You are on page 1of 10

WAKTU KAJADIAN KIAMAH

Hutbah ka 1
‫هل دممنِ ييدمهمدهُ ال ي‬،‫ت أمعدماملنا‬ ‫هل وممنِ سيئا م‬،‫هل ونعوذد بال ممنِ دشرومر أندفمسندا‬،ُ‫هل ونستغفره‬،ُ‫هل ونستعينده‬،ُ‫هل دمنمدده‬،‫إنن المدد ل‬
‫د م‬ ‫د‬ ‫دد‬ ‫د‬ ‫دم‬
‫م‬ ‫هل وميينِ ي م م‬،ُ‫ض ينل لديه‬
‫دفلَ م م‬
‫هل وأشييهدد أنن دمدنم يددا‬،‫ك لديهُد‬ ‫ وأدمش يدهدد أمن ل إلديهُد إل الدي دومح يددهُد ل دش يمري د‬.‫هل دفلَ دهيياديِ لديهُد‬،‫ض يلمل‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬
ِ‫ أيها الاضرون اتنيدقوا اللنهُد دحنق تيددقيياتممهُ دول دتيديوتدنن‬.ُ‫ب الدلميِّ دودعدلىَ ادمزدوامجمهُ دوذدلرينتممه‬‫صلل دعدلىَ النم ل‬ ‫ اللندهنم د‬.ُ‫عمبددهُ ودردسودله‬
‫م‬
‫ك‬ ‫س دعمنِ النسادعمة قدمل إمندنا معملدمدها معنيدد اللنيمهُ دودميا ييدمدمري د‬ ‫ أعوذ باال منالشيطان الرجيم )يدمسئديلد د‬.‫مإل دوأدنميتدمم دممسلدمودن‬
‫ك الننا د‬
. 63/ ‫ الحزاب‬. ( ‫لددعنل النسادعةد تددكودن قدمريباد‬
Hadirin kapungkur -mungkin urang oge parantos hilap- sempet beredar kabar (hoax) yen
dina dinten Jum’at kaping 21-desember-2012 bakal terjadi kiamat. Eta kabar muncul
diantara :
Kahiji ti Nostradamus seorang peramal ti Perancis. Saur anjeuna dina dinten eta planet
anu namina Nibiru bakal menghantam laut Mediterania.
Kadua Paranormal / dukun ti suku Inca di Peru Amerika Latin namina namina Q’ero
Katilu suku Maya di Amerika tengah.
Ku ayana eta ramalan teu saeutik jalmi anu panik saat harita, sieun tur tagiwur inggis
ramalan eta teh bener.
Hadirin, kiamah osok dihartosan ku urang dinten hancurna dunya. Padahal kiamah mah
saat dibangkitkeunana jalmi ti alam kubur. Anapon dinten hancurna dunya boh dina
‫( عالَسساَّ ع‬as-sa’ah) sanes َ‫ققعياَّعمة‬. Tapi sanaos kitu
qur’an atanapi hadits diistilahkeun ku َ‫عة‬
sanes berarti eta istilah mutlak lepat margi saba’da dunya hancur memang moal lami
deui jalmi dibagkitkeun ti alam kuburna masing-masing. Jadi kiamah teh hartosna
bangkit ti alam qubur saba’da as-sa’ah nyaeta hancurna dunya.
Hadirin, Ramalan tentang kiamah, saleresna sanes bijil ti urang-urang kafir wungkul, tapi
ti ulama-ulama Islam, ngan pedah ulama-ulama Islam mah hentu dugika nyebatkeun
tanggal sareng bulanna. Saperti dina kitab FATAWA AL-ISLAMIYAH disebatkeun umur
dunya bakal seep dina taun 1.500 H berarti lamun ayeuna taun 1440 H maka umur dunia
kantun 60 taunan deui. Pendapat ieu dumasar kana etang-etangan, saur aranjeuna,
umat Yahudi umurna 2.100 th, umat Nasroni 600 th. Jadi 2.100-600 = 1.500. Tapi kade,
eta mah sakadar ramalan. Sareng anu langkung penting kanggo urang mah sanes
mempertanyakan iraha-irahana, tapi persiapan naon anu bakal dicandak ku urang ka
aherat saba’da maot. Kumargi kitu nalika urang Baduy Arab naroskeun ka Nabi saw
ngeunaan waktu terjadina kiamah, Nabi saw teu ngawaler, anjeuna malah naros

