory, v lehote do troch pracovných dní od zaistenia veci, okrem zaistenej
bezcennej veci alebo veci nepatrnej hodnoty do 50 eur. Pri posudzovaní hodnoty zaistenej veci sa postupuje podľa
interného predpisu.48)
(4) Ak policajt zaistil vec na základe požiadavky iného útvaru Policajného zboru, za zabezpečenie úschovy
a uzatvorenie zmluvných vzťahov pri úschove zaistenej veci zodpovedá útvar Policajného zboru, ktorý o zaistenie
požiadal.
(5) Zaistené zbrane alebo strelivo,50) po vykonaní kriminalistickej expertízy, policajt predloží na zaevidovanie
oddeleniu správnej služby príslušného útvaru. Ak zaistené zbrane a strelivo nie sú potrebné pre trestné konanie,
odovzdajú sa oddeleniu správnej služby do úschovy. Ostatné strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ako aj súčasti
vojenskej výzbroje a výstroja sa uložia v objektoch vojenských útvarov.
(6) Zaistené jedy, liečivá, iné zdraviu škodlivé látky, liečebné a zdravotnícke potreby sa odovzdajú do úschovy
v objektoch štátnej zdravotnej správy, prípadne v objektoch určených orgánmi tejto správy. Pri manipulácii
s omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo prekurzormi policajt postupuje podľa čl. 42.
(7) Zaistené motorové vozidlá, veci osobitne veľkých rozmerov a priemyselné suroviny sa odovzdajú
do úschovy u spôsobilého uschovávateľa podľa odseku 2.
(8) Pri zaistení nehnuteľnosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.51)
(9) Zaistené finančné prostriedky a cudzie valuty sa bez meškania uložia, ak nie je potrebné zachovať ich totožnosť,
na účty Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vedené pre zadržané finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej
činnosti v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka. Doklad o vykonaní vkladu sa založí do prvopisu aj rovnopisu
vyšetrovacieho spisu. V prípade, že je potrebné zachovať ich totožnosť, uschovajú sa ako ceniny. Zaistené vkladné
knižky a bankové karty sa vinkulujú, aby sa počas úschovy zabránilo ich zneužitiu.
(10) Zaistené nespracované zlato, iné drahé kovy a výrobky z nich, poštové známky, kolky, ceniny, cenné papiere,
šeky, zmenky a šekové knižky, ktoré majú veľkú finančnú hodnotu a vyžadujú si zvlášť bezpečné uloženie, sa
uschovávajú v ohňovzdornej skrini do času, kým nebudú uschované v bezpečnostnej schránke v peňažnom ústave
Všeobecná úverová banka. Miestnosť alebo skriňa, v ktorej sa veci uschovávajú, musí byť riadne zabezpečená
a zapečatená a túto určí príslušný riaditeľ útvaru Policajného zboru. Počas úschovy treba zachovať všetky vlastnosti
vecí dôležitých pre trestné konanie. Zaistené vkladné knižky a bankové karty sa vinkulujú, aby sa počas prípravného
konania zabránilo ich zneužitiu.
(11) Úschovu vydaných, odňatých alebo prevzatých vecí, ktoré nemožno na útvare Policajného zboru uschovať
(napríklad živé zvieratá, umelecké diela, umelecké predmety a predmety archívnej a historickej hodnoty, filatelistické
zbierky, ktoré si vyžadujú odbornú úschovu), policajt zabezpečí prostredníctvom iného štátneho orgánu alebo

48) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2011 o postupe pri nakladaní s vecou zaistenou útvarom Policajného zboru v znení
nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 164/2011.
49) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovania a rámcovej účtovnej osnovy
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky – oznámenie č. 419/2007 Z. z..
50) Zákon č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51 ) § 94 ods. 2 Trestného poriadku.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1214

právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva v takom odbore podnikateľskú činnosť. V prípade poškodených
predmetov sa vyznačí spôsob a rozsah poškodenia.
(12) Vec, ktorá je vydaná alebo odňatá v súvislosti s trestným stíhaním cudzinca a má byť podaná žiadosť cudziemu
štátu o prevzatie trestného stíhania, odovzdá sa prokurátorovi.
(13) Zaistené veci musia byť po celú dobu úschovy riadne označené a urobené opatrenia na zachovanie všetkých
fyzikálnych, chemických, biologických, technických respektíve iných vlastností, pre ktoré sú veci pre trestné konanie
dôležité, vrátane vlastností, ktoré sú významné pre ich individuálnu identifikáciu a tiež pre zachovanie umeleckej,
historickej, či inej osobitosti alebo hodnoty. Následné preberanie zaistenej veci policajtmi alebo inými orgánmi sa
protokolárne zaeviduje. Rozhodnutia, zápisnice, potvrdenia a iné písomnosti, týkajúce sa dispozícií so zaistenými
vecami pre trestné konanie, policajt založí do originálu i rovnopisu spisu.

Čl. 41
Vysporiadanie zaistenej veci
(1) Ak policajt zistí, že zaistená vec nie je potrebná pre trestné konanie zabezpečí jej vysporiadanie tak, aby táto
na základe jeho rozhodnutia bola vrátená vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi (ďalej len „oprávnená
osoba“), predaná alebo zničená.
(2) Po vydaní, doručení a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vrátení veci oprávnenej osobe policajt vyzve
oprávnenú osobu na prevzatie veci v určenom termíne. O prevzatí zaistenej veci oprávnenou osobou policajt vyhotoví
zápisnicu. Pokiaľ k prevzatiu vrátenej veci zo strany oprávnenej osoby nedôjde ani po opakovanej výzve, policajt ďalej
postupuje podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku a uvedenú vec odovzdá na jej predaj.
(3) Ak je nebezpečenstvo, že sa zaistená vec, ktorá nemohla byť vrátená alebo vydaná oprávnenej osobe, skazí,
alebo vec, o ktorej vrátení policajt rozhodol, nebola napriek výzve prevzatá oprávnenou osobou, alebo osoba, ktorá si
na vec robila nárok v lehote 60 dní od oznámenia, aby si nárok na vec uplatnila v občianskom súdnom konaní,
neoznámila, že si svoj nárok uplatnila týmto spôsobom, policajt písomne vyzve oprávnenú osobu, aby oznámila kedy
a na ktorom súde si svoj nárok uplatnila. Ak oprávnená osoba nebude na písomnú výzvu reagovať, policajt postupuje
ďalej ako keby si osoba svoj nárok na vec v občianskom súdnom konaní neuplatnila a vydá rozhodnutie o odovzdaní
veci na predaj. Realizáciu predaja veci, stanovenie ceny, za ktorú sa rovnaká alebo porovnateľná vec v čase a v mieste
úschovy obvykle predáva, ponúknutie veci na predaj, uzatvorenie zmluvy o predaji, odber veci kupujúcim a uloženie
finančných prostriedkov získaných z predaja veci do úschovy súdu zabezpečí v prípade útvarov uvedených v čl. 2
písm. e) až j) príslušné centrum podpory. V prípade útvarov uvedených v čl. 2 písm. a), b), d) a k) uvedené činnosti
zabezpečí centrum bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(4) Ak pri ohodnotení veci sa zistilo, že ide o vec bezcennú alebo vec nepatrnej hodnoty, zničenie veci na základe
policajtom vydaného rozhodnutia o zničení uvedenej veci zabezpečí v prípade útvarov uvedených v čl. 2 písm. e) až j)
príslušné centrum podpory a v prípade útvarov uvedených v čl. 2 písm. a), b), d) a k) centrum bezpečnostnotechnických
činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(5) Po vysporiadaní veci, ktorá je zaevidovaná v podsúvahovej evidencii uschovaných zaistených vecí, policajt
vyhotoví vyrozumenie o vyradení uloženej zaistenej veci,48) ktoré policajt útvaru uvedeného v čl. 2 písm. a), b), d) a k)
doručí centru bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a policajt útvaru uvedeného
v čl. 2 písm. e) až j) doručí príslušnému centru podpory v lehote do troch pracovných dní od vyradenia veci.
(6) Vec dôležitá pre trestné konanie, ktorá nebola vrátená alebo inak vysporiadaná, sa odovzdá po skončení
vyšetrovania prokurátorovi spolu so spisom, ak to jej povaha umožňuje. Vecné dôkazy, len ak ide o drobné veci,
listinné dôkazy, stopy a podobne, sa založia do spisu alebo sa k nemu pripoja ako príloha. Ak veci dôležité pre trestné
konanie neboli po skončení vyšetrovania odovzdané prokurátorovi, policajt spracuje ich zoznam, v ktorom uvedie, kde
sú uschované a zoznam založí do originálu aj rovnopisu spisu. Ak policajt v prípravnom konaní rozhodne podľa § 214,
215 alebo 228 Trestného poriadku a zaistenie peňažných prostriedkov nebolo podľa § 95 ods. 5 Trestného poriadku
zrušené alebo zaistené peňažné prostriedky neboli podľa § 95a ods. 1 Trestného poriadku vrátené, predloží policajt
prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu sudcu pre prípravné konanie na prevod zaistených
peňažných prostriedkov do úschovy súdu.
(7) V trestnej veci, v ktorej je prípravné konanie ukončené, ale zaistená vec je naďalej uložená u subjektu, ktorý
zabezpečuje jej uskladnenie a o danej veci nebolo zo strany príslušného súdu ešte rozhodnuté, riaditeľ útvaru,
na ktorom bolo vedené trestné konanie, zabezpečí najmenej raz za polrok zistenie aktuálneho stavu súdneho konania
v tejto trestnej veci prostredníctvom príslušnej prokuratúry. Pri zistení, že na príslušnom súde bolo v danom konaní
právoplatne rozhodnuté o prepadnutí veci v prospech štátu, útvar Policajného zboru zabezpečí kópiu rozhodnutia súdu
a následne vyzve príslušný obvodný úrad na prevzatie veci. K výzve na prevzatie veci priloží kópiu rozhodnutia súdu.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1215

