You are on page 1of 8

 Pregar Temps de Pasqua

Diumenge 6è
la Paraula 10 de maig de 2015

Pregària inicial
Pare, tu que ets font de vida, dóna'ns la gràcia de respondre a la crida del
teu Fill Jesús que ens ha fet amics seus. Fes que seguint-lo a Ell, el nostre
mestre i pastor, visquem el seu manament nou i ens mantinguem en el
camí de la veritat. Per Jesucrist el teu Fill i Senyor nostre.

Llegeixo la Paraula Jn 15,9-17


En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el
Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tinc. Si observeu els meus
manaments, us mantindreu en l'amor que us tinc, com jo també observo
els manaments del meu Pare i em mantinc en l'amor que em té. Us he dit
tot això perquè tingueu l'alegria que jo tinc, una alegria ben plena.
El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he
estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus
amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic
servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo.
A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit
del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m'heu escollit. Sóc jo qui us he es-
collit per confiar-vos la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que
durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom
meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres».

Entenc la Paraula
L'evangeli d'avui és continuació del que vam llegir el diumenge passat.
Continua explicant, què el cristià hagi d’estar unit al cep. Posant com a
model la seva unió amb el Pare, Jesús concreta allò que constitueix l'es-
sència del seu missatge. Ja sense metàfores ni comparacions, ens col·loca
davant la realitat més pregona del missatge evangeli: L'AMOR, que alhora
és també la realitat que ens fa més humans.
Jesús els dóna els signes d'identitat que els han de distingir com a cristians.
És el manament nou, l’amor, per oposició al manament antic, la Llei.
Queda establerta la diferència entre les dues aliances. Jesús no mana es-
timar Déu ni estimar-lo a ell, sinó estimar, tal com Déu estima i com ell
mateix estima.
En realitat no es tracta d'una llei, sinó d'una resposta a allò que Déu és en
cadascun de nosaltres, i que s'ha manifestat en Jesús de manera contun-
dent. El nostre amor serà «un amor que respon al seu amor» (1,16). L'a-
mor que demana Jesús ha de brollar de dins estant, no s’ha d’imposar des
de fora. Es tracta de manifestar, mitjançant les obres, allò que Déu és en
el profund del meu ésser.
El que se’ns revela aquí és una cadena d'amor : el Pare estima el Fill i el Fill
estima el Pare tal com el Pare l’estima a ell. De la mateixa manera, Ell es-
tima els deixebles tal com el seu Pare l’estima a ell i tal com ell estima el
seu Pare, i demana als seus deixebles no sols que l'estimin a ell i estimin el
seu pare, sinó que també s'estimin els uns als altres amb el mateix amor.
Quan els deixebles es deixen atrapar sense reserves en aquesta cadena
d'amor, aleshores i només aleshores poden tenir amb Déu aquesta relació
d'amic a amic, a semblança de Moisès que conversava amb Déu cara a
cara com un amic parla amb el seu amic. És aquest amor fraternal el que
fa que creixin tots els membres de l'Església, però no per a restar tancats
en el seu capoll, sinó per a «anar pertot arreu i donar fruit », és a dir, per-
què tota la terra n'aprofiti.
Per saber si estem amb Jesús no hi ha altre criteri que les obres d'amor.
Qualsevol relació amb Déu sense un amor que manifesti en obres, serà
pura idolatria. Però aquesta manera d'actuar ha de sorgir del més íntim
del cor, i no d'una obligació externa.
La nova comunitat no es caracteritzarà per doctrines, ni ritus, ni normes
morals. L'únic distintiu ha de ser l'amor palès. La base i fonament de la
nova comunitat serà la vivència, no la programació.
Jesús no funda un club els membres del qual hagin d'ajustar-se a uns es-
tatuts (aquest continua sent avui el nostre error fonamental), sinó una co-
munitat que experimenta Déu com a amor i cada membre l’imita, esti-
mant com Ell estima.
Aquesta oferta supera totes les ofertes que les institucions poden fer, per
això Jesús se’n mostra distant i independent de totes. Cap altra realitat pot
substituir l'essencial. Si això falla, no hi pot haver comunitat cristiana
Medito la Paraula
 Què implica per a mi avui acceptar que Jesús em digui que tal «com»
el Pare l’estima a Ell, Ell m'estima a mi?
 Deixo d'estimar Jesús? Ho he fet en algunes circumstàncies particulars
de la meva vida?
 Obeeixo (faig cas a) la Paraula del Senyor, allò que Jesús em diu per a
la meva salvació?
 Com m'impacta l'obediència absoluta de Jesús al Pare?
 Escolto el que Jesús em diu avui perquè sigui realment feliç?
 Com estic vivint el manament de l'amor?
 Dono la vida per als altres?
 Em lliuro de debò a l'experiència de l'amor?
 Visc un amor «afectiu» pel que fa a la intensitat i «efectiu» pel que fa
a donar-me i lliurar la meva vida? Fins a on arribo?
 Deixo que Jesús em digui amic seu?
 Estic disposat a acceptar realment la seva invitació? Vull ser amic seu?
 Deixo que Jesús m'expliqui tot el que el seu Pare li va ensenyar per
avançar en l'alegria i la felicitat?
 Accepto que Jesús em triï avui com a deixeble seu? M'alegra la seva
invitació?