‫دودمييادذا أدمع يددمد د‬


‫ت دليديا؟‬ (naha naon anu geus diperisapkeun ku anjeun, make nanyakeun
kiamah sagala ?). Jadi urang teu aya kawajiban ngemutan soal kiamah, kawajiban urang
mah ngamanfaatkeun umur anu jadi modal keur ngumpulkeun bekel saba’da maot.
Anapon soal kiamah saur Alloh sareng Nabina saw memang tos cekut. Dina Al-Qur’an
‫اقميتديربي م‬
‫ت النسييادعةد دوانمدشينق المدقدميدر‬
surat Al-qomar ayat 1 dicarioskeun
‫دد‬ ( Kiamah teh waktuna
geus deukeut oge bulan geus beulah. sareng dina Hadis:
(ِ‫)صحيح البخاري‬.. .‫ دالنسدبابدمة دوالنمت تدمملييدها‬:ُ‫صبديدعميمه‬
‫ دوأددشادر بممإ م‬. ‫ي‬
‫ت أددنا والنسادعةد دكدهاتدي م م‬
‫بدعثم د د‬
‫م‬
Hartosna ; waktu antara diutusna kuring jeung kiamah teh saperti ieu anu dua. Nabi
ngaisarahan ku dua ramona nyaeta curuk jeung jari tengahna.
Dina hadits anu sanes anjeuna nyaurkeun

1
‫صير إمدلي غديدروب ال ن‬
‫)صييحيح‬..ْ‫شيممس‬ ‫إمنديا بيدقيادؤدكم مفيميا سيلدف قديبيلددكيم م‬
‫صيدلَةاَ المدع م‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫يا‬ ‫م‬‫ك‬‫د‬ ‫يم‬ ‫م‬‫د‬
‫د م د د د م م م د د د د‬
‫م‬ ‫ل‬‫م‬ ‫ا‬ ِ‫ن‬‫ي‬ ‫م‬
(ِ‫البخاري‬
Hartosna ; sesa hirup aranjeun ti umat samemeh aranjeun saperti antara solat asar
jeung magrib.
Hadirin, hancurna dunya atanapi kiamah teh hiji peristiwa anu maha dahsyat dina hirup,
anu moal kacipta kumaha paniknya jalmi anu ngalamanana. Tong bujeng kitu, gempa
bumi, stunami anu melanda ka dulur-dulur urang, di aceh, di lombok, di palu sareng di
tempat anu sanesna tos sakitu ketirna padahal teu satai kukueun dahsyatna peristiwa
kiamah. Kumargi kitu kiamah mah moal karandapan ku jalmi-jalmi anu beriman. Kiamah
ngan ukur bakal kaalaman ku jalmi-jalmi anu nista nu teu wawuh ka pangeranana. Dina
hadits riwayat Abu Hatim Nabi saw ngadawuh :
‫هل دودممنِ يديتنمخدذ المدقدبودر دمدسامجدد‬، ‫إمنن مممنِ مشدرامر الننامس دممنِ تدمدمردكهُد النسادعةد دودهمم أدمحدياءء‬
Hartosna; diantara jalma anu pang goreng-gorengnya nyaeta jalma anu nyaksian poe
kiamah padahal manehana masih hirup, jeung jalma anu osok ngajadikeun pakuburan
sebagai masjid. Anapon jalmi mumin anu soleh saur Nabi saw dina hadits anu
dikaluarkeun ku Imam Muslim disaurkeun .
‫ فديدعلدميمه يمم‬.. ‫هل دويدميبيدقييىَ مش يدرادر النييامس‬، ‫ض درمودح دك يلل دم يمؤممننِ دودممس يلمنم‬ ‫إممذ بديدع ي د‬
‫هل فديتديمقبمي د‬، ..‫ث الدي مرميدييا طديلبدييا‬
« ‫تديدقمودم النسادعةد‬
Hartosna; nalika kitu (saacan kiamah) Alloh ngutus angin, terus eta angin nyabut ruh-ruh
jalma mu’min jeung muslim, sesana jalma-jalam anu goreng, maka maranehna nyaksian
poe kiamah. Sanaos kitu hadirin urang sing emut kana cariosan Nabi saw anu
diunggelkeun dina kitab Qurbu Qiyamis-sa’ah :
‫ُ فددكم ممنِ صمحينح مات بمغد مي معلننة ودكم ممنِ سيمقينم عييا م‬,ُ‫منِ مات دقامت قميامتده‬
.‫حيينيديا مميدنِ اليندمهمر‬
‫ش م‬‫د م م د م د د‬ ‫دم د د د م دد د م م د م د د م‬
(‫ب قمديامم النسادعة‬
‫)قديمر د‬
Hartosna; saha jalma anu geus maot, maka eta jalma geus ngarandapan kiamah.
Mangpirang jalma anu maot padahal teu pernah gering heula, jeung mangpirang jalma
anu gering tapi manehna masih hirup dina waktu-waktu anu lila.
Kumargi kitu ulah kina-kina awak nuju jagjag belejag, ulah kina-kina masih ngora, urang
kamalinaan. kade, kade urang kudu hati-hati sabab urang moal terang iraha sumpingna
ajal ngajemput urang. Duka, sabara puluh taun deui, duka sabara bulan deui, duka
sabarah dinten deui bahkan duka sabaraha jam atanapi sabaraha menit deui urang teu
terang. Kumargi kitu hayu urang manfaatkeun waktos anu samporat ieu ku aktifitas anu
tiasa ngahasilkeun pahala; boh ku ibadah mahdlohna atanapi ku ibadah goer
mahdlohna.
Hutbah ka 2
ِ‫هل دميمن‬،‫ت أمعدمالمنيا‬ ‫هل وممنِ سيييئا م‬،‫هل ونعوذد بال ممنِ دشرومر أندفمسندا‬،ُ‫هل ونستغفره‬،ُ‫هل ونستعينده‬،ُ‫هل دمنمدده‬،‫إنن المدد ل‬
‫د م‬ ‫د‬ ‫دد‬ ‫د‬ ‫دم‬
‫م‬ ‫هل وميينِ ي م م‬،ُ‫ضينل لديه‬‫ييهيمدهُ الي دفلَ م م‬
‫ وأدمشيدهدد أمن ل إلديهُد إل الدي دومحيددهُد ل دشيمري د‬.‫هل دفلَ دهيياديِ لديهُد‬،‫ضيلمل‬
‫هل‬،‫ك لديهُد‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫دم‬
‫ أيهييا الاضييرون‬.ُ‫بي الدلميييِّ دودعليديىَ ادمزدوامجيمهُ دوذدلرينتميمه‬ ‫ اللندهينم د‬.ُ‫وأشييهدد أنن دمدنميددا عمبيددهُ ودردسييودله‬
‫صيلل دعليديىَ النم ل‬
‫م‬ ‫م‬ ‫اتنيدقوا اللنهُ حنق تيددقاتممهُ ول ددتوتدننِ مإل وأدنميتم م م‬
‫صيلوا‬ ‫ب ييديا أدييلدهييا النيذيدنِ آدمنديوا د‬ ‫ إمنن اللنهُد دودملَئدكتدهُد يد د‬.‫سلدمودن‬
‫صللودن دعدلىَ النم ل‬ ‫د دم د م‬ ‫د‬ ‫د د‬
.....‫ اللهم اغفر للمسلمي والسلمات‬.‫دعلدميمهُ دودسلدموا تدمسمليدما‬
2
Mudah-mu
Jadi hadirin upami ningal kana tanda-tandana anu ageung ieu, berarti umur dunya masih
aya keneh sababaraha tahun deui; duka 50 taun, duka 100 taun, wallu a’lam.
Mudah-mudahan ieu hutbah aya manfaatna, barokallu li walakum
dahan ieu hutbah aya manfaatna. Barokallohu lil walakum.
Kumargi kitu nudah-mudahan urang tiasa ngamanfaatkeun umur

