You are on page 1of 6

!

"# కథ#
!" !"ం$


% & ఆ !" !ల#$%ం'. ప" '!నం' (working day) !బ#$, ప"# !" !", ప"సన% తన !"
ఎప#$

! ఆ"# !"#$%&. ప"సన% !"# !" !"ల. ప"సన% !"#. !"# తగ#$% ఎ"#$

ప"సన%ం' !ం#$. ఓ"క ఎ"#వ. అత# ప" !"# ఒక !"# కం#$%, Quality Assurance

(QA) !"జ$ !.

#
ఆ"# !"#$ Biometric machine ! పం# !" & '. !ం 9:02
, !ం !" అ"#ప%

అ"#ం%. !"#$ !రసం ఆవ#ం%ం&. వ"స$ అ" !" !", అత# 9.00 !" పం#

!యడం. అ" అ", అత#$ 9:30 !" 9:50 ల" !"#. గత !"#!"# వ"స$ అత#

# $.
పం# !"ం$% 9.02, 9.01, 9.02. అ"# కం#$ HR !"# ఊ"#", !తం క" !"

!యంత%ం ఎంత ఆలస$ం& !"#$ అ" ప"#ం%&', ఉదయం !"# వ"#ం% !ఖ#ం

!ళ#$. మ"# !" ! బ"#$%% అ"#ం% !ప#$ వ"#$.

30 X 50 చదర$ అ"#ల గ" అ". ప"సన%, అత# !" !క మ" 8 మం#, అం# !త#ం

ప" మం#. !" ! !ప#$ ! ఒక !"#$. !గ# !ళ#ంద&' !"#క%&. ఇ" !క, ఒక !"ంట%,

ఒక !"#$ం& ఆ"#వ% !ం. అ" !త#ం% అత# !"#$%ం'. !" త"#త !త#ం

!"#$%ం' ! !"#$% ప"స$%. !గ# ఎ"#$ మం# ప"సన%& !"#$ !"!#ం%.

# హ"#$ !దల$%ం'. !"ంట% ! !"#$మం' !"ం$ ! వ"


9:15 క" # $%&. అ"#$

ఆ"# !" డ"# !"#, !"ం$ అ"న !పర$ !ద !


" ం$% !"#$%".

ప"సన% కం#$ట" ఆ" !", తన !


" # ఒ"#క#%& !"# !"ట$ అ"# Excel sheet ! అ" !"

!"#ం%&'(. అ" !ర#$%క !" ! ఇ"#, ఆయన !"# !" !"ం$ !

ఉప#$ం&'ం().

ప"# !" ఉదయం 10 గంటల% ఖ"#తం& !" !"ం$ జ"#ం% కం#$%. అంద$

!"#$%ం! !" ! !" !" అ"చ$% ఖ"#తం& !"# ఆ !"ం$ !. !" అవ#$%&

" బ$ం& వ"#$? ఏ !"#


!"ండ%. !"రణం& ఆ !"ం$ !, ఏ !"# ! అ"# !

# $. ఏ"# !"#$%ం' వల# !


అ"# !"#$ అవ#$ం& ఆ"ం$ అ"# !స#$ !" " బ$ం

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 1 of 6
!"# కథ#
!" !"ం$


వ"#ంద" !"#$, !
" ం$ !" తన ప"#పం !"#
$ %. !"#ణం& అ" !"
# !"

!"#$%ం' ! QA !" QC అ" !ం#$.

ప"# !" !" ప"సన% Daily status అ"#$ !", !"ం$ !"#$ !"#ం%&'(. ఇంత$

!" వ"#$ ప"సన% దగ#$%. !" !" మ"# !"


# . !"# ఇం#య%. మ"# !ల#$ !ం#$,

" ం$ !" జనం !"# !"#$ వ"#$క&న ఒక !"


!" ఆయన$ ! # !" !"
# $ 'మ" ' అ".

!" !వడం !డ#$, ప"సన% !"


# ం% !"
# అ"#$,

% &'
'! !న#$ స", !"# !" ఇ"#$

!" అ" ప"#ం!"#ం% 'ప"స$%...' అం# ఆ"# !". ఆ !ట#$ ఏ" !" అ"#ం%

!"# !"# ప"సన%.

$ !ం#ం !"#$, !" !"ం$ ! !"#$%' అ"#$.


'ఈ !" !" వం#

" ం$ !" దగ#ర !"


అ"#నం !జ#ం%. ఎ"#$% QA త"# !ం#, ! # తప#$

% & !". !", ఈ !" !"ట$ అం# !"ం$, ఏ


అ"#న%&'! తన# !" !"ం$ ! పం#$

" బ$ం& !", ఎ"ం$ ఇ"#$ !", మ" త"ం$% !ళ#$%&? అ" మన#$
!"# !" !

అ"#$, !" !త#ం.

'స", !ల ప" !ం#ం$ !ం#. !ం# OOS !, !" Deviations !ం#ం! !"#$'

అ"#$.