Prego amb la Paraula


Un amor que ompli la vida
Jesús, Senyor de la vida,
que ens has estimat fins a l’extrem,
i ens ensenyes amb la teva vida
què com es fa això de viure per als altres.
Et beneïm i et donem gràcies, Senyor,
perquè ens has fet els teus amics,
i ens has convidat a seguir-te.
Ajuda’ns a viure el manament de l’amor
seguint els teus passos, les teves opcions,
el teu estil i la teva manera d’estimar.
Fes que no ens separem mai de tu,
i siguem sempre fidels al teu amor
perquè així puguem donar molt de fruit.
Obre el nostre cor al teu Esperit d’amor
perquè et puguem estimar sense mesura
i puguem estimar els nostres germans
amb el mateix amor amb què tu ens estimes.

Altres paraules m’ajuden


O «mar de Galilea» o «mar Mort»
L'amor de Déu–anomenat agape, caritat– té dos vessants: és com una me-
dalla de dues cares. És l'amor amb què Déu ens estima, i alhora és, de ma-
nera inseparable, l'amor amb què Déu fa possible que nosaltres puguem
estimar-lo també a ell i puguem estimar el proïsme. Aquesta realitat, en
qualsevol punt en què la toquem, s'activa tota junta, vibra tota. Són com
dues portes que s'obren i es tanquen alhora. I llavors, la conseqüència és
evident (encara que jo la digui enrogint de vergonya, per què estic lluny
de posar-la per obra): Dediquem-nos a estimar. A estimar tothom: els que
tenim a prop i els que estan lluny, els grans i els petits, els amics i els ene-
mics. Però per no perdre’ns en vaguetats, triem a una o dues persones
d’entre les que més ens costa d’estimar, sense anar a buscar gaire lluny. I
dediquem-nos a estimar-les, a pregar per elles, a disculpar-les en el nostre
cor. I veurem com, alhora, afluiran les aigües de l'amor de Déu.
Vull repetir una comparació que he escoltat a d’altres. El riu Jordà, en el
seu curs, forma dos mars: el mar de Galilea i el mar Mort. El primer des-
borda de vida i de peixos; el segon és literalment un mar mort. Ni un sol
senyal de vida, solament salabror. La raó? El mar de Galilea rep les aigües
del Jordà, però no les reté només per a si, sinó que les deixa fluir: deixa
que el riu torni a seguir el seu curs per regar tota la vall. El mar Mort no té
desguàs, es guarda per a ell mateix les aigües del riu i... està mort.
A nosaltres ens toca triar si a la vida volem ser un mar de Galilea o un mar
Mort.
(RANIERO CANTALAMESSA, Un himno de silencio, Monte Carmelo, 2002)
 Orar Tiempo de Pascua
Domingo VI
la Palabra 10 de mayo de 2015

