Anul II, nr.

18 iulie 2008

Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº

Preþ: 50 de bani cu sprijinul

Din cuprins
Clonarea umanã: Quo vadis, Homini?
Ce este clonarea umanã ºi ce consecinþe are aceastã promisiune a ºtiinþei? (pag. 13)

„Cântecul care zideºte“

Ce muzicã trebuie sã asculte un tânãr creºtin?
Muzica este o hranã pentru suflet, sunetul ei se imprimã în noi ºi ne dã o putere pe care o folosim apoi în viaþã, în relaþiile cu ceilalþi. (pag. 8) Ultimul numãr al publicaþiei se poate citi ºi ! pe INTERNET, la adresa www.protopopiatulfagaras.lx.ro sau www.bzf.ro

Toaca ne scoate din timpul cotidian ºi ne introduce în timpul rugãciunii. Purificã ºi alungã rãul, îi transfigureazã atât pe cei care toacã, cât ºi pe cei care îi ascultã. Cântecul de toacã amplificã sensibilitatea sufleteascã a copiilor în spiritul credinþei ortodoxe, este într-adevãr un “cântec care zideºte”
de conºtiinþã.

pag. 3
lui Dumnezeu, deºi suntem mici, descoperim sensuri atât de mari… Mai descoperim cã nu "locul" nostru în societate este definitoriu, ci þinta vieþii noastre: învierea. Trebuie sã facem efortul de a ieºi din masa populaþiei ºi sã ne întoarcem la Om. Dincolo de societatea aceasta de consum este comuniunea cu Dumnezeu în Bisericã. Prin împãrtãºirea cu Trupul ºi Sângele lui Hristos primim "apa cea vie" ºi nu vom mai înseta niciodatã dupã cele vremelnice, limitate la clipa de azi. Prin pãrintele duhovnic simþim plenar fãgãduinþa lui Hristos: "Iatã Eu sunt cu voi pânã la sfârºitul veacului" (Matei 28,20). Acum, vã îndemn, permiteþi-vã luxul întrebãrii: Ai duhovnic? Dacã încã nu ai un pãrinte duhovnic, apropie-te de omul care se bucurã de Dumnezeu ºi te vei bucura ºi tu de El.

Editorial de Pr. Cãtãlin Teulea

"Pãstreazã-te curat ºi luminat, Tu eºti fereastra prin care vezi lumea" (G.B.Shaw) E vremea examenelor ºi fiecare tânãr cautã sã obþinã certificarea cunoºtinþelor ºi afirmarea sa în planul societãþii. Kant, filosoful, scria: "Suntem cultivaþi pânã la saturaþie dar ne lipseºte mult pânã sã fim desãvârºiþi." Avem la dispoziþie biblioteci, ºcoli, internet ºi cu toate acestea suntem neputincioºi în preluarea ºi prelucrarea informaþiilor primite. Ni se oferã imagini, dar ni se furã libertatea de a ne imagina, a gândi. Ni se oferã ºtiri de ultimã orã dar nu ºtim sã mai avem timp

Pãrintele duhovnic este rãspunsul Ai duhovnic? tinereþii noastre veºnice în Dumnezeu. A examenul vieþii fi sub ascultarea ºi îndrumarea unui noastre cu Dumnezeu duhovnic înseamnã a fi ancoraþi în credinþã, mereu însetaþi de Dumnezeu. Îndemnul, canonul pe care-l primim de la duhovnic ne ajutã sã ne îndreptãm, ne ajutã sã înþelegem cã a fi credincioºi numai în anumite condiþii prielnice manifestãrii credinþei nu e de ajuns mântuirii noastre. Nu ne poate da lumea aceasta ce ne poate da credinþa în Dumnezeu. A-L gãsi pe Dumnezeu prin pãrintele duhovnic e bucuria întâlnirii acelui suflet viteaz care sã învie mintea ucisã de pãcat. Prin Taina Mãrturisirii redescoperim frumuseþea ºi simplitatea Lui Hristos din noi. Redescoperim faptul cã pe Dumnezeu Îl cunoaºtem din postura îngenuncherii noastre. Îngenuncheaþi în faþa

CMYK

2

Trecut ºi prezent în Bisericã

LUPTÃTOR PENTRU ROMÂNI. A fost ºi participant Cu puþin timp în urmã am avut bucuria binecuvântãrii noului sediu al Protopopiatului Ortodox Fãgãraº de cãtre Înalt Prea Sfinþia Sa Dr. Laurenþiu activ în lupta naþionalã ºi pentru Streza, Mitropolitul Ardealului. Acest nou sediu al instituþiei poartã numele unuia legea credinþei strãmoºeºti. În 1908 îl gãsim criticând aspru legea elecdintre cei mai vrednici protopopi pe care i-a avut Fãgãraºul: toralã maghiarã, într-o ºedinþã a congregaþiei comitatului Fãgãraº. El cere o lege dreaptã, fãrã deosebire de neam, astConsemnat în monografia lui Nicolae Aron ca fiind al nouãlea protopop la fel ca fiecare cetãþean care are peste 20 de biserica românã greco-ortodoxã din Fãgãraº (biserica de azi de pe strada Ion ani sã aibã drept de vot. CREDINÞà STRÃMOªEASCÃ. În Codru Drãguºanu), el a fost mai întâi paroh la Viºtea de Jos timp de 20 de ani. anul 1914, cu prilejul împlinirii a 200 de A fãcut parte din Adunarea eparhialã ºi din Congresul naþional bisericesc. Mandatul sãu de protopop al Fãgãraºului, început în 1905, a adus un salt ani de la moartea martiricã a lui Constansemnificativ în administrarea Bisericii ortodoxe din zonã, precum ºi implicarea tin Brâncoveanu ºi a fiilor sãi, protopopul mai eficientã a Bisericii, a preoþilor ºi enoriaºilor în problemele sociale ºi în lupta Nicolae Borzea a organizat un amplu pelerinaj la ruinele mãnãstirii de la naþionalã de la Fãgãraº. Sâmbãta de Sus. La aceastã ceremonie au SEDIU PENTRU PROTOPOPIAT. sa de inspector al ºcolilor confesionale din participat 32 de preoþi ºi mulþime de creDin punct de vedere administrativ-gos- parohiile ortodoxe, dupã vizitarea acestora dincioºi, demonstrând puternica lor trãire podãresc, în timpul sãu a fost cumpãratã ºi a ºcolilor de stat, el afirmã cã “cea mai în credinþa moºilor ºi strãmoºilor lor. casa ce a servit ca reºedinþã a Protopo- bunã creºtere o dau ºcolile confesionale… ÎN PARLAMENT. În anul 1918, piatului Ortodox Fãgãraº pânã anul acesta. Mai bine creºte o mamã bunã pe fiul ei, protopopul Nicolae Borzea a fost liderul Aºadar timp de peste o sutã de ani (1905- decât o doicã plãtitã”. Românii din comi- luptei naþionale de la Fãgãraº, explicân2008) preoþii din Þara Fãgãraºului s-au tat, dornici de culturã, au ridicat ei ºcoli, du-se astfel prezenþa sa în parlamentul bucurat de aceastã clãdire situatã în uliþa fãrã sprijinul statului, prin contribuþii României Mari de dupã 1918. grecilor (actuala Ion Codru Drãguºanu), financiare în parohii ºi în comune. La trecerea sa la cele veºnice, în vara Protopopul Nicolae Borzea a condus anului 1936, istoricul Nicolae Iorga scria: aproape de biserica “Sfânta Treime”. La aceastã bisericã a slujit protopopul Nicolae lucrãrile de zidire ale unei noi ºcoli confe- “S-a stins la Fãgãraº un om din cei vechi Borzea, înzestrând-o cu un chivot în altar sionale, cu douã sãli de învãþãmânt, ante- ai Ardealului, voinic ºi inimos, cald la pri“de toatã frumuseþea”. Tot el a renovat-o ºi camerã ºi odaie pentru bibliotecã. A fãcut etenie, gata la faptã, bucuros sã ajute oriastfel încât învãþãtorul, cantorul ºi crâs- unde: protopopul Nicolae Borzea”. a întocmit planul curþii bisericii. INSPECTOR ªCOLAR. În calitatea nicul sã poatã locui în incinta nou ridicatã. Pr. Cãtãlin Teulea Una dintre bucuriile mari Duhul Sfânt. Simultan cu vintrãite anul acesta a fost întâldecarea noi urmãrim sfinþirea nirea cu maica Siluana Vlad, în ºi creºterea noastrã ca percadrul cursurilor de formare organizate de soanã, nu doar ca individ. Înþelegând Protopopiatul Fãgãraº, cu binecuvântarea aceste lucruri ºi vindecându-ne pe noi, îi Înalt Prea Sfinþitului Laurenþiu. Maica putem ajuta ºi pe cei trimiºi de DumSiluana este coordonatoarea Centrului de nezeu în viaþa noastrã ºi care au nevoie formare ºi consiliere “Sfinþii Arhangheli de ajutor pentru oblojirea rãnilor sufleMihail ºi Gavriil” din Craiova, în cadrul teºti, la fel de dureroase sau chiar mai cãruia se desfãºoarã tot felul de activitãþi dureroase decât cele trupeºti. De multe de consiliere, în special pentru tineri, dar ºi ori omul nici mãcar nu îºi dã seama de pentru copii, medici, profesori sau deþiaceste rãni, însã îºi dezvoltã din cauza nuþii din închisorile Craiovei. lor mecanisme de apãrare care-l fac sã Cele 5 zile din zori ºi pânã-n searã nu trãiascã armonios cu sine însuºi ºi cu ne-au oferit ocazia sã aflãm lucruri noi ºi interesante. Despre ce? ceilalþi, ci sã caute sã evite ºi sã mascheze suferinþele provocate În primul rând despre noi înºine… ceva din durerile de demult, ºi reactualizate poate prin contactul cu ceilalþi. din traumele noastre, din fricile noastre, de care ne era teamã sã Pentru cã fiecare suntem responsabili în primul rând de noi ne mai aducem aminte. Am învãþat cã pentru a putea sã înaintezi înºine, aceastã lucrare de aprofundare a propriei persoane cu ajuºi sã poþi sã îi ajuþi pe cei din jurul tãu, trebuie mai întâi sã îþi vin- torul harului lui Dumnezeu este absolut necesarã. De aceea vã deci rãnile tale. Sã ne vindecãm prin iertare. Pentru aceasta omul îndemn, pe cei care aveþi posibilitatea accesãrii internetului, sã trebuie în primul rând sã-ºi identifice acele rãni, apoi sã cearã aju- parcurgeþi seminarul propus de Maica Siluana pe siteul centrului, tor de la Dumnezeu pentru a avea puterea sã le accepte ºi sã-i la adresa www.sfintii-arhangheli.ro. Se numeºte Sã ne vindeierte pe cei care i-au greºit, cu voie sau fãrã voie. cãm iertând ºi poate fi parcurs de cãtre oricine. Informaþii în Ceea ce e foarte important de înþeles este faptul cã tot acest detaliu despre paºii care trebuie urmaþi se gãsesc acolo, la rubriproces de autocunoaºtere pe care-l sãvârºeºte omul nu e doar ca mai sus menþionatã. Vã doresc tuturor vindecare uºoarã ºi cu opera sa, ci o conlucrare cu harul lui Dumnezeu, trimis nouã prin folos duhovnicesc! Pr. Marius Corlean

Pagini din istoria Protopopiatului Ortodox Fãgãraº

Protopopul Nicolae Borzea (1905-1936)

