You are on page 1of 8

 Pregar Temps de Pasqua

Diumenge 5è
la Paraula 3 de maig de 2015

Pregària inicial
Senyor, «Tu ets»! I amb això en tenim prou per viure, per continuar espe-
rant cada dia, per caminar en aquest món, per no escollir el camí errat de
l’aïllament. Sí, «Tu ets» per sempre i des de sempre; ets i continues sent.
Senyor, obre el nostre cor al misteri de la teva Paraula. Ajuda’ns a escoltar-
te; envia, ara, el bon fruit del teu Esperit perquè faci realitat en nosaltres
això que ens ofereixes. Amén

Llegeixo la Paraula Jn 15,1-8


En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable, i el
meu Pare és el vinyater. La sarment que no dóna fruit en mi, el Pare la talla,
i la que dóna fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni més.
Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi
i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit,
tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep, i
vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit, perquè
sense mi, no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho
fan amb les sarments, i s’asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen,
les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en
vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu.
La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixe-
bles meus».

Entenc la Paraula
Per poder entendre aquesta al·legoria, és imprescindible conèixer bé els
termes de la comparació. Cal tenir en compte que el cep és una de les
plantes que no farà fruit de profit, si abans no se’l poda severament. La
seva capacitat de treure fullatge és tan gran que, si no se li apliquen uns
correctius ben forts, se li en va tota la força en llucs i pàmpols.
La poda es realitza en dues etapes. La primera es fa abans no tregui brots
i consisteix a eliminar gairebé totes les sarments de l’any anterior, deixant
només una part mínima (dos o tres nusos), els més robusts. La segona es
fa en verd, eliminant tots els llucs que no porten fruit i escapçant fins i tot
els que en porten. Aquestes operacions són imprescindibles si volem que
el cep faci fruits.
«Jo sóc el cep veritable»: Darrere del símbol del cep, s’amaga tot un món
de suggeriments. Es tracta d’un ésser viu que es manifesta a través d’ele-
ments diferents, però unificats per una realitat que els transcendeix, la
vida. Una vegada més la Vida torna a ser el centre del discurs. Afegint “ve-
ritable”, ens està dient que pot haver-hi un cep fals, amb sarments que no
estan animats per la vida del cep.
El cep (cep i sarments) és ara tothom qui s’adhereix a Jesús. No hi ha altre
poble de Déu que el que es desenvolupi a partir de Jesús. Joan ja havia
parlat de la llum veritable, contraposada a la Llei; del pa veritable, contra-
posat al mannà. A l’Antic Testament és freqüent trobar ceps improductius,
desolats i que no agraden a Déu (per tant, falsos).
«El meu Pare és el vinyater»: Com a l’Antic Testament, és el Pare qui ha
plantat el cep i el cuida. Però cal anar amb compte a l’hora d’interpretar
aquest aspecte. Jesús mai no es proposa com a centre del seu missatge.
Ell predica el Regne, que és Déu. Mai no s’interposa entre Déu i l’ésser
humà. Jesús ens diu que allò que Déu és per a ell, ho és també per a ca-
dascun dels homes. L’al·lusió al Pare vinyater, expressa la preocupació i
l’interès perquè els sarments facin fruit.
«La sarment que no dóna fruit en mi, el Pare la talla, i la que dóna fruit,
l’esporga i la neteja perquè encara en doni més»: El verset següent ens
facilita una interpretació correcta: Vosaltres esteu ja nets (=purificats) pel
missatge que us he comunicat. «Nets» no té res a veure amb la puresa
legal que s’aconsegueix per rituals. Per a Joan l’únic pecat (el pecat del
món) és l’opressió. Com que ells han sortit d’aquest àmbit, ja estan nets.
La purificació s’efectua quan s’opta pel missatge de Jesús, l’amor.
No hem d’entendre aquests versets com si Déu actués en nosaltres des de
fora i mecànicament. Per a Jesús, Déu és la saba, la Vida que es comunica
a tot el cep. Jesús és el primer sarment que va viure plenament de aquesta
saba divina.
«Sense mi, no podríeu fer res»: Per activa i per passiva repeteix una ve-
gada i una altra la mateixa idea. La sarment que és una sola vida amb el
cep produeix fruit i permet que el cep sigui capaç de fer fruit. La que està
separada, no serveix de res perquè no té vida. Es tracta de participar de la
mateixa Vida de Jesús, que és la del Pare.
«La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu dei-
xebles meus»: La “glòria” no vol dir estar assegut en un tron, rebent ho-
nors i homenatges. Déu no pot ser enriquit amb res que sigui extern a Ell.
La seva glòria és la seva essència, és a dir, el ser amor; un amor que es
manifesta sempre a favor de l’home. La glòria de Déu és que en Jesús i en
els deixebles es manifesti aquesta essència de Déu per un Amor autèntic.