Primeraným spôsobom sa postupuje v prípade súdom uloženého ochranného opatrenia o zhabaní veci alebo ochranného
opatrenia o zhabaní majetku. V prípade zaistenej zbrane alebo streliva sa postupuje podľa interného predpisu.52)
Čl. 42
Postup pri zaisťovaní, preprave, skúmaní, úschove a likvidácii omamných
látok, psychotropných látok a prekurzorov
(1) Pri zaisťovaní látok, u ktorých je podozrenie, že ide o omamné látky, psychotropné látky alebo prekurzory
(ďalej len „omamné a psychotropné látky“) sa s týmito látkami zaobchádza ako s omamnými a psychotropnými
látkami až do oznámenia výsledkov ich analýzy.
(2) Zaistené omamné a psychotropné látky alebo z nich odobraté reprezentatívne vzorky musia byť doručené spolu
s uznesením o pribratí znalca na vykonanie ich analýzy na príslušné pracovisko kriminalistického a expertízneho
ústavu. O účasti experta príslušného pracoviska kriminalistického a expertízneho ústavu na mieste zaistenia omamných
a psychotropných látok a o potrebe okamžitého skúmania zaistených omamných a psychotropných látok v relevantných
prípadoch rozhoduje policajt po vzájomnej dohode s kriminalistickým a expertíznym ústavom. Po odobratí
reprezentatívnych vzoriek musí byť zistená čistá hmotnosť zostávajúceho množstva zaistených omamných
a psychotropných látok.
(3) Zaistené omamné a psychotropné látky prepravované na pracovisko kriminalistického a expertízneho ústavu
musia byť zabezpečené proti vzájomnej kontaminácii a doručené v pôvodnom balení.
(4) Prepravu zaistených omamných a psychotropných látok vykonávajú útvary Policajného zboru. Prítomnosť
sprievodu príslušníkov špeciálnych policajných zásahových jednotiek je potrebné zabezpečiť ak hmotnosť zaistených
omamných a psychotropných látok v rastlinnej forme prekračuje 10 kg, alebo v inej ako rastlinnej forme prekračuje 0,5
kg, tiež ak je zistené, že hodnota zaistených omamných a psychotropných látok je vyššia ako 50 000 eur na takzvanom
čiernom trhu.
(5) Kriminalistický a expertízny ústav doručené omamné a psychotropné látky zaeviduje a manipuluje s nimi podľa
osobitného predpisu.53) Pred vykonaním analýzy zistí čistú hmotnosť zaistených omamných a psychotropných látok,
prípadne odobratých reprezentatívnych vzoriek.
(6) Zvyšok vzorky omamných a psychotropných látok po vykonanej analýze a zostávajúce množstvo zaistených
omamných a psychotropných látok doručených na príslušné pracovisko kriminalistického a expertízneho ústavu sú
uschované na kriminalistickom a expertíznom ústave až do ich likvidácie. Likvidácia omamných a psychotropných
látok je vykonaná na základe zmluvného vzťahu so subjektom, ktorý je oprávnený na takúto činnosť.
(7) Ak nie je možné zostávajúce množstvo zaistených omamných a psychotropných látok, ktoré neboli odoslané
na analýzu na kriminalistický a expertízny ústav uschovať na útvare Policajného zboru, ich úschovu zabezpečí centrum
bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za prevzaté a uschované omamné
a psychotropné látky v centre bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je na základe
poverenia zodpovedný určený policajt centra bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Manipulácia s uschovanými omamnými a psychotropnými látkami v priestoroch ústredného skladu je možná
len v prítomnosti určeného policajta.
(8) O likvidácii zostávajúceho množstva zaistených omamných a psychotropných látok, z ktorých boli odobraté
reprezentatívne vzorky a bola vykonaná ich analýza, v najkratšom možnom čase rozhodne policajt. Likvidácia
omamných a psychotropných látok je vykonaná na základe zmluvného vzťahu so subjektom, ktorý je oprávnený na
takúto činnosť.

Čl. 43
Postup pri výskyte jadrového alebo rádioaktívneho materiálu
(1) Pri výskyte jadrového materiálu alebo iných rádioaktívnych materiálov je potrebné túto skutočnosť oznámiť
a) Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,
b) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (sekcii hygieny a epidemiológie),
d) úradu kriminálnej polície.54)
(2) Organizáciám uvedeným v odseku 1 písm. b) a c) je okrem miesta zistenia materiálu potrebné oznámiť
aj osoby, ktoré s ním prišli do styku.

52) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 31/2009 o postupe pri evidencii a nakladaní so zbraňami a strelivom prepadnutých do
majetku štátu.
53 )Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
54) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 77/2005 o postupe pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní
a dokumentovaní environmentálnej trestnej činnosti, pri zisťovaní jej páchateľov, pri jej vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1216

(3) Postup policajta pri preberaní a odovzdávaní rádioaktívnych materiálov zachytených pri ilegálnej preprave
upravujú osobitné predpisy.55
Čl. 44
Lehota na skončenie vyšetrovania
(1) Policajt postupuje podľa § 201 ods. 1 Trestného poriadku tak, aby bolo vyšetrovanie skončené v čo najkratšej
dobe. Vyšetrovanie obzvlášť závažných zločinov je potrebné skončiť do šiestich mesiacov od vznesenia obvinenia;
v ostatných prípadoch do štyroch mesiacov. Pri splnení podmienok uvedených v prvej vete je potrebné skončiť skrátené
vyšetrovanie spravidla do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia. Ak nie je vyšetrovanie skončené v uvedených
lehotách policajt prokurátorovi písomne oznámi prečo nebolo možné vyšetrovanie skončiť v týchto lehotách, aké úkony
treba ešte vykonať a aký čas bude ešte vyšetrovanie pokračovať; policajt vybaví písomne aj každú ďalšiu žiadosť
prokurátora na podanie správy o stave konania v takejto trestnej veci.
(2) Pri splnení podmienok uvedených v prvej vete odseku 1, je vo veciach, v ktorých páchateľ nie je známy,
potrebné skončiť vyšetrovanie podľa okolností a závažnosti prípadu spravidla v lehote do troch mesiacov a skrátené
vyšetrovanie do jedného mesiaca, odo dňa začatia trestného stíhania.
(3) Dôvod neskončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania v lehote uvedenej v odseku 2, policajt
na požiadanie písomne oznámi bezprostredne nadriadenému, s uvedením údajov aj o tom, aký celkový počet úkonov
bol už vo veci vykonaný, kedy bol vykonaný ostatný úkon, aké úkony je potrebné ešte vykonať.

Čl. 45
Zoradenie spisu
Podrobnosti o tvorbe vyšetrovacieho spisu vrátane číslovania listov a vyhotovovania jeho obsahu, ktorý sa zakladá
po prijatí prvého podania vo veci, upravuje osobitný predpis.56)

Postup u osôb požívajúcich


diplomatické imunity a výsady
Čl. 46
(1) Ak sa dopustí trestného činu osoba požívajúca diplomatické imunity a výsady, policajt to oznámi bez meškania
prokurátorovi a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a vykoná neodkladné alebo neopakovateľné
úkony potrebné na objasnenie prípadu. Dbá však na zachovanie osobných výsad osoby, u ktorej nie je možné vykonať
ani výsluch, ani osobnú alebo domovú prehliadku. Osoba požívajúca diplomatické imunity a výsady preukáže svoju
totožnosť vierohodným spôsobom. Ak tak nemôže urobiť, musí strpieť všetky nevyhnutné úkony smerujúce k zisteniu
jej totožnosti; zadržať takúto osobu nie je možné.
(2) Ak vysloví takáto osoba želanie vypovedať, policajt spíše s ňou záznam o výpovedi alebo od nej prevezme jej
písomné vyjadrenie. Záznam nesmie byť spisovaný formou zápisnice o výsluchu. Do záznamu alebo na písomné
vyjadrenie policajt poznamená, že sa tak koná na výslovné želanie takejto osoby. Inak policajt požiada o zabezpečenie
výsluchu a výsluch alebo prípadné písomné vyjadrenie osoby prokurátora.
(3) Po skončení objasňovania prípadu predloží policajt podrobnú správu o jeho výsledku prokurátorovi
a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Čl. 47
(1) Osobu požívajúcu diplomatické imunity a výsady môže policajt vypočuť ako svedka len s jej súhlasom; súhlas
uvedie do zápisnice o výsluchu. Namiesto výsluchu svedka môže policajt prijať písomné vyjadrenie takejto osoby.
(2) V ostatných prípadoch požiada policajt o vykonanie výsluchu svedka prokurátora; v dožiadaní uvedie podstatné
okolnosti prípadu, ako i skutočnosti, ku ktorým má byť osoba, uvedená v odseku 1 ako svedok vypočutá.
(3) Osobe požívajúcej diplomatické imunity a výsady nie je možné hroziť poriadkovou pokutou alebo trestnými
sankciami za nepravdivú svedeckú výpoveď.

55) Spoločný pokyn Generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, prezidenta Policajného zboru, vrchného riaditeľa Sekcie
civilnej ochrany a vrchného riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru č. 1/1996 o postupe colníkov
colnej správy, policajtov Policajného zboru, príslušníkov Civilnej ochrany a vyšetrovateľov Policajného zboru. Dohoda medzi Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami a.s. o spolupráci pri odovzdávaní a preberaní rádioaktívnych materiálov zachytených pri
ilegálnej preprave na území Slovenskej republiky z 18. 1. 1999.
56) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 96/2009 Z. z.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1217

Čl. 48
Ak je osoba požívajúca diplomatické imunity a výsady poškodeným, je povinnosťou policajta poučiť ju o právach,
ktoré má ako poškodený (§ 46 Trestného poriadku). Súčasne policajt zistí, či sa chce vyjadriť k druhu a výške škody,
ktorá jej bola trestným činom spôsobená alebo či predloží lekárske potvrdenie o spôsobenej škode na zdraví. Ak táto
osoba súhlasí, jej výpoveď uvedie do zápisnice o výsluchu svedka - poškodeného alebo prijme jej písomné vyjadrenie.
Ak sa odmietne poškodený vyjadriť k spôsobenej škode na zdraví a jej výške, nesmie policajt takéto vyjadrenie
vyžadovať. Ak došlo k lekárskemu ošetreniu alebo liečeniu v zdravotníckom zariadení, vyžiada si policajt vyjadrenie
lekára o povahe a závažnosti jej zranenia a predpokladanej dobe liečenia.