Sã ne vindecãm iertând

Eveniment

3

Este un instrument sonor utilizat în bisericile ortodoxe, mai ales în mãnãstiri, pentru Încã din 1995 pãrintele Octavian Smãdu organizeazã în oraºul Victoa anunþa începerea slujbelor religioase. ria concursuri de toacã pentru copii. Mai întâi pentru copiii oraºului, apoi Folosirea ei este marcatã încã din sec. IV, ºi pentru copiii din parohiile învecinate, din întreaga þarã ºi chiar din când creºtinismul a devenit o religie liberã, strãinãtate. Din 2005 competiþia s-a transformat într-un festival internaiar credincioºii erau chemaþi la rugãciune þional numit “Cântecul care zideºte”, ajuns în prezent la cea de-a patra printr-o bãtaie în uºã cu un ciocan de lemn. ediþie. Despre ce s-a întâmplat anul acesta la Victoria ne-a povestit stareþul Acest obicei s-a transformat în bãtaia cu cioMãnãstirii Piatra Craiului din judeþul Cluj, ieromonahul Antonie Flore, canul într-o scândurã de lemn, numitã toacã. invitat de onoare la eveniment. Toaca este de mai multe feluri: Pãrinte stareþ, aþi fost prezent Toaca micã (portabilã), cu care se bate la festival încã de la începutul lui, înconjurând biserica în seara zilei de luni, 7 iulie. Care Toaca mare, care este fixã ºi se aflã în au fost manifestãrile organizate general în turla bisericii sau în clopotniþã în aceastã zi? Toaca de fier (tochiþa), care se gãseºte Festivalul a început luni seara, mai ales în mãnãstiri cu slujba Vecerniei, de la ora 18, pe DECLANªEAZà RUGÃCIUNEA. care am sãvârºit-o împreunã cu un Scopul practic al acestui instrument este chesobor de preoþi, dupã care am þinut marea la slujbã, la rugãciune, însã semnifiun cuvânt de învãþãturã, de chemare caþia cântecului de toacã este mult mai prola credinþã, în care am vorbit despre fundã. Toaca este cea care ne aduce aminte însemnãtatea bãtãii de toacã. Numai în niment, care este de o intensitate sufleBiserica Ortodoxã existã acest instru- teascã ce nu se poate exprima în cuvinte. de Dumnezeu, ne scoate din timpul cotidian ºi ment care prin cântecul lui cheamã oame- Este impresionant sã îi vezi pe aceºti copii, ne introduce în timpul liturgic al aducerii de nii la smerenie, la rugãciune, la trãire unii doar de 3-4 ani, cum îºi pun înde- laudã lui Dumnezeu. Ea declanºeazã rugãciuduhovniceascã. Bãtaia de toacã face par- mânarea ºi mãiestria în acest minunat nea - când o auzim ne facem cruce ºi ne te dintr-un act de cult care marcheazã act de cult care este bãtutul de toacã. Am îndreptãm gândul cãtre Dumnezeu - ºi este ea începutul slujbei. Mai întâi se bate toaca fost atât de copleºit încât nu aº putea sã însãºi o rugãciune. “La prima bãtaie de toacã cu un ciocan împrejurul bisericii, în vã spun cât a durat, nu m-am uitat nicio- începe ºi prima bãtaie a inimii pentru Hristos”, spune Prea Sfinþitul Ioan Selejan. formã de cruce, apoi se bate toaca cu datã la ceas, nu m-a interesat timpul. PURIFICà ªI ALUNGà RÃUL. Toaca Cum vi se pare ideea organizãrii douã ciocane din turla bisericii sau a are ºi o funcþie purificatoare, care îndepãrclopotniþei, apoi se trag clopotele pentru unui festival de toacã pentru copii? Cântecul de toacã amplificã sensibili- teazã puterile rele, fiind strâns legatã de sema începe rugãciunea, iar aceastã bãtaie de toacã ºi de clopote cheamã atât tatea sufleteascã a copiilor în spiritul cre- nul crucii. Aceastã funcþie explicã evitarea în cãlugãrii cât ºi credincioºii la rugãciune. dinþei ortodoxe, este într-adevãr un “cân- popor a rostirii numelui diavolului (numele tec care zideºte”, dupã cum se numeºte ºi invocã prezenþa celui numit) ºi înlocuirea lui Cum a continuat festivalul? Marþi de dimineaþã a avut loc prezen- festivalul, de aceea cred cã este o idee mi- prin expresia “ucigã-l toaca”. TREZEªTE SUFLETUL, TRANSFIGUtarea copiilor, îmbrãcaþi în costume popu- nunatã. Datoritã pãrintelui Smãdu acest evelare specifice zonei ºi þãrii din care pro- niment are continuitate, cu sprijinul auto- REAZÃ. Cântecul de toacã transmite celui care veneau. S-a rostit o rugãciune de binecu- ritãþilor locale, al Consiliului judeþean, al ascultã ºi celui care bate un sentiment de chevântare, dupã care a început parada cos- poliþiei, pompierilor ºi sponsorilor, care se mare la sfinþenie. Iatã câteva mãrturii surprintumelor populare, în cântecul fanfarei ocupã an de an sã primeascã oaspeþii care se de Constanþa Cristescu în lucrarea sa „Chemilitare a Academiei Forþelor Aeriene vin chiar ºi de la mii de kilometri distanþã. mãri de toacã“: "Te apropie mai mult de cer. Este un simþ cu totul deosebit; toaca te adunã ºi te Aþi mai fost ºi în alþi ani? “Henri Coandã” din Braºov. Da, anul acesta am fost pentru a doua cheamã la rugãciune, este mijlocul prin care S-au întrecut 90 de copii la acest festival, de la grãdiniþã pânã la clasa a VIII-a, oarã. M-am simþit foarte onorat sufle- te apropii mai mult de Dumnezeu ºi de îngeri." copii cu un talent deosebit, care ºi-au teºte ºi am avut o transpunere ºi o trãire "Ritmul toacei îþi aduce o stare de evlavie, de micºorime duhovniceascã a sufletului. Trezeºdemonstrat într-adevãr credinþa prin încât… nu sunt cuvinte. Anul acesta mi s-a pãrut puþin mai te sufletul sã porneascã pe o cale mai bunã a bãtaia de toacã. duhovnicesc ºi chiar am remarcat acest lui Dumnezeu, prin post, milostenie, rugãciune, De unde vin aceºti copii? Copiii au fost din toate colþurile þãrii lucru la slujbã, cã a fost o trãire sufle- umilinþã, nãdejdea ºi încrederea mare în Dumdar ºi reprezentanþi ai Bisericilor orto- teascã ºi o trãire intens duhovniceascã. nezeu. Bãtãile toacei reprezintã chiar o rugãdoxe sârbã, bulgarã, greacã ºi ucrai- Bucuria cu care am fost primit în acest ciune, însãºi sunetul ei te îndeamnã sã te gândeºti neanã, toþi însoþiþi de preoþii lor parohi. oraº, construit ca sã fie un oraº ateu, care la Dumnezeu." "Mi-am dat seama cã atunci când Dumneavoastrã ce judeþ aþi re- multã vreme nu a avut bisericã, este de toci se-ntâmplã ceva, are loc o transfiguraþie, negrãit, iar trãirea pe care am avut-o a ca ºi cum ai spune o rugãciune puternicã. Aprezentat? tunci ai impresia cã aceastã rugãciune, aceasNoi am venit din partea judeþului Cluj fost dumnezeiascã. ºi am rãmas profund impresionaþi de eveInterviu realizat de Natalia Corlean tã toacã ajunge în faþa lui Dumnezeu."

„Cântecul care zideºte“

Toaca

4

Sãrbãtorile lunii

„Întru Adormire lumea nu ai pãrãsit“
Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamã dintre sãrbãtorile închinate Sfintei Fecioare Maria. În Sfânta Scripturã nu aflãm nimic despre moartea Maicii Domnului, însã aflãm din cântãrile ºi imnele de la Vecernia ºi Utrenia sãrbãtorii. Când a binevoit Hristos sã ia la Sine pe Maica Sa, un înger i-a vestit acesteia cu trei zile mai înainte mutarea ei de pe pãmânt la viaþa cea cereascã. Ea ºi-a pregãtit toate cele de îngropare, s-a urcat din nou în Muntele Mãslinilor, aºa cum fãcea de multe ori, pentru a se ruga. Înainte de a-ºi da sufletul, s-a auzit un tunet mare iar de la marginile lumii au venit la casa Maicii Domnului, ca pe niºte nori, toþi Sfinþii Apostoli, în afarã de Sfântul Apostol Toma, care, din rânduiala lui Dumnezeu, lipsea. Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu ºi-a luat iertãciune de la toþi ºi, culcându-se pe pat, s-a rugat pentru întãrirea lumii ºi pentru vieþuirea în pace. Apoi binecuvântând pe toþi cei de faþã, ºi-a dat sufletul în mâinile Fiului ºi Dumnezeului ei. În acel moment foarte mulþi bolnavi au fost vindecaþi prin binecuvântarea ei. Apostolii au ridicat patul ºi au petrecut, pânã la mormânt, trupul cel primitor de Dumnezeu. Sosind în satul Ghetsimani ºi aºezând în mormânt trupul Maicii Domnului, ei au zãbovit acolo încã trei zile. Atunci a sosit ºi Sf. ºi el sã se închine trupului Maicii Domnului. Aceasta a fost rânduiala lui Dumnezeu pentru a descoperi cã sfântul ei trup nu se mai afla în mormânt, ci acolo mai era doar giulgiul lãsat, ca mângâiere ºi mãrturie nemincinoasã a mutãrii Nãscãtoarei de Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri. Astfel noi, ortodocºii, credem ºi mãrturisim cã trupul Maicii Domnului n-a cunoscut putrezirea care vine dupã moarte, nici n-a rãmas în mormânt. Maica Domnului a fost mutatã cu trup cu tot la ceruri, de aceea vorbim despre “adormirea” sau “mutarea” ei la ceruri, ºi nu despre “moartea” ei. Spre deosebire de Mântuitorul, Nãscãtoarea de Dumnezeu a fost dusã la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei, iar acolo se roagã de-a pururi pentru noi. Din smerenie, Maica Domnului nu a fãcut nici o minune în timpul vieþii, însã dupã ridicarea ei la cer nimeni nu a fãcut Întru naºtere fecioria ai pãzit, pentru oameni mai multe ºi mai mari miîntru adormire lumea nu ai pãrãsit, nuni. De aceea îi cântãm în Troparul care de Dumnezeu Nãscãtoare. Muta- se cântã de Adormirea Maicii Domnului: tu-te-ai la viaþã fiind Maica Vieþii ºi „Întru Adormire lumea nu ai pãrãsit, de cu rugãciunile Tale izbãveºti din Dumnezeu Nãscãtoare“. Prin încredinþarea ei Sfântului Apostol Ioan, Hristos ne-o moarte sufletele noastre. dãruieºte pe Maica Sa ca Mamã a noastrã, Troparul praznicului a tuturor. Deºi s-a mutat la ceruri, ea nu i-a Apostol Toma, care era întristat cã nu se pãrãsit pe fiii ei, ci ne cãlãuzeºte mereu, învrednicise sã vadã chipul adormit al fiind grabnic ajutãtoare atunci când alergãm Maicii Domnului, ca ºi ceilalþi Apostoli. în vreme de necaz la iubirea ei de Mamã. Pr. Iosif Ciolan Astfel a fost deschis mormântul, pentru ca iulie, iar când aceastã datã cade miercurea sau vinerea, se lasã sec cu o zi mai înainte; de asemenea, postul se prelungeºte chiar ºi în ziua sãrbãnu-i cinsteºte mama? ªi cum paraþie cu viaþa pe care a avut-o torii, dacã aceasta cade mieram putea-o cinsti mai frumos Maica Domnului, modelul ca- curea sau vinerea, fãcându-se pe Maica Domnului decât prin re trebuie sã ne cãlãuzeascã în dezlegare la untdelemn, peºte aceastã perioadã de post închi- aceastã perioadã. Este un post ºi vin. Monahii ºi creºtinii mai nat ei, perioadã în care trebuie uºor datoritã abundenþei de râvnitori ajuneazã lunea, miersã înmulþim rugãciunile cãtre legume ºi fructe de sezon, dar curea ºi vinerea, pânã spre Mijlocitoarea noastrã în faþa ºi pentru cã Maica Domnului searã, când consumã mâncare lui Dumnezeu? ne iese în întâmpinare în do- uscatã; marþea ºi joia mãnâncã ªtim cu toþii cã Maica rinþa noastrã de a o cinsti ºi ne fãrã untdelemn, iar sâmbãtã ºi duminicã se dezleagã la untDomnului este grabnic ajutã- ajutã sã postim. toare în necazuri ºi Sfinþii Postul Maicii Domnului delemn ºi vin. La 6 august, sãrPãrinþi ne spun cã ea se roagã începe la 1 august ºi dureazã bãtoarea Schimbãrii la faþã, în mereu cu lacrimi Fiului ei pen- 14 sau 15 zile, pânã la sãrbã- orice zi ar cãdea, se face dezletru noi. Postul acesta este doar toarea Adormirii (15 august). gare la untdelemn, peºte ºi vin. Natalia Corlean o micã jertfã a noastrã în com- Se lasã sec în seara zilei de 31

Postul, jertfa noastrã ca rãspuns la dragostea Maicii Domnului
Acesta mai este numit popular „postul Sântei Mãrii“. Este pus înaintea praznicului Adormirii Maicii Domnului, fiind rânduit de Bisericã spre aducerea aminte de virtuþile alese ale Preacuratei Nãscãtoare de Dumnezeu ºi de postul cu care ea însãºi s-a pregãtit pentru trecerea la cele veºnice. Sfinþii Pãrinþi ne învaþã cã cine nu o cinsteºte pe Maica Domnului, nu-l cinsteºte nici pe Fiul ei, cãci cum ar putea cineva sã cinsteascã o persoanã dacã