Medito la Paraula
El diumenge passat es parlava d’un sol ramat, avui d’un sol cep. No diu que
Jesús sigui el cep i els deixebles les sarments com a realitats separades.
Jesús i els deixebles constitueixen una sola realitat viva. Ser cep significa
estar unit no solament a Jesús i a Déu, sinó a les altres sarments. Si em
separo d’una altra sarment que està unida al cep, m’haig de separar del
cep.
Aquesta és l’experiència pasqual que ha de continuar avui en nosaltres.
Tots participem de la mateixa Vida de Déu que descobrim gràcies a Jesús.
La Vida és una de sola; quan en participem prenem consciència que for-
mem una unitat amb tots els homes, amb tot el cosmos i amb Déu. La
religió, o ens condueix a aquesta experiència d’unitat o es queda en pro-
gramació externa que ni ens enriqueix ni ens salva.
• Què significa per a mi avui que Jesús es defineixi com a «cep verita-
ble»?
• Associo el «cep veritable» a la “llum veritable” o al “bon pastor” o la
“vida en abundància” que hem meditat en altres textos de l’Evangeli
segons sant Joan?
• Em sento part de Jesús “cep veritable”?
• Dono fruits en la meva vida?
• Quins són els «bons fruits» de la meva vida? Fes-te’n una mica de
llista... per donar-ne gràcies.
• En quines circumstàncies de la meva vida no estic donant fruit o em
costa donar fruit?
• Em deixo esporgar per donar millors fruits encara? Em costa deixar-
me esporgar, em fa por, em dol…?
• Per què crec que em costa donar fruit en alguns aspectes de la meva
vida?
• Em sento unit dinàmicament a la Persona de Jesús que em busca
per dialogar, perquè sigui el seu deixeble?
• Sóc autèntic deixeble? Faig cas del que Jesús m’ha ensenyat?
• Sento que dono glòria al Pare mitjançant la meva vida, les meves
lluites, els meus progressos, la meva maduració i creixement?
• «Vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi»: Què em vol fer
entendre Jesús amb aquestes paraules?

Prego amb la Paraula


«Sense mi no podríeu fer res»
Bé prou que ho sabem, Senyor:
n’hem fet l’experiència massa vegades!
Quan sembla que estem més decidits
a seguir-te pel camí que ens proposes,
aleshores apareixen els dubtes i les pors,
i es refreden el nostre cor i la nostra decisió.
Per això, i ja que ens dius: «Estigueu en mi!»,
ajuda’ns a estrènyer la nostra comunió amb tu:
que et busquem i et trobem...
allí on tu vols fer-te present als teus amics;
que reconeguem i acollim la teva presència
en la Paraula i l’Eucaristia,
en l’Església, la comunitat de germans,
en els pobres i desprotegits.
Si estem amb tu... donarem molt de fruit...
Que les nostres vides, plenes de fruit,
siguin una lloança al nostre Pare del cel!