Oración inicial
Padre, tú que eres fuente de vida, danos la gracia de responder a la llamada
de tu Hijo Jesús, que nos ha hecho sus amigos. Haz que siguiéndole a Él,
nuestro maestro y pastor, vivamos su mandamiento nuevo y permanezca-
mos en el camino de la verdad. Por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro.

Leo la Palabra Jn 15,9-17


En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamien-
tos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Voso-
tros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que
lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis
unos a otros.»

Entiendo la Palabra
El evangelio de hoy es continuación del que leímos el domingo pasado.
Sigue explicando, en qué consiste esa pertenencia del cristiano a la vid.
Poniendo como modelo su unión con el Padre, va a concretar Jesús lo que
constituye la esencia de su mensaje. Ya sin metáforas ni comparaciones,
nos coloca ante la realidad más profunda del mensaje evangelio: El AMOR,
que es a la vez la realidad que nos hace más humanos
Jesús les da las señas de identidad que tienen que distinguirlos como cris-
tianos. Es el mandamiento nuevo, por oposición al mandamiento antiguo,
la Ley. Queda establecida la diferencia entre las dos alianzas. Jesús no
manda amar a Dios ni amarle a él, sino amar como Dios ama y como él
ama.
En realidad no se trata de una ley, sino de una respuesta a lo que Dios es
en cada uno de nosotros, y que en Jesús se ha manifestado de manera
contundente. Nuestro amor será “un amor que responde a su amor”
(1,16). El amor que pide Jesús tiene que surgir desde dentro, no imponerse
desde fuera. Se trata de manifestar lo que es Dios en lo hondo de mi ser,
a través de las obras.
Lo que aquí se nos revela es una cadena de amor: el Padre ama al Hijo y el
Hijo ama al Padre tal como el Padre le ama a él. Del mismo modo, Él ama
a los discípulos tal como su Padre le ama a él y tal como él ama a su Padre,
y pide a sus discípulos no sólo que lo amen a él y amen a su Padre, sino
también que se estimen los unos a los otros con el mismo amor. Cuando
los discípulos se dejan atrapar sin reservas en esta cadena de amor, en-
tonces y sólo entonces, pueden tener con Dios esta relación de amigo a
amigo, parecida a la de Moisés que conversaba con Dios cara a cara como
un amigo habla con su amigo. Es este amor fraternal el que hace que crez-
can todos los miembros de la Iglesia, pero no para quedarse encerrados
en su capullo, sino para « para ir y dar fruto », en otras palabras, porque
toda la tierra aproveche.
Para saber si estamos con Jesús no hay más criterio que las obras de amor.
Cualquier relación con Dios sin un amor manifestado en obras, será pura
idolatría. Pero esa manera de actuar tiene que surgir de lo hondo del ser,
y no de una obligación externa.
La nueva comunidad no se caracterizará por doctrinas, ni ritos, ni normas
morales. El único distintivo debe ser el amor manifestado. La base y fun-
damento de la nueva comunidad será la vivencia, no la programación.
Jesús no funda un club cuyos miembros tienen que ajustarse a unos esta-
tutos (éste sigue siendo hoy nuestro error fundamental), sino una comu-
nidad que experimenta a Dios como amor y cada miembro lo imita,
amando como Él ama.
Esta oferta supera todas las ofertas que las instituciones pueden hacer,
por eso se muestra Jesús distante e independiente de todas ellas. Ninguna
otra realidad puede sustituir lo esencial. Si esto falta no puede haber co-
munidad cristiana.
Medito la Palabra
 ¿Qué implica para mí hoy aceptar que Jesús me diga que así “como” lo
ama el Padre a Él, Él me ama a mí?
 ¿Dejo de amar a Jesús? ¿Lo he hecho en algunas circunstancias particu-
lares de mi vida?
 ¿Obedezco la Palabra del Señor, lo que Jesús me dice para mi salvación?
 ¿Cómo me impacta la obediencia absoluta de Jesús al Padre?
 ¿Escucho lo que Jesús hoy me dice para que sea realmente feliz?
 ¿Cómo estoy viviendo el mandamiento del amor?
 ¿Doy la vida por los demás?
 ¿Me entrego en serio a la experiencia del amor?
 ¿Vivo un amor “afectivo” en cuanto a la intensidad y “efectivo” en
cuanto a darme y entregar mi vida?
 ¿Dejo que Jesús me llame su amigo?
 ¿Quiero realmente aceptar su invitación? ¿Quiero ser su amigo?
 ¿Dejo que Jesús me cuente todo lo que el enseñó su Padre para caminar
en la alegría y la felicidad?
 ¿Acepto que Jesús hoy me elija como discípulo suyo? ¿Me alegra su invi-
tación?
 ¿Quiero ser rama de la vid que es el mismo Jesús para dar mucho fruto?