CMYK

Dialoguri

5

O implicare a tinerilor în viaþa Bisericii le dã conºtiinþa unitãþii ºi frãþietãþii.
Pãrintele Adrian Magda este vrednicul urmaº al pãrintelui Codrea la cârma Parohiei Victoria I. Dupã 6 ani de pastoraþie în judeþul Alba, Dumnezeu l-a chemat la slujire în oraºul natal. Deºi se spune cã “nimeni nu este profet în þara lui”, pãrintele a reuºit sã intre la sufletul enoriaºilor. ªi cum ar putea sã nu fie aºa, din moment ce nu ai cum sã nu-i observi dragostea pentru Dumnezeu, pentru slujire ºi pentru oameni. Când îl cauþi e în misiune; începe ziua dimineaþa devreme ºi o încheie noaptea târziu, alergând mereu sã mai rezolve câte ceva sau pe cineva. Chiar ºi materialele de ziar le predã întotdeauna în ultimul moment. Nu ai, însã, cum sã te superi pe el, pentru cã le face cu mult drag ºi seriozitate, încât nu prea ai ce sã corectezi în urma lui… Pãrinte, sunteþi un preot fie cã erau în trecere, fie pentru Cred cã dragostea de Dumtânãr într-un oraº tânãr. Cum cã veniserã special pentru asta. nezeu ºi dorinþa de fi utili cevã simþiþi în aceastã misiune De curând aþi slujit pen- lorlalþi îi determinã sã se la care v-a chemat Dumnezeu? tru prima datã în biserica nouã implice activ. ªi dorul de a Numele: Pr. Adrian Magda Mã simt îndatorat. Înda- care s-a ridicat în parohia dum- fi în comuniune unii cu Data ºi locul naºterii: 12 aprilie 1975, Oraºul Victoria torat faþã de iubirea lui Dumne- neavoastrã. Cred cã a fost o alþii, de a fi împreunã. zeu, Care m-a chemat la preo- mare bucurie, atât pentru Adolescenþii sunt bom- Studii: Seminarul Teologic Alba Iuþie, faþã de ierarhul meu, ÎPS dumneavoastrã, cât ºi pentru bardaþi astãzi cu tot felul lia, Facultatea de Teologie Alba Iulia, Laurenþiu, care a investit în mi- enoriaºii dumneavoastrã. de informaþii manipula- doctorand în cadrul Facultãþii de ne încredere ºi dragoste pãrinDa, acesta este cuvântul - bu- toare pe principalele cana- Teologie “Andrei ªaguna” din Sibiu teascã, ºi faþã de credincioºii pe curie. Când m-a instalat în paro- le media pe care le folo- Familia: cãsãtorit cu Maria, inspeccare mi i-a dat Domnul spre hie, ÎPS Laurenþiu mi-a încre- sesc: televiziunea ºi inter- tor în asistenþã socialã, au doi copii: pãstorire. Mã bucur de dragos- dinþat lucrãrile de construcþie a netul. Cum mai pot ei sa Andreea (6 ani) ºi ªtefania (2 ani) tea credincioºilor care mã spri- bisericii Sf. Ilie - începute de discearnã binele de rãu în Parohia în care slujeºte: Victoria I jinã în lucrãrile de construcþie predecesorul meu, vrednicul acest haos informaþional? sufleteºte, se pot zidi chiar ºi fola biserica Sf. Ilie, dar ºi în ac- pãrinte Codrea - lucru pentru Televiziunea ºi internetul losind televizorul sau internetul, tivitatea pastoral-liturgicã. împlinirea cãruia mi-am mobi- sunt mijloacele de comunicare dar sub ascultarea de duhovnic. De Victoria mã leagã multe, lizat toate puterile. În prezent, cel mai mult întrebuinþate de Ce i-aþi spune unui tânãr caîncepând cu prima zi de viaþã, dupã ce Înaltul ne-a dat binecu- tineri în ziua de azi. Continui sã re este în cãutarea sensului vieþii? pentru cã este locul unde m-am vântarea ºi antimisul, slujbele cred cã educaþia sãnãtoasã de L-aº sfãtui sã se descopere nãscut. Am crescut împreunã cu se desfãºoarã în biserica nouã. acasã ºi legãtura cu Biserica, cu pe sine, sã se cunoascã. Sã-ºi oraºul acesta, iar în biserica din Au fost ºi momente difici- duhovnicul, îi poate þine pe ºtie calitãþile, atuurile, dar sã-ºi Victoria am învãþat cântarea le, dar bucuria acesta este ase- tineri ancoraþi în Bine pentru a cunoascã îndeosebi minusurile, bisericeascã, tipicul ºi am rostit mãnãtoare cu bucuria femeii nu fi luaþi de val. O implicare a imperfecþiunile, pentru a ºti ce aprimele predici ca seminarist ºi care, de dragul pruncului pe ca- tinerilor în viaþa Bisericii le dã re el de fãcut cu sine. Apoi sã-ºi apoi ca student la Teologie. re l-a nãscut, uitã durerile facerii. conºtiinþa unitãþii ºi frãþietãþii. descopere locul lui din planul Dar nici mai târziu nu am pierªtiu cã sunteþi implicat în Una din plãgile zilelor noas- creaþiei lui Dumnezeu. Sã-L dut legãtura cu oraºul. diverse activitãþi cu tinerii. tre este tendinþa de izolare. Ai întrebe pe Dumnezeu: DoamVã referiþi la primii ani Cum aþi reuºit sã îi faceþi sã tot ce-þi trebuie pentru ca sã-þi ne, TU ce vrei sã faci cu mine? de preoþie... se implice ºi în ce anume con- trãieºti singur bucuriile sau În tumultul activitãþilor Da, înainte de a fi în paro- stau aceste activitãþi? nefericirile. ªi asta nu e bine. pe care le aveþi la parohie vã hia Victoria I, am slujit 6 ani în În luna aprilie 2007, prin Stând în faþa televizorului sau a rupeþi din puþinul timp ºi parohia Limba din judeþul Al- binecuvântarea ÎPS Laurenþiu, calculatorului eºti în perma- scrieþi ºi pentru publicaþia ba, unde am trãit mari bucurii din dorinþa de a-i implica pe nenþã informat. Problema este noastrã. Ce mesaj aveþi penalãturi de credincioºii de acolo, tineri în viaþa Bisericii, am înfi- cã informaþia pe care o primim tru cititori? Sã nu-ºi piardã timpul cu lulegate de construirea casei pa- inþat Liga Tinerilor Creºtini Or- prin televizor sau internet nu e rohiale ºi de sfinþirea bisericii, todocºi din Victoria. Gama de ac- purã, nu este ceea ce ar trebui crurile inutile. Sã-l roage pe Dumeveniment la care au participat tivitãþi a tinerilor din Ligã este sã afli, ci ceea ce vor alþii sã nezeu sã le descopere ce au de ºi credincioºi din Oraºul Victo- foarte variatã, începând cu slu- afli. Din aceastã cauzã se pro- fãcut ºi sã-ºi organizeze viaþa, pentru a nu pierde ceea ce nu pot ria cu preoþii lor. Pãstrez ºi acum jirea lui Dumnezeu ºi terminând duce haosul informaþional. legãtura cu parohia de acolo ºi cu slujirea aproapelui. Ne rugãm Tinerii trebuie mai întâi sã crea - timpul. ªi încã ceva: sã fachiar ne ajutãm unii pe alþii, cu împreunã, avem activitãþi în aer cunoascã ce este binele, ca sã-l cã misiune, dãruind câte un exemrugãciunea ºi nu numai. liber, organizãm spectacole, deosebeascã de rãu, iar Biserica plar din revista “Apostolat în ÞaÎn cei 6 ani de pãstorire a- seri duhovniceºti, acþiuni de vo- îi poate învãþa binele pentru cã ra Fãgãraºului” celor care nu au. colo am primit vizite ale mai luntariat prin distribuire de ali- Îl are pe Hristos - Binele Însuºi. Interviu realizat de multor credincioºi din Victoria, mente celor aflaþi în lipsuri etc. Dacã tinerii vor sã se zideascã Natalia Corlean

CMYK

6

Catehism pe înþelesul tuturor
Cum ne putem mântui?
Întrucât mântuirea este o restaurare (aducere în starea de dinainte de cãdere) a naturii umane, numai Creatorul are puterea aceasta. Mântuirea omului echivaleazã cu o nouã creaþie a lumii, fiind o lucrare de înnoire, ºi pentru cã aceastã creaþie este posibilã numai prin intervenþia lui Dumnezeu, o numim rãscumpãrare, restaurare sau înnoire prin har. Sfinþii Pãrinþi ne învaþã cã trebuie sã unim în viaþa noastrã trei factori pentru a ne putea mântui: harul lui Dumnezeu, credinþa noastrã ºi faptele bune ca materializare a credinþei noastre. HARUL - pentru cã fãrã ajutorul Prietenului din Cer nu putem face nimic (Ioan 15, 5). CREDINÞA - ca însuºire ºi trãire deplinã a adevãrurilor revelate de Dumnezeu. FAPTELE BUNE - ca trecere de la o etapã teoreticã la una practicã, ca angajare a întregii noastre fiinþe în procesul mântuirii. Pr. Adrian Magda

De ce? Pentru cã: 1. Acest cuvânt este derivat de la însuºi numele Domnului Iisus Hristos (Iisus = Mântuitor) 2. Biserica ºi l-a însuºit în totaliIatã un cuvânt care ne sunã atât de des în urechi, încât de cele mai multe ori nu-l tate ºi are ziditã o întreagã învãþãturã mai trecem prin filtrul raþiunii. Cunoaºtem dogmaticã pe acestã temã. Prin aceascã existã noþiunea de mântuire ºi acest lucru ta a devenit un termen bisericesc. 3. Mântuirea este opera iubirii lui ne este suficient. Dar, ce este mântuirea? Dumnezeu, salvarea sau scãparea esÎn vorbirea curentã, a se mântui te mai apropiatã de lucrarea omului. înseamnã a se salva, a scãpa dintr-o pri4. Cuvântul “mântuire” are un farmec mejdie, a se sfârºi. În limbaj bisericesc, aparte, este mai aproape de sufletul omumântuirea este izbãvirea din robia pãcatu- lui, trimite la o înþelegere duhovniceascã, lui ºi a morþii ºi dobândirea vieþii veºnice, profundã. în unire cu Dumnezeu.

Mântuirea

De ce folosim termenul de mântuire ºi nu de salvare, scãpare etc.
Biserica foloseºte, pe lângã termenul de mântuire ºi pe cei de salvare, scãpare, izbãvire, dar cuvântul predilect pentru a exprima aceastã lucrare a lui Dumnezeu despre care vorbim este cel de mântuire.

Putem sã ne mântuim singuri?
De cele mai multe ori constatãm cã suntem “asistenþi la spectacolul lumii”, copleºiþi de situaþie, avem nevoie de ajutorul celuilalt, îl strigãm pe cel care ne-ar putea scoate din impas. Împrejurãrile vieþii ne conºtientizeazã despre limitele naturii umane, de aceea mântuirea nu este un atribut al omului.

Cum ºi de ce ne facem semnul Sfintei Cruci?
Creºtinii s-au însemnat dintotdeauna cu semnul sfintei cruci. Cele mai vechi mãrturii le avem din sec. II, de la Iustin Martirul ºi Filosoful, care spune despre creºtini cã îºi fãceau cruce când plecau ºi se întorceau acasã, înainte ºi dupã masã, precum ºi înainte sã moarã. Acest act de cult a fost transmis din generaþie în generaþie pânã astãzi. Mai ºtim noi însã de ce ne facem cruce ºi cum se face semnul sfintei cruci? Cum îl batjocorim pe am fost învãþaþi, Dumnezeu prin cruce… aºa am vãzut cã fac cei mai Crucea îl însoþeºte pe creºtin mulþi creºtini. în viaþa de zi cu zi. Ne însem- De multe ori înnãm cu semnul sfintei cruci în sã facem acest timp ce ne rugãm, mai ales gest fãrã gândul la Dumnezeu, atunci când sunt pomenite per- fãrã sã ºtim semnificaþia ºi imsoanele Sfintei Treimi: Tatãl, portanþa lui. Astfel ne facem Fiul ºi Sfântul Duh, dar ºi a- semnul crucii în grabã, prefetunci când intrãm sau ieºim din rând trei cruci stâlcite în locul casã, înainte de începerea lucru- uneia dupã rânduialã, sau lui ºi dupã terminarea lui, înain- fãcând câte o cruce micã pe te de masã ºi dupã masã, când piept, abia sesizabilã. Automaintrãm ºi ieºim din bisericã, când tismul acestui gest este de cele trecem pe lângã o bisericã sau mai multe ori pãgubitor, atât o troiþã, în timpul slujbelor de pentru noi, întrucât ne lipseºte la bisericã, când ne e fricã sau de participare activã la un act în orice fel de împrejurare... de cult, de angajare într-o Aºa ne-am pomenit, aºa relaþie vie cu Dumnezeu, cât ºi
pentru cei de lângã noi, întrucât aceºtia se smintesc când ne vãd batjocorind semnul crucii. Sfântul Ioan Gurã de Aur are un cuvânt aspru pentru cei ce fac semnul sfintei cruci în grabã ºi cu superficialitate, zicând cã batjocoresc pe Cel ce a murit pe cruce ºi oferã astfel diavolilor un bun prilej de a râde pe seama creºtinilor. rul drept, apoi la umãrul stâng, rostind “ºi al Sfântului Duh”; se lasã apoi mâna în jos spunând “Amin”. Ducând mâna la frunte, cerem lui Dumnezeu prin acest gest sã ne sfinþeascã ºi sã ne lumineze mintea, sã ne dea înþelepciune; apoi, atingând pieptul, cerem lui Dumnezeu sã ne încãlzeascã inima de dragoste ºi râvnã pentru El ºi pentru tot binele, iar când ne însemnãm la umeri cerem lui Dumnezeu sã ne întãreascã puterile trupeºti ºi sufleteºti cu harul Sãu, pentru a putea duce greul zilei. Însemnându-ne cu sfânta cruce, noi primim putere de la Cel ce S-a rãstignit pe ea. Însemnarea cu sfânta cruce este o rugãciune a trupului, aºa cum sunt ºi îngenunchierile, închinãciunile ºi metaniile, dar ºi un act de credinþã ºi de mãrturisire a credinþei noastre în Dumnezeu, iar în funcþie de cum ne facem cruce putem vedea cum este ºi credinþa noastrã: dreaptã sau strâmbã. Pr. Ion Tãrcuþã