Čl. 49
(1) Ak má policajt pochybnosti, či a do akej miery požíva osoba diplomatické imunity a výsady, požiada
o stanovisko Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (§ 8 ods. 3 Trestného poriadku); až do obdržania tohto
stanoviska postupuje tak, ako by išlo o osobu požívajúcu diplomatické imunity a výsady.
(2) Písomnosti určené osobám požívajúcim diplomatické imunity a výsady sa predložia Ministerstvu zahraničných
vecí Slovenskej republiky, ktoré zabezpečí ich doručenie (§ 65 ods. 6 Trestného poriadku).

Postup pri trestnom stíhaní cudzincov


Čl. 50
(1) Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. 57)
(2) Cudzinca, ktorému bolo vznesené obvinenie, je potrebné upozorniť, že sa k vznesenému obvineniu môže
písomne vyjadriť v jazyku, ktorý ovláda. Jeho písomné vyjadrenie sa založí do originálu spisu; do rovnopisu spisu sa
založí jeho fotokópia.
(3) Ak obvinený odmietne vyjadriť sa podľa odseku 2, poznačí sa to v zápisnici o jeho výsluchu, v ktorej
sa uvedú aj dôvody odmietnutia.
(4) Okrem písomného vyjadrenia obvineného v jazyku, ktorý ovláda, treba vždy spísať aj zápisnicu o výsluchu
obvineného.
(5) Pred výsluchom policajt cudzinca poučí o jeho právach a povinnostiach. Osobitne ho treba poučiť v znení: „Ako
cudzí štátny príslušník máte právo žiadať, aby o Vašom zadržaní, vzatí do väzby bol informovaný zastupiteľský úrad
Vášho domovského štátu v Slovenskej republike. Máte možnosť zasielať zastupiteľskému úradu správy alebo listy,
žiadať o návštevu konzulárneho úradníka, žiadať právne zastúpenie cestou zastupiteľského úradu. Týchto práv sa
môžete vzdať. Ich uplatnenie musí byť v súlade so slovenským právnym poriadkom.“ Obsah poučenia sa poznačí
v zápisnici o jeho výsluchu.
(6) Zastupiteľským úradom uvedeným v odseku 5 sa rozumie diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, 58)
ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom.
(7) Pri zadržaní cudzinca policajt postupuje podľa ustanovení Trestného poriadku a podľa osobitného predpisu.59)

Čl. 51
(1) V trestných veciach štátnych občanov tých štátov, s ktorými nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu
o odovzdávaní trestného konania, policajt dbá na to, aby vyšetrovanie bolo vykonané s maximálnym urýchlením
a so zameraním sa na úplnosť vykonania všetkých úkonov tak, aby obvinenému bolo umožnené preštudovať spisy ešte
v čase jeho pobytu na území Slovenskej republiky.
(2) Ak má dôjsť k odovzdaniu trestnej veci do cudziny, policajt vyhotovuje všetky rozhodnutia a písomnosti v troch
vyhotoveniach; po skončení vyšetrovania predloží prokurátorovi spis vo dvoch vyhotoveniach.

Čl. 52
(1) Cudzincovi, ktorý je zadržaný alebo je vo väzbe, sa umožní styk so zastupiteľským úradom štátu, ktorého je
štátnym občanom. Podrobnejší postup upravujú osobitné predpisy. 60)

57) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58) Čl. 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
59) Čl. 36 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.
60) Napríklad zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z.,
ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 361/2008 Z. z.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1218

(2) Konzulárne návštevy obvinených cudzincov, ktorí sú vo väzbe z dôvodov, aby nepôsobili na svedkov,
spoluobvinených alebo inak nemarili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie (§ 71 ods. 1 písm. b)
Trestného poriadku), povoľuje až do podania obžaloby prokurátor.
(3) Ak prokurátor povolil konzulárnu návštevu, dozerá osobne na jej priebeh; vyšetrovateľ sa jej zúčastní podľa
svojho uváženia.
(4) Iné návštevy u cudzincov vo väzbe sa povoľujú podľa čl. 35.
(5) Vyšetrovateľ nie je oprávnený preberať pre obvineného akékoľvek veci alebo peniaze.

Čl. 53
(1) Listy a podania, ktoré cudzinec vo väzbe adresuje konzulárnemu úradu svojho domovského štátu, väznica doručí
priamo adresátovi.
(2) Pri ostatnej korešpondencii, ktorá pochádza od obvineného cudzinca alebo ktorá je adresovaná obvinenému, sa
postupuje podľa čl. 36.
(3) Preklad obsahu listov, ktoré sú adresované obvinenému cudzincovi alebo listov, ktoré pochádzajú
od obvineného, zabezpečuje vyšetrovateľ, ktorý vykonáva cenzúru korešpondencie.

Čl. 54
vypustený

Čl. 55
vypustený

Čl. 56
(1) V prípade smrti cudzinca policajt bez meškania písomne informuje príslušný zastupiteľský úrad. 61)
(2) Prevoz a iné záležitosti spojené s pohrebom zomrelého cudzinca zabezpečuje jeho rodinný príslušník alebo ním
poverená osoba, so súhlasom prokurátora.62)
(3) Ak prevoz a pohreb zomrelého cudzinca nezabezpečia osoby uvedené v odseku 2 alebo príslušný zastupiteľský
úrad, policajt vyrozumie o tejto skutočnosti obecný (obvodný) úrad, v obvode ktorého cudzinec zomrel, a súčasne ho
požiada o zabezpečenie pochovania mŕtvoly.

Čl. 57
Osobitné postupy
(1) Policajt zabezpečí vyrozumenie príbuzných usmrtenej osoby alebo zranenej osoby, ktorá nie je schopná
vzhľadom na rozsah a charakter zranení sama vyrozumieť príbuzných. Ak príbuzní usmrtenej osoby neboli zistení,
policajt zabezpečí vyrozumenie príslušného orgánu samosprávy v mieste bydliska mŕtvej osoby.
(2) Poskytovanie informácii o trestnom konaní upravujú osobitné predpisy. 63)
(3) Vstup policajta na akademickú pôdu povoľuje rektor.64)
(4) Postup policajta pri iných služobných činnostiach a povinnosti týkajúce sa registratúrneho poriadku, hlásnej
služby a štatistiky vo vyšetrovaní a blokovaní stíhaných osôb upravujú interné predpisy.65)

ŠTVRTÁ ČASŤ
VÝJAZDOVÁ SKUPINA A ČINNOSŤ NA MIESTE ČINU
PRVÁ HLAVA
VÝJAZDOVÁ SKUPINA

61) Čl. 37 písm. a) vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.


62) § 156 ods. 1 Trestného poriadku.
63) § 6 Trestného poriadku v znení zákona č. 491/2008 Z. z.
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
64) § 4 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
65) Napríklad nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku, nariadenie prezidenta Policajného zboru č.
5/2010 o správovej a hlásnej povinnosti v trestných veciach.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1219

Čl. 58
Zriaďovanie a zloženie výjazdovej skupiny
(1) Riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru zriaďuje na vykonávanie úkonov na mieste činu výjazdovú
skupinu66) a zodpovedá za jej personálne a materiálno-technické vybavenie.
(2) Počet výjazdových skupín, ich zloženie, materiálno-technické vybavenie a výzbroj určuje riaditeľ okresného
riaditeľstva Policajného zboru podľa konkrétnych podmienok a charakteru činnosti.
(3) Spôsob zabezpečenia účasti experta na mieste činu upraví riaditeľ kriminalistického a expertízneho ústavu
interným predpisom. Vyslanie experta na miesto činu operačné stredisko prerokuje so službukonajúcim riadiacim
pracovníkom kriminalistického a expertízneho ústavu.
(4) Výkon služby výjazdových skupín sa uskutočňuje nepretržite, v plánovaných zmenách na obdobie jedného
mesiaca.
(5) Príslušník Policajného zboru zaradený do výjazdovej skupiny sa počas výkonu služby zdržuje v určených priestoroch
alebo na svojom pracovisku podľa rozhodnutia riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru .
(6) Na deň zaradenia do výjazdovej skupiny môže nadriadený písomne nariadiť príslušníkovi Policajného zboru
zaradenému do výjazdovej skupiny služobnú pohotovosť mimo rozvrhnutého služobného času alebo na deň služobného
pokoja, v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste alebo s možnosťou použitia
mobilných prostriedkov spojenia, ktoré členovia výjazdovej skupiny oznámia svojmu nadriadenému alebo operačnému
stredisku. Vo všetkých prípadoch nariadenia služobnej pohotovosti mimo miesta výkonu štátnej služby, operačné stredisko
zabezpečí vyrozumenie všetkých členov výjazdovej skupiny a zabezpečí aj ich zvoz na miesto plnenia úloh.
(7) Ak príslušník Policajného zboru zaradený do výjazdovej skupiny nemôže z vážnych a neodkladných dôvodov plniť
úlohy vo výjazdovej skupine, túto skutočnosť ihneď oznámi operačnému stredisku a nadriadenému, ktorý určí náhradu
a o zmene informuje operačné stredisko.
(8) Za službu vo výjazdovej skupine patrí členom výjazdovej skupiny náhrada podľa osobitných predpisov.67)
(9) Do výjazdovej skupiny sú spravidla určovaní
a) vedúci výjazdovej skupiny,
b) zástupca vedúceho výjazdovej skupiny,
c) kriminalistický technik,
d) psovod,
e) ďalší príslušníci Policajného zboru podľa povahy prípadu.
(10) Vedúcim výjazdovej skupiny je vyšetrovateľ a ak ide o skutok, o ktorom sa vykonáva skrátené vyšetrovanie o
prečinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 3 roky, poverený
príslušník. Zástupcom vedúceho výjazdovej skupiny je spravidla príslušník Policajného zboru, ktorý vykonáva
objasňovanie.
(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane použijú aj na výjazdovú skupinu zriadenú na útvare úradu hraničnej a
cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a na krajskom riaditeľstve Policajného zboru.

