You are on page 1of 16

Anul II, nr.

18
iulie 2008 Preþ: 50 de bani
Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº cu sprijinul

Din cuprins
„Cântecul care zideºte“
Clonarea umanã:
Quo vadis,
Homini?
Ce este clonarea umanã ºi ce
consecinþe are aceastã promi-
siune a ºtiinþei? (pag. 13)
Ce muzicã trebuie
sã asculte un
tânãr creºtin?
Muzica este o hranã pentru Toaca ne scoate din timpul
suflet, sunetul ei se imprimã în cotidian ºi ne introduce în tim-
noi ºi ne dã o putere pe care o pul rugãciunii. Purificã ºi alun-
folosim apoi în viaþã, în relaþiile gã rãul, îi transfigureazã atât
cu ceilalþi. (pag. 8) pe cei care toacã, cât ºi pe cei
care îi ascultã. Cântecul de toa-
Ultimul numãr al publicaþiei cã amplificã sensibilitatea su-
se poate citi ºi fleteascã a copiilor în spiritul
! pe INTERNET, la adresa credinþei ortodoxe, este într-ade- pag. 3
www.protopopiatulfagaras.lx.ro vãr un “cântec care zideºte”
sau www.bzf.ro
Editorial de Pr. Cãtãlin Teulea de conºtiinþã. lui Dumnezeu, deºi suntem mici, des-
Ai duhovnic? - Pãrintele duhovnic este rãspunsul coperim sensuri atât de mari… Mai
tinereþii noastre veºnice în Dumnezeu. A descoperim cã nu "locul" nostru în soci-
examenul vieþii fi sub ascultarea ºi îndrumarea unui etate este definitoriu, ci þinta vieþii noastre:
noastre cu Dumnezeu duhovnic înseamnã a fi ancoraþi în cred- învierea. Trebuie sã facem efortul de a ieºi
"Pãstreazã-te curat ºi inþã, mereu însetaþi de Dumnezeu. Îndem- din masa populaþiei ºi sã ne întoarcem la
luminat, Tu eºti fereastra nul, canonul pe care-l primim de la du- Om.
prin care vezi lumea" hovnic ne ajutã sã ne îndreptãm, ne ajutã Dincolo de societatea aceasta de con-
(G.B.Shaw) sã înþelegem cã a fi credincioºi numai în sum este comuniunea cu Dumnezeu în
E vremea examenelor ºi fiecare tânãr anumite condiþii prielnice manifestãrii Bisericã. Prin împãrtãºirea cu Trupul ºi
cautã sã obþinã certificarea cunoºtinþelor credinþei nu e de ajuns mântuirii noastre. Sângele lui Hristos primim "apa cea vie"
ºi afirmarea sa în planul societãþii. Kant, Nu ne poate da lumea aceasta ce ne poate ºi nu vom mai înseta niciodatã dupã cele
filosoful, scria: "Suntem cultivaþi pânã la da credinþa în Dumnezeu. A-L gãsi pe vremelnice, limitate la clipa de azi. Prin
saturaþie dar ne lipseºte mult pânã sã fim Dumnezeu prin pãrintele duhovnic e pãrintele duhovnic simþim plenar fãgã-
desãvârºiþi." Avem la dispoziþie bibliote- bucuria întâlnirii acelui suflet viteaz care duinþa lui Hristos: "Iatã Eu sunt cu voi
ci, ºcoli, internet ºi cu toate acestea sun- sã învie mintea ucisã de pãcat. pânã la sfârºitul veacului" (Matei 28,20).
tem neputincioºi în preluarea ºi prelu- Prin Taina Mãrturisirii redescoperim Acum, vã îndemn, permiteþi-vã luxul
crarea informaþiilor primite. Ni se oferã frumuseþea ºi simplitatea Lui Hristos din întrebãrii: Ai duhovnic?
imagini, dar ni se furã libertatea de a ne noi. Redescoperim faptul cã pe Dumne- Dacã încã nu ai un pãrinte duhovnic,
imagina, a gândi. Ni se oferã ºtiri de zeu Îl cunoaºtem din postura înge- apropie-te de omul care se bucurã de
ultimã orã dar nu ºtim sã mai avem timp nuncherii noastre. Îngenuncheaþi în faþa Dumnezeu ºi te vei bucura ºi tu de El.

CMYK
2 Trecut ºi prezent în Bisericã
Pagini din istoria Protopopiatului Ortodox Fãgãraº LUPTÃTOR
PENTRU ROMÂNI.
Cu puþin timp în urmã am avut bucuria binecuvântãrii noului sediu al A fost ºi participant
Protopopiatului Ortodox Fãgãraº de cãtre Înalt Prea Sfinþia Sa Dr. Laurenþiu activ în lupta naþionalã ºi pentru
Streza, Mitropolitul Ardealului. Acest nou sediu al instituþiei poartã numele unuia legea credinþei strãmoºeºti. În 1908
dintre cei mai vrednici protopopi pe care i-a avut Fãgãraºul: îl gãsim criticând aspru legea elec-
toralã maghiarã, într-o ºedinþã a
congregaþiei comitatului Fãgãraº. El cere o
Protopopul Nicolae Borzea (1905-1936) lege dreaptã, fãrã deosebire de neam, ast-
Consemnat în monografia lui Nicolae Aron ca fiind al nouãlea protopop la fel ca fiecare cetãþean care are peste 20 de
biserica românã greco-ortodoxã din Fãgãraº (biserica de azi de pe strada Ion ani sã aibã drept de vot.
Codru Drãguºanu), el a fost mai întâi paroh la Viºtea de Jos timp de 20 de ani. CREDINÞÃ STRÃMOªEASCÃ. În
A fãcut parte din Adunarea eparhialã ºi din Congresul naþional bisericesc. anul 1914, cu prilejul împlinirii a 200 de
Mandatul sãu de protopop al Fãgãraºului, început în 1905, a adus un salt ani de la moartea martiricã a lui Constan-
semnificativ în administrarea Bisericii ortodoxe din zonã, precum ºi implicarea tin Brâncoveanu ºi a fiilor sãi, protopopul
mai eficientã a Bisericii, a preoþilor ºi enoriaºilor în problemele sociale ºi în lupta Nicolae Borzea a organizat un amplu
naþionalã de la Fãgãraº. pelerinaj la ruinele mãnãstirii de la
Sâmbãta de Sus. La aceastã ceremonie au
SEDIU PENTRU PROTOPOPIAT. sa de inspector al ºcolilor confesionale din participat 32 de preoþi ºi mulþime de cre-
Din punct de vedere administrativ-gos- parohiile ortodoxe, dupã vizitarea acestora dincioºi, demonstrând puternica lor trãire
podãresc, în timpul sãu a fost cumpãratã ºi a ºcolilor de stat, el afirmã cã “cea mai în credinþa moºilor ºi strãmoºilor lor.
casa ce a servit ca reºedinþã a Protopo- bunã creºtere o dau ºcolile confesionale… ÎN PARLAMENT. În anul 1918,
piatului Ortodox Fãgãraº pânã anul acesta. Mai bine creºte o mamã bunã pe fiul ei, protopopul Nicolae Borzea a fost liderul
Aºadar timp de peste o sutã de ani (1905- decât o doicã plãtitã”. Românii din comi- luptei naþionale de la Fãgãraº, explicân-
2008) preoþii din Þara Fãgãraºului s-au tat, dornici de culturã, au ridicat ei ºcoli, du-se astfel prezenþa sa în parlamentul
bucurat de aceastã clãdire situatã în uliþa fãrã sprijinul statului, prin contribuþii României Mari de dupã 1918.
grecilor (actuala Ion Codru Drãguºanu), financiare în parohii ºi în comune. La trecerea sa la cele veºnice, în vara
aproape de biserica “Sfânta Treime”. La Protopopul Nicolae Borzea a condus anului 1936, istoricul Nicolae Iorga scria:
aceastã bisericã a slujit protopopul Nicolae lucrãrile de zidire ale unei noi ºcoli confe- “S-a stins la Fãgãraº un om din cei vechi
Borzea, înzestrând-o cu un chivot în altar sionale, cu douã sãli de învãþãmânt, ante- ai Ardealului, voinic ºi inimos, cald la pri-
“de toatã frumuseþea”. Tot el a renovat-o ºi camerã ºi odaie pentru bibliotecã. A fãcut etenie, gata la faptã, bucuros sã ajute ori-
a întocmit planul curþii bisericii. astfel încât învãþãtorul, cantorul ºi crâs- unde: protopopul Nicolae Borzea”.
INSPECTOR ªCOLAR. În calitatea nicul sã poatã locui în incinta nou ridicatã. Pr. Cãtãlin Teulea
Una dintre bucuriile mari Duhul Sfânt. Simultan cu vin-
trãite anul acesta a fost întâl-
nirea cu maica Siluana Vlad, în
Sã ne vindecãm iertând decarea noi urmãrim sfinþirea
ºi creºterea noastrã ca per-
cadrul cursurilor de formare organizate de soanã, nu doar ca individ. Înþelegând
Protopopiatul Fãgãraº, cu binecuvântarea aceste lucruri ºi vindecându-ne pe noi, îi
Înalt Prea Sfinþitului Laurenþiu. Maica putem ajuta ºi pe cei trimiºi de Dum-
Siluana este coordonatoarea Centrului de nezeu în viaþa noastrã ºi care au nevoie
formare ºi consiliere “Sfinþii Arhangheli de ajutor pentru oblojirea rãnilor sufle-
Mihail ºi Gavriil” din Craiova, în cadrul teºti, la fel de dureroase sau chiar mai
cãruia se desfãºoarã tot felul de activitãþi dureroase decât cele trupeºti. De multe
de consiliere, în special pentru tineri, dar ºi ori omul nici mãcar nu îºi dã seama de
pentru copii, medici, profesori sau deþi- aceste rãni, însã îºi dezvoltã din cauza
nuþii din închisorile Craiovei. lor mecanisme de apãrare care-l fac sã
Cele 5 zile din zori ºi pânã-n searã nu trãiascã armonios cu sine însuºi ºi cu
ne-au oferit ocazia sã aflãm lucruri noi ºi interesante. Despre ce? ceilalþi, ci sã caute sã evite ºi sã mascheze suferinþele provocate
În primul rând despre noi înºine… ceva din durerile de demult, ºi reactualizate poate prin contactul cu ceilalþi.
din traumele noastre, din fricile noastre, de care ne era teamã sã Pentru cã fiecare suntem responsabili în primul rând de noi
ne mai aducem aminte. Am învãþat cã pentru a putea sã înaintezi înºine, aceastã lucrare de aprofundare a propriei persoane cu aju-
ºi sã poþi sã îi ajuþi pe cei din jurul tãu, trebuie mai întâi sã îþi vin- torul harului lui Dumnezeu este absolut necesarã. De aceea vã
deci rãnile tale. Sã ne vindecãm prin iertare. Pentru aceasta omul îndemn, pe cei care aveþi posibilitatea accesãrii internetului, sã
trebuie în primul rând sã-ºi identifice acele rãni, apoi sã cearã aju- parcurgeþi seminarul propus de Maica Siluana pe siteul centrului,
tor de la Dumnezeu pentru a avea puterea sã le accepte ºi sã-i la adresa www.sfintii-arhangheli.ro. Se numeºte Sã ne vinde-
ierte pe cei care i-au greºit, cu voie sau fãrã voie. cãm iertând ºi poate fi parcurs de cãtre oricine. Informaþii în
Ceea ce e foarte important de înþeles este faptul cã tot acest detaliu despre paºii care trebuie urmaþi se gãsesc acolo, la rubri-
proces de autocunoaºtere pe care-l sãvârºeºte omul nu e doar ca mai sus menþionatã. Vã doresc tuturor vindecare uºoarã ºi cu
opera sa, ci o conlucrare cu harul lui Dumnezeu, trimis nouã prin folos duhovnicesc! Pr. Marius Corlean
Eveniment 3
„Cântecul care zideºte“ Toaca
Este un instrument sonor utilizat în bise-
ricile ortodoxe, mai ales în mãnãstiri, pentru
Încã din 1995 pãrintele Octavian Smãdu organizeazã în oraºul Victo-
ria concursuri de toacã pentru copii. Mai întâi pentru copiii oraºului, apoi a anunþa începerea slujbelor religioase.
ºi pentru copiii din parohiile învecinate, din întreaga þarã ºi chiar din Folosirea ei este marcatã încã din sec. IV,
strãinãtate. Din 2005 competiþia s-a transformat într-un festival interna- când creºtinismul a devenit o religie liberã,
þional numit “Cântecul care zideºte”, ajuns în prezent la cea de-a patra iar credincioºii erau chemaþi la rugãciune
ediþie. Despre ce s-a întâmplat anul acesta la Victoria ne-a povestit stareþul printr-o bãtaie în uºã cu un ciocan de lemn.
Mãnãstirii Piatra Craiului din judeþul Cluj, ieromonahul Antonie Flore, Acest obicei s-a transformat în bãtaia cu cio-
invitat de onoare la eveniment. canul într-o scândurã de lemn, numitã toacã.
Toaca este de mai multe feluri:
Pãrinte stareþ, aþi fost prezent
la festival încã de la începutul lui, ´ Toaca micã (portabilã), cu care se bate
înconjurând biserica
în seara zilei de luni, 7 iulie. Care
au fost manifestãrile organizate ´Toaca mare, care este fixã ºi se aflã în
general în turla bisericii sau în clopotniþã
în aceastã zi?
Festivalul a început luni seara, ´Toaca de fier (tochiþa), care se gãseºte
mai ales în mãnãstiri
cu slujba Vecerniei, de la ora 18, pe
care am sãvârºit-o împreunã cu un DECLANªEAZÃ RUGÃCIUNEA.
sobor de preoþi, dupã care am þinut Scopul practic al acestui instrument este che-
un cuvânt de învãþãturã, de chemare marea la slujbã, la rugãciune, însã semnifi-
la credinþã, în care am vorbit despre caþia cântecului de toacã este mult mai pro-
însemnãtatea bãtãii de toacã. Numai în niment, care este de o intensitate sufle- fundã. Toaca este cea care ne aduce aminte
Biserica Ortodoxã existã acest instru- teascã ce nu se poate exprima în cuvinte. de Dumnezeu, ne scoate din timpul cotidian ºi
ment care prin cântecul lui cheamã oame- Este impresionant sã îi vezi pe aceºti copii, ne introduce în timpul liturgic al aducerii de
nii la smerenie, la rugãciune, la trãire unii doar de 3-4 ani, cum îºi pun înde- laudã lui Dumnezeu. Ea declanºeazã rugãciu-
duhovniceascã. Bãtaia de toacã face par- mânarea ºi mãiestria în acest minunat nea - când o auzim ne facem cruce ºi ne
te dintr-un act de cult care marcheazã act de cult care este bãtutul de toacã. Am îndreptãm gândul cãtre Dumnezeu - ºi este ea
începutul slujbei. Mai întâi se bate toaca fost atât de copleºit încât nu aº putea sã însãºi o rugãciune. “La prima bãtaie de toacã
cu un ciocan împrejurul bisericii, în vã spun cât a durat, nu m-am uitat nicio- începe ºi prima bãtaie a inimii pentru
formã de cruce, apoi se bate toaca cu datã la ceas, nu m-a interesat timpul. Hristos”, spune Prea Sfinþitul Ioan Selejan.
douã ciocane din turla bisericii sau a Cum vi se pare ideea organizãrii PURIFICÃ ªI ALUNGÃ RÃUL. Toaca
clopotniþei, apoi se trag clopotele pentru unui festival de toacã pentru copii? are ºi o funcþie purificatoare, care îndepãr-
a începe rugãciunea, iar aceastã bãtaie Cântecul de toacã amplificã sensibili- teazã puterile rele, fiind strâns legatã de sem-
de toacã ºi de clopote cheamã atât tatea sufleteascã a copiilor în spiritul cre- nul crucii. Aceastã funcþie explicã evitarea în
cãlugãrii cât ºi credincioºii la rugãciune. dinþei ortodoxe, este într-adevãr un “cân- popor a rostirii numelui diavolului (numele
Cum a continuat festivalul? tec care zideºte”, dupã cum se numeºte ºi invocã prezenþa celui numit) ºi înlocuirea lui
Marþi de dimineaþã a avut loc prezen- festivalul, de aceea cred cã este o idee mi- prin expresia “ucigã-l toaca”.
tarea copiilor, îmbrãcaþi în costume popu- nunatã. Datoritã pãrintelui Smãdu acest eve- TREZEªTE SUFLETUL, TRANSFIGU-
lare specifice zonei ºi þãrii din care pro- niment are continuitate, cu sprijinul auto- REAZÃ. Cântecul de toacã transmite celui care
veneau. S-a rostit o rugãciune de binecu- ritãþilor locale, al Consiliului judeþean, al ascultã ºi celui care bate un sentiment de che-
vântare, dupã care a început parada cos- poliþiei, pompierilor ºi sponsorilor, care se mare la sfinþenie. Iatã câteva mãrturii surprin-
tumelor populare, în cântecul fanfarei ocupã an de an sã primeascã oaspeþii care se de Constanþa Cristescu în lucrarea sa „Che-
militare a Academiei Forþelor Aeriene vin chiar ºi de la mii de kilometri distanþã. mãri de toacã“: "Te apropie mai mult de cer. Este
“Henri Coandã” din Braºov. Aþi mai fost ºi în alþi ani? un simþ cu totul deosebit; toaca te adunã ºi te
S-au întrecut 90 de copii la acest fes- Da, anul acesta am fost pentru a doua cheamã la rugãciune, este mijlocul prin care
tival, de la grãdiniþã pânã la clasa a VIII-a, oarã. M-am simþit foarte onorat sufle- te apropii mai mult de Dumnezeu ºi de îngeri."
copii cu un talent deosebit, care ºi-au teºte ºi am avut o transpunere ºi o trãire "Ritmul toacei îþi aduce o stare de evlavie, de
demonstrat într-adevãr credinþa prin încât… nu sunt cuvinte. micºorime duhovniceascã a sufletului. Trezeº-
bãtaia de toacã. Anul acesta mi s-a pãrut puþin mai te sufletul sã porneascã pe o cale mai bunã a
De unde vin aceºti copii? duhovnicesc ºi chiar am remarcat acest lui Dumnezeu, prin post, milostenie, rugãciune,
Copiii au fost din toate colþurile þãrii lucru la slujbã, cã a fost o trãire sufle- umilinþã, nãdejdea ºi încrederea mare în Dum-
dar ºi reprezentanþi ai Bisericilor orto- teascã ºi o trãire intens duhovniceascã. nezeu. Bãtãile toacei reprezintã chiar o rugã-
doxe sârbã, bulgarã, greacã ºi ucrai- Bucuria cu care am fost primit în acest ciune, însãºi sunetul ei te îndeamnã sã te gândeºti
neanã, toþi însoþiþi de preoþii lor parohi. oraº, construit ca sã fie un oraº ateu, care la Dumnezeu." "Mi-am dat seama cã atunci când
Dumneavoastrã ce judeþ aþi re- multã vreme nu a avut bisericã, este de toci se-ntâmplã ceva, are loc o transfiguraþie,
prezentat? negrãit, iar trãirea pe care am avut-o a ca ºi cum ai spune o rugãciune puternicã. A-
Noi am venit din partea judeþului Cluj fost dumnezeiascã. tunci ai impresia cã aceastã rugãciune, aceas-
ºi am rãmas profund impresionaþi de eve- Interviu realizat de Natalia Corlean tã toacã ajunge în faþa lui Dumnezeu."
4 Sãrbãtorile lunii