Anu jelas samemeh kajadian kiamah aya tanda-tandana. Tanda2 kiamah kabagi dua
nyaeta ;

‫ت النسييادعمة ال ل‬
َ‫صي يمغدرى‬ ‫ دعلَددمييا د‬hartosna tanda-tanda anu alit. Jeung َ‫كبي يدرى‬ ‫م‬
‫ت النسييادعة الم د م‬
‫ دعلَددمييا د‬hartosna
tanda-tanda anu ageung. Tanda-tanda kiamah anu alit mah tos seueur diantarana lamun jalma
geus buka-buka dada (orat), jalma geus lomba-lomba ngaluhurkeun bangunan sareng sajabina.
Alamat anu ageung nyaeta alamat anu bakal muncul dina waktu anu caket pisan kana terjadina
kiamah. Diantarana ; lungsurna dajal, lungsurna Nabi Isa a.s anu bakal ngabunuh eta dajal sareng
ngahancurkeun salib-salib oge ngabunuh binatang babi, malah kaayaan detik-detik menjelang
kiamah diunggelkeun dina hadis Sunan Ibnu Majah :
َ‫ص يددقدةء دولديدمس يدرىَ دعلدييى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫يديمددر م‬
‫ك دولد د‬
‫ص يلَدةاَء دولد نددس ي ء‬
‫س دومش يدىَ الثن يموب دحنت ي لد يديمددرىَ دمييا ص يدياءم دولد د‬
‫س المس يلَددم دكدمييا يديمددر د‬
‫د‬
‫ب اللنمهُ عنز وجنل مف دلييلدنة فدلَد ييبيدقىَ مف الدر م م‬ ‫كمدتا م‬
‫ض ممنهُد‬ ‫م‬ ‫دم‬ ‫م‬ ‫د دد‬
Nyaeta lamun ; Ajaran Islam tos leingit saperti leungitna bordelan (sablonan) anu aya dina acuk,
nepika jalma geus teu aya anu puasa, solat, mungah haji, sodaqoh, malihan dina wengi
pienjingeun kajadianana tulisan ayat-ayat Al-Qur’an anu ku urang sok dibaca ku Alloh dicandak,
jadi Al-Qur’an ngan ukur lembaran tanpa aya tulisan, ‫( مممنهُد بدددأد دواملدميمهُ يديعدمودد‬asal ti Alloh uih deui ka
Alloh). Oge moal aya saurang oge jalmi disaat eta anu apal Al-Qur’an sanajan saayat. Jadi intina
jalma anu bakal nyaksian kiamah mah nyaeta jalma-jalma anu sagoreng-gorengna jalmi, nyaeta
jalma anu kalakuana jiga sato.
Oge sababaraha taun kapengker para ahli tos nyebatkeun masa paruh (umur) matahari + 100
deui. Jadi lamun di jaman nabi umur dunya teh tos nincak waktu asar mungkin ayeuna parantos
satengah genepan.

