You are on page 1of 5

{]Y-am-[ym-]-I-cpsS kzbw hne-bn-cp-¯Â tcJ 2018-þ19

………………………… ………………………..
………………………… ………………………..

I. kvIqÄXe Bkq-{XWw
Yes No

Yes No

Yes No
Yes No

Yes No

6. (Local resource) Yes No

7. Yes No

II. A[ym-]-Isâ Bkq-{XWw


3 2 1
III. slUvam-Ì-dpsS Bkq-{XWw
Yes No
1.

Yes No

Yes No

Yes No

W No

AMP)
Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No
Yes No

IV. sse{_-dn, hnhn[ em_p-IÄ ( * 3 2 1


3 2 1

V. Zn\m-tLm-j§
- Ä, aäv BtLm-j§
- Ä
Yes No
1.
Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

3 2 1
VI. Iem-Im-bnI {]hy¯n ]cn-Nb {]hÀ¯-\-§Ä
3 2 1
VII. aqey-\n˨bw

VIII. {Kmâp-IÄ, aäp klm-b§


- Ä
Yes No

Yes No

Yes No

IX. kmaq-lnI ]¦m-fn¯w


Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No
X. klmb kwhn-[m\w
Yes No

Yes No

XI. {]tXy-I-ambn ]cn- K-Wn-t¡­ C\-§Ä


Yes No
1. CWSN
Yes No
2. CWSN
Yes No
3. CWSN

4. Resource Teacher’s Yes No

XII. `uXnIkuIcyw
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No