Dãtãtoare de putere
Semnul sfintei cruci se face întotdeauna cu mâna dreaptã, astfel: se uneºte degetul arãtãtor cu cel mijlociu ºi cel mare, simbolizând unitatea de fiinþã a Sfintei Treimi, degetul inelar ºi cel mic se lipesc de podul palmei; se duce mâna la frunte, rostindu-se “În numele Tatãlui”, la piept rostind “al Fiului”, la umã-

Mãrturisitori contemporani ai Ortodoxiei

7

Sfântul Gherman (1757-1836) a propovãduit Ortodoxia în man în 1819 l-a descris Alaska, împreunã cu alþi nouã misionari ruºi. Este primul sfânt ca având “o înãlþime poortodox de pe continentul american ºi sãmânþa din care ºi-au tras trivitã, o conformaþie deliseva sfinþi ºi pãrinþi îmbunãtãþiþi din vremea noastrã, precum catã, cu ochi blânzi, albaºSfântul Petru Aleutul, Sfântul Ioan Maximovici sau cuviosul tri, iar trupul îi era încins pãrinte Serafim Rose, despre care am vorbit în numãrul trecut. cu lanþ de cinci kilograme, cãmaºa îi era o piele Vindecat de Maica Domnului aici, au dezvoltat comerþul de cãprioarã, sandalele cu blãnuri ºi au oprimat poSfântul Gherman s-a nãscut în ao bucatã de piele bãtupulaþia bãºtinaºã. În acest propiere de Moscova, în jurul anului 1757. citã, deºi uneori umbla Nu existã date sigure despre locul în care context, insula avea nevoie desculþ, iar peste toate sã fie luminatã de Cuvântul s-a nãscut, despre numele pe care îl purta acestea purta o dulamã înainte de a se cãlugãri sau despre familia Adevãrului Celui Viu. Mipeticitã”. Astfel, sãrãcãsiunea a fost alcãtuitã din 10 din care fãcea parte. Cert este faptul cã la cios înveºmântat, umbla misionari, printre care ºi movârsta de 16 ani a intrat în mãnãstirea peste dealuri ºi vãi, prin nahul Gherman, care au Sfântului Serghie - Sf. Treime ºi a vieþuit zãpadã ºi ploaie, în cãlmers din sat în sat, au reuºit în unul dintre metocurile acestei mãnãstiri, situat în apropierea golfului Finlandei. În sã trezeascã conºtiinþele ale- “Eu, un biet pãcãtos, de 40 de durã ºi în frig, oriunde îl vremea în care a stat aici, a cunoscut uþilor ºi sã-i boteze. Pãrin- ani caut sã Îl iubesc pe Dumne- chema datoria. Avea ca lucrarea vie ºi tãmãduitoare a Maicii tele Gherman nota într-o zeu, ºi nu pot spune cã Îl iubesc pat o bancã acoperitã cu Domnului, care l-a ajutat sã se vindece de scrisoare: “Domnul sã fie lã- precum ar trebui. Sã Îl iubeºti piele de focã, drept pernã o ranã ce îi apãruse sub bãrbie. S-a rugat în udat! Am botezat mai bine pe Dumnezeu înseamnã sã te douã cãrãmizi, ºi o scânfaþa icoanei Maicii Domnului, în somn a de ºapte mii de americani ºi gândeºti la El pururea, sã Îi slu- durã ca sã-i fie pãturã. fost atins de aceasta ºi, când s-a trezit, rana am sãvârºit mai bine de jeºti zi ºi noapte, ºi sã faci voia Obiceiurile sale erau simdouã mii de cununii… Îi Sa. Domnilor, Îl iubiþi pe Dum- ple: mânca cu mãsurã, i se vindecase. iubim ºi ei ne iubesc pe noi; nezeu într-acest chip, vã rugaþi dormea puþin, se ruga Mãnãstirea Valaam sunt buni, însã sãraci. κi Lui adesea, faceþi întotdeauna mult ºi muncea din greu. Era îngãduitor cu slãbidoresc atât de mult sã se voia Sa?” mãnãstirea mucenicilor Sf. Gherman ciunile altora ºi nu îi înDupã ce a vieþuit aproape ºase ani la boteze, încât ºi-au distrus ºi demna sã urmeze aceeaºi viaþã asceticã ca ºi-au ars idolii”. acest metoc, a plecat la mãnãstirea VaMisionarii au fost prigoniþi ºi chiar el. Era blând cu animalele din sãlbãticie, laam, aflatã pe insula Valaam de pe lacul Ladoga. În aceastã oazã veche de mona- uciºi de ºamanii aleuþilor, dar ºi de negus- pãsãrile ºi veveriþele îi erau tovarãºi, iar hism ºi spiritualitate ortodoxã ºi-a conti- torii ruºi, pe care îi mustrau adesea pentru ursul sãlbatic îi mânca din mânã. nuat viaþa de rugãciune ºi ascezã, obiº- cã duceau o viaþã imoralã ºi se purtau bruSfântul Alaskãi nuind sã plece într-un loc mai depãrtat de tal cu bãºtinaºii. În 1806 unii dintre cãPe mãsurã ce a crescut în vârstã ºi în mãnãstire, ce pânã astãzi îi poartã numele lugãrii misionari muriserã, alþii se întor- sfinþenie, sfântul s-a învrednicit de vede- Ghermanova - sã se roage ºi sã se bucu- seserã în Rusia din cauza condiþiilor grele; rea îngerilor, dar ºi a duhurilor rele, a doar Sfântul Gherman a reuºit sã reziste cu re de frumuseþea creaþiei lui Dumnezeu. primit stãpânire asupra stihiilor ºi a cãpãMãnãstirea Valaam are o istorie cutre- credinþã în faþa încercãrilor ºi nu i-a pãrãsit tat darul proorociei. În noaptea în care a pe aleuþi. murãtoare. A fost înfiinþatã în secolul X de adormit întru Domnul, locuitorii insulei cãtre ieromonahii Serghie ºi Gherman. Între Insula Pinului Afognak au vãzut deasupra Noului Vasecolele XII-XVI a fost ocupatã ºi distrusã Sfântul s-a retras pe o insulã pãrãsitã, laam un stâlp de luminã. La aceastã vedere de suedezi de 80 de ori. ªi tot de atâtea ori a fost reconstruitã din temelie. Este numitã insula Pinului, pe care a numit-o Noul minunatã, au cãzut în genunchi ºi au striºi “mãnãstirea mucenicilor”, deoarece vie- Valaam. Insula este situatã în apropierea gat: “Sfântul nostru a plecat de la noi”. þuitorii ei nu au scãpat de nici un atac venit oraºului Kodiak. De aici, sfântul i-a ajutat Sfântul Gherman nu a lãsat aleuþilor din partea vremelnicelor regimuri politice. pe bãºtinaºi în diferite feluri: a fost ºi du- clãdiri cu biserici, ºcoli sau spitale, ci a hovnic, dar ºi infirmier. Astfel, legãtura zidit biserici vii ºi credinþã în sufletele lor. Peninsula de gheaþã Primul sfânt al Americii a fost canonidintre el ºi fiii lui duhovniceºti s-a întãrit ºi În anul 1793, Sinodul Bisericii Ruse a a dat roade bogate. A trãit în singurãtate ºi zat în 9 august 1970, iar moaºtele sale se hotãrât sã trimitã o misiune pentru a-i ascezã, rodind rugãciunea ºi dragostea. aflã în Catedrala Învierii din Kodiak, încreºtina pe locuitorii peninsulei Alaska. Cineva l-a întrebat: “Pãrinte Gherman, Alaska. Astãzi, mormântul sãu din insula Aceastã insulã devenise teritoriu rusesc la cum trãieºti de unul singur în pãdure? Nu Pinului, Noul Valaam, este vizitat de sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi locuitorii te simþi niciodatã însingurat?” “Nu, nu pelerini veniþi din întreaga lume, minunile majoritari, aleuþi, erau pãgâni. Insula a sunt singur”, a rãspuns el, “Dumnezeu pe care sfântul le-a revãrsat asupra locuitodevenit renumitã datoritã comerþului cu este aici ºi pretutindeni. Îngerii Sãi sunt rilor peninsulei Alaska, dar ºi a ortodocpiele de focã ºi de vidrã. Din aceastã aici. Este cu putinþã sã fii singur, cu ei alã- ºilor de pretutindeni, fiind nenumãrate. cauzã, mulþi negustori ruºi s-au stabilit turi? Nu este mai bine sã fii în tovãrãºia lor Eufemia Toma

cea Sfântul Gherman, apostol în Alaska decât învãzuta oamenilor?” GherUn cãlãtor care l-a pe pãrintele

8

Fii tânãr cu Hristos

Maica Siluana vã rãspunde

„Ce muzicã trebuie sã asculte un tânãr creºtin?“
mâncãm ºi ce bem, la fel de important este ºi cu ce sunete ºi imagini ne hrãnim sufletul. Aºa cum, atunci când devenim conºtienþi ºi responsabili, încercãm sã postim ºi sã nu mâncãm înlocuitori alimentari care ne ucid trupul, tot aºa ar trebui sã postim ºi sã avem grijã ce mâncãm ºi în acest sens. Muzica rock, dincolo de mesajele verbale violente sau hulitoare, are un ritm care e strãin ritmului vieþii puse de Dumnezeu în noi. Viaþa creatã de Dumnezeu este armonie ºi pace ºi bucurie. Dacã vei sta liniºtitã ºi-þi vei asculta respiraþia sau bãtãile inimii, vei auzi ceva din muzica pe care o cântã trupul tãu viu. Omul, fãpturã creatoare “dupã chipul lui Dumnezeu”, are în el puterea ºi ºtiinþa sã facã din melodiile vieþii ºi lumii create de Dumnezeu ca o mare simfonie, noi ºi noi cântãri prin care dã slavã Creatorului pentru desfãtarea pe care o trãieºte, când este în armonie cu El, sau dã glas durerii, tristeþii sau neliniºtii atunci când se îndepãrteazã de Izvorul Armoniei. Când însã omul alege sã se rãzvrãteascã împotriva lui Dumnezeu pentru durerea pe care o simte ca urmare a îndepãrtãrii de Izvorul Vieþii, aceastã putere creatore se perverteºte ºi genereazã ritmuri adecvate revoltei ºi împotrivirii. Dorul de viaþã cade în dorinþã de moarte ºi autodistrugere, ca o amarã rãzbunare pe Creatorul Care nu ne satisface poftele ºi dorinþele aºa cum am voi noi, aºa cum ni le sugereazã duhurile întunericului care se hrãnesc cu aceste revolte ale noastre... Mulþi tineri, aºa cum ai fãcut ºi tu, îndrãgesc aceastã muzicã rãzvrãtitã ºi distructivã pentru cã au temeiuri în viaþa lor sã se revolte împotriva vieþii la care sunt condamnaþi prin venirea pe lume într-o lume pe care nu au ales-o ºi care e deja bolnavã de urã ºi revoltã. Copilul aºteaptã dragoste ºi primeºte dezamãgiri. Aºa învaþã sã se “apere”, sã se revolte, sã-ºi facã “dreptate”, sfârºind în a imita rãul care l-a mutilat, ducându-l mai departe ca pe un blestem. ªi, pentru toate acestea el îl acuzã pe Dumnezeu ºi se rãzbunã pe El fãcându-ºi rãu sieºi. Vedem aici inspiraþia demonicã a acestei rãzvrãtiri. Numai diavolul, care ne urãºte, poate sã ne sugereze sã ne facem rãu nouã înºine, pentru cã numai el ºtie cât de mult ne iubeºte Dumnezeu ºi cât de fericiþi am fi dacã am alerga la El ca sã primim Viaþã ºi Bucurie! Poate þi se pare greu sã te orientezi în acest hãþiº. ªi este. De aceea Domnul ne-a lãsat porunci simple ºi o Bisericã Vie „Astãzi tinerii care reuºesc sã se pãstreze curaþi pânã la cãsãtoria cu rânduialã simplã, la îndemâna oricui ºi oricând. Împlinind lor vor fi socotiþi mucenici. Tot astfel vor fi socotiþi ºi tinerii care vor poruncile, hrãnindu-te cu Domnul ºi cu harul Lui, vei învãþa sã devinã monahi, dacã se vor pãstra ºi ei curaþi pânã în clipa când vor sã umbli pe Cale fãrã poticniri grave. Vei simþi în trupul tãu, îmbrãca rasa. Mucenicii cei de demult trãiau mucenicia sângelui. devenit templu al Duhului Sfânt, care muzicã este bunã ºi care Tinerii de astãzi, atunci când se nevoiesc sã se pãstreze curaþi, sunt nu pentru sufletul tãu. Aºa cum simþi ce hranã este bunã ºi consideraþi mucenici ai conºtiinþei, din pricina rãzboiului conºtiinþei care nu pentru trupul tãu! Pânã atunci încearcã sã fii ascultãpe care îl rabdã ºi al dispreþului celorlalþi. Mucenicia conºtiinþei une- toare de Bisericã ºi de rânduiala ei vindecãtoare ºi sfinþitoare. Aºa sã te ajute Dumnezeu, copil drag! ori este mai dureroasã decât cea a sângelui.” Cuviosul Paisie Aghioritul M. Siluana Ce muzicã trebuie sã asculte un tânãr creºtin? Eu eram pasionatã de muzica rock înainte, sã zicem, sã încep sã merg la bisericã, dar ºi acum mai ascult unele melodii care-mi plac. Dar un creºtin adevãrat trebuie sã-I slujeascã lui Dumnezeu în toate aspectele vieþii sale, nu? De aceea vã întreb, credeþi cã e dãunãtoare într-un fel aceastã muzicã (ºtiu cã sunt exagerãri de tot felul în muzica rock, dar nu la ele mã refer, niciodatã nu le-am simpatizat)? Vã rog sã-mi rãspundeþi (pe înþeles) dacã este ºi de ce este dãunãtor sã ascultãm ºi astfel de muzicã ºi ce muzicã e potrivitã pentru un tânãr care ar vrea sã asculte de poruncile Bisericii. Ana Draga mea Ana, Te îmbrãþiºez ºi-þi mulþumesc pentru seriozitatea de care dai dovadã. Îþi mulþumesc pentru cã, fiind tu responsabilã, întregul trup al Bisericii va beneficia de biruinþa ta. Tu, Ana, alegi acum sã împlineºti poruncile Domnului pentru cã simþi cã asta îþi dã Viaþã ºi Bucurie. Când Domnul ne dã porunci nu cere ceva de la noi, ci ne dã, prin ele, Puterea Lui fãrã de care nimic nu putem face spre bucurie ºi viaþã. O, dacã oamenii ar pricepe asta! ªi dacã s-ar îndura sã asculte dupã ce pricep! Poate te vei întreba, ca ºi mine oarecând, de ce nu se îndurã cineva sã aleagã Viaþa în locul morþii pe care o mâncãm ºi bem, o respirãm ºi absorbim prin porii pielii ºi prin auz ºi miros încã din pântecele mamei? Din cauza vrãjmaºului nostru ucigaº de oameni care ne oferã surogate imediate ºi imediat aducãtoare de plãcere simþualã. Plãcerea ne robeºte otrãvii care ne ucide. Ca sã ieºim din robia ei avem nevoie de Adevãrul Care ne face liberi, de Domnul, Care ni Se oferã pe Sine ca sã devenim ceea ce a gândit El sã fim. Dar trecerea de la robie la libertate e grea, e însoþitã de un “sevraj” dureros, e ca o moarte. E moarte. Dar e moartea care duce la Viaþã ºi nu la putrezire! Acum, sã revenim la muzicã. Ce este muzica, om drag? Este o hranã pentru suflet, pentru partea lui pãtimitoare, simþitoare, afectivã. Sunetul muzicii, ca ºi cel al cuvintelor, intrã în noi, în celulele noastre ºi se “scrie” acolo dând o informaþie ºi o putere pe care o “mâncãm” ºi o folosim apoi în viaþa noastrã, în relaþiile noastre... ºi, aºa cum pentru trup e foarte important ce