Sidang jum’at anu dirohmat ku Alloh, waktos persisna kajadian kiamah kaasup urusan
anu gaib. Definisi gaib saperti anu diunggelkeun dina tafisr Al-Alusi nyaeta :
‫ث لد دسبمميدل دلدمم إمدل إممددراكمدها محسسادولد إمدل فديمهممدها دعمق د‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫مم‬
(ِّ‫ )اللوسي‬.َ‫ل‬ ‫ي مبدمي د‬ ‫م‬
‫دجميدع الددممومر ادلمدغائبدة دعمنِ عدلدموم المدممخلدموق م د‬
Hartosna ; sakabeh urusan anu moal katepi ku ilmu makhluk, teu aya cara pikeun
mahluk keur nganyahokeunana boh ku panca indra atawa ku akalna.

3
Kumargi hal ieu kalebet kana urusan gaib maka anu uninga ngan ukur Gusti Alloh, nabi
saw oge teu uningaeun. Dina surat Az-zuhruf ayat 85 Alloh ngadawuh :

...‫دومعنددهُد معملدم النسادعمة دوإملدميمهُ تديمردجدعودن‬ Hartosna ; disisi Alloh ilmu saat (kiamah) jeung ka Alloh aranjeun
bakal balik. Kangjeng Nabi oge teu uningaeun. Dina hadits Bukhori di sebatkeun, Nalika Jibril
sumping ka Nabi saw, jibril naros ‫( فديأدمخم مبمن دعيمنِ النسييادعمة ؟‬bejakeun ka kuring iraha ari kiamah ?).
Saur Nabi :‫سييائممل‬
‫( دمييا المدممس يدئودل دعمنيدهييا بميأدمعلددم مم يدنِ ال ن‬anu ditaros henteu leuwih apal tibatan anu naros).
Maksudna, Jibril wae anu naros teu apaleun, komo anjeuna.
Jadi jalma anu wantun nangtoskeun saat terjadina kiamah eta jalma jelas ngalalangkungan Al-
Qur’an jeung Sunah.
qur’an dicabut deui ku Alloh ‫يعود‬ ُ‫( منهُ بدأ واليه‬tinggal kertasna) jalmi anu apal Al-Qur’an tos
hilap. Jadi anu bakal nyaksian kiamah sanes jalmi mu’min

caketna
Diantawis alamat Alamut

anu moal aya anu uninga kaja Alloh.

memang kiamah teh


Caketna waktu kiamah parantos diramalkeun ku Al-Qur’an sareng hadits :
satengan 6
tahun
Tapi waktu iraha terjadina Qiamah urusan gaib :
Tanda-tanda qiamah ;

Nolak ramalan2 gaib & filsafat2


(‫)شرح العقيدةاَ الطحاوية‬ " ‫هل واتبعوا لسان أرسطو‬،‫ "ما فسد النناس إل لا تركوا لسان العرب‬:‫النشافمعمييِّ أنهُ دقادل‬
‫كذب النجموون‬

+ ‫ُ سييورةاَ الكهييف )ليليية‬,10 ‫ُ اللهم صل علىَ نبينا ممد‬,100 ُ‫ُ أستغفر ال واتوب اليه‬,100 ُ‫سبحان ال وبمده‬
(‫يوم المعة‬

‫أدمو دكالنمذيِ دمنر دعدلىَ قديمريدنة دومهديِّ دخامويدةء دعدلىَ عددرومشدها دقادل أدنن دميمييِّ دهمذهُم اللنهُد بديمعدد دممومدتا فدأددماتدهُد اللنهُد ممئدةد دعانم دثن بديدعثدهُد دقادل‬
‫م‬ ‫ن‬
‫حامردك‬‫ك دلم يديتددسنمهُ دوانمظدمر إمدل د‬ ‫ك دودشدرابم د‬ ‫ت ممئدةد دعانم دفانمظدمر إمدل طددعامم د‬ ‫ض يديموم دقادل بدمل لدبمثم د‬
‫ت يديمودما أدمو بديمع د‬‫ت دقادل لدبمثم د‬
‫دكمم لدبمثم د‬
4
‫ي لدهُد دقادل أدمعلددم أدنن اللنهُد دعدلىَ دكلل دشميِّنء‬ ‫م‬
‫ف نيدمنشدزدها دثن ندمكدسودها دلمدما فديلدنما تديبدي ن د‬
‫م‬ ‫م‬
‫ك آديدةد للننامس دوانمظدمر إمدل المعدظامم دكمي د‬
‫م‬
‫دولندمجدعلد د‬
‫قدمديءر )البقرةاَ ‪(259‬‬