Čl. 59
Vyslanie výjazdovej skupiny
(1) Výjazdovú skupinu na miesto činu vysiela operačné stredisko.
(2) Ak vedúci výjazdovej skupiny - poverený príslušník po príchode na miesto činu zistí, že vo veci nie je miestne
alebo vecne príslušný konať, požiada operačné stredisko, aby bol na miesto vyslaný vyšetrovateľ; do prevzatia veci
príslušným policajtom zabezpečuje na mieste činu plnenie úloh podľa tohto nariadenia.
(3) Ak vedúci výjazdovej skupiny - vyšetrovateľ po príchode na miesto činu zistí, že vo veci je miestne alebo vecne
príslušný konať poverený príslušník, požiada operačné stredisko, aby bol na miesto vyslaný poverený príslušník,
ktorému vec odovzdá; do odovzdania veci poverenému príslušníkovi zabezpečuje na mieste činu plnenie úloh podľa
tohto nariadenia. Pri odovzdaní veci vyšetrovateľ postupuje primerane podľa odseku 5.

66) Poznámka pod čiarou k odkazu 66 vypustená v zmysle čl. I ods. 20 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
67) § 84 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní
služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov.
náležitostiach
68) Poznámka pod čiarou k odkazu 68 vypustená v zmysle čl. I ods. 20 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1220

(4) Ak vedúci výjazdovej skupiny poverený príslušník alebo vyšetrovateľ zistí, že ide o trestný čin vo vecnej
príslušnosti odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva, národnej kriminálnej agentúry, úradu hraničnej a
cudzineckej polície alebo úradu inšpekčnej služby, bez meškania vyrozumie operačné stredisko, ktoré o tom ihneď
informuje vecne príslušný útvar, ktorý zabezpečí prevzatie veci na mieste činu príslušným policajtom; do jeho príchodu
zabezpečuje výjazdová skupina na mieste činu plnenie úloh podľa tohto nariadenia a po príchode príslušného policajta
plní výjazdová skupina úlohy podľa jeho príkazov.
(5) Ak vyšetrovateľ podľa odseku 2 alebo vyšetrovateľ útvarov uvedených v odseku 4 vec neprevezme oznámi
rozhodnutie operačnému stredisku a vyhotoví záznam o neprevzatí veci, v ktorom uvedie dôvody neprevzatia veci z
miestnej alebo vecnej príslušnosti; záznam odovzdá príslušnému policajtovi a svojmu nadriadenému. Ak vyhotoveniu a
odovzdaniu záznamu bránia objektívne dôvody, urobí tak bezodkladne po odpadnutí prekážky, ktorá bránila
vyhotoveniu a odovzdaniu záznamu. Záznam sa zakladá do ostatného spisového materiálu rovnopisu spisu určeného na
evidenčné účely policajta.26) Rozhodnutie vyšetrovateľa o neprevzatí veci alebo odovzdaní veci podľa odseku 3 je pre
operačné stredisko záväzné. Vzor záznamu je prílohe č. 3.

Úlohy výjazdovej skupiny a jej členov


Čl. 60
(1) Po vyslaní na miesto činu výjazdová skupina vykonáva opatrenia podľa čl. 62b, ak tieto nevykonali iní
príslušníci Policajného zboru.
(2) Výjazdová skupina na mieste činu plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva obhliadku miesta činu,69)
b) spracováva dokumentáciu z miesta činu,
c) zisťuje poškodené osoby a svedkov,
d) zabezpečuje použitie služobného psa na sledovanie pachovej stopy alebo na prenasledovanie páchateľa,
e) vykonáva opatrenia na pátranie po páchateľovi a veciach dôležitých pre trestné konanie,
f) vykonáva úkony trestného konania a operatívno-pátraciu činnosť, ktorých vykonanie vyplýva z okolností zistených
na mieste činu,
g) priebežne vyhodnocuje výsledky úkonov a opatrení vykonaných na mieste činu a v spolupráci s operačným
strediskom prijíma opatrenia na zapojenie iných služieb Policajného zboru70) do objasnenia trestného činu a zistenia
jeho páchateľa.
(3) Výjazdová skupina vyhotovuje najmä
a) zápisnicu o obhliadke miesta činu,
b) náčrt miesta činu, fotografickú dokumentáciu a videozáznam,
c) hlásenie o použití služobného psa,
d) záznam o vykonanej operatívno-pátracej činnosti,
e) záznam o predbežných záveroch znalcov,
f) zápisnice o vykonaných úkonoch trestného konania.

Čl. 61

(1) Vedúci výjazdovej skupiny


a) kontroluje výstroj a výzbroj členov výjazdovej skupiny, v prípade zistených nedostatkov prijíma opatrenia na ich
odstránenie,
b) riadi činnosť výjazdovej skupiny na mieste činu a určuje postup pri plnení jej úloh,
c) vykonáva obhliadku miesta činu; v závažných, rozsiahlych alebo na dokumentovanie náročných prípadoch, môže
vykonaním obhliadky miesta činu poveriť iného vyšetrovateľa a ak je potrebné na prospech účelnosti alebo rýchlosti
vykonania úkonu alebo vzhľadom na inú významnú okolnosť na mieste činu, môže pribrať na zapísanie jej textu
iného príslušníka Policajného zboru (technický asistent podľa § 27 Trestného poriadku),
d) ak je potrebné v rámci obhliadky miesta činu, najmä vzhľadom na jeho rozľahlosť, členitosť terénu,
zadokumentovanie okolia miesta činu, prístupových trás alebo z iných obdobných dôvodov, alebo ak je to potrebné
pre pátranie po páchateľovi alebo veciach dôležitých pre trestné konanie, vedúci výjazdovej skupiny požiada cestou
operačného strediska o súčinnosť Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
e) po vyslaní výjazdovej skupiny na miesto činu zabezpečuje udržiavanie spojenia s operačným strediskom,

69) § 154 Trestného poriadku.


70) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71) Poznámka pod čiarou k odkazu 71 vypustená v zmysle čl. I ods. 20 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
72) Poznámka pod čiarou k odkazu 72 vypustená v zmysle čl. I ods. 20 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
73) Poznámka pod čiarou k odkazu 73 vypustená v zmysle čl. I ods. 20 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
74) Poznámka pod čiarou k odkazu 74 vypustená v zmysle čl. I ods. 20 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1221

f) zabezpečuje spracovanie dokumentácie z miesta činu,


g) požiada o vyrozumenie alebo aktiváciu mimorezortných vyšetrovacích komisií, 75) a po ich príchode na mieste činu
koordinuje spoločný postup a spoluprácu,
h) po návrate výjazdovej skupiny informuje operačné stredisko o situácii a bezodkladne spracováva hlásenie
o udalosti76) alebo spracovaním hlásenia poverí zástupcu vedúceho výjazdovej skupiny.
(2) Zástupca vedúceho výjazdovej skupiny
a) vykonáva na mieste činu a v jeho okolí operatívno-pátraciu činnosť,
b) plní ďalšie úlohy podľa príkazov vedúceho výjazdovej skupiny.
(3) Kriminalisticko-technickú činnosť na mieste činu, najmä vyhľadávanie stôp, ich zviditeľňovanie, zaisťovanie,
zvukovú, obrazovú alebo obrazovo-zvukovú dokumentáciu (ďalej len „dokumentácia“), balenie, označovanie
a registráciu, spracovanie plánu miesta činu vykonáva a za ich správnosť zodpovedá kriminalistický technik. Ak je na
mieste činu prítomný expert, tento odborne usmerňuje činnosť kriminalistického technika.
(4) Pri trestnom čine, o ktorom koná policajt, ktorý bol spáchaný v súvislosti s dopravnou nehodou, poverený
príslušník okresného dopravného inšpektorátu alebo poverený príslušník krajského dopravného inšpektorátu, na
požiadanie vedúceho výjazdovej skupiny, vyhotoví záznam o dopravnej nehode, zápisnicu o obhliadke miesta cestnej
dopravnej nehody, fotodokumentáciu, náčrt a plán miesta dopravnej nehody. 77)

Čl. 62
Výstroj členov výjazdovej skupiny
(1) Člen výjazdovej skupiny, ktorý vykonáva služobnú činnosť v občianskom odeve, je primerane oblečený a dbá
o svoj zovňajšok tak, aby svojim celkovým vzhľadom nenarušil vážnosť Policajného zboru.
(2) Člen výjazdovej skupiny podľa odseku 1 pri výkone služobnej činnosti na mieste činu používa
a) vrchný odev, ktorého rukávy zakrývajú ramená rúk,
b) dlhé nohavice,
c) uzatvorenú pevnú obuv,
d) označenie reflexnou rukávovou páskou s nápisom „Polícia“ viditeľne umiestnenou na ľavom rukáve alebo reflexnou
vestou s označením „Polícia“, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(3) Ustanovenie odseku 2 písm. d) neplatí, ak členovia výjazdovej skupiny používajú jednorazový ochranný
celotelový overal.
(4) Vedúci výjazdovej skupiny, kriminalistický technik a ďalšie osoby vykonávajúce obhliadku miesta činu, ak to
povaha veci vyžaduje, používajú ochranný odev a vhodné ochranné prostriedky podľa prílohy č. 4 tak, aby nedošlo ku
kontaminácii miesta činu, pričom vždy používajú jednorazové ochranné rukavice.
(5) Použité ochranné prostriedky a pomôcky, ktoré môžu byť kontaminované infekčnými alebo chemickými látkami
sa posudzujú ako nebezpečný odpad a tak sa aj s nimi ďalej nakladá, najmä pri ich transporte, skladovaní
a likvidácii;78) s nekontaminovanými možno nakladať ako s komunálnym odpadom.