„Întru Adormire lumea nu ai pãrãsit“


Adormirea Maicii Domnului este ºi el sã se închine trupului Maicii Dom-
cea mai de seamã dintre sãrbãtorile nului. Aceasta a fost rânduiala lui
închinate Sfintei Fecioare Maria. În Dumnezeu pentru a descoperi cã sfântul
Sfânta Scripturã nu aflãm nimic despre ei trup nu se mai afla în mormânt, ci
moartea Maicii Domnului, însã aflãm acolo mai era doar giulgiul lãsat, ca
din cântãrile ºi imnele de la Vecernia ºi mângâiere ºi mãrturie nemincinoasã a
Utrenia sãrbãtorii. mutãrii Nãscãtoarei de Dumnezeu, cu
Când a binevoit Hristos sã ia la trup cu tot, la ceruri.
Sine pe Maica Sa, un înger i-a vestit Astfel noi, ortodocºii, credem ºi mãr-
acesteia cu trei zile mai înainte turisim cã trupul Maicii Domnului n-a
mutarea ei de pe pãmânt la viaþa cea cunoscut putrezirea care vine dupã
cereascã. Ea ºi-a pregãtit toate cele de moarte, nici n-a rãmas în mormânt.
îngropare, s-a urcat din nou în Muntele Maica Domnului a fost mutatã cu trup cu
Mãslinilor, aºa cum fãcea de multe ori, tot la ceruri, de aceea vorbim despre
pentru a se ruga. Înainte de a-ºi da “adormirea” sau “mutarea” ei la ceruri, ºi
sufletul, s-a auzit un tunet mare iar de nu despre “moartea” ei. Spre deosebire
la marginile lumii au venit la casa de Mântuitorul, Nãscãtoarea de Dum-
Maicii Domnului, ca pe niºte nori, toþi nezeu a fost dusã la ceruri de îngeri, nu
Sfinþii Apostoli, în afarã de Sfântul prin puterea ei, iar acolo se roagã de-a
Apostol Toma, care, din rânduiala lui pururi pentru noi.
Dumnezeu, lipsea. Din smerenie, Maica Domnului nu a
Preasfânta Nãscãtoare de Dum- fãcut nici o minune în timpul vieþii, însã
nezeu ºi-a luat iertãciune de la toþi ºi, dupã ridicarea ei la cer nimeni nu a fãcut
culcându-se pe pat, s-a rugat pentru Întru naºtere fecioria ai pãzit, pentru oameni mai multe ºi mai mari mi-
întãrirea lumii ºi pentru vieþuirea în pace. întru adormire lumea nu ai pãrãsit, nuni. De aceea îi cântãm în Troparul care
Apoi binecuvântând pe toþi cei de faþã, de Dumnezeu Nãscãtoare. Muta- se cântã de Adormirea Maicii Domnului:
ºi-a dat sufletul în mâinile Fiului ºi tu-te-ai la viaþã fiind Maica Vieþii ºi „Întru Adormire lumea nu ai pãrãsit, de
Dumnezeului ei. În acel moment foarte cu rugãciunile Tale izbãveºti din Dumnezeu Nãscãtoare“. Prin încredinþa-
mulþi bolnavi au fost vindecaþi prin rea ei Sfântului Apostol Ioan, Hristos ne-o
moarte sufletele noastre. dãruieºte pe Maica Sa ca Mamã a noastrã,
binecuvântarea ei. Apostolii au ridicat
patul ºi au petrecut, pânã la mormânt, Troparul praznicului a tuturor. Deºi s-a mutat la ceruri, ea nu i-a
trupul cel primitor de Dumnezeu. Sosind Apostol Toma, care era întristat cã nu se pãrãsit pe fiii ei, ci ne cãlãuzeºte mereu,
în satul Ghetsimani ºi aºezând în mormânt învrednicise sã vadã chipul adormit al fiind grabnic ajutãtoare atunci când alergãm
trupul Maicii Domnului, ei au zãbovit Maicii Domnului, ca ºi ceilalþi Apostoli. în vreme de necaz la iubirea ei de Mamã.
acolo încã trei zile. Atunci a sosit ºi Sf. Astfel a fost deschis mormântul, pentru ca Pr. Iosif Ciolan
iulie, iar când aceastã datã
Postul, jertfa noastrã ca rãspuns cade miercurea sau vinerea, se
lasã sec cu o zi mai înainte; de
la dragostea Maicii Domnului asemenea, postul se pre-
lungeºte chiar ºi în ziua sãrbã-
Acesta mai este numit po- nu-i cinsteºte mama? ªi cum paraþie cu viaþa pe care a avut-o torii, dacã aceasta cade mier-
pular „postul Sântei Mãrii“. Este am putea-o cinsti mai frumos Maica Domnului, modelul ca- curea sau vinerea, fãcându-se
pus înaintea praznicului Ador- pe Maica Domnului decât prin re trebuie sã ne cãlãuzeascã în dezlegare la untdelemn, peºte
mirii Maicii Domnului, fiind aceastã perioadã de post închi- aceastã perioadã. Este un post ºi vin. Monahii ºi creºtinii mai
rânduit de Bisericã spre adu- nat ei, perioadã în care trebuie uºor datoritã abundenþei de râvnitori ajuneazã lunea, mier-
cerea aminte de virtuþile alese sã înmulþim rugãciunile cãtre legume ºi fructe de sezon, dar curea ºi vinerea, pânã spre
ale Preacuratei Nãscãtoare de Mijlocitoarea noastrã în faþa ºi pentru cã Maica Domnului searã, când consumã mâncare
Dumnezeu ºi de postul cu care lui Dumnezeu? ne iese în întâmpinare în do- uscatã; marþea ºi joia mãnâncã
ea însãºi s-a pregãtit pentru tre- ªtim cu toþii cã Maica rinþa noastrã de a o cinsti ºi ne fãrã untdelemn, iar sâmbãtã ºi
cerea la cele veºnice. Sfinþii Domnului este grabnic ajutã- ajutã sã postim. duminicã se dezleagã la unt-
Pãrinþi ne învaþã cã cine nu o toare în necazuri ºi Sfinþii Postul Maicii Domnului delemn ºi vin. La 6 august, sãr-
cinsteºte pe Maica Domnului, Pãrinþi ne spun cã ea se roagã începe la 1 august ºi dureazã bãtoarea Schimbãrii la faþã, în
nu-l cinsteºte nici pe Fiul ei, mereu cu lacrimi Fiului ei pen- 14 sau 15 zile, pânã la sãrbã- orice zi ar cãdea, se face dezle-
cãci cum ar putea cineva sã tru noi. Postul acesta este doar toarea Adormirii (15 august). gare la untdelemn, peºte ºi vin.
cinsteascã o persoanã dacã o micã jertfã a noastrã în com- Se lasã sec în seara zilei de 31 Natalia Corlean