‫‪Atau apakah orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata:‬‬
‫‪"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan‬‬
‫‪orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah‬‬
‫"‪lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.‬‬
‫‪Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada‬‬
‫‪makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu ; Kami‬‬
‫‪akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang‬‬
‫‪belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya‬‬
‫‪dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah‬‬
‫"‪Maha Kuasa atas segala sesuatu.‬‬
‫‪ - 5888‬حييدثن موسيىَ‪،‬هل قييال‪ :‬حييدثنا عمييرو‪،‬هل قييال‪ :‬حييدثنا أسييباط عيينِ السييديِ‪":‬أو كالييذيِ ميير علييىَ قرييية" قييال‪:‬‬
‫عزير‪.‬‬
‫‪ - 5889‬حدثت عنِ السي‪،‬هل قال‪ :‬سعت أبا معاذ يقول‪ :‬أخبنا عبيد بنِ سليمان‪،‬هل قيال‪ :‬سيعت الضيحاك يقيول‬
‫ف قولهُ‪":‬أو كالذيِ مر علىَ قرية وهيِّ خاويهُ علىَ عروشها" إنهُ هو عزير‪.‬‬
‫‪ - 5890‬حدثن يونسْ‪،‬هل قال‪ :‬قال لنا سلم الواص‪ :‬كان ابينِ عبياس يقيول‪ :‬هيو عزيير‪ . (1) .‬وفي حيياةاَ النسيان‬
‫نرىَ هذا الثال يتكرر يومياد فمنِ العروف أن النائم ل يصيِّ عدد ساعات نومهُ والنسان بعد يقظتهُ منِ نومهُ يسأل‬
‫عنِ الوقت ول يدريِ أقضىَ وقتاد طويلَد أو قصياد وكان رسول ال صيلىَ الي عليييهُ وسيلم يقيول بعيد يقظتييهُ مينِ نيومهُ ‪:‬‬
‫"المييد ال ي الييذيِ أحيانييا بعييد أن أماتنييا وإليييهُ النشييور‪،‬هل المييد ل ي الييذيِ رد إل ي روحيييِّ وعافييان في جسييديِ وأذن ل ي‬
‫بذكرهُ" رواهُ البخاريِ‬
‫المدد ل الذىَ رند علىَ رومحىَ وعافان ف جسدىَ وأدمذدن ل بذكمرهُم‬
‫د‬
‫ب أدمهلممهُ‬
‫دمن فدييديدنادم نديمودمةد المدعدرومس دل ديوقمظدهُد إنل أددح ل‬
‫)يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة السياعة شييئ عظييم ) ييوم ترونيا تيذهل كيل مرضيعة عميا أرضيعت وتضيع كيل ذات‬
‫حل حلها وترىَ الناس سكارىَ وما هم بسكار ىَ ولكنِ عذاب ال شديد) الجح ‪2-1‬‬
‫ت دمدع أدمب إمدل يدمزيدد بممنِ دمدعامويديةد‬ ‫ث بنِ يمزيدد املمم م‬ ‫م ن‬ ‫م‬
‫سْ دقادل ‪ :‬دوفدمد د‬‫صلىَ دعمنِ دعمممرو بممنِ قديمي ن‬ ‫م‬ ‫لامر د م د د‬ ‫أدمخبديدردنا المدوليدد بمدنِ هدشام دحندثديدنا ا مد‬
‫ف دمدعامويدةد نيددعلزيمهُ دونيددهلنيمهُ مباململَدفدمة ‪،‬هل فدمإدذا دردجءل مفي دممسيمجمددها يديدقييودل ‪ :‬أدلد إمنن مميمنِ أدمشيدرامط النسييادعمة أدمن تديمرفديدع‬ ‫ي تديدو لد‬
‫م‬
‫بدنوادريمدنِ ح د‬
‫م‬
‫ض يدع الدمخيدييادر ‪،‬هل أدلد إمنن مم يمنِ أدمش يدرامط النسييادعمة أدمن يدظمده يدر المدق يمودل دوديميدزدن المدعدم يدل ‪،‬هل أدلد إمنن مم يمنِ أدمشيدرامط النسييادعمة أدمن‬ ‫الدمشيدرادر دودتو د‬
‫تدميتيلدييىَ الممثمينديياةاَد فدلَد يوج يدد م ينِ ييغديليردهييا‪ .‬قمي يل لديهُد ‪ :‬ومييا الممثميندييادةاَ؟ قدييادل ‪ :‬مييا امس يتدمكتمب مم ينِ كمتدييا ن‬
‫ب دغ ممي ي المدق يمرآمن ‪،‬هل فديدعلدميدك يمم‬ ‫د م‬ ‫د‬ ‫دد د‬ ‫د‬ ‫دد دمد د‬ ‫د‬
‫م‬
‫ث بيعيدد ذدلي د مم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م م‬
‫ص ‪،‬هل فديدقييادل‬ ‫ك بممي د‬ ‫ت بميدذا املديدي د م‬ ‫مبالمدقمرآن فدبمهُ دهديتدمم ‪،‬هل دوبمهُ دمتدزمودن دودعمنهُد تدمسأددلودن‪ .‬فديلدمم أدمدمر دممنِ النردجدل ‪،‬هل فددحيندثم د‬
‫ت ‪ :‬لد‪ .‬دقادل ‪ :‬دذادك دعمبدد اللنمهُ بمدنِ دعممنرو‪ .‬إتاف ‪).12028‬سننِ الدرامىَ(‬ ‫م‬ ‫م‬
‫مل دردجءل مدنِ المدقموم ‪ :‬أددودما تديمعمرفددهُ؟ قديمل د‬
‫} بدمل النسادعةد دممومعدددهمم دوالنسادعةد أدمددهىَ دوأددملر { ]القمر‪[46 :‬‬
‫‪Anu teu apaleun kana Siksa kubur jin jeung jalma.‬‬