Tinerii de azi, mucenici

CMYK

Pas în doi

9

Ne vorbeºte Pãrintele Arsenie Papacioc

„Femeia care e bunã, nimic nu-i mai bun!“ i

Am cununat odatã pe cineva, ºi când am ajuns la rugãciunea aceea unde preotul spune: “iar femeia sã asculte de Credeþi cã fiecare om are o bãrbat”, toatã lumea s-a uitat la mireasã ºi mireasa a plecat jumãtate a lui? capul. Mie nu mi-a convenit acest moment care a stãpânit Asta este o expresie care mie nu ceremonia, pentru cã fetiþa aceea a fost înjositã în cel mai mi-a plãcut. Nu e o jumãtate a ta, ci mare moment din viaþa ei. Dar am tãcut pânã mi-a venit vre- un tot al tãu; tu eºti tot, ea e tot. Nu mea la cuvânt, ºi i-am spus: “Am constatat cã lumea n-a fost existã grad de rudenie între soþ ºi atentã la cuvintele de mai înainte, care spuneau cã bãrbatul soþie, pentru cã ei sunt una. Dumeste dator sã-ºi iubeascã nevasta. Dragã mireasã, dacã nu te neavoastrã aþi vãzut steaua lui iubeºte, sã nu-l asculti!” Sã nu ne jucãm cu cuvintele! Fata David, evreiascã: sunt douã trinu e numai o jucãrie de pat sau o jucãrie de bucãtãrie; sun- unghiuri echilaterale suprapuse. Ea tem plini de obligaþii, suntem plini de datorii. Prin urmare, e fãcutã de David, care era omul lui Pãrintele Arsenie Papacioc, numit ºi “pust- trebuie sã vezi într-o iubitã de la început, când poþi sã ju- Dumnezeu, ºi ea reprezintã fiinþa nicul de la malul mãrii”, s-a deci - pentru cã dacã te-ai îndrãgostit nu mai judeci - niºte omeneascã, care are calitatea calinãscut la 15 august 1914. A lucruri pentru viitor, pânã la sfârºitul vieþii. Deci este deza- tãþilor în creaþia lui Dumnezeu: chip vantajul celui care se îndrãgosteºte prost, care s-a îndrãgos- ºi asemãnare cu El. ªi de aceea l-a fost cãlugãrit în 1949 ºi a tit pentru cã a vãzut ceva superficial; el nu mai simte fru- fãcut pe om întâi ca un triunghi petrecut mulþi ani în echilateral, cu baza în sus, pentru cã închisorile comuniste. Din museþea aceea grozavã a iubirii. Credeþi dumneavoastrã cã acest mare meºter, omul e tare în putere, apoi un tri1976 este duhovnicul Mãnãstirii “Sf. Maria” din Dumnezeu, când a creat omul, ºi pe femeie deci, a creat-o unghi echilateral cu baza în jos, care fãrã sã toarne acolo sentimente ºi posibilitãþi extraordinare?! simbolizeazã femeia. Nu existã Techirghiol. “jumãtatea mea”. E o expresie spuDatoritã înþelepciunii ºi Femeia, þineþi seamã, dragii mei, care e rea, nimic nu-i mai sã la un pahar de vin; la o sticlã de rãu, dar care e bunã, nimic nu-i mai bun! Deci trebuie cu blândeþii sale, este cãutat vin, pardon! ca sã nu zic la un butoi de foarte mulþi credincioºi, orice chip s-o faci bunã, dar cel mai bine este sã nu te chiar. grãbeºti la începutul începuturilor. care vin din toatã þara penExistã un instinct în noi. Odatã, mã gãseam la Timitru a primi povãþuire. ºoara. Nu eram cãlugãr, nici la mãnãstire nu eram, dar mã În numãrul acesta, câgândeam la asta. Un student la politehnicã se îndrãgostise teva fragmente din spusele de o studentã foarte urâtã. M-am trezit cu el la mine sã-mi Sfinþiei sale despre relaþiile cearã sfaturi, cã era înnebunit dupã ea. N-o cunoºteam, cã dintre bãrbat ºi femeie, nu putea sã pãtrundã oricine pânã la mine, dar el o iubea... despre viaþa de familie. Floarea stã în glastrã; bãiatul treAm cunoscut-o apoi. Ea, sãraca, n-avea cum sã speculeze iubirea, pentru cã nu avea nimic, era urâtã. Dar nu existã femeie urâtã. Femeile sunt ca flo- buie sã umble sã ºi-o aleagã. Fata nu rile: toate sunt frumoase, dar fiecare în felul ei. Bãrbatul trebuie sã se plece sã o ia - adicã trebuie sã batã cãrãrile bãiatului, ci sã-i arate eleganþã, preþuire. Atunci floarea îºi aratã ºi mirosul, ºi calitãþile ascunse, pentru cã bãiatul sã dea peste ea. ªi apoi, voi tretu ai ºtiut sã rãscoleºti adâncurile ºi ai fãcut din ea ceea ce nu ºtia ea cã este. Femeia trebuie buie mai întâi de toate sã ºtiþi sã preþuitã, sã ºtiþi, pentru cã mai întâi ne reprezintã o femeie în Împãrãþia cerurilor: Maica preþuiþi femeia foarte mult. Ea este o creaþie a lui Dumnezeu extraordinarã. Domnului. Te cutremuri, þi-e ºi fricã sã vorbeºti comparând-o pe ea cu oamenii. Cum vi se pare, preacuvioase, dupã experienþa aceasta foarte lungã, atitudinea faþã Vã daþi seama ce putere are o femeie de femeie, în general, sau în relaþia dintre bãrbat ºi femeie: a evoluat înspre pozitiv sau sã te scoatã dintr-o stare amãrâtã. Faptul cã un bãrbat ºtie cã acasã are parte înspre negativ ? În general, a evoluat spre înflorire, spre pozitiv. Dar, spre îndurerarea momentului istoric de o iubire desãvârºitã îl face sã munîn care ne aflãm, existã ºi foarte multe cazuri când femeile abia îºi mai suferã bãrbaþii: sunt ceascã, sã câºtige rãzboaiele, sã-ºi rebeþivi, chiar necredincioºi. Au rãmas în ateismul anilor trecuþi ºi femeile se luptã din rãspu- zolve problemele. Sã ºtiþi cã femeia nu gândeºte simteri sã-i aducã ºi pe ei la credinþã, dar e foarte greu. Cu unii se poate, dar alþii spun: “Iar te rogi, iar te închini? Ce, te-ai pocãit?” Sunt ºi cazuri din acestea, dar sunt ºi foarte multe plu. Chiar dacã nu e învãþatã, ea are o familii în care existã întelegere duhovniceascã. Însã te furã ºi treburile. De aceea noi, ca putere de pãtrundere deosebitã ºi e duhovnici ºi preoþi, în general, îi sfãtuim pe cei care nu au timp pentru rugãciunea de tipic, mult mai realistã decât un bãrbat. Ea pentru cã se scoalã de noapte cu treburi, sã aibã o stare de rugãciune acolo unde se gãsesc. are încã de astãzi un sentiment pentru Dacã tu te duci cu inima deschisã la treburile tale gospodãreºti, pe care tot pentru Dumnezeu ziua de mâine. Însã noi discutãm, le faci, cine te opreºte sã ai în gând: “Doamne miluieºte”? Sã poþi sã intri apoi în casã cu sen- raþionalizãm niºte lucruri, dar în iubire nu este nimic raþional. timentul acesta de om al lui Dumnezeu.

Nu existã „jumãtatea mea“

„Sã preþuiþi femeia“

CMYK

10

Educaþie creºtinã
mã duc sã-mi corectez fetiþa. ªi trebuie sã fac asta de câte ori nu se comportã cum trebuie. Aceasta este consecvenþa ºi asta lipsea în educaþia pe care o dãdeam copiilor mei.

Principii creºtine de educare a copiilor

Despre consecvenþã
Continuãm serialul consacrat educãrii creºtine a copiilor - sfaturi preluate ºi adaptate (cu acordul autoarei) din cartea Raising Godly Tomatoes. Vã reamintim cã autoarea, Elisabeth Krueger, este o mamã creºtinã din Statele Unite care îºi educã acasã cei zece copii. În acest al ºaselea episod: ce este consecvenþa în educaþie, cât de important e sã fie aplicatã încã de la început ºi sã nu renunþãm la ea niciodatã. În educarea copiilor, mai încãpãþânaþi ca trebuie obligatoriu sã fiþi alþii. Motivaþia unui consecvenþi. Lipsa de concopil va varia de la o secvenþã este una dintre perioadã la altã ºi de cele mai mari probleme pe la un incident la altul. care o au majoritatea pãrinÎn loc sã încercaþi sã þilor, indiferent de metoda vã descurcaþi cu fiede educaþie aleasã. Succecare copil în acelaºi sul pe care îl veþi obþine e mod, încercaþi sã direct legat de cât de convizualizaþi rezultatul secvent sunteþi. Nu vã leneviþi. Nu renun- final pe care îl doriþi, ºi faceþi orice trebuie þaþi. Nu cãutaþi scuze. Þineþi copiii lângã fãcut cã sã-l obþineþi cu fiecare copil în voi ºi supravegheaþi-i, corectând toate parte. Învãþaþi sã priviþi în inima fiecãrui neascultãrile ºi atitudinile rele. Spuneþi clar copil ºi sã determinaþi ce corecþii sunt ce doriþi, ºi doriþi exact ceea ce spuneþi. Nu necesare în funcþie de asta. vã temeþi sã stabiliþi standarde înalte ºi sã Nu amânaþi le menþineþi. Aºteptaþi, învãþaþi ºi educaþi Ceea ce consecvenþa înseamnã cu adecopilul sã se poarte în modul în care doriþi, ºi nu în modul în care alþii îºi lasã copiii sã vãrat este ca de fiecare datã când copilul vostru trebuie sã fie corectat, sã vã ridicaþi se poarte. ºi sã faceþi acest lucru (ºi staþi acolo, ºi Ce e consecvenþa continuaþi sã o faceþi, pânã înþelege Consecvenþã nu înseamnã “pro- mesajul). Îmi amintesc cã odatã vorbeam cedeazã la fel cu fiecare copil” sau “fã cu cineva la telefon, ºi îi spuneam peracelaºi lucru indiferent de circumstanþe”. soanei respective cã îmi aud fiica cea micã Copiii au personalitãþi diferite, au reacþii sãrind pe canapea dincolo, ºi cã ar trebui sã diferite. Nu toate împrejurãrile sunt la fel. o opresc, dar... Asta m-a lovit. Da, asta e. Vârsta copilului trebuie luatã în seamã. Asta e exact ceea ce trebuie sã fac. Trebuie Unii copii au o voinþã mai puternicã ºi sunt sã îmi întrerup conversaþia telefonicã ºi sã

Nu renunþaþi
Aºa cã am decis sã fac asta. Am stabilit-o ca fiind prioritatea mea numãrul unu. Nu m-am mai dus nicãieri ºi n-am mai fãcut nimic, nici mãcar sã mai vorbesc la telefon fãrã sã am copiii sub ochi tot timpul. Mã opream din ce aveam de fãcut ºi îi corectam de fiecare datã, de câte ori era nevoie. DE FIECARE DATÃ. Întâi au fost o grãmadã de corecþii ºi am avut îndoielile mele referitor la eficacitatea metodei, dar la sfârºitul celei de-a treia zi lucrurile erau cu mult îmbunãtãþite. La sfârºitul celei de-a treia luni aveam o familie nouã. Dupã asta n-a mai fost nevoie de disciplinãri majore deloc. A fost un miracol, ºi mare parte din el o reprezintã consecvenþa. Consecvenþa este imposibilã dacã sunteþi la distanþã de ceea ce face copilul ºi nu sunteþi destul de aproape sã-l corectaþi. Þineþi-vã copilul aproape, includeþi-l, dacã e posibil, în tot ceea ce faceþi, astfel încât sã-l aveþi sub ochi întreaga zi. La început asta vã va ajuta sã vedeþi ºi sã corectaþi comportãrile greºite, dar mai târziu vã va ajuta sã vã îndrumaþi copilul ºi sã vã bucuraþi de el. Eventual va deveni un mod de viaþã care vã va uni familia mai mult, ºi o va apropia de Dumnezeu.