'అవ#$ !" !"#ం%& !", !ం# !"#$%' అం# మ" !ట# అవ#శం ఇవ#$ం&

ప"సన%& పం#$%&.

!"లమ%న !న#$%&# !" !, ఒక పక#, 60" LED TV, మ" పక# ఒక !ద# White board. !క#

# 20 !"#$ం& !"#$. !డ !ద కం#$ !క#


! !"న, ఓవ# !" !" !"#, !" !"

Quality Policy, Safety Policy, ఇం# !" స"#$%&


' !"ం క"#ం% !"#$.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 2 of 6
!"# కథ#
!" !"ం$


ప"సన% !"#స%& అక#$ !"#$ !
" ం$ !". తన !" !" ! ఏ" !"#ం%&'(. '!"

!"#ం% స" ' అ" !" !"# బ"#$ !" !య#ం%, !"య$ ! అ"#$ 'ఏడ#$ !

!"?'

$ !"#దట స", అం#$ న"# పం#ం$% ' అ"#$.


'ఆయన$ వం#

ఆయన ఇం#$ !ట#డ%ం' !" !" ! తల !"#$%. ఆయన !" ఆ"ట$. !ం !"#,

# !" 'ఆ"ం' !"#. !"రణం& మ"# !" !", ఎ"#$ ప"#ంతం& !ం#$,
!"

& '. !", త"# జ"#ం%, !"#$%ం' !డ#$ !త#ం


!ం# !"# న"#$ ప"క$%

ఆ"#ం%". ప"సన% !ద మం# $ య&


అ"# !ందత%&, ఎ"#$ న"#$

ప"#ం%&', అ"ం$% ఆయన అంత పర#$నం' !ండటం ! ప"సన% ! భయం

!దల$%ం'. !షయం ఏం# !"#ం% అంత భయప$%& !", !" !షయం ఏం#

!" !"య$.

" డక%& !", ఇ" అంద$ !"# !"#$ ! !యం$ !"


QC !", ఇంజ$%ం& !", !

" ం$ !".
!"#$%& !

" డక%& !" ! !"


Sildenafil !"#$ ఎంతవర& వ"#$? అ" అ"#$ ! # . !"!#

" ం$ ! ఒక !
! " # !"#య% కద#ల%& !
" ం$ !" ! !"#ం% జరగ$.

ఎ"# !"#, ఎక#డ, ఏ !"ట$ ! !న#$ అన# !షయం, !


" # ! !ం# ఆప#ట% క"# !
" ం$

!" ! ఎ"#వ !"#. అ"# ప"# కధ ! ఒక ఉ"#


$ త& !న#!", ప"# !" !ద# ప"శ$

" డక%& ! అడగటం, ఓ ఆన#$%.


!

" డక%& !" !"#$. అ"


‘!", !ం#$ం% అ"#"ం%, QC అ"ల$% ! ఉ !"#’ అ" !
!" డక%& !" !ద# బం#$ !"#$ ఆ"#.

# $ ప"ం$. !"రణం& QC !" !ంట$ అ" !ట ‘QA !"# !


ఇ"#$ !" QC !"

ఇ"#$ !"’. !"#$ ఏం జ"#$ందం' Batch analysis ఏ అర#$%& అ"#"

ఉం#ం$.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 3 of 6
!"# కథ#
!" !"ం$


# వ"
QC !" !" !"ం$ ! వ" # తన !ం# !ళ#$ !"# వ"
# $ అన#$క& !" QA

!"# !సం ఇవ#మ%. ఇత# ఇక#డ !"ం$ ! వ"# సమ#$% అ"కడ QA ! ఆ !" ఇ"#

ఉం#$.

!ంట$ plant head, QA! అ"#$" ఎం#$ !"# ఇం# !"# !"# ఎ"# !"#

# $ అ".
!"# ! !"

!" !"త$ం& ఈ"# ఆ ప"శ$ QA వర# !"#. QC దగ#ర ఆ"ం$. అప#$వర' ప"సన% స"#
$

# వ"
గమ#ంచ&' !" QC !" వ" # ఒక !ద# !" !"#$. !"రణం& అ" !".

# $ ప"సన% ! అ"#ం%ం& ఏ" issue ఉం# అ". !త#ం 12 !"#$ ఎ"ల$% !


అ" !"

ఉ"#$. అస# 30వ !"#, 31 క" # .


# !"# ల"# !"#$ అ"#$ !క#$ !"ం$ !"

& ం( అం#$ ! !" త"#ం%&'()’ అ" మన#$ అ"#$%&.


‘ఇ" !ం# !"#న%

# $%. ఆయన ఏం
QC !" !" !మ#$. ఆ !" !" ఒక అరగంట !" ఏ"# !"

# $% ఎవ#$% అర#ం అ"ం$ !" !"# !" ప"సన% ! !త#ం ఒక# !క# !" అర#ం
!"

!"#.

