You are on page 1of 3

Cu privire la pedeapsa de 1 an inchisoare, Regarding the sentence of 1 year of prison, I

va pot spune faptul ca instanta, a avut in can tell you, that the court took into account
vedere, la individualizarea pedepsei on the individualization of punishment, the
aspectele prevazute de art. 74 NCP, aspects provided by art. 74 NCP, respectively
respectiv: gravitatea infractiunii savarsite the seriousness of the crime committed and the
si periculozitatea infractorului. Faptul ca danger of the offender.
Pierre si-a recunoscut vinovatia, a facut The fact that Pierre acknowledged his guilt
ca acesta sa beneficieze cu o reducere de made him receive a 1/3 reduction in penalty
1/3 a limitelor de pedeapsa. limits.

Amanarea aplicarii pedepsei si The postponement of punishment and


suspendarea pedepsei sub supraveghere, suspension of punishment under survelillance,
constituie in dreptul penal, masuri de in criminal law are measures to individualize
individualizare a pedepsei. the punishments.

Conform art. 83 NCP, pentru a se aplica According to art. 83 NCP, to apply the
amanarea pedepsei, trebuie indeplinite postponemnt of the punishment, the following
urmatoarele conditii: conditions must be met:
- pedeapsa stabilita sa fie amenda sau
- The penalty set to be a fine or imprisonment
inchisoarea de maximum 2 ani;
- infractorul sa nu mai fi fost condamnat for a maximum of 2 years;
la pedeapsa inchisorii; - The offender has not been previously
- infractorul sa isi fi dat acordul pentru a sentenced to prison;
presta o munca neremunerata in folosul - The offender has agreed to provide unpaid
comunitatii; community work;
- in raport de conduita infractorului, - In the report to the offender`s conduct, as
precum si de posibilitatile sale de
well as its possibilities of straightening,the
indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea
imediata a unei pedepse nu este necesara, court appreciates that the application of
dar se impune supraveghera sa pentru o punishment is not necessary, but it requires a
perioada de 2 ani. supervision for a period of 2 years.

Conform art. 91 NPC, pentru a se aplica According to art. 91 NCP, to apply the
suspendarea executarii pedepsei sub suspension of punishment under survelillance,
supraveghere, trebuie indeplinite
the following conditions must be met:
urmatoarele conditii:
- pedeapsa aplicata sa fie pedeapsa - The penalty set to be imprisonment for a
inchisorii de cel mult 3 ani; maximum of 3 years;
- infractorul nu a mai fost condamnat - The offender has not been previously
anterior la pedeapsa inchisorii mai mare convicted of more than one year's
de 1 an; imprisonment
- infractorul sa isi fi dat acordul pentru a
presta o munca in folosul comunitatii;
- The offender has agreed to provide unpaid
- in raport de conduita infractorului,
community work;
precum si de posibilitatile sale de
indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea -In the report to the offender`s conduct, as well
imediata a unei pedepse nu este necesara, as its possibilities of straightening,the court
dar se impune supraveghera sa pentru o
appreciates that the application of punishment
perioada, ce poate fi cuprinsa intre 2-4
ani. is not necessary, but it requires a supervision
for a period between 2-4 years.
Dupa cum putem observa diferentele
dintre aceste institutii sunt reprezentate As we can see, the differences between these
de: maximul pedepsei aplicate, termenul institutions are represented by: the maximum
de supraveghere, respectiv faptul daca penalty applied, the term of supervision,
infractorul a fost sau nu condamnat la
respectively the fact that the offender was or
pedeapsa inchisorii anterior.
was not sentenced previous to a prison
sentence.
Cazierul judiciar: Unul dintre efectele
amanarii aplicarii pedepsei, este faptul ca
persoanei nu i se mai aplică pedeapsa şi Criminal record: One of the effects of
nu este supusă niciunei decăderi, postponing the punishment is the fact that the
interdicţii sau incapacităţi ce ar putea
person is no longer subject to punishment and
decurge din infracţiunea săvârşită, dacă
nu a săvârşit din nou o infracţiune până la is not subjected to any deviations, prohibitions
expirarea termenului de supraveghere, nu or incapacities that may result from the crime
s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a committed, unless he has again committed a
descoperit o cauză de anulare. Asadar, crime until the expiry of the term, the
acest lucru inseamna printre altele, si revocation of the postponement was not
faptul ca aceasta infractiune nu va fi
ordered and no cause for annulment was found.
inregistrata in cazierul judiciar, astfel ca
nu este cazul de a se vorbi despre So, this means, among other things, that this
reabilitarea penala. crime will not be recorded in the criminal
record, so it is not the case to talk about
Cu privire la serviciul de probatiune, pot criminal rehabilitation.
sa va spun ca exista o structura la nivelul
fiecarui judet, in care consilierii de
probatiune isi desfasoara activitatea.
Regarding the probation, I can tell you that
Inteleg faptul ca lui Pierre ii va fi dificil
sa se intalneasca cu consilierul de there is a structure at the level of each country,
probatiune la diferite intervale de timp, in which the probation counselors operates. I
insa masurile dispuse de catre instanta, understand the fact that for Pierre is it will be
respectiv cele de la art. 85 NCP, sunt difficult to meet with the probation counselor
obligatorii. Daca acesta nu va respecta at different time intervals, but the measures
aceste masuri, instanta dispune, la cererea established on court`s decision, respectively
consilierului de probatiune sau a
those of art. 85 NCP, are required. If he fails to
procurorului, executarea pedepsei.
comply with these measures, at the request of
Aceste masuri vor fi obligatorii dupa the probation counselor or the prosecutor, the
court shall order the execution of the sentence.
ramanerea definitiva a hotararii. In acest
moment, aceasta hotarare poate fi atacata
cu apel, atat de catre noi cat si de catre These measures will be mandatory after the
procuror, in termen de 10 zile de la
court`s decision is final. At this moment the
comunicare.
court`s decision can be appealed, both by us
Cu privire la carnetul de conducere, and by the prosecutor, within 10 days of
mentionez ca potrivit art. 103. OUG communication.
195/2002 : “Suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule şi Regarding his driver license, I mention that
tractoare agricole sau forestiere se according to art. 103 OUG 195/2002:
dispune: c) pentru o perioadă de 90 de
“"Suspension of the exercise of the right to
zile când fapta conducătorului de
autovehicul, tractor agricol sau forestier drive motor vehicles and agricultural or
ori tramvai a fost urmărită ca infracţiune forestry tractors is ordered: c) For a period of
la regimul circulaţiei pe drumurile 90 days when the deed of the driver of a motor
publice, precum şi în cazul accidentului vehicle, agricultural or forestry tractor or
de circulaţie din care a rezultat decesul tram, was prosecuted as a criminal offense
sau vătămarea corporală a unei persoane against the traffic on public roads as well as in
şi instanţa de judecată sau procurorul a
the case of a traffic accident resulting in the
dispus clasarea, renunţarea la urmărirea
penală, renunţarea la aplicarea pedepsei death or personal injury of a person; and The
sau amânarea aplicării pedepsei court or prosecutor has ordered the quashing,
abandoning of the prosecution, giving up
Asadar, dupa ce decizia instantei devine punishment or postponing the punishment”.
definitiva, el poate sa isi ridice carnetul
de conducere de la autoritatile care i l-au Therefore, after the Court decision becomes
ridicat. final, he can pick up his driver's license from
the authorities that took it.