CMYK
Dialoguri 5
O implicare a tinerilor în viaþa Bisericii
le dã conºtiinþa unitãþii ºi frãþietãþii.
Pãrintele Adrian Magda este vrednicul urmaº al pãrintelui Codrea la cârma Parohiei
Victoria I. Dupã 6 ani de pastoraþie în judeþul Alba, Dumnezeu l-a chemat la slujire în
oraºul natal. Deºi se spune cã “nimeni nu este profet în þara lui”, pãrintele a reuºit sã
intre la sufletul enoriaºilor. ªi cum ar putea sã nu fie aºa, din moment ce nu ai cum sã
nu-i observi dragostea pentru Dumnezeu, pentru slujire ºi pentru oameni. Când îl cauþi
e în misiune; începe ziua dimineaþa devreme ºi o încheie noaptea târziu, alergând mereu
sã mai rezolve câte ceva sau pe cineva. Chiar ºi materialele de ziar le predã întotdeauna
în ultimul moment. Nu ai, însã, cum sã te superi pe el, pentru cã le face cu mult drag ºi
seriozitate, încât nu prea ai ce sã corectezi în urma lui…
Pãrinte, sunteþi un preot fie cã erau în trecere, fie pentru Cred cã dragostea de Dum-
tânãr într-un oraº tânãr. Cum cã veniserã special pentru asta. nezeu ºi dorinþa de fi utili ce-
vã simþiþi în aceastã misiune De curând aþi slujit pen- lorlalþi îi determinã sã se
la care v-a chemat Dumnezeu? tru prima datã în biserica nouã implice activ. ªi dorul de a Numele: Pr. Adrian Magda
Mã simt îndatorat. Înda- care s-a ridicat în parohia dum- fi în comuniune unii cu Data ºi locul naºterii: 12 aprilie
torat faþã de iubirea lui Dumne- neavoastrã. Cred cã a fost o alþii, de a fi împreunã. 1975, Oraºul Victoria
zeu, Care m-a chemat la preo- mare bucurie, atât pentru Adolescenþii sunt bom- Studii: Seminarul Teologic Alba Iu-
þie, faþã de ierarhul meu, ÎPS dumneavoastrã, cât ºi pentru bardaþi astãzi cu tot felul lia, Facultatea de Teologie Alba Iulia,
Laurenþiu, care a investit în mi- enoriaºii dumneavoastrã. de informaþii manipula- doctorand în cadrul Facultãþii de
ne încredere ºi dragoste pãrin- Da, acesta este cuvântul - bu- toare pe principalele cana- Teologie “Andrei ªaguna” din Sibiu
teascã, ºi faþã de credincioºii pe curie. Când m-a instalat în paro- le media pe care le folo- Familia: cãsãtorit cu Maria, inspec-
care mi i-a dat Domnul spre hie, ÎPS Laurenþiu mi-a încre- sesc: televiziunea ºi inter- tor în asistenþã socialã, au doi copii:
pãstorire. Mã bucur de dragos- dinþat lucrãrile de construcþie a netul. Cum mai pot ei sa Andreea (6 ani) ºi ªtefania (2 ani)
tea credincioºilor care mã spri- bisericii Sf. Ilie - începute de discearnã binele de rãu în Parohia în care slujeºte: Victoria I
jinã în lucrãrile de construcþie predecesorul meu, vrednicul acest haos informaþional? sufleteºte, se pot zidi chiar ºi fo-
la biserica Sf. Ilie, dar ºi în ac- pãrinte Codrea - lucru pentru Televiziunea ºi internetul losind televizorul sau internetul,
tivitatea pastoral-liturgicã. împlinirea cãruia mi-am mobi- sunt mijloacele de comunicare dar sub ascultarea de duhovnic.
De Victoria mã leagã multe, lizat toate puterile. În prezent, cel mai mult întrebuinþate de Ce i-aþi spune unui tânãr ca-
începând cu prima zi de viaþã, dupã ce Înaltul ne-a dat binecu- tineri în ziua de azi. Continui sã re este în cãutarea sensului vieþii?
pentru cã este locul unde m-am vântarea ºi antimisul, slujbele cred cã educaþia sãnãtoasã de L-aº sfãtui sã se descopere
nãscut. Am crescut împreunã cu se desfãºoarã în biserica nouã. acasã ºi legãtura cu Biserica, cu pe sine, sã se cunoascã. Sã-ºi
oraºul acesta, iar în biserica din Au fost ºi momente difici- duhovnicul, îi poate þine pe ºtie calitãþile, atuurile, dar sã-ºi
Victoria am învãþat cântarea le, dar bucuria acesta este ase- tineri ancoraþi în Bine pentru a cunoascã îndeosebi minusurile,
bisericeascã, tipicul ºi am rostit mãnãtoare cu bucuria femeii nu fi luaþi de val. O implicare a imperfecþiunile, pentru a ºti ce a-
primele predici ca seminarist ºi care, de dragul pruncului pe ca- tinerilor în viaþa Bisericii le dã re el de fãcut cu sine. Apoi sã-ºi
apoi ca student la Teologie. re l-a nãscut, uitã durerile facerii. conºtiinþa unitãþii ºi frãþietãþii. descopere locul lui din planul
Dar nici mai târziu nu am pier- ªtiu cã sunteþi implicat în Una din plãgile zilelor noas- creaþiei lui Dumnezeu. Sã-L
dut legãtura cu oraºul. diverse activitãþi cu tinerii. tre este tendinþa de izolare. Ai întrebe pe Dumnezeu: Doam-
Vã referiþi la primii ani Cum aþi reuºit sã îi faceþi sã tot ce-þi trebuie pentru ca sã-þi ne, TU ce vrei sã faci cu mine?
de preoþie... se implice ºi în ce anume con- trãieºti singur bucuriile sau În tumultul activitãþilor
Da, înainte de a fi în paro- stau aceste activitãþi? nefericirile. ªi asta nu e bine. pe care le aveþi la parohie vã
hia Victoria I, am slujit 6 ani în În luna aprilie 2007, prin Stând în faþa televizorului sau a rupeþi din puþinul timp ºi
parohia Limba din judeþul Al- binecuvântarea ÎPS Laurenþiu, calculatorului eºti în perma- scrieþi ºi pentru publicaþia
ba, unde am trãit mari bucurii din dorinþa de a-i implica pe nenþã informat. Problema este noastrã. Ce mesaj aveþi pen-
alãturi de credincioºii de acolo, tineri în viaþa Bisericii, am înfi- cã informaþia pe care o primim tru cititori?
legate de construirea casei pa- inþat Liga Tinerilor Creºtini Or- prin televizor sau internet nu e Sã nu-ºi piardã timpul cu lu-
rohiale ºi de sfinþirea bisericii, todocºi din Victoria. Gama de ac- purã, nu este ceea ce ar trebui crurile inutile. Sã-l roage pe Dum-
eveniment la care au participat tivitãþi a tinerilor din Ligã este sã afli, ci ceea ce vor alþii sã nezeu sã le descopere ce au de
ºi credincioºi din Oraºul Victo- foarte variatã, începând cu slu- afli. Din aceastã cauzã se pro- fãcut ºi sã-ºi organizeze viaþa, pen-
ria cu preoþii lor. Pãstrez ºi acum jirea lui Dumnezeu ºi terminând duce haosul informaþional. tru a nu pierde ceea ce nu pot
legãtura cu parohia de acolo ºi cu slujirea aproapelui. Ne rugãm Tinerii trebuie mai întâi sã crea - timpul. ªi încã ceva: sã fa-
chiar ne ajutãm unii pe alþii, cu împreunã, avem activitãþi în aer cunoascã ce este binele, ca sã-l cã misiune, dãruind câte un exem-
rugãciunea ºi nu numai. liber, organizãm spectacole, deosebeascã de rãu, iar Biserica plar din revista “Apostolat în Þa-
În cei 6 ani de pãstorire a- seri duhovniceºti, acþiuni de vo- îi poate învãþa binele pentru cã ra Fãgãraºului” celor care nu au.
colo am primit vizite ale mai luntariat prin distribuire de ali- Îl are pe Hristos - Binele Însuºi. Interviu realizat de
multor credincioºi din Victoria, mente celor aflaþi în lipsuri etc. Dacã tinerii vor sã se zideascã Natalia Corlean
CMYK
6 Catehism pe înþelesul tuturor
De ce? Pentru cã: Cum ne putem mântui?
Mântuirea 1. Acest cuvânt este derivat de la
însuºi numele Domnului Iisus
Hristos (Iisus = Mântuitor)
Întrucât mântuirea este o restaurare (adu-
cere în starea de dinainte de cãdere) a na-
turii umane, numai Creatorul are puterea
Iatã un cuvânt care ne sunã atât de des 2. Biserica ºi l-a însuºit în totali- aceasta. Mântuirea omului echivaleazã cu
în urechi, încât de cele mai multe ori nu-l tate ºi are ziditã o întreagã învãþãturã o nouã creaþie a lumii, fiind o lucrare de înnoi-
mai trecem prin filtrul raþiunii. Cunoaºtem dogmaticã pe acestã temã. Prin aceas- re, ºi pentru cã aceastã creaþie este posibilã
cã existã noþiunea de mântuire ºi acest lucru ta a devenit un termen bisericesc. numai prin intervenþia lui Dumnezeu, o nu-
ne este suficient. Dar, ce este mântuirea? 3. Mântuirea este opera iubirii lui mim rãscumpãrare, restaurare sau înnoire
Dumnezeu, salvarea sau scãparea es- prin har.
În vorbirea curentã, a se mântui te mai apropiatã de lucrarea omului.
înseamnã a se salva, a scãpa dintr-o pri- Sfinþii Pãrinþi ne învaþã cã trebuie sã
4. Cuvântul “mântuire” are un farmec unim în viaþa noastrã trei factori pentru a
mejdie, a se sfârºi. În limbaj bisericesc, aparte, este mai aproape de sufletul omu-
mântuirea este izbãvirea din robia pãcatu- lui, trimite la o înþelegere duhovniceascã, ne putea mântui: harul lui Dumnezeu,
lui ºi a morþii ºi dobândirea vieþii veºnice, profundã. credinþa noastrã ºi faptele bune ca mate-
rializare a credinþei noastre.
în unire cu Dumnezeu.
De ce folosim termenul de
Putem sã ne mântuim singuri? ( HARUL - pentru cã fãrã ajutorul
Prietenului din Cer nu putem face nimic
De cele mai multe ori constatãm cã (Ioan 15, 5).
mântuire ºi nu de salvare,
scãpare etc.
suntem “asistenþi la spectacolul lumii”,
copleºiþi de situaþie, avem nevoie de aju-
( CREDINÞA - ca însuºire ºi trãire
deplinã a adevãrurilor revelate de
Biserica foloseºte, pe lângã termenul torul celuilalt, îl strigãm pe cel care ne-ar Dumnezeu.
de mântuire ºi pe cei de salvare, scãpare,
izbãvire, dar cuvântul predilect pentru a
putea scoate din impas. Împrejurãrile vieþii
ne conºtientizeazã despre limitele naturii
( FAPTELE BUNE - ca trecere de la
o etapã teoreticã la una practicã, ca anga-
exprima aceastã lucrare a lui Dumnezeu umane, de aceea mântuirea nu este un jare a întregii noastre fiinþe în procesul
despre care vorbim este cel de mântuire. atribut al omului. mântuirii. Pr. Adrian Magda

Cum ºi de ce ne facem semnul Sfintei Cruci?