Čl. 62a
Úlohy operačného strediska
Operačné stredisko najmä:
a) vysiela výjazdovú skupinu na miesto činu,
b) vykonáva vo svojej kompetencii na požiadanie vedúceho výjazdovej skupiny potrebné opatrenia a zabezpečuje
súčinnosť s inými útvarmi, službukonajúcim prokurátorom a sudcom pre prípravné konanie a Úradom špeciálnej
prokuratúry,
c) zabezpečuje na požiadanie vedúceho výjazdovej skupiny príslušných expertov, znalcov alebo tlmočníkov,
d) vysiela policajta na miesto činu bez meškania potom, ako mu vedúci výjazdovej skupiny oznámi, že ide
o podozrenie z trestného činu, o ktorom nie je príslušný konať,

75) Napríklad II. časť nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 4/1994 Spoločná smernica o koordinácii postupu a o súčinnosti orgánov
rezortu dopravy, vnútra, obrany, prokuratúry a zahraničných vecí pri vyšetrovaní leteckých nehôd, II. časť nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 34/1997 Spoločná smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky o koordinácii
postupu a o spolupráci pri zisťovaní príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení.
76) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 161/2011 o hlásnej službe.
77) Čl. 45 ods. 9, 10, čl. 49 ods. 1 písm. b) nariadenia prezídia Policajného zboru č. 80/2014 o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti v znení neskorších predpisov.
78) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1222

e) vyrozumieva na základe požiadavky vecne a miestne príslušnú prokuratúru o vyslaní výjazdovej skupiny na miesto
činu,
f) informuje nadriadených o zistených nedostatkoch v činnosti výjazdovej skupiny.

DRUHÁ HLAVA
ČINNOSŤ NA MIESTE ČINU

Čl. 62b
Činnosť na mieste činu
(1) Po prijatí a preverení oznámenia o udalosti, činnosť príslušníkov Policajného zboru na mieste činu do príchodu
výjazdovej skupiny riadi veliteľ hliadky Policajného zboru (ďalej len „veliaci policajt“).
(2) Veliacim policajtom je veliteľ hliadky obvodného oddelenia Policajného zboru. V prípade trestného činu
spáchaného v obvode železníc a železničnej dopravnej nehody je veliacim policajtom veliteľ hliadky železničnej
polície; v prípade cestnej dopravnej nehody je veliacim policajtom veliteľ hliadky služby dopravnej polície.
(3) Ak na mieste činu vykonáva činnosť viac hliadok Policajného zboru veliacim policajtom je veliteľ hliadky, ktorá
prišla na miesto činu prvá. Ak na miesto činu neprišla ako prvá hliadka príslušná podľa odseku 2, do jej príchodu určí
veliaceho policajta operačné stredisko.
(4) Veliaci policajt do príchodu výjazdovej skupiny najmä:
a) vykonáva opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva a zabránenie ďalších škôd na živote, zdraví a majetku,
b) zisťuje druh a rozsah zranení, rozsah spôsobených škôd, zabezpečuje poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám
a privolanie zdravotnej záchrannej služby,
c) zabraňuje páchateľovi v pokračovaní alebo dokonaní trestného činu, vykonáva opatrenia na zadržanie páchateľa,
opatrenia na pátranie po páchateľovi a veciach dôležitých pre trestné konanie,
d) vykonáva opatrenia na zabezpečenie miesta činu podľa čl. 62c,
e) po príchode výjazdovej skupiny na miesto činu až do skončenia činnosti výjazdovej skupiny na mieste činu sa riadi
príkazmi vedúceho výjazdovej skupiny.
(5) Ak na mieste zasahuje iná zložka integrovaného záchranného systému79) (ďalej len „záchranná zložka“) veliaci
policajt v prípade potreby zaisťuje bezpečnosť zasahujúcich členov, uzatvorí miesto zásahu alebo prístupové cesty na
miesto zásahu, vrátane zamedzenia vstupu osobám, ktorých prítomnosť nie je potrebná a poskytuje potrebnú súčinnosť
podľa požiadaviek veliteľa zásahu príslušnej záchrannej zložky(ďalej len „veliteľ zásahu“).
(6) Veliteľ zásahu po skončení zásahu zabezpečí a odovzdá miesto zásahu veliacemu policajtovi alebo vedúcemu
výjazdovej skupiny a ďalej sa riadi jeho príkazmi.
(7) Veliaci policajt alebo vedúci výjazdovej skupiny sú vo vzťahu k záchranným zložkám v priebehu a po skončení
zásahu oprávnení vykonávať opatrenia na zabezpečenie miesta činu.
(8) Po odovzdaní miesta činu vedúcemu výjazdovej skupiny veliaci policajt zotrvá na mieste, zabezpečuje ochranu
miesta činu, členov výjazdovej skupiny a v prípade potreby poskytuje výjazdovej skupine potrebnú súčinnosť.
(9) Veliaci policajt zisťuje od veliteľa zásahu informácie o počte a zložení záchranných zložiek, ktoré vykonali
zásah; ak tomu bránia iné okolnosti, veliaci policajt tieto informácie vyžiada cestou operačného strediska príslušnej
záchrannej zložky, a to spravidla po skončení zásahu.
(10) V prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným osobám veliaci policajt zisťuje na mieste
činu alebo na operačnom stredisku príslušnej záchrannej zdravotnej služby, totožnosť osoby, ktorej bola poskytnutá
neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotnícke zariadenie, do ktorého bola takáto osoba prepravená.80)
(11) O činnosti na mieste činu vyhotoví veliaci policajt záznam, ktorý odovzdá vedúcemu výjazdovej skupiny
a operačnému stredisku. Ak vyhotoveniu a odovzdaniu záznamu bránia objektívne dôvody, urobí tak bezodkladne po
odpadnutí prekážky, ktorá tomu bránila.

Čl. 62c
Zabezpečenie miesta činu

79) § 8 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.


80) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1223

(1) Za účelom zabezpečenia miesta činu veliaci policajt:


a) uzatvára a vyznačuje vhodným spôsobom miesto činu; v prípade potreby vyznačuje a uzatvára prístupovú cestu pre
výjazdovú skupinu alebo pre záchranné zložky,
b) určuje záchranným zložkám vyhradený priestor po skončení zásahu, ak bude ich prítomnosť na mieste činu
potrebná,
c) vykazuje nepovolané osoby z miesta činu (poškodený, svedok, domáca osoba, novinár, okoloidúci, členov
záchrannej zložky a podobne),
d) zamedzuje vstupu alebo pohybu nepovolaných osôb na mieste činu,
e) vyhradzuje, ak je to možné, nepovolaným osobám vhodné miesto, a to aj s využitím oprávnení podľa osobitného
predpisu.81)
(2) Za účelom zabezpečenia miesta činu veliaci policajt zabezpečuje, aby
a) okrem stôp vytvorených pri činnosti záchranných zložiek, neboli vytvárané nové stopy,
b) nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu stôp trestného činu,
c) boli zaznamenané všetky zmeny na mieste činu, najmä manipulácia s mŕtvolou, prinesené alebo odnesené veci
a stopy, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou záchranných zložiek,
d) boli vhodným spôsobom ochránené stopy pred poškodením alebo zničením poveternostnými vplyvmi,
e) v prípade potreby presunu stôp na iné miesto boli miesta ich nálezu označené a manipuláciou so stopami nedošlo k
ich poškodeniu alebo znehodnoteniu,
f) na mieste činu nikto nejedol, nepil a nefajčil, bezdôvodne nemanipuloval s predmetmi a nezanechával na mieste
činu akékoľvek predmety.
(3) Odstraňovanie, premiestňovanie alebo iná manipulácia so stopami alebo inými predmetmi, vecami alebo
materiálom na mieste činu, pokiaľ to nie je nevyhnutné na odstránenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva je do
prevzatia miesta činu výjazdovou skupinou zakázané. Po prevzatí miesta činu výjazdovou skupinou možno odstrániť,
premiestniť alebo inak manipulovať so stopami alebo inými predmetmi, vecami alebo materiálom na mieste činu len so
súhlasom vedúceho výjazdovej skupiny. Ak je takáto zmena na mieste činu nevyhnutná, vedúci výjazdovej skupiny
zabezpečí jej zadokumentovanie dostupnými technickými prostriedkami.