Rezo con la Palabra


Jesús, Señor de la vida,
que nos has amado hasta el extremo,
y nos enseñas con tu propia vida
qué significa vivir para los demás.
Te bendecimos y te damos gracias, Señor,
porque nos has hecho tus amigos,
y nos has invitado a seguirte.
Ayúdanos a vivir el mandamiento del amor
siguiendo tus pasos, tus opciones,
tu estilo y tu forma de amar.
Haz que no nos separemos nunca de Ti,
y seamos siempre fieles a tu amor
para que así podamos dar mucho fruto.
Abre nuestro corazón a tu Espíritu de amor
para que te podamos amar sin medida
y podamos amar a nuestros hermanos
con el mismo amor con qué tú nos amas.

Otras palabras me ayudan


O «mar de Galilea» o «mar muerto»
El amor de Dios –llamado agape, caridad– tiene dos vertientes: es como una
medalla de dos caras. Es el amor con que Dios nos ama, y es, de manera
inseparable, el amor con que Dios hace posible que nosotros podamos
amarlo también a él y al prójimo. Esta realidad, en cualquier punto en que
se la toque, se activa toda ella, vibra toda. Son como dos puertas que se
abren y se cierran a la vez. Y entonces, la consecuencia es evidente, aunque
yo la diga enrojeciendo de vergüenza, por lo lejos que estoy de ponerla por
obra. Dediquémonos a amar. A amar a todo el mundo: a los que tenemos
cerca y a los que están lejos, a los grandes y a los pequeños, a los amigos y
a los enemigos. Pero para no perdernos en generalidades, elijamos a una o
dos personas de las que más nos cuesta amar, sin irnos demasiado lejos. Y
dediquémonos a amarlas, a rezar por ellas, a disculparlas en nuestro cora-
zón. Y veremos cómo, por otro lado, afluirán las aguas del amor de Dios.
Voy a repetir una comparación que he escuchado a otros. El río Jordán, en
su curso, forma dos mares: el mar de Galilea y el mar Muerto. El primero
rebosa de vida y de peces; el segundo es literalmente un mar muerto. Ni
una sola señal de vida, solamente salsedumbre. ¿La razón? El mar de Ga-
lilea recibe las aguas del Jordán, pero no las retiene sólo para sí, sino que
las deja fluir: deja que el río vuelva a seguir su curso para regar todo el
valle. El mar Muerto no tiene desaguaderos, se guarda para sí las aguas
del río y está muerto. A nosotros nos toca elegir si queremos ser, en la
vida, un mar de Galilea o un mar Muerto.
(RANIERO CANTALAMESSA, Un himno de silencio, Monte Carmelo, 2002)