You are on page 1of 1

Complete Doplň Put the words … in the correct column.

Dej slova … do správného


Complete the answers and tick (✓) the Doplň odpovědi a zaškrtni sloupce.
correct box. správný rámeček. Put the words in order to make questions. Seřaď slova a vytvoř otázky.
Complete the bubbles. Doplň bubliny. Put the words in the correct order to make Dej slova do správného pořadí a
Complete the chart/crossword with … . Doplň tabulku/křížovku … questions. vytvoř otázky.
Complete the dialogue with going to and Doplň rozhovor správným Put the words in the correct order. Dej slova do správného pořadí.
the verbs in brackets. tvarem going to a sloves v Use Použij
závorkách.
Use … and the words in the box. Použij … a slova z rámečku.
Complete the dialogue with the sentences Doplň rozhovor větami (a – f ).
Use … and the phrases in the box. Použij … a fráze z rámečku.
(a–f ).
Use … or … . Použij … nebo …
Complete the dialogue with the words in Doplň rozhovor slovy z
the box. rámečku. Use a verb and the correct form of … . Použij sloveso a správný tvar …
Complete the dialogues with … . Doplň rozhovory … Use some of the words in the box to Použij některá ze slov z rámečku.
help you.
Complete the questions about … . Doplň otázky o …
Use the … tense. Použij … čas.
Complete the questions with … . Doplň otázky a použij …
Use the phrases in the box and your own Použij fráze z rámečku a také
Complete the sentences about … . Doplň věty o …
ideas too. vlastní nápady.
Complete the sentences with … . Doplň věty a použij …
Use the pictures to make questions and Použij obrázky a vytvoř otázky a
Complete the sentences with the correct Doplň věty správnými tvary … answers about Brett. odpovědi týkající se Bretta.
forms of … .
Use the short forms. Použij stažené tvary.
Complete the sentences with the words in Doplň věty slovy z rámečku a
Use the verbs in brackets. Použij slovesa v závorkách.
the box and the affirmative or negative slovesem be v kladu či záporu.
of be. Use the verbs in the box. Použij slovesa z rámečku.
Complete the sentences with the words in Doplň věty slovy z rámečku v Use the words in the box. Použij slova z rámečku.
the box in the … tense. ... čase. Write Napiš
Complete the story with … . Doplň příběh … Write answers about …. Napiš odpovědi týkající se …
Complete the table with … . Doplň tabulku … Write questions and answers. Napiš otázky a odpovědi.
Complete the text with … . Doplň text … Write questions and short answers. Napiš otázky a krátké odpovědi.
Complete the text with the correct form of Doplň text správným tvarem Write sentences about … . Napiš věty o …
the words in brackets. slov v závorkách. Write sentences with … . Napiš věty a použij …
Complete the text with the words in the box. Doplň text slovy z rámečku. Write the … to complete the …. Napiš … a doplň …
Listen Poslouchej Write the answers. Napiš odpovědi.
Listen again and … . Opět si poslechni a … Write the correct form of the verbs Napiš správné tvary sloves v
Listen again and match the … to the … . Opět si poslechni a přiřaď …. in brackets. závorkách.
k/ke … Write the full sentences. Napiš celé věty.
Listen and answer the questions. Poslouchej a odpověz na otázky. Write the missing letters. Napiš chybějící písmena.
Listen and choose the correct answers. Poslouchej a vyber správné Write the opposites in the crossword. Napiš do křížovky slova
odpovědi. opačného významu.
Listen and complete the … . Poslouchej a doplň … Other verbs Jiná slovesa
Listen and complete the information. Poslouchej a doplň informace. Answer the questions about … . Odpověz na otázky o …
Listen and complete the notes. Poslouchej a doplň poznámky. Answer the questions. Odpověz na otázky.
Listen and complete the table. Poslouchej a doplň tabulku. Are the statements true (✓) or false (✗)? Jsou následující věty pravdivé (✓)
Listen and complete the text. Poslouchej a doplň text. či nepravdivé (✗)?
Listen and label the … . Poslouchej a označ … Change the … into … . Změň … na …
Listen and match the … to the … . Poslouchej a přiřaď … k/ke … Choose the correct answers. Vyber správné odpovědi.
Listen and write the … . Poslouchej a napiš … Choose the correct words to complete the Vyber správná slova a doplň
Look Podívej se sentences. věty.
Look at the … and answer the questions. Podívej se na … a odpověz na Circle the correct answer. Zakroužkuj správnou odpověď.
otázky. Circle the correct word. Zakroužkuj správné slovo.
Look at the … and complete the sentences. Podívej se na … a doplň věty Correct the false ones. Oprav nepravdivé …
Look at the … and complete the text. Podívej se na … a doplň text. Correct the sentences. Oprav věty.
Look at the … and correct the information. Podívej se na … a oprav Find eight more names. Najdi dalších osm jmen.
informace. Find five more differences between the Najdi dalších pět rozdílů mezi
Look at the … and correct the sentences. Podívej se na … a oprav věty. pictures. obrázky.
Look at the … and write sentences. Podívej se na … a napiš věty. Label the … with the words in the box. Označ … slovy z rámečku.
Label the pictures with … . Označ obrázky …
Put Dej Make sentences using … . Vytvoř věty a použij …
Put the dialogue in the correct order. Dej rozhovor do správného Make sentences with the verbs in brackets. Vytvoř věty se slovesy v
pořadí. závorkách.
Put the verbs in brackets into the correct Dej slovesa v závorkách do Match the … to the … . Přiřaď … k …
form. správného tvaru.
Match the answers to the questions. Přiřaď odpovědi k otázkám.
Put the verbs into the present simple or the Dej slovesa do přítomného času
Read the text and answer the questions. Přečti si text a odpověz na
present continuous. prostého či průběhového.
otázky.

86

4765206 Project 4e WB1 (CZ)_SP revises2.indb 86 26/09/2013 10:25