Čl. 62d
Vstup na miesto činu
(1) Do príchodu výjazdovej skupiny je vstup a pohyb akýchkoľvek osôb na mieste činu zakázaný, s výnimkou
veliaceho policajta alebo ním určeného príslušníka Policajného zboru za účelom vykonania úkonov na zabezpečenie
miesta činu.
(2) Počas výkonu obhliadky miesta činu a až do jej ukončenia, je iným osobám okrem členov výjazdovej skupiny
určených vedúcim výjazdovej skupiny, vstup na miesto činu zakázaný.
(3) Ak to povaha veci vyžaduje, vedúci výjazdovej skupiny povolí vstup inej osoby na miesto činu, do zápisnice o
obhliadke miesta činu uvedie osobné údaje takejto osoby, čas, po ktorý sa osoba na mieste zdržiavala a dôvod jej
prítomnosti na mieste činu.
(4) Ak je osobou podľa odseku 3 príslušník Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo príslušník
Horskej záchrannej služby, ak to povaha veci vyžaduje poskytne porovnávací materiál pre potreby prípadného
znaleckého skúmania. V prípade inej osoby postupuje veliaci policajt podľa osobitného predpisu. 82) V prípade
kriminalistických technikov a expertov sa postupuje podľa osobitného predpisu.83)

Činnosť na mieste činu pri zásahu Hasičského a záchranného zboru


Čl. 62e
(1) V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu v súvislosti s požiarom, dopravnou nehodou, haváriou,84)
nálezom alebo výskytom nebezpečného materiálu alebo únikom nebezpečnej látky alebo pri ohrození životného
prostredia veliteľ zásahu po skončení zásahu zabezpečí odsun síl a prostriedkov z miesta zásahu do vyhradeného
priestoru a miesto zásahu odovzdá veliacemu policajtovi alebo vedúcemu výjazdovej skupiny.
(2) Ak to povaha veci vyžaduje, policajt požiada príslušné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru o
poskytnutie záznamov, vyhotovených podľa osobitného predpisu. 85)

81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82) § 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83) Pokyn riaditeľa Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru č. 3/2010 o postupe pri spravovaní a využívaní oddelených subdatabáz
v informačnom systéme CODIS a v informačnom systéme AFIS.
84) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
85) § 3 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1224

(3) V prípade požiaru vedúci výjazdovej skupiny ak to povaha veci vyžaduje


a) stanoví v spolupráci s veliteľom zásahu hranice obhliadky miesta činu,
b) postupuje v súčinnosti s orgánom odborného vyšetrovania Hasičského a záchranného zboru a znalcom z príslušného
odboru.
(4) V prípade dopravnej nehody cestnej, železničnej, plavebnej alebo leteckej (ďalej len „dopravná nehoda“) veliaci
policajt alebo vedúci výjazdovej skupiny sa na mieste činu riadi príkazmi veliteľa zásahu až do času, kedy bude miesto
činu bezpečné.
(5) Vedúci výjazdovej skupiny na mieste dopravnej nehody postupuje v súčinnosti s orgánom odborného
vyšetrovania Hasičského a záchranného zboru, ak to povaha veci vyžaduje zabezpečí na miesto činu znalca
z príslušného odboru. Prevoz dôkazov na miesto ich skúmania po vykonaní obhliadky miesta činu po dohode s orgánom
odborného vyšetrovania zabezpečí policajt.
(6) Vedúci výjazdovej skupiny na mieste činu
a) cestnej dopravnej nehody postupuje v súčinnosti s policajtom zaradeným do výjazdovej služby na úseku
objasňovania dopravných nehôd príslušného dopravného inšpektorátu, ktorý postupuje podľa osobitného predpisu, 86)
b) železničnej dopravnej nehody spolupracuje s vyšetrovacím orgánom, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, manažérom infraštruktúry a železničným podnikom,87)
c) plavebnej dopravnej nehody spolupracuje s plavebným inšpektorom Dopravného úradu.88) V prípade plavebnej
nehody plavidla ozbrojených síl, Policajného zboru, civilnej ochrany a colných orgánov odborné vyšetrovanie
plavebnej nehody vykonáva spoločná komisia vytvorená zo zástupcov Dopravného úradu, ozbrojených síl,
Policajného zboru, civilnej ochrany a colných orgánov, 89)
d) leteckej dopravnej nehody postupuje podľa Zmluvy o koordinácii postupu a o súčinnosti orgánov rezortu dopravy,
vnútra a obrany pri vyšetrovaní leteckých nehôd a vážnych incidentov.
(7) Odstraňovanie následkov dopravnej nehody na mieste činu, najmä odstraňovanie, premiestňovanie alebo iná
manipulácia so stopami alebo inými predmetmi, vecami alebo materiálom na mieste činu, pokiaľ to nie je nevyhnutné
na odstránenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, je do prevzatia miesta činu výjazdovou skupinou zakázané.
Po prevzatí miesta činu výjazdovou skupinou možno odstrániť, premiestniť alebo inak manipulovať so stopami alebo
inými predmetmi, vecami alebo materiálom na mieste činu len so súhlasom vedúceho výjazdovej skupiny. Ak je takáto
zmena na mieste činu nevyhnutná, vedúci výjazdovej skupiny zabezpečí jej zadokumentovanie dostupnými technickými
prostriedkami.

Čl. 62f
(1) V prípade nálezu alebo výskytu jadrových alebo rádioaktívnych materiálov, vysokorizikových chemických látok,
vysoko rizikových biologických agensov, toxínov alebo iných materiálov majúcich nebezpečné vlastnosti pre život a
zdravie ľudí alebo pre životné prostredie (ďalej len „nebezpečný materiál“) na mieste činu riadi a koordinuje činnosť
záchranných zložiek veliteľ zásahu, ak nie je určené inak.
(2) Veliaci policajt alebo vedúci výjazdovej skupiny sa na mieste činu riadi príkazmi veliteľa zásahu až do času, keď
bude miesto činu bezpečné. Ak je miesto činu bezpečné, vedúci výjazdovej skupiny prevezme od veliteľa zásahu miesto
činu po odsune síl a prostriedkov.
(3) Veliaci policajt alebo vedúci výjazdovej skupiny po dohode s veliteľom zásahu určia ochranné prostriedky,
miesto, postup pri vstupe a výstupe z miesta kontaminovaného nebezpečným materiálom a charakter vykonávaných
činností tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia.
(4) Veci a stopy kontaminované nebezpečným materiálom zaisťuje vedúci výjazdovej skupiny prostredníctvom
oprávneného subjektu.

Čl. 62g
Činnosť na mieste činu v horskej oblasti, jaskyni alebo v priepasti
(1) V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu v ťažko dostupnom horskom teréne, jaskyni alebo priepasti
(ďalej len „horský terén“) príslušník horskej záchrannej služby (ďalej len „záchranár“) poskytuje členom výjazdovej
skupiny potrebnú súčinnosť.90)

86) Nariadenie prezídia Policajného zboru č. 80/2014 o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o
dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti v znení neskorších predpisov.
87) § 97 až § 100 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
88) § 34 ods. 9 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
89) § 35 zákona č. 338/2000 Z. z.
90) § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1225

(2) Členovia výjazdovej skupiny sa v horskom teréne pohybujú tak, aby neohrozili vlastnú bezpečnosť
a bezpečnosť iných osôb prítomných na mieste činu a riadia sa príkazmi záchranára. Rozhodnutie záchranára o
prítomnosti členov výjazdovej skupiny na mieste činu je pre vedúceho výjazdovej skupiny záväzné.
(3) Ak v horskom teréne z dôvodu objektívneho nebezpečenstva nie je možné zabezpečiť prítomnosť výjazdovej
skupiny na mieste činu, záchranár vyhotoví obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti
podľa osobitného predpisu;91) ak to povaha veci vyžaduje, zaistí stopy, a to bez vykonania obhliadky miesta činu.
V prípade potreby konzultuje svoj postup s výjazdovou skupinou. V trestnom konaní možno záchranára vypočuť
v procesnom postavení svedka a záznam použiť ako dôkaz v trestnom konaní.
(4) Po premiestnení mŕtvoly, časti ľudského tela, kostrového nálezu alebo inej stopy trestného činu do prístupného
terénu tieto záchranár odovzdá výjazdovej skupine, ktorá vykoná ich obhliadku podľa osobitného predpisu. 69)
(5) Ak záchranár na mieste činu vyhotovil záznam podľa odseku 3, tento na vyzvanie poskytne policajtovi.

Čl. 62h
Činnosť na mieste činu v bani alebo banskom priestore
(1) Záchranné práce v bani alebo inom podzemnom priestore (ďalej len „baňa“) riadi a koordinuje činnosť banských
záchranných zložiek vedúci likvidácie havárie.92) Po ukončení záchranných prác vedúci likvidácie havárie zabezpečí
odsun síl a prostriedkov z miesta činu do vyhradeného priestoru. Ak je miesto činu bezpečné, odovzdá ho vedúcemu
výjazdovej skupiny. Vedúci výjazdovej skupiny spolupracuje s operátorom Hlavnej banskej záchrannej stanice
v Prievidzi.
(2) Členovia výjazdovej skupiny sa v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu v bani pohybujú tak, aby
neohrozili vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb prítomných na mieste činu a riadia sa príkazmi vedúceho
likvidácie havárie.
(3) Ak z dôvodu objektívneho nebezpečenstva nie je možné zabezpečiť prítomnosť výjazdovej skupiny na mieste
činu, vedúci likvidácie havárie miesto činu zadokumentuje, a to bez vykonania obhliadky miesta činu; v prípade
potreby konzultuje svoj postup s výjazdovou skupinou. V trestnom konaní možno vedúceho likvidácie havárie alebo
poverenú osobu vypočuť v procesnom postavení svedka.
(4) Vedúci výjazdovej skupiny, ak to povaha veci vyžaduje na mieste činu postupuje v súčinnosti s odbornou
vyšetrovacou komisiou menovanou Hlavným banským úradom a znalcom z príslušného odboru; v prípade potreby
zabezpečí v súčinnosti s odbornou vyšetrovacou komisiou prevoz dôkazov na miesto ich ďalšieho skúmania.