QC !" ఎ"#$ అం#. అం! !"ం$ అ"# ఎం# !" !"#$, అర#పం& వ"#$

% ఉం#ం$. !" ఏ"# !ం#ం !" జ"#ం% ఇక అం#, ఆయన ఏం !"


అన#$ # డ%&

ఎవ#$ !"# ఆయన !"స$ ఒక#$ ‘If you cant convince, confuse’. ఆ !" !" అ"#

!"ల$ !"#.

" ం$ !" !" క"#$% అ"# !"# !"


!"ఖ$% ఇం# ప" !"! ఉం# ఉం# !

# $% 31 వ !"# !బ#$ plant head క"#$% అవ#$%& ఇష#పడ&'.


!"

!" ! అ"#$ ‘!"# ఎ"ల$% అ"#ం% !" !!’?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 4 of 6
!"# కథ#
!" !"ం$


!"# !" ! !న#$%& ‘!మం!"’ అ", !" !"#న%&'( !! అ"

$ % ఆయన. ఎ"#$% !! అన# !"# వ"#ం% !ంట$ !" QC Head అప#మత&'


!"#

అస# !షయం !"#$.

‘!" 12 !"#$ particle size !"# ! !"# అ"#$%&. !న# !"# !"#ం%

!"#ం%. !ంట$ మ"# ! !" !" !"#$’.

" డక%& !" !ంట$ అ"#$ ‘అస# ఎ"ల$% స"#


అ" !న#$ ! $ !"#?’.

& !
క"#న !"# !" ‘ఎ"ల$% " బ$ం ఏ" !", !
" డక%& ! ఏం !"!?’ అ"#$.

" డక%& స"#


‘! $ % జ"#ం% QC !" మ"# !"# !"ంచం%’

‘!"ం$ !"# ! !" !" !"!. !జ#$% అ"# వ"#$ !"న$% కం#$ౖం& వ"#ందన'

శ"ద$ !" !" మ"# !


" డక%& ! ఏ" !"#’

‘కం#$ౖం& వ"#ంద& ఈ !" ఎ"# !


" !" ! !"#’ అ"#$ !
" డక%& !".

" !" ! వ"


‘ఎ"# ! # BPR ప"#రం !యం$ !"’ అ"#$ !".

‘ఈ !దన ఇ"# !"#ం% plant head ఇద#$% ఆ" ‘!జ#$%ఎ' వ"#$’? అ" అ"#$.

QC Head histograms ఇ"# ఎ"#$%&' !"#.

# $ ! ఏ" !" !"#, ఈ !జ#$% ! కం#$ !" !" ‘!" అ"#$%&


Plant Head !"

!’ అ"#$.

!మ#$ ఆశ#ర%&'( ‘!" !", Spec ప"#రం !"# అ"#$%&’ అ"#$.

‘ఏ Spec అ"# ఇక#డ !"య$ ! !" అ"#ం%’ !"#$%&' Plant Head.

# $ ! ఉన# !ం#
!ంట$ తన !" !ం# spec !" ఇ"#$ !మ#$. అ" అం#$% !"

& '.
కం#$ !" !"#$%

‘20 !"# అ"ం$ కస#మ% !ం# !"#$ Specs వ"# ఇం# అ"#$ !య#$’? అ" !పం$

అ"#$.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 5 of 6
!"# కథ#
!" !"ం$


ఏ" !" జ"#ంద& అర#$ !ంట$ తన !
" ండ%& !"# !"#$ !మ#$ ‘QA !"# ఇం#

ఇవ#$% స"’.

అం#, ఒక# ప"#$%& !"#$% !"# ‘ఆ!ం’!"#. అస# ఏం జ"#ం% ఏం

జ"#$ం& ఏం అర#ం !క#$% plant head !"ల" !నం$ !"# ప"సన%.

# $%&క అ"#$ అ"#$ ప"సన% ‘!" QA ! ఎ"ం$


ప"#$!ల త"#త అం# !ం#ం స"

ఇన#$%ష' !" క"సం !"# !" !"’.

# డ!న#
ఇక !" $ !"
# $% !ం#$ జ"#$ !
" ం$ !". ఇర# !"ల !"తం !"#
$ %

కస#మ% !ం# తన !" ! వ"#న ఈ !"#, CC ! plant head. తన !" తన# !ర#$%

% &'() ప"సన%, అర#ం !"#$%& !ం#$%.


!యడం మ"#$%న మ" ఈ !"#. తలప$

!యంత%ం !" Specs !"జ$ !"ట$


% , అ"# 31!" !"#య% !"#$ అ"#ట%
&

ఒప#ందం !"#$ !" !"ం$ !"ం$%.

!"#$%ం' ! వ"# !"


# !"#$% తన దగ#$% !" వ"#$ ‘Hey Prasanna, I have

forwarded an e-mail to you, kindly act on it urgently’ అ" !"# బయట$ !"#$%&.

మ"# ఏ"#$ం& అ" !"#, అ" ఇర# !"ల !"తం వ"#న !"!, ఇ"#$ !ర#$% !"#.

--------------------------XXX-------------------------

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 6 of 6