You are on page 1of 1

Procés de la clonació del gen Antitripsina (AT)

Què és l’Hemostàsia?
Detenció de l’hemorràgia mitjançant
mecanismes fisiològics de l’organisme
produïts pel trencament o lesió vascular.
En aquest procediment participen plaquetes i (ATT)
diferents cèl·lules amb l’ajuda dels factors de Produïda pels hepatòcits, és l'inhibidor de proteasa més
coagulació (activació de proteïnes sanguínies abundant i la principal defensa del pulmó en contra de
especifiques). l'elastasa. El fetge s’encarrega de secretar-la i ↑↑ la seva
producció en processos inflamatoris, tumorals i infecciosos.
40% al sèrum || 60% a l'espai extravascular
Aparells que ens faran falta?
Clonació i expressió recombinant
Coagulòmetre Espectrofotòmetre
Equip que mesura el temps que passa UV: utilitza la llum del rang
fins que es crea el coàgul de fibrina al ultraviolat (185-400 nm) i rang visible
sèrum. Els factors intrínsecs de (400-700 nm)
coagulació s’inicien a partir d’un Infrarrojos: utilitza la llum del rang
complex fosfolipídic i el reactiu R1 infraroig (700-15,000 nm).
(activador soluble en plasma citrat). Absorció atòmica: depenent de
Desprès s'afegeix el reactiu R2 l’element a mesurar, s’utilitza una ʎ
(CaCl2) i es produeix el coàgul. diferent. L’element ha d’estar sempre
en la seva forma atòmica.