Čl. 62i
Činnosť na mieste činu v prípade nálezu alebo použitia výbušniny, nastraženého výbušného systému, výbušného
predmetu alebo munície
(1) V prípade nálezu výbušniny, nastraženého výbušného systému, výbušného predmetu alebo munície (ďalej len
„výbušnina“) alebo podozrenia zo spáchania trestného činu s použitím výbušniny, činnosť príslušníkov Policajného
zboru na mieste činu, vrátane činnosti záchranných zložiek, ak sú prítomné na mieste činu, riadi do príchodu odborne
spôsobilej osoby veliaci policajt.
(2) Veliaci policajt cestou operačného strediska vyžiada vyslanie pyrotechnika na miesto činu.
(3) Veliaci policajt
a) vytýči a uzavrie ohrozený priestor a príjazdové cesty,
b) zabezpečí evakuáciu ohrozených osôb, zvierat a vecí,
c) žiada cestou operačného strediska o vyslanie potrebného počtu príslušníkov Policajného zboru na zabezpečenie
ochrany a, v prípade potreby, o vyslanie a spoluprácu iných záchranných zložiek.
(4) Po príchode pyrotechnika na miesto činu sa veliaci policajt alebo vedúci výjazdovej skupiny riadia jeho
príkazmi, výjazdová skupina môže vstúpiť na miesto činu len na základe rozhodnutia pyrotechnika, že miesto činu je
bezpečné.
(5) Vedúci výjazdovej skupiny zabezpečí účasť expertov z odvetví kriminalistická pyrotechnika a kriminalistická
chémia na obhliadke miesta činu pri podozrení zo spáchania trestného činu s použitím výbušniny.
(6) Pri náleze munície nesúvisiacej s trestným konaním (vojnové nálezy) policajt zabezpečí na mieste nálezu účasť
pyrotechnika.

91) § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.


92) § 11 výnos Slovenského banského úradu č. 4401/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných baniach.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1226

Čl. 62j
Činnosť na mieste činu v prípade použitia ručnej strelnej zbrane
Vedúci výjazdovej skupiny zabezpečí účasť expertov z odvetví kriminalistická balistika a kriminalistická chémia na
obhliadke miesta trestného činu spáchaného so strelnou zbraňou, ak bude v ďalšom konaní potrebné skúmať predmety
zasiahnuté streľbou, vedľajšie produkty výstrelu a okolnosti súvisiace so streľbou, najmä stanovisko strelca, smer
streľby a vzdialenosti streľby.

PIATA ČASŤ
ŠPECIALIZOVANÉ TÍMY
Čl. 63
Zriaďovanie špecializovaných tímov
(1) Špecializovaný tím (ďalej len „tím“) možno zriadiť najmä pri výskyte trestnej činnosti páchanej organizovanou
skupinou alebo v prípade založenia, zosnovania alebo podporovania zločineckej skupiny alebo založenia, zosnovania
alebo podporovania teroristickej skupiny, ktorej odhaľovanie, zisťovanie páchateľov a vyšetrovanie je vzhľadom na jej
rozsah a spôsob vykonania mimoriadne náročné, vyžiada si značné úsilie a nie je možné ho vykonať bežnými formami
alebo prostriedkami.
(2) Zriadenie a skončenie činnosti tímu sa spravidla vykonáva rozkazom prezidenta Policajného zboru, ktorým sa
určuje aj spôsob kontroly vedúceho tímu. Ak treba do tímu určiť príslušníka Policajného zboru zo sekcie kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, možno ho do tímu určiť rozkazom prezidenta
Policajného zboru, po predchádzajúcej dohode s generálnym riaditeľom sekcie kontroly a inšpekčnej služby
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(3) Určenie príslušníka Policajného zboru do tímu treba vopred prerokovať s jeho nadriadeným. 8)
(4) Príslušníci Policajného zboru určení do tímu plnia úlohy vyplývajúce len z činnosti tímu a po celú dobu jeho
trvania ich môže nadriadený8) poverovať plnením iných úloh len výnimočne, po dohode s vedúcim tímu.

Čl. 64
Zloženie tímu
(1) Tím je z hľadiska charakteru a rozsahu odhaľovanej, objasňovanej a vyšetrovanej trestnej činnosti, plnených
úloh, používaných síl a prostriedkov spravidla zložený z
a) vedúceho tímu,
b) zástupcu vedúceho tímu,
c) vedúcich skupín,
d) analytickej skupiny,
e) vyšetrovacej skupiny,
f) operatívnej skupiny.
(2) Podľa situácie a potreby možno v tíme zriadiť i ďalšie skupiny.

Čl. 65
Vedúci tímu
(1) Za vedúceho tímu sa určí príslušník Policajného zboru, ktorý má skúsenosti s organizáciou a riadením práce
v Policajnom zbore; po začatí trestného stíhania môže byť vedúcim tímu len vyšetrovateľ.
(2) Vedúci tímu najmä
a) riadi a koordinuje prácu tímu,
b) zodpovedá za spracovanie plánu vyšetrovania, jeho plnenie a aktualizáciu na základe priebežného vyhodnocovania
zhromaždených dôkazov a informácií,
c) organizuje pracovné porady,
d) predkladá požiadavky na organizačno-technické a personálne zabezpečenie činnosti tímu,
e) zabezpečuje súčinnosť s prokurátorom a sudcom pre prípravné konanie, štátnymi orgánmi a organizáciami,
f) rozhoduje o poskytovaní informácií oznamovacím prostriedkom,
g) odporúča na schválenie vyplácanie náhrad výdavkov poskytovaných členom tímu v súvislosti s výkonom služby,
h) odporúča udelenie služobného voľna a dovolenky.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1227

Čl. 66
Zástupca vedúceho tímu
Za zástupcu vedúceho tímu sa určí príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície alebo služby finančnej
polície Policajného zboru, ktorý je podriadený vedúcemu tímu, zastupuje ho v čase jeho neprítomnosti a plní úlohy
podľa jeho pokynov.

Čl. 67
Vedúci skupiny
Skupinu bezprostredne riadi vedúci, ktorý organizuje jej činnosť, vypracováva čiastkové plány a ukladá konkrétne
úlohy členom skupiny a kontroluje ich plnenie.

Čl. 68
Analytická skupina
(1) Analytická skupina sústreďuje a vyhodnocuje písomné materiály, informácie a výsledky činnosti skupín
s cieľom koordinácie odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestnej činnosti; po vyhodnotení základných údajov
spracováva plán vyšetrovania, ktorý priebežne doplňuje. Cieľom tohto plánu je zabezpečenie koordinácie činnosti
celého tímu a komplexnosť jeho práce.
(2) Analytická skupina vedie najmä
a) plán vyšetrovania,
b) rovnopis spisu,
c) odpis kriminálneho zväzku,
d) dokumentáciu k miestu trestnej činnosti, poškodenej osobe, objektu, grafy, náčrty a podobne,
e) dokumentáciu o stopách a ich technickom a taktickom zhodnotení,
f) dokumentáciu o páchateľovi,
g) dokumentáciu o previerkach jednotlivých verzií,
h) operatívne materiály,
i) prehľad osôb, vyskytujúcich sa v prípade.

Čl. 69
Vyšetrovacia skupina
(1) Členovia vyšetrovacej skupiny vykonávajú vyšetrovanie podľa plánu vyšetrovania alebo pokynov vedúceho
vyšetrovacej skupiny. Za zákonnosť jednotlivých vyšetrovacích úkonov a rozhodnutí zodpovedá vyšetrovateľ, ktorý ich
vykonáva.
(2) Vedúci vyšetrovacej skupiny zabezpečuje styk s prokurátorom vykonávajúcim dozor a znalcami.
(3) Rovnopisy písomností o vyšetrovacích úkonoch odovzdáva vedúci vyšetrovacej skupiny neodkladne analytickej
skupine a o zásadných výsledkoch vyšetrovacích úkonov informuje vedúceho tímu.

Čl. 70
Operatívna skupina
Operatívna skupina zisťuje a zhromažďuje informácie o odhaľovanej trestnej činnosti, o potenciálnom páchateľovi
a jej vyšetrovaní, s cieľom objasniť jej príčiny a zistiť páchateľa.

Čl. 71
Materiálno-technické zabezpečenie
Materiálno-technické zabezpečenie činnosti tímu zabezpečuje riaditeľ útvaru, ktorý je určený v rozkaze o zriadení
tímu.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1228

ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

Čl. 72
(1) Predmetom delimitácie z dôvodu zmeny miestnej a vecnej príslušnosti útvaru podľa tohto nariadenia sú všetky
trestné veci, v ktorých nebolo ku dňu 31. decembra 2010 prípravné konanie skončené návrhom na podanie obžaloby,
návrhom na schválenie dohody o vine a treste alebo právoplatným rozhodnutím orgánu činného v trestnom konaní
vo veci samej.
(2) Vo veciach evidovaných na útvaroch Železničnej polície pokračujú od 1. januára 2011 podľa miestnej a vecnej
príslušnosti oddelenia železničnej polície krajského riaditeľstva.

Čl. 72a
Konanie vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie pred 1. májom 2011, dokončí odbor kriminálnej polície
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave alebo odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Košiciach, ktorý vo veci konal.

Čl. 72b
(1) Konanie o trestných činoch uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. g) tohto nariadenia, v ktorých bolo začaté trestné
stíhanie pred dňom vydania tohto nariadenia, dokončí útvar, ktorý vo veci konal do nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia.
(2) Predmetom odovzdania vyšetrovacích spisov z dôvodu zmeny vecnej príslušnosti útvaru podľa tohto nariadenia
sú všetky trestné veci patriace dňom účinnosti tohto nariadenia do vecnej príslušnosti odboru kriminálnej polície
krajského riaditeľstva, v ktorých nebolo pred dňom vydania tohto nariadenia prípravné konanie skončené návrhom
na podanie obžaloby, návrhom na schválenie dohody o vine a treste alebo právoplatným rozhodnutím orgánu činného
v trestnom konaní vo veci samej. Riaditeľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva môže riaditeľovi krajského
riaditeľstva Policajného zboru navrhnúť v jednotlivých trestných veciach, v ktorých vyšetrovanie bude v krátkej dobe
skončené, že k odovzdaniu trestnej veci podľa predchádzajúceho ustanovenia nedôjde.