Creºtinii s-au însemnat dintotdeauna cu pentru cei de lângã rul drept, apoi la umãrul stâng,
semnul sfintei cruci. Cele mai vechi mãrturii noi, întrucât aceº- rostind “ºi al Sfântului Duh”; se
le avem din sec. II, de la Iustin Martirul ºi tia se smintesc lasã apoi mâna în jos spunând
Filosoful, care spune despre creºtini cã îºi când ne vãd batjo- “Amin”.
fãceau cruce când plecau ºi se întorceau corind semnul cru- Ducând mâna la frunte,
acasã, înainte ºi dupã masã, precum ºi cii. Sfântul Ioan cerem lui Dumnezeu prin acest
Gurã de Aur are un gest sã ne sfinþeascã ºi sã ne
înainte sã moarã. Acest act de cult a fost
cuvânt aspru pen- lumineze mintea, sã ne dea
transmis din generaþie în generaþie pânã tru cei ce fac sem- înþelepciune; apoi, atingând
astãzi. Mai ºtim noi însã de ce ne facem nul sfintei cruci în pieptul, cerem lui Dumnezeu
cruce ºi cum se face semnul sfintei cruci? grabã ºi cu superfi- sã ne încãlzeascã inima de
Cum îl batjocorim pe am fost învãþaþi, cialitate, zicând cã dragoste ºi râvnã pentru El ºi
Dumnezeu prin cruce… aºa am vãzut cã batjocoresc pe Cel pentru tot binele, iar când ne
fac cei mai ce a murit pe cruce însemnãm la umeri cerem lui
Crucea îl însoþeºte pe creºtin mulþi creºtini. ºi oferã astfel dia- Dumnezeu sã ne întãreascã pu-
în viaþa de zi cu zi. Ne însem- De multe ori în- volilor un bun pri- terile trupeºti ºi sufleteºti cu
nãm cu semnul sfintei cruci în sã facem acest lej de a râde pe harul Sãu, pentru a putea duce
timp ce ne rugãm, mai ales gest fãrã gândul la Dumnezeu, seama creºtinilor. greul zilei. Însemnându-ne cu
atunci când sunt pomenite per- fãrã sã ºtim semnificaþia ºi im- sfânta cruce, noi primim putere
soanele Sfintei Treimi: Tatãl, portanþa lui. Astfel ne facem
Fiul ºi Sfântul Duh, dar ºi a- semnul crucii în grabã, prefe- Dãtãtoare de putere de la Cel ce S-a rãstignit pe ea.
Însemnarea cu sfânta cruce
tunci când intrãm sau ieºim din rând trei cruci stâlcite în locul Semnul sfintei cruci se fa- este o rugãciune a trupului, aºa
casã, înainte de începerea lucru- uneia dupã rânduialã, sau ce întotdeauna cu mâna dreap- cum sunt ºi îngenunchierile,
lui ºi dupã terminarea lui, înain- fãcând câte o cruce micã pe tã, astfel: se uneºte degetul arã- închinãciunile ºi metaniile, dar
te de masã ºi dupã masã, când piept, abia sesizabilã. Automa- tãtor cu cel mijlociu ºi cel mare, ºi un act de credinþã ºi de mãr-
intrãm ºi ieºim din bisericã, când tismul acestui gest este de cele simbolizând unitatea de fiinþã a turisire a credinþei noastre în
trecem pe lângã o bisericã sau mai multe ori pãgubitor, atât Sfintei Treimi, degetul inelar ºi Dumnezeu, iar în funcþie de
o troiþã, în timpul slujbelor de pentru noi, întrucât ne lipseºte cel mic se lipesc de podul palmei; cum ne facem cruce putem ve-
la bisericã, când ne e fricã sau de participare activã la un act se duce mâna la frunte, rostin- dea cum este ºi credinþa noas-
în orice fel de împrejurare... de cult, de angajare într-o du-se “În numele Tatãlui”, la trã: dreaptã sau strâmbã.
Aºa ne-am pomenit, aºa relaþie vie cu Dumnezeu, cât ºi piept rostind “al Fiului”, la umã- Pr. Ion Tãrcuþã
Mãrturisitori contemporani ai Ortodoxiei 7
Sfântul Gherman, apostol în Alaska decât învãzut
cea a oamenilor?”
Un cãlãtor care l-a
pe pãrintele Gher-
Sfântul Gherman (1757-1836) a propovãduit Ortodoxia în man în 1819 l-a descris
Alaska, împreunã cu alþi nouã misionari ruºi. Este primul sfânt ca având “o înãlþime po-
ortodox de pe continentul american ºi sãmânþa din care ºi-au tras trivitã, o conformaþie deli-
seva sfinþi ºi pãrinþi îmbunãtãþiþi din vremea noastrã, precum catã, cu ochi blânzi, albaº-
Sfântul Petru Aleutul, Sfântul Ioan Maximovici sau cuviosul tri, iar trupul îi era încins
pãrinte Serafim Rose, despre care am vorbit în numãrul trecut. cu lanþ de cinci kilogra-
Vindecat de Maica Domnului aici, au dezvoltat comerþul me, cãmaºa îi era o piele
Sfântul Gherman s-a nãscut în a- cu blãnuri ºi au oprimat po- de cãprioarã, sandalele -
propiere de Moscova, în jurul anului 1757. pulaþia bãºtinaºã. În acest o bucatã de piele bãtu-
Nu existã date sigure despre locul în care context, insula avea nevoie citã, deºi uneori umbla
s-a nãscut, despre numele pe care îl purta sã fie luminatã de Cuvântul desculþ, iar peste toate
înainte de a se cãlugãri sau despre familia Adevãrului Celui Viu. Mi- acestea purta o dulamã
din care fãcea parte. Cert este faptul cã la siunea a fost alcãtuitã din 10 peticitã”. Astfel, sãrãcã-
vârsta de 16 ani a intrat în mãnãstirea misionari, printre care ºi mo- cios înveºmântat, umbla
Sfântului Serghie - Sf. Treime ºi a vieþuit nahul Gherman, care au peste dealuri ºi vãi, prin
în unul dintre metocurile acestei mãnãstiri, mers din sat în sat, au reuºit zãpadã ºi ploaie, în cãl-
situat în apropierea golfului Finlandei. În sã trezeascã conºtiinþele ale- “Eu, un biet pãcãtos, de 40 de durã ºi în frig, oriunde îl
vremea în care a stat aici, a cunoscut uþilor ºi sã-i boteze. Pãrin- ani caut sã Îl iubesc pe Dumne- chema datoria. Avea ca
lucrarea vie ºi tãmãduitoare a Maicii tele Gherman nota într-o zeu, ºi nu pot spune cã Îl iubesc pat o bancã acoperitã cu
Domnului, care l-a ajutat sã se vindece de scrisoare: “Domnul sã fie lã- precum ar trebui. Sã Îl iubeºti piele de focã, drept pernã
o ranã ce îi apãruse sub bãrbie. S-a rugat în udat! Am botezat mai bine pe Dumnezeu înseamnã sã te douã cãrãmizi, ºi o scân-
faþa icoanei Maicii Domnului, în somn a de ºapte mii de americani ºi gândeºti la El pururea, sã Îi slu- durã ca sã-i fie pãturã.
fost atins de aceasta ºi, când s-a trezit, rana am sãvârºit mai bine de jeºti zi ºi noapte, ºi sã faci voia Obiceiurile sale erau sim-
i se vindecase. douã mii de cununii… Îi Sa. Domnilor, Îl iubiþi pe Dum- ple: mânca cu mãsurã,
iubim ºi ei ne iubesc pe noi; nezeu într-acest chip, vã rugaþi dormea puþin, se ruga
Mãnãstirea Valaam - sunt buni, însã sãraci. κi Lui adesea, faceþi întotdeauna mult ºi muncea din greu.
mãnãstirea mucenicilor doresc atât de mult sã se voia Sa?” Sf. Gherman
Era îngãduitor cu slãbi-
Dupã ce a vieþuit aproape ºase ani la boteze, încât ºi-au distrus ºi ciunile altora ºi nu îi în-
acest metoc, a plecat la mãnãstirea Va- ºi-au ars idolii”. demna sã urmeze aceeaºi viaþã asceticã ca
laam, aflatã pe insula Valaam de pe lacul Misionarii au fost prigoniþi ºi chiar el. Era blând cu animalele din sãlbãticie,
Ladoga. În aceastã oazã veche de mona- uciºi de ºamanii aleuþilor, dar ºi de negus- pãsãrile ºi veveriþele îi erau tovarãºi, iar
hism ºi spiritualitate ortodoxã ºi-a conti- torii ruºi, pe care îi mustrau adesea pentru ursul sãlbatic îi mânca din mânã.
nuat viaþa de rugãciune ºi ascezã, obiº- cã duceau o viaþã imoralã ºi se purtau bru- Sfântul Alaskãi
nuind sã plece într-un loc mai depãrtat de tal cu bãºtinaºii. În 1806 unii dintre cã- Pe mãsurã ce a crescut în vârstã ºi în
mãnãstire, ce pânã astãzi îi poartã numele lugãrii misionari muriserã, alþii se întor- sfinþenie, sfântul s-a învrednicit de vede-
- Ghermanova - sã se roage ºi sã se bucu- seserã în Rusia din cauza condiþiilor grele;
re de frumuseþea creaþiei lui Dumnezeu. doar Sfântul Gherman a reuºit sã reziste cu rea îngerilor, dar ºi a duhurilor rele, a
primit stãpânire asupra stihiilor ºi a cãpã-
Mãnãstirea Valaam are o istorie cutre- credinþã în faþa încercãrilor ºi nu i-a pãrãsit tat darul proorociei. În noaptea în care a
murãtoare. A fost înfiinþatã în secolul X de pe aleuþi.
adormit întru Domnul, locuitorii insulei
cãtre ieromonahii Serghie ºi Gherman. Între Insula Pinului
secolele XII-XVI a fost ocupatã ºi distrusã Afognak au vãzut deasupra Noului Va-
de suedezi de 80 de ori. ªi tot de atâtea ori Sfântul s-a retras pe o insulã pãrãsitã, laam un stâlp de luminã. La aceastã vedere
a fost reconstruitã din temelie. Este numitã insula Pinului, pe care a numit-o Noul minunatã, au cãzut în genunchi ºi au stri-
ºi “mãnãstirea mucenicilor”, deoarece vie- Valaam. Insula este situatã în apropierea gat: “Sfântul nostru a plecat de la noi”.
þuitorii ei nu au scãpat de nici un atac venit oraºului Kodiak. De aici, sfântul i-a ajutat Sfântul Gherman nu a lãsat aleuþilor
din partea vremelnicelor regimuri politice. pe bãºtinaºi în diferite feluri: a fost ºi du- clãdiri cu biserici, ºcoli sau spitale, ci a
hovnic, dar ºi infirmier. Astfel, legãtura zidit biserici vii ºi credinþã în sufletele lor.
Peninsula de gheaþã dintre el ºi fiii lui duhovniceºti s-a întãrit ºi Primul sfânt al Americii a fost canoni-
În anul 1793, Sinodul Bisericii Ruse a a dat roade bogate. A trãit în singurãtate ºi zat în 9 august 1970, iar moaºtele sale se
hotãrât sã trimitã o misiune pentru a-i ascezã, rodind rugãciunea ºi dragostea. aflã în Catedrala Învierii din Kodiak,
încreºtina pe locuitorii peninsulei Alaska. Cineva l-a întrebat: “Pãrinte Gherman, Alaska. Astãzi, mormântul sãu din insula
Aceastã insulã devenise teritoriu rusesc la cum trãieºti de unul singur în pãdure? Nu Pinului, Noul Valaam, este vizitat de
sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi locuitorii te simþi niciodatã însingurat?” “Nu, nu pelerini veniþi din întreaga lume, minunile
majoritari, aleuþi, erau pãgâni. Insula a sunt singur”, a rãspuns el, “Dumnezeu pe care sfântul le-a revãrsat asupra locuito-
devenit renumitã datoritã comerþului cu este aici ºi pretutindeni. Îngerii Sãi sunt rilor peninsulei Alaska, dar ºi a ortodoc-
piele de focã ºi de vidrã. Din aceastã aici. Este cu putinþã sã fii singur, cu ei alã- ºilor de pretutindeni, fiind nenumãrate.
cauzã, mulþi negustori ruºi s-au stabilit turi? Nu este mai bine sã fii în tovãrãºia lor Eufemia Toma
8 Fii tânãr cu Hristos
Maica Siluana vã rãspunde
„Ce muzicã trebuie sã asculte un tânãr creºtin?“
Ce muzicã trebuie sã asculte un tânãr mâncãm ºi ce bem, la fel de important este ºi
creºtin? Eu eram pasionatã de muzica rock cu ce sunete ºi imagini ne hrãnim sufletul.
înainte, sã zicem, sã încep sã merg la biseri- Aºa cum, atunci când devenim conºtienþi ºi
cã, dar ºi acum mai ascult unele melodii responsabili, încercãm sã postim ºi sã nu
care-mi plac. Dar un creºtin adevãrat tre- mâncãm înlocuitori alimentari care ne ucid
buie sã-I slujeascã lui Dumnezeu în toate trupul, tot aºa ar trebui sã postim ºi sã avem
aspectele vieþii sale, nu? De aceea vã întreb, grijã ce mâncãm ºi în acest sens.
credeþi cã e dãunãtoare într-un fel aceastã Muzica rock, dincolo de mesajele ver-
muzicã (ºtiu cã sunt exagerãri de tot felul în bale violente sau hulitoare, are un ritm care e
muzica rock, dar nu la ele mã refer, nicio- strãin ritmului vieþii puse de Dumnezeu în
datã nu le-am simpatizat)? Vã rog sã-mi noi. Viaþa creatã de Dumnezeu este armonie