Câteva reguli pentru mame
Fii rezonabilã în ceea ce pretinzi de la copii. Spune exact ce doreºti, ºi doreºte exact ceea ce spui. Supravegheazã copilul cu atenþie. Fii consecventã în corectarea oricãrei neascultãri. O consecinþã imediatã, negativã, este cea mai bunã. Pedepseºte în mod corect (proporþional cu fapta). Fii îngãduitoare ºi treci cu vederea accidentele, ºi la fel când vezi pãrere de rãu adevãratã. Fii întotdeauna iubitoare, în special atunci când copilul se poartã frumos.
A consemnat Oana Dobrin

Mânia ºi creºterea copiilor
Dacã vã educaþi copiii începând devreme, în mod rezonabil ºi constant, nu existã nici un motiv sã deveniþi frustraþi ºi supãraþi pe ei. Atunci când copiii voºtri fac imediat ceea ce le cereþi ºi ºtiþi cum sã vã descurcaþi când nu fac asta, motivul pentru a deveni furios nu existã. Atunci când copilul este scãpat de sub control ºi când pãrintele nu ºtie ce sã facã, cei mai mulþi pãrinþi devin frustraþi, apoi furioºi. ªi de aici încep alte probleme. Uneori apar aºteptãrile ºi prioritãþile greºite ale pãrinþilor. Unii pãrinþi ar dori cã cei mici sã “disparã” în timp ce ei îºi continuã viaþa ca ºi cum copiii n-ar exista. Alþii se aºteaptã ca cei mici sã se comporte fãrã nici o greºealã tot timpul, fãrã nici un efort din partea lor, a pãrinþilor. Aceste atitudini conduc la eºec, frustrare ºi mânie. Reconsideraþi-vã, aºadar, prioritãþile. Recunoaºteþi cã a fi pãrinte este o slujbã cu normã întreagã ºi trebuie sã fie prioritatea voastrã numãrul unu, dacã vreþi sã aveþi rezultate decente. Renunþaþi la orice altceva dacã e nevoie ºi fiþi pãrinte în cel mai bun mod posibil. Dacã aveþi voi înºivã o problemã de temperament, recunoaºteþi ºi puneþi stãpânire pe ea, astfel încât mânia sã iasã din peisaj. “Îmbrãcaþi-vã, dar, ca aleºi ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi prea iubiþi, cu milostivirile îndurãrii, cu bunãtate, cu smerenie, cu blândeþe, cu îndelungã-rãbdare.” (Coloseni 3, 12)

Educaþie creºtinã

11

10 lucruri de fãcut cu copiii (III)

Copiii care au sub 10 ani au neapãratã nevoie de activitãþi zilnice care sã îi ajute sã se dezvolte. De când sunt mãmicã am citit diverse materiale, încercând sã gãsesc o metodã cât mai bunã de educaþie pentru copiii mei. Printre lecturi a fost cea a unui articol foarte util: “10 lucruri de fãcut cu copiii înaintea vârstei de 10 ani”. Desigur, nu tot ce am citit acolo se potriveºte, dar am reþinut câteva idei, pe care vi le împãrtãºesc. Continuãm deci seria celor 10 activitãþi care vã pot ajuta sã creºteþi copii sãnãtoºi Copiii învaþã mult cu ajutorul simþurilor. Ei au fizic, mintal ºi spiritual. nevoie de multe activitãþi de lucru manual înainte de vârsta de 10 ani. Daþi-le timp sã experimenteze diverse activitãþi manuale ºi îºi vor dezvolta creativitatea eleDuceþi des copiii în excursii. Faceþi-vã timp sã mergeþi la concerte ºi mentarã ºi îndemânarea. În camera de zi, sau oriunde petreceþi mai mult timp piese de teatru, sã vizitaþi muzee ºi expoziþii. Dãruiþi-le copiilor expecu copiii ºi le citiþi, amenajaþi un raft unde sã pãstraþi rienþe prin care sã-ºi clãdeascã înþelegerea asupra lumii - experienþe care creioane, culori, carioci, hârtie, foarfeci, lipici, materiale sã îi marcheze ºi de care sã îºi aminteascã mai târziu. Nu lãsaþi copiii sã exploreze lumea pentru cusut, împletit ºi croºetat. Alãturi de acesta arandin faþa televizorului. Copiii au nevoie de jaþi o mãsuþã cu scaune unde copiii vor putea lucra în experienþe reale, pe care sã le trãiascã. Sã liniºte la proiectele lor, în timp ce le citiþi. Rezultatele vezi la televizor un avion luându-ºi muncii lor pot fi dãruite celor apropiaþi, pot participa cu zborul nu e acelaºi lucru cu a vedea asta ele la concursuri, sau pur ºi simplu pot fi expuse în casã. în realitate. Sã asculþi un concert la radio Unul din lucrurile cele mai utile pe care le-am fãcut sau televizor nu e acelaºi lucru cu a parpentru fetele mele a fost sã le cumpãr un sac cu resturi de ticipa la el în realitate. Sã vezi un expematerial de la o croitoreasã. Sacul era plin cu tot felul de riment ºtiinþific la tv nu e acelaºi lucru cu bucãþi de stofã, mãtase, satin. La vremea aceea fetele a-l realiza singur. erau destul de mici ºi aveau puþinã îndemânare în ceea ce priveºte cusutul, dar primele încercãri de a transforma peticele în rochiþe pentru pãDacã ar fi sã o iau de la puºi le-a stârnit început cu educarea copidorinþa de a învãþa mai mult. M-au ilor, le-aº cumpãrã un miîntrecut rapid, ast- croscop ºi instrumente de fel cã acum se o- disecþie încã de la 6 sau 7 cupã cu crearea de ani ºi i-aº învãþa cum sã le rochii de epocã. ªi toate acestea de la un sac cu resturi de foloseascã. Le-aº cumpãra un telescop bun, o trusã de chimie ºi aº amematerial! Maºina de cusut, raftul cu rechizite ºi mãsuþã naja în casã un loc unde sã le foloseascã. Pe scurt, aº cheltui mai degrabã au fost întotdeauna la îndemâna copiilor noºtri. Pro- banii pe instrumente de lucru decât pe cãrþi care aratã cum se face. Încã din copilãrie formaþi-le obiceiul de a vizita biblioteca publicã iectele lor puteau fi lãsate la vedere pânã le terminau. Nu permiteþi copiilor sã facã desene sau activitãþi de sãptãmânal. Astfel copilul va deveni familiar cu modul de aranjare a lucru manual la calculator! Mouse-ul nu dezvoltã în- cãrþilor ºi va învãþa sã cearã bibliotecarului ajutor. demânarea manualã la fel cum o fac puþin lipici ºi câteNotã : va bucãþele de hârtie. Mama m-a dus la biblioteca publicã ºi m-a înscris încã dinainte de a fi la ºcoalã. Apoi, când am mai crescut, mergeam singurã, sau cu priNotã : Ideea cu sacul de petice am experimentat-o în copi- etenele, sã împrumut cãrþi. Pânã sã mã mut în Bucureºti am fost mereu lãria mea. Naºa era croitoreasã ºi primeam mereu de la înscrisã la bibliotecã. Mã bucur mult cã în copilãrie n-am avut programe la televizor, asta ea diverse bucãþi de material cu care fãceam rochiþe la pãpuºi. Apoi am primit o carte despre cum sã croieºti ºi mi-a oferit foarte mult timp sã citesc, sã lucrez diverse obiecte folosinsã coºi diverse lucruºoare pentru pãpuºi. Nu am ajuns la du-mi îndemânarea manualã, sã explorez natura ºi sã fac ierbare, ºi multe un foarte mare grad de îndemânare în domeniu, dar când altele. Din acest motiv televizorul stã mereu închis la noi în casã, ºi conu aveam copii îmi mai fãceam haine cu ajutorul revis- piii mei îºi gãsesc câte ceva de fãcut vrând-nevrând. Mã strãduiesc ca tei “Burda”. ªi acum o mai cumpãr din când în când, în mãcar o datã pe sãptãmânã sã realizãm împreunã o activitate de lucru speranþa cã la un moment dat voi gãsi timpul necesar manual mai deosebitã, iar în restul zilelor picteazã, coloreazã, modeleazã din plastilinã, decupeazã etc. pentru a-mi mai lucra câte ceva. Irina Constantinescu, psiholog

6. Arte & lucru manual

1. Scris ºi citit 2. Povestirea oralã 3. Memorarea 4. Audiþii & ascultarea cu atenþie a unui text 5. Rugãciune în familie 6. Arte & lucru manual 7. Excursii & bibliotecã 8. Munca & slujirea altora 9. Disciplina 10. Jocuri & explorare

7. Excursii & bibliotecã

Cerul care plângea dupã stele
Era odatã un cer fãrã vedete... am vrut sã spun fãrã stele. Era aºa, gol, albastru - închis ºi avea câþiva nori ºi un soare. Ziua era bine, chiar era un cer vesel. Mai rãu era seara... ºi rãul cel mai mare venea noaptea. Luna, singurã aproape, se preumbla printre câteva stele. Sã fi fost trei, sã fi fost cinci... Puþine de tot! κi amintea ea cã odatã fuseserã mai multe ºi mai strãlucitoare. Sãrmana lunã! Pe zi ce trecea, mai bine spus pe noapte ce trecea, stelele ei pãleau... Îi era fricã sã nu le piardã ºi pe ultimele. Într-o noapte, ea s-a adunat la sfat cu cele trei stele rãmase. - Dragi tovarãºe, spuneþi-mi secretul vostru. Ce vi se întâmplã? A apãrut boala stelelor? ªi nu are leac? - Pãi, sã vedeþi, Doamnã, rãspunse cea mai în vârstã, sclipind obositã, nu noi ne îmbolnãvim... Eu sunt steaua unui om care a fost foarte cuminte, pe când era copil. A crescut, ºi-a gãsit o asemãnãtoare... - Eu, spuse o stea care ba sclipea cu putere, ba pãlea, sunt a altui om, care e când foarte bun ºi onest, când mai face câte-o greºealã... cam gravã. Aºa e el. Sper sã se hotãrascã spre bine. Altfel mã sting de tot... - Iar eu, zise cea mai tânãrã ºi mai frumoasã dintre stele, sunt a unui copil bun ºi blând, inteligent ºi sensibil; o, Doamne, ce suflet curat de copil! Mã rog ca Domnul sã-l þinã aºa! Iar dacã mã mai vedeþi clipind, nu e de vinã copilul, ci mã supãr, mã întristez, cãci alþi copii se poartã urât cu el. Îi spun meserie, s-a cãsãtorit, are copii acum. “bleg” ºi “înapoiat”... Era om cinstit ºi sãritor cu alþii. Dar a - Dar el rezistã? întrebã Luna, început sã fure... Dacã nu se lasã de încordatã. furat, ba chiar se ia ºi de alte rele, eu - Rezistã, sãrãcuþul. Le rãspunde mult n-oi mai sclipi... Alte surori de-ale acelora cã nu a vrut sã-i supere cu mele de mult s-au stins, din motive nimic, din contrã, dacã au nevoie de ajutorul lui, el e oricând gata ..., spuse gânditoare steluþa. - Vai, ce bine! Înseamnã cã mai e o ºansã ca sã mi se umple iar Un palat cu cruce sus, cerul de stele! E drept, nu e foarte mare, dar existã! Copilul tãu poate Duminica-n ea ne-am dus! schimba lumea întreagã, prin sufletul lui bun. Ah, de nu s-ar înrãi ºi „C“ este de la _ _ _ _ _ _ _ _, el! Atunci ar vedea cum ºi cei din Treapta-ntâi spre biruinþã, jurul lui înfloresc, se lumineazã, ºi Pe care noi o avem, cum stelele lor se reaprind pe cer! - Se reaprind pe cer ... Prin ea, pe Domnul Îl chem! - Se reaprind pe cer ... - Se reaprind pe cer! „C“ ºi de la _ _ _ _ _ _ _ _ , Luna, uimitã, vãzu cum alte Pune zilelor hotar: câteva steluþe, timide, li se alãturau Sãrbãtorile numeºte, la sfat. Erau roadele rãbdãrii ºi Iar creºtinul le cinsteºte! bunãtãþii copilului. Primele roade...
Paginã realizatã de Prof. Mirela ªova