Pregària final
Gràcies, Senyor, per la llum de la teva Paraula, per la seva força sanadora.
Tu ets el cep que no enganya, tu la saba que nodreix, que dóna vida, que
dóna fruit en nosaltres. Ensenya’ns a restar en tu, poda’ns perquè donem
més fruit… el teu fruit per al món. Fes que visquem en la comunió! Amén.
 Orar Tiempo de Pascua
Domingo V
la Palabra 3 de mayo de 2015

Oración inicial
¡Señor, «Tú eres»! Y esto nos basta para vivir, para continuar esperando
cada día, para caminar en este mundo, para no escoger el camino errado
del aislamiento. Sí, «Tú eres» por siempre y desde siempre; eres y perma-
neces. Eres don y fruto siempre maduro; Tú nos alimentas y nos haces
fuertes con tu Presencia. Señor, abre nuestro corazón al misterio de tu
Palabra. Ayúdanos escucharte, envía, ahora, el buen fruto de tu Espíritu
para que realice en nosotros lo que nos entregas. Amén

Leo la Palabra Jn 15,1-8


En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi
Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis
limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vo-
sotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego,
y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con
que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»

Entiendo la Palabra
Para poder entender esta alegoría, es imprescindible conocer bien los tér-
minos de la comparación. Hay que tener en cuenta que la vid es una de las
plantas que no produce fruto de provecho, si no se poda severamente. Su
capacidad de echar follaje es tan grande que, si no se le aplican fuertes
correctivos, se le va toda la fuerza en tallos y hojas.
La poda se realiza en dos etapas. La primera se hace antes de que brote y
consiste en eliminar casi todos los sarmientos del año anterior, dejando
sólo una parte mínima (dos o tres nudos) de los más robustos. La segunda
se hace en verde, eliminando todos los tallos que no llevan fruto e incluso
desmochando los que lo llevan. Estos cuidados son imprescindibles si que-
remos que la vid produzca frutos.
«Yo soy la vid verdadera»: Detrás del símbolo de la vid, se esconde todo
un mundo de sugerencias. Se trata de un ser vivo que se manifiesta a tra-
vés de elementos distintos, pero unificados por una realidad que los tras-
ciende, la vida. Una vez más es la Vida el centro del discurso. Al añadir
“verdadera”, nos está diciendo que puede haber una vid falsa, cuyos sar-
mientos no están animados por la vida de la cepa.
La vid (cepa y sarmientos) es ahora todo el que se adhiere a Jesús. No hay
más pueblo de Dios que el que se desarrolle a partir de Jesús. Juan ya había
hablado de la luz verdadera, contrapuesta a la Ley; del verdadero pan,
contrapuesto al maná. En el Antiguo Testamento es frecuente que la viña
sea improductiva, esté desolada y no agrade a Dios (sea falsa).
«Mi Padre es el labrador»: Como en el Antiguo Testamento, es el Padre
quien la ha plantado y la cuida. Pero hay que tener cuidado a la hora de
interpretar este aspecto. Jesús nunca se propone como centro de su men-
saje. Él predica el Reino que es Dios. Nunca se interpone entre Dios y el
ser humano. Jesús nos dice que lo que Dios es para él, lo es también para
cada uno de los hombres. La alusión al Padre labrador, expresa la preocu-
pación y el interés de que los sarmientos den fruto.
«Todo sarmiento que en mí no produce fruto, lo arranca (=lo elimina), y
a todo el que produce fruto, lo poda (=lo purifica), para que dé más
fruto»: El versículo siguiente nos facilita una interpretación correcta: Vo-
sotros estáis ya limpios (=purificados) por el mensaje que os he comuni-
cado. “Limpios” tampoco tiene nada que ver con la pureza legal que se
consigue por rituales. Para Juan el único pecado (el pecado del mundo) es
la opresión. Como ellos han salido de ese ámbito, están limpios. La purifi-
cación se efectúa al optar por el mensaje de Jesús, el amor.
No debemos entender estos versículos como si Dios actuara en nosotros
desde fuera y mecánicamente. Para Jesús, Dios es la savia, la Vida que se
comunica a toda la vid. Jesús es el primer sarmiento que vivió plenamente
de esa savia divina.
«Porque sin mí, no podéis hacer nada»: Por activa y por pasiva repite una
y otra vez la misma idea. El sarmiento que es una sola vida con la cepa
produce fruto y hace que la vid sea capaz de dar fruto. El que está sepa-
rado, no sirve para nada porque no tiene vida. Se trata de participar de la
misma Vida de Jesús, que es la del Padre.
«En esto se ha manifestado la gloria de mi Padre, en que hayáis comen-
zado a producir mucho fruto por haberos hecho discípulos míos»: “La
gloria” no es estar sentado en un trono y recibiendo honores y agasajos.
Dios no puede ser enriquecido con nada externo a Él. Su gloria es su esen-
cia, es decir, el ser amor; un amor que se manifiesta siempre a favor del
hombre. La gloria de Dios es que en Jesús y en los discípulos se manifieste
esa esencia de Dios por un Amor auténtico.