rãspundeþi (pe înþeles) dacã este ºi de ce este ºi pace ºi bucurie. Dacã vei sta liniºtitã ºi-þi
dãunãtor sã ascultãm ºi astfel de muzicã ºi vei asculta respiraþia sau bãtãile inimii, vei
ce muzicã e potrivitã pentru un tânãr care auzi ceva din muzica pe care o cântã trupul
ar vrea sã asculte de poruncile Bisericii. tãu viu. Omul, fãpturã creatoare “dupã chi-
Ana pul lui Dumnezeu”, are în el puterea ºi ºtiinþa
Draga mea Ana, sã facã din melodiile vieþii ºi lumii create de
Te îmbrãþiºez ºi-þi mulþumesc pentru Dumnezeu ca o mare simfonie, noi ºi noi
seriozitatea de care dai dovadã. Îþi mul- cântãri prin care dã slavã Creatorului pentru
þumesc pentru cã, fiind tu responsabilã, în- desfãtarea pe care o trãieºte, când este în
tregul trup al Bisericii va beneficia de biruinþa ta. Tu, Ana, alegi armonie cu El, sau dã glas durerii, tristeþii sau neliniºtii atunci
acum sã împlineºti poruncile Domnului pentru cã simþi cã asta îþi când se îndepãrteazã de Izvorul Armoniei. Când însã omul alege
dã Viaþã ºi Bucurie. Când Domnul ne dã porunci nu cere ceva de sã se rãzvrãteascã împotriva lui Dumnezeu pentru durerea pe
la noi, ci ne dã, prin ele, Puterea Lui fãrã de care nimic nu putem care o simte ca urmare a îndepãrtãrii de Izvorul Vieþii, aceastã
face spre bucurie ºi viaþã. O, dacã oamenii ar pricepe asta! ªi putere creatore se perverteºte ºi genereazã ritmuri adecvate
dacã s-ar îndura sã asculte dupã ce pricep! Poate te vei întreba, revoltei ºi împotrivirii. Dorul de viaþã cade în dorinþã de moarte
ca ºi mine oarecând, de ce nu se îndurã cineva sã aleagã Viaþa în ºi autodistrugere, ca o amarã rãzbunare pe Creatorul Care nu ne
locul morþii pe care o mâncãm ºi bem, o respirãm ºi absorbim satisface poftele ºi dorinþele aºa cum am voi noi, aºa cum ni le
prin porii pielii ºi prin auz ºi miros încã din pântecele mamei? sugereazã duhurile întunericului care se hrãnesc cu aceste revolte
Din cauza vrãjmaºului nostru ucigaº de oameni care ne oferã ale noastre...
surogate imediate ºi imediat aducãtoare de plãcere simþualã. Plã- Mulþi tineri, aºa cum ai fãcut ºi tu, îndrãgesc aceastã muzicã
cerea ne robeºte otrãvii care ne ucide. Ca sã ieºim din robia ei rãzvrãtitã ºi distructivã pentru cã au temeiuri în viaþa lor sã se
avem nevoie de Adevãrul Care ne face liberi, de Domnul, Care revolte împotriva vieþii la care sunt condamnaþi prin venirea pe
ni Se oferã pe Sine ca sã devenim ceea ce a gândit El sã fim. Dar lume într-o lume pe care nu au ales-o ºi care e deja bolnavã de
trecerea de la robie la libertate e grea, e însoþitã de un “sevraj” urã ºi revoltã. Copilul aºteaptã dragoste ºi primeºte dezamãgiri.
dureros, e ca o moarte. E moarte. Dar e moartea care duce la Aºa învaþã sã se “apere”, sã se revolte, sã-ºi facã “dreptate”,
Viaþã ºi nu la putrezire! sfârºind în a imita rãul care l-a mutilat, ducându-l mai departe ca
Acum, sã revenim la muzicã. Ce este muzica, om drag? Este pe un blestem. ªi, pentru toate acestea el îl acuzã pe Dumnezeu
o hranã pentru suflet, pentru partea lui pãtimitoare, simþitoare, ºi se rãzbunã pe El fãcându-ºi rãu sieºi. Vedem aici inspiraþia
afectivã. Sunetul muzicii, ca ºi cel al cuvintelor, intrã în noi, în demonicã a acestei rãzvrãtiri. Numai diavolul, care ne urãºte,
celulele noastre ºi se “scrie” acolo dând o informaþie ºi o putere poate sã ne sugereze sã ne facem rãu nouã înºine, pentru cã
pe care o “mâncãm” ºi o folosim apoi în viaþa noastrã, în relaþi- numai el ºtie cât de mult ne iubeºte Dumnezeu ºi cât de fericiþi
ile noastre... ºi, aºa cum pentru trup e foarte important ce am fi dacã am alerga la El ca sã primim Viaþã ºi Bucurie!
Poate þi se pare greu sã te orientezi în acest hãþiº. ªi este.
Tinerii de azi, mucenici De aceea Domnul ne-a lãsat porunci simple ºi o Bisericã Vie
„Astãzi tinerii care reuºesc sã se pãstreze curaþi pânã la cãsãtoria cu rânduialã simplã, la îndemâna oricui ºi oricând. Împlinind
lor vor fi socotiþi mucenici. Tot astfel vor fi socotiþi ºi tinerii care vor poruncile, hrãnindu-te cu Domnul ºi cu harul Lui, vei învãþa
sã devinã monahi, dacã se vor pãstra ºi ei curaþi pânã în clipa când vor sã umbli pe Cale fãrã poticniri grave. Vei simþi în trupul tãu,
îmbrãca rasa. Mucenicii cei de demult trãiau mucenicia sângelui. devenit templu al Duhului Sfânt, care muzicã este bunã ºi care
Tinerii de astãzi, atunci când se nevoiesc sã se pãstreze curaþi, sunt nu pentru sufletul tãu. Aºa cum simþi ce hranã este bunã ºi
consideraþi mucenici ai conºtiinþei, din pricina rãzboiului conºtiinþei care nu pentru trupul tãu! Pânã atunci încearcã sã fii ascultã-
pe care îl rabdã ºi al dispreþului celorlalþi. Mucenicia conºtiinþei une- toare de Bisericã ºi de rânduiala ei vindecãtoare ºi sfinþitoare.
ori este mai dureroasã decât cea a sângelui.” Aºa sã te ajute Dumnezeu, copil drag!
Cuviosul Paisie Aghioritul M. Siluana
CMYK
Pas în doi 9
Ne vorbeºte Pãrintele Arsenie Papacioc
„Femeia care e bunã, Nu existã
nimic nu-ii mai bun!“ „jumãtatea mea“
Am cununat odatã pe cineva, ºi când am ajuns la rugã-
ciunea aceea unde preotul spune: “iar femeia sã asculte de Credeþi cã fiecare om are o
bãrbat”, toatã lumea s-a uitat la mireasã ºi mireasa a plecat jumãtate a lui?
capul. Mie nu mi-a convenit acest moment care a stãpânit Asta este o expresie care mie nu
ceremonia, pentru cã fetiþa aceea a fost înjositã în cel mai mi-a plãcut. Nu e o jumãtate a ta, ci
mare moment din viaþa ei. Dar am tãcut pânã mi-a venit vre- un tot al tãu; tu eºti tot, ea e tot. Nu
mea la cuvânt, ºi i-am spus: “Am constatat cã lumea n-a fost existã grad de rudenie între soþ ºi
atentã la cuvintele de mai înainte, care spuneau cã bãrbatul soþie, pentru cã ei sunt una. Dum-
este dator sã-ºi iubeascã nevasta. Dragã mireasã, dacã nu te neavoastrã aþi vãzut steaua lui
iubeºte, sã nu-l asculti!” Sã nu ne jucãm cu cuvintele! Fata David, evreiascã: sunt douã tri-
nu e numai o jucãrie de pat sau o jucãrie de bucãtãrie; sun- unghiuri echilaterale suprapuse. Ea
Pãrintele Arsenie tem plini de obligaþii, suntem plini de datorii. Prin urmare, e fãcutã de David, care era omul lui
Papacioc, numit ºi “pust- trebuie sã vezi într-o iubitã de la început, când poþi sã ju- Dumnezeu, ºi ea reprezintã fiinþa
nicul de la malul mãrii”, s-a deci - pentru cã dacã te-ai îndrãgostit nu mai judeci - niºte omeneascã, care are calitatea cali-
nãscut la 15 august 1914. A lucruri pentru viitor, pânã la sfârºitul vieþii. Deci este deza- tãþilor în creaþia lui Dumnezeu: chip
fost cãlugãrit în 1949 ºi a vantajul celui care se îndrãgosteºte prost, care s-a îndrãgos- ºi asemãnare cu El. ªi de aceea l-a
petrecut mulþi ani în tit pentru cã a vãzut ceva superficial; el nu mai simte fru- fãcut pe om întâi ca un triunghi
închisorile comuniste. Din museþea aceea grozavã a iubirii. echilateral, cu baza în sus, pentru cã
1976 este duhovnicul Credeþi dumneavoastrã cã acest mare meºter, omul e tare în putere, apoi un tri-
Mãnãstirii “Sf. Maria” din Dumnezeu, când a creat omul, ºi pe femeie deci, a creat-o unghi echilateral cu baza în jos, care
Techirghiol. fãrã sã toarne acolo sentimente ºi posibilitãþi extraordinare?! simbolizeazã femeia. Nu existã
“jumãtatea mea”. E o expresie spu-
Datoritã înþelepciunii ºi Femeia, þineþi seamã, dragii mei, care e rea, nimic nu-i mai sã la un pahar de vin; la o sticlã de
blândeþii sale, este cãutat rãu, dar care e bunã, nimic nu-i mai bun! Deci trebuie cu
vin, pardon! ca sã nu zic la un butoi
de foarte mulþi credincioºi, orice chip s-o faci bunã, dar cel mai bine este sã nu te chiar.
grãbeºti la începutul începuturilor.
care vin din toatã þara pen-
Existã un instinct în noi. Odatã, mã gãseam la Timi-
tru a primi povãþuire.
În numãrul acesta, câ-
ºoara. Nu eram cãlugãr, nici la mãnãstire nu eram, dar mã
gândeam la asta. Un student la politehnicã se îndrãgostise
teva fragmente din spusele de o studentã foarte urâtã. M-am trezit cu el la mine sã-mi „Sã preþuiþi
Sfinþiei sale despre relaþiile cearã sfaturi, cã era înnebunit dupã ea. N-o cunoºteam, cã
dintre bãrbat ºi femeie, nu putea sã pãtrundã oricine pânã la mine, dar el o iubea...
femeia“
despre viaþa de familie. Am cunoscut-o apoi. Ea, sãraca, n-avea cum sã speculeze Floarea stã în glastrã; bãiatul tre-
iubirea, pentru cã nu avea nimic, era urâtã. Dar nu existã femeie urâtã. Femeile sunt ca flo- buie sã umble sã ºi-o aleagã. Fata nu
rile: toate sunt frumoase, dar fiecare în felul ei. Bãrbatul trebuie sã se plece sã o ia - adicã trebuie sã batã cãrãrile bãiatului, ci
sã-i arate eleganþã, preþuire. Atunci floarea îºi aratã ºi mirosul, ºi calitãþile ascunse, pentru cã bãiatul sã dea peste ea. ªi apoi, voi tre-
tu ai ºtiut sã rãscoleºti adâncurile ºi ai fãcut din ea ceea ce nu ºtia ea cã este. Femeia trebuie buie mai întâi de toate sã ºtiþi sã
preþuitã, sã ºtiþi, pentru cã mai întâi ne reprezintã o femeie în Împãrãþia cerurilor: Maica preþuiþi femeia foarte mult. Ea este o
Domnului. Te cutremuri, þi-e ºi fricã sã vorbeºti comparând-o pe ea cu oamenii. creaþie a lui Dumnezeu extraordinarã.
Cum vi se pare, preacuvioase, dupã experienþa aceasta foarte lungã, atitudinea faþã Vã daþi seama ce putere are o femeie
de femeie, în general, sau în relaþia dintre bãrbat ºi femeie: a evoluat înspre pozitiv sau sã te scoatã dintr-o stare amãrâtã. Fap-
înspre negativ ? tul cã un bãrbat ºtie cã acasã are parte
În general, a evoluat spre înflorire, spre pozitiv. Dar, spre îndurerarea momentului istoric de o iubire desãvârºitã îl face sã mun-
în care ne aflãm, existã ºi foarte multe cazuri când femeile abia îºi mai suferã bãrbaþii: sunt ceascã, sã câºtige rãzboaiele, sã-ºi re-
beþivi, chiar necredincioºi. Au rãmas în ateismul anilor trecuþi ºi femeile se luptã din rãspu- zolve problemele.
teri sã-i aducã ºi pe ei la credinþã, dar e foarte greu. Cu unii se poate, dar alþii spun: “Iar te Sã ºtiþi cã femeia nu gândeºte sim-
rogi, iar te închini? Ce, te-ai pocãit?” Sunt ºi cazuri din acestea, dar sunt ºi foarte multe plu. Chiar dacã nu e învãþatã, ea are o
familii în care existã întelegere duhovniceascã. Însã te furã ºi treburile. De aceea noi, ca putere de pãtrundere deosebitã ºi e
duhovnici ºi preoþi, în general, îi sfãtuim pe cei care nu au timp pentru rugãciunea de tipic, mult mai realistã decât un bãrbat. Ea
pentru cã se scoalã de noapte cu treburi, sã aibã o stare de rugãciune acolo unde se gãsesc. are încã de astãzi un sentiment pentru
Dacã tu te duci cu inima deschisã la treburile tale gospodãreºti, pe care tot pentru Dumnezeu ziua de mâine. Însã noi discutãm,
le faci, cine te opreºte sã ai în gând: “Doamne miluieºte”? Sã poþi sã intri apoi în casã cu sen- raþionalizãm niºte lucruri, dar în iubire
timentul acesta de om al lui Dumnezeu. nu este nimic raþional.