Čl. 72ba

Konanie o trestných činoch legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona uvedených v čl. 6
ods. 1 písm. b), v ktorých bolo začaté trestné stíhanie do 31. augusta 2015 dokončí útvar, ktorý vo veci konal do 31.
augusta 2015.

Čl. 72bb
(1) Konanie o trestných činoch uvedených v čl. 9 písm. c) tohto nariadenia, v ktorých pred 3.marcom 2014 konal
útvar uvedený v čl. 2 písm. f) tohto nariadenia, dokončí tento útvar, ak o nich nekoná niektorý z útvarov uvedených v
čl. 2 písm. a) alebo písm. e) tohto nariadenia. Ustanovenia o výberovej príslušnosti útvarov uvedených čl. 2 písm. a) a
písm. e) tohto nariadenia tým nie sú dotknuté.
(2) Konanie o trestných činoch uvedených v čl. 9 písm. d) tohto nariadenia, v ktorých pred 1. júnom 2014 konal útvar
uvedený v čl. 2 písm. f) tohto nariadenia, dokončí tento útvar, ak o nich nekoná niektorý z útvarov uvedených v čl. 2
písm. a) alebo písm. e) tohto nariadenia, alebo Kriminálny úrad Finančnej správy Slovenskej republiky. Ustanovenia
o výberovej príslušnosti útvarov uvedených čl. 2 písm. a) a písm. e) tohto nariadenia tým nie sú dotknuté.

Čl. 73
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. čl. I nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2007 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru
pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov, o postupe v trestnom konaní, o výjazdových skupinách
a špecializovaných tímoch a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 107/2005 o postupe pri
evidovaní a manipulácii s vyšetrovacími spismi v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 15/2006
v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2008, nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1229

č. 4/2009, nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 66/2009 a nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 42/2010,
2. spoločný pokyn riaditeľa úradu vyšetrovania Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Železničnej polície Slovenskej republiky č. 1/1994 o spolupráci
vyšetrovateľov Policajného zboru, policajných orgánov Policajného zboru a príslušníkov Železničnej polície SR
v znení spoločného pokynu generálneho riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností
Policajného zboru, prezidenta Policajného zboru a generálneho riaditeľa Železničnej polície č. 1/1998,
3. spoločný pokyn prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-
expertíznych činností PZ č. 1/1995 o postupe a manipulácii pri záchyte, zaisťovaní, preprave, skúmaní a likvidácii
omamných a psychotropných látok.

Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 67/2011 nadobudlo účinnosť dňom 1. mája 2011.
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2012 nadobudlo účinnosť dňom 15. februára 2012.
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 8/2013 nadobudlo účinnosť dňom 11. januára 2013.
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2014 nadobudlo účinnosť dňom 2. januára 2014.
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 114/2015 nadobudlo účinnosť dňom 1.septembra 2015.
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 116/2016 nadobudlo účinnosť dňom 15. novembra 2016.
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2017 nadobudlo účinnosť 1. apríla 2017.

Č. p.: PPZ-JKP-340-025/2010

Daniel Lipšic
v zastúpení
Maroš Žilinka v. r.
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1230

Príloha č. 1 k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010

(VZOR)

KONTROLNÝ LIST VYŠETROVACIEHO SPISU

Doručené dňa: .....................................od: ..........................................................................................


ČVS odstupujúceho útvaru: ........................................
Zaevidované dňa:....................................... Číslo z registratúrneho denníka: .................................
ČVS: ......................................................................
Pridelené dňa ........................................................
komu:.....................................................................................................................................................
(vyšetrovateľ PZ/ poverený príslušník PZ, hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)

Zmena vyšetrovateľa/povereného príslušníka PZ dňa ................... dôvod ..................................


Trestné oznámenie zo dňa: .............................................
Trestné stíhanie začaté dňa: ...........................................
Štatisticky vykázané: ...................................................... spôsob: FTČ,FZP,FZ,

VSTUPNÁ KONTROLA

Vstupná kontrola dňa: ..............................................................................................................


Vstupnú kontrolu vykonal:........................................................................................................
(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)

Úlohy a odporúčania:

Zobral na vedomie:
Termín priebežnej /výstupnej kontroly: .......................................

PRIEBEŽNÁ KONTROLA

1. priebežná kontrola dňa:

Priebežnú kontrolu vykonal: ...................................................................................................


(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Úlohy a odporúčania:

Termín predloženia k priebežnej/výstupnej kontrole:...........................................................

Zobral na vedomie:

2. priebežná kontrola dňa:

Priebežnú kontrolu vykonal: ...................................................................................................


(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)
Úlohy a odporúčania:
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1231

Termín predloženia k priebežnej/výstupnej kontrole:...........................................................

Zobral na vedomie:

... / ...
*Pozn.: v prípade potreby záznamy o ďalších priebežných kontrolách uvádzajte na novom liste.

VÝSTUPNÁ KONTROLA

Výstupná kontrola dňa: ............................................................................................................


Výstupnú kontrolu vykonal: ....................................................................................................
(hodnosť, titul meno priezvisko, služobné zaradenie)

Spôsob skončenia prípravného konania:..................................................................................


Štatisticky vykázané dňa: ................................................ FZ
Pokyny pre manipuláciu so spisom:

OSTATNÉ ZÁZNAMY:

Zmena vyšetrovateľa/povereného príslušníka PZ


Pridelené dňa
Komu: dôvod:

Použité skratky:

ČVS - číslo vyšetrovacieho spisu


PZ - Policajný zbor
FTČ - formulár trestného činu
FZP - formulár známeho páchateľa
FZ - formulár zmien
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1232

„Príloha č. 2 k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010

-----------------------------------------
ČVS: Bratislava ............................

Plán vyšetrovania
Schvaľujem:
........................................................ ....................................................................
vedúci oddelenia vyšetrovania vedúci operatívneho oddelenia

.............................................................. .........................................................................................
vyšetrovateľ /starší vyšetrovateľ PZ starší referent/referent špecialista operatívneho oddelenia

I.
Situácia

Právna kvalifikácia
(Popis skutku)

II.
Verzie
1.
2.

III.
Vykonané úkony trestného konania a úkony operatívno-pátracej činnosti

IV.
Úlohy

P.č. Text úlohy Zodpovedný Termín:


1.
2.
3.
4.
5.

spracoval:

Vysvetlivka:
PZ – Policajný zbor
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1233

Príloha č. 3 k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010


(VZOR)
--------------------------------------
(označenie útvaru)
Číslo: Dátum:

Záznam o neprevzatí/odovzdaní veci*

Dňa ....................... o ................. hod. v ...............................................................................


(uviesť miesto)

Na základe skutočností zistených

- na mieste činu (uvedie sa presná adresa alebo popis miesta činu)

- z predloženého spisového materiálu (uvedie sa číslo vyšetrovacieho spisu alebo číslo


registratúrneho záznamu)

- z ústnej informácie príslušníka Policajného zboru (uvedie sa hodnosť, meno, priezvisko


a služobné zaradenie policajta)

- z ústnej informácie inej osoby (uvedie sa meno, priezvisko, dátum narodenia osoby a jej
vzťah k veci)
som rozhodol, že vo veci nie som miestne príslušný / vecne príslušný konať*.

Dôvody:
- policajt uvedie stručne skutočnosti, ktoré pri rozhodovaní vzal do úvahy,
- v prípade miestnej príslušnosti policajt uvedie dôvody rozhodnutia s poukazom na nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej
pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru,
- v prípade vecnej príslušnosti policajt uvedie dôvody rozhodnutia s poukazom na príslušné
ustanovenie Trestného zákona, Trestného poriadku a nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich
páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie oznámené dňa .................... o ........ hod. operačnému stredisku ............................

Záznam vyhotovil dňa ...................... o ........................ hod.


.......................................................................................................................................................
(uvedie sa hodnosť, meno, priezvisko a služobné zaradenie policajta – podpis policajta)

Kópiu záznamu prevzal dňa ...................... o ...........................


.......................................................................................................................................................
(uvedie sa hodnosť, meno, priezvisko a služobné zaradenie policajta- podpis policajta)

*) nehodiace sa prečiarkne
Čiastka 71 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/ 2010 Strana 1234

Príloha č. 4 k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010

Zoznam ochranných prostriedkov


Por. Ochranný prostriedok Špecifikácia ochranného Klasifikácia
číslo prostriedku (norma):

1. Jednorazový ochranný celotelový overal s - materiál: netkaná textília, EN ISO 13982-1,


integrovanou pokrývkou hlavy. - bariérová ochrana proti jemným
časticiam a vláknam, EN 13034,
- schopnosť odpudzovať EN 1149,
kvapaliny na vodnej báze a pary,
- vysoká vzdušnosť, EN 14126,
- odolnosť materiálu proti
mechanickému poškodeniu, EN 1073-2
- elektrostatické vlastnosti
Kategória CE III, typ
4,5,6
2. Jednorazové ochranné rukavice. - materiál: latex alebo nitril, EN455 I-III,
- pudrované, nepudrované
- sterilné, nesterilné ASTM D3578(5) a
EN455 I-III

3. Jednorazová filtračná maska. - respirátor zo syntetickej EN149:2001A1:2009


vlákniny FFP3, FFP3 NR D
- výdychový ventil,
- elastická tesniaca línia
4. Polomaska na viacnásobné použitie s - bezlatexové silikónové EN 140,
vymeniteľnými filtrami. uchytenie,
- účinnosť proti plynom a parám EN 14387,
s bodom varu väčším ako 65°, EN 143,
proti anorganickým plynom,
- ochrana pred pevnými EN 14387
aerosólmi alebo kvapalinami
definované ako toxické
a podobne
5. Ochranné návleky na obuv - plastové návleky na obuv s
nápisom na spodnej časti pre
elimináciu nerelevantných stôp

Poznámka: Vzhľadom na širšie spektrum ochranných prostriedkov používaných na mieste činu tabuľka obsahuje
len vybrané ochranné prostriedky.“.