Ghicitori... cu litere din alfabet!
„A“ e de la _ _ _ _ veche, În care-au urcat, pereche, Animalele, pe rând; Noe, în credinþã stând, ªi familia lui toatã, Ce a fost încredinþatã Cã va curge potop greu De la Bunul Dumnezeu! _ _ _ _ _ _ _ _, cu „B“ este, Literã de bunã veste, Casa Domnului aratã, Pe pãmânt întruchipatã, CMYK

Trup ºi suflet

Clonarea umanã:

Quo vadis, Homini?

lui apropiat, adevãrul este cã existã numeroase indicii care pun sub semnul întrebãrii viabilitatea acestor soluþii. Acest lucru este cu precãdere important câtã vreme aceastã diÎn 1996 echipa de cercetãtori de la Institutul Roslin din recþie de cercetare nu Edinburgh, Scoþia, condusã de Jan Wilmut, avea sã facã publicã este singura cale cãtre o ºtire de senzaþie: clonarea primului mamifer, oaia Dolly. Acest rezolvarea problemei. fapt a adus pentru prima oarã înaintea publicului larg problema Celule stem, aºa cum clonãrii. vom vedea în numãrul familiei poate fi privitã ca o viitor, pot fi prelevate Ce este clonarea? încercare de a recrea fiinþa uºi de la adulþi, fãrã sã Clonarea (din grecescul Klon, care manã dupã chipul omului ºi avem nevoie de emînseamnã ramurã) este crearea unui or- dupã caracteristicile sale favobrioni pentru clonare. ganism identic prin reproducere asexu- rite, în locul chipului lui DumSe discutã recent ºi atã (adicã în afara legãturii conjugale nezeu. Posibilitatea producerii despre posibilitatea dintre un bãrbat ºi o femeie). de copii prin clonare transforcreãrii de celule stem, Corpul uman are douã tipuri de celule: mã practic o sfântã tainã într-o fãrã implicaþiile morasomatice, care intrã în alcãtuirea diferi- sterilã realizare tehnologicã. le ale clonãrii ºi recoltelor þesuturi ºi organe ºi celulele germitãrii lor din embrioni. nale: ovulul ºi spermatozoidul. Tehnica Mai mult, cercetarea clonãrii constã în înlocuirea nucleului unui Clonarea terapeuticã fundamentalã farmaovul cu nucleul unei celule somatice pro- Promisiunea ceuticã are ºi ea corivenitã de la individul ce urmeazã a fi doarele ei de speranþã ªtiinþei clonat. Dupã acest schimb, celula-ou nou pentru aceste maladii. formatã este supusã unui stimul electric ºi Care este promisiunea meUna dintre pronoua viaþã începe sã creascã odatã ce dicinii? Clonarea în scopuri teblemele cele mai seîncepe diviziunea celularã. rapeutice ar putea trata diferite rioase ale clonãrii de Dacã se intenþioneazã clonarea repro- maladii ºi mai ales pentru proembrioni umani în ductivã, urmãtorul pas este implantarea ducerea celulelor stem embriscopuri terapeutice esembrionului în uterul unei femei, urmat de onare. Acestea sunt celule prote cã, odatã cu recolgestaþie ºi naºtere. venite din primul stadiu al deztarea mult doritelor În momentul actual existã douã direcþii voltãrii umane. Un embrion celule stem, embriomari ale clonãrii umane: clonarea repro- aflat între trei ºi cinci zile nul format prin cloductivã ºi clonarea terapeuticã. Prima din- conþine celule stem angajate în nare este practic ucis. tre ele este interzisã formal în toate þãrile crearea de diferite þesuturi ºi Nu putem reduce lumii, cel puþin în momentul actual. Cea organe pentru viitorul fãt. existenþa unui embride-a doua, datoritã promisiunilor medicale Anumite studii efectuate on uman la “un grup înalte, este toleratã în multe þãri. pe animale de laborator sugede celule” atâta vreme reazã cã inocularea celucât, dupã învãþãtura atât a ºtiinþei cât ºi a Procreare în afara sexualitãþii lelor stem în zonele atinse de anumite boli (diBisericii, embrionul Una din problemele ridicate de repro- abet, Parkinson, Alzheimer, uman este purtãtor de ducerea prin clonare este aceea cã se traumatisme medulare, boli viaþã ºi este om adeîntâmplã în afara sexualitãþii cuplului, cardiace etc.) se pot diferenþia vãrat din momentul având consecinþe nebãnuite. în aºa mãsurã încât sã comprocreãrii. În ochii lui Pr. Demetrios Demopulos (doctor în penseze pierderea funcþionalã Dumnezeu, acesta esgeneticã) afirma: “ca ºi creºtin ortodox, a organului respectiv. Spre te o persoanã complevorbesc împotriva oricãrei încercãri de a exemplu, un pacient cu diabet tã, purtãtoare a chipuclona o fiinþã umanã, pentru cã oamenii insulinic, în urma unei injecþii lui dumnezeiesc ºi nu trebuie sã fie creaþi printr-un act de dra- cu astfel de celule specializate un boþ de carne anogoste între doi oameni, nu prin manipu- îºi poate redobândi funcþia nim. Deci oricine larea unor celule ca parte dintr-un act de pierdutã a pancreasului de a interferã cu viaþa acesauto-iubire egoistã. Acþiunile noastre tre- secreta insulinã. tui om adevãrat, chiar buie sã ne reuneascã în Hristos, nu sã ne Trebuie precizat însã de la dacã în formã incisepare în noi ºi diferite clasificãri”. început cã aceste promisiuni nu sunt în pientã, comite pãcatul uciderii. Din punctul de vedere al învãþãturii momentul de faþã decât promisiuni. Deºi (va urma) ortodoxe, orice tehnologie reproductivã partizanii clonãrii terapeutice pot prezenta Pr. Alexandru Stanciu utilizatã în afara contextului cãsãtoriei ºi aceste lucruri ca fiind de domeniul viitoru-

13

CMYK

14

Actualitatea religioasã

Decizia Sinodului în cazul Corneanu
În ºedinþa de lucru, din zilele de 8-9 iulie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat în discuþie împãrtãºirea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, la o Liturghie greco-catolicã ºi concelebrarea Preasfinþitului Pãrinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu un ierarh greco-catolic la slujba de sfinþire a Aghiazmei Mari. Sfântul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor doi ierarhi, care au produs tulburare în Bisericã. Apoi, Sfântul Sinod a luat act de regretul ºi pocãinþa acestora, pe care le-a primit ca prim semn de îndreptare. În legãturã cu comportamentul sacramental ºi liturgic al ierarhilor, preoþilor, diaconilor, monahilor, monahiilor ºi credincioºilor mireni ai Bisericii Ortodoxe Române în relaþie cu alte culte, pe temeiul Sfintelor Canoane ºi al învãþãturii de credinþã ortodoxã, Sfântul Sinod a hotãrât cã nu este îngãduit niciunui ierarh, preot, diacon, monah, monahie sau credincios mirean din Biserica Ortodoxã Românã sã se împãrtãºeascã euharistic în altã Bisericã creºtinã. De asemenea, nu este îngãduit niciunui cleric ortodox sã concelebreze Sfintele Taine ºi Ierurgii cu slujitori ai altor culte. Cei ce nu se supun acestei hotãrâri pierd comuniunea cu Biserica Ortodoxã ºi, în consecinþã, vor suporta sancþiuni canonice corespunzãtoare stãrii pe care o ocupã în Bisericã: depunerea din treaptã sau caterisirea, în cazul clericilor, ºi oprirea de la împãrtãºanie a credincioºilor mireni. BIROUL DE PRESà AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Unificarea celor douã eparhii ortodoxe româneºti din America
Biserica Ortodoxã Românã din Statele Unite ºi Canada, prin reprezentanþii, clerici ºi mireni, ai parohiilor care o compun, s-a constituit la Congresul bisericesc, întrunit în Detroit - Michigan, la 25 aprilie 1929, în Episcopie Misionarã, supusã canoniceºte Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Din cauza unor neînþelegeri, dupã anul 1947, Biserica Ortodoxã Românã din America a fost împãrþitã în douã eparhii, una dintre acestea intrând în jurisdicþia canonicã a Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Ortodoxia în America a pãtruns prin valul de emigranþi est-europeni de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea, care au ridicat primele biserici ortodoxe ºi au format primele parohii. La început, slujbele erau oficiate de preoþi invitaþi de emigranþi din þãrile lor de origine. Preoþii slujeau pentru o vreme aici, apoi se întorceau în þarã sau se stabileau definitiv în America. Acest fenomen a conferit bisericilor ortodoxe un caracter naþional, care continuã ºi astãzi. www.ziarullumina.ro Patriarhia Românã ia act cu bucurie de hotãrârile congreselor celor douã eparhii ortodoxe româneºti din America ºi Canada care, în aceste zile, dupã peste ºase decenii de despãrþire, au decis sã se uneascã sub oblãduirea canonicã ºi spiritualã a Bisericii-mame, Biserica Ortodoxã Românã. Actul de unire este rezultatul dialogului dintre ierarhii, preoþii ºi credincioºii celor douã eparhii, dialog încurajat de Patriarhia Românã. În luna februarie a acestui an, o delegaþie a Episcopiei Ortodoxe Române din America, condusã de ÎPS Nathanael, a avut convorbiri la Bucureºti cu reprezentanþii Patriarhiei Române ºi personal cu Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost informat de aceste convorbiri ºi a încurajat reunificarea celor douã eparhii ortodoxe româneºti. Mulþumind Bunului Dumnezeu pentu înfãptuirea acestui act istoric, Patriarhia Românã felicitã pe toþi cei care au contribuit la realizarea acestei unificãri, beneficã atât pentru românii ortodocºi, cât ºi pentru prezenþa Ortodoxiei în cele douã Americi. Biroul de Presã al Patriarhiei Române

Avem un nou episcop vicar

Pãrintele Arhimandrit Andrei-Nicolae Moldovan (foto dreapta) a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ºi va purta titlul de Fãgãrãºeanul. Alegerea s-a desfãºurat în cadrul ºedinþei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de miercuri, 9 iulie. Scaunul de episcop vicar al Sibiului a rãmas vacant dupã ce Prea Sfinþitul Visarion Rãºinãreanul a fost ales în fruntea Episcopiei Tulcei. În cadrul acePractic toþi homosexualii sunt victimele leiaºi reuniuni modei sau abuzului sexual la o vârstã fragedã, din 8-9 iulie, afirmã directorul “Institute of Family RePrea Sfinþitul search”, Paul Cameron. “Nu cred în faptul cã Irineu Popa un om se naºte homosexual. Un om nu este (foto stânga), homosexual din naºtere, dar existã 50 de meepiscop vicar tode prin care acesta poate deveni aºa”, a deal Episcopiei clarat în cadrul unei mese rotunde la Moscova Râmnicului, a doctorul Paul Cameron, care timp de 40 de ani fost ales mitropolit al a studiat problema homosexualitãþii. Olteniei în locul Înalt Prea Potrivit acestuia, “homosexualitatea nu Sfinþitului Teofan, acum Mitropolit depinde de moºtenirile genetice”. Cea mai al Moldovei ºi Bucovinei. simplã metodã de transformare a omului norN.C. mal în homosexual este abuzul sexual, contac-

Numãrul homosexualilor ar putea sã scadã cu 60-70%
tul sexual cu o persoanã de acelaºi sex la o vârstã fragedã. P. Cameron s-a referit la datele unor cercetãri efectuate în SUA conform cãrora în jur de 60% din bãieþii care au fost supuºi unor abuzuri sexuale în copilãrie au devenit mai târziu homosexuali. În timp ce marea majoritate (95-96%) din tinerii care au avut primul contact sexual cu o persoanã de sex opus au rãmas heterosexuali. “Dacã societatea va continua sã reziste moral, numãrul homosexualilor va scãdea cu 60-70%”, considerã expertul. www.chiºinãu.novopress.info