CMYK
10 Educaþie creºtinã
mã duc sã-mi corectez fetiþa. ªi trebuie sã
Principii creºtine de educare a copiilor fac asta de câte ori nu se comportã cum tre-
buie. Aceasta este consecvenþa ºi asta lipsea
Despre consecvenþã în educaþia pe care o dãdeam copiilor mei.
Nu renunþaþi
Continuãm serialul consacrat educãrii creºtine a copiilor - sfaturi preluate ºi
adaptate (cu acordul autoarei) din cartea Raising Godly Tomatoes. Vã rea- Aºa cã am decis sã fac asta. Am stabi-
mintim cã autoarea, Elisabeth Krueger, este o mamã creºtinã din Statele Unite lit-o ca fiind prioritatea mea numãrul unu.
care îºi educã acasã cei zece copii. În acest al ºaselea episod: ce este consecvenþa Nu m-am mai dus nicãieri ºi n-am mai
în educaþie, cât de important e sã fie aplicatã încã de la început ºi sã nu renunþãm fãcut nimic, nici mãcar sã mai vorbesc la
la ea niciodatã. telefon fãrã sã am copiii sub ochi tot tim-
În educarea copiilor, mai încãpãþânaþi ca pul. Mã opream din ce aveam de fãcut ºi îi
trebuie obligatoriu sã fiþi alþii. Motivaþia unui corectam de fiecare datã, de câte ori era
consecvenþi. Lipsa de con- copil va varia de la o nevoie. DE FIECARE DATÃ. Întâi au fost
secvenþã este una dintre perioadã la altã ºi de o grãmadã de corecþii ºi am avut îndoielile
cele mai mari probleme pe la un incident la altul. mele referitor la eficacitatea metodei, dar
care o au majoritatea pãrin- În loc sã încercaþi sã la sfârºitul celei de-a treia zi lucrurile erau
þilor, indiferent de metoda vã descurcaþi cu fie- cu mult îmbunãtãþite. La sfârºitul celei
de educaþie aleasã. Succe- care copil în acelaºi de-a treia luni aveam o familie nouã. Dupã
sul pe care îl veþi obþine e mod, încercaþi sã asta n-a mai fost nevoie de disciplinãri
direct legat de cât de con- vizualizaþi rezultatul majore deloc. A fost un miracol, ºi mare
secvent sunteþi. Nu vã leneviþi. Nu renun- final pe care îl doriþi, ºi faceþi orice trebuie parte din el o reprezintã consecvenþa.
þaþi. Nu cãutaþi scuze. Þineþi copiii lângã fãcut cã sã-l obþineþi cu fiecare copil în Consecvenþa este imposibilã dacã sun-
voi ºi supravegheaþi-i, corectând toate parte. Învãþaþi sã priviþi în inima fiecãrui teþi la distanþã de ceea ce face copilul ºi nu
neascultãrile ºi atitudinile rele. Spuneþi clar copil ºi sã determinaþi ce corecþii sunt sunteþi destul de aproape sã-l corectaþi.
ce doriþi, ºi doriþi exact ceea ce spuneþi. Nu necesare în funcþie de asta. Þineþi-vã copilul aproape, includeþi-l, dacã
vã temeþi sã stabiliþi standarde înalte ºi sã e posibil, în tot ceea ce faceþi, astfel încât
le menþineþi. Aºteptaþi, învãþaþi ºi educaþi Nu amânaþi sã-l aveþi sub ochi întreaga zi. La început
copilul sã se poarte în modul în care doriþi, Ceea ce consecvenþa înseamnã cu ade- asta vã va ajuta sã vedeþi ºi sã corectaþi
ºi nu în modul în care alþii îºi lasã copiii sã vãrat este ca de fiecare datã când copilul comportãrile greºite, dar mai târziu vã va
se poarte. vostru trebuie sã fie corectat, sã vã ridicaþi ajuta sã vã îndrumaþi copilul ºi sã vã bucu-
ºi sã faceþi acest lucru (ºi staþi acolo, ºi raþi de el. Eventual va deveni un mod de
Ce e consecvenþa continuaþi sã o faceþi, pânã înþelege viaþã care vã va uni familia mai mult, ºi o
Consecvenþã nu înseamnã “pro- mesajul). Îmi amintesc cã odatã vorbeam va apropia de Dumnezeu.
cedeazã la fel cu fiecare copil” sau “fã cu cineva la telefon, ºi îi spuneam per-
acelaºi lucru indiferent de circumstanþe”. soanei respective cã îmi aud fiica cea micã
Copiii au personalitãþi diferite, au reacþii sãrind pe canapea dincolo, ºi cã ar trebui sã
Câteva reguli
diferite. Nu toate împrejurãrile sunt la fel. o opresc, dar... Asta m-a lovit. Da, asta e.
Vârsta copilului trebuie luatã în seamã. Asta e exact ceea ce trebuie sã fac. Trebuie
pentru mame
Unii copii au o voinþã mai puternicã ºi sunt sã îmi întrerup conversaþia telefonicã ºi sã EFii rezonabilã în ceea ce pretinzi
de la copii.
Mânia ºi creºterea copiilor ESpune exact ce doreºti, ºi doreºte
Dacã vã educaþi copiii începând de- efort din partea lor, a pãrinþilor. Aceste ati- exact ceea ce spui.
vreme, în mod rezonabil ºi constant, nu tudini conduc la eºec, frustrare ºi mânie. ESupravegheazã copilul cu atenþie.
existã nici un motiv sã deveniþi frustraþi ºi
supãraþi pe ei. Atunci când copiii voºtri
Reconsideraþi-vã, aºadar, prioritãþile.
Recunoaºteþi cã a fi pãrinte este o slujbã
EFii consecventã în corectarea
oricãrei neascultãri.
fac imediat ceea ce le cereþi ºi ºtiþi cum sã
vã descurcaþi când nu fac asta, motivul
cu normã întreagã ºi trebuie sã fie priori-
tatea voastrã numãrul unu, dacã vreþi sã EO consecinþã imediatã, negativã,
pentru a deveni furios nu existã. Atunci aveþi rezultate decente. Renunþaþi la orice este cea mai bunã.
când copilul este scãpat de sub control ºi altceva dacã e nevoie ºi fiþi pãrinte în cel EPedepseºte în mod corect (pro-
când pãrintele nu ºtie ce sã facã, cei mai mai bun mod posibil. Dacã aveþi voi în- porþional cu fapta).
mulþi pãrinþi devin frustraþi, apoi furioºi. ºivã o problemã de temperament, recu- EFii îngãduitoare ºi treci cu vede-
ªi de aici încep alte probleme. noaºteþi ºi puneþi stãpânire pe ea, astfel rea accidentele, ºi la fel când vezi
Uneori apar aºteptãrile ºi prioritãþile încât mânia sã iasã din peisaj. pãrere de rãu adevãratã.
greºite ale pãrinþilor. Unii pãrinþi ar dori cã
cei mici sã “disparã” în timp ce ei îºi con-
“Îmbrãcaþi-vã, dar, ca aleºi ai lui
Dumnezeu, sfinþi ºi prea iubiþi, cu milos- EFii întotdeauna iubitoare, în speci-
tinuã viaþa ca ºi cum copiii n-ar exista. tivirile îndurãrii, cu bunãtate, cu smere- al atunci când copilul se poartã frumos.
Alþii se aºteaptã ca cei mici sã se comporte nie, cu blândeþe, cu îndelungã-rãbda-
fãrã nici o greºealã tot timpul, fãrã nici un re.” (Coloseni 3, 12) A consemnat Oana Dobrin
Educaþie creºtinã 11
10 lucruri de fãcut cu copiii (III) 1. Scris ºi citit
2. Povestirea oralã
3. Memorarea
Copiii care au sub 10 ani au neapãratã nevoie de activitãþi zilnice care sã îi ajute sã 4. Audiþii & ascultarea cu
se dezvolte. De când sunt mãmicã am citit diverse materiale, încercând sã gãsesc o me- atenþie a unui text
todã cât mai bunã de educaþie pentru copiii mei. Printre lecturi a fost cea a unui articol 5. Rugãciune în familie
foarte util: “10 lucruri de fãcut cu copiii înaintea vârstei de 10 ani”. Desigur, nu tot ce am 6. Arte & lucru manual
citit acolo se potriveºte, dar am reþinut câteva idei, pe care vi le împãrtãºesc. Continuãm 7. Excursii & bibliotecã
deci seria celor 10 activitãþi care vã 8. Munca & slujirea altora
6. Arte & lucru manual pot ajuta sã creºteþi copii sãnãtoºi 9. Disciplina
Copiii învaþã mult cu ajutorul simþurilor. Ei au fizic, mintal ºi spiritual. 10. Jocuri & explorare
nevoie de multe activitãþi de lucru manual înainte de
vârsta de 10 ani. Daþi-le timp sã experimenteze diverse 7. Excursii & bibliotecã
activitãþi manuale ºi îºi vor dezvolta creativitatea ele-
mentarã ºi îndemânarea. Duceþi des copiii în excursii. Faceþi-vã timp sã mergeþi la concerte ºi
În camera de zi, sau oriunde petreceþi mai mult timp piese de teatru, sã vizitaþi muzee ºi expoziþii. Dãruiþi-le copiilor expe-
cu copiii ºi le citiþi, amenajaþi un raft unde sã pãstraþi rienþe prin care sã-ºi clãdeascã înþelegerea asupra lumii - experienþe care
creioane, culori, carioci, hârtie, foarfeci, lipici, materiale sã îi marcheze ºi de care sã îºi aminteascã mai târziu.
pentru cusut, împletit ºi croºetat. Alãturi de acesta aran- Nu lãsaþi copiii sã exploreze lumea
jaþi o mãsuþã cu scaune unde copiii vor putea lucra în din faþa televizorului. Copiii au nevoie de
liniºte la proiectele lor, în timp ce le citiþi. Rezultatele experienþe reale, pe care sã le trãiascã. Sã
muncii lor pot fi dãruite celor apropiaþi, pot participa cu vezi la televizor un avion luându-ºi
ele la concursuri, sau pur ºi simplu pot fi expuse în casã. zborul nu e acelaºi lucru cu a vedea asta
Unul din lucrurile cele mai utile pe care le-am fãcut în realitate. Sã asculþi un concert la radio
pentru fetele mele a fost sã le cumpãr un sac cu resturi de sau televizor nu e acelaºi lucru cu a par-
material de la o croitoreasã. Sacul era plin cu tot felul de ticipa la el în realitate. Sã vezi un expe-
bucãþi de stofã, mãtase, satin. La vremea aceea fetele riment ºtiinþific la tv nu e acelaºi lucru cu
erau destul de mici ºi aveau puþinã îndemânare în ceea ce a-l realiza singur.
priveºte cusutul,
dar primele încer-
cãri de a transfor-
ma peticele în ro-
chiþe pentru pã-
puºi le-a stârnit Dacã ar fi sã o iau de la
dorinþa de a învãþa început cu educarea copi-
mai mult. M-au ilor, le-aº cumpãrã un mi-
întrecut rapid, ast- croscop ºi instrumente de
fel cã acum se o- disecþie încã de la 6 sau 7
cupã cu crearea de ani ºi i-aº învãþa cum sã le
rochii de epocã. ªi toate acestea de la un sac cu resturi de foloseascã. Le-aº cumpãra un telescop bun, o trusã de chimie ºi aº ame-
material! Maºina de cusut, raftul cu rechizite ºi mãsuþã naja în casã un loc unde sã le foloseascã. Pe scurt, aº cheltui mai degrabã
au fost întotdeauna la îndemâna copiilor noºtri. Pro- banii pe instrumente de lucru decât pe cãrþi care aratã cum se face.
iectele lor puteau fi lãsate la vedere pânã le terminau. Încã din copilãrie formaþi-le obiceiul de a vizita biblioteca publicã
Nu permiteþi copiilor sã facã desene sau activitãþi de sãptãmânal. Astfel copilul va deveni familiar cu modul de aranjare a
lucru manual la calculator! Mouse-ul nu dezvoltã în- cãrþilor ºi va învãþa sã cearã bibliotecarului ajutor.
demânarea manualã la fel cum o fac puþin lipici ºi câte-
va bucãþele de hârtie. Notã :
Mama m-a dus la biblioteca publicã ºi m-a înscris încã dinainte de a
Notã : fi la ºcoalã. Apoi, când am mai crescut, mergeam singurã, sau cu pri-
Ideea cu sacul de petice am experimentat-o în copi- etenele, sã împrumut cãrþi. Pânã sã mã mut în Bucureºti am fost mereu
lãria mea. Naºa era croitoreasã ºi primeam mereu de la înscrisã la bibliotecã.
ea diverse bucãþi de material cu care fãceam rochiþe la Mã bucur mult cã în copilãrie n-am avut programe la televizor, asta
pãpuºi. Apoi am primit o carte despre cum sã croieºti ºi mi-a oferit foarte mult timp sã citesc, sã lucrez diverse obiecte folosin-
sã coºi diverse lucruºoare pentru pãpuºi. Nu am ajuns la du-mi îndemânarea manualã, sã explorez natura ºi sã fac ierbare, ºi multe
un foarte mare grad de îndemânare în domeniu, dar când altele. Din acest motiv televizorul stã mereu închis la noi în casã, ºi co-
nu aveam copii îmi mai fãceam haine cu ajutorul revis- piii mei îºi gãsesc câte ceva de fãcut vrând-nevrând. Mã strãduiesc ca
tei “Burda”. ªi acum o mai cumpãr din când în când, în mãcar o datã pe sãptãmânã sã realizãm împreunã o activitate de lucru
speranþa cã la un moment dat voi gãsi timpul necesar manual mai deosebitã, iar în restul zilelor picteazã, coloreazã, modeleazã
pentru a-mi mai lucra câte ceva. din plastilinã, decupeazã etc.
Irina Constantinescu, psiholog
Cerul care plângea dupã stele
Era odatã un cer fãrã vedete... am asemãnãtoare...
vrut sã spun fãrã stele. Era aºa, gol, - Eu, spuse o stea care ba
albastru - închis ºi avea câþiva nori ºi sclipea cu putere, ba pãlea,
un soare. sunt a altui om, care e când
Ziua era bine, chiar era un cer foarte bun ºi onest, când mai
vesel. Mai rãu era seara... ºi rãul face câte-o greºealã... cam gra-
cel mai mare venea noaptea. Lu- vã. Aºa e el. Sper sã se hotãrascã
na, singurã aproape, se preum- spre bine. Altfel mã sting de
bla printre câteva stele. Sã fi fost tot...
trei, sã fi fost cinci... Puþine de - Iar eu, zise cea mai
tot! κi amintea ea cã odatã fuse- tânãrã ºi mai frumoasã
serã mai multe ºi mai strãlucitoare. dintre stele, sunt a
Sãrmana lunã! Pe zi ce trecea, mai bine unui copil bun ºi
spus pe noapte ce trecea, stelele ei blând, inteligent ºi sen-
pãleau... Îi era fricã sã nu le piardã ºi pe sibil; o, Doamne, ce su-
ultimele. flet curat de copil! Mã rog ca
Într-o noapte, ea s-a adunat la sfat Domnul sã-l þinã aºa! Iar dacã
cu cele trei stele rãmase. mã mai vedeþi clipind, nu e de vinã
- Dragi tovarãºe, spuneþi-mi secre- copilul, ci mã supãr, mã întristez, cãci
tul vostru. Ce vi se întâmplã? A apãrut alþi copii se poartã urât cu el. Îi spun
boala stelelor? ªi nu are leac? meserie, s-a cãsãtorit, are copii acum. “bleg” ºi “înapoiat”...
- Pãi, sã vedeþi, Doamnã, rãspunse Era om cinstit ºi sãritor cu alþii. Dar a - Dar el rezistã? întrebã Luna,
cea mai în vârstã, sclipind obositã, nu început sã fure... Dacã nu se lasã de încordatã.
noi ne îmbolnãvim... Eu sunt steaua furat, ba chiar se ia ºi de alte rele, eu - Rezistã, sãrãcuþul. Le rãspunde
unui om care a fost foarte cuminte, pe mult n-oi mai sclipi... Alte surori de-ale acelora cã nu a vrut sã-i supere cu
când era copil. A crescut, ºi-a gãsit o mele de mult s-au stins, din motive nimic, din contrã, dacã au nevoie de
ajutorul lui, el e oricând gata ...,
Ghicitori... cu litere din alfabet! spuse gânditoare steluþa.
- Vai, ce bine! Înseamnã cã mai
e o ºansã ca sã mi se umple iar
„A“ e de la _ _ _ _ veche, Un palat cu cruce sus, cerul de stele! E drept, nu e foarte
În care-au urcat, pereche, Duminica-n ea ne-am dus! mare, dar existã! Copilul tãu poate
Animalele, pe rând; schimba lumea întreagã, prin sufle-
Noe, în credinþã stând, „C“ este de la _ _ _ _ _ _ _ _, tul lui bun. Ah, de nu s-ar înrãi ºi
el! Atunci ar vedea cum ºi cei din
ªi familia lui toatã, Treapta-ntâi spre biruinþã, jurul lui înfloresc, se lumineazã, ºi
Ce a fost încredinþatã Pe care noi o avem, cum stelele lor se reaprind pe cer!
Cã va curge potop greu Prin ea, pe Domnul Îl chem! - Se reaprind pe cer ...
De la Bunul Dumnezeu! - Se reaprind pe cer ...
„C“ ºi de la _ _ _ _ _ _ _ _ , - Se reaprind pe cer!
Luna, uimitã, vãzu cum alte
_ _ _ _ _ _ _ _, cu „B“ este, Pune zilelor hotar: câteva steluþe, timide, li se alãturau
Literã de bunã veste, Sãrbãtorile numeºte, la sfat. Erau roadele rãbdãrii ºi
Casa Domnului aratã, Iar creºtinul le cinsteºte! bunãtãþii copilului. Primele roade...
Pe pãmânt întruchipatã, Paginã realizatã de Prof. Mirela ªova