‫‪5‬‬
‫عنِ أنسْ رضيِّ ال عنهُ ‪ :‬أن رجلَ سأل النب صلىَ ال عليهُ و سلم عيينِ السيياعة فقييال مييت السيياعة ؟ قييال ) وميياذا‬
‫أعددت لا ( ‪ .‬قال ل شيِّء إل أن أحب ال ورسولهُ صلىَ ال عليهُ و سلم فقال ) أنت ميع مينِ أحببيت ( ‪ .‬قيال‬
‫أنسْ فما فرحنا بشيِّء فرحنا بقول النب صلىَ ال عليهُ و سلم ) أنت مع منِ أحببت ( ‪ .‬قال أنسْ فأنا أحب النييب‬
‫صلىَ ال عليهُ و سلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بب إياهم وإن ل أعمل بثل أعمالم‪) .‬متفق عليهُ(‬
‫ن‬
‫ث‬‫ض أدثميدقادليديا )‪ (2‬ي دوقدييادل امملنمدسييادن دمييا دليديا )‪ (3‬ي يديمودمئم يذ دتد يلد د‬ ‫م‬
‫ض مزلمدزادليديا )‪ (1‬ي دوأدمخدردج يت املدمر د‬
‫م‬
‫إمدذا دزلممزلديت املدمر د‬
‫س أدمشدتادتا مليد يدرموا أدمعدمييادلدمم )‪(6‬ي فددميمنِ يديمعدميمل ممثميدقييادل‬ ‫نا‬
‫د د‬‫ن‬ ‫ال‬ ‫ر‬‫د‬‫د‬ ‫ص‬
‫م‬ ‫د‬‫ي‬ ‫أدخبارها )‪(4‬ي بمأدنن ربنك أدوحىَ دلا )‪(5‬ي ييومئم ن‬
‫ذ‬ ‫دم د‬ ‫د د مد د‬ ‫مد دد‬
‫خييدرا يديدرهُد )‪ (7‬دودممنِ يديمعدممل ممثميدقادل دذنرنةاَ دشسرا يديدرهُد )‪(8‬‬
‫دذنرنةاَ د م‬
‫‪1.‬‬ ‫‪Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan ,‬‬
‫‪2.‬‬ ‫‪dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat nya,‬‬
‫‪3.‬‬ ‫‪dan manusia bertanya: "Mengapa bumi ?",‬‬
‫‪4.‬‬ ‫‪pada hari itu bumi menceritakan beritanya,‬‬
‫‪5.‬‬ ‫‪karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya.‬‬
‫‪6.‬‬ ‫‪Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya‬‬
‫‪diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka ,‬‬
‫‪7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat nya.‬‬
‫‪8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat‬‬
‫‪nya pula.‬‬