Sfinþii, prietenii noºtri

15

Sfântul Proroc Ilie, râvnitorul de Dumnezeu
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, cel mai râvnitor dintre prooroci, este singurul prooroc al Vechiului Testament care se bucurã de o prãznuire deosebitã în popor, având cruce roºie în calendar. A trãit cu peste 800 de ani înainte de Hristos, originar din þara Galaadului, din preajma cetãþii Tesvi, de unde îi vine numele de Tesviteanul. La naºterea sa, tatãl lui a vãzut niºte bãrbaþi îmbrãcaþi în haine albe care vorbeau cu pruncul, îl acopereau cu foc ºi îi dãdeau foc sã mãnânce. Un preot din Ierusalim i-a tâlcuit aceastã vedenie descoperindu-i despre prunc cã va fi plin de râvnã pentru Dumnezeu, iar cuvântul lui va fi ca focul de puternic ºi lucrãtor. Misiunea proorocului a fost îndreptatã împotriva idolatriei, împotriva rãtãcirii de la adevãrata credinþã. În vremea sa, viaþa religioasã a poporului trecea printr-o adevãratã crizã, pentru cã împãratul Ahab ºi împãrãteasa Izabela au interzis poporului sã slujeascã adevãratului Dumnezeu la templul din Ierusalim, silindu-i pe toþi sã se închine idolului Baal. Sfântul Ilie, având o râvnã deosebitã pentru Dumnezeu, a considerat cã aceastã orbire ºi întunecare sufleteascã în care se afla poporul ºi conducãtorii lui nu poate fi îndreptatã decât prin aspra pedepsire a celor care se închinau la idol. Astfel, Sfântul merge ºi îl mustrã pe împãrat pentru nebunia lui, iar apoi se roagã lui Dumnezeu sã încuie cerurile ºi sã nu mai trimitã ploaie, toatã þara fiind cuprinsã de o mare secetã timp de trei ani ºi ºase luni. Este impresionant felul în care Dumnezeu ascultã de proorocul Ilie, cel ce era ascultãtor de Dumnezeu, ºi, pentru a nu-l face prooroc mincinos, aºteaptã ca el singur sã revinã asupra cuvântului sãu ºi sã-i fie milã de poporul care suferea din cauza secetei. Pentru aceasta Dumnezeu face ca ºi el sã simtã povara secetei, iar dacã la început proorocul era protejat, având apã dintr-un pârâu ºi pâine adusã de corbi, dupã o vreme începe ºi el sã ducã lipsã ºi este trimis de Dumnezeu în Sarepta Sidonului, la o vãduvã, pentru a vedea suferinþa oamenilor. Râvnitorul de Dumnezeu, vãzând cã împãratul ºi poporul nu se întorc la adevãrata închinare, îi provoacã sã demonstreze care este adevãratul Dumnezeu. Astfel se învoiesc sã meargã pe muntele Carmel, ca închinãtorii la idol sã aducã jertfã lui Baal, iar Ilie sã aducã jertfã lui Dumnezeu. Cel care va trimite foc din cer peste jertfã acela

Cuvioasa Teodora de la Sihla

S-a nãscut în jurul anului 1650 în satul Vânãtori de lângã Târgu Neamþ. A fost crescutã de pãrinþi cu fricã de Dumnezeu, trãind încã de micã în atmosfera VALENTIN, VALENTINA - vine duhovniceascã a mãnãdin latinul valens = puternic, sãnãtos, viguros. stirilor din apropiere. În luna iulie îi prãznuim pe Sfântul Sfinþit Pãrinþii au înduplecat-o Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, în data de 30. Acesta primise de la Dumnezeu darul sã se cãsãtoreascã cu un tânãr evlavios, din vindecãrii, ºi pentru cã tãmãduia multe boli ºi sudul Moldovei, deºi inima ei jinduia dupã neputinþe prin rugãciune ºi în numele lui cãlugãrie. Cãsnicia lor însã nu a fost Hristos, pãgânii se converteau la creºtinism. binecuvântatã cu copii. Dupã mulþi ani, Pentru cã prin cuvântul sãu mulþi filosofi au trecând la cele veºnice pãrinþii ei, Teodora renunþat la închinarea la idoli pentru a crede s-a înþeles cu soþul ei sã intre în mãnãstire. în Dumnezeu ºi chiar fiul conducãtorului ceTradiþia spune cã sfânta, pe când avea tãþii s-a botezat creºtin, eparhul s-a mâniat ºi în jur de 30 de ani, a intrat în mãnãstirea l-a întemniþat pe episcopul Valentin, apoi i-a Vãrzãreºti, în Munþii Buzãului, iar fostul tãiat capul. Tot în iulie, în 18, o prãznuim ºi ei soþ a intrat dupã o vreme în mãnãstirea pe Sfânta Valentina, care împreunã cu fratele Poiana Mãrului, din aceeaºi zonã. ei Pavel ºi sora ei Teis, a suferit moarte muceDupã câþiva ani, liniºtea mãnãstirii a niceascã în timpul prigoanei împotriva creºtinilor. fost curmatã de nãvãlirea turcilor. VieVERONICA - este corespondentul nume- þuitoarele ei au fost risipite, o parte dintre lui grec Pherenike, “purtãtoare de biruinþã”; maici, împreunã cu stareþa, retrãgându-se în 12 iulie o sãrbãtorim pe Sfânta Veronica, în munþi. Dupã aproape 10 ani de nevoinþe cea care a ºters faþa însângeratã a Domnului când Acesta κi purta crucea spre Golgota. aspre în acest loc, Cuvioasa s-a îndreptat Chipul Domnului ar fi rãmas astfel imprimat spre Munþii Neamþului, locurile minunate pe mahramã, care a fost consideratã o icoanã ale copilãriei. Dorind sã petreacã ºi aici aceeaºi viaþã de pustnicie, primeºte bi“nefãcutã de mâna omeneascã”.

Ce înseamnã numele meu?

este adevãratul Dumnezeu. Dumnezeu ascultã rugãciunea lui Ilie ºi trimite foc din cer care mistuie jertfa (deºi peste altar se turnase apã de trei ori), în timp ce preoþii lui Baal au rãmas neputincioºi. Sfântul Ilie nu a avut parte de o moarte obiºnuitã. El a fost ridicat la cer într-un car de foc, iar Evanghelia ne spune cã atunci când va veni sfârºitul lumii, Sfântul Ilie va fi din nou trimis pe pãmânt pentru a vesti oamenilor cea de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Din viaþa sfântului Ilie vedem cât de mare este puterea rugãciunii precum ºi puterea de a lega ºi de a dezlega datã de Dumnezeu oamenilor sfinþi. Dacã în zilele noastre vedem foamete ºi secetã, acest fapt se întâmplã pentru cã lumea se îndepãrteazã tot mai mult de Dumnezeu. Noi nu ne închinãm la zeitãþi ca Baal, însã idolii zilelor noastre sunt banul, puterea, frumuseþea, plãcerile ºi poftele cãrora de multe ori le aducem slujire. Sã luãm deci aminte la cuvântul Proorocului Ilie: Pânã când veþi ºchiopãta de amândouã picioarele? Dacã Domnul este Dumnezeu urmaþi-I Lui! (III Regi 18, 21). Pr. Ovidiu Bostan necuvântarea egumenului Varsanufie de la Sihãstria Secului ca sã se aºeze în locurile sihãstreºti din apropiere. Sfânta a dus aici, într-o chilie, o viaþã pustniceascã de rugãciune neîncetatã. Hrana îi era oferitã de pãdure: bureþi, urzici, mure ºi afine. Din când în când era vizitatã de Cuviosul Pavel de la Sihãstria, care venea sã îi cerceteze pe pustnici ºi sã îi împãrtãºeascã cu Trupul ºi Sângele Domnului. Pentru cã turcii au ajuns ºi în aceste locuri, Sfânta ºi-a pãrãsit chilia ºi s-a retras într-o peºterã care astãzi îi poartã numele, unde a mai trãit încã 17 ani. Sfintele ei moaºte se aflã astãzi în mãnãstirea Lavra Pecerska din Kiev, unde au fost duse în anii 1828-1834, în timpul ocupaþiei ruseºti, ºi se aflã într-o raclã cu inscripþia “Cuvioasa Teodora din Carpaþi”. Conºtiinþa despre sfinþenia vieþii ei s-a transmis din generaþie în generaþie pânã în zilele noastre. Astfel, în ºedinþa sinodalã din 1992, Cuvioasa Teodora de la Sihla a fost trecutã cu numele în calendarul românesc, cu data prãznuirii la 7 august. Natalia Corlean

16

Trecut ºi prezent

Biserica „Sf. Treime“ din Copãcel
De multe ori am privit pe fereastra autobuzului, cu admiraþie, biserica din Copãcel. Turnurile înalte, vizibile din satele vecine, imensitatea de catedralã, albul imaculat al faþadei, totul te copleºeºte. Mi-am dorit mult sã îi vãd ºi frumuseþea interioarã, iar aceastã ocazie s-a ivit la invitaþia pãrintelui Ioan Ciungara de a realiza eu reportajul despre biserica satului. Am vãzut minunãþia interiorului, dar ºi a unui om hotãrât, luptãtor pânã la capãt, trup ºi suflet pentru biserica pe care o pãstoreºte ºi pentru Ortodoxia neamului acesta românesc. Îi mulþumim pãrintelui pentru dragostea cu care ne-a primit ºi pentru informaþiile pe care ni le-a pus la dispoziþie.

“Sã pãzeascã ei pereþii de peatrã”
Perioada care a marcat profund viaþa bisericeascã a Copãcelului, ca ºi a altor sate fãgãrãºene, a fost cea a ocupaþiei habsburgice. Copãcenii, ca ºi majoritatea fãgãrãºenilor, s-au opus trecerii la greco-catolicism. Istoricul Silviu Dragomir ne redã rãspunsul sãtenilor: "La porunca guvernului crãiesc, cedãm preoþilor uniþi biserica, dar noi cu ei nu vom umbla la bisericã, ci sã pãzeascã ei pereþii de peatrã". Statistica din 1761 consemneazã în Copãcel doi preoþi ortodocºi cu 120 de familii ºi 2 preoþi greco-catolici cu 3 familii. Tactica împãrãtesei Maria Tereza, care a înfiinþat regimentele grãnicereºti, oferind drepturi ºi avantaje materiale celor care se înscriau, a schimbat însã situaþia. Rând pe rând, majoritatea ortodocºilor au trecut la greco-catolici. În 1948 mai existau aici doar 18 familii ortodoxe, slujba fiind oficiatã în ºcoala veche de cãtre un preot din Berivoi.

pul de a înfiinþa un vicariat greco-catolic în sat. Dupã mai bine de 7 ani de procese ºi perefiind stimulaþi de mitrogrinãri prin tribunalele din diverse oraºe politul unit al Blajului, ale þãrii, partea greco-catolicã a Vasile Suciu, originar din Pr. Ioan Ciungara fost convinsã sã îºi retragã Copãcel, care a dat parohiei în exploatare dosarul de pe rol. Astfel 95% dintre credinîn acest scop una din pãdurile învecinate, cioºi au rãmas în Biserica Ortodoxã, iar proprietatea mitropoliei. 5% au înfiinþat o parohie greco-catolicã. Lucrãrile au început în 1936, sub pãstoPãstori vrednici rirea preotului David Suciu. Fie pentru cã Dupã 1948, când a avut loc reîntoarceplanul nu a fost respectat întocmai, fie pentru cã a avut lacune, cupola imensã a lãca- rea greco-catolicilor în Biserica Ortodoxã, ºului de cult a deplasat zidurile construc- Copãcelul a avut parte de pãstoriri îndelunþiei sub greutatea ei. Astfel, în 1942, biseri- gate ºi vrednici slujitori ai altarului. Între ca a fost dãrâmatã ºi reziditã, de data aceas- 1948-1972 paroh a fost pãrintele Constantin ta fãrã cupolã, având dimensiunile unei ca- Bantu, între 1972-1982 pãrintele Aurel RãO catedralã tedrale. La ridicarea ei au contribuit credin- duleþ, iar din 1983 cel care pãstoreºte biseÎn localitate au existat de-a lungul vre- cioºii satului dar ºi din sate învecinate sau rica este pãrintele Ioan Ciungara. Datoritã murilor mai multe biserici. Dintre cele care chiar din America. Lãcaºul a fost pictat acestuia, lãcaºul de cult din Copãcel are un aspect impunãtor atât pe dinafarã, strãlumai sunt ºi azi, mai veche este cea con- între 1946-1948 de pictorul Ioan Cãzilã. cind de frumuseþe, cât ºi pe dinãuntru, unstruitã în 1726 de boierul Mihai Diacul, Mari încercãri… deteimpresioneazã strãnile sculptatecu maamintitã în 1745 ºi în conscripþia din 1760 ca aparþinând credincioºilor ortodocºi. Dupã 1989 viaþa spiritualã din Copã- re meºteºug în lemn masiv la Grumãzeºti, Pentru cã lãcaºul de cult devenise neîncã- cel a trecut prin mari încercãri. Câþiva ur- în judeþul Neamþ, dar ºi fineþea cu care este pãtor, localnicii s-au hotãrât în 1934 sã maºi ai mitroplitului unit Vasile Suciu au realizat iconostasul, o adevãratã broderie zideascã o nouã bisericã, mult mai mare, declanºat lupta împotriva Ortodoxiei, cu sco- în lemn. Natalia Corlean Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Colaboratori: Amalia Rãibuleþ, Str. Andrei Bostan Mureºanu nr. 2 Bîlbã (Toderiþa), Pr. Ovidiu Veche), Irina Constantinescu, Laura Ciolan, (Olteþ), Pr. Iosif Ciolan (ªinca Tel. 211790 Pr. Marius Corlean (Bucium), Pr. Dorin Oana Dobrin, Mihaela Bîlbã Tehnoredactor: Natalia Corlean Preºedinte fondator: Pr. Protopop Ioan Ciocan Cristea (Perºani), Pr. Adrian Magda Redactor ºef: Natalia Corlean (Victoria), Pr. Alexandru Stanciu (Ucea Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dvs. de Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea de Jos), la adresa redacþiei sau pe e-mail la Corecturã: Amalia Rãibuleþ apostolatfagaras@yahoo.com Pr. Cãtãlin Teulea (Recea) Tiparul: SC GRAMM SRL

CMYK