Medito la Palabra
El domingo pasado se hablaba de un solo rebaño, hoy de una sola vid. No
dice que Jesús sea la cepa y los discípulos los sarmientos como realidades
separadas. Jesús y los discípulos constituyen una sola realidad viva. Ser vid
significa estar unido no solo a Jesús y a Dios, sino a los demás sarmientos.
Si me separo de otro sarmiento que está unido a la vid, me tengo que se-
parar de la vid.
Esa es la experiencia pascual que tiene que continuar hoy en nosotros. To-
dos participamos de la misma Vida de Dios que descubrimos gracias a Je-
sús. La Vida es una sola; al participar de ella tomamos conciencia de que
formamos una unidad con todos los hombres con todo el cosmos y con
Dios. La religión, o nos conduce a esa experiencia de unidad o se queda en
programación externa que ni nos enriquece ni nos salva.
• ¿Qué significa para mí hoy que Jesús se defina como «vid verda-
dero»?
• ¿Asocio la «vid verdadera» a la “luz verdadera” o al “buen pastor” o
la “vida en abundancia” que hemos meditado en otros textos del
Evangelio según santo Joan?
• ¿Me siento parte de Jesús “vid verdadera”?
• ¿Doy frutos en mi vida?
• ¿Cuáles son los «buenos frutos» de mi vida? Hazte una pequeña
lista... para dar gracias.
• ¿En qué circunstancias de mi vida no estoy dando fruto o me cuesta
dar fruto?
• ¿Me dejo podar para dar mejores frutos todavía? ¿Me cuesta dejar-
me podar, me da miedo, me duele…?
• ¿Por qué creo que me cuesta dar fruto en algunos aspectos de mi
vida?
• ¿Siento que doy gloria al Padre mediante mi vida, mis luchas, mis
progresos, mi maduración y crecimiento?
• «Vosotros no podéis dar fruto si no estáis en mí»: ¿Qué me quiere
hacer entender Jesús con estas palabras?

Rezo con la Palabra


«Sin mí no podréis hacer nada»
¡Bien lo sabemos, Señor:
y tenemos de ello larga experiencia!
Cuando nos sentimos más decididos
a seguirte por el camino que nos propones,
aparecen entonces las dudas y los miedos,
y se enfrían nuestro corazón y nuestra decisión.
Por eso, y ya que nos dices: «¿Permaneced en mí!»,
ayúdanos a estrechar nuestra comunión contigo:
que te busquemos y te encontremos...
allí donde tú quieres hacerte presente a tus amigos;
que sepamos reconocer y acoger tu presencia
en la Palabra y la Eucaristía,
en la Iglesia, la comunidad de hermanos,
en los pobres y desprotegidos.
Si permanecemos en ti... daremos fruto abundante...
Que nuestras vidas, colmadas de fruto,
sean una alabanza a nuestro Padre del cielo.

Oración final
Gracias, Señor, por la luz de tu Palabra, por su fuerza sanadora. Tú eres la
vid que no engaña, tú la sabia que alimenta, que da vida, que produce fruto
en nosotros. Enséñanos a permanecer en ti, pódanos para que demos más
fruto… tu fruto para el mundo. ¡Danos vivir en la comunión! Amén.