‫س‬
‫‪ =terhapus‬يدمددر د‬
‫‪ =bordelan‬ومشىَ الثنيو م‬
‫ب‬ ‫د د م‬
‫"الدنيا جعة منِ جع الخرةاَ" ول يصح إسنادهُ‬
‫فإن عمر أمة السلَم = عمر اليهود )‪ 2000‬أو ‪ - (2100‬عمر النصارىَ )‪(600‬‬
‫= )‪ 1400‬أو ‪ ( 1500‬إذا عمر أمة السلَم يتاوح منِ ‪ 1400‬سنة إل ‪1500‬‬
‫كحد أقصىَ‪.‬‬
‫يعود‪)..‬تارخ القران الكري(‬ ‫قال اهل السنة القرآن كلَم ال تعال منزل غي ملوق منهُ بدأ واليهُ‬
‫القرن ‪ :‬أهل كل زمان‬
‫‪ - 23‬ل حظ كلَم ابنِ رجب جيداد ‪،‬هل تدهُ يستخدم حرف الكاف ‪،‬هل و هو‬
‫يستخدم ف اللغة للتشبيهُ ‪-‬كما هو معلوم ‪،‬هل فهو القائل كنصف النهار ‪،‬هل عيسىَ كما‬
‫بي الظهر و العصر و مدةاَ عمل السلمي كما بي العصر إل غروب الشمسْ ‪.‬‬
‫ول يلزم ف اللغة تساوىَ الشبهُ بالشبهُ بهُ منِ كل وجهُ ‪،‬هل فإذا قلت مثلَد أن فلَناد‬
‫كالسد ‪،‬هل فإنك تعن شجاعتهُ فقط ‪،‬هل ول تعن انهُ منِ اليوانات و لهُ ذيل و ‪..‬‬
‫‪6‬‬
‫فمنِ قال ان ابنِ رجب يمل الديث علىَ الساب ؟! فهو منِ ذلك برئ ‪،‬هل و إنا‬
‫هذهُ طريقة الؤلف ) أمي (‬
‫‪ - 24‬و هىَ الفاجأةاَ ‪:‬‬
‫ابنِ رجب نفسهُ قال ف شرحهُ للبخارىَ ح ‪:(1) 557‬‬
‫" و أخذ بقاء ما بقىَ منِ الدنيا علىَ التحديد منِ هذهُ النصوص ل يصح‬
‫ث قال ‪ :‬و إنا خرج هذا منِ النب ‪ -‬صلىَ ال عليهُ وسلم ‪ -‬علىَ وجهُ التقريب‬
‫للساعة بغي تديد لوقتها ‪".‬‬
‫فهل مازال الؤلف مصمماد علىَ أن هذهُ طريقة ابنِ رجب ؟!!‬
‫بل ان الافظ ابنِ رجب قال أيضاد )‪ ( 342 / 4‬لدىَ شرحهُ لذا الديث أنهُ قد‬
‫يقال ‪:‬‬
‫) كن عنِ كثرةاَ العمل و قلتهُ بطول الدةاَ و قصرها ‪،‬هل و فيهُ بعد (‬
‫بل و اقرأ ما يلىَ ث تعجب ‪:‬‬
‫قال ابنِ رجب أيضاد ف نفسْ الرجع ‪: 334 / 4‬‬
‫) مدةاَ الاضىَ منِ الدنيا إل بعثة ممد ‪ -‬صلىَ ال عليهُ وسلم ‪، -‬هل و مدةاَ الباقىَ‬
‫منها إل يوم القيامة ل يعلمهُ علىَ القيقة إل ال ‪ -‬عز وجل ‪ -‬و ما يذكر ف ذلك‬
‫فإنا هو ظنون ل تفيد علماد ( ‪ .‬انتهىَ كلَم ابنِ رجب بنصهُ و حروفهُ !!!!!!!‬
‫و سبب تعجب أن الخ ) أمي ( ينقل عنِ ابنِ رجب كلَماد و ل ينقل باقيهُ ‪،‬هل مع‬
‫أن ما تركهُ يهدم ما نقلهُ ‪،‬هل فهل كان يظنِ أننا سنصدق كل ما يقال لنا ؟؟!!! أم‬
‫كان سيظنِ أننا لنِ نراجع مثل هذا الكلَم العجيب منِ مصادرهُ الصلية ؟!!‬
‫و هكذا ند ف كل الطرق الت ساقها الؤلف ) أمي ( و ساها منِ قبل نفسهُ طريقة‬
‫المام فلَن أو الافظ كذا ‪،‬هل فانهُ ل يوافقهُ أحد منهم و ل يقولوا بذا الكلَم !!‬
‫كما أنك تدد ف هذهُ السابات شيئاد عجيباد ) و كأن الؤلف أمي يستخف بنا و‬

