You are on page 1of 8

अ.क. वविविरन ममातमा अ.क. वविविरन ममातमा अ.क.

वविविरन
1 आटमा 1 ततेल वटन 1 नमक
2 ततुररीचरी दमाळ 2 ममैदमा 2 कमाजजू
3 टतेबल चमाविल 3 बतेसन 3 चमायपतरी
4 स्टमाफ रमाईस 4 डमालडमा
5 उड़द दमाल
6 चनमा दमाल
ममातमा अ.क. वविविरन ममातमा अ.क. वविविरन
1 मरीचर्ची पमाविडर 1 चमाटमसमालमा
2 धनरीयमा पमाविडर 2 कमालमा नमक
3 हल्दरी पमाविडर 3 कलर सब
4 खडमा मसमालमा 4 सहगमा कमाजजू
5 कस्ततुररी मतेथरी 5 पमापड
6 वकचन वककग 6 न्यडल्स
7 गगोडमा 7 वचलरी ससॉस
8 जरीरमा पमाविडर 8 टगोममॅटगो ससॉस
9 जरीरमा 9 सगोयमा ससॉस
10 मगज बरीज 10 रतेड वचलरी ससॉस
11 पमाकढरमा शतेगदमानमा 11 व्हमाईट पतेपर
12 समाबजूत नमाररीयल 12 पमास्तमा पतेनरी
13 खसखस 13 ऑलरीवि ऑईल
14 तडकमा वमचर्ची 14 वविनतेगर
15 अजविमाईन 15 कसॉनर्नफसॉविर
16 रमाई 16 फजूट कसॉकटतेल टरीन
17 दतेशरी वमचर्ची 17 मशरूम टरीन
18 छगोटरी इलमायचरी 18 बतेबरीकसॉन टरीन
19 बड़री इलमायचरी 19 पमाईन ऑपल टरीन
20 कलमरी 20 स्विरीट कसॉनर्न टरीन
21 जमाई पतरी 21 टगोममॅटगो प्यतुररी टरीन
22 करनमा फतु ल 22 ओवसगगोनगो टरीन
23 वनरममा पमाविडर 23 विटमानमा
24 वचकन मसमालमा 24 कमाबतुलरी चनमा
25 मटन मसमालमा 25 बरबटरी
26 वबरयमानरी मसमालमा 26 कते विडमा
27 कस्ततुररी मतेथरी 27 सफते द वतलरी
28 बदमाम
29 बमाररक सतेवि
30 सगोयमाबरीन विडरी
31 कमालरी वतलरी
32 ममावचस
33 दमावलयमा
34 अचमार
35 विमाईट पतेपर पमाविडर
36 सतुकट
37 शतुगर कक डरी
ममातमा अ.क. वविविरन ममातमा
1 मसमालमा दमानरी
2 बडते बसॉल
3 छगोटते बसॉल
4 घमास कटर मवशन
5 पमापड सतेकनते विमालरी जमालरी
6 पमापड सतेकनते विमालरी जमालरी
7 कबमाब सररीयमा मगोटरीविमालरी
8 एपरसॉन
9 कमॅ प सतेफ
10 गगोलविमालते धमागते
11 ममादरपमाट कपडमा
12 वसलविर पनरी
13 कमालरी पनरी
14 पमासर्नल पनरी
15 विमायवपकग कपडते
16 वमशरी
17 तमार घमासनरी
18 पमायदमान
19 खरमाटमा
20 विमायपर
21 वफनमाईल
22 हकड विमाश
23 कसॉवलन स्पते
24 टजू थवपक
अ.क. वविविरन ममातमा अ.क. वविविरन ममातमा
1 आटमा 1 मसमालमा दमानरी
2 ततुररीचरी दमाळ 2 बडते बसॉल
3 टतेबल चमाविल 3 छगोटते बसॉल
4 स्टमाफ रमाईस 4 घमास कटर मवशन
5 उड़द दमाल 5 पमापड सतेकनते विमालरी जमालरी
6 चनमा दमाल 6 पमापड सतेकनते विमालरी जमालरी
7 कबमाब सररीयमा मगोटरीविमालरी
अ.क. वविविरन ममातमा 8 एपरसॉन
1 ततेल वटन 9 कमॅ प सतेफ
2 ममैदमा 10 गगोलविमालते धमागते
3 बतेसन 11 ममादरपमाट कपडमा
4 डमालडमा 12 वसलविर पनरी
13 कमालरी पनरी
अ.क. वविविरन ममातमा 14 पमासर्नल पनरी
1 नमक 15 विमायवपकग कपडते
2 कमाजजू 16 वमशरी
3 चमायपतरी 17 तमार घमासनरी
18 पमायदमान
19 खरमाटमा
20 विमायपर
21 वफनमाईल
22 हकड विमाश
23 कसॉवलन स्पते
24 टजू थवपक
अ.क. वविविरन ममातमा अ.क. वविविरन ममातमा
1 चमाटमसमालमा 35 विमाईट पतेपर पमाविडर
2 कमालमा नमक 36 सतुकट
3 सहगमा कमाजजू 37 शतुगर कक डरी
4 पमापड
5 न्यडल्स
6 वचलरी ससॉस अ.क. वविविरन ममातमा
7 टगोममॅटगो ससॉस 1 मरीचर्ची पमाविडर
8 सगोयमा ससॉस 2 धनरीयमा पमाविडर
9 रतेड वचलरी ससॉस 3 हल्दरी पमाविडर
10 व्हमाईट पतेपर 4 खडमा मसमालमा
11 पमास्तमा पतेनरी 5 कस्ततुररी मतेथरी
12 ऑलरीवि ऑईल 6 वकचन वककग
13 वविनतेगर 7 गगोडमा
14 कसॉनर्नफसॉविर 8 जरीरमा पमाविडर
15 फजूट कसॉकटतेल टरीन 9 जरीरमा
16 मशरूम टरीन 10 मगज बरीज
17 बतेबरीकसॉन टरीन 11 पमाकढरमा शतेगदमानमा
18 पमाईन ऑपल टरीन 12 समाबजूत नमाररीयल
19 स्विरीट कसॉनर्न टरीन 13 खसखस
20 टगोममॅटगो प्यतुररी टरीन 14 तडकमा वमचर्ची
21 ओवसगगोनगो टरीन 15 अजविमाईन
22 विटमानमा 16 रमाई
23 कमाबतुलरी चनमा 17 दतेशरी वमचर्ची
24 बरबटरी 18 छगोटरी इलमायचरी
25 कते विडमा 19 बड़री इलमायचरी
26 सफते द वतलरी 20 कलमरी
27 बदमाम 21 जमाई पतरी
28 बमाररक सतेवि 22 करनमा फतु ल
29 सगोयमाबरीन विडरी 23 वनरममा पमाविडर
30 कमालरी वतलरी 24 वचकन मसमालमा
31 ममावचस 25 मटन मसमालमा
32 दमावलयमा 26 वबरयमानरी मसमालमा
33 अचमार 27 कस्ततुररी मतेथरी
34 कलर सब