CMYK
Trup ºi suflet 13
lui apropiat, adevãrul este cã
Clonarea umanã: existã numeroase indicii care pun

Quo vadis, Homini? sub semnul întrebãrii viabilitatea


acestor soluþii.
Acest lucru este cu
precãdere important
În 1996 echipa de cercetãtori de la Institutul Roslin din câtã vreme aceastã di-
Edinburgh, Scoþia, condusã de Jan Wilmut, avea sã facã publicã recþie de cercetare nu
o ºtire de senzaþie: clonarea primului mamifer, oaia Dolly. Acest este singura cale cãtre
rezolvarea problemei.
fapt a adus pentru prima oarã înaintea publicului larg problema Celule stem, aºa cum
clonãrii. vom vedea în numãrul
Ce este clonarea? familiei poate fi privitã ca o viitor, pot fi prelevate
încercare de a recrea fiinþa u- ºi de la adulþi, fãrã sã
Clonarea (din grecescul Klon, care manã dupã chipul omului ºi avem nevoie de em-
înseamnã ramurã) este crearea unui or- dupã caracteristicile sale favo- brioni pentru clonare.
ganism identic prin reproducere asexu- rite, în locul chipului lui Dum- Se discutã recent ºi
atã (adicã în afara legãturii conjugale nezeu. Posibilitatea producerii despre posibilitatea
dintre un bãrbat ºi o femeie). de copii prin clonare transfor- creãrii de celule stem,
Corpul uman are douã tipuri de celule: mã practic o sfântã tainã într-o fãrã implicaþiile mora-
somatice, care intrã în alcãtuirea diferi- sterilã realizare tehnologicã. le ale clonãrii ºi recol-
telor þesuturi ºi organe ºi celulele germi- tãrii lor din embrioni.
nale: ovulul ºi spermatozoidul. Tehnica Mai mult, cercetarea
clonãrii constã în înlocuirea nucleului unui Clonarea terapeuticã fundamentalã farma-
ovul cu nucleul unei celule somatice pro- - Promisiunea ceuticã are ºi ea cori-
venitã de la individul ce urmeazã a fi ªtiinþei doarele ei de speranþã
clonat. Dupã acest schimb, celula-ou nou pentru aceste maladii.
formatã este supusã unui stimul electric ºi Care este promisiunea me- Una dintre pro-
noua viaþã începe sã creascã odatã ce dicinii? Clonarea în scopuri te- blemele cele mai se-
începe diviziunea celularã. rapeutice ar putea trata diferite rioase ale clonãrii de
Dacã se intenþioneazã clonarea repro- maladii ºi mai ales pentru pro- embrioni umani în
ductivã, urmãtorul pas este implantarea ducerea celulelor stem embri- scopuri terapeutice es-
embrionului în uterul unei femei, urmat de onare. Acestea sunt celule pro- te cã, odatã cu recol-
gestaþie ºi naºtere. venite din primul stadiu al dez- tarea mult doritelor
În momentul actual existã douã direcþii voltãrii umane. Un embrion celule stem, embrio-
mari ale clonãrii umane: clonarea repro- aflat între trei ºi cinci zile nul format prin clo-
ductivã ºi clonarea terapeuticã. Prima din- conþine celule stem angajate în nare este practic ucis.
tre ele este interzisã formal în toate þãrile crearea de diferite þesuturi ºi Nu putem reduce
lumii, cel puþin în momentul actual. Cea organe pentru viitorul fãt. existenþa unui embri-
de-a doua, datoritã promisiunilor medicale Anumite studii efectuate on uman la “un grup
înalte, este toleratã în multe þãri. pe animale de laborator suge- de celule” atâta vreme
reazã cã inocularea celu- cât, dupã învãþãtura
Procreare în afara sexualitãþii lelor stem în zonele a- atât a ºtiinþei cât ºi a
tinse de anumite boli (di- Bisericii, embrionul
Una din problemele ridicate de repro- abet, Parkinson, Alzheimer, uman este purtãtor de
ducerea prin clonare este aceea cã se traumatisme medulare, boli viaþã ºi este om ade-
întâmplã în afara sexualitãþii cuplului, cardiace etc.) se pot diferenþia vãrat din momentul
având consecinþe nebãnuite. în aºa mãsurã încât sã com- procreãrii. În ochii lui
Pr. Demetrios Demopulos (doctor în penseze pierderea funcþionalã Dumnezeu, acesta es-
geneticã) afirma: “ca ºi creºtin ortodox, a organului respectiv. Spre te o persoanã comple-
vorbesc împotriva oricãrei încercãri de a exemplu, un pacient cu diabet tã, purtãtoare a chipu-
clona o fiinþã umanã, pentru cã oamenii insulinic, în urma unei injecþii lui dumnezeiesc ºi nu
trebuie sã fie creaþi printr-un act de dra- cu astfel de celule specializate un boþ de carne ano-
goste între doi oameni, nu prin manipu- îºi poate redobândi funcþia nim. Deci oricine
larea unor celule ca parte dintr-un act de pierdutã a pancreasului de a interferã cu viaþa aces-
auto-iubire egoistã. Acþiunile noastre tre- secreta insulinã. tui om adevãrat, chiar
buie sã ne reuneascã în Hristos, nu sã ne Trebuie precizat însã de la dacã în formã inci-
separe în noi ºi diferite clasificãri”. început cã aceste promisiuni nu sunt în pientã, comite pãcatul uciderii.
Din punctul de vedere al învãþãturii momentul de faþã decât promisiuni. Deºi (va urma)
ortodoxe, orice tehnologie reproductivã partizanii clonãrii terapeutice pot prezenta
utilizatã în afara contextului cãsãtoriei ºi aceste lucruri ca fiind de domeniul viitoru- Pr. Alexandru Stanciu