‫‪7‬‬
‫يظنِ أننا ل نستطيع أن نسب)‪، ( (2‬هل فهو مرةاَ ل يضيف الي ‪ 500‬سنة ‪،‬هل و مرةاَ‬
‫أخرىَ يضيفها‬
‫قال ف ص ‪ : 30‬الطريقة الرابعة ‪ :‬طريقة النصف سبع ‪:‬‬
‫و حت ل يطول النقل نذكر أن الؤلف اعتب قولهُ ‪ -‬صلىَ ال عليهُ وسلم ‪ -‬بعثت أنا‬
‫و الساعة كهاتي و يشي باصبعي يدها ) خ ‪،‬هل م ( أن ذلك معناهُ نسبة تقدم‬
‫البعث علىَ قيام الساعة كنسبة فضل إحدىَ الصبعي علىَ الخرىَ ‪ .‬و هو قول‬
‫البيضاوىَ و غيهُ‬
‫ث قال ‪ :‬قال ابنِ رجب ف شرحهُ و قد ذكر ابنِ جرير الطبىَ أن فضل ما بي‬
‫السبابة و الوسطىَ نو نصف سبع‬
‫ث قال ف ص ‪ : 32‬الفارق بي السبابة و الوسطىَ ‪ -‬كما قالوا نصف سبع ) ‪÷ 1‬‬
‫‪، ( 14‬هل و علىَ ذلك تكون الدةاَ منِ البعثة إل انتهاء عمر أمة السلَم قدرها ‪13‬‬
‫جزء ‪.‬‬
‫ث قال ‪ :‬ان قيمة الزء ‪،‬هل و هو الدةاَ الت يكثها الناس بعد طلوع الشمسْ منِ مغربا‬
‫‪ 120‬سنة ) و قال ف الامش أثر صحيح سبق تريهُ ‪ -‬يعن ص ‪ 25‬منِ كتابهُ‬
‫عنِ عبد ال بنِ عمرو بنِ العاص موقوفاد عليهُ ‪( -‬‬
‫إذن عمر أمة السلَم = ‪ 1560 = 13 × 120‬سنة تقريباد‬
‫الرد ‪ -25 :‬قال ابنِ رجب ف فتح البارىَ لهُ )‪: ( 337 / 4‬‬
‫) أنا الن ف قريب رأس الثمانائة منِ الجرةاَ و ما ذكرهُ ابنِ جرير منِ تقدير ذلك‬
‫بنصف سبع يوم علىَ التحديد ل يصلح)‪ . (3‬و قد ذكر غيهُ أن السبحة ستة أسباع‬
‫الوسطىَ طولد فيكون بينهما منِ الفضل سبع كامل ‪،‬هل و ذلك ألف سنة علىَ تقدير‬
‫أن تكون الدنيا بسبعة الف سنة ‪،‬هل و أن بعثة النب ‪ -‬صلىَ ال عليهُ وسلم ‪ -‬ف‬
‫آخرها ألفاد و هذا أيضاد ل يصح ‪،‬هل و ل يبلغ الفضل بينهما سبعاد كاملَد ( ‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫‪ - 26‬كيف نعل هنا ناية عمر المة هو طلوع الشمسْ منِ مغربا ؟ ! أل تكنِ‬
‫منِ قبل حت إرسال الريح اللينة ؟ !‬
‫ث يبر الؤلف ذلك ويقول الفارق بسيط !‬
‫فنقول يعن كم سنة ؟‬
‫ل يستطيع أحد أن يدد ذلك ‪.‬‬
‫‪ - 27‬ف حسابك هذا عمر المة = ‪ 1560‬سنة أىَ أكثر منِ ‪ 1500‬سنة ‪،‬هل ف‬
‫حي أن حسابات الؤلف السابقة كانت أكثر منِ ‪ 1400‬سنة ‪.‬‬
‫‪ - 28‬با أن إرسال الريح اللينة تكون بعد طلوع الشمسْ منِ مغربا أىَ أن عمر أمة‬
‫السلَم يكون أكثر منِ ‪ 1500‬سنة و حت إرسال الريح‬
‫‪ - 29‬لاذا ل نضف ف هذهُ العادلة الي ‪ 500‬سنة و الت تثل نصف اليوم ‪،‬هل فمرةاَ‬
‫يضيفها و مرةاَ يذفها !!!!! فمت نضيفها و مت نذفها ؟؟!! مع ملَحظة أننا هنا‬
‫إذا أضفنا الي ‪ 500‬سنة يكون عمر المة ‪ 2060‬سنة‬
‫‪ - 30‬ما هو قولكم ف حديث النب ‪ -‬صلىَ ال عليهُ وسلم ‪ " -‬أنا و كافل اليتيم‬
‫كهاتي " هل يعن ذلك أن الفرق بي كافل اليتيم و النب ‪ -‬صلىَ ال عليهُ وسلم ‪-‬‬
‫= نصف سبع = ‪ 120‬سنة‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬و هو السمىَ أيضاد ) فتح البارىَ ( ‪ 338 / 4‬ط ‪ .‬مكتبة الغرباء الثرية ‪-‬‬
‫الدينة النورةاَ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬و لعلهُ لو رجع إل ملفات الامعة لوجد أن منا منِ حصل علىَ إمتياز ف‬
‫الرياضة البحتة ‪.‬‬
‫)‪ (3‬قلت و ملذا كان سيقول لو عاش إل زمانننا هذا ف القرن الامسْ عشر ؟؟!!!‬
‫)رد المي(‬

‫‪9‬‬
‫أب هريرةاَ رضيِّ ال عنهُ أن رسول ال صلىَ ال عليهُ وسلم قال ‪ » :‬ل تقوم الساعة‬
‫حت تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ‪،‬هل دعوتما واحدةاَ ‪،‬هل وحت يبعث‬
‫دجالون كذابون قريب منِ ثلَثي ‪،‬هل كلهم يزعم أنهُ رسول ال ‪،‬هل وحت يقبض العلم ‪،‬هل‬
‫وتكثر الزلزل ‪،‬هل ويتقارب الزمان ‪،‬هل وتظهر الفت ‪،‬هل ويكثر الرج وهو القتل ‪،‬هل وحت يكثر‬
‫فيكم الال فيفيض حت يهم رب الال منِ يقبل صدقتهُ ‪،‬هل وحت يعرضهُ فيقول الذيِ‬
‫يعرضهُ عليهُ ‪ :‬ل أرب ل بهُ ‪،‬هل وحت يتطاول الناس ف البنيان ‪،‬هل وحت ير الرجل بقب‬
‫الرجل فيقول ‪ :‬يا ليتن مكانهُ ‪،‬هل وحت تطلع الشمسْ منِ مغربا ‪،‬هل فإذا طلعت ورآها‬
‫الناس آمنوا أجعون ‪،‬هل فذلك حي ل ينفع نفسا إيانا ل تكنِ آمنت منِ قبل أو‬
‫كسبت ف إيانا خيا «) أخرجهُ البخاريِ ف صحيحهُ ‪ :‬كتاب الفت ) ‪(101 / 8‬‬
‫ول يعلم ما ف غد إل ال‬

‫‪10‬‬