CMYK
14 Actualitatea religioasã
Decizia Sinodului Unificarea celor douã eparhii ortodoxe
în cazul Corneanu româneºti din America
În ºedinþa de lucru, din zilele de 8-9 iulie 2008, Sfântul Biserica Ortodoxã Românã din Statele Unite ºi Canada, prin re-
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat în discuþie prezentanþii, clerici ºi mireni, ai parohiilor care o compun, s-a con-
împãrtãºirea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Nicolae, Mitropolitul stituit la Congresul bisericesc, întrunit în Detroit - Michigan, la 25
Banatului, la o Liturghie greco-catolicã ºi concelebrarea aprilie 1929, în Episcopie Misionarã, supusã canoniceºte Sfântului
Preasfinþitului Pãrinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu un ie- Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
rarh greco-catolic la slujba de sfinþire a Aghiazmei Mari. Din cauza unor neînþelegeri, dupã anul 1947, Biserica Ortodoxã
Sfântul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor Românã din America a fost împãrþitã în douã eparhii, una dintre
doi ierarhi, care au produs tulburare în Bisericã. Apoi, Sfântul acestea intrând în jurisdicþia canonicã a Bisericii Ortodoxe a Rusi-
Sinod a luat act de regretul ºi pocãinþa acestora, pe care le-a ei.
primit ca prim semn de îndreptare. Ortodoxia în America a pãtruns prin valul de emigranþi
În legãturã cu comportamentul sacramental ºi liturgic al est-europeni de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolu-
ierarhilor, preoþilor, diaconilor, monahilor, monahiilor ºi cre- lui al XX-lea, care au ridicat primele biserici ortodoxe ºi au format
dincioºilor mireni ai Bisericii Ortodoxe Române în relaþie cu primele parohii.
alte culte, pe temeiul Sfintelor Canoane ºi al învãþãturii de La început, slujbele erau oficiate de preoþi invitaþi de emigranþi
credinþã ortodoxã, din þãrile lor de origine. Preoþii slujeau pentru o vreme aici, apoi se
Sfântul Sinod a hotãrât cã nu este îngãduit niciunui ie- întorceau în þarã sau se stabileau definitiv în America. Acest fe-
rarh, preot, diacon, monah, monahie sau credincios mi- nomen a conferit bisericilor ortodoxe un caracter naþional, care con-
rean din Biserica Ortodoxã Românã sã se împãrtãºeascã tinuã ºi astãzi.
euharistic în altã Bisericã creºtinã. De asemenea, nu este www.ziarullumina.ro
îngãduit niciunui cleric ortodox sã concelebreze Sfintele
Taine ºi Ierurgii cu slujitori ai altor culte. Patriarhia Românã ia act cu bucurie de hotãrârile congreselor
Cei ce nu se supun acestei hotãrâri pierd comuniunea cu celor douã eparhii ortodoxe româneºti din America ºi Canada care,
Biserica Ortodoxã ºi, în consecinþã, vor suporta sancþiuni în aceste zile, dupã peste ºase decenii de despãrþire, au decis sã se
canonice corespunzãtoare stãrii pe care o ocupã în Bisericã: uneascã sub oblãduirea canonicã ºi spiritualã a Bisericii-mame,
depunerea din treaptã sau caterisirea, în cazul clericilor, ºi Biserica Ortodoxã Românã. Actul de unire este rezultatul dialogu-
oprirea de la împãrtãºanie a credincioºilor mireni. lui dintre ierarhii, preoþii ºi credincioºii celor douã eparhii, dialog
încurajat de Patriarhia Românã.
BIROUL DE PRESÃ AL PATRIARHIEI ROMÂNE În luna februarie a acestui an, o delegaþie a Episcopiei Ortodoxe
Române din America, condusã de ÎPS Nathanael, a avut con-
vorbiri la Bucureºti cu reprezentanþii Patriarhiei Române ºi
Avem un nou episcop vicar personal cu Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel. Sfântul
Pãrintele Arhimandrit Andrei-Nicolae Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost informat de aceste
Moldovan (foto dreapta) a fost ales episcop convorbiri ºi a încurajat reunificarea celor douã eparhii orto-
vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ºi va purta doxe româneºti. Mulþumind Bunului Dumnezeu pentu înfãp-
titlul de Fãgãrãºeanul. Alegerea s-a desfãºurat tuirea acestui act istoric, Patriarhia Românã felicitã pe toþi cei
în cadrul ºedinþei de lucru a Sfântului Sinod al care au contribuit la realizarea acestei unificãri, beneficã atât
Bisericii Ortodoxe Române de miercuri, 9 iulie. pentru românii ortodocºi, cât ºi pentru prezenþa Ortodoxiei în
Scaunul de episcop vicar al Sibiului a rãmas cele douã Americi.
vacant dupã ce Prea Sfinþitul Visarion Rãºinãreanul Biroul de Presã al Patriarhiei Române
a fost ales în fruntea Episcopiei
Tulcei. Numãrul homosexualilor ar putea sã scadã cu 60-70%
În cadrul ace- Practic toþi homosexualii sunt victimele tul sexual cu o persoanã de acelaºi sex la o
leiaºi reuniuni modei sau abuzului sexual la o vârstã fragedã, vârstã fragedã.
din 8-9 iulie, afirmã directorul “Institute of Family Re- P. Cameron s-a referit la datele unor cer-
Prea Sfinþitul search”, Paul Cameron. “Nu cred în faptul cã cetãri efectuate în SUA conform cãrora în jur
Irineu Popa un om se naºte homosexual. Un om nu este de 60% din bãieþii care au fost supuºi unor
(foto stânga), homosexual din naºtere, dar existã 50 de me- abuzuri sexuale în copilãrie au devenit mai
episcop vicar tode prin care acesta poate deveni aºa”, a de- târziu homosexuali. În timp ce marea majori-
al Episcopiei clarat în cadrul unei mese rotunde la Moscova tate (95-96%) din tinerii care au avut primul
Râmnicului, a doctorul Paul Cameron, care timp de 40 de ani contact sexual cu o persoanã de sex opus au
fost ales mitropolit al a studiat problema homosexualitãþii. rãmas heterosexuali. “Dacã societatea va con-
Olteniei în locul Înalt Prea Potrivit acestuia, “homosexualitatea nu tinua sã reziste moral, numãrul homosexua-
Sfinþitului Teofan, acum Mitropolit depinde de moºtenirile genetice”. Cea mai lilor va scãdea cu 60-70%”, considerã exper-
al Moldovei ºi Bucovinei. simplã metodã de transformare a omului nor- tul.
N.C. mal în homosexual este abuzul sexual, contac- www.chiºinãu.novopress.info
Sfinþii, prietenii noºtri 15
este adevãratul Dumnezeu. Dumne-
Sfântul Proroc Ilie, râvnitorul de Dumnezeu zeu ascultã rugãciunea lui Ilie ºi trimi-
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, cel Dumnezeu sã încuie cerurile ºi sã nu mai te foc din cer care mistuie jertfa (deºi pes-
mai râvnitor dintre prooroci, este singurul trimitã ploaie, toatã þara fiind cuprinsã de o te altar se turnase apã de trei ori), în timp
prooroc al Vechiului Testament care se mare secetã timp de trei ani ºi ºase luni. ce preoþii lui Baal au rãmas neputincioºi.
bucurã de o prãznuire deosebitã în popor, Este impresionant felul în care Sfântul Ilie nu a avut parte de o moarte
având cruce roºie în calendar. Dumnezeu ascultã de proorocul Ilie, cel ce obiºnuitã. El a fost ridicat la cer într-un car
A trãit cu peste 800 de ani înainte de era ascultãtor de Dumnezeu, ºi, pentru a de foc, iar Evanghelia ne spune cã atunci
Hristos, originar din þara Galaadului, din nu-l face prooroc mincinos, aºteaptã ca el când va veni sfârºitul lumii, Sfântul Ilie va
preajma cetãþii Tesvi, de unde îi vine nu- singur sã revinã asupra cuvântului sãu ºi fi din nou trimis pe pãmânt pentru a vesti
mele de Tesviteanul. La naºterea sa, tatãl sã-i fie milã de poporul care suferea din oamenilor cea de a doua venire a Dom-
lui a vãzut niºte bãrbaþi îmbrãcaþi în haine cauza secetei. Pentru aceasta Dumnezeu nului nostru Iisus Hristos.
albe care vorbeau cu pruncul, îl acopereau face ca ºi el sã simtã povara secetei, iar Din viaþa sfântului Ilie vedem cât de ma-
cu foc ºi îi dãdeau foc sã mãnânce. Un preot dacã la început proorocul era protejat, re este puterea rugãciunii precum ºi pute-
din Ierusalim i-a tâlcuit aceastã vedenie având apã dintr-un pârâu ºi pâine adusã de rea de a lega ºi de a dezlega datã de Dumne-
descoperindu-i despre prunc cã va fi plin corbi, dupã o vreme începe ºi el sã ducã zeu oamenilor sfinþi. Dacã în zilele noastre
de râvnã pentru Dumnezeu, iar cuvântul lipsã ºi este trimis de Dumnezeu în vedem foamete ºi secetã, acest fapt se în-
lui va fi ca focul de puternic ºi lucrãtor. Sarepta Sidonului, la o vãduvã, pentru a tâmplã pentru cã lumea se îndepãrteazã tot
Misiunea proorocului a fost îndreptatã vedea suferinþa oamenilor. mai mult de Dumnezeu. Noi nu ne închi-
împotriva idolatriei, împotriva rãtãcirii de Râvnitorul de Dumnezeu, vãzând cã îm- nãm la zeitãþi ca Baal, însã idolii zilelor
la adevãrata credinþã. În vremea sa, viaþa pãratul ºi poporul nu se întorc la adevãra- noastre sunt banul, puterea, frumuseþea,
religioasã a poporului trecea printr-o ade- ta închinare, îi provoacã sã demonstreze ca- plãcerile ºi poftele cãrora de multe ori le
vãratã crizã, pentru cã împãratul Ahab ºi re este adevãratul Dumnezeu. Astfel se în- aducem slujire. Sã luãm deci aminte la
împãrãteasa Izabela au interzis poporului voiesc sã meargã pe muntele Carmel, ca cuvântul Proorocului Ilie: Pânã când veþi
sã slujeascã adevãratului Dumnezeu la tem- închinãtorii la idol sã aducã jertfã lui Baal, ºchiopãta de amândouã picioarele? Dacã
plul din Ierusalim, silindu-i pe toþi sã se iar Ilie sã aducã jertfã lui Dumnezeu. Cel Domnul este Dumnezeu urmaþi-I Lui! (III
închine idolului Baal. Sfântul Ilie, având o care va trimite foc din cer peste jertfã acela Regi 18, 21). Pr. Ovidiu Bostan
râvnã deosebitã pentru Dumnezeu, a con- necuvântarea egumenului
siderat cã aceastã orbire ºi întunecare sufle- Cuvioasa Teodora de la Sihla Varsanufie de la Sihãstria
teascã în care se afla poporul ºi conducã- S-a nãscut în jurul Secului ca sã se
torii lui nu poate fi îndreptatã decât prin as- anului 1650 în satul aºeze în locurile si-
pra pedepsire a celor care se închinau la idol. Vânãtori de lângã Târgu hãstreºti din apro-
Astfel, Sfântul merge ºi îl mustrã pe împã- Neamþ. A fost crescutã piere. Sfânta a dus
rat pentru nebunia lui, iar apoi se roagã lui
de pãrinþi cu fricã de aici, într-o chilie, o
Ce înseamnã numele meu? Dumnezeu, trãind încã
de micã în atmosfera
VALENTIN, VALENTINA - vine duhovniceascã a mãnã-
viaþã pustniceascã
de rugãciune ne-
încetatã. Hrana îi
din latinul valens = puternic, sãnãtos, viguros. stirilor din apropiere. era oferitã de pã-
În luna iulie îi prãznuim pe Sfântul Sfinþit Pãrinþii au înduplecat-o
Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, în data
dure: bureþi, urzici,
de 30. Acesta primise de la Dumnezeu darul sã se cãsãtoreascã cu un tânãr evlavios, din mure ºi afine. Din când în când era vizitatã
vindecãrii, ºi pentru cã tãmãduia multe boli ºi sudul Moldovei, deºi inima ei jinduia dupã de Cuviosul Pavel de la Sihãstria, care
neputinþe prin rugãciune ºi în numele lui cãlugãrie. Cãsnicia lor însã nu a fost venea sã îi cerceteze pe pustnici ºi sã îi
Hristos, pãgânii se converteau la creºtinism. binecuvântatã cu copii. Dupã mulþi ani, împãrtãºeascã cu Trupul ºi Sângele Dom-
Pentru cã prin cuvântul sãu mulþi filosofi au trecând la cele veºnice pãrinþii ei, Teodora nului. Pentru cã turcii au ajuns ºi în aceste
renunþat la închinarea la idoli pentru a crede s-a înþeles cu soþul ei sã intre în mãnãstire. locuri, Sfânta ºi-a pãrãsit chilia ºi s-a retras
în Dumnezeu ºi chiar fiul conducãtorului ce- Tradiþia spune cã sfânta, pe când avea într-o peºterã care astãzi îi poartã numele,
tãþii s-a botezat creºtin, eparhul s-a mâniat ºi în jur de 30 de ani, a intrat în mãnãstirea unde a mai trãit încã 17 ani.
l-a întemniþat pe episcopul Valentin, apoi i-a Vãrzãreºti, în Munþii Buzãului, iar fostul Sfintele ei moaºte se aflã astãzi în
tãiat capul. Tot în iulie, în 18, o prãznuim ºi ei soþ a intrat dupã o vreme în mãnãstirea mãnãstirea Lavra Pecerska din Kiev, unde
pe Sfânta Valentina, care împreunã cu fratele
ei Pavel ºi sora ei Teis, a suferit moarte muce-
Poiana Mãrului, din aceeaºi zonã. au fost duse în anii 1828-1834, în timpul
niceascã în timpul prigoanei împotriva creºtinilor. Dupã câþiva ani, liniºtea mãnãstirii a ocupaþiei ruseºti, ºi se aflã într-o raclã cu
fost curmatã de nãvãlirea turcilor. Vie- inscripþia “Cuvioasa Teodora din Carpaþi”.
VERONICA - este corespondentul nume- þuitoarele ei au fost risipite, o parte dintre Conºtiinþa despre sfinþenia vieþii ei s-a
lui grec Pherenike, “purtãtoare de biruinþã”; maici, împreunã cu stareþa, retrãgându-se transmis din generaþie în generaþie pânã în
în 12 iulie o sãrbãtorim pe Sfânta Veronica, în munþi. Dupã aproape 10 ani de nevoinþe zilele noastre. Astfel, în ºedinþa sinodalã
cea care a ºters faþa însângeratã a Domnului
când Acesta κi purta crucea spre Golgota. aspre în acest loc, Cuvioasa s-a îndreptat din 1992, Cuvioasa Teodora de la Sihla a
Chipul Domnului ar fi rãmas astfel imprimat spre Munþii Neamþului, locurile minunate fost trecutã cu numele în calendarul româ-
pe mahramã, care a fost consideratã o icoanã ale copilãriei. Dorind sã petreacã ºi aici nesc, cu data prãznuirii la 7 august.
“nefãcutã de mâna omeneascã”. aceeaºi viaþã de pustnicie, primeºte bi- Natalia Corlean
16 Trecut ºi prezent
Biserica „Sf. Treime“ din Copãcel
De multe ori am privit pe fereastra autobuzului, cu admiraþie,
biserica din Copãcel. Turnurile înalte, vizibile din satele vecine, imen-
sitatea de catedralã, albul imaculat al faþadei, totul te copleºeºte.
Mi-am dorit mult sã îi vãd ºi frumuseþea interioarã, iar aceastã
ocazie s-a ivit la invitaþia pãrintelui Ioan Ciungara de a realiza eu
reportajul despre biserica satului. Am vãzut minunãþia interioru-
lui, dar ºi a unui om hotãrât, luptãtor pânã la capãt, trup ºi suflet
pentru biserica pe care o pãstoreºte ºi pentru Ortodoxia neamului
acesta românesc. Îi mulþumim pãrintelui pentru dragostea cu care
ne-a primit ºi pentru informaþiile pe care ni le-a pus la dispoziþie.
“Sã pãzeascã ei
pereþii de peatrã”
Perioada care a marcat
profund viaþa bisericeascã
a Copãcelului, ca ºi a altor
sate fãgãrãºene, a fost cea
a ocupaþiei habsburgice.
Copãcenii, ca ºi majorita-
tea fãgãrãºenilor, s-au opus
trecerii la greco-catolicism.
Istoricul Silviu Dragomir
ne redã rãspunsul sãteni-
lor: "La porunca guvernu- pul de a înfiinþa un vicariat greco-catolic în
lui crãiesc, cedãm preoþi- sat. Dupã mai bine de 7 ani de procese ºi pere-
lor uniþi biserica, dar noi cu ei nu vom um- fiind stimulaþi de mitro- grinãri prin tribunalele din diverse oraºe
bla la bisericã, ci sã pãzeascã ei pereþii de politul unit al Blajului, ale þãrii, partea greco-catolicã a
peatrã". Statistica din 1761 consemneazã Vasile Suciu, originar din Pr. Ioan Ciungara fost convinsã sã îºi retragã
în Copãcel doi preoþi ortodocºi cu 120 de fa- Copãcel, care a dat parohiei în exploatare dosarul de pe rol. Astfel 95% dintre credin-
milii ºi 2 preoþi greco-catolici cu 3 familii. în acest scop una din pãdurile învecinate, cioºi au rãmas în Biserica Ortodoxã, iar
Tactica împãrãtesei Maria Tereza, care proprietatea mitropoliei. 5% au înfiinþat o parohie greco-catolicã.
a înfiinþat regimentele grãnicereºti, oferind Lucrãrile au început în 1936, sub pãsto-
drepturi ºi avantaje materiale celor care se rirea preotului David Suciu. Fie pentru cã Pãstori vrednici
înscriau, a schimbat însã situaþia. Rând pe planul nu a fost respectat întocmai, fie pen- Dupã 1948, când a avut loc reîntoarce-
rând, majoritatea ortodocºilor au trecut la tru cã a avut lacune, cupola imensã a lãca- rea greco-catolicilor în Biserica Ortodoxã,
greco-catolici. În 1948 mai existau aici doar ºului de cult a deplasat zidurile construc- Copãcelul a avut parte de pãstoriri îndelun-
18 familii ortodoxe, slujba fiind oficiatã în þiei sub greutatea ei. Astfel, în 1942, biseri- gate ºi vrednici slujitori ai altarului. Între
ºcoala veche de cãtre un preot din Berivoi. ca a fost dãrâmatã ºi reziditã, de data aceas- 1948-1972 paroh a fost pãrintele Constantin
ta fãrã cupolã, având dimensiunile unei ca- Bantu, între 1972-1982 pãrintele Aurel Rã-
O catedralã tedrale. La ridicarea ei au contribuit credin- duleþ, iar din 1983 cel care pãstoreºte bise-
În localitate au existat de-a lungul vre- cioºii satului dar ºi din sate învecinate sau rica este pãrintele Ioan Ciungara. Datoritã
murilor mai multe biserici. Dintre cele care chiar din America. Lãcaºul a fost pictat acestuia, lãcaºul de cult din Copãcel are un
mai sunt ºi azi, mai veche este cea con- între 1946-1948 de pictorul Ioan Cãzilã. aspect impunãtor atât pe dinafarã, strãlu-
struitã în 1726 de boierul Mihai Diacul, cind de frumuseþe, cât ºi pe dinãuntru, un-
amintitã în 1745 ºi în conscripþia din 1760 Mari încercãri… deteimpresioneazã strãnile sculptatecu ma-
ca aparþinând credincioºilor ortodocºi. Dupã 1989 viaþa spiritualã din Copã- re meºteºug în lemn masiv la Grumãzeºti,
Pentru cã lãcaºul de cult devenise neîncã- cel a trecut prin mari încercãri. Câþiva ur- în judeþul Neamþ, dar ºi fineþea cu care este
pãtor, localnicii s-au hotãrât în 1934 sã maºi ai mitroplitului unit Vasile Suciu au realizat iconostasul, o adevãratã broderie
zideascã o nouã bisericã, mult mai mare, declanºat lupta împotriva Ortodoxiei, cu sco- în lemn. Natalia Corlean
Str. Andrei Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Colaboratori: Amalia Rãibuleþ,
Mureºanu nr. 2 Bîlbã (Toderiþa), Pr. Ovidiu Bostan Irina Constantinescu, Laura Ciolan,
(Olteþ), Pr. Iosif Ciolan (ªinca Veche), Oana Dobrin, Mihaela Bîlbã
Tel. 211790 Pr. Marius Corlean (Bucium), Pr. Dorin
Tehnoredactor: Natalia Corlean
Preºedinte fondator: Pr. Protopop Ioan Ciocan Cristea (Perºani), Pr. Adrian Magda
Redactor ºef: Natalia Corlean (Victoria), Pr. Alexandru Stanciu (Ucea Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dvs.
Corecturã: Amalia Rãibuleþ de Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea de Jos), la adresa redacþiei sau pe e-mail la
Tiparul: SC GRAMM SRL Pr. Cãtãlin Teulea (Recea) apostolatfagaras@yahoo.com

CMYK

You might also like